Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres r. Str. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Finansowe Za okres r. Str. 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str Bilans str Rachunek zysków i strat str Informacja dodatkowa str. 9 Str. 2

3 Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 1.1 Informacje o Spółce a. Podstawowym celem Fundacji jest: pogłębianie i promowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpraca z innymi mediami na rzecz krzewienia dialogu społecznego, zapobieganie i walka z wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, rasowym, działania promujące i krzewiące tolerancję religijną i kulturową, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć aktywizujących edukację, działalność na rzecz osób starszych, w tym na rzecz osób w wieku emerytalnym, budowanie dialogu społecznego b. Siedziba Fundacja Dobre Wieści ul. Powsińska Warszawa c. Rada Fundacji Mariusz Walter Kazimierz Sowa Barbara Kusztal d. Zarząd Małgorzata Olszewska Prezes e. Organ prowadzący rejestr Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy nr KRS: Czas trwania działalności Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. 1.3 Okres objęty sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje dane finansowe za pierwszy rok obrotowy od 22 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Str. 3

4 Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 1.4 Zasady (polityki) rachunkowości 1. Wycena aktywów i pasywów w walutach obcych Aktywa pieniężne i zobowiązania wyrażone w walutach obcych na dzień wyceny przelicza się na złote po średnim kursie NBP obowiązującym na dzień wyceny. Transakcje w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów banków, z usług których jednostka korzysta obowiązujących na dzień zawarcia danej transakcji albo według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego transakcję. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz przeliczenia aktywów i zobowiązań pieniężnych według kursów wymiany walut na dzień wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. 2. Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej ujmowane są nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 3. Środki trwałe W pozycji tej ujmowane są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Fundacji. Środki trwałe w momencie przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia. Późniejsze nakłady na środek trwały zwiększają jego wartość bilansową, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska z tego tytułu korzyści ekonomiczne, a koszt tej pozycji można wiarygodnie wycenić. Wszelkie pozostałe nakłady, a także wydatki na naprawę i konserwację, są odnoszone do rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w celu rozliczenia metodą liniową ceny nabycia lub kosztów wytworzenia danego środka trwałego pomniejszonych o szacunkową wartość końcową, przez przewidywany okres ekonomicznej użyteczności: Okres Urządzenia techniczne i ogólnego zastosowania Meble i wyposażenie 4-10 lat 4-10 lat Inwestycje w obcych środkach trwałych są amortyzowane przez okres ich użytkowania, nie dłuższy jednak od okresu obowiązywania umowy. Na każdy dzień bilansowy weryfikowane są i w razie potrzeby korygowane wartości końcowe i przewidywane okresy użytkowania środków trwałych. Zyski lub straty na sprzedaży ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z wartością bilansową sprzedanych środków trwałych i uwzględnia w wyniku z działalności operacyjnej. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. Str. 4

5 Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 4. Rozrachunki Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Fundacji. Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Na środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 6. Rozliczenia międzyokresowe czynne Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: - długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, - krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. 7. Rezerwy na przyszłe zobowiązania Rezerwy są ujmowane, gdy Fundacja jest związana prawnym lub zwyczajowym zobowiązaniem wynikającym z przeszłych zdarzeń oraz gdy występuje duże prawdopodobieństwo, że wymagany będzie wypływ zasobów związanych z określonymi korzyściami ekonomicznymi w celu wywiązania się z tego obowiązku, a wielkość zobowiązania może być wiarygodnie oszacowana. Rezerwy wykazywane są w wartości bieżącej nakładów, które zgodnie z przewidywaniami będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. 8. Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu kredyty i pożyczki są wykazywane według zamortyzowanego kosztu. Wszelkie różnice między wpływami z emisji (pomniejszonymi o koszty transakcyjne) a wartością wykupu są rozpoznawane w rachunku zysków i strat przez okres trwania pożyczki lub kredytu, za pomocą metody efektywnej stopy procentowej. Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że Fundacja posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Str. 5

6 Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 9. Kapitał własny Na dzień bilansowy fundusz założycielski wykazuje się w wysokości wymienionej w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację i wpisany do KRS. Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich. Zysk z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi, przeznaczony jest na cele statutowe i powiększa majątek Fundacji. 10. Przychody, koszty, wynik finansowy Rachunek zysków i strat Fundacja sporządza według wariantu porównawczego. Przychody i zyski Za przychody i zyski Fundacja uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu funduszu Fundacji lub zmniejszenia jego niedoboru. Za przychód ze sprzedaży okresu sprawozdawczego uważa się wszystkie przychody należne. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych. O wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia funduszu Fundacji lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez akcjonariuszy. Wynik finansowy Na wynik finansowy składają się: 1. wynik z działalności statutowej, w tym z tytułu przychodów i kosztów pośrednio związanych z działalnością statutową jednostki, 2. wynik z działalności operacyjnej, 3. wynik operacji finansowych, 4. wynik operacji nadzwyczajnych, Wynik Fundacji nie jest obciążony podatkiem dochodowym. Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1, pkt.4 i 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 1.6 Prównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Fundacji, zatem nie zawiera danych porównawczych. Str. 6

7 Bilans 2. Bilans AKTYWA Lp. Tytuł nota Stan na r. A AKTYWA TRWAŁE I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe 708 B AKTYWA OBROTOWE I Inwestycje krótkoterminowe II Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 322 AKTYWA RAZEM PASYWA Lp. Tytuł nota Stan na r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Kapitał (fundusz) podstawowy II Zysk (strata) z lat ubiegłych - III Zysk (strata) netto B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I Zobowiązania krótkoterminowe 858 II Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Str. 7

8 Rachunek zysków i strat 3. Rachunek Zysków i Strat Wariant porównawczy Lp. Tytuł nota A r. Przychody z działalności statutowej: od jednostek powiązanych I Składki brutto określone statutem - II Inne przychody określone statutem B Koszty realizacji zadań statutowych C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) D Koszty ogólno administracyjne I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii 184 III Usługi obce IV Podatki i opłaty, w tym: V Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne VI świadczenia - VII Pozostałe koszty rodzajowe - E Wynik na działalności statutowej (C-D) F Pozostałe przychody operacyjne 292 I Inne przychody operacyjne 292 G Pozostałe koszty operacyjne - I Inne koszty operacyjne - Wynik finansowy na działalności H operacyjnej (E+F-G) I Przychody finansowe - I Inne - J Koszty finansowe - I Inne - K Wynik finansowy z działalności statutowej (H+I-J) L Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (L.I. - L.II.) - M Wynik finansowy brutto (K±L) Podatek dochodowy i pozostałe N obciążenia - P Wynik finansowy netto (M-N-O) Str. 8

9 Informacja dodatkowa 4. Informacja dodatkowa 4.1 Wartości niematerialne i prawne Na kwotę wartości niematerialnych i prawnych składają się zakupione przez Fundację oprogramowania komputerowe jak również logotyp Fundacji: - program Symfonia Forte program Kadry i Płace logotyp Fundacji Rzeczowe aktywa trwałe Na kwotę rzeczowych aktywów trwałych składają się otrzymane nieodpłatnie dwa zestawy komputerowe: - HP dc 7700 CMT Core 2Duo (2szt.) Inwestycje krótkoterminowe Na kwotę inwestycji krótkoterminowych składają się środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych: - rachunek podstawowy PLN rachunek pomocniczy PLN Propozycja co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy Stratę netto za rok 2013 w wysokości Zarząd proponuje pokryć z zysków przyszłych okresów. 4.4 Rozliczenia międzyokresowe Główną pozycją rozliczeń międzyokresowych jest kwota darowizny w wysokości Struktura przychodów Głównym przychodem Fundacji są otrzymane darowizny od osób prawnych: - darowizna od Fundacji Orlen Dar-Serca darowizna od Philip Morris International darowizna od Telewizji Religia Sp. z o.o Struktura kosztów Fundacja ponosi koszty realizacji celów statutowych jak również koszty ogólno - administracyjne związane z funkcjonowaniem Fundacji. Koszty ogólno administracyjne wyniosły Koszty realizacji celów statutowych wyniosły projekt Orlen Alfabet Serca projekt Philip Morris Pożyczony dzień z życia Projekt Philip Morris, na który Fundacja otrzymała darowiznę w łącznej kwocie będzie kontynuowany w roku następnym. Str. 9

10 Informacja dodatkowa 4.7 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem 4.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia Nie występują zobowiązania warunkowe, Fundacja nie udzielała gwarancji i poręczeń, także wekslowych. 4.9 Zatrudnienie W roku obrotowym Fundacja nie zatrudniała pracowników Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje z podmiotami powiązanymi są realizowane na warunkach rynkowych Przychody Lp. Spółka r. 1. Telewizja Religia Sp. z o.o RAZEM Koszty Lp. Spółka r. 1. Telewizja Religia Sp. z o.o RAZEM Zobowiązania Lp. Spółka r. 1. Telewizja Religia Sp. z o.o. 615 RAZEM 615 Str. 10

11 Informacja dodatkowa 4.11 Kontynuacja działalności Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności przez Fundację w niezmniejszonym istotnie zakresie w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Małgorzata Olszewska Prezes Zarządu Warszawa, 15 marca 2014 r. Str. 11