S P R A W O Z D A N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2010 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2011 R.

2 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 3 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie IV Zarządzanie nieruchomościami V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni... 23

3 3 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2010 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu. Był to dwunasty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2010 roku to przede wszystkim: opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2011 rok, bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2010 rok, realizacja zespołu mieszkaniowego Pod Brzozami II, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu r. promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych.

4 4 I.2. Rada Nadzorcza W 2010 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Konwicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka Członkowie Rady Nadzorczej: - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2010r. a marcem 2011r. I.3. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 20 kwietnia 2010r. Uczestniczyło w nim - na 150 członków SIM Ursynów - 17 członków, tj. 11,33% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2009 roku, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2009 rok, podziału nadwyżki bilansowej za 2009 rok i lata ubiegłe, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi,

5 5 zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2009r. do marca 2010r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów, zbycia nieruchomości położonej przy Al. KEN 51 osobom finansującym tamże budowę lokali, wystąpienia ze związku rewizyjnego. 2. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W roku 2010 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów kontynuowała działania mające na celu utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie EN ISO 9001 : Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością obejmuje swoim zakresem działania Spółdzielni związane z przygotowaniem i realizacją budownictwa mieszkaniowego, sprzedażą lokali oraz zarządzaniem nieruchomościami. Motywuje on zatem wszystkich pracowników Spółdzielni do podejmowania działań mających na celu wzrost jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię, a dzięki temu wzrost zadowolenia naszych Klientów. Funkcjonujący w Spółdzielni System Zarządzania Jakością opisany jest w 14 procedurach oraz w Księdze Jakości. Prawidłowe funkcjonowanie oraz doskonalenie Systemu zapewniały odbywające się co pół roku audity wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania. Na przełomie grudnia 2009 roku i stycznia 2010 roku oraz czerwca i lipca 2010 roku odbyły się audity wewnętrzne, w trakcie których kontrolowane były szczegółowo procesy opisane w procedurach podstawowych, a mianowicie Przygotowanie Inwestycji, Prowadzenie Inwestycji, Zarządzanie Nieruchomościami oraz Sprzedaż Lokali, a także procesy opisane w procedurach systemowych i wspomagających. Na Przeglądach Zarządu, które odbyły się odpowiednio w dniach 5 stycznia i 6 lipca 2010 roku omawiane były m.in. wyniki auditów wewnętrznych, dokonano

6 6 oceny funkcjonowania procesów zachodzących w Spółdzielni oceniono stopień realizacji Polityki Jakości, ustalono do realizacji nowe cele dotyczące jakości. Omówiono również zmiany zachodzące w Spółdzielni i ich wpływ na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością. Przedstawiona została także informacja na temat wykrytych niezgodności, przyjętych działań korygujących i zapobiegawczych oraz ich obecnego statusu. Analizie poddane zostały również potrzeby szkoleniowe pracowników. Mając na uwadze fakt, iż utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością i jego rozwój nieodzownie łączą się ze zmianami, a zatem wymagają stałego doskonalenia, kontynuowaliśmy podjęte w roku ubiegłym działania mające na celu rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Spółdzielnię, poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w zakresie sporządzania wyceny nieruchomości oraz w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W dniu 5 października 2010 roku System Zarządzania Jakością został poddany auditowi kontrolnemu, który został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certification Polska Spółka z o.o. W trakcie auditu przeprowadzono kontrolę procesów systemowych i procesów głównych opisanych w następujących procedurach: Sprzedaż Lokali oraz Zarządzanie Nieruchomościami. Przedmiotem kontroli były również procesy wspomagające opisane w procedurach: Obsługa Gwarancyjna, Zakupy Materiałów i Usług oraz Kontrola i Badania. Kontroli została poddana również Księga Jakości. Szczegółowo zostały przeanalizowane Raporty z Przeglądów Zarządzania oraz Listy Kontrolne Auditów i Raporty Niezgodności. Nie stwierdzono niezgodności w funkcjonującym w Spółdzielni Systemie Zarządzania Jakością. Do mocnych stron Systemu zaliczono wysoką wewnętrzną kulturę organizacyjną Spółdzielni, nastawienie organizacji i realizowanych w ramach Systemu procesów na jak najlepsze spełnienie wymagań Klientów, skutecznie funkcjonującą komunikację wewnętrzną, bardzo dokładne i szczegółowe dokumentowanie auditów wewnętrznych.

7 7 W raporcie z auditu zostały natomiast umieszczone spostrzeżenia, które przy braku stosownej analizy ze strony organizacji, mogą wpłynąć na skuteczność Systemu, a w konsekwencji skutkować niezgodnościami z wymaganiami normy. Dotyczy to następujących zagadnień: stosowanej obecnie metody identyfikowania przyczyn niezgodności i dokumentowania postępowania z niezgodnościami, rzetelności prowadzenia oceny skuteczności działań korygujących w zbyt krótkich terminach po ich wykonaniu, przyjętych metod monitorowania procesów - szczególnie dla procesów, których skuteczność jest także mierzona. W ramach doskonalenia Systemu poddano do rozważenia działania mające na celu zmianę identyfikacji procesów, możliwość włączenia do Systemu Zarządzania Jakością wyłączonego obecnie wymagania p. 7.3 normy - Projektowanie i rozwój, a także zasadność uproszczenia dokumentacji Systemu. Zarząd SIM Ursynów poddał szczegółowej analizie finansowej obecne koszty certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, jak również ich planowany wzrost w związku z koniecznością wprowadzenia do niego niezbędnych zmian. Zarząd SIM Ursynów rozważa decyzję o rezygnacji z certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością i przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków na działalność Spółdzielni. 3. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 19 etatów i w porównaniu ze stanem na r. wzrosło o 0,25 etatu. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w Pionie Zarządzania Nieruchomościami w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy pracownika z 0,75 etatu na pełny etat. Plan zatrudnienia w SIM Ursynów w 2010 roku został wykonany w 100%. W 2010 roku dwóch pracowników SIM Ursynów podwyższyło kwalifikacje zawodowe uzyskując Licencję Zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pozwoli to Spółdzielni na rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

8 8 Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. W trosce o zdrowie i dyspozycyjność pracowników oraz w związku z promocyjnymi cenami, Spółdzielnia zorganizowała we wrześniu 2010 roku szczepienie przeciw grypie. 4. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy list gratulacyjny za zakwalifikowanie Spółdzielni do grupy najbardziej wyróżniających się stołecznych osiedli w XXVII edycji konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni 2010". W konkursie tym zarządzane przez Spółdzielnię Wspólnoty Mieszkaniowe, otrzymały nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę (szczegółowiej w rozdziale IV Zarządzanie Nieruchomościami). Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie EKO - SYSTEM zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki na rzecz Domu Dziecka w Konstancinie - Jeziorna, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu. Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej w pobliżu Kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 17. Życzenia świąteczno-noworoczne przesłano osobom finansującym budowę mieszkań, właścicielom lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię oraz urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów".

9 9 II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Tak, jak w latach ubiegłych również w 2010 roku działalność inwestycyjna stanowiła, obok zarządzania, podstawową działalność Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Po reorganizacji przeprowadzonej w 2009 roku działalność ta prowadzona jest kompleksowo w oparciu o Zakład Inwestycji stanowiący komórkę w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Spółka z o.o., której właścicielem w 100% jest nasza Spółdzielnia i obejmuje: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, bieżącą analizę kosztów ponoszonych i do poniesienia. W listopadzie 2010 roku, w związku z przejściem na emeryturę długoletniego pracownika Spółdzielni Dyrektora Zakładu Inwestycji Mariana Bedry, zatrudniony został na to stanowisko mgr inż. Marek Ziembowicz. W 2010 roku kontynuowana była budowa zespołu mieszkaniowego Pod Brzozami II przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 51, której generalnym wykonawcą jest UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, w dotychczasowym okresie realizacji budowa prowadzona jest sprawnie, co zapewnia dotrzymanie terminów umownych przekazania lokali. Podstawowe dane o tej inwestycji zawiera tabela nr 1.

10 10 Tab. Nr 1 Podstawowe dane o inwestycji kontynuowanej w 2010 roku. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie POD BRZOZAMI II przy Al. KEN 51 budynek miejsca postojowe W 2010 roku podjęte zostały prace przygotowania do realizacji nowej inwestycji na terenie Wilanowa Zachodniego u zbiegu ulicy Oś Królewska i Alei Rzeczypospolitej. Na terenie tym o powierzchni m 2 będącym własnością naszej Spółdzielni zostaną wybudowane dwa obiekty: budynek usługowo - biurowy o łącznej powierzchni użytkowej około m 2 przy narożniku Osi Królewskiej i Alei Rzeczypospolitej oraz wielorodzinny budynek mieszkalny na 115 mieszkań. Na początku 2011 roku wystąpimy z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie tej inwestycji - koniec II kwartału 2011 roku. W 2010 roku prowadzone były intensywne starania w celu pozyskania nowych terenów inwestycyjnych. W ich wyniku Spółdzielnia nasza zakupiła na Ursynowie: teren o powierzchni m 2 po zachodniej stronie ulicy rtm. Witolda Pileckiego na wysokości ulicy Stanisława Herbsta, dwie działki o łącznej powierzchni m 2 przy ulicy Dereniowej w pobliżu ulicy Józefa Feliksa Ciszewskiego. W 2011 roku, po zakończeniu regulacji terenowo - prawnej dokonany zostanie zakup kolejnych działek na tym terenie o łącznej powierzchni m 2, ostatecznie całość zakupionego terenu stanowić będzie m 2 powierzchni, dwie działki o łącznej powierzchni m 2 między ulicami Koncertową i Doliną Służewiecką. Zakup prawa użytkowania wieczystego tych działek stanowi pierwszy etap pozyskania terenu o łącznej powierzchni około m 2, na którym w czasach wielkiej Spółdzielni Budownictwa

11 11 Mieszkaniowego Ursynów zlokalizowana była baza Zakładu Budowlano Remontowego Spółdzielni. W chwili obecnej, do czasu ostatecznej regulacji terenowo prawnej, Spółdzielnia nasza dzierżawi ten teren od miasta. W 2010 roku koszty poniesione przez SIM Ursynów na inwestycje realizowane i będące w przygotowaniu wyniosły ,73 zł. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I SPRZEDAŻY MIEJSC POSTOJOWYCH Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2010 roku prowadziła sprzedaż lokali w inwestycji Pod Brzozami II oraz miejsc postojowych inwestycjach już zrealizowanych. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 380 umów, w tym: 147 na finansowanie lokali mieszkalnych, 216 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych, 17 na finansowanie lokali użytkowych. Rozwiązano 6 umów na finansowanie budowy lokali mieszkalnych. Do zawartych umów sporządzono 57 aneksów, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłaty poszczególnych rat, sprzedaży dodatkowego miejsca postojowego, podziału lokalu mieszkalnego, zmiany powierzchni lokalu mieszkalnego, zmiany preambuły umowy w związku z dopisaniem współwłaścicieli.

12 Miejsca postojowe w lokalach garażowych W inwestycjach zrealizowanych, zawierane były umowy na miejsca postojowe w budynkach przy: ul. Nugat 5 i 5A, ul. Nowoursynowskiej 153, ul. Jana Rosoła 58, ul. Nugat 9 oraz w inwestycji aktualnie realizowanej Al. KEN 51 - miejsca postojowe były sprzedawane łącznie z mieszkaniami. W celu zwiększenia sprzedaży miejsc postojowych w budynkach już zrealizowanych Zarząd podjął decyzję o zmianie ich cen. Informacje o możliwości nabycia miejsc postojowych na preferencyjnych warunkach zostały umieszczone na naszej stronie internetowej oraz w gablotach informacyjnych znajdujących się na klatkach schodowych budynków zarządzanych przez naszą Spółdzielnię. Powyższe informacje przekazane zostały również za zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju członkom Spółdzielni mieszkającym w budynkach położonych vis a vis budynków przy ul. Nugat. Wprowadzone działania promocyjne spowodowały, iż w minionym roku zakończona została sprzedaż miejsc postojowych w inwestycjach przy ul. Nowoursynowskiej 153 i Jana Rosoła 58, natomiast w budynku przy ul. Nugat 5 i 5A pozostało już tylko 7 miejsc do sprzedaży na kolejny rok. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży miejsc postojowych obrazuje poniższa tabela.

13 13 Tab. Nr 2. Informacja o miejscach postojowych, na które zostały zawarte umowy w 2010 roku i pozostających w ofercie na dzień roku. Lp. Adres budynku ogółem w budynku Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2010 pozostających w ofercie na ul. Nugat 5 i 5A miejsca postojowe ul. Jana Rosoła 58 miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 153 miejsca postojowe ul. Nugat 9 miejsca postojowe Al. KEN 51 1 miejsca postojowe Razem miejsca postojowe inwestycja realizowana od września 2009 roku, 2 ceny miejsc postojowych: m.p. po zł, - 13 m.p. (dla osób niepełnosprawnych) po zł, - 2 m.p. po zł, - 3 m.p. (dla motocykli) po zł. 1.2 Lokale mieszkalne i użytkowe W 2010 roku Spółdzielnia prowadziła sprzedaż lokali mieszkalnych w inwestycji Pod Brzozami II realizowanej przy Al. KEN 51 - sprzedaż lokali rozpoczęta została we wrześniu 2009 roku. Pomimo trwającego kryzysu na rynku nieruchomości w Polsce, sprzedaż mieszkań w inwestycji Pod Brzozami II odbywała się dynamicznie, co doprowadziło do podpisania umów na prawie wszystkie lokale mieszkalne. W ofercie na koniec roku pozostało do sprzedaży tylko 1 mieszkanie.

14 14 W kwietniu 2010 roku rozpoczęliśmy sprzedaż lokali użytkowych w powyższej inwestycji. Do osób, które były zainteresowane zakupem lokalu użytkowego wysłano listy informujące o terminie i warunkach nabycia lokali. Powyższe informacje zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej W pierwszym etapie sprzedaż odbywała się na zasadach aukcji internetowej, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Kilkakrotnie przeprowadzone serie aukcji internetowych oraz tradycyjna sprzedaż doprowadziły do podpisania umów na 16 lokali użytkowych. Ponadto, w czerwcu 2010 roku postanowiliśmy wprowadzić do oferty lokale użytkowe znajdujące się w budynku przy Alei KEN 94. Są to pomieszczenia niepełnowartościowe, które nigdy nie były wystawiane do sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali obrazuje poniższa tabela. Tab. Nr 3. Informacja o lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, na które zostały zawarte umowy w 2010 roku i pozostających w ofercie na dzień r. Lp. Adres budynku i rodzaj lokali ogółem w budynku Liczba lokali zawarte umowy w 2010 roku pozostających w ofercie na dzień r Al. KEN 51 lokale mieszkalne lokale użytkowe Al. KEN 94 lokale użytkowe Razem lokale mieszkalne lokale użytkowe jedno mieszkanie o pow. 120,64 m² zostało podzielone na dwa o mniejszych powierzchniach, 2 w tym jedno mieszkanie zostało sprzedane SIM Ursynów w celu wynajęcia gospodarzowi Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Brzozami II, 3 lokale niepełnowartościowe.

15 15 2. WPROWADZANIE ZMIAN W ARANŻACJI I W WYKOŃCZENIU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W inwestycji Pod Brzozami II realizując życzenia klientów, uzgadniano możliwe do wprowadzenia zmiany projektowo-adaptacyjne oraz udzielano informacji na temat prowadzonej inwestycji. Zakładano klientom teczki, które zawierają: korespondencję, np. wystąpienia nabywców w sprawie zainstalowania 3-fazowego zasilania do kuchni elektrycznych, zwiększenia przydzielonej mocy, zmian w obrębie tarasów ziemnych, wystąpienia nabywców wyrażające ich wolę wprowadzenia zmian adaptacyjnych bądź rezygnacji, np. z instalacji gazu, projekty zamienne w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Skompletowane projekty w teczkach Wykazów Zmian uzgodnionych z klientami były sukcesywnie przekazywane Inspektorom Nadzoru poszczególnych branż, a także Wykonawcy robót na budowę. Wprowadzane zmiany i rezygnacje klientów dotyczą przede wszystkim: układu ścianek związanych z aranżacją pomieszczeń, zmian w stolarce okiennej, usytuowania podejść wod-kan do urządzeń, dostosowania mocy grzejników do nowych pomieszczeń, usytuowania gniazd i wyłączników elektrycznych lub zwiększenia ich ilości, np. dodatkowe TV, punkty świetlne. Łącznie 70% klientów wprowadziło zmiany projektowo-adaptacyjne w budowanych mieszkaniach.

16 16 3. ZAWIERANIE NOTARIALNYCH UMÓW O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY. Notarialna sprzedaż lokali zarówno mieszkalnych i użytkowych, jak i miejsc postojowych w garażach podziemnych, prowadzona była przez cały 2010 rok. Ogółem na dzień roku zawarto 92 akty notarialne na lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe, w tym 23 umowy zobowiązujące do wybudowania budynku mieszkalnego przy Al. KEN 51 oraz ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych i ich sprzedaży. 4. PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2010 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: udział w targach mieszkaniowych, ogłoszenia i reklama w prasie, reklama w czasopismach i publikacjach, Dni Ursynowa czerwiec 2010 r., reklama świetlna. Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni. Po raz pierwszy zastosowano innowacyjną formę sprzedaży, tj. wykonanie systemu aukcji lokali użytkowych w inwestycji Pod Brzozami II i po raz pierwszy w tej formie, poprzez stronę przeprowadzono kilka serii aukcji sprzedaży lokali. Oferta mieszkaniowa aktualizowana była codziennie. W 2010 roku Spółdzielnia uczestniczyła w dwóch edycjach targów mieszkaniowych Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Wiosenne targi odbyły się w dniach 06 i 07 marca, jesienne - 20 i 21 listopada. Obydwie imprezy odbyły się na Torwarze, a ich organizatorem była firma Murator EXPO.

17 17 Na targach zostały rozkolportowane foldery z informacją o prowadzonej inwestycji Pod Brzozami II, sprzedaży lokali użytkowych w tej inwestycji, a także informacja o planowanych inwestycjach na terenie Wilanowa Zachodniego. Na wspomnianych targach kolportowana była mapa Inwestycje Mieszkaniowe w Warszawie - wiosna 2010, jesień i listopad Inwestycja Pod Brzozami II była prezentowana także na portalu oraz w Katalogu Targowym Murator EXPO. Niezależnie od udziału w powyższych targach, reklama i informacja o aukcji lokali użytkowych w inwestycji Pod Brzozami II została umieszczona w prasie wysoko nakładowej: Gazeta Wyborcza i Gazeta Stołeczna oraz Dodatki: Dom Stołeczny, Komunikaty; Apartamenty i Mieszkania w Warszawie; Domy, Apartamenty - Gdzie Warto Zainwestować; Kwartalniki: Budownictwo Monolityczne, Tynki. Informację o aukcji lokali zamieszczała również prasa lokalna: Pasmo, Passa, Południe - Głos Śródmieścia i Południe - Głos Mokotowa. Ofertę mieszkaniową i lokali użytkowych Spółdzielnia prezentowała na stoisku wystawienniczo-promocyjnym podczas imprezy Dni Ursynowa 2010 w dniu 19 czerwca 2010 roku w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila), organizowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Reklamę SIM Ursynów zamieszczono także w publikacji książce Czasoprzewodnik.33 lata na Ursynowie, której promocja odbyła się w czasie wspomnianych Dni Ursynowa Jest to pierwsza i jedyna publikacja o budowaniu i powstawaniu dzisiejszego Ursynowa. Na budynku przy Alei Komisji Edukacji Narodowej numer 88 została zamontowana reklama świetlna w postaci logo SIM Ursynów. Wspomniane wydarzenia miały i zapewne nadal mają wpływ, na ciągle duże zainteresowanie potencjalnych klientów ofertą mieszkaniową naszej Spółdzielni. W 2010 roku zainteresowanie to prawie w 100% przełożyło się na podpisanie umów w sprawie finansowania budowy lokali.

18 18 5. SPRAWY OGÓLNE 5.1 Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: udzielaniem informacji w sprawie bieżącej inwestycji i inwestycji planowanych, sprzedażą lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych, prowadzeniem rejestrów z zakresu umów finansowania budowy lokali, zawieraniem umów w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w lokalach garażowych, wprowadzaniem zawartych umów do programu Megabit, podpisywaniem umów na dostarczenie energii elektrycznej, sporządzaniem umów zmieniających zawarte już umowy, aktualizowaniem danych w programie Megabit, prowadzeniem Kartotek Lokali dla klientów rezerwujących mieszkania, codziennym aktualizowaniem na stronie internetowej bazy lokali do sprzedaży, notarialną sprzedażą lokali, prowadzeniem korespondencji z nabywcami lokali w zakresie dotyczącym zawartych umów, pośredniczeniem w kontaktach pomiędzy wykonawcą budowy, a nabywcami lokali w zakresie wyjaśniania niezgodności wykonawczych i projektowych, wydawaniem zaświadczeń związanych z likwidacją książeczek mieszkaniowych, windykacją należności w związku z finansowaniem budowy lokali, ponadto: wykonaniem i umieszczeniem wizualizacji reklamowych i banerów informacyjnych na ogrodzeniu placu budowy, wykonaniem reklamy świetlnej na budynku przy Alei KEN 88, opracowaniem struktury mieszkań dla inwestycji na Wilanowie projektowanej przy Alei Rzeczypospolitej i ul. Oś Królewska, opracowaniem uwag do projektu koncepcyjnego inwestycji na Wilanowie.

19 Współpraca z osobami finansującymi budowę lokali: dla potrzeb Działu Księgowości i Urzędu Dzielnicowego Wydziału Geodezji sporządzano miesięczne zestawienia zawartych aktów notarialnych, wykonywano kserokopie zawartych aktów notarialnych i przekazywano je do Działu Zarządzania Nieruchomościami, Działu Księgowości oraz do Centrum Usług Administracyjno-Biurowych. 6. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. w styczniu 2010 roku stało się skuteczne wystąpienie ze Spółdzielni jednego członka. Kolejny członek został skreślony z powodu zgonu. W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2010 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów zrzeszała 149 członków. W dniu roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane zaproszenia na Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia r. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami. 7. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Rok 2010 to kolejny rok, w którym Spółdzielnia proponowała swoim klientom pomoc w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych. Spółdzielnia oferowała pomoc tym wszystkim, którzy zgłosili się do nas i wyrazili gotowość finansowania budowy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych. Podobnie, jak w roku ubiegłym pomagaliśmy naszym klientom w kompletowaniu wszelkiego rodzaju dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytów mieszkaniowych, w tym dotyczących terenu na którym usytuowana jest inwestycja oraz wielu niestandardowych dokumentów, których indywidualnie

20 20 wymagały Banki tj. sprawozdania finansowe, bilanse i rachunki wyników oraz sporządzaliśmy oświadczenia inwestora. W 2010 roku z pomocy naszej Spółdzielni przy uzyskaniu kredytów mieszkaniowych w inwestycji przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 51 skorzystało 48 klientów, w roku klientów. Łącznie zatem prawie 50% osób finansujących budowę mieszkań w inwestycji Pod Brzozami II skorzystało z naszej pomocy. IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W roku 2010 Spółdzielnia zarządzała dwunastoma wspólnotami mieszkaniowymi. Do zarządzanych wspólnot należały: Wspólnota Mieszkaniowa Cynamonowa 2, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 96, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 94, Wspólnota Mieszkaniowa AL.KEN 90/92, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 86/88, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat II, Wspólnota Mieszkaniowa Jastrzębowskiego 24, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat III, Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 151, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat IV. o łącznej powierzchni użytkowej m 2, obejmującymi 1532 lokali mieszkalnych, 117 lokali użytkowych i 1587 miejsc postojowych w 38 lokalach garażowych.

21 21 W ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia świadczyła następujący zakres usług: obsługę organizacyjno prawną, rozliczanie kosztów, windykację należności oraz prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i sprawozdawczości, prowadzenie bieżącej eksploatacji, to znaczy: - nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu czystości i porządku, - nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń w budynkach oraz pracą całodobowego pogotowia technicznego, - zawieranie umów i kontrola jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne, - prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez prawo budowlane, - organizację i przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków w terminach i zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, - nadzór nad pielęgnacją terenów zielonych i realizacją powierzonych prac ogrodniczych, - nadzór nad pracą firm świadczących usługi portierskie i ochrony mienia. Dział Zarządzania Nieruchomościami świadczył również dla wspólnot mieszkaniowych usługę egzekwowania od wykonawców budynków usunięcia, w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, usterek w nieruchomości wspólnej. W ramach tej usługi zorganizowano między innymi komisje przeglądów III-go roku gwarancji budynków: Al. KEN 53, ul. Nowoursynowska: 151, 153, 153a, 153b i Rosoła 58. Niezależnie od tych przeglądów, w trakcie roku powołano na bieżąco kilkanaście komisji do oceny powstałych usterek oraz określenia sposobu i terminu ich usunięcia. W I kwartale 2010 roku, na podstawie art. 30 Ustawy o własności lokali zorganizowano doroczne, sprawozdawcze Zebrania Właścicieli Lokali poświęcone: ocenie pracy Zarządcy wraz z udzieleniem absolutorium,

22 22 zaakceptowaniem rozliczenia finansowego za rok miniony oraz uchwaleniem planu gospodarczego na rok 2010r. W poszczególnych wspólnotach te podstawowe punkty porządku obrad uzupełnione były o inne sprawy, które wynikały z bieżących potrzeb tych wspólnot. Z uwagi na małą frekwencję właścicieli na Zebraniach Właścicieli Lokali, we wszystkich wspólnotach uchwały zostały przyjęte głosami obecnych na zebraniu oraz zebranymi później, w trybie indywidualnego zbierania głosów. O przyjętych uchwałach wszyscy właściciele lokali zostali poinformowani stosownymi pismami. Należy podkreślić, że we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych właściciele lokali udzielili Spółdzielni - jako Zarządcy Nieruchomości, absolutorium za działalność w 2009 roku. W 2010 roku SIM,,Ursynów zgłosiła do konkursu,,warszawa w Kwiatach i zieleni - organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - zagospodarowanie zielenią wewnętrznych terenów budynków przy: Alei KEN 96, Alei KEN 94, Alei KEN 90/92, Alei KEN 86/88, Alei KEN 53, ulicy Cynamonowej 2, ulicy Nugat 5/5a, ulicy Nugat 7/7a, ulicy W.B. Jastrzębowskiego 24, ulicy Nowoursynowskiej 151, ulicy Nowoursynowskiej 153, 153a, 153b i ulicy Rosoła oraz Nugat 9. Podczas wizji lokalnej Komisja konkursowa wysoko oceniła zagospodarowanie tych terenów i prace związane z bieżącą konserwacją zieleni. Efektem było otrzymanie przez Wspólnoty Mieszkaniowe: Cynamonowa 2 i Zielony Nugat II nagrody w postaci Listu Gratulacyjnego od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz Waltz oraz Listu Gratulacyjnego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy dla Wspólnot Mieszkaniowych: Nowoursynowska 151 i Pod Brzozami I, Zielony Nugat I, Zielony Nugat III, Zielony Nugat IV, AL. KEN 86/88, Al. KEN 90/92, Al. KEN 94, Al. KEN 96 oraz Jastrzębowskiego 24.

23 23 V KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI Opracowany na 2010 rok plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. i zakładał wydatki i wpływy dla trzech podstawowych grup działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię, to jest:. 1. sprzedaży lokali, 2. eksploatacji zasobów własnych i zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych: Cynamonowa 2, Al. KEN 96, Al. KEN 94, Al. KEN 86/88, Al. KEN 90/92, Jastrzębowskiego 24, Zielony Nugat I, Zielony Nugat II, Zielony Nugat III, Zielony Nugat IV, Nowoursynowska 151, Pod Brzozami I, 3. osiąganie dodatkowych przychodów z działalności inwestycyjnej i operacyjnej nie związanej z działalnością podstawową Spółdzielni. Poniesione i planowane wielkości kosztów i wpływów w 2010 roku prezentuje niżej zamieszczona tabela nr 4.

24 24 Tab. Nr 4 Koszty i wpływy SIM URSYNÓW w 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2010 r. za 2010 r. wykonania planu A Koszty ogólne w tym: ,92 1 Materiały ,70 2 Usługi obce ,79 3 Podatki i opłaty ,65 4 Wynagrodzenia ,72 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , Amortyzacja ,24 7 Pozostałe koszty ,57 8 Koszty finansowe ,44 9 Koszty sprzedaży lokali ,77 10 Koszty poniesione w latach poprzednich ,46 11 Produkcja do rozliczenia w czasie ,39 12 Pozostałe koszty operacyjne ,00 B Wpływy w tym: ,70 1 Wpływy ze sprzedaży Eksploatacja budynków ,82 3 Zarządzanie i Administrowanie ,00 4 Pozostałe przychody operacyjne ,00 5 Pozostałe usługi ,85 D Wynik (B-A) ,72 Zasób majątkowy Spółdzielni według stanu na dzień r. wynosił ,15 zł. 1. Podstawowymi składnikami zasobu majątkowego Spółdzielni są: 1) aktywa trwałe ,00 zł z tego: - środki trwałe ,46 zł - inwestycje długoterminowe ,54 zł

25 25 2) aktywa obrotowe ,15 zł z tego: - rozliczenia krótkoterminowe kosztów ,65 zł - lokale do sprzedania ,36 zł - produkcja w toku ,88 zł - środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe ,90 zł - należności ,36 zł 2. Wymienione składniki zasobu majątkowego mają następujące źródła sfinansowania: 1) fundusze własne ,06 zł z tego: - fundusz udziałowy ,14 zł - fundusz zasobowy ,13 zł - strata z lat ubiegłych ,00 zł - strata za rok ,21 zł 2) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,00 zł z tego: - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe ,00 zł ,00 zł 3) zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,22 zł z tego: - kredyt bankowy ,39 zł - zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług ,76 zł

26 26 - pozostałe zobowiązania ,48 zł - fundusz świadczeń socjalnych ,20 zł - fundusz społeczno-wychowawczy ,09 zł - fundusz remontowy ,30 zł 4) Rozliczenie międzyokresowe przychodów ,87 zł. w tym z tytułu zawartych umów sprzedaży lokali ,89 zł. Zasób majątkowy Spółdzielni na dzień r. osiągnął wartość tyś. zł i w porównaniu ze stanem na dzień r. był wyższy o tyś. zł. Najważniejsze zmiany to: - wzrost środków trwałych 48 tyś. zł. - wzrost inwestycji długoterminowych tyś. zł. - wzrost produkcji w toku tyś. zł. - rozliczenie otrzymanych zaliczek tyś. zł. - wzrost środków pieniężnych tyś. zł. - wzrost należności tyś. zł. - spadek pozostałych aktywów tyś. zł. Największą pozycję netto w środkach trwałych stanowią lokale mieszkalne 898 tyś. zł. Pozostała wartość 115 tyś zł. dotyczy maszyn i urządzeń oraz budowli. Zmiany w inwestycjach długoterminowych są związane z zakupem w 2010 r. działek budowlanych przy ulicy Dereniowej oraz ulicy rtm. W. Pileckiego, a także przy Dolince Służewieckiej. Wielkość produkcji w toku na koniec 2010 r. obejmuje przede wszystkim nakłady poniesione na realizowaną inwestycję Pod Brzozami II jak i na przygotowanie inwestycji w dzielnicy Wilanów. Spadek wartości pozostałych aktywów był związany z ustanawianiem odrębnych własności, głównie miejsc

27 27 postojowych w budynkach oddanych do eksploatacji w latach ubiegłych. Na koniec roku zwiększył się stan środków pieniężnych, bowiem do 31 grudnia ustalony był termin wpłaty kolejnej raty na lokale realizowane w inwestycji Pod Brzozami II. Środki te w 2011 r. posłużą do sfinansowania robót i usług. Fundusz zasobowy został powiększony o wygospodarowany zysk w 2009 r. Na dzień r. zmniejszeniu uległa kwota kredytu ponieważ pod koniec 2010 r. został spłacony kredyt inwestycyjny (3 mln zł.), zaciągnięty na zakup działek budowlanych. Fundusze specjalne zostały wykorzystane minimalnie (7 tyś zł.) i na koniec roku wynosiły tyś. zł. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o tyś. zł. i wyniosły na koniec roku tyś. zł. Dotyczą głównie dostaw robót i usług inwestycyjnych związanych z realizacją budynku Pod Brzozami II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wzrosły na koniec roku o kwotę tyś. zł. Zmiany nastąpiły w związku z rozpoczęciem inwestycji Pod Brzozami II i obejmują: - zmniejszenie rozliczeń długoterminowych o kwotę tyś. zł. (przekazanie pod budowę działki przy alei KEN 51). - zwiększenie rozliczeń krótkoterminowych o kwotę tyś. zł. (wpłaty na budowę lokali i miejsc postojowych przez przyszłych właścicieli lokali). Czynniki ryzyka i zagrożeń. Przedmiot działalności Spółdzielni został określony w Statucie, a jej głównym celem jest dostarczanie na rynek lokali mieszkalnych i użytkowych. Lokalizacje w jakich prowadzimy działalność inwestycyjną na terenie Warszawy są postrzegane jako bardzo atrakcyjne, a przedstawiane klientom projekty oceniane są wysoko. W związku z powyższym naszym zdaniem nie występują zagrożenia w zakresie popytu na naszą ofertę i usługi. Umowy zakupu terenów inwestycyjnych, a także umowy z Wykonawcą zostały podpisane na korzystnych dla inwestora warunkach, a jednocześnie z zapewnieniem wysokiego standardu wykonania inwestycji. Daje to

28 28 nam jako Spółdzielni bezpieczną granicę mieszczącą się w kategorii ryzyka tego typu prowadzonej działalności gospodarczej. Jedynym zagrożeniem może być ewentualna dekoniunktura występująca w gospodarce narodowej. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 rok zostało zbadane przez biegłych rewidentów, których wyboru dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu r. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok stwierdza, że sprawozdanie: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od do r. b) sporządzone zostało, we wszystkich aspektach, zgodnie z określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223, z póź. zm.), zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i krajowych standardów rewizji finansowej, wydawanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Zarząd SIM Ursynów

29 29

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2011 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2012 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Zasady gospodarki finansowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Podstawa prawna 95 ust. 1 pkt 16 Statutu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r.

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z wykonywania nadzoru na działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych NAZWA ORGANIZACJI Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo