INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, Warszawa, tel.: (022) , , fax.: (022) http:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa."

Transkrypt

1

2

3 INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, Warszawa, tel.: (022) , , fax.: (022) http: Warszawa maj 2002, wersja 1.27

4 Uwagi dotyczą ce formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres Instrukcje opracował: Okładkę zaprojektował: Korektę przeprowadziła: Wojciech Szyfelbein Daniel Zieliń ski Marta Michalska

5 1. Drukarki fiskalne Założenia ogó lne Tryby pracy drukarek 7 2. Instalacja drukarki Sposó b podłą czenia drukarki Uwagi do instalacji drukarki Konstrukcja drukarki Zadania modułu fiskalnego Zadania pamię ci fiskalnej Zadania konsolki Zadania klawiatury membranowej Zadania wyświetlacza operatora LCD Zadania wyświetlacza klienta LED Zadania modułu przejściowego Zadania mechanizmu drukują cego Zadania akumulatora Znaczenie diod konsolki drukarki Włą czanie, wyłą czanie drukarki i przewijanie papieru Wymiana papieru Wymiana papieru oryginału Wymiana papieru kopii Demontaż i wymiana podzespołów drukarki Demontaż obudowy gó rnej Demontaż mechanizmu drukują cego Wyjmowanie akumulatora Wyjmowanie modułu przejściowego Demontaż wyświetlaczy LED i LCD, konsolki i rozpinanie klawiatury membranowej Plombowanie drukarki fiskalnej 43 1

6 8.1. Zabezpieczenia producenta Plomby serwisowe Menu operatora drukarki Zasady poruszania się po menu Zasady ustawiania wartości przy konfiguracji i realizacji wydrukó w Zasady ustawiania dat i godzin Zasady ustawiania wartości typu jedna z Zasady ustawiania wartości liczbowych Menu serwisowe Konfiguracja Zmiana trybu zapisu stawek PTU Zmiana czułości papieru Ustawienie trybu oszczę dnego wydruku Ustawienie zegara RTC Testy drukarki Test drukarki Test wyświetlacza klienta LED Test diod LED konsolki Testy pamię ci fiskalnej Test interfejsu szuflady na pienią dze Test portu szeregowego Test czujnikó w papieru Test napię ć Tryb HEX DUMP Raporty Raport dobowy Raport okresowy Raport miesię czny Raport informacyjny Raport napisó w stałych z ROM Raport rozliczeniowy Fiskalizacja Wykaz komunikató w i błęd ów sygnalizowanych przez drukarkę Błędy wywołane analizą sekwencji 93 2

7 15.2. Komunikaty informacyjne i błędy wywołane złą pracą podzespołó w sygnalizowane na wyświetlaczu obsługi Komunikaty sygnalizowane za pomocą diod konsolki Załą czniki Uwagi dotyczą ce bezpieczeń stwa użytkowania drukarek fiskalnych INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A z zasilaczem zewnę trznym 10,5V 1,5A Wartości napię ć drukarki Opis złą cz Wzó r legitymacji serwisanta Dane techniczne opis konstrukcji Schematy elektroniczne wybranych podzespołó w drukarki 122 3

8 4

9 1.1. Założ enia ogó lne Drukarki fiskalne są przeznaczone do ewidencji obrotu i kwot podatku w komputerowych systemach sprzedaży. Drukarka fiskalna jako produkt jest adresowana przede wszystkim do użytkownikó w, któ rzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizują ce sprzedaż. Urzą dzenie jest tak pomyślane, że jego podłą czenie do istnieją cego systemu sprzedaży jest proste zaró wno pod wzglę dem sprzę towym jak i programowym. Drukarki INNOVA zostały dopuszczone do obrotu decyzjami Ministerstwa Finansó w: 1. INNOVA PROFIT : 2. INNOVA PROFIT A : 3. TORELL PROFIT: 4. TORELL FARMACJA: Drukarki te spełniają wszystkie wymagania określone w rozporzą dzeniu Ministerstwa Finansó w z dnia 23 grudnia 1999 roku. Oprogramowanie drukarek zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbę dne w kasach fiskalnych, a w szczegó lności zapewnia poprawną rejestrację sprzedaży. Drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. Drukarki samodzielnie formatują paragon fiskalny oraz naliczają podatek PTU na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. Ponadto dokonują kontroli formalnych i obliczeniowych danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywają c szereg sytuacji błędnych, w szczegó lności realizują c algorytm badania poprawności przywią zania kodu stawki PTU do nazwy towaru. Przy tym realizują także drukowanie raportu dobowego i okresowego. Drukarki są wyposażona w interfejs szeregowy RS232C. Program aplikacyjny może przygotować sam użytkownik. W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż, brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towaró w) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki. Komunikacja z drukarką jest komunikacją znakową (tzn. dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze cią g znakó w ASCII, co dotyczy też danych liczbowych). Drukarki realizują własny zestaw rozkazó w / sekwencji sterują cych (posiadają własny język programowania). Jest to najistotniejsza cecha urzą dzenia. Mówią c obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery A to znak ten zostanie wydrukowany. W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterują cej) 5

10 zostanie zignorowany. W tym przypadku nazwa drukarka fiskalna może być nieco mylą ca (należałoby raczej używać nazwy np. rejestrator transakcyjny ). Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki, muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły ję zyka programowania drukarki. Nie można też uzyskać dowolnych formató w wydruku. Zestaw możliwych do uzyskania rodzajó w wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje nastę pują ce wydruki fiskalne: 6 paragon fiskalny, raport dobowy, raport okresowy, raport miesię czny, raport rozliczeniowy oraz kilka dokumentó w niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikają cych z przeznaczenia i instrukcji Ministerstwa Finansó w. Ję zyk programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterują cych. do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbió r złożony z zaledwie sześciu sekwencji sterują cych: nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK) oraz sekwencje powodują ce realizację transakcji (LBTRSHDR, LBTRSLN, LBDSP, LBTREXIT i LBTRXEND). Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista. Pozostałe sekwencje sterują ce wzbogacają funkcje urzą dzenia oraz zapewniają niezbę dne funkcje serwisowe. Sekwencje można podzielić na nastę pują ce grupy: 1. sekwencje modyfikują ce w sposó b trwały (poprzez zapis danych w pamię ci fiskalnej) stan wewnę trzny urzą dzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU, LBSETHDR); 2. sekwencje inicjują ce różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy, raport bazy danych, raport kasy/ zmiany, raporty o gotó wce w kasie ( LBDAYREP, LBFSKREP, LBDBREP, LBCSHREP, LBINCCSH, LBDECCSH, LBCSHSTS); 3. sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK); 4. rozkazy powodują ce wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ, ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ); 5. sekwencja powodują ca bezpośredni dostę p do układó w elektronicznych (wyświetlacza i szuflady, LBDSP),(LBSERM). Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach, któ rymi dysponuje serwis przeprowadzają c fiskalizację urzą dzenia lub zmianę stawek PTU. Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistó w. Reasumują c: drukarka

11 fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposó b, zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. Istotną zaletą tego rozwią zania jest możliwość wykorzystania sprzę tu (komputer klasy PC) i oprogramowania, któ ry jest w posiadaniu podatnika. Istotny jest również fakt, że wielu użytkownikó w posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księ gowe bądź obsługi sprzedaży. W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istnieją cego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu, bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie. Oczywiście niewielka cena urzą dzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach i hurtowniach, któ re nie były do tej pory skomputeryzowane, co wymaga skompletowania całego systemu od począ tku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do wspó łpracy z drukarką ). W chwili obecnej szereg firm oferują cych oprogramowanie do prowadzenia sprzedaży przystosowało swoje programy do potrzeb wspó łpracy z drukarką. Wię kszość programó w sprzedaży wspó łpracuje z drukarkami INNOVA Tryby pracy drukarek Drukarki charakteryzują się trzema trybami pracy: szkoleniowym, fiskalnym, tylko do odczytu. Pierwszym trybem, w któ rym pracują drukarki jest tryb szkoleniowy. Po zafiskalizowaniu drukarka przechodzi w tryb fiskalny, a po zapełnieniu pamię ci fiskalnej lub wcześniejszym wykonaniu raportu rozliczeniowego przechodzi w tryb tylko do odczytu. Tryb szkoleniowy charakteryzują nastę pują ce właściwości: wykonanie raportu dobowego nie jest zwią zane z zapisem informacji do pamię ci fiskalnej; raporty okresowy i miesię czny nie są generowane przez drukarkę ponieważ w pamię ci fiskalnej nie ma żadnych zapisó w; dostę pne są natomiast funkcje wywołują ce ten raport; na koń cu i na począ tku paragonu drukowany jest napis # niefiskalny # oraz zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego; stawki PTU zapisywane są do pamię ci RAM; na wydrukach nie jest drukowany numer unikatowy. Tryb fiskalny charakteryzuje się : 7

12 jeżeli wystę pują : zerowania RAM wewnę trzne, zmiany stawek PTU, raporty dobowe to są zapisywane do pamię ci fiskalnej, na wszystkich wydrukach fiskalnych jest drukowany cały numer fiskalny z logo fiskalnym, na wydrukach niefiskalnych jest drukowana czę ść cyfrowa numeru unikalnego. Tryb tylko do odczytu charakteryzuje się : możliwością wykonania (wielokrotnie) wszystkich raportó w poza raportem dobowym brakiem możliwości prowadzenia sprzedaży. 8

13 2.1. Sposó b podłą czenia drukarki Przed zainstalowaniem drukarki po jej rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość zgodnie z dołą czoną do dokumentacji listą. Gniazda w drukarce do podłą czenia jej do zasilania i do systemu sprzedaży umieszczone są na spodzie drukarki. Na rysunku 1 pokazano rozmieszenie tych gniazd. gniazdo interfejsu szeregowego gniazdo interfejsu szuflady na pienią dze gniazdo DC 10,5V Rysunek 1. Rozmieszenie gniazd przyłą czeniowych drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A Na rysunku 2 pokazano sposó b podłą czenia drukarki do komputera i zasilania sieciowego. 9

14 przedłużacz z listwą zasilacz drukarki gniazdo zasilania sieciowego ~220V przewó d zasilania sieciowego drukarka INNOVA PROFIT szuflada na pienią dze komputer systemu sprzedaży kabel komunikacyjny INNOVA-RS/1/270 przewó d interfejsu Cash Drawer Rysunek 2. Schemat podłą czenia drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A Podczas instalacji drukarki komputer systemu sprzedaży powinien być wyłą czony. Instalacja drukarki powinna odbywać się w nastę pują cej kolejności: Podłą czyć drukarkę za pomocą kabla komunikacyjnego INNOVA RS/1/270 do portu szeregowego (COM). 2. Podłą czyć drukarkę do szuflady na pienią dze za pomocą kabla dostarczonego z szufladą.

15 3. Podłą czyć drukarkę i komputer do zasilania Po wykonaniu tych czynności drukarka jest gotowa do pracy Uwagi do instalacji drukarki Instalację drukarki powinien przeprowadzać serwis. Nie fachowe zainstalowanie drukarki może doprowadzić do jej uszkodzenia. Przy instalacji drukarki należy stosować się do nastę pują cych zasad: 1. Drukarka i komputer powinny być zasilane z tego samego przyłą cza/gniazda sieciowego. 2. Gniazdo sieciowe powinno być z bolcem uziemiają cym. 3. Drukarki INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A mogą być zasilane tylko z zasilacza dostarczonego przez producenta drukarki. 11

16 Drukarki fiskalne INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A składają się z nastę pują cych podzespołó w: modułu fiskalnego, pamię ci fiskalnej, konsolki, klawiatury membranowej, wyświetlacza operatora LCD, wyświetlacza klienta LED, modułu przejściowego, mechanizmu drukują cego termicznie dla drukowania oryginału i kopii, akumulatora (6V x 3,2Ah). Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono położenie wyżej wymienionych podzespołó w, a także plomby, elementu unikalnego i zwory serwisowej. Na rysunku 5 przedstawiono poglą dowy schemat blokowy. 12

17 klawiatura membranowa konsolka mechanizm drukują cy wyświetlacz LCD obsługi wyświetlacz LED kienta Rysunek 3. Budowa drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A (bez maskownicy) 13

18 chassis, pod nim modułfiskalny i pamię ć fiskalna modułprzejściowy element unikalny z metryczką na któ rej jest wydrukowane logo producenta i numer ewidencyjny wpisywany do ksią żki kasy akumulator zwora serwisowa Rysunek 4. Budowa drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A po zdję ciu gó rnej czę ści obudowy 14

19 drukarka termiczna zasilacz +10,5V komputer klasy PC szuflada na pienią dze modułprzejściowy gniazdo DC +10,5V gniazdo RS232C ładowarka akumulatora gniazdo interfejsu szuflady na pienią dze pamię ć fiskalna (M27C1001) modułfiskalny mikroprocesor Z80S183AZ pamię ć programu układ zarzą dzania energią układ wytwarzania napię ć zasilają cych zegar czasu rzeczywistego RTC bateria litowa RAM układ sygnalizatora dźwię kowego wyswietlacz klienta LED wyświetlacz obsługi LCD ---do zapłaty--- Suma: konsolka klawiatura mebranowa Rysunek 5. Poglą dowy schemat blokowy drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A 15

20 Do modułu fiskalnego i pamię ci fiskalnej ma dostę p tylko serwis producenta, a do każdego innego serwis dealera Zadania modułu fiskalnego Moduł fiskalny jest głó wnym podzespołem drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A. Zarzą dza on pracą całej drukarki i dostę p do niego ma tylko serwis producenta. W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe podzespoły modułu fiskalnego i ich przeznaczenie: Tabela 1 Przeznaczenie podzespołó w drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A Podzespó ł mikroprocesor Z80S183AZ Pamię ć programu bateria litowa RAM układ zarzą dzania energią układ wytwarzania napię ć zasilają cych układ sygnalizatora dźwię kowego zegar czasu rzeczywistego RTC Opis/Przeznaczenie procesor ten realizuje program zapisany w pamię ci programu, jest to głó wny podzespó ł sterują cy drukarki pamię ć programu jest pamię cią typu OTP EPROM o pojemności 128KB, zapisany jest w niej program głó wny drukarki bateria litowa o napię ciu 3V, podtrzymuje stan pamię ci RAM podczas zanikó w zasilania pamię ć RAM o pojemności 256KB, przeznaczona jest na pamię tanie wszystkich danych zwią zanych z programem inteligentny układ zarzą dzania energią oparty o mikrokontroler AT89C2051 jest to zespó ł przetwornic impulsowych DC/DC i zwykłych szeregowych zasilaczy o pracy cią głej, przeznaczonych do zasilania podzespołó w elektronicznych przeznaczony jest do sygnalizacji dźwię kowej stanó w drukarki wg czasu wskazywanego przez ten zegar są wykonywane wszystkie operacje na pamię ci fiskalnej 16

21 3.2. Zadania pamię ci fiskalnej Pamię ć fiskalna przeznaczona jest na pamię tanie: raportó w dobowych, dat i czasu zerowań pamię ci RAM, zmian stawek PTU, daty i czasu fiskalizacji drukarki Zadania konsolki Konsolka przeznaczona jest do sygnalizacji stanu drukarki. W załą czniku nr 16.6 na rysunku 14 przedstawiono schemat ideowy konsolki Zadania klawiatury membranowej Klawiatura membranowa umożliwia komunikację drukarki z operatorem. Za jej pomocą operator może uzyskać szereg różnych wydrukó w i/lub wykonywać różne rodzaje raportó w. W załą czniku nr 16.6 na rysunku 15 przedstawiono schemat ideowy klawiatury membranowej Zadania wyświetlacza operatora LCD Wyświetlacz operatora LCD przeznaczony jest do wyświetlania przebiegu realizowanej transakcji i/lub innych stanó w drukarki Zadania wyświetlacza klienta LED Wyświetlacz klienta LED przeznaczony jest do wyświetlania przebiegu realizowanej transakcji. W załą czniku nr 16.6 na rysunku 13 przedstawiono schemat ideowy wyświetlacza klienta LED Zadania modułu przejściowego Moduł przejściowy jest podzespołem, któ ry zawiera układ ładowarki akumulatora i układy zabezpieczają ce inne podzespoły drukarki. Na tym podzespole są umieszczone również gniazda interfejsó w drukarki i zasilania. 17

22 W załą czniku nr 16.6 na rysunku 12 przedstawiono schemat ideowy modułu przejściowego Zadania mechanizmu drukującego W drukarce zastosowano wysokiej klasy mechanizm drukują cy termicznie. Podstawowym zadaniem mechanizmu drukują cego jest realizowanie wydruku paragonó w i innych wydrukó w przewidzianych programem drukarki Zadania akumulatora W drukarkach INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A zastosowano akumulator żelowy o pojemności 3,2 Ah i napię ciu wyjściowym 6V. Jest on przeznaczony do zasilania układu elektroniki drukarki w przypadku zaniku zasilania. 18

23 Na rysunku 6 przedstawiono znaczenie diod konsolki drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A. dioda sygnalizuje stan włą czenia drukarki dioda świeci: drukarka załaczona, zasilanie zewnę trzne, pulsacjne: drukarka załą czona, praca z akumulatora, dioda nie świeci: drukarka wyłą czona dioda sygnalizuje gotowość do pracy dukarki (stan ON-LINE) dioda sygnalizuje błą d drukarki Rysunek 6. Znaczenie wskaźnikó w (diod) konsolki drukarek 19

24 Włą czanie drukarki Aby włą czyć drukarkę należy nacisną ć i przytrzymać przycisk przez około 3s. Drukarka po przeprowadzeniu testó w wewnę trznych jest gotowa do pracy. Wyłą czanie drukarki Aby wyłą czyć drukarkę należy nacisną ć i przytrzymać przycisk przez około 3s. Przewijanie papieru oryginału Aby przewiną ć papier oryginału należy: 1. Wprowadzić drukarkę w tryb OFF-LINE za pomocą pojedynczego przyciśnię cia przycisku. 2. Za pomocą przycisku przewiną ć papier oryginału. 3. Wprowadzić drukarkę w tryb ON-LINE za pomocą pojedynczego przyciśnię cia przycisku Przewijanie papieru kopii Aby przewiną ć papier kopii należy: 1. Wprowadzić drukarkę w tryb OFF-LINE za pomocą pojedynczego przyciśnię cia przycisku Za pomocą przycisku przewiną ć papier kopii.

25 3. Wprowadzić drukarkę w tryb ON-LINE za pomocą pojedynczego przyciśnię cia przycisku 21

26 Jedną z podstawowych czynności eksploatacyjnych w drukarkach INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A jest wymiana papieru. W kolejnych dwó ch podrozdziałach omó wiono wymianę papieru oryginału i kopii. UWAGA: INNOVA S. A. zaleca stosowanie wyłą cznie papieru INNOVA i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z stosowania papieru innych dostawcó w Wymiana papieru oryginału Aby wymienić rolkę papieru oryginału należy postę pować zgodnie z poniższą instrukcją : 1. Odchylić maskownicę (1) do tyłu. 1 22

27 2. Oderwać resztę papieru (2). 3. Podnieść dźwignię blokady głowicy (3). 4. Wycią gną ć rolkę z resztą papieru (4) z pojemnika wraz z gilzą

28 5. Włożyć nową rolkę papieru do pojemnika (5) w sposó b pokazany na rysunku. 5 24

29 6. Wsuną ć koń có wkę papieru pod gumową rolkę transportową (6). W celu ułatwienia wsunię cia papieru można papier podcią ć (7)

30 7. Zatrzasną ć dźwignię blokady głowicy (8). 8. Zamkną ć maskownicę (9) przytrzymują c papier tak jak na rysunku

31 6.2. Wymiana papieru kopii Aby wymienić rolkę papieru kopii należy postę pować zgodnie z poniższą instrukcją : 1. Odchylić maskownicę (1) do tyłu. 1 27

32 2. Oderwać resztę papieru (2). 3. Podnieść dźwignię blokady głowicy (3). 4. Wyją ć zwijacz z nawinię tą kopią (4). 5. Wyją ć resztę papieru kopii (5) wraz z gilzą

33 6. Zdją ć papier z rolki zwijacza (6). 6 29

34 7. Założyć rolkę zwijacza (7). 8. Włożyć nową rolkę papieru do pojemnika (8). 9. Wsuną ć koń có wkę papieru pod gumową rolkę transportową (9). W celu ułatwienia wsunię cia papieru można papier podcią ć (10)

35 Wycią gną ć około 8 12 cm papieru (11). 11. Założyć papier na rolkę zwijacza (12)

36 12. Zatrzasną ć dźwignię blokady głowicy (13). 13. Przewiną ć około 8 cm papieru kopii (14). 14. Zamkną ć maskownicę (15)

37 Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansó w dostę p do modułu fiskalnego i pamię ci fiskalnej jest zabroniony. Drukarki INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A tak skonstruowano, aby był możliwy dostę p do pozostałych podzespołó w, któ re uległy uszkodzeniu. Przy wymianie tych podzespołó w nie wolno uszkodzić elementu unikalnego, któ ry pełni rolę plomby producenta. Jeżeli uszkodzenie wymaga wymiany modułu fiskalnego i/lub pamię ci fiskalnej to należy dostarczyć drukarkę do producenta INNOVA S. A. Podzespoły, do któ rych jest dostę p po zdję ciu plomby serwisowej to: UWAGA: mechanizm drukują cy, wyświetlacz LED, wyświetlacz LCD, konsolka (płytka z diodami LED), klawiatura membranowa, akumulator, pakiet przejściowy. Jeżeli w instrukcji jest mowa o serwisie, interwencji serwisu to mowa jest o serwisie dealera, a jeżeli o interwencji producenta lub naprawie przez producenta to oznacza to serwis producenta. 33

38 7.1. Demontaż obudowy gó rnej Drukarkę należy odłą czyć od zasilacza i komputera (wyją ć wtyczki od strony drukarki), a nastę pnie wykonać czynności: 1. Odchylić maskownicę drukarki (1) aż do jej zwolnienia z zatrzasku. 2. Usuną ć plombę serwisową (2)

39 3. Wyją ć papier (3). 4. Odkrę cić wkrę ty (4). 5. Wycią gną ć gó rną obudowę (5)

40 6. Wyją ć maskownicę (6) zwalniają c przedtem zatrzaski. 7. Wyją ć taśmę (7) łą czą cą moduł wyświetlacza LED z modułem fiskalnym

41 7.2. Demontaż mechanizmu drukującego Aby zdemontować mechanizm drukują cy należy wykonać wszystkie czynności dotyczą ce demontażu obudowy górnej oraz wykonać nastę pują ce czynności: 1. Odkrę cić wkrę ty (1) mocują ce mechanizm drukują cy 2. Podnieść listwę dociskową (2)

42 3. Odkrę cić wkrę ty mocują ce pod listwą dociskową (3). 4. Wysuną ć taśmy (4) ze złą cz mechanizmu drukują cego (5). 5. Wyją ć mechanizm drukują cy (6)

43 7.3. Wyjmowanie akumulatora Aby wyją ć akumulator należy wykonać wszystkie czynności dotyczą ce demontażu obudowy gó rnej i mechanizmu drukują cego oraz wykonać nastę pują ce czynności: 1. Odkrę cić wkrę ty (1) mocują ce akumulator. 2. Wyją ć mocowanie akumulatora (2)

44 3. Wyją ć akumulator (3). 4. Wyjmują c akumulator odłą czyć przewody łą c z ą ce go z modułem przejściowym (4)

45 7.4. Wyjmowanie modułu przejściowego Aby wyją ć moduł przejściowy należy wykonać wszystkie czynności dotyczą ce demontażu obudowy gó rnej, mechanizmu drukują cego i akumulatora oraz wykonać nastę pują ce czynności: 1. Wyją ć modułprzejściowy zwalniają c zatrzaski (1) trzymają ce go. 2. Wyjmują c moduł przejściowy odłą czyć taśmę (2) łą czą cą go z modułem fiskalnym

46 7.5. Demontaż wyświetlaczy LED i LCD, konsolki i rozpinanie klawiatury membranowej Aby zdemontować wyświetlacze LED i LCD, konsolkę i rozpią ć klawiaturę membranową należy wykonać wszystkie czynności dotyczą ce demontażu obudowy gó rnej, rozpią ć taśmy łą czą ce konsolkę i modułlcd z wyświetlaczem LED, rozpią ć taśmę klawiatury membranowej oraz wykonać nastę pują ce czynności: 1. Zwolnić zatrzaski (1) trzymają ce wyświetlacz LED. 2. Wyją ć wyświetlacz LED (2). 3. Zwolnić zatrzaski trzymają ce wyświetlacz LCD (3). 4. Wyją ć wyświetlacz LCD (4). 5. Zwolnić zatrzaski trzymają ce konsolkę (5). 6. Wyją ć konsolkę (6)

47 Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: zabezpieczenia producenta, plomby serwisowe. Każdorazowa ingerencja serwisu w urzą dzenie fiskalne wymaga odnotowania tego faktu w ksią żce serwisowej drukarki. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb wskazują cych na ingerencję osó b niepowołanych należy powiadomić Urzą d Skarbowy i producenta. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki obcią ża odpowiedzialnością serwisanta, któ ry dokonuje w/w czynności Zabezpieczenia producenta Plomby producenta mają na celu zabezpieczenie całego urzą dzenia, a w szczegó lności modułu i pamię ci fiskalnej przed ingerencją osó b nie powołanych. Drukarka posiada cztery typy zabezpieczeń producenta: 1. Jeden w postaci plastikowego, sześcioką tnego, przezroczystego elementu unikalnego z napisem INNOVA. Element ten zawiera kartonik z napisem INNOVA i numerem seryjnym. Zabezpiecza on modułfiskalny drukarki. Tego detalu nie może naruszać żaden serwis poza producentem. Zabezpiecza on moduł fiskalny przed dostę pem osó b nieuprawnionych. 2. Drugi typ zabezpieczenia w postaci plomby papierowej zabezpiecza pamię ć fiskalną i pamię ć programu w module fiskalnym. 43

48 Tych plomb, podobnie jak poprzednio nie może naruszać żaden serwis poza producentem. Zabezpiecza on podstawowe elementy modułu fiskalnego przed dostę pem osó b nieuprawnionych. 3. Trzeci typ zabezpieczenia to plomba gwarancyjna. Zerwanie tej plomby powoduje utratę przez użytkownika/serwis gwarancji na dany podzespó ł. 4. Czwarty typ zabezpieczenia to plomba ołowiana. Zabezpiecza ona całą elektronikę przed dostę pem użytkownika drukarki. Blokuje ona ró wnież dostę p do zwory serwisowej. Ta plomba może być usuwana przez serwis w celu dokonania nastę pują cych operacji: wykonywania czynności serwisowych, któ re wymagają dostę pu do zwory serwisowej (podczas fiskalizacji, wykonywania raportu rozliczeniowego itp.), podczas naprawy drukarki, wykonywania przeglą dó w. 44

49 Plomba ta powinna być zniszczona po raz pierwszy przy fiskalizacji drukarki i wymieniona na plombę serwisu dokonują cego fiskalizacji Plomby serwisowe Omó wione plomby producenta mają na celu zabezpieczenie całego urzą dzenia, a w szczegó lności modułu i pamię ci fiskalnej przed ingerencją osó b nie powołanych. Aby umożliwić dokonywanie przez serwis lokalny przeglą dó w okresowych lub wymiany niektó rych podzespołó w zastosowano plombę ołowianą. Plombę ołowianą zastosowano przy połą czeniu obudowy gó rnej z zintegrowanym zespołem obudowy dolnej i chassis. Zastosowano tu specjalną nakładkę zabezpieczają cą, któ ra uniemożliwia zdję cie obudowy gó rnej, a jednocześnie nie pozwala odkrę cić mechanizmu drukują cego, osłania kable i złą cza drukarki i wyświetlacza klienta oraz dostę p do bezpiecznikó w. Wkrę t mocują cy nakładkę umieszczony jest w metalowym kubku zabezpieczonym przed obrotem, któ rego obrzeże przy plombowaniu jest zaginane, uniemożliwiają c wyję cie plomby. Upoważniony serwis po zerwaniu plomby w celu naprawy urzą dzenia ma obowią zek założenia nowej plomby i zaplombowanie drukarki, któ re polega na: włożeniu do kubka ołowiu, odciśnię cie w ołowiu pieczę ci serwisu poprzez przyłożenie narzę dzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym zdecydowanym uderzeniu młotkiem. Zawsze po złożeniu i skrę ceniu drukarki a przed plombowaniem należy dokonać pełnego testu poprawności pracy urzą dzenia. 45

50 Na rysunku 7 przedstawiono schemat menu operatora drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A Menu Konfiguracja Stawki PTU Papier Czułość Oszczędność Zegar (Wy) Testy PRN DSP LED FSK Nr Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) SZUF COM PE UX (Wy) Raporty RD RO RM Info ROM Rap. Rozlicz. (Koniec) Rysunek 7. Menu operatora drukarki. 46

51 Aby wejść do menu operatora należy wyłą czyć drukarkę i ponownie ją włą czyć trzymają c ró wnocześnie przycisk operatora kró tkim dźwię kiem.. Drukarka potwierdza wejście do menu Wybranie (Wy) pozycji menu powoduje przejście do menu nadrzę dnego. Po wybraniu (Koniec), jeżeli menu jest pierwszego poziomu, nastą pi przejście drukarki (po zatwierdzeniu przyciskiem realizowanych przez drukarkę. ) do normalnych funkcji 9.1. Zasady poruszania się po menu. Do poruszania się po menu przeznaczone są przyciski klawiatury drukarki. Są to: - powoduje przejście do nastę pnego elementu menu - powoduje przejście do poprzedniego elementu menu - powoduje wywołuje podmenu danego menu - powoduje przejście do menu nadrzę dnego lub wyjście (jeżeli menu jest pierwszego poziomu) do realizacji standardowych zadań drukarki Naciśnię cie przycisku na ostatniej pozycji menu powoduje przejście do pierwszej i odpowiednio naciśnię cie przycisku na pierwszej pozycji powoduje przejście do ostatniej pozycji menu. 47

52 9.2. Zasady ustawiania wartości przy konfiguracji i realizacji wydrukó w Ze wzglę du na ograniczoną ilość miejsca na klawiaturze do zmian wartości ustawień drukarki służą te same przyciski co poprzednio. Dane wystę pują ce przy konfiguracji i wydrukach można podzielić na nastę pują ce kategorie: daty i godziny (np. przy generowaniu wszelkiego rodzaju raportó w), typu jedna z (np. przy ustawianiu czułości papieru), liczbowe (np. przy generowaniu wszelkiego rodzaju raportó w) Zasady ustawiania dat i godzin Przyciski klawiatury służą do: - przejścia do nastę pnego elementu daty/godziny lub zakoń czenie ustawiania (wyją tek stanowi ustawianie godziny zegara RTC, gdzie zakoń czenie ustawiania godziny może zajść po wybraniu pozycji (Wy) ), - przejścia do poprzedniego elementu daty/godziny, - zmniejszenia o jeden wartości (godziny, minuty, roku, miesią ca, dnia); w przypadku ustawiania godziny zegara RTC po wybraniu pozycji (Wy) przycisk ten służy do zakoń czenia ustawiania, - zwię kszenia o jeden wartości (godziny, minuty, roku, miesią ca, dnia); w przypadku ustawiania godziny zegara RTC po wybraniu pozycji (Wy) przycisk ten służy do zakoń czenia ustawiania. 48

53 Zasady ustawiania wartości typu jedna z Dla przykładu przy określaniu czułości papieru mamy do czynienia z wartością konfiguracji typu jedna z. W takim przypadku przyciski klawiatury służą do: - wybrania nastę pnego elementu z listy, - wybrania poprzedniego elementu z listy, - zatwierdzenia wyboru, Zasady ustawiania wartości liczbowych Przyciski klawiatury służą do: - przejścia do nastę pnego elementu, - przejścia do poprzedniego elementu, - zmniejszenia o jeden wartości; po wybraniu pozycji (Wy) przycisk ten służy do zakoń czenia ustawiania, 49

54 50 - zwię kszenia o jeden wartości, po wybraniu pozycji (Wy) przycisk ten służy do zakoń czenia ustawiania.

55 W drukarkach INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A jest dostę pne menu serwisowe. Z poziomu menu serwisowego jest możliwe wykonanie tylko jednej czynności tj. zerowania RAM. Zerowanie RAM jest możliwe tylko w przypadku wystą pienia przepełnienia bazy towarowej. We wszystkich innych przypadkach nie jest możliwe wykonanie zerowania RAM. Aby wejść do menu serwisowego należy: 1. wyłą czyć urzą dzenie, 2. zewrzeć zworę serwisową, 3. włą czyć urzą dzenie. 51

56 W drukarkach INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A przewidziano możliwość konfigurowania niektó rych właściwości drukarki. Są to: zmiana trybu zapisu stawek PTU (dotyczy tylko trybu szkoleniowego), zmiana czułości papieru, ustawienie trybu oszczę dnego wydruku, ustawienie zegara Zmiana trybu zapisu stawek PTU W celu wyeliminowania potrzeby wpisywania stawek PTU w trybie szkoleniowym wprowadzono możliwość ich zapamię tywania w pamię ci RAM. Opcja ta dotyczy tylko trybu szkoleniowego drukarki. Ustawianie trybu zapisu stawek PTU w trybie szkoleniowym Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem. 52

57 Wygląd wyświetlacza Zadanie Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Stawki PTU i zatwierdzić przyciskiem. Stawki w trybie szkoleniowym FSK RAM Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 5. Określić tryb zapisu stawek PTU w sposó b przedstawiony w podrozdziale Po zakoń czeniu ustawiania sposobu zapisu stawek PTU można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Zmiana czułości papieru Drukarki INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A mają możliwość drukowania na papierach termicznych o różnych czułościach. Przed zastosowaniem papieru o innej czułości należy skonfigurować parametry zastosowanego papieru. Papier na paragony i kopie musi być identyczny. INNOVA S. A. zaleca stosowanie wyłą cznie papieru INNOVA. Ustawianie czułości papieru Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem. 53

58 Wygląd wyświetlacza Zadanie Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Papier i zatwierdzić przyciskiem. Czułość Oszczędność 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Czułość Czułość papieru: A B C D Czułość Oszczędność i zatwierdzić przyciskiem. 6. W sposó b przedstawiony w podrozdziale określić czułość papieru. 7. Po zakoń czeniu ustawiania czułości papieru można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Ustawienie trybu oszczę dnego wydruku Drukarki mogą dokonywać wydrukó w w sposó b oszczę dny (zmniejszona przerwa mię dzy wydrukami). Ustawianie trybu oszczę dnego wydruku Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 54

59 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem. Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Papier i zatwierdzić przyciskiem. Czułość Oszczędność 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Oszczę dność i zatwierdzić przyciskiem. Oszczędność papieru NIE TAK Czułość Oszczędność 6. Określić tryb zapisu oszczę dzania papieru w sposó b przedstawiony w podrozdziale Po zakoń czeniu ustawiania trybu oszczę dności papieru można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Ustawienie zegara RTC Ustawienie zegara jest bardzo ważnym elementem konfiguracji drukarek. Jest możliwa zmiana zegara tylko o jedną godzinę. W przypadku zmian wię kszych niż jedna godzina zmiany może dokonać tylko serwis. Zmiana czasu jest raportowana wydrukiem. 55

60 Ustawianie zegara RTC Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem. Stawki PTU Papier Zegar (Wy) Data: Godz: 16:06:00 Wy 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Zegar i zatwierdzić przyciskiem. Aby mieć możliwość zmian daty należy dokonać tego ze zwartą zworą serwisową (może dokonać tego tylko serwis). 5. Ustawić datę i godzinę w sposó b określony w podrozdziale nr Aby zatwierdzić zmianę należy po skorygowaniu ustawić kursor za pomocą przycisku na pozycji Wy i nacisną ć przycisk lub. 56

61 Wygląd wyświetlacza Zadanie 6. Zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku Zapisać zegar (T/N)_ albo anulować za pomocą przycisku. Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 7. Po zakoń czeniu ustawiania godziny można kontynuować konfigurację drukarki, testy i/lub wydruki raportó w. 57

62 Drukarka posiada możliwość przeprowadzania różnego rodzaju testó w wewnę trznych, któ re pozwalają na określenie sprawności drukarki. Są to: test drukarki, test wyświetlacza klienta LED, test diod LED konsolki, testy pamię ci fiskalnej, test interfejsu CashDrawer, test portu szeregowego, test papieru, test napię ć Test drukarki Test drukarki pozwala na przeprowadzenie wydruku kontrolnego. Pozwala on na stwierdzić czy mechanizm drukują cy działa prawidłowo. Test ten może być wykorzystany do kontroli jakości zastosowanego papieru. Sposó b przeprowadzenia testu drukarki Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. 58

63 Wygląd wyświetlacza Zadanie PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu PRN i zatwierdzić przyciskiem. Wykonać test drukarki (T/N)?_ 5. Zatwierdzić przyciskiem wybó r, w przypadku gdy nie chcemy wydrukować testu należy nacisną ć przycisk. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test wyświetlacza klienta LED Test ten pozwala stwierdzić prawidłowość działania wyświetlacza klienta LED i stwierdzenie rodzaju usterki. Test przebiega w nastę pują cy sposó b. 1. Sekwencyjnie zapalane są na okres ok. 1s pojedyncze segmenty na kolejnych wyświetlaczach w kolejności: g, f, e, d, c, b, a, h. 2. Sekwencyjnie zapalane są na okres ok. 1s segmenty a g kolejnych wyświetlaczy zaczynają c od lewej strony. 3. Zapalane są wszystkie segmenty wszystkich wyświetlaczy na czas około 1s. Sposó b przeprowadzenia testu wyświetlacza klienta LED Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 59

64 Wygląd wyświetlacza Zadanie 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu DSP i zatwierdzić przyciskiem. Test wyświetlacza dla klienta..._ PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 5. Tekst jest wyświetlany podczas przeprowadzania testu. 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test diod LED konsolki Test ten pozwala stwierdzić prawidłowość działania konsolki (diod) i stwierdzenie rodzaju usterki. Podczas wejścia do testu diody migają z nastę pują cymi czę stościami: 1. dioda włą czona 1Hz, 2. dioda gotowa 2Hz, 3. dioda błą d 4Hz. 60

65 Sposó b przeprowadzenia testu konsolki Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu LED i zatwierdzić przyciskiem. Test diod LED... (Wy) 5. Podczas wyświetlania tego tekstu jest przeprowadzany test diod konsolki. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Testy pamię ci fiskalnej Testy pamię ci fiskalnej umożliwiają kontrolę działania pamię ci fiskalnej. Testy te pozwalają uzyskać nastę pują ce informacje: o numerze unikatowym pamię ci fiskalnej, 61

66 o aktualnych stawkach PTU, o numerze NIP, o zawartości pamię ci. Sposó b uzyskania informacji o numerze unikatowym pamię ci fiskalnej Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu FSK i zatwierdzić przyciskiem. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Nr. Unikat. i zatwierdzić przyciskiem. 62

67 Wygląd wyświetlacza Numer unikatowy: ABC (Wy) Zadanie 6. Tekst informują cy o numerze unikatowym pamię ci fiskalnej. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 7. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. Sposó b uzyskania informacji o aktualnych stawkach PTU Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu FSK i zatwierdzić przyciskiem. 63

68 Wygląd wyświetlacza Zadanie Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu PTU. i zatwierdzić ZW Wy przyciskiem. 6. Tekst informują cy o wartościach stawek PTU. Stawki zostały zestawione w sposó b alfabetyczny od A do G. Jeżeli dana stawka jest nieaktywna to zaznaczono to jako --.-, jeżeli dana stawka jest zwolniona to oznaczoną ją jako ZW. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) przycisk lub. 7. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. Sposó b uzyskania informacji o nr NIP właściciela drukarki Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 64

69 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu FSK i zatwierdzić przyciskiem. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu NIP. i zatwierdzić przyciskiem. Rekord z NIP: (Wy) 6. Tekst informują cy o nr NIP właściciela drukarki. Jeżeli drukarka pracuje w trybie szkoleniowym to to zamiast nr NIP wypisany jest tekst (Brak). Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 7. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. Sposó b uzyskania informacji o zawartości pamię ci fiskalnej Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 65

70 Wygląd wyświetlacza Zadanie 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu FSK i zatwierdzić przyciskiem. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Test ogó lny i zatwierdzić przyciskiem. 66

71 Wygląd wyświetlacza H RDOB CL PT ER: (Wy) Zadanie 6. Tekst informują cy o zawartości pamię ci fiskalnej drukarki. Pod oznaczeniami literowymi wyświetlane są ilości określonych zdarzeń. H tryb pracy drukarki, 1 tryb szkoleniowy, 2 tryb fiskalny RDOB ilość dokonanych raportó w dobowych, CL ilość zerowań pamię ci RAM, PT ilość zmian stawek PTU. Oznaczenie literowe ER:0 informuje o ilości złych wpisó w do pamię ci fisklanej. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) przycisk lub. 7. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test interfejsu szuflady na pieniądze Test pozwala na stwierdzenie prawidłowości działania interfejsu szuflady na penią dze. Przeprowadzenie testu powoduje wygenerowanie impulsu otwierają cego na złą czu interfejsu. Sposó b przeprowadzenia testu interfejsu szuflady na pieniądze Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 67

72 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu SZUF i zatwierdzić przyciskiem. Spowoduje to wygenerowanie impulsu otwierają cego szufladę. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 5. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test portu szeregowego Test portu szeregowego umożliwia kontrolę portu szeregowego drukarki. Podczas trwania testu drukarka wysyła przez port szeregowy znaki drukowalne i odbiera znaki wypisują c na wyświetlaczu. Ten test może być wykorzystany do kontroli nadajnika i odbiornika interfejsu RS232C drukarki. Sposó b przeprowadzenia testu portu szeregowego Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 68

73 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu COM i zatwierdzić przyciskiem. Test łącza komputera abcdefghijkl (Wy) 5. Podczas wyświetlania tego tekstu jest przeprowadzany test portu szeregowego. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test czujnikó w papieru Test czujnikó w papieru umożliwia przeprowadzenie kontroli czujnikó w stanu papieru i podniesienia blokady mechanizmu drukują cego. Sposó b przeprowadzenia testu papieru Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie 69

74 Wygląd wyświetlacza Zadanie 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu PE i zatwierdzić przyciskiem. Oryginał Kopia HEAD PE PE (Wy) 5. Podczas wyświetlania tego tekstu jest przeprowadzany test czujnikó w mechanizmu drukują cego. Pojawienie się napisó w oznacza HEAD podniesiona dźwignia blokady papieru PE pod napisem Oryginał brak papieru na oryginał PE pod napisem Kopia brak papieru na kopie Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. 70

75 12.8. Test napię ć Test napię ć umożliwia wewnę trzną kontrolę napię ć akumulatora, zasilacza zewnę trznego, napię cia zasilają cego elektronikę drukarki oraz napię cie baterii podtrzymują cej zawartość pamię ci RAM. Wartości prawidłowe tych napię ć przedstawiono w załą czniku Sposó b przeprowadzenia testu napię ć Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu UX i zatwierdzić przyciskiem. 71

76 Wygląd wyświetlacza AK 7.28 DC 9.15 TH 32 BT 5.21 (Wy) Zadanie 5. Podczas wyświetlania tego tekstu są przeprowadzane pomiary napię ć. Wyniki tych pomiaró w są automatycznie wyświetlane na wyświetlaczu. Zastosowane oznaczenia symbolizują : AK napię cie akumulatora, DC napię cie zasilacza zewnę trznego, pomniejszone o spadek napię cia na dwó ch diodach TH temperatura linijki termicznej drukarki, BT napię cie baterii litowej drukarki. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) przycisk lub. 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. 72

77 12.9. Tryb HEX DUMP Tryb HEX DUMP pracy drukarki umożliwia śledzenie poprawności danych wysyłanych do drukarki. W trybie tym drukarka przeprowadza wydruk nadchodzą cych znakó w (wszystkich) w formacie pokazanym na rysunku. Nr kolumny Nr sekcji 1 1B 46 6F 72 6D Format wy B druku. Rysunek 8 Format wydruku w realizowanego w trybie "HEX DUMP" Sposó b wprowadzenia drukarki w tryb HEX DUMP Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie. --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Tryb HEX DUMP 3. Jednocześnie nacisną ć przyciski i. 4. W tym trybie drukarka znajduje się do momentu naciśnię cia przycisku. 73

78 Wykonywanie raportó w jest jedną z podstawowych funkcji wykonywanych przez drukarkę. Wystę pują nastę pują ce rodzaje raportó w: raport dobowy, raport okresowy, raport miesię czny, raport informacyjny, raport napisó w stałych z ROM, raport rozliczeniowy. W dalszej czę ści tego rozdziału omó wiono sposoby uzyskania tych raportó w za pomocą klawiatury. Istnieje ró wnież możliwość wykonania nastę pują cych raportó w za pomocą sekwencji: raport dobowy, raport okresowy, raport miesię czny Raport dobowy Raport dobowy jest najczę ściej wykonywanym raportem. Zgodnie z przepisami musi być wykonywany co najmniej raz na dobę, najpó źniej przed rozpoczę ciem nowego dnia sprzedaży. Raport ten jest drukowany na oryginale i kopii. Sposó b wykonania raportu dobowego Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 74

79 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Raporty i zatwierdzić przyciskiem. RD RO RM Info ROM Rap. Rozlicz. (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu RD i zatwierdzić przyciskiem. Drukować raport dobowy? 5. Zatwierdzić wybó r przyciskiem lub. Data: jest poprawna? 6. Zatwierdzić przyciskiem prawidłowość daty raportu, w przypadku gdy data się nie zgadza lub nie chcemy wydrukować raportu należy nacisną ć przycisk. Raport już zapisany powtórzyć (T/N)?_ 7. Tekst ten pojawia się tylko w przypadku gdy istniej już zapis raportu dobowego w pamię ci fiskalnej z tą datą. Należy wtedy potwierdzić chę ć powtó rzenia zapisu z tą samą datą przyciskają c przycisk lub zrezygnować przyciskają c przycisku. 75

80 Wygląd wyświetlacza Numer raportu 0014 DRUKOWANIE RAPORTU_ Numer raportu 0014 Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) Zadanie 8. Tekst ten pojawia się tylko w momencie obliczania numeru raportu. Wartość numeru raportu zmienia się w sposó b cią gły. Napisy te mogą się nie pojawić gdy w pamię ci fiskalnej jest mało zapisó w. 9. Tekst ten pojawia się w momencie realizowania wydruku raportu. 10. Po zakoń czeniu wydruku lub zrezygnowaniu z realizacji raportu drukarka przechodzi do okna menu najwyższego poziomu. Sposó b wykonania raportu dobowego bez wchodzenia do menu uż ytkownika Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Wybierz rodzaj raportu. Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk lub. 3. Wybrać rodzaj raportu za pomocą przycisku. Drukować raport dobowy? 4. Zatwierdzić wybó r przyciskiem lub. Data: jest poprawna? 5. Wykonać czynności w sposó b opisany poprzednio. 76

INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa.

INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa. INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl Warszawa kwiecień 2002, wersja 3.11 Uwagi

Bardziej szczegółowo

INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa.

INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa. INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa.pl, e-mail: innova@innova-sa.pl Warszawa maj 2002, wersja 1.27 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA PROFIT EJ

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA PROFIT EJ Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA PROFIT EJ Luty 2010 Spis treści: Drukarki fiskalne...4 Założenia ogólne... 4 Tryby pracy drukarki... 6 Instalacja drukarki... 6 Uwagi do instalacji drukarki... 6 Sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA PROFIT

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA PROFIT Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA PROFIT Wrzesień 2007 Spis treści: 1.Drukarki fiskalne...4 1.1. Założenia ogólne...4 1.2. Tryby pracy drukarki...6 2. Instalacja drukarki...7 2.1. Uwagi do instalacji

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 2.00

Wersja dokumentu: 2.00 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT Lipiec 2007 Wersja dokumentu: 2.00 Spis treści: 1. KOMPLETACJA... 3 2. SŁOWNICZEK... 4 3. WAŻNE ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW... 8 4. DRUKARKI FISKALNE... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, Warszawa, tel.: (022) , , fax.: (022) http:

INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, Warszawa, tel.: (022) , , fax.: (022) http: INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl Warszawa kwiecień 2002, wersja 3.12 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EJ Wersja dokumentu: 003 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady komunalne!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, Warszawa, tel.: (022) , , fax.: (022) http:

INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, Warszawa, tel.: (022) , , fax.: (022) http: INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl Warszawa kwiecień 2002, wersja 3.11 Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki IBM INNOVA 4610

Instrukcja obsługi drukarki IBM INNOVA 4610 Instrukcja obsługi drukarki IBM INNOVA 4610 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Instrukcje opracował: Włodzimierz Dobraczyński

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna IBM INNOVA 4610

drukarka fiskalna IBM INNOVA 4610 drukarka fiskalna IBM INNOVA 4610 INNOVA SA, Izabelin 2007 Instrukcja obsługi drukarki IBM INNOVA 4610 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1 Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1 innova DF-1 INNOVA S. A., ul. Estrady 6, Klaudyn 05-080 Izabelin, http: www.innova-sa.pl. e-mail: info@innova-sa.pl wersja 0.03 Uwagi dotyczące formy instrukcji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja oprogramowania: 01.2 Wersja dokumentu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV ` DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL 02281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0 800 120 322 http://www.posnet.com.pl POSNET czerwiec 2002 Wersja: 1.02 OSTRZEŻENIA!!! Drukarka i system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 FV

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 FV Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 FV Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja oprogramowania: 02.2 Wersja dokumentu:

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA Redakcja 1.2 - Opis ogólny 3 1 Charakterystyka drukarki 3 4 3 Budowa drukarki 5-7 7 7 8 9 10 6 Obsługa drukarki z klawiatury lokalnej 10 lawiatury lokalnej w trybie lokalnym

Bardziej szczegółowo

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005)

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005) APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER DLA KASY APPOLLO KIISSO IIII INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (ver. 1.0 czerwiec 2005) 1 1. UWAGI OGÓLNE... 3 2. KABEL KOMUNIKACYJNY...

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Info rmatyzacja Przedsiębiorstw

Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 2 Moduł finansowo - księ gowy Plan zaję ć 1 Utworzenie firmy... 2 2 Otwieranie istnieją cej już firmy... 4 3 Ustalenie planu kont... 5 3.1 Usunięcie zbędnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Temo

Drukarka fiskalna Posnet Temo Drukarka fiskalna Posnet Temo Wersja dokumentu 21 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; wwwposnetcom; Posnet@Posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV

Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

! " # " $ % &"'( ) #% $ * # $ +, - % + #. #, / % 0 $

!  #  $ % &'( ) #% $ * # $ +, - % + #. #, / % 0 $ ! $ % ! $ % ) % - % &'( $*$+, +., / % 0 $ & '!!! $ $ % $ 1 & ' & ( ) $ % $ %!! *!!% (!! 2 (&! )&* ((&! '+ 1 +)33-45657/89 1 2.:14225 1 & /)33-45!7* 1 ; 9 2 < ) )33-45657/89 1 ' / 1 = / 1 >. 1 :. 1 & ,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 MM-R32 Copyright 2011 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax: (67) 213.24.14

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA DUO-PRO/TORELL-DUO-PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA DUO-PRO/TORELL-DUO-PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA DUO-PRO/TORELL-DUO-PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe EMAR s.c. 05-870 Błonie ul. Grodziska 15 tel./fax (0-22) 725-45-46, 725-45-94 str. 2 Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK

Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu. Jednocześnie przed rozpoczęciem jego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008-

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008- Wersja 1.0.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenck.com.pl http://www.schenckprocess.pl Spis treści: O programie...2

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ Wersja dokumentu 1.2 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Wersja dokumentu 1.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Opis ogólny 4

1. Wprowadzenie 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Opis ogólny 4 Spis treści Redakcja 2.1 1. Wprowadzenie 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Opis ogólny 4 3.1. Budowa 4 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 4 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL 3.01

Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL 3.01 Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL 3.01 Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie i producent: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; www.posnet.com; posnet@posnet.com Sprzedawca i serwis

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M.

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M. Skrócony opis S4M Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M. Widok zewnętrzny Rysunek Zewnętrzny widok

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo