Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Warszawa, dn Nr sprawy P/10/UBEZOCNW/2012 Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Inflancka Warszawa Tel do 6, faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (do euro ) na: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku Szpitala Ginekologiczno- Położniczego Inflancka im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej w Warszawie Liczba stron specyfikacji wraz z załącznikami: 57 Zatwierdził:... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia 1

2 SPIS TREŚCI 1.Zamawiający 2.Informacje wstępne. 1. Użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy 2. Tryb postępowania. 3. Oferta częściowa. 4. Oferta wariantowa. 5. Oferta uzupełniająca. 6. Udział brokera w postępowaniu. 7. Aukcja elektroniczna, umowa ramowa 3.Określenie przedmiotu zamówienia 4.Kod CPV 5.Termin wykonania zamówienia 6.. Opis warunków udziału w postępowaniu 1. Warunki udziału w postępowaniu. 2. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które winien złożyć każdy Wykonawca dotyczy obu pakietów. 4. Pozostałe wymagane dokumenty. 7.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8.Wadium 9.Termin związania ofertą 10.Przygotowanie ofert 11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12.Cena oferty 13.Badanie oferty, kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 14.Zawarcie umowy 15.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 16.Istotne postanowienia umowy 17.Środki ochrony prawnej 18.Zasady udostępniania protokołu z postępowania wraz z załącznikami 19.Postanowienia końcowe 20.Załączniki do Specyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia 2

3 1. Zamawiający Szpital Ginekologiczno-Położniczy "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Inflancka Warszawa NIP REGON Tel do 6, faks Informacje wstępne. 1. Użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy a) Zamawiający Szpital Ginekologiczno-Położniczy "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie; b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji; c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; d) Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 113 poz. 759z 2010 r. ze zmianami) ; e) Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej SIWZ; f) Wykonawca podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia lub zawarł umowę w sprawie wykonania zamówienia. 2. Tryb postępowania. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 39 i następnych zgodnie z Ustawą z dnia Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zmianami). 3. Oferta częściowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się ofertę w zakresie wybranego pakietu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów, w których muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak oferty nawet w jednej pozycji w danym pakiecie skutkuje odrzuceniem oferty. 4. Oferta wariantowa. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Oferta uzupełniająca. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mówi art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Udział brokera w postępowaniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia bierze udział biegły - broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska , 7. Aukcja elektroniczna, umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

4 3. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie, obejmujące 2 pakiety: Pakiet 1: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego od wszystkich ryzyk, Pakiet 2: Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik nr 2 oraz wzór umowy ubezpieczenia stanowiący załącznik nr 3 4. Kod CPV usługi ubezpieczeniowe 5. Termin wykonania zamówienia Umowa ubezpieczenia, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, będzie obejmowała okres: od 01 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. zgodnie z opisem w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia 6.. Opis warunków udziału w postępowaniu 1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia w trybie art 24 ust. 1 Ustawy Pzp, oraz którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Pzp a dotyczące:

5 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie - oraz inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty wskazane w punkcie Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI pkt 3 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki. 3. Dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które winien złożyć każdy Wykonawca dotyczy obu pakietów 3.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć : a) Oświadczenie z art 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2) b) dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia 3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć : a) Oświadczenie z art 24 ust. 1 ustawy Pzp- wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2) b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4. Pozostałe wymagane dokumenty. a) wypełnioną i podpisaną ofertę na formularzu Oferta (załącznik nr 1)

6 b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie określającym status prawny wykonawcy (załącznik do sporządzania przez Wykonawcę), c) treść wszystkich owu, które będą miały zastosowanie do ubezpieczeń, zaproponowanych w ofercie. 5. Udział w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie stosownego pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. d) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami. e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. f) Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy dotyczą odpowiednio wykonawców występujących wspólnie. g) Najpóźniej przed dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia, wykonawcy składający ofertę wspólną winni przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy potwierdzającą i regulującą wzajemną ich współpracę. h) Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać warunki udziału w postępowaniu i żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art 24 ust. 1 ustawy Pzp.. i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają następujące dokumenty: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, dotyczące każdego z wykonawców odrębnie dokumenty wymienione w części VI SIWZ pkt 3.1b oraz 3.2 a), b), pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia wykonawcy mogą składać łącznie. j) Wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres wskazanego pełnomocnika. 6. Udział w postępowaniu Wykonawców, którzy maja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U nr 226 poz z 2009 r. ze m.). 7. Forma składanych dokumentów. a) Dokumenty i oświadczenia mogą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy lub osobę wskazana w pełnomocnictwie. b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

7 c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem oraz za pomocą poczty elektronicznej. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego w godzinach od 8.00 do w dni robocze oraz do godz 09:00 najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu składania ofert. 3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Ryzyko niedostarczenia oświadczenia, wniosku, zawiadomienia w wyznaczonym terminie leży po stronie nadawcy. 5. Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienia siwz do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert nie będzie powodować przedłużenia terminu do składania wniosków o wyjaśnienia treści siwz. 6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 7. W przypadku złożenia przez wykonawcę wniosku po upływie przewidzianych w przepisie terminów, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym zaleca się bieżące śledzenie dokumentów ukazujących się na stronie internetowej Zamawiającego. Nie udziela się żadnych telefonicznych ani ustnych odpowiedzi na zapytania kierowane do Zamawiającego. 9. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są : - w sprawach dotyczących procedury: Marta Bednarska - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Rafał Jaworski Broker, Biuro Ubezpieczeń Medycznych Mentor S.A. tel Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8 9. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert 10. Przygotowanie ofert 1. Oferta musi zawierać: a) Wypełniony formularz ofertowy b) Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, c) OWU 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie w składanej ofercie załączników/formularzy wg wzorów Zamawiającego. 3. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty a będące w językach obcych winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość lub wybraną część zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę. 7. Oferta i wszelkie załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę wymienioną w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy lub osobę wskazaną w pełnomocnictwie. 8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana. 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załączników do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Nie dopuszcza się stosowanie korektora. Błędny zapis należy przekreślić i dopisać brzmienie prawidłowe. 11. Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę odpowiednio wyodrębnione i oznakowane np. przez złożenie oferty w częściach: jawnej i tajnej.wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach lub opakowaniach. Celem uniknięcia przypadkowego odtajnienia oferty, wskazane jest stosowanie koperty zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna zawierać adres Zamawiającego oraz określenie przedmiotu i trybu przetargu: Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Inflancka im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej w Warszawie Nie otwierać przed r.

9 Znak sprawy: P/10/UBEZOCNW/2012 Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 12. Zmiany treści złożonej już oferty lub jej wycofanie można dokonać tylko przed terminem składania ofert w następującej formie: a) zmiana treści oferty następuje wyłącznie poprzez pisemne oświadczenie Wykonawcy lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy złożone w kopercie oznakowanej jak w przypadku oferty właściwej z dodatkowym napisem ZMIANA. Koperta oznakowana napisem zmiana zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy wprowadzającego zmianę i po stwierdzeniu poprawności zmiana zostanie dołączona do oferty właściwej. b) wycofanie oferty następuje poprzez pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Oświadczenie powinno być złożone Zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty właściwej z dodatkowym widocznym napisem WYCOFANIE OFERTY. Koperty z napisem wycofanie oferty będą otwarte w pierwszej kolejności, a oferty wycofane nie będą otwierane. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę, w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. X. 13 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie, należy złożyć na adres: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Inflancka Warszawa Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 10:00 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z wymogami art. 84 ust. 2. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia. Każda oferta w momencie dostarczenia zostanie wpisana do rejestru ofert, z nadaniem numeru oferty oraz odnotowaniem daty oraz godziny otrzymania oferty. Ryzyko niedostarczenia oferty w wyznaczonym terminie i miejscu leży po stronie Wykonawcy. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 10:15 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą odesłane niezwłocznie. Oferty nadesłane faksem nie będą rozpatrywane. 3. Otwarcie ofert jest jawne. 4. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający stwierdza nienaruszalność ofert a następnie kolejno otwiera oferty i podaje nazwę i adres Wykonawcy, który złożył ofertę a także odczytuje cenę ofertową.

10 12. Cena oferty 1. Cena, podana w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty związanych z realizacją przedmiotu zamówienia dla każdego pakietu. Ewentualne rabaty należy uwzględnić w cenie jednostkowej w ten sposób, że podana cena będzie ceną ostateczną do zapłaty. 2. Cena może być tylko jedna. 13. Badanie oferty, kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 1. Analiza i ocena ofert dokonywana jest w części niejawnej przetargu. 2. W pierwszej kolejności dokonuje się sprawdzenia ofert pod względem formalnym. Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone. Zamawiający w toku badania ofert dokonuje poprawy stwierdzonych oczywistych omyłek w myśl art. 87 ust 2 ustawy. W dalszej kolejności Zamawiający wskazuje oferty podlegające odrzuceniu w myśl art Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi stawianych wymagań. 4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Każda nieodrzucona oferta w każdym z pakietów podlega ocenie zgodnie z następującym kryterium: cena 100% 6. Obliczanie wartości punktowej dla przyjętego kryterium dokonywane będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w przetargu wg następującego wzoru: za cenę wg zasady: (cena minimalna / cena badana) x 100 pkt (waga kryterium 100%) 7. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w sposób zgodny z zasadami matematyki. 8. Oferta, która otrzyma największa liczbę punktów w ramach pakietu zostanie uznana za najkorzystniejszą. 9. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdego pakietu, w myśl art. 92 Pzp Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. 14. Zawarcie umowy 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zastosuje art. 94 ust. 3 Pzp tj.

11 wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy. 3. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców przed zawarciem umowy niezbędne będzie dostarczenie Zamawiającemu kopii umowy potwierdzającej i regulującej wzajemną ich współpracę, przy czym termin na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia. 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne postanowienia umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych 3. W przypadku składania odwołania przed terminem otwarcia ofert, w celu potwierdzenia, że osoby podpisujące odwołanie są upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wraz z odwołaniem należy złożyć dokument, na podstawie którego jednoznacznie można będzie określić czy osoba podpisująca odwołanie jest do tego upoważniona 18. Zasady udostępniania protokołu z postępowania wraz z załącznikami 1. Udostępnienie protokołu lub załączników następuje zgodnie z postanowieniami art.96 ust. 3 i ust. 5 a także art. 8 ust 3, art. 9 ust 1 art. 27 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem prezesa RM z dnia w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Udostępnienie protokołu lub załączników następuje po złożeniu przez stronę zainteresowaną wniosku o udostępnienie protokołu lub załączników i wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu udostępnienia. 3. Kopiowanie podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem Zamawiającego

12 19. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 113 poz. 759 z 2010 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacjach wymienionych w art. 93. Ust1 ustawy Prawo zamówień publicznych W w/w postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, o ile Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej 20. Załączniki do Specyfikacji 1. Wzór formularza oferty załącznik nr 1 2. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 3. Wzór umowy ubezpieczenia załącznik nr 3 4. Wykaz budynków załącznik nr 4 5. Wykaz sprzętu elektronicznego załącznik nr 5

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza OFERTY Znak sprawy: P/10/UBEZOCNW/212 (pieczęć firmowa Wykonawcy) Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie ul. Inflancka Warszawa Działając w imieniu Nazwa firmy... Adres Telefon/ faks Adres korespondencyjny oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Inflancka im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej w Warszawie 1. proponując składkę ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i określoną w dalszej części Formularza Oferty. 2. W przypadku wybrania naszej oferty umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach minimalnych określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Warunki ubezpieczenia z uwzględnieniem zaakceptowanych przez nas warunków sugerowanych zgodnie z wypełnionym Formularzem Oferty i Załącznikami do Formularza Oferty. W pozostałych kwestiach będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia załączone do Oferty. Jeżeli załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w SIWZ, za wiążące uznajemy warunki minimalne określone w SIWZ, z uwzględnieniem zaakceptowanych warunków sugerowanych oraz innych postanowień SIWZ. 3. Jednocześnie zobowiązujemy się uwzględnić w zawartej umowie postanowienia klauzul dodatkowych wymaganych w SIWZ dla poszczególnych ubezpieczeń. 4. Oświadczamy, że Oferta (nie zawiera/zawiera informacji) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Opis przedmiotu zamówienia 1

14 umowy na warunkach zaproponowanych w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania Oferty. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 8. Oferta wraz z załącznikami zawiera ponumerowanych stron. CZĘŚĆ B ZAKRES OFERTY W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na: Pakiet 1: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem; Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;ubezpieczenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego od wszystkich ryzyk.* Pakiet 2: obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych* CZĘŚĆ C ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY Załącznikami do niniejszego Formularza są: Załącznik nr 1 Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej* Załącznik nr 2 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk* Załącznik nr 3 Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk* Załącznik nr 4 Informacje dotyczące ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych* Załącznik nr 5.. CZĘŚĆ D OKRES UBEZPIECZENIA: Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od r. do r. ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk od r. do r. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk od do r. Opis przedmiotu zamówienia 2

15 ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych od r. do r. CZĘŚĆ E CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: Łączna cena za realizację zamówienia w całym okresie ubezpieczenia A. Pakiet 1: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych;ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej;ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem;ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;ubezpieczenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego od wszystkich ryzyk wynosi zł gr. słownie:...złotych.gr B. Pakiet 2: obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych wynosi zł gr. słownie:...złotych.gr CZĘŚĆ F PŁATNOŚĆ SKŁADKI Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenia objęte zamówieniem zostanie opłacona w postaci 4 równych rat, płatnych wg poniższego harmonogramu: I rata płatna do II rata płatna do III rata płatna do IV rata płatna do Opis przedmiotu zamówienia 3

16 (data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 1 (do Formularza Oferty) Znak sprawy: P/10/UBEZOCNW/2012 Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie) 1. Suma gwarancyjna i składka na 12-miesięczny okres ubezpieczenia: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. Składka: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej Ogólna suma gwarancyjna o charakterze redukcyjnym w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia:: na jedno zdarzenie zł,na wszystkie zdarzenia PLN z uwzględnieniem podlimitów zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ Trigger act committed zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ Składka: Opis przedmiotu zamówienia 4

17 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Ogólna suma gwarancyjna o charakterze redukcyjnym w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia:: na jedno zdarzenie zł,na wszystkie zdarzenia PLN z uwzględnieniem podlimitów zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ Trigger act committed zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ Składka: Składka łączna słownie:...złotych.groszy.... (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia 5

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 (do Formularza Oferty) Znak sprawy: P/10/UBEZOCNW/212 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie) 1. Składka i stawka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (PLN) Stawka Składka Budynki i budowle ,00 zł Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie (bez środków transportu) ,00 zł Wyposażenie niskocenne ,00 zł Mienie osób trzecich ,00 zł Mienie pracownicze ,00 zł Środki obrotowe ,00 zł Gotówka ,00 zł Sumy ubezpieczenia pozostałego mienia według wartości odtworzeniowej i nominalnej dla gotówki: dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji mają zastosowanie poniższe limity odpowiedzialności: Składka Środki trwałe (w tym m.in.: maszyny, urządzenia sprzęt elektroniczny, mienie niskocenne) ,00 zł Opis przedmiotu zamówienia 6

19 Pozostałe mienie (w tym m.in. środki obrotowe, mienie osób trzecich, mienie pracownicze) Gotówka w transporcie ,00 zł ,00 zł Gotówka oraz papiery wartościowe w lokalu ,00 zł Depozyt pacjentów ,00 zł Kradzież zwykła ,00 zł Koszty naprawy zabezpieczeń ,00 zł 2. Składka łączna słownie:.....złotych.groszy. (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia 7

20 ZAŁĄCZNIK NR 3 (do Formularza Oferty) Znak sprawy: P/10/UBEZOCNW/2012 Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie) 1. Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka: Za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, składka naliczana będzie od zadeklarowanych przez Zamawiającego sum ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia Sprzęt stacjonarny ,67 zł Sprzęt przenośny ,75 zł stawka składka 2. Składka za wymagany okres ubezpieczenia: zł gr słownie:...złotych.groszy. (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia 8

21 ZAŁĄCZNIK NR 4 (do Formularza Oferty) Znak sprawy:p/10/ubezocnw/2012 Informacje dotyczące ubezpieczenia rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie) 1. Suma ubezpieczenia: zgodna z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660): ,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, z tym że w przypadku: 1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi ,00 PLN, 2) śmierci pacjenta - wynosi ,00 PLN w odniesieniu do jednego pacjenta. Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. - Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 wraz z późniejszymi zmianami, w tym Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U. z 2011r. Nr 113, poz. 660). 2. Składka: Składka łączna słownie:...złotych.groszy.... (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia 9

22 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Informacje o Zamawiającym: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Inflancka Warszawa NIP REGON Tel do 6, faks EKD: 8610Z I. Obrót Szpitala w 2011 roku - działalność medyczna zł - programy zdrowotne zł - opieka położnej zł - pozostała działalność zł II. Planowany obrót w 2012 roku - działalność medyczna zł - programy zdrowotne zł - opieka położnej zł - pozostała działalność zł III. Wysokość kontraktów w 2011 roku - NFZ zł - pozostałe zł IV. Planowana wysokość kontraktów w 2012 roku - NFZ zł - pozostałe zł V. Rodzaje świadczeń wykonywane poza kontraktem z NFZ - prowadzenie programu Szkoła Rodzenia - indywidualna opieka położnej - badania laboratoryjne, USG, KTG, RTG itp. - dzierżawa powierzchni Informacja o szkodowości Stan na dzien rodzaj ubezpieczenia OC obowiazkowe data szkody data zgłoszenia Stan szkody zlikwidowanawypłacona 05 Poszkodowany/przyczyna wypłacone odszkodowanie rezerwa Oliynyk Lubov / uszkodzenie jelita podczas operacji ,00 0,00 OC obowiazkowe OC obowiazkowe mienie od wszystkich ryzyk zlikwidowanawypłacona likwidowana zlikwidowanawypłacona Kowaluk-Śliwa Joanna/zakazenie gronkowcem 7 000,00 0,00 Budkiewicz Kamila/szkoda okołoporodowa, uszkodzenie splotau barkowego płodu ,00 włamianie do pawilonu dydaktycznego - kradziez mienia ,47 0 Opis przedmiotu zamówienia 10

23 ZAKRES UBEZPIECZENIA PAKIET 1 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej, b) Klauzula stempla pocztowego, c) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty, 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej określonej w SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Zamawiającego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jak również w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej. Opis przedmiotu zamówienia 11

24 Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Zamawiający powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika Zamawiającego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zrezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Zamawiającemu (Ubezpieczonemu) wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu), przy czy za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda, za którą uważa się szkodę będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego określonej przepisami prawa polskiego. Ogólna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł na jedno zdarzenie ,00 zł na wszystkie zdarzenia. Dopuszczalne podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej: OC nadwyżkowa: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, OC za szkody powstałewskutek przeniesienia choroby zakaźnej i zaraźliwej w tym WZW i HIV: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Franszyza integralna: 200,00 zł (dotyczy wszystkich szkód). Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej, b) Klauzula stempla pocztowego, c) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty, 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Opis przedmiotu zamówienia 12

25 Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności określonej w SIWZ lub posiadanym mieniem. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeniesienia choroby zakaźnej i zakaźliwej; w tym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem odpowiedzialności deliktowej za pojazdy pracowników znajdujące się na miejscach postojowych dla pracowników (OC pracodawcy), powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy) powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej, z które odpowiedzialność ponosi Zamawiający działający jako samodzielny publiczny ZOZ, powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów (OC za mienie przechowywane). Ogólna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł Dopuszczalne podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej: OC pracodawcy : zł na jedno i wszystkie zdarzenia, OC najemcy ruchomości : zł na jedno i wszystkie zdarzenia, OC najemcy nieruchomości : zł na jedno i wszystkie zdarzenia, OC administratora: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, OC za mienie przechowywane : zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Klauzule dodatkowe Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: a) Klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej, b) Klauzula stempla pocztowego, Opis przedmiotu zamówienia 13

26 c) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty, 4. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY: 1) Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą objęte wszystkie środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należące do Zamawiającego lub będące w jego posiadaniu (za wyjątkiem pojazdów podlegających rejestracji oraz wybranego sprzętu elektronicznego objętego odrębnym ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) oraz niskowartościowe środki trwałe i środki obrotowe. 2) Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie zawarte w systemie all risks wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych; ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody lub złą wolę osób trzecich; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie; powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, deszcz nawalny, mróz, wilgoć i płyny innego rodzaju, huragan, grad, lawinę, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwania i zapadanie ziemi, huk ponaddźwiękowy, szkody wodociągowe, upadek drzew, budynków i budowli na ubezpieczone mienie, dewastacja (wandalizm), szkody związane z akcją ratowniczą. Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem prac ziemnych i robót budowlanych do limitu PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia a nie będącym przedmiotem robót do pełnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie środki trwałe i niskowartościowe środki trwałe będące w posiadaniu. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, stanowi suma ubezpieczenia, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto. Nie dopuszcza się wyłączenia szkód: 1) w ogrodzeniach, bramach wewnętrznych oraz zewnętrznych, mieniu zlokalizowanym pod ziemią lub w podziemnych kanałach; Opis przedmiotu zamówienia 14

27 2) w aktach, dokumentach - zakres ubezpieczenia obejmuje koszty robocizny oraz materiałów związanych z odtworzeniem akt oraz dokumentacji- limit odpowiedzialności zł w rocznym okresie rozliczeniowym. 3) Zestawienie sum ubezpieczenia majątku trwałego Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (PLN) Wartość przyjęta do ubezpieczenia System ubezpieczenia Budynki i budowle ,00 zł Wartość księgowa brutto Sumy stałe Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie (bez środków transportu) ,00 zł Wartość księgowa brutto Sumy stałe Wyposażenie niskocenne ,00 zł Wartość odtworzeniowa I ryzyko Mienie osób trzecich ,00 zł Wartość odtworzeniowa I ryzyko Mienie pracownicze ,00 zł Wartość odtworzeniowa I ryzyko Środki obrotowe ,00 zł Koszt zakupu lub wytworzenia Sumy stałe Gotówka ,00 zł Wartosć nominalna Wykaz budynków i budowli stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Ponadto w okresie ubezpieczenia nastąpi zwiększenie wartości majątku. Nowonabyte środki trwałe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z zapisami klauzuli automatycznego pokrycia: Planowany przebieg inwestycji przewiduje kolejne oddawanie do eksploatacji zmodernizowanych pięter, co spowoduje zwiększanie wartości budynku i sprzętów. IV pietro histopatologia Budynek ok zł Sprzęt ok zł Dopuszczenie do eksploatacji styczeń 2012 III pietro oddział łózkowy i intensywna opieka noworodkowa Budynek ok zł Sprzęt oddział ok zł Sprzęt ION ok zł Dopuszczenie do eksploatacji styczeń 2012 Uruchomienie ION maj/czerwiec 2012 Opis przedmiotu zamówienia 15

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dn. 21.03.2012 Nr sprawy P/11/UBEZOCNW2/2012 Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Poznań, dnia 11.02.2016r. Nr sprawy 016/POZ/4/2016 Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu Ul. Fredry 12, 61-701 Poznań REGON: 010344708 NIP: 525 001 09 76 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A 1 Nr sprawy 05/05/2012 S P E C Y F I K A C J A Do procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na dostawę jajek na potrzeby Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/11 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/11 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/11 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

I OZNACZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*: Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ... ...

I OZNACZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*: Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ... ... ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY. (Data i miejscowość) Tekst jednolity FORMULARZ OFERTY po zmianie w postępowaniu pod nazwą: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl 1 z 6 2016-03-15 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Brodnica: Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Informacje o Zamawiającym: Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Ostrów Wielkopolski: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INTERESU MAJĄTKOWEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Numer ogłoszenia: 400222-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON:

Warszawa Filia: Warszawa REGON: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Formularz Oferty Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/ Białystok: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl 1 z 6 2015-02-18 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Oborniki: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Sierpc: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo