S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2010 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2011 R.

2 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 3 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie IV Zarządzanie nieruchomościami V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni... 23

3 3 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2010 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu. Był to dwunasty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2010 roku to przede wszystkim: opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2011 rok, bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2010 rok, realizacja zespołu mieszkaniowego Pod Brzozami II, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu r. promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych.

4 4 I.2. Rada Nadzorcza W 2010 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Konwicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka Członkowie Rady Nadzorczej: - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2010r. a marcem 2011r. I.3. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 20 kwietnia 2010r. Uczestniczyło w nim - na 150 członków SIM Ursynów - 17 członków, tj. 11,33% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2009 roku, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2009 rok, podziału nadwyżki bilansowej za 2009 rok i lata ubiegłe, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi,

5 5 zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2009r. do marca 2010r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów, zbycia nieruchomości położonej przy Al. KEN 51 osobom finansującym tamże budowę lokali, wystąpienia ze związku rewizyjnego. 2. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W roku 2010 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów kontynuowała działania mające na celu utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie EN ISO 9001 : Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością obejmuje swoim zakresem działania Spółdzielni związane z przygotowaniem i realizacją budownictwa mieszkaniowego, sprzedażą lokali oraz zarządzaniem nieruchomościami. Motywuje on zatem wszystkich pracowników Spółdzielni do podejmowania działań mających na celu wzrost jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię, a dzięki temu wzrost zadowolenia naszych Klientów. Funkcjonujący w Spółdzielni System Zarządzania Jakością opisany jest w 14 procedurach oraz w Księdze Jakości. Prawidłowe funkcjonowanie oraz doskonalenie Systemu zapewniały odbywające się co pół roku audity wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania. Na przełomie grudnia 2009 roku i stycznia 2010 roku oraz czerwca i lipca 2010 roku odbyły się audity wewnętrzne, w trakcie których kontrolowane były szczegółowo procesy opisane w procedurach podstawowych, a mianowicie Przygotowanie Inwestycji, Prowadzenie Inwestycji, Zarządzanie Nieruchomościami oraz Sprzedaż Lokali, a także procesy opisane w procedurach systemowych i wspomagających. Na Przeglądach Zarządu, które odbyły się odpowiednio w dniach 5 stycznia i 6 lipca 2010 roku omawiane były m.in. wyniki auditów wewnętrznych, dokonano

6 6 oceny funkcjonowania procesów zachodzących w Spółdzielni oceniono stopień realizacji Polityki Jakości, ustalono do realizacji nowe cele dotyczące jakości. Omówiono również zmiany zachodzące w Spółdzielni i ich wpływ na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością. Przedstawiona została także informacja na temat wykrytych niezgodności, przyjętych działań korygujących i zapobiegawczych oraz ich obecnego statusu. Analizie poddane zostały również potrzeby szkoleniowe pracowników. Mając na uwadze fakt, iż utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością i jego rozwój nieodzownie łączą się ze zmianami, a zatem wymagają stałego doskonalenia, kontynuowaliśmy podjęte w roku ubiegłym działania mające na celu rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Spółdzielnię, poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w zakresie sporządzania wyceny nieruchomości oraz w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W dniu 5 października 2010 roku System Zarządzania Jakością został poddany auditowi kontrolnemu, który został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certification Polska Spółka z o.o. W trakcie auditu przeprowadzono kontrolę procesów systemowych i procesów głównych opisanych w następujących procedurach: Sprzedaż Lokali oraz Zarządzanie Nieruchomościami. Przedmiotem kontroli były również procesy wspomagające opisane w procedurach: Obsługa Gwarancyjna, Zakupy Materiałów i Usług oraz Kontrola i Badania. Kontroli została poddana również Księga Jakości. Szczegółowo zostały przeanalizowane Raporty z Przeglądów Zarządzania oraz Listy Kontrolne Auditów i Raporty Niezgodności. Nie stwierdzono niezgodności w funkcjonującym w Spółdzielni Systemie Zarządzania Jakością. Do mocnych stron Systemu zaliczono wysoką wewnętrzną kulturę organizacyjną Spółdzielni, nastawienie organizacji i realizowanych w ramach Systemu procesów na jak najlepsze spełnienie wymagań Klientów, skutecznie funkcjonującą komunikację wewnętrzną, bardzo dokładne i szczegółowe dokumentowanie auditów wewnętrznych.

7 7 W raporcie z auditu zostały natomiast umieszczone spostrzeżenia, które przy braku stosownej analizy ze strony organizacji, mogą wpłynąć na skuteczność Systemu, a w konsekwencji skutkować niezgodnościami z wymaganiami normy. Dotyczy to następujących zagadnień: stosowanej obecnie metody identyfikowania przyczyn niezgodności i dokumentowania postępowania z niezgodnościami, rzetelności prowadzenia oceny skuteczności działań korygujących w zbyt krótkich terminach po ich wykonaniu, przyjętych metod monitorowania procesów - szczególnie dla procesów, których skuteczność jest także mierzona. W ramach doskonalenia Systemu poddano do rozważenia działania mające na celu zmianę identyfikacji procesów, możliwość włączenia do Systemu Zarządzania Jakością wyłączonego obecnie wymagania p. 7.3 normy - Projektowanie i rozwój, a także zasadność uproszczenia dokumentacji Systemu. Zarząd SIM Ursynów poddał szczegółowej analizie finansowej obecne koszty certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, jak również ich planowany wzrost w związku z koniecznością wprowadzenia do niego niezbędnych zmian. Zarząd SIM Ursynów rozważa decyzję o rezygnacji z certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością i przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków na działalność Spółdzielni. 3. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 19 etatów i w porównaniu ze stanem na r. wzrosło o 0,25 etatu. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w Pionie Zarządzania Nieruchomościami w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy pracownika z 0,75 etatu na pełny etat. Plan zatrudnienia w SIM Ursynów w 2010 roku został wykonany w 100%. W 2010 roku dwóch pracowników SIM Ursynów podwyższyło kwalifikacje zawodowe uzyskując Licencję Zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pozwoli to Spółdzielni na rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

8 8 Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. W trosce o zdrowie i dyspozycyjność pracowników oraz w związku z promocyjnymi cenami, Spółdzielnia zorganizowała we wrześniu 2010 roku szczepienie przeciw grypie. 4. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy list gratulacyjny za zakwalifikowanie Spółdzielni do grupy najbardziej wyróżniających się stołecznych osiedli w XXVII edycji konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni 2010". W konkursie tym zarządzane przez Spółdzielnię Wspólnoty Mieszkaniowe, otrzymały nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę (szczegółowiej w rozdziale IV Zarządzanie Nieruchomościami). Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie EKO - SYSTEM zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki na rzecz Domu Dziecka w Konstancinie - Jeziorna, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu. Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej w pobliżu Kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 17. Życzenia świąteczno-noworoczne przesłano osobom finansującym budowę mieszkań, właścicielom lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię oraz urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów".

9 9 II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Tak, jak w latach ubiegłych również w 2010 roku działalność inwestycyjna stanowiła, obok zarządzania, podstawową działalność Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Po reorganizacji przeprowadzonej w 2009 roku działalność ta prowadzona jest kompleksowo w oparciu o Zakład Inwestycji stanowiący komórkę w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Spółka z o.o., której właścicielem w 100% jest nasza Spółdzielnia i obejmuje: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, bieżącą analizę kosztów ponoszonych i do poniesienia. W listopadzie 2010 roku, w związku z przejściem na emeryturę długoletniego pracownika Spółdzielni Dyrektora Zakładu Inwestycji Mariana Bedry, zatrudniony został na to stanowisko mgr inż. Marek Ziembowicz. W 2010 roku kontynuowana była budowa zespołu mieszkaniowego Pod Brzozami II przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 51, której generalnym wykonawcą jest UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, w dotychczasowym okresie realizacji budowa prowadzona jest sprawnie, co zapewnia dotrzymanie terminów umownych przekazania lokali. Podstawowe dane o tej inwestycji zawiera tabela nr 1.

10 10 Tab. Nr 1 Podstawowe dane o inwestycji kontynuowanej w 2010 roku. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie POD BRZOZAMI II przy Al. KEN 51 budynek miejsca postojowe W 2010 roku podjęte zostały prace przygotowania do realizacji nowej inwestycji na terenie Wilanowa Zachodniego u zbiegu ulicy Oś Królewska i Alei Rzeczypospolitej. Na terenie tym o powierzchni m 2 będącym własnością naszej Spółdzielni zostaną wybudowane dwa obiekty: budynek usługowo - biurowy o łącznej powierzchni użytkowej około m 2 przy narożniku Osi Królewskiej i Alei Rzeczypospolitej oraz wielorodzinny budynek mieszkalny na 115 mieszkań. Na początku 2011 roku wystąpimy z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie tej inwestycji - koniec II kwartału 2011 roku. W 2010 roku prowadzone były intensywne starania w celu pozyskania nowych terenów inwestycyjnych. W ich wyniku Spółdzielnia nasza zakupiła na Ursynowie: teren o powierzchni m 2 po zachodniej stronie ulicy rtm. Witolda Pileckiego na wysokości ulicy Stanisława Herbsta, dwie działki o łącznej powierzchni m 2 przy ulicy Dereniowej w pobliżu ulicy Józefa Feliksa Ciszewskiego. W 2011 roku, po zakończeniu regulacji terenowo - prawnej dokonany zostanie zakup kolejnych działek na tym terenie o łącznej powierzchni m 2, ostatecznie całość zakupionego terenu stanowić będzie m 2 powierzchni, dwie działki o łącznej powierzchni m 2 między ulicami Koncertową i Doliną Służewiecką. Zakup prawa użytkowania wieczystego tych działek stanowi pierwszy etap pozyskania terenu o łącznej powierzchni około m 2, na którym w czasach wielkiej Spółdzielni Budownictwa

11 11 Mieszkaniowego Ursynów zlokalizowana była baza Zakładu Budowlano Remontowego Spółdzielni. W chwili obecnej, do czasu ostatecznej regulacji terenowo prawnej, Spółdzielnia nasza dzierżawi ten teren od miasta. W 2010 roku koszty poniesione przez SIM Ursynów na inwestycje realizowane i będące w przygotowaniu wyniosły ,73 zł. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I SPRZEDAŻY MIEJSC POSTOJOWYCH Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2010 roku prowadziła sprzedaż lokali w inwestycji Pod Brzozami II oraz miejsc postojowych inwestycjach już zrealizowanych. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 380 umów, w tym: 147 na finansowanie lokali mieszkalnych, 216 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych, 17 na finansowanie lokali użytkowych. Rozwiązano 6 umów na finansowanie budowy lokali mieszkalnych. Do zawartych umów sporządzono 57 aneksów, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłaty poszczególnych rat, sprzedaży dodatkowego miejsca postojowego, podziału lokalu mieszkalnego, zmiany powierzchni lokalu mieszkalnego, zmiany preambuły umowy w związku z dopisaniem współwłaścicieli.

12 Miejsca postojowe w lokalach garażowych W inwestycjach zrealizowanych, zawierane były umowy na miejsca postojowe w budynkach przy: ul. Nugat 5 i 5A, ul. Nowoursynowskiej 153, ul. Jana Rosoła 58, ul. Nugat 9 oraz w inwestycji aktualnie realizowanej Al. KEN 51 - miejsca postojowe były sprzedawane łącznie z mieszkaniami. W celu zwiększenia sprzedaży miejsc postojowych w budynkach już zrealizowanych Zarząd podjął decyzję o zmianie ich cen. Informacje o możliwości nabycia miejsc postojowych na preferencyjnych warunkach zostały umieszczone na naszej stronie internetowej oraz w gablotach informacyjnych znajdujących się na klatkach schodowych budynków zarządzanych przez naszą Spółdzielnię. Powyższe informacje przekazane zostały również za zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju członkom Spółdzielni mieszkającym w budynkach położonych vis a vis budynków przy ul. Nugat. Wprowadzone działania promocyjne spowodowały, iż w minionym roku zakończona została sprzedaż miejsc postojowych w inwestycjach przy ul. Nowoursynowskiej 153 i Jana Rosoła 58, natomiast w budynku przy ul. Nugat 5 i 5A pozostało już tylko 7 miejsc do sprzedaży na kolejny rok. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży miejsc postojowych obrazuje poniższa tabela.

13 13 Tab. Nr 2. Informacja o miejscach postojowych, na które zostały zawarte umowy w 2010 roku i pozostających w ofercie na dzień roku. Lp. Adres budynku ogółem w budynku Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2010 pozostających w ofercie na ul. Nugat 5 i 5A miejsca postojowe ul. Jana Rosoła 58 miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 153 miejsca postojowe ul. Nugat 9 miejsca postojowe Al. KEN 51 1 miejsca postojowe Razem miejsca postojowe inwestycja realizowana od września 2009 roku, 2 ceny miejsc postojowych: m.p. po zł, - 13 m.p. (dla osób niepełnosprawnych) po zł, - 2 m.p. po zł, - 3 m.p. (dla motocykli) po zł. 1.2 Lokale mieszkalne i użytkowe W 2010 roku Spółdzielnia prowadziła sprzedaż lokali mieszkalnych w inwestycji Pod Brzozami II realizowanej przy Al. KEN 51 - sprzedaż lokali rozpoczęta została we wrześniu 2009 roku. Pomimo trwającego kryzysu na rynku nieruchomości w Polsce, sprzedaż mieszkań w inwestycji Pod Brzozami II odbywała się dynamicznie, co doprowadziło do podpisania umów na prawie wszystkie lokale mieszkalne. W ofercie na koniec roku pozostało do sprzedaży tylko 1 mieszkanie.

14 14 W kwietniu 2010 roku rozpoczęliśmy sprzedaż lokali użytkowych w powyższej inwestycji. Do osób, które były zainteresowane zakupem lokalu użytkowego wysłano listy informujące o terminie i warunkach nabycia lokali. Powyższe informacje zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej W pierwszym etapie sprzedaż odbywała się na zasadach aukcji internetowej, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Kilkakrotnie przeprowadzone serie aukcji internetowych oraz tradycyjna sprzedaż doprowadziły do podpisania umów na 16 lokali użytkowych. Ponadto, w czerwcu 2010 roku postanowiliśmy wprowadzić do oferty lokale użytkowe znajdujące się w budynku przy Alei KEN 94. Są to pomieszczenia niepełnowartościowe, które nigdy nie były wystawiane do sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali obrazuje poniższa tabela. Tab. Nr 3. Informacja o lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, na które zostały zawarte umowy w 2010 roku i pozostających w ofercie na dzień r. Lp. Adres budynku i rodzaj lokali ogółem w budynku Liczba lokali zawarte umowy w 2010 roku pozostających w ofercie na dzień r Al. KEN 51 lokale mieszkalne lokale użytkowe Al. KEN 94 lokale użytkowe Razem lokale mieszkalne lokale użytkowe jedno mieszkanie o pow. 120,64 m² zostało podzielone na dwa o mniejszych powierzchniach, 2 w tym jedno mieszkanie zostało sprzedane SIM Ursynów w celu wynajęcia gospodarzowi Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Brzozami II, 3 lokale niepełnowartościowe.

15 15 2. WPROWADZANIE ZMIAN W ARANŻACJI I W WYKOŃCZENIU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W inwestycji Pod Brzozami II realizując życzenia klientów, uzgadniano możliwe do wprowadzenia zmiany projektowo-adaptacyjne oraz udzielano informacji na temat prowadzonej inwestycji. Zakładano klientom teczki, które zawierają: korespondencję, np. wystąpienia nabywców w sprawie zainstalowania 3-fazowego zasilania do kuchni elektrycznych, zwiększenia przydzielonej mocy, zmian w obrębie tarasów ziemnych, wystąpienia nabywców wyrażające ich wolę wprowadzenia zmian adaptacyjnych bądź rezygnacji, np. z instalacji gazu, projekty zamienne w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Skompletowane projekty w teczkach Wykazów Zmian uzgodnionych z klientami były sukcesywnie przekazywane Inspektorom Nadzoru poszczególnych branż, a także Wykonawcy robót na budowę. Wprowadzane zmiany i rezygnacje klientów dotyczą przede wszystkim: układu ścianek związanych z aranżacją pomieszczeń, zmian w stolarce okiennej, usytuowania podejść wod-kan do urządzeń, dostosowania mocy grzejników do nowych pomieszczeń, usytuowania gniazd i wyłączników elektrycznych lub zwiększenia ich ilości, np. dodatkowe TV, punkty świetlne. Łącznie 70% klientów wprowadziło zmiany projektowo-adaptacyjne w budowanych mieszkaniach.

16 16 3. ZAWIERANIE NOTARIALNYCH UMÓW O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY. Notarialna sprzedaż lokali zarówno mieszkalnych i użytkowych, jak i miejsc postojowych w garażach podziemnych, prowadzona była przez cały 2010 rok. Ogółem na dzień roku zawarto 92 akty notarialne na lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe, w tym 23 umowy zobowiązujące do wybudowania budynku mieszkalnego przy Al. KEN 51 oraz ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych i ich sprzedaży. 4. PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2010 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: udział w targach mieszkaniowych, ogłoszenia i reklama w prasie, reklama w czasopismach i publikacjach, Dni Ursynowa czerwiec 2010 r., reklama świetlna. Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni. Po raz pierwszy zastosowano innowacyjną formę sprzedaży, tj. wykonanie systemu aukcji lokali użytkowych w inwestycji Pod Brzozami II i po raz pierwszy w tej formie, poprzez stronę przeprowadzono kilka serii aukcji sprzedaży lokali. Oferta mieszkaniowa aktualizowana była codziennie. W 2010 roku Spółdzielnia uczestniczyła w dwóch edycjach targów mieszkaniowych Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Wiosenne targi odbyły się w dniach 06 i 07 marca, jesienne - 20 i 21 listopada. Obydwie imprezy odbyły się na Torwarze, a ich organizatorem była firma Murator EXPO.

17 17 Na targach zostały rozkolportowane foldery z informacją o prowadzonej inwestycji Pod Brzozami II, sprzedaży lokali użytkowych w tej inwestycji, a także informacja o planowanych inwestycjach na terenie Wilanowa Zachodniego. Na wspomnianych targach kolportowana była mapa Inwestycje Mieszkaniowe w Warszawie - wiosna 2010, jesień i listopad Inwestycja Pod Brzozami II była prezentowana także na portalu oraz w Katalogu Targowym Murator EXPO. Niezależnie od udziału w powyższych targach, reklama i informacja o aukcji lokali użytkowych w inwestycji Pod Brzozami II została umieszczona w prasie wysoko nakładowej: Gazeta Wyborcza i Gazeta Stołeczna oraz Dodatki: Dom Stołeczny, Komunikaty; Apartamenty i Mieszkania w Warszawie; Domy, Apartamenty - Gdzie Warto Zainwestować; Kwartalniki: Budownictwo Monolityczne, Tynki. Informację o aukcji lokali zamieszczała również prasa lokalna: Pasmo, Passa, Południe - Głos Śródmieścia i Południe - Głos Mokotowa. Ofertę mieszkaniową i lokali użytkowych Spółdzielnia prezentowała na stoisku wystawienniczo-promocyjnym podczas imprezy Dni Ursynowa 2010 w dniu 19 czerwca 2010 roku w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila), organizowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Reklamę SIM Ursynów zamieszczono także w publikacji książce Czasoprzewodnik.33 lata na Ursynowie, której promocja odbyła się w czasie wspomnianych Dni Ursynowa Jest to pierwsza i jedyna publikacja o budowaniu i powstawaniu dzisiejszego Ursynowa. Na budynku przy Alei Komisji Edukacji Narodowej numer 88 została zamontowana reklama świetlna w postaci logo SIM Ursynów. Wspomniane wydarzenia miały i zapewne nadal mają wpływ, na ciągle duże zainteresowanie potencjalnych klientów ofertą mieszkaniową naszej Spółdzielni. W 2010 roku zainteresowanie to prawie w 100% przełożyło się na podpisanie umów w sprawie finansowania budowy lokali.

18 18 5. SPRAWY OGÓLNE 5.1 Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: udzielaniem informacji w sprawie bieżącej inwestycji i inwestycji planowanych, sprzedażą lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych, prowadzeniem rejestrów z zakresu umów finansowania budowy lokali, zawieraniem umów w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w lokalach garażowych, wprowadzaniem zawartych umów do programu Megabit, podpisywaniem umów na dostarczenie energii elektrycznej, sporządzaniem umów zmieniających zawarte już umowy, aktualizowaniem danych w programie Megabit, prowadzeniem Kartotek Lokali dla klientów rezerwujących mieszkania, codziennym aktualizowaniem na stronie internetowej bazy lokali do sprzedaży, notarialną sprzedażą lokali, prowadzeniem korespondencji z nabywcami lokali w zakresie dotyczącym zawartych umów, pośredniczeniem w kontaktach pomiędzy wykonawcą budowy, a nabywcami lokali w zakresie wyjaśniania niezgodności wykonawczych i projektowych, wydawaniem zaświadczeń związanych z likwidacją książeczek mieszkaniowych, windykacją należności w związku z finansowaniem budowy lokali, ponadto: wykonaniem i umieszczeniem wizualizacji reklamowych i banerów informacyjnych na ogrodzeniu placu budowy, wykonaniem reklamy świetlnej na budynku przy Alei KEN 88, opracowaniem struktury mieszkań dla inwestycji na Wilanowie projektowanej przy Alei Rzeczypospolitej i ul. Oś Królewska, opracowaniem uwag do projektu koncepcyjnego inwestycji na Wilanowie.

19 Współpraca z osobami finansującymi budowę lokali: dla potrzeb Działu Księgowości i Urzędu Dzielnicowego Wydziału Geodezji sporządzano miesięczne zestawienia zawartych aktów notarialnych, wykonywano kserokopie zawartych aktów notarialnych i przekazywano je do Działu Zarządzania Nieruchomościami, Działu Księgowości oraz do Centrum Usług Administracyjno-Biurowych. 6. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. w styczniu 2010 roku stało się skuteczne wystąpienie ze Spółdzielni jednego członka. Kolejny członek został skreślony z powodu zgonu. W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2010 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów zrzeszała 149 członków. W dniu roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane zaproszenia na Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia r. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami. 7. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Rok 2010 to kolejny rok, w którym Spółdzielnia proponowała swoim klientom pomoc w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych. Spółdzielnia oferowała pomoc tym wszystkim, którzy zgłosili się do nas i wyrazili gotowość finansowania budowy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych. Podobnie, jak w roku ubiegłym pomagaliśmy naszym klientom w kompletowaniu wszelkiego rodzaju dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytów mieszkaniowych, w tym dotyczących terenu na którym usytuowana jest inwestycja oraz wielu niestandardowych dokumentów, których indywidualnie

20 20 wymagały Banki tj. sprawozdania finansowe, bilanse i rachunki wyników oraz sporządzaliśmy oświadczenia inwestora. W 2010 roku z pomocy naszej Spółdzielni przy uzyskaniu kredytów mieszkaniowych w inwestycji przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 51 skorzystało 48 klientów, w roku klientów. Łącznie zatem prawie 50% osób finansujących budowę mieszkań w inwestycji Pod Brzozami II skorzystało z naszej pomocy. IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W roku 2010 Spółdzielnia zarządzała dwunastoma wspólnotami mieszkaniowymi. Do zarządzanych wspólnot należały: Wspólnota Mieszkaniowa Cynamonowa 2, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 96, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 94, Wspólnota Mieszkaniowa AL.KEN 90/92, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 86/88, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat II, Wspólnota Mieszkaniowa Jastrzębowskiego 24, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat III, Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 151, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat IV. o łącznej powierzchni użytkowej m 2, obejmującymi 1532 lokali mieszkalnych, 117 lokali użytkowych i 1587 miejsc postojowych w 38 lokalach garażowych.

21 21 W ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia świadczyła następujący zakres usług: obsługę organizacyjno prawną, rozliczanie kosztów, windykację należności oraz prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i sprawozdawczości, prowadzenie bieżącej eksploatacji, to znaczy: - nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu czystości i porządku, - nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń w budynkach oraz pracą całodobowego pogotowia technicznego, - zawieranie umów i kontrola jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne, - prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez prawo budowlane, - organizację i przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków w terminach i zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, - nadzór nad pielęgnacją terenów zielonych i realizacją powierzonych prac ogrodniczych, - nadzór nad pracą firm świadczących usługi portierskie i ochrony mienia. Dział Zarządzania Nieruchomościami świadczył również dla wspólnot mieszkaniowych usługę egzekwowania od wykonawców budynków usunięcia, w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, usterek w nieruchomości wspólnej. W ramach tej usługi zorganizowano między innymi komisje przeglądów III-go roku gwarancji budynków: Al. KEN 53, ul. Nowoursynowska: 151, 153, 153a, 153b i Rosoła 58. Niezależnie od tych przeglądów, w trakcie roku powołano na bieżąco kilkanaście komisji do oceny powstałych usterek oraz określenia sposobu i terminu ich usunięcia. W I kwartale 2010 roku, na podstawie art. 30 Ustawy o własności lokali zorganizowano doroczne, sprawozdawcze Zebrania Właścicieli Lokali poświęcone: ocenie pracy Zarządcy wraz z udzieleniem absolutorium,

22 22 zaakceptowaniem rozliczenia finansowego za rok miniony oraz uchwaleniem planu gospodarczego na rok 2010r. W poszczególnych wspólnotach te podstawowe punkty porządku obrad uzupełnione były o inne sprawy, które wynikały z bieżących potrzeb tych wspólnot. Z uwagi na małą frekwencję właścicieli na Zebraniach Właścicieli Lokali, we wszystkich wspólnotach uchwały zostały przyjęte głosami obecnych na zebraniu oraz zebranymi później, w trybie indywidualnego zbierania głosów. O przyjętych uchwałach wszyscy właściciele lokali zostali poinformowani stosownymi pismami. Należy podkreślić, że we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych właściciele lokali udzielili Spółdzielni - jako Zarządcy Nieruchomości, absolutorium za działalność w 2009 roku. W 2010 roku SIM,,Ursynów zgłosiła do konkursu,,warszawa w Kwiatach i zieleni - organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - zagospodarowanie zielenią wewnętrznych terenów budynków przy: Alei KEN 96, Alei KEN 94, Alei KEN 90/92, Alei KEN 86/88, Alei KEN 53, ulicy Cynamonowej 2, ulicy Nugat 5/5a, ulicy Nugat 7/7a, ulicy W.B. Jastrzębowskiego 24, ulicy Nowoursynowskiej 151, ulicy Nowoursynowskiej 153, 153a, 153b i ulicy Rosoła oraz Nugat 9. Podczas wizji lokalnej Komisja konkursowa wysoko oceniła zagospodarowanie tych terenów i prace związane z bieżącą konserwacją zieleni. Efektem było otrzymanie przez Wspólnoty Mieszkaniowe: Cynamonowa 2 i Zielony Nugat II nagrody w postaci Listu Gratulacyjnego od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz Waltz oraz Listu Gratulacyjnego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy dla Wspólnot Mieszkaniowych: Nowoursynowska 151 i Pod Brzozami I, Zielony Nugat I, Zielony Nugat III, Zielony Nugat IV, AL. KEN 86/88, Al. KEN 90/92, Al. KEN 94, Al. KEN 96 oraz Jastrzębowskiego 24.

23 23 V KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI Opracowany na 2010 rok plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. i zakładał wydatki i wpływy dla trzech podstawowych grup działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię, to jest:. 1. sprzedaży lokali, 2. eksploatacji zasobów własnych i zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych: Cynamonowa 2, Al. KEN 96, Al. KEN 94, Al. KEN 86/88, Al. KEN 90/92, Jastrzębowskiego 24, Zielony Nugat I, Zielony Nugat II, Zielony Nugat III, Zielony Nugat IV, Nowoursynowska 151, Pod Brzozami I, 3. osiąganie dodatkowych przychodów z działalności inwestycyjnej i operacyjnej nie związanej z działalnością podstawową Spółdzielni. Poniesione i planowane wielkości kosztów i wpływów w 2010 roku prezentuje niżej zamieszczona tabela nr 4.

24 24 Tab. Nr 4 Koszty i wpływy SIM URSYNÓW w 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2010 r. za 2010 r. wykonania planu A Koszty ogólne w tym: ,92 1 Materiały ,70 2 Usługi obce ,79 3 Podatki i opłaty ,65 4 Wynagrodzenia ,72 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , Amortyzacja ,24 7 Pozostałe koszty ,57 8 Koszty finansowe ,44 9 Koszty sprzedaży lokali ,77 10 Koszty poniesione w latach poprzednich ,46 11 Produkcja do rozliczenia w czasie ,39 12 Pozostałe koszty operacyjne ,00 B Wpływy w tym: ,70 1 Wpływy ze sprzedaży Eksploatacja budynków ,82 3 Zarządzanie i Administrowanie ,00 4 Pozostałe przychody operacyjne ,00 5 Pozostałe usługi ,85 D Wynik (B-A) ,72 Zasób majątkowy Spółdzielni według stanu na dzień r. wynosił ,15 zł. 1. Podstawowymi składnikami zasobu majątkowego Spółdzielni są: 1) aktywa trwałe ,00 zł z tego: - środki trwałe ,46 zł - inwestycje długoterminowe ,54 zł

25 25 2) aktywa obrotowe ,15 zł z tego: - rozliczenia krótkoterminowe kosztów ,65 zł - lokale do sprzedania ,36 zł - produkcja w toku ,88 zł - środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe ,90 zł - należności ,36 zł 2. Wymienione składniki zasobu majątkowego mają następujące źródła sfinansowania: 1) fundusze własne ,06 zł z tego: - fundusz udziałowy ,14 zł - fundusz zasobowy ,13 zł - strata z lat ubiegłych ,00 zł - strata za rok ,21 zł 2) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,00 zł z tego: - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe ,00 zł ,00 zł 3) zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,22 zł z tego: - kredyt bankowy ,39 zł - zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług ,76 zł

26 26 - pozostałe zobowiązania ,48 zł - fundusz świadczeń socjalnych ,20 zł - fundusz społeczno-wychowawczy ,09 zł - fundusz remontowy ,30 zł 4) Rozliczenie międzyokresowe przychodów ,87 zł. w tym z tytułu zawartych umów sprzedaży lokali ,89 zł. Zasób majątkowy Spółdzielni na dzień r. osiągnął wartość tyś. zł i w porównaniu ze stanem na dzień r. był wyższy o tyś. zł. Najważniejsze zmiany to: - wzrost środków trwałych 48 tyś. zł. - wzrost inwestycji długoterminowych tyś. zł. - wzrost produkcji w toku tyś. zł. - rozliczenie otrzymanych zaliczek tyś. zł. - wzrost środków pieniężnych tyś. zł. - wzrost należności tyś. zł. - spadek pozostałych aktywów tyś. zł. Największą pozycję netto w środkach trwałych stanowią lokale mieszkalne 898 tyś. zł. Pozostała wartość 115 tyś zł. dotyczy maszyn i urządzeń oraz budowli. Zmiany w inwestycjach długoterminowych są związane z zakupem w 2010 r. działek budowlanych przy ulicy Dereniowej oraz ulicy rtm. W. Pileckiego, a także przy Dolince Służewieckiej. Wielkość produkcji w toku na koniec 2010 r. obejmuje przede wszystkim nakłady poniesione na realizowaną inwestycję Pod Brzozami II jak i na przygotowanie inwestycji w dzielnicy Wilanów. Spadek wartości pozostałych aktywów był związany z ustanawianiem odrębnych własności, głównie miejsc

27 27 postojowych w budynkach oddanych do eksploatacji w latach ubiegłych. Na koniec roku zwiększył się stan środków pieniężnych, bowiem do 31 grudnia ustalony był termin wpłaty kolejnej raty na lokale realizowane w inwestycji Pod Brzozami II. Środki te w 2011 r. posłużą do sfinansowania robót i usług. Fundusz zasobowy został powiększony o wygospodarowany zysk w 2009 r. Na dzień r. zmniejszeniu uległa kwota kredytu ponieważ pod koniec 2010 r. został spłacony kredyt inwestycyjny (3 mln zł.), zaciągnięty na zakup działek budowlanych. Fundusze specjalne zostały wykorzystane minimalnie (7 tyś zł.) i na koniec roku wynosiły tyś. zł. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o tyś. zł. i wyniosły na koniec roku tyś. zł. Dotyczą głównie dostaw robót i usług inwestycyjnych związanych z realizacją budynku Pod Brzozami II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wzrosły na koniec roku o kwotę tyś. zł. Zmiany nastąpiły w związku z rozpoczęciem inwestycji Pod Brzozami II i obejmują: - zmniejszenie rozliczeń długoterminowych o kwotę tyś. zł. (przekazanie pod budowę działki przy alei KEN 51). - zwiększenie rozliczeń krótkoterminowych o kwotę tyś. zł. (wpłaty na budowę lokali i miejsc postojowych przez przyszłych właścicieli lokali). Czynniki ryzyka i zagrożeń. Przedmiot działalności Spółdzielni został określony w Statucie, a jej głównym celem jest dostarczanie na rynek lokali mieszkalnych i użytkowych. Lokalizacje w jakich prowadzimy działalność inwestycyjną na terenie Warszawy są postrzegane jako bardzo atrakcyjne, a przedstawiane klientom projekty oceniane są wysoko. W związku z powyższym naszym zdaniem nie występują zagrożenia w zakresie popytu na naszą ofertę i usługi. Umowy zakupu terenów inwestycyjnych, a także umowy z Wykonawcą zostały podpisane na korzystnych dla inwestora warunkach, a jednocześnie z zapewnieniem wysokiego standardu wykonania inwestycji. Daje to

28 28 nam jako Spółdzielni bezpieczną granicę mieszczącą się w kategorii ryzyka tego typu prowadzonej działalności gospodarczej. Jedynym zagrożeniem może być ewentualna dekoniunktura występująca w gospodarce narodowej. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 rok zostało zbadane przez biegłych rewidentów, których wyboru dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu r. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok stwierdza, że sprawozdanie: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od do r. b) sporządzone zostało, we wszystkich aspektach, zgodnie z określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223, z póź. zm.), zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i krajowych standardów rewizji finansowej, wydawanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Zarząd SIM Ursynów

29 29

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2011 rok 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R. I.WSTĘP - organizacja i zakres działania Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska Szanowni Państwo, Zgodnie z obowiązkiem statutowym przedstawiam

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2013 ROKU Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach

PROSPEKT EMISYJNY. J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach PROSPEKT EMISYJNY J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 40.554.960 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli S/14/002 Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo