Leica ST Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych"

Transkrypt

1 Leica ST 5020 Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Instrukcja użytkownika Leica ST5020 V1.8 Polski 10/2012 Nr kat RevC Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

2

3 UWAGA Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje, dane liczbowe, wskazówki i oceny odpowiadają uzyskanemu na podstawie rzetelnych badań, obecnemu stanowi wiedzy i techniki. Firma Leica nie jest zobligowana do wprowadzania do niniejszej instrukcji opisów najnowszych rozwiązań technicznych, dostarczania klientom dodatkowych egzemplarzy, czy korekt niniejszej instrukcji. Za zawierające błędy dane, szkice, rysunki techniczne, itp. w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności w ramach dopuszczalności zgodnej z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub inne szkody następcze związane z wypełnianiem danych i innych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Dane, szkice, rysunki i pozostałe informacje, zarówno o charakterze treściowym i technicznym, które zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi nie mają zastosowania jako gwarantowane właściwości naszych produktów. W tym zakresie miarodajne są wyłącznie postanowienia zawarte w umowie między firmą Leica i klientem. Firma Leica zastrzega sobie prawo dokonania zmian specyfikacji technicznej, jak również procesu produkcyjnego bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie. Tylko w ten sposób możliwy jest ciągły techniczny i produkcyjnotechniczny proces ulepszania produktów. Niniejsza instrukcja obsługi urządzenia chroniona jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa autorskie związane z niniejszą instrukcją obsługi są w posiadaniu firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Powielanie tekstów i ilustracji (także ich fragmentów) poprzez drukowanie, fotokopiowanie, mikrofilmowanie, udostępnianie przez kamerę internetową lub za pomocą innych metod łącznie ze wszelkimi systemami i mediami elektronicznymi wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Numer seryjny urządzenia oraz rok produkcji prosimy odczytać z tabliczki znamionowej zamocowanej na tylnej ściance urządzenia. Leica Biosystems Nussloch GmbH Wydane przez: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Niemcy Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Internet: Leica ST5020 3

4 Spis treści 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej instrukcji i ich znaczenie Zastosowanie Kwalifikacje osób obsługujących Typ urządzenia Bezpieczeńst eństwo Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ostrzeżenia Elementy urządz ządzenia i dane techniczne Opis ogólny elementy urządzenia Dane techniczne Dostawa standardowa - lista elementów Dane techniczne System pojemników Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy Wymagania dotyczące miejsca pracy Instalacja urządzenia Podłączenie wody bieżącej Instalacja pieca (opcja) Podłączenie węża odpowietrzającego (opcja) Zakładanie filtra z węglem aktywowanym Poziomowanie urządzenia Podłączenie elektryczne Funkcje alarmu Transport Obsługa Włączenie urządzenia Lista kontrolna ustawień Funkcje ekranu dotykowego Interfejs użytkownika informacje ogólne Wprowadzanie danych Poziomy dostępu Główne menu Konfiguracja systemu Interfejs użytkownika Alarm Przydzielanie hasła Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

5 Spis treści Ustawianie daty/godziny Ruch Przeglądanie i drukowanie Lista odczynników Opcje stacji Kalibracja Wykonywanie kopii zapasowej danych Status urządzenia Przyciski stacji Typy stacji Wybór typu stacji Zmiana typu stacji Programy barwienia Tworzenie programów Definiowanie kroków programu Przypisywanie koloru klipsa Trwające programy Barwienie Ładowanie statywów Uruchamianie programów Przerywanie programu barwienia Zakańczanie programów Czyszczenie i konser onserwacja Czyszczenie urządzenia Konserwacja ogólna Harmonogram konserwacji Usuwanie usterek ek Informacje ogólne Usuwanie błędów Awaria zasilania Wymiana dodatkowych bezpieczników Gwarancja i serwis Załącznik Mapa pojemników Akcesoria dodatkowe Leica ST5020 5

6 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej ej instrukcji i ich h znaczenie (5) ENTER Ostrzeżenia pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą trójkąta ostrzegawczego. Uwagi, np. informacje istotne dla użytkownika, pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą symbolu informacji. Łatwopalne rozpuszczalniki i odczynniki oznaczone są takim symbolem. Powierzchnie instrumentu, które nagrzewają się w czasie pracy, oznaczone są takim symbolem. Liczby w nawiasach oznaczają numery elementów przedsta- wionych na rysunkach. Klawisze funkcyjne, które należy przycisnąć na ekranie dotykowym urządzenia oznaczone są dużymi literami i pogrubioną czcionką. 1.2 Zastosowanie anie Urządzenie do barwienia Leica ST5020 jest urządzeniem automatycznym, przeznaczonym do wykonywania rutynowych barwień histologicznych i cytologicznych. Zostało ono zaprojektowane do użytku w laboratoriach patologicznych. Jego zadaniem jest wykonywanie wyłącznie poniższych czynności: Barwienie skrawków cienkich preparatów lub próbek cytologicznych nałożonych na szkiełka mikroskopowe Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Inne wykor orzyst zystanie niniejszego ego urządz ządzenia jest niedozwolone! olone! Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub preparatów, w urządzeniu wolno instalować i stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zatwierdzone przez firmę Leica. 1.3 Kwalif alifikacje ikacje osób obsługujących Urządzenie Leica ST5020 może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel laboratoryjny. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. 1.4 Typ urządz ządzenia Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się wyłącznie do urządzeń typu oznaczonego na stronie tytułowej. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym urządzenia przymocowana jest do tylnej ścianki urządzenia. 6 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

7 2. Bezpieczeńst eństwo Prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszym rozdziale. Prosimy o przeczytanie niniejszych instrukcji, nawet jeśli znacie Państwo zasady obsługi i korzystania z innych produktów firmy Leica. 2.1 Instrukcje dot. bezpieczeńst eństwa Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzenia. Z tego względu instrukcja stanowi ważny element produktu. Jeśli w Państwa kraju do podobnych urządzeń stosuje się dodatkowe przepisy BHP, do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji należy dołączyć postanowienia, które zapewnią przestrzeganie takich przepisów. Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z następującymi zaleceniami dotyczącymi pomiarów elektrycznych, sterowania, regulacji i urządzeń laboratoryjnych. Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie z zawartymi w instrukcji wskazówkami i ostrzeżeniami. Aktualne informacje dotyczące standardów mających zastosowanie znaleźć można w deklaracji zgodności CE opublikowanej na naszej stronie internetowej: Karty bezpieczeństwa dotyczące odczynników dostępne są u dostawcy. Można je także znaleźć w Internecie: 2.2 Ostrzeż eżenia enia Elementy ochronne znajdujące się na urządzeniu i akcesoriach nie mogą być zdejmowane ani modyfikowane. Napraw urządzenia i zdejmowania osłony dokonywać mogą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy upoważnionego serwisu. Elementy ochronne zainstalowane w urządzeniu przez producenta stanowią tylko podstawowe zabezpieczenie przed wypadkami. Główna odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie urządzenia spoczywa na instytucji, która je posiada, oraz na pracownikach, którzy obsługują, serwisują i naprawiają urządzenie. Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń i instrukcji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy. Leica ST5020 7

8 2. Bezpieczeńst eństwo Ostrzeż eżenia enia Oznaczenia na urządz ządzeniu Oznaczenia na urządzeniu przedstawiające trójkąt ostrzegawczy wskazują, że przy obsłudze lub wymianie oznaczonego w ten sposób elementu należy przestrzegać właściwych wskazówek (zawartych w niniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować wypadek, uszkodzenie ciała, zniszczenie urządzenia lub osprzętu dodatkowego. Niektóre powierzchnie urządzenia, które nagrzewają się w czasie eksploatacji, oznaczone są takim symbolem ostrzegawczym. Dotknięcie takiej powierzchni może spowodować poparzenia. Ostrzeż eżenia enia Transpor ransport t i instalacja Urządzenie może być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej. Do podniesienia / przenoszenia urządzenia potrzeba czterech osób. Urządzenie powinno być zainstalowane na równym stole laboratoryjnym, który musi być dokładnie wypoziomowany. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działane promieni słonecznych (okna). Urządzenie MUSI być podłączone do uziemionego gniazdka. Urządzenie nie może być podłączone za pomocą przedłużacza nie posiadającego przewodu uziemienia. Urządzenie automatycznie dopasuje odpowiednie napięcie i częstotliwość prądu w miejscu instalacji. Jeśli zainstalowano nowe piece, powinny zostać one dopasowane do napięcia i natężenia prądu wymaganego w miejscu instalacji. Urządzenie powinno być ustawione w dobrze wietrzonym miejscu, z dala od źródeł zapłonu. Substancje chemiczne stosowane w urządzeniu Leica ST5020 są łatwopalne i szkodliwe. Nie wolno dopuścić, by urządzenie pracowało w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Jeśli powstanie duża różnica temperatur między obudową, a otoczeniem w miejscu instalacji, a wilgotność powietrza będzie wysoka, na obudowie może skraplać się woda. W takim wypadku należy poczekać przynajmniej dwie godziny przed włączeniem urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia. Ostrzeż eżenia enia Posługiw osługiwanie się odczynnikami Przy korzystaniu z rozpuszczalników należy zachować środki bezpieczeństwa! W czasie posługiwania się substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w niniejszym urządzeniu należy zawsze zakładać gumowe rękawice ochronne oraz okulary ochronne. Substancje stosowane do nasączania tkanek mogą być zarówno toksyczne jak i/lub łatwopalne. Resztki rozpuszczalników należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami oraz polityką utylizacji odpadków obowiązującą w firmie lub instytucji. 8 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

9 2. Bezpieczeńst eństwo Ostrzeż eżenia enia Obsługa urządz ządzenia Urządzenie Leica ST5020 może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników laboratoryjnych, zgodnie ze swoim przeznaczeniem i z niniejszą instrukcją użytkowania. W razie niebezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilania. W czasie pracy z odczynnikami (napełnianie / opróżnianie stacji odczynników, praca z urządzeniem w czasie, gdy pokrywa/pokrywy jest/są otwarta/otwarte) należy zakładać odpowiednią odzież ochronną (fartuch laboratoryjny, rękawice, okulary ochronne. Urządzenie powinno pracować z założonym filtrem z węglem aktywowanym lub przewodem odpowietrzającym. Nawet w czasie pracy urządzenia zgodnej z jego przeznaczeniem, powstawać mogą niebezpieczne opary rozpuszczalników, które są szkodliwe dla osoby obsługującej urządzenie i tworzą ryzyko pożaru! Istnieje ryzyko pożaru w czasie pracy z otwartym ogniem (palnik Bunsena) w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia (opary rozpuszczalników)! Dlatego też należy pracować z otwartym ogniem w bezpiecznej odległości 2 metrów! Jeśli program barwienia ma być zatrzymany przez dłuższy czas, nie wolno pozostawiać statywów przesuwnych w stacjach z wodą bieżącą, ponieważ mogą one wyschnąć. Ostrzeż eżenia enia czyszczenie i konser onserwacja Przed konserwacją i/lub czyszczeniem, każdorazowo należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników zawierających aceton lub ksylen. Do wewnętrznych elementów urządzenia, czy to w czasie pracy czy konserwacji, nie może przedostać się żaden płyn. W czasie pracy z detergentami należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych przez producenta produktu, jak również regulaminu pracowni. Myć stacje wody bieżącej i odczynników w zmywarce w temperaturze nie wyższej niż +65 C. Stosować standardowy detergent do zmywarek laboratoryjnych. W żadnym wypadku nie myć stacji w wyższej temperaturze, ponieważ może to doprowadzić do ich zdeformowania! Rozlane rozpuszczalniki (odczynniki) muszą być natychmiast wytarte! W przypadku długotrwałego narażenia pamiętać, że powierzchnie pokryw są jedynie warunkowo odporne na działanie rozpuszczalników! Do czyszczenia pokryw, panelu sterowania i obudowy stosować łagodne detergenty domowe; powyżej, w instrukcjach bezpieczeństwa, podano jakich składników detergenty nie mogą zawierać! Uwaga na czynności wymagające użycia pieca w kroku początkowym. W takim przypadku jednostka załadunkowa, z której ramię transportowe wyjmuje preparaty NIE MOŻE być napełniona substancją palną (np. ksylenem). Ponieważ temperatura pieca może sięgać nawet 80 C, substancja ta może zapalić się i spowodować uszkodzenie urządzenia i preparatu. Z tego samego powodu, czynności wykonywane WEWNĄTRZ pieca nie powinny być nigdy prowadzone ze stacji reagentów z palnymi substancjami. Leica ST5020 9

10 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne 3.1 Opis ogólny elementy y urządz ządzenia Filtr z węglem aktyw ywowanym Ramię przesuwne Pojedynczy (podwójny) przenośnik Moduły pieca Pokr okryw ywa Stacje płukania Pojemnik na odczynniki Kolorowy ekran dotyk ykowy Włącznik zasilania Przeniesienie do urządz ządzenia nakładającego szkiełka nakrywk ywkowe Leica CV5030 (opcja) Szuflada rozładunk ozładunkowa Szuflada załadunkowa Interfejs ejs karty PCMCIA Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

11 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne Tył urządz ządzenia Elektronika went entylatora Podłącz odłączenie do transmisji danych Wejście zasilania (elektronika) Wyjście zasilania Główne złącze zasilania Bezpieczniki dodatkowe Regulowana nóżka Osłona modułów pieca Wąż spustowy Przew ewód ód odpowietr wietrzający Spust Wlot wody dest. Stacja 7 Przeniesienie do urządz ządzenia nakładającego szkiełka nakrywk ywkowe (opcja) Wlot wody Stacje 8-12 Mapa zbiornik ników Rys. 2 Moduły pieca Stacje płukania Stacja płukania woda dest. Pojemnik na odczynniki Kolorowy wy ekran dotyk ykowy Szuflada rozładunk ozładunkowa Szuflada załadunkowa Rys. 3 Leica ST

12 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne 3.2 Dane techniczne Wysoka wydajność przerobu preparatów (maksymalnie 12 statywów jednocześnie). Jednoczesne wykonywanie wielu różnych programów. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz z aktywną matrycą. Graficzny i inteligentny interfejs użytkownika. Pomoc kontekstowa. Graficzna reprezentacja procesu na kolorowym wyświetlaczu. System Zarządzania ami (Reagent Management System). Obsługa w wielu językach. Maksymalnie 40 stacji. Szuflada rozładunkowa z maks. 4 stacjami. Szuflada załadunkowa z maks. 4 stacjami. Maksymalnie 6 stacji płukania; możliwe podłączenie 2 różnych źródeł wody. (kontrolowanych indywidualnie za pomocą zaworów) Programowany statyw przesuwny CodeRack TM do automatycznego uruchamiania programu. Zabezpieczenie przed przepełnieniem (czujnik) w pojemniku ze stali nierdzewnej. Zintegrowany system kontroli oparów z zewnętrznym wężem/filtrem. Akcesoria dodatkowe Moduły pieca maks. +65 C i do 4 stacji. Podgrzewane stacje odczynników (35-70 C), maks. 2. Specjalny zestaw do barwienia. (zmodyfikowany zbiornik o zmniejszonej objętości odczynnika, ze statywami). Rozbudowa systemu z możliwością zintegrowania urządzenia nakładającego szkiełka nakrywkowe. (zautomatyzowane barwienie i nakładanie szkiełek nakrywkowych bez udziału operatora). Wąż odprowadzający powietrze. Statyw przesuwny (plastikowy). Adapter na statywy innych producentów. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub preparatów, w urządzeniu wolno instalować i stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zatwierdzone przez firmę Leica. 12 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

13 3.3 Dostaw awa a standar andardo dowa a - lista a elementów 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne W skład standardowej dostawy urządzenia Leica ST5020 wchodzą następujące elementy: 1 Leica ST5020 urządzenie podstawowe 31 Pojemników na odczynniki, zestaw (z uchwytami i pokrywkami) Naczyń do płukania, zestaw Filtr z węglem aktywowanym Zestaw przewodów zasilających: 1 Przewód zasilający D Przewód zasilający UK ST-BU F-5A Przewód zasilający USA-C-J Zestaw akcesoriów składający się z: Kabel złączowy zasilanie Pojemniki na odczynniki, zestaw (z uchwytami i pokrywkami) Zestaw klipsów, czerwone, opakowanie 5 sztuk Zestaw klipsów, żółte, opakowanie 5 sztuk Zestaw klipsów, białe, opakowanie 5 sztuk Zestaw klipsów, jasnoniebieskie, opakowanie 5 sztuk Zestaw statywów przesuwnych 30, plastikowe, opakowanie 5 sztuk Wąż na wodę, 4 m długości Zacisk na wąż odprowadzający zużytą wodę Wąż doprowadzający wodę bieżącą, 2,50 m długości, zestaw z podłączeniem do kranu 3/ Filtr V 3/4-40/22 A6 (filtr do węża doprowadzającego) Złączka gwintowana Uszczelki do węża doprowadzającego wodę bieżącą Poziomnica Specjalny smar uszczelniający do o-ringów i zaworów (OHA), 25 ml Zestaw narzędzi: 1 Śrubokręt 5,5 x Klucz sześciokątny, rozmiar 3,0, z uchwytem Klucz sześciokątny, rozmiar 4,0, z uchwytem Klucz sześciokątny, rozmiar 6, Klucz oczkowy, rozmiar Klucz, rozmiar Zestaw bezpieczników dodatkowych: 4 xt 2,0 A xt 2,5 A xt 4,0 A Instrukcja użytkowania do urządzenia Leica ST Leica ST

14 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne 3.4 Dane techniczne Infor ormacje ogólne Certyfikaty: Oznaczenia właściwe dla tego urządzenia umiejscowione są obok tabliczki znamionowej Napięcie nominalne: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Częstotliwość nominalna: 50 do 60 Hz Maksymalny pobór mocy: 1400 VA Klasyfikacje IEC 1010: Klasa zabezpieczenia 1 Stopień zanieczyszczenia 2 Instalacja przeciwprzepięciowa kategorii II: impuls 800 V (system 120 V) impuls 1500 V (system 240 V) Przekaźnik alarmu zdalnego: Podstawowe bezpieczniki: Dodatkowe bezpieczniki: 24 V AC prądu stałego, maksymalnie 2 A Podłączenie: złącze bezpotencjałowe (może działać zarówno jako układ standardowo otwarty, lub standardowo zamknięty) Bezpieczniki typu FST, wejście zasilania 2 x T 8 A Bezpiecznik topikowy, Ø 6,3 x 32 mm Typ: Schurter FST F1: T 2,0 A F2: T 2,0 A F3: T 2,5 A F4: T 4,0 A Zakres temperatury pracy: 15 C do 40 C Wilgotność względna: 10% do 80%, bez kondensacji 14 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

15 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne Wymiar ymiary y i ciężar Podstawowe urządzenie (S x G x W), w mm: 1060 x 750 x 540 Ciężar na sucho, przed zapakowaniem: ok. 90 kg Ciężar, zapakowane: ok. 110 kg Dane dotyczące wydajności Wydajność preparatów: Wydajność ładowania: Pojemność statywu przesuwnego: Całkowita liczba stacji: w zależności od struktury programów maks.12 statywów przesuwnych (z 12 różnymi programami) 30 próbek na szkiełkach 40 ( piec) Całkowita liczba stacji odczynników: maks. 34 Objętość zbiornika na odczynnik: 450 ml Liczba stacji płukania: maks. 5 oraz 1 z wodą destylowaną (opcja) Piec (opcja): 2 lub 4 Temperatura w komorze pieca: 40 C do 70 C czyli 104 F do 158 F Ustawienie czasu inkubacji: 0 sek. do 23 godzin, 59 min, 59 sek. Stacje załadunkowe/rozładunkowe: maks. 4 każdego rodzaju, min. 1 każdego rodzaju Pojemność pamięci stałej: maks. 50 programów, do 40 kroków w każdym programie Integracja: podłączenie do urządzenia nakładającego szkiełka nakrywkowe Leica CV5030 (opcja) Leica ST

16 3. Elementy urządz ządzenia i dane techniczne 3.5 System pojemników 1 6 Pojemnik na odczynniki Pojemniki na odczynniki mogą być wyjmowane pojedynczo w celu napełnienia. Przed użyciem należy je wypełnić odczynnikiem do linii zaznaczonej po wewnętrznej stronie (pojemność ok. 450 ml) i umieścić z powrotem w urządzeniu, zgodnie z programem, który ma być uruchomiony. Upewnij się, że pojemniki z odczynnikami są prawidłowo rozmieszczone i że uchwyty (1) przesunięte są w bok w taki sposób, aby nie przeszkadzać w przesuwaniu statywu. Przykrywki (6) służą do zmniejszenia parowania w czasie, gdy pojemniki nie są wykorzystywane. Pojemniki szuflady załadunkowej i rozładunkowej (E25 i L36) mogą być wypełnione odczynnikami, jeśli zachodzi taka potrzeba. Urządzenie nie jest jednak w stanie kontrolować czasu zanurzenia w przypadku tych stacji. 3 Stacje płukania System płukania składa się z pięciu (opcjonalnie z sześciu) stacji płukania, spośród których każda może obsługiwać jednocześnie jeden statyw. Woda dostaje się do stacji płukania poprzez złączkę (2) w podstawie, a wydostaje się na zewnątrz przez przelew (3) na górnej, lewej krawędzi. Stacje płukania posiadają pin (4) pozycjonujący i mogą być wkładane tylko w jeden sposób. Należy uważać przy zakładaniu i wyjmowaniu stacji płukania, ponieważ zbyt duża siła może uszkodzić uszczelkę (5). Przed włożeniem stacji płukania należy nasmarować uszczelkę typu O-ring. Aby skorzystać z systemu płukania, powoli odkręć do końca kurek z wodą wodociągową. Zawór kontrolujący przepływ wody w urządzeniu Leica ST5020 ograniczy całkowity przepływ w stacjach płukania do 1,6 litra/ minutę Rys. 4 Jeśli przepływ wody spadnie poniżej tej wartości z jakiegokolwiek powodu, może się zdarzyć, że zajdzie konieczność przedłużenia okresu płukania. 16 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

17 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.1 Wymagania dotyczące miejsca pracy Stabilny, dokładnie wypoziomowany stół laboratoryjny o równej powierzchni, o szerokości minimalnie 1,60 m oraz głębokości minimalnie 0,80 m. Źródło wody bieżącej umieszczone w odległości maksymalnie 2,50 m oraz rura odprowadzająca wodę do kanalizacji umieszczona maksymalnie w odległości 2,00 m od odpowiednich wlotów/wylotów znajdujących się z tyłu urządzenia. Jeśli urządzenie ma działać z założonym wężem odpowietrzającym, w odległości maksimum 3,5 m od urządzenia musi znajdować się wyciąg. Alternatywa: praca z filtrem z węglem aktywowanym. Odpowiednia przestrzeń (ok. 0,90 m) nad stołem laboratoryjnym potrzebna do swobodnego otwierania / zamykania pokrywy urządzenia. 4.2 Instalacja urządz ządzenia Podłoga praktycznie wolna od wibracji. Stabilna temperatura otoczenia w zakresie między +10 C a +40 C. Wilgotność względna maksymalnie 80%, bez kondensacji. W pobliżu nie wolno umieszczać urządzeń, które mogą stanowić źródło wibracji. Substancje chemiczne stosowane w urządzeniu Leica ST5020 są łatwopalne i szkodliwe. Urządzenie powinno być ustawione w dobrze wietrzonym miejscu, z dala od źródeł zapłonu. Nie wolno dopuścić, by urządzenie pracowało w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Aby podnieść urządzenie, należy je schwycić za uchwyty transportowe (1, Rys. 5). Ponieważ urządzenie waży w sumie ok. 95 kg, do jego podniesienia i/lub transportowania potrzeba 4 osób. 2 1 Rys. 5 Umieścić urządzenie na stole. Odkręcić uchwyty transportowe (wykręcić śruby (2) za pomocą klucza sześciokątnego, wielkość 6,0) i zabezpieczyć. Ściągnąć plastikową osłonę. Sprawdzić z zamówieniem, czy wszystkie akcesoria zostały dostarczone. Leica ST

18 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.3 Podłącz odłączenie wody bieżącej Podłączanie węża doprowadzającego wodę bieżącą Rozpakować wąż doprowadzający wodę bieżącą uwaga na dwie uszczelki (4) Rys. 6 Założyć jedną uszczelkę (4) do złączki gwintowanej (6). Drugą uszczelkę zabezpieczyć. Założyć filtr (3) do nakrętki złączki (5) (patrz Rys. 6), która zakładana jest na kran z wodą bieżącą. Nie zakładać żadnych dodatkowych uszczelek, ponieważ filtr działa również jak uszczelnienie. Panel tylny urządzenia wloty wody bieżącej Rys. 7 Nakręcić wąż doprowadzający wodę bieżącą (7 na Rys. 8) do stacji 8-12 na kran z wodą bieżącą, a drugi jego koniec włożyć do wlotu (8 na Rys. 7). Jeśli stacja nr 7 (Rys. 3) będzie także wykorzystywana jako stacja wody bieżącej, należy podłączyć drugi wąż wody bieżącej (osprzęt opcjonalny) do wlotu (9). Wlot (9) doprowadza wodę (lub inne medium doprowadzane przez oddzielne podłączenie) do stacji nr 7. Aby wykorzystać stację nr 7 jako stację wodną, należy założyć pojemnik do płukania, a stację nr 7 zdefiniować jako stację z tap water (wodą bieżącą) lub fully de- ionized water (wodą dejonizowaną) w station options (opcjach stacji). (patrz także Rozdział 5.5.3) 18 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

19 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy Panel tylny urządzenia wloty/wyloty wody Podłączanie węża odprowadzającego zużytą wodę Złączka wylotu (10) może być obracana w różnych kierunkach, w zależności od tego, czy rura kanalizacyjna umieszczona jest z lewej czy z prawej strony urządzenia. Aby wyregulować złączkę, poluzować śrubę (11) zacisku węża (12) tak, aby można było obracać złączkę (10). Ustawić złączkę w odpowiednim kierunku (otwór w złączce powinien być zawsze pochylony lekko w dół) i ponownie docisnąć śrubę (11). Rys. 8 Obracać śrubę (15) w lewo (przy użyciu śrubokręta) aż zacisk węża (14) otworzy się wystarczająco, by można go było wsunąć na węża odprowadzającego zużytą wodę (13). Założyć wąż odprowadzający zużytą wodę (13) na złącze (10) i założyć zacisk węża (14) tak, jak to pokazano na Rys Obracać śrubę (15) w prawo, aż wąż (13) będzie mocno umocowany na złączu (10) za pomocą zacisku (12) Włożyć wąż odprowadzający zużytą wodę (13) do rury kanalizacyjnej i zamocować. Uwaga! Przy instalacji węża odpro- wadzającego należy zawsze upewnić się, że istnieje odpowiedni spadek wysokości między wyjściem (złączka (10)) z urządzenia a rurą kanalizacyjną! Rys. 9 Leica ST

20 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.4 Instalacja pieca (opcja) Wyjąć zestaw pieca z pudełka i sprawdzić, czy jest kompletny. 15 Ustawienie napięcia V Panel tylny - piec Rys. 10 W zestawie muszą znajdować się następujące elementy: 15 - Moduł pieca 16 - Tacka zbiorcza parafiny 17 - Pokrywa 18 - Śruby 19 - Podkładki 20 - Śrubokręt 21 - Klucz sześciokątny, rozmiar 2, Klucz sześciokątny, rozmiar 4,0 Zakładanie tacki zbiorczej parafiny do odpowiedniego otworu w module pieca (możliwe tylko w jednym kierunku, jak pokazano powyżej). Sprawdzić ustawienie selektora napięcia i zmienić je, jeśli jest to konieczne. Uwaga! Selektor napięcia musi być ustawiony na tę samą wartość napięcia zasilania, co urządzenie. Ustawienie napięcia V Aby zmienić ustawienie selektora napięcia, należy włożyć śrubokręt (20 20) w szczelinę (23 23) i obracać powoli, aż biały punkt nad odpowiednim wskazaniem napięcia znajdzie się poniżej białego trójkąta. 115 oznacza: Napięcie urządzenia V. 230 oznacza: Napięcie urządzenia V. Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

21 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 27 Uwaga! Przed dokonaniem jakichkolwiek dalszych kroków instalacji, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania Z prawej, wewnętrznej ściany urządzenia należy zdjąć pokrywę (26 26), aby ramię przesuwne miało dostęp do stacji pieca. W tym celu należy wykręcić sześć śrub (27 27) (klucz sześciokątny, rozmiar 2,5) i zdjąć pokrywę (26 26). Zabezpieczyć śruby i pokrywę na wypadek ponownego użycia. Rys Zdjąć pokrywę (28 28) znajdującą się po prawej stronie od połączeń elektrycznych na tylnej ścianie urządzenia Aby zdjąć pokrywę (28 28) wystarczy wykręcić śruby (29 29). Nie odkręcać dwóch śrub (30 30)! Po zainstalowaniu pieca zamocować pokrywę (wchodzącą w skład zestawu pieca) (17 na Rys. 10) za pomocą czterech śrub (29 29) w taki sposób, aby wybrane napięcie było widoczne z zewnątrz. Rys. 13 Leica ST

22 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy Instalacja pieca (ciąg dalszy) 31 Uwaga! Jeśli zainstalowany jest tylko jeden piec, powinien on być umieszczony po prawej stronie (patrząc od tyłu urządzenia). Umieścić piec na szynach (32 32) i wsunąć. 32 Naciskać, aż elementy połączeniowe pieca (bolec pozycjonujący (24 24), pasek łączący (25 25), patrz Rys. 11) znajdą się w odpowiednich miejscach (31 31) urządzenia. 15 Rys. 14 Następnie przymocować piec przy użyciu dwóch śrub (18) i podkładek (19) oraz otworów znajdujących się w urządzeniu i przewidzianych do tego celu, przymocować piec (15). 18, 19 Jeśli zostanie zamówiony drugi piec, należy go zamontować w ten sam sposób, co pierwszy. Rys. 15 INSTRUMENT STATUS Wskazanie przed Wskazanie instalacją pieców z zainstalowanymi piecami Zamocować pokrywę (element 17, Rys. 10) w taki sposób, aby zakres napięcia wybrany dla pieca (15) był taki sam, jak wyżłobiony zakres napięcia. Podłączyć urządzenie do zasilania i włączyć. Moduły pieca wykrywane są automatycznie i wyświetlane w odpowiedni sposób, zgodnie ze instrument status (statusem urządzenia). Przejść do station options (opcji stacji) i wybrać odpowiednią temperaturę pieca. (Patrz rozdział 5.5.3, strona 56, gdzie znaleźć można więcej informacji na ten temat). Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

23 4.5 Podłącz odłączenie węża odpowietr wietrzającego (opcja) Rys Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy Jeśli urządzenie działa bez filtra z węglem aktywowanym, należy zamiast niego zainstalować wąż odpowietrzający. Wąż odpowietrzający podłączany jest do obudowy wentylatora (68 68) umieszczonej z tyłu, po lewej stronie urządzenia. Rozpakować dostarczone elementy i sprawdzić, czy dostawa jest kompletna. W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: 60 - Śrubokręt 61 - Klucz sześciokątny, rozmiar 2, Zacisk węża 63 - Śruba z łbem wpuszczanym sześciokątnym, z podkładką 64 - Złączka do węża z uszczelką 65 - Wąż odprowadzający powietrze Zamocować złączkę (64 64) za pomocą dwóch śrub (63 63) umieszczonych w otworach (66 66) na obudowie wentylatora (68 68). Obracać śrubę zaciskającą (67 67) w lewo (przy użyciu śrubokręta (60 60), aż do momentu, gdy zacisk węża (62 62) będzie wystarczająco poluzowany, by można go było nasunąć na wąż odpowietrzający. Leica ST5020 Rys. 18 Założyć wąż odpowietrzający (65 65) oraz zacisk węża (62 62) na złączce (64 64) (patrz Rys. 18, po prawej stronie). Dokręcić śrubę (67 67) zacisku węża (62 62) (obracając w prawo), aby zamocować wąż. 23

24 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.6 Zakładanie filtra z węglem aktyw ywowanym Informacja ważna z punktu widzenia bezproblemowej pracy: Profile uszczelniające (33 33) muszą być dociśnięte do tylnej ściany obudowy filtra (34 34). Filtr - założony Rys Upewnić się, że filtr założony jest odpowiednią stroną w górę: trzy strzałki znajdujące się na etykiecie (51 51), umieszczone z prawej strony filtra, muszą być skierowane do przodu. Rys. 19 Po założeniu filtra z węglem aktywowanym, należy popchnąć dźwignię (35 35) w dół, aby dobrze docisnąć filtr w obudowie filtra. 4.7 Poziomo oziomowanie urządz ządzenia Po zainstalowaniu wszystkich akcesoriów (nie zapomnij o tylnym panelu!), należy ustawić urządzenie w ostatecznej pozycji pracy. Przed wypoziomowaniem urządzenia sprawdzić, czy powierzchnia stołu, na którym zostanie zainstalowane urządzenie jest płaska i dokładnie pozioma. Jeśli tak nie jest, przy użyciu poziomnicy (wchodzącej w skład standardowej dostawy) należy określić najwyższy punkt stołu. Następnie wkręcić prawie do końca nóżkę urządzenia znajdującą się w najwyższym punkcie stołu (patrz Rys. 21). Wypoziomować urządzenie regulując poszczególne nóżki. 24 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

25 Ustawić urządzenie w pozycji dokładnie poziomej dokręcając lub odkręcając regulowane nóżki Regulowane nóżki urządzenia Rys. 21 B 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy W celu przygotowania urządzenia do pracy należy: Wyjąć wszystkie naczynia znajdujące się w stacjach 1-24, aby rama uchwytów naczyń mogła być wykorzystana do oparcia poziomnicy. Wszystkie cztery nóżki urządzenia (37 37) są regulowane pod względem wysokości. Aby zmienić ich wysokość, należy założyć klucz, rozmiar 13 (wchodzi w skład standardowej dostawy) na kołnierz sześciokątny (36 36) i wyregulować każdą nóżkę. Po zakończeniu regulacji urządze- nia upewnić się, że wszystkie cztery nóżki stoją pewnie na powierzchni stołu. Aby wypoziomować urządzenie, umieszczać poziomnicę (38 38) na przemian w pozycjach (A i B) patrz Rys. 22 na ramie uchwytu naczyń. C A D 38 Rys. 22 Rys. 22 przedstawia wszystkie cztery miejsca (A do D), w których należy umieścić poziomnicę, by wypoziomować urządzenie. Aby wypoziomować urządzenie, należy umieścić poziomnicę na ramie uchwytu naczyń (39). Nie ustawiać poziomnicy w innych miejscach. Dokręcać / wykręcać nóżki urządzenia, stopniowo doprowadzając urządzenie do pozycji poziomej. Należy zacząć od nóżki urządzenia, która znajduje się po stronie przeciwnej od najwyższego punktu na stole laboratoryjnym. Następnie umieścić poziomnicę w pozycjach (C i D) aby upewnić się, że urządzenie jest rzeczywiście wypoziomowane. Leica ST

26 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.8 Podłącz odłączenie elektryczne Urządzenie MUSI być podłączone do uziemionego gniazdka. Urządzenie dostarczane jest z zestawem przewodów dostosowanych do systemu zasilania różnych krajów. Prosimy o zastosowanie kabla zasilającego odpowiedniego dla danego rodzaju gniazdka. Gniazda zasilania i transmisji danych. Bezpieczniki dodatkowe Przewód łączący / przewód zasilania podłączone w odpowiedni sposób 43 Wszystkie połączenia elektryczne umiejscowione są z tyłu urządzenia, po lewej stronie (Rys. 23). Zasilanie Podłączyć przewód zasilania do gniazda zasilania (42 42). Kabel złączowy (43 43) łączy wyjście zasilania (44 44) z wejściem modułu elektroniki (45 45). Gniazda do transmisji danych Port drukarki (47 47) Lokalny dystrybutor firmy Leica może polecić odpowiednią drukarkę (i przewód). Jeśli konieczne jest zachowanie zgodności ze standardami interferencji elektromagnetycznej, konieczne będzie zastosowanie specjalnego, ekranowanego przewodu do drukarki. Port szeregowy (48 48) Dostęp dla serwisu technicznego. Podłączenie urządzenia nakładającego szkiełka nakrywkowe Leica CV 5030 (49 49). Wszystkie interfejsy mogą być wykorzystywane jedynie do podłą- czenia urządzeń, które zostały przetestowane zgodnie z normą EN i które spełniają wymagania dla układów SELV. Inne połączenia Gniazdo systemu alarmu zdalnego (50 50) Bezpieczniki dodatkowe (46 46) Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

27 4. Przygoto zygotowanie urządz ządzenia do pracy 4.9 Funkcje alarmu Alarm w urządz ządzeniu Alarm generowany jest w urządzeniu Leica ST5020. Alarm włączany jest w przypadku wszystkich sytuacji alarmowych. Alarm zdalny Alarm ten jest uruchamiany jest poza urządzeniem Leica ST Każdy alarm wygenerowany w urządzeniu, niezależnie od tego, jaki jest jego rodzaj, przekazywany jest do zdalnego systemu alarmu, nawet w przypadku uruchomienia alarmu typu 1. Dźwięk/głośność alarmu zdalnego są takie same dla wszystkich typów alarmu indywidualne ustawienie dźwięku i głośności alarmu w menu ALARM ARM (patrz rozdział 5.4.2) nie mają w tym przypadku znaczenia Transpor ransport Przed transportem urządzenia należy wykonać następujące czynności: Wyjąć wszystkie statywy. Opróżnić wszystkie pojemniki z odczynnikami. Zabezpieczyć ramię przesuwne urządzenia. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odłączyć wąż doprowadzający wodę i wąż odprowadzający wodę. Jeśli to konieczne, odłączyć wąż odpowietrzający. Założyć rączki do transportowania (patrz Rozdział 4.2). Jeśli urządzenie będzie transportowane na większą odległość, należy je zapakować do oryginalnego opakowania i upewnić się, że zostało w nim dobrze zabezpieczone na czas transportu. Podłączanie urządz ządzenia alarmu zdalnego System alarmu zdalnego, który może być podłączony opcjonalnie, działa z przełącznikiem bezpotencjałowym. Jeśli pojawi się sytuacja alarmowa, obwód jest zamykany. Przyłączone urządzenie alarmu zdalnego powinno być zasilane prądem znamionowym o natężeniu mniejszym niż 2 A. Maksymalne napięcie prądu stałego może wynosić 24 V prądu stałego/ zmiennego. Urządzenia alarmu zdalnego podłączane jest do drukarki poprzez złącze typu Jack o średnicy 6,3 mm (wyposażenie opcjonalne). Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi podłączania urządzenia alarmu zdalnego do urządzenia Leica, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Leica lub bezpośrednio z producentem Leica Biosystems Nussloch GmbH. Zabezpieczanie ramienia przesuwnego: Przejść do trybu zarządzania. Wywołać klawiaturę (potrzebną np. do wprowadzenia hasła, patrz Rozdział 5.4.3) Wprowadzić komendę #transport. Ramię przesunie się w dół, do stacji 6, gdzie pozostanie i nie będzie można go przesunąć. Po wyłączeniu urządzenia, będzie gotowe do transportu. Leica ST

28 5. Obsługa 5.1 Włączenie urządzenia Uwaga! Urządzenie MUSI być podłączone do uziemionego gniazdka. Zalecane jest, aby urządzenie Leica ST5020 było podłączone do gniazdka sieciowego z zabezpieczeniem GFCI jest to dodatkowe zabezpieczenie. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka z prądem należy upewnić się, że włącznik znajdujący się na dole, z prawej strony urządzenia ustawiony jest w pozycji OFF ( 0 ). Podłączyć przewód zasilania do gniazdka ściennego i włączyć dopływ prądu do gniazdka (jeśli to konieczne). Włączyć urządzenie przestawiając przełącznik w pozycję ON ( I ). Po włączeniu, urządzenie przez kilka sekund będzie się inicjalizować. W czasie inicjalizacji ekran jest niebieski, a postęp inicjalizacji przedstawiany jest jako linia białych kropek. Po około 30 sekundach pojawi się obraz graficzny. Obszar pracy będzie nadal czarny. Rząd liter X w linii informacji oznacza wczytywanie oprogramowania. Następnie na ekranie, na około 3 sekundy, pojawi się menu wyboru języka LANGU ANGUAGE GE CHOICE (Fig. 24). Jeśli zostanie wybrany inny język (poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku), główne menu MAIN MENU (Fig. 32, rozdział 5.3.4), które pojawi się następnie, będzie przedstawione w nowo wybranym języku. Jeśli nie zostaną dokonane żadne zmiany, otworzy się menu statusu urządzenia INSTRUMENT STATUS TUS (Fig. 25). INSTRUMENT STATUS TUS to ekran standardowy wszystkie opisy funkcjonalne zawarte w niniejszym rozdziale 5 rozpoczynają się od menu INSTRUMENT STATUS TUS. Rys. 8 Rys. 24 Rys Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

29 5. Obsługa 5.2 Lista a kontr ontrolna olna ustawień Kiedy urządzenie gotowe jest do pracy, należy wejść do wszystkich wymienionych poniżej menu i wybrać odpowiednio wszystkie potrzebne parametry. Tryb zarządzania musi być aktywny, aby użytkownik miał dostęp do wszystkich menu. Dokładne informacje na temat wyboru poszczególnych parametrów zostały podane w pomocy kontekstowej. Ekran Wciśnij przycisk Ustawienia parametrów Wybierz język w czasie włączania urządzenia, lub w menu wyboru języka LANGU ANGUAGE GE CHOICE. W interfejsie użytkownika USER INTERFACE ustaw odpowiednie parametry. Sprawdź, czy data DATE i godzina TIME są prawidłowo ustawione. Otwórz menu listy odczynników REAGENT LIST, sprawdź ustawienia i, jeśli to konieczne, dokonaj zmian. W menu statusu urządzenia INSTRUMENT STATUS TUS wybierz typ stacji STATION TION TYPE dla każdej stacji. Przypisz odpowiedni odczynnik każdej stacji STATION TION. i mogą być przypisywane w czasie tworzenia programów lub w menu szczegółów stacji STATION TION DETAILS AILS. Upewnij się, że pojemniki odczynników są napełnione odpowiednimi odczynnikami (zgodnie z przypisaniem w programie)! Stwórz programy PROGRAMS AMS, które będą Ci potrzebne. Istniejące programy mogą być kopiowane i modyfikowane. W menu przesuwania MOVE wybierz liczbę zanurzeń i szybkość ramienia przesuwnego. Każdemu klipsowi przypisz kolor CLIP COLOR OR. Wybierz godzinę, ilość i format papieru dla codziennych wydruków. Leica ST

30 5. Obsługa 5.3 Funkcje ekranu dotyk ykowego Interfejs ejs użytkownika infor ormacje ogólne Aktualna data Aktualna godzina Urządzenie Leica ST5020 Multistainer jest programowane i obsługiwane za pomocą kolorowego, aktywnego ekranu dotykowego. Podst odstaw awowe infor ormacje na ekranie Na ekranie pojawiają się tylko te elementy sterowania, do których użytkownik ma dostęp. Liczba dostępnych elementów sterowania zależy od wybranego poziomu dostępu. Nazwa urządzenia Aktualnie wybrane menu Linia informacji Wybrany poziom dostępu Ekran podzielony jest poziomo na trzy obszary funkcjonalne: Pasek stanu Obsługa Rys. 26 Pasek przycisk zycisków Przejście o jeden Obszar poziom wyświetlania menu w górę przycisków dotyczących aktualnego menu Przejście o jeden poziom menu w górę, do głównego menu Przełączanie się z Pomoc poziomu dostępu kontekstowa dla użytkownika do aktualnego menu administratora i z powrotem 30 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

31 5. Obsługa Symbole na przyciskac zyciskach Włączone Wyłączone Leica ST5020 Sześć opisanych poniżej przycisków posiada te same funkcje we wszystkich menu. Po lewej stronie paska przycisków (Rys. 26) widoczny będzie przycisk BACK umożliwiający powrót do poprzedniego menu. albo dwa przyciski CONFIRM umożliwiający wyjście z aktualnego menu (nowe wartości zostaną zapisane przy wychodzeniu z menu). CANCEL umożliwiający wyjście z aktualnego menu bez zapisywania dokonanych modyfikacji. PRINT wyświetlany jest w menu zawierających tabele i listy. Jeśli zostanie naciśnięty, wybrana lista będzie wydrukowana natychmiast. Natychmiastowy wydruk nie ma wpływu na codzienne wydruki wszystkich protokołów (patrz rozdział 5.4.6). MENU umożliwia przejście do głównego menu (patrz rozdział 5.3.4) HELP Pomoc kontekstowa może być uruchomiona z każdego ekranu. Pomoc dostarcza wyjaśnień zależnych od kontekstu, tzn. tematy pomocy różnią się w zależności od tego, z którego menu pomoc została wywołana. Niektóre symbole przycisków mogą wyglądać inaczej, w zależności od tego, czy zostały uaktywnione, czy nie. Nieaktywne symbole przycisków wyświetlane są jaśniejszym kolorem, niż przyciski uaktywnione. Są one wyświetlane tylko po to, by uzupełnić wyświetlane menu, aby nie dopuścić do pomyłek i przypomnieć użytkownikowi, że dana funkcja została wyłączona. Użytkownik nie ma jednak do nich dostępu. Istnieją funkcje, w których użytkownik może wybrać różne ustawienia parametrów. Jeśli dostępne są tylko dwie wartości parametru, aktualnie wybrana wartość przedstawiana jest na przycisku. Naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie wartości parametru na alternatywne ustawienie. Jeśli dostępne są więcej niż dwie wartości parametru, zakres dostępnych wartości przedstawiany jest na przycisku w nawiasach kwadratowych. Po każdym naciśnięciu przycisku, wartość parametru zmienia się jeden po drugim. 31

32 5. Obsługa Tabele/list abele/listy 1 Rys. 27 Program zawiera wiele tabel. Pierwszy wiersz tabeli zawiera nagłówki poszczególnych kolumn. Poniższe wiersze zawierają dane. Wybrane wiersze zaznaczone są na kolor niebieski (1). Po wejściu do tabeli, niebieski pasek umieszczony jest zawsze na pierwszym wierszu z danymi. Jeśli tabela jest pusta, niebieski pasek nie pojawia się. 2 3 Rys. 28 Nagłówki kolumn, w których parametry mogą być zmieniane przez użytkownika (w trybie zarządzania) (Rys.28) są przedstawione jako przyciski (3). W trybie zarządzania niektóre tabele zawierają także dodatkowe przyciski (2), w zależności od dostępnych do wyboru parametrów. Przyciski nawigacji znajdują się po prawej stronie ekranu. Każda tabela zawiera dwa przyciski nawigacji do przewijania pojedynczych wierszy. Po każdym naciśnięciu jednego z przycisków nawigacji, pasek podświetlenia przesuwa się o jeden wiersz w górę lub w dół. Można także podświetlać wiersze, dotykając ich bezpośrednio. W przypadku długich list pojawią się także przyciski przewijania o jedną stronę w górę/w dół. Naciśnięcie jednego z tych przycisków przesunie pasek podświetlenia o całą jedną stronę w górę lub w dół; ostatni (pierwszy) wiersz aktualnej strony będzie pierwszym (ostatnim) wierszem nowej strony. Jeśli do początku (końca) tabeli pozostało mniej niż cała strona, nowa strona rozpoczynać się będzie od pierwszego wiersza (kończyć na ostatnim wierszu) tabeli, a pasek podświetlenia przesunie się do pierwszego wiersza z danymi na stronie. Każda tabela zwiera przycisk drukowania PRINT. Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty, aktualny status zostanie natychmiast wydrukowany. 32 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

33 5. Obsługa Wprowadzanie danych Parametry i dane mogą być ustawiane / wprowadzane na kilka sposobów: Klawiatura alfanumeryczna 4 5 Rys. 29 Klawiatura alfanumeryczna (Rys. 29) przypomina klawiaturę komputerową. Wszystkie pola wprowadzania danych (5) oraz instrukcje dotyczące typu danych do wprowadzenia (4) umieszczone są nad klawiaturą. Liczba znaków, które mogą być wprowadzone zależy od typu wprowadzanych danych. Jeśli wprowadzona ma być określona liczba znaków, liczba ta pojawi się w polu wprowadzania danych. Kursor umieszczony jest z lewej strony. Nie można przekroczyć maksymalnej liczby znaków do wprowadzenia. Wstępnie zdefiniowano następujące wartości: Nazwy odczynników: maksymalnie 20 znaków Nazwy programów: maksymalnie 20 znaków Skrócona nazwa programu: maksymalnie 3 znaki Hasła: minimalnie 4 znaki, maksymalnie 20 znaków. Poniższ oniższe przyciski mają specjalne funkcje: Po naciśnięciu przycisk pozostaje zablokowany, a na ekranie pojawiać się będą tylko duże litery. Po naciśnięciu pierwszego przycisku, przycisk SHIFT zostanie zwolniony i klawiatura powróci do wprowadzania małych liter. Po naciśnięciu przycisk pozostaje zablokowany, a na ekranie pojawiać się będą tylko duże litery. Naciśnij jeszcze raz SHIFT LOCK OCK, aby powrócić do małych liter. Naciśnij ten przycisk, aby ujrzeć znaki specjalne, szczególnie samogłoski z akcentami. Znaki te są także dostępne jako duże litery, po naciśnięciu przycisku SHIFT/SHIF T/SHIFT T LOCK OCK. Po wybraniu znaku specjalnego, klawiatura automatycznie powraca do znaków standardowych. Leica ST

34 5. Obsługa Przyciski nawigacji Przyciski nawigacji mają tę samą funkcję w obu typach klawiatury (numeryczna, alfanumeryczna): Kursor przeskakuje w lewy / prawy róg pola wprowadzania danych. Kursor przesuwa się o jedne znak w lewo / prawo. Znak znajdujący się z lewej strony kursora zostanie skasowany. Klawiatura numeryczna 6 Rys. 30 Pole wprowadzania danych umieszczone jest nad klawiaturą numeryczną (z lewej strony). Instrukcje dotyczące tego, które parametry mają być wprowadzone (6) pojawiają się nad polem wprowadzania danych. Miejsce wprowadzania danych oznaczone jest kursorem, wartości domyślne są podawane. Naciśnięcie przycisku numerycznego powoduje skasowanie wartości domyślnych. Jeśli wprowadzona liczba jest wartością zbyt dużą lub zbyt małą w stosunku do pożądanego zakresu, po naciśnięciu przycisku CONFIRM z paska menu na ekranie pojawi się zakres, a pole wprowadzania danych nie zostanie zamknięte. W zależności od typu wprowadzanych danych, można wprowadzić tylko określoną liczbę znaków numerycznych. Naciśnij CONFIRM lub CANCEL ANCEL, aby wyłączyć klawiaturę numeryczną. Naciśnij CONFIRM, aby zapisać wartości i powrócić do poprzedniego menu. Naciśnij CANCEL ANCEL, aby powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania nowych wartości. 34 Instrukcja obsługi V1.8-10/2012

35 5. Obsługa Poziomy dostępu Symbol administratora Symbol użytkownika Urządzenie Leica ST5020 może być skonfigurowane w taki sposób, by umożliwiać dwa poziomy dostępu użytkownika. Poziom dostępu użytkownika Użytkownicy mogą uruchamiać programy i przeglądać wyniki. Na tym poziomie w prawym górnym rogu ekranu dotykowego wyświetlany jest symbol USER. Rys. 31 Poziom dostępu administratora Administrator może wykorzystywać wszystkie funkcje użytkownika, może także tworzyć programy i dokonywać konfiguracji parametrów pracy urządzenia. Aby przejść na poziom zarządzania, naciśnij przycisk SUPERVISOR VISOR: na ekranie pojawi się klawiatura. Jeśli przypisane zostało hasło, na ekranie pojawi się klawiatura. (Patrz rozdział 5.4.3, gdzie znaleźć można więcej informacji na temat przypisywania hasła). Wprowadź hasło administratora i potwierdź. Na ekranie pojawi się symbol administratora SUPERVISOR zamiast symbolu użytkownika USER, a przycisk administratora SUPERVISOR zostanie zastąpiony przyciskiem użytkownika USER. W trybie zarządzania nie można uruchamiać programów. Aby móc uruchomić program, należy przełączyć się w tryb użytkownika. W tryb zarządzania (np. aby wybierać / zmieniać ustawienia) można przejść dopiero po tym, jak wszystkie działające programy zostaną zakończone. Urządzenie Leica ST5020 może być skonfigurowane w taki sposób, by wszystkie funkcje dostępne były dla wszystkich pracowników oznaczać to będzie w praktyce, że urządzenie przez cały czas pozostawać będzie na poziomie dostępu administratora. Patrz rozdział 5.4 Konfiguracja systemu. Leica ST

Leica CM1950. Kriostat

Leica CM1950. Kriostat Leica CM1950 Kriostat Instrukcja obsługi Leica CM1950, wersja poprawiona B, jęz. polski, 1v2 01/2009 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Leica RM2125 / Leica RM2125 RT

Leica RM2125 / Leica RM2125 RT / RT Mikrotom obrotowy Instrukcja obsługi Leica RM 2125 / RM 2125 RT V2.3 Polski 02/2009 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji 020-000474-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

X46x Series. Podręcznik użytkownika

X46x Series. Podręcznik użytkownika X46x Series Podręcznik użytkownika Marzec 2012 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 7014, 4569, 4570 Model(e): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Spis treści 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika CMP0005-00 PL

Przewodnik użytkownika CMP0005-00 PL CMP0005-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ. Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ. Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo