INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA"

Transkrypt

1 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) nazwa zamówienia INSTALACJE WEWNĄTRZBUDYNKOWE NISKOPRĄDOWE OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA nazwa i adres obiektu budowlanego CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII CMBiN Kampus Warta, strefa 8U, działka nr 3, Poznań oznaczenie opracowania CMBiN PFU IWN 2 kody wiodące , kod grupy robót opracowali mgr inż. Tomasz Kokowski koordynator IT+BMS mgr inż. Tomasz Kokowski kierownik tematu mgr. inż. arch. Elżbieta Dolińska. projektant CMBiN Poznań, 31 sierpnia 2010 r.

2 SZCZEGÓŁOWY SPIS ZAWARTOŚCI INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU i IDDYMIANIA 1. Część opisowa Przedmiot zamówienia Przedmiot opracowania Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji Wymagania funkcjonalne na poziomie zarządzania Zakres dostaw i realizacji w ramach procedury przetargowej CZĘŚĆ INFORMACYJNA Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykaz projektów wykonawczych i dokumentacji z którymi musi zapoznać się Wykonawca... 7 BTiCW PFU IWN 2 strona 2

3 1. Część opisowa 1.1.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wewnątrzbudynkowych niskoprądowych jako druga faza robót budowlanych budowy CMBiN. Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty w kwietniu 2010r. 1.2.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest szczegółowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i Zasilania Klap p.poż w budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej (CMBiN). Niniejsze opracowanie uwzględnia ogólne wymagania eksploatacyjno ruchowe oraz funkcjonalne stawiane przed systemem SAP w obrębie CMBiN oraz z powiązaniami z istniejącymi systemami BAS/BMS i SMS/MM8000 w kampusie Warta Politechniki Poznańskiej. 1.3.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego Patrz opracowanie: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. INSTALACJE WEWNĄTRZBUDYNKOWE NISKOPRĄDOWE. CZĘŚĆ OGÓLNA (CMBiN PFU IWN 0). 1.4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji System Sygnalizacji Pożaru zgodnie z wymogami musi objąć wszystkie pomieszczenia znajdujące w budynku Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru jest podniesienie bezpieczeństwa zasobów majątkowych przed ryzykiem związanym z wystąpieniem pożaru oraz poprzez wczesne ostrzeganie zapewnienie ochrony życia ludzkiego. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu odpowiednich czujek podłączonych do centralki sygnalizacji pożaru. Pozwala to na dostosowanie sposobu ochrony do rodzaju zgromadzonych w monitorowanym obiekcie przedmiotów spalających się w różny sposób Podstawowe funkcje systemu to: wykrycie pożaru w początkowej fazie jego powstawania, powiadomienie o powstałym zagrożeniu osób przebywających na terenie obiektu, powiadomienie jednostki PSP, automatyczne rozpoczęcie procedur umożliwiających bezpieczną ewakuację osób przebywających na terenie obiektu, automatyczne rozpoczęcie procedur (sterownie systemami zewnętrznymi w tym wentylacji i klimatyzacji) zapewniających zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się ognia i zagrożenia pożarowego na obiekcie, automatyczne rozpoczęcie procedur (sterownie systemami zewnętrznymi w tym zasilania energetycznego) zapewniających zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia, monitorowanie stanu poprawności działania zewnętrznych systemów bezpieczeństwa pożarowego, monitorowanie stanów i sygnalizacja stanów nienormalnych urządzeń technicznych i innych instalacji znajdujących się na obiekcie, BTiCW PFU IWN 2 strona 3

4 przekazywanie informacji o stanie systemu (stanie jego elementów) i stanach alarmowych do innych systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku, współpraca z systemami integrującymi i zarządzającymi instalacjami budynkowymi. W szczególności w przypadku powstania pożaru SSP powinien w miarę potrzeb sterować m. in.: wyłączeniem wentylacji i klimatyzacji w danej strefie pożarowej budynku, uruchomieniem wentylacji oddymiającej (otwarcie klap dymowych, uruchomienie wentylatorów oddymiających, itp.), zamykaniem odpowiednich sekcji klap pożarowych wentylacji ogólnej budynku, pracą systemów gaszących, priorytetowym uruchomieniem instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, uruchomieniem systemu ewakuacyjnego (otwarcie drzwi ewakuacyjnych), urządzeniem transmisji alarmu do PSP, zamknięciem głównego zaworu gazu, zamknięciem oddzieleń pożarowych (drzwi, bramy na granicy stref pożarowych), sprowadzeniem wind na poziom ewakuacji, System sygnalizacji pożaru powinien także monitorować stany różnych urządzeń technologicznych zainstalowanych na obiekcie, używanych w akcji pożarowej i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak: położenie klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych położenie bram i drzwi w ścianach oddzieleń stref pożarowych. W przypadku pożaru drzwi lub bramy powinny się automatycznie zamknąć i zapewnić sprawne zamknięcie stref pożarowych. Do centrali SSP może być wysyłany sygnał o całkowitym zamknięciu oddzieleń, aby w przypadku ich wadliwego działania obsługa otrzymała natychmiastową i jednoznaczną informacje. położenie klap oddymiających, stany central wentylacyjnych (awaria, brak zasilania), stany zasilaczy (awaria, brak zasilania głównego, brak zasilania rezerwowego), stany poziomu wody w zbiorniku pożarowym, stany central system gaszeniowego. Dla każdego z tak monitorowanych sygnałów trzeba zaprogramować indywidualnie odpowiednie funkcje informacyjno alarmowe i wykonawcze. W przypadku wykrycia pożaru system powinien realizować procedury według ustalonego obowiązującego scenariusza pożarowego. Na obiekcie znajdować się będą też instalacje oddymiania, elementy aktywne układy wentylatorowe załączane w przypadku pożaru automatycznie, oraz bierne klapy (lub okna itp.) oddymiające, otwierane sygnałem z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez ręczne przyciski oddymiające. Przebywającym w zasięgu pożaru ludziom zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. BTiCW PFU IWN 2 strona 4

5 Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia. Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Dla wysterowania układów wentylacji oddymiającej należy przewidzieć liniowe moduły sterujące wejściowo wyjściowe, rozmieszczone w odpowiednich miejscach na obiekcie. Odpowiednie oprogramowanie wejść i wyjść powinno umożliwić monitorowanie stanów central wentylacyjnych oddymiających i ich załączanie w przypadku pożaru. W przypadku klap oddymiających przewidziano układy sterowania klapami z własnymi centralkami i elementami manipulacyjnymi, co umożliwi oprócz odpowiednich działań w przypadku pożaru także wykorzystanie klap do przewietrzania. Zastosowanie klap oddymiających przyczynia się do ochrony życia i mienia, ponieważ dzięki tym urządzeniom możliwe jest: utrzymanie dróg ewakuacyjnych bez dymu, ułatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy bez dymu, ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej, zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia, ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi oraz produktami rozkładu termicznego. Zasilanie klap p.poż znajduje się w zakresie niniejszego przetargu. Zasilanie należy zrealizować z piętrowych szaf zasilania ogólnego RP. W celu utrzymania spójności technologicznej z instalacjami SAP w kampusie Warta, platforma sprzętowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej zostanie zrealizowana przy zastosowaniu najnowsze platformy Sinteso firmy Siemens Building Technologies wykorzystywanej już w kompleksie Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej Wymagania funkcjonalne na poziomie zarządzania W celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i jednorodności systemów w ramach niniejszego przetargu należy dostarczyć system oparty na technologii centrali Sinteso firmy Siemens. Centrala pożarowa musi posiadać odpowiedni panel z grupą odpowiedniej liczby sygnalizatorów LED w celu wizualizacji stanów klap p.poż oraz innych urządzeń pomocniczych. System SAP należy włączyć do uczelnianego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem MM8000, którego serwer znajduje się w budynku BTiCW. Na poziomie SMS należy wykonać wizualizację SAP z możliwością dwukierunkowej obsługi Zakres dostaw i realizacji w ramach procedury przetargowej Zakres dostaw i realizacji w ramach procedury przetargowej obejmuje: dostawa kompletnego systemu SAP z układem zasilania, dostawa kompletnego systemu sterowania klapami dymowymi z układem zasilania, dostawa kompletnego systemu sterowania i zasilania klapami p.poż w ramach centrali SAP, dostawa kompletnego systemu gaszenia gazem, dostawa kompletnego systemu monitoringu instalacji pomocniczych i laboratoryjnych w ramach centrali SAP. BTiCW PFU IWN 2 strona 5

6 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1.7.Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 89 poz. 414) PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie PN-E :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze (Zmiana A1) PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 1-2: Wymagania dla systemów wykorzystujących specjalizowane tory transmisji PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 1-3: Wymagania dla systemów łączności cyfrowej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 1-4: Wymagania dla systemów łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 2-1: Wymagania ogólne dla urządzeń transmisji alarmu PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 2-2: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach wykorzystujących specjalizowane tory transmisji PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 2-3: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach wykorzystujących telefoniczną publiczną sieć komutowaną PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Część 2-4: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną TIA/EIA 568-B.1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 1: General Requirements, TIA/EIA 568-B.2, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 2: Balanced twisted-pair Cabling Components, TIA/EIA 568-B.2-10, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 2: Balanced twisted-pair Cabling Components, Addendum 1: Transmission Performance Specification for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling, BTiCW PFU IWN 2 strona 6

7 TIA/EIA 568-B.2, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 3: Optical Fibre Cabling Components Standard, EN 50167, Sectional Specification For Horizontal Floor Wiring Cables With A Common Overall Screen For Use In Digital Communication EN 50168, Sectional Specification For Work Area Wiring Cables With A Common Overall Screen For Use In Digital Communication EN 50169, Sectional Specification For Backbone Cables, Riser And Campus, With A Common Overall Screen For Use In Digital Communication PN EN 50173, Information Technology - Generic Cabling Systems PN EN 50174, Information Technology - Cabling Installation 1.8.Wykaz projektów wykonawczych i dokumentacji z którymi musi zapoznać się Wykonawca Patrz opracowanie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. INSTALACJE WEWNĄTRZBUDYNKOWE NISKOPRĄDOWE. CZĘŚĆ OGÓLNA (CMBiN PFU IWN 0). Ponadto należy zapoznać się z opracowaniem Warunki Ochrony Przeciwpożarowej. BTiCW PFU IWN 2 strona 7

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji

2. Zawartość dokumentacji 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 5. Opis techniczny instalacji oddymiania. 3. Spis

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI mł. bryg. inż. Janusz SAWICKI Zakład Aprobat Technicznych CNBOP WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI Zasady sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Streszczenie Artykuł zawiera wytyczne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających mgr inż. Julian Wiatr Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie 1. Wprowadzenie Głównym zagrożeniem w czasie

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej. 4.1. Centrala

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOśAROWYMI

WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOśAROWYMI mł. bryg. inŝ. Janusz SAWICKI Zakład Aprobat Technicznych CNBOP WYTYCZNE STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOśAROWYMI Zasady sterowania urządzeniami przeciwpoŝarowymi Streszczenie Artykuł zawiera wytyczne

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo