INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, Warszawa, tel.: (022) , , fax.: (022) http:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 863 14 03, 863 14 04, fax.: (022) 863 14 05 http: www.innova-sa."

Transkrypt

1

2

3 INNOVA S. A., ul. Ł opuszań ska 117/123, Warszawa, tel.: (022) , , fax.: (022) http: Warszawa maj 2002, wersja 1.27

4 Uwagi dotyczą ce formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres Instrukcje opracował: Okładkę zaprojektował: Korektę przeprowadziła: Wojciech Szyfelbein Daniel Zieliń ski Marta Michalska

5 1. Drukarki fiskalne Założenia ogó lne Tryby pracy drukarek 7 2. Instalacja drukarki Sposó b podłą czenia drukarki Uwagi do instalacji drukarki Konstrukcja drukarki Zadania modułu fiskalnego Zadania pamię ci fiskalnej Zadania konsolki Zadania klawiatury membranowej Zadania wyświetlacza operatora LCD Zadania wyświetlacza klienta LED Zadania modułu przejściowego Zadania mechanizmu drukują cego Zadania akumulatora Znaczenie diod konsolki drukarki Włą czanie, wyłą czanie drukarki i przewijanie papieru Wymiana papieru Wymiana papieru oryginału Wymiana papieru kopii Demontaż i wymiana podzespołów drukarki Demontaż obudowy gó rnej Demontaż mechanizmu drukują cego Wyjmowanie akumulatora Wyjmowanie modułu przejściowego Demontaż wyświetlaczy LED i LCD, konsolki i rozpinanie klawiatury membranowej Plombowanie drukarki fiskalnej 43 1

6 8.1. Zabezpieczenia producenta Plomby serwisowe Menu operatora drukarki Zasady poruszania się po menu Zasady ustawiania wartości przy konfiguracji i realizacji wydrukó w Zasady ustawiania dat i godzin Zasady ustawiania wartości typu jedna z Zasady ustawiania wartości liczbowych Menu serwisowe Konfiguracja Zmiana trybu zapisu stawek PTU Zmiana czułości papieru Ustawienie trybu oszczę dnego wydruku Ustawienie zegara RTC Testy drukarki Test drukarki Test wyświetlacza klienta LED Test diod LED konsolki Testy pamię ci fiskalnej Test interfejsu szuflady na pienią dze Test portu szeregowego Test czujnikó w papieru Test napię ć Tryb HEX DUMP Raporty Raport dobowy Raport okresowy Raport miesię czny Raport informacyjny Raport napisó w stałych z ROM Raport rozliczeniowy Fiskalizacja Wykaz komunikató w i błęd ów sygnalizowanych przez drukarkę Błędy wywołane analizą sekwencji 93 2

7 15.2. Komunikaty informacyjne i błędy wywołane złą pracą podzespołó w sygnalizowane na wyświetlaczu obsługi Komunikaty sygnalizowane za pomocą diod konsolki Załą czniki Uwagi dotyczą ce bezpieczeń stwa użytkowania drukarek fiskalnych INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A z zasilaczem zewnę trznym 10,5V 1,5A Wartości napię ć drukarki Opis złą cz Wzó r legitymacji serwisanta Dane techniczne opis konstrukcji Schematy elektroniczne wybranych podzespołó w drukarki 122 3

8 4

9 1.1. Założ enia ogó lne Drukarki fiskalne są przeznaczone do ewidencji obrotu i kwot podatku w komputerowych systemach sprzedaży. Drukarka fiskalna jako produkt jest adresowana przede wszystkim do użytkownikó w, któ rzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizują ce sprzedaż. Urzą dzenie jest tak pomyślane, że jego podłą czenie do istnieją cego systemu sprzedaży jest proste zaró wno pod wzglę dem sprzę towym jak i programowym. Drukarki INNOVA zostały dopuszczone do obrotu decyzjami Ministerstwa Finansó w: 1. INNOVA PROFIT : 2. INNOVA PROFIT A : 3. TORELL PROFIT: 4. TORELL FARMACJA: Drukarki te spełniają wszystkie wymagania określone w rozporzą dzeniu Ministerstwa Finansó w z dnia 23 grudnia 1999 roku. Oprogramowanie drukarek zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbę dne w kasach fiskalnych, a w szczegó lności zapewnia poprawną rejestrację sprzedaży. Drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. Drukarki samodzielnie formatują paragon fiskalny oraz naliczają podatek PTU na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. Ponadto dokonują kontroli formalnych i obliczeniowych danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywają c szereg sytuacji błędnych, w szczegó lności realizują c algorytm badania poprawności przywią zania kodu stawki PTU do nazwy towaru. Przy tym realizują także drukowanie raportu dobowego i okresowego. Drukarki są wyposażona w interfejs szeregowy RS232C. Program aplikacyjny może przygotować sam użytkownik. W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż, brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towaró w) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki. Komunikacja z drukarką jest komunikacją znakową (tzn. dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze cią g znakó w ASCII, co dotyczy też danych liczbowych). Drukarki realizują własny zestaw rozkazó w / sekwencji sterują cych (posiadają własny język programowania). Jest to najistotniejsza cecha urzą dzenia. Mówią c obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery A to znak ten zostanie wydrukowany. W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterują cej) 5

10 zostanie zignorowany. W tym przypadku nazwa drukarka fiskalna może być nieco mylą ca (należałoby raczej używać nazwy np. rejestrator transakcyjny ). Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki, muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły ję zyka programowania drukarki. Nie można też uzyskać dowolnych formató w wydruku. Zestaw możliwych do uzyskania rodzajó w wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje nastę pują ce wydruki fiskalne: 6 paragon fiskalny, raport dobowy, raport okresowy, raport miesię czny, raport rozliczeniowy oraz kilka dokumentó w niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikają cych z przeznaczenia i instrukcji Ministerstwa Finansó w. Ję zyk programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterują cych. do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbió r złożony z zaledwie sześciu sekwencji sterują cych: nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK) oraz sekwencje powodują ce realizację transakcji (LBTRSHDR, LBTRSLN, LBDSP, LBTREXIT i LBTRXEND). Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista. Pozostałe sekwencje sterują ce wzbogacają funkcje urzą dzenia oraz zapewniają niezbę dne funkcje serwisowe. Sekwencje można podzielić na nastę pują ce grupy: 1. sekwencje modyfikują ce w sposó b trwały (poprzez zapis danych w pamię ci fiskalnej) stan wewnę trzny urzą dzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU, LBSETHDR); 2. sekwencje inicjują ce różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy, raport bazy danych, raport kasy/ zmiany, raporty o gotó wce w kasie ( LBDAYREP, LBFSKREP, LBDBREP, LBCSHREP, LBINCCSH, LBDECCSH, LBCSHSTS); 3. sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK); 4. rozkazy powodują ce wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ, ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ); 5. sekwencja powodują ca bezpośredni dostę p do układó w elektronicznych (wyświetlacza i szuflady, LBDSP),(LBSERM). Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach, któ rymi dysponuje serwis przeprowadzają c fiskalizację urzą dzenia lub zmianę stawek PTU. Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistó w. Reasumują c: drukarka

11 fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposó b, zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. Istotną zaletą tego rozwią zania jest możliwość wykorzystania sprzę tu (komputer klasy PC) i oprogramowania, któ ry jest w posiadaniu podatnika. Istotny jest również fakt, że wielu użytkownikó w posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księ gowe bądź obsługi sprzedaży. W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istnieją cego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu, bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie. Oczywiście niewielka cena urzą dzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach i hurtowniach, któ re nie były do tej pory skomputeryzowane, co wymaga skompletowania całego systemu od począ tku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do wspó łpracy z drukarką ). W chwili obecnej szereg firm oferują cych oprogramowanie do prowadzenia sprzedaży przystosowało swoje programy do potrzeb wspó łpracy z drukarką. Wię kszość programó w sprzedaży wspó łpracuje z drukarkami INNOVA Tryby pracy drukarek Drukarki charakteryzują się trzema trybami pracy: szkoleniowym, fiskalnym, tylko do odczytu. Pierwszym trybem, w któ rym pracują drukarki jest tryb szkoleniowy. Po zafiskalizowaniu drukarka przechodzi w tryb fiskalny, a po zapełnieniu pamię ci fiskalnej lub wcześniejszym wykonaniu raportu rozliczeniowego przechodzi w tryb tylko do odczytu. Tryb szkoleniowy charakteryzują nastę pują ce właściwości: wykonanie raportu dobowego nie jest zwią zane z zapisem informacji do pamię ci fiskalnej; raporty okresowy i miesię czny nie są generowane przez drukarkę ponieważ w pamię ci fiskalnej nie ma żadnych zapisó w; dostę pne są natomiast funkcje wywołują ce ten raport; na koń cu i na począ tku paragonu drukowany jest napis # niefiskalny # oraz zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego; stawki PTU zapisywane są do pamię ci RAM; na wydrukach nie jest drukowany numer unikatowy. Tryb fiskalny charakteryzuje się : 7

12 jeżeli wystę pują : zerowania RAM wewnę trzne, zmiany stawek PTU, raporty dobowe to są zapisywane do pamię ci fiskalnej, na wszystkich wydrukach fiskalnych jest drukowany cały numer fiskalny z logo fiskalnym, na wydrukach niefiskalnych jest drukowana czę ść cyfrowa numeru unikalnego. Tryb tylko do odczytu charakteryzuje się : możliwością wykonania (wielokrotnie) wszystkich raportó w poza raportem dobowym brakiem możliwości prowadzenia sprzedaży. 8

13 2.1. Sposó b podłą czenia drukarki Przed zainstalowaniem drukarki po jej rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość zgodnie z dołą czoną do dokumentacji listą. Gniazda w drukarce do podłą czenia jej do zasilania i do systemu sprzedaży umieszczone są na spodzie drukarki. Na rysunku 1 pokazano rozmieszenie tych gniazd. gniazdo interfejsu szeregowego gniazdo interfejsu szuflady na pienią dze gniazdo DC 10,5V Rysunek 1. Rozmieszenie gniazd przyłą czeniowych drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A Na rysunku 2 pokazano sposó b podłą czenia drukarki do komputera i zasilania sieciowego. 9

14 przedłużacz z listwą zasilacz drukarki gniazdo zasilania sieciowego ~220V przewó d zasilania sieciowego drukarka INNOVA PROFIT szuflada na pienią dze komputer systemu sprzedaży kabel komunikacyjny INNOVA-RS/1/270 przewó d interfejsu Cash Drawer Rysunek 2. Schemat podłą czenia drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A Podczas instalacji drukarki komputer systemu sprzedaży powinien być wyłą czony. Instalacja drukarki powinna odbywać się w nastę pują cej kolejności: Podłą czyć drukarkę za pomocą kabla komunikacyjnego INNOVA RS/1/270 do portu szeregowego (COM). 2. Podłą czyć drukarkę do szuflady na pienią dze za pomocą kabla dostarczonego z szufladą.

15 3. Podłą czyć drukarkę i komputer do zasilania Po wykonaniu tych czynności drukarka jest gotowa do pracy Uwagi do instalacji drukarki Instalację drukarki powinien przeprowadzać serwis. Nie fachowe zainstalowanie drukarki może doprowadzić do jej uszkodzenia. Przy instalacji drukarki należy stosować się do nastę pują cych zasad: 1. Drukarka i komputer powinny być zasilane z tego samego przyłą cza/gniazda sieciowego. 2. Gniazdo sieciowe powinno być z bolcem uziemiają cym. 3. Drukarki INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A mogą być zasilane tylko z zasilacza dostarczonego przez producenta drukarki. 11

16 Drukarki fiskalne INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A składają się z nastę pują cych podzespołó w: modułu fiskalnego, pamię ci fiskalnej, konsolki, klawiatury membranowej, wyświetlacza operatora LCD, wyświetlacza klienta LED, modułu przejściowego, mechanizmu drukują cego termicznie dla drukowania oryginału i kopii, akumulatora (6V x 3,2Ah). Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono położenie wyżej wymienionych podzespołó w, a także plomby, elementu unikalnego i zwory serwisowej. Na rysunku 5 przedstawiono poglą dowy schemat blokowy. 12

17 klawiatura membranowa konsolka mechanizm drukują cy wyświetlacz LCD obsługi wyświetlacz LED kienta Rysunek 3. Budowa drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A (bez maskownicy) 13

18 chassis, pod nim modułfiskalny i pamię ć fiskalna modułprzejściowy element unikalny z metryczką na któ rej jest wydrukowane logo producenta i numer ewidencyjny wpisywany do ksią żki kasy akumulator zwora serwisowa Rysunek 4. Budowa drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A po zdję ciu gó rnej czę ści obudowy 14

19 drukarka termiczna zasilacz +10,5V komputer klasy PC szuflada na pienią dze modułprzejściowy gniazdo DC +10,5V gniazdo RS232C ładowarka akumulatora gniazdo interfejsu szuflady na pienią dze pamię ć fiskalna (M27C1001) modułfiskalny mikroprocesor Z80S183AZ pamię ć programu układ zarzą dzania energią układ wytwarzania napię ć zasilają cych zegar czasu rzeczywistego RTC bateria litowa RAM układ sygnalizatora dźwię kowego wyswietlacz klienta LED wyświetlacz obsługi LCD ---do zapłaty--- Suma: konsolka klawiatura mebranowa Rysunek 5. Poglą dowy schemat blokowy drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A 15

20 Do modułu fiskalnego i pamię ci fiskalnej ma dostę p tylko serwis producenta, a do każdego innego serwis dealera Zadania modułu fiskalnego Moduł fiskalny jest głó wnym podzespołem drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A. Zarzą dza on pracą całej drukarki i dostę p do niego ma tylko serwis producenta. W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe podzespoły modułu fiskalnego i ich przeznaczenie: Tabela 1 Przeznaczenie podzespołó w drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A Podzespó ł mikroprocesor Z80S183AZ Pamię ć programu bateria litowa RAM układ zarzą dzania energią układ wytwarzania napię ć zasilają cych układ sygnalizatora dźwię kowego zegar czasu rzeczywistego RTC Opis/Przeznaczenie procesor ten realizuje program zapisany w pamię ci programu, jest to głó wny podzespó ł sterują cy drukarki pamię ć programu jest pamię cią typu OTP EPROM o pojemności 128KB, zapisany jest w niej program głó wny drukarki bateria litowa o napię ciu 3V, podtrzymuje stan pamię ci RAM podczas zanikó w zasilania pamię ć RAM o pojemności 256KB, przeznaczona jest na pamię tanie wszystkich danych zwią zanych z programem inteligentny układ zarzą dzania energią oparty o mikrokontroler AT89C2051 jest to zespó ł przetwornic impulsowych DC/DC i zwykłych szeregowych zasilaczy o pracy cią głej, przeznaczonych do zasilania podzespołó w elektronicznych przeznaczony jest do sygnalizacji dźwię kowej stanó w drukarki wg czasu wskazywanego przez ten zegar są wykonywane wszystkie operacje na pamię ci fiskalnej 16

21 3.2. Zadania pamię ci fiskalnej Pamię ć fiskalna przeznaczona jest na pamię tanie: raportó w dobowych, dat i czasu zerowań pamię ci RAM, zmian stawek PTU, daty i czasu fiskalizacji drukarki Zadania konsolki Konsolka przeznaczona jest do sygnalizacji stanu drukarki. W załą czniku nr 16.6 na rysunku 14 przedstawiono schemat ideowy konsolki Zadania klawiatury membranowej Klawiatura membranowa umożliwia komunikację drukarki z operatorem. Za jej pomocą operator może uzyskać szereg różnych wydrukó w i/lub wykonywać różne rodzaje raportó w. W załą czniku nr 16.6 na rysunku 15 przedstawiono schemat ideowy klawiatury membranowej Zadania wyświetlacza operatora LCD Wyświetlacz operatora LCD przeznaczony jest do wyświetlania przebiegu realizowanej transakcji i/lub innych stanó w drukarki Zadania wyświetlacza klienta LED Wyświetlacz klienta LED przeznaczony jest do wyświetlania przebiegu realizowanej transakcji. W załą czniku nr 16.6 na rysunku 13 przedstawiono schemat ideowy wyświetlacza klienta LED Zadania modułu przejściowego Moduł przejściowy jest podzespołem, któ ry zawiera układ ładowarki akumulatora i układy zabezpieczają ce inne podzespoły drukarki. Na tym podzespole są umieszczone również gniazda interfejsó w drukarki i zasilania. 17

22 W załą czniku nr 16.6 na rysunku 12 przedstawiono schemat ideowy modułu przejściowego Zadania mechanizmu drukującego W drukarce zastosowano wysokiej klasy mechanizm drukują cy termicznie. Podstawowym zadaniem mechanizmu drukują cego jest realizowanie wydruku paragonó w i innych wydrukó w przewidzianych programem drukarki Zadania akumulatora W drukarkach INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A zastosowano akumulator żelowy o pojemności 3,2 Ah i napię ciu wyjściowym 6V. Jest on przeznaczony do zasilania układu elektroniki drukarki w przypadku zaniku zasilania. 18

23 Na rysunku 6 przedstawiono znaczenie diod konsolki drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A. dioda sygnalizuje stan włą czenia drukarki dioda świeci: drukarka załaczona, zasilanie zewnę trzne, pulsacjne: drukarka załą czona, praca z akumulatora, dioda nie świeci: drukarka wyłą czona dioda sygnalizuje gotowość do pracy dukarki (stan ON-LINE) dioda sygnalizuje błą d drukarki Rysunek 6. Znaczenie wskaźnikó w (diod) konsolki drukarek 19

24 Włą czanie drukarki Aby włą czyć drukarkę należy nacisną ć i przytrzymać przycisk przez około 3s. Drukarka po przeprowadzeniu testó w wewnę trznych jest gotowa do pracy. Wyłą czanie drukarki Aby wyłą czyć drukarkę należy nacisną ć i przytrzymać przycisk przez około 3s. Przewijanie papieru oryginału Aby przewiną ć papier oryginału należy: 1. Wprowadzić drukarkę w tryb OFF-LINE za pomocą pojedynczego przyciśnię cia przycisku. 2. Za pomocą przycisku przewiną ć papier oryginału. 3. Wprowadzić drukarkę w tryb ON-LINE za pomocą pojedynczego przyciśnię cia przycisku Przewijanie papieru kopii Aby przewiną ć papier kopii należy: 1. Wprowadzić drukarkę w tryb OFF-LINE za pomocą pojedynczego przyciśnię cia przycisku Za pomocą przycisku przewiną ć papier kopii.

25 3. Wprowadzić drukarkę w tryb ON-LINE za pomocą pojedynczego przyciśnię cia przycisku 21

26 Jedną z podstawowych czynności eksploatacyjnych w drukarkach INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A jest wymiana papieru. W kolejnych dwó ch podrozdziałach omó wiono wymianę papieru oryginału i kopii. UWAGA: INNOVA S. A. zaleca stosowanie wyłą cznie papieru INNOVA i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z stosowania papieru innych dostawcó w Wymiana papieru oryginału Aby wymienić rolkę papieru oryginału należy postę pować zgodnie z poniższą instrukcją : 1. Odchylić maskownicę (1) do tyłu. 1 22

27 2. Oderwać resztę papieru (2). 3. Podnieść dźwignię blokady głowicy (3). 4. Wycią gną ć rolkę z resztą papieru (4) z pojemnika wraz z gilzą

28 5. Włożyć nową rolkę papieru do pojemnika (5) w sposó b pokazany na rysunku. 5 24

29 6. Wsuną ć koń có wkę papieru pod gumową rolkę transportową (6). W celu ułatwienia wsunię cia papieru można papier podcią ć (7)

30 7. Zatrzasną ć dźwignię blokady głowicy (8). 8. Zamkną ć maskownicę (9) przytrzymują c papier tak jak na rysunku

31 6.2. Wymiana papieru kopii Aby wymienić rolkę papieru kopii należy postę pować zgodnie z poniższą instrukcją : 1. Odchylić maskownicę (1) do tyłu. 1 27

32 2. Oderwać resztę papieru (2). 3. Podnieść dźwignię blokady głowicy (3). 4. Wyją ć zwijacz z nawinię tą kopią (4). 5. Wyją ć resztę papieru kopii (5) wraz z gilzą

33 6. Zdją ć papier z rolki zwijacza (6). 6 29

34 7. Założyć rolkę zwijacza (7). 8. Włożyć nową rolkę papieru do pojemnika (8). 9. Wsuną ć koń có wkę papieru pod gumową rolkę transportową (9). W celu ułatwienia wsunię cia papieru można papier podcią ć (10)

35 Wycią gną ć około 8 12 cm papieru (11). 11. Założyć papier na rolkę zwijacza (12)

36 12. Zatrzasną ć dźwignię blokady głowicy (13). 13. Przewiną ć około 8 cm papieru kopii (14). 14. Zamkną ć maskownicę (15)

37 Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansó w dostę p do modułu fiskalnego i pamię ci fiskalnej jest zabroniony. Drukarki INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A tak skonstruowano, aby był możliwy dostę p do pozostałych podzespołó w, któ re uległy uszkodzeniu. Przy wymianie tych podzespołó w nie wolno uszkodzić elementu unikalnego, któ ry pełni rolę plomby producenta. Jeżeli uszkodzenie wymaga wymiany modułu fiskalnego i/lub pamię ci fiskalnej to należy dostarczyć drukarkę do producenta INNOVA S. A. Podzespoły, do któ rych jest dostę p po zdję ciu plomby serwisowej to: UWAGA: mechanizm drukują cy, wyświetlacz LED, wyświetlacz LCD, konsolka (płytka z diodami LED), klawiatura membranowa, akumulator, pakiet przejściowy. Jeżeli w instrukcji jest mowa o serwisie, interwencji serwisu to mowa jest o serwisie dealera, a jeżeli o interwencji producenta lub naprawie przez producenta to oznacza to serwis producenta. 33

38 7.1. Demontaż obudowy gó rnej Drukarkę należy odłą czyć od zasilacza i komputera (wyją ć wtyczki od strony drukarki), a nastę pnie wykonać czynności: 1. Odchylić maskownicę drukarki (1) aż do jej zwolnienia z zatrzasku. 2. Usuną ć plombę serwisową (2)

39 3. Wyją ć papier (3). 4. Odkrę cić wkrę ty (4). 5. Wycią gną ć gó rną obudowę (5)

40 6. Wyją ć maskownicę (6) zwalniają c przedtem zatrzaski. 7. Wyją ć taśmę (7) łą czą cą moduł wyświetlacza LED z modułem fiskalnym

41 7.2. Demontaż mechanizmu drukującego Aby zdemontować mechanizm drukują cy należy wykonać wszystkie czynności dotyczą ce demontażu obudowy górnej oraz wykonać nastę pują ce czynności: 1. Odkrę cić wkrę ty (1) mocują ce mechanizm drukują cy 2. Podnieść listwę dociskową (2)

42 3. Odkrę cić wkrę ty mocują ce pod listwą dociskową (3). 4. Wysuną ć taśmy (4) ze złą cz mechanizmu drukują cego (5). 5. Wyją ć mechanizm drukują cy (6)

43 7.3. Wyjmowanie akumulatora Aby wyją ć akumulator należy wykonać wszystkie czynności dotyczą ce demontażu obudowy gó rnej i mechanizmu drukują cego oraz wykonać nastę pują ce czynności: 1. Odkrę cić wkrę ty (1) mocują ce akumulator. 2. Wyją ć mocowanie akumulatora (2)

44 3. Wyją ć akumulator (3). 4. Wyjmują c akumulator odłą czyć przewody łą c z ą ce go z modułem przejściowym (4)

45 7.4. Wyjmowanie modułu przejściowego Aby wyją ć moduł przejściowy należy wykonać wszystkie czynności dotyczą ce demontażu obudowy gó rnej, mechanizmu drukują cego i akumulatora oraz wykonać nastę pują ce czynności: 1. Wyją ć modułprzejściowy zwalniają c zatrzaski (1) trzymają ce go. 2. Wyjmują c moduł przejściowy odłą czyć taśmę (2) łą czą cą go z modułem fiskalnym

46 7.5. Demontaż wyświetlaczy LED i LCD, konsolki i rozpinanie klawiatury membranowej Aby zdemontować wyświetlacze LED i LCD, konsolkę i rozpią ć klawiaturę membranową należy wykonać wszystkie czynności dotyczą ce demontażu obudowy gó rnej, rozpią ć taśmy łą czą ce konsolkę i modułlcd z wyświetlaczem LED, rozpią ć taśmę klawiatury membranowej oraz wykonać nastę pują ce czynności: 1. Zwolnić zatrzaski (1) trzymają ce wyświetlacz LED. 2. Wyją ć wyświetlacz LED (2). 3. Zwolnić zatrzaski trzymają ce wyświetlacz LCD (3). 4. Wyją ć wyświetlacz LCD (4). 5. Zwolnić zatrzaski trzymają ce konsolkę (5). 6. Wyją ć konsolkę (6)

47 Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: zabezpieczenia producenta, plomby serwisowe. Każdorazowa ingerencja serwisu w urzą dzenie fiskalne wymaga odnotowania tego faktu w ksią żce serwisowej drukarki. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb wskazują cych na ingerencję osó b niepowołanych należy powiadomić Urzą d Skarbowy i producenta. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki obcią ża odpowiedzialnością serwisanta, któ ry dokonuje w/w czynności Zabezpieczenia producenta Plomby producenta mają na celu zabezpieczenie całego urzą dzenia, a w szczegó lności modułu i pamię ci fiskalnej przed ingerencją osó b nie powołanych. Drukarka posiada cztery typy zabezpieczeń producenta: 1. Jeden w postaci plastikowego, sześcioką tnego, przezroczystego elementu unikalnego z napisem INNOVA. Element ten zawiera kartonik z napisem INNOVA i numerem seryjnym. Zabezpiecza on modułfiskalny drukarki. Tego detalu nie może naruszać żaden serwis poza producentem. Zabezpiecza on moduł fiskalny przed dostę pem osó b nieuprawnionych. 2. Drugi typ zabezpieczenia w postaci plomby papierowej zabezpiecza pamię ć fiskalną i pamię ć programu w module fiskalnym. 43

48 Tych plomb, podobnie jak poprzednio nie może naruszać żaden serwis poza producentem. Zabezpiecza on podstawowe elementy modułu fiskalnego przed dostę pem osó b nieuprawnionych. 3. Trzeci typ zabezpieczenia to plomba gwarancyjna. Zerwanie tej plomby powoduje utratę przez użytkownika/serwis gwarancji na dany podzespó ł. 4. Czwarty typ zabezpieczenia to plomba ołowiana. Zabezpiecza ona całą elektronikę przed dostę pem użytkownika drukarki. Blokuje ona ró wnież dostę p do zwory serwisowej. Ta plomba może być usuwana przez serwis w celu dokonania nastę pują cych operacji: wykonywania czynności serwisowych, któ re wymagają dostę pu do zwory serwisowej (podczas fiskalizacji, wykonywania raportu rozliczeniowego itp.), podczas naprawy drukarki, wykonywania przeglą dó w. 44

49 Plomba ta powinna być zniszczona po raz pierwszy przy fiskalizacji drukarki i wymieniona na plombę serwisu dokonują cego fiskalizacji Plomby serwisowe Omó wione plomby producenta mają na celu zabezpieczenie całego urzą dzenia, a w szczegó lności modułu i pamię ci fiskalnej przed ingerencją osó b nie powołanych. Aby umożliwić dokonywanie przez serwis lokalny przeglą dó w okresowych lub wymiany niektó rych podzespołó w zastosowano plombę ołowianą. Plombę ołowianą zastosowano przy połą czeniu obudowy gó rnej z zintegrowanym zespołem obudowy dolnej i chassis. Zastosowano tu specjalną nakładkę zabezpieczają cą, któ ra uniemożliwia zdję cie obudowy gó rnej, a jednocześnie nie pozwala odkrę cić mechanizmu drukują cego, osłania kable i złą cza drukarki i wyświetlacza klienta oraz dostę p do bezpiecznikó w. Wkrę t mocują cy nakładkę umieszczony jest w metalowym kubku zabezpieczonym przed obrotem, któ rego obrzeże przy plombowaniu jest zaginane, uniemożliwiają c wyję cie plomby. Upoważniony serwis po zerwaniu plomby w celu naprawy urzą dzenia ma obowią zek założenia nowej plomby i zaplombowanie drukarki, któ re polega na: włożeniu do kubka ołowiu, odciśnię cie w ołowiu pieczę ci serwisu poprzez przyłożenie narzę dzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym zdecydowanym uderzeniu młotkiem. Zawsze po złożeniu i skrę ceniu drukarki a przed plombowaniem należy dokonać pełnego testu poprawności pracy urzą dzenia. 45

50 Na rysunku 7 przedstawiono schemat menu operatora drukarek INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A Menu Konfiguracja Stawki PTU Papier Czułość Oszczędność Zegar (Wy) Testy PRN DSP LED FSK Nr Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) SZUF COM PE UX (Wy) Raporty RD RO RM Info ROM Rap. Rozlicz. (Koniec) Rysunek 7. Menu operatora drukarki. 46

51 Aby wejść do menu operatora należy wyłą czyć drukarkę i ponownie ją włą czyć trzymają c ró wnocześnie przycisk operatora kró tkim dźwię kiem.. Drukarka potwierdza wejście do menu Wybranie (Wy) pozycji menu powoduje przejście do menu nadrzę dnego. Po wybraniu (Koniec), jeżeli menu jest pierwszego poziomu, nastą pi przejście drukarki (po zatwierdzeniu przyciskiem realizowanych przez drukarkę. ) do normalnych funkcji 9.1. Zasady poruszania się po menu. Do poruszania się po menu przeznaczone są przyciski klawiatury drukarki. Są to: - powoduje przejście do nastę pnego elementu menu - powoduje przejście do poprzedniego elementu menu - powoduje wywołuje podmenu danego menu - powoduje przejście do menu nadrzę dnego lub wyjście (jeżeli menu jest pierwszego poziomu) do realizacji standardowych zadań drukarki Naciśnię cie przycisku na ostatniej pozycji menu powoduje przejście do pierwszej i odpowiednio naciśnię cie przycisku na pierwszej pozycji powoduje przejście do ostatniej pozycji menu. 47

52 9.2. Zasady ustawiania wartości przy konfiguracji i realizacji wydrukó w Ze wzglę du na ograniczoną ilość miejsca na klawiaturze do zmian wartości ustawień drukarki służą te same przyciski co poprzednio. Dane wystę pują ce przy konfiguracji i wydrukach można podzielić na nastę pują ce kategorie: daty i godziny (np. przy generowaniu wszelkiego rodzaju raportó w), typu jedna z (np. przy ustawianiu czułości papieru), liczbowe (np. przy generowaniu wszelkiego rodzaju raportó w) Zasady ustawiania dat i godzin Przyciski klawiatury służą do: - przejścia do nastę pnego elementu daty/godziny lub zakoń czenie ustawiania (wyją tek stanowi ustawianie godziny zegara RTC, gdzie zakoń czenie ustawiania godziny może zajść po wybraniu pozycji (Wy) ), - przejścia do poprzedniego elementu daty/godziny, - zmniejszenia o jeden wartości (godziny, minuty, roku, miesią ca, dnia); w przypadku ustawiania godziny zegara RTC po wybraniu pozycji (Wy) przycisk ten służy do zakoń czenia ustawiania, - zwię kszenia o jeden wartości (godziny, minuty, roku, miesią ca, dnia); w przypadku ustawiania godziny zegara RTC po wybraniu pozycji (Wy) przycisk ten służy do zakoń czenia ustawiania. 48

53 Zasady ustawiania wartości typu jedna z Dla przykładu przy określaniu czułości papieru mamy do czynienia z wartością konfiguracji typu jedna z. W takim przypadku przyciski klawiatury służą do: - wybrania nastę pnego elementu z listy, - wybrania poprzedniego elementu z listy, - zatwierdzenia wyboru, Zasady ustawiania wartości liczbowych Przyciski klawiatury służą do: - przejścia do nastę pnego elementu, - przejścia do poprzedniego elementu, - zmniejszenia o jeden wartości; po wybraniu pozycji (Wy) przycisk ten służy do zakoń czenia ustawiania, 49

54 50 - zwię kszenia o jeden wartości, po wybraniu pozycji (Wy) przycisk ten służy do zakoń czenia ustawiania.

55 W drukarkach INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A jest dostę pne menu serwisowe. Z poziomu menu serwisowego jest możliwe wykonanie tylko jednej czynności tj. zerowania RAM. Zerowanie RAM jest możliwe tylko w przypadku wystą pienia przepełnienia bazy towarowej. We wszystkich innych przypadkach nie jest możliwe wykonanie zerowania RAM. Aby wejść do menu serwisowego należy: 1. wyłą czyć urzą dzenie, 2. zewrzeć zworę serwisową, 3. włą czyć urzą dzenie. 51

56 W drukarkach INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A przewidziano możliwość konfigurowania niektó rych właściwości drukarki. Są to: zmiana trybu zapisu stawek PTU (dotyczy tylko trybu szkoleniowego), zmiana czułości papieru, ustawienie trybu oszczę dnego wydruku, ustawienie zegara Zmiana trybu zapisu stawek PTU W celu wyeliminowania potrzeby wpisywania stawek PTU w trybie szkoleniowym wprowadzono możliwość ich zapamię tywania w pamię ci RAM. Opcja ta dotyczy tylko trybu szkoleniowego drukarki. Ustawianie trybu zapisu stawek PTU w trybie szkoleniowym Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem. 52

57 Wygląd wyświetlacza Zadanie Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Stawki PTU i zatwierdzić przyciskiem. Stawki w trybie szkoleniowym FSK RAM Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 5. Określić tryb zapisu stawek PTU w sposó b przedstawiony w podrozdziale Po zakoń czeniu ustawiania sposobu zapisu stawek PTU można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Zmiana czułości papieru Drukarki INNOVA PROFIT i INNOVA PROFIT A mają możliwość drukowania na papierach termicznych o różnych czułościach. Przed zastosowaniem papieru o innej czułości należy skonfigurować parametry zastosowanego papieru. Papier na paragony i kopie musi być identyczny. INNOVA S. A. zaleca stosowanie wyłą cznie papieru INNOVA. Ustawianie czułości papieru Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem. 53

58 Wygląd wyświetlacza Zadanie Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Papier i zatwierdzić przyciskiem. Czułość Oszczędność 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Czułość Czułość papieru: A B C D Czułość Oszczędność i zatwierdzić przyciskiem. 6. W sposó b przedstawiony w podrozdziale określić czułość papieru. 7. Po zakoń czeniu ustawiania czułości papieru można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Ustawienie trybu oszczę dnego wydruku Drukarki mogą dokonywać wydrukó w w sposó b oszczę dny (zmniejszona przerwa mię dzy wydrukami). Ustawianie trybu oszczę dnego wydruku Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 54

59 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem. Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Papier i zatwierdzić przyciskiem. Czułość Oszczędność 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Oszczę dność i zatwierdzić przyciskiem. Oszczędność papieru NIE TAK Czułość Oszczędność 6. Określić tryb zapisu oszczę dzania papieru w sposó b przedstawiony w podrozdziale Po zakoń czeniu ustawiania trybu oszczę dności papieru można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Ustawienie zegara RTC Ustawienie zegara jest bardzo ważnym elementem konfiguracji drukarek. Jest możliwa zmiana zegara tylko o jedną godzinę. W przypadku zmian wię kszych niż jedna godzina zmiany może dokonać tylko serwis. Zmiana czasu jest raportowana wydrukiem. 55

60 Ustawianie zegara RTC Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem. Stawki PTU Papier Zegar (Wy) Data: Godz: 16:06:00 Wy 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Zegar i zatwierdzić przyciskiem. Aby mieć możliwość zmian daty należy dokonać tego ze zwartą zworą serwisową (może dokonać tego tylko serwis). 5. Ustawić datę i godzinę w sposó b określony w podrozdziale nr Aby zatwierdzić zmianę należy po skorygowaniu ustawić kursor za pomocą przycisku na pozycji Wy i nacisną ć przycisk lub. 56

61 Wygląd wyświetlacza Zadanie 6. Zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku Zapisać zegar (T/N)_ albo anulować za pomocą przycisku. Stawki PTU Papier Zegar (Wy) 7. Po zakoń czeniu ustawiania godziny można kontynuować konfigurację drukarki, testy i/lub wydruki raportó w. 57

62 Drukarka posiada możliwość przeprowadzania różnego rodzaju testó w wewnę trznych, któ re pozwalają na określenie sprawności drukarki. Są to: test drukarki, test wyświetlacza klienta LED, test diod LED konsolki, testy pamię ci fiskalnej, test interfejsu CashDrawer, test portu szeregowego, test papieru, test napię ć Test drukarki Test drukarki pozwala na przeprowadzenie wydruku kontrolnego. Pozwala on na stwierdzić czy mechanizm drukują cy działa prawidłowo. Test ten może być wykorzystany do kontroli jakości zastosowanego papieru. Sposó b przeprowadzenia testu drukarki Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. 58

63 Wygląd wyświetlacza Zadanie PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu PRN i zatwierdzić przyciskiem. Wykonać test drukarki (T/N)?_ 5. Zatwierdzić przyciskiem wybó r, w przypadku gdy nie chcemy wydrukować testu należy nacisną ć przycisk. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test wyświetlacza klienta LED Test ten pozwala stwierdzić prawidłowość działania wyświetlacza klienta LED i stwierdzenie rodzaju usterki. Test przebiega w nastę pują cy sposó b. 1. Sekwencyjnie zapalane są na okres ok. 1s pojedyncze segmenty na kolejnych wyświetlaczach w kolejności: g, f, e, d, c, b, a, h. 2. Sekwencyjnie zapalane są na okres ok. 1s segmenty a g kolejnych wyświetlaczy zaczynają c od lewej strony. 3. Zapalane są wszystkie segmenty wszystkich wyświetlaczy na czas około 1s. Sposó b przeprowadzenia testu wyświetlacza klienta LED Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 59

64 Wygląd wyświetlacza Zadanie 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu DSP i zatwierdzić przyciskiem. Test wyświetlacza dla klienta..._ PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 5. Tekst jest wyświetlany podczas przeprowadzania testu. 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test diod LED konsolki Test ten pozwala stwierdzić prawidłowość działania konsolki (diod) i stwierdzenie rodzaju usterki. Podczas wejścia do testu diody migają z nastę pują cymi czę stościami: 1. dioda włą czona 1Hz, 2. dioda gotowa 2Hz, 3. dioda błą d 4Hz. 60

65 Sposó b przeprowadzenia testu konsolki Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu LED i zatwierdzić przyciskiem. Test diod LED... (Wy) 5. Podczas wyświetlania tego tekstu jest przeprowadzany test diod konsolki. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Testy pamię ci fiskalnej Testy pamię ci fiskalnej umożliwiają kontrolę działania pamię ci fiskalnej. Testy te pozwalają uzyskać nastę pują ce informacje: o numerze unikatowym pamię ci fiskalnej, 61

66 o aktualnych stawkach PTU, o numerze NIP, o zawartości pamię ci. Sposó b uzyskania informacji o numerze unikatowym pamię ci fiskalnej Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu FSK i zatwierdzić przyciskiem. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Nr. Unikat. i zatwierdzić przyciskiem. 62

67 Wygląd wyświetlacza Numer unikatowy: ABC (Wy) Zadanie 6. Tekst informują cy o numerze unikatowym pamię ci fiskalnej. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 7. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. Sposó b uzyskania informacji o aktualnych stawkach PTU Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu FSK i zatwierdzić przyciskiem. 63

68 Wygląd wyświetlacza Zadanie Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu PTU. i zatwierdzić ZW Wy przyciskiem. 6. Tekst informują cy o wartościach stawek PTU. Stawki zostały zestawione w sposó b alfabetyczny od A do G. Jeżeli dana stawka jest nieaktywna to zaznaczono to jako --.-, jeżeli dana stawka jest zwolniona to oznaczoną ją jako ZW. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) przycisk lub. 7. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. Sposó b uzyskania informacji o nr NIP właściciela drukarki Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 64

69 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu FSK i zatwierdzić przyciskiem. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu NIP. i zatwierdzić przyciskiem. Rekord z NIP: (Wy) 6. Tekst informują cy o nr NIP właściciela drukarki. Jeżeli drukarka pracuje w trybie szkoleniowym to to zamiast nr NIP wypisany jest tekst (Brak). Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 7. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. Sposó b uzyskania informacji o zawartości pamię ci fiskalnej Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 65

70 Wygląd wyświetlacza Zadanie 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu FSK i zatwierdzić przyciskiem. Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) 5. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Test ogó lny i zatwierdzić przyciskiem. 66

71 Wygląd wyświetlacza H RDOB CL PT ER: (Wy) Zadanie 6. Tekst informują cy o zawartości pamię ci fiskalnej drukarki. Pod oznaczeniami literowymi wyświetlane są ilości określonych zdarzeń. H tryb pracy drukarki, 1 tryb szkoleniowy, 2 tryb fiskalny RDOB ilość dokonanych raportó w dobowych, CL ilość zerowań pamię ci RAM, PT ilość zmian stawek PTU. Oznaczenie literowe ER:0 informuje o ilości złych wpisó w do pamię ci fisklanej. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć Nr.Unikat. PTU NIP Test ogólny (Wy) przycisk lub. 7. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test interfejsu szuflady na pieniądze Test pozwala na stwierdzenie prawidłowości działania interfejsu szuflady na penią dze. Przeprowadzenie testu powoduje wygenerowanie impulsu otwierają cego na złą czu interfejsu. Sposó b przeprowadzenia testu interfejsu szuflady na pieniądze Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 67

72 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu SZUF i zatwierdzić przyciskiem. Spowoduje to wygenerowanie impulsu otwierają cego szufladę. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 5. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test portu szeregowego Test portu szeregowego umożliwia kontrolę portu szeregowego drukarki. Podczas trwania testu drukarka wysyła przez port szeregowy znaki drukowalne i odbiera znaki wypisują c na wyświetlaczu. Ten test może być wykorzystany do kontroli nadajnika i odbiornika interfejsu RS232C drukarki. Sposó b przeprowadzenia testu portu szeregowego Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 68

73 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu COM i zatwierdzić przyciskiem. Test łącza komputera abcdefghijkl (Wy) 5. Podczas wyświetlania tego tekstu jest przeprowadzany test portu szeregowego. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty Test czujnikó w papieru Test czujnikó w papieru umożliwia przeprowadzenie kontroli czujnikó w stanu papieru i podniesienia blokady mechanizmu drukują cego. Sposó b przeprowadzenia testu papieru Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie 69

74 Wygląd wyświetlacza Zadanie 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu PE i zatwierdzić przyciskiem. Oryginał Kopia HEAD PE PE (Wy) 5. Podczas wyświetlania tego tekstu jest przeprowadzany test czujnikó w mechanizmu drukują cego. Pojawienie się napisó w oznacza HEAD podniesiona dźwignia blokady papieru PE pod napisem Oryginał brak papieru na oryginał PE pod napisem Kopia brak papieru na kopie Aby zakoń czyć test należy nacisną ć przycisk lub. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. 70

75 12.8. Test napię ć Test napię ć umożliwia wewnę trzną kontrolę napię ć akumulatora, zasilacza zewnę trznego, napię cia zasilają cego elektronikę drukarki oraz napię cie baterii podtrzymują cej zawartość pamię ci RAM. Wartości prawidłowe tych napię ć przedstawiono w załą czniku Sposó b przeprowadzenia testu napię ć Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Testy i zatwierdzić przyciskiem. PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu UX i zatwierdzić przyciskiem. 71

76 Wygląd wyświetlacza AK 7.28 DC 9.15 TH 32 BT 5.21 (Wy) Zadanie 5. Podczas wyświetlania tego tekstu są przeprowadzane pomiary napię ć. Wyniki tych pomiaró w są automatycznie wyświetlane na wyświetlaczu. Zastosowane oznaczenia symbolizują : AK napię cie akumulatora, DC napię cie zasilacza zewnę trznego, pomniejszone o spadek napię cia na dwó ch diodach TH temperatura linijki termicznej drukarki, BT napię cie baterii litowej drukarki. Aby zakoń czyć test należy nacisną ć PRN DSP LED FSK SZUF COM PE UX (Wy) przycisk lub. 6. Po zakoń czeniu testu można kontynuować konfiguracje, testy i/lub raporty. 72

77 12.9. Tryb HEX DUMP Tryb HEX DUMP pracy drukarki umożliwia śledzenie poprawności danych wysyłanych do drukarki. W trybie tym drukarka przeprowadza wydruk nadchodzą cych znakó w (wszystkich) w formacie pokazanym na rysunku. Nr kolumny Nr sekcji 1 1B 46 6F 72 6D Format wy B druku. Rysunek 8 Format wydruku w realizowanego w trybie "HEX DUMP" Sposó b wprowadzenia drukarki w tryb HEX DUMP Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie. --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Tryb HEX DUMP 3. Jednocześnie nacisną ć przyciski i. 4. W tym trybie drukarka znajduje się do momentu naciśnię cia przycisku. 73

78 Wykonywanie raportó w jest jedną z podstawowych funkcji wykonywanych przez drukarkę. Wystę pują nastę pują ce rodzaje raportó w: raport dobowy, raport okresowy, raport miesię czny, raport informacyjny, raport napisó w stałych z ROM, raport rozliczeniowy. W dalszej czę ści tego rozdziału omó wiono sposoby uzyskania tych raportó w za pomocą klawiatury. Istnieje ró wnież możliwość wykonania nastę pują cych raportó w za pomocą sekwencji: raport dobowy, raport okresowy, raport miesię czny Raport dobowy Raport dobowy jest najczę ściej wykonywanym raportem. Zgodnie z przepisami musi być wykonywany co najmniej raz na dobę, najpó źniej przed rozpoczę ciem nowego dnia sprzedaży. Raport ten jest drukowany na oryginale i kopii. Sposó b wykonania raportu dobowego Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk. 74

79 Wygląd wyświetlacza Zadanie Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) 3. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu Raporty i zatwierdzić przyciskiem. RD RO RM Info ROM Rap. Rozlicz. (Wy) 4. Za pomocą przyciskó w i wybrać pozycję menu RD i zatwierdzić przyciskiem. Drukować raport dobowy? 5. Zatwierdzić wybó r przyciskiem lub. Data: jest poprawna? 6. Zatwierdzić przyciskiem prawidłowość daty raportu, w przypadku gdy data się nie zgadza lub nie chcemy wydrukować raportu należy nacisną ć przycisk. Raport już zapisany powtórzyć (T/N)?_ 7. Tekst ten pojawia się tylko w przypadku gdy istniej już zapis raportu dobowego w pamię ci fiskalnej z tą datą. Należy wtedy potwierdzić chę ć powtó rzenia zapisu z tą samą datą przyciskają c przycisk lub zrezygnować przyciskają c przycisku. 75

80 Wygląd wyświetlacza Numer raportu 0014 DRUKOWANIE RAPORTU_ Numer raportu 0014 Konfiguracja Testy Raporty (Koniec) Zadanie 8. Tekst ten pojawia się tylko w momencie obliczania numeru raportu. Wartość numeru raportu zmienia się w sposó b cią gły. Napisy te mogą się nie pojawić gdy w pamię ci fiskalnej jest mało zapisó w. 9. Tekst ten pojawia się w momencie realizowania wydruku raportu. 10. Po zakoń czeniu wydruku lub zrezygnowaniu z realizacji raportu drukarka przechodzi do okna menu najwyższego poziomu. Sposó b wykonania raportu dobowego bez wchodzenia do menu uż ytkownika Wygląd wyświetlacza --- Do zapłaty --- Suma: 0.00 Wybierz rodzaj raportu. Zadanie 1. Wyłą czyć urzą dzenie. 2. Włą czyć urzą dzenie jednocześnie przytrzymują c przycisk lub. 3. Wybrać rodzaj raportu za pomocą przycisku. Drukować raport dobowy? 4. Zatwierdzić wybó r przyciskiem lub. Data: jest poprawna? 5. Wykonać czynności w sposó b opisany poprzednio. 76

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1 Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1 innova DF-1 INNOVA S. A., ul. Estrady 6, Klaudyn 05-080 Izabelin, http: www.innova-sa.pl. e-mail: info@innova-sa.pl wersja 0.03 Uwagi dotyczące formy instrukcji,

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 Uwagi dotyczą ce formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Instrukcje opracował:

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.0 Wersja oprogramowania 15.1 Instrukcje opracowali: Jacek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EURO. wersja oprogramowania 50.4 maj 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EURO. wersja oprogramowania 50.4 maj 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EURO wersja oprogramowania 50.4 maj 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa I N S T R U K C J A O B S Ł U G I kasa fiskalna P O S N E T C O M B O Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa www.posnet.com; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 1.0 Uwaga: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Redakcja 1.4

Spis treści. Redakcja 1.4 Spis treści Redakcja 1.4 1. Wprowadzenie 4 2. Zawartość opakowania 4 3. Opis ogólny 5 3.1. Budowa 5 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 5 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie IV NOVITUS 2007

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01 I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a 2.01 COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 Spis treści 1 Ważne informacje...7 WERSJE KAS...7 ROLKI KASOWE...7 WYMIANA PAPIERU...7 NAPRAWA KASY...8

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna TIPO. Dokumentacja techniczno-serwisowa

Kasa fiskalna TIPO. Dokumentacja techniczno-serwisowa Kasa fiskalna TIPO Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz Ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 Strona Nowy Sącz 9..00 wersja 0 Spis treści PARAMETRY TECHNICZNE... WARUNKI EKSPLOATACJI... OPIS

Bardziej szczegółowo

PROCESS MONITOR INSTRUKCJA OBSŁ UGI

PROCESS MONITOR INSTRUKCJA OBSŁ UGI SYSTEM WIZUALIZACJI PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR INSTRUKCJA OBSŁ UGI ALFA MIKROSYSTEMY Spół. z o.o. OSTRAWA PROCESS MONITOR 2.1 INSTRUKCJA OBSŁ UGI Copyright 2005 ALFA Mikrosystemy Spó ł. z o.o. Ostrawa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

2 WSTĘP ELZAB Alfa - Instrukcja Obsługi. IV Rehomologacja Redakcja 4.0

2 WSTĘP ELZAB Alfa - Instrukcja Obsługi. IV Rehomologacja Redakcja 4.0 Spis treści Homologacja 2007 Redakcja 4.1 Charakterystyka kas 4 Zawartość opakowania 4 Rozdział 1 - Budowa kasy 1-1 1. Opis ogólny 1-1 1.1 Budowa kasy 1-1 1.2 Rozmieszczenie elementów obsługi 1-1 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo