Wykaz publikacji. 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz publikacji. 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński Wykaz publikacji Monografie, komentarze 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999 r. (autor komentarza do art , s ) 2. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) wymiennokartkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, (autor komentarza do art , s. A/94-60 do A/94-131) 3. Encyklopedia prawa bankowego, red. W.Pyzioł, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000 (autor haseł: akredytywa, akredytywa dokumentowa, akredytywa pieniężna, bankowy tytuł egzekucyjny, ELIXIR, hipoteka bankowa, KIR S.A., polecenie zapłaty, POS, rozrachunki międzybankowe, saldo, SYBIR, tytuł wykonawczy, zlecenie płatnicze) 4. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) (książkowe), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2002 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ; s i ) 5. Hipoteka kaucyjna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002 (s. 446) 6. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 3 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2003 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ; s i ) 7. Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 2 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2005, (s oraz ) 1

2 9.Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakmycze, (wydanie I) Kraków 2004, (s ) 10. Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakmycze, (wydanie II, zmienione) Kraków 2005, (s ) 11. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, red. S.Włodyka, (wydanie II), Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006, (s ); (aktualizacja i uzupełnienie tekstu G.Tracza z wydania I) 12. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 4 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2005 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ), (s , ) 13. Sachenrecht, w: Einfürung in das polnische Recht, Wydawnictwo C.H. Beck, München 2005 (wspólnie z A.Liebscher), (s ) 14. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 5 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2007 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ), (s , ) 15. Principles of the Existing EC Contract Law, Contract I (Pre-contractual Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms), wydawnictwo Sellier, München 2007, współautor komentarza do przepisów o informacjach przedkontraktowych w komunikacji elektronicznej (s ), o niedyskryminacji (s ) oraz komentarza do przepisów o wykonaniu zobowiązania (s ), 16. Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 2, Warszawa 2007, (s oraz ) 2

3 17. Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Jerzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla, red. M. Pecyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, autor uzasadnienia (s , , , ) 18. Wprowadzenie, w Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, Warszawa 2009 (s ) 19. Transfer of movables in Poland, raport krajowy, w: National Reports on the Transfer of Movables in Europa, vol. 4, red. W.Faber, B. Lurger, Sellier, München 2011 (s ) (wspólnie z K. Zaradkiewiczem) 20. Principles of the Existing EC Contract Law, Contract II. General Provisions. Delivery of Goods. Package Travel and Payment Services, wydawnictwo Sellier, München 2009, współautor komentarza do art. 1:301-1:303 (s ), 3:101-3:203 (s ), art. 7:101-7:104 (s ), art. 7:201-7:202 (s ), art. 8:301(s ), art. 8:303 (s ) 21. Financial services in European Union private law, w The Cambridge Companion to European Union Private Law, ed. Christian Twigg-Flesner, Cambridge University Press Cambridge 2010, (s ) 22. Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011 (ss. 624), współautor (wprowadzenie i rys prawnoporównawczy, s ; komentarz do art , s ) 23. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 3), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s (aktualizacja i uzupełnienie tekstu z wydania II) 3

4 24. Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 3 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s Kredyt. Kredyt konsumencki, w: System prawa prywatnego, t. 8, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s Hipoteka, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2012, s Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2013, s Wprowadzenie, w Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, wydanie 2 (zmienione), Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (s ) 29. Księgi wieczyste i hipoteka, red. J. Pisuliński, Lexis Nexis, Warszawa 2014, autor komentarza do art. 1 (s ), art. 4 ( ), art. 10 (s ), art (s ), art (s ) 30. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 4), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s (aktualizacji tekstu do wydania 4 dokonał Ł.Przyborowski) Artykuły 1. Die clausula rebus sic stantibus als Instrument der Milderung negativer Folgen der Marktdestabiliät auf Grund der Obligationsverhältnisse. Bemerkungen de lege ferenda, Archivum Iuridicum Cracoviense 1990 r., vol. XXIII (wspólnie z J. Preussner-Zamorską), s

5 2. Małżonkowie jako podmioty praw spadkowych (polemika), Nowe Prawo nr 1-3/1991, s Nowa ustawa o łączności, Państwo i Prawo nr 4/1992 (wspólnie z J. Preussner- Zamorską), s Niektóre problemy związane z terminem do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Rejent nr 6/1992, s Przedmiot i treść hipoteki. Zagadnienia wybrane, Rejent nr 9/1992, s Charakter prawny gwarancji bankowej, Monitor Podatkowy nr 2/1994, s Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych przez banki, Prawo Bankowe nr 3/1995, s Cywilnoprawna problematyka kart kredytowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 2/1996, s O zastawie rejestrowym (w związku z projektem ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów), Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 4/1996 (wspólnie z J.Skąpskim), s Bankowy tytuł egzekucyjny, Prawo Bankowe nr 1/1998, s Hipoteka jako forma zabezpieczenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, Rejent nr 12/1997, s Niektóre zagadnienia związane z gwarancją bankową, Prawo Bankowe nr 4/1998, s Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów w stosunkach kredytowych, w Ochrona konsumenta, Część I Opracowania analityczne, red. E. Traple, M. Du Vall, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (wspólnie z G. Traczem), s

6 14. Das neue polnische Gesetz ueber das Bankrecht, Wertpapier Mitteilungen nr 27/1999, s Hipoteka ustawowa w ordynacji podatkowej, Rejent nr 5/2000, s Zrzeczenie się dziedziczenia w prawie niemieckim, Rejent nr 12/1999, s Dostosowanie prawa polskiego do dyrektywy UE 97/5 o przelewach transgranicznych, Prawo Bankowe nr 1/2000 (dodatek W drodze do Unii Europejskiej ), s (wspólnie z G. Traczem) 18. Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz banku, Prawo Bankowe nr 2/2000, s Wpływ wadliwości stosunku waluty na rozliczenia między wystawcą a posiadaczem karty płatniczej, Prawo Bankowe nr 10/2000, s Dostosowanie prawa polskiego do regulacji europejskich w zakresie umów sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, w: Zmiany w ustawodawstwach państw Europy Środkowo-Wschodniej dostosowujące te kraje do standardów prawnych Unii Europejskiej. Materiały z konferencji międzynarodowej Jasło - Wrzesień 2000, s O długu na nieruchomości (Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kodeks postępowania cywilnego, o listach zastawnych i bankach hipotecznych, prawo o notariacie), Transformacje Prawa Prywatnego 1/2001, s Podstawowe założenia ustawy o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 6/2001, s

7 23. Zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości hipoteka czy dług na nieruchomości, w: Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa okazji 150 lat TBSP UJ, Kraków 2001, s Ustawa o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 9/2001, s Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości, KPP 1/2002, s Der Verbraucherkredit in Polen, Wertpapier Mitteilungen 18/2002, s Umowy związane (na przykładzie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i umowy o kredyt konsumencki), Monitor Prawniczy 21/2002, s Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, Monitor Prawniczy 3/2003 (cz. I), s , i 4/2003 (cz. II), s Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawo Bankowe 1/2003, s Dopuszczalność obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej, nota do Profesjonalnego Serwisu Bankowego, Wydawnictwo ABC (wersja elektroniczna), styczeń Ochrona konsumentów. Świadczenie usług finansowych na odległość (Wprowadzenie), KPP 2/2003, s Rozrachunki międzybankowe, Rachunkowość. Poradnik praktyczny, 5/2003, s Dingliche Sicherheiten nach dem polnischen Gesetz über Konkurs und Sanierung, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. I, Kraków-München 2004, s (wspólnie z M. Liebscherem) 34. Die Zahlungskartenvertrag im polnischen Recht, w: Festschrift für Walther Hadding, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2004, s

8 35. O nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, Monitor Prawniczy 19/2003, s Odpowiedzialność posiadacza karty płatniczej za operacje dokonane przez osobę nieuprawnioną, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004, s Odpowiedzialność stron umowy o elektroniczny instrument płatniczy, Prawo Bankowe 3/2004, s Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen im polnischen Recht, w: Transfer of Title Concerning Movables Part I Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen in Europa Teil I (Introduction, Estonia, Italy, Poland, Portugal, Scotland, Slovenia, Spain), red. J.M. Rainer, J. Filip-Fröschl, Frankfut am Main 2006, s Prawo konsumenckie w systemie prawa cywilnego, w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.) red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, Prawo Bankowe 2005, nr 6, s Zabezpieczenia finansowe w systemie prawa cywilnego, PPH 6/2005, s O planowanej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece i wprowadzeniu długu gruntowego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/2005, s Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste konsekwencje dla procesu inwestycyjnego (wspólnie z S. Dudzikiem), Samorząd Terytorialny 5/2006, s

9 44. O możliwości stworzenia zasad europejskiego prawa zobowiązań umownych, w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007, s Informationspflichten der Banken gegenüber deren Kunden im polnischen Recht, w: Information als Gegenstand des Rechts, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Kraków 2006, s Kilka pytań o europejski kodeks cywilny, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2006, s Ugody i dokumenty urzędowe jako podstawa egzekucji w świetle rozporządzenia (WE) nr 805/2004, Europejski Przegląd Sądowy 4/2007, s Ocena regulacji cywilnoprawnych w prawie bankowym, w: Europeizacja prawa prywatnego, t. II, Warszawa 2008 (Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Wiśle), s Ziele des Insolvenzverfahrens und dingliche Sicherheiten, w: Krakauer- Augsburger Rechtsstudien, t. III Rechtliche Steuerung von Wirtschaftsprozessen, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s Das Verhältnis der Mängelgewährleistungsvorschriften und der Vorschriften über die Vertragswidrigkeit von Verbrauchsgütern zu den allgemeinen Vorschriften über die Nicht- oder Schlechterfüllung (wspólnie z A. Kurowską), ZfRV [Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht] 2007, nr 3 (Juni), s Hipoteka na nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa 9

10 europejskiego. Księga pamiątkowa dla Romualda Sztyka, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007, s Reklamacja transakcji dokonanej kartą płatniczą - uwagi polemiczne, Prawo Bankowe 10/2007, s W sprawie zgodności art. 145 ust. 2 prawa bankowego z prawem wspólnotowym, Prawo Bankowe 11/2007, s Europejski nakaz zapłaty, Europejski Przegląd Sądowy 1/2008, s Perspektywy bankowego prawa prywatnego, Monitor Prawa Bankowego 1/2011, s Zuwendungen unter Lebenden und Pflichtteilsrecht im Lichte des Europäischen Internationalen Privatrechts. Landesbericht Polen, 2009 (w druku) 57. Orzeczenia sądu w europejskim postępowaniu nakazowym, Europejski Przegląd Sądowy 1/2009, s Projekt przepisów ogólnych o wykonaniu zobowiązań, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, C.H.Beck, Warszawa 2010, s Obowiązki informacyjne banku dopuszczalność przekazywania informacji w ogólnych warunkach umów i regulaminach, w: Ochrona konsumenta w obrocie bankowym Nowe rozwiązania prawne, dodatek do Monitor Prawniczy 23/2008, s Vollharmonisierung im Systemvergleich. Gemeinsamer Referenzrahmen und Vorschlag der Horizontalrichtlinie zum Verbraucherrecht, w: Vollharmonisierung im 10

11 Privatrecht. Die Konzeption der Richtlinie am Scheideweg?, B. Gsell, C. Herrestahl (hrsg.), Mohr Siebeck, Tübingen 2009, s Die Vielfalt der Rechtsordnungen und die Harmonisierung des europäischen Privatrechts, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. IV, Wettbewerb der Staaten Wettbewerb der Rechtsordnungen, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s Vorschlag für eine Richtlinie über Verbraucherrechte Konsequenzen für das polnische Schuldrecht, w: Konsumentenschutz in Zentral-und Osteuropa, Welser (Hrsg), Wien 2010, s Kredyt konsumencki nowe wyzwania dla sektora usług kredytowych, w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji nowe wyzwania, red. K. Markowski, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s Arbeiten am Entwurf des neuen polnischen Zivilgesetzbuches, w: Reforma súkromného práva v Strednej a Východnej Európe. Die Reform des privatrechts in Mittel-und Osteuropa, editor Jan Lazar, Trnava 2009, s Verfügung über frei gewordene Hypothekenstellen, w: Ius est ars boni et aequi. Festschrift für Stanisława Kalus, M. Habdas, A. Wudarski (Hrsg) Frankfurt am Main 2010, s Die Evolution des polnischen Vertragsrechts. Aktuelle Lage und Zukunft, European Review of Contract Law 2010, vol. 6, number 3, s Zasada szczegółowości i akcesoryjności hipoteki po nowelizacji, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s Die deutsche Grundschuld und die polnische Hypothek nach der Novelle Ähnlichkeiten und Unterschiede, w: Deutschland und Polen in der Europäischen 11

12 Rechtsgemeinschaft, red. Ch. Von Bar, A. Wudarski, wyd. Sellier European Law Publisher, München 2012, s Die Auslegung der europäischen Rechtsvorschriften am Beispiel der Vorschriften über die Schriftform, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien t. V, Die Grenzen der rechtsdogmatischen Interpretation, 2011, s Umowa o kredyt wiązany w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, w: Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Wrocław 2011, s Konstruktion und Form des Rechtsgeschäfts und der Willenserklärung in der polnischen dogmatischen Diskussion und in der Rechtspraxis des 20. und 21. Jahrhunderts, w: Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten, Ch. Baldus, W. Dajczak (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s W sprawie rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego. Uwagi na tle projektu rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego, Problemy Prawne Prawa Prywatnego Międzynarodowego t. 10 (2012), s W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji), Transformacje Prawa Prywatnego 1/2012, s Wege zu einem einheitlichen Privatrecht in Europa, w: Vom ABGB zum Europäischen Privatrecht. 200 Jahre Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch in Europa, R. Welser (red.), Manz Verlag, Wien 2012, s Odpowiedzialność dewelopera za wady lokalu lub budynku, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Oleszce, 12

13 red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012, s O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, w: Zeszyt jubileuszowy dla pani profesor Janiny Preussner-Zamorskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s Stosowanie wspólnych europejskich przepisów o sprzedaży do treści cyfrowych, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s Zakres instrumentu opcjonalnego, w: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Warszawa 2012, s Handlungsvollmacht nach polnischem Recht, Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten, Ch. Baldus, W. Dajczak (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s The content and structure of the CESL, w: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica, Tomus L III, Budapest 2012, s The application of the CESL to a contract for the supply of digital content (e.g. software), w: The Making of European Private Law: Why, How, What, Who, L. Moccia (ed.), Sellier European Law Publisher, Munich 2013, s

14 82. Forma czynności następczych, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Lexis Nexis Warszawa 2012, s Arbeiten am neuen polnischen Zivilgesetzbuch - zwischen Tradition und den Entwürfen der Vereinheitlichung des europäischen Privatrechts in Europa, w: Die Rekodifikation des Privatrechts in Zentral und Osteuropa zwischen Reformbedarf und Tradition, R. Welser (Hrsg.), Wien 2013, Manz Verlag, s Die Bankgarantie im polnischen Recht, w: Das Recht der Kreditsicherung in Zentral und Osteuropa, R. Welser (Hrsg.), Wien 2014, Manz Verlag, s Die Entwicklung des europäischen Zivilrechts. Gedanken namentlich zum Entwurf eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, GPR 5/2013, s Europejskie poświadczenie spadkowe, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński i M. Podrecka, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s Dlaczego umowa deweloperska nie jest umową nazwaną?, Rejent 12/2013, s Koncepcja prawa do mieszkania w poselskich projektach ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych (druki nr 816, 819 i 864) uwagi krytyczne, w: Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, K. Łoś (red.), Bielko-Biała 2014, s Zagraniczne orzeczenia, ugody sądowe i dokumenty urzędowe w rozporządzeniu 650/2012, w: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014, s

15 91. Fiducie v Polském právu, w: Trust a srovnatelné instytuty v Evropě, K. Tichý, K. Ronovská, M. Koci (eds.), Praha 2014, s (wspólnie z J. Michalikiem) Glosy 1. do wyroku SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/1990, s do uchwały SN (7) z r., Państwo i Prawo nr 6/1991, s do uchwały SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 9/1991, s do wyroku SN z r., Prawo Bankowe nr 1/1995, s do wyroku SN z r., Rejent nr 5/1995, s do uchwały SN z r., Rejent nr 2/1996, s do uchwały SN z r., Prawo Bankowe nr 4/1999, s do uchwały SN z r., Prawo Bankowe nr 11/2002, s do uchwały SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/2003, s glosa do wyroku SN z r., Prawo Bankowe 9/2004, s glosa do postanowienia SN z r., OSP 11/2007, s glosa do uchwały z r. (wspólnie z I. Karasek), Przegląd Sądowy 7-8/2007, s Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, Forum Prawnicze 2010, nr 1, s (wspólnie z M. Kućką i K. Pałką) 14. Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, Forum Prawnicze 2011, nr 1 (3), s (wspólnie z K. Pałką) 15

16 15. Komentarz do uchwały SN z 26 listopada 2008 r., III CZP 100/08, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata , red. K. Pietrzykowski, Sopot 2011, s Komentarz do uchwały SN z 19 listopada 2010 r., III CZP 85/10, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata , red. K. Pietrzykowski, Sopot 2012, s Komentarz do uchwały SN z 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata r., red. K. Pietrzykowski, Sopot 2013, s Recenzje 1. Grzegorz Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kantor Zakamycze, Kraków 1998, opublikowana w Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/1999, s Anna Stangret, Zastaw na rzecz banku na wierzytelnościach zbywalnych w drodze przelewu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, opublikowana w Prawie Bankowym 2006, nr 2, s Inne publikacje 1. Zbiór kazusów z prawa cywilnego, skrypt, Kraków 1993 r. (współautor), 2. Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1997 r. (współautor i redaktor), 3. Tłumaczenie dyrektywy UE nr 1999/44 o sprzedaży konsumenckiej, KPP 2001, z. 2, s , 16

17 4. Miało być inaczej. Ustawa o kredycie konsumenckim do poprawki, Rzeczpospolita nr 137 z r., s. C3 (wspólnie z dr G.Traczem) 5. Nieprecyzyjny przepis. Czy małżonkowie mogą ustanowić hipotekę, Rzeczpospolita nr 268 z r., s. C 3 6. Dług gruntowy, czyli nowy rodzaj zabezpieczenia, Rzeczpospolita nr 79 z r., s. C 4 7. Ustawa jedno, umowy co innego (Prawo konsumenckie. Banki proponują posiadaczom kart kredytowych regulacje niezgodne z przepisami), Rzeczpospolita z r. 8. Ustawa jedno, a banki co innego (Ochrona konsumentów. Użycie karty kredytowej przez osobę nieuprawnioną), Rzeczpospolita z r. 9. Stefan Grzybowski ( ), Rocznik PAU Rok 2003/2004 (Kraków 2005), s Regulacje prawne oraz propozycje legislacyjne uregulowania statusu prawnego poradni, (rozdział) w: Studencka poradnia prawna, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2005, s Każda ustawa rzepkę sobie skrobie (Wspólny rachunek bankowy), Rzeczpospolita z r. 12. Działalność grupy Acquis, w: W pół drogi. Prawo umów i unifikacja europejskiego prawa prywatnego (Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Seminarium w Krakowie stycznia 2006 r.), Kraków 2007, s Możliwy kształt umowy o odwrócony kredyt hipoteczny (reverse mortgage). Zakres koniecznych zmian w prawie bankowym i innych ustawach, Finansowanie Nieruchomości, czerwiec 2008, s

18 14. Ograniczone prawa rzeczowe w wybranych systemach prawnych a przyszła regulacja tych praw w nowym Kodeksie cywilnym, w: Studia Prawa Prywatnego 4/2008, s. III-V. 15. Angleichung an das Recht der EG In Polen im Wettbewerb mit amerikanischen Modellen, w: K. Lankosz, P.Ch. Müller-Graff, U.Fink, Osteuropäische Nachbarschaft der Europäischen Union, (Nomos) Baden-Baden 2009, s, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa wprowadzenie, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011, s Jak zlikwidować naukowe czasopisma prawnicze, Rzeczpospolita z 8 lutego 2012, s. C Słowo wstępne, Rejent grudzień 2012 (wydanie specjalne), s Wstęp, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2013, s Redakcja wydawnictw 1. D.Rogoń, K.Włodarska, M.Rusinek, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, red. J.Pisuliński, Warszawa 2004, s Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, t. 1 Prawo cywilne, Warszawa 2008, s Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2011, nr 6, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 2, s

19 6. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 4, s Zeszyt jubileuszowy dla pani profesor Janiny Preussner-Zamorskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Lexis Nexis Warszawa 2012, s. 855 (współredaktor wraz z P. Tereszkiewiczem i F. Zollem) 9. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 6, s Rejent grudzień 2012 (wydanie specjalne), s Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 882 (współredaktor wraz z M. Pecyną i M. Podrecką) 12. M. Kućka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 2, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 4, s Księgi wieczyste i hipoteka, red. J. Pisuliński, Lexis Nexis, Warszawa 2014, ss M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 6, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2014, nr 2, s Niepublikowane 19

20 Rozprawa doktorska pt. Przekaz i jego funkcjonowanie w obrocie, Kraków 1994 r. 20

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Monografie i opracowania monograficzne 1. Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980. 2. Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz

Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz 1. M. Fedorowicz, Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej a samodzielność krajowego nadzorcy. Wystąpienie i referat podlegający

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Kredyt konsumencki i ochrona konsumenta bankowego Warszawa, 3-4 października 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Sonata. Udział w niniejszym seminarium pozwala na

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr hab. Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Krzysztof Ślebzak

Wykaz publikacji. Krzysztof Ślebzak Krzysztof Ślebzak Wykaz publikacji Monografie i komentarze: 1. Współautor: AIDS w prawie pracy i prawie socjalnym, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, współautor: A. Kijowski, red. A.J. Schwarz 2. Współautor:

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE. I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych. 2. Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim, Zakamycze 2003,

PUBLIKACJE. I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych. 2. Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim, Zakamycze 2003, Dr hab. Marlena Pecyna PUBLIKACJE I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych 1. Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 4(276) Kwiecieñ 2014 Artyku³y Spis treœci Rafa³ Adamus Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej wierzytelnoœci... 9 Tatiana Przychodzka

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Redakcja Ewa Kamarad Mateusz Stankiewicz Tara Białogłowska, Ewa Kamarad Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz Aneta Sarwicka, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Prezentacja dla SBDiM Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Hipoteka po nowemu... 20 lutego 2011 roku zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Przyszłość kredytów hipotecznych w świetle dyrektywy hipotecznej i założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Hotel Mercure,

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ ZESTAWIENIE GAZET, MAGAZYNÓW, CZASOPISM, DZIENNIKÓW ORAZ WYDAWNICTW PROMULGACYJNYCH DLA SĄDÓW OKRĘGU OPOLSKIEGO NA ROK 203 Lp. Tytuł Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Stan prawny na 1 lutego 2011 r. Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-747855-IV/13/DZ. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-747855-IV/13/DZ. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-747855-IV/13/DZ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 37/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę ewentualnie o zobowiązanie do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego z

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) Na podstawie art. 5 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU (W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO Z

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant

Bardziej szczegółowo

Leszek Butrowski Ul. Parafialna 3 67-200 Głogów Tel.: (76) 835-22-64 Fax: (76) 835-22-64 E-mail: notariusz.butrowski@neostrada.pl

Leszek Butrowski Ul. Parafialna 3 67-200 Głogów Tel.: (76) 835-22-64 Fax: (76) 835-22-64 E-mail: notariusz.butrowski@neostrada.pl Kancelaria notarialna Leszek Butrowski Ul. Parafialna 3 67-200 Głogów Tel.: (76) 835-22-64 Fax: (76) 835-22-64 E-mail: notariusz.butrowski@neostrada.pl Taksa notarialna Taksa notarialna Polskie prawo nie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 237. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 237. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 23 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 237 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) tj. z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) zmiany

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne CZERWIEC 2014 r. Akty prawne Dz.U. p. 795 z dnia 17 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 542, Dz.U. 2010 Nr 49, poz. 290, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI

Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI 2014 r. 1. Kwalifikacje podmiotowe arbitrów i mediatorów, ADR 4/2014 (w druku); 2. O potrzebie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Mateusz Grochowski Lista publikacji z dnia 31 października 2014

Mateusz Grochowski Lista publikacji z dnia 31 października 2014 Mateusz Grochowski Lista publikacji z dnia 31 października 2014 Książki 1. Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. Rzucidło-Grochowska I., Grochowski M., Wolters Kluwer, Warszawa 2015 złożona do druku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA I. Monografie i komentarze 1. T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004, ss. 399. 2. T. Nieborak, Aspekty prawne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. Dz.U.04.148.1564 2005.02.02 zm. Dz.U.05.11.83 1 2007.10.27 zm. Dz.U.07.187.1336 1 2008.10.02 zm. Dz.U.08.173.1078 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Publikacje prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba. I. Artykuły

Publikacje prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba. I. Artykuły Publikacje prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba I. Artykuły 1. Zdolność prawna przedsiębiorstw państwowych w świetle ustawy z 25 IX 1981 o przedsiębiorstwach państwowych, (w:) Annales UMCS, sectio G; vol.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Rozdział 1 Dz.U.04.148.1564 2005.02.02 zm. Dz.U.2005.11.83 1 2007.10.27 zm. Dz.U.2007.187.1336 1 2008.10.02 zm. Dz.U.2008.173.1078 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2514 Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Piotr Kunicki. Umowa deweloperska. 2. wydanie. Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk

Piotr Kunicki. Umowa deweloperska. 2. wydanie. Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk Piotr Kunicki Umowa deweloperska 2. wydanie Istota umowy deweloperskiej Postanowienia niedozwolone Kodeks Dobrych Praktyk NIERUCHOMOŒCI Umowa deweloperska Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Kopeæ

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

Dług gruntowy jako nowy środek zabezpieczenia na rynku finansowania nieruchomości

Dług gruntowy jako nowy środek zabezpieczenia na rynku finansowania nieruchomości Dług gruntowy jako nowy środek zabezpieczenia na rynku finansowania nieruchomości dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Warszawa, 26 stycznia 2005 r. 5. Forum Prawa Bankowego

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo