MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp z. o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp z. o.o."

Transkrypt

1 MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp z. o.o. Dział Zamówień Publicznych ul. Poniatowskiego 26, Siedlce pokój 138 A tel. 025/ fax. 025/ Znak sprawy: FZP/58-EE/12 Siedlce, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. 1

2 I. Informacje o Zamawiającym Nazwa : Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. Adres : Siedlce ul.poniatowskiego 26 NIP Regon Tel. 25/ Fax 25/ II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia roku art.11 ust.8 (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). III. Określenie i opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV): usługi ubezpieczenia od uszkodzenia i utraty usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2. Przedmiot Zamówienia Zadanie I ubezpieczenie mienia a/ ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk b/ ubezpieczenia sprzętu elektronicznego/ medycznego Zadanie II ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a/ obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą b/ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne do Zadania I i Zadania II, 1.A Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I, 1.B Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II. Dane zawarte w załączniku nr 1,1.A,1.B przedstawiają stan faktyczny na dzień Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia roku mienia (Zadanie I) w tym nowo zakupionego w okresie od dnia do dnia a nie wykazanego- wg stawek jednostkowych i składek zgodnie ze złożoną ofertą. Po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostaną zaktualizowane dane dotyczące wartości i ilości przedmiotu ubezpieczenia. Postepowanie jest prowadzone przy udziale BMK Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 4, wpisanego do KRS pod nr w XIV Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla M. St Warszawy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Broker Ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego poprzez pośredniczenie przy zawarciu umowy dotyczącej niniejszego zamówienia oraz umów ubezpieczenia a następnie nadzorowanie ich wykonania przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Zadanie I i Zadanie II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w danym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 2

3 IV. Termin wykonania zamówienia V. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 1.Warunki wynikające z art. 22 ust.1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki dotyczące; Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadania wiedzy i doświadczenia; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o ich spełnianiu (wzór stanowi załącznik Nr 2). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający uznaje za niezbędne złożenie łącznie z ofertą ważnego zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w myśl przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), w zakresie nie mniejszym niż obejmującym przedmiot zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające prawo wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w pkt.v.1 polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć z ofertą oświadczenia woli tych podmiotów, dotyczące udostępnienia zasobów, o których mowa wyżej. 2. Warunki wynikające z art. 24 ust. 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych W celu potwierdzenia spełniania warunku o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późn. zmian. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik Nr 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których wyżej mowa ma zastosowanie 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. W przypadku Wykonawców (podmiotów) wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty, w sposób nie budzący wątpliwości co do uprawnień poświadczającego. Zamawiający oceni spełnianie w/w warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie/przekazywanie informacji drogą faksową pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. Informacje przekazane za 3

4 pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. do dnia r. 4. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 5. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest: Elżbieta Piekart st. inspektor zamówień publicznych tel. kontaktowy 25/ , fax. 25/ w dni robocze w godz. od 8-ej do 15-ej; VII. Informacja dotycząca zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych dotychczasowemu wykonawcy usługi stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tych samych rodzajów ubezpieczeń, które są objęte zakresem niniejszego zamówienia VIII. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na wybrane Zadanie lub oba Zadania przedmiotowego zamówienia. 2. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem Oferta stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oferta - powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. 4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 5. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem. Oferta FZP Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. Zadanie I, Zadanie II 8. Jeśli oferta zawiera informacje tajne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć.(np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej). 9. Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Zalecane jest datowanie paraf. 4

5 10. Oferta musi zawierać wszystkie określone w rozdziale V SIWZ oświadczenia i dokumenty lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich kserokopie. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia należy: - w Formularzu Ofertowym ( załącznik nr 3 do SIWZ ) podać nazwy oraz adresy wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. - złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art.23 Ustawy PZP X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. IX niniejszej Specyfikacji należy złożyć do r. do godz w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce ul. Poniatowskiego 26 w pok. 138 A. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia r.o godz w siedzibie Zamawiającego pok.138 A, ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdego Zadania zamówienia. 4. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert i terminu wykonania. XI. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy określone w przedmiocie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 - Formularz Oferty. Wszystkie ceny jednostkowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. Składki ubezpieczeniowe powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN). Ostateczna cena oferty to suma składek ubezpieczeniowych brutto z poszczególnych ryzyk będących przedmiotem zamówienia Zadania I i Zadania II. Cena podlegająca ocenie to ostateczna cena oferty w Zadaniu i i Zadaniu II XII. Opis kryteriów oceny ofert Kryterium oceny Cena - 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna, nie podlegająca odrzuceniu oferta przedstawiająca najniższą cenę w danym zadaniu. XIII. Obowiązki Zamawiającego oraz formalności jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a/wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie; b/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c/wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5

6 2. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o: -zmianach terminu składania i otwarcia ofert, -unieważnieniu postępowania - odwołaniach. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt.3 jeśli : a/ w postępowaniu zostanie złożona na dane Zadanie tylko jedna oferta b/ w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca. 5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego 7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym między stronami. 8. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania wniosków od brokera ubezpieczeniowego. W razie niemożliwości wystawienia polis w tym terminie Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. W przypadku nieuprawomocnienia się wyników postępowania do dnia r Wykonawca do dnia r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej od dnia Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. XIV. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy. 1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega unieważnieniu. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli: a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego, b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia, c) w przypadku jeśli nastąpi zmiana sum ubezpieczenia w odniesieniu do systemu 6

7 ubezpieczenia na sumy stałe związana ze zwiększeniem lub obniżeniem wartości majątku. d) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej w ryzyku objętym zakresem zamówienia ubezpieczenia. 4. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 3 powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji. 5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w pkt. 3 jest złożenie wniosku przez strony.wniosek powinien zawierać rodzaj zmiany i jej uzasadnienie. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy PZP przysługują Wykonawcy bądź organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. W zakresie przedmiotowego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: a) opisu sposobu dokonywania warunków udziału w postępowaniu b) wykluczenia Odwołującego z postępowania c) odrzucenia oferty Odwołującego 4. Odwołanie wskazujące czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, powinno zawierać przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia: a) zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej ( w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia lub zapisów SIWZ) b) w którym powzięto wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, zamieszcza je również na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja, wzywając wykonawców do postępowania odwoławczego. 8. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca zgłasza w terminie 3 dni, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 2 i Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 7

8 12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym lub zgodnie z zarządzeniem Prezesa Izby 3 osobowym. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 13. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w Wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi okręgowemu. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie nie przysługuje skarga kasacyjna. 15. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz skarga do sądu. Szczegółowe zasady postępowania dotyczące odwołania i skargi do sądu określono w Dziale VI Środki ochrony prawnej, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia informacje ogólne 2. Załącznik nr 1A Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I 3. Załącznik nr 1B Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 5. Załącznik nr 3 - Formularz Oferty 6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla Zadania I 7. Załącznik nr 5 Wzór umowy dla Zadania II 8. Załącznik nr 6 Wykaz środków trwałych gr do wglądu w siedzibie Zamawiającego Siedlce, dnia r. Zatwierdził: 8

9 Opis przedmiotu zamówienia informacje ogólne do Zadania I i Zadania II Załącznik nr 1 Ubezpieczający / Ubezpieczony Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o Siedlce ul. Poniatowskiego 26 NIP : Regon : EKD : 8610 Z KRS nr Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS Data rozpoczęcia działalności szpitala r z uwzględnieniem działalności poprzednika tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Organ założycielski : Województwo Mazowieckie 100 % udziałów Zadania do realizacji : 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia 2. Sprawowanie specjalistycznej stacjonarnej opieki zdrowotnej w dziedzinach 3. Reprezentowanych przez szpital w trybie całodobowym i jednodniowym 4. Udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego 5. Udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych 6. Udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 7. Udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej 8. Udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy 9. Udzielanie świadczeń diagnostycznych 10. Prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych 11. Uczestniczenie w pracach i programach naukowo-badawczych 12. Prowadzenie statystyki dotyczącej działalności Szpitala 13. Prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz obronnością kraju i p. poż. 14. Prowadzenie zarobkowej działalności handlowej i usługowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia r. Swoboda Działalności Gospodarczej /Dz. U.2004, Nr 173 poz. 1807/ Zakres działalności: 1. Diagnostyka oraz leczenie zgodne ze standardami współczesnej medycyny 2. Pełen zakres monitorowania czynności życiowych chorego, łącznie z metodami inwazyjnymi 3. Możliwość wykonania przez całą dobę wszelkich badań laboratoryjnych oraz nieinwazyjnych badań obrazowych łączenie z tomografią komputerową, angiografią, scyntygrafią i rezonansem magnetycznym 4. Stosowanie w diagnostyce i leczeniu metod endoskopowych 5. Możliwość pobierania materiału do badań cytologicznych i histopatologicznych w oparciu o celowaną biopsję oraz wykonywanie śródoperacyjnych badań histopatologicznych 6. Dostępność przez całą dobę do specjalistów z możliwością uzyskania wszelkiego typu konsultacji i przeprowadzenia niezbędnych zabiegów operacyjnych, dotyczących także chorych w starszym wieku z różnorodnymi obciążeniami 7. Możliwość leczenia chorych z obrażeniami wielonarządowymi 8. Możliwość wykonywania zabiegów rekonstrukcyjnych naczyń obwodowych 9

10 9. Stosowanie w dyscyplinach zabiegowych metod leczenia charakteryzujących się minimalną inwazyjnością (ESWL, PCNL, VRS, laparoskopia, endoskopia zabiegowa) 10. Szeroki zakres zabiegów ortopedycznych z wykorzystaniem w zaopatrywaniu złamań kości wszystkich dostępnych rodzajów stabilizacji oraz wykonywanie wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych (wydłużanie kończyn metodą Ilizarowa, całkowite protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych) oraz diagnostycznych (artroskopia) 11. Kompleksowa diagnostyka i leczenie zachowawcze wszystkich schorzeń układu krążenia 12. Przygotowywanie i kwalifikację do badań inwazyjnych i leczenia operacyjnego w przypadku choroby niedokrwiennej serca oraz wad serca 13. Diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz ich leczenie łącznie z implantacją stymulatorów 14. Szeroka możliwość leczenia nowotworów przy użyciu najnowocześniejszych metod chemioterapii wraz z leczeniem powikłań oraz szeroką współpracę z Zakładem Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie 15. Nowoczesna diagnostyka i terapia radioizotopowa Tabela nr 1 - Struktura zatrudnienia - stan r. Rodzaj wykonywanej Ilość pracowników Specjalizacja I Specjalizacja II pracy Umowa o Kontrakt Stopnia Stopnia pracę Lekarz Pielęgniarka Położna 29 7 Technik analityki medycznej 16 Technik RTG 17 Technik farmacji 7 Technik fizjoterapeuta 24 Pozostały personel średni Sanitariusze Salowe Pozostałe zawody medyczne nie ujęte wyżej Ilość zatrudnionych pracowników ogółem łącznie z administracją Ilość łóżek : 494 ( bez stanowisk noworodkowych i SOR ) Tabela nr 2 Struktura przyjęć pacjentów Struktura przyjęć (I-IX) Ilość pacjentów przyjęta ogółem Ilość pacjentów przyjęta w lecznictwie zamkniętym w tym : - w trybie nagłym -przyjęcia planowe

11 SOR ogółem w tym : -SOR hospitalizacje -SOR porady odmowy Ilość pacjentów przyjętych w lecznictwie otwartym w tym : - lecznictwo specjalistyczne - żywienie w warunkach domowych - hemiodializoterapia - Przychodnia Omega Tabela nr 3 Wykaz oddziałów w szpitalu z uwzględnieniem ilości łóżek na poszczególnych oddziałach w roku 2012 Nazwa Oddziału Liczba łóżek Data uruchomienia Anestezjologii i Intensywnej Terapii Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej 28 w tym: 4 łóżka intensywnego nadzoru medycznego Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Nefrologii i Dializoterapii 40 w tym: 10 łóżek- Pododdział chirurgii naczyniowej 36 w tym: 1 łóżko intensywnego nadzoru medycznego 10 w tym: 1 łóżko intensywnego nadzoru medycznego Stacja Dializ 15 stanowisk dializacyjnych Dziecięcy 30 w tym: 1 łóżko intensywnego nadzoru medycznego Kardiologiczny 60 w tym: 8 łóżek - Pododdział intensywnej opieki kardiologicznej Ośrodek kardiologii inwazyjnej Ośrodek implantacji stymulatorów i defibrylatorów Pracownia Prób Wysiłkowych/EKG/Holter Pracownia Badań Elektrofizjologii Pracownia USG Serca Laryngologiczny 30 w tym: 1 łóżko intensywnego nadzoru medycznego 9 łóżek Pododdział Laryngologiczny dla dzieci Neurologiczny 36 z Pododdziałem w tym: Udarowym 19 łóżek Pododdziału Udarowego (w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru medycznego)

12 Noworodków i Wcześniaków 27 stanowisk w tym: w tym 2 stanowiska intensywnego nadzoru medycznego Tabela nr 4 Wykaz pozostałych oddziałów i ilości łóżek Nazwa Ilość Ilość oddziałów zabiegowych 9 Ilość oddziałów niezabiegowych 8 Ilość łóżek zabiegowych 263 Ilość łóżek niezabiegowych 231 Tabela nr 5 Wykaz pozostałych jednostek wchodzących w skład struktury szpitala Okulistyczny Pracownia Laserowa Pracownia Angiografii Fluorescencyjnej Pracownia USG Pracownia OCT Onkologiczny w tym 1 łóżko intensywnego nadzoru medycznego Ortopedyczno-Urazowy Położniczo- Ginekologiczny 39 w tym: 12 łóżek - Ginekologia (w tym 1 łóżko intensywnego nadzoru medycznego) 14 łóżek - Położnictwo 13 łóżek - Patologia Ciąży Rehabilitacji w tym 14 łóżek - Pododdział rehabilitacji neurologicznej Szpitalny Oddział 4 stanowiska obserwacyjne Ratunkowy Urologiczny Pracownia ESWL Pracownia urodynamiki Pracownia Endoskopii Urologicznej 494 Ogółem (ogólna liczba łóżek nie zawiera stanowisk noworodkowych i stanowisk SOR) Nazwa zakładu Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Mikrobiologii Nazwa pracowni Pracownia Biochemii Pracownia Analityki Ogólnej Pracownia Koagulologii i Hematologii Pracownia Immunodiagnostyki Pracownia Epidemiologii i Zakażeń Szpitalnych Pracownia Bakteriologii Ogólnej Pracownia Krwi i Płynów Ustrojowych Pracownia Beztlenowców Pracownia Immunodiagnostyki Pracownia Mikologiczna Pracownia Fluorescencyjna Pracownia Testów i Podłoży 12

13 Zakład Diagnostyki Obrazowej Zakład Patomorfologii Bank krwi Pracownie RTG Pracownia Mammografii Pracownia Tomografii komputerowej Pracownia Rezonansu Magnetycznego Pracownia Angiografii Pracownia USG Pracownia Histopatologii i Cytologii Prosektorium Pracownia Serologii Grup Krwi Pracownia Prób Zgodności Serologicznej Tabela nr 6 Wykaz poradni specjalistycznych oraz pozostałych komórek organizacyjnych Poradnie specjalistyczne dla Dzieci Chirurgiczna Kardiologiczna Nefrologiczna Neurologiczna Neonatologiczna Leczenia zeza Zdrowia Psychicznego dla Dzieci Psychologiczna Poradnie specjalistyczne dla Dorosłych Chirurgii ogólnej w tym ośrodek leczenia żywieniowego Ginekologiczno - Położnicza Kardiologiczna Laryngologiczna Medycyna Pracy Nefrologiczna Neurologiczna Onkologiczna Okulistyczna Ortopedyczno Urazowa Poradnia Psychologiczna Rehabilitacji Leczniczej Urologiczna Zdrowia Psychicznego Pracownie funkcjonujące w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych dla dzieci i dorosłych Pracownia EEG Pracownia EMG Pracownia EKG Pracownia Echokardiografii Pracownia Endoskopowa Pracownia Audiologiczno-Otoneurologiczna Pracownia Pleoptyczno-Ortoptyczna Pozostałe komórki organizacyjne Zakład Rehabilitacji Leczniczej w tym pracownia Fizjoterapii z gabinetami : 1.gabinet fizykoterapii 2.gabinet kinezyterapii 13

14 3.gabinet hydroterapii 4.gabinet masażu leczniczego Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 30 miejsc dziennych Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej OMEGA Biuro Obsługi Zarządu Dział Organizacji Dział PR i Marketingu Dział Finansów- Księgowości i Płac Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dział Kontraktów i Analiz Medycznych Zespół ds. Controllingu i Analiz Ekonomicznych Dział Zamówień Publicznych Dział Zaopatrzenia Zespół ds. Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dział Aparatury Medycznej Dział Informatyki Dział Eksploatacyjny Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej Dział Higieny i Epidemiologii Dział Obsługi Pacjenta Zakład Sterylizacji Zespół Prawny Zespół Zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy i Spraw Obronnych w tym : 1.służba BHP 2.inspektor ds. p/poż. 3.inspektor ds. obronnych 4.pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 5.Inspektor ochrony radiologicznej Tabela nr 7 Wykaz stosowanych głównych procesów systemu jakości ISO 9001 L.P. Nazwa procesu 1. Proces przyjęcia pacjenta 2. Proces diagnostyczno-terapeutyczny 3. Proces wypisu pacjenta 4. Proces pielęgnowania pacjenta 5. Proces administracyjny 6. Proces gospodarczy 7. Proces transportu 8. Proces zakupów 9. Proces zapewnienia higieny i bezpieczeństwa pracy 10. Proces gospodarki lekami 11. Proces zarządzania zasobami ludzkimi 12. Proces zarządzania zasobami finansowymi 13. Proces zarządzania infrastrukturą 14. Proces zarzadzania jakością Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia od roku. 14

15 Tabela nr 8 Przychody Przychody w PLN Przychody ogółem w roku 2012 (I-IX) Planowane przychody ogółem w roku , ,00 Przychody z tytułu kontraktu z NFZ Planowane przychody z tytułu kontraktu z NFZ , ,00 Przychody z tytułu działaności komercyjnej medycznej Planowane przychody z tytułu działalności komercyjnej medycznej , ,00 Przychody z tytułu działalności innej niż świadczenia usług zdrowotnych Planowane przychody z tytułu działalności innej niż świadczenia usług zdrowotnych - Wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych na zlecenie innych ZOZ ( 94 %) - Sprzedaż sprzętu ortopedycznego (3,%) - Opieka ambulatoryjna na zlecenie (3%) , ,00 Wykaz usług komercyjnych świadczonych przez szpital 1. Porady specjalistów z zakresu : - Chirurgia dziecięca - Chirurgia ogólna i naczyniowa - Laryngologia 2. Usługi we wszystkich pracowniach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp.z o.o. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. kontynuuje działanie w oparciu o wszystkie regulacje i procedury jakościowe zgodne ze standartami ISO i standardami akredytacyjnymi. Informacje dodatkowe: 1. Szpital nie udziela świadczeń wysokospecjalistycznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji 2. Szpital nie przygotowuje posiłków firma zewnętrzna 3. Szpital nie wykonuje usług sprzątania wewnątrzszpitalnego firma zewnętrzna 4. Szpital posiada aptekę apteka realizuje sprzedaż leków tylko i wyłącznie na potrzeby szpitala Miejsca ubezpieczenia Siedlce ul.poniatowskiego 26 Siedlecki Szpital Specjalistyczny NZOZ Siedlce ul.b-pa Świrskiego 34 Przychodnia Omega NZOZ Wymagany okres dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń Płatność składki 4 raty w odniesieniu do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i medycznego 12 rat w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 15

16 Opis przedmiotu zamówienia do Zadania I Załącznik nr 1A Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem dzierżawy, użyczenia, najmu lub będące własnością Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. na podstawie dokumentacji umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, faktury zakupu. Składki Przyjęte stawki ubezpieczeniowe będą miały zastosowanie przez cały okres ubezpieczenia w odniesieniu do nowo zakupionych, dzierżawionych lub przyjętych w użytkowanie składników majątku. Dane dotyczące stanu i wartości mienia zostały podane wg stanu na dzień A. Rodzaje ubezpieczeń B.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia W przypadku, w którym zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego niż opisane w SIWZ to automatycznie zostają włączone do zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenia nie może zawierać wyłączeń z tytułu niżej wymienionych zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna bezpośrednie i pośrednie, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód (szkody spowodowane przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu lub lodu pokrywającego dach a także inne elementy budynków lub budowli w przypadku nieszczelności elementów powstałych na skutek mrozu), lawina, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot w tym także pojazdu własnego, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli rozumiany jako szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu ubezpieczającego budynków, budowli lub ich części lub elementów, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, powódź szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, szkody wodno kanalizacyjne szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów; przepięcia szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, kradzież z włamaniem i rabunek, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, błąd w obsłudze, a także dewastacji oraz drobnych prac budowlanych co do których nie wymagane jest pozwolenie. Limit odszkodowawczy na ryzyka zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, błąd w obsłudze w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia wynosi PLN 16

17 Definicje zdarzeń Huragan za huragan uważa się wiatr o sile nie mniejszej 17,0 m/s, w przypadku korzystniejszej definicji huraganu wynikającej z ogólnych warunków ubezpieczeń Wykonawcy będzie miała zastosowanie definicja korzystniejsza dla Zamawiającego. Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku. (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku) Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Przepięcia - Przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym rozumiane jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w siec zasilających lub linii przesyłania energii elektrycznej, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych); niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 10% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia nie więcej niż PLN Klauzula katastrofy budowlanej Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części oraz elementów konstrukcyjnych rusztowań, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.do katastrof budowlanych nie zalicza się: - uszkodzenia elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany - uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami - awaria instalacji Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości ,00 PLN Klauzula reprezentantów Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się Zarząd szpitala. 17

18 Klauzula proporcji Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że w odniesieniu do mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia a faktyczną wartością tego składnika mienia wynosi nie więcej niż 25 %. W razie niedoubezpieczenia wyższego niż 25 % proporcja będzie liczona od sumy ubezpieczenia w wysokości 125 %. Klauzula automatycznego pokrycia Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia środków trwałych wskazanej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany. Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienie 10 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art k.c.), pod warunkiem spełnienia przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 6. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. Klauzula podatku VAT Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się,że wypłacone odszkodowanie będzie zawierać podatek VAT pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała w/w podatek a ubezpieczający nie ma możliwości odliczenia ( odpisu) tego podatku. Klauzula prolongacyjna Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły 18

19 że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający. Ubezpieczyciel może przeprowadzić lustrację przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności. Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń (stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów) wskutek dokonanej albo usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości ,00 PLN (dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku) Klauzula uznania okoliczności Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel uznaje iż przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą z winy umyślnej. Klauzula miejsc ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni z zastrzeżeniem, że wszytkie nowe miejsca znajdują się na terenmie RP i posiadają co najmniej minimalne zabezpieczenia ppoż i antywłamaniowe jakie istnieją w miejscach znanych już Ubezpieczycielowi. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że, Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia drobnych robót budowlano - montażowych w mieniu będącym: 1) przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, 2) przedmiotem drobnych robót budowlano - montażowych do kwoty ,- zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: - realizacja drobnych robót budowlano montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, - drobne roboty budowlano montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji 19

20 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki / demontażu i wywiezienia pozostałości, poniesione przez ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż ,00 PLN Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody, o ile powołanie rzeczoznawcy zostało uzgodnione z Ubezpieczycielem. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości PLN w systemie na pierwsze ryzyko. Klauzula zmian w odbudowie Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości ,00 PLN Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w granicach ustalonego limitu odszkodowawczego ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach i budowlach spowodowane kradzieżą elementów stałych tych nieruchomości (np. rynien, parapetów, ogrodzeń itp.). Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości ,00 PLN. Klauzula przechowywania mienia na podłodze Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek zalania od podłoża ubezpieczonego mienia w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było co najmniej 15 cm nad podłogą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości PLN Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczeniem na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia zostają dodatkowo objęte koszty odtworzenia danych nieinformatycznych, dokumentacji, planów, akt które ulegną zniszczeniu, uszkodzeniu lub utraceniu na skutek ubezpieczonych ryzyk. Ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione w celu odtworzenia dokumentacji z włączeniem 20

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211 000 EUR

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211 000 EUR WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32 TEL. (056) 622 10 59 wup@wup.torun.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na:

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1; tel. +48 18 263 26 60; 18 263 36 77; fax. +48 18 201 49 06 NIP: 7010273950 REGON: 142733356-00042

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1 I. Informacje o Zamawiającym. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 NIP: 875-135-04-14 Regon: 000310025 Faks: (0 56) 677 26 07 Tel.: (0 56) 677 27 10

Bardziej szczegółowo

/ Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 ze zm./ oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

/ Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 ze zm./ oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000,00 EUR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: Zp 272.34.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: GK.271.4.2013.GG.I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. ZAMAWIAJ4CY: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy -Zdroju Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo