Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego"

Transkrypt

1 Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego Piotr Bora Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wstęp Projektowanie procesu treningu jest jednym z podstawowych (obok jego organizowania i kierowania) zadań/umiejętności trenera. Poziom tych umiejętności, stopień ich opanowania tzn. sprawność posługiwania się odpowiednimi narzędziami, metodami oraz wiedzą z zakresu teorii i metodyki treningu sportowego naleŝy do podstawowych jego kompetencji zawodowych. Warto więc prześledzić i poddać analizie, z jakich składa się projektowanie procesu treningu zawodnika, prezentującego wysoki poziom sportowy (Kosendiak 2006). Efektywność procesu treningowego zaleŝy od jego budowy, czyli struktury czasowej i rzeczowej (Raczek 1991). W czasowej strukturze treningu wyróŝnia się nastepujące rodzaje cykli: a) długie (makrocykle)- wieloletnie, roczne, półroczne; b) średnie (mezocykle)- składające się z określonej liczby mikrocykli; c) małe (mikrocykle) - składające się z kilku jednostek treningowych oraz jednostkę treningową, jako najmniejsze ogniwo tej struktury. Makrocykl (roczny) stanowi jedno z ogniw wieloletniego planu perspektywicznego (np. czteroletni cykl przygotowań olimpijskich). Budowa poszczególnych makrocykli uwzględnia ilość i jakość pracy oraz środki i metody treningu (Sozański 1999, Lasocki 2002, Bora, Ozimek 2003). W danym makrocyklu wyróŝnia się odpowiednio trzy okresy: okres przygotowawczy (budowanie formy), okres startowy (zachowanie i stabilizacja formy), okres przejściowy (względny wypoczynek). Na ogół czas jednego okresu kształtowania formy sportowej w lekkiej atletyce wiąŝe się z przebiegiem półrocznego (intensyfikacja sezonu halowego) oraz rocznego cyklu szkolenia. 1

2 Tab.1 Uproszczona struktura czasowa sprintera z II okresami startowymi. Okres Przygotowawczy Startowy Przygotowawczy Startowy Przejściowy (hala) Ilość tygodni Mezocykl stanowi główną składową makrocyklu. Obejmuje okres od dwóch tygodni (najkrótszy czas trwania mezocyklu) do sześciu siedmiu tygodni (najdłuŝszy czas trwania mezocyklu). Budowa poszczególnych mezocykli zaleŝy m.in. od poziomu sportowego zawodnika, okresu przygotowania, bazy treningowej, moŝliwości odnowy biologicznej. Tab. 2 Struktura mezocyklu w rocznym cyklu szkolenia w biegach krótkich. NAZWA MEZOCYKLU CELE I ZADANIA CZAS TRWANIA Wprowadzający Podstawowy Przygotowania specjalnego Przygotowania technicznego Przedstartowy Startowy Stosowany jest na początku okresu przygotowawczego. Celem jego jest stopniowy wzrost obciąŝenia treningowego. Charakteryzuje się duŝą róŝnorodnością i wszechstronnością środków treningowych Występuje w drugiej kolejności okresu przygotowawczego. Pełni główną rolę w tym okresie. Następuje wzrost intensywności i objętości obciąŝenia treningowego. Przy zachowaniu róŝnorodności i wszechstronności środków treningowych, następuje formowanie głównych elementów związanych z techniką ruchu. Występuje w zasadniczej części okresu przygotowawczego. W dalszym ciągu dąŝymy do zwiększenia poziomu poszczególnych zdolności motorycznych. Pracujemy nad tymi elementami, które mają bezpośredni wpływ na technikę ruchu. Jest zwykle jednym z ostatnich mezocykli okresu przygotowawczego. Jego zadaniem jest formowanie i doskonalenie pełnej techniki ruchu, przy jednoczesnym zachowaniu osiągniętego bardzo wysokiego poziomu motorycznego. Jest ostatnim mezocyklem okresu przygotowawczego. Jego zadaniem jest połączenie osiągniętego wysokiego poziomu motorycznego i technicznego ze startami kontrolnymi Stanowi główną część makrocyklu rocznego. Jego budowa i sposób ustawienie akcentów treningowych zaleŝy głównie od terminów i rangi zawodów. Zadaniem tego mezocyklu jest uzyskanie i utrzymanie pełnej gotowości startowej, z zachowaniem odpowiednio wysokiego poziomu motoryki i techniki ruchu 2-4 tygodnie 4-6 tygodni 2-3 tygodnie 3-4 tygodnie 2-3 tygodnie 5-7 tygodni 2

3 NaleŜy podkreślić, iŝ oprócz przedstawionych powyŝej mezocykli, moŝna wyróŝnić równieŝ inne, związane z przebiegiem poszczególnych okresów treningowych. Do nich zaliczamy np. mezocykle: pośrednie (odbudowująco-przygotowawcze, odbudowującopodtrzymujące), kontrolne itp. (Sozański i Tomaszewski 1995, Ratkowski 1995). Bezpośrednie przygotowanie startowe (BPS) jest specjalnym rodzajem mezocyklu w okresie startowym, którego celem jest adaptacja do warunków w jakich będą rozgrywane priorytetowe zawody oraz pełna mobilizacja potencjalnych moŝliwości zawodnika na wyznaczony termin (WaŜny 1994, Michalski 2001, Ozimek i Bora, 2003, Bora, Ozimek, Staszkiewicz 2004, Kielak 2004 i in.) W strukturze BPS wyróŝnia się trzy fazy: a) akumulacji - trwającą najczęściej dni, w której powinna nastąpić odbudowa sił fizycznych i psychicznych zawodnika po cyklu poprzednich startów, b) intensyfikacji - (14-28 dni), której celem jest stworzenie potencjalnych warunków do podniesienia na wyŝszy poziom formy sportowej, przez istotne zwiększenie obciąŝenia treningowego, c) transformacji - (7-14 dni), mającą na celu uzyskanie szczytu formy oraz aklimatyzację do miejsca, czasu i warunków rozgrywania głównych zawodów. Mikrocykl stanowi podstawę konstruowania planów treningowych. Składa się na niego kilka jednostek treningowych (optymalnie praca tygodniowa). NaleŜy pamiętać, aby ilość jednostek treningowych o duŝej intensywności ( z reguły 2-3 treningi) była obowiązkowo przedzielona treningiem o innym, łagodnym i mniej obciąŝającym charakterze (Raczek 1991, Ratkowski 1995, Lasocki 1998, Sozański 1999 i in.) Jednostka treningowa stanowi najmniejszy, ale bardzo waŝny element struktury czasowej. Składa się ona z następujących części: a) wstępna (rozgrzewka) jest to zestaw specjalnie dobranych ćwiczeń, które zawodnik wykonuje świadomie, w celu przygotowania organizmu do oczekującej go działalności. Celem rozgrzewki jest zwiększenie funkcjonalnych moŝliwości organizmu, a tym samym stworzenie optymalnych warunków do wykazania największej zdolności do pracy (Lasocki 2002). b) główna w czasie której realizowany jest podstawowy cel (cele) treningu. MoŜe występować jeden lub kilka akcentów pracy. Zdecydowanie wzrasta intensywność obciąŝenia. c) końcowa celem jej jest uspokojenie organizmu po duŝym wysiłku i chociaŝ częściowe zniwelowanie zmęczenia wywołanego duŝym obciąŝeniem treningowym 3

4 (Sozański i Tomaszyński 1995). W tej części stosuje się ćwiczenia gibkościowogimnastyczne oraz elementy biegowe tzw. roztruchtanie (kilku minutowy, spokojny, rozluźniający trucht) lub rozbieganie (odcinki biegowe o małej intensywności stosowane, jako ćwiczenia rozluźniająco-uspokajające po zasadniczym treningu. Celem niniejszej pracy była charakterystyka struktury czasowej sprintera na poziomie mistrzowskim, w wybranym makrocyklu szkolenia sportowego Materiał i metody Analizie poddano strukturę czasową treningu sprintera AZS-AWF Kraków w sezonie Rekord Ŝyciowy zawodnika D.K. wynosił 10.45s, a staŝ treningowy -5 lat Charakterystykę wybranych parametrów zawodnika przedstawia tab.3. Był on wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w biegach sprinterskich (60m, 100m, 200m) w róŝnych kategoriach wieku oraz srebrnym medalistą MEJ oraz MŚJ młodszych w biegach sztafetowych. Jest równieŝ aktualnym rekordzistą Polski juniorów młodszych w biegu na 100 m s. Tab.3 Charakterystyka wybranych parametrów zawodnika D.K. - sezon 2006 Parametry Wielkość Wiek 20 lat Masa ciała 65 kg Wysokość ciała 176 cm Bieg na 60 m 6,71 sek. Bieg na 100 m 10,45 sek. Bieg na 200 m 21,24 sek. Skok w dal z miejsca 305 cm 3-skok z miejsca 9,00 m Rzut kulą w tył (4 kg) 18,80 m Rzut kulą w przód (4 kg) 16,78 m Podstawowe cele, jakie postawiono przed zawodnikiem w sezonie 2006, to: - ustanowienie rekordu Ŝyciowego w hali 60 m - ustanowienie rekordu Ŝyciowego w biegach na 100 m i 200 m (stadion) - zdobycie medali w Halowych Mistrzostwach Polski (Spała) oraz Mistrzostwach Polski Seniorów (Bydgoszcz) - uzyskanie kwalifikacji na ME - Goeteborg - uzyskanie kwalifikacji do finału (4*100 m) w imprezie głównej - ME 4

5 Wyniki i dyskusja Poddany analizie makrocykl szkoleniowy (hala 2006) obejmował okres od końca października 2005 roku do połowy marca 2006 roku. Sezon halowy trwał 19 mikrocykli i został podzielony na dwa okresy: przygotowawczy i startowy (Tab.4). Tab.4 Struktura czasowa treningu sprintera ; hala Makrocykl Okres Przygotowawczy Startowy Przygotowania Przygotowania Mezocykl Wprowadzający Podstawowy specjalnego technicznego Ilość tygodni zgrupowanie zgrupowanie Data Zakopane Spała W skład okresu przygotowawczego - 12 tygodni, wchodziły następujące mezocykle; - wprowadzający (2 tyg.) - podstawowy (3 tyg.) - przygotowania specjalnego (4 tyg.) - przygotowania technicznego (3 tyg.) W tym okresie sprinter brał udział w dwóch zgrupowaniach sportowych o róŝnym charakterze i róŝnym czasie trwania. Miejscem pierwszego było Zakopane, gdzie kształtowano głównie zdolności kondycyjne. Zawodnik ten, będąc juŝ srebrnym medalistą (4*100 m) MEJ w Kownie, nie podlegał szkoleniu centralnemu PZLA Kolejne zgrupowanie odbyło się w Spale (mezocykl przygotowania technicznego). Celem tego zgrupowania było podniesienie na wyŝszy poziom tych zdolności motorycznych, które decydują o rezultacie sportowym w biegach krótkich. Okres startowy (7 mikrocykli) sprinter rozpoczął zawodami w Luksemburgu (200 m), ustanawiając rekord Ŝyciowy 21.11s (aneks). Był to wynik lepszy od rekordu w tej konkurencji na stadionie! W następnych zawodach (Praga) ustanowił kolejny rekord Ŝyciowy, ale w biegu na 60 m 6.64s. Pod koniec lutego uczestniczył HMP w Spale, gdzie zdobył złoty medal w biegu na 60 m 6.67s i został powołany przez PZLA na Halowe Mistrzostwa Świata (Moskwa ), mimo Ŝe nie wypełnił minimum Związku, które wynosiło 6.60s. W Moskwie, zawodnik awansował do ½ F, wyrównując rekord Ŝyciowy (6.64s). 5

6 W HMŚ zajął X miejsce. Było to najlepsze miejsce polskiego sprintera w historii startów w zawodach tej rangi. W strukturze czasowej analizowanego makrocyklu nie wystąpił okres przejściowy. Po zakończeniu mezocyklu startowego rozpoczęto przygotowania do sezonu letniego Tab.5 Struktura czasowa treningu sprintera ; stadion Okres Mezocykle Ilość tygodni Data Podstawowy Makrocykl Przygotowawczy Przygotowania specjalnego Przygotowania technicznego Przedstartowy Startowy zgrupowanie Szczyrk zgrupowanie Portugalia zgrupowanie Spała Makrocykl letni został podzielony na równieŝ dwa okresy: przygotowawczy i startowy (tab.5). Pierwszy z nich składał się z czterech mezocykli: podstawowy (3 tygodnie), przygotowania specjalnego (3 tygodnie), przygotowania technicznego (3 tygodnie) oraz przedstartowego (2 tygodnie). Okres ten był nieco krótszy (11 mikrocykli) niŝ w przypadku przygotowań do sezonu halowego. Inna była równieŝ jego struktura. Nie wystąpił mezocykl wprowadzający. Przygotowania rozpoczęto od trzytygodniowego mezocyklu podstawowego. W tym czasie zawodnik D.K. uczestniczył w zgrupowaniu sportowym w Szczyrku, którego celem było kształtowanie zdolności kondycyjnych, jak równieŝ odpoczynek psychiczny, po zakończonym sezonie halowym. Kolejne zgrupowania odbyły się w Vila Real de Santo Antonio (Portugalia) oraz w Spale (mezocykl przygotowania specjalnego oraz mezocykl przygotowania technicznego). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zawodnik ten przebywał (pierwszy raz w Ŝyciu) na zgrupowaniu klimatycznym. Wymagało to zmiany i zmodyfikowania planu treningu. Celem tych zgrupowań było podniesienie na wyŝszy poziom zdolności motorycznych, które decydują o rezultacie sportowym w tej konkurencji. Pod koniec okresu przygotowawczego sprinter D.K. rozpoczął starty w zawodach (mezocykl przedstartowy). Podczas zawodów I ligi seniorów (Biała Podlaska ), ustanowił rekord Ŝyciowy w biegu na 100m (+1.3). Jest to rekord kraju do 23 lat oraz trzeci wynik w historii polskiego sprintu. 6

7 Okres startowy (tab. 6); trwał 14 tygodni i został podzielony na następujące mezocykle; - startowy I - BPS - startowy II Tab. 6 Struktura czasowa okresu startowego sprintera w sezonie Okres Startowy Mezocykle Startowy I BPS Startowy II Ilość tygodni Data Mezocykl startowy I zawodnik rozpoczął od urazu, związanego ze zmianą obuwia (kolców). Na szczęście, w niewielkim stopniu zakłóciło to cykl szkolenia. NajwaŜniejszymi zawodami w tym okresie czasu był PE w Maladze. Podczas tych zawodów sprinter reprezentował Polskę w biegu na 100m oraz w sztafecie 4*100m (pierwsza zmiana). Biegu indywidualnego, mimo uzyskanego wyniku 10.30s (w.2.6) nie moŝna zaliczyć do udanych (VII miejsce). Natomiast sztafeta zwycięŝyła w tych zawodach, z czasem 39.07s. Kilka dni później D.K. udziałem w zawodach Super Grand Prix IAAF w Atenach, zakończył pierwszy mezocykl startowy sezonu Uzyskał tam następujące rezultaty: 100 m el. - 10,27s (w.2.3), a w finale (w.-0.3) i został sklasyfikowany na IX miejscu. Następnie rozpoczął przygotowania do głównej imprezy sezonu Mistrzostw Europy w Goeteborgu. Analizowane rozwiązanie treningowe BPS (bezpośrednie przygotowanie startowe) - składało się z sześciu mikrocykli i trwało od 4.07 do roku (tab.7). Te same akcenty w poszczególnych mikrocyklach i jednostkach treningowych, nie oznaczały zawsze tych samych środków treningowych. Dwa pierwsze mikrocykle akumulacyjne 11 dni, ( roku) realizowane były na zgrupowaniu sportowym w Spałe. Celem tego okresu była odbudowa potencjału motorycznego oraz jak największa odbudowa psychiczna po intensywnej pierwszej części sezonu. Treningi odbywały się raz dziennie, czasami zawierały dwa akcenty 7

8 treningowe. W okresie tym były równieŝ trzy dni odpoczynku oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Tab. 7 Struktura i rozkład akcentów treningowych w BPS u sprintera stadion 2006 MIKROCYKL PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA I Akumulacja II Akumulacja III Intensyfikacja IV Intensyfikacja V Transformacja VI Transformacja Siła I/II Odnowa biologiczna Szybkość WS Siła I/II Gibkość + skoczność Siła II + skoczność Gibkość + skoczność Rozruch Gibkość + WS WS Siła I rozruch Siła I/II MPS 100 el. 100m F Leverkusen 100m Siła I Szybkość Szybkość ME Goeteborg 100m el., 100 ¼ F ME Goeteborg 100m ½ F- 100m F (VIm) Siła II MPS 200m el Siła II + skoczność ME Goeteborg 4*100m el Gibkość + szybkość MPS 200m F Norymberga 4*100m ME Goeteborg 4*100m F (IIm) Następne dwa mikrocykle intensyfikacyjne 16 dni, ( roku) realizowane były, choć tylko częściowo na zgrupowaniu w Spale. Był to zdecydowanie najtrudniejszy i najbardziej obciąŝający, szczególnie psychicznie etap przygotowań (niepewność startu w MPS, związana z brakiem potwierdzenia przez PZLA do AZS-AWF Kraków). Pod koniec trzeciego mikrocyklu odbywały się MPS w Bydgoszczy. Sprinter wystartował w biegach na 100 m i 200 m. Pierwszą konkurencję wygrał uzyskują bardzo dobry rezultat 10.20s (w.0.8) ; drugi wynik w swojej karierze. W biegu na 200 m zajął trzecie miejsce z wynikiem 20.95s (w.0.1). W eliminacjach, dzień wcześniej, ustanowił rekord Ŝyciowy w tej konkurencji 20.87s (w.0.4). NaleŜy podkreślić, iŝ zawodnik D.K. nie uczestniczył w biegu sztafetowym 4*100 m. W kolejnym, czwartym mikrocyklu BPS wystartował w biegu na 100 m 10.37s (w.1.7) w Leverkusen oraz dwa dni później w biegu sztafetowym 4*100m (Norymberga). Był to pierwszy start w tej konkurencji (4*100 m) od ponad miesiąca!!! Ostatnie dwa mikrocykle transformacja, 14 dni, ( rok) realizowane były w Gdańsku (konsultacje) oraz w Goeteborgu. Znacznie zmniejszyła się 8

9 objętość treningów. W dalszym ciągu zawodnik trenował raz dziennie, mając łącznie pięć dni odpoczynku. W ostatnim mikrocyklu BPS odbyły się ME, w których sprinter D.K. uczestniczył w biegach na 100 m (cztery razy) oraz 4*100m (dwa razy). W tej pierwszej konkurencji zajął VI miejsce, uzyskując w finale wynik 10.21s (w.1.3). W sztafecie (biegł na ostatniej zmianie), wraz ze starszymi kolegami, zdobył srebrny. Był to największy, zarówno indywidualny, jak i zespołowy, sukces w karierze zawodnika D.K. Taka liczba startów oraz ranga zawodów wywołała, co zupełnie zrozumiałe, duŝe zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne sprintera. W związku z powyŝszym, kolejny mezocykl startowy II, trwał stosunkowo krótko, bo tylko trzy tygodnie. Zawodnik D.K. uczestniczył trzy razy w zwodach, w tym dwa razy w biegu na 100 m (10.40s w.0.1; 10.38s w.0.4). Sezon zakończył (tak, jak rozpoczął) biegiem na 200 m, uzyskując rezultat 20.90s (w.0.3). Następny okres (przejściowy) rozpoczął się tuŝ po ostatnich zawodach i trwał sześć tygodni. Głównym celem tego mezocyklu była regeneracja sił po wyczerpującym sezonie Wnioski Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników moŝna sformułować następujące wnioski: 1) Zaproponowana struktura czasowa treningu dla tej kategorii wieku oraz poziomu sportowego zawodnika była prawidłowa. 2) Struktura czasowa zawodnika na wysokim poziomie mistrzostwa sportowego powinna być wysoce zindywidualizowana. 3) Zawodnik zrealizował główne zadania sezonu Bibliografia Bora P., Ozimek M Struktura treningu technicznego w skoku w dal juniorek. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF Warszawa, s Bora P., Ozimek M., Staszkiewicz R The strength training of direct starting preparation in junior triple jump. (In:) Load Optimation In Physical and Sports Education. Bratislava. Kielak D Bezpośrednie przygotowanie startowe oczekiwania i wątpliwości. Sport Wyczynowy, nr.3-4 Kosendiak J Projektowanie cykli treningowych w zespołowych grach sportowych. Sport Wyczynowy, nr.1-2 9

10 Lasocki A Podstawowe wiadomości o treningu lekkoatletycznym. Sportpress, Warszawa, Lasocki A Trening w skokach lekkoatletycznych. Sportpress, Warszawa, Michalski W Bezpośrednie przygotowanie startowe juniorów uprawiających skok wzwyŝ (W:) Lekkoatletyka w teorii i praktyce. AWF, Gdańsk. Ozimek M., Bora P Trening siły u sprintera w okresie bezpośredniego przygotowania startowego do Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF Warszawa, s Raczek J Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieŝy. RCMSKFiS, Warszawa, Ratkowski W Struktura czasowa treningu w konkurencjach lekkoatletycznych. (W): Lekkoatletyka; skoki, rzuty, wieloboje. AWF, Gdańsk Sozański H., Tomaszewski R Skoki lekkoatletyczne. RCMSKFiS, Warszawa, Sozański H. (red.) 1999 Podstawy treningu sportowego, COS, Warszawa, WaŜny Z Leksykon treningu sportowego. Studia i Monografie. AWF, Warszawa. 10

11 ANEKS Realizacja kalendarza startów halowych i na stadionie w sezonie 2006 Lp Data zawodów Miejsce Nazwa zawodów Wynik uzyskany Zajęte miejsce Luksemburg miting 200m-21.23(el) I 200m-21.11(F) Praga miting 60m-6.69(el) I 60m-6.64(F) Walencja miting 60m-6.68(el) III 60m-6.66 (F) Dusseldorf miting 60m-6.71(el) II 60m- 6.65(F) Spała HMP 60m-6.69 (el) 60m-6.67 (F) I Spała HMP 200m-21.48(el) IV 200m-21.84(F) Lievin HPE 60m-6.73 III Moskwa HMŚ 60m-6.70(el) X 60m-6.64 (1/2 F) Warszawa AMP 200m (+2.0) II Biała Podlaska LS 100m (+1.3) Lille miting 100m (+0.1) VII Warszawa Mem.J.Kusocińskiego 100m (+0.8) III 4*100m Szczecin Mecz POL-GER 4*100m Malaga PE 100m (+2.6) 4*100m VII, I Ateny miting 100m el.(+2.3) IX 100m F(-0.3) Bydgoszcz MPS 100m el.(+1.0) 100m F(+0.8) I 200m el.(+0.4) III 200m F (+0.1) Leverkusen miting 100m (+1.6) III Norymberga miting 4*100m I Goeteborg ME 100m el(+0.2) 100m el(+0.8) VI 100m ½ F(+1.5) 100m F(+1.3) 4*100m el 4*100m Linz miting 100m (+0.1) VI ParyŜ Decanation 100m (+0.4) III Wrocław LS 200m (+0.3) II 11

Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego

Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego Piotr Bora Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wstęp KaŜda aktywność fizyczna wywołuje w organiźmie

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Indywidualizacja struktury czasowej rocznego cyklu treningu sprintera klasy mistrzowskiej. Piotr Bora. (artykuł dyskusyjny)

Teoria treningu. Indywidualizacja struktury czasowej rocznego cyklu treningu sprintera klasy mistrzowskiej. Piotr Bora. (artykuł dyskusyjny) Teoria treningu 45 Opracowanie programów i planów treningu jest nie tyle podstawowym obowiązkiem trenera, ile czynnością bez względnie konieczną, bez wykonania której podejmowanie pracy nie ma sensu. Piotr

Bardziej szczegółowo

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu to układ i rozmieszczenie elementów składowych procesu, sposoby

Bardziej szczegółowo

Kamila Lićwinko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Kamila Lićwinko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Kamila Lićwinko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Marszałek Województwa Podlaskiego, Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego spotkali się w piątek 3 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW w dyscyplinie UNIHOKEJ Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Lipiec 2014 l. Cele i zadania; - zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej Podstawy teorii i technologii treningu sportowego Praca zbiorowa pod redakcją naukową Henryka Sozańskiego, Jerzego

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji do sztafet 4 x 100m kobiet na imprezy mistrzowskie w sezonie 2013

Zasady kwalifikacji do sztafet 4 x 100m kobiet na imprezy mistrzowskie w sezonie 2013 Zasady kwalifikacji do sztafet 4 x 100m kobiet na imprezy Mistrzostwa Świata, Moskwa 10.08 18.08.2013r. 1. Pierwsze trzy zawodniczki w biegu na 100 m z Mistrzostw Polski w Toruniu 19-21.07.2013r. 2. Czwarta

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY

ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY Periodyzacja w Piłce Nożnej Rafał Ulatowski Konferencja Szkoleniowa Śl.ZPN Podokręg Zabrze 12/12/2013 ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY Konferencja Szkoleniowa Śl.ZPN Podokręg Zabrze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI. Katedra Sportów Indywidualnych

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI. Katedra Sportów Indywidualnych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI Katedra Sportów Indywidualnych Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych 1. Nazwa przedmiotu: Kurs instruktora sportu z lekkiej atletyki

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące mistrzostwo sportowe

Czynniki warunkujące mistrzostwo sportowe WYKŁAD II Zasady i metody treningu sportowego Jedno z podstawowych praw przyrody, prawo adaptacji, decyduje o tym, Ŝe moŝna sformułować ogólne zasady treningu sportowego. Wprawdzie kaŝdy sportowiec jest

Bardziej szczegółowo

Anny Włodarczyk IO Moskwa 1980

Anny Włodarczyk IO Moskwa 1980 Trener Wiesław Czwórnóg Bezpośrednie Przygotowanie Startowe Anny Włodarczyk IO Moskwa 1980 a) Okres akumulacji 17 dni (17.06-3.07.1980) b) Okres intensyfikacji 18 dni (4-21.07.1980) c) Okres transformacji

Bardziej szczegółowo

DROGA DO SUKCESU OLIMPIJSKIEGO. Konferencja metodyczno-szkoleniowa AWF Poznań

DROGA DO SUKCESU OLIMPIJSKIEGO. Konferencja metodyczno-szkoleniowa AWF Poznań DROGA DO SUKCESU OLIMPIJSKIEGO Konferencja metodyczno-szkoleniowa 27.10.2016 AWF Poznań CZY START W RIO ANNY JAGACIAK-MICHALSKIEJ MOŻNA NAZWAĆ SUKCESEM? (AWANS DO SZEROKIEGO FINAŁU, 10 MIEJSCE) 1. Debiut

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku Zawody rozgrywane na terenie województw - harmonogram Nazwa Organizator Rodzaj Kalendarz Ilość imprez 1. Wojewódzkie Biegi Przełajowe

Bardziej szczegółowo

zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością dzieci.

zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością dzieci. Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów Kraków- 28.05.2017 Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki

Bardziej szczegółowo

PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ

PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ Konferencja Trenerska Amsterdam 2012 Rafał Ulatowski Konferencja Szkoleniowa DSTPN Szklarska Poręba 02/12/2012 Top Coaches are lifelong students of the Game Raymond Verheijen

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Staż trenerski - Werder Brema. Jerzy Cyrak

Staż trenerski - Werder Brema. Jerzy Cyrak Staż trenerski - Werder Brema Jerzy Cyrak 1. Schemat organizacyjny 2. Baza sportowa 3. Szkolenie a. Zespół profesjonalny Werder Brema plan prezentacji b. Zespół amatorów i zespoły młodzieżowe 4. Sukcesy

Bardziej szczegółowo

Struktura rzeczowa treningu sportowego

Struktura rzeczowa treningu sportowego Selekcja sportowa Struktura rzeczowa treningu sportowego zbiór informacji o zawodniku, planowanie, kształtowanie sprawności motorycznej, kształtowanie techniki, kształtowanie taktyki, przygotowanie psychiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów

Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK! Organizator

Bardziej szczegółowo

KOSZYKÓWKA KOBIET: 12 zawodniczek-studentek w wieku lat (roczniki ) wskazanych przez trenera akademickiej reprezentacji Polski.

KOSZYKÓWKA KOBIET: 12 zawodniczek-studentek w wieku lat (roczniki ) wskazanych przez trenera akademickiej reprezentacji Polski. ŁUCZNICTWO: KRYTERIA KWALIFIKACYJNE XXIX Letnia Uniwersjada Taipei City (Tajwan), 19-30.08.2017 Zawodnicy i zawodniczki grupy szkolenia olimpijskiego Polskiego Związku Łuczniczego, prezentujący wysoką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ MKS TEMPO KĘTY W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ MKS TEMPO KĘTY W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ MKS TEMPO KĘTY W ROKU 2012 W sezonie 2012 Międzyszkolny Klub Sportowy Tempo Kęty szkoleniem lekkoatletycznym objął 51 zawodników w kategoriach wiekowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN i POPRAWEK zatwierdzonych przez Zarząd PZSS wprowadzonych do

WYKAZ ZMIAN i POPRAWEK zatwierdzonych przez Zarząd PZSS wprowadzonych do WYKAZ ZMIAN i POPRAWEK zatwierdzonych przez Zarząd PZSS wprowadzonych do Zbioru regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na

Bardziej szczegółowo

Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Moloda Sportywna Nauka Ukrainy. L viv State University of Physical Culture. Lwów 2007 Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Skuteczność startowa a polityka

Bardziej szczegółowo

Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8. Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8. Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8 Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Wielkość i struktura obciążeń treningowych zawodniczki O.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej Teoria sportu Osoby prowadzące przedmiot: 1. Krzysztof Prusik, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Czesław Michniewicz. Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006)

Czesław Michniewicz. Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006) Czesław Michniewicz Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006) Okres budowy formy sportowej Przygotowanie ogólne 9 styczeń 5 luty Przygotowanie specjalne 6 26 luty Mikrocykl startowy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Michał Spieszny

Szanowni Państwo, Prezes Michał Spieszny Szanowni Państwo, W imieniu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków mam zaszczyt przedstawić nasz Klub i naszych zawodników 6 sekcji zgłaszających wysokie aspiracje sportowe (lekkoatleci, szermierze, kajakarze

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI Ul. Śląska 5/1, 30-003, tel. 507-018-608 O RG AN I Z AC J A I M P R EZ W M AŁ O POLSCE W 2013 ROKU Imprezy na stadionie Czwartki LA Razem Imprezy mistrzowskie 4 7 10 7 28 1 05.01 Halowe Mistrzostwa Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych

Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych 87 Krzysztof Kisiel Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych Układając plany treningowe i startowe dla

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy im. Wilhelma Szewczyka ul. 3-go Maja Czerwionka-Leszczyny tel./fax

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy im. Wilhelma Szewczyka ul. 3-go Maja Czerwionka-Leszczyny tel./fax Zapraszamy na 1. Organizator : Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wilhelm Szewczyk 2. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Rybniku 3. Cel zawodów: Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci szkół

Bardziej szczegółowo

Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T.5, AWF, Warszawa 2008:

Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T.5, AWF, Warszawa 2008: Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T.5, AWF, Warszawa : 6-69. Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Robert Białecki Zakład Teorii Sportu, Zakład

Bardziej szczegółowo

GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL 37 ( ) (BPS) - odbudowa DZIEŃ PŁYWANIE KOLARSTWO BIEGANIE/ SPRAWNOŚĆ PT

GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL 37 ( ) (BPS) - odbudowa DZIEŃ PŁYWANIE KOLARSTWO BIEGANIE/ SPRAWNOŚĆ PT GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL 37 (01.07 10.07.2016) (BPS) - odbudowa NDZ ŚR CZW 400 rozpływanie 8x 50 RR dow co 1min. W Łapkach 400 NN dow w płetwach luz 800 dow jak na zawodach 200 dokładanka dow luźno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych, w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów.

Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych, w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów. Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych, w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów. Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK!

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Lekka atletyka Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sporty lekkoatletyczne do wyboru5: skoki/rzuty

Sporty lekkoatletyczne do wyboru5: skoki/rzuty Sporty lekkoatletyczne do wyboru5: skoki/rzuty - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sporty lekkoatletyczne do wyboru5: skoki/rzuty Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-SLW:S/R Wydział Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF. T.2, Warszawa 2005: 54-57. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE SPORTOWE SEZON 2012/2013 ZIMA PUCHAR POLSKI KLASYFIKACJA SPORTOWA REGULAMINY KALENDARZ IMPREZ

WYTYCZNE SPORTOWE SEZON 2012/2013 ZIMA PUCHAR POLSKI KLASYFIKACJA SPORTOWA REGULAMINY KALENDARZ IMPREZ WYTYCZNE SPORTOWE SEZON 202/203 ZIMA PUCHAR POLSKI KLASYFIKACJA SPORTOWA REGULAMINY KALENDARZ IMPREZ LOKATA PUCHAR POLSKI SENIORZY SENIORKI MISTRZOSTWA POLSKI PUCHAR POLSKI I II KAT. KAT. 60 30 5 2 58

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych

Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych Regulamin Eliminacji Regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK! Organizator Polski Związek Lekkiej Atletyki Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

s z t a f e t a 4 x m e t r ó w

s z t a f e t a 4 x m e t r ó w Z a s a d y k w a l i f i k a c j i d o s z t a f e t n a i m p r e z y m i s t r z o w s k i e w 2 0 1 7 s z t a f e t a 4 x 1 0 0 m e t r ó w 16. IAAF Mistrzostwa Świata Londyn, 04 13/08/2017 1. Pierwszych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJA SELEKCYJNO DIAGNOSTYCZNA ZAPLECZA KADRY NARODOWEJ SPAŁA

KONSULTACJA SELEKCYJNO DIAGNOSTYCZNA ZAPLECZA KADRY NARODOWEJ SPAŁA KONSULTACJA SELEKCYJNO DIAGNOSTYCZNA ZAPLECZA KADRY NARODOWEJ SPAŁA 26-29.10.2017 CZWARTEK, 26.10.2017 18.00-19.00 Rejestracja uczestników konferencji organizatorzy, wykładowcy i szkoleniowcy 18.00-19.00

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI POLSKI NA IMPREZY GŁÓWNE W 2014 r. Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO

ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI POLSKI NA IMPREZY GŁÓWNE W 2014 r. Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO Założenia organizacyjne: 1. W MŚ weźmie udział od 4 do 8 zawodników. W trakcie odbywania się MŚ jednocześnie na zawodach przebywać będzie maksymalnie 4 zawodników. 2.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ r. "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2017 r." AKTUALIZACJA 26.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ r. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2017 r. AKTUALIZACJA 26. POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIESŁYSZĄCYCH Wnioskodawca/Zleceniobiorca* HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - 207 r. "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 207 r." (sporządzić

Bardziej szczegółowo

Mistrzostw Świata Juniorów BnO

Mistrzostw Świata Juniorów BnO Zasady powoływania zawodników do reprezentacji Polski w BnO na Mistrzostw Świata Juniorów (JWOC 2015) i Mistrzostwa Europy Juniorów (EYOC 2015) oraz zasady kwalifikacji zawodników do Kadry Narodowej na

Bardziej szczegółowo

Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku

Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku W związku ze zbliżającym się sezonem lekkoatletycznym 2014 Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki prosi o przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

PERIODYZACJA TAKTYCZNA. Mariusz Rumak

PERIODYZACJA TAKTYCZNA. Mariusz Rumak PERIODYZACJA TAKTYCZNA Mariusz Rumak Portugalska myśl szkoleniowa Skuteczność W sezonie 2014/2015-7 mistrzostw kraju na 3 kontynentach Jakość 5 trenerów w aktualnych rozgrywkach Ligii Mistrzów Uniwersalizm

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji do imprez głównych w 2016 w orientacji sportowej

Zasady kwalifikacji do imprez głównych w 2016 w orientacji sportowej Zasady kwalifikacji do imprez głównych w 2016 w orientacji sportowej Mistrzostw Świata Juniorów BnO 1. Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów w biegu na orientację w Szwajcarii (zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN TRENINGOWY DLA DZIECI w wieku 9 i 10 lat

ROCZNY PLAN TRENINGOWY DLA DZIECI w wieku 9 i 10 lat ROCZNY PLAN DLA DZIECI w wieku 9 i 10 lat Będąc czynnym nauczycielem pływania,dostrzegam na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz większe zainteresowanie pływaniem sportowym wśród dzieci i młodzieży, wydaje

Bardziej szczegółowo

do 20 osób w konkurencji

do 20 osób w konkurencji Lekkoatletyka (*2012) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r.

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r. Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r. Trener : mgr Jarosław Walaszek Trenerzy współpracujący: trenerzy klubowi zawodników kadry narodowej. Warunki do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Struktura treningu sportowego Kod przedmiotu

Struktura treningu sportowego Kod przedmiotu Struktura treningu sportowego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Struktura treningu sportowego Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-STS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej Teoria sportu Osoby prowadzące przedmiot: 1. Krzysztof Prusik, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2012

WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2012 WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2012 1. PUCHAR POLSKI 2. KLASYFIKACJA SPORTOWA 3. REGULAMINY 4. KALENDARZ IMPREZ PUCHAR POLSKI SENIORZY SENIORKI JUNIORZY-JUNIORKI LOKATA MISTRZOSTWA POLSKI (CROSS,

Bardziej szczegółowo

(*2013) Lekkoatletyka

(*2013) Lekkoatletyka Lekkoatletyka (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zapis mikrocyklu treningowego, Lechia Gdańsk w okresie od 7.09 do Tr. Tomasz Kafarski

Przykładowy zapis mikrocyklu treningowego, Lechia Gdańsk w okresie od 7.09 do Tr. Tomasz Kafarski Przykładowy zapis mikrocyklu treningowego, Lechia Gdańsk w okresie od 709 do 13092009 Tr Tomasz Kafarski Tygodniowy plan z głównymi akcentami treningowymi Poniedziałek 709 Wtorek 809 Środa 909 Czwartek

Bardziej szczegółowo

(*2010) Narciarstwo alpejskie

(*2010) Narciarstwo alpejskie Narciarstwo alpejskie (*2010) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów Finały: luty Eliminacje:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN. Dyscyplina: Piłka Nożna

RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN. Dyscyplina: Piłka Nożna Cel kursu RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN Dyscyplina: Piłka Nożna a) przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych z piłki nożnej na niższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej (dalej PLJ)

Bardziej szczegółowo

I. Założenia programowe:

I. Założenia programowe: CENTRUM DOSKONALENIA KADR I SZKOLENIA AWF W POZNANIU RAMOWY PROGRAM kształcenia na stopień Instruktora Sportu AWF Pływanie (Część specjalistyczna) I. Założenia programowe: 1.1. Cele i zadania przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Nazwa przedmiotu Programowanie treningu osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia

Bardziej szczegółowo

Teoria sportu - opis przedmiotu

Teoria sportu - opis przedmiotu Teoria sportu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria sportu Kod przedmiotu 16.1-WP-WFP-TS-C_pNadGen18A3I Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil

Bardziej szczegółowo

Sport Wyczynowy 2007, nr 1-3:

Sport Wyczynowy 2007, nr 1-3: Sport Wyczynowy 2007, nr 1-3: 26-37. Teoria treningu Przy opracowaniu rocznego planu szkolenia zawodnika cenną informacją dla trenera jest optymalna liczba startów. Marcin Siewierski Skuteczność startowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Polskiego Związku Tenisowego Davis Cup Future

PROGRAM Polskiego Związku Tenisowego Davis Cup Future PROGRAM Polskiego Związku Tenisowego Davis Cup Future Polski Związek Tenisowy z przyjemnością prezentuje Państwu Program Davis Cup Future, przeznaczony dla najlepszych polskich tenisistów U16 i U18. Założeniem

Bardziej szczegółowo

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci.

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci. REGULAMIN powoływania zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych w

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 95 juniorów młodszych B i 55 juniorów A.

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 95 juniorów młodszych B i 55 juniorów A. Narciarstwo klasyczne (*2011) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyki zawodowe specjalizacja z LA KOD S/I/st/40

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyki zawodowe specjalizacja z LA KOD S/I/st/40 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyki zawodowe specjalizacja z LA KOD S/I/st/40 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015)

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) Być młodym i wysportowanym to wiele. Umieć to łączyć z dobrą nauką i spełnianiem obowiązków społecznych to bardzo wiele. Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) (1)

Bardziej szczegółowo

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011 Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011 1. Organizatorami zawodów mogą być: Okręgowe Związki Sportowe. Wydziały Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

Stypendium Nasz Talent

Stypendium Nasz Talent Stypendium Nasz Talent Lp Imię i nazwisko Nazwa szkoły Zachowanie Główne osiągnięcia. 1 Marcel Wągrowski Szkoła Mistrzostwa bardzo dobre - Brązowy medal na 400m stylem zmiennym Sportowego Liceum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia krajowych kryteriów kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w zapasach RIO2016 Na podstawie par.(28) Statutu

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie wybranych elementów sprawności fizycznej celem przejścia naboru do służb specjalnych

Kształtowanie wybranych elementów sprawności fizycznej celem przejścia naboru do służb specjalnych Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Instytut Sportu i Rekreacji w Warszawie Kierunek: Wychowanie Fizyczne Specjalność: trenersko-menedżerska Kształtowanie wybranych elementów sprawności fizycznej celem przejścia

Bardziej szczegółowo

TRENING BIEGOWY. Przykładowy pierwszy tydzień treningowy mógłby wyglądać następująco:

TRENING BIEGOWY. Przykładowy pierwszy tydzień treningowy mógłby wyglądać następująco: TRENING BIEGOWY Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem treningu biegowego jest przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich, aby przekonać się czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Michał Wilk Katedra Teorii i Praktyki Sportu AWF Katowice Wilk Sport Team Etapy szkolenia sportowego 0 1 2 3 4 Przedwstępny Wszechstronny Ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER. Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra

KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER. Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra SŁUBICE 03.08.2014 KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra DEFINICJE: Wytrzymałość jest to zdolność organizmu do długotrwałego wysiłku fizycznego i zachowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję!

Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję! AKADEMIA TRENERSKA Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję! Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Akademii Trenerskiej, którą tworzy spółka PilkaNaHali.pl wraz z Włocławskim Towarzystwem Koszykówki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 24 1. Nazwa przedmiotu: Lekka atletyka 2. Kod przedmiotu: 16,1 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015-2018 4.

Bardziej szczegółowo

Pływanie na szczycie Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Pływanie na szczycie Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 22.04.2016 Patryk Biskup i Sebastian Matczak, reprezentanci KSN Start Kalisz wspólnie z trenerem Maciejem Siemianowskim uczestniczą w zgrupowaniu narodowej kadry paraolimpijskiej pływaków.

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012 Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012 zatwierdzone przez Zarząd PZŁucz. 13 stycznia 2012. Trenerzy kadry: kobiet Ryszard Pacura mężczyzn Józef Baściuk juniorów

Bardziej szczegółowo

Zatoń K., Jaszczak M.: Science in swimming II. AWF, Wrocław 2008:

Zatoń K., Jaszczak M.: Science in swimming II. AWF, Wrocław 2008: Zatoń K., Jaszczak M.: Science in swimming II. AWF, Wrocław 2008: 114-121. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Periodyzacja treningu oraz dobór obciążeń treningowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r.

Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r. Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r. W MOSM działają następujące sekcje: I. Sekcje MOSM Tychy: - piłka noŝna, - hokej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskie zawody Lekkoatletyka dla każdego! listopada 2017

Regulamin Ogólnopolskie zawody Lekkoatletyka dla każdego! listopada 2017 Regulamin Ogólnopolskie zawody Lekkoatletyka dla każdego! 18-19 listopada 2017 I. Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK! II. Organizator Polski Związek Lekkiej Atletyki III. Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Periodyzacja taktyczna. Rozwój kreatywności w piłce nożnej. Trening mentalny 1

Periodyzacja taktyczna. Rozwój kreatywności w piłce nożnej. Trening mentalny 1 Periodyzacja taktyczna Rozwój kreatywności w piłce nożnej Trening mentalny 1 FILARYSZKOLENIA PIŁKARSKIEGODZIECI i MŁODZIEŻY: INTENSYWNOŚĆ TRENINGu KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA TRENERÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr do Uchwały Senatu nr 30/01/015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 016019. (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ Lekkoatletyka z metodyką modułu Kod

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2014

WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2014 WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2014 SPIS TREŚCI 1. 2 2. KLASYFIKACJA SPORTOWA 6 3. REGULAMINY 13 4. KALENDARZ IMPREZ 14 LOKATA SENIORZY SENIORKI MISTRZO- STWA POLSKI I KAT. PUCHAR II KAT. 1 60

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce Piła,

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce Piła, Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce Piła, 3-4.06.2017 1. Cel: Wyłonienie medalistów Krajowego Zrzeszenia LZS na rok 2017 Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla trenerów zespołów amatorskich. Będzin

Warsztaty szkoleniowe dla trenerów zespołów amatorskich. Będzin Warsztaty szkoleniowe dla trenerów zespołów amatorskich. Będzin 03.04.2017 Organizacja jednostki treningowej w drużynach amatorskich IV liga-a klasa. Szybki atak. Warsztaty trenerskie. Taką kochamy piłkę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO Załącznik do Regulaminu Kadry Narodowej. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w 2015 r. w kajakarstwie klasycznym. I. Zasady

Bardziej szczegółowo

System zasad funkcjonowania kadry narodowej i reprezentacji Polski w modelarstwie lotniczym i kosmicznym.

System zasad funkcjonowania kadry narodowej i reprezentacji Polski w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. System zasad funkcjonowania kadry narodowej i reprezentacji Polski w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. 1. Regulamin rozgrywania zawodów i kwalifikowania zawodników do Mistrzostw Polski i innych zawodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 008/PZ/2017 PREZYDIUM ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 10 marca 2017 roku

UCHWAŁA Nr 008/PZ/2017 PREZYDIUM ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 10 marca 2017 roku UCHWAŁA Nr 008/PZ/2017 PREZYDIUM ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia materiałów dotyczących kadr wojewódzkich Działając na podstawie 24 pkt 9 ust.

Bardziej szczegółowo

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ, przyjmuje poniższe zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

Nabór, selekcja i dobór środków treningowych na etapie przygotowania wszechstronnego Marek Chmielewski

Nabór, selekcja i dobór środków treningowych na etapie przygotowania wszechstronnego Marek Chmielewski Nabór, selekcja i dobór środków treningowych na etapie przygotowania wszechstronnego Marek Chmielewski I. Nabór (dobór; preselekcja, selekcja wstępna) 1. Cel: poszukiwanie utalentowanych, a przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4, AWF, Warszawa 2007:

Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4, AWF, Warszawa 2007: uder A., Perkowski., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4, AWF, Warszawa 2007: 23-29. arcin Siewierski 1, Jakub Adamczyk 1,3, Dariusz Boguszewski 3 1 Zakład Teorii

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2017) 1. Organizator Organizatorem jest komitet organizacyjny na terenie, którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Warszawsko-Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

- bieg indywidualny 12,5 km z czterema strzelaniami (LSLS) lub bieg masowy 10 km z czterema

- bieg indywidualny 12,5 km z czterema strzelaniami (LSLS) lub bieg masowy 10 km z czterema Biathlon (zimowy) (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Biathlonu. 2. Termin zawodów Finały: luty 3. Program

Bardziej szczegółowo

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi.

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi. Narciarstwo klasyczne (*2017) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA INSTYTUCJE WYMOGI ETYCZNE ZABAWA, WIDOWISKO MŁODO

ZACHOWANIA INSTYTUCJE WYMOGI ETYCZNE ZABAWA, WIDOWISKO MŁODO WYKŁAD I Sport, trening sportowy - definicje, pojęcia, etapizacja U progu XXI wieku widowiska sportowe skupiają na sobie uwagę setek milionów widzów, telewidzów i internautów. Igrzyska Olimpijskie, Finały

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15 REPREZENTACJA POLSKI U-15 ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15 Bartłomiej Zalewski Konferencja Szkoleniowa Trenerów - Wielkopolski ZPN Poznań 15.12.2013 SZTAB SZKOLENIOWY REPREZENTACJA

Bardziej szczegółowo