DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY"

Transkrypt

1 Dokument Podsumowujący DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY Niniejsze podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie niniejszego Prospektu powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości informacji zawartych w Prospekcie. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do Prospektu skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami Prospektu. 1. Dyrektorzy oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Emitenta, doradcy i biegli rewidenci Członkami Zarządu Emitenta są: Bogusław Łatka Prezes Zarządu, Zbigniew Stanasiuk Wiceprezes Zarządu, Andrzej Wawer Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych, Jarosław Wilk Członek Zarządu Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. Członkami Rady Nadzorczej Emitenta są: Jan Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej, Janusz Maciejewicz Członek Rady Nadzorczej, Piotr Jastrzębski Członek Rady Nadzorczej, Artur Tarasek Członek Rady Nadzorczej, Krzysztof Pawłowski Członek Rady Nadzorczej. Innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta, które mają znaczenie dla prawidłowego zarządzania prowadzoną przez Emitenta działalnością, są: Krzysztof Chlipała Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marek Gancarczyk Z-ca Dyrektora ds. Kluczowych Klientów, Janusz Krupa Dyrektor ds. Logistyki, Barbara Konar Główny Księgowy, Robert Sztaba Dyrektor ds. Sprzedaży Dystrybucyjnej, Radosław Szczygieł Dyrektor ds. Technicznych, Jolanta Zoń Radca Prawny. Powyższe osoby zostały zakwalifikowane jako osoby, które mają znaczenie dla prawidłowego zarządzania prowadzoną przez Emitenta działalnością ze względu na następujące okoliczności związane z tymi osobami: - wpływ na podejmowanie istotnych decyzji w sprawach Emitenta, - wpływ na bieżące funkcjonowanie Emitenta oraz na jego rozwój, - stanowisko zajmowane u Emitenta, tj. kierowanie pionami i działami, kluczowymi dla funkcjonowania firmy, - niezbędność dla prawidłowego funkcjonowania Emitenta oraz wpływ na wyniki finansowe Emitenta, - zaangażowanie w pracę u Emitenta, - doświadczenie zawodowe, - fachowość, - staż pracy u Emitenta. 1

2 Dokument Podsumowujący Doradcami są: Oferującym jest Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Doradcą Prawnym jest kancelaria GESSEL. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Doradcą Finansowym jest BRE Corporate Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Biegłym Rewidentem jest Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 2. Statystyki oferty i przewidywany harmonogram Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest w ramach Puli Podstawowej: do sprzedaży Akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w ramach Puli Dodatkowej przewidziano do sprzedaży Akcji. Wszystkie oferowane akcje należą do BRE Bank S.A. Do obrotu na rynku urzędowym planuje się wprowadzić: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Zapisy na akcje będą mogły być składane w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych lub Transzy Otwartej, które razem będą stanowiły Pulę Podstawową Akcji Oferowanych. Niezależnie zostanie przewidziana Pula Dodatkowa Akcji Oferowanych. Sprzedający zastrzegają sobie prawo przydzielenia mniejszej liczby akcji, niż przewidziana w Puli Podstawowej, jak też nieprzydzielenia żadnej akcji z Puli Dodatkowej, co może nastąpić także w przypadku, gdy łączny popyt na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów Indywidualnych przewyższy łączną liczbę akcji Oferowanych. W Puli Podstawowej oferowanych będzie Akcji z czego: w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych będzie Akcji. w Transzy Otwartej oferowanych będzie Akcji. Pula Dodatkowa będzie obejmowała Akcji. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Sprzedającego i niezwłocznie przekazana do KPWiG oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt, oraz w trybie przekazania równocześnie informacji do KPWiG i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Cena ta nie przekroczy 20 zł. Otwarcie Publicznej Oferty nastąpi 8 grudnia 2005 r., a jej zamknięcie 13 grudnia 2005 r. Zapisy na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będą przyjmowane w dniach od 8 grudnia 2005 r. do 12 grudnia 2005 r. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W wypadku zmiany terminów Publicznej Oferty zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, zatwierdzony przez KPWiG aneks do Prospektu. Informacja ta zostanie przekazana nie później niż przed zmianą danego terminu. Przydział Akcji zostanie dokonany przez Sprzedającego do 3 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty. 2

3 Dokument Podsumowujący 3. Kluczowe informacje dotyczące wybranych danych finansowych 3.1 Wybrane dane finansowe Emitenta Tabela: Wybrane historyczne dane finansowe Emitenta (tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów I-III kw. 2005* I-III kw. 2004* Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Zysk (brutto) ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto * Sprawozdania finansowe za III kwartał 2005 r. (wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2004 r.) nie były badane przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent Tabela: Wybrane wskaźniki finansowe Emitenta I-III kw. 2005* I-III kw. 2004* Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Rentowność sprzedaży (brutto) 35,1% 35,9% 34,3% 36,4% 27,4% Rentowność EBITDA 19,2% 23,6% 21,4% 24,5% 13,6% Rentowność EBIT 14,9% 20,5% 18,3% 21,1% 9,2% Rentowność brutto 15,0% 20,2% 18,1% 21,2% 9,7% Rentowność netto 12,0% 16,3% 14,6% 15,4% 7,3% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,23 b.d. 0,29 0,50 0,32 * Sprawozdania finansowe za III kwartał 2005 r. (wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2004 r.) nie były badane przez biegłego rewidenta b.d. brak porównywalnych danych bilansowych na dzień 30 września 2004 r. wg MSSF Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: rentowność sprzedaży (brutto) = zysk na sprzedaży brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu rentowność EBIT = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / pasywa ogółem 3.2 Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Celem Oferty Publicznej jest sprzedaż części z posiadanych przez BRE Bank Akcji Sprzedawanych. Szczegółowe informacje dotyczące zamiarów BRE Bank odnośnie do sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostały zamieszczone w pkt Dokumentu Ofertowego. 3

4 Dokument Podsumowujący 3.3 Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Do głównych czynników ryzyka związanych z otoczeniem Emitenta można zaliczyć: ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną, ryzyko otoczenia prawnego, ryzyko niestabilności polskiego systemu podatkowego, ryzyko polityki fiskalnej państwa, ryzyko konkurencji. Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na rynkach eksportowych Emitenta, wystąpienia spadku popytu konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów kształtowania polityki gospodarczej państwa negatywnie wpływających na pozycję rynkową Emitenta, realizowane wyniki mogą ulec pogorszeniu. Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. W szczególności wejście w życie w dniu 24 października 2005 roku trzech nowych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego (Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym), zastępujących dotychczasową regulację Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wiąże ze sobą, przynajmniej w początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji, trudności interpretacyjne oraz konieczność dostosowania się Emitenta do nowych obowiązków spółki publicznej. Stabilność obowiązujących regulacji prawnych dotyczących rejestracji sprzedaży i podatku VAT ma wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Ponadto na pozycję konkurencyjną oraz wyniki Emitenta wpływ będą miały regulacje dotyczące wymagań technicznych wobec tych urządzeń. Nasilanie działań konkurencyjnych na rynkach, gdzie działa Emitent, może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki oraz na jej wyniki. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta zostały szczegółowo opisane w pkt 1.1 dokumentu Czynniki Ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Do głównych czynników ryzyka związanych z działalnością Emitenta można zaliczyć: ryzyko związane z dostawami, ryzyko walutowe, ryzyko niewykorzystania potencjału wzrostowego nowych rynków przez Emitenta. Długi czas realizacji zamówień powoduje, iż występuje ryzyko związane z prawidłowym zaplanowaniem wielkości zakupów. Ryzyko to może być widoczne w okresach zmian regulacji prawnych dotyczących rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce. Emitent jest narażony na ryzyko walutowe związane z wahaniami kursów walut obcych, a szczególnie EUR, USD oraz JPY. Ewentualny wzrost kursów EUR, USD oraz JPY może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki Emitenta. W wypadku niesprzedania przez BRE Bank S.A. planowanej liczby Akcji w ofercie sprzedaży i pozostania przez BRE Bank S.A. podmiotem dominującym wobec Emitenta, istnieje ryzyko ograniczenia możliwości podjęcia przez Emitenta działalności obejmującej tworzenie, serwisowanie, wprowadzanie do obrotu i sprzedaż oprogramowania oraz usług polegających na elektronicznym przetwarzaniu następujących transakcji w sklepach detalicznych (innych niż banki): płatności rachunków, płatności zaliczkowych z tytułu energii oraz doładowywanie kart do telefonów typu pre-paid w okresie do września 2007 roku. 4

5 Dokument Podsumowujący Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta zostały szczegółowo opisane w pkt 1.2 dokumentu Czynniki Ryzyka Czynniki ryzyka związane z Akcjami Do głównych czynników ryzyka związanych z Akcjami można zaliczyć: ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego, ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego, ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym, ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego, ryzyko zawieszenia notowań, ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego, ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego oraz ryzyko wstrzymania rozpoczęcia notowań. Istnieje ryzyko, iż Emitent na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie Akcji Serii A i Akcji Serii B do obrotu na rynku giełdowym może nie spełnić warunku określonego w 2 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia o Rynkach, ponieważ akcje objęte wnioskiem, a znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, nie będą stanowiły co najmniej 25% wszystkich Akcji Emitenta. W sytuacji gdy Emitent nie będzie dopełniał wymaganych prawem obowiązków wymaganych prawem, KPWiG może nałożyć na Emitenta, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości ,000 zł albo wydać decyzję o wykluczeniu Akcji Serii A i Akcji Serii B na czas określony lub bezterminowo z obrotu na rynku regulowanym albo zastosować łącznie obie z powyższych sankcji. W przypadku gdy obrót Akcjami Emitenta zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów GPW, na żądanie KPWiG, będzie zobowiązana wykluczyć z obrotu giełdowego Akcje Emitenta. W przypadku gdy obrót Akcjami Emitenta jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesu inwestorów GPW, na żądanie KPWiG, będzie zobowiązana do zawieszenia obrotu Akcji Serii A i Akcji Serii B na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż miesiąc. W przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów GPW, na żądanie KPWiG, będzie zobowiązana do wstrzymania dopuszczenia Akcji Serii A i Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub wstrzymania rozpoczęcia notowań Akcji Serii A i Akcji Serii B na rynku giełdowym na okres nie dłuższy niż 10 dni. Czynniki ryzyka związane z Akcjami zostały szczegółowo opisane w pkt. 2 dokumentu Czynniki Ryzyka. 4. Informacje dotyczące Emitenta 4.1 Historia Emitenta Emitent został utworzony jako spółka OPTIMUS Inter Commerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu na podstawie umowy spółki z dnia 20 lipca 1994 roku. Założycielami OPTIMUS Inter Commerce Sp. z o.o. były Inter Commerce for Shops Sp. z o.o. oraz OPTIMUS S.A. OPTIMUS Inter Commerce Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 30 sierpnia 1994 roku. W obecnej formie prawnej spółki akcyjnej Emitent istnieje od dnia 12 lipca 1995 roku (dnia przekształcenia spółki OPTIMUS Inter Commerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu w spółkę akcyjną pod firmą OPTIMUS Inter Commerce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie). Od dnia 16 października 2001 roku Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

6 Dokument Podsumowujący W roku 1995 dwukrotnie podniesiono kapitał zakładowy Emitenta. Na podstawie uchwały nr 1 z dnia 21 sierpnia 1995 roku NWZA kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1 zł jedna akcja. Akcje serii B zostały zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji. Akcje serii B zostały objęte przez dotychczasowego akcjonariusza OPTIMUS S.A., wobec nieobjęcia akcji przez pozostałych akcjonariuszy. Na podstawie uchwały nr 1 z dnia 7 listopada 1995 roku NWZA kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1 zł jedna akcja. Wszystkie akcje serii C, w związku ze zrzeknięciem się prawa poboru akcji serii C przez akcjonariuszy Emitenta: Dorotę Mroczek i Inter Commerce for Shops Sp. z o.o., zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowego akcjonariusza OPTIMUS S.A. W roku 1994 Emitent zawarł umowy dostawy i licencji know-how z japońską firmą BMC Inc. Na podstawie powyższych umów uruchomiono produkcję pierwszych dwóch modeli kas fiskalnych. W roku 1996 Emitent rozszerzył ofertę dystrybucyjną o wagi i urządzenia automatycznej identyfikacji służące wspomaganiu sprzedaży w placówkach handlowych. W tym samym roku, w celu stworzenia projektu własnych kas fiskalnych, utworzono u Emitenta dział badawczo-rozwojowy. Owocem prac działu badawczo-rozwojowego Emitenta było wprowadzenie do oferty Emitenta pierwszej drukarki fiskalnej zaprojektowanej od podstaw u Emitenta (rok 1997), a także własnej kasy fiskalnej (rok 1998). W kolejnych latach Emitent rozszerzał i zmieniał ofertę Urządzeń Fiskalnych, dostosowując we własnym zakresie produkty do potrzeb rynku. W dniu 21 listopada 1997 roku NWZA podjęło uchwałę, na podstawie której podwyższono kapitał zakładowy Emitenta z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1 zł jedna akcja. W roku 1998 Emitent zawarł z większościowym akcjonariuszem Emitenta OPTIMUS S.A. umowy, których przedmiot obejmował zlecenie dystrybucji i magazynowania, a także montażu i serwisowania urządzeń Emitenta przez OPTIMUS S.A. W roku następnym Emitent wdrożył system SAP R/3, który zdecydowanie usprawnił sposób zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta. Równocześnie Emitent rozpoczął działalność proeksportową. W kolejnym okresie, w wyniku nabycia akcji Emitenta, OPTIMUS S.A. stał się jedynym akcjonariuszem Emitenta. W dniu 28 kwietnia 2000 roku firma Emitenta została zmieniona na: OPTIMUS IC Spółka Akcyjna. W roku 2000 nastąpiło rozszerzenie oferty produktowej Emitenta o systemy akceptacji kart płatniczych. Rok później nastąpiło wprowadzenie nowej, określonej przez Ministerstwo Finansów, homologacji Urządzeń Fiskalnych. W tym okresie Emitent posiadał najszerszą na rynku polskim ofertę Urządzeń Fiskalnych (stanowiły one połowę dopuszczonych wówczas do stosowania w Polsce kas i drukarek fiskalnych). W 2001 roku Emitent podpisał umowę współpracy z amerykańską firmą PSC, a rok później z hiszpańską firmą DIBAL. Wskutek podpisania powyższych umów Emitent stał się autoryzowanym dystrybutorem produktów firm PSC i DIBAL na rynku polskim, zapewniając sobie równocześnie dostęp do najnowocześniejszych światowych technologii opartych m.in. o kody kreskowe. Emitent zwiększył ekspansję własnych produktów na zagranicznych rynkach zbytu. W roku 2002 powyżej opisane umowy zawarte przez Emitenta z OPTIMUS S.A. dotyczące montażu, magazynowania oraz serwisowania Urządzeń Fiskalnych Emitenta zostały rozwiązane, a Emitent przejął cały proces związany z produkcją i serwisowaniem Urządzeń Fiskalnych. Utrzymano współpracę z OPTIMUS S.A. w zakresie dystrybucji Urządzeń Fiskalnych produkowanych przez Emitenta w sieci dealerskiej. Emitent równocześnie rozwijał sprzedaż bezpośrednią do klientów końcowych. W roku następnym Emitent wprowadził do swojej oferty Urządzenia Fiskalne i metryczne przeznaczone do stosowania w taksówkach. W dniu 27 czerwca 2003 roku jedyny akcjonariusz Emitenta OPTIMUS S.A. sprzedał wszystkie posiadane akcje Emitenta. Akcje Emitenta zostały nabyte przez BRE Bank S.A., TELE-TECH Sp. z o.o., Polską Grupę Zarządzania Funduszami Sp. z o.o. oraz przez Emitenta w celu umorzenia. W dniu 10 lipca 2003 roku NWZA podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych Emitenta (w tym akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, tys. akcji imiennych 6

7 Dokument Podsumowujący uprzywilejowanych serii C oraz tys. akcji imiennych uprzywilejowanych serii D). W tym samym dniu podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł do kwoty zł. Powyżej wskazane akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy Emitenta obniżony w dniu 13 listopada 2003 roku. W roku 2004 Polska Grupa Zarządzania Funduszami Sp. z o.o. sprzedała wszystkie posiadane akcje Emitenta TELE-TECH INVESTMENT Sp. z o.o. Następnie TELE-TECH INVESTMENT Sp. z o.o. w dniu 1 marca 2004 roku sprzedała wszystkie posiadane akcje Emitenta BRE Bank S.A. W wyniku wykonania powyższej umowy jedynym akcjonariuszem Emitenta stał się BRE Bank S.A. W tym samym roku OPTIMUS S.A. wypowiedział Emitentowi umowę dystrybucyjną, w związku z czym od tego momentu Emitent samodzielnie prowadzi sprzedaż zarówno w sieci dealerskiej, jak i bezpośrednio do klientów końcowych. W 2004 roku Emitent został autoryzowanym dystrybutorem firmy CAS CORPORATION, a także wdrożył System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. W dniu 8 listopada 2004 roku Emitent zawarł z OPTIMUS S.A. ugodę i umowę licencyjną, na podstawie których Emitent jest uprawniony do używania w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy znaku towarowego OPTIMUS na wybranych wyrobach. Jednocześnie Emitent zobowiązał się do zaniechania używania znaków towarowych zawierających słowo OPTIMUS na wyrobach nie objętych licencją. Ponadto Emitent i OPTIMUS S.A., zobowiązały się do nieprowadzenia w okresie 4 lat od dnia 8 listopada 2004 roku działalności konkurencyjnej w stosunku do drugiej strony, samodzielnie oraz przez podmioty zależne. Emitent zobowiązał się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do OPTIMUS S.A. w zakresie produkcji i dystrybucji komputerów PC, zaś OPTIMUS S.A. zobowiązał się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu urządzeń konkurencyjnych do urządzeń będących w ofercie Emitenta. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do zmiany brzmienia swojej firmy. W dniu 20 stycznia 2005 roku NWZA podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy Emitenta. Firma Emitenta otrzymała obecne brzmienie: NOVITUS Spółka Akcyjna. Nowe brzmienie firmy Emitenta zostało zarejestrowane dnia 3 lutego 2005 roku i od tego czasu Spółka w obrocie posługuje się nową firmą. W dniu 13 kwietnia 2005 roku ZWZA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł, w drodze emisji akcji imiennych serii E oferowanych w drodze subskrypcji prywatnej członkom kadry kierowniczej Emitenta. W tym samym dniu ZWZA podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wszystkie akcje imienne serii A i akcje imienne serii B zostały zamienione na wniosek ich właściciela BRE Bank S.A. na Akcje Serii A na okaziciela i Akcje Serii B na okaziciela. Akcje Serii A i Akcje Serii B zostały oznaczone jako akcje na okaziciela w Statucie Emitenta wraz z innymi zmianami Statutu na podstawie uchwały z dnia 13 lipca 2005 roku NWZA w sprawie zmiany Statutu Emitenta. Zmiana Statutu została zarejestrowana postanowieniem z dnia 28 lipca 2005 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4.2 Ogólny zarys działalności Emitenta NOVITUS (działający do 2 lutego 2005 r. pod firmą OPTIMUS IC) jest liderem na polskim rynku Urządzeń Fiskalnych oraz jednym z czołowych dostawców rozwiązań elektroniczno-informatycznych wspomagających pracę handlu, usług oraz logistyki. Działalność Emitenta wiąże się przede wszystkim z: projektowaniem, produkcją i dystrybucją Urządzeń Fiskalnych, tj. kas i drukarek fiskalnych, w tym kas specjalizowanych do taksówek; dystrybucją Urządzeń Niefiskalnych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki, w tym przede wszystkim: urządzeń automatycznej identyfikacji (głównie czytników i drukarek kodów kreskowych oraz kolektorów danych), wag elektronicznych oraz systemów sprzedaży; sprzedażą oprogramowania (własnego oraz zakupionego od innych podmiotów) do oferowanych urządzeń i usług oraz zaprojektowanego na zamówienie klientów; 7

8 Dokument Podsumowujący dystrybucją części serwisowych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzedawanych urządzeń, usługami szkoleniowymi i serwisowymi w zakresie wszystkich sprzedawanych urządzeń. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do następujących podmiotów: punktów handlowych i usługowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sieci sklepów detalicznych i usług (w tym polskich sieci handlowych, zagranicznych sieci supermarketów oraz ogólnopolskich dystrybutorów prasy), centrów logistyczno-hurtowych oraz hurtowni, korporacji taxi i indywidualnych taksówkarzy, jednostek użyteczności publicznej i administracji państwowej wykorzystujących głównie rozwiązania automatycznej identyfikacji, banków, aptek i hurtowni farmaceutycznych, hoteli i restauracji, stacji paliw oraz firm transportowych, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, podmiotów świadczących usługi parkingowe, zakładów fotograficznych, podmiotów świadczących usługi wyświetlania filmów i taśm wideo. Procesy produkcyjne prowadzone przez Emitenta polegają na finalnym montażu Urządzeń Fiskalnych przy użyciu wcześniej przygotowanych podzespołów oraz przeprowadzaniu wielu testów uwzględniających specyfikę pracy produkowanych urządzeń. Urządzenia oferowane przez NOVITUS, w tym w szczególności Urządzenia Fiskalne, są produkowane w oparciu o rozwiązania opracowane przez własny dział badawczo- -rozwojowy, dzięki czemu NOVITUS może stosunkowo szybko dostosowywać swoją ofertę do potrzeb klientów oraz zmian w regulacjach fiskalnych, dynamicznie zwiększać zakres oferty oraz wchodzić skutecznie w nowe nisze rynkowe, wyprzedzając działania konkurencji. W odniesieniu do Urządzeń Fiskalnych Spółka jest liderem na rynku polskim pod względem udziałów rynkowych (24% w 2004 r.) i kompleksowości oferty. NOVITUS posiada najszerszą na rynku ofertę Urządzeń Fiskalnych wyprodukowanych w oparciu o własne projekty, obejmującą obecnie 22 modele. Doświadczenie zdobyte na rynku polskim umożliwiło Spółce ekspansję na rynkach zagranicznych. NOVITUS jest największym polskim eksporterem Urządzeń Fiskalnych przede wszystkim na rynki Europy Południowo- -Wschodniej. Od początku swojej działalności NOVITUS sprzedał na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych ponad 330 tys. Urządzeń Fiskalnych oraz uzyskał największą liczbę homologacji (71). Spółka posiada również szeroką ofertę Urządzeń Niefiskalnych, których udział w strukturze przychodów ze sprzedaży uległ zwiększniu w okresie ostatnich 3 lat obrotowych w wyniku podpisania przez Spółkę istotnych kontraktów z kluczowymi klientami. Szerokość asortymentu w segmencie niefiskalnym wyróżnia ofertę Spółki na tle ofert prezentowanych przez jej głównych konkurentów. Urządzenia Niefiskalne mogą być zintegrowane z oferowanymi przez Emitenta produktami fiskalnymi w ramach systemów elektronicznoinformatycznych wspierających funkcje sprzedaży, gospodarki magazynowej, logistyki oraz produkcji. W przypadku urządzeń automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych Spółka jest bezpośrednim importerem tych urządzeń, natomiast systemy transakcji elektronicznych bazują przede wszystkim na autorskich rozwiązaniach Emitenta. Na koniec roku 2004 udział Emitenta w rynku urządzeń automatycznej identyfikacji, według szacunków własnych Spółki na postawie liczby sprzedanych urządzeń, wyniósł ok. 19%. Natomiast szacowany przez Emitenta udział Spółki w liczbie sprzedanych handlowych wag elektronicznych w roku 2004 wyniósł ok. 10% i wzrósł do ok. 16% w okresie od października 2004 r. do września 2005 r. W działalności Spółki oraz strategii na najbliższe lata (opisanej w punkcie 13.1 Dokumentu Rejestracyjnego) można zauważyć odchodzenie od sprzedaży pojedynczych urządzeń i usług z nimi związanych na rzecz zintegrowanych systemów dostosowanych do potrzeb końcowego odbiorcy. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności i kompleksowości oferty Spółki. Zintegrowane systemy sprzedaży stanowią pakiet składający się z Urządzeń Fiskalnych, komputerów, urządzeń automatycznej identyfikacji, systemów ważących, systemów płatności bezgotówkowych, a także oprogramowania oraz infrastruktury komunikacyjnej (okablowania i bezprzewodowych systemów komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami). 8

9 Dokument Podsumowujący Od początku swojego istnienia Spółka przywiązywała dużą uwagę nie tylko do jakości oferty asortymentowej, ale również do standardów serwisu (własnego oraz prowadzonego przez autoryzowanych partnerów handlowych) zarówno w odniesieniu do wyrobów własnej produkcji, jak i towarów pochodzących z importu oraz rozwiązań oferowanych w ramach systemów sprzedaży i transakcji elektronicznych. NOVITUS prowadzi sprzedaż swoich produktów i towarów zarówno przez pośredników (w systemie dystrybucyjnym), jak i bezpośrednio przez własny dział sprzedaży (do klientów kluczowych oraz na rynki eksportowe). Poniżej przedstawiono strukturę sprzedaży Emitenta w podziale na poszczególne rodzaje działalności. Tabela: Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży netto (tys. zł) I-III kw % udział I-III kw % udział 2004 % udział 2003 % udział 2002 % udział Urządzenia Fiskalne ,0% ,6% ,2% ,0% ,6% Urządzenia Fiskalne z wyłączeniem urządzeń do taksówek Urządzenia Fiskalne do taksówek Urządzenia automatycznej identyfikacji i wagi elektroniczne ,8% ,9% ,0% ,4% ,6% 515 1,2% ,7% ,2% ,6% ,7% ,9% ,0% ,3% ,8% Pozostałe ,3% ,5% ,8% ,7% ,6% Części serwisowe ,1% ,1% ,8% ,6% ,0% Usługi w zakresie transakcji elektronicznych, serwisu oraz szkoleń ,7% ,8% ,0% ,8% ,6% Systemy sprzedaży ,8% ,5% ,5% ,6% 636 1,3% Inne urządzenia 294 0,7% ,1% ,5% ,7% 803 1,7% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent W latach obserwuje się dynamiczny wzrost wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta, które zwiększyły się prawie o 50% w roku 2004 w porównaniu z rokiem Do najważniejszych przyczyn tego wzrostu należy zaliczyć wprowadzenie nowych Urządzeń Fiskalnych na rynek krajowy (w tym urządzeń do taksówek) i na rynki eksportowe oraz pozyskanie nowych strategicznych klientów, co było możliwe głównie dzięki znacznej rozbudowie oferty w zakresie urządzeń automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych. W okresie 3 kwartałów 2005 r. wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta wynosiła 42,0 mln zł i była o 11,3 mln zł (tj. o ok. 21%) niższa od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to odnotowano jeden z najwyższych poziomów sprzedaży w historii Spółki. Zaznaczyć jednak należy, że po wyeliminowaniu wpływu na przychody ze sprzedaży istotnych kontraktów z kluczowymi klientami oraz wpływu rynku taxi wartość przychodów osiągnięta w okresie 3 kwartałów 2005 r. (ok. 38,7 mln zł) byłaby nieznacznie niższa od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (ok. 40,1 mln zł). Wprowadzenie obowiązku fiskalizacji taksówkarzy pod koniec grudnia 2003 r. spowodowało bardzo duży wzrost sprzedaży kas fiskalnych do taksówek pod koniec roku 2003 oraz w I kwartale Ponadto jeden z głównych odbiorców Urządzeń Fiskalnych dokonał wymiany większości urządzeń w roku 2004, a w roku 2005 dokonuje zakupów kas jedynie dla nowo otwieranych placówek. Spadek udziału urządzeń automatycznej identyfikacji oraz wag elektronicznych w strukturze przychodów ze sprzedaży w okresie 3 kwartałów 2005 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest związany przede wszystkim z faktem realizacji znaczącej wartości kontraktów do dwóch odbiorców odnoszących się prawie w całości do roku Na spadek przychodów ze sprzedaży w okresie 3 kwartałów 2005 r. wpływ miało również osłabienie koniunktury w gospodarce polskiej, w tym m.in. niższa dynamika nakładów inwestycyjnych. Dominującym rynkiem działalności Emitenta jest rynek krajowy, na który w roku 2004 oraz w okresie 3 kwartałów 2005 r. przypadało ok. 96% przychodów ze sprzedaży netto ogółem. 9

10 Dokument Podsumowujący 5. Wyniki Emitenta oraz czynniki wpływające na perspektywy rozwoju 5.1 Badania i rozwój Emitent rozpoczął prace rozwojowe w 1996 r., a więc 2 lata po powstaniu Spółki. W pierwszych dwóch latach działalności Spółka produkowała wyroby (elektroniczne kasy rejestrujące) w oparciu o technologie zakupione od japońskiej firmy BMC Inc. W oparciu o doświadczenie zdobyte w czasie współpracy z BMC Inc. Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu działalności rozwojowej w zakresie projektowania urządzeń elektronicznych. Posiadanie własnego działu badawczo-rozwojowego dawało Spółce przewagę konkurencyjną, umożliwiając elastyczną reakcję na aktualne potrzeby odbiorców oraz pozwoliło jej obniżyć koszty wytworzenia projektowanych urządzeń. W momencie powstania działu badawczo-rozwojowego było w nim zatrudnionych kilku pracowników, których liczba na koniec września 2005 r. wzrosła do 22, co stanowi 15% wszystkich pracowników Spółki. Są oni zatrudnieni na stanowiskach: elektroników, programistów, mechaników, laborantów i testerów. Posiadana przez Spółkę wiedza i zasoby umożliwiają: projektowanie elektroniki, mechaniki i oprogramowania, wykonywanie prototypów pakietów elektroniki oraz elementów mechaniki, testowanie w ramach własnego laboratorium. Dział badawczo-rozwojowy Emitenta jest wyposażony w profesjonalne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM oraz narzędzia do projektowania oprogramowania. Spółka zaprojektowała i wprowadziła do sprzedaży do końca września 2005 r. 38 Urządzeń Fiskalnych oraz oprogramowanie specjalistyczne, w tym 10 urządzeń, które zostały dostosowane do wymogów rynków zagranicznych (7 krajów). Wysokość wydatków na prace rozwojowe (finansowanych w całości ze środków własnych) wynosiła odpowiednio 484 tys. zł w roku 2002, 296 tys. zł w roku 2003, 825 tys. zł w roku 2004 i 886 tys. zł w okresie 3 kwartałów 2005 r. 5.2 Patenty i licencje, znaki towarowe i homologacje W sytuacji gdy Emitent korzysta z cudzych programów lub utworów objętych prawami autorskimi, ma zawarte umowy bądź przenoszące majątkowe prawa autorskie na Emitenta, bądź też umowy licencyjne dające prawa do wykorzystywania programów lub utworów na właściwych polach eksploatacji. Emitent nie posiada żadnych patentów mających istotne znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności. Emitent posiada 2 licencje mające istotne znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności: licencję na korzystanie ze znaku towarowego OPTIMUS oraz licencję na korzystanie z systemu SAP R3. Emitent zgłosił do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP 3 znaki towarowe słowno-graficzne oraz jeden znak towarowy słowny NOVITUS oraz do rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante znak towarowy NOVITUS. Emitent w trakcie bieżącej działalności zgłasza do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP znaki towarowe na wszystkie własne produkty. Emitent zgłosił do rejestracji ponad 30 znaków towarowych na własne produkty. Emitent w ramach prowadzonej działalności, w celu wprowadzenia do obrotu produkowanych Urządzeń Fiskalnych, uzyskuje konieczne homologacje Ministra Finansów. Homologacje wydawane są na wniosek Emitenta w drodze decyzji administracyjnych stwierdzających, iż dane urządzenie o zastosowaniu specjalnym (urządzenie fiskalne) spełnia kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać Urządzenia Fiskalne. Powyższe stwierdzenie wydane w formie decyzji administracyjnej kwalifikuje urządzenie fiskalne do obrotu. Emitent uzyskał homologacje na wszystkie oferowane w sprzedaży produkty. 10

11 Dokument Podsumowujący 5.3 Czynniki wywierające znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta Rozwój Emitenta warunkują czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstwa, jak i wewnętrzne ściśle związane z jego działalnością. Wymienione poniżej czynniki są jednymi z ważniejszych, jakie wywierają istotny wpływ na strategię rozwoju Spółki Czynniki zewnętrzne Czynniki zewnętrzne są związane z otoczeniem rynkowym i prawnym Spółki, z których najważniejsze to: sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na rynkach, gdzie działa Emitent, regulacje prawne i polityka fiskalna, dynamika i kierunki i rozwoju rynków, na których działa Emitent, konkurencja ze strony innych podmiotów. W związku z tym, że decydujący udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta ma rynek krajowy, perspektywy rozwoju Spółki są przede wszystkim uzależnione od sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Tempo wzrostu PKB, w tym nakładów na zakup środków trwałych, poziom inflacji, poziom kursów walut obcych (a w szczególności EUR, USD i JPY) względem złotego, poziom stóp procentowych oraz stopa bezrobocia wpływają bezpośrednio na stopień zamożności oraz siły nabywczej podmiotów gospodarczych, które są głównymi klientami Spółki. Do końca roku 2005 nie przewiduje się gwałtownych zmian w tych obszarach. Perspektywy rozwoju Emitenta są w dużej mierze uzależnione od koniunktury na rynku krajowym, a w szczególności od sytuacji w sektorze handlu i usług, który jest obecnie głównym odbiorcą produktów, towarów i usług Emitenta. NOVITUS oczekuje, że koniunktura na rynku krajowym, a w szczególności przewidywania dotyczące poprawy sytuacji w handlu wewnętrznym, przełożą się pozytywnie na popyt ze strony krajowych odbiorców asortymentu produktów, towarów i usług oferowanych przez Spółkę. Perspektywy rozwoju Emitenta są głównie uzależnione od polityki fiskalnej państwa w zakresie stabilności obowiązujących regulacji prawnych dotyczących rejestracji obrotu i podatku VAT oraz dyscypliny podatkowej grup objętych obowiązkiem fiskalizacji. Polityka fiskalna państwa ma duży wpływ na wielkość rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce oraz pozycję konkurencyjną działających na nim podmiotów. Popyt na rynku pierwotnym Urządzeń Fiskalnych w Polsce będzie w znacznej mierze uzależniony od objęcia obowiązkiem fiskalizacji kolejnych grup podatników. Na działalność oraz wyniki finansowe Emitenta mogą również wpłynąć regulacje prawne (zarówno krajowe, jak i UE) odnoszące się do takich zagadnień, jak m.in. wymagania techniczne wobec Urządzeń Fiskalnych, wprowadzenie waluty EURO w Polsce i polityka celna. Perspektywy rozwoju Emitenta są również uzależnione od nasilenia działań konkurencyjnych przede wszystkim ze strony firm krajowych działających już na tym rynku i w mniejszym stopniu podmiotów zagranicznych, które już weszły lub zamierzają wejść na polski rynek Czynniki wewnętrzne Do głównych czynników wewnętrznych wpływających na perspektywy rozwoju Emitenta należą: możliwość umocnienia pozycji rynkowej, realizacja zamierzeń inwestycyjnych, wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Obecnie NOVITUS jest liderem na rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce, największym eksporterem tych urządzeń na rynki zagraniczne oraz znaczącym podmiotem na rynku urządzeń automatycznej identyfikacji oraz wag elektronicznych. Perspektywy rozwoju Emitenta są w dużej mierze uzależnione od sukcesu w realizacji strategii Spółki, której główne założenia są przedstawione w pkt 5.4. Dokumentu Podsumowującego. Terminowa realizacja całości planów inwestycyjnych, w szczególności związanych z pracami rozwojowymi nad wprowadzeniem nowych produktów, z nowymi rozwiązaniami technologicznymi oraz z rozwojem działalności w zakresie oprogramowania do systemów sprzedaży, będzie mieć wpływ na pozycję konkurencyjną, dynamikę rozwoju oraz rentowność Spółki. 11

12 Dokument Podsumowujący Sprzedaż Akcji Emitenta w ofercie publicznej oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym zwiększy wiarygodność Spółki w kontakcie z partnerami handlowymi, potencjalnymi partnerami kapitałowymi oraz instytucjami finansowymi. Szczegółowy opis czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta został zamieszczony w pkt 12.2 Dokumentu Rejestracyjnego. 5.4 Główne założenia strategii rozwoju Emitenta Celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Cel ten będzie realizowany przez wzrost przychodów ze sprzedaży ukierunkowany w szczególności na uniezależnienie się od koniunktury na rynku Urządzeń Fiskalnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich poziomów realizowanych rentowności. Główne założenia strategii Emitenta na lata zakładają: utrzymanie pozycji lidera na rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce poprzez stabilne zwiększanie udziałów w tym rynku. Utrzymanie rynku Urządzeń Fiskalnych jako głównego filaru działalności Spółki zapewniającego wysoką rentowność i stanowiącego podstawowe źródło zysków Spółki; dywersyfikacja działalności Spółki poprzez rozwój we wzrostowych i wysokomarżowych rynkach, w tym w rynku systemów sprzedaży, pozwalająca na uniezależnienie się od koniunktury na rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce; utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie innowacyjności wykorzystywanych nowych technologii oraz dalszy ich rozwój w Spółce, w tym w szczególności w zakresie projektowania, integracji oraz wdrażania systemów wspomagających zarządzanie sprzedażą u klientów; rozwój kanałów dystrybucji w zakresie sprzedaży usług i rozwiązań zintegrowanych dla dużych klientów, w szczególności na rynku Urządzeń Niefiskalnych oraz utrzymania wysokiej efektywności zarządzania kosztami w Spółce; budowanie wizerunku Spółki i wartości marki NOVITUS jako wiodącego producenta Urządzeń Fiskalnych oraz integratora systemów sprzedaży. Wyznaczone kierunki działań mają przede wszystkim na celu dalsze zwiększanie atrakcyjności oferty Spółki dla potencjalnych klientów dzięki zaoferowaniu im bardziej zaawansowanych technologicznie i kompleksowych rozwiązań, lepiej dostosowanych do wymagań poszczególnych odbiorców. Szczegółowy opis strategii rozwoju Emitenta został zamieszczony w pkt 13.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 6. Informacje o dyrektorach, osobach zarządzających wyższego szczebla oraz pracownikach 6.1 Zarząd Bogusław Łatka Prezes Zarządu Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Bogusław Łatka nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Bogusławem Łatką a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Bogusław Łatka ma 46 lat. Bogusław Łatka posiada wykształcenie wyższe. W roku 1983 ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynieria materiałowa. W latach pracował jako referent ds. szkoleń w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, następnie, od 1985 do 1993 roku, był specjalistą technologiem w firmie NOWOMAG w Nowym Sączu. Od 1993 roku Bogusław Łatka pracuje w branży IT, najpierw jako specjalista ds. sprzedaży w OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu, a od 1994 roku jest członkiem Zarządu Emitenta (najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od 1999 roku jako Prezes Zarządu). W latach był również członkiem Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. 12

13 Dokument Podsumowujący Zbigniew Stanasiuk Wiceprezes Zarządu Oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Zbigniew Stanasiuk nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Zbigniewem Stanasiukiem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Zbigniew Stanasiuk ma 49 lat. Zbigniew Stanasiuk posiada wykształcenie wyższe. W roku 1981 ukończył, w trybie indywidualnego toku nauczania w zakresie chemii kwantowej i matematyki, Wydział Chemiczno- -Matematyczny Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Rolniczej (obecnie Akademia Podlaska) w Siedlcach. W latach był pracownikiem naukowym Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Następnie pracował jako handlowiec w Centrali Handlu Zagranicznego Polcotex Sp. z o.o. oraz Inter Commerce Sp. z o.o. Od 1992 do 1996 roku był Dyrektorem Handlowym w Inter Commerce for Shops Sp. z o.o. (jednym z założycieli Emitenta), a od 1994 roku jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta. Andrzej Wawer Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Oprócz pełnienia funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Andrzej Wawer nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Andrzejem Wawrem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Andrzej Wawer ma 42 lata. Andrzej Wawer posiada wykształcenie wyższe. W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Andrzej Wawer ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 roku. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w Wielkiej Brytanii. Andrzej Wawer pracował m.in. w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. w Warszawie (rok 1992) i w Biurze Maklerskim Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata ) jako Dyrektor Biura Maklerskiego. W latach był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Następnie pracował w Pekaes S.A. w Warszawie w latach (gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Finansowo-Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych). W latach był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W okresie późniejszym zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE, a od lutego 2004 do maja 2005 był Prezesem Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Obecnie, od dnia 1 czerwca 2005 roku, Andrzej Wawer jest zatrudniony u Emitenta na stanowisku Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych. Jarosław Wilk Członek Zarządu Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Oprócz pełnienia funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Jarosław Wilk nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Jarosławem Wilkiem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Jarosław Wilk ma 33 lata. Jarosław Wilk posiada wykształcenie wyższe. W roku 1996 ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. W latach Jarosław Wilk był zatrudniony u Emitenta jako specjalista ds. handlowych. Następnie był zatrudniony w OPTIMUS S.A. na stanowisku wiodący manager produktu. Od roku 2001 jest zatrudniony u Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Od 30 czerwca 2005 roku jest Członkiem Zarządu Emitenta. W latach był również członkiem Rady Nadzorczej OPTIMUS IC S.A. (obecnie NOVITUS S.A.). 13

14 Dokument Podsumowujący 6.2 Rada Nadzorcza Jan Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Jan Zieliński nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Janem Zielińskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Jan Zieliński ma 60 lat. Jan Zieliński posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w roku W latach był pracownikiem Banku Handlowego w Warszawie S.A. (ostatnio zajmował stanowisko dyrektora departamentu), następnie, od roku 1990 do 2003 był Wiceprezesem Zarządu (Dyrektorem ds. Finansowych) BRE Banku S.A. Oprócz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Jan Zieliński pełni, od roku 2004, funkcję członka Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, a także funkcje członka rad nadzorczych: TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim oraz FINRYAN International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Janusz Maciejewicz Członek Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Janusz Maciejewicz nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Januszem Maciejewiczem a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Janusz Tomasz Maciejewicz ma 74 lata. Janusz Maciejewicz jest inżynierem mechanikiem, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach w roku Janusz Maciejewicz był m.in. Dyrektorem Generalnym Kombinatu Górniczo- Hutniczego Miedzi w Lubinie ( ), Ministrem Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego ( ), Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ( ), Członkiem Zarządu BRE Bank S.A. ( ), Dyrektorem BRE Bank S.A. ds. Administracji ( ), Wiceprezesem Zarządu Banku Częstochowa S.A. ( ). Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Janusz Maciejewicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tele-Tech Inwestment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz członka Rady Nadzorczej BRE.locum Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Piotr Jastrzębski Członek Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Piotr Jastrzębski nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Piotrem Jastrzębskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Piotr Jastrzębski ma 37 lat. Piotr Jastrzębski ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w roku 1991, a także studia magisterskie Information Technology na University of Salford w Manchester w Wielkiej Brytanii (1991 rok). Od roku 1991 do 1997 zatrudniony był w BRE Bank S.A. jako, kolejno, pracownik biura maklerskiego i doradca Prezesa, następnie w latach był Członkiem Zarządu BRE Corporate Finance S.A. Od roku 2002 do 30 listopada 2005 roku jest Dyrektorem Departamentu Inwestycji Finansowych w BRE Bank S.A. Artur Tarasek Członek Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz zatrudnienia jako specjalista ds. prawnych Emitenta Artur Tarasek nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Artur Tarasek nie podlega bezpośrednio żadnemu z członków Zarządu Emitenta, w związku z czym pełnienie przez Artura Taraska funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta nie narusza zakazu, o którym mowa w art Kodeksu Spółek Handlowych. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Arturem Taraskiem a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 14

15 Dokument Podsumowujący Artur Tarasek ma 34 lata. Artur Tarasek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku W latach był kierownikiem punktu sprzedaży w Firmie Handlowej KOSMOS w Nowym Sączu, następnie kierownikiem firmy TELE-KOM w Nowym Sączu ( ), a od 2000 do 2003 roku był asystentem radcy prawnego u Emitenta. Krzysztof Pawłowski Członek Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Krzysztof Pawłowski nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Krzysztofem Pawłowskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Krzysztof Pawłowski ma 59 lat. Krzysztof Pawłowski ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1969, a następnie, w roku 1975, uzyskał stopień doktora nauk fizycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach był szefem laboratorium badawczego Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych, następnie był senatorem Senatu RP I i II kadencji (lata ). W latach był Prezydentem Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej. Obecnie jest rektorem Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (od 1992 roku) oraz rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie (od 1996 roku). Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Krzysztof Pawłowski jest rektorem Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie oraz wspólnikiem spółki cywilnej M.K.P. Solutions. 6.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla Krzysztof Chlipała Dyrektor ds. Kluczowych Klientów Oprócz zatrudnienia u Emitenta Krzysztof Chlipała nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Krzysztofem Chlipałą a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Krzysztof Chlipała ma 37 lat. Krzysztof Chlipała ukończył Politechnikę Krakowską w roku W latach był zatrudniony w OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu jako, kolejno, specjalista ds. sprzedaży, merchandisier, dyrektor działu sprzedaży aktywnej, dyrektor działu sprzedaży oraz dyrektor handlowy działu integracji systemów. W latach był Wiceprezesem Zarządu WIGOR Sp. z o.o. w Nowym Sączu, następnie dyrektorem sprzedaży w dziale administracji publicznej Softbank S.A. w Warszawie ( ), a także Dyrektorem Handlowym w firmie AW Wiśniewski w Wielogłowach k. Nowego Sącza ( ). Poza zatrudnieniem u Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Kluczowych Klientów Krzysztof Chlipała prowadzi razem z żoną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej FUH KOBI Dorota i Krzysztof Chlipała. Marek Gancarczyk Z-ca Dyrektora ds. Kluczowych Klientów Poza zatrudnieniem u Emitenta Marek Gancarczyk nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Markiem Gancarczykiem a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Marek Gancarczyk ma 35 lat. Marek Gancarczyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing (w roku 1997) oraz zarządzanie personelem (w roku 1999), a także Podyplomowe Studium Informatyczne w Nowym Sączu (w roku 1992). Marek Gancarczyk zatrudniony jest u Emitenta od roku 2001 na stanowisku, kolejno, Key Account Manager ( ), Dyrektor Działu Kluczowych Klientów ( ) oraz Z-cy Dyrektora ds. Sprzedaży Bezpośredniej ( ). 15

16 Dokument Podsumowujący Janusz Krupa Dyrektor ds. Logistyki Poza zatrudnieniem u Emitenta Janusz Krupa nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Januszem Krupą a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Janusz Krupa ma 35 lat. Janusz Krupa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Janusz Krupa jest zatrudniony u Emitenta od roku 1995 na stanowisku, kolejno, Manager ds. Logistyki ( ), Kierownik Działu Zaopatrzenia ( ) oraz Dyrektor ds. Logistyki (od 1999 roku). Barbara Konar Główny Księgowy Poza zatrudnieniem u Emitenta Barbara Konar nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Barbarą Konar a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Barbara Konar ma 50 lat. Barbara Konar posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie w roku Barbara Konar zatrudniona była na stanowiskach ekonomisty, kierownika działu księgowości oraz z-cy dyrektora ds. ekonomicznych głównego księgowego w Sądeckich Zakładach Naprawy Samochodów w Nowym Sączu w latach , następnie, w latach , jako z-ca dyrektora ds. ekonomicznych główny księgowy w Sądeckich Zakładach Naprawy Samochodów w upadłości oraz jako główny księgowy w Fundacji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu ( ). Od roku 1995 Barbara Konar jest głównym księgowym u Emitenta. Robert Sztaba Dyrektor ds. Sprzedaży Dystrybucyjnej Poza zatrudnieniem u Emitenta Robert Sztaba nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Robertem Sztabą a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Robert Sztaba ma 30 lat. Robert Sztaba jest magistrem inżynierem, ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku W latach był zatrudniony w OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu jako specjalista ds. handlowych, a następnie manager produktu kasy fiskalne. Od września 2004 roku jest pracownikiem Emitenta, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Dystrybucyjnej. Radosław Szczygieł Dyrektor ds. Technicznych Poza zatrudnieniem u Emitenta Radosław Szczygieł nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Radosławem Szczygłem a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Radosław Szczygieł ma 34 lata. Radosław Szczygieł posiada wykształcenie wyższe, w roku 1995 ukończył kierunek Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Radosław Szczygieł zatrudniony jest u Emitenta od 1995 roku, kolejno jako informatyk, kierownik działu badawczo- -rozwojowego (od 1996 roku) oraz dyrektor pionu badawczo-rozwojowego (od 1999 roku). Od 2003 roku jest Dyrektorem ds. Technicznych. Jolanta Zoń Radca Prawny Oprócz zatrudnienia u Emitenta Jolanta Zoń nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Jolantą Zoń a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 16

17 Dokument Podsumowujący Jolanta Zoń ma 47 lat. Jolanta Zoń posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w roku 1985 oraz odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i zdała egzamin radcowski w roku Jolanta Zoń zatrudniona jest u Emitenta od roku Poza zatrudnieniem u Emitenta na stanowisku radcy prawnego Jolanta Zoń świadczy stałą obsługę prawną w BCS Polska Sp. z o.o. 7. Znaczący akcjonariusze oraz transakcje z powiązanymi stronami Jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie. Posiadane przez BRE Bank S.A. akcje Emitenta stanowią 92,59% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 92,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent jest stroną 2 umów z BRE Bank S.A.: umowy rachunku bankowego, umowy finansowej dotyczącej możliwości otwarcia przez Emitenta akredytywy do kwoty ,00 zł (nazwanej umową współpracy szczególną) oraz 2 umów z podmiotem zależnym BRE Bank S.A. Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. Wartość wszystkich transakcji z BRE Bank S.A. oraz podmiotem zależnym BRE Bank S.A. (Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.), z tytułu zakupów i z tytułu sprzedaży w okresie od stycznia do września 2005 roku wyniosła ok. 35 tys. zł. 8. Informacje finansowe 8.1 Sprawozdania finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Koniec okresu 30/09/2005 Koniec okresu 30/09/2004 Koniec okresu 31/12/2004 Koniec okresu 31/12/2003 Koniec okresu 31/12/2002 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto

18 Dokument Podsumowujący Zysk (strata) na jedną akcję Z działalności kontynuowanej: Zwykły 1,13 2,03 2,44 0,83 0,27 Rozwodniony 1,13 2,03 2,44 0,83 0,27 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły 1,13 2,03 2,44 0,83 0,27 Rozwodniony 1,13 2,03 2,44 0,83 0,27 Źródło: Emitent BILANS AKTYWA Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu 30/09/ /12/ /12/ /12/2002 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne w tym wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Udziały w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Aktywa razem Źródło: Emitent 18

19 BILANS PASYWA Dokument Podsumowujący Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu 30/09/ /12/ /12/ /12/2002 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Zyski zatrzymane Zobowiązanie długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem Źródło: Emitent 19

20 Dokument Podsumowujący SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Koniec okresu 30/09/2005 Koniec okresu 30/09/2004 Koniec okresu 31/12/2004 Koniec okresu 31/12/2003 Koniec okresu 31/12/2002 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Działalność operacyjna Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja Różnice kursowe (4) (2) Odsetki otrzymane (134) (75) (100) (476) (300) Odsetki zapłacone Dywidendy otrzymane (4) - - (2) - (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej 2 (45) (74) (79) 5 Zmiana stanu zapasów (8 567) (7 932) Zmiana stanu należności (1 265) (5 164) Zmiana stanu zobowiązań i rezerw (2 099) (7 917) (5 746) Zmiana stanu innych aktywów (22) (35) 84 Podatek dochodowy zapłacony (2 713) (2 224) (2 537) (2 512) (1 465) (4 584) (223) Działalność inwestycyjna Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych (2 018) (1 283) (3 407) (1 808) (1 984) Wydatki na zakup aktywów finansowych (12 000) Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych Odsetki uzyskane Dywidendy otrzymane (1 877) (1 124) (3 195) (13 716) Działalność finansowa Wpływy z kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek (6 831) - Wydatki z tytułu umorzenia kapitału podstawowego (17 252) - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (307) (163) (280) (91) - Dywidendy wypłacone (8884) - - (3 510) (1 722) Odsetki zapłacone (120) (167) (200) (412) (41) Inne wypłaty z zysku (20) - Różnice kursowe - (55) (55) 4 2 (7 745) (385) (535) (28 112) Zmiana stanu środków pieniężnych (3 420) (6 093) (3 953) (1 596) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 ELZAB RB-W 75 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 75 / 2010 Data sporządzenia: 2010-12-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat oświadczenia członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. W dniu 14 kwietnia na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka FERRO SA z siedzibą w Skawinie. Papiery wartościowe wprowadzane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Pismo Prezesa Zarządu Pamapol S.A. Pamapol S.A. jest jednostką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R.

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R. KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R. 1. Do publicznego obrotu zostały dopuszczone kolejne emisje akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. I. Charakterystyka Spółki Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

I. Wybrane dane finansowe za okres od 01 stycznia do 30 września II. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3

I. Wybrane dane finansowe za okres od 01 stycznia do 30 września II. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3 Spis treści I. Wybrane dane finansowe za okres od 01 stycznia do 30 września 2011 3 II. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3 III. Aktywność podejmowana w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 45 / 2010

Raport bieżący nr 45 / 2010 ELZAB RB-W 45 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 45 / 2010 Data sporządzenia: 2010-10-28 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat stanowisko Zarządu ELZAB S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Maj 2008

Prezentacja dla inwestorów Maj 2008 OPTeam Spółka Akcyjna Prezentacja dla inwestorów Maj 2008 1. Profil Spółki 2. Działalność 3. Wyniki finansowe 4. Strategia rozwoju, inwestycje 5. Oferta publiczna 6. Załączniki Polska firma technologiczna,

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA.

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W dniu 23 października br., na głównym rynku GPW zadebiutowała

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A.

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. Waspol SA była pierwszą spółką, która - 19 stycznia - zadebiutowała w tym roku

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Wysogotowo, 1.12.2005 r. Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Raport bieżący: PBG/RB/2005/88 Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A. Zarząd Spółki PBG S.A.

Bardziej szczegółowo

W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A.

W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A. W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A. W dniu 9 lutego br. na rynku NewConnect zadebiutowała Atlantis

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca). ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 3 do prospektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.04.2010 roku do 30.06.2010 roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo