Program funkcjonalno uytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno uytkowy"

Transkrypt

1 Program funkcjonalno uytkowy

2 Nazwa zamówienia: Projekt i wykonanie systemu alarmu poaru (SAP) w D.S. Arka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Nazwa zamawiajcego i jego adres: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU ul. C. K. Norwida 25/ Wrocław Nazwa i adres obiektu: D.S. "Arka" ul. Olszewskiego WROCŁAW Autor opracowania: Pracownia Projektowo Usługowa Bogusław Dyduch ul. Kozia 7a/ Wrocław Nazwy i kody: Dział robót: Roboty budowlane Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 2

3 1 CZ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Parametry okrelajce zakres robót Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Wymagania zamawiajcego. Ogólne właciwoci funkcjonalno-uytkowe Szczegółowe właciwoci funkcjonalno-uytkowe Wymagania wykonawcze Architektura systemu Pozostałe wymagania Zamawiajcego co do realizacji przedmiotu zamówienia Uruchomienie i testowanie systemu CZ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UYTKOWEGO

4 1 CZ OPISOWA 1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY OKRELAJCE ZAKRES ROBÓT Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu SAP, polegajca na demontau jednego z dwóch systemów i montau na to miejsce nowego systemu alarmu poaru (SAP) w domu studenckim Arka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Budowa nowego systemu SAP musi by poprzedzona sporzdzeniem Projektu Wykonawczego, który wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Oprócz systemu SAP w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie Projektu Wykonawczego CCTV i okablowania umoliwiajce w póniejszym czasie realizacj systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) obiektu. W dalszej czci opisu przedmiotu zamówienia s podane obmiary umoliwiajce wycen okablowania CCTV. Budowa systemu CCTV nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane architektoniczno budowlane obiektu: Parametry ogólne: 1. Przeznaczenie obiektu Dom Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2. Lokalizacja Wrocław ul. Olszewskiego 3. Kubatura m3 4. Liczba kondygnacji Rodzaj ogrzewania kotłownia własna 6. Powierzchnia zabudowy 927 m2 7. Powierzchnia budynku netto 7556 m2 8. Ilo uytkowników Ilo pokoi łcznie 240 w tym pokoi 1 os. 30% pokoi 2 os. 70% Na obiekcie zamontowane s nastpujce systemy z zakresu bezpieczestwa p. po.: 1. System Sygnalizacji Alarmu Poaru marki POLON obsługujcy korytarze, pomieszczenia techniczne i hotel. 4

5 2. System Sygnalizacji Alarmu Poaru marki ORW-ELS obsługujcy pokoje studenckie. 3. System DSO marki Mercor. 4. Systemy oddymiajce na klatkach schodowych, Uwagi dotyczce obecnie zamontowanych systemów: 5. Instalacja kablowa systemu POLON wykonana jest kablami,,palnymi", niezgodnie z PN z wyjtkiem przyziemia, gdzie cz okablowania poprowadzona jest odpowiednim przewodem YnTKSY 1x2x0.8mm., 6. W budynku zamontowano central POLON typu CSP-2008 w 1994r. Centrala ta jest jednostk przestarzał, nie produkowan, brak do niej czci zamiennych. Centrala nie posiada drukarki. 7. W systemie s zamontowane 148 jonizacyjne czujniki dymu. 8. Czujki temperatury zamontowane s niezgodnie z przeznaczeniem korytarze przed wejciami do kuchni. Dodatkowo cz pomieszcze zmieniła swoj funkcj (dawne pralnie s dzisiaj magazynami) i wymaga wymiany czujek na odpowiednie. 9. W systemie s zamontowane 23 przyciski ROP. Brak przycisków przy windach na kadym pitrze, na klatkach schodowych przyziemia i parteru budynku. 10. System wyposaony jest w izolatory zwar. S one zamontowane w niewystarczajcej iloci i w niewłaciwych miejscach, a ponadto system wyposaony w izolatory zwar jest systemem przestarzałym i przez wikszo firm ju nieprodukowanym. 11. W systemie POLON zostały zastosowane na korytarzach moduły linii konwencjonalnej, 12. W budynku, w czci obsługiwanej przez system POLON jest za mała ilo czujników. Brak czujników na korytarzach, gdzie nie uwzgldniono podcigów oraz w miejscach wymagajcych tego w zwizku z przebudow budynku). 13. W niekt6rych pomieszczeniach zamontowano za du ilo czujników, np. hol wejciowy, sklepik, magazyn w przyziemiu. 14. Brak projektu wykonawczego 1ub powykonawczego. 15. Brak pomiarów instalacji elektrycznych, 16. Brak kart katalogowych systemów i urzdze. 17. Brak Instrukcji Bezpieczestwa Poarowego, 18. Brak Scenariusza Poarowego, 19. Brak innych dokumentów wymaganych przez PN, 5

6 20. Istniejcy system oddymiania jest sterowany tylko z centrali POLON. Brak sterowania oddymiania z systemu ORW-ELS, 21. Kabel zasilajcy central POLON jest w wykonaniu palnym, 22. Windy nie s sterowane z centrali p. po. i nie umoliwiaj realizacji tej funkcji. Działanie wind naley pozostawi bez zmian jako autonomiczne, bez powiza z systemami SAP. 23. System ORW-ELS bdzie eksploatowany nadal, bez zmian. Uwagi dotyczce współpracy systemu SAP z systemem DSO oraz samego DSO. 24. Aktualnie system DSO sterowany jest z centrali POLON i ORW-ELS. W razie włczenia si jakiegokolwiek czujnika dymu, o ewakuacji zawiadamiany jest cały budynek, WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO. OGÓLNE WŁACIWOCI FUNKCJONALNO- UYTKOWE Ze wzgldu na znaczne koszty i nisk efektywno prac naprawczych oraz modernizacji systemu SAP POLON (system nadal pozostałby przestarzały, o ograniczonej ywotnoci) naley go wymieni na nowoczesny, zamontowany zgodnie z PN i zintegrowa jego działanie z istniejcym systemem ORW-ELS. Zamawiajcy wymaga w segmencie obsługiwanym dotychczas przez system POLON zaprojektowania i zamontowania nowego systemu SAP, opartego o nowoczesny kompleksowy produkt firmy o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Naley zintegrowa sterowanie systemem DSO z przebudowanym systemem SAP. Naley zintegrowa sterowanie systemem oddymiania przez przebudowany system SAP SZCZEGÓŁOWE WŁACIWOCI FUNKCJONALNO-UYTKOWE Podstawowa konstrukcja systemu Do ochrony obiektu naley zastosowa uniwersalne detektory poaru - szeroko zakresowe czujniki dymu, czujniki temperatury oraz rczne ostrzegacze poaru (ROP). Rczne ostrzegacze poaru, wraz z obudowami powierzchniowymi naley instalowa w miejscach oznaczonych na rysunkach projektu, na kadej kondygnacji klatki schodowej na wysokoci 1,4-1,6 m od podłoa, w miejscach widocznych. Na sufitach naley instalowa w miejscach oznaczonych na rysunkach projektu gniazda czujek wraz z adapterami podstawy i czujnikami. Miejsca powinny by tak dobrane, aby 6

7 zainstalowane czujniki nie były naraone na uszkodzenia mechaniczne. Czujniki w przestrzeniach midzystropowych naley montowa na stropie właciwym. W kadym pomieszczeniu nadzorowanej strefy powinna by przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. Dopuszcza si w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i autorem projektu zmiany lokalizacji czujek i przycisków oraz tras linii dozorowych pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych dla danego systemu wartoci parametrów linii i obowizujcych przepisów. Na podstawie uzgodnie z uytkownikiem stwierdzono e w obiekcie nie ma wyznaczonych stref zagroonych wybuchem. Centralka sygnalizacji alarmu poaru musi umoliwia: podłczenie 8 ptli dozorowych, podłczenie wszystkich elementów systemu oznaczonych na rysunkach, podłczenie zdalnej transmisji alarmu poaru i uszkodzenia, samoczynn automatyczn analiz i przetwarzanie danych przychodzce ze wszystkich zainstalowanych detektorów, cigły nadzór i kontrol połcze, po wykryciu poaru automatyczne uruchomienie sygnalizacji alarmowej DSO i rozpoczcie wykonywania zaprogramowanych procedur alarmowych. sterowanie dodatkowymi urzdzeniami - klapy oddymiania, Centrala powinna cechowa si modułow konstrukcj oraz moliwoci indywidualnego programowania funkcji poszczególnych składników systemu, umoliwiajc łatwe dopasowanie systemu do zmieniajcych si wymaga. Z centrali naley wysterowa urzdzenie monitoringu do PSP. Central wraz z bateri akumulatorów naley usytuowa na parterze w pomieszczeniu obsługi mieszkaców (portiernia), w miejscu oznaczonym w projekcie, na wysokoci około 1,6m. Przy centrali naley dodatkowo umieci: plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem doj do poszczególnych, pomieszcze, wskazówki jak naley postpowa w wypadku alarmu poaru lub uszkodzenia, ksik kontroln w której naley wpisywa: a) przeprowadzone kontrole, 7

8 b) dokonywane naprawy, c) zmiany i uzupełnienia instalacji, d) wszystkie alarmy z podaniem daty godziny i przyczyny ich wywołania. Wykonawca jest zobowizany do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiajcego, które bd obsługiwa system sygnalizacji alarmu poaru. Zasilanie systemu sygnalizacji alarmu poaru w energi elektryczn. Podstawowym ródłem zasilania centralki w energi elektryczn jest sie elektroenergetyczna 230V, 50 Hz. Naley wykona oddzieln, wewntrzn lini zasilajc central, wyprowadzon bezporednio z wydzielonego, specjalnie oznaczonego pola rozdzielni głównej niskiego napicia i nie wykorzystywan do innych celów ni zasilanie centrali (SAP). Obwód prowadzi przewodem HDGso 3x1,5mm2. Zabezpieczenie w rozdzielni głównej - wyłcznik instalacyjny 6A, takiego samego typu jak zastosowane na głównej tablicy rozdzielczej. Centrala posiada bateri akumulatorów hermetycznych, bezobsługowych niezbdnych dla poprawnego funkcjonowania systemu bez zasilania podstawowego przez 72 godziny. 1.2 WYMAGANIA WYKONAWCZE Projekt SAP Projekt powinien szczegółowo okrela monta wszystkich elementów instalacji systemu sygnalizacji alarmu poaru, a zwłaszcza: Wykonanie wewntrznej linii 230V, 50Hz zasilajcej central SAP. Monta centrali SAP. Monta wewntrznych linii dozorowych. Monta urzdze SAP. Elementy systemu SAP. Naley zdemontowa Central POLON typu CSP-2008 wraz z współpracujcymi z ni czujkami i przyciskami ROP. Jonizacyjne czujniki w iloci 148 szt. systemu POLON po zdemontowaniu naley zutylizowa w certyfikowanym zakładzie i przedłoy przy odbiorze stosowny dokument. Naley zainstalowa central nowoczesn, przygotowan do obsługi całego budynku 8- ptlow z drukark. Naley zainstalowa optyczne czujki dymu szt. 256, temperaturowe czujki szt. 25 oraz rczne ostrzegacze poarowe szt

9 Now instalacj naley wykona z wykorzystaniem istniejcych kanałów kablowych. Budowa nowego systemu wymaga wykonania Projektu Wykonawczego zatwierdzonego przez rzeczoznawc d/s p. po. oraz stworzenia podkładów architektonicznych w formacie AUTOCAD. Podkłady powinny by dostarczone w formie wydruków i na nonikach CD. Zgodnie z PN naley wykona nowe ujecie zasilania dla systemu SAP nie wykorzystywane do innych celów kablem niepalnym (np. typu HDGSo 3x1,5 mm2). Naley wykona uszczelnienia przej kablowych systemu SAP miedzy strefami p. po. atestowanymi masami ognioodpornymi (np. HILTI). Naley wykona integracj systemu SAP, systemu oddymiania oraz systemu DSO. Po zakoczeniu prac montaowych naley przygotowa komplet dokumentów wymaganych przy odbiorze ( protokół z pomiarów oraz uruchomienia i prób zadziałania elementów całego systemu oraz sterowa ) zgodnie z PN. Uwagi dotyczce demontau obecnie zamontowanych i montau nowych systemów: 25. Istniejc central POLON typu CSP-2008 naley zdemontowa i zastpi nowoczesn, przygotowan w przyszłoci do obsługi całego budynku (8-ptlow, z drukark) 26. Naley zdemontowa i zutylizowa 148 jonizacyjnych czujników dymu, 27. Instalacj kablow w segmencie istniejcego systemu POLON naley zdemontowa i ułoy nowe przewody, niepalne, zgodne z PN. 28. Naley wymieni i zamontowa zgodnie z przeznaczeniem 58 czujek temperatury. 29. Zamontowane 23 przyciski ROP naley uzupełni o 13 szt., przy windach na kadym pitrze, na klatkach schodowych przyziemia i parteru budynku. 30. Naley zdemontowa istniejce izolatory zwar. Naley zastosowa nowoczesny system, z izolatorami zwar w kadym elemencie. 31. Naley zdemontowa zastosowane w systemie POLON na korytarzach moduły linii konwencjonalnej, 32. W czci budynku obsługiwanej dotychczas przez system POLON, oprócz czujników wymienionych na nowe naley zamontowa dodatkowe 83 szt. czujników optycznych dymu (na korytarzach, gdzie nie uwzgldniono podcigów oraz w miejscach wymagajcych tego w zwizku z przebudow budynku). 33. W pomieszczeniach gdzie zamontowano za du ilo czujników, np. hol wejciowy, sklepik, magazyn w przyziemiu naley je zdemontowa, łcznie l2 szt. 9

10 34. Naley zaprojektowa i wykona sterowanie istniejcym systemem oddymiania z przebudowanego systemu SAP, 35. Kabel zasilajcy dotychczasow central POLON naley wymieni na niepalny i wykona pomiary. 36. Naley wykona Projekt Wykonawczy i w razie potrzeby dokumentacj powykonawcz. 37. Przed uruchomieniem systemu naley wykona pomiary a zwłaszcza pomiary instalacji zasilajcej. 38. Naley dostarczy karty katalogowe systemów i urzdze. 39. Naley dostarczy Instrukcj Bezpieczestwa Poarowego. 40. Naley opracowa i dostarczy Scenariusz Poarowy. 41. Naley dostarczy inne dokumenty wymagane przez PN, Przygotowanie infrastruktury kablowej dla potrzeb instalacji systemu SAP Instalacje elektryczne w korytkach elektroinstalacyjnych: Na przygotowanej trasie naley mocowa korytka elektroinstalacyjne za pomoc uchwytów systemowych i kołków szybkiego montau dla ułoenia w nich instalacji kablowych. Elementy te powinny zosta zamocowane do podłoa w sposób trwały, uwzgldniajcy infrastruktur lokaln i technologiczn, w jakich dana instalacja bdzie pracowa. Wszystkie elementy infrastruktury kablowej musz posiada wymagane atesty i zatwierdzenia do stosowania w instalacjach SAP i DSO. Przy wytaczaniu trasy naley uwzgldni konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno z innymi instalacjami i urzdzeniami. Trasy kablowe powinny przebiega wzdłu linii prostych równoległych i prostopadłych do linii konstrukcyjnych obiektu oraz wzgldem siebie. Trasa prowadzenia instalacji SAP musi uwzgldni rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takich jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby ograniczy skrzyowania i unikn niedozwolonych zblie midzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu instalacji SAP musi by dostpna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno uwzgldni miejsca mocowania konstrukcji korytek instalacji. Naley dy do utrzymania jednakowych wysokoci mocowania korytek elektroinstalacyjnych i odległoci midzy punktami mocowania. Rozstawienie punktów zamocowa powinno by takie, aby odległoci midzy nimi były jednakowe, a ostatnie mocowania znajdowały si w pobliu elementów osprztu, do których przewody te s doprowadzane. 10

11 Przejcia przez ciany i stropy. Przejcia przez strefy poarowe zabezpieczy przeznaczon do tego celu mas ognioodporn (np. Hilti). Układanie przewodów. W zainstalowanych korytkach elektroinstalacyjnych naley układa przewody kabelkowe. Instalacj kablow systemu SAP w pełnym zakresie naley wykona kablami niepalnymi, dopuszczonymi do wykonywania instalacji SAP. Powyszy wymóg dotyczy równie instalacji zasilajcej oraz przewodów łczcych system SAP z innymi systemami. Przygotowanie infrastruktury kablowej dla potrzeb systemu CCTV: Infrastruktur kablow pod przyszły monta systemu CCTV naley wykona zgodnie z ogólnymi wytycznymi wykonywania infrastruktury kablowej. Dla elementów systemu CCTV nie obowizuj parametry wymagane dla systemów poarowych. Na odcinkach gdzie bdzie wykonywana nowa infrastruktura kanałów kablowych dla potrzeb SAP naley przewidzie moliwo jej wykorzystania take dla potrzeb instalacji CCTV. Układanie przewodów. W zainstalowanych korytkach elektroinstalacyjnych naley układa przewody kabelkowe dla potrzeb instalacji systemu CCTV. Okablowanie powinno umoliwia monta elementów wyszczególnionych w przykładowym zestawieniu, zamieszczonych w dziale: Architektura systemu ARCHITEKTURA SYSTEMU Elementy instalacji sygnalizacji alarmu poaru. System powinien by oparty na kompleksowym produkcie o stabilnej pozycji rynkowej. Przykładowa architektura systemu jest wyspecyfikowana w poniszej tabeli. Podane w tabeli nazwy odnosz si do elementów jednego z systemów dostpnych na rynku. Dobór elementów posłuył do okrelenia przykładowej konfiguracji i kosztów realizacji systemu opartego na konkretnym produkcie, dostpnym na rynku. Powołanie si na konkretny produkt nie oznacza koniecznoci jego zastosowania. Nie istniej adne uwarunkowania, które determinowały by konieczno zastosowania tego, przykładowego produktu i uniemoliwiałyby zastosowanie innego produktu, o parametrach nie gorszych ni przykładowy. Zamawiajcy wymaga aby oferowany system miał parametry i moliwoci nie gorsze ni produkt przedstawiony jako przykładowy. 11

12 System wideomonitorowania Zamawiajcy zakłada, e na kadej kondygnacji budynku zostan zamontowane cztery stacjonarne kamery CCTV. Zostan równie zamontowane kamery na zewntrz budynku. Centrum monitorowania zostanie urzdzone na portierni. Iloci poszczególnych elementów s ujte w powyszej tabeli. Szczegóły wykonania instalacji musz by uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajcego. Wykonawców obowizuje wizja lokalna przed złoeniem ofert. Dokonanie wizji lokalnej musi by powiadczone ze strony Zamawiajcego i załczone do oferty. Przykładowa architektura systemu CCTV jest wyspecyfikowana w powyszej tabeli. Podane w tabeli nazwy elementów systemu odnosz si do konkretnych produktów dostpnych na rynku. Tabela zawiera przykładowe zestawienie wszystkich podstawowych elementów potrzebnych do budowy systemu CCTV. Elementy, których koszt został przedstawiony w tabeli kwot 0,00 naley przewidzie w ofercie. Pozostałe elementy bez oznaczonego kosztu nie wchodz w aktualny zakres przedmiotu zamówienia. Dobór elementów posłuył do okrelenia przykładowej konfiguracji i kosztów realizacji systemu opartego na produktach dostpnych na rynku. Powołanie si na konkretny produkt nie oznacza koniecznoci jego zastosowania. Nie istniej adne uwarunkowania, które determinowały by konieczno zastosowania któregokolwiek z przykładowych produktów i uniemoliwiałyby zastosowanie innego produktu, o parametrach nie gorszych ni 12

13 przykładowy. Jednoczenie Zamawiajcy wymaga aby oferowany system miał parametry i moliwoci nie gorsze ni system CCTV wykonany w oparciu o produkty przedstawione jako przykładowe. Urzdzenia i materiały Lp. Nazwa Jedn. Ilo Cena jed. Warto 1 Kamera kolor w obudowie kulistej typu DOME, przetwornik CCD Sony, 480linii kolor,0,2lux-, obiektyw 3,6mm, i MIWI-URMET 1092/127 szt 42 2 Zasilacz 12VDC kamer VD-P12H szt 42 Kamera dzie/noc seria profesjonalna z przetwornikiem CCD SONY HQ1 1/3 mechaniczny filtr IR 0,3 Lux (color)/0,1 Lux (B/W)/0,008 Lux (DSS On, X32), rozdzielczo 550 linii ; AES, BLC, AGC,praca z infra-red w zakresie od 880 do szt nm MIWI-URMET 1090/161 Obiektyw 2,8, - 12mm(3-8) /F1,4-360 dla 1/3"; z auto-irys DC; do kamer 4 D/N MIWI-URMET 1090/552 szt 6 5 Uchwyt kamery TB 201 szt 42 Obudowa wodoszczelna, podgrzewana, otwierana z góry, skryte 6 prowadzenie kabli MIWI-URMET 1091/823 szt 4 Rejestrator triplex + sie, 16 kanałów video + 16 przelot, real-time; H.264 do rejestracji i transmisji; maks. rozdz. zapisu 704x576 (4CIF), maks. prdko zapisu 400kl/s, wywietlania 400 kl./s,zawansowane funkcje sieciowe; wbudowany CDkpl. 3 7 RW + USB MIWI-URMET 1093/045 8 HDD 600GB kpl. 6 9 Profesjonalny monitor LCD 19" z audio, rozdzielczo 1280x1024, VGA, BNC, Y/C /419 szt 4 10 Stacja zarzdzajca systemem NVM z kompresj H.264 kpl Profesjonalny monitor LCD 21" (4:3) kpl Sterownik z joystickiem 2D do rejestratorów 1090/046 kpl Elektryczna skrzynka rozdzielcza + zabezpieczenia / głowne/ szt 1 14 Elektryczne puszki rozdzielcze RN szt Zabezpieczenia elektryczne / na kadej kondygnacji/ szt Puszki rozdzielcze / 2 kpl./pitro/ szt Przewód UTPw 4x2x0,5 kat5 mb Przewód OMY 2x1,0 mb Przewód YDY 3x2,5 mb Nadajnik wizji po skrtce 1090/300; kpl Odbiornik wizji po skrtce (dla CM) szt Korytka elektroinstalacyjne 25x12 szt Materiały instalac. (osłony kablowe, złcza, uszczelnienia itp.) -cz kpl. 1 Razem materiały netto : Robocizna 24 Wykonanie projektu wykonawczego kpl Monta kamer wewntrznych kpl Monta kamer zewntrznych kpl Monta rozdzielnic elektrycznych z zabezpiecz. kpl Połoenie instalacji kablowej, przebicia, wyk. pionu mb Monta,programowanie i uruchomienie rejestratorów, zestawu NVM, ujcia zasilania, próbna eksploatacja, praca techniczna kpl Pomiary, dokumentacja powykonawcza -cz - pomiary elektryczne kpl. 1 RAZEM ROBOCIZNA NETTO Razem wykonanie projektu wykonawczego i instalacji dla CCTV w DS ARKA Wrocław NETTO 1.3 POZOSTAŁE PRACE ZWIZANE Z MODERNIZACJ SYSTEMU 13

14 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu SAP, polegajca na demontau jednego z dwóch systemów i montau na to miejsce nowego systemu alarmu poaru (SAP) w domu studenckim Arka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Demonta systemu SAP-POLON bdzie obejmował nastpujce punkty: demonta czujek jonizacyjnych szt 148 demonta czujek temperatury szt 58 demonta rcznych ostrzegaczy ROP szt 23 demonta izolatorów zwar szt 34 demonta modułów linii bocznej szt 13 demonta sygnalizatora akustycznego szt 1 demonta kabla YDY 2x1mm mb demonta centrali SAP oraz akumulatora zasilania szt 1 demonta czujek jonizacyjnych szt 148 demonta korytek instalacyjnych 250 mb 1.4 POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO CO DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca powinien dokona montau elementów systemu w miejscach przewidzianych projektem. Konieczno zmiany lokalizacji elementów Wykonawca musi zgłosi i dostatecznie uzasadni Zamawiajcemu. Dalsze prace w tym zakresie mog nastpi po uzyskaniu pisemnej akceptacji zmian przez Zamawiajcego. Powysze zastrzeenie dotyczy takich elementów systemu jak centrala, czujki, przyciski ROP i kanały kablowe URUCHOMIENIE I TESTOWANIE SYSTEMU Cało instalacji naley wykona zgodnie z Projektem Wykonawczym, Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi okrelonymi w normie PN. Po zakoczeniu robót Wykonawca jest zobowizany przeprowadzi próby kabli i przewodów na przerwy i zwarcia oraz wykona: pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji zasilajcej, pomiary skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej, dla wszystkich ył linii dozorowych pomiary rezystancji izolacji (wobec drugiej yły uziemionej), 14

15 pomiar rezystancji ptli obwodów dozorowych - dla najdłuszego obwodu, sporzdzi protokoły z powyszych pomiarów oraz dołczy do dokumentacji powykonawczej. Przed uruchomieniem centrali naley sprawdzi biegunowo połczenia zasilania w gniazdach detektorów oraz zgodno wyników przeprowadzonych pomiarów z wymaganiami podanymi przez producenta centrali. Po zainstalowaniu detektorów poaru naley dokona uruchomienia systemu w oparciu o Dokumentacj techniczno - ruchow wydan przez producenta systemu. Naley przeprowadzi próby działania centralki w nastpujcym zakresie: alarm poarowy, alarm uszkodzenia, Oraz próby działania elementów instalacji w zakresie: sprawdzenie sprawnoci i czułoci czujek przy pomocy przyrzdu serwisowego zadymiacza sprawdzenie rcznych ostrzegaczy poarowych poprzez ich uruchomienie (podlega 100% zainstalowanych elementów) sprawdzenie prawidłowoci nadania adresu poszczególnym strefom i detektorom, sprawdzenie sterowa, Z wykonania powyszych czynnoci naley sporzdzi protokóły. 1.5 KOSZTY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Koszty projektu i wykonania systemu alarmu poaru (SAP) w D.S. Arka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiono poniej: wycena prac VAT Warto netto Warto brutto Wykonanie projektu wykonanie systemy sygnalizacji alarmu poaru 22 7 wykonanie systemy wideomonitorowania 7 15

16 demontaem systemu 7 W sumie 2 CZ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UYTKOWEGO Cało prac naley wykona zgodnie z: Prawem Budowlanym Projektem Wykonawczym Uznanymi regułami techniki, Program Funkcjonalno-Uytkowy został wykonany zgodnie z ROZPORZDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 16

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, ul. Ku Sło cu 140 działka nr 10/4, obr b 2255. ul. Piastów 17 70-310 Szczecin. ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin

Szczecin, ul. Ku Sło cu 140 działka nr 10/4, obr b 2255. ul. Piastów 17 70-310 Szczecin. ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin Szczecin, ul. Ku Słocu 140 działka nr 10/4, obrb 2255 ul. Piastów 17 70-310 Szczecin ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin tel./fax: 091 424 30 30 tel.kom.: 0 606 88 35 63 e-mail: lisewski@onet.pl mgr in.

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) NAZWA OBIEKTU : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP 1 Informacje wstępne 1.1 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji poŝaru w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński 71-202 Szczecin, ul. Reduty Ordona 25

Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński 71-202 Szczecin, ul. Reduty Ordona 25 Wykonawca: Nr projektu: Tom: REW.3.00 Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński 71-202 Szczecin, ul. Reduty Ordona 25 Temat / obiekt / część : Budynek Filharmonii Szczecińskiej T. 91 432 03 76 F. 91

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane Ogólne... 2 1.1. Zakres rzeczowy projektu... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 2. Założenia projektowe... 2 3. Zasilanie PPD1... 2 4. Wydzielona instalacja zasilająca

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Obiekt: Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne 2 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty 1. Opis techniczny 02. Spis treci: 1.1. Wstp 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Charakterystyka obiektu stan istniejcy 1.4. Zasilanie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Nr 1 Rzut parteru. Systemy: CCTV, SSWiN i SSP. - skala 1:100. Nr 2 Rzut pi tra. Nr 3 Schemat systemu CCTV. Nr 5 Schemat systemu SSP.

SPIS RYSUNKÓW. Nr 1 Rzut parteru. Systemy: CCTV, SSWiN i SSP. - skala 1:100. Nr 2 Rzut pi tra. Nr 3 Schemat systemu CCTV. Nr 5 Schemat systemu SSP. SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Systemy: CCTV, SSWiN i SSP. - skala 1:100 Nr 2 Rzut pi tra. Systemy: CCTV, SSWiN i SSP. - skala 1:100 Nr 3 Schemat systemu CCTV. Nr 4 Schemat systemu SSWiN. Nr 5 Schemat

Bardziej szczegółowo