DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY"

Transkrypt

1 Dokument Podsumowujący DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY Niniejsze podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie niniejszego Prospektu powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości informacji zawartych w Prospekcie. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do Prospektu skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami Prospektu. 1. Dyrektorzy oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Emitenta, doradcy i biegli rewidenci Członkami Zarządu Emitenta są: Bogusław Łatka Prezes Zarządu, Zbigniew Stanasiuk Wiceprezes Zarządu, Andrzej Wawer Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych, Jarosław Wilk Członek Zarządu Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. Członkami Rady Nadzorczej Emitenta są: Jan Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej, Janusz Maciejewicz Członek Rady Nadzorczej, Piotr Jastrzębski Członek Rady Nadzorczej, Artur Tarasek Członek Rady Nadzorczej, Krzysztof Pawłowski Członek Rady Nadzorczej. Innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta, które mają znaczenie dla prawidłowego zarządzania prowadzoną przez Emitenta działalnością, są: Krzysztof Chlipała Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marek Gancarczyk Z-ca Dyrektora ds. Kluczowych Klientów, Janusz Krupa Dyrektor ds. Logistyki, Barbara Konar Główny Księgowy, Robert Sztaba Dyrektor ds. Sprzedaży Dystrybucyjnej, Radosław Szczygieł Dyrektor ds. Technicznych, Jolanta Zoń Radca Prawny. Powyższe osoby zostały zakwalifikowane jako osoby, które mają znaczenie dla prawidłowego zarządzania prowadzoną przez Emitenta działalnością ze względu na następujące okoliczności związane z tymi osobami: - wpływ na podejmowanie istotnych decyzji w sprawach Emitenta, - wpływ na bieżące funkcjonowanie Emitenta oraz na jego rozwój, - stanowisko zajmowane u Emitenta, tj. kierowanie pionami i działami, kluczowymi dla funkcjonowania firmy, - niezbędność dla prawidłowego funkcjonowania Emitenta oraz wpływ na wyniki finansowe Emitenta, - zaangażowanie w pracę u Emitenta, - doświadczenie zawodowe, - fachowość, - staż pracy u Emitenta. 1

2 Dokument Podsumowujący Doradcami są: Oferującym jest Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Doradcą Prawnym jest kancelaria GESSEL. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Doradcą Finansowym jest BRE Corporate Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Biegłym Rewidentem jest Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 2. Statystyki oferty i przewidywany harmonogram Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest w ramach Puli Podstawowej: do sprzedaży Akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w ramach Puli Dodatkowej przewidziano do sprzedaży Akcji. Wszystkie oferowane akcje należą do BRE Bank S.A. Do obrotu na rynku urzędowym planuje się wprowadzić: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Zapisy na akcje będą mogły być składane w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych lub Transzy Otwartej, które razem będą stanowiły Pulę Podstawową Akcji Oferowanych. Niezależnie zostanie przewidziana Pula Dodatkowa Akcji Oferowanych. Sprzedający zastrzegają sobie prawo przydzielenia mniejszej liczby akcji, niż przewidziana w Puli Podstawowej, jak też nieprzydzielenia żadnej akcji z Puli Dodatkowej, co może nastąpić także w przypadku, gdy łączny popyt na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Inwestorów Indywidualnych przewyższy łączną liczbę akcji Oferowanych. W Puli Podstawowej oferowanych będzie Akcji z czego: w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych będzie Akcji. w Transzy Otwartej oferowanych będzie Akcji. Pula Dodatkowa będzie obejmowała Akcji. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Sprzedającego i niezwłocznie przekazana do KPWiG oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt, oraz w trybie przekazania równocześnie informacji do KPWiG i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Cena ta nie przekroczy 20 zł. Otwarcie Publicznej Oferty nastąpi 8 grudnia 2005 r., a jej zamknięcie 13 grudnia 2005 r. Zapisy na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będą przyjmowane w dniach od 8 grudnia 2005 r. do 12 grudnia 2005 r. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W wypadku zmiany terminów Publicznej Oferty zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, zatwierdzony przez KPWiG aneks do Prospektu. Informacja ta zostanie przekazana nie później niż przed zmianą danego terminu. Przydział Akcji zostanie dokonany przez Sprzedającego do 3 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty. 2

3 Dokument Podsumowujący 3. Kluczowe informacje dotyczące wybranych danych finansowych 3.1 Wybrane dane finansowe Emitenta Tabela: Wybrane historyczne dane finansowe Emitenta (tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów I-III kw. 2005* I-III kw. 2004* Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Zysk (brutto) ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto * Sprawozdania finansowe za III kwartał 2005 r. (wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2004 r.) nie były badane przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent Tabela: Wybrane wskaźniki finansowe Emitenta I-III kw. 2005* I-III kw. 2004* Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Rentowność sprzedaży (brutto) 35,1% 35,9% 34,3% 36,4% 27,4% Rentowność EBITDA 19,2% 23,6% 21,4% 24,5% 13,6% Rentowność EBIT 14,9% 20,5% 18,3% 21,1% 9,2% Rentowność brutto 15,0% 20,2% 18,1% 21,2% 9,7% Rentowność netto 12,0% 16,3% 14,6% 15,4% 7,3% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,23 b.d. 0,29 0,50 0,32 * Sprawozdania finansowe za III kwartał 2005 r. (wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2004 r.) nie były badane przez biegłego rewidenta b.d. brak porównywalnych danych bilansowych na dzień 30 września 2004 r. wg MSSF Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: rentowność sprzedaży (brutto) = zysk na sprzedaży brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu rentowność EBIT = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / pasywa ogółem 3.2 Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Celem Oferty Publicznej jest sprzedaż części z posiadanych przez BRE Bank Akcji Sprzedawanych. Szczegółowe informacje dotyczące zamiarów BRE Bank odnośnie do sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostały zamieszczone w pkt Dokumentu Ofertowego. 3

4 Dokument Podsumowujący 3.3 Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Do głównych czynników ryzyka związanych z otoczeniem Emitenta można zaliczyć: ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną, ryzyko otoczenia prawnego, ryzyko niestabilności polskiego systemu podatkowego, ryzyko polityki fiskalnej państwa, ryzyko konkurencji. Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na rynkach eksportowych Emitenta, wystąpienia spadku popytu konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów kształtowania polityki gospodarczej państwa negatywnie wpływających na pozycję rynkową Emitenta, realizowane wyniki mogą ulec pogorszeniu. Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. W szczególności wejście w życie w dniu 24 października 2005 roku trzech nowych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego (Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym), zastępujących dotychczasową regulację Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wiąże ze sobą, przynajmniej w początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji, trudności interpretacyjne oraz konieczność dostosowania się Emitenta do nowych obowiązków spółki publicznej. Stabilność obowiązujących regulacji prawnych dotyczących rejestracji sprzedaży i podatku VAT ma wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Ponadto na pozycję konkurencyjną oraz wyniki Emitenta wpływ będą miały regulacje dotyczące wymagań technicznych wobec tych urządzeń. Nasilanie działań konkurencyjnych na rynkach, gdzie działa Emitent, może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki oraz na jej wyniki. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta zostały szczegółowo opisane w pkt 1.1 dokumentu Czynniki Ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Do głównych czynników ryzyka związanych z działalnością Emitenta można zaliczyć: ryzyko związane z dostawami, ryzyko walutowe, ryzyko niewykorzystania potencjału wzrostowego nowych rynków przez Emitenta. Długi czas realizacji zamówień powoduje, iż występuje ryzyko związane z prawidłowym zaplanowaniem wielkości zakupów. Ryzyko to może być widoczne w okresach zmian regulacji prawnych dotyczących rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce. Emitent jest narażony na ryzyko walutowe związane z wahaniami kursów walut obcych, a szczególnie EUR, USD oraz JPY. Ewentualny wzrost kursów EUR, USD oraz JPY może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki Emitenta. W wypadku niesprzedania przez BRE Bank S.A. planowanej liczby Akcji w ofercie sprzedaży i pozostania przez BRE Bank S.A. podmiotem dominującym wobec Emitenta, istnieje ryzyko ograniczenia możliwości podjęcia przez Emitenta działalności obejmującej tworzenie, serwisowanie, wprowadzanie do obrotu i sprzedaż oprogramowania oraz usług polegających na elektronicznym przetwarzaniu następujących transakcji w sklepach detalicznych (innych niż banki): płatności rachunków, płatności zaliczkowych z tytułu energii oraz doładowywanie kart do telefonów typu pre-paid w okresie do września 2007 roku. 4

5 Dokument Podsumowujący Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta zostały szczegółowo opisane w pkt 1.2 dokumentu Czynniki Ryzyka Czynniki ryzyka związane z Akcjami Do głównych czynników ryzyka związanych z Akcjami można zaliczyć: ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego, ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego, ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym, ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego, ryzyko zawieszenia notowań, ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego, ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego oraz ryzyko wstrzymania rozpoczęcia notowań. Istnieje ryzyko, iż Emitent na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie Akcji Serii A i Akcji Serii B do obrotu na rynku giełdowym może nie spełnić warunku określonego w 2 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia o Rynkach, ponieważ akcje objęte wnioskiem, a znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, nie będą stanowiły co najmniej 25% wszystkich Akcji Emitenta. W sytuacji gdy Emitent nie będzie dopełniał wymaganych prawem obowiązków wymaganych prawem, KPWiG może nałożyć na Emitenta, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości ,000 zł albo wydać decyzję o wykluczeniu Akcji Serii A i Akcji Serii B na czas określony lub bezterminowo z obrotu na rynku regulowanym albo zastosować łącznie obie z powyższych sankcji. W przypadku gdy obrót Akcjami Emitenta zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów GPW, na żądanie KPWiG, będzie zobowiązana wykluczyć z obrotu giełdowego Akcje Emitenta. W przypadku gdy obrót Akcjami Emitenta jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesu inwestorów GPW, na żądanie KPWiG, będzie zobowiązana do zawieszenia obrotu Akcji Serii A i Akcji Serii B na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż miesiąc. W przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów GPW, na żądanie KPWiG, będzie zobowiązana do wstrzymania dopuszczenia Akcji Serii A i Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub wstrzymania rozpoczęcia notowań Akcji Serii A i Akcji Serii B na rynku giełdowym na okres nie dłuższy niż 10 dni. Czynniki ryzyka związane z Akcjami zostały szczegółowo opisane w pkt. 2 dokumentu Czynniki Ryzyka. 4. Informacje dotyczące Emitenta 4.1 Historia Emitenta Emitent został utworzony jako spółka OPTIMUS Inter Commerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu na podstawie umowy spółki z dnia 20 lipca 1994 roku. Założycielami OPTIMUS Inter Commerce Sp. z o.o. były Inter Commerce for Shops Sp. z o.o. oraz OPTIMUS S.A. OPTIMUS Inter Commerce Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 30 sierpnia 1994 roku. W obecnej formie prawnej spółki akcyjnej Emitent istnieje od dnia 12 lipca 1995 roku (dnia przekształcenia spółki OPTIMUS Inter Commerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu w spółkę akcyjną pod firmą OPTIMUS Inter Commerce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie). Od dnia 16 października 2001 roku Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

6 Dokument Podsumowujący W roku 1995 dwukrotnie podniesiono kapitał zakładowy Emitenta. Na podstawie uchwały nr 1 z dnia 21 sierpnia 1995 roku NWZA kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1 zł jedna akcja. Akcje serii B zostały zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji. Akcje serii B zostały objęte przez dotychczasowego akcjonariusza OPTIMUS S.A., wobec nieobjęcia akcji przez pozostałych akcjonariuszy. Na podstawie uchwały nr 1 z dnia 7 listopada 1995 roku NWZA kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1 zł jedna akcja. Wszystkie akcje serii C, w związku ze zrzeknięciem się prawa poboru akcji serii C przez akcjonariuszy Emitenta: Dorotę Mroczek i Inter Commerce for Shops Sp. z o.o., zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowego akcjonariusza OPTIMUS S.A. W roku 1994 Emitent zawarł umowy dostawy i licencji know-how z japońską firmą BMC Inc. Na podstawie powyższych umów uruchomiono produkcję pierwszych dwóch modeli kas fiskalnych. W roku 1996 Emitent rozszerzył ofertę dystrybucyjną o wagi i urządzenia automatycznej identyfikacji służące wspomaganiu sprzedaży w placówkach handlowych. W tym samym roku, w celu stworzenia projektu własnych kas fiskalnych, utworzono u Emitenta dział badawczo-rozwojowy. Owocem prac działu badawczo-rozwojowego Emitenta było wprowadzenie do oferty Emitenta pierwszej drukarki fiskalnej zaprojektowanej od podstaw u Emitenta (rok 1997), a także własnej kasy fiskalnej (rok 1998). W kolejnych latach Emitent rozszerzał i zmieniał ofertę Urządzeń Fiskalnych, dostosowując we własnym zakresie produkty do potrzeb rynku. W dniu 21 listopada 1997 roku NWZA podjęło uchwałę, na podstawie której podwyższono kapitał zakładowy Emitenta z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1 zł jedna akcja. W roku 1998 Emitent zawarł z większościowym akcjonariuszem Emitenta OPTIMUS S.A. umowy, których przedmiot obejmował zlecenie dystrybucji i magazynowania, a także montażu i serwisowania urządzeń Emitenta przez OPTIMUS S.A. W roku następnym Emitent wdrożył system SAP R/3, który zdecydowanie usprawnił sposób zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta. Równocześnie Emitent rozpoczął działalność proeksportową. W kolejnym okresie, w wyniku nabycia akcji Emitenta, OPTIMUS S.A. stał się jedynym akcjonariuszem Emitenta. W dniu 28 kwietnia 2000 roku firma Emitenta została zmieniona na: OPTIMUS IC Spółka Akcyjna. W roku 2000 nastąpiło rozszerzenie oferty produktowej Emitenta o systemy akceptacji kart płatniczych. Rok później nastąpiło wprowadzenie nowej, określonej przez Ministerstwo Finansów, homologacji Urządzeń Fiskalnych. W tym okresie Emitent posiadał najszerszą na rynku polskim ofertę Urządzeń Fiskalnych (stanowiły one połowę dopuszczonych wówczas do stosowania w Polsce kas i drukarek fiskalnych). W 2001 roku Emitent podpisał umowę współpracy z amerykańską firmą PSC, a rok później z hiszpańską firmą DIBAL. Wskutek podpisania powyższych umów Emitent stał się autoryzowanym dystrybutorem produktów firm PSC i DIBAL na rynku polskim, zapewniając sobie równocześnie dostęp do najnowocześniejszych światowych technologii opartych m.in. o kody kreskowe. Emitent zwiększył ekspansję własnych produktów na zagranicznych rynkach zbytu. W roku 2002 powyżej opisane umowy zawarte przez Emitenta z OPTIMUS S.A. dotyczące montażu, magazynowania oraz serwisowania Urządzeń Fiskalnych Emitenta zostały rozwiązane, a Emitent przejął cały proces związany z produkcją i serwisowaniem Urządzeń Fiskalnych. Utrzymano współpracę z OPTIMUS S.A. w zakresie dystrybucji Urządzeń Fiskalnych produkowanych przez Emitenta w sieci dealerskiej. Emitent równocześnie rozwijał sprzedaż bezpośrednią do klientów końcowych. W roku następnym Emitent wprowadził do swojej oferty Urządzenia Fiskalne i metryczne przeznaczone do stosowania w taksówkach. W dniu 27 czerwca 2003 roku jedyny akcjonariusz Emitenta OPTIMUS S.A. sprzedał wszystkie posiadane akcje Emitenta. Akcje Emitenta zostały nabyte przez BRE Bank S.A., TELE-TECH Sp. z o.o., Polską Grupę Zarządzania Funduszami Sp. z o.o. oraz przez Emitenta w celu umorzenia. W dniu 10 lipca 2003 roku NWZA podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych Emitenta (w tym akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, tys. akcji imiennych 6

7 Dokument Podsumowujący uprzywilejowanych serii C oraz tys. akcji imiennych uprzywilejowanych serii D). W tym samym dniu podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł do kwoty zł. Powyżej wskazane akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy Emitenta obniżony w dniu 13 listopada 2003 roku. W roku 2004 Polska Grupa Zarządzania Funduszami Sp. z o.o. sprzedała wszystkie posiadane akcje Emitenta TELE-TECH INVESTMENT Sp. z o.o. Następnie TELE-TECH INVESTMENT Sp. z o.o. w dniu 1 marca 2004 roku sprzedała wszystkie posiadane akcje Emitenta BRE Bank S.A. W wyniku wykonania powyższej umowy jedynym akcjonariuszem Emitenta stał się BRE Bank S.A. W tym samym roku OPTIMUS S.A. wypowiedział Emitentowi umowę dystrybucyjną, w związku z czym od tego momentu Emitent samodzielnie prowadzi sprzedaż zarówno w sieci dealerskiej, jak i bezpośrednio do klientów końcowych. W 2004 roku Emitent został autoryzowanym dystrybutorem firmy CAS CORPORATION, a także wdrożył System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. W dniu 8 listopada 2004 roku Emitent zawarł z OPTIMUS S.A. ugodę i umowę licencyjną, na podstawie których Emitent jest uprawniony do używania w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy znaku towarowego OPTIMUS na wybranych wyrobach. Jednocześnie Emitent zobowiązał się do zaniechania używania znaków towarowych zawierających słowo OPTIMUS na wyrobach nie objętych licencją. Ponadto Emitent i OPTIMUS S.A., zobowiązały się do nieprowadzenia w okresie 4 lat od dnia 8 listopada 2004 roku działalności konkurencyjnej w stosunku do drugiej strony, samodzielnie oraz przez podmioty zależne. Emitent zobowiązał się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do OPTIMUS S.A. w zakresie produkcji i dystrybucji komputerów PC, zaś OPTIMUS S.A. zobowiązał się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu urządzeń konkurencyjnych do urządzeń będących w ofercie Emitenta. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do zmiany brzmienia swojej firmy. W dniu 20 stycznia 2005 roku NWZA podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy Emitenta. Firma Emitenta otrzymała obecne brzmienie: NOVITUS Spółka Akcyjna. Nowe brzmienie firmy Emitenta zostało zarejestrowane dnia 3 lutego 2005 roku i od tego czasu Spółka w obrocie posługuje się nową firmą. W dniu 13 kwietnia 2005 roku ZWZA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł, w drodze emisji akcji imiennych serii E oferowanych w drodze subskrypcji prywatnej członkom kadry kierowniczej Emitenta. W tym samym dniu ZWZA podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wszystkie akcje imienne serii A i akcje imienne serii B zostały zamienione na wniosek ich właściciela BRE Bank S.A. na Akcje Serii A na okaziciela i Akcje Serii B na okaziciela. Akcje Serii A i Akcje Serii B zostały oznaczone jako akcje na okaziciela w Statucie Emitenta wraz z innymi zmianami Statutu na podstawie uchwały z dnia 13 lipca 2005 roku NWZA w sprawie zmiany Statutu Emitenta. Zmiana Statutu została zarejestrowana postanowieniem z dnia 28 lipca 2005 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4.2 Ogólny zarys działalności Emitenta NOVITUS (działający do 2 lutego 2005 r. pod firmą OPTIMUS IC) jest liderem na polskim rynku Urządzeń Fiskalnych oraz jednym z czołowych dostawców rozwiązań elektroniczno-informatycznych wspomagających pracę handlu, usług oraz logistyki. Działalność Emitenta wiąże się przede wszystkim z: projektowaniem, produkcją i dystrybucją Urządzeń Fiskalnych, tj. kas i drukarek fiskalnych, w tym kas specjalizowanych do taksówek; dystrybucją Urządzeń Niefiskalnych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki, w tym przede wszystkim: urządzeń automatycznej identyfikacji (głównie czytników i drukarek kodów kreskowych oraz kolektorów danych), wag elektronicznych oraz systemów sprzedaży; sprzedażą oprogramowania (własnego oraz zakupionego od innych podmiotów) do oferowanych urządzeń i usług oraz zaprojektowanego na zamówienie klientów; 7

8 Dokument Podsumowujący dystrybucją części serwisowych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzedawanych urządzeń, usługami szkoleniowymi i serwisowymi w zakresie wszystkich sprzedawanych urządzeń. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do następujących podmiotów: punktów handlowych i usługowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sieci sklepów detalicznych i usług (w tym polskich sieci handlowych, zagranicznych sieci supermarketów oraz ogólnopolskich dystrybutorów prasy), centrów logistyczno-hurtowych oraz hurtowni, korporacji taxi i indywidualnych taksówkarzy, jednostek użyteczności publicznej i administracji państwowej wykorzystujących głównie rozwiązania automatycznej identyfikacji, banków, aptek i hurtowni farmaceutycznych, hoteli i restauracji, stacji paliw oraz firm transportowych, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, podmiotów świadczących usługi parkingowe, zakładów fotograficznych, podmiotów świadczących usługi wyświetlania filmów i taśm wideo. Procesy produkcyjne prowadzone przez Emitenta polegają na finalnym montażu Urządzeń Fiskalnych przy użyciu wcześniej przygotowanych podzespołów oraz przeprowadzaniu wielu testów uwzględniających specyfikę pracy produkowanych urządzeń. Urządzenia oferowane przez NOVITUS, w tym w szczególności Urządzenia Fiskalne, są produkowane w oparciu o rozwiązania opracowane przez własny dział badawczo- -rozwojowy, dzięki czemu NOVITUS może stosunkowo szybko dostosowywać swoją ofertę do potrzeb klientów oraz zmian w regulacjach fiskalnych, dynamicznie zwiększać zakres oferty oraz wchodzić skutecznie w nowe nisze rynkowe, wyprzedzając działania konkurencji. W odniesieniu do Urządzeń Fiskalnych Spółka jest liderem na rynku polskim pod względem udziałów rynkowych (24% w 2004 r.) i kompleksowości oferty. NOVITUS posiada najszerszą na rynku ofertę Urządzeń Fiskalnych wyprodukowanych w oparciu o własne projekty, obejmującą obecnie 22 modele. Doświadczenie zdobyte na rynku polskim umożliwiło Spółce ekspansję na rynkach zagranicznych. NOVITUS jest największym polskim eksporterem Urządzeń Fiskalnych przede wszystkim na rynki Europy Południowo- -Wschodniej. Od początku swojej działalności NOVITUS sprzedał na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych ponad 330 tys. Urządzeń Fiskalnych oraz uzyskał największą liczbę homologacji (71). Spółka posiada również szeroką ofertę Urządzeń Niefiskalnych, których udział w strukturze przychodów ze sprzedaży uległ zwiększniu w okresie ostatnich 3 lat obrotowych w wyniku podpisania przez Spółkę istotnych kontraktów z kluczowymi klientami. Szerokość asortymentu w segmencie niefiskalnym wyróżnia ofertę Spółki na tle ofert prezentowanych przez jej głównych konkurentów. Urządzenia Niefiskalne mogą być zintegrowane z oferowanymi przez Emitenta produktami fiskalnymi w ramach systemów elektronicznoinformatycznych wspierających funkcje sprzedaży, gospodarki magazynowej, logistyki oraz produkcji. W przypadku urządzeń automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych Spółka jest bezpośrednim importerem tych urządzeń, natomiast systemy transakcji elektronicznych bazują przede wszystkim na autorskich rozwiązaniach Emitenta. Na koniec roku 2004 udział Emitenta w rynku urządzeń automatycznej identyfikacji, według szacunków własnych Spółki na postawie liczby sprzedanych urządzeń, wyniósł ok. 19%. Natomiast szacowany przez Emitenta udział Spółki w liczbie sprzedanych handlowych wag elektronicznych w roku 2004 wyniósł ok. 10% i wzrósł do ok. 16% w okresie od października 2004 r. do września 2005 r. W działalności Spółki oraz strategii na najbliższe lata (opisanej w punkcie 13.1 Dokumentu Rejestracyjnego) można zauważyć odchodzenie od sprzedaży pojedynczych urządzeń i usług z nimi związanych na rzecz zintegrowanych systemów dostosowanych do potrzeb końcowego odbiorcy. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności i kompleksowości oferty Spółki. Zintegrowane systemy sprzedaży stanowią pakiet składający się z Urządzeń Fiskalnych, komputerów, urządzeń automatycznej identyfikacji, systemów ważących, systemów płatności bezgotówkowych, a także oprogramowania oraz infrastruktury komunikacyjnej (okablowania i bezprzewodowych systemów komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami). 8

9 Dokument Podsumowujący Od początku swojego istnienia Spółka przywiązywała dużą uwagę nie tylko do jakości oferty asortymentowej, ale również do standardów serwisu (własnego oraz prowadzonego przez autoryzowanych partnerów handlowych) zarówno w odniesieniu do wyrobów własnej produkcji, jak i towarów pochodzących z importu oraz rozwiązań oferowanych w ramach systemów sprzedaży i transakcji elektronicznych. NOVITUS prowadzi sprzedaż swoich produktów i towarów zarówno przez pośredników (w systemie dystrybucyjnym), jak i bezpośrednio przez własny dział sprzedaży (do klientów kluczowych oraz na rynki eksportowe). Poniżej przedstawiono strukturę sprzedaży Emitenta w podziale na poszczególne rodzaje działalności. Tabela: Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży netto (tys. zł) I-III kw % udział I-III kw % udział 2004 % udział 2003 % udział 2002 % udział Urządzenia Fiskalne ,0% ,6% ,2% ,0% ,6% Urządzenia Fiskalne z wyłączeniem urządzeń do taksówek Urządzenia Fiskalne do taksówek Urządzenia automatycznej identyfikacji i wagi elektroniczne ,8% ,9% ,0% ,4% ,6% 515 1,2% ,7% ,2% ,6% ,7% ,9% ,0% ,3% ,8% Pozostałe ,3% ,5% ,8% ,7% ,6% Części serwisowe ,1% ,1% ,8% ,6% ,0% Usługi w zakresie transakcji elektronicznych, serwisu oraz szkoleń ,7% ,8% ,0% ,8% ,6% Systemy sprzedaży ,8% ,5% ,5% ,6% 636 1,3% Inne urządzenia 294 0,7% ,1% ,5% ,7% 803 1,7% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent W latach obserwuje się dynamiczny wzrost wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta, które zwiększyły się prawie o 50% w roku 2004 w porównaniu z rokiem Do najważniejszych przyczyn tego wzrostu należy zaliczyć wprowadzenie nowych Urządzeń Fiskalnych na rynek krajowy (w tym urządzeń do taksówek) i na rynki eksportowe oraz pozyskanie nowych strategicznych klientów, co było możliwe głównie dzięki znacznej rozbudowie oferty w zakresie urządzeń automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych. W okresie 3 kwartałów 2005 r. wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta wynosiła 42,0 mln zł i była o 11,3 mln zł (tj. o ok. 21%) niższa od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to odnotowano jeden z najwyższych poziomów sprzedaży w historii Spółki. Zaznaczyć jednak należy, że po wyeliminowaniu wpływu na przychody ze sprzedaży istotnych kontraktów z kluczowymi klientami oraz wpływu rynku taxi wartość przychodów osiągnięta w okresie 3 kwartałów 2005 r. (ok. 38,7 mln zł) byłaby nieznacznie niższa od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (ok. 40,1 mln zł). Wprowadzenie obowiązku fiskalizacji taksówkarzy pod koniec grudnia 2003 r. spowodowało bardzo duży wzrost sprzedaży kas fiskalnych do taksówek pod koniec roku 2003 oraz w I kwartale Ponadto jeden z głównych odbiorców Urządzeń Fiskalnych dokonał wymiany większości urządzeń w roku 2004, a w roku 2005 dokonuje zakupów kas jedynie dla nowo otwieranych placówek. Spadek udziału urządzeń automatycznej identyfikacji oraz wag elektronicznych w strukturze przychodów ze sprzedaży w okresie 3 kwartałów 2005 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest związany przede wszystkim z faktem realizacji znaczącej wartości kontraktów do dwóch odbiorców odnoszących się prawie w całości do roku Na spadek przychodów ze sprzedaży w okresie 3 kwartałów 2005 r. wpływ miało również osłabienie koniunktury w gospodarce polskiej, w tym m.in. niższa dynamika nakładów inwestycyjnych. Dominującym rynkiem działalności Emitenta jest rynek krajowy, na który w roku 2004 oraz w okresie 3 kwartałów 2005 r. przypadało ok. 96% przychodów ze sprzedaży netto ogółem. 9

10 Dokument Podsumowujący 5. Wyniki Emitenta oraz czynniki wpływające na perspektywy rozwoju 5.1 Badania i rozwój Emitent rozpoczął prace rozwojowe w 1996 r., a więc 2 lata po powstaniu Spółki. W pierwszych dwóch latach działalności Spółka produkowała wyroby (elektroniczne kasy rejestrujące) w oparciu o technologie zakupione od japońskiej firmy BMC Inc. W oparciu o doświadczenie zdobyte w czasie współpracy z BMC Inc. Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu działalności rozwojowej w zakresie projektowania urządzeń elektronicznych. Posiadanie własnego działu badawczo-rozwojowego dawało Spółce przewagę konkurencyjną, umożliwiając elastyczną reakcję na aktualne potrzeby odbiorców oraz pozwoliło jej obniżyć koszty wytworzenia projektowanych urządzeń. W momencie powstania działu badawczo-rozwojowego było w nim zatrudnionych kilku pracowników, których liczba na koniec września 2005 r. wzrosła do 22, co stanowi 15% wszystkich pracowników Spółki. Są oni zatrudnieni na stanowiskach: elektroników, programistów, mechaników, laborantów i testerów. Posiadana przez Spółkę wiedza i zasoby umożliwiają: projektowanie elektroniki, mechaniki i oprogramowania, wykonywanie prototypów pakietów elektroniki oraz elementów mechaniki, testowanie w ramach własnego laboratorium. Dział badawczo-rozwojowy Emitenta jest wyposażony w profesjonalne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM oraz narzędzia do projektowania oprogramowania. Spółka zaprojektowała i wprowadziła do sprzedaży do końca września 2005 r. 38 Urządzeń Fiskalnych oraz oprogramowanie specjalistyczne, w tym 10 urządzeń, które zostały dostosowane do wymogów rynków zagranicznych (7 krajów). Wysokość wydatków na prace rozwojowe (finansowanych w całości ze środków własnych) wynosiła odpowiednio 484 tys. zł w roku 2002, 296 tys. zł w roku 2003, 825 tys. zł w roku 2004 i 886 tys. zł w okresie 3 kwartałów 2005 r. 5.2 Patenty i licencje, znaki towarowe i homologacje W sytuacji gdy Emitent korzysta z cudzych programów lub utworów objętych prawami autorskimi, ma zawarte umowy bądź przenoszące majątkowe prawa autorskie na Emitenta, bądź też umowy licencyjne dające prawa do wykorzystywania programów lub utworów na właściwych polach eksploatacji. Emitent nie posiada żadnych patentów mających istotne znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności. Emitent posiada 2 licencje mające istotne znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności: licencję na korzystanie ze znaku towarowego OPTIMUS oraz licencję na korzystanie z systemu SAP R3. Emitent zgłosił do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP 3 znaki towarowe słowno-graficzne oraz jeden znak towarowy słowny NOVITUS oraz do rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante znak towarowy NOVITUS. Emitent w trakcie bieżącej działalności zgłasza do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP znaki towarowe na wszystkie własne produkty. Emitent zgłosił do rejestracji ponad 30 znaków towarowych na własne produkty. Emitent w ramach prowadzonej działalności, w celu wprowadzenia do obrotu produkowanych Urządzeń Fiskalnych, uzyskuje konieczne homologacje Ministra Finansów. Homologacje wydawane są na wniosek Emitenta w drodze decyzji administracyjnych stwierdzających, iż dane urządzenie o zastosowaniu specjalnym (urządzenie fiskalne) spełnia kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać Urządzenia Fiskalne. Powyższe stwierdzenie wydane w formie decyzji administracyjnej kwalifikuje urządzenie fiskalne do obrotu. Emitent uzyskał homologacje na wszystkie oferowane w sprzedaży produkty. 10

11 Dokument Podsumowujący 5.3 Czynniki wywierające znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta Rozwój Emitenta warunkują czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstwa, jak i wewnętrzne ściśle związane z jego działalnością. Wymienione poniżej czynniki są jednymi z ważniejszych, jakie wywierają istotny wpływ na strategię rozwoju Spółki Czynniki zewnętrzne Czynniki zewnętrzne są związane z otoczeniem rynkowym i prawnym Spółki, z których najważniejsze to: sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na rynkach, gdzie działa Emitent, regulacje prawne i polityka fiskalna, dynamika i kierunki i rozwoju rynków, na których działa Emitent, konkurencja ze strony innych podmiotów. W związku z tym, że decydujący udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta ma rynek krajowy, perspektywy rozwoju Spółki są przede wszystkim uzależnione od sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Tempo wzrostu PKB, w tym nakładów na zakup środków trwałych, poziom inflacji, poziom kursów walut obcych (a w szczególności EUR, USD i JPY) względem złotego, poziom stóp procentowych oraz stopa bezrobocia wpływają bezpośrednio na stopień zamożności oraz siły nabywczej podmiotów gospodarczych, które są głównymi klientami Spółki. Do końca roku 2005 nie przewiduje się gwałtownych zmian w tych obszarach. Perspektywy rozwoju Emitenta są w dużej mierze uzależnione od koniunktury na rynku krajowym, a w szczególności od sytuacji w sektorze handlu i usług, który jest obecnie głównym odbiorcą produktów, towarów i usług Emitenta. NOVITUS oczekuje, że koniunktura na rynku krajowym, a w szczególności przewidywania dotyczące poprawy sytuacji w handlu wewnętrznym, przełożą się pozytywnie na popyt ze strony krajowych odbiorców asortymentu produktów, towarów i usług oferowanych przez Spółkę. Perspektywy rozwoju Emitenta są głównie uzależnione od polityki fiskalnej państwa w zakresie stabilności obowiązujących regulacji prawnych dotyczących rejestracji obrotu i podatku VAT oraz dyscypliny podatkowej grup objętych obowiązkiem fiskalizacji. Polityka fiskalna państwa ma duży wpływ na wielkość rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce oraz pozycję konkurencyjną działających na nim podmiotów. Popyt na rynku pierwotnym Urządzeń Fiskalnych w Polsce będzie w znacznej mierze uzależniony od objęcia obowiązkiem fiskalizacji kolejnych grup podatników. Na działalność oraz wyniki finansowe Emitenta mogą również wpłynąć regulacje prawne (zarówno krajowe, jak i UE) odnoszące się do takich zagadnień, jak m.in. wymagania techniczne wobec Urządzeń Fiskalnych, wprowadzenie waluty EURO w Polsce i polityka celna. Perspektywy rozwoju Emitenta są również uzależnione od nasilenia działań konkurencyjnych przede wszystkim ze strony firm krajowych działających już na tym rynku i w mniejszym stopniu podmiotów zagranicznych, które już weszły lub zamierzają wejść na polski rynek Czynniki wewnętrzne Do głównych czynników wewnętrznych wpływających na perspektywy rozwoju Emitenta należą: możliwość umocnienia pozycji rynkowej, realizacja zamierzeń inwestycyjnych, wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Obecnie NOVITUS jest liderem na rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce, największym eksporterem tych urządzeń na rynki zagraniczne oraz znaczącym podmiotem na rynku urządzeń automatycznej identyfikacji oraz wag elektronicznych. Perspektywy rozwoju Emitenta są w dużej mierze uzależnione od sukcesu w realizacji strategii Spółki, której główne założenia są przedstawione w pkt 5.4. Dokumentu Podsumowującego. Terminowa realizacja całości planów inwestycyjnych, w szczególności związanych z pracami rozwojowymi nad wprowadzeniem nowych produktów, z nowymi rozwiązaniami technologicznymi oraz z rozwojem działalności w zakresie oprogramowania do systemów sprzedaży, będzie mieć wpływ na pozycję konkurencyjną, dynamikę rozwoju oraz rentowność Spółki. 11

12 Dokument Podsumowujący Sprzedaż Akcji Emitenta w ofercie publicznej oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym zwiększy wiarygodność Spółki w kontakcie z partnerami handlowymi, potencjalnymi partnerami kapitałowymi oraz instytucjami finansowymi. Szczegółowy opis czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta został zamieszczony w pkt 12.2 Dokumentu Rejestracyjnego. 5.4 Główne założenia strategii rozwoju Emitenta Celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Cel ten będzie realizowany przez wzrost przychodów ze sprzedaży ukierunkowany w szczególności na uniezależnienie się od koniunktury na rynku Urządzeń Fiskalnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich poziomów realizowanych rentowności. Główne założenia strategii Emitenta na lata zakładają: utrzymanie pozycji lidera na rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce poprzez stabilne zwiększanie udziałów w tym rynku. Utrzymanie rynku Urządzeń Fiskalnych jako głównego filaru działalności Spółki zapewniającego wysoką rentowność i stanowiącego podstawowe źródło zysków Spółki; dywersyfikacja działalności Spółki poprzez rozwój we wzrostowych i wysokomarżowych rynkach, w tym w rynku systemów sprzedaży, pozwalająca na uniezależnienie się od koniunktury na rynku Urządzeń Fiskalnych w Polsce; utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie innowacyjności wykorzystywanych nowych technologii oraz dalszy ich rozwój w Spółce, w tym w szczególności w zakresie projektowania, integracji oraz wdrażania systemów wspomagających zarządzanie sprzedażą u klientów; rozwój kanałów dystrybucji w zakresie sprzedaży usług i rozwiązań zintegrowanych dla dużych klientów, w szczególności na rynku Urządzeń Niefiskalnych oraz utrzymania wysokiej efektywności zarządzania kosztami w Spółce; budowanie wizerunku Spółki i wartości marki NOVITUS jako wiodącego producenta Urządzeń Fiskalnych oraz integratora systemów sprzedaży. Wyznaczone kierunki działań mają przede wszystkim na celu dalsze zwiększanie atrakcyjności oferty Spółki dla potencjalnych klientów dzięki zaoferowaniu im bardziej zaawansowanych technologicznie i kompleksowych rozwiązań, lepiej dostosowanych do wymagań poszczególnych odbiorców. Szczegółowy opis strategii rozwoju Emitenta został zamieszczony w pkt 13.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 6. Informacje o dyrektorach, osobach zarządzających wyższego szczebla oraz pracownikach 6.1 Zarząd Bogusław Łatka Prezes Zarządu Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Bogusław Łatka nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Bogusławem Łatką a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Bogusław Łatka ma 46 lat. Bogusław Łatka posiada wykształcenie wyższe. W roku 1983 ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynieria materiałowa. W latach pracował jako referent ds. szkoleń w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, następnie, od 1985 do 1993 roku, był specjalistą technologiem w firmie NOWOMAG w Nowym Sączu. Od 1993 roku Bogusław Łatka pracuje w branży IT, najpierw jako specjalista ds. sprzedaży w OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu, a od 1994 roku jest członkiem Zarządu Emitenta (najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od 1999 roku jako Prezes Zarządu). W latach był również członkiem Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. 12

13 Dokument Podsumowujący Zbigniew Stanasiuk Wiceprezes Zarządu Oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Zbigniew Stanasiuk nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Zbigniewem Stanasiukiem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Zbigniew Stanasiuk ma 49 lat. Zbigniew Stanasiuk posiada wykształcenie wyższe. W roku 1981 ukończył, w trybie indywidualnego toku nauczania w zakresie chemii kwantowej i matematyki, Wydział Chemiczno- -Matematyczny Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Rolniczej (obecnie Akademia Podlaska) w Siedlcach. W latach był pracownikiem naukowym Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Następnie pracował jako handlowiec w Centrali Handlu Zagranicznego Polcotex Sp. z o.o. oraz Inter Commerce Sp. z o.o. Od 1992 do 1996 roku był Dyrektorem Handlowym w Inter Commerce for Shops Sp. z o.o. (jednym z założycieli Emitenta), a od 1994 roku jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta. Andrzej Wawer Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Oprócz pełnienia funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Andrzej Wawer nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Andrzejem Wawrem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Andrzej Wawer ma 42 lata. Andrzej Wawer posiada wykształcenie wyższe. W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Andrzej Wawer ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 roku. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w Wielkiej Brytanii. Andrzej Wawer pracował m.in. w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. w Warszawie (rok 1992) i w Biurze Maklerskim Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata ) jako Dyrektor Biura Maklerskiego. W latach był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Następnie pracował w Pekaes S.A. w Warszawie w latach (gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Finansowo-Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych). W latach był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W okresie późniejszym zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE, a od lutego 2004 do maja 2005 był Prezesem Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Obecnie, od dnia 1 czerwca 2005 roku, Andrzej Wawer jest zatrudniony u Emitenta na stanowisku Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych. Jarosław Wilk Członek Zarządu Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Oprócz pełnienia funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Jarosław Wilk nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Jarosławem Wilkiem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Jarosław Wilk ma 33 lata. Jarosław Wilk posiada wykształcenie wyższe. W roku 1996 ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. W latach Jarosław Wilk był zatrudniony u Emitenta jako specjalista ds. handlowych. Następnie był zatrudniony w OPTIMUS S.A. na stanowisku wiodący manager produktu. Od roku 2001 jest zatrudniony u Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Od 30 czerwca 2005 roku jest Członkiem Zarządu Emitenta. W latach był również członkiem Rady Nadzorczej OPTIMUS IC S.A. (obecnie NOVITUS S.A.). 13

14 Dokument Podsumowujący 6.2 Rada Nadzorcza Jan Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Jan Zieliński nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Janem Zielińskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Jan Zieliński ma 60 lat. Jan Zieliński posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w roku W latach był pracownikiem Banku Handlowego w Warszawie S.A. (ostatnio zajmował stanowisko dyrektora departamentu), następnie, od roku 1990 do 2003 był Wiceprezesem Zarządu (Dyrektorem ds. Finansowych) BRE Banku S.A. Oprócz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Jan Zieliński pełni, od roku 2004, funkcję członka Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, a także funkcje członka rad nadzorczych: TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim oraz FINRYAN International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Janusz Maciejewicz Członek Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Janusz Maciejewicz nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Januszem Maciejewiczem a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Janusz Tomasz Maciejewicz ma 74 lata. Janusz Maciejewicz jest inżynierem mechanikiem, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach w roku Janusz Maciejewicz był m.in. Dyrektorem Generalnym Kombinatu Górniczo- Hutniczego Miedzi w Lubinie ( ), Ministrem Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego ( ), Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ( ), Członkiem Zarządu BRE Bank S.A. ( ), Dyrektorem BRE Bank S.A. ds. Administracji ( ), Wiceprezesem Zarządu Banku Częstochowa S.A. ( ). Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Janusz Maciejewicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tele-Tech Inwestment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz członka Rady Nadzorczej BRE.locum Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Piotr Jastrzębski Członek Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Piotr Jastrzębski nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Piotrem Jastrzębskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Piotr Jastrzębski ma 37 lat. Piotr Jastrzębski ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w roku 1991, a także studia magisterskie Information Technology na University of Salford w Manchester w Wielkiej Brytanii (1991 rok). Od roku 1991 do 1997 zatrudniony był w BRE Bank S.A. jako, kolejno, pracownik biura maklerskiego i doradca Prezesa, następnie w latach był Członkiem Zarządu BRE Corporate Finance S.A. Od roku 2002 do 30 listopada 2005 roku jest Dyrektorem Departamentu Inwestycji Finansowych w BRE Bank S.A. Artur Tarasek Członek Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz zatrudnienia jako specjalista ds. prawnych Emitenta Artur Tarasek nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Artur Tarasek nie podlega bezpośrednio żadnemu z członków Zarządu Emitenta, w związku z czym pełnienie przez Artura Taraska funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta nie narusza zakazu, o którym mowa w art Kodeksu Spółek Handlowych. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Arturem Taraskiem a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 14

15 Dokument Podsumowujący Artur Tarasek ma 34 lata. Artur Tarasek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku W latach był kierownikiem punktu sprzedaży w Firmie Handlowej KOSMOS w Nowym Sączu, następnie kierownikiem firmy TELE-KOM w Nowym Sączu ( ), a od 2000 do 2003 roku był asystentem radcy prawnego u Emitenta. Krzysztof Pawłowski Członek Rady Nadzorczej Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Krzysztof Pawłowski nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Krzysztofem Pawłowskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 7 osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Krzysztof Pawłowski ma 59 lat. Krzysztof Pawłowski ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1969, a następnie, w roku 1975, uzyskał stopień doktora nauk fizycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach był szefem laboratorium badawczego Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych, następnie był senatorem Senatu RP I i II kadencji (lata ). W latach był Prezydentem Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej. Obecnie jest rektorem Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (od 1992 roku) oraz rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie (od 1996 roku). Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Krzysztof Pawłowski jest rektorem Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie oraz wspólnikiem spółki cywilnej M.K.P. Solutions. 6.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla Krzysztof Chlipała Dyrektor ds. Kluczowych Klientów Oprócz zatrudnienia u Emitenta Krzysztof Chlipała nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Krzysztofem Chlipałą a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Krzysztof Chlipała ma 37 lat. Krzysztof Chlipała ukończył Politechnikę Krakowską w roku W latach był zatrudniony w OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu jako, kolejno, specjalista ds. sprzedaży, merchandisier, dyrektor działu sprzedaży aktywnej, dyrektor działu sprzedaży oraz dyrektor handlowy działu integracji systemów. W latach był Wiceprezesem Zarządu WIGOR Sp. z o.o. w Nowym Sączu, następnie dyrektorem sprzedaży w dziale administracji publicznej Softbank S.A. w Warszawie ( ), a także Dyrektorem Handlowym w firmie AW Wiśniewski w Wielogłowach k. Nowego Sącza ( ). Poza zatrudnieniem u Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Kluczowych Klientów Krzysztof Chlipała prowadzi razem z żoną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej FUH KOBI Dorota i Krzysztof Chlipała. Marek Gancarczyk Z-ca Dyrektora ds. Kluczowych Klientów Poza zatrudnieniem u Emitenta Marek Gancarczyk nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Markiem Gancarczykiem a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Marek Gancarczyk ma 35 lat. Marek Gancarczyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing (w roku 1997) oraz zarządzanie personelem (w roku 1999), a także Podyplomowe Studium Informatyczne w Nowym Sączu (w roku 1992). Marek Gancarczyk zatrudniony jest u Emitenta od roku 2001 na stanowisku, kolejno, Key Account Manager ( ), Dyrektor Działu Kluczowych Klientów ( ) oraz Z-cy Dyrektora ds. Sprzedaży Bezpośredniej ( ). 15

16 Dokument Podsumowujący Janusz Krupa Dyrektor ds. Logistyki Poza zatrudnieniem u Emitenta Janusz Krupa nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Januszem Krupą a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Janusz Krupa ma 35 lat. Janusz Krupa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Janusz Krupa jest zatrudniony u Emitenta od roku 1995 na stanowisku, kolejno, Manager ds. Logistyki ( ), Kierownik Działu Zaopatrzenia ( ) oraz Dyrektor ds. Logistyki (od 1999 roku). Barbara Konar Główny Księgowy Poza zatrudnieniem u Emitenta Barbara Konar nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Barbarą Konar a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Barbara Konar ma 50 lat. Barbara Konar posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie w roku Barbara Konar zatrudniona była na stanowiskach ekonomisty, kierownika działu księgowości oraz z-cy dyrektora ds. ekonomicznych głównego księgowego w Sądeckich Zakładach Naprawy Samochodów w Nowym Sączu w latach , następnie, w latach , jako z-ca dyrektora ds. ekonomicznych główny księgowy w Sądeckich Zakładach Naprawy Samochodów w upadłości oraz jako główny księgowy w Fundacji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu ( ). Od roku 1995 Barbara Konar jest głównym księgowym u Emitenta. Robert Sztaba Dyrektor ds. Sprzedaży Dystrybucyjnej Poza zatrudnieniem u Emitenta Robert Sztaba nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Robertem Sztabą a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Robert Sztaba ma 30 lat. Robert Sztaba jest magistrem inżynierem, ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku W latach był zatrudniony w OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu jako specjalista ds. handlowych, a następnie manager produktu kasy fiskalne. Od września 2004 roku jest pracownikiem Emitenta, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Dystrybucyjnej. Radosław Szczygieł Dyrektor ds. Technicznych Poza zatrudnieniem u Emitenta Radosław Szczygieł nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Radosławem Szczygłem a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. Radosław Szczygieł ma 34 lata. Radosław Szczygieł posiada wykształcenie wyższe, w roku 1995 ukończył kierunek Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Radosław Szczygieł zatrudniony jest u Emitenta od 1995 roku, kolejno jako informatyk, kierownik działu badawczo- -rozwojowego (od 1996 roku) oraz dyrektor pionu badawczo-rozwojowego (od 1999 roku). Od 2003 roku jest Dyrektorem ds. Technicznych. Jolanta Zoń Radca Prawny Oprócz zatrudnienia u Emitenta Jolanta Zoń nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Jolantą Zoń a członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu oraz wskazanymi w Prospekcie 6 pozostałymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 16

17 Dokument Podsumowujący Jolanta Zoń ma 47 lat. Jolanta Zoń posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w roku 1985 oraz odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i zdała egzamin radcowski w roku Jolanta Zoń zatrudniona jest u Emitenta od roku Poza zatrudnieniem u Emitenta na stanowisku radcy prawnego Jolanta Zoń świadczy stałą obsługę prawną w BCS Polska Sp. z o.o. 7. Znaczący akcjonariusze oraz transakcje z powiązanymi stronami Jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie. Posiadane przez BRE Bank S.A. akcje Emitenta stanowią 92,59% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 92,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent jest stroną 2 umów z BRE Bank S.A.: umowy rachunku bankowego, umowy finansowej dotyczącej możliwości otwarcia przez Emitenta akredytywy do kwoty ,00 zł (nazwanej umową współpracy szczególną) oraz 2 umów z podmiotem zależnym BRE Bank S.A. Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. Wartość wszystkich transakcji z BRE Bank S.A. oraz podmiotem zależnym BRE Bank S.A. (Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.), z tytułu zakupów i z tytułu sprzedaży w okresie od stycznia do września 2005 roku wyniosła ok. 35 tys. zł. 8. Informacje finansowe 8.1 Sprawozdania finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Koniec okresu 30/09/2005 Koniec okresu 30/09/2004 Koniec okresu 31/12/2004 Koniec okresu 31/12/2003 Koniec okresu 31/12/2002 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto

18 Dokument Podsumowujący Zysk (strata) na jedną akcję Z działalności kontynuowanej: Zwykły 1,13 2,03 2,44 0,83 0,27 Rozwodniony 1,13 2,03 2,44 0,83 0,27 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły 1,13 2,03 2,44 0,83 0,27 Rozwodniony 1,13 2,03 2,44 0,83 0,27 Źródło: Emitent BILANS AKTYWA Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu 30/09/ /12/ /12/ /12/2002 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne w tym wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Udziały w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Aktywa razem Źródło: Emitent 18

19 BILANS PASYWA Dokument Podsumowujący Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu 30/09/ /12/ /12/ /12/2002 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Zyski zatrzymane Zobowiązanie długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem Źródło: Emitent 19

20 Dokument Podsumowujący SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Koniec okresu 30/09/2005 Koniec okresu 30/09/2004 Koniec okresu 31/12/2004 Koniec okresu 31/12/2003 Koniec okresu 31/12/2002 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Działalność operacyjna Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja Różnice kursowe (4) (2) Odsetki otrzymane (134) (75) (100) (476) (300) Odsetki zapłacone Dywidendy otrzymane (4) - - (2) - (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej 2 (45) (74) (79) 5 Zmiana stanu zapasów (8 567) (7 932) Zmiana stanu należności (1 265) (5 164) Zmiana stanu zobowiązań i rezerw (2 099) (7 917) (5 746) Zmiana stanu innych aktywów (22) (35) 84 Podatek dochodowy zapłacony (2 713) (2 224) (2 537) (2 512) (1 465) (4 584) (223) Działalność inwestycyjna Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych (2 018) (1 283) (3 407) (1 808) (1 984) Wydatki na zakup aktywów finansowych (12 000) Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych Odsetki uzyskane Dywidendy otrzymane (1 877) (1 124) (3 195) (13 716) Działalność finansowa Wpływy z kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek (6 831) - Wydatki z tytułu umorzenia kapitału podstawowego (17 252) - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (307) (163) (280) (91) - Dywidendy wypłacone (8884) - - (3 510) (1 722) Odsetki zapłacone (120) (167) (200) (412) (41) Inne wypłaty z zysku (20) - Różnice kursowe - (55) (55) 4 2 (7 745) (385) (535) (28 112) Zmiana stanu środków pieniężnych (3 420) (6 093) (3 953) (1 596) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI z siedzibą w Poznaniu, ul. Woł czyń ska 37 www.komputronik.com Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.630.000 akcji spółki Komputronik S.A. ( Akcje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Kwidzyńska 6 www.koelner.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl

PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl PROSPEKT EMISYJNY SEKO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnicach www.rybki-seko.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania 3.700.000 sztuk.

Emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania 3.700.000 sztuk. PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.7. sztuk akcji ELEKTROTIM S.A., Serii D

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2)

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, www.decora.pl Wprowadzający: Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny, Saniku Holding S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jugowicka 6a www.grupazue.pl Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 6 000 000 Akcji Serii B ( Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE PRZYGOTOWANE ZOSTAŁO W ZWIĄZKU Z EMISJĄ DO 1.239.129 AKCJI SERII L O WARTOŚCI NOMINALNEJ 2,50 ZŁ KAŻDA COMP S.A. DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NOVITUS S.A. POŁĄCZENIE SPÓŁKI COMP S.A. ZE SPÓŁKĄ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TORFARM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Lubicka 26/34 www.torfarm.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest pan Kazimierz Herba. Na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Słupsku

PROSPEKT EMISYJNY PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Słupsku PROSPEKT EMISYJNY PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku Przygotowany w związku z ofertą publiczną 4.406.140 Akcji Serii G z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie

PROSPEKT EMISYJNY. HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie PROSPEKT EMISYJNY HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie Oferujący: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa Doradca finansowy: Concordia Espirito Santo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY DREWEX S.A.

PROSPEKT EMISYJNY DREWEX S.A. PROSPEKT EMISYJNY DREWEX S.A. Na podstawie Prospektu oferuje się 900.000 Akcji Serii E. Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o dopuszczenie do notowań: 125.000 Akcji Serii A,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy. www.sonel.pl

PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy. www.sonel.pl PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świdnicy www.sonel.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.550.000 Akcji SONEL S.A., serii E o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

LUBAWA Spółka Akcyjna

LUBAWA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY AKCJI LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie, adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 1 http://www.lubawa.com.pl Publiczna Oferta 58 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E kierowana

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Oferujący IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 10 stycznia

Bardziej szczegółowo