Program funkcjonalno uytkowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno uytkowy"

Transkrypt

1 Program funkcjonalno uytkowy

2 Nazwa zamówienia: Projekt i wykonanie systemu alarmu poaru (SAP) w D.S. Arka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Nazwa zamawiajcego i jego adres: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU ul. C. K. Norwida 25/ Wrocław Nazwa i adres obiektu: D.S. "Arka" ul. Olszewskiego WROCŁAW Autor opracowania: Pracownia Projektowo Usługowa Bogusław Dyduch ul. Kozia 7a/ Wrocław Nazwy i kody: Dział robót: Roboty budowlane Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 2

3 1 CZ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Parametry okrelajce zakres robót Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Wymagania zamawiajcego. Ogólne właciwoci funkcjonalno-uytkowe Szczegółowe właciwoci funkcjonalno-uytkowe Wymagania wykonawcze Architektura systemu Pozostałe wymagania Zamawiajcego co do realizacji przedmiotu zamówienia Uruchomienie i testowanie systemu CZ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UYTKOWEGO

4 1 CZ OPISOWA 1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY OKRELAJCE ZAKRES ROBÓT Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu SAP, polegajca na demontau jednego z dwóch systemów i montau na to miejsce nowego systemu alarmu poaru (SAP) w domu studenckim Arka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Budowa nowego systemu SAP musi by poprzedzona sporzdzeniem Projektu Wykonawczego, który wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Oprócz systemu SAP w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie Projektu Wykonawczego CCTV i okablowania umoliwiajce w póniejszym czasie realizacj systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) obiektu. W dalszej czci opisu przedmiotu zamówienia s podane obmiary umoliwiajce wycen okablowania CCTV. Budowa systemu CCTV nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane architektoniczno budowlane obiektu: Parametry ogólne: 1. Przeznaczenie obiektu Dom Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2. Lokalizacja Wrocław ul. Olszewskiego 3. Kubatura m3 4. Liczba kondygnacji Rodzaj ogrzewania kotłownia własna 6. Powierzchnia zabudowy 927 m2 7. Powierzchnia budynku netto 7556 m2 8. Ilo uytkowników Ilo pokoi łcznie 240 w tym pokoi 1 os. 30% pokoi 2 os. 70% Na obiekcie zamontowane s nastpujce systemy z zakresu bezpieczestwa p. po.: 1. System Sygnalizacji Alarmu Poaru marki POLON obsługujcy korytarze, pomieszczenia techniczne i hotel. 4

5 2. System Sygnalizacji Alarmu Poaru marki ORW-ELS obsługujcy pokoje studenckie. 3. System DSO marki Mercor. 4. Systemy oddymiajce na klatkach schodowych, Uwagi dotyczce obecnie zamontowanych systemów: 5. Instalacja kablowa systemu POLON wykonana jest kablami,,palnymi", niezgodnie z PN z wyjtkiem przyziemia, gdzie cz okablowania poprowadzona jest odpowiednim przewodem YnTKSY 1x2x0.8mm., 6. W budynku zamontowano central POLON typu CSP-2008 w 1994r. Centrala ta jest jednostk przestarzał, nie produkowan, brak do niej czci zamiennych. Centrala nie posiada drukarki. 7. W systemie s zamontowane 148 jonizacyjne czujniki dymu. 8. Czujki temperatury zamontowane s niezgodnie z przeznaczeniem korytarze przed wejciami do kuchni. Dodatkowo cz pomieszcze zmieniła swoj funkcj (dawne pralnie s dzisiaj magazynami) i wymaga wymiany czujek na odpowiednie. 9. W systemie s zamontowane 23 przyciski ROP. Brak przycisków przy windach na kadym pitrze, na klatkach schodowych przyziemia i parteru budynku. 10. System wyposaony jest w izolatory zwar. S one zamontowane w niewystarczajcej iloci i w niewłaciwych miejscach, a ponadto system wyposaony w izolatory zwar jest systemem przestarzałym i przez wikszo firm ju nieprodukowanym. 11. W systemie POLON zostały zastosowane na korytarzach moduły linii konwencjonalnej, 12. W budynku, w czci obsługiwanej przez system POLON jest za mała ilo czujników. Brak czujników na korytarzach, gdzie nie uwzgldniono podcigów oraz w miejscach wymagajcych tego w zwizku z przebudow budynku). 13. W niekt6rych pomieszczeniach zamontowano za du ilo czujników, np. hol wejciowy, sklepik, magazyn w przyziemiu. 14. Brak projektu wykonawczego 1ub powykonawczego. 15. Brak pomiarów instalacji elektrycznych, 16. Brak kart katalogowych systemów i urzdze. 17. Brak Instrukcji Bezpieczestwa Poarowego, 18. Brak Scenariusza Poarowego, 19. Brak innych dokumentów wymaganych przez PN, 5

6 20. Istniejcy system oddymiania jest sterowany tylko z centrali POLON. Brak sterowania oddymiania z systemu ORW-ELS, 21. Kabel zasilajcy central POLON jest w wykonaniu palnym, 22. Windy nie s sterowane z centrali p. po. i nie umoliwiaj realizacji tej funkcji. Działanie wind naley pozostawi bez zmian jako autonomiczne, bez powiza z systemami SAP. 23. System ORW-ELS bdzie eksploatowany nadal, bez zmian. Uwagi dotyczce współpracy systemu SAP z systemem DSO oraz samego DSO. 24. Aktualnie system DSO sterowany jest z centrali POLON i ORW-ELS. W razie włczenia si jakiegokolwiek czujnika dymu, o ewakuacji zawiadamiany jest cały budynek, WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO. OGÓLNE WŁACIWOCI FUNKCJONALNO- UYTKOWE Ze wzgldu na znaczne koszty i nisk efektywno prac naprawczych oraz modernizacji systemu SAP POLON (system nadal pozostałby przestarzały, o ograniczonej ywotnoci) naley go wymieni na nowoczesny, zamontowany zgodnie z PN i zintegrowa jego działanie z istniejcym systemem ORW-ELS. Zamawiajcy wymaga w segmencie obsługiwanym dotychczas przez system POLON zaprojektowania i zamontowania nowego systemu SAP, opartego o nowoczesny kompleksowy produkt firmy o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Naley zintegrowa sterowanie systemem DSO z przebudowanym systemem SAP. Naley zintegrowa sterowanie systemem oddymiania przez przebudowany system SAP SZCZEGÓŁOWE WŁACIWOCI FUNKCJONALNO-UYTKOWE Podstawowa konstrukcja systemu Do ochrony obiektu naley zastosowa uniwersalne detektory poaru - szeroko zakresowe czujniki dymu, czujniki temperatury oraz rczne ostrzegacze poaru (ROP). Rczne ostrzegacze poaru, wraz z obudowami powierzchniowymi naley instalowa w miejscach oznaczonych na rysunkach projektu, na kadej kondygnacji klatki schodowej na wysokoci 1,4-1,6 m od podłoa, w miejscach widocznych. Na sufitach naley instalowa w miejscach oznaczonych na rysunkach projektu gniazda czujek wraz z adapterami podstawy i czujnikami. Miejsca powinny by tak dobrane, aby 6

7 zainstalowane czujniki nie były naraone na uszkodzenia mechaniczne. Czujniki w przestrzeniach midzystropowych naley montowa na stropie właciwym. W kadym pomieszczeniu nadzorowanej strefy powinna by przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. Dopuszcza si w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i autorem projektu zmiany lokalizacji czujek i przycisków oraz tras linii dozorowych pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych dla danego systemu wartoci parametrów linii i obowizujcych przepisów. Na podstawie uzgodnie z uytkownikiem stwierdzono e w obiekcie nie ma wyznaczonych stref zagroonych wybuchem. Centralka sygnalizacji alarmu poaru musi umoliwia: podłczenie 8 ptli dozorowych, podłczenie wszystkich elementów systemu oznaczonych na rysunkach, podłczenie zdalnej transmisji alarmu poaru i uszkodzenia, samoczynn automatyczn analiz i przetwarzanie danych przychodzce ze wszystkich zainstalowanych detektorów, cigły nadzór i kontrol połcze, po wykryciu poaru automatyczne uruchomienie sygnalizacji alarmowej DSO i rozpoczcie wykonywania zaprogramowanych procedur alarmowych. sterowanie dodatkowymi urzdzeniami - klapy oddymiania, Centrala powinna cechowa si modułow konstrukcj oraz moliwoci indywidualnego programowania funkcji poszczególnych składników systemu, umoliwiajc łatwe dopasowanie systemu do zmieniajcych si wymaga. Z centrali naley wysterowa urzdzenie monitoringu do PSP. Central wraz z bateri akumulatorów naley usytuowa na parterze w pomieszczeniu obsługi mieszkaców (portiernia), w miejscu oznaczonym w projekcie, na wysokoci około 1,6m. Przy centrali naley dodatkowo umieci: plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem doj do poszczególnych, pomieszcze, wskazówki jak naley postpowa w wypadku alarmu poaru lub uszkodzenia, ksik kontroln w której naley wpisywa: a) przeprowadzone kontrole, 7

8 b) dokonywane naprawy, c) zmiany i uzupełnienia instalacji, d) wszystkie alarmy z podaniem daty godziny i przyczyny ich wywołania. Wykonawca jest zobowizany do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiajcego, które bd obsługiwa system sygnalizacji alarmu poaru. Zasilanie systemu sygnalizacji alarmu poaru w energi elektryczn. Podstawowym ródłem zasilania centralki w energi elektryczn jest sie elektroenergetyczna 230V, 50 Hz. Naley wykona oddzieln, wewntrzn lini zasilajc central, wyprowadzon bezporednio z wydzielonego, specjalnie oznaczonego pola rozdzielni głównej niskiego napicia i nie wykorzystywan do innych celów ni zasilanie centrali (SAP). Obwód prowadzi przewodem HDGso 3x1,5mm2. Zabezpieczenie w rozdzielni głównej - wyłcznik instalacyjny 6A, takiego samego typu jak zastosowane na głównej tablicy rozdzielczej. Centrala posiada bateri akumulatorów hermetycznych, bezobsługowych niezbdnych dla poprawnego funkcjonowania systemu bez zasilania podstawowego przez 72 godziny. 1.2 WYMAGANIA WYKONAWCZE Projekt SAP Projekt powinien szczegółowo okrela monta wszystkich elementów instalacji systemu sygnalizacji alarmu poaru, a zwłaszcza: Wykonanie wewntrznej linii 230V, 50Hz zasilajcej central SAP. Monta centrali SAP. Monta wewntrznych linii dozorowych. Monta urzdze SAP. Elementy systemu SAP. Naley zdemontowa Central POLON typu CSP-2008 wraz z współpracujcymi z ni czujkami i przyciskami ROP. Jonizacyjne czujniki w iloci 148 szt. systemu POLON po zdemontowaniu naley zutylizowa w certyfikowanym zakładzie i przedłoy przy odbiorze stosowny dokument. Naley zainstalowa central nowoczesn, przygotowan do obsługi całego budynku 8- ptlow z drukark. Naley zainstalowa optyczne czujki dymu szt. 256, temperaturowe czujki szt. 25 oraz rczne ostrzegacze poarowe szt

9 Now instalacj naley wykona z wykorzystaniem istniejcych kanałów kablowych. Budowa nowego systemu wymaga wykonania Projektu Wykonawczego zatwierdzonego przez rzeczoznawc d/s p. po. oraz stworzenia podkładów architektonicznych w formacie AUTOCAD. Podkłady powinny by dostarczone w formie wydruków i na nonikach CD. Zgodnie z PN naley wykona nowe ujecie zasilania dla systemu SAP nie wykorzystywane do innych celów kablem niepalnym (np. typu HDGSo 3x1,5 mm2). Naley wykona uszczelnienia przej kablowych systemu SAP miedzy strefami p. po. atestowanymi masami ognioodpornymi (np. HILTI). Naley wykona integracj systemu SAP, systemu oddymiania oraz systemu DSO. Po zakoczeniu prac montaowych naley przygotowa komplet dokumentów wymaganych przy odbiorze ( protokół z pomiarów oraz uruchomienia i prób zadziałania elementów całego systemu oraz sterowa ) zgodnie z PN. Uwagi dotyczce demontau obecnie zamontowanych i montau nowych systemów: 25. Istniejc central POLON typu CSP-2008 naley zdemontowa i zastpi nowoczesn, przygotowan w przyszłoci do obsługi całego budynku (8-ptlow, z drukark) 26. Naley zdemontowa i zutylizowa 148 jonizacyjnych czujników dymu, 27. Instalacj kablow w segmencie istniejcego systemu POLON naley zdemontowa i ułoy nowe przewody, niepalne, zgodne z PN. 28. Naley wymieni i zamontowa zgodnie z przeznaczeniem 58 czujek temperatury. 29. Zamontowane 23 przyciski ROP naley uzupełni o 13 szt., przy windach na kadym pitrze, na klatkach schodowych przyziemia i parteru budynku. 30. Naley zdemontowa istniejce izolatory zwar. Naley zastosowa nowoczesny system, z izolatorami zwar w kadym elemencie. 31. Naley zdemontowa zastosowane w systemie POLON na korytarzach moduły linii konwencjonalnej, 32. W czci budynku obsługiwanej dotychczas przez system POLON, oprócz czujników wymienionych na nowe naley zamontowa dodatkowe 83 szt. czujników optycznych dymu (na korytarzach, gdzie nie uwzgldniono podcigów oraz w miejscach wymagajcych tego w zwizku z przebudow budynku). 33. W pomieszczeniach gdzie zamontowano za du ilo czujników, np. hol wejciowy, sklepik, magazyn w przyziemiu naley je zdemontowa, łcznie l2 szt. 9

10 34. Naley zaprojektowa i wykona sterowanie istniejcym systemem oddymiania z przebudowanego systemu SAP, 35. Kabel zasilajcy dotychczasow central POLON naley wymieni na niepalny i wykona pomiary. 36. Naley wykona Projekt Wykonawczy i w razie potrzeby dokumentacj powykonawcz. 37. Przed uruchomieniem systemu naley wykona pomiary a zwłaszcza pomiary instalacji zasilajcej. 38. Naley dostarczy karty katalogowe systemów i urzdze. 39. Naley dostarczy Instrukcj Bezpieczestwa Poarowego. 40. Naley opracowa i dostarczy Scenariusz Poarowy. 41. Naley dostarczy inne dokumenty wymagane przez PN, Przygotowanie infrastruktury kablowej dla potrzeb instalacji systemu SAP Instalacje elektryczne w korytkach elektroinstalacyjnych: Na przygotowanej trasie naley mocowa korytka elektroinstalacyjne za pomoc uchwytów systemowych i kołków szybkiego montau dla ułoenia w nich instalacji kablowych. Elementy te powinny zosta zamocowane do podłoa w sposób trwały, uwzgldniajcy infrastruktur lokaln i technologiczn, w jakich dana instalacja bdzie pracowa. Wszystkie elementy infrastruktury kablowej musz posiada wymagane atesty i zatwierdzenia do stosowania w instalacjach SAP i DSO. Przy wytaczaniu trasy naley uwzgldni konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno z innymi instalacjami i urzdzeniami. Trasy kablowe powinny przebiega wzdłu linii prostych równoległych i prostopadłych do linii konstrukcyjnych obiektu oraz wzgldem siebie. Trasa prowadzenia instalacji SAP musi uwzgldni rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takich jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby ograniczy skrzyowania i unikn niedozwolonych zblie midzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu instalacji SAP musi by dostpna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno uwzgldni miejsca mocowania konstrukcji korytek instalacji. Naley dy do utrzymania jednakowych wysokoci mocowania korytek elektroinstalacyjnych i odległoci midzy punktami mocowania. Rozstawienie punktów zamocowa powinno by takie, aby odległoci midzy nimi były jednakowe, a ostatnie mocowania znajdowały si w pobliu elementów osprztu, do których przewody te s doprowadzane. 10

11 Przejcia przez ciany i stropy. Przejcia przez strefy poarowe zabezpieczy przeznaczon do tego celu mas ognioodporn (np. Hilti). Układanie przewodów. W zainstalowanych korytkach elektroinstalacyjnych naley układa przewody kabelkowe. Instalacj kablow systemu SAP w pełnym zakresie naley wykona kablami niepalnymi, dopuszczonymi do wykonywania instalacji SAP. Powyszy wymóg dotyczy równie instalacji zasilajcej oraz przewodów łczcych system SAP z innymi systemami. Przygotowanie infrastruktury kablowej dla potrzeb systemu CCTV: Infrastruktur kablow pod przyszły monta systemu CCTV naley wykona zgodnie z ogólnymi wytycznymi wykonywania infrastruktury kablowej. Dla elementów systemu CCTV nie obowizuj parametry wymagane dla systemów poarowych. Na odcinkach gdzie bdzie wykonywana nowa infrastruktura kanałów kablowych dla potrzeb SAP naley przewidzie moliwo jej wykorzystania take dla potrzeb instalacji CCTV. Układanie przewodów. W zainstalowanych korytkach elektroinstalacyjnych naley układa przewody kabelkowe dla potrzeb instalacji systemu CCTV. Okablowanie powinno umoliwia monta elementów wyszczególnionych w przykładowym zestawieniu, zamieszczonych w dziale: Architektura systemu ARCHITEKTURA SYSTEMU Elementy instalacji sygnalizacji alarmu poaru. System powinien by oparty na kompleksowym produkcie o stabilnej pozycji rynkowej. Przykładowa architektura systemu jest wyspecyfikowana w poniszej tabeli. Podane w tabeli nazwy odnosz si do elementów jednego z systemów dostpnych na rynku. Dobór elementów posłuył do okrelenia przykładowej konfiguracji i kosztów realizacji systemu opartego na konkretnym produkcie, dostpnym na rynku. Powołanie si na konkretny produkt nie oznacza koniecznoci jego zastosowania. Nie istniej adne uwarunkowania, które determinowały by konieczno zastosowania tego, przykładowego produktu i uniemoliwiałyby zastosowanie innego produktu, o parametrach nie gorszych ni przykładowy. Zamawiajcy wymaga aby oferowany system miał parametry i moliwoci nie gorsze ni produkt przedstawiony jako przykładowy. 11

12 System wideomonitorowania Zamawiajcy zakłada, e na kadej kondygnacji budynku zostan zamontowane cztery stacjonarne kamery CCTV. Zostan równie zamontowane kamery na zewntrz budynku. Centrum monitorowania zostanie urzdzone na portierni. Iloci poszczególnych elementów s ujte w powyszej tabeli. Szczegóły wykonania instalacji musz by uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajcego. Wykonawców obowizuje wizja lokalna przed złoeniem ofert. Dokonanie wizji lokalnej musi by powiadczone ze strony Zamawiajcego i załczone do oferty. Przykładowa architektura systemu CCTV jest wyspecyfikowana w powyszej tabeli. Podane w tabeli nazwy elementów systemu odnosz si do konkretnych produktów dostpnych na rynku. Tabela zawiera przykładowe zestawienie wszystkich podstawowych elementów potrzebnych do budowy systemu CCTV. Elementy, których koszt został przedstawiony w tabeli kwot 0,00 naley przewidzie w ofercie. Pozostałe elementy bez oznaczonego kosztu nie wchodz w aktualny zakres przedmiotu zamówienia. Dobór elementów posłuył do okrelenia przykładowej konfiguracji i kosztów realizacji systemu opartego na produktach dostpnych na rynku. Powołanie si na konkretny produkt nie oznacza koniecznoci jego zastosowania. Nie istniej adne uwarunkowania, które determinowały by konieczno zastosowania któregokolwiek z przykładowych produktów i uniemoliwiałyby zastosowanie innego produktu, o parametrach nie gorszych ni 12

13 przykładowy. Jednoczenie Zamawiajcy wymaga aby oferowany system miał parametry i moliwoci nie gorsze ni system CCTV wykonany w oparciu o produkty przedstawione jako przykładowe. Urzdzenia i materiały Lp. Nazwa Jedn. Ilo Cena jed. Warto 1 Kamera kolor w obudowie kulistej typu DOME, przetwornik CCD Sony, 480linii kolor,0,2lux-, obiektyw 3,6mm, i MIWI-URMET 1092/127 szt 42 2 Zasilacz 12VDC kamer VD-P12H szt 42 Kamera dzie/noc seria profesjonalna z przetwornikiem CCD SONY HQ1 1/3 mechaniczny filtr IR 0,3 Lux (color)/0,1 Lux (B/W)/0,008 Lux (DSS On, X32), rozdzielczo 550 linii ; AES, BLC, AGC,praca z infra-red w zakresie od 880 do szt nm MIWI-URMET 1090/161 Obiektyw 2,8, - 12mm(3-8) /F1,4-360 dla 1/3"; z auto-irys DC; do kamer 4 D/N MIWI-URMET 1090/552 szt 6 5 Uchwyt kamery TB 201 szt 42 Obudowa wodoszczelna, podgrzewana, otwierana z góry, skryte 6 prowadzenie kabli MIWI-URMET 1091/823 szt 4 Rejestrator triplex + sie, 16 kanałów video + 16 przelot, real-time; H.264 do rejestracji i transmisji; maks. rozdz. zapisu 704x576 (4CIF), maks. prdko zapisu 400kl/s, wywietlania 400 kl./s,zawansowane funkcje sieciowe; wbudowany CDkpl. 3 7 RW + USB MIWI-URMET 1093/045 8 HDD 600GB kpl. 6 9 Profesjonalny monitor LCD 19" z audio, rozdzielczo 1280x1024, VGA, BNC, Y/C /419 szt 4 10 Stacja zarzdzajca systemem NVM z kompresj H.264 kpl Profesjonalny monitor LCD 21" (4:3) kpl Sterownik z joystickiem 2D do rejestratorów 1090/046 kpl Elektryczna skrzynka rozdzielcza + zabezpieczenia / głowne/ szt 1 14 Elektryczne puszki rozdzielcze RN szt Zabezpieczenia elektryczne / na kadej kondygnacji/ szt Puszki rozdzielcze / 2 kpl./pitro/ szt Przewód UTPw 4x2x0,5 kat5 mb Przewód OMY 2x1,0 mb Przewód YDY 3x2,5 mb Nadajnik wizji po skrtce 1090/300; kpl Odbiornik wizji po skrtce (dla CM) szt Korytka elektroinstalacyjne 25x12 szt Materiały instalac. (osłony kablowe, złcza, uszczelnienia itp.) -cz kpl. 1 Razem materiały netto : Robocizna 24 Wykonanie projektu wykonawczego kpl Monta kamer wewntrznych kpl Monta kamer zewntrznych kpl Monta rozdzielnic elektrycznych z zabezpiecz. kpl Połoenie instalacji kablowej, przebicia, wyk. pionu mb Monta,programowanie i uruchomienie rejestratorów, zestawu NVM, ujcia zasilania, próbna eksploatacja, praca techniczna kpl Pomiary, dokumentacja powykonawcza -cz - pomiary elektryczne kpl. 1 RAZEM ROBOCIZNA NETTO Razem wykonanie projektu wykonawczego i instalacji dla CCTV w DS ARKA Wrocław NETTO 1.3 POZOSTAŁE PRACE ZWIZANE Z MODERNIZACJ SYSTEMU 13

14 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu SAP, polegajca na demontau jednego z dwóch systemów i montau na to miejsce nowego systemu alarmu poaru (SAP) w domu studenckim Arka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Demonta systemu SAP-POLON bdzie obejmował nastpujce punkty: demonta czujek jonizacyjnych szt 148 demonta czujek temperatury szt 58 demonta rcznych ostrzegaczy ROP szt 23 demonta izolatorów zwar szt 34 demonta modułów linii bocznej szt 13 demonta sygnalizatora akustycznego szt 1 demonta kabla YDY 2x1mm mb demonta centrali SAP oraz akumulatora zasilania szt 1 demonta czujek jonizacyjnych szt 148 demonta korytek instalacyjnych 250 mb 1.4 POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO CO DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca powinien dokona montau elementów systemu w miejscach przewidzianych projektem. Konieczno zmiany lokalizacji elementów Wykonawca musi zgłosi i dostatecznie uzasadni Zamawiajcemu. Dalsze prace w tym zakresie mog nastpi po uzyskaniu pisemnej akceptacji zmian przez Zamawiajcego. Powysze zastrzeenie dotyczy takich elementów systemu jak centrala, czujki, przyciski ROP i kanały kablowe URUCHOMIENIE I TESTOWANIE SYSTEMU Cało instalacji naley wykona zgodnie z Projektem Wykonawczym, Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi okrelonymi w normie PN. Po zakoczeniu robót Wykonawca jest zobowizany przeprowadzi próby kabli i przewodów na przerwy i zwarcia oraz wykona: pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji zasilajcej, pomiary skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej, dla wszystkich ył linii dozorowych pomiary rezystancji izolacji (wobec drugiej yły uziemionej), 14

15 pomiar rezystancji ptli obwodów dozorowych - dla najdłuszego obwodu, sporzdzi protokoły z powyszych pomiarów oraz dołczy do dokumentacji powykonawczej. Przed uruchomieniem centrali naley sprawdzi biegunowo połczenia zasilania w gniazdach detektorów oraz zgodno wyników przeprowadzonych pomiarów z wymaganiami podanymi przez producenta centrali. Po zainstalowaniu detektorów poaru naley dokona uruchomienia systemu w oparciu o Dokumentacj techniczno - ruchow wydan przez producenta systemu. Naley przeprowadzi próby działania centralki w nastpujcym zakresie: alarm poarowy, alarm uszkodzenia, Oraz próby działania elementów instalacji w zakresie: sprawdzenie sprawnoci i czułoci czujek przy pomocy przyrzdu serwisowego zadymiacza sprawdzenie rcznych ostrzegaczy poarowych poprzez ich uruchomienie (podlega 100% zainstalowanych elementów) sprawdzenie prawidłowoci nadania adresu poszczególnym strefom i detektorom, sprawdzenie sterowa, Z wykonania powyszych czynnoci naley sporzdzi protokóły. 1.5 KOSZTY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Koszty projektu i wykonania systemu alarmu poaru (SAP) w D.S. Arka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiono poniej: wycena prac VAT Warto netto Warto brutto Wykonanie projektu wykonanie systemy sygnalizacji alarmu poaru 22 7 wykonanie systemy wideomonitorowania 7 15

16 demontaem systemu 7 W sumie 2 CZ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UYTKOWEGO Cało prac naley wykona zgodnie z: Prawem Budowlanym Projektem Wykonawczym Uznanymi regułami techniki, Program Funkcjonalno-Uytkowy został wykonany zgodnie z ROZPORZDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 16

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 3 E-3 Plan owietlenia pitro

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania)

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach projektu pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta etap

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTUR ZEWNTRZN CZ OPISOWA: CZ RYSUNKOWA: E-1. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania typu zaprojektuj i wybuduj pn.:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania typu zaprojektuj i wybuduj pn.: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania typu zaprojektuj i wybuduj pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja zdalnego otwarcia okien (do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA. Dom Pomocy Społecznej w Niemczy. ul. wierczewskiego 14/16; Niemcza

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA. Dom Pomocy Społecznej w Niemczy. ul. wierczewskiego 14/16; Niemcza Firma Projektowa ASPRO Sp. z o.o. ul. Góralska 30; 53-610 Wrocław tel. (071) 359 19 09, poczta@aspro.wroc.pl Stadium: Brana: Temat: Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje teletechniczne INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE.

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. FHU ERKON Jacek Chrzan ul. Zielona 2 33-170 Tuchów Tel. 501 202 078 1 Egz. nr OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT f-ma SOFTBUD Poznań PRZEDMIAR ROBÓT 968-00-000 Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 1 W ILAWIE INSTALACJE TELETECHNICZNE ul. Kościuszki 2a 14-200

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNY

PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNY P.W. ELPROPO s.c. ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH r.zał. 1984 mgr in. Mirosław Lorek - Ryszard Siekaski 62-060 STSZEW ul. Ogrodowa 11 tel/fax. 061-8135-921, 0601-719-720, 0602-689-039 PROJEKTOWANIE - MONTA

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A. architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64

A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A. architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64 EGZ. NR A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64 PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY... STADIUM INSTALACJE ELEKTRYCZNE... BRANA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU WIETLICY WIEJSKIEJ W TOBOLICACH Inwestor: Gmina Rzeku Adres inwestycji: Tobolice Gm. Rzeku Opracował: mgr in.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

MAP/0081/PO OE/05 Sprawdzajcy mgr in. arch. Dariusz Szporna architektura MP - 1088

MAP/0081/PO OE/05 Sprawdzajcy mgr in. arch. Dariusz Szporna architektura MP - 1088 Jednostka projektowa BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. w. Faustyny 70, 35-330 Rzeszów, tel.: 0 608 358 229 Inwestor Centrum Medyczne w Łacucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łacut Temat Budynek

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia !"#$#%%&'(#(('' REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW URZDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA GÓRNE INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 SYSTEM BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO UL. RATUSZOWEJ AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 jednostka projektowania : aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/cz : PROJEKT REMONTU i OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO adres

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY...

1. OPIS TECHNICZNY... Spis treci 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3 PODSTAWA PRAWNA... 3 1.4 CHARAKTERYSTYKA NADZOROWANEGO OBIEKTU... 3 1.5 INSTALACJA ALARMOWA SSWIN... 4

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor. Kule 2, Popów. mgr inż. Kamil Miękus

Przedmiar robót. Inwestor. Kule 2, Popów. mgr inż. Kamil Miękus Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012 WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZYCHÓW GM. BOBROWICE ADRES INWESTYCJI : m.przychów INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI

Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, 85-303 Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI GNIEWOSZÓW, UL. LUBELSKA 39 NR EWID. DZIAŁEK: 780/1

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne - Teletechnika DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

Instalacje elektryczne - Teletechnika DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Instalacje elektryczne - Teletechnika PRZEDMIAR INWESTOR : Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica WYKONAWCA ROBÓT : - ADRES WYKONAWCY : - DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJI SYGNALIZACJI POśAROWEJ CPV 45312100-8 INWESTYCJA : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJI SYGNALIZACJI POśAROWEJ CPV 45312100-8 INWESTYCJA : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśAROWEJ CPV 45312100-8 INWESTYCJA : Adaptacja pomieszczeń po warsztatach szkolnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Zasilanie 4. Tablica TP 5. Instalacja owietlenia i gniazd wtyczkowych 1-faz. 6. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA

SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA SPIS TRE CI A. CZ OPISOWA Za czniki: 1. Za wiadczenie projektanta nr ZAP/IE/0005/07. 2. Uprawnienia budowlane projektanta nr 144/SZ/80. 3. Za wiadczenie sprawdzaj cego nr ZAP/IE/2803/01. 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELKTYRCZNE III CZ RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTYCZNE:

ZAWARTO OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELKTYRCZNE III CZ RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTYCZNE: ZAWARTO OPRACOWANIA: I II OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELKTYRCZNE ZAŁCZNIKI: a. kserokopia uprawnie projektanta, b. zawiadczenie o wpisie na list członków samorzdu zawodowego, c. owiadczenie projektanta/sprawdzajcego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne 2 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty 1. Opis techniczny 02. Spis treci: 1.1. Wstp 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Charakterystyka obiektu stan istniejcy 1.4. Zasilanie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Włocławek tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl

Przedsiębiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Włocławek tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl Przedsiębiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Włocławek NIP: 888-269-77-62 REGON: 911335221 BOŚ S.A. O/WŁOCŁAWEK 61 1540 1069 2001 8723 0739 0001 egz. 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Gimnazjum 41 - oddymianie

Przedmiar. Gimnazjum 41 - oddymianie Przedmiar Data: 2011-12-14 Budowa: ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Obiekt: Gimnazjum nr 41 im. B. Prusa w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTOWANYCH KORYTARZY WEWNTRZNYCH I i III PITRA W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ w Warszawie przy Al. Szucha 25. PROJEKTANCI: Ogólne załoenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar robót

Przedmiar robót. Przedmiar robót Data: 2013-07-25 Budowa: Wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej oraz okablowania strukturalnego Obiekt: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PODSTAWA OPRACOWANIA...1 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. OPIS SYSTEMU...3 1. Opis ogólny systemu telewizji dozorowej... 3 2. Wymagania użytkowe systemu... 4,5 3. Kryteria użytkowe

Bardziej szczegółowo

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ PROJEKT BUDOWLANY Elektryczna STADIUM DOKUMENTACJI BRANA UMOWA NR POZ. UMOWY ZAMAWIAJCY: INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI Budynek Stray Poarnej pomieszczenia Urzdu Gminy -poddasze INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y

F O R M U L A R Z O F E R T Y Zał. nr 2 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70-70 5 kodeksu cywilnego Zaprojektowanie i budowa systemu obserwacji ścieżki edukacyjnej na terenie Parku wydmowego oraz

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót

Przedmiar robót 2016-04-18 Inwestor: Wykonawca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z Królewiecka 146 o.o. 82-300 Elbląg Piękna 13 85-309 Bydgoszcz Przedmiar robót Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: DOSTOSOWANIE BUDYNKU nr 32 w RZESZOWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - INSTALACJA HYDRANTOWA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski W strona nr: 4 Kosztorys inwestorski Kosztorys 1 Element Element 1.1 KNR 506/1601/12 1.2 KNR 506/1601/16 Jm Norma Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże: konstrukcja stalowa -centrala szt 1 Monter

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo