Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego"

Transkrypt

1 Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego Piotr Bora Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wstęp Projektowanie procesu treningu jest jednym z podstawowych (obok jego organizowania i kierowania) zadań/umiejętności trenera. Poziom tych umiejętności, stopień ich opanowania tzn. sprawność posługiwania się odpowiednimi narzędziami, metodami oraz wiedzą z zakresu teorii i metodyki treningu sportowego naleŝy do podstawowych jego kompetencji zawodowych. Warto więc prześledzić i poddać analizie, z jakich składa się projektowanie procesu treningu zawodnika, prezentującego wysoki poziom sportowy (Kosendiak 2006). Efektywność procesu treningowego zaleŝy od jego budowy, czyli struktury czasowej i rzeczowej (Raczek 1991). W czasowej strukturze treningu wyróŝnia się nastepujące rodzaje cykli: a) długie (makrocykle)- wieloletnie, roczne, półroczne; b) średnie (mezocykle)- składające się z określonej liczby mikrocykli; c) małe (mikrocykle) - składające się z kilku jednostek treningowych oraz jednostkę treningową, jako najmniejsze ogniwo tej struktury. Makrocykl (roczny) stanowi jedno z ogniw wieloletniego planu perspektywicznego (np. czteroletni cykl przygotowań olimpijskich). Budowa poszczególnych makrocykli uwzględnia ilość i jakość pracy oraz środki i metody treningu (Sozański 1999, Lasocki 2002, Bora, Ozimek 2003). W danym makrocyklu wyróŝnia się odpowiednio trzy okresy: okres przygotowawczy (budowanie formy), okres startowy (zachowanie i stabilizacja formy), okres przejściowy (względny wypoczynek). Na ogół czas jednego okresu kształtowania formy sportowej w lekkiej atletyce wiąŝe się z przebiegiem półrocznego (intensyfikacja sezonu halowego) oraz rocznego cyklu szkolenia. 1

2 Tab.1 Uproszczona struktura czasowa sprintera z II okresami startowymi. Okres Przygotowawczy Startowy Przygotowawczy Startowy Przejściowy (hala) Ilość tygodni Mezocykl stanowi główną składową makrocyklu. Obejmuje okres od dwóch tygodni (najkrótszy czas trwania mezocyklu) do sześciu siedmiu tygodni (najdłuŝszy czas trwania mezocyklu). Budowa poszczególnych mezocykli zaleŝy m.in. od poziomu sportowego zawodnika, okresu przygotowania, bazy treningowej, moŝliwości odnowy biologicznej. Tab. 2 Struktura mezocyklu w rocznym cyklu szkolenia w biegach krótkich. NAZWA MEZOCYKLU CELE I ZADANIA CZAS TRWANIA Wprowadzający Podstawowy Przygotowania specjalnego Przygotowania technicznego Przedstartowy Startowy Stosowany jest na początku okresu przygotowawczego. Celem jego jest stopniowy wzrost obciąŝenia treningowego. Charakteryzuje się duŝą róŝnorodnością i wszechstronnością środków treningowych Występuje w drugiej kolejności okresu przygotowawczego. Pełni główną rolę w tym okresie. Następuje wzrost intensywności i objętości obciąŝenia treningowego. Przy zachowaniu róŝnorodności i wszechstronności środków treningowych, następuje formowanie głównych elementów związanych z techniką ruchu. Występuje w zasadniczej części okresu przygotowawczego. W dalszym ciągu dąŝymy do zwiększenia poziomu poszczególnych zdolności motorycznych. Pracujemy nad tymi elementami, które mają bezpośredni wpływ na technikę ruchu. Jest zwykle jednym z ostatnich mezocykli okresu przygotowawczego. Jego zadaniem jest formowanie i doskonalenie pełnej techniki ruchu, przy jednoczesnym zachowaniu osiągniętego bardzo wysokiego poziomu motorycznego. Jest ostatnim mezocyklem okresu przygotowawczego. Jego zadaniem jest połączenie osiągniętego wysokiego poziomu motorycznego i technicznego ze startami kontrolnymi Stanowi główną część makrocyklu rocznego. Jego budowa i sposób ustawienie akcentów treningowych zaleŝy głównie od terminów i rangi zawodów. Zadaniem tego mezocyklu jest uzyskanie i utrzymanie pełnej gotowości startowej, z zachowaniem odpowiednio wysokiego poziomu motoryki i techniki ruchu 2-4 tygodnie 4-6 tygodni 2-3 tygodnie 3-4 tygodnie 2-3 tygodnie 5-7 tygodni 2

3 NaleŜy podkreślić, iŝ oprócz przedstawionych powyŝej mezocykli, moŝna wyróŝnić równieŝ inne, związane z przebiegiem poszczególnych okresów treningowych. Do nich zaliczamy np. mezocykle: pośrednie (odbudowująco-przygotowawcze, odbudowującopodtrzymujące), kontrolne itp. (Sozański i Tomaszewski 1995, Ratkowski 1995). Bezpośrednie przygotowanie startowe (BPS) jest specjalnym rodzajem mezocyklu w okresie startowym, którego celem jest adaptacja do warunków w jakich będą rozgrywane priorytetowe zawody oraz pełna mobilizacja potencjalnych moŝliwości zawodnika na wyznaczony termin (WaŜny 1994, Michalski 2001, Ozimek i Bora, 2003, Bora, Ozimek, Staszkiewicz 2004, Kielak 2004 i in.) W strukturze BPS wyróŝnia się trzy fazy: a) akumulacji - trwającą najczęściej dni, w której powinna nastąpić odbudowa sił fizycznych i psychicznych zawodnika po cyklu poprzednich startów, b) intensyfikacji - (14-28 dni), której celem jest stworzenie potencjalnych warunków do podniesienia na wyŝszy poziom formy sportowej, przez istotne zwiększenie obciąŝenia treningowego, c) transformacji - (7-14 dni), mającą na celu uzyskanie szczytu formy oraz aklimatyzację do miejsca, czasu i warunków rozgrywania głównych zawodów. Mikrocykl stanowi podstawę konstruowania planów treningowych. Składa się na niego kilka jednostek treningowych (optymalnie praca tygodniowa). NaleŜy pamiętać, aby ilość jednostek treningowych o duŝej intensywności ( z reguły 2-3 treningi) była obowiązkowo przedzielona treningiem o innym, łagodnym i mniej obciąŝającym charakterze (Raczek 1991, Ratkowski 1995, Lasocki 1998, Sozański 1999 i in.) Jednostka treningowa stanowi najmniejszy, ale bardzo waŝny element struktury czasowej. Składa się ona z następujących części: a) wstępna (rozgrzewka) jest to zestaw specjalnie dobranych ćwiczeń, które zawodnik wykonuje świadomie, w celu przygotowania organizmu do oczekującej go działalności. Celem rozgrzewki jest zwiększenie funkcjonalnych moŝliwości organizmu, a tym samym stworzenie optymalnych warunków do wykazania największej zdolności do pracy (Lasocki 2002). b) główna w czasie której realizowany jest podstawowy cel (cele) treningu. MoŜe występować jeden lub kilka akcentów pracy. Zdecydowanie wzrasta intensywność obciąŝenia. c) końcowa celem jej jest uspokojenie organizmu po duŝym wysiłku i chociaŝ częściowe zniwelowanie zmęczenia wywołanego duŝym obciąŝeniem treningowym 3

4 (Sozański i Tomaszyński 1995). W tej części stosuje się ćwiczenia gibkościowogimnastyczne oraz elementy biegowe tzw. roztruchtanie (kilku minutowy, spokojny, rozluźniający trucht) lub rozbieganie (odcinki biegowe o małej intensywności stosowane, jako ćwiczenia rozluźniająco-uspokajające po zasadniczym treningu. Celem niniejszej pracy była charakterystyka struktury czasowej sprintera na poziomie mistrzowskim, w wybranym makrocyklu szkolenia sportowego Materiał i metody Analizie poddano strukturę czasową treningu sprintera AZS-AWF Kraków w sezonie Rekord Ŝyciowy zawodnika D.K. wynosił 10.45s, a staŝ treningowy -5 lat Charakterystykę wybranych parametrów zawodnika przedstawia tab.3. Był on wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w biegach sprinterskich (60m, 100m, 200m) w róŝnych kategoriach wieku oraz srebrnym medalistą MEJ oraz MŚJ młodszych w biegach sztafetowych. Jest równieŝ aktualnym rekordzistą Polski juniorów młodszych w biegu na 100 m s. Tab.3 Charakterystyka wybranych parametrów zawodnika D.K. - sezon 2006 Parametry Wielkość Wiek 20 lat Masa ciała 65 kg Wysokość ciała 176 cm Bieg na 60 m 6,71 sek. Bieg na 100 m 10,45 sek. Bieg na 200 m 21,24 sek. Skok w dal z miejsca 305 cm 3-skok z miejsca 9,00 m Rzut kulą w tył (4 kg) 18,80 m Rzut kulą w przód (4 kg) 16,78 m Podstawowe cele, jakie postawiono przed zawodnikiem w sezonie 2006, to: - ustanowienie rekordu Ŝyciowego w hali 60 m - ustanowienie rekordu Ŝyciowego w biegach na 100 m i 200 m (stadion) - zdobycie medali w Halowych Mistrzostwach Polski (Spała) oraz Mistrzostwach Polski Seniorów (Bydgoszcz) - uzyskanie kwalifikacji na ME - Goeteborg - uzyskanie kwalifikacji do finału (4*100 m) w imprezie głównej - ME 4

5 Wyniki i dyskusja Poddany analizie makrocykl szkoleniowy (hala 2006) obejmował okres od końca października 2005 roku do połowy marca 2006 roku. Sezon halowy trwał 19 mikrocykli i został podzielony na dwa okresy: przygotowawczy i startowy (Tab.4). Tab.4 Struktura czasowa treningu sprintera ; hala Makrocykl Okres Przygotowawczy Startowy Przygotowania Przygotowania Mezocykl Wprowadzający Podstawowy specjalnego technicznego Ilość tygodni zgrupowanie zgrupowanie Data Zakopane Spała W skład okresu przygotowawczego - 12 tygodni, wchodziły następujące mezocykle; - wprowadzający (2 tyg.) - podstawowy (3 tyg.) - przygotowania specjalnego (4 tyg.) - przygotowania technicznego (3 tyg.) W tym okresie sprinter brał udział w dwóch zgrupowaniach sportowych o róŝnym charakterze i róŝnym czasie trwania. Miejscem pierwszego było Zakopane, gdzie kształtowano głównie zdolności kondycyjne. Zawodnik ten, będąc juŝ srebrnym medalistą (4*100 m) MEJ w Kownie, nie podlegał szkoleniu centralnemu PZLA Kolejne zgrupowanie odbyło się w Spale (mezocykl przygotowania technicznego). Celem tego zgrupowania było podniesienie na wyŝszy poziom tych zdolności motorycznych, które decydują o rezultacie sportowym w biegach krótkich. Okres startowy (7 mikrocykli) sprinter rozpoczął zawodami w Luksemburgu (200 m), ustanawiając rekord Ŝyciowy 21.11s (aneks). Był to wynik lepszy od rekordu w tej konkurencji na stadionie! W następnych zawodach (Praga) ustanowił kolejny rekord Ŝyciowy, ale w biegu na 60 m 6.64s. Pod koniec lutego uczestniczył HMP w Spale, gdzie zdobył złoty medal w biegu na 60 m 6.67s i został powołany przez PZLA na Halowe Mistrzostwa Świata (Moskwa ), mimo Ŝe nie wypełnił minimum Związku, które wynosiło 6.60s. W Moskwie, zawodnik awansował do ½ F, wyrównując rekord Ŝyciowy (6.64s). 5

6 W HMŚ zajął X miejsce. Było to najlepsze miejsce polskiego sprintera w historii startów w zawodach tej rangi. W strukturze czasowej analizowanego makrocyklu nie wystąpił okres przejściowy. Po zakończeniu mezocyklu startowego rozpoczęto przygotowania do sezonu letniego Tab.5 Struktura czasowa treningu sprintera ; stadion Okres Mezocykle Ilość tygodni Data Podstawowy Makrocykl Przygotowawczy Przygotowania specjalnego Przygotowania technicznego Przedstartowy Startowy zgrupowanie Szczyrk zgrupowanie Portugalia zgrupowanie Spała Makrocykl letni został podzielony na równieŝ dwa okresy: przygotowawczy i startowy (tab.5). Pierwszy z nich składał się z czterech mezocykli: podstawowy (3 tygodnie), przygotowania specjalnego (3 tygodnie), przygotowania technicznego (3 tygodnie) oraz przedstartowego (2 tygodnie). Okres ten był nieco krótszy (11 mikrocykli) niŝ w przypadku przygotowań do sezonu halowego. Inna była równieŝ jego struktura. Nie wystąpił mezocykl wprowadzający. Przygotowania rozpoczęto od trzytygodniowego mezocyklu podstawowego. W tym czasie zawodnik D.K. uczestniczył w zgrupowaniu sportowym w Szczyrku, którego celem było kształtowanie zdolności kondycyjnych, jak równieŝ odpoczynek psychiczny, po zakończonym sezonie halowym. Kolejne zgrupowania odbyły się w Vila Real de Santo Antonio (Portugalia) oraz w Spale (mezocykl przygotowania specjalnego oraz mezocykl przygotowania technicznego). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zawodnik ten przebywał (pierwszy raz w Ŝyciu) na zgrupowaniu klimatycznym. Wymagało to zmiany i zmodyfikowania planu treningu. Celem tych zgrupowań było podniesienie na wyŝszy poziom zdolności motorycznych, które decydują o rezultacie sportowym w tej konkurencji. Pod koniec okresu przygotowawczego sprinter D.K. rozpoczął starty w zawodach (mezocykl przedstartowy). Podczas zawodów I ligi seniorów (Biała Podlaska ), ustanowił rekord Ŝyciowy w biegu na 100m (+1.3). Jest to rekord kraju do 23 lat oraz trzeci wynik w historii polskiego sprintu. 6

7 Okres startowy (tab. 6); trwał 14 tygodni i został podzielony na następujące mezocykle; - startowy I - BPS - startowy II Tab. 6 Struktura czasowa okresu startowego sprintera w sezonie Okres Startowy Mezocykle Startowy I BPS Startowy II Ilość tygodni Data Mezocykl startowy I zawodnik rozpoczął od urazu, związanego ze zmianą obuwia (kolców). Na szczęście, w niewielkim stopniu zakłóciło to cykl szkolenia. NajwaŜniejszymi zawodami w tym okresie czasu był PE w Maladze. Podczas tych zawodów sprinter reprezentował Polskę w biegu na 100m oraz w sztafecie 4*100m (pierwsza zmiana). Biegu indywidualnego, mimo uzyskanego wyniku 10.30s (w.2.6) nie moŝna zaliczyć do udanych (VII miejsce). Natomiast sztafeta zwycięŝyła w tych zawodach, z czasem 39.07s. Kilka dni później D.K. udziałem w zawodach Super Grand Prix IAAF w Atenach, zakończył pierwszy mezocykl startowy sezonu Uzyskał tam następujące rezultaty: 100 m el. - 10,27s (w.2.3), a w finale (w.-0.3) i został sklasyfikowany na IX miejscu. Następnie rozpoczął przygotowania do głównej imprezy sezonu Mistrzostw Europy w Goeteborgu. Analizowane rozwiązanie treningowe BPS (bezpośrednie przygotowanie startowe) - składało się z sześciu mikrocykli i trwało od 4.07 do roku (tab.7). Te same akcenty w poszczególnych mikrocyklach i jednostkach treningowych, nie oznaczały zawsze tych samych środków treningowych. Dwa pierwsze mikrocykle akumulacyjne 11 dni, ( roku) realizowane były na zgrupowaniu sportowym w Spałe. Celem tego okresu była odbudowa potencjału motorycznego oraz jak największa odbudowa psychiczna po intensywnej pierwszej części sezonu. Treningi odbywały się raz dziennie, czasami zawierały dwa akcenty 7

8 treningowe. W okresie tym były równieŝ trzy dni odpoczynku oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Tab. 7 Struktura i rozkład akcentów treningowych w BPS u sprintera stadion 2006 MIKROCYKL PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA I Akumulacja II Akumulacja III Intensyfikacja IV Intensyfikacja V Transformacja VI Transformacja Siła I/II Odnowa biologiczna Szybkość WS Siła I/II Gibkość + skoczność Siła II + skoczność Gibkość + skoczność Rozruch Gibkość + WS WS Siła I rozruch Siła I/II MPS 100 el. 100m F Leverkusen 100m Siła I Szybkość Szybkość ME Goeteborg 100m el., 100 ¼ F ME Goeteborg 100m ½ F- 100m F (VIm) Siła II MPS 200m el Siła II + skoczność ME Goeteborg 4*100m el Gibkość + szybkość MPS 200m F Norymberga 4*100m ME Goeteborg 4*100m F (IIm) Następne dwa mikrocykle intensyfikacyjne 16 dni, ( roku) realizowane były, choć tylko częściowo na zgrupowaniu w Spale. Był to zdecydowanie najtrudniejszy i najbardziej obciąŝający, szczególnie psychicznie etap przygotowań (niepewność startu w MPS, związana z brakiem potwierdzenia przez PZLA do AZS-AWF Kraków). Pod koniec trzeciego mikrocyklu odbywały się MPS w Bydgoszczy. Sprinter wystartował w biegach na 100 m i 200 m. Pierwszą konkurencję wygrał uzyskują bardzo dobry rezultat 10.20s (w.0.8) ; drugi wynik w swojej karierze. W biegu na 200 m zajął trzecie miejsce z wynikiem 20.95s (w.0.1). W eliminacjach, dzień wcześniej, ustanowił rekord Ŝyciowy w tej konkurencji 20.87s (w.0.4). NaleŜy podkreślić, iŝ zawodnik D.K. nie uczestniczył w biegu sztafetowym 4*100 m. W kolejnym, czwartym mikrocyklu BPS wystartował w biegu na 100 m 10.37s (w.1.7) w Leverkusen oraz dwa dni później w biegu sztafetowym 4*100m (Norymberga). Był to pierwszy start w tej konkurencji (4*100 m) od ponad miesiąca!!! Ostatnie dwa mikrocykle transformacja, 14 dni, ( rok) realizowane były w Gdańsku (konsultacje) oraz w Goeteborgu. Znacznie zmniejszyła się 8

