Wykaz publikacji. 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz publikacji. 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński Wykaz publikacji Monografie, komentarze 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999 r. (autor komentarza do art , s ) 2. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) wymiennokartkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, (autor komentarza do art , s. A/94-60 do A/94-131) 3. Encyklopedia prawa bankowego, red. W.Pyzioł, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000 (autor haseł: akredytywa, akredytywa dokumentowa, akredytywa pieniężna, bankowy tytuł egzekucyjny, ELIXIR, hipoteka bankowa, KIR S.A., polecenie zapłaty, POS, rozrachunki międzybankowe, saldo, SYBIR, tytuł wykonawczy, zlecenie płatnicze) 4. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) (książkowe), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2002 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ; s i ) 5. Hipoteka kaucyjna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002 (s. 446) 6. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 3 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2003 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ; s i ) 7. Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 2 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2005, (s oraz ) 1

2 9.Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakmycze, (wydanie I) Kraków 2004, (s ) 10. Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakmycze, (wydanie II, zmienione) Kraków 2005, (s ) 11. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, red. S.Włodyka, (wydanie II), Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006, (s ); (aktualizacja i uzupełnienie tekstu G.Tracza z wydania I) 12. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 4 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2005 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ), (s , ) 13. Sachenrecht, w: Einfürung in das polnische Recht, Wydawnictwo C.H. Beck, München 2005 (wspólnie z A.Liebscher), (s ) 14. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 5 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2007 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ), (s , ) 15. Principles of the Existing EC Contract Law, Contract I (Pre-contractual Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms), wydawnictwo Sellier, München 2007, współautor komentarza do przepisów o informacjach przedkontraktowych w komunikacji elektronicznej (s ), o niedyskryminacji (s ) oraz komentarza do przepisów o wykonaniu zobowiązania (s ), 16. Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 2, Warszawa 2007, (s oraz ) 2

3 17. Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Jerzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla, red. M. Pecyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, autor uzasadnienia (s , , , ) 18. Wprowadzenie, w Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, Warszawa 2009 (s ) 19. Transfer of movables in Poland, raport krajowy, w: National Reports on the Transfer of Movables in Europa, vol. 4, red. W.Faber, B. Lurger, Sellier, München 2011 (s ) (wspólnie z K. Zaradkiewiczem) 20. Principles of the Existing EC Contract Law, Contract II. General Provisions. Delivery of Goods. Package Travel and Payment Services, wydawnictwo Sellier, München 2009, współautor komentarza do art. 1:301-1:303 (s ), 3:101-3:203 (s ), art. 7:101-7:104 (s ), art. 7:201-7:202 (s ), art. 8:301(s ), art. 8:303 (s ) 21. Financial services in European Union private law, w The Cambridge Companion to European Union Private Law, ed. Christian Twigg-Flesner, Cambridge University Press Cambridge 2010, (s ) 22. Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011 (ss. 624), współautor (wprowadzenie i rys prawnoporównawczy, s ; komentarz do art , s ) 23. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 3), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s (aktualizacja i uzupełnienie tekstu z wydania II) 3

4 24. Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 3 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s Kredyt. Kredyt konsumencki, w: System prawa prywatnego, t. 8, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s Hipoteka, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2012, s Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2013, s Wprowadzenie, w Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, wydanie 2 (zmienione), Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (s ) 29. Księgi wieczyste i hipoteka, red. J. Pisuliński, Lexis Nexis, Warszawa 2014, autor komentarza do art. 1 (s ), art. 4 ( ), art. 10 (s ), art (s ), art (s ) 30. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 4), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s (aktualizacji tekstu do wydania 4 dokonał Ł.Przyborowski) Artykuły 1. Die clausula rebus sic stantibus als Instrument der Milderung negativer Folgen der Marktdestabiliät auf Grund der Obligationsverhältnisse. Bemerkungen de lege ferenda, Archivum Iuridicum Cracoviense 1990 r., vol. XXIII (wspólnie z J. Preussner-Zamorską), s

5 2. Małżonkowie jako podmioty praw spadkowych (polemika), Nowe Prawo nr 1-3/1991, s Nowa ustawa o łączności, Państwo i Prawo nr 4/1992 (wspólnie z J. Preussner- Zamorską), s Niektóre problemy związane z terminem do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Rejent nr 6/1992, s Przedmiot i treść hipoteki. Zagadnienia wybrane, Rejent nr 9/1992, s Charakter prawny gwarancji bankowej, Monitor Podatkowy nr 2/1994, s Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych przez banki, Prawo Bankowe nr 3/1995, s Cywilnoprawna problematyka kart kredytowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 2/1996, s O zastawie rejestrowym (w związku z projektem ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów), Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 4/1996 (wspólnie z J.Skąpskim), s Bankowy tytuł egzekucyjny, Prawo Bankowe nr 1/1998, s Hipoteka jako forma zabezpieczenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, Rejent nr 12/1997, s Niektóre zagadnienia związane z gwarancją bankową, Prawo Bankowe nr 4/1998, s Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów w stosunkach kredytowych, w Ochrona konsumenta, Część I Opracowania analityczne, red. E. Traple, M. Du Vall, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (wspólnie z G. Traczem), s

6 14. Das neue polnische Gesetz ueber das Bankrecht, Wertpapier Mitteilungen nr 27/1999, s Hipoteka ustawowa w ordynacji podatkowej, Rejent nr 5/2000, s Zrzeczenie się dziedziczenia w prawie niemieckim, Rejent nr 12/1999, s Dostosowanie prawa polskiego do dyrektywy UE 97/5 o przelewach transgranicznych, Prawo Bankowe nr 1/2000 (dodatek W drodze do Unii Europejskiej ), s (wspólnie z G. Traczem) 18. Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz banku, Prawo Bankowe nr 2/2000, s Wpływ wadliwości stosunku waluty na rozliczenia między wystawcą a posiadaczem karty płatniczej, Prawo Bankowe nr 10/2000, s Dostosowanie prawa polskiego do regulacji europejskich w zakresie umów sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, w: Zmiany w ustawodawstwach państw Europy Środkowo-Wschodniej dostosowujące te kraje do standardów prawnych Unii Europejskiej. Materiały z konferencji międzynarodowej Jasło - Wrzesień 2000, s O długu na nieruchomości (Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kodeks postępowania cywilnego, o listach zastawnych i bankach hipotecznych, prawo o notariacie), Transformacje Prawa Prywatnego 1/2001, s Podstawowe założenia ustawy o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 6/2001, s

7 23. Zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości hipoteka czy dług na nieruchomości, w: Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa okazji 150 lat TBSP UJ, Kraków 2001, s Ustawa o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 9/2001, s Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości, KPP 1/2002, s Der Verbraucherkredit in Polen, Wertpapier Mitteilungen 18/2002, s Umowy związane (na przykładzie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i umowy o kredyt konsumencki), Monitor Prawniczy 21/2002, s Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, Monitor Prawniczy 3/2003 (cz. I), s , i 4/2003 (cz. II), s Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawo Bankowe 1/2003, s Dopuszczalność obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej, nota do Profesjonalnego Serwisu Bankowego, Wydawnictwo ABC (wersja elektroniczna), styczeń Ochrona konsumentów. Świadczenie usług finansowych na odległość (Wprowadzenie), KPP 2/2003, s Rozrachunki międzybankowe, Rachunkowość. Poradnik praktyczny, 5/2003, s Dingliche Sicherheiten nach dem polnischen Gesetz über Konkurs und Sanierung, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. I, Kraków-München 2004, s (wspólnie z M. Liebscherem) 34. Die Zahlungskartenvertrag im polnischen Recht, w: Festschrift für Walther Hadding, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2004, s

8 35. O nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, Monitor Prawniczy 19/2003, s Odpowiedzialność posiadacza karty płatniczej za operacje dokonane przez osobę nieuprawnioną, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004, s Odpowiedzialność stron umowy o elektroniczny instrument płatniczy, Prawo Bankowe 3/2004, s Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen im polnischen Recht, w: Transfer of Title Concerning Movables Part I Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen in Europa Teil I (Introduction, Estonia, Italy, Poland, Portugal, Scotland, Slovenia, Spain), red. J.M. Rainer, J. Filip-Fröschl, Frankfut am Main 2006, s Prawo konsumenckie w systemie prawa cywilnego, w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.) red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, Prawo Bankowe 2005, nr 6, s Zabezpieczenia finansowe w systemie prawa cywilnego, PPH 6/2005, s O planowanej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece i wprowadzeniu długu gruntowego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/2005, s Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste konsekwencje dla procesu inwestycyjnego (wspólnie z S. Dudzikiem), Samorząd Terytorialny 5/2006, s

9 44. O możliwości stworzenia zasad europejskiego prawa zobowiązań umownych, w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007, s Informationspflichten der Banken gegenüber deren Kunden im polnischen Recht, w: Information als Gegenstand des Rechts, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Kraków 2006, s Kilka pytań o europejski kodeks cywilny, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2006, s Ugody i dokumenty urzędowe jako podstawa egzekucji w świetle rozporządzenia (WE) nr 805/2004, Europejski Przegląd Sądowy 4/2007, s Ocena regulacji cywilnoprawnych w prawie bankowym, w: Europeizacja prawa prywatnego, t. II, Warszawa 2008 (Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Wiśle), s Ziele des Insolvenzverfahrens und dingliche Sicherheiten, w: Krakauer- Augsburger Rechtsstudien, t. III Rechtliche Steuerung von Wirtschaftsprozessen, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s Das Verhältnis der Mängelgewährleistungsvorschriften und der Vorschriften über die Vertragswidrigkeit von Verbrauchsgütern zu den allgemeinen Vorschriften über die Nicht- oder Schlechterfüllung (wspólnie z A. Kurowską), ZfRV [Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht] 2007, nr 3 (Juni), s Hipoteka na nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa 9

10 europejskiego. Księga pamiątkowa dla Romualda Sztyka, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007, s Reklamacja transakcji dokonanej kartą płatniczą - uwagi polemiczne, Prawo Bankowe 10/2007, s W sprawie zgodności art. 145 ust. 2 prawa bankowego z prawem wspólnotowym, Prawo Bankowe 11/2007, s Europejski nakaz zapłaty, Europejski Przegląd Sądowy 1/2008, s Perspektywy bankowego prawa prywatnego, Monitor Prawa Bankowego 1/2011, s Zuwendungen unter Lebenden und Pflichtteilsrecht im Lichte des Europäischen Internationalen Privatrechts. Landesbericht Polen, 2009 (w druku) 57. Orzeczenia sądu w europejskim postępowaniu nakazowym, Europejski Przegląd Sądowy 1/2009, s Projekt przepisów ogólnych o wykonaniu zobowiązań, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, C.H.Beck, Warszawa 2010, s Obowiązki informacyjne banku dopuszczalność przekazywania informacji w ogólnych warunkach umów i regulaminach, w: Ochrona konsumenta w obrocie bankowym Nowe rozwiązania prawne, dodatek do Monitor Prawniczy 23/2008, s Vollharmonisierung im Systemvergleich. Gemeinsamer Referenzrahmen und Vorschlag der Horizontalrichtlinie zum Verbraucherrecht, w: Vollharmonisierung im 10

11 Privatrecht. Die Konzeption der Richtlinie am Scheideweg?, B. Gsell, C. Herrestahl (hrsg.), Mohr Siebeck, Tübingen 2009, s Die Vielfalt der Rechtsordnungen und die Harmonisierung des europäischen Privatrechts, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. IV, Wettbewerb der Staaten Wettbewerb der Rechtsordnungen, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s Vorschlag für eine Richtlinie über Verbraucherrechte Konsequenzen für das polnische Schuldrecht, w: Konsumentenschutz in Zentral-und Osteuropa, Welser (Hrsg), Wien 2010, s Kredyt konsumencki nowe wyzwania dla sektora usług kredytowych, w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji nowe wyzwania, red. K. Markowski, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s Arbeiten am Entwurf des neuen polnischen Zivilgesetzbuches, w: Reforma súkromného práva v Strednej a Východnej Európe. Die Reform des privatrechts in Mittel-und Osteuropa, editor Jan Lazar, Trnava 2009, s Verfügung über frei gewordene Hypothekenstellen, w: Ius est ars boni et aequi. Festschrift für Stanisława Kalus, M. Habdas, A. Wudarski (Hrsg) Frankfurt am Main 2010, s Die Evolution des polnischen Vertragsrechts. Aktuelle Lage und Zukunft, European Review of Contract Law 2010, vol. 6, number 3, s Zasada szczegółowości i akcesoryjności hipoteki po nowelizacji, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s Die deutsche Grundschuld und die polnische Hypothek nach der Novelle Ähnlichkeiten und Unterschiede, w: Deutschland und Polen in der Europäischen 11

12 Rechtsgemeinschaft, red. Ch. Von Bar, A. Wudarski, wyd. Sellier European Law Publisher, München 2012, s Die Auslegung der europäischen Rechtsvorschriften am Beispiel der Vorschriften über die Schriftform, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien t. V, Die Grenzen der rechtsdogmatischen Interpretation, 2011, s Umowa o kredyt wiązany w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, w: Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Wrocław 2011, s Konstruktion und Form des Rechtsgeschäfts und der Willenserklärung in der polnischen dogmatischen Diskussion und in der Rechtspraxis des 20. und 21. Jahrhunderts, w: Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten, Ch. Baldus, W. Dajczak (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s W sprawie rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego. Uwagi na tle projektu rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego, Problemy Prawne Prawa Prywatnego Międzynarodowego t. 10 (2012), s W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji), Transformacje Prawa Prywatnego 1/2012, s Wege zu einem einheitlichen Privatrecht in Europa, w: Vom ABGB zum Europäischen Privatrecht. 200 Jahre Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch in Europa, R. Welser (red.), Manz Verlag, Wien 2012, s Odpowiedzialność dewelopera za wady lokalu lub budynku, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Oleszce, 12

13 red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012, s O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, w: Zeszyt jubileuszowy dla pani profesor Janiny Preussner-Zamorskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s Stosowanie wspólnych europejskich przepisów o sprzedaży do treści cyfrowych, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s Zakres instrumentu opcjonalnego, w: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Warszawa 2012, s Handlungsvollmacht nach polnischem Recht, Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten, Ch. Baldus, W. Dajczak (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s The content and structure of the CESL, w: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica, Tomus L III, Budapest 2012, s The application of the CESL to a contract for the supply of digital content (e.g. software), w: The Making of European Private Law: Why, How, What, Who, L. Moccia (ed.), Sellier European Law Publisher, Munich 2013, s

14 82. Forma czynności następczych, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Lexis Nexis Warszawa 2012, s Arbeiten am neuen polnischen Zivilgesetzbuch - zwischen Tradition und den Entwürfen der Vereinheitlichung des europäischen Privatrechts in Europa, w: Die Rekodifikation des Privatrechts in Zentral und Osteuropa zwischen Reformbedarf und Tradition, R. Welser (Hrsg.), Wien 2013, Manz Verlag, s Die Bankgarantie im polnischen Recht, w: Das Recht der Kreditsicherung in Zentral und Osteuropa, R. Welser (Hrsg.), Wien 2014, Manz Verlag, s Die Entwicklung des europäischen Zivilrechts. Gedanken namentlich zum Entwurf eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, GPR 5/2013, s Europejskie poświadczenie spadkowe, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński i M. Podrecka, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s Dlaczego umowa deweloperska nie jest umową nazwaną?, Rejent 12/2013, s Koncepcja prawa do mieszkania w poselskich projektach ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych (druki nr 816, 819 i 864) uwagi krytyczne, w: Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, K. Łoś (red.), Bielko-Biała 2014, s Zagraniczne orzeczenia, ugody sądowe i dokumenty urzędowe w rozporządzeniu 650/2012, w: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014, s

15 91. Fiducie v Polském právu, w: Trust a srovnatelné instytuty v Evropě, K. Tichý, K. Ronovská, M. Koci (eds.), Praha 2014, s (wspólnie z J. Michalikiem) Glosy 1. do wyroku SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/1990, s do uchwały SN (7) z r., Państwo i Prawo nr 6/1991, s do uchwały SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 9/1991, s do wyroku SN z r., Prawo Bankowe nr 1/1995, s do wyroku SN z r., Rejent nr 5/1995, s do uchwały SN z r., Rejent nr 2/1996, s do uchwały SN z r., Prawo Bankowe nr 4/1999, s do uchwały SN z r., Prawo Bankowe nr 11/2002, s do uchwały SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/2003, s glosa do wyroku SN z r., Prawo Bankowe 9/2004, s glosa do postanowienia SN z r., OSP 11/2007, s glosa do uchwały z r. (wspólnie z I. Karasek), Przegląd Sądowy 7-8/2007, s Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, Forum Prawnicze 2010, nr 1, s (wspólnie z M. Kućką i K. Pałką) 14. Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, Forum Prawnicze 2011, nr 1 (3), s (wspólnie z K. Pałką) 15

16 15. Komentarz do uchwały SN z 26 listopada 2008 r., III CZP 100/08, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata , red. K. Pietrzykowski, Sopot 2011, s Komentarz do uchwały SN z 19 listopada 2010 r., III CZP 85/10, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata , red. K. Pietrzykowski, Sopot 2012, s Komentarz do uchwały SN z 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata r., red. K. Pietrzykowski, Sopot 2013, s Recenzje 1. Grzegorz Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kantor Zakamycze, Kraków 1998, opublikowana w Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/1999, s Anna Stangret, Zastaw na rzecz banku na wierzytelnościach zbywalnych w drodze przelewu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, opublikowana w Prawie Bankowym 2006, nr 2, s Inne publikacje 1. Zbiór kazusów z prawa cywilnego, skrypt, Kraków 1993 r. (współautor), 2. Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1997 r. (współautor i redaktor), 3. Tłumaczenie dyrektywy UE nr 1999/44 o sprzedaży konsumenckiej, KPP 2001, z. 2, s , 16

17 4. Miało być inaczej. Ustawa o kredycie konsumenckim do poprawki, Rzeczpospolita nr 137 z r., s. C3 (wspólnie z dr G.Traczem) 5. Nieprecyzyjny przepis. Czy małżonkowie mogą ustanowić hipotekę, Rzeczpospolita nr 268 z r., s. C 3 6. Dług gruntowy, czyli nowy rodzaj zabezpieczenia, Rzeczpospolita nr 79 z r., s. C 4 7. Ustawa jedno, umowy co innego (Prawo konsumenckie. Banki proponują posiadaczom kart kredytowych regulacje niezgodne z przepisami), Rzeczpospolita z r. 8. Ustawa jedno, a banki co innego (Ochrona konsumentów. Użycie karty kredytowej przez osobę nieuprawnioną), Rzeczpospolita z r. 9. Stefan Grzybowski ( ), Rocznik PAU Rok 2003/2004 (Kraków 2005), s Regulacje prawne oraz propozycje legislacyjne uregulowania statusu prawnego poradni, (rozdział) w: Studencka poradnia prawna, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2005, s Każda ustawa rzepkę sobie skrobie (Wspólny rachunek bankowy), Rzeczpospolita z r. 12. Działalność grupy Acquis, w: W pół drogi. Prawo umów i unifikacja europejskiego prawa prywatnego (Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Seminarium w Krakowie stycznia 2006 r.), Kraków 2007, s Możliwy kształt umowy o odwrócony kredyt hipoteczny (reverse mortgage). Zakres koniecznych zmian w prawie bankowym i innych ustawach, Finansowanie Nieruchomości, czerwiec 2008, s

18 14. Ograniczone prawa rzeczowe w wybranych systemach prawnych a przyszła regulacja tych praw w nowym Kodeksie cywilnym, w: Studia Prawa Prywatnego 4/2008, s. III-V. 15. Angleichung an das Recht der EG In Polen im Wettbewerb mit amerikanischen Modellen, w: K. Lankosz, P.Ch. Müller-Graff, U.Fink, Osteuropäische Nachbarschaft der Europäischen Union, (Nomos) Baden-Baden 2009, s, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa wprowadzenie, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011, s Jak zlikwidować naukowe czasopisma prawnicze, Rzeczpospolita z 8 lutego 2012, s. C Słowo wstępne, Rejent grudzień 2012 (wydanie specjalne), s Wstęp, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2013, s Redakcja wydawnictw 1. D.Rogoń, K.Włodarska, M.Rusinek, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, red. J.Pisuliński, Warszawa 2004, s Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, t. 1 Prawo cywilne, Warszawa 2008, s Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2011, nr 6, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 2, s

19 6. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 4, s Zeszyt jubileuszowy dla pani profesor Janiny Preussner-Zamorskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Lexis Nexis Warszawa 2012, s. 855 (współredaktor wraz z P. Tereszkiewiczem i F. Zollem) 9. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 6, s Rejent grudzień 2012 (wydanie specjalne), s Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 882 (współredaktor wraz z M. Pecyną i M. Podrecką) 12. M. Kućka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 2, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 4, s Księgi wieczyste i hipoteka, red. J. Pisuliński, Lexis Nexis, Warszawa 2014, ss M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 6, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2014, nr 2, s Niepublikowane 19

20 Rozprawa doktorska pt. Przekaz i jego funkcjonowanie w obrocie, Kraków 1994 r. 20

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Monografie i opracowania monograficzne 1. Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980. 2. Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz

Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz 1. M. Fedorowicz, Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej a samodzielność krajowego nadzorcy. Wystąpienie i referat podlegający

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI MONOGRAFIE PRAWNICZE NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA ANETA KAŹMIERCZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANETA KAŹMIERCZYK NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Kredyt konsumencki i ochrona konsumenta bankowego Warszawa, 3-4 października 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Sonata. Udział w niniejszym seminarium pozwala na

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr hab. Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Źródła prawa

Konspekt. Źródła prawa dr Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż na raty; 2. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej;

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wykaz aktów normatywnych Wstęp Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wykaz aktów normatywnych Wstęp Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXVII Wykaz aktów normatywnych... Wstęp... XIII XIX XLIX Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu... 1 1. Rys historyczny instytucji

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Krzysztof Ślebzak

Wykaz publikacji. Krzysztof Ślebzak Krzysztof Ślebzak Wykaz publikacji Monografie i komentarze: 1. Współautor: AIDS w prawie pracy i prawie socjalnym, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, współautor: A. Kijowski, red. A.J. Schwarz 2. Współautor:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo PIOTR STARZYŃSKI, MACIEJ PRAWO KARNE MATERIALNE W NAUCE O 978-83-7641-809-4 NAWACKI BEZPIECZEŃSTWIE DIFIN 3 1. ALIMENTY A PRAWO KARNE PRAKTYKA WYMIARU 978-83-7806-179-3 DANUTA JOANNA SOSNOWSKA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE. I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych. 2. Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim, Zakamycze 2003,

PUBLIKACJE. I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych. 2. Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim, Zakamycze 2003, Dr hab. Marlena Pecyna PUBLIKACJE I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych 1. Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa 2004 r., ss. 312

Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa 2004 r., ss. 312 dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 201 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku Termin ów Liczba jednostek szkoleniowych [godziny ów] Forma

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Wykładowca: dr Piotr Rodziewicz Terminy konsultacji: - 27.11.2016 r. (niedziela) godz. 11:30 13:30, gab. 0.04D - 18.12.2016 r. (niedziela) godz. 14:00 15:00, gab. 0.04D - 07.01.2017 r. (sobota) godz. 11:30

Bardziej szczegółowo

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: Taksa notarialna I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa do 3 000 zł 100 zł powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł powyżej

Bardziej szczegółowo

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Taksa notarialna stawki notarialne Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564) I.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r. Nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B 11. B 12. C 13. B 14. C 15. A 16. C 17. C 18. B 19. B 20. A 21. C Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Prezentacja dla SBDiM Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Hipoteka po nowemu... 20 lutego 2011 roku zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14716 Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5.

1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5. 1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5. Status przedmiotu: Obligatoryjne 6. Rok studiów, semestr: III rok,

Bardziej szczegółowo

Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O

Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O W Y D Z I A Ł U P R A W A I A D M I N I S T R A C J I U N I W E R S Y T E T U J A

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych Zenon Marmaj - sędzia Ministerstwo Sprawiedliwości Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych 1. Jeśli Sejm zechce uchwalić ustawę noszącą taki właśnie tytuł, to niebawem możliwe będzie ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 4(276) Kwiecieñ 2014 Artyku³y Spis treœci Rafa³ Adamus Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej wierzytelnoœci... 9 Tatiana Przychodzka

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Redakcja Ewa Kamarad Mateusz Stankiewicz Tara Białogłowska, Ewa Kamarad Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz Aneta Sarwicka, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Od Autorek Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17

Od Autorek Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17 Spis treści Od Autorek...15 Rozdział I Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej...17 1. Wstęp...17 2. Lokal jako przedmiot odrębnej własności...17 2.1. Definicja lokalu i jego części składowe...18 2.2. Samodzielność

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 37/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę ewentualnie o zobowiązanie do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Kodeks cywilny 16 2009, 2012, 2014 Kodeks cywilny 100 2009,2014 Kodeks cywilny 105 2009,2012 Kodeks cywilny 173 2009,2015 Kodeks cywilny 304 2009, 2010 Kodeks cywilny 723

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu; Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ ZESTAWIENIE GAZET, MAGAZYNÓW, CZASOPISM, DZIENNIKÓW ORAZ WYDAWNICTW PROMULGACYJNYCH DLA SĄDÓW OKRĘGU OPOLSKIEGO NA ROK 203 Lp. Tytuł Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Przyszłość kredytów hipotecznych w świetle dyrektywy hipotecznej i założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Hotel Mercure,

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Stan prawny na 1 lutego 2011 r. Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) Na podstawie art. 5 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) tj. z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) zmiany

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU (W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO Z

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne CZERWIEC 2014 r. Akty prawne Dz.U. p. 795 z dnia 17 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo