Wykaz publikacji. 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz publikacji. 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński Wykaz publikacji Monografie, komentarze 1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999 r. (autor komentarza do art , s ) 2. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) wymiennokartkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, (autor komentarza do art , s. A/94-60 do A/94-131) 3. Encyklopedia prawa bankowego, red. W.Pyzioł, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000 (autor haseł: akredytywa, akredytywa dokumentowa, akredytywa pieniężna, bankowy tytuł egzekucyjny, ELIXIR, hipoteka bankowa, KIR S.A., polecenie zapłaty, POS, rozrachunki międzybankowe, saldo, SYBIR, tytuł wykonawczy, zlecenie płatnicze) 4. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) (książkowe), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2002 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ; s i ) 5. Hipoteka kaucyjna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002 (s. 446) 6. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 3 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2003 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ; s i ) 7. Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 2 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2005, (s oraz ) 1

2 9.Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakmycze, (wydanie I) Kraków 2004, (s ) 10. Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakmycze, (wydanie II, zmienione) Kraków 2005, (s ) 11. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, red. S.Włodyka, (wydanie II), Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006, (s ); (aktualizacja i uzupełnienie tekstu G.Tracza z wydania I) 12. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 4 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2005 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ), (s , ) 13. Sachenrecht, w: Einfürung in das polnische Recht, Wydawnictwo C.H. Beck, München 2005 (wspólnie z A.Liebscher), (s ) 14. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 5 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2007 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art ), (s , ) 15. Principles of the Existing EC Contract Law, Contract I (Pre-contractual Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms), wydawnictwo Sellier, München 2007, współautor komentarza do przepisów o informacjach przedkontraktowych w komunikacji elektronicznej (s ), o niedyskryminacji (s ) oraz komentarza do przepisów o wykonaniu zobowiązania (s ), 16. Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 2, Warszawa 2007, (s oraz ) 2

3 17. Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Jerzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla, red. M. Pecyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, autor uzasadnienia (s , , , ) 18. Wprowadzenie, w Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, Warszawa 2009 (s ) 19. Transfer of movables in Poland, raport krajowy, w: National Reports on the Transfer of Movables in Europa, vol. 4, red. W.Faber, B. Lurger, Sellier, München 2011 (s ) (wspólnie z K. Zaradkiewiczem) 20. Principles of the Existing EC Contract Law, Contract II. General Provisions. Delivery of Goods. Package Travel and Payment Services, wydawnictwo Sellier, München 2009, współautor komentarza do art. 1:301-1:303 (s ), 3:101-3:203 (s ), art. 7:101-7:104 (s ), art. 7:201-7:202 (s ), art. 8:301(s ), art. 8:303 (s ) 21. Financial services in European Union private law, w The Cambridge Companion to European Union Private Law, ed. Christian Twigg-Flesner, Cambridge University Press Cambridge 2010, (s ) 22. Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011 (ss. 624), współautor (wprowadzenie i rys prawnoporównawczy, s ; komentarz do art , s ) 23. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 3), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s (aktualizacja i uzupełnienie tekstu z wydania II) 3

4 24. Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 3 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s Kredyt. Kredyt konsumencki, w: System prawa prywatnego, t. 8, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s Hipoteka, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2012, s Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2013, s Wprowadzenie, w Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, wydanie 2 (zmienione), Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (s ) 29. Księgi wieczyste i hipoteka, red. J. Pisuliński, Lexis Nexis, Warszawa 2014, autor komentarza do art. 1 (s ), art. 4 ( ), art. 10 (s ), art (s ), art (s ) 30. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 4), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s (aktualizacji tekstu do wydania 4 dokonał Ł.Przyborowski) Artykuły 1. Die clausula rebus sic stantibus als Instrument der Milderung negativer Folgen der Marktdestabiliät auf Grund der Obligationsverhältnisse. Bemerkungen de lege ferenda, Archivum Iuridicum Cracoviense 1990 r., vol. XXIII (wspólnie z J. Preussner-Zamorską), s

5 2. Małżonkowie jako podmioty praw spadkowych (polemika), Nowe Prawo nr 1-3/1991, s Nowa ustawa o łączności, Państwo i Prawo nr 4/1992 (wspólnie z J. Preussner- Zamorską), s Niektóre problemy związane z terminem do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Rejent nr 6/1992, s Przedmiot i treść hipoteki. Zagadnienia wybrane, Rejent nr 9/1992, s Charakter prawny gwarancji bankowej, Monitor Podatkowy nr 2/1994, s Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych przez banki, Prawo Bankowe nr 3/1995, s Cywilnoprawna problematyka kart kredytowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 2/1996, s O zastawie rejestrowym (w związku z projektem ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów), Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 4/1996 (wspólnie z J.Skąpskim), s Bankowy tytuł egzekucyjny, Prawo Bankowe nr 1/1998, s Hipoteka jako forma zabezpieczenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, Rejent nr 12/1997, s Niektóre zagadnienia związane z gwarancją bankową, Prawo Bankowe nr 4/1998, s Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów w stosunkach kredytowych, w Ochrona konsumenta, Część I Opracowania analityczne, red. E. Traple, M. Du Vall, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (wspólnie z G. Traczem), s

6 14. Das neue polnische Gesetz ueber das Bankrecht, Wertpapier Mitteilungen nr 27/1999, s Hipoteka ustawowa w ordynacji podatkowej, Rejent nr 5/2000, s Zrzeczenie się dziedziczenia w prawie niemieckim, Rejent nr 12/1999, s Dostosowanie prawa polskiego do dyrektywy UE 97/5 o przelewach transgranicznych, Prawo Bankowe nr 1/2000 (dodatek W drodze do Unii Europejskiej ), s (wspólnie z G. Traczem) 18. Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz banku, Prawo Bankowe nr 2/2000, s Wpływ wadliwości stosunku waluty na rozliczenia między wystawcą a posiadaczem karty płatniczej, Prawo Bankowe nr 10/2000, s Dostosowanie prawa polskiego do regulacji europejskich w zakresie umów sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, w: Zmiany w ustawodawstwach państw Europy Środkowo-Wschodniej dostosowujące te kraje do standardów prawnych Unii Europejskiej. Materiały z konferencji międzynarodowej Jasło - Wrzesień 2000, s O długu na nieruchomości (Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kodeks postępowania cywilnego, o listach zastawnych i bankach hipotecznych, prawo o notariacie), Transformacje Prawa Prywatnego 1/2001, s Podstawowe założenia ustawy o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 6/2001, s

7 23. Zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości hipoteka czy dług na nieruchomości, w: Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa okazji 150 lat TBSP UJ, Kraków 2001, s Ustawa o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 9/2001, s Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości, KPP 1/2002, s Der Verbraucherkredit in Polen, Wertpapier Mitteilungen 18/2002, s Umowy związane (na przykładzie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i umowy o kredyt konsumencki), Monitor Prawniczy 21/2002, s Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, Monitor Prawniczy 3/2003 (cz. I), s , i 4/2003 (cz. II), s Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawo Bankowe 1/2003, s Dopuszczalność obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej, nota do Profesjonalnego Serwisu Bankowego, Wydawnictwo ABC (wersja elektroniczna), styczeń Ochrona konsumentów. Świadczenie usług finansowych na odległość (Wprowadzenie), KPP 2/2003, s Rozrachunki międzybankowe, Rachunkowość. Poradnik praktyczny, 5/2003, s Dingliche Sicherheiten nach dem polnischen Gesetz über Konkurs und Sanierung, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. I, Kraków-München 2004, s (wspólnie z M. Liebscherem) 34. Die Zahlungskartenvertrag im polnischen Recht, w: Festschrift für Walther Hadding, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2004, s

8 35. O nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, Monitor Prawniczy 19/2003, s Odpowiedzialność posiadacza karty płatniczej za operacje dokonane przez osobę nieuprawnioną, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004, s Odpowiedzialność stron umowy o elektroniczny instrument płatniczy, Prawo Bankowe 3/2004, s Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen im polnischen Recht, w: Transfer of Title Concerning Movables Part I Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen in Europa Teil I (Introduction, Estonia, Italy, Poland, Portugal, Scotland, Slovenia, Spain), red. J.M. Rainer, J. Filip-Fröschl, Frankfut am Main 2006, s Prawo konsumenckie w systemie prawa cywilnego, w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.) red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, Prawo Bankowe 2005, nr 6, s Zabezpieczenia finansowe w systemie prawa cywilnego, PPH 6/2005, s O planowanej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece i wprowadzeniu długu gruntowego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/2005, s Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste konsekwencje dla procesu inwestycyjnego (wspólnie z S. Dudzikiem), Samorząd Terytorialny 5/2006, s

9 44. O możliwości stworzenia zasad europejskiego prawa zobowiązań umownych, w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007, s Informationspflichten der Banken gegenüber deren Kunden im polnischen Recht, w: Information als Gegenstand des Rechts, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Kraków 2006, s Kilka pytań o europejski kodeks cywilny, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2006, s Ugody i dokumenty urzędowe jako podstawa egzekucji w świetle rozporządzenia (WE) nr 805/2004, Europejski Przegląd Sądowy 4/2007, s Ocena regulacji cywilnoprawnych w prawie bankowym, w: Europeizacja prawa prywatnego, t. II, Warszawa 2008 (Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Wiśle), s Ziele des Insolvenzverfahrens und dingliche Sicherheiten, w: Krakauer- Augsburger Rechtsstudien, t. III Rechtliche Steuerung von Wirtschaftsprozessen, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s Das Verhältnis der Mängelgewährleistungsvorschriften und der Vorschriften über die Vertragswidrigkeit von Verbrauchsgütern zu den allgemeinen Vorschriften über die Nicht- oder Schlechterfüllung (wspólnie z A. Kurowską), ZfRV [Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht] 2007, nr 3 (Juni), s Hipoteka na nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa 9

10 europejskiego. Księga pamiątkowa dla Romualda Sztyka, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007, s Reklamacja transakcji dokonanej kartą płatniczą - uwagi polemiczne, Prawo Bankowe 10/2007, s W sprawie zgodności art. 145 ust. 2 prawa bankowego z prawem wspólnotowym, Prawo Bankowe 11/2007, s Europejski nakaz zapłaty, Europejski Przegląd Sądowy 1/2008, s Perspektywy bankowego prawa prywatnego, Monitor Prawa Bankowego 1/2011, s Zuwendungen unter Lebenden und Pflichtteilsrecht im Lichte des Europäischen Internationalen Privatrechts. Landesbericht Polen, 2009 (w druku) 57. Orzeczenia sądu w europejskim postępowaniu nakazowym, Europejski Przegląd Sądowy 1/2009, s Projekt przepisów ogólnych o wykonaniu zobowiązań, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, C.H.Beck, Warszawa 2010, s Obowiązki informacyjne banku dopuszczalność przekazywania informacji w ogólnych warunkach umów i regulaminach, w: Ochrona konsumenta w obrocie bankowym Nowe rozwiązania prawne, dodatek do Monitor Prawniczy 23/2008, s Vollharmonisierung im Systemvergleich. Gemeinsamer Referenzrahmen und Vorschlag der Horizontalrichtlinie zum Verbraucherrecht, w: Vollharmonisierung im 10

11 Privatrecht. Die Konzeption der Richtlinie am Scheideweg?, B. Gsell, C. Herrestahl (hrsg.), Mohr Siebeck, Tübingen 2009, s Die Vielfalt der Rechtsordnungen und die Harmonisierung des europäischen Privatrechts, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. IV, Wettbewerb der Staaten Wettbewerb der Rechtsordnungen, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s Vorschlag für eine Richtlinie über Verbraucherrechte Konsequenzen für das polnische Schuldrecht, w: Konsumentenschutz in Zentral-und Osteuropa, Welser (Hrsg), Wien 2010, s Kredyt konsumencki nowe wyzwania dla sektora usług kredytowych, w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji nowe wyzwania, red. K. Markowski, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s Arbeiten am Entwurf des neuen polnischen Zivilgesetzbuches, w: Reforma súkromného práva v Strednej a Východnej Európe. Die Reform des privatrechts in Mittel-und Osteuropa, editor Jan Lazar, Trnava 2009, s Verfügung über frei gewordene Hypothekenstellen, w: Ius est ars boni et aequi. Festschrift für Stanisława Kalus, M. Habdas, A. Wudarski (Hrsg) Frankfurt am Main 2010, s Die Evolution des polnischen Vertragsrechts. Aktuelle Lage und Zukunft, European Review of Contract Law 2010, vol. 6, number 3, s Zasada szczegółowości i akcesoryjności hipoteki po nowelizacji, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s Die deutsche Grundschuld und die polnische Hypothek nach der Novelle Ähnlichkeiten und Unterschiede, w: Deutschland und Polen in der Europäischen 11

12 Rechtsgemeinschaft, red. Ch. Von Bar, A. Wudarski, wyd. Sellier European Law Publisher, München 2012, s Die Auslegung der europäischen Rechtsvorschriften am Beispiel der Vorschriften über die Schriftform, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien t. V, Die Grenzen der rechtsdogmatischen Interpretation, 2011, s Umowa o kredyt wiązany w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, w: Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Wrocław 2011, s Konstruktion und Form des Rechtsgeschäfts und der Willenserklärung in der polnischen dogmatischen Diskussion und in der Rechtspraxis des 20. und 21. Jahrhunderts, w: Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten, Ch. Baldus, W. Dajczak (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s W sprawie rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego. Uwagi na tle projektu rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego, Problemy Prawne Prawa Prywatnego Międzynarodowego t. 10 (2012), s W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji), Transformacje Prawa Prywatnego 1/2012, s Wege zu einem einheitlichen Privatrecht in Europa, w: Vom ABGB zum Europäischen Privatrecht. 200 Jahre Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch in Europa, R. Welser (red.), Manz Verlag, Wien 2012, s Odpowiedzialność dewelopera za wady lokalu lub budynku, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Oleszce, 12

13 red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012, s O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, w: Zeszyt jubileuszowy dla pani profesor Janiny Preussner-Zamorskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s Stosowanie wspólnych europejskich przepisów o sprzedaży do treści cyfrowych, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s Zakres instrumentu opcjonalnego, w: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Warszawa 2012, s Handlungsvollmacht nach polnischem Recht, Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten, Ch. Baldus, W. Dajczak (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s The content and structure of the CESL, w: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica, Tomus L III, Budapest 2012, s The application of the CESL to a contract for the supply of digital content (e.g. software), w: The Making of European Private Law: Why, How, What, Who, L. Moccia (ed.), Sellier European Law Publisher, Munich 2013, s

14 82. Forma czynności następczych, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Lexis Nexis Warszawa 2012, s Arbeiten am neuen polnischen Zivilgesetzbuch - zwischen Tradition und den Entwürfen der Vereinheitlichung des europäischen Privatrechts in Europa, w: Die Rekodifikation des Privatrechts in Zentral und Osteuropa zwischen Reformbedarf und Tradition, R. Welser (Hrsg.), Wien 2013, Manz Verlag, s Die Bankgarantie im polnischen Recht, w: Das Recht der Kreditsicherung in Zentral und Osteuropa, R. Welser (Hrsg.), Wien 2014, Manz Verlag, s Die Entwicklung des europäischen Zivilrechts. Gedanken namentlich zum Entwurf eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, GPR 5/2013, s Europejskie poświadczenie spadkowe, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński i M. Podrecka, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s Dlaczego umowa deweloperska nie jest umową nazwaną?, Rejent 12/2013, s Koncepcja prawa do mieszkania w poselskich projektach ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych (druki nr 816, 819 i 864) uwagi krytyczne, w: Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, K. Łoś (red.), Bielko-Biała 2014, s Zagraniczne orzeczenia, ugody sądowe i dokumenty urzędowe w rozporządzeniu 650/2012, w: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014, s

15 91. Fiducie v Polském právu, w: Trust a srovnatelné instytuty v Evropě, K. Tichý, K. Ronovská, M. Koci (eds.), Praha 2014, s (wspólnie z J. Michalikiem) Glosy 1. do wyroku SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/1990, s do uchwały SN (7) z r., Państwo i Prawo nr 6/1991, s do uchwały SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 9/1991, s do wyroku SN z r., Prawo Bankowe nr 1/1995, s do wyroku SN z r., Rejent nr 5/1995, s do uchwały SN z r., Rejent nr 2/1996, s do uchwały SN z r., Prawo Bankowe nr 4/1999, s do uchwały SN z r., Prawo Bankowe nr 11/2002, s do uchwały SN z r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/2003, s glosa do wyroku SN z r., Prawo Bankowe 9/2004, s glosa do postanowienia SN z r., OSP 11/2007, s glosa do uchwały z r. (wspólnie z I. Karasek), Przegląd Sądowy 7-8/2007, s Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, Forum Prawnicze 2010, nr 1, s (wspólnie z M. Kućką i K. Pałką) 14. Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, Forum Prawnicze 2011, nr 1 (3), s (wspólnie z K. Pałką) 15

16 15. Komentarz do uchwały SN z 26 listopada 2008 r., III CZP 100/08, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata , red. K. Pietrzykowski, Sopot 2011, s Komentarz do uchwały SN z 19 listopada 2010 r., III CZP 85/10, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata , red. K. Pietrzykowski, Sopot 2012, s Komentarz do uchwały SN z 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata r., red. K. Pietrzykowski, Sopot 2013, s Recenzje 1. Grzegorz Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kantor Zakamycze, Kraków 1998, opublikowana w Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/1999, s Anna Stangret, Zastaw na rzecz banku na wierzytelnościach zbywalnych w drodze przelewu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, opublikowana w Prawie Bankowym 2006, nr 2, s Inne publikacje 1. Zbiór kazusów z prawa cywilnego, skrypt, Kraków 1993 r. (współautor), 2. Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1997 r. (współautor i redaktor), 3. Tłumaczenie dyrektywy UE nr 1999/44 o sprzedaży konsumenckiej, KPP 2001, z. 2, s , 16

17 4. Miało być inaczej. Ustawa o kredycie konsumenckim do poprawki, Rzeczpospolita nr 137 z r., s. C3 (wspólnie z dr G.Traczem) 5. Nieprecyzyjny przepis. Czy małżonkowie mogą ustanowić hipotekę, Rzeczpospolita nr 268 z r., s. C 3 6. Dług gruntowy, czyli nowy rodzaj zabezpieczenia, Rzeczpospolita nr 79 z r., s. C 4 7. Ustawa jedno, umowy co innego (Prawo konsumenckie. Banki proponują posiadaczom kart kredytowych regulacje niezgodne z przepisami), Rzeczpospolita z r. 8. Ustawa jedno, a banki co innego (Ochrona konsumentów. Użycie karty kredytowej przez osobę nieuprawnioną), Rzeczpospolita z r. 9. Stefan Grzybowski ( ), Rocznik PAU Rok 2003/2004 (Kraków 2005), s Regulacje prawne oraz propozycje legislacyjne uregulowania statusu prawnego poradni, (rozdział) w: Studencka poradnia prawna, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2005, s Każda ustawa rzepkę sobie skrobie (Wspólny rachunek bankowy), Rzeczpospolita z r. 12. Działalność grupy Acquis, w: W pół drogi. Prawo umów i unifikacja europejskiego prawa prywatnego (Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Seminarium w Krakowie stycznia 2006 r.), Kraków 2007, s Możliwy kształt umowy o odwrócony kredyt hipoteczny (reverse mortgage). Zakres koniecznych zmian w prawie bankowym i innych ustawach, Finansowanie Nieruchomości, czerwiec 2008, s

18 14. Ograniczone prawa rzeczowe w wybranych systemach prawnych a przyszła regulacja tych praw w nowym Kodeksie cywilnym, w: Studia Prawa Prywatnego 4/2008, s. III-V. 15. Angleichung an das Recht der EG In Polen im Wettbewerb mit amerikanischen Modellen, w: K. Lankosz, P.Ch. Müller-Graff, U.Fink, Osteuropäische Nachbarschaft der Europäischen Union, (Nomos) Baden-Baden 2009, s, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa wprowadzenie, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011, s Jak zlikwidować naukowe czasopisma prawnicze, Rzeczpospolita z 8 lutego 2012, s. C Słowo wstępne, Rejent grudzień 2012 (wydanie specjalne), s Wstęp, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2013, s Redakcja wydawnictw 1. D.Rogoń, K.Włodarska, M.Rusinek, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, red. J.Pisuliński, Warszawa 2004, s Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, t. 1 Prawo cywilne, Warszawa 2008, s Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2011, nr 6, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 2, s

19 6. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 4, s Zeszyt jubileuszowy dla pani profesor Janiny Preussner-Zamorskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Lexis Nexis Warszawa 2012, s. 855 (współredaktor wraz z P. Tereszkiewiczem i F. Zollem) 9. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 6, s Rejent grudzień 2012 (wydanie specjalne), s Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 882 (współredaktor wraz z M. Pecyną i M. Podrecką) 12. M. Kućka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 2, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 4, s Księgi wieczyste i hipoteka, red. J. Pisuliński, Lexis Nexis, Warszawa 2014, ss M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 6, s M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2014, nr 2, s Niepublikowane 19

20 Rozprawa doktorska pt. Przekaz i jego funkcjonowanie w obrocie, Kraków 1994 r. 20

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego 2014 Relationship between General Clause of Unfair Competition and Particular Torts of Unfair Competition in Polish Law [w:] Festschrift für Dieter Martiny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT dr Marek Świerczyński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ JAN BYRSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z serii Monografie Prawnicze: E. Mazurczak-Jasińska ROZWIĄZANIE STOSUNKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu

Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu Transformacje Prawa Prywatnego 1/2012 ISSN 1641 1609 Marlena Pecyna, Fryderyk Zoll * Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu I. Zagadnienia wstępne: część

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki. Komentarz. Tomasz Czech. Wydanie 1 Stan prawny na 23 kwietnia 2012 roku

Kredyt konsumencki. Komentarz. Tomasz Czech. Wydanie 1 Stan prawny na 23 kwietnia 2012 roku Kredyt konsumencki Komentarz Tomasz Czech Wydanie 1 Stan prawny na 23 kwietnia 2012 roku Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Iwona Długoszewska Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek

Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Propozycja cytowania: P. Zapadka, Us³ugi bankowoœci inwestycyjnej, Warszawa 2012 Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach płatniczych

Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka Michał Grabowski Ustawa o usługach płatniczych Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o usługach płatniczych Polecamy nasze najnowsze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec sierpień 7 8/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 583 584 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji)

W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji) Transformacje Prawa Prywatnego 1/2012 ISSN 1641 1609 Jerzy Pisuliński * W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji) Uwagi ogólne 1. Profesor Zbigniew Radwański przedstawił

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Umowne zakazy przelewu wierzytelności (Pacta de non cedendo) w obrocie krajowym i międzynarodowym ARTUR KRZYKOWSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: P.

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny

Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny Transformacje Prawa Prywatnego 4/2011 ISSN 1641 1609 Mateusz Jagieła * Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny I. Uwagi wstępne Problematyka timesharingu w obrocie międzynarodowym posiada

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz 1 2 I Ewa Bończak-Kucharczyk Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Warszawa 2010 3 Stan prawny na 31 stycznia 2010 r. I Wydawca: Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Przegląd Prawniczy. ELSA Poland

Przegląd Prawniczy. ELSA Poland Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ I ~ Zeszyt 1/2013 Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Patron publikacji: Warszawa 2013 Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ II ~ Zeszyt

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

A list of publications Books

A list of publications Books A list of publications Books 1. Jara, Zbigniew and co-authors, Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck) (Commercial Companies Code, Commentary (from the Big Commentary Series),

Bardziej szczegółowo

Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym

Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym Jacek Górecki Wydanie 1 Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Zagozda Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt

Bardziej szczegółowo