PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:"

Transkrypt

1 Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) fax (081) numer konta: w Banku PeKaO S.A. IV Oddział w Lublinie oraz w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin Redakcja: Redaguje zespół: Arkadiusz Bereza, Anna Fermus-Bobowiec, Iwona Szpringer tel. (081) Komisja Wydawnicza (Rada Programowa): Arkadiusz Bereza, Anna Fermus-Bobowiec, Mariusz Nawachowicz, Iwona Szpringer. Materiałów nie zamówionych Re dak cja nie zwraca i rezerwuje sobie pra wo do skracania, poprawiania oraz uzu peł nia nia otrzymanych tekstów, a także do da wa nia i zmiany tytułów. Druk i łamanie: Drukarnia EMBE Press, Lublin, ul. Tokarska 9A tel.: (081) PRAWNIK Nr 1/23/2011 PRAWNIK Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych Lublinie Nr 1/ W numerze między innymi: INFORMACJE I KOMUNIKATY Z posiedzeń Rady...2 Bożonarodzeniowe spotkanie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie...6 III Edycja konkursu Kryształowe serce radcy prawnego rozstrzygnięta...7 II Bal Aplikanta Radcowskiego...8 Zaproszenie na Spotkanie Seniorów...9 Nowa wysokość składek...10 Okręgowa Izba Radców Prawnych w liczbach (dane na dzień 31 grudnia 2010 r.)...11 Szkolenia w II kwartale 2011 r...12 Szkolenie w Kazimierzu (12-14 maja 2011 r.)...13 Uzupełniająca lista osób, które zrealizowały obowiązek szkoleniowy I cyklu szkolenia...14 Kasy fiskalne w praktyce...15 Przyjdź z pomocą!...18 WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ Dr Anna Kosut, Szczególne tryby udzielania urlopu wypoczynkowego...19 Renata Zawiślak, Badanie stanu trzeźwości pracownika przez pracodawcę...27 Aneta Dziewiela, Uwagi na temat skargi konstytucyjnej - zagadnienia wybrane...30 Dr Arkadiusz Bereza, Świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej w okresie II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej (do 1963 r.)...39 Dyżury członków Prezydium Rady Dziekan Rady - Arkadiusz Bereza wtorek w godz Wicedziekan Rady - Halina Ejsmond-Zając piątek w godz Wicedziekan Rady - Marek Pawłowski wtorek w godz Skarbnik Rady - Hanna Chabros środa w godz Sekretarz Rady - Anna Fermus-Bobowiec poniedziałek w godz Rzecznik Dyscyplinarny - Patrycja Kozłowska-Kalisz II i IV poniedziałek miesiąca w godz

2 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty Z posiedzeń Rady W dniu 14 grudnia 2010 r. odbyło się III posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji. Dziekan Rady Arkadiusz Bereza otworzył posiedzenie i powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie poinformował, że trzy osoby złożyły wnioski o skreślenie z listy radców prawnych, a mianowicie: Beata Majewska, Anna Zając i Joanna Radlińska- Kostrubała. Wobec powyższego, Rada podjęła uchwały o skreśleniu wymienionych osób z listy radców prawnych na ich wniosek. Jednocześnie wpłynęły cztery wnioski o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. W wyniku ich rozpatrzenia, Rada podjęła uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych w odniesieniu do następujących osób: Anna Fugiel-Orzeł, Izabela Olszewska, Joanna Podgórska, Justyna Stachowicz. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania, wobec złożenia stosownego wniosku, Rada podjęła także uchwałę w przedmiocie przeniesienia wpisu Pani Ilony Orzechowskiej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z listy prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Wicedziekan Rady Marek Pawłowski poinformował, że w dniu 8 listopada 2010 r., uchwałami Rady, na listę aplikantów zostało wpisanych 49 osób. W ten sposób podjęto decyzję co do ok. 3/4 wniosków złożonych w siedzibie tut. Izby z prośbą o wpis na listę aplikantów radcowskich. Ze względów organizacyjnych pozostała część wniosków, w liczbie 17 (w tym 3 złożone przez osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego przeprowadzanego w 2009 r.), została skierowana na kolejne posiedzenie Rady. Rada podjęła zatem stosowne uchwały w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich w odniesieniu do następujących osób: Lp. Nazwisko i imię kandydata 2 1 Budzyńska Barbara 2 Kunaszewska Magdalena 3 Sawicka Aleksandra 4 Sieńko Mateusz 5 Sitkowska Ewelina 6 Soćko Michał 7 Sokół Konrad

3 1 Budzyńska Barbara 2 Kunaszewska Magdalena Informacje i komunikaty 3 Sawicka Aleksandra 4 Sieńko Mateusz 5 Sitkowska Ewelina 6 Soćko Michał 7 Sokół Konrad 8 Stańko Artur 9 Starek Magda 10 Sulej Ewelina 11 Szkutnik Edyta 12 Turek Maciej 13 Wicha Dawid 14 Widerski Paweł 15 Władyka Agnieszka 16 Zygo Marzena 17 Żardecki Marcin PRAWNIK Nr 1/23/2011 Do siedziby tut. Izby wpłynęły także wnioski aplikantów I roku aplikacji radcowskiej: Anny Baćmagi, Łukasza Bańkowskiego, Miłosza Borowieckiego, Aleksandry Klimuszko, Moniki Marcinkowskiej, Tomasza Oleszkiewicza, Moniki Orchowskiej, Moniki Wójtowicz- Matryby, Pawła Wypchlaka, Dawida Zarębskiego i Marcina Zręciny o przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z listy prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W związku z powyższym, w odniesieniu do w/w osób, Rada podjęła uchwały w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę tut. Izby. Następnie Rada podjęła uchwały w sprawie uzupełnienia listy wykładowców na I roku aplikacji radcowskiej poprzez wpisanie Pana Artura Ozimka oraz Pana Marka Jaślikowskiego oraz uchwałę w sprawie odpłatności za I, II, III rok aplikacji radcowskiej. Zgodnie z tą uchwałą, opłata roczna dla aplikantów I, II i III roku za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2011 wynosi zł. i płatna jest w dwóch ratach I rata zł. do 31 stycznia 2011 r. oraz II rata zł. do 30 czerwca 2011 r. Na zakończenie posiedzenia, na wniosek Wicedziekan Rady Haliny Ejsmond-Zając, Rada podjęła dwie uchwały w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych, a następnie Dziekan omówił wyniki kolokwium I roku aplikacji radcowskiej. 3

4 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty Po posiedzeniu Rady rozpoczęło się spotkanie opłatkowe władz tut. Izby z arcybiskupem Józefem Życińskim. *** W dniu 20 stycznia 2011 r. odbyło się IV posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji. Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, witając wszystkich zgromadzonych. Następnie przedstawił zawiadomienia Rzecznika Dyscyplinarnego o trzech przypadkach wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi wniesionej na postępowanie radcy prawnego, o dwóch przypadkach odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie skargi na radcę prawnego oraz o dwóch przypadkach umorzenia dochodzenia w sprawie przewinienia dyscyplinarnego radcy prawnego. Rzecznik Dyscyplinarny zawiadomił także, iż wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko aplikantowi radcowskiemu. Dziekan Rady poinformował zebranych o śmierci Kolegi Mieczysława Sasa. Wszyscy obecni, na prośbę Dziekana, uczcili pamięć Zmarłego minutą ciszy. Następnie Dziekan wniósł o skreślenie z urzędu z listy radców prawnych Kolegi Mieczysława Sasa z dniem śmierci, tj. z dniem 31 maja 2010 r., a Rada podjęła stosowną uchwałę. Dziekan Rady poinformował także, że wpłynęły dwa wnioski o skreślenie z listy radców prawnych Panów Ryszarda Florka i Wiesława Kowalczyka. W związku z powyższym, Rada podjęła stosowne uchwały o skreśleniu. Następnie Dziekan Rady przedstawił wnioski w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, które złożyli: Szymon Karpierz, Szymon Łukaszewicz, Joanna Skiba i Marcin Stpiczyński. Rada, na wniosek Dziekana, podjęła uchwały zgodnie z wnioskami ww. radców prawnych. W sprawach związanych z wpisami na listę radców prawnych, Rada rozpatrzyła wniosek o wpis Pani Moniki Zalewy, złożony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i podjęła stosowną uchwałę o wpisie. W jednym przypadku, Rada podjęła uchwałę w sprawie odmowy wpisu, a w jednym uchwałę w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych. W grupie spraw związanych z aplikacją radcowską i jej organizacją, Rada, na wniosek Wicedziekana Rady Marka Pawłowskiego, podjęła uchwałę upoważniającą Prezydium Rady do ustalenia listy wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów. Następnie Rada podjęła uchwałę wyznaczającą patronów aplikantom radcowskim I roku aplikacji rocznika 2011 oraz wyznaczyła patronów 4

5 Informacje i komunikaty PRAWNIK Nr 1/23/2011 dla dwóch aplikantek radcowskich IV roku, przeniesionych na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę tut. Izby. Rada podjęła także cztery uchwały w sprawie zmiany patronów dla aplikantów radcowskich, uchwałę w sprawie wyznaczenia patronów grupie pięciu aplikantów radcowskim i uchwałę nakładającą na patrona wspomnianych aplikantów obowiązek przeprowadzenia praktyk w ramach grupy patronackiej. Następnie Rada podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla I, II, III i IV roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2011 oraz, wzorem roku ubiegłego, podzieliła II rok aplikacji radcowskiej na cztery grupy szkoleniowe. W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego kolokwium poprawkowego dla aplikantów I roku aplikacji, którzy otrzymają warunkowy wpis na II rok aplikacji i powołania komisji, która je przeprowadzi, Rada, na wniosek Wicedziekana Marka Pawłowskiego, podjęła uchwałę w sprawie dodatkowego kolokwium poprawkowego i uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wynagrodzenia za przeprowadzenie kolokwiów. Rada przystąpiła następnie do podjęcia uchwał w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę tut Izby Radców Prawnych, wobec złożenia stosownych wniosków przez ośmiu aplikantów. W konsekwencji na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę tut. Izby wpisani zostali: Grzegorz Goławski, Artur Granicki, Katarzyna Jurysta, Jacek Kania, Faustyna Krasulak, Katarzyna Kudeń, Katarzyna Rabka i Sabina Szydło. W ramach spraw wniesionych przez Skarbnika Rady Hannę Chabros, Rada rozłożyła na raty opłatę roczną za aplikację radcowską dwudziestu trzem aplikantom oraz umorzyła zaległe składki członkowskie jednemu radcy prawnemu z powodu trudnej sytuacji materialnej. Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania II Balu Aplikanta Radcowskiego oraz uchwałę w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich Pani Weroniki Miklewicz w związku z rozpoczęciem w 2011 r. aplikacji sądowej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Na zakończenie poruszono sprawę zakupu nowego lokalu na potrzeby tut. Izby oraz dyskusyjną kwestię listu otwartego bialskich środowisk prawniczych w sprawie planów likwidacji Wydziału Gospodarczego i Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Zamykając obrady, Dziekan podziękował zgromadzonym za przybycie. Sekretarz Rady Anna Fermus - Bobowiec 5

6 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty Bożonarodzeniowe spotkanie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie W dniu 14 grudnia 2010 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbyło się zorganizowane przez Dziekana OIRP w Lublinie Arkadiusza Berezę z okazji Świąt Bożego Narodzenia uroczyste spotkanie radców prawnych. Wspólne świętowanie radców prawnych stało się już tradycją lubelskiej Izby i jak co roku miało szczególny duchowy wymiar. Gościem honorowym uroczystości był arcybiskup Józef Życiński metropolita lubelski. W uroczystości uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz lubelskiego samorządu radcowskiego: członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny wraz ze swoimi zastępcami. Spotkanie rozpoczęło się oceną roku dokonaną przez Dziekana OIRP w Lublinie Arkadiusza Berezę. Dziekan w kilku słowach przedstawił osiągnięcia lubelskiego środowiska radców prawnych. Ponadto życzył wszystkim radcom prawnym zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych. Następnie ksiądz arcybiskup Józef Życiński w ciepłych słowach przywitał radców prawnych i podkreślił, że to już kolejne jego spotkanie w OIRP w Lublinie. W słowie pasterskim nawiązał do szczególnej roli rodziny przypominając przypowieść o Świętym Józefie. Porównał jego troski o zapewnienie Świętej Marii miejsca do godnego porodu, do trosk życia codziennego i problemów zawodu radcy prawnego. Następnie podzielił się opłatkiem i złożył osobiście każdemu radcy prawnemu świąteczne życzenia. Podczas spotkania znakomicie śpiewał kolędy Zespół Pieśni i Tańca Sławiniacy. Uczestnicy doskonale wczuli się w świąteczną atmosferę uroczystości integrującej środowisko W chwili gdy ten numer pisma dociera do rąk Koleżanek i Kolegów z korporacji, nie ma już wśród nas naszego Wigilijnego Gościa. Arcybiskup Józef Życiński zmarł nagle w czwartek 10 lutego 2011 r. w Rzymie. Ksiądz profesor odznaczał się wielkim duchem, mądrością i życzliwością. Środowisko lubelskiej OIRP straciło, tak jak cała Polska, człowieka, który w swej posłudze duszpasterskiej był orędownikiem najgłębszych humanistycznych wartości. Non omnis moriar. Sławomir Pilipiec 6

7 Informacje i komunikaty PRAWNIK Nr 1/23/2011 III edycja konkursu Kryształowe serce radcy prawnego rozstrzygnięta W dniu 10 lutego 2011 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Prezes KRRP Maciej Bobrowicz wręczył nagrody w konkursie Kryształowe serce radcy prawnego. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Zbigniew Wrona podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Stanisław Dąbrowski Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Teresa Romer - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Roman Kęska reprezentujący Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i inni znakomici goście. Tytuł honorowy w tym konkursie mogą otrzymać radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnią się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami. Laureatami III edycji konkursu zostali radcowie prawni: Ryszard Kowalczuk - OIRP Białystok, Zygmunt Ciechorski - OIRP Bydgoszcz, Krystyna Gryncewicz - OIRP Gdańsk, Małgorzata Kałuża - OIRP Katowice, Franciszka Pniewska - OIRP Koszalin, Elwira Skoczek - OIRP Kielce, Teresa Gniadek - OIRP Kraków, Maria Ewa Tyszkiewicz - OIRP Lublin, Jan Bodo Kaftański - OIRP Łódź, Maria Tomułowicz - OIRP Olsztyn, Aleksandra Pacho - OIRP Opole, Sławomir Kubat - OIRP Poznań, Maria Janina Drabik - OIRP Rzeszów, Tomasz Dauerman - OIRP Wałbrzych, Elżbieta Gozdowska - OIRP Warszawa, Sylwia Zarzycka - OIRP Wrocław, Joanna Surmiak OIRP - Zielona Góra. Nagrody specjalne Prezesa KRRP za działalność pro publico bono otrzymały Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi. Bezinteresowność, zaangażowanie w organizacji pomocy innym, życzliwość i serdeczność, to wspólne cechy wszystkich osób indywidualnie uhonorowanych nagrodą Kryształowego serca radcy prawnego. Wśród grona tegorocznych laureatów jest także nasza Koleżanka Maria Ewa Tyszkiewicz. Od początku wykonywania zawodu radcy prawnego łączy Ona pracę zawodową z działalnością społeczną na rzecz samorządu radców prawnych. Aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz pomocy prawnej ludziom najuboższym, dotkniętych klęskami żywiołowymi a także ofiarom prze- 7

8 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty mocy w rodzinie. Z całym zaangażowaniem niesie pomoc ludziom bezdomnym i bezrobotnym z terenu województwa lubelskiego. Założyła także Towarzystwo Odnowy Zabytków na terenie Łukowa oraz działa charytatywnie na rzecz rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Laureatce Konkursu Marii Ewie Tyszkiewicz dziękujemy za Jej postawę i serdecznie gratulujemy. Miło także odnotować, że wśród radców prawnych z lubelskiej OIRP, jest to kolejna nagroda Kryształowego serca. W ubiegłym roku laureatką konkursu została Koleżanka Irena Kopiec. Cokolwiek zrobisz, będzie nieznaczące, lecz jest bardzo ważne, byś to zrobił (Mohandas Karamchand Gandhi). Redakcja II Bal Aplikanta Radcowskiego Dnia 12 lutego 2011 r. w Filharmonii Lubelskiej odbył się II Bal Aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Swoją obecnością aplikantów zaszczycili przedstawiciele władz Izby: Wicedziekan Marek Pawłowski, Wicedziekan Halina Ejsmond-Zając, Skarbnik Rady Hanna Chabros, Kierownik szkolenia aplikantów Edward Kaczor oraz Z-ca Kierownika szkolenia aplikantów Hubert Ząbek. Uroczystość rozpoczęła się, tradycyjnie, lampką szampana oraz przemówieniem Wicedziekana Marka Pawłowskiego. Bal okazał się znakomitą okazją do uhonorowania dotychczaso- wych osiągnięć i zasług aplikantów. Wicedziekan Marek Pawłowski i Wicedziekan Halina Ejsmond-Zając wręczyli zasłużonym dyplomy oraz odznaki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Za bardzo dobry wynik z kolokwium rocznego dla I roku aplikacji radcowskiej w 2010 r. odznakę oraz pochwałę od Dziekana otrzymali aplikanci: 1. Magdalena Bałuch 2. Ewelina Brodowska Wrona 3. Magdalena Cichor Wójcik 4. Radosław Ciesielski 5. Przemysław Gardynik 8

9 Informacje i komunikaty 6. Alicja Michalak Głowacka 7. Marek Gołąb 8. Agnieszka Hys 9. Damian Jaślar 10. Anna Karczmarczyk 11. Artur Kinach 12. Małgorzata Koczan 13. Konrad Kuzioła 14. Ireneusz Misiejuk 15. Marta Nurzyńska 16. Michał Połaniecki 17. Grzegorz Skitał 18. Anna Solak 19. Olga Sternal 20. Kamil Szereda 21. Tomasz Turski 22. Radosław Ulanowski 23. Tomasz Zdolski Za zaangażowanie w integrację samorządu radcowskiego oraz aktywizowanie środowiska aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odznakę oraz pochwałę od Dziekana otrzymali aplikanci: PRAWNIK Nr 1/23/ Anna Choryngiewicz 2. Magdalena Ciechańska 3. Barbara Cioch 4. Monika Korczak 5. Marlena Krzewska 6. Joanna Leś Soroka 7. Anna Łacek Sękowska 8. Wiktor Michałek 9. Ireneusz Misiejuk 10. Monika Nieradka Bernaciak 11. Michał Olejniczak 12. Ewa Urbanowicz Miejmy nadzieję, że uhonorowani aplikanci staną się przykładem do naśladowania dla swoich kolegów a uroczystość wręczania nagród wpisze się w coroczną tradycję i z roku na rok zasłużonych aplikantów będzie coraz więcej. Anna Łacek - Sękowska ZAPROSZENIE W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, uprzejmie zapraszam na Spotkanie Seniorów, które odbędzie się w siedzibie Izby w dniu 18 kwietnia 2011 roku o godzinie (ul. Wallenroda 2e, Lublin). Spotkanie ma na celu integrację środowiska radców prawnych nie będących czynnymi zawodowo oraz wypracowania jej form. Bardzo proszę o przybycie oraz ewentualne propozycje w zakresie integracji. Dziekan Rady Arkadiusz Bereza 9

10 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty Nowa wysokość składek Od 1 stycznia 2011r. obowiązują nowe składki zgodnie z uchwałą Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej Łączna miesięczna wysokość składek Radca prawny wykonujący zawód 78 PLN 22 PLN 100 PLN radcy prawnego Radca prawny będący emerytem 39 PLN 22 PLN 61 PLN lub rencistą wykonujący zawód radcy prawnego Radca prawny nie wykonujący 78 PLN nie dotyczy 78 PLN zawodu radcy prawnego Radca prawny będący emerytem 8 PLN nie dotyczy 8 PLN lub rencistą, niewykonujący zawodu radcy prawnego Aplikant radcowski 20 PLN nie dotyczy 20 PLN Składka członkowska wraz ze składką ubezpieczeniową (jeśli obowiązek jej zapłaty dotyczy radcy prawnego) za dany miesiąc winna być uiszczana do końca tego miesiąca. Składka członkowska w wysokości ustalonej dla radców prawnych będących emerytami i rencistami wykonującymi zawód radcy prawnego, jak również składka członkowska w wysokości określonej dla radców prawnych będących emerytami i rencistami niewykonującymi zawodu radcy prawnego jest uiszczana w zmniejszonej wysokości od miesiąca występującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomi Radę o okoliczności uzasadniającej zmianę składki. Przypominam Koleżankom i Kolegom o obowiązku informowania Rady tutejszej Izby o okolicznościach mających wpływ na wysokość składki członkowskiej i ustaniu obowiązku ubezpieczenia jak również terminowym uiszczaniu składek. W załączeniu w formie wkładki druk zawiadomienia celem realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz z późn. zm.), który należy wypełnić jedynie w przypadku konieczności aktualizacji danych. Zgłoszenie aktualizacyjne należy przesłać na adres Izby: Lublin, ul. K. Wallenroda Skarbnik Rady Hanna Chabros

11 Informacje i komunikaty PRAWNIK Nr 1/23/2011 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie w liczbach (dane na dzień 31 grudnia 2010 r.) Redakcja 11

12 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty Koleżanki i Koledzy W ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, uprzejmie zapraszam do udziału w jednodniowych konferencjach szkoleniowych realizowanych w II kwartale 2011 r. I szkolenie: 1. Efektywne formy zabezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia poprzez hipotekę, weksel, rejestr zastawów i zastaw rejestrowy 2. Istotne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Wykładowca: Marek Tarkowski radca prawny Termin: 4 kwietnia 2011 r., godz II szkolenie: Etyka zawodu radcy prawnego Wykładowca: Zenon Klatka b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Termin: 16 kwietnia 2011 r. (sobota), godz Wykład skierowany zwłaszcza do osób, które zostały wpisane na listę radców prawnych na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego. III szkolenie: Procedura cywilna w praktyce radcy prawnego w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego Wykładowca: Artur Żuk Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Termin: 23 maja 2011 r., godz IV szkolenie: Ograniczone prawa rzeczowe w praktyce Wykładowca: Alicja Zych sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Termin: 30 maja 2011 r., godz V szkolenie: 1. Odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego 2. Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu Wykładowca: Krzysztof Szewczak Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Termin: 6 czerwca 2011 r., godz Oprócz szkoleń serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i oprowadzeniu po obiekcie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 18. Artur Żuk Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Termin: 11 kwietnia 2011 r., godz Szkolenia odbywać się będą w sali konferencyjnej OIRP Lublin przy ul. Wallenroda 2e. Zgłoszenia telefoniczne na poszczególne szkolenia/spotkanie prosimy kierować do Biura OIRP najpóźniej na 7 dni przed wykładem. Z koleżeńskim pozdrowieniem Koordynator ds. szkoleń Jolanta Piekarczyk 12

13 Informacje i komunikaty PRAWNIK Nr 1/23/2011 Zaproszenie do udziału w konferencji szkoleniowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w KAZIMIERZU DOLNYM w dniach maja 2011 r. szkolenie odbędzie się w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym, ul. Słoneczna 3 Tematyka szkolenia 1. Obrót gospodarczy i konsumencki w prawie polskim i prawie europejskim de lege lata i de lege ferenda sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Wojciech Katner 2. Umowy o roboty budowlane na tle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Wojciech Katner 3. Postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie Elżbieta Gawda 4. Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych na tle orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Lublinie sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie - Elżbieta Gawda Odpłatność od osoby 300,00 zł (243,90 netto+23% VAT) Szczegółowy terminarz wykładów i innych zajęć otrzymają osoby zakwalifikowane na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona z pierwszeństwem dla osób, które nie uzyskały wymaganej ilości punktów za szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu proszę zgłaszać na załączonym druku w terminie do dnia 18 kwietnia 2011 r. DZIEKAN RADY 13

14 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty Uzupełniająca lista osób, które zrealizowały obowiązek szkoleniowy I cyklu szkolenia (od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2011 r.) A Uzupełniająca lista osób, które zrealizowały obowiązek szkoleniowy I cyklu szkolenia (od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2011 r.) Adamczuk Urszula, Arciszewski Tadeusz B D G H J Babkiewicz Apolonia, Banach Piotr, Batkowski Szymon, Bebel Agnieszka, Bezuch Teresa, Białkowska Małgorzata, Boguta Grażyna, Bończoszek Przemysław, Buchoska Urszula, Buczarski Sławomir, Burdzińska Nina Drozd Monika, Dubiel Barbara, Dziubek Bogusław Gągała Weronika, Głowacki Jakub, Gnutek Magdalena Hałaczkiewicz Stanisław Jakubowska-Rybczyńska Anna, Janusz Maria, Anna, Jarus Ewa K L Ł M N O P R S T U W Kamińska Elżbieta, Karchut Maria, Koczwarska Lucyna, Kościelska-Mazur Renata, Kowalczuk- Szymańska Magdalena, Kulińska-Podbielska Gerta, Kunicki Aleksander, Kurzępa Tomasz Leńczowska-Soboń Katarzyna Łabęcka-Jaroszuk Tatiana, Łucjan Jan, Łukasiewicz Anna, Maciąg Jan, Mazur Marek, Mitręga Ewelina, Mojski Wojciech Niezbecka Elżbieta, Nowicki Robert Olszak Tomasz, Orlowski Kazimierz Pawlonka Wiesław, Perdeus Wiesław, Pietras Adam, Piluś Krzysztof, Polowy Andrzej, Polowy Anna, Puszkarski Grzegorz Rdest Janusz Serewa Karolina, Serewa Michał, Skubisz Ryszard, Słabek Arkadiusz, Słotwiński Piotr, Smyk Grzegorz, Sokoowska Irena, Sokołowska-Stryczek Grażyna, Sokół Bożena, Spytek-Trybusiewicz Halina, Stanek Natalia, Stanicka Agnieszka, Staniuk Mariusz, Stolat Bartłomiej, Szafrenek Zbigniew, Szymczak Rafał Trzebiatowski Marcin, Turska Monika Uss Sławomir Wąsik Jacek, Wcisło Regina, Wiącek Aleksandra, Włodarczyk Teresa, Wrzyszcz Andrzej W związku z możliwością wypełniania przez radcę prawnego obowiązku szkolenia poprzez publikację opracowań z zakresu prawa, artykułów w czasopismach fachowych, glos do orzeczeń sądów oraz Trybunałów, a także komentarzy prawniczych (6 pkt szkoleniowych za każdą publikację), radcowie prawni, którzy zrealizowali powyższy obowiązek w ww. sposób, proszeni są o niezwłoczne nadesłanie do OIRP wykazu publikacji. Wykaz publikacji winien zawierać pełny tytuł publikacji oraz miejsce publikacji z uwzględnieniem stron. Wykaz można przesłać na adres Izby: Lublin, ul. K. Wallenroda 2 lub adres z dopiskiem obowiązek szkoleniowy-publikacje. 14 Z Zdunek Krzysztof, Ziembowicz Beata, Ziemińska Maria, Zimak Marcin, Zwolak Lucja, Żuk Dorota

15 Informacje i komunikaty PRAWNIK Nr 1/23/2011 Kasy fiskalne w praktyce Dlaczego trzeba zainstalować kasę fiskalną? 30 kwietnia 2011 r. kończy się zwolnienie usług prawniczych z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Czy wszyscy muszą zakupić i zainstalować kasy fiskalne przed 1 maja 2011 r.? Nie, koniec obowiązywania zwolnienia przedmiotowego oznacza, że zaczynają obowiązywać zasady takie same, jak dla innych podatników. Oznacza to, że obowiązek dotyczy tylko tych, których obrót w 2010 r. przekroczył zł. Jeżeli tak się nie stało, a obrót zł. zostanie osiągnięty w ciągu 2011 r., to kasę trzeba zainstalować przed upływem 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Ci, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w 2010 r. muszą zainstalować kasę do dnia przekroczenia obrotu zł. w tym roku. Czy cały obrót bierze się pod uwagę? Nie, tylko obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych bierze się pod uwagę przy ustalaniu obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Oznacza to, że nie wlicza się do tego części obrotu uzyskanego w formie wynagrodzenia ze stosunku pracy lub umów na rzecz przedsiębiorców. Kiedy tak naprawdę trzeba zakupić kasę? Ponieważ termin 1 maja 2011 r. dotyczy wielu tysięcy podatników, nie tylko prawników warto zakupić odpowiednie urządzenie w marcu lub na początku kwietnia. Daje to pewność, że wybrany przez nas model będzie dostępny. Co więcej kasa może zostać zaprogramowana i pracować w trybie niefiskalnym. Daje to możliwość nauczenia się obsługi kasy bez żadnych konsekwencji popełnionych błędów. Na samą fiskalizację radzimy umówić się z serwisantem w połowie kwietnia. Czy państwo wspomaga finansowo zakup kasy? Tak, jeżeli są to pierwsze kasy w firmie i przed terminem fiskalizacji zostanie złożone w urzędzie skarbowym oświadczenie o liczbie kas i przewidywanym 15

16 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty miejscu ich używania, to za każdą kasę można uzyskać zwrot do 90% wartości kasy netto, ale nie więcej niż 700 zł. Podatnicy VAT wartość tę odpisują z deklaracji za następne miesiące, a zwolnieni z VAT składają podanie do naczelnika swojego urzędu skarbowego w formie określonej rozporządzeniem Ministra Finansów. Przykładowo, jeżeli kasa kosztuje 799 zł. netto (np. Mercury 130F), to faktycznie poniesiony wydatek na zakup kasy wyniesie zaledwie 99 zł. Jeżeli drukarka fiskalna kosztuje 2490 zł. (np. Profit EJ), to rzeczywisty koszt nabycia wynosi 1790 zł. Warto wiedzieć, że do liczby deklarowanych kas można włączyć także kasy rezerwowe. Co należy do podstawowych obowiązków użytkownika kasy? Najważniejszymi obowiązkami są: dokonywanie rejestracji i wydawanie klientowi paragonu przy każdej sprzedaży usługi, wykonywanie raportu dobowego na zakończenie każdego dnia w którym była prowadzona sprzedaż, drukowanie raportu za okres miesięczny przed rozpoczęciem sprzedaży usług w kolejnym miesiącu, przechowywanie wydrukowanych raportów przez 5 lat od zakończenia roku (a także rolek kontrolnych lub danych kopii elektronicznej, zależnie od konstrukcji kasy) oraz wykonywanie przeglądów technicznych co 24 miesiące. Co powinno znajdować się w treści paragonu? Paragon musi zawierać nazwę usługi, ilość, cenę jednostkową oraz stawkę VAT. Ci, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT ewidencjonują wszystkie pozycje jako zwolnione z podatku. Ważnym elementem paragonu jest także nagłówek zawierający dane adresowe i NIP podmiotu świadczącego usługi. W prawidłowym zaprogramowaniu kasy oraz nauce jej użytkowania pomoże serwisant dokonujący fiskalizacji. Czy wszystkie usługi trzeba ewidencjonować w kasie? Nie, chodzi tylko o usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. Nie trzeba rejestrować w kasie usług, za które będzie wystawiona faktura na rzecz przedsiębiorcy (chociaż można w takim przypadku oryginał paragonu spina się z kopią faktury). Jak wybrać urządzenie fiskalne? Nie ma na rynku kas czy drukarek fiskalnych wyłącznie dla prawników. Wszystkie urządzenia spełniają jednakowe wymogi prawne i posiadają podobne funkcje, więc mogą służyć zarówno do sprzedaży towarów w sklepie jak i sprzedaży usług prawniczych. Różnice polegają głównie na możliwościach użytych mechanizmów głównie drukarki i klawiatury, oraz funkcjonalności. 16

17 Informacje i komunikaty PRAWNIK Nr 1/23/2011 Ze względu na niewielką ilość wydawanych paragonów w kancelariach prawniczych sprawdzą się z powodzeniem kasy w cenie nie przekraczającej 1200 zł. netto (np. Euro500T, Euro500TX). Dla kancelarii, które korzystają z komputerowego systemu sprzedaży najwłaściwszym wyborem będzie drukarka fiskalna. Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat kas fiskalnych? Całość przepisów regulujących prawa i obowiązki w tym zakresie określają cztery akty prawne: - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art. 111, - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1733), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r., Nr 212, poz. 1338). Wszystkie wyżej wymienione akty prawne i opisy urządzeń znajdują się na stronie Maciej Rudaś Dyrektor Działu Technicznego TORELL dystrybutor kas fiskalnych SHARP i EURO w Polsce 17

18 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Informacje i komunikaty 18

19 Warto wiedzieć więcej PRAWNIK Nr 1/23/2011 Szczególne tryby udzielania urlopu wypoczynkowego I. Z art. 163 k.p. 1 wynika, że udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych następuje albo na podstawie planu urlopów albo po porozumieniu z pracownikiem co do terminu urlopu wypoczynkowego. Uznając te sposoby za typowe tryby udzielania urlopu, należy wskazać na regulacje mające istotne znaczenie w praktyce, które odnoszą się do szczególnych trybów realizowania pracowniczego prawa do wypoczynku. Są to unormowania zawarte w art k.p., dotyczące udzielania urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz w art. 168 k.p., określające zasady wykorzystywania tzw. urlopu zaległego. II. Urlop w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Zgodnie z art k.p. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu (...). Regulacja ta została wprowadzona do kodeksu pracy 1 stycznia 2003 roku 2 i doprowadziła do zasadniczej, niekorzystnej zmiany w statusie pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia. Przed tą datą, ze względu na brak w kodeksie pracy unormowania odnoszącego się do omawianej kwestii 3, przyjmowano bowiem, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia tylko wtedy, gdy na okres ten przypadł termin wykorzystania urlopu wynikający z planu urlopów, bądź gdy pracownik zgodził się na wykorzystanie urlopu w tym okresie. W aktualnym stanie prawnym to nie pracownik, lecz pracodawca jest podmiotem decydującym o tym, czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik będzie świadczyć pracę, a przysługujące mu prawo do urlopu zostanie w momencie rozwiązania umowy zaspokojone przez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, czy też na okres wypowiedzenia przypadnie czas wykorzystania urlopu w naturze. 1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 2 Ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146). 3 Należy jednak zaznaczyć, że w pierwotnej wersji kodeksu pracy art. 170 k.p. regulował zasady wykorzystywania urlopu w okresie wypowiedzenia; przepis ten skreślono mocą ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110). 19

20 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Warto wiedzieć więcej Istotne jest przy tym to, że w okresie wypowiedzenia pracownik może być zobowiązany do wykorzystania całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Urlopem przysługującym jest zarówno urlop, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia, jak i urlop zaległy jeżeli do takiego urlopu pracownik jest uprawniony. Ze zdania drugiego art k.p. wynika, że urlopu zaległego pracodawca może udzielić pracownikowi w całości, zaś wymiar urlopu bieżącego (za dany rok kalendarzowy) jest ustalany w oparciu o zasadę proporcjonalności (art k.p.). Pracodawca, który podejmie decyzję o udzieleniu pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia musi jednak mieć na względzie to, że nie może to pozbawiać pracownika możliwości skorzystania z określonych uprawnień wynikających z przepisów kodeksu pracy 4. Chodzi tu o prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy na zasadach określonych w art. 37 k.p. oraz o prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze dwóch dni, jeżeli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.). Jeśli więc udzielony pracownikowi urlop obejmowałby cały okres wypowiedzenia, a pracownik, uprawniony do skorzystania ze wskazanych wyżej dni wolnych, złożyłby wniosek o ich udzielenie, pracodawca powinien, moim zdaniem, dokonać stosownej korekty liczby dni urlopu wypoczynkowego, do którego wykorzystania pracownik został zobowiązany, umożliwiając mu tym samym skorzystanie z tych uprawnień. W konsekwencji tego pracownik będzie uprawniony do ekwiwalentu pieniężnego za tę część urlopu wypoczynkowego, która nie została skonsumowana ze względu na korzystanie z uprawnień określonych w art. 37 k.p. lub (i) art. 188 k.p. Zajmując się zagadnieniem udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, należy ustalić kiedy rozpoczyna się ten okres. Ponieważ kodeks pracy nie reguluje kwestii początku biegu okresu wypowiedzenia, konieczne staje się, zgodnie z art. 300 k.p., sięgnięcie do przepisów kodeksu cywilnego 5. Stosując art k.c. przyjąć należy, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Jednakże sprawa komplikuje się ze względu na treść art k.p., który to przepis ustala dla okresów wypowiedzenia obejmujących tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność tzw. termin wypowiedzenia, czyli ostatni dzień okresu wypowiedzenia. 4 M. Jaroszewska, Urlopy wypoczynkowe, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, C.H. Beck, Warszawa 2009, s Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 20

21 Warto wiedzieć więcej PRAWNIK Nr 1/23/2011 Jak wiadomo, do okresów wypowiedzenia wyrażonych w tygodniach przypada on w sobotę, dla wyrażonych w miesiącach w ostatnim dniu miesiąca. Problem ustalenia początku okresu wypowiedzenia powstanie w związku z tym wówczas, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie złożone np. 20 marca, a obowiązuje w danym przypadku miesięczny okres wypowiedzenia. Ustalenie ostatniego dnia okresu wypowiedzenia w tej sytuacji nie rodzi żadnych wątpliwości będzie to 30 kwietnia. Dla interesującej nas kwestii ważniejsza jest jednak odpowiedź na pytanie kiedy ten okres rozpoczął się - 20 marca (dzień dojścia oświadczenia woli do adresata) czy 1 kwietnia (pierwszy dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego, z upływem którego rozwiąże się umowa o pracę). W niektórych opracowaniach dotyczących urlopów wypoczynkowych prezentowana jest wykładnia, zgodnie z którą bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się nie od momentu złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu, lecz od dnia ustalonego w taki sposób, aby ostatni dzień ustawowego okresu wypowiedzenia przypadał na sobotę lub na ostatni dzień miesiąca 6. Wykładnia taka niewątpliwie mogła znajdować swe uzasadnienie w czasie, gdy w orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane było stanowisko zakładające, że okresy wypowiedzenia mają charakter sztywny. Jednakże w późniejszych latach odstąpiono od tego poglądu, co potwierdza m. in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2005 roku 7. Przyjęto w nim, że zwrot w okresie wypowiedzenia należy rozumieć jako okres po dokonaniu wypowiedzenia (złożenia pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu) do upływu okresu wypowiedzenia (rozwiązania umowy o pracę). Z cytowanego tu orzeczenia Sądu Najwyższego wynika więc, że przewidziany w kodeksie pracy okres wypowiedzenia liczący np. 1 miesiąc, musi obejmować co najmniej miesiąc kalendarzowy, ale w zależności od momentu dokonania wypowiedzenia, może ulec przedłużeniu 8. Nawiązując do pytania postawionego w podanym wyżej przykładzie, stwierdzić należy, że skoro oświadczenie o wypowiedzeniu złożono 20 marca, to od tej daty pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, w konsekwencji czego już od tej daty, a nie dopiero od 1 kwietnia, możliwe jest udzielenie mu urlopu wypoczynkowego. Nie ulega wątpliwości, że zasadniczo interpretacja ta nie jest korzystna dla pracowników. Umożliwia bowiem pracodawcom zmieszczenie w okresie wypowiedzenia większej liczby dni niewykorzystanego przez pracownika urlopu 6 Por. A. Malinowski, Urlopy pracownicze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 144; A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s III PK 44/05, OSNP 2006, nr 9-10, piz Por. L. Mitrus, Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, Część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010, nr 7, s

22 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Warto wiedzieć więcej wypoczynkowego, tym samym uwalniając ich w wielu przypadkach od konieczności wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego. Niewątpliwie celom oszczędnościowym służy również stosowana przez pracodawców praktyka polegająca na jednoczesnym zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i zobowiązaniu go do wykorzystania w tym okresie urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji pracodawca nie będzie bowiem musiał wypłacić pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, do czego byłby zobowiązany, gdyby nie udzielił pracownikowi urlopu na czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Powstaje jednak w tym miejscu pytanie o dopuszczalność takich praktyk. W zakresie tym widać ewidentną rozbieżność między poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie prawa pracy ze stanowiskiem zajmowanym przez judykaturę (z pewnymi jednak wyjątkami). Osobiście zgadzam się z poglądem, że pracownik nie może jednocześnie być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wykorzystywać urlopu wypoczynkowego 9. Argumentacji dla takiego stanowiska poszukiwać można nie tylko w odmienności celów udzielonych zwolnień od pracy 10, ale także, a może nawet przede wszystkim, w istocie urlopu wypoczynkowego jako uprawnienia do płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Skoro tak, to wydaje się, że niemożliwe jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy poprzez udzielenie urlopu wypoczynkowego osobie, która już została zwolniona z tego obowiązku mocą decyzji pracodawcy podjętej w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Inne stanowisko zajmuje w swych orzeczeniach Sąd Najwyższy, przyjmując, że korzystanie przez pracownika ze zwolnienia od świadczenia pracy nie sprzeciwia się udzieleniu mu w tym czasie urlopu wypoczynkowego, gdyż czas ten nie został przeznaczony na jakiś określony cel, z którym stałby w sprzeczności wypoczynek. Ponadto, zdaniem Sądu Najwyższego, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, podczas którego został on zwolniony z obowiązku wykonywania pracy, nie stanowi naruszenia art. 8 k.p. 11. Na zakończenie rozważań dotyczących regulacji zawartej w art k.p. jeszcze jedna uwaga. Z treści wskazanego przepisu wyraźnie wynika, że zawarte w nim unormowanie dotyczy wyłącznie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jeżeli więc ustanie zatrudnienia następuje w innym try- 9 A. Martuszewicz, K. Piecyk, op. cit., s J.w. 11 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1999 r., I PKN 1/99, OSN APiUS 2000, nr 12, poz. 458, z glosą A. Nowaka, OSP 2001, nr 1, poz. 13; wyrok SN z dnia 7 lutego 2001 r., I PKN 240/00, niepublikowany. 22

23 Warto wiedzieć więcej PRAWNIK Nr 1/23/2011 bie (np. za porozumieniem stron) za niedopuszczalne uznać należy udzielenie urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracodawcy, w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę. Uwagę tę odnieść należy również do przypadków rozwiązywania się, z upływem czasu, na który były zawarte, terminowych umów o pracę. III. Zaległy urlop wypoczynkowy Przepis art. 161 k.p. stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zasada ta nie zawsze jednak jest w praktyce realizowana. Powodem tego mogą być różne okoliczności, z zaistnieniem których ustawodawca wiąże przesunięcie terminu urlopu, zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy (art. 164 i 165 k.p.). Do niewykorzystania części urlopu w danym roku kalendarzowym prowadzić może również przerwanie tego urlopu w sytuacjach wskazanych w art. 166 k.p. lub odwołanie pracownika z urlopu (art. 167 k.p.). W tych przypadkach będziemy mieć do czynienia z tzw. urlopem zaległym, czyli urlopem, który jest udzielany pracownikowi w terminie późniejszym niż rok kalendarzowy, w którym pracownik nabył do niego prawo. Przepisy kodeksu pracy nie pozostawiają stronom umowy o pracę pełnej swobody co do określenia tego późniejszego terminu, gdyż z art. 168 k.p. wynika, że jest nim koniec pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, a więc dzień 31 marca. Wieloletnia praktyka stosowania wskazanej tu regulacji dowiodła, że jest ona źródłem wielu kontrowersji prowadzących do różnej wykładni dokonywanej nie tylko przez pracodawców, ale również przez judykaturę i organy Państwowej Inspekcji Pracy. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywać można przede wszystkim w dwóch okolicznościach po pierwsze w niechęci pracowników do wykorzystywania urlopu w okresie, zdaniem wielu pracowników, niezbyt atrakcyjnym dla wypoczynku, a po drugie, w sposobie zredagowania art. 168 k.p. Ustawodawca, inaczej niż ma to miejsce w odniesieniu do urlopu w okresie wypowiedzenia, położył bowiem nacisk nie na obowiązek pracownika wykorzystania w określonym czasie urlopu zaległego, lecz na powinność pracodawcy udzielenia pracownikowi tego urlopu. Stało się to przyczyną zasadniczej wątpliwości co do możliwości wydania przez pracodawcę wiążącego polecenia wykorzystania urlopu zaległego w pierwszym kwartale kolejnego roku kalendarzowego. Sposób rozstrzygnięcia tej wątpliwości ma o tyle istotne znaczenie dla pracodawców, że za naruszenie przewidzianego w art. 168 k.p. obowiązku ponoszą oni odpowiedzialność wykroczeniową, zgodnie z regulacją z art pkt 2 k.p. 23

24 PRAWNIK Nr 1/23/2011 Warto wiedzieć więcej Rozstrzygnięcie omawianej kwestii przyniosło orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym początkowo przyjmowano, że nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czy pracodawca może jednostronnie skierować pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy, gdyż zależy to od okoliczności sprawy, które mogą być rozmaite 12. Bardziej zdecydowane stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 roku, uznając, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy pracownik nie wyraża na to zgody 13. Taka interpretacja nie była początkowo akceptowana przez Państwową Inspekcję Pracy, która podkreślała, że samodzielne udzielenie przez pracodawcę urlopu, wbrew woli pracownika, poza przypadkiem określonym w art k.p., nawet jeśli jest to urlop zaległy, wkracza w sferę uprawnień pracowniczych i jest prawnie niedopuszczalne. Jednakże w międzyczasie Państwowa Inspekcja Pracy złagodziła tak rygorystyczne podejście do omawianej tu kwestii, przyjmując w 2009 roku 14, za uzasadnieniem do cytowanego wyżej wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2006 roku, że art. 168 k.p. dopełnia regulację kodeksową co do czasu, w jakim urlopy powinny być udzielone, nie uzależniając swojego postanowienia, że ma to nastąpić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego żadnymi warunkami i nie przewidując żadnych wyjątków. Pracodawcy wolno więc zobowiązać pracowników do określenia terminów wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w ciągu pierwszego kwartału kolejnego roku kalendarzowego. Wobec pracowników, którzy nie podporządkują się temu wymogowi, pracodawca będzie mógł stosować kary porządkowe z art. 108 k.p. 15. Wskazana tu procedura może znaleźć zastosowanie zarówno u pracodawców, u których nie ustala się planu urlopu, jak i u tych, którzy urlopu udzielają na jego podstawie. Ponieważ, przynajmniej w mojej ocenie, urlop zaległy jest obejmowany planem urlopów, to w ramach poprzedzającej jego ustalenie procedury pracownicy powinni składać wnioski, w których określają proponowany przez siebie termin wykorzystania urlopu zaległego (w granicach czasowych określonych przez kodeks pracy) oraz urlopu przysługującego za dany rok kalendarzowy. Pracodawca, ustalając ten plan, bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (art. 163 zd. drugie k.p.), a w odniesieniu do urlopu zaległego również dyrektywę co do najpóźniejszego terminu jego udzielenia. Ponieważ plan urlopów ma charakter wiążący, zmiana 12 Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 2004 r., I PZP 4/04, Wspólnota 2004, nr I PK 124/05, OSNP 2006, nr 23-24, poz GPP /09/PE/RP. 15 Por. G. Ordak, Przymus wakacyjny dopuszczalny do końca pierwszego kwartału, Dobra Firma - dodatek do Rzeczpospolitej z dnia 19 lutego 2010 r., s

25 Warto wiedzieć więcej PRAWNIK Nr 1/23/2011 zaplanowanego w nim terminu wykorzystania urlopu zaległego co do zasady jest możliwa jedynie w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, które z mocy prawa usprawiedliwiają przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (art. 165 k.p.). Nie może tu, moim zdaniem, znaleźć zastosowania tzw. fakultatywne przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu, o którym stanowi art. 164 k.p., zwłaszcza gdyby miałoby to nastąpić na wniosek pracownika, a przesuniecie to doprowadziłoby do przekroczenia granic czasowych wykorzystania urlopu zaległego. Pracodawca, który wyraża zgodę na wykorzystanie takiego urlopu w innym terminie niż do końca marca, podejmuje taką decyzję na własne ryzyko. Musi liczyć się z tym, że takie działanie przez organy inspekcji pracy będzie mogło być uznane za naruszenie prawa, nawet jeżeli przesunięcie terminu urlopu nastąpiło na wyraźną prośbę pracownika, uzasadnioną przez niego ważnymi względami osobistymi. Odnosząc się jeszcze do kwestii określenia terminu udzielenia urlopu zaległego, który to termin spełnia wymaganie wynikające z art. 168 k.p., wskazać należy, że zgodnie powszechnie przyjmowaną wykładnią wystarczy, aby 31 marca był pierwszym dniem udzielonego urlopu zaległego. Oznacza to, że urlop ten nie musi w całym swoim wymiarze zmieścić się do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Analizując treść art. 168 k.p. należy zwrócić uwagę na jego fragment zawarty w części końcowej tego przepisu. Wynika z niego, że reguła udzielania urlopu zaległego najpóźniej do 31 marca następnego roku kalendarzowego nie dotyczy części urlopu udzielonego zgodnie z art k.p. Urlop, o którym mowa w tym przepisie to tzw. urlop na żądanie, udzielany pracownikowi na jego wniosek w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym. Urlop ten jest zaliczany na poczet typowego urlopu wypoczynkowego, lecz nie podlega planowaniu, zaś w razie jego niewykorzystania w danym roku kalendarzowym nie można go kumulować z urlopem na żądanie w kolejnym roku. Ta ostatnia cecha omawianego urlopu nie oznacza jednak, że niewykorzystane w danym roku dni urlopu na żądanie przepadają pracownikowi. W takiej sytuacji przyjmuje się bowiem, że zaległy urlop na żądanie zmienia swój charakter - wraz z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego staje się urlopem zwykłym, posiadającym jednak pewną odrębność. Wynika ona właśnie z treści wskazanego wyżej fragmentu art. 168 k.p., który należy, moim zdaniem, rozumieć w taki sposób, że urlopu na żądanie, który nie został wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo nie dotyczy zasada, iż musi on być udzielony tak jak typowy urlop zaległy, czyli do końca pierwszego kwartału roku następnego. Analogiczne stanowisko zajmuje Państwowa Inspekcja Pracy, stwierdzając, że pracodawca nie może domagać się wykorzystania do końca marca zaległego urlopu na żądane, który 25

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, dnia 21 stycznia 2013 r. OPINIA PRAWNA 1. Cel opinii: Celem opinii jest określenie charakteru prawnego oraz zasad udzielania i sposobu obliczania wymiaru płatnego urlopu, przysługującego pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5. (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe

Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5. (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5 (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe 1. Prawo do urlopu wypoczynkowego (art. 152 i art. 153 k.p.).

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I PK 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie VII kadencji r.

Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie VII kadencji r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie Źródło: http://www.oirp.krakow.bip-e.pl/rpk/organizacja-oirp/organy-i-osoby-sprawuja/archiwum/310,wladze-okregowej-izby-radcow -Prawnych-w-Krakowie-VII-kadencji-2007-2010-r.html

Bardziej szczegółowo

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy.

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.07.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. tekst ujednolicony 22.03.2016 UCHWAŁA NR 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 329/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Zaległy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony pracownikowi do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Zaległy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony pracownikowi do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Zaległy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony pracownikowi do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Zaległy urlop za 2007 r. - czyli jak zgodnie z prawem zmusić pracownika do jego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 4 fax 81 464 4 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Prawo pracy dla pracowników samorządowych DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Uczestnicy szkolenia mają szansę na odświeżenie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06

Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06 Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06 Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) dotyczy także nabycia uprawnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: KADRY 2011

SZKOLENIE: KADRY 2011 SZKOLENIE: KADRY 2011 Forma i struktura zajęć Szkolenie składa sie z 3 modułów. teoretycznego, który pozwala ugruntować swoją wiedzę i zrozumieć ustawowe założenia. analitycznego, którego celem jest analiza

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 413/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy bez zgody pracownika

Urlop wypoczynkowy bez zgody pracownika Urlop wypoczynkowy bez zgody pracownika Ostatnia aktualizacja: 2008-11-19 Autor: Beata Naróg Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 z dnia 2008-11-10 Przepisy prawa pracy przewidują kilka przypadków,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 300/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lipca 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

II. Sporządzenie wniosku w postępowaniu nieprocesowym III. Sporządzenie apelacji

II. Sporządzenie wniosku w postępowaniu nieprocesowym III. Sporządzenie apelacji warsztat: Zasady sporządzania pozwu, wniosku i apelacji w postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji Repetytorium dla aplikantów przygotowujący się

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY A PODATEK "VAT"

BIEGŁY A PODATEK VAT BIEGŁY A PODATEK "VAT" W myśl art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dn. 5.04 2004 r. nr 54 poz. 535) Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne stoi na stanowisku, że biegły

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA URLOPY PO ZMIANACH W 2017 R.

OFERTA SZKOLENIA URLOPY PO ZMIANACH W 2017 R. OFERTA SZKOLENIA URLOPY PO ZMIANACH W 2017 R. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 2.10.2017 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA METODA

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PO 11/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-722130-V/13/TS 00-090 Warszawa Tcl. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Na tle nadesłanej

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Izby Notarialnej we Wrocławiu Nr 9/2016 Wrocław Jelenia Góra Legnica Świdnica Opole Informacja z posiedzeń Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu. W dniu 29 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BSA III-4110-2/14 BSA III - 4110 2/14 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 240/05

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 240/05 Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 240/05 Każda należność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne może być umorzona w całości lub w części (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 281/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2007 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH E-PORADNIK ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Adam Bartosiewicz Część II: Małgorzata Niedźwiedzka Część III: Daniel Gawlas,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00 członkiem. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 107/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 listopada 2005 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10 Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10 Pracownik, który przechodzi na rentę, będąc zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców i korzystając u jednego z nich z urlopu bezpłatnego udzielonego w celu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I BU 9/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2010 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. 30 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie zmieniające dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy

PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy Warszawa Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Anna Kawecka Krzysztof Świtała Krystyna Tymorek BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 7 Tekst pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 listopada 1998 r. II UKN 121/98

Wyrok z dnia 6 listopada 1998 r. II UKN 121/98 Wyrok z dnia 6 listopada 1998 r. II UKN 121/98 Nie jest wykluczone powierzenie pracownikowi obowiązków likwidatora na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony. Przewodniczący: SSN Teresa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY 5 sierpnia br. Prezydent RP podpisał 2 ustawy nowelizujące kodeks pracy, zmiany wprowadzają: 1. Nowe zasady zawierania umów na

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 czerwca 2008 r. II UK 312/07

Wyrok z dnia 9 czerwca 2008 r. II UK 312/07 Wyrok z dnia 9 czerwca 2008 r. II UK 312/07 1. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem społecznym rolnika, który - nie będąc pracownikiem - podejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą, było poprzedzające bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 30 marca 2006 r., III CZP 16/06

Uchwała z dnia 30 marca 2006 r., III CZP 16/06 Uchwała z dnia 30 marca 2006 r., III CZP 16/06 * Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Henryka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I PK 306/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 sierpnia 1996 r. II UZP 7/96. Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Józef Iwulski, Maria Tyszel (sprawozdawca).

Uchwała z dnia 21 sierpnia 1996 r. II UZP 7/96. Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Józef Iwulski, Maria Tyszel (sprawozdawca). Uchwała z dnia 21 sierpnia 1996 r. II UZP 7/96 Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Józef Iwulski, Maria Tyszel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Iwony Kaszczyszyn,

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 11 października 2005 r., V CZ 112/05

Postanowienie z dnia 11 października 2005 r., V CZ 112/05 Postanowienie z dnia 11 października 2005 r., V CZ 112/05 W razie zgłoszenia przez stronę wniosku o doręczenie wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem "celem wniesienia kasacji" oraz wniosku o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 199/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2017 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Uchwała Nr 152AH/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Na podstawie art 60 pkt 3 i 8 lit. a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- Dodatek specjalny. Pytanie

- Dodatek specjalny. Pytanie Czy w podstawie?trzynastki" powinny być dodatki specjalne i premie uznaniowe; jak obliczyć to dodatkowe wynagrodzenie w przypadku powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe? - Dodatek specjalny Pytanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 593/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 3/15. Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 3/15. Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III PZ 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lipca 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski w sprawie z powództwa P. O.

Bardziej szczegółowo