9 objętość treningów. W dalszym ciągu zawodnik trenował raz dziennie, mając łącznie pięć dni odpoczynku. W ostatnim mikrocyklu BPS odbyły się ME, w których sprinter D.K. uczestniczył w biegach na 100 m (cztery razy) oraz 4*100m (dwa razy). W tej pierwszej konkurencji zajął VI miejsce, uzyskując w finale wynik 10.21s (w.1.3). W sztafecie (biegł na ostatniej zmianie), wraz ze starszymi kolegami, zdobył srebrny. Był to największy, zarówno indywidualny, jak i zespołowy, sukces w karierze zawodnika D.K. Taka liczba startów oraz ranga zawodów wywołała, co zupełnie zrozumiałe, duŝe zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne sprintera. W związku z powyŝszym, kolejny mezocykl startowy II, trwał stosunkowo krótko, bo tylko trzy tygodnie. Zawodnik D.K. uczestniczył trzy razy w zwodach, w tym dwa razy w biegu na 100 m (10.40s w.0.1; 10.38s w.0.4). Sezon zakończył (tak, jak rozpoczął) biegiem na 200 m, uzyskując rezultat 20.90s (w.0.3). Następny okres (przejściowy) rozpoczął się tuŝ po ostatnich zawodach i trwał sześć tygodni. Głównym celem tego mezocyklu była regeneracja sił po wyczerpującym sezonie Wnioski Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników moŝna sformułować następujące wnioski: 1) Zaproponowana struktura czasowa treningu dla tej kategorii wieku oraz poziomu sportowego zawodnika była prawidłowa. 2) Struktura czasowa zawodnika na wysokim poziomie mistrzostwa sportowego powinna być wysoce zindywidualizowana. 3) Zawodnik zrealizował główne zadania sezonu Bibliografia Bora P., Ozimek M Struktura treningu technicznego w skoku w dal juniorek. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF Warszawa, s Bora P., Ozimek M., Staszkiewicz R The strength training of direct starting preparation in junior triple jump. (In:) Load Optimation In Physical and Sports Education. Bratislava. Kielak D Bezpośrednie przygotowanie startowe oczekiwania i wątpliwości. Sport Wyczynowy, nr.3-4 Kosendiak J Projektowanie cykli treningowych w zespołowych grach sportowych. Sport Wyczynowy, nr.1-2 9

10 Lasocki A Podstawowe wiadomości o treningu lekkoatletycznym. Sportpress, Warszawa, Lasocki A Trening w skokach lekkoatletycznych. Sportpress, Warszawa, Michalski W Bezpośrednie przygotowanie startowe juniorów uprawiających skok wzwyŝ (W:) Lekkoatletyka w teorii i praktyce. AWF, Gdańsk. Ozimek M., Bora P Trening siły u sprintera w okresie bezpośredniego przygotowania startowego do Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF Warszawa, s Raczek J Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieŝy. RCMSKFiS, Warszawa, Ratkowski W Struktura czasowa treningu w konkurencjach lekkoatletycznych. (W): Lekkoatletyka; skoki, rzuty, wieloboje. AWF, Gdańsk Sozański H., Tomaszewski R Skoki lekkoatletyczne. RCMSKFiS, Warszawa, Sozański H. (red.) 1999 Podstawy treningu sportowego, COS, Warszawa, WaŜny Z Leksykon treningu sportowego. Studia i Monografie. AWF, Warszawa. 10

11 ANEKS Realizacja kalendarza startów halowych i na stadionie w sezonie 2006 Lp Data zawodów Miejsce Nazwa zawodów Wynik uzyskany Zajęte miejsce Luksemburg miting 200m-21.23(el) I 200m-21.11(F) Praga miting 60m-6.69(el) I 60m-6.64(F) Walencja miting 60m-6.68(el) III 60m-6.66 (F) Dusseldorf miting 60m-6.71(el) II 60m- 6.65(F) Spała HMP 60m-6.69 (el) 60m-6.67 (F) I Spała HMP 200m-21.48(el) IV 200m-21.84(F) Lievin HPE 60m-6.73 III Moskwa HMŚ 60m-6.70(el) X 60m-6.64 (1/2 F) Warszawa AMP 200m (+2.0) II Biała Podlaska LS 100m (+1.3) Lille miting 100m (+0.1) VII Warszawa Mem.J.Kusocińskiego 100m (+0.8) III 4*100m Szczecin Mecz POL-GER 4*100m Malaga PE 100m (+2.6) 4*100m VII, I Ateny miting 100m el.(+2.3) IX 100m F(-0.3) Bydgoszcz MPS 100m el.(+1.0) 100m F(+0.8) I 200m el.(+0.4) III 200m F (+0.1) Leverkusen miting 100m (+1.6) III Norymberga miting 4*100m I Goeteborg ME 100m el(+0.2) 100m el(+0.8) VI 100m ½ F(+1.5) 100m F(+1.3) 4*100m el 4*100m Linz miting 100m (+0.1) VI ParyŜ Decanation 100m (+0.4) III Wrocław LS 200m (+0.3) II 11

Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego

Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego Piotr Bora Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wstęp KaŜda aktywność fizyczna wywołuje w organiźmie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI. Katedra Sportów Indywidualnych

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI. Katedra Sportów Indywidualnych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI Katedra Sportów Indywidualnych Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych 1. Nazwa przedmiotu: Kurs instruktora sportu z lekkiej atletyki

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY

ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY Periodyzacja w Piłce Nożnej Rafał Ulatowski Konferencja Szkoleniowa Śl.ZPN Podokręg Zabrze 12/12/2013 ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY Konferencja Szkoleniowa Śl.ZPN Podokręg Zabrze

Bardziej szczegółowo

Staż trenerski - Werder Brema. Jerzy Cyrak

Staż trenerski - Werder Brema. Jerzy Cyrak Staż trenerski - Werder Brema Jerzy Cyrak 1. Schemat organizacyjny 2. Baza sportowa 3. Szkolenie a. Zespół profesjonalny Werder Brema plan prezentacji b. Zespół amatorów i zespoły młodzieżowe 4. Sukcesy

Bardziej szczegółowo

Czesław Michniewicz. Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006)

Czesław Michniewicz. Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006) Czesław Michniewicz Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006) Okres budowy formy sportowej Przygotowanie ogólne 9 styczeń 5 luty Przygotowanie specjalne 6 26 luty Mikrocykl startowy

Bardziej szczegółowo

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF. T.2, Warszawa 2005: 54-57. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI POLSKI NA IMPREZY GŁÓWNE W 2014 r. Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO

ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI POLSKI NA IMPREZY GŁÓWNE W 2014 r. Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO Założenia organizacyjne: 1. W MŚ weźmie udział od 4 do 8 zawodników. W trakcie odbywania się MŚ jednocześnie na zawodach przebywać będzie maksymalnie 4 zawodników. 2.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN. Dyscyplina: Piłka Nożna

RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN. Dyscyplina: Piłka Nożna Cel kursu RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN Dyscyplina: Piłka Nożna a) przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych z piłki nożnej na niższym

Bardziej szczegółowo

do 20 osób w konkurencji

do 20 osób w konkurencji Lekkoatletyka (*2012) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Michał Wilk Katedra Teorii i Praktyki Sportu AWF Katowice Wilk Sport Team Etapy szkolenia sportowego 0 1 2 3 4 Przedwstępny Wszechstronny Ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU MOTORYCZNYM NA PRZYKŁADZIE ME WKS ŚLASK WROCŁAW

INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU MOTORYCZNYM NA PRZYKŁADZIE ME WKS ŚLASK WROCŁAW WOJEWÓDZKA KURSOKONFERENCJA SZKOLENIOWA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ - LUBLIN 12.01.2014r. INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU MOTORYCZNYM NA PRZYKŁADZIE ME WKS ŚLASK WROCŁAW ŁUKASZ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY ŚLĄSKI Z.P.N. OSSM w Polsce Koncepcja OSSM powstała w Wydziale Szkolenia PZPN w grudniu 2003 roku.

Bardziej szczegółowo

Mistrzostw Świata Juniorów BnO

Mistrzostw Świata Juniorów BnO Zasady powoływania zawodników do reprezentacji Polski w BnO na Mistrzostw Świata Juniorów (JWOC 2015) i Mistrzostwa Europy Juniorów (EYOC 2015) oraz zasady kwalifikacji zawodników do Kadry Narodowej na

Bardziej szczegółowo

(*2013) Lekkoatletyka

(*2013) Lekkoatletyka Lekkoatletyka (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015)

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) Być młodym i wysportowanym to wiele. Umieć to łączyć z dobrą nauką i spełnianiem obowiązków społecznych to bardzo wiele. Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) (1)

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Stelmachowski Radny Miasta Krakowa

Pan Marek Stelmachowski Radny Miasta Krakowa OR-05.0057-740/XVII/07 Kraków, Pan Marek Stelmachowski Radny Miasta Krakowa W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr l na os. Handlowym, zgłoszoną na XVII

Bardziej szczegółowo

TRENING BIEGOWY. Przykładowy pierwszy tydzień treningowy mógłby wyglądać następująco:

TRENING BIEGOWY. Przykładowy pierwszy tydzień treningowy mógłby wyglądać następująco: TRENING BIEGOWY Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem treningu biegowego jest przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich, aby przekonać się czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK Opracował: Marek Szerszenowicz PREZENTACJA W RAMACH KURSU NA STOPIEO TRENERA I KLASY / UEFA A FILOZOFIA We współczesnej piłce nożnej bramkarz, to zawodnik

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE

ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE www.urbansprint.com P o j ] c i ek s z t a ł t o w a n i a s z y b k o n c i w p r z y g o t o w a n i u s p r i n t e r s k i m W a ł c z, 8. 1 0. 2 0 1 0 r. Co rozumiemy poprzez KSZTAŁTOWANIE SZYBKOŚCI?

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Projektowanie. systemów treningowych. jako ciąg zadań optymalizacyjnych. Jan Kosendiak. Istota projektowania. systemów treningowych

Teoria treningu. Projektowanie. systemów treningowych. jako ciąg zadań optymalizacyjnych. Jan Kosendiak. Istota projektowania. systemów treningowych Teoria treningu 77 Projektowanie procesu treningowego jest jednym z podstawowych zadań trenera, a umiejętność ta należy do podstawowych wyznaczników jego wykształcenia. Projektowanie systemów treningowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2014/ 2015

WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2014/ 2015 WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2014/ 2015 1. Kategorie wiekowe w sezonie 2014 / 2015 : senior/ka młodzieżowiec Junior/ka A junior/ka B Junior/ka C Junior/ka D + J E 1994 i starsi 1994 93-92

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO Załącznik do Regulaminu Kadry Narodowej. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w 2015 r. w kajakarstwie klasycznym. I. Zasady

Bardziej szczegółowo

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci.

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci. REGULAMIN powoływania zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych w

Bardziej szczegółowo

III Otwarte Mistrzostwa Łodzi 2012 OMŁ SPORTBOWLING CUP

III Otwarte Mistrzostwa Łodzi 2012 OMŁ SPORTBOWLING CUP III Otwarte Mistrzostwa Łodzi 2012 OMŁ SPORTBOWLING CUP 03-10 czerwca 2012 Grakula Łódź Sponsorzy PATRONAT SPORTOWY Patroni Medialni Turniej odbywać się będzie w dwóch kategoriach : Open otwarta dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM.

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM. sezon 2012/2013 Zasady i prawo startu w poszczególnych ch oraz tabela nr 2 Zasady startu w poszczególnych ch Zawodnik może startować w wyższej klasie, jeżeli spełnia normy z tabeli nr 2, bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE SĘDZIEGO DO SEZONU (RUNDY)

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE SĘDZIEGO DO SEZONU (RUNDY) Źródło: Strona internetowa Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki NoŜnej http://www.futboool.webpark.pl/ PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE SĘDZIEGO DO SEZONU (RUNDY) Przed sędziami, a takŝe piłkarzami okres przygotowawczy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia 62 Problem naboru i selekcji kandydatów do uprawiania sportu na poziomie światowym jest jednym z głównych zagadnień teorii i praktyki sportu. Jan Kosendiak Nabór i selekcja do uprawiania sportu jako wieloletni

Bardziej szczegółowo

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat*

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Instrukcja przeprowadzenia testu Opis metody: Proponowany test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) składa się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK II KURSU UEFA B / 200 godzin

DZIENNIK II KURSU UEFA B / 200 godzin POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WYDZIAŁ SZKOLENIA DZIENNIK II KURSU UEFA B / 00 godzin Od 0 listopada 01r. do 0 marca 01r. Spis treści: Terminy sesji kursu: I. Część ogólna teoretyczna: I sesja 0.11. 01.1.01r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku.

REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku. REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku. 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów PROJEKT Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu Ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: SPORTOWIEC

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu Ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: SPORTOWIEC Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu Ostrzeszowskiego 2010r. Klub: KP VICTORIA OSTRZESZÓW Radosław Dolata piłkarz IV ligowej Victorii Ostrzeszów, jego doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Marzena Sakowicz trener Gimnastyki Artystycznej

Marzena Sakowicz trener Gimnastyki Artystycznej Marzena Sakowicz trener Gimnastyki Artystycznej Lata 1976-1987 Zawodniczka Gimnastyki Artystycznej Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław Licencja zawodnika PZG -osiągnięcia sportowe: 1980 Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Prezentacja wykonana na potrzeby Szkoły Trenerów PZPN Autor Piotr Kwiatkowski Plajometryka - definicje Plajometryka jest rodzajem (ćwiczenia) treningu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015 I. Cel 1. Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski Juniorów dla osób ze schorzeniami narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B

Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA B Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B Lp Przedmiot e-learning Przedmioty podstawowe: 1. Anatomia 4 4 2. Biochemia 4 4 3. Biomechanika

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka sportem dla każdego Organizacja Ośrodków Kids Athletics

Lekkoatletyka sportem dla każdego Organizacja Ośrodków Kids Athletics Lekkoatletyka sportem dla każdego Organizacja Ośrodków Kids Athletics Jerzy Skucha Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara koordynator główny programu Marian Nowakowski koordynator krajowy

Bardziej szczegółowo

Sport dzieci i młodzieży

Sport dzieci i młodzieży 28 Sport dzieci i młodzieży Formę organizacji szkolenia sportowego, jaką jest szkoła sportowa, należy uznać za wysoce efektywną, niezbędną w dobie przyspieszonego rozwoju i coraz wyższych osiągnięć. Zenon

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODNIKÓW. Nazwisko i Imię

LISTA ZAWODNIKÓW. Nazwisko i Imię LISTA ZAWODNIKÓW Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nazwisko i Imię Polski Związek Piłki Nożnej WYDZIAŁ SZKOLENIA DZIENNIK PRACY TRENERA PIŁKI NOŻNEJ /Szkolenie zawodników

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013. Uwaga!

Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013. Uwaga! Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013 Uwaga! Na egzaminie dyplomowym w roku akademickim 2012/2013 student otrzymuje co najmniej 3 pytania z bloku przedmiotów kierunkowych tj.: co

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja obciążeń treningowych podczas zespołowego treningu technicznotaktycznego

Indywidualizacja obciążeń treningowych podczas zespołowego treningu technicznotaktycznego Andrzej Szwarc Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Indywidualizacja obciążeń treningowych podczas zespołowego treningu technicznotaktycznego w grach sportowych (na przykładzie gry w futsal)

Bardziej szczegółowo

TRENING. kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA

TRENING. kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA TRENING kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA Trening proces polegający na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych.

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY TRENING W MIEŚCIE

NAJLEPSZY TRENING W MIEŚCIE NAJLEPSZY TRENING W MIEŚCIE bo droga na szczyt wiedzie pod górę Poradnik dla Klubowiczów Przewodnik, który trzymasz w ręku został przygotowany z myślą o ułatwieniu Ci zrozumienia filozofii treningu GT.

Bardziej szczegółowo

Poglądowy TEST konkursowy do Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego Leonardo Da Vinci Sport wiosna 2015

Poglądowy TEST konkursowy do Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego Leonardo Da Vinci Sport wiosna 2015 Poglądowy TEST konkursowy do Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego Leonardo Da Vinci Sport wiosna 2015 Test sprawdza wiedzę z zakresu taktyki i techniki gier zespołowych, gimnastyki i lekkiej atletyki

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2 wtorek 3 środa 4 czwartek 5 piątek 6 sobota 7 niedziela 8

Bardziej szczegółowo

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk.

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Wysiłek bramkarza różni się zasadniczo od wysiłku pozostałych zawodników. Jego czynności

Bardziej szczegółowo

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Warszawa 2011 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W NARCIARSKIM

Bardziej szczegółowo

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny I. Organizator: Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej II. Termin i miejsce: 28-30 sierpnia 2015 (piątek niedziela) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Ogniska TKKF Dzikusy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW 1. Definicje 1) Zawody eliminacyjne (Eliminacje) zawody krajowe lub międzynarodowe włączone do rozgrywek 2) Konkursy eliminacyjne konkursy rozgrywane podczas Eliminacji, w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

2. Termin zawodów Finały: czerwiec Kwalifikacje w regionach: w terminie - nie później niż 3 tygodnie przed datą finału OOM.

2. Termin zawodów Finały: czerwiec Kwalifikacje w regionach: w terminie - nie później niż 3 tygodnie przed datą finału OOM. Judo dziewcząt (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Judo. 2. Termin zawodów czerwiec Kwalifikacje w regionach: w terminie - nie później niż 3 tygodnie przed datą finału OOM.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2012 / 2013

WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2012 / 2013 WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2012 / 2013 1. Kategorie wiekowe w sezonie 2012 / 2013 : senior/ka młodzieżowiec junior/ka A junior/ka B junior/ka C junior/ka D + J E 1992 i starsi 1992 91-90

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHY

AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHY AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHY SPRAWOZDANIE ZA 2011 ZAŁOŻENIA I DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE: SZKÓŁKI PARTNERSKIE APN GKS TYCHY APN GKS TYCHY SIEDZIBA AKADEMII Obiekt MOSiR Tychy im. Alfreda Potrawy STRONA

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej

Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej Blok przedmiotów: obligatoryjny Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne Rok studiów: I Semestr: 1 Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Gwiazdy XI Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego Pedro s Cup Łódź 2015

Gwiazdy XI Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego Pedro s Cup Łódź 2015 Gwiazdy XI Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego Pedro s Cup Łódź 2015 Bieg na 60 m mężczyzn Kim COLLINS (Saint Kitts i Nevis), ur. 5.04.1976 r. rekord życiowy na 60 m 6.48 (2015), na 100 m 9,96 s

Bardziej szczegółowo

BIEG NA ORIENTACJĘ TO SPORT DLA CIEBIE i TWOJEJ RODZINY

BIEG NA ORIENTACJĘ TO SPORT DLA CIEBIE i TWOJEJ RODZINY BIEG NA ORIENTACJĘ TO SPORT DLA CIEBIE i TWOJEJ RODZINY CO TO JEST BIEG NA ORIENTACJĘ? Bieg na orientację (BNO) polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie, trasy wyznaczonej w terenie punktami kontrolnymi

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: TRENER

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: TRENER Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Klub: TKKF PŁOMIEŃ Ostrzeszów Zenon Jakubowski od 1974r. związany ze sportem siłowym - kulturystyką. Brał

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny XX Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu Szkół STO Ciechanów 11 13 kwietnia 2014

Komunikat Organizacyjny XX Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu Szkół STO Ciechanów 11 13 kwietnia 2014 Komunikat Organizacyjny XX Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu Szkół STO Ciechanów 11 13 kwietnia 2014 1. Termin i miejsce zawodów 11 13. 04. 2014r. Pływalnia U-Ciecha MOSiR w Ciechanowie ul.17 Stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ I STRUKTURA OBCIĄŻEŃ TRENINGOWYCH PŁYWAKÓW NAJWYŻSZEJ KLASY W BEZPOŚREDNIM PRZYGOTOWANIU STARTOWYM DO ZAWODÓW GŁÓWNYCH

WIELKOŚĆ I STRUKTURA OBCIĄŻEŃ TRENINGOWYCH PŁYWAKÓW NAJWYŻSZEJ KLASY W BEZPOŚREDNIM PRZYGOTOWANIU STARTOWYM DO ZAWODÓW GŁÓWNYCH Pol. J. Sport Tourism 2010, 18, 227-238 Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa WIELKOŚĆ I STRUKTURA OBCIĄŻEŃ TRENINGOWYCH PŁYWAKÓW NAJWYŻSZEJ KLASY W BEZPOŚREDNIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX BIEGU SAMORZĄDOWEGO POLSKA BIEGA SAMORZĄD BIEGA 9 maja 2009 r. (sobota)

REGULAMIN XIX BIEGU SAMORZĄDOWEGO POLSKA BIEGA SAMORZĄD BIEGA 9 maja 2009 r. (sobota) REGULAMIN XIX BIEGU SAMORZĄDOWEGO POLSKA BIEGA SAMORZĄD BIEGA 9 maja 2009 r. (sobota) 1. CEL IMPREZY Bieg Samorządowy został zainaugurowany z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie Lekkiej Atletyki w oparciu o obiekty LA powstałe w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu

Upowszechnianie Lekkiej Atletyki w oparciu o obiekty LA powstałe w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu Finansowanie programu : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Samorządy właściciele obiektów lekkoatletycznych powstałych w 2013 roku. Operatorem programu jest Szkolny Związek Sportowy Dolny

Bardziej szczegółowo

Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach

Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieŝy Dyrekcja Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach przy współpracy z klubami sportowymi: KS Hawajskie

Bardziej szczegółowo

Artur Tykwiński mistrz świata w ju-jitsu

Artur Tykwiński mistrz świata w ju-jitsu Artur Tykwiński mistrz świata w ju-jitsu Prezentacja została wykonana przez Magdalenę Skibę na podstawie materiałów zebranych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie. Uczniowie biorący udział

Bardziej szczegółowo

CAŁY WROCŁAW BIEGA CAŁY WROCŁAW BIEGA Cały Wrocław Biega to szeroka oferta systemu treningowego dla wrocławskiego środowiska biegowego (amatorów i doświadczonych biegaczy). Projekt, oprócz zajęć praktycznych,

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY

VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY Klaudia i Patrycja Adamek, II m. bieg na 600m r.1998 Susana Lachele, Paula Rózga Paula Rózga (wynik 1.42,43) Zwycięzca w skoku wzwyż r.2000 III m. w skoku wzwyż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTOR SPORTU - PIŁKA

INSTRUKTOR SPORTU - PIŁKA Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: INSTRUKTOR SPORTU - PIŁKA SIATKOWA WF Rok III Semestr 5 Studia niestacjonarne 1. Jednostka prowadząca: Katedra Zespołowych Gier Sportowych, Zespół Koszykówki i Piłki Siatkowej.

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek

Dane teleadresowe: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek Dane teleadresowe: Adres: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek E-mail: swarek.swarzedz@gmail.com Tel: 601-599-247 NASZA WIZJA Celem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT CYKL ZAWODÓW W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH BIEG NA IGRZYSKA

KOMUNIKAT CYKL ZAWODÓW W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH BIEG NA IGRZYSKA Bielsko-Biała 21.01.2013 KOMUNIKAT CYKL ZAWODÓW W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH BIEG NA IGRZYSKA PUCHAR ROZTOCZA 2013 Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży) ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży) Jerzy Eliasz Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki Konferencja

Bardziej szczegółowo

12- tygodniowy program treningowy do Strefy Triathlonu dla pracowników EUCO

12- tygodniowy program treningowy do Strefy Triathlonu dla pracowników EUCO 12- tygodniowy program treningowy do Strefy Triathlonu dla pracowników EUCO dla nowicjuszy (Pływanie - 400 m / Rower- 14 km / Bieg- 3km) Sława Triathlon, 20.07.2014r. Cześć I, tygodnie 1-4 (28.04.2014

Bardziej szczegółowo

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA Termin: 29-30 maja 2015 piątek 29 maja godz. 11.00 17.00 sobota 30 maja godz. 11.00 15.00 PIŁKA NOŻNA Miejsce: Stadion Sportowy 3 boisko ze sztuczną nawierzchnią, Niechorze, ul. Leśna 3 W zawodach weźmie

Bardziej szczegółowo

Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol F to klub piłkarski z siedzibą w mieście San Sebastián. Założony 17 września 1909 roku. Obecnie występuje w rozgrywkach Primera División, do których awansował po trzech latach gry

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ WCHODZĄ: 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Szkoły reprezentują następujące kraje: 1) PSP Czepielowice Grecja 2) PSP Lubsza-Dobrzyń Portugalia 3) PSP

Bardziej szczegółowo

Kol. Teresa Struniewicz

Kol. Teresa Struniewicz GALERIA MISTRZÓW Kol. Teresa Struniewicz Członek PZW w Kole Radom Miasto Swoją działalność na niwie sportu spławikowego rozpoczęła pod koniec lat sześczesiątych ubiegłego stulecia poprzez udział w zawodach

Bardziej szczegółowo

Marcin Dorna MODEL FUNKCJONOWANIA REPREZENTACJI POLSKI /R. 1995/

Marcin Dorna MODEL FUNKCJONOWANIA REPREZENTACJI POLSKI /R. 1995/ Marcin Dorna MODEL FUNKCJONOWANIA REPREZENTACJI POLSKI /R. 1995/ Wyniki ME U19 Mistrzostwie Europy U19 2010/11 Hiszpania 2009/10 Francja 2008/09 Ukraina 2007/08 Niemcy 2006/07 Hiszpania 2005/06 Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2013/2014

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2013/2014 GIMNAZJUM im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski Osiągnięcia rok szkolny 2013/2014 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OPIEKUNOWIE: mgr Dariusz Morawski mgr Tomasz Wójciak Reprezentacja szkoły

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach DZIENNIK PRAKTYKI ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach DZIENNIK PRAKTYKI ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach DZIENNIK PRAKTYKI ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM 1 2 Opracowanie merytoryczne dr Jolanta Diaczuk Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Numer

Bardziej szczegółowo

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty...

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Zgłoszenie do konkursu Oskary Sportowe 2013 Kategoria: grupa I sport pkt. 4. sport osób niepełnosprawnych Forma: prezentacja w formie tekstu ze zdjęciami Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY NAD DEFINICJĄ UMIĘŚNIENIA

PROGRAM PRACY NAD DEFINICJĄ UMIĘŚNIENIA PROGRAM PRACY NAD DEFINICJĄ UMIĘŚNIENIA Polecany dla osób trenujących co najmniej 1 rok UWAGA: ZAWIERA WYTYCZNE DO SAMODZIELNEGO UKŁADANIA PLANÓW TRENINGOWYCH Cel: UZYSKANIE WYRAZISTEGO I WYRZEŹBIONEGO

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 47 /2009

Komunikat nr 47 /2009 POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA TRAWIE Poznań, dnia 30.06.2009r. L.dz. 1581/WGiD/2009 Komunikat nr 47 /2009 1. Weryfikacja spotkań turnieju barażowego juniorek młodszych sez. 2008/09 2. Terminarz spotkań turnieju

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO I. WPROWADZENIE Taekwondo (nazywane w Polsce taekwondo olimpijskie - WTF) zadebiutowało w 24 Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w turnieju pokazowym

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny grupy młodzieżowej z rocznika 2001-2002 Orlik

Schemat organizacyjny grupy młodzieżowej z rocznika 2001-2002 Orlik Schemat organizacyjny grupy młodzieżowej z rocznika 2001-2002 Orlik Wiesław Natkaniec MKS Lubuszanin Trzcianka Plan prezentacji 1. Charakterystyka trenera 2. Cele szkoleniowe 3. Podział na grupy 4. Test

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Na podstawie Zarządzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne. Założenia i cele przedmiotu. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi.

Wychowanie fizyczne. Założenia i cele przedmiotu. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi. Wychowanie fizyczne Kod modułu: WF Rodzaj przedmiotu: ogólnokształcący; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: akademicki Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim a Warszawa 01-595, ul. Ks. J. Popiełuszki 21 tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25 e-mail: biuro@pztaekwondo.pl NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 w w w. p z t a e k w o n d o. p l III Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ZAWODÓW CENTRALNYCH 2015/2016

REGULAMINY ZAWODÓW CENTRALNYCH 2015/2016 REGULAMINY ZAWODÓW CENTRALNYCH 2015/2016 TOR DŁUGI Warszawa, 3 września 2015r. - 1 - SPIS TREŚCI Zasady ogólne przeprowadzania zawodów w ramach kalendarza zawodów centralnych PZŁS... - 3 - Kalendarz imprez

Bardziej szczegółowo

TRENERZY. 1. Jerzy Radomski LZS Poprawa Siedlików, kickboxing TRENER ROKU 2012. 2. Dawid Sobieraj LKS Orkan, LA TRENER ROKU 2012

TRENERZY. 1. Jerzy Radomski LZS Poprawa Siedlików, kickboxing TRENER ROKU 2012. 2. Dawid Sobieraj LKS Orkan, LA TRENER ROKU 2012 SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU 2012 W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM TRENERZY 1. Jerzy Radomski LZS Poprawa Siedlików, kickboxing TRENER ROKU 2012 Trener zawodników LZS Poprawa Siedlików, wcześniej trenujący m.in.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA

PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA Niniejszy regulamin określa zasady powoływania par koń-jeździec do składu Kadry Narodowej w dyscyplinie ujeżdżenia w Polskim Związku Jeździeckim.

Bardziej szczegółowo

zaprasza w sierpniu 2014 r. do Chodzieży

zaprasza w sierpniu 2014 r. do Chodzieży zaprasza w sierpniu 2014 r. do Chodzieży na Turnus w terminie 3-9 sierpnia przeznaczony zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z triathlonem jak i dla zawodników, którzy starty mają

Bardziej szczegółowo

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO I KLASY XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PIŁKA NOŻNA WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ S.A. I. Obowiązkowe dla kandydatów do klas sportowych - podczas postępowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU BIATHLONU W POLSCE NA LATA 2007-2014

STRATEGIA ROZWOJU BIATHLONU W POLSCE NA LATA 2007-2014 STRATEGIA ROZWOJU BIATHLONU W POLSCE NA LATA 2007-2014 Katowice, WRZESIEŃ 2007 1 Wprowadzenie Strategia rozwoju biathlonu w Polsce to scenariusz osiągania celów przyszłości, do których dąŝą wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegowe Grand Prix Przemyśla

REGULAMIN Biegowe Grand Prix Przemyśla REGULAMIN Biegowe Grand Prix Przemyśla I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Popularyzacja lekkiej atletyki. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

TRENING DLA POCZĄTKUJĄCYCH

TRENING DLA POCZĄTKUJĄCYCH TRENING DLA POCZĄTKUJĄCYCH Trening składa się z 16 tygodni. Zakończony jest udziałem w II Zielonogórskim Półmaratonie Pierwsze tygodnie to tak naprawdę przyzwyczajanie organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Bardziej szczegółowo