Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Rada i Zarząd Gminy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Rada i Zarząd Gminy"

Transkrypt

1 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN gminny miesięcznik bezp³atny Marzec 2002 Nr 3 (77) 45-lecie OSP Laski - str. 6 OSP Laski uczestniczyła w około 2000 akcji ratowniczych na terenie naszej gminy oraz sąsiednich. Obchodzony jubileusz jest szczególną okazją przypomnienia jej historii i osiągnięć. Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Rada i Zarząd Gminy Wieczór orientalny - str. 8 W Dzień Kobiet Dom Kultury w Laskach przygotował specjalny wieczór dla pań: pokaz kolekcji sukien japońskiej projektantki Hidemi Tanaka. Wieczór orientalnej mody uatrakcyjnił koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu Atsuko Ogawa. Historia Polski w satyrze - str. 9 Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem

2 Rada Gminy Izabelin uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Południowy - część B Plan obejmujący centralną oraz zachodnią część wsi Izabelin B na obszarach już zainwestowanych przeznaczony został pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz usługowego, z zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej określonej na 70% i minimalnym normatywie działki budowlanej 1000 m 2, z wyjątkiem działek ewidencyjnie leśnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w decyzjach na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne uzyskane w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr. 16 poz. 78 ze zmianami). Zatwierdzony plan zagospodarowania zgodny jest w tym zakresie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany według procedury określonej w ustawie z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139 z późn. zm.) ustala m.in. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające terenu o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczające ulic i dróg oraz lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów. Plan reguluje kwestie związane z możliwością zabudowy na działkach leśnych, także na tych, które dotychczas nie uzyskały prawomocnych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Plan reguluje również kwestie związane z układem komunikacyjnym. W zakresie planowania docelowego układu drogowego uwzględniono potrzebę skomunikowania wsi Hornówek z Izabelinem B, po gruntach leżących w Kampinoskim Parku Narodowym, na co Zarząd Gminy Izabelin uzyskał pozytywną decyzję Krajowego Zarządu Parków Narodowych działającego w imieniu Ministra Środowiska. Poniżej drukujemy skrótowy wypis ustaleń zawartych w uchwale zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Południowy - część B. Pełny tekst uchwały z mapami i rysunkami dostępny jest w Urzędzie Gminy. Rafał Makarewicz Referat Architektury Urzędu Gminy Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej Na tych terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - jako przeznaczenie podstawowe, w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek mieszkalny; realizacja drugiego budynku mieszkalnego winna być poprzedzona podziałem działki, o ile zostanie zachowana min. powierzchnia działek, o której mowa w pkt.15; 2) nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych, z wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę odpowiednich instytucji na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, dla których obowiązują ustalenia zawarte w tych decyzjach dotyczących zmiany przeznaczenia poszczególnych działek leśnych na cele nieleśne wraz z ich wtórnym podziałem; 3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze w tym garaże o łącznej powierzchni nie więcej niż 60m 2 ; 4) dla działki o nr ew. 1184/1 obowiązuje zakaz wygradzania terenu; 5) postuluje się docelowo uporządkowanie istniejących obiektów gospodarczych w zakresie formy i usytuowania poprzez ich zblokowanie i ujednolicenie formy i gabarytów w obrębie jednej działki; 6) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 10,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego; dla budynków o funkcji usługowej nieprzekraczalna wysokość 8,0 m w kalenicy dachu; 7) w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka, pracownia krawiecka itp.; 8) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych; 9) zaleca się utrzymanie dominującego kolorytu, stałego dla wszystkich elementów zagospodarowania rezydencji, tj. obiektów mieszkalnych, pomocniczych, gospodarczych, ogrodzeń, małej architektury, itp., nawiązującego do koloru materiałów, tj. drewna, cegły, dachówki ceramicznej itp., które wtopią zabudowę w krajobraz naturalny; 10) budynki mogą być sytuowane wyłącznie w obrębie terenu wyznaczonego na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy; 11) jeżeli na działce budynki mieszkalny i gospodarczy usytuowane są przy granicy działki plan nakazuje sytuowanie zabudowy na działce sąsiedniej również przy granicy, o ile inne przepisy szczególne tego nie wykluczają; 12) plan ustala, że do budynku mieszkalnego można dobudować tylko budynek mieszkalny lub garaż; 13) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, 2 Marzec 2002 Listy do Sąsiada

3 na której obiekt będzie wznoszony - wg wskaźnika: 2 m.p./działkę - dla zabudowy mieszkaniowej, 3 m.p./100m 2 pow. użytkowej - dla obiektów usług nieuciążliwych; 14) możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych; 15) minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m 2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 900m 2 dla zabudowy bliźniaczej, z wyłączeniem działek leśnych dla których obowiązuje ustalenie pkt. 2; 16) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. 11 m dla zabudowy bliźniaczej; 17) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 70% jej powierzchni, z wyłączeniem działek ewidencyjnych leśnych dla których obowiązuje ustalenie pkt. 2. Tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach o charakterze leśnym Na tych terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) wprowadza się zakaz podziału działek leśnych o powierzchni poniżej 3000 m 2, a powierzchnia nowotworzonej działki nie może być mniejsza niż 2000 m 2 ; 2) wprowadza się ograniczenia powierzchni wyłączonej z produkcji leśnej do 20% powierzchni działki i nie więcej niż 400 m 2 ; 3) zezwala się na realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, bądź zamiennie przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską (apartamentową) - z lokalami o powierzchni użytkowej powyżej 80 m 2 ; 4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do 10,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego (max. 2 kondygnacje, druga kondygnacja stanowi poddasze użytkowe); 5) nie dopuszcza się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży; 6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony - wg wskaźnika 2 m.p./działkę; 7) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych; 8) zaleca się utrzymanie dominującego kolorytu, stałego dla wszystkich elementów zagospodarowania rezydencji, tj. obiektów mieszkalnych, pomocniczych, gospodarczych, ogrodzeń, małej architektury, itp., nawiązującego do koloru materiałów, tj. drewna, cegły, dachówki ceramicznej itp., które wtopią zabudowę w krajobraz naturalny; 9) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 20 m. Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej Na tych terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek; 2) nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych, z wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę odpowiednich instytucji na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, dla których obowiązują ustalenia zawarte w tych decyzjach dotyczących zmiany przeznaczenia poszczególnych działek leśnych na cele nieleśne wraz z ich wtórnym podziałem; 3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 10,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego; 4) w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka, pracownia krawiecka itp. Plan zakazuje lokalizacji obsługi technicznej napraw pojazdów samochodowych, handlu hurtowego, placów składowych, baz pojazdów transportu oraz lokalizacji usług podstawowych i warsztatu pracy właścicieli, których działalność powoduje wprowadzenie ruchu transportu ciężkiego ponad 3,5 tony; 5) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych; 6) zaleca się utrzymanie dominującego kolorytu, stałego dla wszystkich elementów zagospodarowania rezydencji, tj. obiektów mieszkalnych, pomocniczych, gospodarczych, ogrodzeń, małej architektury, itp., nawiązującego do koloru materiałów, tj. drewna, cegły, dachówki ceramicznej itp., które wtopią zabudowę w krajobraz naturalny; 7) budynki mogą być sytuowane wyłącznie w obrębie terenu wyznaczonego na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy; 8) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony wg wskaźnika: 2 m.p./działkę; 9) minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m 2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 900 m 2 dla zabudowy bliźniaczej, z wyłączeniem działek ewidencyjnych leśnych dla których obowiązuje ustalenie pkt. 2; 10) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. 11 m dla zabudowy bliźniaczej; 11) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 70% jej powierzchni, z wyłączeniem działek ewidencyjnych leśnych dla których obowiązuje ustalenie pkt. 2. Listy do Sąsiada Marzec

4 Wieść gminna Wodociągi: więcej niż planowaliśmy Zarząd Gminy zweryfikował plany inwestycji wodociągowych na ten rok. Prowadząc sieć w obszarach o intensywnej zabudowie, w tym również budując odcinki przesunięte z ubiegłorocznych planów, jesteśmy w stanie w 2002 roku położyć łącznie około 18 kilometrów wodociągów. Zakładamy, że uda się zaprojektować do połowy roku około 400 nowych przyłączy i około 10 km sieci, więc przy już zaplanowanej w budżecie wysokości nakładów (tj. 750 tys. zł w bieżącym budżecie i 200 tys. zł przesuniętych z ubiegłego roku) uda się podłączyć do sieci wodociągowej ponad 1000 gospodarstw. W tym więc roku osiągniemy blisko 60 procent podłączonych do sieci gospodarstw domowych na obszarze gminy. Takie przyspieszenie inwestycji jest możliwe dzięki zmodernizowaniu stacji uzdatniania wody. Jej moce przerobowe na tyle się zwiększyły, że w tej chwili można podłączać kolejnych odbiorców wody. Szczegółową mapę inwestycji wodociągowych drukujemy na ostatniej stronie Listów do Sąsiada. Odrębny problem stanowi wodociąg w Mościskach. Wymaga on wymiany. Koszty eksploatacyjne tej sieci są wysokie, ponieważ jej stan techniczny jest zły, co skutkuje licznymi awariami i znacznymi ubytkami wody z sieci. Pomnaża to i tak dość wysoką cenę wody kupowanej dla Mościsk od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Od dwóch lat trwają prace nad projektem nowej sieci wodociągowej dla Mościsk. Blokuje je protest jednego mieszkańca. Uzgodnienia dokumentacyjne ugrzęzły w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Nie czekając na rozstrzygnięcia proceduralne postanowiliśmy rozpocząć bezpośrednie rozmowy z protestującym mieszkańcem Mościsk. Kanalizacja: trwają rozmowy z NFOŚiGW W związku z unieważnieniem przetargu na kanalizację Zarząd Gminy wystąpił do Narodowego cd. na str. 5 UCHWAŁA RADY GMIN UCHWAŁA NR L/317/02 RADY GMINY IZABELIN z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy stawki opłat za wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) - Rada Gminy Izabelin uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza się taryfę stawki opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,98 zł netto + VAT za 1 m 3 wody. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Izabelin. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izabelinie. Traci moc uchwała Nr XX/107/99 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 grudnia 1999 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2002 r. Uzasadnienie: Z dniem 14 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747). Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów (art. 1). W rozdz. 4 i 5 ustawy określone zostały między innymi zasady ustalania i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (użyte w ustawie określenie taryfa oznacza zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania). 2. Obowiązująca dotychczas od ponad dwóch lat stawka za jaką dostarczana jest woda do gminnej sieci wodociągowej tj. 1,70 zł (cena przetargu) do dnia 14 grudnia 2001 r. była o 14 gr wyższa od ceny płaconej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za pobór wody dla potrzeb Mościsk, co pokrywało naturalne straty wody w sieci. Od 15 grudnia 2001 r. za wodę kupowaną w MPWiK opłata wynosi 1,86 zł z 1 m 3 wody, a od 1 marca 2002 r. wzrośnie do 2,16 zł. Oznacza to, że różnica pomiędzy ceną wody w Gminie Izabelin a ceną płaconą MPWiK będzie wynosiła 36 gr na niekorzyść gminy (2,16 zł - 1,80 zł). Ponieważ ilość wody nabywanej z MPWiK w stosunku do wyprodukowanej w SUW w Hornówku stanowi 12 % ogólnej ilości, to przy proponowanej cenie za 1 m 3 wody w wysokości 1,98 zł w 2002 r. istnieje możliwość pokrywania kosztów naturalnych strat i konserwacji sieci zasilanej przez MPWiK niejako przez odbiorców zasilanych z Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku. 3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 10 taryfę ustala się na okres 1 roku. Podlega ona zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. 4 Marzec 2002 Listy do Sąsiada

5 INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY IZABELIN Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy Izabelin jest realizowana na podstawie: uchwały nr VIII/39/99 Rady Gminy z 24 lutego 1999 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/47/96 Rady Gminy Izabelin z 17 września 1996 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Izabelin. Na podstawie 2 tej uchwały Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej przeprowadził we wszystkich obiektach gmin- PRZYCZYNY miejscowego zagrożenia PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ HORNÓWEK IZABELIN B IZABELIN C PRZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW nych kontrole bezpieczeństwa pożarowego oraz kontrole sprawdzające realizację zaleceń pokontrolnych wójta Gminy Izabelin. Kontrolami objęto następujące obiekty: Budynek Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Szkołę Podstawową i Gimnazjum, Hotel Nauczycielski, Przedszkole Gminne w Laskach, Przedszkole Gminne w Izabelinie, Dom Kultury w Laskach i ognisko Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek Zdrowia w Izabelinie, Bibliotekę Publiczną w Izabelinie, Klub Sportowy Ryś w Laskach, Obiekty OSP w Laskach i Izabelinie oraz 316 posesji mieszkalnych na terenie wsi Truskaw, Sieraków, Mościska. Wyniki kontroli pozwolą zlikwidować istniejące potencjalne zagrożenia w obiektach publicznych. Poniżej drukujemy tabelaryczne zestawienia przyczyn pożarów i miejscowych zagrożeń, obrazujące stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie naszej gminy w latach LASKI MOŚCISKA SIERAKÓW TRUSKAW RAZEM Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych Huragany, silne wiatry, tornada Gwałtowne opady atmosferyczne Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenia Nieustalone Inne przyczyny Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu Nieprawidłowa technologia składowania Niezachowanie bezpieczeństwa ruchu środków transportu Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów OGÓŁEM PRZYCZYNY HORNÓWEK IZABELIN IZABELIN LASKI MOŚCISKA SIERAKÓW TRUSKA RAZEM powstania pożaru B C W NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym NOD przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych Wady urządzeń elektrycznych Wady urządzeń ogrzewczych Podpalenia umyślne Nieustalone NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym NON przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych nieostrożność osób dorosłych -nieostrożność osób nieletnich Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe NOD w pozostałych przypadkach OGÓŁEM cd. str. 7 Wieść gminna cd. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby przyjąć następujące rozwiązanie: ze strony gminy zabezpieczeniem tego przedsięwzięcia będzie bezpośrednio ustanowienie hipoteki na wytworzonym majątku w trakcie realizacji inwestycji. To pozwoliłoby uniknąć dodatkowych kosztów w postaci gwarancji bankowych. Fundusz dotychczas nie stosował takich rozwiązań. Rozpatruje więc wniosek i poszukuje optymalnego sposobu, umożliwiającego odciążenie gminy kosztami gwarancji, które pochłonęłyby zysk gminy wynikający z preferencyjnego kredytu. Dopiero więc po rozstrzygnięciu tych problemów będzie można ogłosić kolejny przetarg. Ważnym dla nas faktem jest jednak to, iż Rada Nadzorcza NFOŚiGW przesunęła do realizacji na ten rok kilkanaście inwestycji zatwierdzonych do finansowania w 2001 roku, w tym również naszą inwestycję kanalizacyjną. Co istotne w tym przypadku, przesunęła je z zachowaniem warunków, które dla inwestycji 2001 roku były znacznie korzystniejsze niż obecne. Do końca marca gmina musi z Funduszem podpisać umowę przedwstępną na realizację tej inwestycji. Kanalizacja w Mościskach Inwestycja kanalizacyjna w Mościskach posiada gotową dokumentację techniczną i niezbędne uzgodnienia. Biegnie ona jednak pod główną trasą komunikacyjną łączącą gminę ze stolicą. Budowę sieci można więc poprowadzić jedynie w okresie wakacyjnym, kiedy spada natężenie ruchu. Ponadto, na odcinku będącym drogą wojewódzką, należy prace wykonywać w uzgodnieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. W tym przypadku gmina zobowiązała się przejąć na siebie przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka tej drogi, ponieważ po wybudowaniu kanalizacji będzie ona wymagała odtworzenia i to już w takim standardzie, jak odcinek po stronie ulicy Arkuszowej. Wykonanie kanalizacji planowane jest na wakacje przyszłego roku. cd. na str. 6 Listy do Sąsiada Marzec

6 Wieść gminna cd. W tej chwili przygotowywany jest przetarg na kanalizację dla Mościsk przemysłowych. Ta inwestycja sfinansowana będzie z opłat firm - właścicieli nieruchomości (tzw. opłaty adiacenckie, czyli od wzrostu wartości nieruchomości), nie będzie więc stanowiła obciążenia budżetu gminy. Oświatowe problemy Szkoła w Izabelinie jest za mała. Grozi jej praca na zmiany i to do późnych godzin. Takiemu obciążeniu nie podołają uczniowie. Zarząd Gminy na posiedzeniu Komisji Oświaty zapewnił, że jeżeli nie uda się do połowy roku uzyskać potwierdzenia przejęcia obiektu dawnych koszarów wojskowych w Hornówku z przeznaczeniem go na gimnazjum, to rozwiązania sytuacji będzie poszukiwał w możliwościach adaptacji obiektu znajdującego się na tyłach Urzędu Gminy. Na Komisji Oświaty i na sesji Rady Gminy pojawiła się koncepcja kupna lub dzierżawy obiektu szkolnego na Bielanach. Ten pomysł Zarząd skonsultuje z Zarządem Gminy Bielany. Jednak wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga szczegółowej analizy. Niesie bowiem z sobą pewne konsekwencje organizacyjno-techniczne i finansowe. Na przykład w pierwszym przypadku konieczność reorganizacji obwodów szkolnych i utworzenia w jednym obiekcie zespołu złożonego ze szkoły podstawowej i gimnazjum, co przeczy zasadzie reformy oświaty, zakładającej rozdzielenie tych placówek. W drugim przypadku - korzystając z obiektu miejskiego tracimy 30 proc. subwencji oświatowej, stanowiącej tzw. dodatek wiejski. Czas Sierakowa Senator Robert Smoktunowicz zadeklarował pomoc w rozstrzygnięciu problemów mieszkańców Sierakowa. Tą sprawą zainteresował się również Marszałek Sejmu RP Marek Borowski. Początki nowej kadencji parlamentu są więc sprzyjające dla Sierakowa. Eksperci obu parlamentarzystów mają odpowiednio dużo czasu, aby rozpatrzyć sytuację Sierakowa oraz przygotować cd. na str. 7 Jesienią 1958 roku w drewnianym garażu Zakładu dla Niewidomych zapłonął samochód. Gwałtownie rozprzestrzeniający się ogień objął garaż, kuźnię i częściowo budynek mieszkalny niewidomych osób. Pożar zagrażał budynkowi mieszkalnemu sióstr zakonnych i piekarni. Pomimo interwencji pracowników Zakładu pożaru nie udało się opanować, ugasiła go przybyła po upływie ponad 20 minut Zawodowa Straż Pożarna z Pruszkowa. Wówczas z inicjatywy Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej i kierownictwa Zakładu oraz jego pracowników w krótkim czasie powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Laskach. Oddział jej liczył 27 członków; prezesem został Wilhelm Czondala, a naczelnikiem - Stanisław Święcicki. Pierwsze akcje, w których wzięła udział OSP Laski to: pożar w budynku poczty w Laskach i pożar lasu w Izabelinie. Ogień gaszono ręcznymi sikawkami. Wkrótce, dzięki Komendzie Wojewódzkiej i Powiatowej Straży Pożarnej, jednostka OSP Laski otrzymała 12 kompletów nowego uzbrojenia osobistego, sprzęt burzący, węże ssawne i tłoczne oraz przedwojenną motopompę M Syrena. A w efekcie starań jednego z oficerów pożarnictwa Warsztaty Szkolące Zakładu dla Niewidomych przekazały OSP samochód terenowy ciężarowy marki Chevrolet (po adaptacji przewoził 12 strażaków), zestaw drabin przenośnych, ok. 400 m węży pożarniczych oraz motopompę. Do połowy lat siedemdziesiątych remiza mieściła się w prowizorycznej, drewnianej szopie wybudowanej przez strażaków z materiałów przekazanych przez Zakład dla Niewidomych. Wiosną 1964 roku OSP Laski zasłynęła akcją w pożarze na Łużach. Płonął las, zagrożona była Jednostka Wojskowa Obrony Przeciwlotniczej oraz składy amunicji rakietowej. OSP w Laskach, jedyna posiadająca samochód terenowy, jako pierwsza dotarła do pożaru i zatrzymała rozprzestrzeniający się ogień. Ówczesny Minister Obrony przyznał 8 strażakom Medal za obronność kraju. Z inicjatywy Zarządu OSP i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 1967 r. rozpoczęto budowę strażnicy w Laskach. W 1970 r. strażnica została wykonana w stanie surowym zamkniętym; prace wykończeniowe trwały aż do połowy lat siedemdziesiątych. Pięć lat później jednostkę doposażono w sprzęt. Za zgodą Stołecznego Komendanta Szkoły 45 lat OSP Laski Pożarniczej, Dowódca Oddziału I Zawodowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy przekazał OSP Laski samochód terenowy marki Stroteboker, który zastąpił zasłużoną chewrloletę. Na wniosek natomiast Kierownika Służby Operacyjnej Stołecznej Komendy Straży Pożarnej, komendant stołeczny SP przydzielił dla OSP Laski i Izabelin dwa terenowe samochody pożarnicze GBM Star 660 ze zbiornikami na środki gaśnicze. W tym też czasie OSP w Laskach otrzymała pisemne podziękowanie Komendanta Stołecznego Straży Pożarnej za dzielną postawę w czasie pożaru koło Sadowej, gdzie spłonęło kilkadziesiąt hektarów lasu. Podczas pożaru następowały wybuchy niewypałów z II wojny światowej. Jednostką gminną (typu S2) OSP zostało w 1979 r., kiedy wzbogaciło się o drugi lekki samochód gaśniczy GLM - 8 na podwoziu samochodu ŻUK. W tym okresie prezesem OSP był Stanisław Mitraszewski - dyrektor Zakładu dla Niewidomych, a naczelnikiem - Jan Szkolik. W 1976 r. po nagłej śmierci druha Jana Szkolika naczelnikiem został Piotr Nowak, pełniący wcześniej funkcję zastępcy. W 1978 r. Zarząd OSP odwołał dotychczasowego prezesa, a powołał na to stanowisko druha Żółtowskiego, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 1984 r. Nastąpiła również zmiana na stanowisku naczelnika OSP - został nim druh Andrzej Adamski. Latem 1980 r. miał miejsce groźny pożar na terenie bazy paliwowej CPN w Mościskach. Wśród interweniujących kilkudziesięciu jednostek straży znalazła się OSP Laski, która za ofiarność w działaniach ratowniczych otrzymała pisemne podziękowanie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Z kolei w 1982 r. podczas groźnego pożaru w fabryce AROMA w Henrykowie OSP Laski jako jednostka 21 kompanii odwodowej zabezpieczała teren Śródmieścia i Woli, za co otrzymała pisemne podziękowanie od Ko- 6 Marzec 2002 Listy do Sąsiada

7 mendanta Stołecznego Straży Pożarnej. Dzięki programowi zabezpieczenia pożarowego obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego OSP Laski wzbogaciła się w 1986 r. o nowoczesny pojazd STAR 266, a w 1991 r. oddział VII PSP Warszawa przekazał jednostce ciężki samochód gaśniczy wodno-pianowy Jelcz GCBA. Niespełna trzy lata temu z pomocą Urzędu Gminy i dotacji Zarządu Wojewódzkiego ZOSP zakupiono samochód LUBLIN oraz dokonano jego adaptacji na lekki samochód ratownictwa technicznego, który wyposażono w nowoczesny hydrauliczny sprzęt ratownictwa. Od 1992 r. OSP Laski weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 1984 roku prezesem OSP został druh Zbigniew Styczeń. Za jego kadencji dokonano rozbudowy strażnicy. Od 1997 r. funkcję prezesa pełni druh Andrzej Adamski. Zbigniewa Stycznia mianowano honorowym prezesem OSP Laski. Natomiast naczelnikiem został druh Piotr Kurkiewicz, a od 2000 r. funkcję tę sprawuje druh Piotr Grzywa. *** MIEJSCE POWSTANIA POŻARU I MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ciągu 45 lat działalności OSP Laski uczestniczyła w około 2000 akcji ratowniczych na terenie naszej gminy oraz sąsiednich. Obchodzony jubileusz jest szczególną okazją przypomnienia jej historii i osiągnięć. 9 marca br. na uroczystości jubileuszowej podziękowano wszystkim druhom za wkład w rozwój jednostki oraz instytucjom i organizacjom za pomoc w unowocześnianiu bazy i podnoszeniu skuteczności działań strażaków. Dokonano również honorowej dekoracji państwowymi i branżowymi odznaczeniami. Krzyż Zasługi za działalność otrzymał Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Edward Gierski. Medale za ofiarność otrzymali: prezes OSP Laski POŻARY I MIEJSCOWE ZAGROŻENIA UDZIAŁ OSP W DZIAŁANIACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH TEREN WŁASNEGO DZIAŁANIA Andrzej Adamski oraz druh Dariusz Skopczyński. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono druha Roberta Gleznera, a brązowymi - druhów Michała Sternickiego i Krzysztofa Pilińskiego. Medale wręczali: Roman Kazimierczak - generał pożarnictwa, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego oraz Witold Malarowski - wójt Gminy Izabelin. W uroczystości wzięli udział: brygadier Mariusz Jankiewicz - Komendant Powiatowy PSP, Andrzej Wasilewski - prezes powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Michał Staniaszek - dyrektor Okręgowego Oddziału PZU S.A. oraz druhowie jednostki OSP Izabelin. RODZAJ DZIAŁAŃ POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE OGÓŁEM POZOSTAŁY TEREN TEREN WŁASNEGO DZIAŁANIA ILOŚĆ RAZEM POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 2000r. 2001r. 2000r. 2001r. 2000r. 2001r. Obiekty użyteczności publicznej Obiekty mieszkalne Obiekty magazynowe Środki transportu Lasy Uprawy, rolnictwo, nieużytki Inne obiekty OGÓŁEM POZOSTAŁY TEREN TEREN WŁASNEGO DZIAŁANIA POZOSTAŁY TEREN TEREN POZO- WŁASNEGO STAŁY DZIAŁANIA TEREN RAZEM IZABELIN LASKI RAZEM Wieść gminna cd. analizy niezbędne do uruchomienia odpowiednich działań i decyzji jeszcze w tej kadencji parlamentu i rządu. Sporne dotacje Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z tą informacją dopuszcza się bezpośrednie finansowanie przez gminę. Rada Gminy więc już 6 marca br. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do budżetu środków, które wcześniej były przeznaczone na dotacje dla OSP Izabelin. Zarząd Gminy jednak nie podziela opinii uzyskanej z departamentu Ministerstwa Finansów. Zdaniem Zarządu również dopuszczalne są dotacje. OSP Laski opowiedziały się za tym rozwiązaniem, a więc w tej formie będą finansowane. W wykładni prawnej, opublikowanej w piśmie samorządu terytorialnego Wspólnota, jako formę zasadniczą podaje się dotacje. Waga tej opinii jest równa wykładni prawnika ministerialnego. Ostateczne więc rozstrzygniecie wątpliwości może jedynie przynieść orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapobieganie bezrobociu Zarząd Gminy w kwietniu wystąpi do Rady Gminy o przyjęcie programu przeciwdziałania bezrobociu. Program zakłada uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych, związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym również robót poprawiających stan techniczny rowów melioracyjnych i przepustów, chodników i dróg gruntowych. Zarząd przygotuje rzeczowy zakres prac, którego wykonanie będzie można rozłożyć tak, aby zapewnić ludziom zatrudnionym w brygadach pracę na minimum rok. O współpracę w zorganizowaniu zakresu robót poprosiliśmy dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego. Zarząd wystąpi do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie programu robót publicznych. Witold Malarowski Listy do Sąsiada Marzec

8 Kronika kulturalna W Dzień Kobiet - choć już jego świętowanie dawno straciło popularność i przeszło do historii - Dom Kultury w Laskach przygotował specjalny wieczór dla pań: pokaz kolekcji sukien japońskiej projektantki Hidemi Tanaka. Z kolei obecni na prezentacji panowie mogli się przekonać o tym, co moda proponuje ich pięknym połowom, a także ile kosztuje kreacja z tzw. górnej półki. Wieczór orientalnej mody uatrakcyjnił koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu Atsuko Ogawa. Elegancka kreacja z wyszukanych tkanin kosztuje niestety około tysiąca dolarów. Nie zmienia to faktu, że uroda kolekcji pozwoliła wszystkim oderwać się na chwilę od szarej rzeczywistości i poczuć atmosferę tak odległej dla nas kultury i związanej z niej stylistyki. Hidemi Tanaka bowiem nawiązuje do rodzimych, oryginalnych japońskich tradycji, sięga do wzorów i deseni kobiecych kimon, które przenosi do współcześnie obowiązujących krojów sukien wieczorowych, koktajlowych czy wizytowych. Jednolite, jedwabne kreacje zamienia w wyszukane i niepowtarzalne poprzez dodanie malowanych bądź aplikowanych roślinnych ornamentów. Wykorzystuje również bogate haftowane jedwabie. Do tych tkanin dopasowuje tak kroje sukien, aby wydobyć przepych ich wzorów i kolorów. W tym przypadku Wieczór orientalny wirtuozerskim popisem artystycznych umiejętności Hidemi Tanaka jest suknia ślubna uszyta z kilku różnych materii, kontrastowych w barwach i ornamentach. Do swoich projektów wykorzystuje wstawki pochodzące ze starych strojów. Czyni to z pasją teatralnego kostiumologa. Wszystkie te wspaniałe kreacje prezentowały występujące w rolach modelek panie i dziewczęta z naszej gminy. Wieczór w klimacie orientalnej Japonii zawdzięczamy Idze Dżochowskiej - nieoficjalnemu ambasadoro- wi tego kraju. Od dziesięciu lat stara się przybliżyć nam kulturę i tradycję Japonii, zapraszając do Polski specjalnych gości. Tym razem dzięki niej podziwialiśmy więc kolekcję Hidemi Tanaka pochodzącej z Kyoto, która wykonywała między innymi projekty dla firm Sawamura Co. Ltd i Shozan Co. Ltd., projektowała kostiumy sceniczne dla grającej na marimbie Matsumi Tsuuzaki oraz dla chóru Hashibo, pracowała w Dziale Kostiumów w Tchaikovsky Memorial Kioto Ballet. Atsuko Ogawę mieliśmy natomiast okazję poznać już w zeszłym roku, kiedy swoim koncertem uświetniła pokaz tradycyjnego parzenia herbaty. Pianistka mieszka na stałe w Kobe. Studia pianistyczne ukończyła na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Osace w klasie prof. Shigeko Mukai. W latach była stażystką Warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Kazimierza Goerżoda. Jest laureatką II miejsca konkursu im. I. J. Paderewskiego. Pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kyoto oraz w Uniwersytecie Soai w Osace. W Polsce koncertowała między innymi z Orkiestrą Życzenia dla czytelników Listów do Sąsiada od Atsuko i Hidemi Warszawskiej Opery Kameralnej. as fot. H. Kwietniewska 8 Marzec 2002 Listy do Sąsiada

9 Historia Polski w satyrze Na scenie Domu Kultury w Laskach gościliśmy Krzysztofa Daukszewicza. Artysta przedstawił zarówno znane Listy do hrabiego uaktualnione bieżącymi wydarzeniami politycznymi, jak też najnowsze skecze prezentujące w krzywym zwierciadle przywary Polaków, rodzime podejście do otaczającej rzeczywistości, mechanizmy społecznych zachowań i postępowań. Krzysztof Daukszewicz pisze satyryczną historię Polski i Polaków już od ćwierć wieku. Jego przygoda z kabaretem, ciętym i krytycznym słowem oraz wyszukaną aluzją społeczno-polityczną zaczęła się w 1975 roku. - Kiedyś kabarety były swego rodzaju perpetum mobile, ponieważ związki zawodowe wykupywały bilety na spektakle artystów, którzy w swoich skeczach występowali przeciwko panującemu ustrojowi. Dziś starsi - pamiętający tamte czasy - nadal chętnie przychodzą na coś co jest satyrą polityczną, natomiast młodzież poszukuje już innego rodzaju kabaretu, takiego, w którym humor jest na granicy abstrakcji i purnonsensu. Ubolewam, że tak się dzieje. Nie należy bowiem uciekać od patologii naszego życia publicznego, trzeba o tym ciągle mówić i śpiewać - podkreśla Krzysztof Daukszewicz. W życiu prywatnym artysta unika krytycyzmu satyryka. Ceni sobie jednak poczucie humoru. A jego rodzinie - jak zapewnia - nie brakuje chęci do żartów i dowcipów. Ulubionym zajęciem Krzysztofa Daukszewicza - dającym oddech od pracy zawodowej - jest zbieranie grzybów i łowienie ryb. Każdą więc wolną chwilę spędza na Mazurach. Tam też tradycyjnie spędzi z żoną i synami Święta Wielkanocne. Szkolna premiera Koło Teatralne Szkoły Podstawowej w Izabelinie w lutym przedstawiło premierę Małego Księcia - spektaklu na motywach popularnej powieści Antoine de Saint-Exuperego. To już czwarta inscenizacja Koła młodych aktorów. Koło Teatralne powstało z inspiracji Katarzyny Jendy. W pracy z młodymi aktorami wspierają ją Katarzyna Jakubaszek i Agata Czunikin-Krasowicka. Wcześniej dzieci pod ich kierunkiem przygotowały między innymi adaptację bajki o Kopciuszku oraz tak poważnej klasyki polskiego dramatu, jak Dziady Adama Mickiewicza. Adepci sztuki teatralnej, odtwarzając wybrane fragmenty znanej powieści poetyckiej A. Saint-Exuperego, starali się przekazać przesłanie autora, mówiące o poszukiwaniu istotnych w życiu prawd i mądrości, jakimi należy się kierować. W umownej, uproszczonej konwencji poszukiwały odpowiedzi na pytania o świecie, a z uzyskanych odpowiedzi budowały o nim swoją wiedzę. Z tym trudnym zadaniem zmierzyli się: Hanna Malarowska - jako Mały Książę, Magda Malarowska - w roli biznesmena, Dorota Komiażyk - Lis, Marysia Sternicka - Wąż, Dorota Płatek - Latarnik, Filip Kraszewski - Podróżny, Michał Grochowski - Konduktor, Zuzia Mączka- Leonhardt - Król, Marysia Czunikin-Krasowicka - Geograf, Katarzyna Toporkiewicz - Pijak, Joanna Gzyra - Pyszałek. Dzieci spotykają się na zajęciach teatralnych raz w tygodniu. Ćwiczą nie tylko zadania aktorskie, ale również poznają literaturę. W tej chwili rozpoczęły pracę nad kolejnym wyzwaniem: inscenizacją sztuki Poskromienie złośnicy Williama Szekspira. Zarząd Gminy Izabelin informuje, że w ramach programu profilaktycznego prowadzonego i finansowanego przez gminę mieszkanki gminy, które ukończyły 40 rok życia mogą poddać się badaniu mammograficznemu w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej Warszawa Bemowo, ul. Czumy 1 (dopłata do badania ponoszona przez mieszkankę wynosi 10 zł) Koordynatorem akcji z ramienia Zarządu Gminy jest Barbara Tenerowicz tel Zainteresowane Panie proszone są o zgłoszenie się po skierowanie do: Urzędu Gminy Izabelin do Barbary Tenerowicz pokój nr 209 lub do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Izabelinie i Przychodni przy ul. Kościuszki 41 w Izabelinie Listy do Sąsiada Marzec

10 UWAGA - WYJĄTKOWA OKAZJA Autoryzowana Stacja Obsługi BRUS AUTO S.A. Mościska, ul. 3 Maja 66 Tel pon. - pt sobota Uwaga: dla emerytów i rencistów, szkół nauki jazdy oraz mieszkańców Gminy Izabelin - rabat 10%. Zaprasza od 15 kwietnia br. na akcję promocyjną Wiosna w Brus Auto Przegląd samochodu z wymianą oleju i filtra oraz pełną diagnostyką wg dwóch wariantów: zł brutto dla samochodów Fiat Seicento, Uno, Punto oraz samochodów innych marek o pojemności do 1200 cm zł dla samochodów Fiat Siena, Palio, Bravo, Brava, Marea, Stilo oraz samochodów innych marek o pojemności do 1800 cm 3 Życzymy wesołych Świąt Wielkanocnych Brus Auto S.A Wielkanoc to szynka i mazurki, aby więc przypomnieć najbliższym tradycje prawdziwych Świąt Wielkanocnych, sprawić im i sobie znakomitą ucztę: ZAPRASZAMY NA PRZYSMAKI! Proponujemy: g szynkę domową peklowaną z kostką i kopytkiem: parzoną ze skórką jasną i mięciutką, pieczoną - złocistą chrupiącą, zapiekaną w cieście chlebowym lub z cukrem po litewsku, g prosiaczka nadziewanego mięsem, g prosiaczka pieczonego nadziewanego kaszą, g indyka z ananasem, g kaczkę z jabłkami, g gęś z nadzieniem lub faszerowaną kaszą gryczaną, g mięsa pieczone, pasztet mięsny i drobiowy, g jajka faszerowane i z pastami w trzech smakach, g bigos myśliwski, żur z białą kiełbasą, g serniki, makowce, mazurki i pascha. Pełna Wszystkie produkty przygotowane są według tradycyjnych przepisów kuchni polskiej. Przy zamówieniach powyżej 500 zł - dostawa GRATIS. oferta i zamówienia: Salmix s.c. Laski, ul. Zielona 3 Tel./fax , tel

11 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 27 marca 2002 roku o godz w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Izabelin odbędzie się sesja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Laski - Laski część A. Dom Kultury w Laskach zaprasza 14 kwietnia o godzinie (niedziela) wystąpi w swoim najnowszym recitalu MARIAN OPANIA Bilety w cenie: 20 zł - normalne, 10 zł - ulgowe do nabycia: w Domu Kultury w Laskach, ul. Południowa 23; w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42 A, od 3 kwietnia w godzinach otwarcia placówek. MAGIEL PRASUJ CY Izabelin, ul. Szkolna 11 poniedziałek - piątek sobota tel NAPRAWA TELEWIZORÓW, VIDEO profesjonalnie z gwarancj¹ Izabelin, ul. Sienkiewicza 54 tel , kom Maryla Łukasińska Firmowy punkt sprzeda y Bauma-Unicom MINEX KOSTKI BAUMA MATERIA Y BUDOWLANE OPA, SKUP Z OMU Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2 tel pon.-pt , soboty Poszukujemy do celów dokumentacyjnych i wystawienniczych archiwalnych zdjęć, przedstawiających izabelińskie obiekty bądź pejzaże okresu przedwojennego (do wypożyczenia). Dom Kultury w Laskach tel Terminarz spotkań piłkarskich Klubu Sportowego Ryś Laski - runda wiosenna 2002 rok: Seniorzy (niedziela) godz Ryś Laski - Impet Łajski (niedziela) godz Ryś Laski - Lotos Jabłonna (niedziela) godz Ryś Laski - Tarpan Tarczyn (niedziela) godz Ryś Laski - Marymont II W-wa (niedziela) godz Ryś Laski - Huragan Grochale Juniorzy (niedziela) godz Ryś Laski - Sparta Jazgarzew (niedziela) godz Ryś Laski - Chlebnia (niedziela) godz Ryś Laski - Rotawia Nieporęt (niedziela) godz Ryś Laski - Naprzód Brwinów (niedziela) godz Ryś Laski - Promyk Nowa Sucha Trampkarze (sobota) godz Ryś Laski - Zwar Międzylesie (sobota) godz Ryś Laski - OSIR Targówek (sobota) godz Ryś Laski - Korona Góra Kalwaria (sobota) godz Ryś Laski - Victoria Zerzeń Kibiców piłki nożnej - zapraszamy na boisko! Gabinet Kosmetyczny Jolanta Sulewska-Nowak oczyszczanie twarzy wosk mini lift henna guam agyptos Warszawa, Plac Inwalidów 3 tel Listy do Sąsiada gazeta Gminy Izabelin, wydawana przez Dom Kultury w Laskach. Redaguje kolegium: Maryla Łukasińska, Marek Ferchmin. Kontakt z redakcją: Dom Kultury w Laskach, ul. Południowa 23, Izabelin, tel Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. Skład: ZOOM Ogłoszenia przyjmuje: Biuro ogłoszeń w Izabelinie, ul. Sienkiewicza 70 (róg ul. 3 Maja), tel Cennik ogłoszeń: 1 cm ,50 zł + VAT, cała strona zł + VAT, strona ostatnia zł + VAT; powtórzenia z 10% rabatem. Minimalny format ogłoszenia: 10 cm 2. Ogłoszenia drobne o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów - bezpłatnie; zgłoszenia bezpośrednio do redakcji. Termin składania zamówień do 10 każdego miesiąca. Prosimy o nadsyłanie listów. Listy do Sąsiada Marzec

12 INWESTYCJE WODOCIĄGOWE W GMINIE IZABELIN

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2016 r. Poz. 4837 UCHWAŁA NR XXIII/173/2016 RADY GMINY CIASNA z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 163/XXXI/97 Rady Gminy Czerwonak z dnia 1 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA NR 163/XXXI/97 Rady Gminy Czerwonak z dnia 1 grudnia 1997 r. Rada Gminy Czerwonak UCHWAŁA NR 163/XXXI/97 Rady Gminy Czerwonak z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie: uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działki nr 209, 213 w Kicinie oraz 16/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt Ldz. RPP.6721.2017 z dnia...2017r. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO CZĘŚCI WSI BORZĘCIN DUŻY ORAZ STOPNIA ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Augustyny,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid.

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid. BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA MILANÓWKA dot. działki nr ewid.24, obręb 05-15 zatwierdzony Uchwałą Nr 31/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r.

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. Rada Gminy Czerwonak UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/128,uchwala-nr-235.html Wygenerowano: Poniedziałek, 6 lutego 2017, 01:37 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 30.09.2003

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki w części wsi Gliniak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turbia obok sklepu GS położonego w miejscowości Turbia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN uchwała nr III/X/62/99 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 1999 roku AUTOR

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r.

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Franciszkańskiej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

2) Linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) Linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi; Uchwała Nr 40/IX/1999 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna na obszarze działki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVH/182/00 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI. z dnia 10 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXVH/182/00 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI. z dnia 10 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXVH/182/00 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 10 lipca 2000r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod szkołę podstawową w Kaczanowie. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dnia r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie.

Dnia r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie. Załącznik Nr 2 Do Uchwały. Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 1-go Maja II

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ulicy Leśnej - do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową. Tułowice, 2007 rok 1 Uchwała nr VIII / 49 / 07 Rady Gminy Tułowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 września 2014 r.

Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz. 3492 UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łebieniec, Szczenurze i Steknica, gmina Wicko Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Borowiczki w Płocku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 272/2001. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 czerwca 2001 r.

U C H W A Ł A N r 272/2001. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 czerwca 2001 r. U C H W A Ł A N r 272/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze miasta Kłodawa Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII. z dnia 23 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII. z dnia 23 października 2003 r. Mazow.03.313.9813 UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo