KOMPAKT-5. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPAKT-5. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI TM Lab ul. LeŜajska 2/1, Warszawa Tel.: ,

2 HISTORIA Wersja Data Opis dokumentu publikacji Przeniesienie opisu aplikacji TMProg-2 do interaktywnej pomocy w samym programie Uzupełnienia opisu dodatkowych funkcji (Firmware 11) Uaktualnienia 1

3 Spis treści: 1. Informacje ogólne Wstęp Charakterystyka ogólna Zastosowania Warunki eksploatacyjne Budowa urządzenia Wejścia modułu Funkcje wyjść / podłączanie urządzeń zewnętrznych Kontrola napięcia akumulatora Wejście TEST Układ autonomicznego RESETU Tryb SMS Tryb CLIP Tryb GRPS Sygnalizacja stanu pracy Funkcja centrali alarmowej SMSy sterujące Uruchamianie nadajnika Programowanie ( konfiguracja ) nadajnika MontaŜ Aplikacja programująca TM Prog Okno główne Zakładka: Wejścia + SMS/CLIP (Baza) Zakładka: SMS/CLIP ( PRYWATNE ) Zakładka: PARAMETY Zakładka: GPRS Zakładka: Centralka + WYJŚCIA Zakładka: OPISY DODATKOWE Okno HISTORIA Okno MONITOR Okno Firmware Dodatki Najczęściej zadawane pytania

4 1. Informacje ogólne 1.1. Wstęp Niniejszy dokument zawiera opis nadajnika Kompakt-5 oraz instrukcję jego konfiguracji, montaŝu i uŝytkowania. Nadajnik do przekazywania informacji (transmisji danych) wykorzystuje sieć GSM. Firma TM Lab nie ponosi odpowiedzialności za działanie operatorów sieci komórkowych GSM. Reklamacje związane z niepoprawnym działaniem systemu monitorowania, a wynikające ze złego działania sieci, systemu lub infrastruktury operatora GSM naleŝy wyjaśniać z operatorem Charakterystyka ogólna Nadajnik KOMPAKT-5: 5 linii uniwersalnych konfigurowalnego typu NC lub NO w tym dwa z nich mogące pracować jako wejścia analogowe ( pomiar napięcia ) jedno wejście do pomiaru napięcia AC 3 wejścia logiczne: stan akumulatora, poziom zasięgu GSM oraz TEST 1 wyjście przekaźnikowe ( 5A, max 30V ) jednostrefowa centrala alarmowa zegar czasu rzeczywistego z baterią podtrzymującą. rozszerzona sygnalizacja stanu modułu na 6-ściu diodach LED układ autonomicznego RESETU (z detekcją nagłych spadków napięć) bufor zdarzeń pamiętający 200 akcji moŝliwość aktualizacji oprogramowania (firmwaru) urządzenia 1.3. Zastosowania Transmisja sygnałów alarmowych przez sieć GSM Współpraca z obiektowymi urządzeniami alarmowymi Praca jako samodzielny jednostrefowy system alarmowy Ochrona obiektów Nadzór pracy maszyn Zdalne sterowanie przy pomocy SMSów Śledzenie/monitorowanie wartości napięć 3

5 1.4. Warunki eksploatacyjne Temperatura pracy od -20 C do +50 C Wilgotność otoczenia do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Napięcie zasilania 10V-14V DC Praca w miejscu pokrytym zasięgiem wybranego operatora sieci GSM. 2. Budowa urządzenia W skład kompletnego urządzenia wchodzą: Nadajnik w plastikowej obudowie z telefonem Simcom 300C kabel/rozgałęziacz umoŝliwiający podłączenie do akumulatora z jednoczesną moŝliwością dalszego zasilenia na przykład centrali alarmowej antena 3dB uchwyt z plastrem samoprzylepnym oraz opaska umoŝliwiający przymocowanie anteny do płaskiej i gładkiej powierzchni płyta CD z oprogramowaniem potrzebnym do skonfigurowania nadajnika kabel do programowania urządzenie ( zamawiany oddzielnie ) Wejścia : Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 Zasilanie : B-, B+ Wyjście przekaźnika : PK1, PK2 4

6 2.1. Wejścia modułu Uniwersalne wejścia (Z1,Z2,Z3,Z4,Z5) umoŝliwiają bezpośrednie połączenie czujników alarmowych: radiolinia, PIR, kontaktron, czujnik dymu itp. bez konieczności stosowania płytek przekaźnikowych. Wejścia Z3 oraz Z4 umoŝliwiają pomiar napięcia w zakresie 0-24V. Wejście AC słuŝy do podłączenia napięcia zmiennego o wartości maksymalnej 24V (w załoŝeniu z transformatora zasilacza całego systemu ) Wejścia rozróŝniają stany : zwarcie do MASY rozwarcie które jest równoznaczne z podaniem na wejście napięcia od 1.2 do 24 [v]. w przypadku skonfigurowania wejścia jako analogowe (Z3,Z4) istnieje moŝliwość ustawienie progu napięcia poniŝej którego generowany będzie alarm Wejścia modułu umoŝliwiają podłączanie sygnałów których napięcie nie przekracza 24 [V]. KaŜde z wejść moŝe być skonfigurowane jako NC (ang. normally connected), NO (ang. normally opened) lub analogowe (tylko Z3 i Z4). Zasilanie urządzenia podłącza się do wejść B- i B+ ( napięcie stałe od 12V do maks 24V ) Funkcje wyjść / podłączanie urządzeń zewnętrznych Nadajnik KOMPAKT-5 jest wyposaŝony w jedno wyjście przekaźnikowe wyprowadzone na PK1 i PK2. Wyjście moŝna zaprogramować jako: Programowalne SMS, Sygnalizator, Strefa, Błąd, Stan wejścia, Na CLIP(monostabilne), Na CLIP(bistabilne) (pełen opis funkcji znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji). Załączenie przekaźnika oznacza zwarcie wyjść PK1 z PK2. ObciąŜenia wyjścia nie moŝe przekroczyć 5A przy maksymalnie 30V Kontrola napięcia akumulatora Dzięki temu rozwiązaniu KOMPAKT-5 został wyposaŝony w dwa dodatkowe wejścia logiczne ZANIK AC oraz POZIOM NAPIĘCIA AKUMULATORA, które mogą być zaprogramowane tak by zoptymalizować ilość wysyłanych informacji do stacji bazowych, a jednocześnie dać nam precyzyjne informacje o stanie zasilania Wejście TEST Nadajnik KOMPAKT-5 umoŝliwia zdalną kontrolę pracy poprzez TESTY OKRESOWE. Dla wygody uŝytkowników (a w szczególności instalatorów) nadajnik KOMPAKT-5 został wyposaŝony w przycisk TEST umiejscowiony na płytce urządzenia. Przyciśnięcie go na około 2 sekundy powoduje wysłania zdarzenia TEST do stacji monitorowania. Rozpoznanie wciśnięcia przycisku TEST sygnalizowane jest przygaśnięciem diod 1-4 na około 0,5 sekundy. UWAGA: Wymuszenie testu powoduje wyzerowanie LICZNIKA TESTU. 5

7 2.5. Układ autonomicznego RESETU Nadajnik KOMPAKT-5 został wyposaŝony w układ autonomicznego RESETU. Działanie tego układu jest dwojakie. Przede wszystkim kontrolowana jest stabilna praca oprogramowania modułu, którą zajmuje się tzw. WATCHDOG. Drugim badanym parametrem jest napięcie zasilania układów cyfrowych, które potencjalnie moŝe wpłynąć na poprawną pracę procesora Tryb SMS Nadajnik KOMPAKT-5 umoŝliwia współprace z najbardziej rozpowszechnionym standardem stacji monitorujących opartych na technologii SMS. Komunikacja nadajnika odbywa się za pomocą SMSów dwuznakowych. Nadajnik współpracuje równieŝ ze stacjami pracującymi w formacie DGG16Z i posiada funkcje wspierające tworzenie informacji zrozumiałych dla formatu DGG16Z (dodatkowe okienko Numer obiektu, oraz opcja Tryb DGG16Z ). W tym trybie moŝliwe jest takŝe wysyłanie SMSów prywatnych na 3 róŝne telefony Tryb CLIP Nadajnik KOMPAKT-5 dysponuje moŝliwością wskazania oddzielnych numerów stacji bazowych dla kaŝdego z 9 sygnałów wejściowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu z powodzeniem moŝemy zastosować nadajnik do współpracy z systemem monitorowania opartym na CLIPach w połączeniu z rozpoznawaniem rodzaju informacji poprzez wybieranie jednego z 9-stu numerów bazowych Tryb GRPS Nadajnik KOMPAKT-5 moŝe pracować w trybie transmisji danych dzięki technologii GPRS. Dzięki takiemu rozwiązaniu moŝemy zwiększyć częstotliwość testowania nadajnika. W przypadku problemów z funkcjonowaniem GPRSu, nadajnik automatycznie przechodzi do trybu SMS tak by informacje o sygnałach alarmowych mogły dotrzeć do stacji monitorowania. 6

8 3. Sygnalizacja stanu pracy KOMPAKT-5 został wyposaŝony w 6 diod LED które w oparciu o technologię LED STATUS umoŝliwiają pełną diagnozę trybu pracy oraz stanu modułu. Tabela z opisem sygnalizacji stanu pracy urządzenia: Dioda P/GPRS Oczekiwanie na połączenie z APNem Połączony z APNem / oczekiwanie na serwer Połączony z serwerem Wysłanie danych w trybie GPRS Dioda STATUS Inicjalizacja urządzenia Moduł zarejestrowany w sieci GSM Moduł wysyła SMS Moduł wykonuje CLIP (dzwoni) Diody 1..4 ( gdy dioda STATUS sygnalizuje inicjalizację urządzenia ) Sprawdzanie konfiguracji urządzenia Sprawdzanie z telefonu GSM Sprawdzanie karty SIM Wprowadzanie PINu Czekanie na rejestrację w sieci GSM Diody 1..4 ( gdy moduł zarejestrowany w sieci GSM ) Zasięg <= 25% Zasięg > 25% Zasięg > 50% Zasięg > 75% 7

9 4. Funkcja centrali alarmowej Nadajnik KOMPAKT-5 moŝe spełniać funkcje jednostrefowej centrali alarmowej. Do dyspozycji mamy wtedy cztery linie wejściowe oznaczonych jako (Z2,Z3,Z4,Z5). W tym trybie wejście Z1 zostaje na stałe zdefiniowane jako UZBRAJANIE systemu, a wejście Z2 staje się wejściem zwłocznym z moŝliwością definiowania czasu zwłoki wygenerowania alarmu w zakresie od 0 do 30 sekund. Wyjście, które zostanie zaprogramowane jako SYGNALIZATOR jest załączane do masy na zaprogramowany czas (zakres od 1 do 20 minut lub do rozbrojenia). Mamy równieŝ moŝliwość dźwiękowej sygnalizacji uzbrojenia i rozbrojenia. 8

10 5. SMSy sterujące Nadajnik KOMPAKT-5 został wyposaŝony w obsługę SMS sterujących. Dzięki takiemu rozwiązaniu moŝemy kontrolować stan modułu, w przypadku serwisowania urządzenia zablokować wysyłanie wszelkich sygnałów. Format SMSa sterującego: *KP K jednoznakowa komenda dla modułu ( zawsze duŝa litera ) P parametr komendy Komendy Komenda Parametry Opis Przykład R lub r Brak Zresetuj moduł *R W lub w ! Wyjście 1 zwarte do masy Wyjście 1 rozwarte Zmień stan wyjścia 1 na przeciwny *W11 *W10 *W1! W przypadku gdy wyjście jest zdefiniowane jako Programowalne SMSem stan wyjścia jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej i zostaje odtworzony nawet po zresetowaniu urządzenia. UWAGA: Ŝeby smsy sterujące działały w konfiguracji modułu musi być zaznaczona opcja Akceptuj SMSy sterujące oraz telefon z którego będą wysyłanie SMSy musi być wpisany do numerów uprawnionych, ewentualnie moŝe być zaznaczona opcja Akceptuj dowolny telefon. 9

11 6. Uruchamianie nadajnika Aby uniknąć zablokowania karty SIM nie zaleca się jej wkładania, aŝ do zakończenia procedury wgrywania konfiguracji do nadajnika Programowanie ( konfiguracja ) nadajnika Minimalne wymagania potrzebne do aplikacji programującej TM Prog2 to komputer klasy Pentium II z systemem nie starszym niŝ Windows 98 oraz wyposaŝonym w port szeregowy COM lub konwerter USB<->RS232. Aplikacja TM Prog2 jest programem niezbędnym do tworzenia konfiguracji modułu KOMPAKT-5, oraz odczytu i zapisu konfiguracji z i do modułu. Aplikacja TM Prog2 jest udostępniana bezpłatnie MontaŜ MontaŜ urządzenia naleŝy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zaleca się uprzednią konfigurację i przetestowanie działania nadajnika przed zamontowaniem go na obiekcie 10

12 7. Aplikacja programująca TM Prog Okno główne Nowy Ustawie wartości domyślne dla wszystkich pól w programie. Otwórz Otwiera pliki *.TML z zapisaną konfiguracją modułu. Zapisz Zapisuje konfigurację do pliku zawsze zadawane jest pytanie o nazwę zapisywanego pliku. Jest to specjalny zabieg mający zminimalizować ryzyko nadpisania konfiguracji na której się pracuje. Ustawienia UmoŜliwia wybór portu komunikacyjnego do którego podłączony jest moduł. Odczytaj Odczytuje konfigurację z modułu. Programuj Programuje moduł nową konfiguracją. Usuń hasło W tym przypadku usuwana jest z modułu cała konfiguracja wraz z hasłem. Monitor Otwiera okno umoŝliwiające podgląd pracy podłączonego do PC urządzenia. W oknie Monitora istnieje takŝe moŝliwość aktualizacji oprogramowania (firmwaru) urządzenia. Historia Odczyt bufora zdarzeń z urządzenia. 11

13 7.2. Zakładka: Wejścia + SMS/CLIP (Baza) NC/NO (typ wejścia) NC ( ang.: normally closed ) w stanie zwykłym linia jest zwarta do masy NO ( ang.: normally opened ) w stanie zwykłym linia jest rozwarta Czas wejścia Minimalny czas stabilnego stanu na wejściu, Ŝeby został on zauwaŝony przez moduł. Jeśli na wejściu pojawi się sygnał trwający krócej niŝ zaprogramowany Czas wejścia to zostanie on zignorowany. KaŜde wejście modułu ma ten parametr konfigurowany oddzielnie. Dla zaniku zasilania 220V od 1min do 90min. UWAGA: Powrót zasilania sygnalizowany zawsze po 1 minucie, bez względu na ustawienie czasu alarmu na zanik zasilania. Dla pozostałych wejść zakres ustawień wynosi od 0,1s do 25s. Reset Czy zmiana stanu danego wejścia ma resetować licznik zdarzeń. Reset licznika wykonywany jest w takim przypadku dla wszystkich wejść. Nie ma moŝliwości włączenia resetowania liczników zdarzeń przy pomocy wejścia TEST. Status Zaznaczenie tej opcji oznacza, Ŝe przy naruszeniu/powrocie wejścia wysyłany SMS będzie zawierał informacje o stanie urządzenia: wartości napięć, zasięg stany wejść i wyjścia. ALARM Akcja podejmowana przy alarmie na danej linii lub powrocie tej linii do stanu normalnego: PUSTY - brak akcji CLIP - Wykonaj CLIP ( zadzwoń ) na zadany numer SMS - Wyślij SMS na zadany numer C/S - Wykonaj CLIP, a jeśli się on nie powiedzie to wyślij SMS na zadany numer C+S - Wykonaj CLIP, a następnie wyślij SMS na zadany numer Nr telefonu Numer telefonu na który moduł ma dzwonić lub wysyłać SMSy. Moduły TMLab mogą oddzielny numer telefonu dla kaŝdego wejścia umoŝliwia to realizację funkcjonalności nadajnika stricte CLIP owego w którym dzwonienie na róŝne numery sygnalizuje naruszenia róŝnych wejść modułu. SMS na alarm Treść SMSa wysyłanego w przypadku alarmu na zadanym wejściu. SMS na powrót Treść SMSa wysyłanego w przypadku powrotu zadanego wejścia do stanu normalnego. 12

14 7.3. Zakładka: SMS/CLIP ( PRYWATNE ) A1, A2, A3 Kolumny definiujące kolejne akcje, które mają być wykonane przy alarmie na zadanej linii. MoŜliwe akcje: PUSTY - brak akcji CLIP - Wykonaj CLIP ( zadzwoń ) na zadany numer SMS - Wyślij SMS na zadany numer C/S - Wykonaj CLIP, a jeśli się on nie powiedzie to wyślij SMS na zadany numer C+S - Wykonaj CLIP, a następnie wyślij SMS na zadany numer P1, P2, P3 Kolumny definiujące kolejne akcje, które mają być wykonane przy alarmie na zadanej linii. MoŜliwe akcje: PUSTY - brak akcji CLIP - Wykonaj CLIP ( zadzwoń ) na zadany numer SMS - Wyślij SMS na zadany numer C/S - Wykonaj CLIP, a jeśli się on nie powiedzie to wyślij SMS na zadany numer C+S - Wykonaj CLIP, a następnie wyślij SMS na zadany numer Telefon prywatny 1, 2, 3 Numery telefonów skojarzone z kolumnami A1,A2,A3 oraz P1,P2,P3 SMS na alarm Treść SMSa prywatnego wysyłanego w przypadku alarmu na zadanym wejściu. SMS na powrót Treść SMSa prywatnego wysyłanego w przypadku powrotu zadanego wejścia do stanu normalnego. 13

15 7.4. Zakładka: PARAMETY Parametry systemu Pole Opis PIN Numer PIN do karty SIM Hasło do modułu Hasło aktualne lub nowe jeśli programowanie następuje pierwszy raz Licznik naruszeń Liczniki naruszeń słuŝą do tego by wejście nie mogło wysyłać alarmów i powrotów w nieskończoność do stacji bazowej (bo to oznacza duŝe koszty). Dlatego kaŝde wejście ma oddzielny licznik naruszeń. Za naruszenie liczony jest zarówno ALARM jak i POWRÓT. Jeśli licznik naruszeń dla danego wejścia osiągnie wartość maksymalną wejście to zostaje zablokowane. Reset licznika naruszeń Czas po którym ma nastąpić wyzerowanie liczników naruszeń bez względu na ich wartości. Wyzerowanie licznika naruszeń dla wejścia które było zablokowane oznacza jego odblokowanie. Okres testu/statusu Dopuszczalne wartości: od 1 do 24 godzin. Tryb ekonomiczny W przypadku jego wyboru okres testu jest zliczany od OSTANIEGO wysłanego komunikatu. Liczba prób SMS/CLIP Ile razy nadajnik ma próbować wysłać SMS za wysłanie SMSa nadajnik przyjmuje potwierdzenie z telefonu komórkowego. Nadajnik nie obsługuje raportów doręczeń. Długość CLIP Ile czasu nadajnik ma dzwonić na zadany numer. Dopuszczalne wartości: Krótki około 10 sek. Średni około 20 sek. Długi około 30 sek. Numer obiektu UŜywany w trybie DGG16Z, a takŝe w trybie GPRS Aktywuj centralkę Uaktywnienie funkcji centralki alarmowej Odpowiadaj testem na CLIP Wymuszenie testu poprzez zadzwonienie do nadajnika. W tym trybie nadajnik najpierw odrzuca połączenie przychodzące (połączenie nie zostaje nawiązane), a następnie wykonuje akcję TEST zgodnie z tym jak został zaprogramowany. Resetowany w tym przypadku jest takŝe OKRES TESTU. 14

16 Akceptuj SMSy sterujące Nazwa/adres obiektu Alarm zasięgu GSM Progi napięć Pole Ustaw wejście nr 3 jako pomiarowe Napięcie alarmowe wejścia nr 3 Ustaw wejście nr 4 jako pomiarowe Napięcie alarmowe wejścia nr 3 Akumulator naładowany Akumulator rozładowany Detekcja AC Zabezpieczenia Pole Hasło do modułu Akceptuj SMSy sterujące Dowolny telefon sterujący/clipujący Numery uprawnione Kompatybilność Pole TMLab DGG16Z Aktywowanie moŝliwości zmiany konfiguracji nadajnika poprzez wysyłanie do niego specjalnie przygotowanych SMSów. Smsy sterujące generowane są przez aplikację programującą. Pole informacyjne zapamiętywane w urządzeniu Poziom zasięgu generujący alarm zaleca się ustawianie tego progu na bardzo niskim poziomie ( <10% ) Opis Zmienia tryb pracy wejścia 3 z cyfrowego na analogowe. Definiowanie progu napięcia określającego kiedy ma nastąpić alarm. Zmienia tryb pracy wejścia 4 z cyfrowego na analogowe. Definiowanie progu napięcia określającego kiedy ma nastąpić alarm. Napięcie powyŝej którego uznaje się, Ŝe akumulator jest naładowany. Minimalne napięcie, po przekroczeniu którego zostanie wysłana informacja, Ŝe akumulator jest rozładowany. Próg detekcji napięcia z wejścia AC Opis Hasło aktualne lub nowe jeśli programowanie następuje pierwszy raz Aktywowanie moŝliwości zmiany konfiguracji nadajnika poprzez wysyłanie do niego specjalnie przygotowanych SMSów. Smsy sterujące generowane są przez aplikację programującą. Zaznaczając tą opcję urządzenie nie będzie sprawdzało numeru telefonu, który przyśle SMS lub zadzwoni. Jeśli nie zaznaczymy opcji Dowolny telefon to mamy moŝliwość zdefiniowania do 4ech numerów telefonów, które będzie akceptował moduł. Uwaga: najbezpieczniej jest wpisywać numer BEZ Ŝadnych dodatkowych prefiksów (czyli bez numeru kierunkowego itp.) Opis Tryb domyślny Włączenie wysyłania komunikatów do stacji monitorowania Dyskamu w formacie 16-sto znakowym. 15

17 7.5. Zakładka: GPRS Pracuj w trybie GPRS Aktywowanie pracy modułu w trybie GPRS Adre IP serwera Adres IP serwera do którego ma się łączyć moduł Port Port serwera APN Nazwa APNu sieci komórkowej do której będzie wykonywane połączenie. UŜytkownik Nazwa uŝytkownika potrzebna do zalogowania do APNu. Hasło Hasło potrzebne do zalogowania do APNu. Test połączenia GPRS Czas wysyłania pakietu kontrolnego poprzez GPRS UWAGA: Wykorzystanie trybu GPRS wymaga współpracy z aplikacją TMS dostarczaną bezpłatnie przez naszą firmę. Aplikacja TMS umoŝliwia integrację nadajników Kompakt-5 z dowolną stacją monitorowania obsługującą protokół transmisji SUREGUARD np.: Multialarm, Kronos, Ad-Info, Elektronika 2000, Stacja Abratronika, Esom Win, Prolan(CLIP), Dyskam itp. 16

18 7.6. Zakładka: Centralka + WYJŚCIA Przycisk CENTRALKA SłuŜy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji centralki alarmowej. STREFA Przypisywanie wejść modułu do strefy czyli które wejścia mają być blokowane w przypadku gdy alarm jest rozbrojony. Opóźnienia Czas na wejście i rozbrojenie alarmu oraz czas na wyjście po uzbrojeniu alarmu. Wyjście Definiowanie w jakim trybie mają pracować wyjścia modułu: - Programowalne SMS: moŝliwość zmiany stanu tylko przez wysłanie specjalnego SMSa do modułu - BELL: wyjście sterujące sygnalizatorem - Strefa: wyjście informuje, ze alarm jest uzbrojony czy rozbrojony ( zwarte do masy = uzbrojony, rozwarte = rozbrojony ) - Błąd: wyjście informuje o tym, czy wystąpił błąd połączenia GSM lub błąd komunikacji z samym telefonem. - Przepisuj stan: istnieje moŝliwość skonfigurowania skojarzenia z wyjścia z jednym wejść. W takim przypadku przekaźnik zwiera się jeśli na skojarzonym wejściu jest alarm. Uwaga: przekaźnik reaguje natychmiast na zmianę stanu wejścia. - Na CLIP(monostabilne): zadzwonienie do urządzania spowoduje załączenie wyjścia na czas, który moŝna zdefiniować w aplikacji programującej. - Na CLIP(bistabilne): zadzwonienie do nadajnika spowoduje przełączenie stanu wyjścia. 17

19 7.7. Zakładka: OPISY DODATKOWE Zakładka ta zawiera okno tekstowe umoŝliwiające wprowadzenie opisu bieŝącej konfiguracji. 18

20 7.8. Okno HISTORIA W oknie tym mamy moŝliwość odczytania z urządzenia zawartości bufora zdarzeń. 19

21 7.9. Okno MONITOR Jeśli moduł jest podłączony kablem programującym okno to umoŝliwia analizowanie i wizualizację stanu pracy urządzenia. Synchronizuj czas Opcja wysyła datę i godzinę z komputera do modułu. Uwaga: po jej uŝyciu naleŝy sprawdzić czy operacja się powiodła. Firmware Patrz następny punkt. 20

22 7.10. Okno Firmware Otwiera pliki z oprogramowanie modułu i jeśli zajdzie taka potrzeba daje moŝliwość załadowania nowszej wersji do modułu. Plik z oprogramowaniem ma nazwę skonstruowaną w taki sposób: Kompakt5_ bin Gdzie: 04 to wersja firmwaru 01 to podwersja TMProg2 00 to wersja sprzętu ( Kompakt-5 ) 21

23 Dodatki Najczęściej zadawane pytania Czy nadajniki TMLab moŝna programować przez port USB? TAK - moŝna. NaleŜy w takim przypadku uŝyć przejściówki USB->RS232 dostępnej w firmie TM Lab, a takŝe w większości sklepów komputerowych. UWAGA: przejściówka taka moŝe wymagać zainstalowania odpowiedniego sterownika, który powinien dostarczyć jej producent. Czy w przypadku braku połączenia nadajnika w GPRS sygnały alarmowe dotrą do stacji monitorowania? Przy braku moŝliwości dostarczenia informacji poprzez GPRS, nadajnik przełącza się (w zaleŝności od konfiguracji) w tryb SMS lub CLIP i tą właśnie drogą przekazuje sygnały alarmowe do stacji monitorowania. Czy moduł alarmowy TMLab moŝe realizować funkcję centralki alarmowej. TAK KOMPAKT-5 spełnia funkcję jednostrefowej centralki alarmowej z konfigurowalnym czasem wejścia zwłocznego. UmoŜliwia to podłączenie klawiatury ( lub pilota ) słuŝącej do uzbrajania/rozbrajania sytemu. Czy firma TM Lab jest w stanie przystosować swój nadajnik do specyficznych potrzeb mojego systemu alarmowego? TAK firma TM Lab jest producentem oraz integratorem systemów alarmowych. W przypadku specyficznych potrzeb zespół doświadczonych projektantów elektroników oraz informatyków jest do Państwa dyspozycji. Czy nadajniki są testowane przed sprzedaŝą? TAK TM Lab gwarantuje test pełnej funkcjonalności urządzenia przed wysyłką do klienta - na Ŝyczenie klienta nadajnik moŝe mieć takŝe od razu wgraną odpowiednią (zgodną z zamówioną) konfigurację. Zamierzam korzystać z funkcji centralki alarmowej z podłączoną RADIOLINIĄczy istnieje moŝliwość włączenia sygnalizowania uzbrojenia/rozbrojenia? Tak KOMPAKT-5 posiada taką funkcję. 22

24 OZNAKOWANIE WEEE ZuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla uŝywanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego naleŝy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zuŝytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. UŜytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zuŝytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zuŝytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 23

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI TM Lab ul. LeŜajska 2/1, 02-155 Warszawa Tel.: 665 39 14 21, 665

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH 1. Dane techniczne Napięcie zasilania 7-37V GSM Wejścia Wyjścia 850/900/1800/1900 MHz 2 analogowe 0 do 10V/4 cyfrowe 4 przekaźniki 1A/30VDC + 4

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Strażnik GSM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Strażnik GSM INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Strażnik GSM 1 PRZEZNACZENIE: Strażnik GSM jest przeznaczony do monitorowania sygnalizacji wahadłowej. W przypadku wystąpienia awarii świateł, rozładowania akumulatora lub zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

ngsmuni SAMODZIELNA CENTRALKA ALARMOWA lub POWIADOMIENIE O ALARMIE Urządzenie przystosowane jest do współpracy ze Stacją Monitorowania.

ngsmuni SAMODZIELNA CENTRALKA ALARMOWA lub POWIADOMIENIE O ALARMIE Urządzenie przystosowane jest do współpracy ze Stacją Monitorowania. DOCZKAL, NIZIO SP.J. 93-478 Łódź, ul. Zamorska 41 tel./fax 426800884 www. nokton.com.pl info@nokton.com.pl ngsmuni SAMODZIELNA CENTRALKA ALARMOWA lub POWIADOMIENIE O ALARMIE - Urządzenie przystosowane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NADAJNIKA GPRS. Opis właściwości (GPRS-D, GPRS-N, GPRS-DC, GPRS-NC) WERSJA 1.2

MODUŁ NADAJNIKA GPRS. Opis właściwości (GPRS-D, GPRS-N, GPRS-DC, GPRS-NC) WERSJA 1.2 MODUŁ NADAJNIKA GPRS (GPRS-D, GPRS-N, GPRS-DC, GPRS-NC) Opis właściwości WERSJA 1.2 Ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl Nadajniki

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon.

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. 1. Wstęp W celu umożliwienia współpracy DS511/DS512 z aplikacją na smartfon, niezbędna jest zmiana

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

GPRS-T2. Moduł monitoringu GPRS/SMS

GPRS-T2. Moduł monitoringu GPRS/SMS Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Wersja oprogramowania 1.0 gprs-t2_pl 11/08 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 0-58 320 94 00 serwis 0-58 320 94 30 dz. techn. 0-58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA. GSMTRONIK v.

INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA. GSMTRONIK v. INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA GSMTRONIK v.glan Konfiguracja urządzenia LAN OBSŁUGA URZĄDZENIA LAN Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 v 4.2x program v 4.2x

ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 v 4.2x program v 4.2x ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b, 032 326 30 70 www.gorke.com.pl, www.synetra.pl Nadajnik ATG-CID Wersja: 4.21, 4.22 Przeznaczenie Nadajnik przeznaczony

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia.

Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. Wymagania. aplikacja zgodna z BasicGSM/MultiGSM/NeoGSM/OptimaGSM(-PS), wymagane zasoby: dwa wejścia, jedno

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SG1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.02a 1. Spis treści 2. Charakterystyka nadajnika 2.1 Przeznaczenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T www.megaelektronik.pl Strona 1

EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T www.megaelektronik.pl Strona 1 EXPANDER GSM NV3.3T Moduł Powiadomienia GSM Z funkcją centralki alarmowej Zdalne sterowanie GSM Podsłuch GSM Termostat GSM NV3.3T współpracuje z telefonami NOKIA Nokia 5110/5130/6130/6150/3330/3410 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem )

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) 1. Możliwości sytemu LEGION. Nadajnik typu NR5-MAXIM sytemu SR5 Legion został wyposażony w procesor

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master CM-180-3 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master Spis treści: Konwerter ModBus RTU slave - ModBus RTU master - CM-180-3 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Niniejsza instrukcja przedstawia niezbędne kroki jakie naleŝy wykonać aby system mógł pracować poprawnie. Wszystkie rozkazy SMS wysyłane

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

GSM KONTROLER V3.0 instrukcja v 1.0

GSM KONTROLER V3.0 instrukcja v 1.0 GSM KONTROLER V3.0 instrukcja v 1.0 UWAGA: Instrukcja w wersji przedprodukcyjnej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i poprawek dotyczących użytkowania i obsługi Kontrolera. Nie ponosimy odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU 1 KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJA KONWERTERA CAN... 3 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NADAJNIKA GSM1. Opis właściwości i instrukcja programowania WERSJA 1.2

MODUŁ NADAJNIKA GSM1. Opis właściwości i instrukcja programowania WERSJA 1.2 MODUŁ NADAJNIKA GSM1 Opis właściwości i instrukcja programowania WERSJA 1.2 Ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.pl, www.pulson.pl MODUŁ NADAJNIKA GSM1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV

Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV 1.0.6.2 1. Cechy: Sterowanie napięciem w 256 krokach (0-255) Funkcja miękkiego startu Wartość minimalna i maksymalna 7 instrukcji sterujących modułem. Timer 1s-20h

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NADAJNIKA GPRS-D (GPRS-N)

MODUŁ NADAJNIKA GPRS-D (GPRS-N) MODUŁ NADAJNIKA GPRS-D (GPRS-N) Opis właściwości WERSJA 1.0 Ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.pl, www.pulson.pl Zastosowanie MODUŁ NADAJNIKA GPRS-D (GPRS-N)

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu 000101609 Strona 1 z 5 Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Opis Bufor danych serii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator czasu pracy

Rejestrator czasu pracy EVR-2 Rejestrator czasu pracy Opis funkcjonalny Rejestrator czasy pracy EVR-2 umożliwia obsługę oraz zapis zdarzeń z dwóch czytników RFID w standardzie Wiegand, z klawiaturą lub bez. Czytniki mogą pracować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dla uŝytkownika. Czytnik RFID UW-U4G. Wersja dokumentacji:uw-u4-man-pl-v5 Obowiązuje od wersji oprogramowania V4

Dokumentacja dla uŝytkownika. Czytnik RFID UW-U4G. Wersja dokumentacji:uw-u4-man-pl-v5 Obowiązuje od wersji oprogramowania V4 Dokumentacja dla uŝytkownika Czytnik RFID UW-U4R UW-U4G Wersja dokumentacji:uw-u4-man-pl-v5 Obowiązuje od wersji oprogramowania V4 UWAGA! DOKUMENTACJA MA CHARAKTER POUFNY I STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY NETRONIX

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Wersja oprogramowania 3.00 gprs-t2_pl 06/13 OSTRZEŻENIA Moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 40/2011

Deklaracja zgodności nr 40/2011 -1- ST-65 moduł GSM Deklaracja zgodności nr 40/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł GSM ST-65 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Software konfiguracyjny dla Mini Gate A.

Software konfiguracyjny dla Mini Gate A. Software konfiguracyjny dla Mini Gate A GGset www.extis.com.pl instrukcja użytkownika v1.0 Instalowanie i odinstalowanie programu Zrób kopię 2 plików (z rozszerzeniem.exe i i.ini) dla wybranego języka

Bardziej szczegółowo

Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11

Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11 Moduł monitoringu GPRS/SMS Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo