Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Rada i Zarząd Gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Rada i Zarząd Gminy"

Transkrypt

1 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN gminny miesięcznik bezp³atny Marzec 2002 Nr 3 (77) 45-lecie OSP Laski - str. 6 OSP Laski uczestniczyła w około 2000 akcji ratowniczych na terenie naszej gminy oraz sąsiednich. Obchodzony jubileusz jest szczególną okazją przypomnienia jej historii i osiągnięć. Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Rada i Zarząd Gminy Wieczór orientalny - str. 8 W Dzień Kobiet Dom Kultury w Laskach przygotował specjalny wieczór dla pań: pokaz kolekcji sukien japońskiej projektantki Hidemi Tanaka. Wieczór orientalnej mody uatrakcyjnił koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu Atsuko Ogawa. Historia Polski w satyrze - str. 9 Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem

2 Rada Gminy Izabelin uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Południowy - część B Plan obejmujący centralną oraz zachodnią część wsi Izabelin B na obszarach już zainwestowanych przeznaczony został pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz usługowego, z zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej określonej na 70% i minimalnym normatywie działki budowlanej 1000 m 2, z wyjątkiem działek ewidencyjnie leśnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w decyzjach na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne uzyskane w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr. 16 poz. 78 ze zmianami). Zatwierdzony plan zagospodarowania zgodny jest w tym zakresie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany według procedury określonej w ustawie z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139 z późn. zm.) ustala m.in. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające terenu o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczające ulic i dróg oraz lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów. Plan reguluje kwestie związane z możliwością zabudowy na działkach leśnych, także na tych, które dotychczas nie uzyskały prawomocnych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Plan reguluje również kwestie związane z układem komunikacyjnym. W zakresie planowania docelowego układu drogowego uwzględniono potrzebę skomunikowania wsi Hornówek z Izabelinem B, po gruntach leżących w Kampinoskim Parku Narodowym, na co Zarząd Gminy Izabelin uzyskał pozytywną decyzję Krajowego Zarządu Parków Narodowych działającego w imieniu Ministra Środowiska. Poniżej drukujemy skrótowy wypis ustaleń zawartych w uchwale zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Południowy - część B. Pełny tekst uchwały z mapami i rysunkami dostępny jest w Urzędzie Gminy. Rafał Makarewicz Referat Architektury Urzędu Gminy Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej Na tych terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - jako przeznaczenie podstawowe, w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek mieszkalny; realizacja drugiego budynku mieszkalnego winna być poprzedzona podziałem działki, o ile zostanie zachowana min. powierzchnia działek, o której mowa w pkt.15; 2) nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych, z wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę odpowiednich instytucji na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, dla których obowiązują ustalenia zawarte w tych decyzjach dotyczących zmiany przeznaczenia poszczególnych działek leśnych na cele nieleśne wraz z ich wtórnym podziałem; 3) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze w tym garaże o łącznej powierzchni nie więcej niż 60m 2 ; 4) dla działki o nr ew. 1184/1 obowiązuje zakaz wygradzania terenu; 5) postuluje się docelowo uporządkowanie istniejących obiektów gospodarczych w zakresie formy i usytuowania poprzez ich zblokowanie i ujednolicenie formy i gabarytów w obrębie jednej działki; 6) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 10,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego; dla budynków o funkcji usługowej nieprzekraczalna wysokość 8,0 m w kalenicy dachu; 7) w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka, pracownia krawiecka itp.; 8) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych; 9) zaleca się utrzymanie dominującego kolorytu, stałego dla wszystkich elementów zagospodarowania rezydencji, tj. obiektów mieszkalnych, pomocniczych, gospodarczych, ogrodzeń, małej architektury, itp., nawiązującego do koloru materiałów, tj. drewna, cegły, dachówki ceramicznej itp., które wtopią zabudowę w krajobraz naturalny; 10) budynki mogą być sytuowane wyłącznie w obrębie terenu wyznaczonego na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy; 11) jeżeli na działce budynki mieszkalny i gospodarczy usytuowane są przy granicy działki plan nakazuje sytuowanie zabudowy na działce sąsiedniej również przy granicy, o ile inne przepisy szczególne tego nie wykluczają; 12) plan ustala, że do budynku mieszkalnego można dobudować tylko budynek mieszkalny lub garaż; 13) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, 2 Marzec 2002 Listy do Sąsiada

3 na której obiekt będzie wznoszony - wg wskaźnika: 2 m.p./działkę - dla zabudowy mieszkaniowej, 3 m.p./100m 2 pow. użytkowej - dla obiektów usług nieuciążliwych; 14) możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych bez poddaszy użytkowych; 15) minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m 2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 900m 2 dla zabudowy bliźniaczej, z wyłączeniem działek leśnych dla których obowiązuje ustalenie pkt. 2; 16) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. 11 m dla zabudowy bliźniaczej; 17) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 70% jej powierzchni, z wyłączeniem działek ewidencyjnych leśnych dla których obowiązuje ustalenie pkt. 2. Tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach o charakterze leśnym Na tych terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) wprowadza się zakaz podziału działek leśnych o powierzchni poniżej 3000 m 2, a powierzchnia nowotworzonej działki nie może być mniejsza niż 2000 m 2 ; 2) wprowadza się ograniczenia powierzchni wyłączonej z produkcji leśnej do 20% powierzchni działki i nie więcej niż 400 m 2 ; 3) zezwala się na realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, bądź zamiennie przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską (apartamentową) - z lokalami o powierzchni użytkowej powyżej 80 m 2 ; 4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - do 10,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego (max. 2 kondygnacje, druga kondygnacja stanowi poddasze użytkowe); 5) nie dopuszcza się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży; 6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony - wg wskaźnika 2 m.p./działkę; 7) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych; 8) zaleca się utrzymanie dominującego kolorytu, stałego dla wszystkich elementów zagospodarowania rezydencji, tj. obiektów mieszkalnych, pomocniczych, gospodarczych, ogrodzeń, małej architektury, itp., nawiązującego do koloru materiałów, tj. drewna, cegły, dachówki ceramicznej itp., które wtopią zabudowę w krajobraz naturalny; 9) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 20 m. Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej Na tych terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej i bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek; 2) nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów leśnych, z wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę odpowiednich instytucji na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, dla których obowiązują ustalenia zawarte w tych decyzjach dotyczących zmiany przeznaczenia poszczególnych działek leśnych na cele nieleśne wraz z ich wtórnym podziałem; 3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 10,5 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego; 4) w lokalach mieszkalnych usytuowanych w parterach budynków zezwala się na przeznaczenie części pomieszczeń na cele usług typu: prywatny gabinet lekarski lub stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub notarialne, prywatna kancelaria adwokacka, pracownia krawiecka itp. Plan zakazuje lokalizacji obsługi technicznej napraw pojazdów samochodowych, handlu hurtowego, placów składowych, baz pojazdów transportu oraz lokalizacji usług podstawowych i warsztatu pracy właścicieli, których działalność powoduje wprowadzenie ruchu transportu ciężkiego ponad 3,5 tony; 5) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych; 6) zaleca się utrzymanie dominującego kolorytu, stałego dla wszystkich elementów zagospodarowania rezydencji, tj. obiektów mieszkalnych, pomocniczych, gospodarczych, ogrodzeń, małej architektury, itp., nawiązującego do koloru materiałów, tj. drewna, cegły, dachówki ceramicznej itp., które wtopią zabudowę w krajobraz naturalny; 7) budynki mogą być sytuowane wyłącznie w obrębie terenu wyznaczonego na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy; 8) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony wg wskaźnika: 2 m.p./działkę; 9) minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 1000 m 2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 900 m 2 dla zabudowy bliźniaczej, z wyłączeniem działek ewidencyjnych leśnych dla których obowiązuje ustalenie pkt. 2; 10) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m dla zabudowy wolnostojącej i min. 11 m dla zabudowy bliźniaczej; 11) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 70% jej powierzchni, z wyłączeniem działek ewidencyjnych leśnych dla których obowiązuje ustalenie pkt. 2. Listy do Sąsiada Marzec

4 Wieść gminna Wodociągi: więcej niż planowaliśmy Zarząd Gminy zweryfikował plany inwestycji wodociągowych na ten rok. Prowadząc sieć w obszarach o intensywnej zabudowie, w tym również budując odcinki przesunięte z ubiegłorocznych planów, jesteśmy w stanie w 2002 roku położyć łącznie około 18 kilometrów wodociągów. Zakładamy, że uda się zaprojektować do połowy roku około 400 nowych przyłączy i około 10 km sieci, więc przy już zaplanowanej w budżecie wysokości nakładów (tj. 750 tys. zł w bieżącym budżecie i 200 tys. zł przesuniętych z ubiegłego roku) uda się podłączyć do sieci wodociągowej ponad 1000 gospodarstw. W tym więc roku osiągniemy blisko 60 procent podłączonych do sieci gospodarstw domowych na obszarze gminy. Takie przyspieszenie inwestycji jest możliwe dzięki zmodernizowaniu stacji uzdatniania wody. Jej moce przerobowe na tyle się zwiększyły, że w tej chwili można podłączać kolejnych odbiorców wody. Szczegółową mapę inwestycji wodociągowych drukujemy na ostatniej stronie Listów do Sąsiada. Odrębny problem stanowi wodociąg w Mościskach. Wymaga on wymiany. Koszty eksploatacyjne tej sieci są wysokie, ponieważ jej stan techniczny jest zły, co skutkuje licznymi awariami i znacznymi ubytkami wody z sieci. Pomnaża to i tak dość wysoką cenę wody kupowanej dla Mościsk od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Od dwóch lat trwają prace nad projektem nowej sieci wodociągowej dla Mościsk. Blokuje je protest jednego mieszkańca. Uzgodnienia dokumentacyjne ugrzęzły w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Nie czekając na rozstrzygnięcia proceduralne postanowiliśmy rozpocząć bezpośrednie rozmowy z protestującym mieszkańcem Mościsk. Kanalizacja: trwają rozmowy z NFOŚiGW W związku z unieważnieniem przetargu na kanalizację Zarząd Gminy wystąpił do Narodowego cd. na str. 5 UCHWAŁA RADY GMIN UCHWAŁA NR L/317/02 RADY GMINY IZABELIN z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy stawki opłat za wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) - Rada Gminy Izabelin uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza się taryfę stawki opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,98 zł netto + VAT za 1 m 3 wody. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Izabelin. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izabelinie. Traci moc uchwała Nr XX/107/99 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 grudnia 1999 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2002 r. Uzasadnienie: Z dniem 14 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747). Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów (art. 1). W rozdz. 4 i 5 ustawy określone zostały między innymi zasady ustalania i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (użyte w ustawie określenie taryfa oznacza zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania). 2. Obowiązująca dotychczas od ponad dwóch lat stawka za jaką dostarczana jest woda do gminnej sieci wodociągowej tj. 1,70 zł (cena przetargu) do dnia 14 grudnia 2001 r. była o 14 gr wyższa od ceny płaconej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za pobór wody dla potrzeb Mościsk, co pokrywało naturalne straty wody w sieci. Od 15 grudnia 2001 r. za wodę kupowaną w MPWiK opłata wynosi 1,86 zł z 1 m 3 wody, a od 1 marca 2002 r. wzrośnie do 2,16 zł. Oznacza to, że różnica pomiędzy ceną wody w Gminie Izabelin a ceną płaconą MPWiK będzie wynosiła 36 gr na niekorzyść gminy (2,16 zł - 1,80 zł). Ponieważ ilość wody nabywanej z MPWiK w stosunku do wyprodukowanej w SUW w Hornówku stanowi 12 % ogólnej ilości, to przy proponowanej cenie za 1 m 3 wody w wysokości 1,98 zł w 2002 r. istnieje możliwość pokrywania kosztów naturalnych strat i konserwacji sieci zasilanej przez MPWiK niejako przez odbiorców zasilanych z Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku. 3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 10 taryfę ustala się na okres 1 roku. Podlega ona zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. 4 Marzec 2002 Listy do Sąsiada

5 INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY IZABELIN Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy Izabelin jest realizowana na podstawie: uchwały nr VIII/39/99 Rady Gminy z 24 lutego 1999 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/47/96 Rady Gminy Izabelin z 17 września 1996 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Izabelin. Na podstawie 2 tej uchwały Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej przeprowadził we wszystkich obiektach gmin- PRZYCZYNY miejscowego zagrożenia PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ HORNÓWEK IZABELIN B IZABELIN C PRZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW nych kontrole bezpieczeństwa pożarowego oraz kontrole sprawdzające realizację zaleceń pokontrolnych wójta Gminy Izabelin. Kontrolami objęto następujące obiekty: Budynek Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Szkołę Podstawową i Gimnazjum, Hotel Nauczycielski, Przedszkole Gminne w Laskach, Przedszkole Gminne w Izabelinie, Dom Kultury w Laskach i ognisko Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek Zdrowia w Izabelinie, Bibliotekę Publiczną w Izabelinie, Klub Sportowy Ryś w Laskach, Obiekty OSP w Laskach i Izabelinie oraz 316 posesji mieszkalnych na terenie wsi Truskaw, Sieraków, Mościska. Wyniki kontroli pozwolą zlikwidować istniejące potencjalne zagrożenia w obiektach publicznych. Poniżej drukujemy tabelaryczne zestawienia przyczyn pożarów i miejscowych zagrożeń, obrazujące stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie naszej gminy w latach LASKI MOŚCISKA SIERAKÓW TRUSKAW RAZEM Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych Huragany, silne wiatry, tornada Gwałtowne opady atmosferyczne Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenia Nieustalone Inne przyczyny Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu Nieprawidłowa technologia składowania Niezachowanie bezpieczeństwa ruchu środków transportu Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów OGÓŁEM PRZYCZYNY HORNÓWEK IZABELIN IZABELIN LASKI MOŚCISKA SIERAKÓW TRUSKA RAZEM powstania pożaru B C W NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym NOD przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych Wady urządzeń elektrycznych Wady urządzeń ogrzewczych Podpalenia umyślne Nieustalone NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym NON przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych nieostrożność osób dorosłych -nieostrożność osób nieletnich Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe NOD w pozostałych przypadkach OGÓŁEM cd. str. 7 Wieść gminna cd. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby przyjąć następujące rozwiązanie: ze strony gminy zabezpieczeniem tego przedsięwzięcia będzie bezpośrednio ustanowienie hipoteki na wytworzonym majątku w trakcie realizacji inwestycji. To pozwoliłoby uniknąć dodatkowych kosztów w postaci gwarancji bankowych. Fundusz dotychczas nie stosował takich rozwiązań. Rozpatruje więc wniosek i poszukuje optymalnego sposobu, umożliwiającego odciążenie gminy kosztami gwarancji, które pochłonęłyby zysk gminy wynikający z preferencyjnego kredytu. Dopiero więc po rozstrzygnięciu tych problemów będzie można ogłosić kolejny przetarg. Ważnym dla nas faktem jest jednak to, iż Rada Nadzorcza NFOŚiGW przesunęła do realizacji na ten rok kilkanaście inwestycji zatwierdzonych do finansowania w 2001 roku, w tym również naszą inwestycję kanalizacyjną. Co istotne w tym przypadku, przesunęła je z zachowaniem warunków, które dla inwestycji 2001 roku były znacznie korzystniejsze niż obecne. Do końca marca gmina musi z Funduszem podpisać umowę przedwstępną na realizację tej inwestycji. Kanalizacja w Mościskach Inwestycja kanalizacyjna w Mościskach posiada gotową dokumentację techniczną i niezbędne uzgodnienia. Biegnie ona jednak pod główną trasą komunikacyjną łączącą gminę ze stolicą. Budowę sieci można więc poprowadzić jedynie w okresie wakacyjnym, kiedy spada natężenie ruchu. Ponadto, na odcinku będącym drogą wojewódzką, należy prace wykonywać w uzgodnieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. W tym przypadku gmina zobowiązała się przejąć na siebie przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka tej drogi, ponieważ po wybudowaniu kanalizacji będzie ona wymagała odtworzenia i to już w takim standardzie, jak odcinek po stronie ulicy Arkuszowej. Wykonanie kanalizacji planowane jest na wakacje przyszłego roku. cd. na str. 6 Listy do Sąsiada Marzec

6 Wieść gminna cd. W tej chwili przygotowywany jest przetarg na kanalizację dla Mościsk przemysłowych. Ta inwestycja sfinansowana będzie z opłat firm - właścicieli nieruchomości (tzw. opłaty adiacenckie, czyli od wzrostu wartości nieruchomości), nie będzie więc stanowiła obciążenia budżetu gminy. Oświatowe problemy Szkoła w Izabelinie jest za mała. Grozi jej praca na zmiany i to do późnych godzin. Takiemu obciążeniu nie podołają uczniowie. Zarząd Gminy na posiedzeniu Komisji Oświaty zapewnił, że jeżeli nie uda się do połowy roku uzyskać potwierdzenia przejęcia obiektu dawnych koszarów wojskowych w Hornówku z przeznaczeniem go na gimnazjum, to rozwiązania sytuacji będzie poszukiwał w możliwościach adaptacji obiektu znajdującego się na tyłach Urzędu Gminy. Na Komisji Oświaty i na sesji Rady Gminy pojawiła się koncepcja kupna lub dzierżawy obiektu szkolnego na Bielanach. Ten pomysł Zarząd skonsultuje z Zarządem Gminy Bielany. Jednak wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga szczegółowej analizy. Niesie bowiem z sobą pewne konsekwencje organizacyjno-techniczne i finansowe. Na przykład w pierwszym przypadku konieczność reorganizacji obwodów szkolnych i utworzenia w jednym obiekcie zespołu złożonego ze szkoły podstawowej i gimnazjum, co przeczy zasadzie reformy oświaty, zakładającej rozdzielenie tych placówek. W drugim przypadku - korzystając z obiektu miejskiego tracimy 30 proc. subwencji oświatowej, stanowiącej tzw. dodatek wiejski. Czas Sierakowa Senator Robert Smoktunowicz zadeklarował pomoc w rozstrzygnięciu problemów mieszkańców Sierakowa. Tą sprawą zainteresował się również Marszałek Sejmu RP Marek Borowski. Początki nowej kadencji parlamentu są więc sprzyjające dla Sierakowa. Eksperci obu parlamentarzystów mają odpowiednio dużo czasu, aby rozpatrzyć sytuację Sierakowa oraz przygotować cd. na str. 7 Jesienią 1958 roku w drewnianym garażu Zakładu dla Niewidomych zapłonął samochód. Gwałtownie rozprzestrzeniający się ogień objął garaż, kuźnię i częściowo budynek mieszkalny niewidomych osób. Pożar zagrażał budynkowi mieszkalnemu sióstr zakonnych i piekarni. Pomimo interwencji pracowników Zakładu pożaru nie udało się opanować, ugasiła go przybyła po upływie ponad 20 minut Zawodowa Straż Pożarna z Pruszkowa. Wówczas z inicjatywy Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej i kierownictwa Zakładu oraz jego pracowników w krótkim czasie powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Laskach. Oddział jej liczył 27 członków; prezesem został Wilhelm Czondala, a naczelnikiem - Stanisław Święcicki. Pierwsze akcje, w których wzięła udział OSP Laski to: pożar w budynku poczty w Laskach i pożar lasu w Izabelinie. Ogień gaszono ręcznymi sikawkami. Wkrótce, dzięki Komendzie Wojewódzkiej i Powiatowej Straży Pożarnej, jednostka OSP Laski otrzymała 12 kompletów nowego uzbrojenia osobistego, sprzęt burzący, węże ssawne i tłoczne oraz przedwojenną motopompę M Syrena. A w efekcie starań jednego z oficerów pożarnictwa Warsztaty Szkolące Zakładu dla Niewidomych przekazały OSP samochód terenowy ciężarowy marki Chevrolet (po adaptacji przewoził 12 strażaków), zestaw drabin przenośnych, ok. 400 m węży pożarniczych oraz motopompę. Do połowy lat siedemdziesiątych remiza mieściła się w prowizorycznej, drewnianej szopie wybudowanej przez strażaków z materiałów przekazanych przez Zakład dla Niewidomych. Wiosną 1964 roku OSP Laski zasłynęła akcją w pożarze na Łużach. Płonął las, zagrożona była Jednostka Wojskowa Obrony Przeciwlotniczej oraz składy amunicji rakietowej. OSP w Laskach, jedyna posiadająca samochód terenowy, jako pierwsza dotarła do pożaru i zatrzymała rozprzestrzeniający się ogień. Ówczesny Minister Obrony przyznał 8 strażakom Medal za obronność kraju. Z inicjatywy Zarządu OSP i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 1967 r. rozpoczęto budowę strażnicy w Laskach. W 1970 r. strażnica została wykonana w stanie surowym zamkniętym; prace wykończeniowe trwały aż do połowy lat siedemdziesiątych. Pięć lat później jednostkę doposażono w sprzęt. Za zgodą Stołecznego Komendanta Szkoły 45 lat OSP Laski Pożarniczej, Dowódca Oddziału I Zawodowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy przekazał OSP Laski samochód terenowy marki Stroteboker, który zastąpił zasłużoną chewrloletę. Na wniosek natomiast Kierownika Służby Operacyjnej Stołecznej Komendy Straży Pożarnej, komendant stołeczny SP przydzielił dla OSP Laski i Izabelin dwa terenowe samochody pożarnicze GBM Star 660 ze zbiornikami na środki gaśnicze. W tym też czasie OSP w Laskach otrzymała pisemne podziękowanie Komendanta Stołecznego Straży Pożarnej za dzielną postawę w czasie pożaru koło Sadowej, gdzie spłonęło kilkadziesiąt hektarów lasu. Podczas pożaru następowały wybuchy niewypałów z II wojny światowej. Jednostką gminną (typu S2) OSP zostało w 1979 r., kiedy wzbogaciło się o drugi lekki samochód gaśniczy GLM - 8 na podwoziu samochodu ŻUK. W tym okresie prezesem OSP był Stanisław Mitraszewski - dyrektor Zakładu dla Niewidomych, a naczelnikiem - Jan Szkolik. W 1976 r. po nagłej śmierci druha Jana Szkolika naczelnikiem został Piotr Nowak, pełniący wcześniej funkcję zastępcy. W 1978 r. Zarząd OSP odwołał dotychczasowego prezesa, a powołał na to stanowisko druha Żółtowskiego, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 1984 r. Nastąpiła również zmiana na stanowisku naczelnika OSP - został nim druh Andrzej Adamski. Latem 1980 r. miał miejsce groźny pożar na terenie bazy paliwowej CPN w Mościskach. Wśród interweniujących kilkudziesięciu jednostek straży znalazła się OSP Laski, która za ofiarność w działaniach ratowniczych otrzymała pisemne podziękowanie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Z kolei w 1982 r. podczas groźnego pożaru w fabryce AROMA w Henrykowie OSP Laski jako jednostka 21 kompanii odwodowej zabezpieczała teren Śródmieścia i Woli, za co otrzymała pisemne podziękowanie od Ko- 6 Marzec 2002 Listy do Sąsiada

7 mendanta Stołecznego Straży Pożarnej. Dzięki programowi zabezpieczenia pożarowego obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego OSP Laski wzbogaciła się w 1986 r. o nowoczesny pojazd STAR 266, a w 1991 r. oddział VII PSP Warszawa przekazał jednostce ciężki samochód gaśniczy wodno-pianowy Jelcz GCBA. Niespełna trzy lata temu z pomocą Urzędu Gminy i dotacji Zarządu Wojewódzkiego ZOSP zakupiono samochód LUBLIN oraz dokonano jego adaptacji na lekki samochód ratownictwa technicznego, który wyposażono w nowoczesny hydrauliczny sprzęt ratownictwa. Od 1992 r. OSP Laski weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 1984 roku prezesem OSP został druh Zbigniew Styczeń. Za jego kadencji dokonano rozbudowy strażnicy. Od 1997 r. funkcję prezesa pełni druh Andrzej Adamski. Zbigniewa Stycznia mianowano honorowym prezesem OSP Laski. Natomiast naczelnikiem został druh Piotr Kurkiewicz, a od 2000 r. funkcję tę sprawuje druh Piotr Grzywa. *** MIEJSCE POWSTANIA POŻARU I MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ciągu 45 lat działalności OSP Laski uczestniczyła w około 2000 akcji ratowniczych na terenie naszej gminy oraz sąsiednich. Obchodzony jubileusz jest szczególną okazją przypomnienia jej historii i osiągnięć. 9 marca br. na uroczystości jubileuszowej podziękowano wszystkim druhom za wkład w rozwój jednostki oraz instytucjom i organizacjom za pomoc w unowocześnianiu bazy i podnoszeniu skuteczności działań strażaków. Dokonano również honorowej dekoracji państwowymi i branżowymi odznaczeniami. Krzyż Zasługi za działalność otrzymał Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Edward Gierski. Medale za ofiarność otrzymali: prezes OSP Laski POŻARY I MIEJSCOWE ZAGROŻENIA UDZIAŁ OSP W DZIAŁANIACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH TEREN WŁASNEGO DZIAŁANIA Andrzej Adamski oraz druh Dariusz Skopczyński. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono druha Roberta Gleznera, a brązowymi - druhów Michała Sternickiego i Krzysztofa Pilińskiego. Medale wręczali: Roman Kazimierczak - generał pożarnictwa, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego oraz Witold Malarowski - wójt Gminy Izabelin. W uroczystości wzięli udział: brygadier Mariusz Jankiewicz - Komendant Powiatowy PSP, Andrzej Wasilewski - prezes powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Michał Staniaszek - dyrektor Okręgowego Oddziału PZU S.A. oraz druhowie jednostki OSP Izabelin. RODZAJ DZIAŁAŃ POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE OGÓŁEM POZOSTAŁY TEREN TEREN WŁASNEGO DZIAŁANIA ILOŚĆ RAZEM POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 2000r. 2001r. 2000r. 2001r. 2000r. 2001r. Obiekty użyteczności publicznej Obiekty mieszkalne Obiekty magazynowe Środki transportu Lasy Uprawy, rolnictwo, nieużytki Inne obiekty OGÓŁEM POZOSTAŁY TEREN TEREN WŁASNEGO DZIAŁANIA POZOSTAŁY TEREN TEREN POZO- WŁASNEGO STAŁY DZIAŁANIA TEREN RAZEM IZABELIN LASKI RAZEM Wieść gminna cd. analizy niezbędne do uruchomienia odpowiednich działań i decyzji jeszcze w tej kadencji parlamentu i rządu. Sporne dotacje Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z tą informacją dopuszcza się bezpośrednie finansowanie przez gminę. Rada Gminy więc już 6 marca br. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do budżetu środków, które wcześniej były przeznaczone na dotacje dla OSP Izabelin. Zarząd Gminy jednak nie podziela opinii uzyskanej z departamentu Ministerstwa Finansów. Zdaniem Zarządu również dopuszczalne są dotacje. OSP Laski opowiedziały się za tym rozwiązaniem, a więc w tej formie będą finansowane. W wykładni prawnej, opublikowanej w piśmie samorządu terytorialnego Wspólnota, jako formę zasadniczą podaje się dotacje. Waga tej opinii jest równa wykładni prawnika ministerialnego. Ostateczne więc rozstrzygniecie wątpliwości może jedynie przynieść orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapobieganie bezrobociu Zarząd Gminy w kwietniu wystąpi do Rady Gminy o przyjęcie programu przeciwdziałania bezrobociu. Program zakłada uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych, związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym również robót poprawiających stan techniczny rowów melioracyjnych i przepustów, chodników i dróg gruntowych. Zarząd przygotuje rzeczowy zakres prac, którego wykonanie będzie można rozłożyć tak, aby zapewnić ludziom zatrudnionym w brygadach pracę na minimum rok. O współpracę w zorganizowaniu zakresu robót poprosiliśmy dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego. Zarząd wystąpi do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie programu robót publicznych. Witold Malarowski Listy do Sąsiada Marzec

8 Kronika kulturalna W Dzień Kobiet - choć już jego świętowanie dawno straciło popularność i przeszło do historii - Dom Kultury w Laskach przygotował specjalny wieczór dla pań: pokaz kolekcji sukien japońskiej projektantki Hidemi Tanaka. Z kolei obecni na prezentacji panowie mogli się przekonać o tym, co moda proponuje ich pięknym połowom, a także ile kosztuje kreacja z tzw. górnej półki. Wieczór orientalnej mody uatrakcyjnił koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu Atsuko Ogawa. Elegancka kreacja z wyszukanych tkanin kosztuje niestety około tysiąca dolarów. Nie zmienia to faktu, że uroda kolekcji pozwoliła wszystkim oderwać się na chwilę od szarej rzeczywistości i poczuć atmosferę tak odległej dla nas kultury i związanej z niej stylistyki. Hidemi Tanaka bowiem nawiązuje do rodzimych, oryginalnych japońskich tradycji, sięga do wzorów i deseni kobiecych kimon, które przenosi do współcześnie obowiązujących krojów sukien wieczorowych, koktajlowych czy wizytowych. Jednolite, jedwabne kreacje zamienia w wyszukane i niepowtarzalne poprzez dodanie malowanych bądź aplikowanych roślinnych ornamentów. Wykorzystuje również bogate haftowane jedwabie. Do tych tkanin dopasowuje tak kroje sukien, aby wydobyć przepych ich wzorów i kolorów. W tym przypadku Wieczór orientalny wirtuozerskim popisem artystycznych umiejętności Hidemi Tanaka jest suknia ślubna uszyta z kilku różnych materii, kontrastowych w barwach i ornamentach. Do swoich projektów wykorzystuje wstawki pochodzące ze starych strojów. Czyni to z pasją teatralnego kostiumologa. Wszystkie te wspaniałe kreacje prezentowały występujące w rolach modelek panie i dziewczęta z naszej gminy. Wieczór w klimacie orientalnej Japonii zawdzięczamy Idze Dżochowskiej - nieoficjalnemu ambasadoro- wi tego kraju. Od dziesięciu lat stara się przybliżyć nam kulturę i tradycję Japonii, zapraszając do Polski specjalnych gości. Tym razem dzięki niej podziwialiśmy więc kolekcję Hidemi Tanaka pochodzącej z Kyoto, która wykonywała między innymi projekty dla firm Sawamura Co. Ltd i Shozan Co. Ltd., projektowała kostiumy sceniczne dla grającej na marimbie Matsumi Tsuuzaki oraz dla chóru Hashibo, pracowała w Dziale Kostiumów w Tchaikovsky Memorial Kioto Ballet. Atsuko Ogawę mieliśmy natomiast okazję poznać już w zeszłym roku, kiedy swoim koncertem uświetniła pokaz tradycyjnego parzenia herbaty. Pianistka mieszka na stałe w Kobe. Studia pianistyczne ukończyła na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Osace w klasie prof. Shigeko Mukai. W latach była stażystką Warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Kazimierza Goerżoda. Jest laureatką II miejsca konkursu im. I. J. Paderewskiego. Pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kyoto oraz w Uniwersytecie Soai w Osace. W Polsce koncertowała między innymi z Orkiestrą Życzenia dla czytelników Listów do Sąsiada od Atsuko i Hidemi Warszawskiej Opery Kameralnej. as fot. H. Kwietniewska 8 Marzec 2002 Listy do Sąsiada

9 Historia Polski w satyrze Na scenie Domu Kultury w Laskach gościliśmy Krzysztofa Daukszewicza. Artysta przedstawił zarówno znane Listy do hrabiego uaktualnione bieżącymi wydarzeniami politycznymi, jak też najnowsze skecze prezentujące w krzywym zwierciadle przywary Polaków, rodzime podejście do otaczającej rzeczywistości, mechanizmy społecznych zachowań i postępowań. Krzysztof Daukszewicz pisze satyryczną historię Polski i Polaków już od ćwierć wieku. Jego przygoda z kabaretem, ciętym i krytycznym słowem oraz wyszukaną aluzją społeczno-polityczną zaczęła się w 1975 roku. - Kiedyś kabarety były swego rodzaju perpetum mobile, ponieważ związki zawodowe wykupywały bilety na spektakle artystów, którzy w swoich skeczach występowali przeciwko panującemu ustrojowi. Dziś starsi - pamiętający tamte czasy - nadal chętnie przychodzą na coś co jest satyrą polityczną, natomiast młodzież poszukuje już innego rodzaju kabaretu, takiego, w którym humor jest na granicy abstrakcji i purnonsensu. Ubolewam, że tak się dzieje. Nie należy bowiem uciekać od patologii naszego życia publicznego, trzeba o tym ciągle mówić i śpiewać - podkreśla Krzysztof Daukszewicz. W życiu prywatnym artysta unika krytycyzmu satyryka. Ceni sobie jednak poczucie humoru. A jego rodzinie - jak zapewnia - nie brakuje chęci do żartów i dowcipów. Ulubionym zajęciem Krzysztofa Daukszewicza - dającym oddech od pracy zawodowej - jest zbieranie grzybów i łowienie ryb. Każdą więc wolną chwilę spędza na Mazurach. Tam też tradycyjnie spędzi z żoną i synami Święta Wielkanocne. Szkolna premiera Koło Teatralne Szkoły Podstawowej w Izabelinie w lutym przedstawiło premierę Małego Księcia - spektaklu na motywach popularnej powieści Antoine de Saint-Exuperego. To już czwarta inscenizacja Koła młodych aktorów. Koło Teatralne powstało z inspiracji Katarzyny Jendy. W pracy z młodymi aktorami wspierają ją Katarzyna Jakubaszek i Agata Czunikin-Krasowicka. Wcześniej dzieci pod ich kierunkiem przygotowały między innymi adaptację bajki o Kopciuszku oraz tak poważnej klasyki polskiego dramatu, jak Dziady Adama Mickiewicza. Adepci sztuki teatralnej, odtwarzając wybrane fragmenty znanej powieści poetyckiej A. Saint-Exuperego, starali się przekazać przesłanie autora, mówiące o poszukiwaniu istotnych w życiu prawd i mądrości, jakimi należy się kierować. W umownej, uproszczonej konwencji poszukiwały odpowiedzi na pytania o świecie, a z uzyskanych odpowiedzi budowały o nim swoją wiedzę. Z tym trudnym zadaniem zmierzyli się: Hanna Malarowska - jako Mały Książę, Magda Malarowska - w roli biznesmena, Dorota Komiażyk - Lis, Marysia Sternicka - Wąż, Dorota Płatek - Latarnik, Filip Kraszewski - Podróżny, Michał Grochowski - Konduktor, Zuzia Mączka- Leonhardt - Król, Marysia Czunikin-Krasowicka - Geograf, Katarzyna Toporkiewicz - Pijak, Joanna Gzyra - Pyszałek. Dzieci spotykają się na zajęciach teatralnych raz w tygodniu. Ćwiczą nie tylko zadania aktorskie, ale również poznają literaturę. W tej chwili rozpoczęły pracę nad kolejnym wyzwaniem: inscenizacją sztuki Poskromienie złośnicy Williama Szekspira. Zarząd Gminy Izabelin informuje, że w ramach programu profilaktycznego prowadzonego i finansowanego przez gminę mieszkanki gminy, które ukończyły 40 rok życia mogą poddać się badaniu mammograficznemu w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej Warszawa Bemowo, ul. Czumy 1 (dopłata do badania ponoszona przez mieszkankę wynosi 10 zł) Koordynatorem akcji z ramienia Zarządu Gminy jest Barbara Tenerowicz tel Zainteresowane Panie proszone są o zgłoszenie się po skierowanie do: Urzędu Gminy Izabelin do Barbary Tenerowicz pokój nr 209 lub do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Izabelinie i Przychodni przy ul. Kościuszki 41 w Izabelinie Listy do Sąsiada Marzec

10 UWAGA - WYJĄTKOWA OKAZJA Autoryzowana Stacja Obsługi BRUS AUTO S.A. Mościska, ul. 3 Maja 66 Tel pon. - pt sobota Uwaga: dla emerytów i rencistów, szkół nauki jazdy oraz mieszkańców Gminy Izabelin - rabat 10%. Zaprasza od 15 kwietnia br. na akcję promocyjną Wiosna w Brus Auto Przegląd samochodu z wymianą oleju i filtra oraz pełną diagnostyką wg dwóch wariantów: zł brutto dla samochodów Fiat Seicento, Uno, Punto oraz samochodów innych marek o pojemności do 1200 cm zł dla samochodów Fiat Siena, Palio, Bravo, Brava, Marea, Stilo oraz samochodów innych marek o pojemności do 1800 cm 3 Życzymy wesołych Świąt Wielkanocnych Brus Auto S.A Wielkanoc to szynka i mazurki, aby więc przypomnieć najbliższym tradycje prawdziwych Świąt Wielkanocnych, sprawić im i sobie znakomitą ucztę: ZAPRASZAMY NA PRZYSMAKI! Proponujemy: g szynkę domową peklowaną z kostką i kopytkiem: parzoną ze skórką jasną i mięciutką, pieczoną - złocistą chrupiącą, zapiekaną w cieście chlebowym lub z cukrem po litewsku, g prosiaczka nadziewanego mięsem, g prosiaczka pieczonego nadziewanego kaszą, g indyka z ananasem, g kaczkę z jabłkami, g gęś z nadzieniem lub faszerowaną kaszą gryczaną, g mięsa pieczone, pasztet mięsny i drobiowy, g jajka faszerowane i z pastami w trzech smakach, g bigos myśliwski, żur z białą kiełbasą, g serniki, makowce, mazurki i pascha. Pełna Wszystkie produkty przygotowane są według tradycyjnych przepisów kuchni polskiej. Przy zamówieniach powyżej 500 zł - dostawa GRATIS. oferta i zamówienia: Salmix s.c. Laski, ul. Zielona 3 Tel./fax , tel

11 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 27 marca 2002 roku o godz w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Izabelin odbędzie się sesja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Laski - Laski część A. Dom Kultury w Laskach zaprasza 14 kwietnia o godzinie (niedziela) wystąpi w swoim najnowszym recitalu MARIAN OPANIA Bilety w cenie: 20 zł - normalne, 10 zł - ulgowe do nabycia: w Domu Kultury w Laskach, ul. Południowa 23; w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42 A, od 3 kwietnia w godzinach otwarcia placówek. MAGIEL PRASUJ CY Izabelin, ul. Szkolna 11 poniedziałek - piątek sobota tel NAPRAWA TELEWIZORÓW, VIDEO profesjonalnie z gwarancj¹ Izabelin, ul. Sienkiewicza 54 tel , kom Maryla Łukasińska Firmowy punkt sprzeda y Bauma-Unicom MINEX KOSTKI BAUMA MATERIA Y BUDOWLANE OPA, SKUP Z OMU Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2 tel pon.-pt , soboty Poszukujemy do celów dokumentacyjnych i wystawienniczych archiwalnych zdjęć, przedstawiających izabelińskie obiekty bądź pejzaże okresu przedwojennego (do wypożyczenia). Dom Kultury w Laskach tel Terminarz spotkań piłkarskich Klubu Sportowego Ryś Laski - runda wiosenna 2002 rok: Seniorzy (niedziela) godz Ryś Laski - Impet Łajski (niedziela) godz Ryś Laski - Lotos Jabłonna (niedziela) godz Ryś Laski - Tarpan Tarczyn (niedziela) godz Ryś Laski - Marymont II W-wa (niedziela) godz Ryś Laski - Huragan Grochale Juniorzy (niedziela) godz Ryś Laski - Sparta Jazgarzew (niedziela) godz Ryś Laski - Chlebnia (niedziela) godz Ryś Laski - Rotawia Nieporęt (niedziela) godz Ryś Laski - Naprzód Brwinów (niedziela) godz Ryś Laski - Promyk Nowa Sucha Trampkarze (sobota) godz Ryś Laski - Zwar Międzylesie (sobota) godz Ryś Laski - OSIR Targówek (sobota) godz Ryś Laski - Korona Góra Kalwaria (sobota) godz Ryś Laski - Victoria Zerzeń Kibiców piłki nożnej - zapraszamy na boisko! Gabinet Kosmetyczny Jolanta Sulewska-Nowak oczyszczanie twarzy wosk mini lift henna guam agyptos Warszawa, Plac Inwalidów 3 tel Listy do Sąsiada gazeta Gminy Izabelin, wydawana przez Dom Kultury w Laskach. Redaguje kolegium: Maryla Łukasińska, Marek Ferchmin. Kontakt z redakcją: Dom Kultury w Laskach, ul. Południowa 23, Izabelin, tel Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. Skład: ZOOM Ogłoszenia przyjmuje: Biuro ogłoszeń w Izabelinie, ul. Sienkiewicza 70 (róg ul. 3 Maja), tel Cennik ogłoszeń: 1 cm ,50 zł + VAT, cała strona zł + VAT, strona ostatnia zł + VAT; powtórzenia z 10% rabatem. Minimalny format ogłoszenia: 10 cm 2. Ogłoszenia drobne o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów - bezpłatnie; zgłoszenia bezpośrednio do redakcji. Termin składania zamówień do 10 każdego miesiąca. Prosimy o nadsyłanie listów. Listy do Sąsiada Marzec

12 INWESTYCJE WODOCIĄGOWE W GMINIE IZABELIN

Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN 1427-3365 gminny miesięcznik bezp³atny Maj 2004 Nr 9 (93) W południe 1 maja na maszt przed Urzędem Gminy została uroczyście wciągnięta flaga Unii

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3(201)

marzec 2014 nr 3(201) marzec 2014 nr 3(201) 6 m 4 m 11 m Granice obszaru objętego planem (Obszar w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska") Obiekty i obszary chronione z tytułu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 ISSN 1508-5864 s. 1 Egzemplarz bezp³atny Nr 3 (121) MARZEC 2010 ROK (XII) CHOCZEWSKIE W dzisiejszym numerze: XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo - absolutorium dla

Bardziej szczegółowo

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY Budżet Gminy na rok W numerze 2 Twój podatek dla gminy Wkrótce projekt regulaminu w sprawie czystości XV Powiatowy Konkurs Muzyczny Stare Babice Zwrot

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 egzemplarz bezpłatny / nakład 2500 egz. WYDARZENIA 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 7 LUTEGO 2015R. DĘBSKA

Bardziej szczegółowo

Pokaż firmę na Targach Rolnych

Pokaż firmę na Targach Rolnych Pokaż firmę na Targach Rolnych Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości na trwałe wpisały się w kalendarz imprez wystawienniczych na Mazowszu. W tym roku 26 kwietnia odbędzie się 16. edycja imprezy,

Bardziej szczegółowo

Nr 6/70 czerwiec 2004

Nr 6/70 czerwiec 2004 Nr 6/70 czerwiec 2004 ISSN 1425-7386 Turniej Europejski Fundacja Wspierania Integracji Europejskiej Viadrina i III Liceum Ogólnokształcące zorganizowały 26 kwietnia w hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 UCHWAŁY

Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1076 Nr VII/60/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE DWUTYGODNIK * ROK XX * 23 MARCA 2007 * NR 6 (266) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ WODKOM POSPRZĄTA Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem Fot. ŁG - Pierwszy dzień wiosny w SP nr 1 MINISTER

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Nowina. Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala. Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal

Nowina. Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala. Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal Nowina W galerii oczu jasny obraz wiosny Przestrzenie wystające mgłą seledynu Bukiet kaczeńcy wśród sepii trzcin Miodowe włosy wierzb splątane w warkocze nadziei Biały obrus utkany w złote nici radości

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20 ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 W NUMERZE Strona 3 Referendum gminne Strona 4 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem Strona

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński Fot. E. Soński Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

26/2010 W NUMERZE: INWESTYCJE NIE ZASYPIAJĄ NA ZIMĘ BĘDZIE SZYBKI INTERNET DLA BIELSKA-BIAŁEJ STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2011 ROK

26/2010 W NUMERZE: INWESTYCJE NIE ZASYPIAJĄ NA ZIMĘ BĘDZIE SZYBKI INTERNET DLA BIELSKA-BIAŁEJ STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2011 ROK 26/2010 W NUMERZE: INWESTYCJE NIE ZASYPIAJĄ NA ZIMĘ Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zamyka ostatnie w tym roku inwestycje i przygotowuje nowe dokumentacje, przetargi i koncepcje planistyczne na rok

Bardziej szczegółowo

NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA

NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA Grudzień 2011 nr 12 (36) NASZE gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 www.naszemiasto-fmk.pl MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA PO CO NAM PARK KULTUROWY By ustrzec Mirków przed rozwojem funkcji, które zniszczą

Bardziej szczegółowo