UltraView PTZ. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UltraView PTZ. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktow Certyfikacja Copyright 2011 UTC Fire and Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer/wersja dokumentu: C-PL (July 2011). Nazwa i logo Interlogix, UltraView to znaki towarowe firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia Klasa A:Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt /108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/WE. 2002/96/WE (dyrektywa WEEE): W obrębie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa lub

3 iii Spis treści Wstęp v Oznaczenia stosowane w tej dokumentacji v Ostrzeżenia oraz symbole bezpieczeństwa v Rozdział 1. Programowanie Wprowadzenie Menu nawigacyjne Programowanie skrótów Uzyskiwanie dostępu do menu programowania Menu navigation (Menu nawigacyjne) Top-level access and information screens (Główny dostęp i ekrany informacji) Memory management (Zarządzanie pamięcią) Program select (Wybór programu) Konfigurowanie aplikacji Preset (Presety) Titles/areas (Nazwy/obszary) Current status (Bieżący status) Tours (Trasy ruchu kamery) Additional menus (Dodatkowe menu) Exposure control (Sterowanie ekspozycją) Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów i sparcie technicznee Rozwiązywanie problemów Częste problemy Contacting us (Skontaktuj się z nami) Załącznik A. Ustawienia domyślne oraz materiały niebezpieczne Defaults ((Ustawienia domyślne) Poziomy toksycznych i niebezpiecznych pierwiastków

4 iv Instrukcja obsługi

5 v Wstęp Dokument ten jest Instrukcja obsługi Interlogix. Niniejszy dokument zawiera informacje ogólne o produkcie, a także szczegółową instrukcję z objaśnieniami: jak uzyskać dostęp do menu oraz jak dostosować ustawienia. Niniejszy dokument zawiera także informacje potrzebne do skontaktowania się z działem pomocy technicznej w przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości. Efektywne korzystanie z tego dokumentu wymaga podstawowej wiedzy o systemach telewizji przemysłowej (CCTV) i jej opcjach. Przed przystąpieniem do instalacji lub korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i całą dokumentacją pomocniczą. Aktualne wersje tego dokumentu oraz innej dokumentacji znajdują się w witrynie internetowej naszej firmy. Uwaga: Instalację każdego sprzętu powinien przeprowadzać wykwalifikowany pracownik serwisu posiadający wszelkie wymagane uprawnienia. Oznaczenia stosowane w tej dokumentacji W dokumencie obowiązują następujące style: Pogrubienie Kursywa Elementy menu i przyciski. Wyróżnienie wskazówki lub punktu, terminy specjalne. Nazwy plików, ścieżek, okien, okienek, kart, pól, zmiennych i innych elementów graficznego interfejsu użytkownika. Tytuły książek i różnych dokumentów. Kursywa niebieska Czcionka nieproporcjonalna (Wersja elektroniczna). Hiperłącza do odnośników, tematy pokrewne i adresy URL. Tekst wyświetlany na ekranie monitora komputera. Sekwencje programowania lub kodowania. Ostrzeżenia oraz symbole bezpieczeństwa W instrukcji mogą się znajdować następujące ostrzeżenia: POUCZENIA: Pouczenia informują o warunkach lub praktykach, w wyniku których może dojść do uszkodzenia sprzętu lub innych przedmiotów. OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia informują o warunkach lub praktykach, które mogą spowodować zniszczenie sprzętu lub poważne uszkodzenie ciała.

6 vi Instrukcja obsługi

7 Rozdział 1 Programowanie Ten rozdział zawiera przegląd twojego systemu menu obejmujący czynności, które możesz wykonać zanim zaczniesz używać. Spis treści tego rozdziału: Wprowadzenie Menu nawigacyjne Programowanie skrótów Uzyskiwanie dostępu do menu programowania Menu navigation (Menu nawigacyjne) Top-level access and information screens (Główny dostęp i ekrany informacji) Memory management (Zarządzanie pamięcią) Program select (Wybór programu) Konfigurowanie aplikacji Preset (Presety) Titles/areas (Nazwy/obszary) Current status (Bieżący status) Tours (Trasy ruchu kamery) Additional menus (Dodatkowe menu) Exposure control (Sterowanie ekspozycją)

8 2 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera instrukcję programowania kamer (Rysunek 1). Przedstawiono najczęściej stosowane opcje programowania kamery oraz sekwencje przełączania ekranów. Dodatkowe opisy wskazują opcje, którymi różnią się między sobą poszczególne modele kamer. Rysunek 1. Kamera kopułowa z wysięgnikiem do montażu ściennego Kamera obsługuje wiele protokołów, współpracując z różnymi pulpitami, cyfrowymi magnetowidami i innym wyposażeniem nadzoru wideo. Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych protokołów znajdują się w Załączniku B do Instrukcji instalacji kamery.

9 Rozdział 1 Programowanie 3 Menu nawigacyjne Objaśniając funkcje kamery, w tej instrukcji wykorzystano pulpit KTD-405 (Rysunek 2), ponieważ zapewnia on możliwość sterowania wszystkimi zaawansowanymi funkcjami kamer. (Szczegółowe instrukcje dotyczące pulpitu znajdują się w Podręczniku użytkownika pulpitu KTD-405/KTD- 405A/KTD-405-2D.) Rysunek 2. Nawigacja za pomoc¹ pulpitu KTD-405/405A/KTD-405-2D Przyciski numeryczne Select (Zaznacz) Szare ciemniejsze przyciski pojawiają się tylko na KTD-405A Advance (Zaawansowane) Przewiñ w górê ZONE 32 PARKING GARAGE CAMERA 22 MONITOR 2 1ST auto focus Wstecz Dalej last mon view zone dsr/vcr aux 1 aux 2 aux 3 aux 4 1 A 2 3 B D E clear esc 0 set C seq alarm tour store find face badge over vol vol + zoom focus + iris - Przewiń w dół Edytuj (poruszaj joystickiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara) Select (Zaznacz) Wstecz Dalej (Change setting) Zmień ustawienia Przewiń w górę Przewiń w dół Istnieje kilka metod programowania kamery za pomocą pulpitu wyniesionego KTD-405. Nawigacja za pomocą joysticka. Aby poruszać się po pozycjach menu, używaj klawiatury joysticka Po zaznaczeniu wybranej pozycji, przesuń joystick w prawo do zaawansowanych poprzez dostępne pozycje. Kiedy jesteś w menu, przesuń joystick w lewo do końca menu. Button navigation (Przycisk nawigacji). Użyj przycisku pause (pauza) aby przewinąć w górę; odtwarzaj aby przewinąć w dół; przewiń do przodu lub przesuń klatkę do przodu do następnej pozycji; przewiń wstecz lub odtwarzaj do tyłu poklatkowo do poprzedniej pozycji. Jeżeli poszukiwana pozycja została odnaleziona, użyj klawisza seq, set (ustaw) lub przewiń, aby wybrać tę pozycję. Wskaźniki w postaci strzałek w menu kamery wskazują właściwości, które zostaną zmienione. Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk iris +. Ustawienie zostanie zapisane po przejściu do następnego menu. Można także użyć przycisku zoom + aby przejść dalej, w zależności od protokołu. (Skróty klawiatury KTD-405 używane w celach nawigacji i zaznaczania mogą nie działać z wszystkimi protokołami.) Numerical navigation (Nawigacja numeryczna). Naciśnij numer przyporządkowany pozycji menu, aby wybrać lub zaznaczyć tę opcję lub przejść do menu. Klawisze numeryczne używane są również w celu wprowadzania danych numerycznych, takich jak hasła.

10 4 Instrukcja obsługi Uwaga: Kiedy naciœniesz numer przyporz¹dkowany opcji, a ustawienie wartoœci jest wymagane, zostaniesz automatycznie poproszony o ustawienie tej wartoœci. Je eli wartoœæ nie musi byæ ustawiona, kiedy naciœniesz numer przyporz¹dkowany opcji, ta opcja zostanie wybrana i nast¹pi przejœcie do nastêpnego menu. Programowanie skrótów W tej sekcji znajdują się informacje o skrótach programowania pulpitu dotyczące presetów i tras. Szczegółowe instrukcje znajdują się w Podręczniku użytkownika pulpitu KTD-405/KTD-405A/KTD-405-2D. Presety: Aby zapisać: Ustawić kamerę w odpowiedniej pozycji. Naciśnij klawisz store, a następnie wprowadź numer presetu. Ponownie naciśnij klawisz store. Aby wywołać: Naciśnij klawisz find i wprowadź numer presetu. Trasy w cieniu (Shadow Tours): Aby zapisać: Naciśnij i przytrzymaj klawisz esc, a następnie naciśnij klawisz tour. Następnie naciśnij część + klawisza zoom, focus lub iris, aby rozpocząć nagrywanie trasy ShadowTour. Po zakończeniu nagrywania trasy naciśnij klawisz esc. Uzyskiwanie dostępu do menu programowania Aby uzyskać dostęp do menu programowania użuwając przycisków klawiatury KTD-405, wykonaj następujące czynności: 1. Przełącz pulpit na obszar kamery, który chcesz zaprogramować. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz set (ustaw) aż wyświetli się Enter programming code(wprowadź kod programowania). 3. Przy wyświetlonym monicie wprowadzenia kodu należy wprowadzić kod programowania 9, 5; 1. Następnie naciśnij przycisk seq. 4. Kiedy wyświetli się pierwsze menu, naciśnij Na ekranie Enter camera site number (wprowadź numer obszaru kamery), wprowadź numer obszaru obserwacji kamery, którą chcesz zaprogramować. W tym momencie masz dostęp do poszczególnych menu programowania kamery. Aby uzyskać więcej informacji na temat menu programowania, zobacz Menu navigation (Menu nawigacyjne) na stronie 5. Uwaga: Jeżeli zostanie wyświetlony monit wprowadzenia hasła, zobacz Passwords (Hasła) na stronie 35 by uzyskać kod domyślny.

11 Rozdział 1 Programowanie 5 Menu navigation (Menu nawigacyjne) Poza kilkoma wyjątkami struktura menu kamery jest zazwyczaj zgodna z alfabetycznym porządkiem (w języku angielskim) nazw funkcji i właściwości, które można ustawiać. W Tabela 1 przedstawiono kolejność ekranów menu i ich wzajemne relacje, jak również opcje oraz ustawienia domyślne dotyczące poszczególnych ekranów. Table 1. Hierarchia menu kamery Password (Hasło) (strona 6). Site number display (Wyświetlanie numeru obszaru) (strona 19). Product information (Informacje o produkcie) (strona 6). Synchronization (Synchronizacja) (strona 20). System information (Informacje o systemie) (strona 7). Temperature display (Wyświetlanie temperatury) (strona 20). Memory management (Zarządzanie pamięcią) (strona 8). White balance (Balans bieli) (strona 21). Kopiowanie obudowy do PTZ Kopiowanie PTZ z obudowy Wide dynamic range (Szeroki zakres dynamiki (WDR)) (strona 22). Zoom speed control (Sterowanie prędkością powiększenia) (strona 22). Program select (Wybór programu) (strona 9). Pochylenie zale ne od zbli enia (strona 22) Konfigurowanie aplikacji (strona 9) Preset (Presety) (strona 23). Clear memory (Wyczyść pamięć) (strona 9). Titles/areas (Nazwy/obszary) (strona 23). Automatic slow shutter (Automatyczne zmniejszanie szybkości migawki) (strona 10). Autopan speed (Szybkość automatycznego ruchu panoramicznego) (strona 10). Nazwy ustawieñ predefiniowanych Obszar i nazwy Auto Return (Auto powrót) (strona 11). Azimuth indicator (Wskaźnik azymutu) (strona 11). Day/night switch (Przełączanie trybu dziennego/ nocnego) (strona 13). Electronic zoom (Powiększenie elektroniczne) (strona 14). Nazwa kamery. Nazwa trasy Current status (Bieżący status) (strona 28). Tours (Trasy ruchu kamery) (strona 29). Exposure control (Sterowanie ekspozycją) (strona 14). ShadowTours (strona 29). Image freeze (Zatrzymanie obrazu) (strona 15). Preset tours (trasy domyślne) (strona 32). Stabilizacja obrazu (strona 15) Additional menus (Dodatkowe menu) (strona 33). Inicjalizacja obiektywu (strona 16) Privacy masks (Maski prywatności) (strona 34). Lift/gain (korekcja/wzmocnienie) (strona 16). Alarms and relays (Alarmy i przekaźniki)) (strona 35) Max tilt/pan speed (Maksymalna prędkość pochylania/ System startup (Konfiguracja systemu) (strona 36) kadrowania) (strona 17). Preset speed (Prędkość ustawiania presetu) (strona 18). Proportional speed (Prędkość proporcjonalna) (strona 18). Quick spin (Funkcja Quick Spin) (strona 18). Serial Update (Aktualizacja oprogramowania) (strona 18) Shutter speed (Prędkość migawki) (strona 19). NTSC. Shutter speed (Prędkość migawki) (strona 19). PAL. Zabezpieczenie hasłem Installation date (Data instalacji) Power-up action (Działanie po włączeniu) Przesyłanie danych o pozycji

12 6 Instrukcja obsługi Top-level access and information screens (Główny dostęp i ekrany informacji) Po uzyskaniu dostępu do kamery będą widoczne następujące trzy menu: Password (Hasło). Kamera jest fabrycznie dostarczana z wyłączonym hasłem domyślnym, której jest jednak zapisane w pamięci. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Passwords (Hasła) na stronie 42. Jeżeli wcześniej programowałeś kamerę i użyłeś haseł, zostaniesz poproszony o wprowadzenie twojego hasła (Rysunek 3) aby kontynuować. Za pomocą strzałek poruszaj się po cyfrach i naciśnij iris +, aby wprowadzić te cyfry. Jeżeli hasło jest nieprawidłowe, automatycznie wyjdziesz z menu. Jeśli hasło jest nieprawidłowe, nastąpi przejście do ekranu Product information (Informacje o produkcie). Rysunek 3. Ekran z hasłem ULTRAVIEW PTZ Product information (Informacje o produkcie). Na ekranie (Rysunek 4) wyświetlone zostaną następujące informacje o produkcie: Nazwa produktu Rodzaj kamery Numer ID obszaru obserwacji Numer seryjny jednostki Data instalacji (powinna być podana przez instalatora.) Format obrazu wideo Protokół Na ekranie nie ma opcji zmiany ustawień. Naciśnij klawisz fast forward (przewijanie do przodu) na klawiaturze, aby przejść do następnego ekranu. Rysunek 4. Informacje o produkcie dotyczące kamery DAY/NIGHT 27X WDR -- SITE SERIAL : INSTALLATION : VIDEO FORMAT : NTSC PROTOCOL : GE Impac EXIT HOLD SEQ NEXT

13 Rozdział 1 Programowanie 7 System information (Informacje o systemie). Ten ekran (Rysunek 5) zawiera informacje dotyczące bieżącego oprogramowania, sprzętu oraz informacje o instalacji. P = Typ oraz data wersji procesora pan (kadrowania). T = Typ oraz data wersji procesora tilt (pochylania). B = typ kamery i wersja oprogramowania układowego. I = Typ oraz data wersji karty obudowy. Rysunek 5. Informacje systemowe dotyczące kamery B: LM703n-8 V 1.48 Uwaga: Jeżeli nie widzisz informacji o typie oraz dacie wersji, sprawdź właściwe połączenia, montaż oraz obecność metki na obudowie. Jeśli karta obudowy nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlony komunikat I: NOT INSTALLED (I: NIE ZAINSTALOWANO). Na ekranie nie ma opcji zmiany ustawień. Naciśnij klawisz fast forward (przewijanie do przodu) na klawiaturze, aby przejść do następnego ekranu.

14 8 Instrukcja obsługi Memory management (Zarządzanie pamięcią) Jeżeli ustawienia zapisane w pamięci obudowy różnią się od ustawień zapisanych w pamięci kamery (PTZ), na monitorze miga komunikat Memory (Pamięć). Po zalogowaniu zobaczysz Memory management menu (Rysunek 6) (Menu zarządzania pamięcią) i zostaniesz poproszony o wybór ustawień. Wybrane ustawienia zastąpią wszystkie istniejące ustawienia. Dopóki nie zdecydujesz się, które ustawienia chcesz stosować, urządzenie będzię używać ustawień zapisanych w kamerze. Kiedy ustawienia zostaną pomyślnie przeniesione komunikat Memory (Pamięć) przestanie migać na monitorze. Ekran Memory management (Zarządzanie pamięcią) pojawia się jako następny w menu po ekranie System information (Informacje o systemie). Zatem jeśli miga komunikat dotyczący pamięci, kolejność ekranów w menu będzie następująca Product information (Informacje o produkcie), System information (Informacje o systemie), Memory management (Zarządzanie pamięcią), Program select (Wybierz program). Rysunek 6. Memory flashing menu (menu pamięci flash) Uwaga: Ustawienia przełącznika DIP w kamerze mogą być ustawione na automatyczne kopiowanie ustawień z obudowy, lub na przeniesienie ustawień z kamery do obudowy. Więcej informacji zawiera Instrukcja instalacji kamery.

15 Rozdział 1 Programowanie 9 Program select (Wybór programu) W menu Program select (Wybór programu) (Rysunek 7) znajduje się wiele kolejnych menu konfiguracyjnych kamery. Rysunek 7. Menu wybór programu Podmenu w menu Program select (menu wybór programu) są następujące: Konfigurowanie aplikacji na stronie 9 Preset (Presety) na stronie 23 Titles/areas (Nazwy/obszary) na stronie 23 Current status (Bieżący status) na stronie 28 Tours (Trasy ruchu kamery) na stronie 29 Additional menus (Dodatkowe menu) na stronie 33 Użyj Program select menu (Rysunek 7) (Menu wybór programu), aby wybrać, które z opcji chcesz zmienić. Aby uzyskać dostęp do do określonego podmenu, naciśnij numer mu przypisany, lub przejdź do żądanego podmenu i naciśnij przycisk klawiatury przewijanie do przodu. Konfigurowanie aplikacji Użyj menu setup (ustawienia), aby przywrócić ustawienia fabryczne, zmienić ustawienia kamery lub systemu systemu. Ustawienia wcześniej zapisane w kamerze (PTZ) i w pamięci nieulotnej obudowy zostaną zastąpione. Clear memory (Wyczyść pamięć) Wyczyść określone ustawienia i informacje i wróć do fabrycznych ustawień domyślnych (Rysunek 8): 1. Wybierz opcje 1, 2, 3, 4, 5, lub 6, aby wyczyścić wybrane funkcje. Możesz również nacisnąć iris+ i zaznaczyć opcję, którą chcesz wyczyścić. Rysunek 8. Wyczyść pamięć

16 10 Instrukcja obsługi 2. Aby potwierdzić przywrócenie factory defaults (Rysunek 9) (fabrycznych ustawień domyślnych) funkcji wybranych w poprzednim menu, należy wykonać jedną z następujących czynności: Zaznacz opcję 1, aby zachować bieżące ustawienia. Zaznacz opcję 2, aby usunąć bieżące ustawienia i ponownie wprowadzić fabryczne ustawienia domyślne. Ten proces może trwać przez jakiś czas. Szacunkowy czas zostane wskazany na ekranie. Automatic slow shutter (Automatyczne zmniejszanie szybkości migawki) Włącz lub wyłącz funkcję autoslow shutter (Rysunek 10) (funkcję automatycznego zmniejszania szybkości migawki), aby zmniejszyć prędkość migawki kamery w celu uzyskania lepszej jakości obrazu, kiedy jest ciemno. Rysunek 9. Potwierdź wyczyszczenie pamięcii Rysunek 10. Menu migawki samozwalniającej Uwaga: Domyślnie ta funkcja jest wyłączona i jest dostępna tylko w kamerach posiadających tryb dzień/noc. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień migawki, zobacz Exposure control (Sterowanie ekspozycją) na stronie 39. Autopan speed (Szybkość automatycznego ruchu panoramicznego) Wybierz prędkość dla automatycznej panoramy. Za pomocą manipulatora wybierz jedno z trzech ustawień prędkości: slow, med (default), or fast (Rysunek 11) (wolna, średniaa (ustawienie domyślne), lub szybka). Rysunek 11. Menu szybkości automatycznego ruchu panoramicznego

17 Rozdział 1 Programowanie 11 Auto Return (Auto powrót) Skonfiguruj automatyczny powrót po okresie nieaktywności kamery jako: pozycję początkową home (preset 000), określony preset, fabrycznie zapisaną trasę ruchu lub tryb automatycznego ruchu panoramicznego (Rysunek 12). Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Aby wyłączyć funkcję automatycznego powrotu, wybierz opcję 1. Wartość domyślna to wyłączenie. Aby automatycznie powrócić do pozycji początkowej (preset 000), wybierz opcję 2. Aby automatycznie powrócić do określonego presetu, wybierz opcję 3, naciśnij iris + i wybierz numer presetu. Aby automatycznie powrócić do fabrycznie zapisanej trasy ruchu, wybierz opcję 4, naciśnij iris + i wybierz fabrycznie zapisaną trasę ruchu, jesli chcesz do niej powrócić. Aby automatycznie powrócić do automatycznego ruchu panoramicznego, wybierz opcję 5. Jesli wybierzesz auto powrót do określonych ustawień, ustaw okres nieaktywności (czas powrotu) w Autoreturn menu (Rysunek 13) (Menu auto powrót). Aby uzyskać dostęp do opcji wyboru czasu, naciśnij joystick po wybraniu opcji innej niż Disable (Wyłącz). Minimalny return time (czas powrotu) to 15 sekund. Maksymalny czas powrotu to 60 sekund. Użyj joysticka, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas powrotu dla pozycji 2 przez 5 w następujących przyrostach: Przyrosty o piętnaście sekund zwiększą czas powrotu z 15 do 60 sekund. Przyrosty o jedną minutę zwiększą czas powrotu z jednej do dzisięciu minut. Przyrosty o pięć minut zwiększą czas powrotu z dziesięciu do 60 minut. Azimuth indicator (Wskaźnik azymutu) Włącz wyświetlanie wskaźnika kierunku na monitorze/ekranu (Rysunek 14). Aby wyłączyć wskaźnik azymutu, wybierz opcję 1. (Wartość domyślna to 1, Disable (Wyłączone).) Rysunek 12. Menu auto powrót Rysunek 13. Zegar auto powrotu Rysunek 14. Menu wskaźnika azymutu COORDINATES (3 )

18 12 Instrukcja obsługi Aby włączyć wskaźnik azymutu (N, NE, E, SE, S, SW, W, lub NW), wybierz opcję 2 and use the joystick to move through the heading options (Rysunek 15) (i użyj joysticka aby przechodzić między opcjami nagłówków). Rysunek 15. Azimuth indicator menu: (wskaźnika azymutu:) Set heading (Ustaw nagłówek) Włącz wskaźnik azymutu, aby wyświetlić koordynaty P/ T/Z, wybierz opcję 3 i użyj joysticka aby wybrać ustawienia numeryczne dla P/T/Z (Rysunek 16). Rysunek 16. Azimuth indicator menu: (Menu wskaźnika azymutu:) Set coordinates (Ustaw koordynaty) Aby ustawić wskaźnik (Rysunek 17), wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz set north (ustaw północ), i naciśnij iris + 2. Przejdź do wybranej pozycji na północ i naciśnij przycisk iris +. Naciśnij przycisk iris -, aby anulować. Rysunek 17. Azimuth indicator: (Wskaźnik azymutu:) Ustaw północ

19 Rozdział 1 Programowanie 13 Aby wybrać gdzie na wyświetlaczu ekranowym pojawi się wskaźnik (Rysunek 18), wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz display row (wyświetl wiersz), i naciśnij iris Używając joysticka w celu poruszania się między żądanymi numerami ustaw wiersz między 01 (nagłówek domyślny) a 11 (domyślna koordynata dla NTSC; 14 jest domyślną dla PAL) i naciśnij iris +. Rysunek 18. Azimuth indicator: (Wskaźnik azymutu:) Wyświetl opcję wiersza Day/night switch (Przełączanie trybu dziennego/nocnego) Ustaw metodę za pomocą której filtr podczerwieni kamery będzie automatycznie wyłączać się i włączać o świcie i zmierzchu (Rysunek 19). Wybierz opcję 1, aby wyłączyć przełączanie trybu dziennego/nocnego. Wybierz opcję 2, aby używać klawiaturę KTD-405 w celu ręcznego uruchamiania przełączania. Wybierz opcję 3 aby przełączanie następowało w oparciu o czujnik w kamerze. Wybierz opcję 4, aby przełączanie następowało w oparciu o czujnik na pochylonym wysięgniku PTZ (domyślne ustawienie). Uwaga: To menu jest dostępne tylko gdy kamera posiada opcję wyboru trybu dzień/noc. Jeżeli wybierzesz PTZ tilt arm sensor (czujnik w uchwycie kamery), musisz wskazać na którym poziomie chcesz aby przełączanie miało miejsce (Rysunek 20). Można ustawić moment przełączania w oparciu o poziom natężenia światła, ale powinien być on ustawiony tylko w warunkach świtu/zmierzchu. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień światła, zobacz Exposure control (Sterowanie ekspozycją) na stronie 39. Rysunek 19. Menu przełączania trybu dziennego/ nocnego Rysunek 20. Wybór poziomu przełączania trybu dziennego/nocnego

20 14 Instrukcja obsługi Electronic zoom (Powiększenie elektroniczne) Ustawianie powiększenia elektronicznego w kamerze. Powiększenie elektroniczne jest czasem zwane powiększeniem cyfrowym i wskazuje o ile można powiększyć optyczny limit powiększenia dzięki oprogramowaniu kamery. Limit maksymalnego powiększenia optycznego może być zwielokrotniony dzięki ustawieniu powiększenia elektronicznego, wskutek czego całkowite powiększenie zostanie zwiększone. Jeśli na przykład kamera obsługuje powiększenie 27x, a wartość domyślna to 4x (Rysunek 21), maksymalne dostępne powiększenie cyfrowe wynosi 108x. Rysunek 21. Menu powiększenia elektronicznego Uwaga: Powiększenie elektroniczne może pogorszyć jakość obrazu. Aby zdezaktywować powiększenie elektroniczne, ustaw opcję 1 na 1x. Exposure control (Sterowanie ekspozycją) Ustaw metodę za pomocą, której kamera dostosowuje się do różnych poziomów natężenia światła (Rysunek 22). Wybierz opcję 1, aby kamera mogła automatycznie dostosować się do różnych poziomów natężenia światła. Przycisk iris + przełącza prędkość migawki (zobacz Rysunek 30 na stronie 18 oraz Rysunek 31 na stronie 18) natomiast przycisk iris - przełącza kompensację podświetlenia w celu poprawy jakości obrazu. Wybierz opcję 2 aby ręcznie sterować przesłoną używając przycisków iris + oraz iris -. Wybierz opcję 3, aby umożliwić ręczne sterowanie przesłoną z powrotem do trybu automatycznego podczas ruchu kamery. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień światła, zobacz Exposure control (Sterowanie ekspozycją) na stronie 39. Rysunek 22. Menu sterowania ekspozycj¹

21 Rozdział 1 Programowanie 15 Image freeze (Zatrzymanie obrazu) Opcja ta pozwala na zatrzymanie obrazu z kamery podczas jej ruchu. Włączenie opcji Image freeze (Rysunek 23) (Zatrzymanie obrazu) powoduje zatrzymanie aktualnego obrazu z kamery. Statyczny obraz jest wyświetlany na monitorze aż do zatrzymania ruchu kamery. Wyłączenie opcji zatrzymanie obrazu powoduje powrót do wyświetlania obrazu bieżącego. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć (domyślne ustawienie). Wybierz opcję 2, aby włączyć. Kiedy opcja zatrzymania obrazu jest właczona, kamera jest przełączana na większą prędkość bez względu na zdefiniowane wcześniej ustawienia. Uwaga: To menu jest obecne tylko wtedy, gdy kamera posiada przełączanie trybu dziennego/nocnego. Image stabilization (Stabilizacja obrazu) Stabilizacja obrazu ogranicza widoczny na obrazach efekt smużenia wywołany wstrząsaniem kamery. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć (domyślne ustawienie). Wybierz opcję 2, aby włączyć. Uwaga: Ta funkcja mo e pogorszyæ wydajnoœæ wideo. Zaleca siê, aby korzystaæ z niej wy³¹cznie w odniesieniu do obrazów statycznych, w przypadku których nie s¹ u ywane funkcje panoramowania i pochylania. Przyk³ad: wstêpnie zdefiniowana trasa z w³¹czon¹ opcj¹ Image Freeze (Zatrzymanie obrazu). Rysunek 23. Menu zatrzymania obrazu Rysunek 24. IMAGE STABILIZATION -- SITE DISABLE (1) ENABLE (2) ENTER SELECTION: 1 PREV SCROLL NEXT

22 16 Instrukcja obsługi Lens initialization (Inicjalizacja obiektywu) Określ czas między kolejnymi automatycznymi inicjalizacjami obiektywu kamery (Rysunek 25). Podczas inicjalizacji obiektywu, gdy na ekranie jest widoczny komunikat Lens Init (Inicjalizacja obiektywu), kamery z powiększeniem 27X i 37X będą wykonywać operacje powiększania i zmniejszania. Takie działanie jest normalne i ma na celu zapewnienie stałej dokładności ogniskowania obiektywu przez długi czas eksploatacji. Po ustawieniu czasu inicjalizacji obiektywu, a następnie odłączeniu zasilania kamery PTZ, operacja inicjalizacji obiektywu zostanie wywołana zgodnie z ustawionym czasem. Jeśli jednak kamera PTZ nie zostanie włączona po skonfigurowaniu czasu inicjalizacji obiektywu, operacja inicjalizacji zostanie wywołana w dowolnej chwili w ciągu ostatniej godziny ustawienia czasomierza. Jeśli na przykład czas inicjalizacji obiektywu ustawiono na 4 godziny, a urządzenie nie jest zasilane, operacja inicjalizacji obiektywu może zostać wywołana w dowolnej chwili w przedziale czasu między trzema godzinami i jedną minutą a trzema godzinami i 59 minutami. Innymi słowy operacja inicjalizacji obiektywu jest wykonywana w dowolnej chwili podczas jednogodzinnego przedziału czasu związanego z momentem konfiguracji tej opcji, niezależnie od wybranego przedziału czasu. Jeżeli funkcja ShadowTour jest uruchomiona, poleca się inicjalizację obiektywu co 24 godziny. Wybierz opcję 1, aby ręcznie inicjalizować obiektyw (ustawienie domyślne). Ręczna inicjalizacja jest możliwa tylko wtedy kiedy używana jest klawiatura KTD-405 i naciśnięte zostały przyciski w następującej kolejności Esc (przytrzymaj) i Alarm. Wybierz opcje 2 do 5, aby określić czas trwania między automatycznymi inicjalizacjami obiektywu. Lift/gain (korekcja/wzmocnienie) Funkcja Lift (Korekcja) optymalizuje kolor obrazu video podczas przesyłania go na duże odległości kablem koncentrycznym. Aby ustawić wartość podnoszenia, wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź do Lift (0-7). (Korekcja (0-7). 2. Naciśnij iris Przesuń joystick w górę, aby zwiększyć podnoszenie lub w dół, aby zmniejszyć podnoszenie. Ustawienia obejmują zakres od 0 do 7. Wartością domyślną jest 0. Rysunek 25. Menu inicjalizacji obiektywu Rysunek 26. Lift/gain menu (Menu korekcja/ wzmocnienie)

23 Rozdział 1 Programowanie 17 Funkcja Gain (Wzmocnienie) optymalizuje jasność obrazu video podczas przesyłania go na duże odległości kablem koncentrycznym (Rysunek 27). Wzmocnienie zwiększa amplitudę sygnału video, aby rozjaśnić przyciemniony obraz i zredukować szumy słabego obrazu video. Użyj manipulatora do zmiany wartości wzmocnienia. Ruch w górę zwiększa, a ruch w dół zmniejsza wzmocnienie. Aby ustawić wartość wzmocnienia, wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź do Gain (0-31). (Wzmocnienie (0-31)). 2. Naciśnij iris Przesuń joystick w górę, aby zwiększyć wzmocnienie lub w dół, aby zmniejszyć wzmocnienie. Ustawienia obejmują zakres od 0 do 31. Wartością domyślną jest 0. POUCZENIA: Funkcje Lift (Korekcja) i Gain (Wzmocnienie) kompensują jakość obrazu video podczas przesyłania go na duże odległości kablem koncentrycznym. Tylko wykwalifikowane osoby powinny zmieniać ustawienia tych funkcji. Niewłaściwe zmiany ustawień mogą obniżyć jakość sygnału video. Max tilt/pan speed (Maksymalna prędkość pochylania/ kadrowania) Zastosuj to, aby ustawić ręcznie maksymalną prędkość kadrowania i pochylania. Aby ustawić prędkość kadrowania i pochylania, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić (pan(kadrowanie) jak pokazuje Rysunek 28 lub tilt(pochylanie)). 2. Naciśnij iris Za pomocą manipulatora wybierz prędkość pochylania z zakresu od 20 do 120 (domyślne ustawienie). Prędkość panoramowania przyjmuje wartości z zakresu od 20 do 200 (domyślna wartość to 120). 4. Kiedy skończysz, naciśnij iris +. Rysunek 27. Ustawienia zmiany wzmocnienia Rysunek 28. Ustawienia zmiany wzmocnienia Uwaga: Jednostka miary stosowana w tej funkcji - to stopnie na sekundę.

24 18 Instrukcja obsługi Preset speed (Prędkość ustawiania presetu) Ustaw prędkość, z którą kamera przechodzi między presetami (Rysunek 29). To ustawienie jest stosowane kiedy ustawienia predefiniowane są presety. Użyj joysticka aby wybrać z czterech ustawień prędkości: slow (mała), med (średnia), fast (duża) (domyślne ustawienie) lub max (maksymalna). Rysunek 29. Menu prędkości ustawiania presetui Proportional speed (Prędkość proporcjonalna) Funkcja prędkości proporcjonalnej (Rysunek 30) zmniejsza prędkość pochylania/kadrowania kamery, aby zapewnić bardziej precyzyjne sterowanie kiedy kamera pracuje w dużym zbliżeniu. Pozwala to łatwiej uchwycić i prowadzić obiekt, kiedy znajduje się on daleko od kamery. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć prędkość proporcjonalną. Wybierz opcję 2, aby włączyć prędkość proporcjonalną (domyślne ustawienie). Rysunek 30. Menu prędkości proporcjonalnejj Quick spin (Funkcja Quick Spin) Funkcja quick spin (Rysunek 31) automatycznie obraca kamerę o 180 stopni, kiedy kamera osiągnie dolną granicę pochylenia. Ta funkcja umożliwia śledzenie celu przechodzącego bezpośrednio pod kamerą. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć funkcję quick spin. Wybierz opcję 2, aby włączyć funkcję quick spin (domyślne ustawienie). Rysunek 31. Menu funkcji quick spin Serial Update (Aktualizacja oprogramowania) To menu umożliwia aktualizację oprogramowania układowego kamery. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej. (Zobacz Contacting us (Skontaktuj się z nami) na stronie 43). Rysunek 32. Menu seryjnej aktualizacji

25 Rozdział 1 Programowanie 19 Shutter speed (Prędkość migawki) Ustaw prędkość migawki wybierając numer, który odpowiada żądanej prędkości dla kamery NTSC (Rysunek 33) lub PAL (Rysunek 34). Podczas kadrowania/pochylania, prędkość migawki jest sterowana automatycznie przez kamerę. Aby korzystać z ustawień z menu Shutter speed (prędkość migawki) podczas bieżącego obrazu video, naciśnij przycisk iris +. Naciśnij przycisk iris - lub zmień kierunek kamery, aby przywrócić ustawienia automatycznego sterowania (ustawienie domyślne). Uwaga: Kiedy ustawisz inną niż automatyczną prędkość migawki, ustawienie to zastąpi ręczne ustawienie przesłony, czyniąc przesłonę zawsze w pełni automatyczną. Rysunek 33. Menu prędkości migawki ( (NTSC) Rysunek 34. Menu prędkości migawki ( (PAL) Kiedy kamera porusza się w warunkach słabego natężenia światła, włącz funkcję Autoslow shutter (Migawka samozwalniająca), aby prękość migawki mogła zostać dostosowana tak aby zapewnić lepszą jakość obrazu video. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień światła, zobacz Exposure control (Sterowanie ekspozycją) na stronie 39. Site number display (Wyświetlanie numeru obszaru) Włącz lub wyłącz wyświetlanie numeru obszaru kamery w lewym górnym rogu ekranu monitora (Rysunek 35). Wybierz opcję 1, aby wyłączyć wyświetlanie numeru obszaru. Wybierz opcję 2, aby włączyć wyświetlanie numeru obszaru. Wybierz opcję 3, aby wprowadzić tryb diagnostyczny. Rysunek 35. Menu wyświetlania numeru obszaru Uwaga: Kiedy wrócisz do głównego menu po tym, jak znajdowałeś się w trybie bieżącego obrazu, tryb diagnostyczny jest wyłączony. Zatem kiedy wyjdziesz z pierwszego menu po powrocie do menu nie zostanie wyświetlona. Tryb diagnostyczny wyświetli bieżącą wartość P/T/Z i informacje o protokole na ekranie monitora. Informacje te można wykorzystać. Informacje te można wykorzystać podczas kontaktu z działem pomocy technicznej.

26 20 Instrukcja obsługi Synchronization (Synchronizacja) Ustaw sygnał video by zsynchronizować go z częstotliwością wejścia AC (blokada linii) lub z wewnętrznym zegarem kamery (Rysunek 36). Wybierz opcję 1 aby wybrać opcję line lock (blokadę linii). Jeśli chcesz włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk set (ustaw) Naciśnij iris+, aby włączyć blokadę linii. Zanim wrócisz do menu potwierdzenia, zakończenie synchronizacji może trwać kilka sekund. Uwaga: Jeżeli po naciśnięciu przycisku set (ustaw), znikną wszystkie menu, naciśnij przycisk iris -, aby zamknąć to ustawienie. Ustawienie wróci do opcji 2. Wybierz opcję 2, aby ustawić sygnał video w celu wewnętrznej synchronizacji kamery (domyślne ustawienie). Do korekcji vertical phase (Rysunek 37) (fazy pionowej) użyj oscyloskopu lub KTS-56 narzędzia korekcji fazy pionowej. Rysunek 36. Menu synchronizacji Rysunek 37. Korekcja fazy pionowej Temperature display (Wyświetlanie temperatury) Wyświetla temperaturę na ekranie (Rysunek 38). Wybierz opcję 1, aby wyłączyć wyświetlanie temperatury (domyślne ustawienie). Wybierz opcję 2, aby włączyć wyświetlanie temperatury, w stopniach Fahrenheita. Wybierz opcję 3, aby włączyć wyświetlanie temperatury, w stopniach Celsjusza. Rysunek 38. Temperature display (.Wyświetlanie temperatury)

27 Rozdział 1 Programowanie 21 Aby ustawić obszar wyświetlania (Rysunek 39), wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź do czwartej opcji, Display row(wyświetl wiersz). 2. Naciśnij przycisk iris+. 3. Użyj joysticka, aby przejść do numeru między 01 a 011 (NTSC) lub 014 (PAL). 4. Naciśnij iris +, aby ustawić wiersz. Rysunek 39. Ustawienia obszaru wyświetlaniaa White balance (Balans bieli) Wybierz metodę za pomocą, której kamera zmienia kolory wyjściowe, aby dokonać kompensacji koloru przy różnych źródłach światła. Wybierz opcję 1 ustawienia automatycznego zrównoważenia bieli (domyślne ustawienie to Auto). Wybierz opcję 2 ustawienia ATW. Wybierz opcję 3 by wybrać statyczne ustawienie wewnątrz. Wybierz opcję 4 by wybrać statyczne ustawienie na zewnątrz. Wybierz opcję 5 aby wybraćręczne ustawienia. Jeśli wybierzesz 5, wyświetli się menu Manual wbal adjust (Rysunek 41). Naciśnij iris +, następnie użyj joysticka, aby zmodyfikować ustawienia balansu bieli. Poruszaj w górę i w dół aby dostosować natężenie koloru niebieskiego w obrazie. Poruszaj w górę i w dół aby dostosować natężenie koloru czerwonego w obrazie. Rysunek 40.Menu ręcznego równoważenia biei Rysunek 41. Menu ręcznego równoważenia bieli

28 22 Instrukcja obsługi Wide dynamic range (Szeroki zakres dynamiki (WDR)) Technologia WDR sprawia, że szczegóły obiektów są widoczne w cieniu lub na jasnym tle w kadrach o wysokim kontraście między obszarami jasnym i ciemnymi. Gdy jest ona włączona, kamera może automatycznie wykrywać sytuacje wymagające zastosowania funkcji WDR. Wybierz opcję Disable (Wyłącz), aby wyłączyć tę funkcję (ustawienie domyślne). Wybierz Enable (Włącz), aby włączyć tę funkcję. Rysunek 42. Menu WDR Zoom speed control (Sterowanie prędkością powiększenia) Wybierz prędkość z jaką kamera powiększa (Rysunek 43). Wybierz opcję 1 dla zmiennej prędkości (ustawienie domyślne). Wybierz opcję 2 dla stałej małej prędkości. Wybierz opcję 3 dla stałej średniej prędkości. Wybierz opcję 4 dla stałej dużej prędkości. Nie wszystkie przyciski obsługują zmienną prędkość. Jeżeli nie korzystasz z właściwego protokołu lub połączenia, średnia-duża prędkość zostanie ustawiona jako domyślna. Zoom variable tilt (Pochylenie zależne od zbliżenia) Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć, aby ograniczyć działanie funkcji pochylania kamery. Wyłączenie funkcji zapobiega pojawianiu się obudowy kopuły na obrazie wideo podczas działania w trybie elektronicznego powiększenia 1X (Rysunek 44). Funkcja pochylenia jest wtedy ograniczona do wartości z zakresu od 0 do 79 stopni. Jeśli jednak stopień powiększenia elektronicznego zostanie zwiększony do 6X, dostępny będzie pełny zakres 90-stopniowego pochylania kamery. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć pełne pochylanie przy powiększeniu elektronicznym 1X (ustawienie domyślne). Wybierz opcję 2, aby umożliwić pełne pochylanie w zakresie 90 stopni dla wszystkich poziomów powiększenia elektronicznego. Rysunek 43. Menu sterowania prędkością powiększania Rysunek 44. Menu Zoom variable tilt (Pochylenie zależne od zbliżenia) Uwaga: Ta funkcja jest automatycznie wyłączana podczas konfigurowania presetów i tras ShadowTour.

29 Rozdział 1 Programowanie 23 Preset (Presety) W kamerach można zapisać do 129 pozycji presetów (numerowanych od 0 do 128). Aby wprowadzić ustawienia pozycji, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu), przejdź do opcji 2 i przesuń w prawo. Zostanie wyświetlone menu Preset programming (programowanie presetów) (Rysunek 45). 2. Przesuń kamerę na żądaną pozycję. 3. Naciśnij przycisk iris+. 4. Wprowadź trzy-cyfrowy numer, aby wskazać numer presetu (000 to 128). Najniższy niewykorzystany numer wyświetli się automatycznie. Rysunek 45. Menu programowania upresetów Uwaga: Numery presetów 62 i 63 są zarezerwowane dla skrajnych ustawień trasy automatycznej ale mogą być one też wykorzystane jako zwykłe presety. Wiadomość potwierdzająca zapisanie ustawienia pozycji wyświetli się na dwie sekundy. 5. Powtórz czynności od 3 do 5, aby zapisać wszystkie pozostałe presety. 6. Naciśnij iris- aby powrócić do menu Program select (wybór programu). Uwaga: W przypadku ustawiania presetów spoza menu można ustawiać tylko pozycje od 1 do 127. Titles/areas (Nazwy/obszary) W menu nazwy/obszary możesz ustawić nazwy presetów, obszarów, kamery i tras. Dostępne są następujące znaki: (Spacja), /, strzałka w górę, ), strzałka w dół, (, od Z do A, +,?, >, -, <, ;, :, 9 0, od z do a Strzałka w górę manipulatora = przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Strzałka w dół manipulatora = zgodnie z ruchem wskazówek zegara

30 24 Instrukcja obsługi Preset titles (nazwy presetów) Aby przypisać nazwy na ekranie któremukolwiek ze 128 presetówi, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu), przejdź do opcji 3 i przesuń w prawo. Wyświetli się menu Edit titles/ areas (Edytuj nazwy/obszary) (Rysunek 46). Rysunek 46. Menu edytuj nazwy/obszary 2. Przejdź do opcji 1 i przesuń w prawo. Zostanie wyświetlone menu Preset titles (Nazwy presetów) (Rysunek 47). Rysunek 47. Menu nazw presetów 3. Wprowadź numer presetu (od 000 to 128) nazwy presetu, który jest edytowany. Wyświetli się menu Title entry (Wprowadzanie nazwy) (Rysunek 48). 4. Miejsce wyświetlanie nazwy może być ustawione w dowolnej części ekranu. Aby ustawić miejsce wyświetlania, sprawdź czy kursor (strzałka) znajduje się pod numerem presetu po jego lewej stronie. Użyj joysticka, aby przesuwać miejsce wyświetlania nazwy w górę i w dół. Nazwa nie może być przesuwana z lewej na prawą stronę. 5. Aby wprowadzić lub edytować nazwę, przesuń kursor na prawo (wewnątrz nawiasów). Użyj joysticka, aby przesuwać się w górę i w dół zmieniając poszczególne znaki nazwy. Rysunek 48. Menu wprowadzania nazwy Uwaga: Nie moźna edytować nazwy presetu, który nie jest zaprogramowany.

31 Rozdział 1 Programowanie Kiedy nazwa jest wybrana, naciśnij przycisk iris +, aby wrócić do menu Preset titles (Nazwy presetów). 7. Powtórz czynności od 4 do 7 aby zapisać wszystkie dodatkowe nazwy, lub naciśnij iris - aby powrócić do menu Edit Titles/Areas (Edytuj nazwy/obszary). Area and titles (Obszar i nazwy) Aby ustawić nazwę obszaru area (obszar), wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu), przejdź do opcji 3 i przesuń w prawo. Wyświetli się menu Edit titles/ areas (Edytuj nazwy/obszary) (Rysunek 46 na stronie 24). 2. Przejdź do opcji 2 i przesuń w prawo. Wyświetli się menu Assigning area titles (Przypisywanie nazw obszarów) (Rysunek 49). Rysunek 49. Menu przypisywania nazw obszarów 3. Użyj klawiatury, aby wprowadzić numer (01 do 16) obszaru, który ma byc zaprgramowany i nazwany. Zostanie wyświetlone menu Area 01 programming (programowanie obszaru 01). Rysunek 50. Menu programowania obszaru 01

32 26 Instrukcja obsługi 4. Aby określić granice obszaru, użyj joysticka aby skierować kamerę w kierunku lewego górnego rogu żądanego obszaru i naciśnij przycisk iris Użyj joysticka aby skierować kamerę w kierunku prawego dolnego rogu żądanego obszaru i naciśnij przycisk iris Wyświetli się menu Title entry (Wprowadzanie nazwy) (Rysunek 51). Rysunek 51. Menu wprowadzania nazwy Aby przypisać lub edytować nazwy obszarów, wykonaj następujące czynności: 1. Sprawdź czy kursor (strzałka) znajduje się pod obszarem ###. 2. Aby przesunąć miejsce wyświetlania nazwy w górę lub w dół ekranu, przesuwaj joystick w górę lub w dół. (Nazwa nie może być przesuwana w lewą lub prawą stronę.) 3. Aby wprowadzić lub edytować nazwę, przesuń kursor na prawo (wewnątrz nawiasów). 4. Użyj joysticka, aby przesuwać się w górę i w dół po żądanych znakach nazwy. (Zobacz Titles/areas (Nazwy/obszary) na stronie 23, aby sprawdzić jakie znaki są dostępne.) 5. Przesuwaj joystick w prawo i w lewo, aby przejść do następnego znaku lub by edytować poprzedni znak. 6. Kiedy wprowadzanie nazwy jest zakończone, naciśnij przycisk iris +, aby zapisać nazwę i wrócić do menu Assigning area titles (Przypisywanie nazw obszarów). 7. Powtórz czynności od 3 do 5 oraz od 1 do 6 aby zapisać pozostałe nazwy obszarów. W przeciwnym razie, naciśnij iris- aby powrócić do poprzedniego menu. Uwaga: Aby pozostawić określony obszar pusty, wpisz '?' jako pierwszy znak nazwy. Zostanie wyświetlona bez obrazu video. Camera title (Nazwa kamery) W przypadku kamer można wyświetlać nazwę kamery. Aby ustawić nazwę kamery, wykonaj następujące czynności. 1. Z menu Program select (Wybór programu), przejdź do opcji 3 i przesuń w prawo. Wyświetli się menu Edit titles/ areas (Edytuj nazwy/obszary) (Rysunek 46 na stronie 24).

33 Rozdział 1 Programowanie Przejdź do opcji 3 i naciśnij iris +. Wyświetli się menu Title entry (Wprowadzanie nazwy) (Rysunek 52). 3. Sprawdź czy kursor (strzałka) znajduje się pod kamerą ### (numer trzy-cyfrowy). 4. Aby przesunąć miejsce wyświetlania nazwy w górę lub w dół ekranu, przesuwaj joystick w górę i w dół. (Nazwa nie może być przesuwana z lewej na prawą stronę.) 5. Aby wprowadzić lub edytować nazwę, przesuń kursor na prawo (między znakami). 6. Użyj joysticka, aby przesuwać się w górę i w dół po żądanych znakach nazwy. 7. Przesuwaj joystick w prawo lub w lewo, aby przejść do następnego znaku lub by edytować poprzedni znak. 8. Kiedy wprowadzenie nazwy jest zakończone, naciśnij przycisk iris +, aby zapisać nazwę i wrócić do menu Edit Title/Areas (Edytuj Nazwę/Obszar). Rysunek 52. Wprowadzenie nazwy kamery Uwaga: Jeśli skonfigurowano nazwę kamery, można wyłączyć jej wyświetlanie na dwa sposoby. Jako pierwszy znak nazwy można wpisać pytajnik? lub usunąć nazwę (opcja Clear All Titles (Kasuj wszystkie nazwy), a następnie skonfigurować ukrywanie nazwy kamery. Tour title (Nazwa trasy kamery) W przypadku kamer nazwa trasy nie jest domyślnie wyświetlana. Aby ustawić nazwę trasy, wykonaj następujące czynności. 1. Z menu Program select (Wybór programu), przejdź do opcji 3 i przesuń w prawo. Wyświetli się menu Edit titles/ areas (Edytuj nazwy/obszary) (Rysunek 46 na stronie 24). 2. Przejdź do opcji 4 i przesuń w prawo. Zostanie wyświetlone menu Tour titles (Nazwy trasy) (Rysunek 53). Rysunek 53. Menu nazw trasy

34 28 Instrukcja obsługi 3. Użyj klawiatury, aby wprowadzić numer (01 do 8) trasy, która ma być nazwana i zaprogramowana. Wyświetli się menu Tour title entry (Wprowadzanie nazwy trasy) (Rysunek 54). 4. Sprawdź czy kursor (strzałka) znajduje się pod trasą ###. 5. Aby przesunąć miejsce wyświetlania nazwy w górę lub w dół ekranu, przesuwaj joystick w górę i w dół. (Nazwa nie może być przesuwana z lewej na prawą stronę.) 6. Aby wprowadzić lub edytować nazwę, przesuń kursor na prawo (między znakami). 7. Użyj joysticka, aby przesuwać się w górę i w dół po żądanych znakach nazwy. 8. Przesuwaj joystick w prawo lub w lewo, aby przejść do następnego znaku lub by edytować poprzedni znak. 9. Kiedy wprowadzenie nazwy jest zakończone, naciśnij przycisk iris +, aby zapisać nazwę i wrócić do menu Tour titles (Nazwy tras). 10. Powtórz czynności od 3 do 9, aby ustawić lub zmienić nazwy pozostałych tras. W przeciwnym razie, naciśnij iris- aby powrócić do menu Edit titles/areas (Edytuj nazwy/obszary). Rysunek 54. Menu wprowadzenia nazwy trasy Uwaga: Aby wyświetlić nazwę trasy, usuñ znak pytajnika?, który jest pierwszym znakiem nazwy. Zastosowanie znaku pytajnika jako pierwszego znaku nazwy powoduje, że nazwa jest wyświetlana jako pusta. Current status (Bieżący status) Aby sprawdzić bieżące ustawienia kamery PTZ, wybierz opcję 4 (Current status) (Bieżący status) z menu Program select (Wybierz program) i przesuń w prawo. Kamery wyposażone w funkcje presetów i obszarów zawierają menu stanu, w których są wyświetlane zaprogramowane presety oraz obszary, przy których postawiono znak X. Rysunek 55 pokazuj typowe ekrany menu Setup status (status ustawienia). Użyj joysticka, aby przechodzić pomiędzy ekranami. Aby powrócić do ostatniego ekranu statusu, naciśnij iris -. Nie ma możliwości zmiany ustawień menu bieżącego statusu.

35 Rozdział 1 Programowanie 29 Rysunek 55. Menu statusu SETUP STATUS CAM: 0083 DAY/NIGHT: DOME ELECTRONIC ZOOM: 4X EXP CONTROL: M/A LIFT: 0 GAIN: 00 SHUTTER SPEED: AUTO IMAGE FREEZE: OFF SYNCHRONIZATION: INT WHITE BALANCE: AUTO CAMERA: LG LM703HM PREV NEXT TOUR STATUS CAM: ?SHADOWTOUR 1 X 002?SHADOWTOUR 2 003?PRESET TOUR 1 X 004?PRESET TOUR 2 X 005?SHADOWTOUR 3 006?SHADOWTOUR 4 007?PRESET TOUR 3 X 008?PRESET TOUR 4 X PREV NEXT Uwaga: Jeżeli kamera nie obsługuje tej opcji, nie jest ona wyświetlana na stronie statusu. Tours (Trasy ruchu kamery) Trasy 1, 2, 5 oraz 6 menu programowania PTZ są tzw. trasami ShadowTours. Trasy 3, 4, 7 oraz 8 menu programowania PTZ są trasami predefiniowanymi ShadowTours Kamery obsługują funkcję ShadowTour. Funkcja ShadowTour polega na zapamiętaniu do 5 minut ręcznie sterowanego ruchu kamery. Należy użyć pulpitu wyniesionego aby sterować ruchem kamery, który będzie zapisany w pamięci kamery. Nagrany ruch może być odtworzony w dowolnym momencie. W celu zaprogramowania nowej trasy ShadowTour, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu), wybierz opcję 5.

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi TruVision DVR 60 instrukcja obsługi P/N 1069895F-PL REV 6.1 ISS 10MAY11 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność z normami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X Instrukcja obsługi kamery UltraView IP PTZ 36X P/N 1071693D-PL ISS 05DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami ACMA Kanada Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 P/N 1072696A REV ISS 13MAY14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy UE Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision serii 11/31 FW 5.1

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision serii 11/31 FW 5.1 Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision serii 11/31 FW 5.1 P/N 1072856-PL REV E ISS 01JUL15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2015 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI

Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik TDziękujemy za nabycie KAMERY Ipolis Network firmy SAMSUNG. Przed podłączeniem lub użytkowaniem tego produktu,

Bardziej szczegółowo

AUTODOME IP 4000 HD, AUTODOME IP 5000 HD, AUTODOME IP 5000 IR

AUTODOME IP 4000 HD, AUTODOME IP 5000 HD, AUTODOME IP 5000 IR AUTODOME IP 4000 HD, AUTODOME IP 5000 HD, AUTODOME IP 5000 IR NEZ-xxxx-xxxx4 pl Operation Manual AUTODOME IP 4000 HD, AUTODOME pl 3 Spis treści 1 7 1.1 Wymagania systemowe 7 1.2 Nawiązywanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Sieciowa kamera kopułkowa Mini Smart Dome z 10-krotnym zoomem optycznym

Sieciowa kamera kopułkowa Mini Smart Dome z 10-krotnym zoomem optycznym SNC-C6225 SNC-C7225 Sieciowa kamera kopułkowa Mini Smart Dome z 10-krotnym zoomem optycznym Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego)

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, H.264 Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo

Divar - Digital Versatile Recorder - Easy. Instrukcja obsługi

Divar - Digital Versatile Recorder - Easy. Instrukcja obsługi Divar - Digital Versatile Recorder - Easy PL Instrukcja obsługi Divar - Easy Instrukcja obsługi PL 1 Divar - Easy Digital Versatile Recorder Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

CBC (Poland) Sp. z o.o.

CBC (Poland) Sp. z o.o. CBC (Poland) Sp. z o.o. Kamery megapikselowe i oprogramowanie nadzorujące 22 sierpnia 2006 r. www.cbcpoland.pl Informacje zastrzeżone CBC (Poland) 1 OPROGRAMOWANIE CBC JEST DOSTARCZANE TAKIE-JAKIE-JEST.

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

CEL-SP9WA2G0. Kamera wideo HD. Instrukcja obsługi

CEL-SP9WA2G0. Kamera wideo HD. Instrukcja obsługi CEL-SP9WA2G0 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi Wstęp Ważne informacje dotyczące użytkowania UWAGA! ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TYLNEGO PANELU) KAMERY.

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)

Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny) Panasonic Kamery kolorowe CCTV Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E (Obiektyw opcjonalny) Urządzenie spełnia wszystkie normy i odnośne przepisy zgodnie z zaleceniami EEC/73/23/ i EEC/89/336. UWAGA: NIE

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo