na konserwację i bieżące naprawy 1/ drukarek komputerowych 2/ kserokopiarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na konserwację i bieżące naprawy 1/ drukarek komputerowych 2/ kserokopiarek"

Transkrypt

1 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena Warszawa Znak: PN 09/07 Warszawa, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na konserwację i bieżące naprawy 1/ drukarek komputerowych 2/ kserokopiarek w trybie przetargu nieograniczonego poniżej EUR (art. 10 ust 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2006r.. Nr 164 poz ) Zatwierdzam: Dyrektor Centrum Onkologii-Instytut Im. M.Skłodowskiej-Cuire Prof. Dr hab.med. Marek P.Nowacki

2 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie,, z siedzibą przy ul. Roentgena 5, Warszawa tel./fax , REGON NIP zwane dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony w procedurze poniżej euro Konserwacja i naprawa urządzeń szczegółowo określonych w załączniku nr 1 (pakiety 1-2) Pakiet nr 1 konserwacja i bieżące naprawy 619 szt drukarek CPV , Szczegółowy wykaz drukarek umieszczono w załączniku nr 2. Pakiet nr 2 konserwacja i bieżąca naprawa 127 szt kserokopiarek CPV Szczegółowy wykaz kserokopiarek umieszczono w załączniku nr 3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego PN 09/07 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz z późń. Zm.). II. Przedmiot zamówienia. Oferty wariantowe, częściowe i zamówienia uzupełniające. Przedmiot zamówienia obejmuje szczegółowo w załącznik nr 1 1. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych na pakiety (1-2) 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających wg zasad określonych w Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby drukarek ew. kserokopiarek podlegających konserwacji i naprawom, co skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem wartości usługi w danym okresie. III. Termin realizacji zamówienia oraz gwarancja: Pakiet nr 1 konserwacja i naprawa drukarek 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, który należy realizować w ramach sukcesywnych zgłoszeń przez upoważnionego pracownika Działu Administracyjno Gospodarczego. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 godziny. Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 1 dzień. Pakiet nr 2 konserwacja i naprawa kserokopiarek 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, który należy realizować w ramach sukcesywnych zgłoszeń przez upoważnionego pracownika Działu Administracyjno Gospodarczego. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 godziny. Czas naprawy urządzenia nie dłuższy niż 4 dni.

3 3 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Instrukcja dla Wykonawców: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie każdej z nich. 2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 4) Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców. 5) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 6) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Sposób oceny oferty: Oferta oceniana będzie pod względem: 1. formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wymagana dokumentacja) 2. merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z tyt. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia ich spełniania Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163) oryginał załącznik nr Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: a) Aktualne zaświadczenia z właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

4 4 Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. w celu potwierdzenia przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamwiajacy wymaga złożenia: 1) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane przygotowanie zawodowe jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. załącznik nr 5 do SIWZ. Do załącznika nr 4 dołączono spis wymaganych dokumentów uprawniających do wykonywania określonego w SIWZ zakresu konserwacji 2) wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 zamówień dla każdego pakietu Każde odpowiadające swoim rodzajem ( dla każdego pakietu określonego w załączniku nr 1 SIWZ) i wartością (określoną dla każdego pakietu w ogłoszeniu o zamówieniu) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie załącznik nr 6 do SIWZ,. 4. Ponadto Wykonawca powinien złożyć: a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna):pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z zamawiającym, składania i odbierania wszelkich oświadczeń w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania oraz składania protestów i odwołań. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących konsorcjum i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólny wniosek Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V punkt; 1 a,b, 2 a muszą być wystawione dla każdego z wykonawców składających wspólną ofertę.

5 5 c) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy polisa bądź inny dokument kończy ważność do oferty należy dołączyć oświadczenie że Wykonawca zobowiązuję się do przedłożenia nowej polisy bądź aneksu do obowiązującej d) Do oferty należy dołączyć cennik części urządzeń odpowiednio dla pakietów wypełniony załącznik nr 2 i/lub 3. Ceny konkretnych części zamieszczone w różnych częściach oferty nie powinny się między sobą różnić e) Do oferty należy dołączyć cennik podstawowych części zamiennych (nie wymienionych w załączniku nr 2 i/lub 3) dla poszczególnych marek i modeli drukarek oraz kserokopiarek. Cennik powinien obejmować ceny wszystkich części zamiennych (oryginalnych, nowych i nie używanych) w nadal produkowanych modelach lub gdy jest to konieczne - równoważnych (w modelach wycofanych z produkcji) dla wszystkich drukarek i/lub kserokopiarek wymienionych w SIWZ. Cennik powinien zawierać ceny jednostkowe oraz wartości brutto. Ceny konkretnych części zamieszczone w różnych częściach oferty nie powinny się między sobą różnić. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V punkt; 1 a,b, 2 a muszą być wystawione dla każdego z wykonawców składających wspólną ofertę. Wymagane dokumenty w pkt. V powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia przez Wykonawcę. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Odnośnie dokumentu wymaganego w ppkt. 4 a i b wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza, wraz ze znaczkami skarbowymi wg zasad określonych ustawą o opłacie skarbowej W przypadku braku któregoś z ww. dokumentów Wykonawca zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. W przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć dokumenty zgodnie z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministra z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 87 poz. 605). VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami A/ Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. B/ W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. C/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6 6 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Pracownikiem uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest: w kwestiach formalno prawnych - Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych mgr Izabella Motelska, tel./fax (022) , VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert. a. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania. b. Oferta /tj. komplet wszystkich wymaganych dokumentów/ musi spełniać wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych. Niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. c. Oferowane warunki realizacji przedmiotu zamówienia powinny być złożone na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu ofertowym przygotowanym przez Wykonawcę, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do SIWZ. Zabronione jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści formularza ofertowego. d. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. e. Oferta powinna być napisana w języku polskim odręcznie, na maszynie lub komputerze. f. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana oraz ostemplowana pieczęcią imienną lub firmową przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (strony puste nie podlegają rygorowi numerowania i podpisania). Składane w ofercie dokumenty, które nie są oryginałami muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. g. Wszystkie strony muszą stanowić całość i być połączone w sposób trwały uniemożliwiający dekompletację oferty. h. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. i. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. VIII Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

7 7 IX. Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. W.K.Roentgena 5w pokoju 101, do dnia r. do godz Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 prawa zamówień publicznych). 3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w: kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed upływem terminu otwarcia ofert. 4. Koperta ma być zaadresowana następująco: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Roentgena 5, Warszawa Oferta w przetargu nieograniczonym na naprawę oraz konserwację kserokopiarek i drukarek komputerowych pakiet nr... nie otwierać przed r. do godz Koperta na poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 6. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak oferta odpowiednio oznakowanych z dopiskiem: ZMIANA. 7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia - w zamkniętej kopercie zaadresowanej z napisem: WYCOFANIE OFERTY. 8. Koperty oznaczone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą, koperty wewnętrzne ofert wycofanych zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. X Otwarcie ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Roentgena 5 w Warszawie pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy powinni uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres, (siedzibę), cenę oferty, a także termin wykonania oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.

8 8 XI Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty za przedmiot zamówienia. 2.Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu. 4.Wykonawca określi cenę za cały przedmiot zamówienia, tak, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia wymienione w każdym z odpowiednich załączników określonych w pkt 1 niniejszej Specyfikacji, uwzględniając koszty bezpośrednie robocizny (wynagrodzenie osób realizujących zamówienie wraz z należnymi podatkami oraz składkami obowiązkowymi), koszty pośrednie i zysk oraz inne elementy ceny wymagane przepisami; 5.Wszystkie wartości, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6.Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne. 7.Zamawiający dopuszcza jedynie prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej. W ofercie należy podać wartość w PLN 8. W przypadku składania ofert przez Wykonawcę posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązują następujące zasady określania ceny oferty: a) w przypadku nie doliczenia podatku VAT do ceny oferty zamawiający doliczy do ceny oferty kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. Tak obliczona cena będzie podstawą do porównania ofert. b) w przypadku doliczenia podatku VAT do ceny oferty Zamawiający przyjmie cenę oferty w wartości brutto (z podatkiem VAT). Późniejsza realizacja umowy będzie skutkowała tym, że Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT na kwotę netto (bez podatku VAT), a Zamawiający sam odprowadzi podatek VAT do właściwego Urzędu Skarbowego. XII Ocena ofert 1.Zamawiający będzie oceniał i porównywał nie podlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, zgodnie z następującymi kryterium:: A/ cena brutto konserwacji - 40% B/ cena brutto napraw 40% C/ wartość cennika części zamiennych 20% ad. A/ według następującego wzoru dla każdego pakietu osobno najniższa cena ofertowa brutto C= x 100 x40% cena oferty badanej ad. B/ według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto C= x 100% x 40% cena oferty badanej

9 9 ad.c/ według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto C= x 100% x 20% cena oferty badanej 2.Oferta najkorzystniejsza jest to oferta, która otrzymała największą sumę punktów w ww. kryteriach. 3.Zamawiający poprawi (po uzyskaniu zgody Wykonawcy) w ofercie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 i 89 ust. 1 pkt7 prawa zamówień publicznych. 4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta/oferty odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanego kryterium wyboru za każde zdanie oddzielnie. 5.Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 6.Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. XIII. Warunki umowy Projekt umowy jest załącznikiem nr 6 niniejszej specyfikacji XIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w Dziale IV, art (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). XV. Wykaz załączników Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. przedmiot zamówienia (pakiety 1-2) 2. wykaz drukarek komputerowych 3. wykaz kserokopiarek 4. formularz ofertowy 5. cennik części do drukarek komputerowych 6. cennik części do kserokopiarek 7. Oświadczenie, o treści zgodnej z art. 24 ust 1 i 2 art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19 poz. 177) 8. wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie 9. wykaz wykonanych usług 10. Projekt umowy

10 10 Załącznik nr 1 do SIWZ PN 09/07 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- (PAKIETY 1 2) PAKIET NR 1 Naprawa drukarek komputerowych Wykaz drukarek komputerowych będących na stanie inwentarza Centrum Onkologii Instytutu: drukarki komputerowe 619 szt. Szczegółowy wykaz drukarek stanowi załącznik nr 2 I. NAPRAWA DRUKAREK KOMPUTEROWYCH Zakres naprawy Naprawa obejmuje wymianę uszkodzonego elementu, zespołu mechanicznego, oraz wszystkie czynności z zakresu konserwacji. Oddany po naprawie sprzęt powinien być przetestowany oraz skalibrowane parametry pracy urządzenia. Usługa naprawy powinna być wykonana u Zamawiającego lub w warsztacie Wykonawcy, na podstawie zgłoszenia przez Dział Administracyjno Gospodarczy. Wykonawca powinien przedstawić cennik naprawy jednej drukarki uwzględniając koszt dojazdu serwisanta do Zamawiającego oraz koszt transportu uszkodzonego sprzętu w przypadku naprawy warsztatowej. Cena jednej naprawy warsztatowej musi mieć jednakową wartość dla wszystkich drukarek i pozostanie niezmienna przez cały czas trwania umowy. Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego drukarek objętych umową będą wykonane bezpłatnie. Na czas naprawy warsztatowej na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni drukarkę zastępczą. Wykonawca powinien przedstawić cennik części według załączonego wykazu. Wykonawca powinien wystawić gwarancję na wykonaną usługę naprawy oraz na wymienione części - minimum 6 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wpisywania wykonanych czynności w dokumentację eksploatacyjną w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym uzyskując potwierdzenie tego faktu wpisem upoważnionego pracownika Działu Administracyjno Gospodarczego. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 godziny Termin naprawy nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia. Konserwacja drukarek Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi konserwacji nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Zakres konserwacji Dla drukarek igłowych: - Dokładne czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz podajników papieru ( czyszczenie wnętrza, odkurzaczem usunięcia pyłów papieru, kurzu) drukarki. - Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania papieru - Sprawdzenie i oczyszczenie drogi transportu papieru - Sprawdzenie i wyczyszczenie głowicy igłowej, - Sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja elementów gumowych, metalowych i plastikowych ( wałki, rolki, paski, łożyska, i kółka zębate); - Konserwacja i smarowanie mechaniki drukarki

11 11 - sprawdzenie poprawności prac drukarki po konserwacji - Wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie drukarek zaleceniami producenta dla drukarek laserowych - Dokładne czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz podajników papieru ( czyszczenie wnętrza odkurzaczem, usunięcia pyłów papieru i kurzu) drukarki. - Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania papieru - Sprawdzenie i oczyszczenie drogi transportu papieru - Sprawdzenie i wyczyszczenie elementu grzewczego ( zespołu utrwalania) - Sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja elementów gumowych, metalowych i plastikowych ( wałki, rolki, paski, łożyska, i kółka zębate); - Konserwacja i smarowanie mechaniki drukarki - sprawdzenie poprawności prac drukarki po konserwacji - Wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta. Dla drukarek atramentowych -- Dokładne czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz podajników papieru ( czyszczenie wnętrza, odkurzaczem usunięcia pyłów papieru, kurzu) drukarki. - Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania papieru - Sprawdzenie i oczyszczenie drogi transportu papieru - Sprawdzenie i wyczyszczenie głowicy atramentowej - Sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja elementów gumowych, metalowych i plastikowych ( wałki, rolki, paski, łożyska, i kółka zębate); - Konserwacja i smarowanie mechaniki drukarki - sprawdzenie poprawności prac drukarki po konserwacji - Wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta Koszt konserwacji obejmuje wszystkie materiały zużyte podczas tej usługi. Cena konserwacji jednej drukarki musi mieć jednakową wartość dla wszystkich drukarek i pozostanie niezmienna przez cały czas trwania umowy.

12 12 Pakiet nr 2 - Naprawa i konserwacja kserokopiarek Wykaz kserokopiarek będących na stanie inwentarza Centrum Onkologii Instytutu: kserokopiarki 127 szt. Szczegółowy wykaz kserokopiarek stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 1 Zakres konserwacji: - czyszczenie układu optycznego, - czyszczenie i regeneracja elektrod, - czyszczenie układu podawania i transportu papieru, - czyszczenie zespołu wywoływaczki, - konserwacja aparatu czyszczącego, - czyszczenie zespołu utrwalania, - czyszczenie i smarowanie układu transportu skanera, - regulacja jakości kopii. -Wykonawca powinien zapewnić materiały niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, w ramach kosztów skalkulowanych w ofercie. - Wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie powinien zaleceniami producenta -Wykonawca powinien wykonywać usługę konserwacji ksero nie rzadziej niż raz w roku lub odpowiednio jeśli wymaga tego limit ilości kopii kserokopiarki. - Cena jednej konserwacji musi mieć jednakową wartość dla wszystkich kserokopiarek i pozostanie niezmieniona przez cały czas trwania umowy. Koszt konserwacji obejmuje wszystkie materiały zużyte podczas tej usługi. 2.Zakres napraw - Naprawa obejmuje wymianę lub renowację uszkodzonego elementu, zespołu mechanicznego kserokopiarki, oraz wszystkie czynności z zakresu konserwacji. - Oddany po naprawie sprzęt powinien być przetestowany oraz skalibrowane parametry pracy urządzenia. - Usługa naprawy powinna być wykonana u Zamawiającego lub jeśli zachodzi taka konieczność w warsztacie Wykonawcy, na podstawie zgłoszenia przez Dział Administracyjno Gospodarczy. - Wykonawca powinien przedstawić cennik naprawy, uwzględniając koszt dojazdu serwisanta oraz koszt transportu uszkodzonego sprzętu w przypadku naprawy warsztatowej. - Cena jednej naprawy musi mieć jednakową wartość dla wszystkich kserokopiarek i pozostawać niezmienną przez cały czas trwania umowy. - Wszystkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego kserokopiarek objętych umową będą wykonane bezpłatnie - Na czas naprawy na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni drukarkę zastępczą. - Wykonawca powinien wystawić gwarancję na wykonaną usługę naprawy oraz na wymienione części minimum 6 miesięcy. -Wykonawca powinien przedstawić cennik części według załączonego wykazu. Wykonawca zobowiązany będzie do wpisywania wykonanych czynności w dokumentację eksploatacyjną w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym uzyskując potwierdzenie tego faktu wpisem upoważnionego pracownika Działu Administracyjno Gospodarczego. - Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 godziny. Termin naprawy nie może być dłuższy niż 4 dni roboczych.

13 13 Załącznik nr 2 do SIWZ Pn-09/07 Wykaz drukarek Lp. Nr inwentarzowy Nazwa i typ drukarki Miejsce użytkowania 1 IIIb13-27 HP DJ 520 Klin.Now.Ukł.Chłonnego 2 IIIb13-36 CITIZEN Swift 90s Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 3 IIIb13-37 CITIZEN Swift 90s Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 4 IIIb13-38 CITIZEN Swift 90s Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 5 IIIb13-39 CITIZEN Swift 90s Klin.Now. Tkanek mięk.i kości 6 IIIb13-40 CITIZEN Swift 90s Klin.Now. Tkanek mięk.i kości 7 IIIb13-41 CITIZEN Swift 90s Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 8 IIIb13-42 HP LJ 4L Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 9 IIIb13-44 OKI ML 591 Informatyka 10 IIIb13-46 HP DJ 520 Informatyka 11 IIIb13-47 HP DJ 520 Klin. Now.Ukł.Moczowego 12 IIIb13-48 HP DJ 520 Ginekologia 13 IIIb13-49 HP DJ 520 Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 14 IIIb13-50 HP DJ 520 Radiodiagnostyka 15 IIIb13-51 HP DJ 520 Patologia 16 IIIb13-52 HP DJ 520 Patologia 17 IIIb13-54 HP DJ 520 Sek.Dyr..ADM-Techn. 18 IIIb13-55 OKI ML 280 Informatyka 19 IIIb13-56 OKI ML 280 Ginekologia 20 IIIb13-57 OKI ML 280 Ginekologia 21 IIIb13-59 OKI ML 280 Klin.Now.Tkanek mięk.i kości 22 IIIb13-60 OKI ML 280 Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 23 IIIb13-61 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 24 IIIb13-62 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 25 IIIb13-63 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 26 IIIb13-64 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 27 IIIb13-65 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 28 IIIb13-66 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 29 IIIb13-67 OKI ML 280 Radiodiagnostyka 30 IIIb13-68 OKI ML 280 Radiodiagnostyka 31 IIIb13-69 OKI ML 280 O.I.O.M 32 IIIb13-70 OKI ML 280 O.I.O.M 33 IIIb13-71 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna

14 14 34 IIIb13-72 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 35 IIIb13-73 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 36 IIIb13-74 OKI ML 280 Dokumentacja lekarska 37 IIIb13-75 OKI ML 280 Dokumentacja lekarska 38 IIIb13-76 OKI ML 280 Dokumentacja medyczna 39 IIIb13-78 OKI ML 280 Kln.Now.Ukł.Moczowego 40 IIIb13-79 OKI ML 280 Klin. Now.Ukł.Moczowego 41 IIIb13-81 OKI ML 280 Dokumentacja lekarska 42 IIIb13-82 OKI ML 280 Radiodiagnostyka 43 IIIb13-83 OKI ML 280 Radiodiagnostyka 44 IIIb13-84 OKI ML 280 Radiodiagnostyka 45 IIIb13-85 OKI ML 280 Radiodiagnostyka 46 IIIb13-86 OKI ML 280 Radiodiagnostyka 47 IIIb13-87 OKI ML 280 Radiodiagnostyka 48 IIIb13-88 OKI ML 280 Sekcja Rejestracji i Archiwum 49 IIIb HP DJ 600 Profilaktyka 50 IIIb HP DJ 600 Sek.Dyr..ds. Klinicznych 51 IIIb HP DJ 600 Chemioterapia dzienna 52 IIIb HP DJ 600 Fizyka medyczna 53 IIIb HP LJ 5L Klin.Now.Ukł.Moczowego 54 IIIb FUITSU DL 700 Gastroenterologia 55 IIIb FUITSU DL 700 Przewód pokarm. - A 56 IIIb FUITSU DL 700 Przewód pokarm. - B 57 IIIb FUITSU DL 700 Klin.Now. Płuc 58 IIIb FUITSU DL 700 Klin.Now.Płuc 59 IIIb FUITSU DL 700 Klin.Now.Ukł.Moczowego 60 IIIb FUITSU DL 700 Klin.Now.Ukł.Moczowego 61 IIIb FUITSU DL 700 Ginekologia 62 IIIb FUITSU DL 700 Ginekologia 63 IIIb FUITSU DL 700 Ginekologia 64 IIIb FUITSU DL 700 Ginekologia 65 IIIb FUITSU DL 700 Ginekologia 66 IIIb FUITSU DL 700 Ginekologia 67 IIIb FUITSU DL 700 Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 68 IIIb FUITSU DL 700 Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 69 IIIb FUITSU DL 700 Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 70 IIIb FUITSU DL 700 Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci

15 15 71 IIIb FUITSU DL 700 Informatyka 72 IIIb FUITSU DL 700 Informatyka 73 IIIb FUITSU DL 700 Dokumentacja lekarska 74 IIIb OKI 320E Klin. Now. Tkanek mięk. i kości 75 IIIb OKI 320E Klin. Now. Tkanek mięk. i kości 76 IIIb OKI 320E Klin. Now. Tkanek mięk. i kości 77 IIIb OKI 320E Klin. Now. Tkanek mięk. i kości 78 IIIb OKI 320E Klin. Now. Układu Chłonnego 79 IIIb OKI 320E Klin. Now. Układu Moczowego 80 IIIb OKI 321/5 Kadry 81 IIIb OKI 320/E Przychodnia 82 IIIb OKI 320/E Przychodnia 83 IIIb OKI 320/E Przychodnia 84 IIIb OKI 320/E Przychodnia 85 IIIb OKI 320/E Przychodnia 86 IIIb OKI 320/E Przychodnia 87 IIIb OKI 320/E Przychodnia 88 IIIb OKI 320/E Przychodnia 89 IIIb OKI 320/E Przychodnia 90 IIIb OKI 320/E Przychodnia 91 IIIb OKI ML 520 Z-d Chemii Klinicznej 92 IIIb HP LJ 5L Z-d Markerów 93 IIIb CANON BJC Z-d Org.Badań Masowych 94 IIIb EPSON STYLUS COLOR 2009 Radiodiagnostyka -Wawelska 95 IIIb HP LJ 6Lc Z-d Endokrynologii 96 IIIb HP DJ 690 Patologia 97 IIIb HP DJ 690 Patologia 98 IIIb HP DJ 690c Z-d Markerów 99 IIIb HP DJ 690c Klin.Now.Ukł.Chłonnego 100 IIIb OKI ML 320 Elite Księgowość 101 IIIb OKI ML 320 Elite Księgowość 102 IIIb OKI 3320 Informatyka 103 IIIb OKI 3320 Informatyka 104 IIIb OKI 3320 Informatyka 105 IIIb OKI 3320 Informatyka 106 IIIb OKI 3320 Informatyka 107 IIIb OKI 3320 Informatyka

16 IIIb OKI 3320 Informatyka 109 IIIb OKI 3320 Dokumentacja medyczna 110 IIIb HP DJ 670c Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr. 111 IIIb HP 690c Epidemiologia 112 IIIb HP 400L Epidemiologia 113 IIIb HP 6L Z-d Org.Badań Masowych 114 IIIb HP LJ 6L Profilaktyka 115 IIIb HP LJ 6L Profilaktyka 116 IIIb HP LJ 6L Z-d Bioligii Molekularnej 117 IIIb HPDJ 670c Księgowość 118 IIIb HPDJ 670c Księgowość 119 IIIb HPDJ 690c Z-d Bioligii Molekularnej 120 IIIb HP LJ 4L Redakcja czasopisma Nowotwory 121 IIIb HP DJ 670c Hotel 122 IIIb HP DJ 690c Z-d Markerów 123 IIIb OKI 3320 Patologia 124 IIIb OKI 3320 Patologia 125 IIIb OKI 3320 Patologia 126 IIIb OKI 3320 Patologia 127 IIIb OKI 3320 Patologia 128 IIIb OKI 3320 Patologia 129 IIIb OKI 3320 Patologia 130 IIIb OKI 3320 Patologia 131 IIIb OKI 3320 Patologia 132 IIIb OKI 3320 Patologia 133 IIIb OKI 3320 Patologia 134 IIIb OKI 3320 Patologia 135 IIIb OKI 3320 Patologia 136 IIIb OKI 3320 Patologia 137 IIIb OKI 3320 Patologia 138 IIIb OKI 3320 Patologia 139 IIIb OKI 3320 Patologia 140 IIIb OKI 3320 Patologia 141 IIIb HP LJ 1100 Z-d Markerów 142 IIIb HP DJ 690 Zamówienia Publiczne 143 IIIb HP LJ 1100 Klin.Now.Ukł.Chłonnego 144 IIIb HP DJ 695c Komórka ds. Organizacyjnych

17 IIIb HP 4L PL Fizyka medyczna 146 IIIb HP 520 PL Fizyka medyczna 147 IIIb HP 695c Zamówienia Publiczne 148 IIIb DYMO 2000 Dział techn.-elekrycy 149 IIIb HP 1100 Dokumentacja medyczna 150 IIIb HP DJ 550c Przychodnia 151 IIIb HP DJ 600 Histopatologia 152 IIIb HP 610c Dział ekonomiczny 153 IIIb HP 610c Patologia 154 IIIb HP1100 Patologia 155 IIIb OKI 3320 Informatyka 156 IIIb OKI 3320 Patologia 157 IIIb OKI 3320 Patologia 158 IIIb OKI 3320 Chemioterapia dzienna 159 IIIb OKI 3320 Informatyka 160 IIIb OKI 3320 Informatyka 161 IIIb OKI 3320 Informatyka 162 IIIb OKI 3320 Z-d Markerów 163 IIIb OKI 3320 Informatyka 164 IIIb OKI 3320 Informatyka 165 IIIb OKI 3320 Informatyka 166 IIIb OKI 3320 Informatyka 167 IIIb OKI 3320 Chemioterapia dzienna 168 IIIb OKI 3320 Chemioterapia dzienna 169 IIIb OKI ML 3320 Z-d Chemii Klinicznej 170 IIIb OKI ML 3320 Z-d Chemii Klinicznej 171 IIIb HP LJ Epidemiologia 172 IIIb HP 620 Chemioterapia dzienna 173 IIIb HP 1100 PL Cytogenetyka 174 IIIb HP 1100 Gastroenterologia 175 IIIb OKI 3320 Z-d Chemii Klinicznej 176 IIIb OKI 3320 Dokumentacja lekarska 177 IIIb OKI 3320 Chemioterapia dzienna 178 IIIb OKI 3320 Informatyka 179 IIIb OKI 3320 Ruch Chorych 180 IIIb OKI 3320 Klin.Now.Tkanek mięk.i kosci 181 IIIb OKI 3320 Apteka

18 IIIb HP DJ 840c T eleradioterapia - Wawelska 183 IIIb OKI 3320 Klin.Now.Ukł.Chłonnego 184 IIIb HP DJ 840c Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr. 185 IIIb HP DJ 840c Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr. 186 IIIb HP DJ 840c Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr. 187 IIIb HP 840c Naczelna Pielęgniarka 188 IIIb HP DJ 840c Kancelaria 189 IIIb HP LJ 1100 Sekretariat Naukowy 190 IIIb HP DJ 840c Sterylizacja 191 IIIb HP DJ 610 Kancelaria 192 IIIb HP LJ 1100 Sekr.Dyr..ADM-Techn. 193 IIIb HP LJ 1100 Teleradioterapia 194 IIIb HP DJ 840c Sekr.Dyr..ADM-Techn. 195 IIIb HP DJ 840c BHP 196 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 197 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 198 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 199 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 200 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 201 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 202 IIIb OKI ML 3320 Sekcja zaopatrzenia 203 IIIb OKI ML 3320 Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr. 204 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 205 IIIb HP LJ 1100 Księgowość 206 IIIb HP LJ 1100 Księgowość 207 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 208 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 209 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja medyczna 210 IIIb HP DJ 640 Dział ADM 211 IIIb HP 1100 Informatyka 212 IIIb LEXMARK z 12 Sekr.Dyr..ADM-Techn. 213 IIIb OKI 3410 Płace 214 IIIb HP DJ 610c Zamówienia Publiczne 215 IIIb LEXMARK z 31 Dzial Planowania Naukowego 216 IIIb Drukarka Kodów Kreskowych Z-d Hematologii 217 IIIb EPSON Color Z-d Biologii Komórki 218 IIIb LEXMARK 1100 Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr.

19 IIIb LEXMARK 1100 Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr. 220 IIIb CANON GJC 1000 Ginekologia 221 IIIb HP DJ 610C Z-d Markerów 222 IIIb CANON BJC 4400 Patologia 223 IIIb CANON BJC 4400 Patologia 224 IIIb CANON BJC 4400 Patologia 225 IIIb CANON BJC 4400 Patologia 226 IIIb CANON BJC 4400 Dział techn.-elekrycy 227 IIIb OKI ML 390 FB Księgowość 228 IIIb EPSON STYLUS COLOR 680 Epidemiologia 229 IIIb OKI ML 3320 Gastroenterologia 230 IIIb HP LJ Chemioterapia dzienna 231 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 232 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 233 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 234 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 235 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 236 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 237 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 238 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 239 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 240 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 241 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 242 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 243 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 244 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 245 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 246 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 247 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 248 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 249 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 250 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 251 IIIb HP DJ 1200 Informatyka 252 IIIb LEXMARK Z 12 Informatyka 253 IIIb LEXMARK Z 12 Informatyka 254 IIIb LEXMARK Z 12 Informatyka 255 IIIb LEXMARK Z 12 Informatyka

20 IIIb LEXMARK Z 12 Informatyka 257 IIIb LEXMARK Z 12 Informatyka 258 IIIb LEXMARK Z 12 Z-d Genetyki i Hodowli zwierząt 259 IIIb HP LJ 1200 Klin.Ukł.Pokarm.A 260 IIIb HP LJ 1200 Z-d Biologii Komórki 261 IIIb HP LJ 1200 Klin.Now.Płuc 262 IIIb CANON BJC 2100 COLOR USB Teleradioterapia 263 IIIb HP LJ 1200 Gastroenterologia 264 IIIb HP LJ 1200 Epidemiologia 265 IIIb ART. HP 960c Epidemiologia 266 IIIb ART. HP 960CKI Epidemiologia 267 IIIb HP DJ 845C Zamówienia Publiczne 268 IIIb Drukarka Fiskalna Hotel 269 IIIb Drukarka Fiskalna Klin. Now. Układu Chłonnego 270 IIIb LEXMARK JP 3200 Z-d Genetyki i Hodowli zwierząt 271 IIIb LEXMARK OPTRA E+ Z-d Genetyki i Hodowli zwierząt 272 IIIb LEXMARK OPTRA E 3100 Z-d Genetyki i Hodowli zwierząt 273 IIIb HP DJ 920 C P.Poż 274 IIIb HP LJ 1200/DA Hotel 275 IIIb HP LJ 1200 Epidemiologia 276 IIIb HP DJ 920C Epidemiologia Dokumentacja Medyczna IIIb HP LJ 1000W Wawelska 278 IIIb HP 960C Poligrafia 279 IIIb HP LJ 1200 Biblioteka 280 IIIb HP DJ 656c Fizyka medyczna 281 IIIb HP DJ 920 Zespół ds. zakażeń 282 IIIb HP DJ 656c Informatyka 283 IIIb LEXMARK Z 23 Z-d Medycyny Nuklearnej 284 IIIb HP LJ 1200 Klin.Now.Ukł.Moczowego 285 IIIb HP DJ 990CXI Zamówienia Publiczne 286 IIIb HP DJ 990CXI Klin.Now.Ukł.Chłonnego 287 IIIb HP LJ 6L Klin.Now.Płuc 288 IIIb HP LJ 1200 Teleradioterapia 289 IIIb HP DJ 656c Teleradioterapia 290 IIIb HP DJ 920c Teleradioterapia 291 IIIb HP LJ 5L Teleradioterapia 292 IIIb HP LJ 6L Klin.Now.Płuc

21 IIIb HP LJ 6L Klin.Now.Płuc 294 IIIb HP LJ 5L Klin.Now.Płuc 295 IIIb HP LJ 1200 Chemioterapia dzienna 296 IIIb HP LJ 1200 Sekr.Dyr..ADM-Techn. 297 IIIb HP LJ 1100 Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr. 298 IIIb HP DJ 6122 Z-d Biologii Komórki 299 IIIb STAR LC 100 Pralnia 300 IIIb OKI 320 Z-d Medycyny Nuklearnej 301 IIIb OKI PAGE 8 W ELITE Teleradioterapia 302 IIIb HP LJ 1200 Klin.Now.Tkanek miękkich i Kości 303 IIIb HP LJ 1200 Informatyka 304 IIIb HP BUSINES IJ 2230 Epidemiologia 305 IIIb MINOLTA PAGE PRO 1100L Klin.Now.Przew.Pokarm.A 306 IIIb MINOLTA PAGE PRO 1100L Klin.Now.Przew.Pokarm.A 307 IIIb KX-P7100 PANAS Klin.Now.Przew.Pokarm.B 308 IIIb KX-P7100 PANAS Klin.Now.Przew.Pokarm.B 309 IIIb LEXMARK 12 Z 25 Płace 310 IIIb HP LJ 1200 Z-d Chemii Klinicznej 311 IIIb OKI ML 3390 Z-d Chemii Klinicznej 312 IIIb HP LJ 1200 Z-d Hematologii 313 IIIb HP LJ 1200 Immunologia 314 IIIb HP GJ 5550 Komórka ds. Organizacyjnych 315 IIIb HP DJ 850C Z-d Cytogenetyki 316 IIIb HP LJ 1200 Z-d Chemii Klinicznej 317 IIIb HP LJ 1200 Z-d Endokrynologii 318 IIIb OKI ML 3320 Z-d Mikrobiologii 319 IIIb HP DJ 5550 Z-d Mikrobiologii 320 IIIb HP DJ 5550 Z-d Endokrynologii 321 IIIb XEROX P 1210 Z-d Badań Masowych 322 IIIb XEROX P 1210 Z-d Badań Masowych 323 IIIb XEROX P 1210 Patologia 324 IIIb XEROX P 1210 Z-d Badań Masowych 325 IIIb XEROX P 1210 Z-d Badań Masowych 326 IIIb XEROX M 750 Fizyka medyczna 327 IIIb XEROX M 750 Profilaktyka 328 IIIb XEROX M 750 Sekr.Dyr..Naczelnego 329 IIIb XEROX M 750 Z-d Badań Masowych

22 IIIb XEROX M 750 Radiodiagnostyka 331 IIIb HP LJ 1200 Klin.now.Przew.Pokarm.A 332 IIIb HP LJ 1200 Z-d Chemii Klinicznej 333 IIIb HP LJ 1300N Teleradioterapia 334 IIIb OKI ML 3320 Gastroenterologia 335 IIIb HP DJ 5550 Teleradioterapia 336 IIIb HP DJ 5550 Teleradioterapia 337 IIIb HP DJ 5550 Teleradioterapia 338 IIIb HP DJ 5550 Teleradioterapia 339 IIIb HP DJ 5550 Teleradioterapia 340 IIIb HP DJ 5550 Teleradioterapia 341 IIIb HP DJ 6122 Ginekologia 342 IIIb HP DJ 6122 Z-d Mikrobiologii 343 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja Medyczna 344 IIIb EPSON SX 1170 Informatyka 345 IIIb EPSON SX 1170 Informatyka 346 IIIb HP DJ 6122 Księgowość 347 IIIb HP DJ 5550C Ekonomiczny 348 IIIb HP DJ 5550C Ekonomiczny 349 IIIb HP DJ 55550C Zamówienia Publiczne 350 IIIb HP LJ 1300 Księgowość 351 IIIb HP LJ 3200 OFFICE JET Zespół ds. zakażeń 352 IIIb OKI ML 3320 Zespół ds. zakażeń 353 IIIb HP LJ 1300 Z-d Chemii Klinicznej 354 IIIb HP LJ 1300 Z-d Chemii Klinicznej 355 IIIb OKI ML 3390 Z-d Chemii Klinicznej 356 IIIb HP DJ 3325 Blok Operacyjny 357 IIIb HP DJ 3820 Ginekologia 358 IIIb HP LJ 1300 Kadry 359 IIIb OKI ML 590E Dokumentacja Medyczna 360 IIIb OKI ML 590E Dokumentacja Medyczna 361 IIIb OKI ML 590E Dokumentacja Medyczna 362 IIIb OKI ML 590E Dokumentacja Medyczna 363 IIIb OKI ML 590E Dokumentacja Medyczna 364 IIIb HP LJ 1300 Sekcja zaopatrzenia 365 IIIb OKI ML 3320 Zespół magazynów 366 IIIb HP DJ 5550 Sekcja zaopatrzenia

23 IIIb HP DJ 5550 Sekcja zaopatrzenia 368 IIIb OKI ML 3320 Radiodiagnostyka 369 IIIb OKI ML 3320 Klin.Now.Płuc 370 IIIb OKI ML 3320 Klin.Now.Płuc 371 IIIb OKI ML 3320 Dokumentacja Medyczna 372 IIIb LEXMARK Z 65 Klin.Now.Ukł.Moczowego 373 IIIb HP DJ 5652 Patologia Molekularna 374 IIIb CANON i 850 Endokrynologia 375 IIIb HP DJ 3550 Z-d Medycyny Nuklearnej 376 IIIb HP BJ Sekr.Dyr.Ekonomicznego 377 IIIb HP DJ 5652 Zespół magazynów 378 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 379 IIIb OKI ML 3320 Informatyka 380 IIIb OKI ML 3320 Apteka 381 IIIb OKI ML 3320 Apteka 382 IIIb OKI ML 3320 Apteka 383 IIIb OKI ML 3320 Apteka 384 IIIb OKI ML 3320 Apteka 385 IIIb OKI ML 3320 Apteka 386 IIIb CANON 1250 Dział Techniczny 387 IIIb HP LJ 1300 Dział Techniczny 388 IIIb OKI ML 3320 Klin.now.Przew.Pokarm.B 389 IIIb HP LJ 1300 Sekr.Dyr.Naczelnego 390 IIIb HP LJ 1300 Inwentarz 391 IIIb HP LJ 1300 Rehabilitacja 392 IIIb HP LJ 1300 Z-d Mikrobiologii 393 IIIb HP LJ 1300 Z-d Mikrobiologii 394 IIIb HP LJ 1300 Z-d Mikrobiologii 395 IIIb HP LJ 1300 Z-d Mikrobiologii 396 IIIb HP LJ 1300 Z-d Genetyki i Hodowli zwierząt 397 IIIb OKI ML 3320 Klin.Now.Ukł.Moczowego 398 IIIb HP DJ 5150 Transport 399 IIIb HP DJ 1300 Księgowość 400 IIIb HP LJ 1015 Archiwum Zakładowe 401 IIIb HP DJ 5652 Zamówienia Publiczne 402 IIIb OKI ML 3320 Patologia 403 IIIb HP LJ 1300 Zespół ds. inwentaryzacji

24 IIIb HP LJ Dział Techniczny 405 IIIb HP DJ 5652 Zamówienia Publiczne 406 IIIb OKI ML 3320 Z-d Chemii Klinicznej 407 IIIb HP LJ 1300 Kancelaria 408 IIIb SAMSUNG ML 1510 Ginekologia 409 IIIb HP LJ 1300N Immunologia 410 IIIb HP LJ 5520 EURO Księgowość 411 IIIb HP LJ 5520 EURO Księgowość 412 IIIb HP LJ 1300 Z-d Markerów 413 IIIb LEXMARK Dział Techniczny 414 IIIb OKI ML 3321 Kadry 415 IIIb OKI ML 3320 Klin.Now.Ukł.Moczowego 416 IIIb CANON i 865 Teleradioterapia - Wawelska 417 IIIb HP DJ 3650 Teleradioterapia - Wawelska 418 IIIb OKI ML 3320 Klin.Now.Ukł.Moczowego 419 IIIb HP LJ 1010 Ruch Chorych 420 IIIb HP LJ 1320 Blok Operacyjny 421 IIIb OKI ML 3320 Gastroenterologia 422 IIIb HP Busines J1100d Z-d Medycyny Nuklearnej 423 IIIb HP LJ 1015 Klin.Now.Centr.Ukł. Nerwowego 424 IIIb OKI ML 3320 Klin.Now.Centr.Ukł. Nerwowego 425 IIIb HPLJ 1320 Patologia 426 IIIb OKI ML 3320 Z-d Medycyny Paliatywnej 427 IIIb HPLJ 1320 Z-d Medycyny Paliatywnej 428 IIIb HPLJ 1010 Klin.Now.Ukł.Moczowego 429 IIIb HP 5740 Klin.Now.Piersi i Chirurgii rekonstr. 430 IIIb HP LJ 1320 Z-d Medycyny Paliatywnej 431 IIIb HP LJ 1320 Dział Ekonomiczny 432 IIIb HP LJ 1320 Księgowość 433 IIIb OKI 3320 ML Z-d Markerów 434 IIIb OKI 3320 ML Klin. Now.Głowy i Szyi 435 IIIb HP LJ 1012 Z-d Epidemiologii 436 IIIb HP LJ 1012 Z-d Epidemiologii 437 IIIb HP DJ 3745 OOD 438 IIIb HP LJ 1015 Dział Techniczny 439 IIIb HP LJ 1015 Dział Techniczny 440 IIIb OKI 3320 ML RTG

25 IIIb OKI 3320 ML Klin. Now. Głowy i Szyi 442 IIIb HP LJ 1150 Z-d Med. Nuklearnej 443 IIIb HP DJ 5150 Cytogenetyka 444 IIIb HP LJ Chemia Kliniczna 445 IIIb HP LJ 1320 Dokumentacja lekarska 446 IIIb HP Business INK Jet 1200D Z-d Endokrynologii 447 IIIb HP Business INK Jet 1200D Z-d Endokrynologii 448 IIIb HP LJ Z-d Chemi Klinicznej 449 IIIb HP LJ 1320 Mikrobiologia 450 IIIb HP DJ 5740 Mikrobiologia 451 IIIb HP DJ 6540 Mikrobiologia 452 IIIb HP DJ 6540 Sekretariat Dyr.. ds. Leczn. 453 IIIb HP LJ 1320 Centrala Telefoniczna 454 IIIb OKI 3320 ML Z-d RTG 455 IIIb OKI 3320 ML Z-d RTG 456 IIIb HP LJ 1020 Z-d Chemii Klinicznej 457 IIIb HP LJ 1020 Z-d Chemii Klinicznej 458 IIIb EPSON STYLUS PHOTO R 300 Z-d Patologii Molekularnej 459 IIIb HP DJ 5740 Klin. Now. Układu Moczowego 460 IIIb HP LJ 1022 Apteka 461 IIIb HP LJ 1022 Apteka 462 IIIb HP LJ 1022 Apteka 463 IIIb HP LJ 1022 Apteka 464 IIIb HP LJ 1022 Apteka 465 III b HP LJ 1022 Apteka 466 IIIb HP LJ 1022 Apteka 467 IIIb HP LJ 2300d Z-d Epidemiologii 468 IIIb HP 930c Z-d Brachyterapii 469 IIIb Konica Minolta Klin. Now. Narządów Płciowych 470 IIIb OKI 3320 ML Z-d Brachyterapii 471 IIIb HP LJ 2600N Histopatologia 472 IIIb HP LJ 1022 Histopatologia 473 IIIb HP LJ 1020 Histopatologia 474 IIIb HP DJ 5940 Z-d Genetyki i Hodowli zwierząt 475 IIIb HP LJ 1022 Apteka 476 IIIb HP DJ 5940 Z-d Immunologii 477 IIIb HP LJ 1020 Dokumentacja Lekarska - Wawels.

26 IIIb HP LJ 2420 Dział Ekonomiczny 479 IIIb HP LJ 1020 Oddział Ginekologii - Wawelska 480 IIIb HP LJ 1020 Oddział Ginekologii - Wawelska 481 IIIb OKI 3320 ML O.O.D. 482 IIIb HP LJ 1022 Kl. Now. Narządów Płciowych Kob. 483 IIIb HO LJ 1022 Kl. Now. Narządów Płciowych Kob. 484 IIIb HP LJ 1022 Kl. Now. Narządów Płciowych Kob. 485 IIIb HP LJ Kl. Now. Układu Moczowego 486 IIIb OKI 3320 ML Kl. Now. Układu Nerwowego 487 IIIb OKI 3320 ML Kl. Now. Układu Nerwowego 488 IIIb HP LJ 1320 Kl. Now. Układu Nerwowego 489 IIIb HP LJ 1320 Kl. Now. Układu Nerwowego 490 IIIb HP LJ 2600n Histopatologia 491 IIIb HP LJ 2600n Z-d Teleradioterapii 492 IIIb HP LJ 1320 Hotel 493 IIIb HP LJ 1320 Zespół Zintr. Systemu Zarządzania 494 IIIb HP LJ 1600 Z-d Biologii Molekularnej 495 IIIb OKI 3320 ML Chirurgia - Wawelska 496 IIIb HP LJ 1320 N Biuro Badań Przesiew. - Sutek 497 IIIb HP LJ 2420 DN Teleradioterapia - Wawelska 498 IIIb drukarka HP LJ 1320 N Zamówienia Publiczne 499 IIIb HP PS 8050 Biuro Badań Przesiew. - Sutek 500 IIIb OKI 3320 Z-d Teleradioterapii 501 IIIb OKI 3320 Z-d Teleradioterapii 502 IIIb OKI 3320 Z-d Teleradioterapii 503 IIIb OKI 3320 Z-d Teleradioterapii 504 IIIb OKI 3320 Z-d Teleradioterapii 505 IIIb OKI 3320 ML Profilaktyka 506 IIIb Canon Epidemiologia 507 IIIb HP DJ 6940 Histopatologia 508 IIIb MINOLTA MC 2430 DL Z-d Brachyterapii 509 IIIb HP LJ 1022 Informatyka 510 IIIb HP LJ 1022 Blok Operacyjny - Brachyterapii 511 IIIb HP LJ 1320 N Z-d Teleradioterapii 512 IIIb HP LJ P 2015N Z-d Medycyny Paliatywnej 513 IIIb OKI 3320 ML Kl. Now. Narządów Płciowych Kob. 514 IIIb OKI 3320 ML Kl. Now. Układu Moczowego

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa. Warszawa: Zawarcie umowy serwisowej na sprzęt firmy Philips Advanced Technology Laboratories (ALT) oraz ELscint, numer sprawy PN 12/12/MM Numer ogłoszenia: 50460-2012; data zamieszczenia: 20.02.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 282770-2009; data zamieszczenia: 18.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opis warunków zamówienia likwidacja szamba ul. Jastrzębia 149A-B. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Likwidacja szamba wraz z przełączeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Znak sprawy 2014/P/6 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Al. Powstańców Wielkopolskich 164 64-920 Piła Tel: 67 351-48-88 Fax: 67 351-48-04

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie.

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie. Strona 1 z 5 Sulęcin: Konserwacja oraz bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie Numer ogłoszenia: 232790-2009; data zamieszczenia: 10.07.2009

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, NIP 525 22 14 269 wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem RNIK 51/2001 tel.: (048 22) 44 16 100, fax: (048 22)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA MI/GOS/7062/341/II/ 2 /10 I. Informacje ogólne. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA 1.Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony 2.Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji 02-524 WARSZAWA, ul. Narbutta 85 tel. (0-22) 849-97-95, fax. (022) 849-94-34 REGON 0000001554, NIP 525-000-58-34 Nr 2/2012/WIP -ITW Warszawa, dnia 21.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE

ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE Białystok 2010.04.29 KO-341-1/AB/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE KOD CPV:30.19.00.00-7 różny sprzęt i artykuły

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.waw.pl Warszawa: dostawa urządzeń do oczyszczania i filtrowania powietrza i innych gazów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-27 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe przeglądy, badania i pomiary instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2014/S 061-104267

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska.ohp.pl Toruń: Sukcesywna dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-930/X/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 25.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji 02-524 WARSZAWA, ul. Narbutta 85 tel. (0-22) 849-97-95, fax. (022) 849-94-34 REGON 0000001554, NIP 525-000-58-34 Nr 1/2013/WIP -IMiP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r. Słupsk, dnia 30.09.2014r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r. na stałe wykonywanie robót budowlanych w branży stolarsko ciesielskiej w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przejęcie i przechowywanie dokumentacji medycznej WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie Numer ogłoszenia: 106613-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ remont lokalu mieszkalnego ul. Browarna 20/11 Znak sprawy 2014/P/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo