REGULAMIN -20% w e-bonie: TABLETY I DRUKARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN -20% w e-bonie: TABLETY I DRUKARKI"

Transkrypt

1 REGULAMIN -20% w e-bonie: TABLETY I DRUKARKI I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -20% w e-bonie: TABLETY I DRUKARKI 2. e-bon Carrefour - bon zakupowy Carrefour z unikalnym kodem kreskowym wydawany Uczestnikowi Akcji, tekst e - Bonu Carrefour stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Organizator - spółka Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Placówka - hipermarket Carrefour należący do sieci Carrefour; lista Placówek zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Produkty - Lista Produktów zawarta jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Punkt kasowy - stoisko kasowe znajdujące się w Placówce z wyłączeniem kasy na stoisku alkoholowym. 7. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji; regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, który znajduje się w Placówce oraz na stronie internetowej 8. Uczestnik - każda osoba, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa. II. Zasady ogólne 1. Akcja odbywać się będzie w terminie od dnia 22 sierpnia 2014 roku do dnia 24 sierpnia 2014 roku na terenie Placówek. 2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. 3. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. III. Warunki uczestnictwa w Akcji Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która dokona w okresie trwania Akcji zakupu Produktów w Placówkach objętych Akcją. IV. Zasady przeprowadzenia Akcji 1. Organizator określa listę Produktów biorących udział w Akcji i dostępnych w Placówkach. 2. Lista Produktów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. V. Warunki otrzymania e-bonu za zakup Produktu. 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jednorazowo prawo do otrzymania e-bonu za zakup Produktu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 1

2 2. Warunkiem otrzymania e-bonu jest nabycie przez Uczestnika Produktu w Placówce w okresie obowiązywania Akcji. 3. Wartość otrzymanego e-bonu uzależniona jest od ostatecznej kwoty figurującej na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonane przez Uczestnika zakupu Produktów w Placówce, po uwzględnieniu wszystkich wykorzystanych przez Uczestnika rabatów. Maksymalna wartość otrzymanego do jednej transakcji e- Bonu wynosi do 600,00 złotych brutto tj. e Bony nie będą przyznawane od kwoty wydanej na Produkty przekraczającej 3 000,00 złotych brutto. 4. e-bony będą wydawane w Punkcie Kasowym przez kasjera tylko i wyłącznie po dokonaniu zapłaty za Produkty przez Uczestnika. e-bon nie będzie wydawany w innym dniu niż dzień nabycia Produktów oraz tylko i wyłącznie bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty za Produkty. Po wydaniu e-bonu kasjer dokona na paragonie fiskalnym adnotacji o treści Bon wydany sztuk.. Wydanie kolejnego e-bonu na podstawie paragonu, na którym znajduje się taka adnotacja nie będzie możliwe. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania e-bonu w przypadku, gdy Uczestnik wielokrotnie dokonuje nabycia Produktów w tym samym dniu podczas trwania Akcji. 6. Akcja łączy się z innymi akcjami i promocjami przeprowadzanymi w Placówkach. W żadnym przypadku wartość przyznanych łącznie Uczestnikowi bonów, w tym e-bonów oraz bonów Carrefour, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi na podstawie innych promocji, w których bierze udział, obowiązujących w tym samym czasie w Placówkach, nie może przekroczyć łącznie kwoty 760 złotych do jednego paragonu. VI. e-bon 1. e-bon jest bonem na okaziciela, uprawniającymi okaziciela e-bonu do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w Placówkach. Możliwość realizacji e- Bonu w terminie jego ważności uwarunkowana jest zakupem produktów w Placówkach. 2. e-bon Carrefour podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim określonym. 3. W przypadku, gdy wartość zakupionych Produktów będzie niższa od wartości nominalnej e- Bonu Placówka nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością e- Bonu Carrefour. 4. W przypadku, gdy wartość Produktów będzie wyższa od wartości e-bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 5. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-bonu po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-bonu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 6. e-bon nie podlega wymianie ani zwrotowi. 7. e-bony nie są realizowane w kasach samoobsługowych. VII. Postępowanie reklamacyjne 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w terminie 30 dni od daty zakupu Produktów. 2. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do: Carrefour Polska Sp. z o. o., ul. Targowa 72, Warszawa, z dopiskiem -20% w e-bonie: TABLETY I DRUKARKI 3. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez klienta w reklamacji. 2

3 6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 7. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klientów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. VII. Postanowienia końcowe 1. Regulamin akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Placówki oraz na stronie internetowej 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania Akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Placówkach lub w Internecie na stronie 5. Zmiana Regulaminu Akcji a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmiana Regulaminu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach lub w Internecie na stronie 7. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. Załącznik nr 1 Tekst na e-bonie 3

4 Załącznik nr 2 Lista Placówek Sklep Miasto Adres Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Carrefour Warszawa Głębocka 15 Carrefour Warszawa Jerozolimskie 148 Carrefour Wrocław Gen. Hallera 52 Carrefour Katowice Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Powstańców Śląskich 126 Carrefour Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Carrefour Gdańsk Schuberta 102 A Carrefour Warszawa Targowa 72 Carrefour Kraków M.Medweckiego 2 Carrefour Toruń Olsztyńska 8 Carrefour Bydgoszcz Fordońska 141 Carrefour Sosnowiec Staszica 8B Carrefour Warszawa Jana Pawła II 82 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Legnica Piłsudskiego 84 Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Carrefour Elbląg Dąbka 152 Carrefour Kraków Witosa 7 Carrefour Łódź Szparagowa 7 Carrefour Łódź Przybyszewskiego 176/178 Carrefour Poznań Szwedzka 6 Carrefour Poznań Solidarności 47 Carrefour Szczecin Mieszka I 73 Carrefour Kalisz Poznańska Carrefour Chorzów Parkowa 20 Carrefour Zamość Lwowska 56 Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska 42 Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5 Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b Carrefour Rybnik Gliwicka 45 Carrefour Grudziądz Konarskiego 45 Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła II 115 Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D Carrefour Puławy Goscińczyk 2 Carrefour Radomsko Piastowska 28 Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego 10 Carrefour Pabianice Popławska 4/20 Carrefour Łódź Bandurskiego 49 Carrefour Gliwice Lipowa 1 Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a Carrefour Chojnice Bayeux 1 Carrefour Gniezno Pałucka 2 Carrefour Konin Paderewskiego 8 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 4

5 Carrefour Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 Carrefour Olkusz Rabsztyńska 2 Carrefour Tczew Braci Grimm 4 Carrefour Kwidzyn 3 Maja 26 Carrefour Kutno Oporowska 6A Carrefour Sochaczew Warszawska 119 Carrefour Bolesławiec 10-go Marca 1 Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 Carrefour Poznań Górecka 30 Carrefour Warszawa Wołoska 12 Carrefour Białystok Wrocławska 20 Carrefour Lublin Witosa 6 Carrefour Szczecin Wiosenna 32 Carrefour Kraków Pokoju 44 Carrefour Białystok Wysockiego 67 Carrefour Wrocław Graniczna 2A Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 Carrefour Chełm Lwowska 81 Carrefour Mława Targowa 13 Carrefour Kłodzko Noworudzka 2 Carrefour Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 Carrefour Nowy Sącz Węgierska 170 Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich 1 Carrefour Gdańsk Przywidzka 6 Carrefour Opole Dębowa 1 Załącznik nr 3 Lista Produktów. Nazwa Art. DRUKARKA LEXMARK Z612 DRUKARKA EPSON C86 AIO LEXMARK X2350+PILKA GRATIS AIO LEXMARK X2310 AIO HP F380 DRUKARKA LEXMARK Z645 DRUKARKA CANON IP1700 DRUKARKA HP PS5160 DRUKARKA HP K550 AIO HP F2180 AIO HP C4280 AIO CANON MP520 DRUKARKA CANON IP4500 AIO CANON MP210 AIO HP F4180 DRUKARKA DO ETYKIET LETRA TAG100T AIO HP C4280+PHOTOPACK AIO HP F2280 DRUKARKA HP D2560 5

6 URZADZENIE WIELOF.HP F2290+NORTON36 DRUKARKA HP D1560 AIO HP 4210 AIO CANON MP 190 AIO LEXMARK X 3650 AIO HP PSC 4580 AIO HP F 735 DRUKARKA CANON IP 1900 AIO CANON MP 240 AIO HP F 4280 AIO HP C4480 AIO EPSON SX105 AIO HP F4580 AIO HP INK ADVANTAGE AIO HP F2480 DRUKARKA HP D1660 AIO CANON MP250 DRUKARKA CANON LBP-3250 AIO CANON MP490 DRUKARKA CANON PIXMA IP2700 AIO EPSON STYLUS SX125 DRUKARKA HP DESKJET 1000 AIO MP280 CANON AIO HP DESKJET 2050 AIO HP1050 SKANER RECZNY KOL A4 FLASH MT4090 TPAD 780TRAK 4GB TABLET SAMSUNG GALAXY P1010 AIO HP DJ3050 WIFI TABLET PC FREEME 70.1 TABLET PC MANTA MID01+GPS TABLET PRESTIGIO 7"PMP3084B DRUKARKA HP DJ2000 TABLET CREATIVE ZIIO 8GB 7 TABLET DELL STREAK 7" 16GB AIO CANON MF4430 LASER DRUKARKA CANON LBP6000 LASER AIO CANON MG5150 IPAD 3G 16GB BLACK IPAD 2 WIFI WHITE 16GB TABLET FREEME 70.4GVBT AIO CANON PIXMA MP495 TABLET VIEWSONIC VIEWPAD 7" TABLET CREATIVE ZIIO 10" TABLET FREEME 70.4DVBT DRUKARKA LASER XEROX 3140 AIO EPSON SX130 6

7 TABLET TRAK TPAD-7080 TABLET HUAWEI 7" IDEOS S7 SLIM AIO CANON PIXMA MX360 AIO HP 1050A AIO HP 3070A TABLET 7" MANTA MID04 AIO HP DESKJET INK ADVANTAGE TABLET FREEME 70.0 TABLET LARK FREEME 70.3+GPS+MAPA PL AIO EPSON STYLUS SX235W AIO EPSON STYLUS SX435W TABLET YARVIK 10" TAB411 IPAD 32GB WIFI 3G WHITE IPAD2 32GB WIFI 3G BLACK TABLET 7 MANTA MID01 GPS+MAPA TABLET 7" TRACER OVO TABLET 7" MID05 Z MODEMEM MANTA AIO PIXMA MG3150 CANON AIO PIXMA MG2150 CANON TABLET 7"QUICKI 701/702 APOLLO TABLET 10"TPAD TRAK TABLET 7"TPAD-7151 TRAK ANDR 4.0 AIO PHOTOSMART 5510 HP TABLET 7" GOTAB VELOCITY YARVIK AIO DJ INK ADV 2060 HP TABLET 7"TRACER OVO II TABLET MID02 7" MANTA DRUKARKA LASER ML-2165 SAMSUNG AIO HP OFFICE JET 4500 TABLET 7" QUICKI 726-B/W BIALY TABLET 9 7" QUICKI 1034 IPS TABLET 9 7" NEO TRACER IPS TABLET 7" QUICKI 725-W AIO BROTHER DCP-J315W TABLET 10 1" FREEME 10.2 LARK AIO DCP-195C BROTHER AIO STYLUS SX230 EPSON TABLET 7" DUAL CORE OVO 2.0 TRACER TABLET 7" MID7003 OMEGA TABLET 9" GPS A2109A LENOVO TABLET 7" QUICKI 731 AIO PIXMA MG2250 CANON AIO PIXMA MP230 CANON TABLET 7" GPS A2107A LENOVO TABLET 8" QUICKI 811 TABLET 7" QUICKI 728 TABLET 8" QUICKI 801 7

8 TABLET 7" GALAXY TAB2 P3110 TABLET 7" MID7002 OMEGA TABLET 9 7" MID9711 DUAL CORE OMEGA TABLET 9" MID9001 OMEGA TABLET 10" IPS DWURDZEIOWY 611 NTT TABLET 7" 70.6 FREEME AIO XP-102 EPSON TABLET 7" 730 CZARNY NTT TABLET 10" IPS ANDR 4.1 AINOL HERO TABLET 7" 4.0 MID08S MANTA TABLET 7" GPS ICONIA ACER TABLET 9" DUAL FULL HD T-PAD9121 TABLET 8" IPS DUAL T-PAD8161 AIO WIFI XP205 EPSON TABLET 7" MID7108 IPS A9 ALU OMEGA TABLET 7"MID7132D 3G IPS A8AL OMEGA TABLET 7" FREEME X2 7.0 LARK TABLET 9.7"NEO PREMIUM 3G TRACER TABLET 10" NEO HD DUAL TRACER DRUK LASER LBP6020B+CRG725 CANON AIO PIXMA MX395 CANON AIO PIXMA MG3150 BIA CANON TABLET 9 7" MID9701D 3G 16 MANTA TABLET 10 1" MID1001 HD A8 3G MANTA TABLET 9 7" MID9702D HD 3G 8 MANTA TABLET 8" MID801D HD A9 3G 8 MANTA AIO LASER MONO SCX-3405 SAMSUNG TABLET 7" FM LARK TABLET 10" TAB R104 LED A9 3G8 GOCL TABLET 10.1" HYBRID IPS A9 3G8 GOCL TABLET7" TAB M723G 3G 2SIM GOCLEVER TABLET 9" TERRA 9.0D A5 8+KLAW GOCL TABLET 9.7" ETB102D A9 4 ESPERANZA TABLET 10.1" ETB103D A9 4 ESPERANZA TABLET 7" ETB101 A8 4 ESPERANZA TABLET10.1" FM X410.1Q A9 2 3G16 LA TABLET 7" MID705 MANTA TABLET 10.1" FLY A7Q IPS 16 KIANO TABLET 9.3" FM LARK TABLET 7" TPAD-7110 TRAK TABLET 7" TPAD-7222 DVR/TV/GPS TRAK AIO DESKJET INKADV 5525 WIFI HP AIO DESKJET INKADV 3525 WIFI HP AIO DESKJET INKADV 3515 WIFI HP AIO DESKJET INKADV 2515 HP TABLET 8" MID8501D IPS 1G/4G OMEGA TABLET 9.7" MT7010D A9 1/8 MEDIATE 8

9 TABLET 7" QUICKI 734 APOLLO TABLET 7" MID7000 STAR OMEGA AIO PIXMA MP230 CANON + PAPIER OCE TABLET 9" FM X2 9.0 M LARK TABLET 7" FM GPS MAPMAP LARK TABLET 7" FM X2 7.0 SLIM LARK TABLET 7" MID705+MM332+INTER MANTA AIO DESKJET 1510 HP TABLET 9.7"QUADRA P5355 QXGA PENTAG TABLET 10.1" ETB104Z A9D4 1+KLA ESP TABLET8" TAB R83.2D IPS 1 8 GOCLEVE TABLET7" ELISPO 71 3G 2SIM GOCLEVER TABLET 7" ICONIA B1-A71 16GB ACER TABLET 7"QUADRA P5350SLIM PENTAG TABLET 10.1" MID1060D IPS 1 8 COBY TABLET 8" PMP5780D IPS 16GB PRESTIG TABLET 7.85" PMP5785C Q IPS 8 PREST TABLET 7" PMP7170B3GD SIM PRESTIGIO TABLET 7" MID7503D SPACE 4 OMEGA TABLET 8" AQUA A80.02Q FIO TB TOUCH TABLET 8" AQUA A80.02Q NIE TB TOUCH TABLET 7" A GB CZ LENOVO TABLET 7" A GB BIA LENOVO AIO PIXMA MG 5550 CZ CANON AIO PIXMA MG 3550 CZ WIFI CANON AIO PIXMA MG 2550 CANON AIO PIXMA MG 6450 CZ CANON AIO PIXMA MG 3550 CZE WIFI CANON AIO PIXMA MX 455 CZ FAX CANON AIO DESKJET 2645 FAX HP AIO DESKJET 2545 WIFI HP AIO DESKJET 1515 HP TABLET 10.1" TERRA 101D 1GB 8 GOCL TABLET 7" TAB3 T210 WIFI 8 BIA SAMS TABLET 8" WT8-A W8.1 TOSH TABLET 7" T110 LITE GOYA WIFI 8 SAM TABLET 7" MID711 GPS DVR MANTA ZESTAW TABLET7" MID707 + MS3501 MAN TABLET 7" QUANTUM 785 CZ GOCLEVER TABLET 8.3" G PAD 8.3 2GB 16 BIA LG TABLET 8.3" G PAD 8.3 2GB 16 CZ LG TABLET 7" FM X2 7.2 LARK ZESTAW TABLET7" PMP3670 +PAP3350 PR TABLET 7" GENESIS TX77Q NATEC DRUKARKA DJ INK ADVANTAGE 1015 HP DRUK LASER JET PRO P1102 HP DRUK LASER JET PRO COLOR CP1025 HP 9

10 TABLET 7" TAB264 VELOCITY YARVIK TABLET 13.3" XENTA TAB YARVIK TABLET 9.7" ZETTA TAB468EUK YARVIK TABLET 7.9" FM EVOLUTION X2 8 LARK TABLET 7.9" FM ULTIMATE X4 8 LARK AIO PIXMA MG2450 CANON TABLET 7" ONE TOUCH POP7 3G ALCATEL TABLET 7,85" PMP7079Q 3G PRESTIGIO TABLET 10.1" DREAM TAB+KLAW. ESPERA TABLET 7" TAQ700D GOCLAVER IPAD MINI 7.9" 16GB WIFI APPLE TABLET 7" TERRA 70 L+KLAW GOCLEVER TABLET 7" MEMO PAD 1 8 ASUS TABLET 7" MID709D 1 8 2SIM GPS MANT TABLET 10.1" MID1004D 3G MANTA TABLET 7.85" MID7802D 3G MANTA TABLET 7" MID707Q 1 8 GPS MANTA TABLET 8" TAB3 T BIA SAMS TABLET 8" TAB 3 T3110 3G 16 CZ SAMS TABLET7" TAB3 T111 LITE 3G 8 BI SAM TABLET10.1" TAB4 T530 16G BI SAMSUN TABLET7" DREAM MX2 3G ETB107D ESP TABLET7" DREAM AX2 ETB106 ESPERANZA TABLET7" MID / 4 3G GPS OMEGA AIO DCP-J100 BROTHER AIO DCP-J105 WIFI BROTHER TABLET 7.85" INSIGNIA 785 PRO GOCLE AIO DCP-J4110DW BROTHER DRUK LASER HL-1112E BROTHER DRUK LASER SL-M2022/SEE SAMSUNG TABLET 7" PMT3377 THUNDER PRESTIGIO TABLET7" A1000L 8GB LENOVO TABLET7.85" CITYTAB 1 16 GPS COLOR ZESTAW AIO X301+PAPIER HP TABLET10.1" Z KLA W8 ASU TABLET10.1" 1010 W8 BU GOCLE TABLET 7" MID713D 3G 2SIM MANTA 10

11 11

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE

REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -30% w e-bonie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA

REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -10% w e-bonie: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Moc nagród od E. Wedel w Carrefour ( zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Carrefour spółka Carrefour Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1. Regulamin konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego Majówka rozkręca się z Nałęczowianką (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD

REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Promocja buy&get MasterCard PayPass w RTV EURO AGD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Meble VOX Promocja - Idą Święta. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Meble VOX Promocja - Idą Święta. Definicje POZNAŃ, 14 listopada 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Meble VOX Promocja - Idą Święta 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Akcja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

Promocja Zabawek Ever After High

Promocja Zabawek Ever After High REGULAMIN PROMOCJI Promocja Zabawek Ever After High 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Ever After High, zwana dalej Promocją. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny E. Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny E. Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny E. Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą "Urodziny E. Leclerc Ursynów " zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Regulamin konkursu pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Regulamin Karty BLACK RED WHITE Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji pt. Philips LED. Wybór, który się opłaca! (dalej: Promocja) jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo