Leica ST Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych"

Transkrypt

1 Leica ST 5020 Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Instrukcja użytkownika Leica ST5020 V1.8 Polski 10/2012 Nr kat RevC Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

2

3 UWAGA Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje, dane liczbowe, wskazówki i oceny odpowiadają uzyskanemu na podstawie rzetelnych badań, obecnemu stanowi wiedzy i techniki. Firma Leica nie jest zobligowana do wprowadzania do niniejszej instrukcji opisów najnowszych rozwiązań technicznych, dostarczania klientom dodatkowych egzemplarzy, czy korekt niniejszej instrukcji. Za zawierające błędy dane, szkice, rysunki techniczne, itp. w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności w ramach dopuszczalności zgodnej z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub inne szkody następcze związane z wypełnianiem danych i innych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Dane, szkice, rysunki i pozostałe informacje, zarówno o charakterze treściowym i technicznym, które zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi nie mają zastosowania jako gwarantowane właściwości naszych produktów. W tym zakresie miarodajne są wyłącznie postanowienia zawarte w umowie między firmą Leica i klientem. Firma Leica zastrzega sobie prawo dokonania zmian specyfikacji technicznej, jak również procesu produkcyjnego bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie. Tylko w ten sposób możliwy jest ciągły techniczny i produkcyjnotechniczny proces ulepszania produktów. Niniejsza instrukcja obsługi urządzenia chroniona jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa autorskie związane z niniejszą instrukcją obsługi są w posiadaniu firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Powielanie tekstów i ilustracji (także ich fragmentów) poprzez drukowanie, fotokopiowanie, mikrofilmowanie, udostępnianie przez kamerę internetową lub za pomocą innych metod łącznie ze wszelkimi systemami i mediami elektronicznymi wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Numer seryjny urządzenia oraz rok produkcji prosimy odczytać z tabliczki znamionowej zamocowanej na tylnej ściance urządzenia. Leica Biosystems Nussloch GmbH Wydane przez: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Niemcy Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Internet: Leica ST5020 3

4 Spis treści 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej instrukcji i ich znaczenie Zastosowanie Kwalifikacje osób obsługujących Typ urządzenia Bezpieczeńst eństwo Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ostrzeżenia Elementy urządz ządzenia i dane techniczne Opis ogólny elementy urządzenia Dane techniczne Dostawa standardowa - lista elementów Dane techniczne System pojemników Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy Wymagania dotyczące miejsca pracy Instalacja urządzenia Podłączenie wody bieżącej Instalacja pieca (opcja) Podłączenie węża odpowietrzającego (opcja) Zakładanie filtra z węglem aktywowanym Poziomowanie urządzenia Podłączenie elektryczne Funkcje alarmu Transport Obsługa Włączenie urządzenia Lista kontrolna ustawień Funkcje ekranu dotykowego Interfejs użytkownika informacje ogólne Wprowadzanie danych Poziomy dostępu Główne menu Konfiguracja systemu Interfejs użytkownika Alarm Przydzielanie hasła Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

5 Spis treści Ustawianie daty/godziny Ruch Przeglądanie i drukowanie Lista odczynników Opcje stacji Kalibracja Wykonywanie kopii zapasowej danych Status urządzenia Przyciski stacji Typy stacji Wybór typu stacji Zmiana typu stacji Programy barwienia Tworzenie programów Definiowanie kroków programu Przypisywanie koloru klipsa Trwające programy Barwienie Ładowanie statywów Uruchamianie programów Przerywanie programu barwienia Zakańczanie programów Czyszczenie i konser onserwacja Czyszczenie urządzenia Konserwacja ogólna Harmonogram konserwacji Usuwanie usterek ek Informacje ogólne Usuwanie błędów Awaria zasilania Wymiana dodatkowych bezpieczników Gwarancja i serwis Załącznik Mapa pojemników Akcesoria dodatkowe Leica ST5020 5

6 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej ej instrukcji i ich h znaczenie (5) ENTER Ostrzeżenia pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą trójkąta ostrzegawczego. Uwagi, np. informacje istotne dla użytkownika, pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą symbolu informacji. Łatwopalne rozpuszczalniki i odczynniki oznaczone są takim symbolem. Powierzchnie instrumentu, które nagrzewają się w czasie pracy, oznaczone są takim symbolem. Liczby w nawiasach oznaczają numery elementów przedsta- wionych na rysunkach. Klawisze funkcyjne, które należy przycisnąć na ekranie dotykowym urządzenia oznaczone są dużymi literami i pogrubioną czcionką. 1.2 Zastosowanie anie Urządzenie do barwienia Leica ST5020 jest urządzeniem automatycznym, przeznaczonym do wykonywania rutynowych barwień histologicznych i cytologicznych. Zostało ono zaprojektowane do użytku w laboratoriach patologicznych. Jego zadaniem jest wykonywanie wyłącznie poniższych czynności: Barwienie skrawków cienkich preparatów lub próbek cytologicznych nałożonych na szkiełka mikroskopowe Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Inne wykor orzyst zystanie niniejszego ego urządz ządzenia jest niedozwolone! olone! Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub preparatów, w urządzeniu wolno instalować i stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zatwierdzone przez firmę Leica. 1.3 Kwalif alifikacje ikacje osób obsługujących Urządzenie Leica ST5020 może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel laboratoryjny. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. 1.4 Typ urządz ządzenia Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się wyłącznie do urządzeń typu oznaczonego na stronie tytułowej. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym urządzenia przymocowana jest do tylnej ścianki urządzenia. 6 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

7 2. Bezpieczeńst eństwo Prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszym rozdziale. Prosimy o przeczytanie niniejszych instrukcji, nawet jeśli znacie Państwo zasady obsługi i korzystania z innych produktów firmy Leica. 2.1 Instrukcje dot. bezpieczeńst eństwa Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzenia. Z tego względu instrukcja stanowi ważny element produktu. Jeśli w Państwa kraju do podobnych urządzeń stosuje się dodatkowe przepisy BHP, do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji należy dołączyć postanowienia, które zapewnią przestrzeganie takich przepisów. Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z następującymi zaleceniami dotyczącymi pomiarów elektrycznych, sterowania, regulacji i urządzeń laboratoryjnych. Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie z zawartymi w instrukcji wskazówkami i ostrzeżeniami. Aktualne informacje dotyczące standardów mających zastosowanie znaleźć można w deklaracji zgodności CE opublikowanej na naszej stronie internetowej: Karty bezpieczeństwa dotyczące odczynników dostępne są u dostawcy. Można je także znaleźć w Internecie: 2.2 Ostrzeż eżenia enia Elementy ochronne znajdujące się na urządzeniu i akcesoriach nie mogą być zdejmowane ani modyfikowane. Napraw urządzenia i zdejmowania osłony dokonywać mogą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy upoważnionego serwisu. Elementy ochronne zainstalowane w urządzeniu przez producenta stanowią tylko podstawowe zabezpieczenie przed wypadkami. Główna odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie urządzenia spoczywa na instytucji, która je posiada, oraz na pracownikach, którzy obsługują, serwisują i naprawiają urządzenie. Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń i instrukcji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy. Leica ST5020 7

8 2. Bezpieczeńst eństwo Ostrzeż eżenia enia Oznaczenia na urządz ządzeniu Oznaczenia na urządzeniu przedstawiające trójkąt ostrzegawczy wskazują, że przy obsłudze lub wymianie oznaczonego w ten sposób elementu należy przestrzegać właściwych wskazówek (zawartych w niniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować wypadek, uszkodzenie ciała, zniszczenie urządzenia lub osprzętu dodatkowego. Niektóre powierzchnie urządzenia, które nagrzewają się w czasie eksploatacji, oznaczone są takim symbolem ostrzegawczym. Dotknięcie takiej powierzchni może spowodować poparzenia. Ostrzeż eżenia enia Transpor ransport t i instalacja Urządzenie może być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej. Do podniesienia / przenoszenia urządzenia potrzeba czterech osób. Urządzenie powinno być zainstalowane na równym stole laboratoryjnym, który musi być dokładnie wypoziomowany. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działane promieni słonecznych (okna). Urządzenie MUSI być podłączone do uziemionego gniazdka. Urządzenie nie może być podłączone za pomocą przedłużacza nie posiadającego przewodu uziemienia. Urządzenie automatycznie dopasuje odpowiednie napięcie i częstotliwość prądu w miejscu instalacji. Jeśli zainstalowano nowe piece, powinny zostać one dopasowane do napięcia i natężenia prądu wymaganego w miejscu instalacji. Urządzenie powinno być ustawione w dobrze wietrzonym miejscu, z dala od źródeł zapłonu. Substancje chemiczne stosowane w urządzeniu Leica ST5020 są łatwopalne i szkodliwe. Nie wolno dopuścić, by urządzenie pracowało w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Jeśli powstanie duża różnica temperatur między obudową, a otoczeniem w miejscu instalacji, a wilgotność powietrza będzie wysoka, na obudowie może skraplać się woda. W takim wypadku należy poczekać przynajmniej dwie godziny przed włączeniem urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia. Ostrzeż eżenia enia Posługiw osługiwanie się odczynnikami Przy korzystaniu z rozpuszczalników należy zachować środki bezpieczeństwa! W czasie posługiwania się substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w niniejszym urządzeniu należy zawsze zakładać gumowe rękawice ochronne oraz okulary ochronne. Substancje stosowane do nasączania tkanek mogą być zarówno toksyczne jak i/lub łatwopalne. Resztki rozpuszczalników należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami oraz polityką utylizacji odpadków obowiązującą w firmie lub instytucji. 8 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

9 2. Bezpieczeńst eństwo Ostrzeż eżenia enia Obsługa urządz ządzenia Urządzenie Leica ST5020 może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników laboratoryjnych, zgodnie ze swoim przeznaczeniem i z niniejszą instrukcją użytkowania. W razie niebezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilania. W czasie pracy z odczynnikami (napełnianie / opróżnianie stacji odczynników, praca z urządzeniem w czasie, gdy pokrywa/pokrywy jest/są otwarta/otwarte) należy zakładać odpowiednią odzież ochronną (fartuch laboratoryjny, rękawice, okulary ochronne. Urządzenie powinno pracować z założonym filtrem z węglem aktywowanym lub przewodem odpowietrzającym. Nawet w czasie pracy urządzenia zgodnej z jego przeznaczeniem, powstawać mogą niebezpieczne opary rozpuszczalników, które są szkodliwe dla osoby obsługującej urządzenie i tworzą ryzyko pożaru! Istnieje ryzyko pożaru w czasie pracy z otwartym ogniem (palnik Bunsena) w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia (opary rozpuszczalników)! Dlatego też należy pracować z otwartym ogniem w bezpiecznej odległości 2 metrów! Jeśli program barwienia ma być zatrzymany przez dłuższy czas, nie wolno pozostawiać statywów przesuwnych w stacjach z wodą bieżącą, ponieważ mogą one wyschnąć. Ostrzeż eżenia enia czyszczenie i konser onserwacja Przed konserwacją i/lub czyszczeniem, każdorazowo należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników zawierających aceton lub ksylen. Do wewnętrznych elementów urządzenia, czy to w czasie pracy czy konserwacji, nie może przedostać się żaden płyn. W czasie pracy z detergentami należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych przez producenta produktu, jak również regulaminu pracowni. Myć stacje wody bieżącej i odczynników w zmywarce w temperaturze nie wyższej niż +65 C. Stosować standardowy detergent do zmywarek laboratoryjnych. W żadnym wypadku nie myć stacji w wyższej temperaturze, ponieważ może to doprowadzić do ich zdeformowania! Rozlane rozpuszczalniki (odczynniki) muszą być natychmiast wytarte! W przypadku długotrwałego narażenia pamiętać, że powierzchnie pokryw są jedynie warunkowo odporne na działanie rozpuszczalników! Do czyszczenia pokryw, panelu sterowania i obudowy stosować łagodne detergenty domowe; powyżej, w instrukcjach bezpieczeństwa, podano jakich składników detergenty nie mogą zawierać! Uwaga na czynności wymagające użycia pieca w kroku początkowym. W takim przypadku jednostka załadunkowa, z której ramię transportowe wyjmuje preparaty NIE MOŻE być napełniona substancją palną (np. ksylenem). Ponieważ temperatura pieca może sięgać nawet 80 C, substancja ta może zapalić się i spowodować uszkodzenie urządzenia i preparatu. Z tego samego powodu, czynności wykonywane WEWNĄTRZ pieca nie powinny być nigdy prowadzone ze stacji reagentów z palnymi substancjami. Leica ST5020 9

10 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne 3.1 Opis ogólny elementy y urządz ządzenia Filtr z węglem aktyw ywowanym Ramię przesuwne Pojedynczy (podwójny) przenośnik Moduły pieca Pokr okryw ywa Stacje płukania Pojemnik na odczynniki Kolorowy ekran dotyk ykowy Włącznik zasilania Przeniesienie do urządz ządzenia nakładającego szkiełka nakrywk ywkowe Leica CV5030 (opcja) Szuflada rozładunk ozładunkowa Szuflada załadunkowa Interfejs ejs karty PCMCIA Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

11 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne Tył urządz ządzenia Elektronika went entylatora Podłącz odłączenie do transmisji danych Wejście zasilania (elektronika) Wyjście zasilania Główne złącze zasilania Bezpieczniki dodatkowe Regulowana nóżka Osłona modułów pieca Wąż spustowy Przew ewód ód odpowietr wietrzający Spust Wlot wody dest. Stacja 7 Przeniesienie do urządz ządzenia nakładającego szkiełka nakrywk ywkowe (opcja) Wlot wody Stacje 8-12 Mapa zbiornik ników Rys. 2 Moduły pieca Stacje płukania Stacja płukania woda dest. Pojemnik na odczynniki Kolorowy wy ekran dotyk ykowy Szuflada rozładunk ozładunkowa Szuflada załadunkowa Rys. 3 Leica ST

12 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne 3.2 Dane techniczne Wysoka wydajność przerobu preparatów (maksymalnie 12 statywów jednocześnie). Jednoczesne wykonywanie wielu różnych programów. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz z aktywną matrycą. Graficzny i inteligentny interfejs użytkownika. Pomoc kontekstowa. Graficzna reprezentacja procesu na kolorowym wyświetlaczu. System Zarządzania ami (Reagent Management System). Obsługa w wielu językach. Maksymalnie 40 stacji. Szuflada rozładunkowa z maks. 4 stacjami. Szuflada załadunkowa z maks. 4 stacjami. Maksymalnie 6 stacji płukania; możliwe podłączenie 2 różnych źródeł wody. (kontrolowanych indywidualnie za pomocą zaworów) Programowany statyw przesuwny CodeRack TM do automatycznego uruchamiania programu. Zabezpieczenie przed przepełnieniem (czujnik) w pojemniku ze stali nierdzewnej. Zintegrowany system kontroli oparów z zewnętrznym wężem/filtrem. Akcesoria dodatkowe Moduły pieca maks. +65 C i do 4 stacji. Podgrzewane stacje odczynników (35-70 C), maks. 2. Specjalny zestaw do barwienia. (zmodyfikowany zbiornik o zmniejszonej objętości odczynnika, ze statywami). Rozbudowa systemu z możliwością zintegrowania urządzenia nakładającego szkiełka nakrywkowe. (zautomatyzowane barwienie i nakładanie szkiełek nakrywkowych bez udziału operatora). Wąż odprowadzający powietrze. Statyw przesuwny (plastikowy). Adapter na statywy innych producentów. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub preparatów, w urządzeniu wolno instalować i stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zatwierdzone przez firmę Leica. 12 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

13 3.3 Dostaw awa a standar andardo dowa a - lista a elementów 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne W skład standardowej dostawy urządzenia Leica ST5020 wchodzą następujące elementy: 1 Leica ST5020 urządzenie podstawowe 31 Pojemników na odczynniki, zestaw (z uchwytami i pokrywkami) Naczyń do płukania, zestaw Filtr z węglem aktywowanym Zestaw przewodów zasilających: 1 Przewód zasilający D Przewód zasilający UK ST-BU F-5A Przewód zasilający USA-C-J Zestaw akcesoriów składający się z: Kabel złączowy zasilanie Pojemniki na odczynniki, zestaw (z uchwytami i pokrywkami) Zestaw klipsów, czerwone, opakowanie 5 sztuk Zestaw klipsów, żółte, opakowanie 5 sztuk Zestaw klipsów, białe, opakowanie 5 sztuk Zestaw klipsów, jasnoniebieskie, opakowanie 5 sztuk Zestaw statywów przesuwnych 30, plastikowe, opakowanie 5 sztuk Wąż na wodę, 4 m długości Zacisk na wąż odprowadzający zużytą wodę Wąż doprowadzający wodę bieżącą, 2,50 m długości, zestaw z podłączeniem do kranu 3/ Filtr V 3/4-40/22 A6 (filtr do węża doprowadzającego) Złączka gwintowana Uszczelki do węża doprowadzającego wodę bieżącą Poziomnica Specjalny smar uszczelniający do o-ringów i zaworów (OHA), 25 ml Zestaw narzędzi: 1 Śrubokręt 5,5 x Klucz sześciokątny, rozmiar 3,0, z uchwytem Klucz sześciokątny, rozmiar 4,0, z uchwytem Klucz sześciokątny, rozmiar 6, Klucz oczkowy, rozmiar Klucz, rozmiar Zestaw bezpieczników dodatkowych: 4 xt 2,0 A xt 2,5 A xt 4,0 A Instrukcja użytkowania do urządzenia Leica ST Leica ST

14 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne 3.4 Dane techniczne Infor ormacje ogólne Certyfikaty: Oznaczenia właściwe dla tego urządzenia umiejscowione są obok tabliczki znamionowej Napięcie nominalne: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Częstotliwość nominalna: 50 do 60 Hz Maksymalny pobór mocy: 1400 VA Klasyfikacje IEC 1010: Klasa zabezpieczenia 1 Stopień zanieczyszczenia 2 Instalacja przeciwprzepięciowa kategorii II: impuls 800 V (system 120 V) impuls 1500 V (system 240 V) Przekaźnik alarmu zdalnego: Podstawowe bezpieczniki: Dodatkowe bezpieczniki: 24 V AC prądu stałego, maksymalnie 2 A Podłączenie: złącze bezpotencjałowe (może działać zarówno jako układ standardowo otwarty, lub standardowo zamknięty) Bezpieczniki typu FST, wejście zasilania 2 x T 8 A Bezpiecznik topikowy, Ø 6,3 x 32 mm Typ: Schurter FST F1: T 2,0 A F2: T 2,0 A F3: T 2,5 A F4: T 4,0 A Zakres temperatury pracy: 15 C do 40 C Wilgotność względna: 10% do 80%, bez kondensacji 14 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

15 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne Wymiar ymiary y i ciężar Podstawowe urządzenie (S x G x W), w mm: 1060 x 750 x 540 Ciężar na sucho, przed zapakowaniem: ok. 90 kg Ciężar, zapakowane: ok. 110 kg Dane dotyczące wydajności Wydajność preparatów: Wydajność ładowania: Pojemność statywu przesuwnego: Całkowita liczba stacji: w zależności od struktury programów maks.12 statywów przesuwnych (z 12 różnymi programami) 30 próbek na szkiełkach 40 ( piec) Całkowita liczba stacji odczynników: maks. 34 Objętość zbiornika na odczynnik: 450 ml Liczba stacji płukania: maks. 5 oraz 1 z wodą destylowaną (opcja) Piec (opcja): 2 lub 4 Temperatura w komorze pieca: 40 C do 70 C czyli 104 F do 158 F Ustawienie czasu inkubacji: 0 sek. do 23 godzin, 59 min, 59 sek. Stacje załadunkowe/rozładunkowe: maks. 4 każdego rodzaju, min. 1 każdego rodzaju Pojemność pamięci stałej: maks. 50 programów, do 40 kroków w każdym programie Integracja: podłączenie do urządzenia nakładającego szkiełka nakrywkowe Leica CV5030 (opcja) Leica ST

16 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne 3.5 System pojemników 1 6 Pojemnik na odczynniki Pojemniki na odczynniki mogą być wyjmowane pojedynczo w celu napełnienia. Przed użyciem należy je wypełnić odczynnikiem do linii zaznaczonej po wewnętrznej stronie (pojemność ok. 450 ml) i umieścić z powrotem w urządzeniu, zgodnie z programem, który ma być uruchomiony. Upewnij się, że pojemniki z odczynnikami są prawidłowo rozmieszczone i że uchwyty (1) przesunięte są w bok w taki sposób, aby nie przeszkadzać w przesuwaniu statywu. Przykrywki (6) służą do zmniejszenia parowania w czasie, gdy pojemniki nie są wykorzystywane. Pojemniki szuflady załadunkowej i rozładunkowej (E25 i L36) mogą być wypełnione odczynnikami, jeśli zachodzi taka potrzeba. Urządzenie nie jest jednak w stanie kontrolować czasu zanurzenia w przypadku tych stacji. 3 Stacje płukania System płukania składa się z pięciu (opcjonalnie z sześciu) stacji płukania, spośród których każda może obsługiwać jednocześnie jeden statyw. Woda dostaje się do stacji płukania poprzez złączkę (2) w podstawie, a wydostaje się na zewnątrz przez przelew (3) na górnej, lewej krawędzi. Stacje płukania posiadają pin (4) pozycjonujący i mogą być wkładane tylko w jeden sposób. Należy uważać przy zakładaniu i wyjmowaniu stacji płukania, ponieważ zbyt duża siła może uszkodzić uszczelkę (5). Przed włożeniem stacji płukania należy nasmarować uszczelkę typu O-ring. Aby skorzystać z systemu płukania, powoli odkręć do końca kurek z wodą wodociągową. Zawór kontrolujący przepływ wody w urządzeniu Leica ST5020 ograniczy całkowity przepływ w stacjach płukania do 1,6 litra/ minutę Rys. 4 Jeśli przepływ wody spadnie poniżej tej wartości z jakiegokolwiek powodu, może się zdarzyć, że zajdzie konieczność przedłużenia okresu płukania. 16 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

17 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.1 Wymagania dotyczące miejsca pracy Stabilny, dokładnie wypoziomowany stół laboratoryjny o równej powierzchni, o szerokości minimalnie 1,60 m oraz głębokości minimalnie 0,80 m. Źródło wody bieżącej umieszczone w odległości maksymalnie 2,50 m oraz rura odprowadzająca wodę do kanalizacji umieszczona maksymalnie w odległości 2,00 m od odpowiednich wlotów/wylotów znajdujących się z tyłu urządzenia. Jeśli urządzenie ma działać z założonym wężem odpowietrzającym, w odległości maksimum 3,5 m od urządzenia musi znajdować się wyciąg. Alternatywa: praca z filtrem z węglem aktywowanym. Odpowiednia przestrzeń (ok. 0,90 m) nad stołem laboratoryjnym potrzebna do swobodnego otwierania / zamykania pokrywy urządzenia. 4.2 Instalacja urządz ządzenia Podłoga praktycznie wolna od wibracji. Stabilna temperatura otoczenia w zakresie między +10 C a +40 C. Wilgotność względna maksymalnie 80%, bez kondensacji. W pobliżu nie wolno umieszczać urządzeń, które mogą stanowić źródło wibracji. Substancje chemiczne stosowane w urządzeniu Leica ST5020 są łatwopalne i szkodliwe. Urządzenie powinno być ustawione w dobrze wietrzonym miejscu, z dala od źródeł zapłonu. Nie wolno dopuścić, by urządzenie pracowało w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Aby podnieść urządzenie, należy je schwycić za uchwyty transportowe (1, Rys. 5). Ponieważ urządzenie waży w sumie ok. 95 kg, do jego podniesienia i/lub transportowania potrzeba 4 osób. 2 1 Rys. 5 Umieścić urządzenie na stole. Odkręcić uchwyty transportowe (wykręcić śruby (2) za pomocą klucza sześciokątnego, wielkość 6,0) i zabezpieczyć. Ściągnąć plastikową osłonę. Sprawdzić z zamówieniem, czy wszystkie akcesoria zostały dostarczone. Leica ST

18 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.3 Podłącz odłączenie wody bieżącej Podłączanie węża doprowadzającego wodę bieżącą Rozpakować wąż doprowadzający wodę bieżącą uwaga na dwie uszczelki (4) Rys. 6 Założyć jedną uszczelkę (4) do złączki gwintowanej (6). Drugą uszczelkę zabezpieczyć. Założyć filtr (3) do nakrętki złączki (5) (patrz Rys. 6), która zakładana jest na kran z wodą bieżącą. Nie zakładać żadnych dodatkowych uszczelek, ponieważ filtr działa również jak uszczelnienie. Panel tylny urządzenia wloty wody bieżącej Rys. 7 Nakręcić wąż doprowadzający wodę bieżącą (7 na Rys. 8) do stacji 8-12 na kran z wodą bieżącą, a drugi jego koniec włożyć do wlotu (8 na Rys. 7). Jeśli stacja nr 7 (Rys. 3) będzie także wykorzystywana jako stacja wody bieżącej, należy podłączyć drugi wąż wody bieżącej (osprzęt opcjonalny) do wlotu (9). Wlot (9) doprowadza wodę (lub inne medium doprowadzane przez oddzielne podłączenie) do stacji nr 7. Aby wykorzystać stację nr 7 jako stację wodną, należy założyć pojemnik do płukania, a stację nr 7 zdefiniować jako stację z tap water (wodą bieżącą) lub fully de- ionized water (wodą dejonizowaną) w station options (opcjach stacji). (patrz także Rozdział 5.5.3) 18 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

19 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy Panel tylny urządzenia wloty/wyloty wody Podłączanie węża odprowadzającego zużytą wodę Złączka wylotu (10) może być obracana w różnych kierunkach, w zależności od tego, czy rura kanalizacyjna umieszczona jest z lewej czy z prawej strony urządzenia. Aby wyregulować złączkę, poluzować śrubę (11) zacisku węża (12) tak, aby można było obracać złączkę (10). Ustawić złączkę w odpowiednim kierunku (otwór w złączce powinien być zawsze pochylony lekko w dół) i ponownie docisnąć śrubę (11). Rys. 8 Obracać śrubę (15) w lewo (przy użyciu śrubokręta) aż zacisk węża (14) otworzy się wystarczająco, by można go było wsunąć na węża odprowadzającego zużytą wodę (13). Założyć wąż odprowadzający zużytą wodę (13) na złącze (10) i założyć zacisk węża (14) tak, jak to pokazano na Rys Obracać śrubę (15) w prawo, aż wąż (13) będzie mocno umocowany na złączu (10) za pomocą zacisku (12) Włożyć wąż odprowadzający zużytą wodę (13) do rury kanalizacyjnej i zamocować. Uwaga! Przy instalacji węża odpro- wadzającego należy zawsze upewnić się, że istnieje odpowiedni spadek wysokości między wyjściem (złączka (10)) z urządzenia a rurą kanalizacyjną! Rys. 9 Leica ST

20 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.4 Instalacja pieca (opcja) Wyjąć zestaw pieca z pudełka i sprawdzić, czy jest kompletny. 15 Ustawienie napięcia V Panel tylny - piec Rys. 10 W zestawie muszą znajdować się następujące elementy: 15 - Moduł pieca 16 - Tacka zbiorcza parafiny 17 - Pokrywa 18 - Śruby 19 - Podkładki 20 - Śrubokręt 21 - Klucz sześciokątny, rozmiar 2, Klucz sześciokątny, rozmiar 4,0 Zakładanie tacki zbiorczej parafiny do odpowiedniego otworu w module pieca (możliwe tylko w jednym kierunku, jak pokazano powyżej). Sprawdzić ustawienie selektora napięcia i zmienić je, jeśli jest to konieczne. Uwaga! Selektor napięcia musi być ustawiony na tę samą wartość napięcia zasilania, co urządzenie. Ustawienie napięcia V Aby zmienić ustawienie selektora napięcia, należy włożyć śrubokręt (20 20) w szczelinę (23 23) i obracać powoli, aż biały punkt nad odpowiednim wskazaniem napięcia znajdzie się poniżej białego trójkąta. 115 oznacza: Napięcie urządzenia V. 230 oznacza: Napięcie urządzenia V. Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

21 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 27 Uwaga! Przed dokonaniem jakichkolwiek dalszych kroków instalacji, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania Z prawej, wewnętrznej ściany urządzenia należy zdjąć pokrywę (26 26), aby ramię przesuwne miało dostęp do stacji pieca. W tym celu należy wykręcić sześć śrub (27 27) (klucz sześciokątny, rozmiar 2,5) i zdjąć pokrywę (26 26). Zabezpieczyć śruby i pokrywę na wypadek ponownego użycia. Rys Zdjąć pokrywę (28 28) znajdującą się po prawej stronie od połączeń elektrycznych na tylnej ścianie urządzenia Aby zdjąć pokrywę (28 28) wystarczy wykręcić śruby (29 29). Nie odkręcać dwóch śrub (30 30)! Po zainstalowaniu pieca zamocować pokrywę (wchodzącą w skład zestawu pieca) (17 na Rys. 10) za pomocą czterech śrub (29 29) w taki sposób, aby wybrane napięcie było widoczne z zewnątrz. Rys. 13 Leica ST

22 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy Instalacja pieca (ciąg dalszy) 31 Uwaga! Jeśli zainstalowany jest tylko jeden piec, powinien on być umieszczony po prawej stronie (patrząc od tyłu urządzenia). Umieścić piec na szynach (32 32) i wsunąć. 32 Naciskać, aż elementy połączeniowe pieca (bolec pozycjonujący (24 24), pasek łączący (25 25), patrz Rys. 11) znajdą się w odpowiednich miejscach (31 31) urządzenia. 15 Rys. 14 Następnie przymocować piec przy użyciu dwóch śrub (18) i podkładek (19) oraz otworów znajdujących się w urządzeniu i przewidzianych do tego celu, przymocować piec (15). 18, 19 Jeśli zostanie zamówiony drugi piec, należy go zamontować w ten sam sposób, co pierwszy. Rys. 15 INSTRUMENT STATUS Wskazanie przed Wskazanie instalacją pieców z zainstalowanymi piecami Zamocować pokrywę (element 17, Rys. 10) w taki sposób, aby zakres napięcia wybrany dla pieca (15) był taki sam, jak wyżłobiony zakres napięcia. Podłączyć urządzenie do zasilania i włączyć. Moduły pieca wykrywane są automatycznie i wyświetlane w odpowiedni sposób, zgodnie ze instrument status (statusem urządzenia). Przejść do station options (opcji stacji) i wybrać odpowiednią temperaturę pieca. (Patrz rozdział 5.5.3, strona 56, gdzie znaleźć można więcej informacji na ten temat). Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

23 4.5 Podłącz odłączenie węża odpowietr wietrzającego (opcja) Rys Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy Jeśli urządzenie działa bez filtra z węglem aktywowanym, należy zamiast niego zainstalować wąż odpowietrzający. Wąż odpowietrzający podłączany jest do obudowy wentylatora (68 68) umieszczonej z tyłu, po lewej stronie urządzenia. Rozpakować dostarczone elementy i sprawdzić, czy dostawa jest kompletna. W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: 60 - Śrubokręt 61 - Klucz sześciokątny, rozmiar 2, Zacisk węża 63 - Śruba z łbem wpuszczanym sześciokątnym, z podkładką 64 - Złączka do węża z uszczelką 65 - Wąż odprowadzający powietrze Zamocować złączkę (64 64) za pomocą dwóch śrub (63 63) umieszczonych w otworach (66 66) na obudowie wentylatora (68 68). Obracać śrubę zaciskającą (67 67) w lewo (przy użyciu śrubokręta (60 60), aż do momentu, gdy zacisk węża (62 62) będzie wystarczająco poluzowany, by można go było nasunąć na wąż odpowietrzający. Leica ST5020 Rys. 18 Założyć wąż odpowietrzający (65 65) oraz zacisk węża (62 62) na złączce (64 64) (patrz Rys. 18, po prawej stronie). Dokręcić śrubę (67 67) zacisku węża (62 62) (obracając w prawo), aby zamocować wąż. 23

24 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.6 Zakładanie filtra z węglem aktyw ywowanym Informacja ważna z punktu widzenia bezproblemowej pracy: Profile uszczelniające (33 33) muszą być dociśnięte do tylnej ściany obudowy filtra (34 34). Filtr - założony Rys Upewnić się, że filtr założony jest odpowiednią stroną w górę: trzy strzałki znajdujące się na etykiecie (51 51), umieszczone z prawej strony filtra, muszą być skierowane do przodu. Rys. 19 Po założeniu filtra z węglem aktywowanym, należy popchnąć dźwignię (35 35) w dół, aby dobrze docisnąć filtr w obudowie filtra. 4.7 Poziomo oziomowanie urządz ządzenia Po zainstalowaniu wszystkich akcesoriów (nie zapomnij o tylnym panelu!), należy ustawić urządzenie w ostatecznej pozycji pracy. Przed wypoziomowaniem urządzenia sprawdzić, czy powierzchnia stołu, na którym zostanie zainstalowane urządzenie jest płaska i dokładnie pozioma. Jeśli tak nie jest, przy użyciu poziomnicy (wchodzącej w skład standardowej dostawy) należy określić najwyższy punkt stołu. Następnie wkręcić prawie do końca nóżkę urządzenia znajdującą się w najwyższym punkcie stołu (patrz Rys. 21). Wypoziomować urządzenie regulując poszczególne nóżki. 24 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

25 Ustawić urządzenie w pozycji dokładnie poziomej dokręcając lub odkręcając regulowane nóżki Regulowane nóżki urządzenia Rys. 21 B 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy W celu przygotowania urządzenia do pracy należy: Wyjąć wszystkie naczynia znajdujące się w stacjach 1-24, aby rama uchwytów naczyń mogła być wykorzystana do oparcia poziomnicy. Wszystkie cztery nóżki urządzenia (37 37) są regulowane pod względem wysokości. Aby zmienić ich wysokość, należy założyć klucz, rozmiar 13 (wchodzi w skład standardowej dostawy) na kołnierz sześciokątny (36 36) i wyregulować każdą nóżkę. Po zakończeniu regulacji urządze- nia upewnić się, że wszystkie cztery nóżki stoją pewnie na powierzchni stołu. Aby wypoziomować urządzenie, umieszczać poziomnicę (38 38) na przemian w pozycjach (A i B) patrz Rys. 22 na ramie uchwytu naczyń. C A D 38 Rys. 22 Rys. 22 przedstawia wszystkie cztery miejsca (A do D), w których należy umieścić poziomnicę, by wypoziomować urządzenie. Aby wypoziomować urządzenie, należy umieścić poziomnicę na ramie uchwytu naczyń (39). Nie ustawiać poziomnicy w innych miejscach. Dokręcać / wykręcać nóżki urządzenia, stopniowo doprowadzając urządzenie do pozycji poziomej. Należy zacząć od nóżki urządzenia, która znajduje się po stronie przeciwnej od najwyższego punktu na stole laboratoryjnym. Następnie umieścić poziomnicę w pozycjach (C i D) aby upewnić się, że urządzenie jest rzeczywiście wypoziomowane. Leica ST

26 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.8 Podłącz odłączenie elektryczne Urządzenie MUSI być podłączone do uziemionego gniazdka. Urządzenie dostarczane jest z zestawem przewodów dostosowanych do systemu zasilania różnych krajów. Prosimy o zastosowanie kabla zasilającego odpowiedniego dla danego rodzaju gniazdka. Gniazda zasilania i transmisji danych. Bezpieczniki dodatkowe Przewód łączący / przewód zasilania podłączone w odpowiedni sposób 43 Wszystkie połączenia elektryczne umiejscowione są z tyłu urządzenia, po lewej stronie (Rys. 23). Zasilanie Podłączyć przewód zasilania do gniazda zasilania (42 42). Kabel złączowy (43 43) łączy wyjście zasilania (44 44) z wejściem modułu elektroniki (45 45). Gniazda do transmisji danych Port drukarki (47 47) Lokalny dystrybutor firmy Leica może polecić odpowiednią drukarkę (i przewód). Jeśli konieczne jest zachowanie zgodności ze standardami interferencji elektromagnetycznej, konieczne będzie zastosowanie specjalnego, ekranowanego przewodu do drukarki. Port szeregowy (48 48) Dostęp dla serwisu technicznego. Podłączenie urządzenia nakładającego szkiełka nakrywkowe Leica CV 5030 (49 49). Wszystkie interfejsy mogą być wykorzystywane jedynie do podłą- czenia urządzeń, które zostały przetestowane zgodnie z normą EN i które spełniają wymagania dla układów SELV. Inne połączenia Gniazdo systemu alarmu zdalnego (50 50) Bezpieczniki dodatkowe (46 46) Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

27 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.9 Funkcje alarmu Alarm w urządz ządzeniu Alarm generowany jest w urządzeniu Leica ST5020. Alarm włączany jest w przypadku wszystkich sytuacji alarmowych. Alarm zdalny Alarm ten jest uruchamiany jest poza urządzeniem Leica ST Każdy alarm wygenerowany w urządzeniu, niezależnie od tego, jaki jest jego rodzaj, przekazywany jest do zdalnego systemu alarmu, nawet w przypadku uruchomienia alarmu typu 1. Dźwięk/głośność alarmu zdalnego są takie same dla wszystkich typów alarmu indywidualne ustawienie dźwięku i głośności alarmu w menu ALARM ARM (patrz rozdział 5.4.2) nie mają w tym przypadku znaczenia Transpor ransport Przed transportem urządzenia należy wykonać następujące czynności: Wyjąć wszystkie statywy. Opróżnić wszystkie pojemniki z odczynnikami. Zabezpieczyć ramię przesuwne urządzenia. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odłączyć wąż doprowadzający wodę i wąż odprowadzający wodę. Jeśli to konieczne, odłączyć wąż odpowietrzający. Założyć rączki do transportowania (patrz Rozdział 4.2). Jeśli urządzenie będzie transportowane na większą odległość, należy je zapakować do oryginalnego opakowania i upewnić się, że zostało w nim dobrze zabezpieczone na czas transportu. Podłączanie urządz ządzenia alarmu zdalnego System alarmu zdalnego, który może być podłączony opcjonalnie, działa z przełącznikiem bezpotencjałowym. Jeśli pojawi się sytuacja alarmowa, obwód jest zamykany. Przyłączone urządzenie alarmu zdalnego powinno być zasilane prądem znamionowym o natężeniu mniejszym niż 2 A. Maksymalne napięcie prądu stałego może wynosić 24 V prądu stałego/ zmiennego. Urządzenia alarmu zdalnego podłączane jest do drukarki poprzez złącze typu Jack o średnicy 6,3 mm (wyposażenie opcjonalne). Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi podłączania urządzenia alarmu zdalnego do urządzenia Leica, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Leica lub bezpośrednio z producentem Leica Biosystems Nussloch GmbH. Zabezpieczanie ramienia przesuwnego: Przejść do trybu zarządzania. Wywołać klawiaturę (potrzebną np. do wprowadzenia hasła, patrz Rozdział 5.4.3) Wprowadzić komendę #transport. Ramię przesunie się w dół, do stacji 6, gdzie pozostanie i nie będzie można go przesunąć. Po wyłączeniu urządzenia, będzie gotowe do transportu. Leica ST

28 5. Obsługa 5.1 Włączenie urządzenia Uwaga! Urządzenie MUSI być podłączone do uziemionego gniazdka. Zalecane jest, aby urządzenie Leica ST5020 było podłączone do gniazdka sieciowego z zabezpieczeniem GFCI jest to dodatkowe zabezpieczenie. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka z prądem należy upewnić się, że włącznik znajdujący się na dole, z prawej strony urządzenia ustawiony jest w pozycji OFF ( 0 ). Podłączyć przewód zasilania do gniazdka ściennego i włączyć dopływ prądu do gniazdka (jeśli to konieczne). Włączyć urządzenie przestawiając przełącznik w pozycję ON ( I ). Po włączeniu, urządzenie przez kilka sekund będzie się inicjalizować. W czasie inicjalizacji ekran jest niebieski, a postęp inicjalizacji przedstawiany jest jako linia białych kropek. Po około 30 sekundach pojawi się obraz graficzny. Obszar pracy będzie nadal czarny. Rząd liter X w linii informacji oznacza wczytywanie oprogramowania. Następnie na ekranie, na około 3 sekundy, pojawi się menu wyboru języka LANGU ANGUAGE GE CHOICE (Fig. 24). Jeśli zostanie wybrany inny język (poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku), główne menu MAIN MENU (Fig. 32, rozdział 5.3.4), które pojawi się następnie, będzie przedstawione w nowo wybranym języku. Jeśli nie zostaną dokonane żadne zmiany, otworzy się menu statusu urządzenia INSTRUMENT STATUS TUS (Fig. 25). INSTRUMENT STATUS TUS to ekran standardowy wszystkie opisy funkcjonalne zawarte w niniejszym rozdziale 5 rozpoczynają się od menu INSTRUMENT STATUS TUS. Rys. 8 Rys. 24 Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

29 5. Obsługa 5.2 Lista a kontr ontrolna olna ustawień Kiedy urządzenie gotowe jest do pracy, należy wejść do wszystkich wymienionych poniżej menu i wybrać odpowiednio wszystkie potrzebne parametry. Tryb zarządzania musi być aktywny, aby użytkownik miał dostęp do wszystkich menu. Dokładne informacje na temat wyboru poszczególnych parametrów zostały podane w pomocy kontekstowej. Ekran Wciśnij przycisk Ustawienia parametrów Wybierz język w czasie włączania urządzenia, lub w menu wyboru języka LANGU ANGUAGE GE CHOICE. W interfejsie użytkownika USER INTERFACE ustaw odpowiednie parametry. Sprawdź, czy data DATE i godzina TIME są prawidłowo ustawione. Otwórz menu listy odczynników REAGENT LIST, sprawdź ustawienia i, jeśli to konieczne, dokonaj zmian. W menu statusu urządzenia INSTRUMENT STATUS TUS wybierz typ stacji STATION TION TYPE dla każdej stacji. Przypisz odpowiedni odczynnik każdej stacji STATION TION. i mogą być przypisywane w czasie tworzenia programów lub w menu szczegółów stacji STATION TION DETAILS AILS. Upewnij się, że pojemniki odczynników są napełnione odpowiednimi odczynnikami (zgodnie z przypisaniem w programie)! Stwórz programy PROGRAMS AMS, które będą Ci potrzebne. Istniejące programy mogą być kopiowane i modyfikowane. W menu przesuwania MOVE wybierz liczbę zanurzeń i szybkość ramienia przesuwnego. Każdemu klipsowi przypisz kolor CLIP COLOR OR. Wybierz godzinę, ilość i format papieru dla codziennych wydruków. Leica ST

30 5. Obsługa 5.3 Funkcje ekranu dotyk ykowego Interfejs ejs użytkownika infor ormacje ogólne Aktualna data Aktualna godzina Urządzenie Leica ST5020 Multistainer jest programowane i obsługiwane za pomocą kolorowego, aktywnego ekranu dotykowego. Podst odstaw awowe infor ormacje na ekranie Na ekranie pojawiają się tylko te elementy sterowania, do których użytkownik ma dostęp. Liczba dostępnych elementów sterowania zależy od wybranego poziomu dostępu. Nazwa urządzenia Aktualnie wybrane menu Linia informacji Wybrany poziom dostępu Ekran podzielony jest poziomo na trzy obszary funkcjonalne: Pasek stanu Obsługa Rys. 26 Pasek przycisk zycisków Przejście o jeden Obszar poziom wyświetlania menu w górę przycisków dotyczących aktualnego menu Przejście o jeden poziom menu w górę, do głównego menu Przełączanie się z Pomoc poziomu dostępu kontekstowa dla użytkownika do aktualnego menu administratora i z powrotem 30 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

31 5. Obsługa Symbole na przyciskac zyciskach Włączone Wyłączone Leica ST5020 Sześć opisanych poniżej przycisków posiada te same funkcje we wszystkich menu. Po lewej stronie paska przycisków (Rys. 26) widoczny będzie przycisk BACK umożliwiający powrót do poprzedniego menu. albo dwa przyciski CONFIRM umożliwiający wyjście z aktualnego menu (nowe wartości zostaną zapisane przy wychodzeniu z menu). CANCEL umożliwiający wyjście z aktualnego menu bez zapisywania dokonanych modyfikacji. PRINT wyświetlany jest w menu zawierających tabele i listy. Jeśli zostanie naciśnięty, wybrana lista będzie wydrukowana natychmiast. Natychmiastowy wydruk nie ma wpływu na codzienne wydruki wszystkich protokołów (patrz rozdział 5.4.6). MENU umożliwia przejście do głównego menu (patrz rozdział 5.3.4) HELP Pomoc kontekstowa może być uruchomiona z każdego ekranu. Pomoc dostarcza wyjaśnień zależnych od kontekstu, tzn. tematy pomocy różnią się w zależności od tego, z którego menu pomoc została wywołana. Niektóre symbole przycisków mogą wyglądać inaczej, w zależności od tego, czy zostały uaktywnione, czy nie. Nieaktywne symbole przycisków wyświetlane są jaśniejszym kolorem, niż przyciski uaktywnione. Są one wyświetlane tylko po to, by uzupełnić wyświetlane menu, aby nie dopuścić do pomyłek i przypomnieć użytkownikowi, że dana funkcja została wyłączona. Użytkownik nie ma jednak do nich dostępu. Istnieją funkcje, w których użytkownik może wybrać różne ustawienia parametrów. Jeśli dostępne są tylko dwie wartości parametru, aktualnie wybrana wartość przedstawiana jest na przycisku. Naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie wartości parametru na alternatywne ustawienie. Jeśli dostępne są więcej niż dwie wartości parametru, zakres dostępnych wartości przedstawiany jest na przycisku w nawiasach kwadratowych. Po każdym naciśnięciu przycisku, wartość parametru zmienia się jeden po drugim. 31

32 5. Obsługa Tabele/list abele/listy 1 Rys. 27 Program zawiera wiele tabel. Pierwszy wiersz tabeli zawiera nagłówki poszczególnych kolumn. Poniższe wiersze zawierają dane. Wybrane wiersze zaznaczone są na kolor niebieski (1). Po wejściu do tabeli, niebieski pasek umieszczony jest zawsze na pierwszym wierszu z danymi. Jeśli tabela jest pusta, niebieski pasek nie pojawia się. 2 3 Rys. 28 Nagłówki kolumn, w których parametry mogą być zmieniane przez użytkownika (w trybie zarządzania) (Rys.28) są przedstawione jako przyciski (3). W trybie zarządzania niektóre tabele zawierają także dodatkowe przyciski (2), w zależności od dostępnych do wyboru parametrów. Przyciski nawigacji znajdują się po prawej stronie ekranu. Każda tabela zawiera dwa przyciski nawigacji do przewijania pojedynczych wierszy. Po każdym naciśnięciu jednego z przycisków nawigacji, pasek podświetlenia przesuwa się o jeden wiersz w górę lub w dół. Można także podświetlać wiersze, dotykając ich bezpośrednio. W przypadku długich list pojawią się także przyciski przewijania o jedną stronę w górę/w dół. Naciśnięcie jednego z tych przycisków przesunie pasek podświetlenia o całą jedną stronę w górę lub w dół; ostatni (pierwszy) wiersz aktualnej strony będzie pierwszym (ostatnim) wierszem nowej strony. Jeśli do początku (końca) tabeli pozostało mniej niż cała strona, nowa strona rozpoczynać się będzie od pierwszego wiersza (kończyć na ostatnim wierszu) tabeli, a pasek podświetlenia przesunie się do pierwszego wiersza z danymi na stronie. Każda tabela zwiera przycisk drukowania PRINT. Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty, aktualny status zostanie natychmiast wydrukowany. 32 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

33 5. Obsługa Wprowadzanie danych Parametry i dane mogą być ustawiane / wprowadzane na kilka sposobów: Klawiatura alfanumeryczna 4 5 Rys. 29 Klawiatura alfanumeryczna (Rys. 29) przypomina klawiaturę komputerową. Wszystkie pola wprowadzania danych (5) oraz instrukcje dotyczące typu danych do wprowadzenia (4) umieszczone są nad klawiaturą. Liczba znaków, które mogą być wprowadzone zależy od typu wprowadzanych danych. Jeśli wprowadzona ma być określona liczba znaków, liczba ta pojawi się w polu wprowadzania danych. Kursor umieszczony jest z lewej strony. Nie można przekroczyć maksymalnej liczby znaków do wprowadzenia. Wstępnie zdefiniowano następujące wartości: Nazwy odczynników: maksymalnie 20 znaków Nazwy programów: maksymalnie 20 znaków Skrócona nazwa programu: maksymalnie 3 znaki Hasła: minimalnie 4 znaki, maksymalnie 20 znaków. Poniższ oniższe przyciski mają specjalne funkcje: Po naciśnięciu przycisk pozostaje zablokowany, a na ekranie pojawiać się będą tylko duże litery. Po naciśnięciu pierwszego przycisku, przycisk SHIFT zostanie zwolniony i klawiatura powróci do wprowadzania małych liter. Po naciśnięciu przycisk pozostaje zablokowany, a na ekranie pojawiać się będą tylko duże litery. Naciśnij jeszcze raz SHIFT LOCK OCK, aby powrócić do małych liter. Naciśnij ten przycisk, aby ujrzeć znaki specjalne, szczególnie samogłoski z akcentami. Znaki te są także dostępne jako duże litery, po naciśnięciu przycisku SHIFT/SHIF T/SHIFT T LOCK OCK. Po wybraniu znaku specjalnego, klawiatura automatycznie powraca do znaków standardowych. Leica ST

34 5. Obsługa Przyciski nawigacji Przyciski nawigacji mają tę samą funkcję w obu typach klawiatury (numeryczna, alfanumeryczna): Kursor przeskakuje w lewy / prawy róg pola wprowadzania danych. Kursor przesuwa się o jedne znak w lewo / prawo. Znak znajdujący się z lewej strony kursora zostanie skasowany. Klawiatura numeryczna 6 Rys. 30 Pole wprowadzania danych umieszczone jest nad klawiaturą numeryczną (z lewej strony). Instrukcje dotyczące tego, które parametry mają być wprowadzone (6) pojawiają się nad polem wprowadzania danych. Miejsce wprowadzania danych oznaczone jest kursorem, wartości domyślne są podawane. Naciśnięcie przycisku numerycznego powoduje skasowanie wartości domyślnych. Jeśli wprowadzona liczba jest wartością zbyt dużą lub zbyt małą w stosunku do pożądanego zakresu, po naciśnięciu przycisku CONFIRM z paska menu na ekranie pojawi się zakres, a pole wprowadzania danych nie zostanie zamknięte. W zależności od typu wprowadzanych danych, można wprowadzić tylko określoną liczbę znaków numerycznych. Naciśnij CONFIRM lub CANCEL ANCEL, aby wyłączyć klawiaturę numeryczną. Naciśnij CONFIRM, aby zapisać wartości i powrócić do poprzedniego menu. Naciśnij CANCEL ANCEL, aby powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania nowych wartości. 34 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

35 5. Obsługa Poziomy dostępu Symbol administratora Symbol użytkownika Urządzenie Leica ST5020 może być skonfigurowane w taki sposób, by umożliwiać dwa poziomy dostępu użytkownika. Poziom dostępu użytkownika Użytkownicy mogą uruchamiać programy i przeglądać wyniki. Na tym poziomie w prawym górnym rogu ekranu dotykowego wyświetlany jest symbol USER. Rys. 31 Poziom dostępu administratora Administrator może wykorzystywać wszystkie funkcje użytkownika, może także tworzyć programy i dokonywać konfiguracji parametrów pracy urządzenia. Aby przejść na poziom zarządzania, naciśnij przycisk SUPERVISOR VISOR: na ekranie pojawi się klawiatura. Jeśli przypisane zostało hasło, na ekranie pojawi się klawiatura. (Patrz rozdział 5.4.3, gdzie znaleźć można więcej informacji na temat przypisywania hasła). Wprowadź hasło administratora i potwierdź. Na ekranie pojawi się symbol administratora SUPERVISOR zamiast symbolu użytkownika USER, a przycisk administratora SUPERVISOR zostanie zastąpiony przyciskiem użytkownika USER. W trybie zarządzania nie można uruchamiać programów. Aby móc uruchomić program, należy przełączyć się w tryb użytkownika. W tryb zarządzania (np. aby wybierać / zmieniać ustawienia) można przejść dopiero po tym, jak wszystkie działające programy zostaną zakończone. Urządzenie Leica ST5020 może być skonfigurowane w taki sposób, by wszystkie funkcje dostępne były dla wszystkich pracowników oznaczać to będzie w praktyce, że urządzenie przez cały czas pozostawać będzie na poziomie dostępu administratora. Patrz rozdział 5.4 Konfiguracja systemu. Leica ST

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo infrazon o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

PROVA 100 Kalibrator zadajnik

PROVA 100 Kalibrator zadajnik INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA 100 Kalibrator zadajnik Spis treści I. OPIS PANELU... 3 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA... 9 1.Wyjście ma... 9 a. Praca w zakresie 4-20mA... 9 b. Zakres 0 20mA lub 0-24mA... 10 c. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E Dźwignia do otwierania grzebienia Regulacja marginesu grzbietowego Szczelina na papier Miarka dokumentu Prowadnica krawędziowa Przełącznik nożny Wybór

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo