TPLR-3S (Rombus) TPLE-3S (Elips) TPLR-3T (Rombus) TPLE-3T (Elips) MIKRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TPLR-3S (Rombus) TPLE-3S (Elips) TPLR-3T (Rombus) TPLE-3T (Elips) MIKRO"

Transkrypt

1 ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJ CA TELESTAR TPLR-3S (Rombus) TPLE-3S (Elips) TPLR-3T (Rombus) TPLE-3T (Elips) MIKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. ul. Matuszewska Warszawa

2 SPIS TRE CI INSTRUKCJA INSTALACJI 1) OPIS TECHNICZNY 2) UKŁAD KLAWISZY I TRYBY PRACY 3) OBSŁUGA PRZEZ KASJERÓW 4) INFORMACJE OGÓLNE 4-1) PARAGONY FISKALNE I NIEFISKALNE 4-2) PAMI FISKALNA 4-3) KOD UNIKATOWY 4-4) NUMER UNIKATOWY 4-5) NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) 4-6) BŁ D FISKALNY 5) TRYB PROGRAMOWANIA 5-1) PROGRAMOWANIE CZASU 5-2) PROGRAMOWANIE UPUSTU (-%) 5-3) PROGRAMOWANIE NARZUTU (+%) 5-4) PROGRAMOWANIE KOMUNIKATU W NAGŁÓWKU 5-5) PROGRAMOWANIE GRUPY 5-6) PROGRAMOWANIE PLU 5-7) MAGAZYN 5-8) RAPORT PLU 5-9) PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SYSTEMU 5-10) PROGRAMOWANIE NAZWY KASJERA 5-11) PROGRAMOWANIE STAWEK PTU 5-12) PROGRAMOWANIE RODZAJU KODU KRESKOWEGO 5-13) RAPORT ZAPROGRAMOWANIA KASY 5-14) PROGRAMOWANIE HASŁA 5-15) KONTRAST 5-16) PROGRAMOWANIE FUNKCJI OPAKOWANIE ZWROTNE 6) TRYB SPRZEDA Y 6-1) TRYB SET 6-2) PRZYKŁADOWY PARAGON 7) WYKONYWANIE RAPORTÓW 7-1) RAPORT KASOWY 7-2) RAPORT DOBOWY SPRZEDA Y 1

3 7-3) RAPORT FISKALNY DOBOWY Z1 7-4) RAPORT WG PLU 7-5) RAPORT STAŁYCH OPISÓW 7-6) RAPORT PRZYPORZ DKOWANIA TOWARÓW DO STAWEK PTU 7-7) RAPORT WEDŁUG GRUP Z2 I X2 7-8) RAPORT WEDŁUG KASJERÓW (TRYB X) 7-9) RAPORT FISKALNY OKRESOWY (zwykły) 7-10) RAPORT FISKALNY OKRESOWY ( miesi czny ) 7-11) RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY 8) SYGNALIZACJA KO CA TA MY 9) KOMUNIKATY O BŁ DACH 9-1) KOMUNIKATY O BŁ DACH OGÓLNYCH 9-2) KOMUNIKATY O BŁ DACH FISKALNYCH 2

4 INSTRUKCJA INSTALACJI Kasa zasilana jest wył cznie z baterii. Bateri mo na doładowywa wył cznie przy pomocy ładowarki typu C20VAM080070, MCDD0690SSTH6 (MIKRO) która doł czona jest do wyposa enia kasy (nie zaleca si stosowania tej ładowarki do innych celów). Podł czenie ładowarki do sieci zasilaj cej nast puje przy pomocy sznura sieciowego, dlatego zaleca si, aby miejsce zainstalowania kasy znajdowało si w pobli u gniazdka sieciowego. Kas uruchamiamy (wprowadzaj c j w okre lony tryb pracy: patrz nast pna strona) i wył czamy ( OFF ) przy pomocy przycisku oznaczonego kluczykiem. 1) OPIS TECHNICZNY LICZBA GRUP: 8 LICZBA PLU: 3000 LICZBA STAWEK PTU: 8 +1 LICZBA KASJERÓW: 4 RAPORTY: WY WIETLACZ: DRUKARKA: PROGRAMOWANIE RAPORT ZAPROGRAMOWANIA KASY RAPORT DOBOWY FISKALNY RAPORT WEDŁUG GRUP X2 Lub Z2 RAPORT WEDŁUG PLU X lub Z RAPORT WEDŁUG KASJERÓW X RAPORT FISKALNY OKRESOWY, MIESI CZNY I ROZLICZENIOWY LISTA ZAPROGRAMOWANYCH PLU WY WIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY APS MP 205 (termiczna) - CZASU - UPUSTU(0-99,99%) - NARZUTU (0-99,99%) - KOMUNIKATU W NAGŁÓWKU - PLU - GRUP - PARAMETRÓW SYSTEMU - NAZWY KASJERA - HASŁA - STAWEK PTU BATERIA PbCaSO 3 Napi cie 6V Pojemno 3,2 Ah, 1.2 Ah (MIKRO) Nap. ład. 5,6 7,5 V Nom. czas ład. 10 h Temp. pracy C 3

5 2) UKŁAD KLAWISZY UWAGA: UKŁAD KLAWIATURY MO E BY LEKKO ZMIENIONY W ZALE NO CI OD MODELU KASY. TRYBY PRACY OFF - WŁ CZ / WYŁ KASY S - TRYB SERWISOWY SET - TRYB PROGRAMOWANIA Z - TRYB Z X - TRYB X REG - TRYB SPRZEDA Y OFF S SET Z X REG UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY JEST DOKONYWANA PRZEZ PRZEŁ CZANIE KLAWISZA 4

6 KLAWISZE SUMA KRED C Klawisz SUMA słu y do obsługi transakcji gotówkowych. Klawisz KRED słu y do obsługi transakcji kredytowych. Klawisz C słu y do kasowania zapisu wprowadzonego przed sfinalizowaniem zapisu. Klawisz C słu y równie do kasowania stanów bł dów. Klawisz powoduje przesuw papieru o jeden wiersz lub w sposób ci gły, dopóki klawisz ten pozostaje wci ni ty. -% Klawisz -% słu y do odejmowania UPUSTU od sumy obrotów. W raporcie fiskalnym dobowym zapisywana jest ł czna suma. +% Klawisz -% słu y do dodawania NARZUTU od sumy obrotów. W raporcie fiskalnym dobowym zapisywana jest ł czna suma. WYPŁ KAS Klawisz WYPŁ KAS słu y do wypłacania rodków pieni nych z kasy poza sprzeda. W raporcie fiskalnym dobowym wykazywana jest suma. WPŁ KAS Klawisz WPŁ KAS słu y do wpłacania do kasy rodków pieni nych poza sprzeda. W raporcie fiskalnym dobowym wykazywana jest suma. SUMA PRZEJ OTW KASY Klawisz SUMA PRZEJ CIOWA spowoduje ukazanie si na wy wietlaczu sumy obrotów (wł cznie z podatkiem) oraz wydrukowanie sumy cz stkowej na paragonie. 00,0-9, Klawisz numeryczny i przecinka dziesi tnego. CZEK PC ANUL X PRAC CENA Klawisz CZEK słu y do obsługi transakcji czekowych. Klawisz zatwierdzenia kodu PLU (3000 PLU). Klawisz ANUL słu y do wymazywania nieprawidłowego zapisu lub do korygowania bł dów. Klawisz ten koryguje wszystkie sumy ł czne, na które nieprawidłowy zapis miał wpływ i przechowuje swoj sum w raporcie fiskalnym dobowym. Klawisz X słu y do mno enia zapisów poszczególnych grup. Klawisz PRAC słu y do programowania numeru kasjera oraz przechodzenia pomi dzy poszczególnymi trybami pracy kasy. Klawisz zatwierdzenia ceny PLU. 5

7 3) OBSŁUGA PRZEZ KASJERÓW KASA FISKALNA PRZYSTOSOWANA JEST DO OBSŁUGI PRZEZ CZTERECH KASJERÓW (1-4). BEZ WPROWADZENIA KODU KASJERA KA DA OPERACJA ZAKO CZY SI KOMUNIKATEM O BŁ DZIE. KOD KASJERA WPROWADZA SI W NAST PUJ CY SPOSÓB: Wprowadzamy z klawiatury [NUMER KASJERA] a nast pnie wciskamy klawisz [PRAC] WYBÓR KASJERA KASJER 1 KASJER 2 KASJER 3 KASJER 4 UWAGA: PODCZAS PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI NIEMO LIWE JEST DOKONANIE ZMIANY ZAPROGRAMOWANEGO KODU KASJERA. 4) INFORMACJE OGÓLNE 4-1) PARAGONY FISKALNE I NIEFISKALNE KASA DRUKUJE PARAGONY FISKALNE I NIEFISKALNE. PARAGON FISKALNY: DO PARAGONÓW FISKALNYCH ZALICZA SI : PARAGON SPRZEDA Y, RAPORT FISKALNY DOBOWY Z1 RAPORT FISKALNY OKRESOWY NA PARAGONACH TYCH DRUKOWANE S : NUMER UNIKATOWY KOD UNIKATOWY LOGO FISKALNE PARAGON NIEFISKALNY: WSZYSTKIE PARAGONY NIE B D CE PARAGONAMI FISKALNYMI S NIEFISKALNE. NA PARAGONACH DRUKOWANY JEST KOMUNIKAT NIEFISKALNY. TYCH 6

8 Przykład: ( PARAGON FISKALNY ) ( PARAGON NIEFISKALNY ) LOGO FISKALNE KOMUNIKAT NIEFISKALNY UWAGA: Na kopii paragonu fiskalnego nie jest drukowane logo fiskalne. Wg przepisów mo na równie nie drukowa tre ci nagłówka. ( KOPIA PARAGONU FISKALNEGO KASY TPLE-3S ) BRAK LOGO FISKALNEGO 4-2) PAMI FISKALNA NIP RAPORT FISKALNY DOBOWY Z PTU A 22,00% PTU B 07,00% PTU C 00,00% D SP.ZW.PTU PTU E - PTU F - PTU G - PTU H - PTU I SP.OP.A *100,00 SP.OP.B *100,00 SP.OP.C *100,00 SP.OP.E - SP.OP.F - SP.OP.G - SP.OP.H - SP.OP.I - SP.ZW.PTU D *100,00 KW.PTU A *22,00 KW.PTU B *7,00 SUMA PTU *29,00 SUMA NAL *429,00 ILOSC PAR ILOSC POZYCJI 0025 A 11:24 ABC

9 W CZASIE GENEROWANIA RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO W TRYBIE Z DO PAMI CI FISKALNEJ ZOSTAJ ZAPISANE INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY O PODATKU PTU. ZAWARTO PAMI CI NIE MO E BY WYZEROWANA, NAWET W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU ELEKTRYCZNYM. DANE MO NA WYDRUKOWA W RAPORCIE FISKALNYM OKRESOWYM W TRYBIE PROGRAMOWANIA (SET). 4-3) KOD UNIKATOWY KOD IDENTYFIKUJ CY KAS ZAPISANY W PAMI CI FISKALNEJ TO 3- LITEROWY KOD UNIKATOWY. 4-4) NUMER UNIKATOWY NUMER IDENTYFIKUJ CY KAS ZAPISANY W PAMI CI FISKALNEJ TO 8- CYFROWY NUMER UNIKATOWY 4-5) NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) NUMER IDENTYFIKUJ CY WŁA CICIELA KASY ZAPISANY W PAMI CI FISKALNEJ TO 10-CYFROWY NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP). ISTNIEJE MO LIWO PROGRAMOWANIA FORMATU ( NIP) NUMER TEN MO E BY WPROWADZONY TYLKO RAZ. 4-6) BŁ D FISKALNY PO ZROBIENIU BŁ DU FISKALNEGO URZ DZENIE ZOSTAJE ZABLOKOWANE, A BLOKAD MO NA USUN TYLKO PO PRZEPROWADZENIU OPERACJI POWROTU DO NORMALNEGO STANU. (WCISKAJ C KLAWISZ [ C ]) 8

10 5) TRYB PROGRAMOWANIA W niniejszej cz ci zamieszczono wskazówki dotycz ce programowania. Popełnienie bł du podczas programowania powoduje konieczno powrotu do pocz tku cz ci dotycz cej programowania i ponownego wykonania wszystkich wymaganych czynno ci. Aby wej do trybu programowania (TRYB SET) nale y nacisn klawisz tyle razy ile trzeba aby wska nik wskazywał pozycj SET (str. 5 TRYBY PRACY), wprowadzi hasło (0000) i nacisn klawisz [SUMA]. Podczas programowania klawisze [+%], [- %] słu do poruszania si po menu. W razie wyst pienia bł du podczas programowania nale y nacisn klawisz [C], który kasuje bie ce wprowadzenie. Do opuszczenia bie cej funkcji słu y klawisz [ANUL]. Wci ni cie klawisza podczas dokonywania ustawie spowoduje przerwanie bie cej operacji i wyj cie z trybu programowania. 5-1) PROGRAMOWANIE CZASU Czynno ci: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustawiania czasu (CZAS). 2. Wcisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu < (GGMM)?> mo na wprowadzi czas w formacie GGMM, gdzie GG oznacza godziny z zakresu 00-23, MM oznacza minuty z zakresu Nast pnie nacisn klawisz [SUMA]. Przykład: (1515)-[SUMA] 5-2) PROGRAMOWANIE UPUSTU (-%) 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustawiania stawki upustu <(%UPUSTU)> 2. Wcisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu <(PODAJ(0~9999)> mo na wprowadzi stop procentow. Nast pnie nacisn klawisz [SUMA] w celu potwierdzenia. 9

11 Zakres wymaganej stopy procentowej: % 4 cyfry - [SUMA] Przykład: wprowadzenie 3% (0300) - [SUMA] 5-3) PROGRAMOWANIE NARZUTU (+%) 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustawiania stawki narzutu <(%NARZUTU)> 2. Wcisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu <(PODAJ(0~9999)> mo na wprowadzi stop procentow. Nast pnie nacisn klawisz [SUMA] w celu potwierdzenia. Zakres wymaganej stopy procentowej: % 4 cyfry - [SUMA] Przykład: wprowadzenie 3% (0300) - [SUMA] 5-4) PROGRAMOWANIE KOMUNIKATU W NAGŁÓWKU Funkcja komunikatu w nagłówku (PROGRAMOWANIE TRE CI NAGŁÓWKA) słu y głównie do wprowadzania nagłówka na PARAGONIE. Je li nagłówek nie zawiera komunikatu, pierwszy wiersz paragonu drukowanego przez urz dzenie składa si ze sko nych kresek, drugi, trzeci i czwarty wiersz s puste, pi ty wiersz składa si ze sko nych kresek. Je li u ytkownik wstawi komunikat, nagłówek drukowany na paragonie b dzie stanowił zestaw informacji. Czynno ci wprowadzania komunikatu w nagłówku s nast puj ce: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj wprowadzania komunikatu w nagłówku (NAGŁÓWEK), a nast pnie nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 2. Po wy wietleniu przez kas komunikatu < LINIA?(1~5)> nale y wprowadzi numer wiersza wymagaj cego wprowadzenia zmian i nacisn klawisz [SUMA]. 3. Po wy wietleniu komunikatu <TRE > nale y u ywaj c klawiszy [+%], [-%] wybra zakres dost pnych znaków a nast pnie w celu uzyskania konkretnego znaku 10

12 poda jego numer (od 1 do 6 ). Np. gdy wy wietlany zakres znaków to (ABCDEF) aby wybra liter A wciskamy klawisz 1, je li B 2, je li F- 6. Maksymalna długo komunikatu w linii wynosi 24 znaki. 4. Po wprowadzeniu komunikatu nale y nacisn klawisz [SUMA] w celu potwierdzenia. 5-5) PROGRAMOWANIE GRUPY Informacje dotycz ce grupy mo na załadowa z komputera osobistego lub wprowadzi bezpo rednio z klawiatury. Ustawienia informacji obejmuj takie ustawienia, jak ograniczenia wysoko ci ceny dla grupy <OGR.CENY?(0~7)>, grupa podatkowa <(PTU?)>, wska nik grupy okre laj cy czy przez grup realizowana b dzie sprzeda pojedyncza czy zwykła (0=ZWYKŁ. 1=POJ.), cena dla grupy (CENA GRP.), nazwa grupy (NAZWA). Czynno ci przy dokonywaniu ustawie s nast puj ce: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustawie dla grupy. (GRUPY) 2. Nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu < GRUPA?(1~8)> nale y wprowadzi numer grupy i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. 4. Po wy wietleniu przez system komunikatu < OGR. CENY?(0~7) > nale y wprowadzi ograniczenie dla grupy i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. 5. Po wy wietleniu przez system komunikatu < PTU?> nale y wprowadzi numer grupy podatkowi i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. 6. Po wy wietleniu przez system komunikatu < 0=ZWYKŁ. 1=POJ. > nale y wprowadzi wska nik grupy (0 lub 1) i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. Wprowadzenie 0 oznacza normalny sposób zaprogramowania grupy, 1 oznacza okre lenie grupy jako grupy zaprogramowanej do sprzeda y pojedynczej. 7. Po wy wietleniu przez system komunikatu <CENA GRP.> nale y wprowadzi cen dla grupy i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. 8. Po wy wietleniu przez system komunikatu < NAZWA> nale y klawiszami [+%], [- %] wybra zakres dost pnych znaków a nast pnie w celu uzyskania konkretnego znaku poda jego numer (od 1 do 6 ). Np. gdy wy wietlany zakres znaków to (ABCDEF) aby wybra liter A wciskamy klawisz 1, je li B 2, je li F- 6. Maksymalna długo nazwy grupy wynosi 10 znaków. Po wprowadzeniu nazwy grupy nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. 11

13 OGRANICZENIE CENY 0 = BEZ OGRANICZENIA 1 = 0,01 0,09 2 = 0,01 0,99 3 = 0,01 9,99 4 = 0,01 99,99 5 = 0,01 999,99 6 = 0, ,99 7 = 0, ,99 STAWKA PODATKOWA 1 = stawka PTU A 2 = stawka PTU B 3 = stawka PTU C 4 = stawka PTU D 5 = stawka PTU E 6 = stawka PTU F 7 = stawka PTU G 8 = stawka PTU H 9 = stawka PTU I STATUS GRUPY 0 = Grupa normalna 1 = Grupa jako pojedynczy artykuł Uwaga 1) 12

14 Programowanie grupy jest mo liwe tylko w przypadku wyzerowania dobowego licznika paragonów fiskalnych. Uwaga 2) Grupa poł czona z nie zaprogramowanym podatkiem w trybie REG spowoduje bł d. Uwaga 3) Je eli wprowadzimy zmian np. Numer 1 Nazwa Ograniczenie ceny 0 Stawka podatku Status grupy 0 MASŁO 1 (A) Cena 122,00 i zmienimy na Numer 1 Nazwa Ograniczenie ceny 0 Stawka podatku Status grupy 0 MLEKO 1 (A) Cena 122,00 to po wyj ciu z trybu programowania otrzymamy informacj o zmianie w formie wydruku Nr.Grupy St.Nazwa Now.Nazwa Ilo /Nr.Zmian Ogran/Stawka/Stat Cena 13

15 Je eli dokonamy zmiany (Ograniczenia ceny/ Stawki PTU/ Statusu grupy) w grupie wszystkie podległe tej grupie PLU tak e ulegn zmianie, co zostanie uwzgl dnione w liczbie zmian 5-6) PROGRAMOWANIE PLU Ustawienia PLU mo na załadowa z komputera osobistego lub wprowadzi bezpo rednio z klawiatury. Procedury dokonywania ustawie s nast puj ce: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustawie <PLU>. 2. Nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu < NR. PLU (1~3000)> nale y wprowadzi numer programowanego PLU i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. Numery maj zakres od 0 do Przyporz dkowany w ten sposób numer dla PLU jest numerem jedynie indeksuj cym wszystkie zaprogramowane PLU, nie słu y on do prowadzenia za jego pomoc sprzeda y poszczególnych PLU. 4. Po wy wietleniu przez system komunikatu <NR. KODU> nale y wprowadzi numer KODU KRESKOWEGO i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. W przypadku prowadzenia sprzeda y bez u ycia skanera, przy wykorzystaniu jedynie klawiatury wskazane jest dla uproszczenia sposobu sprzeda y zastosowanie Numeru Kodu Kreskowego identycznego z wprowadzonym uprzednio numerem indeksuj cym PLU (1~3000). 5. Po wy wietleniu przez system komunikatu < NR. GRUPY> nale y wprowadzi numer odno nej grupy, do której przyporz dkowane zostanie PLU i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. Takie przyporz dkowanie jest niezb dne ze wzgl du na przyporz dkowan ka dej grupie stawk VAT. 6. Po wy wietleniu przez system komunikatu < CENA PLU> nale y wprowadzi cen PLU i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. Maksymalna cena wynosi , Po wy wietleniu przez system komunikatu <ILO > nale y wprowadzi ilo posiadanego towaru dla programowanego PLU. 8. Po wy wietleniu przez system komunikatu <OPAK ZWR. (0=NIE 1=TAK)> nale y wprowadzi 1 LUB 0 (1 oznacza towar z opakowaniem zwrotnym, 0 za bez opakowania) i nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. 9. Po wy wietleniu przez system komunikatu <NAZWA PLU> nale y klawiszami [+%], [-%], wybra zakres dost pnych znaków a nast pnie w celu uzyskania konkretnego znaku poda jego numer (od 1 do 6 ) (Np. gdy wy wietlany zakres znaków to (ABCDEF) aby wybra liter A wciskamy klawisz 1, je li B 2, je li F- 6. Maksymalna długo nazwy PLU wynosi 12 znaków). Po zaprogramowaniu całej nazwy nale y nacisn [SUMA] w celu potwierdzenia. 14

16 10. Po zako czeniu ustawie system nie drukuje wprowadzonych danych. Je li chce si sprawdzi, czy wprowadzone dane s poprawne, mo na to zrobi wywołuj c funkcj wydruku zawarto ci pami ci programowalnej PLU <RAPORT PLU>. Uwaga 1) PLU z nie zaprogramowan nazw powoduje bł d w trybie SET. Uwaga 2) PLU poł czone z grup o zastrze onej grupie podatkowej w trybie SET spowoduje bł d. Uwaga 3) Je eli wprowadzimy zmian np. Nr PLU. 1 Nazwa PEPSI Przyporz dkowanie grupie 1 Cena 122,00 i zmienimy na Nr PLU. 1 Nazwa FANTA Przyporz dkowanie grupie 1 Cena 122,00 to po wyj ciu z trybu programowania otrzymamy informacj o zmianie w formie wydruku Nr.PLU Stara nazwa Nowa nazwa. Ilo /Nr.PLU Przyporz dkowanie.grupie Cena 5-7) MAGAZYN 1. Po wej ciu klawiszem <SUMA> w opcj <MAGAZYN> wy wietlony zostanie przez system komunikat <KOD PLU> co oznacza e nale y poda numer odno nego PLU, dla którego wprowadzona b dzie nowa ilo towaru. 15

17 2. Po podaniu numeru PLU wciskamy klawisz <SUMA> a nast pnie po wy wietleniu przez system komunikatu <PRZYJ CIE DO M. (SZTUK)> wprowadzamy ilo przyjmowanego na magazyn towaru i wciskamy ponownie klawisz <SUMA>. 3. Kasa wydrukuje potwierdzenie przyj cia towaru. Uwaga! W celu odj cia ilo ci towaru z Magazynu nale y po podaniu ilo ci sztuk towaru wcisn klawisz <-> (minus) a nast pnie <SUMA> wy wietlony zostanie przez system komunikat <WPR. NR. od do KOD PLU> UWAGA: OPCJE MAGAZYNOWE DOST PNE TYLKO W MODELACH MIKRO, TPLR-3S, TPLE-3S. 5-8) RAPORT PLU 1. Po wej ciu klawiszem <SUMA> w opcj <RAPORT PLU> wy wietlony zostanie przez system komunikat <WPR. NR. od do >. (Wprowadzenie zakresu raportu zaprogramowanych PLU) 2. Podaj c poni sz kombinacj otrzymamy raport wszystkich zaprogramowanych PLU: Przykład: <SUMA> wydrukuje informacj o wszystkich zaprogramowanych w kasie PLU od PLU numer 1 do PLU numer ) PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SYSTEMU Czynno ci przy ustawianiu s nast puj ce: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustawiania parametrów systemu <SYSTEM> 2. Nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu < WPR.SYMB. OPCJI> nale y wprowadzi dwie cyfry a nast pnie wcisn [SUMA] celem potwierdzenia. Ustawianie parametrów tej funkcji jest zako czone. znaczenie cyfr jest nast puj ce: 20 = drukowanie wył czone przy wci ni tym klawiszu SUMA PRZEJ CIOWA 21 = drukowanie wł czone przy wci ni tym klawiszu SUMA PRZEJ CIOWA 30 = obowi zkowe przyj cie wpłaty WYŁ CZONE 31 = obowi zkowe przyj cie wpłaty WŁ CZONE 16

18 Uwaga: domy lne ustawienia to 20 i ) PROGRAMOWANIE NAZWY KASJERA Czynno ci przy wprowadzaniu s nast puj ce: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj <KASJERZY> 2. Nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu <NR. KASJERA (1~4)> wprowad numer kasjera dla którego b dziesz programował nazw a nast pnie wci nij klawisz <SUMA> 4. Po wy wietleniu komunikatu <NAZWA> u ywaj c klawiszy [+%], [-%], [1-6] zaprogramuj nazw za zasadach okre lonych w przypadku programowania Nagłówka, Grup czy PLU. 5. Po zako czeniu wprowadzania liter wci nij klawisz [SUMA] celem potwierdzenia. 5-11) PROGRAMOWANIE STAWKI PODATKU PTU 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj <STAWKI PTU> i nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 2. Po wy wietleniu komunikatu <STAWKA ZWOL. (1~9)> nale y okre li na której pozycji przyporz dkowana zostanie stawka zwolniona (od 1 do 9 czyli rodzaj PTU od A do I) a nast pnie wcisn klawisz <SUMA>. (na rysunku stawk zwolnion jest stawka nr. 4, czyli D) 3. Gdy system wy wietli komunikat <STAWKI PTU (CI GIEM)> nale y wszystkie stawki wprowadzi jedna za drug w nast puj cym formacie 2200 dla 22%, 0700 dla 7%, 0000 dla 0% Na rysunku widzimy efekt wprowadzenia nast puj cej sekwencji: <SUMA> Stawk mo na zmienia w zakresie 0-99,98%. Po wprowadzeniu liczby 9999 odpowiednia grupa podatkowa staje si nieczynna ( na poni szym wydruku jest to E, F, G, H, I ). W takim przypadku b dzie drukowane -. Po naci ni ciu klawisza [CENA] zostanie wygenerowany raport dotycz cy stawki podatku PTU. 17

19 Stawk podatku PTU mo na zmienia tylko wtedy, gdy dobowy licznik paragonów fiskalnych jest wyzerowany. 5-12) PROGRAMOWANIE RODZAJU KODU KRESKOWEGO Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustawiania kodu kreskowego <KOD KRESK.> i nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 1. Po wy wietleniu przez system komunikatu < wprowad pocz tkowe cyfry kodu kreskowego(20-29) > nale y wprowadzi cyfry z zakresu ( patrz AD1 i AD2 w tabeli )i wcisn [SUMA] celem potwierdzenia. 2. Po wy wietleniu przez system komunikatu < wprowad symbol rodzaju kodu paskowego ( 0-36) > nale y wprowadzi cyfry z zakresu 0-36 ( patrz NR w tabeli ) i wcisn [SUMA] celem potwierdzenia. Nr AD1 AD2 Kod towaru Format masy Stała 0 2 X C QQQQQQQQQ 1 2 X C QQQQQQQQ.Q 2 2 X C QQQQQQQ.QQ 3 2 X C QQQQQQ.QQQ 4 2 X CC QQQQQQQQ 5 2 X CC QQQQQQQ.Q 6 2 X CC QQQQQQ.QQ 7 2 X CC QQQQQ.QQQ 8 2 X CCC QQQQQQQ 9 2 X CCC QQQQQQ.Q 10 2 X CCC QQQQQ.QQ 11 2 X CCC QQQQ.QQQ 12 2 X CCCC QQQQQQ 13 2 X CCCC QQQQQ.Q 14 2 X CCCC QQQQ.QQ 15 2 X CCCC QQQ.QQQ 16 2 X CCCCC QQQQQ 17 2 X CCCCC QQQQ.Q 18 2 X CCCCC QQQ.QQ 19 2 X CCCCC QQ.QQQ 20 2 X CCCCCC QQQQ 21 2 X CCCCCC QQQ.Q 22 2 X CCCCCC QQ.QQ 23 2 X CCCCCC Q.QQQ 24 2 X CCCCCCC QQQ 25 2 X CCCCCCC QQ.Q 26 2 X CCCCCCC Q.QQ 27 2 X CCCCCCC 0.QQQ 28 2 X CCCCCCCC QQ 29 2 X CCCCCCCC Q.Q 30 2 X CCCCCCCC 0.QQ 31 2 X CCCCCCCC 0.0QQ 32 2 X CCCCCCCCC Q 33 2 X CCCCCCCCC 0.Q 18

20 34 2 X CCCCCCCCC 0.0Q 35 2 X CCCCCCCCC 0.00Q 36 2 X CCCCCCCCCC 5-13) RAPORT ZAPROGRAMOWANIA KASY Czynno ci do wykonania s nast puj ce: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj <RAPORT ZAPROGR.>. 2. Nacisn klawisz [SUMA], aby rozpocz drukowanie raportu. *) *) Poszczególne cyfry np. 030 oznaczaj odpowiednio 0 = ograniczenie ceny, 3 = stawka podatku PTU, 0 = status grupy, według szczegółowego opisu podanego w punkcie 5-5) 5-14) PROGRAMOWANIE HASŁA Funkcja ta słu y do ustalania hasła dla trybów X, Z i SET. Czynno ci do wykonania s nast puj ce: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustalania hasła <HASŁA> i nacisn klawisz [SUMA], aby wej do niej. 19

21 2. Po wy wietleniu przez system komunikatu <PODAJ (0000~9999)> nale y wprowadzi nowe hasło i wcisn [SUMA]. 3. Hasło musi składa si z 4 znaków z zakresu od 0000 do ) KONTRAST Funkcja ta umo liwia dopasowanie intensywno ci wydruku do potrzeb klienta: 1. Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj <KONTRAST> 2. Nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu <PODAJ (1~9)> nale y wprowadzi rodzaj nowej intensywno ci druku z zakresu od 1 do 9 4. Wcisn klawisz <SUMA> w celu akceptacji. UWAGA: Domy lnie ustawienie kontrastu wydruku=1 UWAGA: Dla ustawienia kontrastu wydruku =1 pr dko wydruku jest najszybsza 5-16) PROGRAMOWANIE FUNKCJI OPAKOWANIA ZWROTNE Klawiszem [+%] lub [-%] wybra funkcj ustawiania opakowa zwrotnych <OPAK. ZWR.> i nacisn klawisz [SUMA], aby wej do funkcji. Funkcja pozwala na przyporz dkowanie okre lonemu PLU odpowiadaj cego mu opakowania zwrotnego. 1. Po wy wietleniu przez system komunikatu <NR. PLU> nale y wprowadzi numer wybranego PLU i wcisn [SUMA] celem potwierdzenia. 2. Po wy wietleniu przez system komunikatu <NR. KODU> nale y wprowadzi numer kodu paskowego wybranego PLU i wcisn [SUMA] celem potwierdzenia. 3. Po wy wietleniu przez system komunikatu <CENA OPAK.> nale y wprowadzi cen opakowania i wcisn [SUMA] celem potwierdzenia. Przykład : Nr PLU Kod paskowy Cena opakowania , ,

22 6 ) TRYB SPRZEDA Y W niniejszej cz ci zamieszczono uwagi dotycz ce operacji przeprowadzanych w trybie SET. Wchodzimy do trybu sprzeda y (TRYB SET) naciskaj c klawisz wskazywał pozycj SET, tak aby wska nik Znakiem bł du jest symbol ERR ukazuj cy si na wy wietlaczu wraz z towarzysz cym mu sygnałem d wi kowym bł du, który mo na skasowa wciskaj c klawisz C. Znak bł du mo e wskazywa na nieprawidłow kolejno wciskania klawiszy lub nie wywołanie wymaganej funkcji. 6-1) Tryb SET W powy szym trybie mo na wykonywa nast puj ce operacje: 1. Sprzeda poprzez uprzednio zaprogramowane działy Podajemy cen a nast pnie wciskamy klawisz interesuj cej nas grupy. (przykład: kolejne u ycie klawiszy 990 a nast pnie G1 spowoduje dokonanie sprzeda y towaru w cenie 9.90 zł w dziale nr.1) Sprzeda przez grupy o numerach 7 i 8 otrzymuje si w nast puj cy sposób: Kolejno: 1. <Podanie ceny na klawiaturze np. 990 > 2. wcisn klawisz <CENA> 3. z klawiatury poda cyfr okre laj c grup <np. 7 > 4. wcisn klawisz <G#> 2. Sprzeda poprzez klawisze szybkiej sprzeda y Klawiszom grup (G1, G2, G3...G6) mo liwe jest przyporz dkowanie tzw. szybkiej sprzeda y. Oznacza to e w ten sposób mo na realizowa sprzeda konkretnego towaru jedynie po wci ni ciu klawisza grupy. (wymaga to jednak specjalnego zaprogramowania opcji GRUPY w trybie SET) 3. Sprzeda poprzez PLU Taka sprzeda dedykowana jest dla klientów u ywaj cych skanera kodów dla klientów pragn cych identyfikowa sprzedawany towar dokładniej, precyzyjnie co do nazwy, ceny i przyporz dkowania konkretnemu towarowi wła ciwych opakowa zwrotnych (uprzednio powy sze parametry musz by zaprogramowane w trybie SET ) kreskowych b d 21

23 Aby realizowa sprzeda klawiszy: poprzez PLU nale y u ywa nast puj cej sekwencji 1. <numer PLU podany z klawiatury> 2. wcisn klawisz <PC> W przypadku sprzeda y poprzez PLU i konieczno ci zastosowania innej ceny na towar ni cena przyporz dkowana w trybie SET nale y wykona nast puj ce operacje: 1. <Poda na klawiaturze cen np. 990 > 2. wcisn klawisz <CENA> 3. z klawiatury poda <numer PLU okre lony cyfr np. 1 > 4. wcisn klawisz <PC> 4. Realizowanie sprzeda y towarów z opakowaniem zwrotnym Do okre lonego PLU mo na przyporz dkowa konkretne opakowanie zwrotne wraz z jego warto ci która w momencie sprzeda y towaru automatycznie powi ksza b dzie warto całego paragonu i kwoty nale nej od klienta. Powi kszenie jednak nie powoduje i sprzeda opakowania powi ksza b dzie warto nale nego urz dowi skarbowemu podatku VAT. Przyjmowanie opakowa zwrotnych od klientów. W celu przyj cia od klienta opakowania zwrotnego nale y wykona nast puj ce operacje: 1. Wcisn klawisz <WYPŁ KAS> 2. Z klawiatury poda <numer PLU którego dotyczy opakowanie zwrotne> 3. wcisn klawisz <PC> 5. Anulowanie poszczególnych pozycji paragonu Gdy paragon jest otwarty a kasa oczekuje na dodanie kolejnych pozycji paragonu lub na zako czenie paragonu klawiszem <SUMA>. W celu anulowania poszczególnych pozycji paragonu wykona nast puj ce operacje: 1. Nacisn klawisz <SUMA PRZEJ> b d <C> 2. Wcisn klawisz <ANUL> 3. Z klawiatury poda kwot o któr chcemy pomniejszy konkretn pozycj paragonu 22

24 4. wcisn klawisz odpowiedniej grupy <G1...G8> b d poda z klawiatury numer konkretnego PLU i wcisn klawisz <PC> 6. Anulowanie całego paragonu Gdy paragon jest otwarty a kasa oczekuje na podanie kolejnych pozycji paragonu lub na zako czenie paragonu klawiszem <SUMA> w celu anulowania całego paragonu nale y wykona nast puj ce operacje: 1. Wcisn klawisz <SUMA PRZEJ> 2. Na wy wietlaczu pojawi si suma ogólna całego paragonu 3. wprowadzi podan na wy wietlaczu sum 4. wcisn klawisz < - > (minus) 5. zako czy paragon klawiszem <SUMA> 7. Wpłata do kasy, Wypłata z kasy Aby dokona wpłaty gotówki do kasy nale y z klawiatury wprowadzi stosown kwot a nast pnie wcisn klawisz <WPŁ KAS> Aby dokona wypłaty gotówki z kasy nale y z klawiatury wprowadzi stosown kwot a nast pnie wcisn klawisz <WYPŁ KAS> 8. Sprzeda wielokrotna Kasa umo liwia sprzeda wielokrotn w jednej pozycji paragonu. Np. Sprzedaj c 12 butelek mleka nie musimy dwunastokrotnie wykonywa sprzeda y poprzez dział czy poprzez PLU. Aby wykona sprzeda wielokrotn nale y u y nast puj cej kombinacji klawiszy: 1. Za pomoc klawiatury nale y poda <ilo sztuk sprzedawanego towaru np. 12> 2. Wcisn klawisz X 3. Wcisn klawisz odpowiedniego działu b d wła ciwe PLU. Przykład: <12><X><1><PC> spowoduje sprzeda 12 sztuk PLU o numerze 1 <12><X><990><G1> spowoduje sprzeda 12 sztuk towaru w cenie 9.90 zł z działu numer 1 23

25 9. Stosowanie UPUSTU b d NARZUTU Kasa pozwala na realizowanie upustów i narzutów w stosunku do okre lonych klientów. W celu udzielenia upustu nale y po zrealizowaniu konkretnej pozycji paragonu wykona nast puj c operacj : 1. poda w procentach wielko udzielonego upustu (np. 3% = 3) 2. wcisn klawisz <-%> (minus procent) 1. <poda w procentach wielko danego narzutu> 2. wcisn <+%> 10. Klawisze CZEK i KREDYT Je eli płatno ma by realizowana za pomoc karty płatniczej b d za pomoc karty kredytowej po wybiciu wszystkich pozycji paragonu u y klawisza <KRED> Je eli płatno ma by realizowana za pomoc czeku po wybiciu wszystkich pozycji paragonu u y klawisza <CZEK> 11. Klawisz <ZW> W kasach wyposa onych w opcj współpracy z wag - po wci ni ciu tego klawisza nast puje pobranie danych z współpracuj cej z kas wagi. 12. Przyjmowanie gotówki oraz wydanie reszty Kasa umo liwia automatyczne okre lanie wysoko ci reszty któr nale y wyda klientowi po przyj ciu gotówki Aby skorzysta z tej mo liwo ci po zrealizowaniu ostatniej pozycji paragonu nale y wcisn klawisz <SUMA PRZEJ> a nast pnie wprowadzi kwot jak otrzymali my od klienta i wcisn <SUMA> Mo liwe komunikaty to BRAK lub RESZTA. BRAK oznacza i klient powierzył nam zbyt mał kwot i powinien dopłaci kwot wskazan na wy wietlaczu, RESZTA to kwota jak nale y wyda klientowi po zako czeniu transakcji. 13. Klawisz C Tym klawiszem mo emy cofa operacje nie zatwierdzone klawiszami SUMA, klawiszami grup G1...G8, PC 14. Szybkie sprawdzenie daty, godziny oraz poziomu naładowania akumulatora 24

26 Aby sprawdzi dat i godzin nale y po wej ciu do trybu REG wcisn klawisz <X> a nast pnie klawisz <C> w celu uzyskania informacje o poziomie naładowania akumulatora. Ponowne wci ni cie klawisza <C> powoduje powrót do trybu oczekiwania na rozpocz cie sprzeda y 6-2) PRZYKŁADOWY PARAGON Kolejny numer wydruków z kasy Licznik dzienny paragonów fiskalnych Symbol kasjera Numer unikatowy Nazwa kasjera Logo fiskalne Kod unikatowy 25

27 sprzeda działy sprzeda PLU sprzeda z upustami i narzutami 26

28 7) WYKONYWANIE RAPORTÓW W niniejszym rozdziale podano instrukcje dotycz ce drukowania raportów. Raporty mo na drukowa w trybie X lub Z. W trybie Z zerowane s sumy ł czne (z wyj tkiem raportu z odczytu pami ci fiskalnej) Odczyt raportu fiskalnego jest taki sam dla poło e X i Z. Jedyna ró nica polega na zerowaniu wszystkich sum ł cznych po odczycie raportu w poło eniu Z. Naci nij klawisz [ ], aby przej do trybu X, wprowad hasło (0000) i naci nij [SUMA]. Naci nij klawisz [ ], aby przej do trybu Z, wprowad hasło (0000) i naci nij [SUMA], 7-1) RAPORT KASOWY W trybie X mo na nie zeruj c stanu kasy odczyta ł czn sum gotówki w kasie. Wej w tryb X podaj c hasło 0000 Wci nij klawisz [X]. 7-2) RAPORT DOBOWY SPRZEDA Y W trybie X mo na odczyta ł czn sum gotówki dla grup. Wej w tryb X podaj c hasło 0000 Wcisn klawisz [CZEK]. Uwaga: Dane powy szego raportu zostan skasowane po wygenerowaniu raportu fiskalnego dobowego Z1. 27

29 WZÓR RAPORTU DOBOWEGO SPRZEDA Y X Licba pozycji Suma ł cna Stawka PTU Nazwa grupy Anulacja Płatno c gotówk Płatno c czekiem Płatno c skredytawana Wpłata do kasy Wypłata z kasy Suma ł czna grup Licba anulacji Licba płatno ci gotówk Licba płatno ci czekiem Licba płatno ci skredytowanych Licba wpłat do kasy Licba wypłat od kasy Bez sprzeda y Gotówka w kasie 28

30 7-3) RAPORT FISKALNY DOBOWY Z1 Raport fiskalny Z1 wykonywany jest w trybie Z (odczytuje raport i zeruje sumy ł czne). Wej w tryb Z Poda hasło 0000 i wcisn [SUMA] [SUMA] Stawka PTU Nr fiskalnego raportu dobowego Suma opodatkowana w stawce PTU B Kwota zwolniona od podatku Kwota podatku w stawce PTU B Suma ł czna podatku 7-4) RAPORT WG PLU Tryb X - podaje ł czne sumy nale no ci PLU. Tryb Z - podaje ł czne sumy nale no ci PLU i zeruje je. Najpierw nale y wprowadzi kod pocz tkowy i ko cowy PLU, który musi by wydrukowany, a nast pnie wcisn klawisz [PC]. Format wprowadzania kodu jest nast puj cy. 29

31 NNNNMMMM, gdzie N = , M = oraz MMMM > NNNN. W przeciwnym razie wyst pi bł d. Liczba sprzed. PLU Suma sprzed. PLU Ł czna suma 7-5) RAPORT STAŁYCH OPISÓW Raport ten podaje wykaz stałych opisów wyst puj cych w kasie. Ustawiamy kursor na tryb X i naciskamy klawisz [. ] 30

32 7-6) RAPORT PRZYPORZ DKOWANIA TOWARÓW DO STAWEK PTU Raport ten wykonujemy w trybie x poprzez naci ni cie klawisza G. 7-7) RAPORT WEDŁUG GRUP Z2 i X2 Tryb X - drukuje raport GRUP. Tryb Z - drukuje raport GRUP i zeruje sumy ł czne. W trybie X lub Z nale y wprowadzi (99) i wcisn klawisz [SUMA], po czym system wydrukuje raport Z2 lub X2. 31

33 Po wydrukowaniu raportu Z stosowne dane s zapisywane w pami ci. 7-8) RAPORT WEDŁUG KASJERÓW (TRYB X) Raport według kasjerów zostanie wydrukowany po naci ni ciu nast puj cych klawiszy: (88) - [SUMA PRZEJ CIOWA] 7-9) RAPORT FISKALNY OKRESOWY( zwykły ) (TRYB Z) Raport ten zawiera dane odczytane z pami ci fiskalnej. Aby uzyska te dane, nale y post powa w sposób pokazany poni ej : Wprowadzi NNNNMMMM, gdzie NNNN oznacza warto pocz tkow licznika Z1, MMMM oznacza warto ko cow licznika Z1. Nast pnie nacisn klawisz [KRED]. System drukuje raport z odczytu pami ci fiskalnej. Je li nie poda si warto ci NNNN, wtedy system wydrukuje cały raport fiskalny od pocz tku. 7-10) RAPORT FISKALNY OKRESOWY (miesi czny) lub od daty do daty (TRYB Z) Raport ten zawiera dane odczytane z pami ci fiskalnej. Aby uzyska dane za wskazany miesi c, nale y post powa w sposób pokazany poni ej: Wprowadzi NNMMMM, gdzie NN oznacza miesi c, MMMM oznacza rok. Nast pnie nacisn klawisz [WPŁ / KAS]. System drukuje raport z odczytu pami ci fiskalnej. W przypadku konieczno ci wykonania raportu od daty do daty nale y po wej ciu w tryb Z wprowadzi ci giem 12 cyfr, 6 dla daty pocz tkowej np (od 1-go stycznia 2002) i 6 cyfr dla daty ko cowej np (do 30 stycznia 2002) 32

34 Nast pnie nacisn klawisz [WPŁ / KAS]. pami ci fiskalnej. System wydrukuje raport z odczytu 33

35 7-11) RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY, ODCZYT PAMI CI FISKALNEJ Raport ten wykonywany jest przez JEDYNIE przez uprawniony serwis w obecno ci przedstawiciela Urz du Skarbowego. Wykonanie tego raportu powoduje całkowite zablokowanie urz dzenia. Kasa zostanie zamkni ta. Kasa umo liwia drukowanie nast puj cych rodzajów raportów rozliczeniowych: zwykły, wg numerów raportów fiskalnych dobowych, wg miesi cy, wg lat. Raporty te zawieraj dane odczytane z pami ci fiskalnej przy rozliczaniu i zako czeniu pracy kasy. Aby wprowadzi kas w stan tylko do odczytu i wykona raport zwykły, nale y post powa w nast puj cy sposób: Ustawi (kluczykiem ) wska nik trybu w pozycji Z, wprowadzi hasło (zastrze one dla serwisu), nacisn klawisz [ SUMA ], a nast pnie klawisz [ ZW ]. Data przej cia kasy w stan tylko do odczytu 34

36 Aby wykona raport wg numerów raportów fiskalnych dobowych, nale y post powa w nast puj cy sposób: Ustawi (kluczykiem ) wska nik trybu w pozycji Z, wprowadzi hasło (zastrze one dla serwisu), nacisn klawisz [ SUMA ], wprowadzi zakres tj. NNNNMMMM, a nast pnie klawisz [ ANUL ]. 35

37 Aby wykona raport wg miesi cy, nale y post powa w nast puj cy sposób: Ustawi (kluczykiem ) wska nik trybu w pozycji Z, wprowadzi hasło (zastrze one dla serwisu), nacisn klawisz [ SUMA ], wprowadzi zakres tj. MMRRMMRR, a nast pnie klawisz [ ZW ]. 36

38 Aby wykona raport wg lat, nale y post powa w nast puj cy: Ustawi (kluczykiem ) wska nik trybu w pozycji Z, wprowadzi hasło (zastrze one dla serwisu), nacisn klawisz [ SUMA ], wprowadzi zakres tj. RRRRRRRR, a nast pnie klawisz [ ZW ]. 37

39 8) SYGNALIZACJA KO CA TA MY Po sko czeniu si ta my papierowej urz dzenie zostanie zablokowane i pojawi si d wi k ostrzegawczy oraz komunikat <NO PAP>. W celu uruchomienia urz dzenia nale y wło y now ta m, a nast pnie wcisn klawisz [C]. 9) KOMUNIKATY O BŁ DACH 9-1) KOMUNIKATY O BŁ DACH OGÓLNYCH Komunikaty o bł dach ogólnych maj posta ERR X. Poni ej zamieszczono list z obja nieniami komunikatów o bł dach ogólnych. Numer bł du X Opis 01 niedozwolone u ycie danego klawisza funkcyjnego w trybach X, Z, PRG, S 02 kasa nie pracuje bez wprowadzenia kodu kasjera 03 bł d wprowadzenia hasła 04 bł d wprowadzenia kodu serwisowego 05 bł d nie wprowadzenia hasła w trybie X, Z lub PRG 06 bł d zerowania pami ci fiskalnej 07 bł d wci ni cia klawisza [CENA] 09 bł d programowania daty 10 bł d programowania czasu 11 bł d programowania opcji systemu 12 bł d wprowadzenia numeru (wiersza komunikatu lub grupy lub PLU) 13 bł d programowania ograniczenia dla grupy 15 bł d wyboru znaku 17 bł d zaprogramowania podatku dla grupy 18 bł d zaprogramowania statusu dla grupy 19 bł d zaprogramowania ceny dla grupy 20 bł d poł czenia PLU z grup 21 bł d zaprogramowania ceny PLU 22 bł d wydruku listy kontrolnej PLU 23 bł d zaprogramowania narzutu lub upustu 24 bł d zaprogramowania hasła 38

40 25 bł d wci ni cia klawisza(anul) 26 bł d wyboru -%/+% w PRG 27 bł d zapisu dla grupy 29 przekroczenie ograniczenia dla grupy w cenie jednostkowej 30 ilo x cena jednostkowa >= kwota anulowana > kwoty dla grupy 32 wprowadzenie ponad 8 lub 10 lub 14 cyfr 34 zapis PLU bez podania nazwy PLU 35 bł d wprowadzenia ilo ci 36 bł d w zapisie PLU 37 brak poł czenia PLU z grup 38 bł d wci ni cia klawisza [SUMA] 39 bł d wci ni cia klawisza [CZEK] 41 bł d wci ni cia klawisza [SUMA PRZEJ CIOWA] 42 bł d wci ni cia klawisza [#] 43 bł d wci ni cia klawisza [WPŁ KAS] 44 bł d wci ni cia klawisza [WYPŁ KAS] 45 gotówka w kasie < kwota wypłacona 46 bł d wprowadzenia kodu kasjera 47 bł d ilo ci cyfr w kodzie paskowym 48 bł d wci ni cia klawisza [+%] 49 bł d wci ni cia klawisza [-%] 51 bł d wci ni cia klawisza [ANUL] 52 bł d wydruku raportu PLU 53 bł d zapisu stawki podatku do pami ci EPROM 54 bł d wydruku raportu X1 lub Z1 55 bł d zerowania kasy fiskalnej 56 urz dzenie pracuje ju w trybie fiskalnym, nie mo na wej ponownie 57 bł d zaprogramowania stawki podatku PTU 58 niemo liwe jest wci ni cie klawisza [PRAC] bez zapłacenia 59 niemo liwe przej cie do trybu S lub PRG przed wydrukowaniem raportu Z1 60 bł d wprowadzenia numeru identyfikacji podatkowej 61 bł d zapisu formatu i numeru identyfikacji podatkowej do pami ci EPROM 39

41 Instrukcja obsługi kas fiskalnych serii T PLR, T PLE i MIKRO bł d zapisu numeru i kodu unikatowego do pami ci EPROM bł d wci ni cia [.] 64 bł d wydruku kodu i numeru unikatowego 65 bł d wprowadzenia kodu i numeru unikatowego 67 klawisz pusty (np. klawisz PLU) 68 bł d ustalenia numeru stawki PTU 69 zapis zerowania licznika do pami ci EPROM ponad 200 razy 70 bł d kontroli urz dzenia 71 bł d zapisu zerowania licznika do pami ci EPROM 75 bł d formatu numeru identyfikacji podatkowej 76 bł d typu i długo ci kodu paskowego 77 bł d statusu stawki 78 bł d ustawienia typu kodu paskowego 81 ponad 30 razy zmiana stawek w module fiskalnym 82 bł d przy próbie inicjacji fiskalnej 83 bł d zapisu daty i czasu przed ufiskalnieniem 84 brak resetu i inicjacji fiskalnej przed ufiskalnieniem 85 zapisana pami podr czna 86 bł d klawisza ( - ) 87 bł d klawisza ( G ) 88 le zaprogramowany kod paskowy 89 nie zapisane PLU w pami ci podr cznej 90 przekroczenie liczby cyfr w kwocie powy ej bł d ustawienia jako ci druku 92 bł d ustawienia nazwy PLU 93 bł d programowania statusu opakowania zwrotne dla PLU 94 bł d ustawienia ceny opakowania 95 bł d ustawienia statusu opakowania zwrotne dla PLU 96 bł d stosowania niedozwolonej funkcji w trybie opakowa zwrotnych 97 nie wystarczaj ca pami do funkcji anulacji 98 bł d wykonania resetu na yczenie 99 bł d wydruku raportu 100 pami fiskalna tylko do odczytu 40

42 101 bł d nie wyst puje 102 nie zaprogramowanie stawek PTU przed fiskalizacj 103 ujemna cena towaru 9-2) KOMUNIKATY O BŁ DACH FISKALNYCH Komunikaty o bł dach fiskalnych maj posta XFE (X = 1-12). Poni ej zamieszczono list bł dów fiskalnych. Numer bł du Opis 1 bł d zapisu w pami ci fiskalnej ( raportu Z1) 2 bł d ustawienia numeru fiskalnego 3 bł d wykonania po resecie innej operacji ni inicjacja fiskalna 4 bł d ustawienia trybu fiskalnego 5 bł d wydruku raportu fiskalnego 6 przepełnienie pami ci fiskalnej 7 bł d wydruku raportu dziennego 8 bł d wprowadzenia do pami ci fiskalnej flagi potwierdzaj cej pozytywny status przej cia kasy z trybu szkoleniowego do trybu fiskalnego 9 bł d okresowego sprawdzania statusu o którym mowa przy omawianiu bł du nr.8 10 bł d sumy kontrolnej w pami ci RAM 11 nie zainicjowana pami fiskalna 12 podmieniona pami fiskalna * * * Y C Z Y M Y P R Z Y J E M N E G O U Y T K O W A N I A * * * TELESTAR ELECTRONICS Ltd. Sp. Z o.o. 41

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

L.p. INSTRUKCJA WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

PERŁA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 02

PERŁA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 02 PERŁA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 02 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 27 4. Wykonywanie raportów 33 5. Komunikaty o błędach 40 6. PLU MANAGER 45 7. Instrukcja podstawowa 47

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIKRO PLUS ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA TELESTAR Electronics Ltd. Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa i n f o l i n i a 0 8 0 1 4 5 1 0 1 0 w w w. t e

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIKO ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA TELESTAR Electronics Ltd. Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa infolinia 0 801 45 10 10 www.telestar.com.pl oferta Urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIKRO ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA TELESTAR Electronics Ltd. Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa i n f o l i n i a 0 8 0 1 4 5 1 0 1 0 w w w. t e l e

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mega Plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mega Plus ELEMIS ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA INSTRUKCJA OBSŁUGI Mega Plus TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa http://www.telestar.com.pl INFOLINIA 0801 45 10 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN PLUS elektroniczna kasa rejestrująca INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.edatapolska.pl Spis treści 3 4 5 L.p. INSTRUKCJA 6 WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2011-02-08 11:46:44 Szafir_Farex.indd 2 2011-02-08 11:46:44 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów

Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów Instrukcja obsługi dla punktów wkładań i otwierania zegarów Spis treści 1. Podstawowe czynności podczas użytkowania zegara TauRIS 2. Schemat podłączenia zegara do anteny wkładaniowej MATKI punkt władań

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI 29 sierpnia 2012 r. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE blokada pola Status pole jest blokowane do edycji w chwili utworzenia Umowy/ decyzji o dofinansowaniu dla danego wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Mechanizmy wyliczania raportów. w programie CDN Firma++ Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny Mechanizmy wyliczania raportów. w programie CDN Firma++ Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Mechanizmy wyliczania raportów w programie CDN Firma++ Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 3 2 ZESTAWIENIE WG SERII TRANSAKCJE, FAKTURY, ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Instalacja i Konfiguracja

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Instalacja i Konfiguracja Kielce dn. 2013.08.30 INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Instalacja i Konfiguracja INSTALACJA ORAZ KONFIGURACJA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna 1. Przygotowania do instalacji oprogramowania. 2. Sprawdzenie wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KAY FIKALNE MIKRO UPER ELEKTRONICZNA KAA REJETRUJĄCA TELETAR Electronics Ltd. p. z o.o. ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa PI TREŚCI 1. Wstęp... 5 1.1. Prawo w skrócie... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT BELLA

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT BELLA Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA HIT BELLA Uwagi dotycz ce formy instrukcji, informacje o zauwa onych bł dach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.3 z dn. 2005-09-06

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A.

Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A. Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A. Korzystanie z systemu rejestrowania i śledzenia przesyłek wymaga uzyskania nazwy użytkownika (tzw. login)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 W wadze dodano funkcje opisane poniżej. 1. Zapamiętana tara 20.09.2006 Waga może zapamiętać 5 wartości tary, które można w dowolnym momencie

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Wersja 1.0 Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa, Luty 2016 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące aplikacji internetowej Obroty Paliw...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX PERŁA E elektroniczna kasa rejestrująca INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.edatapolska.pl Spis treści... 3 Wstęp... 6 1. Instrukcja instalacji kasy... 7 1.1 Wyposażenie standardowe kasy... 7 1.2 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowości - styczeń 2012 roku. Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami

Nowości - styczeń 2012 roku. Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami Nowości - styczeń 2012 roku Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami W opisie udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia znajdują się wytyczne dotyczące wymiany komunikatów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Rozpakowanie wagi. Zasilanie. Wersja 3.1

Rozpakowanie wagi. Zasilanie. Wersja 3.1 Wersja 3.1 Rozpakowanie wagi Jeżeli waga jest z wyświetlaczem na słupku, to należy wyjmować ją z pudełka ostrożnie, bo podstawa wagi jest połączona ze słupkiem wyświetlacza tylko przewodem. Uwaga: Nie

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo