Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego"

Transkrypt

1 Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego Piotr Bora Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wstęp Projektowanie procesu treningu jest jednym z podstawowych (obok jego organizowania i kierowania) zadań/umiejętności trenera. Poziom tych umiejętności, stopień ich opanowania tzn. sprawność posługiwania się odpowiednimi narzędziami, metodami oraz wiedzą z zakresu teorii i metodyki treningu sportowego naleŝy do podstawowych jego kompetencji zawodowych. Warto więc prześledzić i poddać analizie, z jakich składa się projektowanie procesu treningu zawodnika, prezentującego wysoki poziom sportowy (Kosendiak 2006). Efektywność procesu treningowego zaleŝy od jego budowy, czyli struktury czasowej i rzeczowej (Raczek 1991). W czasowej strukturze treningu wyróŝnia się nastepujące rodzaje cykli: a) długie (makrocykle)- wieloletnie, roczne, półroczne; b) średnie (mezocykle)- składające się z określonej liczby mikrocykli; c) małe (mikrocykle) - składające się z kilku jednostek treningowych oraz jednostkę treningową, jako najmniejsze ogniwo tej struktury. Makrocykl (roczny) stanowi jedno z ogniw wieloletniego planu perspektywicznego (np. czteroletni cykl przygotowań olimpijskich). Budowa poszczególnych makrocykli uwzględnia ilość i jakość pracy oraz środki i metody treningu (Sozański 1999, Lasocki 2002, Bora, Ozimek 2003). W danym makrocyklu wyróŝnia się odpowiednio trzy okresy: okres przygotowawczy (budowanie formy), okres startowy (zachowanie i stabilizacja formy), okres przejściowy (względny wypoczynek). Na ogół czas jednego okresu kształtowania formy sportowej w lekkiej atletyce wiąŝe się z przebiegiem półrocznego (intensyfikacja sezonu halowego) oraz rocznego cyklu szkolenia. 1

2 Tab.1 Uproszczona struktura czasowa sprintera z II okresami startowymi. Okres Przygotowawczy Startowy Przygotowawczy Startowy Przejściowy (hala) Ilość tygodni Mezocykl stanowi główną składową makrocyklu. Obejmuje okres od dwóch tygodni (najkrótszy czas trwania mezocyklu) do sześciu siedmiu tygodni (najdłuŝszy czas trwania mezocyklu). Budowa poszczególnych mezocykli zaleŝy m.in. od poziomu sportowego zawodnika, okresu przygotowania, bazy treningowej, moŝliwości odnowy biologicznej. Tab. 2 Struktura mezocyklu w rocznym cyklu szkolenia w biegach krótkich. NAZWA MEZOCYKLU CELE I ZADANIA CZAS TRWANIA Wprowadzający Podstawowy Przygotowania specjalnego Przygotowania technicznego Przedstartowy Startowy Stosowany jest na początku okresu przygotowawczego. Celem jego jest stopniowy wzrost obciąŝenia treningowego. Charakteryzuje się duŝą róŝnorodnością i wszechstronnością środków treningowych Występuje w drugiej kolejności okresu przygotowawczego. Pełni główną rolę w tym okresie. Następuje wzrost intensywności i objętości obciąŝenia treningowego. Przy zachowaniu róŝnorodności i wszechstronności środków treningowych, następuje formowanie głównych elementów związanych z techniką ruchu. Występuje w zasadniczej części okresu przygotowawczego. W dalszym ciągu dąŝymy do zwiększenia poziomu poszczególnych zdolności motorycznych. Pracujemy nad tymi elementami, które mają bezpośredni wpływ na technikę ruchu. Jest zwykle jednym z ostatnich mezocykli okresu przygotowawczego. Jego zadaniem jest formowanie i doskonalenie pełnej techniki ruchu, przy jednoczesnym zachowaniu osiągniętego bardzo wysokiego poziomu motorycznego. Jest ostatnim mezocyklem okresu przygotowawczego. Jego zadaniem jest połączenie osiągniętego wysokiego poziomu motorycznego i technicznego ze startami kontrolnymi Stanowi główną część makrocyklu rocznego. Jego budowa i sposób ustawienie akcentów treningowych zaleŝy głównie od terminów i rangi zawodów. Zadaniem tego mezocyklu jest uzyskanie i utrzymanie pełnej gotowości startowej, z zachowaniem odpowiednio wysokiego poziomu motoryki i techniki ruchu 2-4 tygodnie 4-6 tygodni 2-3 tygodnie 3-4 tygodnie 2-3 tygodnie 5-7 tygodni 2

3 NaleŜy podkreślić, iŝ oprócz przedstawionych powyŝej mezocykli, moŝna wyróŝnić równieŝ inne, związane z przebiegiem poszczególnych okresów treningowych. Do nich zaliczamy np. mezocykle: pośrednie (odbudowująco-przygotowawcze, odbudowującopodtrzymujące), kontrolne itp. (Sozański i Tomaszewski 1995, Ratkowski 1995). Bezpośrednie przygotowanie startowe (BPS) jest specjalnym rodzajem mezocyklu w okresie startowym, którego celem jest adaptacja do warunków w jakich będą rozgrywane priorytetowe zawody oraz pełna mobilizacja potencjalnych moŝliwości zawodnika na wyznaczony termin (WaŜny 1994, Michalski 2001, Ozimek i Bora, 2003, Bora, Ozimek, Staszkiewicz 2004, Kielak 2004 i in.) W strukturze BPS wyróŝnia się trzy fazy: a) akumulacji - trwającą najczęściej dni, w której powinna nastąpić odbudowa sił fizycznych i psychicznych zawodnika po cyklu poprzednich startów, b) intensyfikacji - (14-28 dni), której celem jest stworzenie potencjalnych warunków do podniesienia na wyŝszy poziom formy sportowej, przez istotne zwiększenie obciąŝenia treningowego, c) transformacji - (7-14 dni), mającą na celu uzyskanie szczytu formy oraz aklimatyzację do miejsca, czasu i warunków rozgrywania głównych zawodów. Mikrocykl stanowi podstawę konstruowania planów treningowych. Składa się na niego kilka jednostek treningowych (optymalnie praca tygodniowa). NaleŜy pamiętać, aby ilość jednostek treningowych o duŝej intensywności ( z reguły 2-3 treningi) była obowiązkowo przedzielona treningiem o innym, łagodnym i mniej obciąŝającym charakterze (Raczek 1991, Ratkowski 1995, Lasocki 1998, Sozański 1999 i in.) Jednostka treningowa stanowi najmniejszy, ale bardzo waŝny element struktury czasowej. Składa się ona z następujących części: a) wstępna (rozgrzewka) jest to zestaw specjalnie dobranych ćwiczeń, które zawodnik wykonuje świadomie, w celu przygotowania organizmu do oczekującej go działalności. Celem rozgrzewki jest zwiększenie funkcjonalnych moŝliwości organizmu, a tym samym stworzenie optymalnych warunków do wykazania największej zdolności do pracy (Lasocki 2002). b) główna w czasie której realizowany jest podstawowy cel (cele) treningu. MoŜe występować jeden lub kilka akcentów pracy. Zdecydowanie wzrasta intensywność obciąŝenia. c) końcowa celem jej jest uspokojenie organizmu po duŝym wysiłku i chociaŝ częściowe zniwelowanie zmęczenia wywołanego duŝym obciąŝeniem treningowym 3

4 (Sozański i Tomaszyński 1995). W tej części stosuje się ćwiczenia gibkościowogimnastyczne oraz elementy biegowe tzw. roztruchtanie (kilku minutowy, spokojny, rozluźniający trucht) lub rozbieganie (odcinki biegowe o małej intensywności stosowane, jako ćwiczenia rozluźniająco-uspokajające po zasadniczym treningu. Celem niniejszej pracy była charakterystyka struktury czasowej sprintera na poziomie mistrzowskim, w wybranym makrocyklu szkolenia sportowego Materiał i metody Analizie poddano strukturę czasową treningu sprintera AZS-AWF Kraków w sezonie Rekord Ŝyciowy zawodnika D.K. wynosił 10.45s, a staŝ treningowy -5 lat Charakterystykę wybranych parametrów zawodnika przedstawia tab.3. Był on wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w biegach sprinterskich (60m, 100m, 200m) w róŝnych kategoriach wieku oraz srebrnym medalistą MEJ oraz MŚJ młodszych w biegach sztafetowych. Jest równieŝ aktualnym rekordzistą Polski juniorów młodszych w biegu na 100 m s. Tab.3 Charakterystyka wybranych parametrów zawodnika D.K. - sezon 2006 Parametry Wielkość Wiek 20 lat Masa ciała 65 kg Wysokość ciała 176 cm Bieg na 60 m 6,71 sek. Bieg na 100 m 10,45 sek. Bieg na 200 m 21,24 sek. Skok w dal z miejsca 305 cm 3-skok z miejsca 9,00 m Rzut kulą w tył (4 kg) 18,80 m Rzut kulą w przód (4 kg) 16,78 m Podstawowe cele, jakie postawiono przed zawodnikiem w sezonie 2006, to: - ustanowienie rekordu Ŝyciowego w hali 60 m - ustanowienie rekordu Ŝyciowego w biegach na 100 m i 200 m (stadion) - zdobycie medali w Halowych Mistrzostwach Polski (Spała) oraz Mistrzostwach Polski Seniorów (Bydgoszcz) - uzyskanie kwalifikacji na ME - Goeteborg - uzyskanie kwalifikacji do finału (4*100 m) w imprezie głównej - ME 4

5 Wyniki i dyskusja Poddany analizie makrocykl szkoleniowy (hala 2006) obejmował okres od końca października 2005 roku do połowy marca 2006 roku. Sezon halowy trwał 19 mikrocykli i został podzielony na dwa okresy: przygotowawczy i startowy (Tab.4). Tab.4 Struktura czasowa treningu sprintera ; hala Makrocykl Okres Przygotowawczy Startowy Przygotowania Przygotowania Mezocykl Wprowadzający Podstawowy specjalnego technicznego Ilość tygodni zgrupowanie zgrupowanie Data Zakopane Spała W skład okresu przygotowawczego - 12 tygodni, wchodziły następujące mezocykle; - wprowadzający (2 tyg.) - podstawowy (3 tyg.) - przygotowania specjalnego (4 tyg.) - przygotowania technicznego (3 tyg.) W tym okresie sprinter brał udział w dwóch zgrupowaniach sportowych o róŝnym charakterze i róŝnym czasie trwania. Miejscem pierwszego było Zakopane, gdzie kształtowano głównie zdolności kondycyjne. Zawodnik ten, będąc juŝ srebrnym medalistą (4*100 m) MEJ w Kownie, nie podlegał szkoleniu centralnemu PZLA Kolejne zgrupowanie odbyło się w Spale (mezocykl przygotowania technicznego). Celem tego zgrupowania było podniesienie na wyŝszy poziom tych zdolności motorycznych, które decydują o rezultacie sportowym w biegach krótkich. Okres startowy (7 mikrocykli) sprinter rozpoczął zawodami w Luksemburgu (200 m), ustanawiając rekord Ŝyciowy 21.11s (aneks). Był to wynik lepszy od rekordu w tej konkurencji na stadionie! W następnych zawodach (Praga) ustanowił kolejny rekord Ŝyciowy, ale w biegu na 60 m 6.64s. Pod koniec lutego uczestniczył HMP w Spale, gdzie zdobył złoty medal w biegu na 60 m 6.67s i został powołany przez PZLA na Halowe Mistrzostwa Świata (Moskwa ), mimo Ŝe nie wypełnił minimum Związku, które wynosiło 6.60s. W Moskwie, zawodnik awansował do ½ F, wyrównując rekord Ŝyciowy (6.64s). 5

6 W HMŚ zajął X miejsce. Było to najlepsze miejsce polskiego sprintera w historii startów w zawodach tej rangi. W strukturze czasowej analizowanego makrocyklu nie wystąpił okres przejściowy. Po zakończeniu mezocyklu startowego rozpoczęto przygotowania do sezonu letniego Tab.5 Struktura czasowa treningu sprintera ; stadion Okres Mezocykle Ilość tygodni Data Podstawowy Makrocykl Przygotowawczy Przygotowania specjalnego Przygotowania technicznego Przedstartowy Startowy zgrupowanie Szczyrk zgrupowanie Portugalia zgrupowanie Spała Makrocykl letni został podzielony na równieŝ dwa okresy: przygotowawczy i startowy (tab.5). Pierwszy z nich składał się z czterech mezocykli: podstawowy (3 tygodnie), przygotowania specjalnego (3 tygodnie), przygotowania technicznego (3 tygodnie) oraz przedstartowego (2 tygodnie). Okres ten był nieco krótszy (11 mikrocykli) niŝ w przypadku przygotowań do sezonu halowego. Inna była równieŝ jego struktura. Nie wystąpił mezocykl wprowadzający. Przygotowania rozpoczęto od trzytygodniowego mezocyklu podstawowego. W tym czasie zawodnik D.K. uczestniczył w zgrupowaniu sportowym w Szczyrku, którego celem było kształtowanie zdolności kondycyjnych, jak równieŝ odpoczynek psychiczny, po zakończonym sezonie halowym. Kolejne zgrupowania odbyły się w Vila Real de Santo Antonio (Portugalia) oraz w Spale (mezocykl przygotowania specjalnego oraz mezocykl przygotowania technicznego). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zawodnik ten przebywał (pierwszy raz w Ŝyciu) na zgrupowaniu klimatycznym. Wymagało to zmiany i zmodyfikowania planu treningu. Celem tych zgrupowań było podniesienie na wyŝszy poziom zdolności motorycznych, które decydują o rezultacie sportowym w tej konkurencji. Pod koniec okresu przygotowawczego sprinter D.K. rozpoczął starty w zawodach (mezocykl przedstartowy). Podczas zawodów I ligi seniorów (Biała Podlaska ), ustanowił rekord Ŝyciowy w biegu na 100m (+1.3). Jest to rekord kraju do 23 lat oraz trzeci wynik w historii polskiego sprintu. 6

7 Okres startowy (tab. 6); trwał 14 tygodni i został podzielony na następujące mezocykle; - startowy I - BPS - startowy II Tab. 6 Struktura czasowa okresu startowego sprintera w sezonie Okres Startowy Mezocykle Startowy I BPS Startowy II Ilość tygodni Data Mezocykl startowy I zawodnik rozpoczął od urazu, związanego ze zmianą obuwia (kolców). Na szczęście, w niewielkim stopniu zakłóciło to cykl szkolenia. NajwaŜniejszymi zawodami w tym okresie czasu był PE w Maladze. Podczas tych zawodów sprinter reprezentował Polskę w biegu na 100m oraz w sztafecie 4*100m (pierwsza zmiana). Biegu indywidualnego, mimo uzyskanego wyniku 10.30s (w.2.6) nie moŝna zaliczyć do udanych (VII miejsce). Natomiast sztafeta zwycięŝyła w tych zawodach, z czasem 39.07s. Kilka dni później D.K. udziałem w zawodach Super Grand Prix IAAF w Atenach, zakończył pierwszy mezocykl startowy sezonu Uzyskał tam następujące rezultaty: 100 m el. - 10,27s (w.2.3), a w finale (w.-0.3) i został sklasyfikowany na IX miejscu. Następnie rozpoczął przygotowania do głównej imprezy sezonu Mistrzostw Europy w Goeteborgu. Analizowane rozwiązanie treningowe BPS (bezpośrednie przygotowanie startowe) - składało się z sześciu mikrocykli i trwało od 4.07 do roku (tab.7). Te same akcenty w poszczególnych mikrocyklach i jednostkach treningowych, nie oznaczały zawsze tych samych środków treningowych. Dwa pierwsze mikrocykle akumulacyjne 11 dni, ( roku) realizowane były na zgrupowaniu sportowym w Spałe. Celem tego okresu była odbudowa potencjału motorycznego oraz jak największa odbudowa psychiczna po intensywnej pierwszej części sezonu. Treningi odbywały się raz dziennie, czasami zawierały dwa akcenty 7

8 treningowe. W okresie tym były równieŝ trzy dni odpoczynku oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Tab. 7 Struktura i rozkład akcentów treningowych w BPS u sprintera stadion 2006 MIKROCYKL PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA I Akumulacja II Akumulacja III Intensyfikacja IV Intensyfikacja V Transformacja VI Transformacja Siła I/II Odnowa biologiczna Szybkość WS Siła I/II Gibkość + skoczność Siła II + skoczność Gibkość + skoczność Rozruch Gibkość + WS WS Siła I rozruch Siła I/II MPS 100 el. 100m F Leverkusen 100m Siła I Szybkość Szybkość ME Goeteborg 100m el., 100 ¼ F ME Goeteborg 100m ½ F- 100m F (VIm) Siła II MPS 200m el Siła II + skoczność ME Goeteborg 4*100m el Gibkość + szybkość MPS 200m F Norymberga 4*100m ME Goeteborg 4*100m F (IIm) Następne dwa mikrocykle intensyfikacyjne 16 dni, ( roku) realizowane były, choć tylko częściowo na zgrupowaniu w Spale. Był to zdecydowanie najtrudniejszy i najbardziej obciąŝający, szczególnie psychicznie etap przygotowań (niepewność startu w MPS, związana z brakiem potwierdzenia przez PZLA do AZS-AWF Kraków). Pod koniec trzeciego mikrocyklu odbywały się MPS w Bydgoszczy. Sprinter wystartował w biegach na 100 m i 200 m. Pierwszą konkurencję wygrał uzyskują bardzo dobry rezultat 10.20s (w.0.8) ; drugi wynik w swojej karierze. W biegu na 200 m zajął trzecie miejsce z wynikiem 20.95s (w.0.1). W eliminacjach, dzień wcześniej, ustanowił rekord Ŝyciowy w tej konkurencji 20.87s (w.0.4). NaleŜy podkreślić, iŝ zawodnik D.K. nie uczestniczył w biegu sztafetowym 4*100 m. W kolejnym, czwartym mikrocyklu BPS wystartował w biegu na 100 m 10.37s (w.1.7) w Leverkusen oraz dwa dni później w biegu sztafetowym 4*100m (Norymberga). Był to pierwszy start w tej konkurencji (4*100 m) od ponad miesiąca!!! Ostatnie dwa mikrocykle transformacja, 14 dni, ( rok) realizowane były w Gdańsku (konsultacje) oraz w Goeteborgu. Znacznie zmniejszyła się 8

9 objętość treningów. W dalszym ciągu zawodnik trenował raz dziennie, mając łącznie pięć dni odpoczynku. W ostatnim mikrocyklu BPS odbyły się ME, w których sprinter D.K. uczestniczył w biegach na 100 m (cztery razy) oraz 4*100m (dwa razy). W tej pierwszej konkurencji zajął VI miejsce, uzyskując w finale wynik 10.21s (w.1.3). W sztafecie (biegł na ostatniej zmianie), wraz ze starszymi kolegami, zdobył srebrny. Był to największy, zarówno indywidualny, jak i zespołowy, sukces w karierze zawodnika D.K. Taka liczba startów oraz ranga zawodów wywołała, co zupełnie zrozumiałe, duŝe zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne sprintera. W związku z powyŝszym, kolejny mezocykl startowy II, trwał stosunkowo krótko, bo tylko trzy tygodnie. Zawodnik D.K. uczestniczył trzy razy w zwodach, w tym dwa razy w biegu na 100 m (10.40s w.0.1; 10.38s w.0.4). Sezon zakończył (tak, jak rozpoczął) biegiem na 200 m, uzyskując rezultat 20.90s (w.0.3). Następny okres (przejściowy) rozpoczął się tuŝ po ostatnich zawodach i trwał sześć tygodni. Głównym celem tego mezocyklu była regeneracja sił po wyczerpującym sezonie Wnioski Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników moŝna sformułować następujące wnioski: 1) Zaproponowana struktura czasowa treningu dla tej kategorii wieku oraz poziomu sportowego zawodnika była prawidłowa. 2) Struktura czasowa zawodnika na wysokim poziomie mistrzostwa sportowego powinna być wysoce zindywidualizowana. 3) Zawodnik zrealizował główne zadania sezonu Bibliografia Bora P., Ozimek M Struktura treningu technicznego w skoku w dal juniorek. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF Warszawa, s Bora P., Ozimek M., Staszkiewicz R The strength training of direct starting preparation in junior triple jump. (In:) Load Optimation In Physical and Sports Education. Bratislava. Kielak D Bezpośrednie przygotowanie startowe oczekiwania i wątpliwości. Sport Wyczynowy, nr.3-4 Kosendiak J Projektowanie cykli treningowych w zespołowych grach sportowych. Sport Wyczynowy, nr.1-2 9

10 Lasocki A Podstawowe wiadomości o treningu lekkoatletycznym. Sportpress, Warszawa, Lasocki A Trening w skokach lekkoatletycznych. Sportpress, Warszawa, Michalski W Bezpośrednie przygotowanie startowe juniorów uprawiających skok wzwyŝ (W:) Lekkoatletyka w teorii i praktyce. AWF, Gdańsk. Ozimek M., Bora P Trening siły u sprintera w okresie bezpośredniego przygotowania startowego do Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF Warszawa, s Raczek J Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieŝy. RCMSKFiS, Warszawa, Ratkowski W Struktura czasowa treningu w konkurencjach lekkoatletycznych. (W): Lekkoatletyka; skoki, rzuty, wieloboje. AWF, Gdańsk Sozański H., Tomaszewski R Skoki lekkoatletyczne. RCMSKFiS, Warszawa, Sozański H. (red.) 1999 Podstawy treningu sportowego, COS, Warszawa, WaŜny Z Leksykon treningu sportowego. Studia i Monografie. AWF, Warszawa. 10

11 ANEKS Realizacja kalendarza startów halowych i na stadionie w sezonie 2006 Lp Data zawodów Miejsce Nazwa zawodów Wynik uzyskany Zajęte miejsce Luksemburg miting 200m-21.23(el) I 200m-21.11(F) Praga miting 60m-6.69(el) I 60m-6.64(F) Walencja miting 60m-6.68(el) III 60m-6.66 (F) Dusseldorf miting 60m-6.71(el) II 60m- 6.65(F) Spała HMP 60m-6.69 (el) 60m-6.67 (F) I Spała HMP 200m-21.48(el) IV 200m-21.84(F) Lievin HPE 60m-6.73 III Moskwa HMŚ 60m-6.70(el) X 60m-6.64 (1/2 F) Warszawa AMP 200m (+2.0) II Biała Podlaska LS 100m (+1.3) Lille miting 100m (+0.1) VII Warszawa Mem.J.Kusocińskiego 100m (+0.8) III 4*100m Szczecin Mecz POL-GER 4*100m Malaga PE 100m (+2.6) 4*100m VII, I Ateny miting 100m el.(+2.3) IX 100m F(-0.3) Bydgoszcz MPS 100m el.(+1.0) 100m F(+0.8) I 200m el.(+0.4) III 200m F (+0.1) Leverkusen miting 100m (+1.6) III Norymberga miting 4*100m I Goeteborg ME 100m el(+0.2) 100m el(+0.8) VI 100m ½ F(+1.5) 100m F(+1.3) 4*100m el 4*100m Linz miting 100m (+0.1) VI ParyŜ Decanation 100m (+0.4) III Wrocław LS 200m (+0.3) II 11

Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego

Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego Charakterystyka treningu technicznego w skoku w dal męŝczyzn w wybranym okresie szkolenia sportowego Piotr Bora Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wstęp KaŜda aktywność fizyczna wywołuje w organiźmie

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Indywidualizacja struktury czasowej rocznego cyklu treningu sprintera klasy mistrzowskiej. Piotr Bora. (artykuł dyskusyjny)

Teoria treningu. Indywidualizacja struktury czasowej rocznego cyklu treningu sprintera klasy mistrzowskiej. Piotr Bora. (artykuł dyskusyjny) Teoria treningu 45 Opracowanie programów i planów treningu jest nie tyle podstawowym obowiązkiem trenera, ile czynnością bez względnie konieczną, bez wykonania której podejmowanie pracy nie ma sensu. Piotr

Bardziej szczegółowo

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu to układ i rozmieszczenie elementów składowych procesu, sposoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW w dyscyplinie UNIHOKEJ Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Lipiec 2014 l. Cele i zadania; - zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej Podstawy teorii i technologii treningu sportowego Praca zbiorowa pod redakcją naukową Henryka Sozańskiego, Jerzego

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY

ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY Periodyzacja w Piłce Nożnej Rafał Ulatowski Konferencja Szkoleniowa Śl.ZPN Podokręg Zabrze 12/12/2013 ZIMOWY OKRES PRZYGOTOWAWCZY Konferencja Szkoleniowa Śl.ZPN Podokręg Zabrze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI. Katedra Sportów Indywidualnych

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI. Katedra Sportów Indywidualnych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH IM. JERZEGO KUKUCZKI Katedra Sportów Indywidualnych Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych 1. Nazwa przedmiotu: Kurs instruktora sportu z lekkiej atletyki

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące mistrzostwo sportowe

Czynniki warunkujące mistrzostwo sportowe WYKŁAD II Zasady i metody treningu sportowego Jedno z podstawowych praw przyrody, prawo adaptacji, decyduje o tym, Ŝe moŝna sformułować ogólne zasady treningu sportowego. Wprawdzie kaŝdy sportowiec jest

Bardziej szczegółowo

DROGA DO SUKCESU OLIMPIJSKIEGO. Konferencja metodyczno-szkoleniowa AWF Poznań

DROGA DO SUKCESU OLIMPIJSKIEGO. Konferencja metodyczno-szkoleniowa AWF Poznań DROGA DO SUKCESU OLIMPIJSKIEGO Konferencja metodyczno-szkoleniowa 27.10.2016 AWF Poznań CZY START W RIO ANNY JAGACIAK-MICHALSKIEJ MOŻNA NAZWAĆ SUKCESEM? (AWANS DO SZEROKIEGO FINAŁU, 10 MIEJSCE) 1. Debiut

Bardziej szczegółowo

PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ

PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ Konferencja Trenerska Amsterdam 2012 Rafał Ulatowski Konferencja Szkoleniowa DSTPN Szklarska Poręba 02/12/2012 Top Coaches are lifelong students of the Game Raymond Verheijen

Bardziej szczegółowo

Staż trenerski - Werder Brema. Jerzy Cyrak

Staż trenerski - Werder Brema. Jerzy Cyrak Staż trenerski - Werder Brema Jerzy Cyrak 1. Schemat organizacyjny 2. Baza sportowa 3. Szkolenie a. Zespół profesjonalny Werder Brema plan prezentacji b. Zespół amatorów i zespoły młodzieżowe 4. Sukcesy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ MKS TEMPO KĘTY W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ MKS TEMPO KĘTY W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ MKS TEMPO KĘTY W ROKU 2012 W sezonie 2012 Międzyszkolny Klub Sportowy Tempo Kęty szkoleniem lekkoatletycznym objął 51 zawodników w kategoriach wiekowych

Bardziej szczegółowo

Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8. Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8. Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8 Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Wielkość i struktura obciążeń treningowych zawodniczki O.

Bardziej szczegółowo

Czesław Michniewicz. Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006)

Czesław Michniewicz. Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006) Czesław Michniewicz Plan przygotowań do rundy wiosennej Lecha Poznań (sezon 2005/2006) Okres budowy formy sportowej Przygotowanie ogólne 9 styczeń 5 luty Przygotowanie specjalne 6 26 luty Mikrocykl startowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Moloda Sportywna Nauka Ukrainy. L viv State University of Physical Culture. Lwów 2007 Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Skuteczność startowa a polityka

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI Ul. Śląska 5/1, 30-003, tel. 507-018-608 O RG AN I Z AC J A I M P R EZ W M AŁ O POLSCE W 2013 ROKU Imprezy na stadionie Czwartki LA Razem Imprezy mistrzowskie 4 7 10 7 28 1 05.01 Halowe Mistrzostwa Województwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Lekka atletyka Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sporty lekkoatletyczne do wyboru5: skoki/rzuty

Sporty lekkoatletyczne do wyboru5: skoki/rzuty Sporty lekkoatletyczne do wyboru5: skoki/rzuty - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sporty lekkoatletyczne do wyboru5: skoki/rzuty Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-SLW:S/R Wydział Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

PERIODYZACJA TAKTYCZNA. Mariusz Rumak

PERIODYZACJA TAKTYCZNA. Mariusz Rumak PERIODYZACJA TAKTYCZNA Mariusz Rumak Portugalska myśl szkoleniowa Skuteczność W sezonie 2014/2015-7 mistrzostw kraju na 3 kontynentach Jakość 5 trenerów w aktualnych rozgrywkach Ligii Mistrzów Uniwersalizm

Bardziej szczegółowo

GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL 37 ( ) (BPS) - odbudowa DZIEŃ PŁYWANIE KOLARSTWO BIEGANIE/ SPRAWNOŚĆ PT

GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL 37 ( ) (BPS) - odbudowa DZIEŃ PŁYWANIE KOLARSTWO BIEGANIE/ SPRAWNOŚĆ PT GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL 37 (01.07 10.07.2016) (BPS) - odbudowa NDZ ŚR CZW 400 rozpływanie 8x 50 RR dow co 1min. W Łapkach 400 NN dow w płetwach luz 800 dow jak na zawodach 200 dokładanka dow luźno

Bardziej szczegółowo

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF. T.2, Warszawa 2005: 54-57. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI POLSKI NA IMPREZY GŁÓWNE W 2014 r. Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO

ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI POLSKI NA IMPREZY GŁÓWNE W 2014 r. Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO Mistrzostwa Świata Seniorów - BnO Założenia organizacyjne: 1. W MŚ weźmie udział od 4 do 8 zawodników. W trakcie odbywania się MŚ jednocześnie na zawodach przebywać będzie maksymalnie 4 zawodników. 2.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN. Dyscyplina: Piłka Nożna

RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN. Dyscyplina: Piłka Nożna Cel kursu RAMOWY PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSRUKTORA SPORTU 90 GODZIN Dyscyplina: Piłka Nożna a) przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych z piłki nożnej na niższym

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji do imprez głównych w 2016 w orientacji sportowej

Zasady kwalifikacji do imprez głównych w 2016 w orientacji sportowej Zasady kwalifikacji do imprez głównych w 2016 w orientacji sportowej Mistrzostw Świata Juniorów BnO 1. Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów w biegu na orientację w Szwajcarii (zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN TRENINGOWY DLA DZIECI w wieku 9 i 10 lat

ROCZNY PLAN TRENINGOWY DLA DZIECI w wieku 9 i 10 lat ROCZNY PLAN DLA DZIECI w wieku 9 i 10 lat Będąc czynnym nauczycielem pływania,dostrzegam na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz większe zainteresowanie pływaniem sportowym wśród dzieci i młodzieży, wydaje

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zapis mikrocyklu treningowego, Lechia Gdańsk w okresie od 7.09 do Tr. Tomasz Kafarski

Przykładowy zapis mikrocyklu treningowego, Lechia Gdańsk w okresie od 7.09 do Tr. Tomasz Kafarski Przykładowy zapis mikrocyklu treningowego, Lechia Gdańsk w okresie od 709 do 13092009 Tr Tomasz Kafarski Tygodniowy plan z głównymi akcentami treningowymi Poniedziałek 709 Wtorek 809 Środa 909 Czwartek

Bardziej szczegółowo

do 20 osób w konkurencji

do 20 osób w konkurencji Lekkoatletyka (*2012) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

Mistrzostw Świata Juniorów BnO

Mistrzostw Świata Juniorów BnO Zasady powoływania zawodników do reprezentacji Polski w BnO na Mistrzostw Świata Juniorów (JWOC 2015) i Mistrzostwa Europy Juniorów (EYOC 2015) oraz zasady kwalifikacji zawodników do Kadry Narodowej na

Bardziej szczegółowo

(*2013) Lekkoatletyka

(*2013) Lekkoatletyka Lekkoatletyka (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r.

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r. Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w 2016r. Trener : mgr Jarosław Walaszek Trenerzy współpracujący: trenerzy klubowi zawodników kadry narodowej. Warunki do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Promocji Zdrowia Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej Teoria sportu Osoby prowadzące przedmiot: 1. Krzysztof Prusik, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Michał Wilk Katedra Teorii i Praktyki Sportu AWF Katowice Wilk Sport Team Etapy szkolenia sportowego 0 1 2 3 4 Przedwstępny Wszechstronny Ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

Sport Wyczynowy 2007, nr 1-3:

Sport Wyczynowy 2007, nr 1-3: Sport Wyczynowy 2007, nr 1-3: 26-37. Teoria treningu Przy opracowaniu rocznego planu szkolenia zawodnika cenną informacją dla trenera jest optymalna liczba startów. Marcin Siewierski Skuteczność startowa

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję!

Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję! AKADEMIA TRENERSKA Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję! Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Akademii Trenerskiej, którą tworzy spółka PilkaNaHali.pl wraz z Włocławskim Towarzystwem Koszykówki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2012

WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2012 WYTYCZNE SPORTOWE Biathlon letni sezon 2012 1. PUCHAR POLSKI 2. KLASYFIKACJA SPORTOWA 3. REGULAMINY 4. KALENDARZ IMPREZ PUCHAR POLSKI SENIORZY SENIORKI JUNIORZY-JUNIORKI LOKATA MISTRZOSTWA POLSKI (CROSS,

Bardziej szczegółowo

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci.

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci. REGULAMIN powoływania zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015)

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) Być młodym i wysportowanym to wiele. Umieć to łączyć z dobrą nauką i spełnianiem obowiązków społecznych to bardzo wiele. Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) (1)

Bardziej szczegółowo

I. Założenia programowe:

I. Założenia programowe: CENTRUM DOSKONALENIA KADR I SZKOLENIA AWF W POZNANIU RAMOWY PROGRAM kształcenia na stopień Instruktora Sportu AWF Pływanie (Część specjalistyczna) I. Założenia programowe: 1.1. Cele i zadania przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie wybranych elementów sprawności fizycznej celem przejścia naboru do służb specjalnych

Kształtowanie wybranych elementów sprawności fizycznej celem przejścia naboru do służb specjalnych Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Instytut Sportu i Rekreacji w Warszawie Kierunek: Wychowanie Fizyczne Specjalność: trenersko-menedżerska Kształtowanie wybranych elementów sprawności fizycznej celem przejścia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 24 1. Nazwa przedmiotu: Lekka atletyka 2. Kod przedmiotu: 16,1 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015-2018 4.

Bardziej szczegółowo

Pływanie na szczycie Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Pływanie na szczycie Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 22.04.2016 Patryk Biskup i Sebastian Matczak, reprezentanci KSN Start Kalisz wspólnie z trenerem Maciejem Siemianowskim uczestniczą w zgrupowaniu narodowej kadry paraolimpijskiej pływaków.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r.

Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r. Miejski Ośrodek Sportu MłodzieŜowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na grudzień 2008 r. W MOSM działają następujące sekcje: I. Sekcje MOSM Tychy: - piłka noŝna, - hokej

Bardziej szczegółowo

Nabór, selekcja i dobór środków treningowych na etapie przygotowania wszechstronnego Marek Chmielewski

Nabór, selekcja i dobór środków treningowych na etapie przygotowania wszechstronnego Marek Chmielewski Nabór, selekcja i dobór środków treningowych na etapie przygotowania wszechstronnego Marek Chmielewski I. Nabór (dobór; preselekcja, selekcja wstępna) 1. Cel: poszukiwanie utalentowanych, a przynajmniej

Bardziej szczegółowo

TRENING BIEGOWY. Przykładowy pierwszy tydzień treningowy mógłby wyglądać następująco:

TRENING BIEGOWY. Przykładowy pierwszy tydzień treningowy mógłby wyglądać następująco: TRENING BIEGOWY Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem treningu biegowego jest przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich, aby przekonać się czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15 REPREZENTACJA POLSKI U-15 ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W REPREZENTACJI POLSKI U-15 Bartłomiej Zalewski Konferencja Szkoleniowa Trenerów - Wielkopolski ZPN Poznań 15.12.2013 SZTAB SZKOLENIOWY REPREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012 Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w sezonie 2012 zatwierdzone przez Zarząd PZŁucz. 13 stycznia 2012. Trenerzy kadry: kobiet Ryszard Pacura mężczyzn Józef Baściuk juniorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ, przyjmuje poniższe zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

III Otwarte Mistrzostwa Łodzi 2012 OMŁ SPORTBOWLING CUP

III Otwarte Mistrzostwa Łodzi 2012 OMŁ SPORTBOWLING CUP III Otwarte Mistrzostwa Łodzi 2012 OMŁ SPORTBOWLING CUP 03-10 czerwca 2012 Grakula Łódź Sponsorzy PATRONAT SPORTOWY Patroni Medialni Turniej odbywać się będzie w dwóch kategoriach : Open otwarta dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE

ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE www.urbansprint.com P o j ] c i ek s z t a ł t o w a n i a s z y b k o n c i w p r z y g o t o w a n i u s p r i n t e r s k i m W a ł c z, 8. 1 0. 2 0 1 0 r. Co rozumiemy poprzez KSZTAŁTOWANIE SZYBKOŚCI?

Bardziej szczegółowo

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY ŚLĄSKI Z.P.N. OSSM w Polsce Koncepcja OSSM powstała w Wydziale Szkolenia PZPN w grudniu 2003 roku.

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA INSTYTUCJE WYMOGI ETYCZNE ZABAWA, WIDOWISKO MŁODO

ZACHOWANIA INSTYTUCJE WYMOGI ETYCZNE ZABAWA, WIDOWISKO MŁODO WYKŁAD I Sport, trening sportowy - definicje, pojęcia, etapizacja U progu XXI wieku widowiska sportowe skupiają na sobie uwagę setek milionów widzów, telewidzów i internautów. Igrzyska Olimpijskie, Finały

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK Opracował: Marek Szerszenowicz PREZENTACJA W RAMACH KURSU NA STOPIEO TRENERA I KLASY / UEFA A FILOZOFIA We współczesnej piłce nożnej bramkarz, to zawodnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia krajowych kryteriów kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w zapasach RIO2016 Na podstawie par.(28) Statutu

Bardziej szczegółowo

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi.

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi. Narciarstwo klasyczne (*2017) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Jednostka prowadząca kurs dokształcający Nazwa kursu Typ kursu Opłata za kurs (całość) Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU MOTORYCZNYM NA PRZYKŁADZIE ME WKS ŚLASK WROCŁAW

INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU MOTORYCZNYM NA PRZYKŁADZIE ME WKS ŚLASK WROCŁAW WOJEWÓDZKA KURSOKONFERENCJA SZKOLENIOWA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ - LUBLIN 12.01.2014r. INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU MOTORYCZNYM NA PRZYKŁADZIE ME WKS ŚLASK WROCŁAW ŁUKASZ

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE SUKCESY RYTWIAŃSKICH UCZNIÓW

SPORTOWE SUKCESY RYTWIAŃSKICH UCZNIÓW SPORTOWE SUKCESY RYTWIAŃSKICH UCZNIÓW SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH - LATO 2012 Mistrzostwa województwa w drużynowych biegach przełajowych W dniu 23.04.2012r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka lekkoatletyki KOD WF/I/st/26 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Stelmachowski Radny Miasta Krakowa

Pan Marek Stelmachowski Radny Miasta Krakowa OR-05.0057-740/XVII/07 Kraków, Pan Marek Stelmachowski Radny Miasta Krakowa W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr l na os. Handlowym, zgłoszoną na XVII

Bardziej szczegółowo

Partnerzy i sponsorzy I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Park Wodny Tarnowskie Góry

Partnerzy i sponsorzy I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Park Wodny Tarnowskie Góry Sponsor tytularny i organizator Główny sponsor branżowy Partnerzy i sponsorzy I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Park Wodny Tarnowskie Góry Patronat medialny 1. Termin 6 października 2012 roku. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ

LISTA LAUREATÓW XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ LISTA LAUREATÓW XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ 10. TOBYS MARIAN, TOBYS MATEUSZ - ZAŁOGA KATAMARANA TOPCAT 204 pkt II miejsce i srebrny medal oraz tytuł Vice-mistrzów Europy TOPCAT.

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Projektowanie. systemów treningowych. jako ciąg zadań optymalizacyjnych. Jan Kosendiak. Istota projektowania. systemów treningowych

Teoria treningu. Projektowanie. systemów treningowych. jako ciąg zadań optymalizacyjnych. Jan Kosendiak. Istota projektowania. systemów treningowych Teoria treningu 77 Projektowanie procesu treningowego jest jednym z podstawowych zadań trenera, a umiejętność ta należy do podstawowych wyznaczników jego wykształcenia. Projektowanie systemów treningowych

Bardziej szczegółowo

POKONAĆ 5 KM W CZASIE OKOŁO 30 MINUT. Wolny bieg 6 km + Szybszy bieg 1 km (tętno ) + na koniec ćwiczenia rozciągające 10 minut

POKONAĆ 5 KM W CZASIE OKOŁO 30 MINUT. Wolny bieg 6 km + Szybszy bieg 1 km (tętno ) + na koniec ćwiczenia rozciągające 10 minut TYDZIEŃ 1 18.04 SOBOTA Wolny bieg 6 km + Szybszy bieg 1 km (tętno 160-165) + na koniec ćwiczenia rozciągające 10 minut 19.04 NIEDZIELA TYDZIEŃ 2 20.04 PONIEDZIAŁEK 21.04 WTOREK Wolny bieg 3 km + Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Nominację w kategorii Junior Młodszy i Juniorzy 2015

Nominację w kategorii Junior Młodszy i Juniorzy 2015 Nominację w kategorii Junior Młodszy i Juniorzy 2015 To najbardziej liczna kategoria. Dziesięć nominacji i aż sześć dyscyplin sportowych prezentują finaliści nominowani w kategorii Junior Młodszy i Junior

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W BYDGOSZCZY ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz tel. 41-48-15, tel./fax 41-48-25. tel. cywilny 052 3784815

WOJSKOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W BYDGOSZCZY ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz tel. 41-48-15, tel./fax 41-48-25. tel. cywilny 052 3784815 I. SPRAWOZDANIE ORGANIZACYJNO-KADROWE Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy funkcjonuje w ramach etatu dodatkowego Batalionu Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wszyscy żołnierze sportowcy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO Załącznik do Regulaminu Kadry Narodowej. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w 2015 r. w kajakarstwie klasycznym. I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013 DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 do klas pierwszych uczęszcza 143 uczniów. Podczas zajęć z wychowania fizycznego przeprowadzono diagnozę,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015 I. Cel 1. Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski Juniorów dla osób ze schorzeniami narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

Szkolny mini projekt. "Piaskownica"

Szkolny mini projekt. Piaskownica Szkolny mini projekt "Piaskownica" Rok 2005 Opracowanie : mgr Sebastian Trytek 1 I. Wstęp RóŜnorodność i mnogość konkurencji wchodzących w skład lekkoatletyki stwarza doskonałe moŝliwości dla rozwoju wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku.

Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku. Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku. Biathlon (zimowy) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Numer identyfikacyjny - REGON za

Bardziej szczegółowo

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Rozgrywki sportowe moŝna organizować na kilka róŝnych sposobów, w zaleŝności od liczby zgłoszonych druŝyn, czasu, liczby boisk

Bardziej szczegółowo

- bieg indywidualny 12,5 km z czterema strzelaniami (LSLS) lub bieg masowy 10 km z czterema

- bieg indywidualny 12,5 km z czterema strzelaniami (LSLS) lub bieg masowy 10 km z czterema Biathlon (zimowy) (*2016) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Biathlonu. 2. Termin zawodów Finały: luty 2016 3. Program

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka - opis przedmiotu

Lekkoatletyka - opis przedmiotu Lekkoatletyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lekkoatletyka Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-L Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA

PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA PROJEKT REGULAMIN KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY UJEŻDŻENIA Niniejszy regulamin określa zasady powoływania par koń-jeździec do składu Kadry Narodowej w dyscyplinie ujeżdżenia w Polskim Związku Jeździeckim.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2014/ 2015

WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2014/ 2015 WYTYCZNE SPORTOWE KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2014/ 2015 1. Kategorie wiekowe w sezonie 2014 / 2015 : senior/ka młodzieżowiec Junior/ka A junior/ka B Junior/ka C Junior/ka D + J E 1994 i starsi 1994 93-92

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA KURS TRENERA II KLASY W SPECJALNOŚCI KAJAKARSTWO

ZAPRASZAMY NA KURS TRENERA II KLASY W SPECJALNOŚCI KAJAKARSTWO ZAPRASZAMY NA KURS TRENERA II KLASY W SPECJALNOŚCI KAJAKARSTWO Miejsce realizacji: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Kołobrzeska 29 10-431 Olsztyn Kayak Sport

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Daniela Kamińska, urodziłam się 21 czerwca 1993 roku. W wieku siedmiu lat rozpoczęłam moją przygodę sportową. Z początku trenowałam tylko

Nazywam się Daniela Kamińska, urodziłam się 21 czerwca 1993 roku. W wieku siedmiu lat rozpoczęłam moją przygodę sportową. Z początku trenowałam tylko DANIELA KAMIŃSKA Nazywam się Daniela Kamińska, urodziłam się 21 czerwca 1993 roku. W wieku siedmiu lat rozpoczęłam moją przygodę sportową. Z początku trenowałam tylko pływanie. Wygranie szkolnych zawodów

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE SĘDZIEGO DO SEZONU (RUNDY)

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE SĘDZIEGO DO SEZONU (RUNDY) Źródło: Strona internetowa Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki NoŜnej http://www.futboool.webpark.pl/ PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE SĘDZIEGO DO SEZONU (RUNDY) Przed sędziami, a takŝe piłkarzami okres przygotowawczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH W ŻEGLARSTWIE Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ, przyjmuje poniższe zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAKÓW 2016

REGULAMIN KRAKÓW 2016 REGULAMIN KRAKÓW 2016 IX MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU 24h; III 12h NOCNY ULTRA DYSTANS; II 6h ULTRA PATROL; II 12h BIEG SZTAFETOWY. I. CEL IMPREZY 1. Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski w biegu 24h; 2.

Bardziej szczegółowo

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ Na optymalne przygotowanie zawodników do wysiłku meczowego składa się wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze przeprowadzona rozgrzewka. (Chmura 2001) Definicja

Bardziej szczegółowo

Imprezy Mistrzowskie Lubusz Słubice 2012 rok

Imprezy Mistrzowskie Lubusz Słubice 2012 rok Imprezy Mistrzowskie Lubusz Słubice 2012 rok Zawody Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów młodszych 26-29.01.2012 Spała Złoty medal Sofia Ennaoui 2000m 6:15,59 Rekord Polski jmł. Patryk Hładuniuk

Bardziej szczegółowo

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat*

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Instrukcja przeprowadzenia testu Opis metody: Proponowany test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) składa się

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM.

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM. sezon 2012/2013 Zasady i prawo startu w poszczególnych ch oraz tabela nr 2 Zasady startu w poszczególnych ch Zawodnik może startować w wyższej klasie, jeżeli spełnia normy z tabeli nr 2, bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia 62 Problem naboru i selekcji kandydatów do uprawiania sportu na poziomie światowym jest jednym z głównych zagadnień teorii i praktyki sportu. Jan Kosendiak Nabór i selekcja do uprawiania sportu jako wieloletni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TRENERÓW W ŻEGLARSTWIE CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TRENERÓW W ŻEGLARSTWIE CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA PROGRAM KSZTAŁCENIA TRENERÓW W ŻEGLARSTWIE CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA I. Cele i zadania Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry trenerskiej w zakresie żeglarstwa sportowego poprzez wyposażenie absolwentów

Bardziej szczegółowo

Logistyka działań w procesie treningu zawodników ju-jitsu

Logistyka działań w procesie treningu zawodników ju-jitsu AMBROŻY Tadeusz, 1 MUCHA Dariusz 2 AMBROŻY Dorota 3 OSTROWSKI Andrzej 4 OMORCZYK Jarosław 5 Logistyka działań w procesie treningu zawodników ju-jitsu WSTĘP Sprawne działanie we wszystkich dziedzinach życia

Bardziej szczegółowo

KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA PROGRAM KURSU Celem kursu: Celem zajęd jest przygotowanie kursantów do: Kompleksowego prowadzenia nauczania narciarstwa klasycznego.

Bardziej szczegółowo

KURS NA PIERWSZĄ KLASĘ TRENERSKĄ. Warszawa, październik-grudzień 2011 r.

KURS NA PIERWSZĄ KLASĘ TRENERSKĄ. Warszawa, październik-grudzień 2011 r. KURS NA PIERWSZĄ KLASĘ TRENERSKĄ Warszawa, październik-grudzień 2011 r. ZWIĘKSZANIE CECH MOTORYCZNYCH W MAKROCYKLU TRENINGOWYM Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Trzaskoma Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013. Uwaga!

Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013. Uwaga! Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013 Uwaga! Na egzaminie dyplomowym w roku akademickim 2012/2013 student otrzymuje co najmniej 3 pytania z bloku przedmiotów kierunkowych tj.: co

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja zawodowa lekkoatletyka KOD S/I/st/39

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja zawodowa lekkoatletyka KOD S/I/st/39 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja zawodowa lekkoatletyka KOD S/I/st/39 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAEKWON-DO PUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLSKIEJ UNII TAEKWON-DO

PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAEKWON-DO PUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLSKIEJ UNII TAEKWON-DO TERMIN: PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAEKWON-DO PUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLSKIEJ UNII TAEKWON-DO zjazd 22-23 luty 204 Praktyka instruktorska 24 luty-4 kwiecień 2 zjazd- 5-6 kwiecień 204 WYMAGANIA:.

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek

Dane teleadresowe: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek Dane teleadresowe: Adres: os. Mielżynskiego 3A, 62-020 Swarzędz Strona WWW: www.swarek.pl Facebook: https://www.facebook.com/swarek E-mail: swarek.swarzedz@gmail.com Tel: 601-599-247 NASZA WIZJA Celem

Bardziej szczegółowo

Marzena Sakowicz trener Gimnastyki Artystycznej

Marzena Sakowicz trener Gimnastyki Artystycznej Marzena Sakowicz trener Gimnastyki Artystycznej Lata 1976-1987 Zawodniczka Gimnastyki Artystycznej Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław Licencja zawodnika PZG -osiągnięcia sportowe: 1980 Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo