Nieruchomości nie można zgubid ani przenieśd. Rozsądnie zakupione i mądrze zarządzane, są prawdopodobnie najbezpieczniejszą inwestycją jaka istnieje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nieruchomości nie można zgubid ani przenieśd. Rozsądnie zakupione i mądrze zarządzane, są prawdopodobnie najbezpieczniejszą inwestycją jaka istnieje."

Transkrypt

1 Nieruchomości nie można zgubid ani przenieśd. Rozsądnie zakupione i mądrze zarządzane, są prawdopodobnie najbezpieczniejszą inwestycją jaka istnieje. - Franklin D. Roosevelt - INWESTYCJA SOPOT,CHOPINA 7

2 Nota prawna Nota prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie jest poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna byd wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania.. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienid bez konieczności poinformowania o tym fakcie przez spółkę. Spółka 2C Partners S.A. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może byd traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Potencjalni inwestorzy powinni polegad na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach. Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartośd nie może byd powielana, rozpowszechniana bądź przekazywana dalej bez zgody spółki 2C Partners S.A. poza grupę inwestorów uczestniczących w niepublicznej ofercie Obligacji serii C. Emitent, jego akcjonariusze, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności niniejszego dokumentu nie może byd interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje Emitenta, jego akcjonariusza, członków jej organów, podmiotów powiązanych z emitentem, czy innych osób działających w imieniu Emitenta lub na jego zlecenie, w tym jego doradców. W związku z powyższym, żadna z ww. osób nie ponosi odpowiedzialności pod żadnym względem za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstad w wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek zawartych w nim treści. Emitent, jego akcjonariusze, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialnośd za decyzje podjęte na podstawie niniejszej Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. INWESTYCJA SOPOT WILCZA 2C Partners S.A.; ul. Londyoska 25 ; Warszawa; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS

3 Profil spółki Profil Spółki czym się zajmujemy Remontujemy i rewitalizujemy kamienice. Przywracamy blask i świetnośd zwykłym budynkom z historią, ale też obiektom pod ochroną konserwatora zabytków. 2C Partners działa na rynku wtórnym, zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje, nabywając hurtowe ilości lokali najczęściej w postaci całych budynków lub ich wydzielonych części. W zrewitalizowanych budynkach sprzedajemy lokale w detalu. Zrealizowane rewitalizacje przez 2C Partners obejmują nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej blisko m 2. Przez nasze ręce przeszło łącznie ponad 100 lokali i wiele budynków różnego rodzaju. INWESTYCJA SOPOT

4 Profil spółki Co nas wyróżnia Inwestowanie na rynku wtórnym pozwala nam skrócid proces inwestycyjny do niezbędnego minimum. Nawet do 6-9 m-cy. Praca na istniejącej nieruchomości powoduje również, że szybciej możemy przechodzid do fazy sprzedaży lokali i wyjścia z inwestycji, co ma istotny wpływ na utrzymanie płynności finansowej. To oznacza, że spółka może osiągnąd szybszą rotację kapitału w porównaniu do innych spółek działających na rynku nieruchomości. Działamy efektywnie podążając za trendem cen na rynku nieruchomości, jeśli ceny spadają, my kupujemy taniej realizując założoną marżę. INWESTYCJA SOPOT

5 Profil spółki Strategia Działania Dokonujemy dogłębnej rewitalizacji nie tylko poprzez odnowienie substancji budynku, ale też poprzez przywrócenie możliwości rozwoju poszczególnych nieruchomości, na przykład przez zmianę podziału funkcjonalnego lub rozbudowę. Rewitalizacja może też oznaczad uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości. Spółka inwestuje głównie w segment mieszkao tanich, szybko rotujących. Spółka preferuje inwestycje taosze i czasami w mniej atrakcyjnej lokalizacji i niższym stanie technicznym, dzięki czemu może szybciej sprzedawad lokale po niższych cenach. INWESTYCJA SOPOT

6 Zarząd spółki Zarząd Spółki INWESTYCJA GLIWICE Łukasz Tylec (Prezes Zarządu) Prezes Zarządu, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w firmie prowadzącej badania rynku konsumenckiego. Potem przeszedł do branży doradztwa strategicznego, w której pozostał do roku Przez wiele lat związany ze spółkami Grupy Cap Gemini Ernst & Young, w których zrealizował szereg projektów restrukturyzacji zakładów przemysłowych oraz firm telekomunikacyjnych. W latach 2004 i 2005 funkcjonował jako niezależny doradca, związany umowami o stałej współpracy z Hay Group, People Partnering oraz Telos Partners, gdzie doradzał firmom z sektora mediów Grupa ITI oraz farmaceutycznego np. Pfizer i Ivax-Polfa Kutno. W 2006 roku współtworzył spółkę 2C Partners Sp. z o.o. (obecnie 2C Partners S.A.), w której do dzisiaj pełni funkcję prezesa. Michał Owsiewski (Członek Zarządu ) Członek Zarządu, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie studiował Zarządzanie i Marketing. Przez lata związany z branżą reklamową, pracował dla takich międzynarodowych klientów jak Phillips, Jannssen Cilag, Wizzair, Canal+, Unilever, Bioton. Inwestowanie w nieruchomości rozpoczął w 2004 roku co zaowocowało założeniem spółki 2C Partners Sp. z o.o. Ponadto jest Prezesem Zarządu funduszu inwestycyjnego 2M Fund S.A.

7 Historia spółki Historia Spółki Założenie spółki Zakup apartamentu w Sopocie ok. 60 m 2 Pierwszego budynku w Warszawie przy ul. Grochowskiej 638 m 2 Zakup dwóch budynków w Gliwicach ok m 2 Zakup budynku w Warszawie ul. Tykocioska ok. 410 m 2 Zakup budynku w Sopocie ul. Chopina około 1000 m2 Zakup budynku w Warszawie, ul. Wilcza około 260 m 2 Emisja obligacji Serii A Zakup nieruchomości w Gliwicach ok.1800 m 2 INWESTYCJA WILCZA 2012 Emisja obligacji Serii B Zakup nieruchomości w Warszawie ul Kamionkowska około 750 m 2 Rozpoczęcie inwestycji w Warszawie, ul. Śmiała około 240 m 2 Rozpoczęcie inwestycji w Warszawie ul. Strzelecka/ Stalowa - ok.3800 m 2 Rozpoczęcie inwestycji w nieruchomośd w Warszawie, ul. Kołowa ok. 700 m 2 Od 2006 roku Spółka zrealizowała inwestycje w nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej blisko m 2.

8 Projekty zakooczone Przykładowe Zakooczone Projekty Sopot Całkowite zamknięcie projektu: 24 miesiące Przeprowadzono gruntowną rewitalizację zabytkowej kamienicy i sprzedano wszystkie lokale. Cena zakupu 1 m 2 : 3571 zł Średnia Cena sprzedaży 1 m 2 : 7000 zł

9 Projekty zakooczone Przykładowe Zakooczone Projekty Gliwice Rotacja kapitału - 9 miesięcy. W ciągu 9 miesięcy od zakupu nieruchomości, przeprowadzono restrukturyzację, która pozwoliła sprzedad częśd lokali i wycofad 100% zainwestowanych środków. Cena zakupu 1 m 2 : 677 zł Średnia Cena sprzedaży 1 m 2 : 2000 zł

10 Projekty w realizacji Projekt 1 w Warszawie Warszawa Planowana rotacja kapitału 6 miesięcy. Budynek w Warszawie, 741 m 2, 17 lokali mieszkalnych. W 9 miesięcy od zakupu nieruchomości, planowane jest zamknięcie projektu, czyli sprzedaż ostatniego lokalu. Aktualnie podpisane 4 umowy przedwstępne, 4 rezerwacje, budynek nabyty w dniu Dodatkowo prowadzone są prace architektoniczne mające na celu nadbudowę i rozbudowę budynku. Uzyskanie pozwolenia znacząco podniesie rentownośd projektu

11 Projekty w realizacji Projekt 2 w Warszawie Warszawa Planowana rotacja kapitału 12 miesięcy. Budynek w Warszawie, 700 m 2, 16 lokali mieszkalnych. Aktualnie prowadzone prace architektoniczne związane z inwentaryzacją i przygotowaniem projektu nadbudowy budynku Planowana finalizacja transakcji listopad 2012

12 Status projektów Status projektów Spółki na W REALIZACJI: Gliwice - lokale o łącznej pow. ok m 2 Warszawa - lokale o łącznej pow. ok m 2 ZAKONTRAKTOWANE: Warszawa: ok m 2 umowy przedwstępne/ due diligence W OCZEKIWANIU: Rozpoznane i czekające na finansowanie: Warszawa : 7000 m 2 Wartośd godziwa kluczowych aktywów Spółki: na wynosi ,00 zł INWESTYCJA WILCZA 14a

13 Przychody i zysk netto * * Przychody Zysk netto INWESTYCJA WILCZA GLIWICE TYKOCIŃSKA 14a 2 * Wynik skonsolidowany 2C Partners S.A. oraz 2C Partners Sp. z o.o.

14 Miliony 12 Aktywa oraz Wskaźnik zadłużenia 1,00 10,65* ,85 0,61 6,52 0,56* 0,50 0, ,00 Aktywa w mln PLN Wskaźnik zadłużenia INWESTYCJA GLIWICE 2 INWESTYCJA TYKOCIŃSKA * Wynik skonsolidowany 2C Partners S.A. oraz 2C Partners Sp. z o.o.

15 Plany Spółki PLANY I STRATEGIA ROZWOJU Częścią strategii zrównoważonego rozwoju spółki jest debiut na rynku NEWCONNECT. INWESTYCJA GDAŃSK - Planowany debiut w IV kwartale 2012r. - Zakooczono proces przekształcenia spółki w Spółkę Akcyjną - Celem debiutu jest dalsze budowanie pozycji firmy, jako wiarygodnego partnera w biznesie. - Status spółki publicznej zwiększy transparentnośd oraz podniesie niewątpliwie prestiż firmy. - Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyd w większości na dalsze inwestycje.

16 Certyfikaty Certyfikaty Firma od lat posiada Certyfikat Rzetelna Firma przyznawany przez Krajowy Rejestr Długów W 2010 roku otrzymała certyfikat Przejrzysta Firma przyznawany przez międzynarodową wywiadownie gospodarczą DUN&Brudstreet INWESTYCJA GDAŃSK przedsiębiorstwo W 2012 firma po raz kolejny otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności, przyznawany spełniającym najwyższe standardy etyki w biznesie.

17 Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iśd po schodach. 2C Partners S.A. ul. LondyŃska Warszawa Telefon: fax:

Znamy się na kamienicach Warszawa, 10 lutego 2015

Znamy się na kamienicach Warszawa, 10 lutego 2015 Znamy się na kamienicach Warszawa, 10 lutego 2015 Znamy się na kamienicach! Jesteśmy ekspertami w restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych: porządkujemy sytuację właścicielską zaniedbanych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI GRUDZIEŃ 2012 R.

PREZENTACJA SPÓŁKI GRUDZIEŃ 2012 R. PREZENTACJA SPÓŁKI GRUDZIEŃ 2012 R. Nota prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie jest poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku 1 Agenda Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane projekty Kluczowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE 2C PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPORZĄDZONE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ 1.300.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,10 ZŁ KAŻDA Oferujący Doradca

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Arteria. Przejęcia call center katalizatorem wzrostu. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER

Arteria. Przejęcia call center katalizatorem wzrostu. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) Aktualizacja raportu Podwyższamy cenę docelową do PLN 25.3/akcję z PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto

Bardziej szczegółowo

Pierwszy raport analityczny

Pierwszy raport analityczny gru 13 mar 14 cze 14 wrz 14 MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Polska Kupuj PLN 1.5 (+48%) Pierwszy raport analityczny Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 49.7m w 214P oraz PLN

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A.

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sporządzona w związku z Uchwałą nr 1169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Inwestycja o silnych fundamentach PROSPEKT EMISYJNY www.atal.pl ATAL S.A. PROSPEKT EMISYJNY (spółka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu analitycznego

Aktualizacja raportu analitycznego EQUITY RESEARCH PARTNER Vantage Development Deweloperzy Cena docelowa: PLN 3.61 Aktualizacja raportu analitycznego Oczekujemy wzrostu przychodów w 2015-17P, odpowiednio o 34%, 50% oraz 29%. Podwyższamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A Koncept WS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności AKTUALIZACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności AKTUALIZACJA SPÓŁKA AKCYJNA Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEM CAPITAL SP. Z O.O. Gliwice, 8 września 2014 r. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 1 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być

Bardziej szczegółowo

TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII L

TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII L TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII L Plan prezentacji Działalność spółki Zarząd spółki i akcjonariat Rynek i perspektywy branży wierzytelności Strategia i kierunki rozwoju Wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r.

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r. PROSPEKT EMISYJNY INVISTA S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie się ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 5 600 000 akcji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo