KOMPAKT-5. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPAKT-5. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI TM Lab ul. LeŜajska 2/1, Warszawa Tel.: ,

2 HISTORIA Wersja Data Opis dokumentu publikacji Przeniesienie opisu aplikacji TMProg-2 do interaktywnej pomocy w samym programie Uzupełnienia opisu dodatkowych funkcji (Firmware 11) Uaktualnienia 1

3 Spis treści: 1. Informacje ogólne Wstęp Charakterystyka ogólna Zastosowania Warunki eksploatacyjne Budowa urządzenia Wejścia modułu Funkcje wyjść / podłączanie urządzeń zewnętrznych Kontrola napięcia akumulatora Wejście TEST Układ autonomicznego RESETU Tryb SMS Tryb CLIP Tryb GRPS Sygnalizacja stanu pracy Funkcja centrali alarmowej SMSy sterujące Uruchamianie nadajnika Programowanie ( konfiguracja ) nadajnika MontaŜ Aplikacja programująca TM Prog Okno główne Zakładka: Wejścia + SMS/CLIP (Baza) Zakładka: SMS/CLIP ( PRYWATNE ) Zakładka: PARAMETY Zakładka: GPRS Zakładka: Centralka + WYJŚCIA Zakładka: OPISY DODATKOWE Okno HISTORIA Okno MONITOR Okno Firmware Dodatki Najczęściej zadawane pytania

4 1. Informacje ogólne 1.1. Wstęp Niniejszy dokument zawiera opis nadajnika Kompakt-5 oraz instrukcję jego konfiguracji, montaŝu i uŝytkowania. Nadajnik do przekazywania informacji (transmisji danych) wykorzystuje sieć GSM. Firma TM Lab nie ponosi odpowiedzialności za działanie operatorów sieci komórkowych GSM. Reklamacje związane z niepoprawnym działaniem systemu monitorowania, a wynikające ze złego działania sieci, systemu lub infrastruktury operatora GSM naleŝy wyjaśniać z operatorem Charakterystyka ogólna Nadajnik KOMPAKT-5: 5 linii uniwersalnych konfigurowalnego typu NC lub NO w tym dwa z nich mogące pracować jako wejścia analogowe ( pomiar napięcia ) jedno wejście do pomiaru napięcia AC 3 wejścia logiczne: stan akumulatora, poziom zasięgu GSM oraz TEST 1 wyjście przekaźnikowe ( 5A, max 30V ) jednostrefowa centrala alarmowa zegar czasu rzeczywistego z baterią podtrzymującą. rozszerzona sygnalizacja stanu modułu na 6-ściu diodach LED układ autonomicznego RESETU (z detekcją nagłych spadków napięć) bufor zdarzeń pamiętający 200 akcji moŝliwość aktualizacji oprogramowania (firmwaru) urządzenia 1.3. Zastosowania Transmisja sygnałów alarmowych przez sieć GSM Współpraca z obiektowymi urządzeniami alarmowymi Praca jako samodzielny jednostrefowy system alarmowy Ochrona obiektów Nadzór pracy maszyn Zdalne sterowanie przy pomocy SMSów Śledzenie/monitorowanie wartości napięć 3

5 1.4. Warunki eksploatacyjne Temperatura pracy od -20 C do +50 C Wilgotność otoczenia do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Napięcie zasilania 10V-14V DC Praca w miejscu pokrytym zasięgiem wybranego operatora sieci GSM. 2. Budowa urządzenia W skład kompletnego urządzenia wchodzą: Nadajnik w plastikowej obudowie z telefonem Simcom 300C kabel/rozgałęziacz umoŝliwiający podłączenie do akumulatora z jednoczesną moŝliwością dalszego zasilenia na przykład centrali alarmowej antena 3dB uchwyt z plastrem samoprzylepnym oraz opaska umoŝliwiający przymocowanie anteny do płaskiej i gładkiej powierzchni płyta CD z oprogramowaniem potrzebnym do skonfigurowania nadajnika kabel do programowania urządzenie ( zamawiany oddzielnie ) Wejścia : Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 Zasilanie : B-, B+ Wyjście przekaźnika : PK1, PK2 4

6 2.1. Wejścia modułu Uniwersalne wejścia (Z1,Z2,Z3,Z4,Z5) umoŝliwiają bezpośrednie połączenie czujników alarmowych: radiolinia, PIR, kontaktron, czujnik dymu itp. bez konieczności stosowania płytek przekaźnikowych. Wejścia Z3 oraz Z4 umoŝliwiają pomiar napięcia w zakresie 0-24V. Wejście AC słuŝy do podłączenia napięcia zmiennego o wartości maksymalnej 24V (w załoŝeniu z transformatora zasilacza całego systemu ) Wejścia rozróŝniają stany : zwarcie do MASY rozwarcie które jest równoznaczne z podaniem na wejście napięcia od 1.2 do 24 [v]. w przypadku skonfigurowania wejścia jako analogowe (Z3,Z4) istnieje moŝliwość ustawienie progu napięcia poniŝej którego generowany będzie alarm Wejścia modułu umoŝliwiają podłączanie sygnałów których napięcie nie przekracza 24 [V]. KaŜde z wejść moŝe być skonfigurowane jako NC (ang. normally connected), NO (ang. normally opened) lub analogowe (tylko Z3 i Z4). Zasilanie urządzenia podłącza się do wejść B- i B+ ( napięcie stałe od 12V do maks 24V ) Funkcje wyjść / podłączanie urządzeń zewnętrznych Nadajnik KOMPAKT-5 jest wyposaŝony w jedno wyjście przekaźnikowe wyprowadzone na PK1 i PK2. Wyjście moŝna zaprogramować jako: Programowalne SMS, Sygnalizator, Strefa, Błąd, Stan wejścia, Na CLIP(monostabilne), Na CLIP(bistabilne) (pełen opis funkcji znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji). Załączenie przekaźnika oznacza zwarcie wyjść PK1 z PK2. ObciąŜenia wyjścia nie moŝe przekroczyć 5A przy maksymalnie 30V Kontrola napięcia akumulatora Dzięki temu rozwiązaniu KOMPAKT-5 został wyposaŝony w dwa dodatkowe wejścia logiczne ZANIK AC oraz POZIOM NAPIĘCIA AKUMULATORA, które mogą być zaprogramowane tak by zoptymalizować ilość wysyłanych informacji do stacji bazowych, a jednocześnie dać nam precyzyjne informacje o stanie zasilania Wejście TEST Nadajnik KOMPAKT-5 umoŝliwia zdalną kontrolę pracy poprzez TESTY OKRESOWE. Dla wygody uŝytkowników (a w szczególności instalatorów) nadajnik KOMPAKT-5 został wyposaŝony w przycisk TEST umiejscowiony na płytce urządzenia. Przyciśnięcie go na około 2 sekundy powoduje wysłania zdarzenia TEST do stacji monitorowania. Rozpoznanie wciśnięcia przycisku TEST sygnalizowane jest przygaśnięciem diod 1-4 na około 0,5 sekundy. UWAGA: Wymuszenie testu powoduje wyzerowanie LICZNIKA TESTU. 5

7 2.5. Układ autonomicznego RESETU Nadajnik KOMPAKT-5 został wyposaŝony w układ autonomicznego RESETU. Działanie tego układu jest dwojakie. Przede wszystkim kontrolowana jest stabilna praca oprogramowania modułu, którą zajmuje się tzw. WATCHDOG. Drugim badanym parametrem jest napięcie zasilania układów cyfrowych, które potencjalnie moŝe wpłynąć na poprawną pracę procesora Tryb SMS Nadajnik KOMPAKT-5 umoŝliwia współprace z najbardziej rozpowszechnionym standardem stacji monitorujących opartych na technologii SMS. Komunikacja nadajnika odbywa się za pomocą SMSów dwuznakowych. Nadajnik współpracuje równieŝ ze stacjami pracującymi w formacie DGG16Z i posiada funkcje wspierające tworzenie informacji zrozumiałych dla formatu DGG16Z (dodatkowe okienko Numer obiektu, oraz opcja Tryb DGG16Z ). W tym trybie moŝliwe jest takŝe wysyłanie SMSów prywatnych na 3 róŝne telefony Tryb CLIP Nadajnik KOMPAKT-5 dysponuje moŝliwością wskazania oddzielnych numerów stacji bazowych dla kaŝdego z 9 sygnałów wejściowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu z powodzeniem moŝemy zastosować nadajnik do współpracy z systemem monitorowania opartym na CLIPach w połączeniu z rozpoznawaniem rodzaju informacji poprzez wybieranie jednego z 9-stu numerów bazowych Tryb GRPS Nadajnik KOMPAKT-5 moŝe pracować w trybie transmisji danych dzięki technologii GPRS. Dzięki takiemu rozwiązaniu moŝemy zwiększyć częstotliwość testowania nadajnika. W przypadku problemów z funkcjonowaniem GPRSu, nadajnik automatycznie przechodzi do trybu SMS tak by informacje o sygnałach alarmowych mogły dotrzeć do stacji monitorowania. 6

8 3. Sygnalizacja stanu pracy KOMPAKT-5 został wyposaŝony w 6 diod LED które w oparciu o technologię LED STATUS umoŝliwiają pełną diagnozę trybu pracy oraz stanu modułu. Tabela z opisem sygnalizacji stanu pracy urządzenia: Dioda P/GPRS Oczekiwanie na połączenie z APNem Połączony z APNem / oczekiwanie na serwer Połączony z serwerem Wysłanie danych w trybie GPRS Dioda STATUS Inicjalizacja urządzenia Moduł zarejestrowany w sieci GSM Moduł wysyła SMS Moduł wykonuje CLIP (dzwoni) Diody 1..4 ( gdy dioda STATUS sygnalizuje inicjalizację urządzenia ) Sprawdzanie konfiguracji urządzenia Sprawdzanie z telefonu GSM Sprawdzanie karty SIM Wprowadzanie PINu Czekanie na rejestrację w sieci GSM Diody 1..4 ( gdy moduł zarejestrowany w sieci GSM ) Zasięg <= 25% Zasięg > 25% Zasięg > 50% Zasięg > 75% 7

9 4. Funkcja centrali alarmowej Nadajnik KOMPAKT-5 moŝe spełniać funkcje jednostrefowej centrali alarmowej. Do dyspozycji mamy wtedy cztery linie wejściowe oznaczonych jako (Z2,Z3,Z4,Z5). W tym trybie wejście Z1 zostaje na stałe zdefiniowane jako UZBRAJANIE systemu, a wejście Z2 staje się wejściem zwłocznym z moŝliwością definiowania czasu zwłoki wygenerowania alarmu w zakresie od 0 do 30 sekund. Wyjście, które zostanie zaprogramowane jako SYGNALIZATOR jest załączane do masy na zaprogramowany czas (zakres od 1 do 20 minut lub do rozbrojenia). Mamy równieŝ moŝliwość dźwiękowej sygnalizacji uzbrojenia i rozbrojenia. 8

10 5. SMSy sterujące Nadajnik KOMPAKT-5 został wyposaŝony w obsługę SMS sterujących. Dzięki takiemu rozwiązaniu moŝemy kontrolować stan modułu, w przypadku serwisowania urządzenia zablokować wysyłanie wszelkich sygnałów. Format SMSa sterującego: *KP K jednoznakowa komenda dla modułu ( zawsze duŝa litera ) P parametr komendy Komendy Komenda Parametry Opis Przykład R lub r Brak Zresetuj moduł *R W lub w ! Wyjście 1 zwarte do masy Wyjście 1 rozwarte Zmień stan wyjścia 1 na przeciwny *W11 *W10 *W1! W przypadku gdy wyjście jest zdefiniowane jako Programowalne SMSem stan wyjścia jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej i zostaje odtworzony nawet po zresetowaniu urządzenia. UWAGA: Ŝeby smsy sterujące działały w konfiguracji modułu musi być zaznaczona opcja Akceptuj SMSy sterujące oraz telefon z którego będą wysyłanie SMSy musi być wpisany do numerów uprawnionych, ewentualnie moŝe być zaznaczona opcja Akceptuj dowolny telefon. 9

11 6. Uruchamianie nadajnika Aby uniknąć zablokowania karty SIM nie zaleca się jej wkładania, aŝ do zakończenia procedury wgrywania konfiguracji do nadajnika Programowanie ( konfiguracja ) nadajnika Minimalne wymagania potrzebne do aplikacji programującej TM Prog2 to komputer klasy Pentium II z systemem nie starszym niŝ Windows 98 oraz wyposaŝonym w port szeregowy COM lub konwerter USB<->RS232. Aplikacja TM Prog2 jest programem niezbędnym do tworzenia konfiguracji modułu KOMPAKT-5, oraz odczytu i zapisu konfiguracji z i do modułu. Aplikacja TM Prog2 jest udostępniana bezpłatnie MontaŜ MontaŜ urządzenia naleŝy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zaleca się uprzednią konfigurację i przetestowanie działania nadajnika przed zamontowaniem go na obiekcie 10

12 7. Aplikacja programująca TM Prog Okno główne Nowy Ustawie wartości domyślne dla wszystkich pól w programie. Otwórz Otwiera pliki *.TML z zapisaną konfiguracją modułu. Zapisz Zapisuje konfigurację do pliku zawsze zadawane jest pytanie o nazwę zapisywanego pliku. Jest to specjalny zabieg mający zminimalizować ryzyko nadpisania konfiguracji na której się pracuje. Ustawienia UmoŜliwia wybór portu komunikacyjnego do którego podłączony jest moduł. Odczytaj Odczytuje konfigurację z modułu. Programuj Programuje moduł nową konfiguracją. Usuń hasło W tym przypadku usuwana jest z modułu cała konfiguracja wraz z hasłem. Monitor Otwiera okno umoŝliwiające podgląd pracy podłączonego do PC urządzenia. W oknie Monitora istnieje takŝe moŝliwość aktualizacji oprogramowania (firmwaru) urządzenia. Historia Odczyt bufora zdarzeń z urządzenia. 11

13 7.2. Zakładka: Wejścia + SMS/CLIP (Baza) NC/NO (typ wejścia) NC ( ang.: normally closed ) w stanie zwykłym linia jest zwarta do masy NO ( ang.: normally opened ) w stanie zwykłym linia jest rozwarta Czas wejścia Minimalny czas stabilnego stanu na wejściu, Ŝeby został on zauwaŝony przez moduł. Jeśli na wejściu pojawi się sygnał trwający krócej niŝ zaprogramowany Czas wejścia to zostanie on zignorowany. KaŜde wejście modułu ma ten parametr konfigurowany oddzielnie. Dla zaniku zasilania 220V od 1min do 90min. UWAGA: Powrót zasilania sygnalizowany zawsze po 1 minucie, bez względu na ustawienie czasu alarmu na zanik zasilania. Dla pozostałych wejść zakres ustawień wynosi od 0,1s do 25s. Reset Czy zmiana stanu danego wejścia ma resetować licznik zdarzeń. Reset licznika wykonywany jest w takim przypadku dla wszystkich wejść. Nie ma moŝliwości włączenia resetowania liczników zdarzeń przy pomocy wejścia TEST. Status Zaznaczenie tej opcji oznacza, Ŝe przy naruszeniu/powrocie wejścia wysyłany SMS będzie zawierał informacje o stanie urządzenia: wartości napięć, zasięg stany wejść i wyjścia. ALARM Akcja podejmowana przy alarmie na danej linii lub powrocie tej linii do stanu normalnego: PUSTY - brak akcji CLIP - Wykonaj CLIP ( zadzwoń ) na zadany numer SMS - Wyślij SMS na zadany numer C/S - Wykonaj CLIP, a jeśli się on nie powiedzie to wyślij SMS na zadany numer C+S - Wykonaj CLIP, a następnie wyślij SMS na zadany numer Nr telefonu Numer telefonu na który moduł ma dzwonić lub wysyłać SMSy. Moduły TMLab mogą oddzielny numer telefonu dla kaŝdego wejścia umoŝliwia to realizację funkcjonalności nadajnika stricte CLIP owego w którym dzwonienie na róŝne numery sygnalizuje naruszenia róŝnych wejść modułu. SMS na alarm Treść SMSa wysyłanego w przypadku alarmu na zadanym wejściu. SMS na powrót Treść SMSa wysyłanego w przypadku powrotu zadanego wejścia do stanu normalnego. 12

14 7.3. Zakładka: SMS/CLIP ( PRYWATNE ) A1, A2, A3 Kolumny definiujące kolejne akcje, które mają być wykonane przy alarmie na zadanej linii. MoŜliwe akcje: PUSTY - brak akcji CLIP - Wykonaj CLIP ( zadzwoń ) na zadany numer SMS - Wyślij SMS na zadany numer C/S - Wykonaj CLIP, a jeśli się on nie powiedzie to wyślij SMS na zadany numer C+S - Wykonaj CLIP, a następnie wyślij SMS na zadany numer P1, P2, P3 Kolumny definiujące kolejne akcje, które mają być wykonane przy alarmie na zadanej linii. MoŜliwe akcje: PUSTY - brak akcji CLIP - Wykonaj CLIP ( zadzwoń ) na zadany numer SMS - Wyślij SMS na zadany numer C/S - Wykonaj CLIP, a jeśli się on nie powiedzie to wyślij SMS na zadany numer C+S - Wykonaj CLIP, a następnie wyślij SMS na zadany numer Telefon prywatny 1, 2, 3 Numery telefonów skojarzone z kolumnami A1,A2,A3 oraz P1,P2,P3 SMS na alarm Treść SMSa prywatnego wysyłanego w przypadku alarmu na zadanym wejściu. SMS na powrót Treść SMSa prywatnego wysyłanego w przypadku powrotu zadanego wejścia do stanu normalnego. 13

15 7.4. Zakładka: PARAMETY Parametry systemu Pole Opis PIN Numer PIN do karty SIM Hasło do modułu Hasło aktualne lub nowe jeśli programowanie następuje pierwszy raz Licznik naruszeń Liczniki naruszeń słuŝą do tego by wejście nie mogło wysyłać alarmów i powrotów w nieskończoność do stacji bazowej (bo to oznacza duŝe koszty). Dlatego kaŝde wejście ma oddzielny licznik naruszeń. Za naruszenie liczony jest zarówno ALARM jak i POWRÓT. Jeśli licznik naruszeń dla danego wejścia osiągnie wartość maksymalną wejście to zostaje zablokowane. Reset licznika naruszeń Czas po którym ma nastąpić wyzerowanie liczników naruszeń bez względu na ich wartości. Wyzerowanie licznika naruszeń dla wejścia które było zablokowane oznacza jego odblokowanie. Okres testu/statusu Dopuszczalne wartości: od 1 do 24 godzin. Tryb ekonomiczny W przypadku jego wyboru okres testu jest zliczany od OSTANIEGO wysłanego komunikatu. Liczba prób SMS/CLIP Ile razy nadajnik ma próbować wysłać SMS za wysłanie SMSa nadajnik przyjmuje potwierdzenie z telefonu komórkowego. Nadajnik nie obsługuje raportów doręczeń. Długość CLIP Ile czasu nadajnik ma dzwonić na zadany numer. Dopuszczalne wartości: Krótki około 10 sek. Średni około 20 sek. Długi około 30 sek. Numer obiektu UŜywany w trybie DGG16Z, a takŝe w trybie GPRS Aktywuj centralkę Uaktywnienie funkcji centralki alarmowej Odpowiadaj testem na CLIP Wymuszenie testu poprzez zadzwonienie do nadajnika. W tym trybie nadajnik najpierw odrzuca połączenie przychodzące (połączenie nie zostaje nawiązane), a następnie wykonuje akcję TEST zgodnie z tym jak został zaprogramowany. Resetowany w tym przypadku jest takŝe OKRES TESTU. 14

16 Akceptuj SMSy sterujące Nazwa/adres obiektu Alarm zasięgu GSM Progi napięć Pole Ustaw wejście nr 3 jako pomiarowe Napięcie alarmowe wejścia nr 3 Ustaw wejście nr 4 jako pomiarowe Napięcie alarmowe wejścia nr 3 Akumulator naładowany Akumulator rozładowany Detekcja AC Zabezpieczenia Pole Hasło do modułu Akceptuj SMSy sterujące Dowolny telefon sterujący/clipujący Numery uprawnione Kompatybilność Pole TMLab DGG16Z Aktywowanie moŝliwości zmiany konfiguracji nadajnika poprzez wysyłanie do niego specjalnie przygotowanych SMSów. Smsy sterujące generowane są przez aplikację programującą. Pole informacyjne zapamiętywane w urządzeniu Poziom zasięgu generujący alarm zaleca się ustawianie tego progu na bardzo niskim poziomie ( <10% ) Opis Zmienia tryb pracy wejścia 3 z cyfrowego na analogowe. Definiowanie progu napięcia określającego kiedy ma nastąpić alarm. Zmienia tryb pracy wejścia 4 z cyfrowego na analogowe. Definiowanie progu napięcia określającego kiedy ma nastąpić alarm. Napięcie powyŝej którego uznaje się, Ŝe akumulator jest naładowany. Minimalne napięcie, po przekroczeniu którego zostanie wysłana informacja, Ŝe akumulator jest rozładowany. Próg detekcji napięcia z wejścia AC Opis Hasło aktualne lub nowe jeśli programowanie następuje pierwszy raz Aktywowanie moŝliwości zmiany konfiguracji nadajnika poprzez wysyłanie do niego specjalnie przygotowanych SMSów. Smsy sterujące generowane są przez aplikację programującą. Zaznaczając tą opcję urządzenie nie będzie sprawdzało numeru telefonu, który przyśle SMS lub zadzwoni. Jeśli nie zaznaczymy opcji Dowolny telefon to mamy moŝliwość zdefiniowania do 4ech numerów telefonów, które będzie akceptował moduł. Uwaga: najbezpieczniej jest wpisywać numer BEZ Ŝadnych dodatkowych prefiksów (czyli bez numeru kierunkowego itp.) Opis Tryb domyślny Włączenie wysyłania komunikatów do stacji monitorowania Dyskamu w formacie 16-sto znakowym. 15

17 7.5. Zakładka: GPRS Pracuj w trybie GPRS Aktywowanie pracy modułu w trybie GPRS Adre IP serwera Adres IP serwera do którego ma się łączyć moduł Port Port serwera APN Nazwa APNu sieci komórkowej do której będzie wykonywane połączenie. UŜytkownik Nazwa uŝytkownika potrzebna do zalogowania do APNu. Hasło Hasło potrzebne do zalogowania do APNu. Test połączenia GPRS Czas wysyłania pakietu kontrolnego poprzez GPRS UWAGA: Wykorzystanie trybu GPRS wymaga współpracy z aplikacją TMS dostarczaną bezpłatnie przez naszą firmę. Aplikacja TMS umoŝliwia integrację nadajników Kompakt-5 z dowolną stacją monitorowania obsługującą protokół transmisji SUREGUARD np.: Multialarm, Kronos, Ad-Info, Elektronika 2000, Stacja Abratronika, Esom Win, Prolan(CLIP), Dyskam itp. 16

18 7.6. Zakładka: Centralka + WYJŚCIA Przycisk CENTRALKA SłuŜy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji centralki alarmowej. STREFA Przypisywanie wejść modułu do strefy czyli które wejścia mają być blokowane w przypadku gdy alarm jest rozbrojony. Opóźnienia Czas na wejście i rozbrojenie alarmu oraz czas na wyjście po uzbrojeniu alarmu. Wyjście Definiowanie w jakim trybie mają pracować wyjścia modułu: - Programowalne SMS: moŝliwość zmiany stanu tylko przez wysłanie specjalnego SMSa do modułu - BELL: wyjście sterujące sygnalizatorem - Strefa: wyjście informuje, ze alarm jest uzbrojony czy rozbrojony ( zwarte do masy = uzbrojony, rozwarte = rozbrojony ) - Błąd: wyjście informuje o tym, czy wystąpił błąd połączenia GSM lub błąd komunikacji z samym telefonem. - Przepisuj stan: istnieje moŝliwość skonfigurowania skojarzenia z wyjścia z jednym wejść. W takim przypadku przekaźnik zwiera się jeśli na skojarzonym wejściu jest alarm. Uwaga: przekaźnik reaguje natychmiast na zmianę stanu wejścia. - Na CLIP(monostabilne): zadzwonienie do urządzania spowoduje załączenie wyjścia na czas, który moŝna zdefiniować w aplikacji programującej. - Na CLIP(bistabilne): zadzwonienie do nadajnika spowoduje przełączenie stanu wyjścia. 17

19 7.7. Zakładka: OPISY DODATKOWE Zakładka ta zawiera okno tekstowe umoŝliwiające wprowadzenie opisu bieŝącej konfiguracji. 18

20 7.8. Okno HISTORIA W oknie tym mamy moŝliwość odczytania z urządzenia zawartości bufora zdarzeń. 19

21 7.9. Okno MONITOR Jeśli moduł jest podłączony kablem programującym okno to umoŝliwia analizowanie i wizualizację stanu pracy urządzenia. Synchronizuj czas Opcja wysyła datę i godzinę z komputera do modułu. Uwaga: po jej uŝyciu naleŝy sprawdzić czy operacja się powiodła. Firmware Patrz następny punkt. 20

22 7.10. Okno Firmware Otwiera pliki z oprogramowanie modułu i jeśli zajdzie taka potrzeba daje moŝliwość załadowania nowszej wersji do modułu. Plik z oprogramowaniem ma nazwę skonstruowaną w taki sposób: Kompakt5_ bin Gdzie: 04 to wersja firmwaru 01 to podwersja TMProg2 00 to wersja sprzętu ( Kompakt-5 ) 21

23 Dodatki Najczęściej zadawane pytania Czy nadajniki TMLab moŝna programować przez port USB? TAK - moŝna. NaleŜy w takim przypadku uŝyć przejściówki USB->RS232 dostępnej w firmie TM Lab, a takŝe w większości sklepów komputerowych. UWAGA: przejściówka taka moŝe wymagać zainstalowania odpowiedniego sterownika, który powinien dostarczyć jej producent. Czy w przypadku braku połączenia nadajnika w GPRS sygnały alarmowe dotrą do stacji monitorowania? Przy braku moŝliwości dostarczenia informacji poprzez GPRS, nadajnik przełącza się (w zaleŝności od konfiguracji) w tryb SMS lub CLIP i tą właśnie drogą przekazuje sygnały alarmowe do stacji monitorowania. Czy moduł alarmowy TMLab moŝe realizować funkcję centralki alarmowej. TAK KOMPAKT-5 spełnia funkcję jednostrefowej centralki alarmowej z konfigurowalnym czasem wejścia zwłocznego. UmoŜliwia to podłączenie klawiatury ( lub pilota ) słuŝącej do uzbrajania/rozbrajania sytemu. Czy firma TM Lab jest w stanie przystosować swój nadajnik do specyficznych potrzeb mojego systemu alarmowego? TAK firma TM Lab jest producentem oraz integratorem systemów alarmowych. W przypadku specyficznych potrzeb zespół doświadczonych projektantów elektroników oraz informatyków jest do Państwa dyspozycji. Czy nadajniki są testowane przed sprzedaŝą? TAK TM Lab gwarantuje test pełnej funkcjonalności urządzenia przed wysyłką do klienta - na Ŝyczenie klienta nadajnik moŝe mieć takŝe od razu wgraną odpowiednią (zgodną z zamówioną) konfigurację. Zamierzam korzystać z funkcji centralki alarmowej z podłączoną RADIOLINIĄczy istnieje moŝliwość włączenia sygnalizowania uzbrojenia/rozbrojenia? Tak KOMPAKT-5 posiada taką funkcję. 22

24 OZNAKOWANIE WEEE ZuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla uŝywanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego naleŝy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zuŝytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. UŜytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zuŝytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zuŝytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 23

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI TM Lab ul. LeŜajska 2/1, 02-155 Warszawa Tel.: 665 39 14 21, 665

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ MGSM 2.0PC V 3.7 Przeznaczenie Moduł GSM służy do sygnalizowania różnych zdarzeń za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz telefonowania.

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T www.megaelektronik.pl Strona 1

EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T www.megaelektronik.pl Strona 1 EXPANDER GSM NV3.3T Moduł Powiadomienia GSM Z funkcją centralki alarmowej Zdalne sterowanie GSM Podsłuch GSM Termostat GSM NV3.3T współpracuje z telefonami NOKIA Nokia 5110/5130/6130/6150/3330/3410 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G z funkcją centralki alarmowej z komunikacją GSM/GPRS instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programowa 2.13 gsmlt-2_pl 06/12 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 Rev.1.1 Keratronik 15-stycznia-2004 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Zasada pracy urządzenia... 3 3. Podłączenie K-GSM120...

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SG1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.02a 1. Spis treści 2. Charakterystyka nadajnika 2.1 Przeznaczenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny GSM LT-1

Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Wersja oprogramowania 1.14 gsmlt-1_pl 04/13 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne... 4 1.1.1. Funkcja NAPAD... 4 1.1.2. Funkcja PODSŁUCH...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne...5 1.2. UŜytkownicy systemu...5 1.3. System, a urządzenia detekujące

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.3. System, a urządzenia

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SV1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SV1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SV1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1.00 1.Spis treści 2.Charakterystyka nadajnika 2.1.Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9 Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika Wersja: 1.9 Drogi kliencie, Gratulujemy zakupu bramki GSM ISDN GATEWAY Lite. Ten nowy produkt został opracowany i wyprodukowany, aby zapewnić maksymalną uŝyteczność

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone. UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POWERSOFT PERSONAL Niniejsza Umowa Licencyjna UŜytkownika ( Umowa Licencyjna

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-1

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-1 MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programowa 1.02 gsmlt1_pl 05/05 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Spis treści Wstęp...7 Architektura systemu... 8 Płyta centrali Galaxy Flex... 10 Rozdział 1: Procedura instalacji...11

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 v1.1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów i obsługi urządzeń.

Bardziej szczegółowo