Umowa o pracę. CUDOWSKI Bogusław - Roszczenia z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Praca i ZS 2011 nr 6 s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o pracę. CUDOWSKI Bogusław - Roszczenia z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Praca i ZS 2011 nr 6 s. 18-25."

Transkrypt

1 Umowa o pracę CUDOWSKI Bogusław - Roszczenia z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Praca i ZS 2011 nr 6 s DUBOWIK Anna - Funkcjonalna elastyczność zatrudnienia a ustalanie rodzaju pracy w umowie o pracę. W: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Materiały konferencyjne (Warszawa, r.). Red. i wstęp L. Florek, Ł. Pisarczyk. Warszawa 2011, s KUBLICKI Michał - Ustanie stosunku pracy pracowników mianowanych. Wspólnota 2011 nr 23. ŁAPIŃSKI Karol - Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy. Warszawa 2011 Wolters Kluwer ss MORAS Kinga - Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w przypadku przejścia zakładu pracy w prawie polskim i austriackim. Monitor Prawa Pracy 2011 nr 3 s MUSIAŁA Anna - Glosa do wyroku SN z r. I PK 108/09. [Dot. umowy o pracę wolontarystyczną]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 3/4 s SADLIK Ryszard - Odszkodowanie dla pracownika za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Służba Pracown nr 8 s SADLIK Ryszard - Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany. Monitor Prawa Pracy 2011 nr 9 s SUKNAROWSKA-DRZEWIECKA Ewa - Umowy cywilnoprawne oraz szczególne formy zatrudnienia. Komentarz Warszawa 2010 Legis ss. 47. TOMASZEWSKA Monika - Wiek emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa. Europ.Prz.Sądowy 2011 nr 2 s WRATNY Jerzy - Glosa do wyroku SN z r. II PK 139/08. [Dot. naruszenia przepisów przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony w ramach zwolnień grupowych]. OSP 2011 nr 1 poz. 5. CHACIŃSKI Jacek - Nieważność umowy o pracę. Lublin 2009 KUL ss CHMURAK Wojciech - Glosa do wyroku SN z r. II PK 268/07. [Dot. zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia niebędącego działalnością konkurencyjną]. Monitor Prawniczy 2010 nr 20 s CUDOWSKI Bogusław - O niektórych kontrowersjach w sprawie ustalenia sposobu ustania stosunku pracy. Praca i ZS 2010 nr 12 s. 2-8.

2 DASZCZYŃSKA Anna - Glosa do wyroku SN z r. II PK 162/07. [Dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 4 s DRAL Antoni - Trwałość stosunku pracy nawiązanego na podstawie terminowych umów o pracę. Stud. z Zakresu Prawa Pracy i Polit. Społ s DUBOWIK Anna - Glosa do wyroku SN z r. II PK 119/07. [Dot. osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury, będącego przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę]. OSP 2010 nr 1 poz. 9. FLOREK Ludwik - Układ zbiorowy a umowa o pracę. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 2 s FLOREK Ludwik - Ustawa odsyłająca do umowy prawa pracy. W: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Red. Arkadiusz Sobczyk. Warszawa 2010, s FLOREK Ludwik - Kształtowanie stosunku pracy przez ustawę i umowę. Praca i ZS 2010 nr 2 s FLOREK Ludwik - Porozumienie zbiorowe a umowa o pracę. W: Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego. Red. Zdzisław Niedbała. Warszawa 2010, s GERSDORF Małgorzata - O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony. W: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Red. Arkadiusz Sobczyk. Warszawa 2010, s GIARO Maciej - Glosa do wyroku SN z r. I PK 58/09. [Dot. obowiązku wypowiedzenia umowy o pracę na piśmie; zachowania formy pisemnej w rozumieniu art k.c.]. OSP 2010 nr 5 poz. 52. GIARO Maciej - Członek zarządu spółki kapitałowej jako pracownik per facta concludentia. Praca i ZS 2010 nr 9 s GOLAT Rafał - Umowa o pracę na zastępstwo pracownika. Służba Pracown nr 5 s GONERA Katarzyna - Zmiany w orzeczeniu odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy z pracownikiem. Służba Pracown nr 1 s GOŹDZIEWICZ Grzegorz - Przemiany w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy w Polsce - wybrane zagadnienia. W: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Red. i wstęp Grzegorz Goździewicz. Warszawa 2010, s GROMASZEK Magdalena - Glosa do wyroku ETS z r. C-388/07. [Dot. osiągnięcia wieku emerytalnego jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę]. Europ.Prz.Sądowy 2010 nr 11 s

3 GRZEBYK Piotr - Wpływ ustalenia prawa właściwego na ochronę trwałości stosunku pracy. W: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Red. i wstęp Grzegorz Goździewicz. Warszawa 2010, s JAŚKOWSKI Kazimierz - Zawieszenie obowiązku wykonywania pracy w umownym stosunku pracy. W: Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego. Red. Zdzisław Niedbała. Warszawa 2010, s JAWORSKI Stefan - Zawieranie długoterminowych umów na czas określony a obejście prawa. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 5 s KOWALCZYK Marcin - Glosa do wyroku SN z r. I PK 315/07. [Dot. dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy]. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 4 s KURZYCH Andrzej - Odszkodowanie z tytułu niewykonania pracowniczej umowy przedwstępnej. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 3 s LESZCZYŃSKA Anna - Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. W: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Red. i wstęp Grzegorz Goździewicz. Warszawa 2010, s LEWANDOWSKI Henryk - Rozwiązywanie umów o pracę w ramach zwolnień zbiorowych. Stud. z Zakresu Prawa Pracy i Polit. Społ s LITOWSKI Jakub - Dopuszczalność wypowiadania umowy o pracę na zastępstwo. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 8 s ŁAPIŃSKI Karol - Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 4 s MITRUS Leszek - Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony. W: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Red. Arkadiusz Sobczyk. Warszawa 2010, s MITRUS Leszek - Kolejne umowy o pracę na czas określony z perspektywy prawa wspólnotowego (uwagi wokół orzeczenia ETS w sprawie Adeneler). Stud. z Zakresu Prawa Pracy i Polit. Społ s MITRUS Leszek - Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Cz Praca i ZS 2010 nr 7 s. 4-10; nr 8 s MŁYŃSKI Rafał - Roszczenia przysługujące pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Praca i ZS 2010 nr 7 s

4 MUSIAŁA Anna - Glosa do wyroku SN z r. III PK 38/09. [Dot. rozgraniczenia in casu między umową o pracę a umową cywilnoprawną o świadczenie usług]. OSP 2010 nr 11 poz MYSZKA Marcin - Skuteczność implementacji prawa wspólnotowego do polskiego prawa pracy w zakresie terminowych umów o pracę. Praca i ZS 2010 nr 12 s NIEDBAŁA Zdzisław - Z problematyki szczególnej ochrony trwałości stosunków pracy. W: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Red. Arkadiusz Sobczyk. Warszawa 2010, s PISZKO Agata - Umowa o pracę z pracownikiem samorządowym. Wspólnota 2010 nr 17. PIWOWARCZYK Katarzyna - Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym. Stud. z Zakresu Prawa Pracy i Polit. Społ s PODGÓRSKA Małgorzata - Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie choroby. Służba Pracown nr 1 s PRĘTCZYŃSKA Agnieszka - Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jako cywilnoprawna umowa dodatkowa do umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 12 s PRUSINOWSKI Piotr - Zbieg roszczeń o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 8 s RACZKOWSKI Michał - Umowy na czas określony w ustawie antykryzysowej. Praca i ZS 2010 nr 6 s RYCAK Artur - Roszczenia restytucyjne czy odszkodowawcze przysługujące w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę. W: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Red. i wstęp Grzegorz Goździewicz. Warszawa 2010, s SADLIK Ryszard - Wypowiedzenie w wyniku utraty zaufania. Służba Pracown nr 8 s SADLIK Ryszard - Odszkodowanie od pracownika w razie bezzasadnego rozwiązania przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 4 s SADLIK Ryszard - Warunki formalne rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Służba Pracown nr 5 s SEWERYŃSKI Michał - Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę według projektu kodeksu pracy. W: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Red. i wstęp Grzegorz Goździewicz. Warszawa 2010, s SOBCZYK Arkadiusz - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wyd. 2. Gdańsk 2010 ODiDK ss. 224.

5 SOBCZYK Arkadiusz - Glosa do wyroku SN z r. I PK 182/07. [Dot. umowy o pracę i umowy zlecenia; podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy; znaczenia sposobu organizacji pracy dla kwalifikacji prawnej umowy]. OSP 2010 nr 3 poz. 25. SOBCZYK Arkadiusz - Negatywne przyczyny wypowiedzenia a umowy terminowe. Praca i ZS 2010 nr 1 s SOBCZYK Arkadiusz - Zakres przedmiotowy negatywnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. W: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Red. Arkadiusz Sobczyk. Warszawa 2010, s SOCHACKA Ewa - Glosa do wyroku TK z r. SK 18/05. [Dot. odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia]. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 3 s SUKNAROWSKA-DRZEWIECKA Ewa - Długoterminowa umowa o pracę na czas określony. Monitor Prawa Pracy 2010 nr 5 s WALCZAK Krzysztof - Umowy o pracę na czas określony. Uwagi krytyczne. Stud. z Zakresu Prawa Pracy i Polit. Społ s WIELICHOWSKA-OPALSKA Katarzyna - Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Praca i ZS 2010 nr 5 s WRONIKOWSKA Ewa - Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy. W: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Red. i wstęp Grzegorz Goździewicz. Warszawa 2010, s WYPYCH-ŻYWICKA Alina - Glosa do uchwały 7 sędziów SN z r. II PZP 13/08. [Dot. dopuszczalności wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego]. OSP 2010 nr 3 poz. 24. WYPYCH-ŻYWICKA Alina - Klauzule określające przesłanki dopuszczalności rozwiązania umów o pracę. Stud. z Zakresu Prawa Pracy i Polit. Społ s ZWOLAK Tomasz - Zakaz konkurencji w prawie pracy. Warszawa 2010 Wydawn.Prawn. LexisNexis ss BARAN Krzysztof W. - Umowa o pracę na czas określony w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 9 s BURY Beata - Glosa do wyroku SN z r. P 48/07. [Dot. wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony]. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 7 s CHACIŃSKI Jacek - Nieważność umowy o pracę. Lublin 2009 KUL ss. 267.

6 CISZEK Przemysław, CHAKOWSKI Maciej - Umowy o zakazie konkurencji kadry menedżerskiej zatrudnionej w ramach stosunku pracy. W: Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Red. i wstęp A. Patulski, K. Walczak. Warszawa 2009, s CZICHY Krzysztof - Choroba pracownika jako przesłanka uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 7 s FLOREK Ludwik - Ustawa i umowa w prawie pracy. Warszawa 2010 Wolters Kluwer ss FRĄCZEK Monika - Urlop w okresie wypowiedzenia. Służba Pracown nr 1 s GIARO Maciej - Forma rozwiązania umowy o pracę - koncepcja alternatywna. Praca i ZS 2009 nr 9 s GOLAT Rafał - Treść i forma wypowiadania umów o pracę. Służba Pracown nr 1 s GOLAT Rafał - Ustalenie zawarcia umowy o pracę. Służba Pracown nr 9 s IGLIŃSKI Piotr - Glosa do wyroku SN z r. I PK 213/06. [Dot. umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej]. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 10 s JAŚKOWSKI Kazimierz - Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. na odpowiedzialność pracodawcy za rozwiązanie umowy o pracę. Praca i ZS 2009 nr 2 s. 2-11, Sum. KŁODA Marcin - Ustawa antykryzysowa a dotąd zawarte umowy o pracę. Praktyka. Monitor Prawniczy 2009 nr 23 s KOSUT Anna - Glosa do wyroku SN z r. II PK 49/07. [Dot. dopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony; skuteczności zastrzeżenia terminu]. OSP 2009 nr 7/8 poz. 76. LEWANDOWSKI Henryk - Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę regulowany przepisami szczególnymi (pragmatykami pracowniczymi). W: Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego. Red. Zdzisław Niedbała, Michał Skąpski. Poznań 2009, s LISZCZ Teresa - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika. Cz. 2. Praca i ZS 2009 nr 1 s. 2-10, Sum., cz. 1 zob. Praca i ZS 2008 nr 12. LITOWSKI Jakub - Konstytucyjność zakresu ochrony pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 8 s

7 ŁAPIŃSKI Karol - Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym. Warszawa 2009 C.H. Beck ss. II ŁYSZKOWSKI Michał - Odmienne traktowanie terminowych umów o pracę jest uprawnione. Praca i ZS 2009 nr 5 s MAŁYSZ Franciszek - Przestępstwo pracownika podstawą rozwiązania umowy. Służba Pracown nr 12 s MAŁYSZ Franciszek - Umowa o pracę. Warszawa 2009 Biblioteczka Pracownicza ss MAŁYSZ Franciszek - Treść i forma umowy o pracę. Służba Pracown nr 9 s MAŁYSZ Franciszek - Bez wypowiedzenia - na ryzyko pracodawcy. Służba Pracown nr 5 s MAREK Andrzej - Specyfika kodeksowych umów o pracę na czas określony. Służba Pracown nr 6 s MĘDRALA Małgorzata - Umowa przedwstępna o pracę. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Radca Prawny 2009 nr 1 s MĘDRALA Małgorzata - Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 3 s MUSIAŁA Anna - Glosa do wyroku SN z r. I UK 282/07. [Dot. granic pomiędzy umową o pracę a umową o świadczenie usług]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 2 s NOWAK Arkadiusz - O niektórych składnikach umowy o pracę członków zarządu spółek kapitałowych. W: Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Red. Zbigniew Góral. Warszawa 2009, s OSTASZEWSKI Wojciech - Glosa do uchwały SN z r. II PZP 2/08. [Dot. stosowania art k.p.; dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy w okresie ciąży]. Praca i ZS 2009 nr 3 s PISARCZYK Łukasz - Glosa do wyroku SN z r. II PK 247/06. [Dot. skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę przez podmiot nieuprawniony]. OSP 2009 nr 7/8 poz. 75. PISARCZYK Łukasz - Glosa do wyroku SN z r. III BP 5/07. [Dot. zmiany warunków pracy i płacy przez ich wypowiedzenie; obowiązku stosowania trybu przewidzianego przy zwolnieniach grupowych]. OSP 2009 nr 3 poz. 28. PISARCZYK Łukasz - Glosa do wyroku SN z r. I PK 269/06. [Dot. przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; sytuacji pracowników zatrudnionych w przejmowanym zakładzie]. OSP 2009 nr 1 poz. 11.

8 PISZCZEK Anna - Glosa do wyroku SN z r. III PK 44/05. [Dot. wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę; wadliwego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym; uprawnień pracownika]. Monitor Prawniczy 2009 nr 18 s PODGÓRSKA-RAKIEL Ewa - Glosa do wyroku SN z r. II PK 2/04. [Dot. wypowiedzenia umowy o pracę członkowi związku zawodowego nieujawniającemu pracodawcy przynależności związkowej]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 3 s RACZKOWSKI Michał - Glosa do wyroku SN z r. I UK 120/06. [Dot. pozorności umowy o pracę]. Prz.Sądowy 2009 nr 4 s SADLIK Ryszard - Wypowiedzenie członkowi zarządu sp. z o.o. Służba Pracown nr 12 s SADLIK Ryszard - Zakaz pogarszania sytuacji pracowników w klauzulach umownych. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 1 s SADLIK Ryszard - Kiedy pracownik może żądać umowy o pracę. Służba Pracown nr 8 s SADLIK Ryszard - Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej. Prawo Spółek 2009 nr 7/8 s SADLIK Ryszard - Glosa do wyroku SN z r. III PK 53/06. [Dot. przywrócenia do pracy członka zarządu spółki z o.o., z którym wadliwie rozwiązano umowę o pracę]. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 6 s SANETRA Walerian - Odszkodowanie cywilne za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę - czyli o poglądach nadal godnych uwagi. W: Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego. Red. Zdzisław Niedbała, Michał Skąpski. Poznań 2009, s SAWA Irena - Problematyka niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w świetle przepisów prawa pracy i orzecznictwa SN. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 8 s SMOLIK Paweł - Glosa do wyroku SN z r. II PK 122/07. [Dot. granic swobody stron stosunku pracy w zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę na czas określony]. Monitor Prawniczy 2009 nr 12 s SOBCZYK Arkadiusz - O czasie trwania umowy zawartej na czas określony. W: Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Red. Zbigniew Góral. Warszawa 2009, s TERPIŁOWSKA Katarzyna - Glosa do wyroku SN z r. II PK 277/06. [Dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia; zbiegu roszczeń odszkodowawczych]. OSP 2009 nr 3 poz. 29.

9 TOMANEK Artur - Glosa do wyroku SN z r. III PK 1/07. [Dot. postępowania upadłościowego likwidacyjnego z możliwością zawarcia układu; ochrony trwałości stosunku pracy]. OSP 2009 nr 1 poz. 12. WAGNER Barbara - Umowa o pracę na czas określony jako podstawa zatrudnienia terminowego. Prz.Sądowy 2009 nr 11/12 s WĄŻ Piotr - Problem pracy ponad niepełny wymiar wynikający z umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 11 s WRATNY Jerzy - Glosa do wyroku SN z r. II PK 317/06. [Dot. rozwiązania umowy o pracę; obowiązku zapoznania pracownika z zakresem obowiązków; regulaminu]. OSP 2009 nr 2 poz. 15. WYPYCH-ŻYWICKA Alina - Glosa do wyroku SN z r. II PK 102/07. [Dot. osiągnięcia wieku emerytalnego jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę; zakazu dyskryminacji ze względu na wiek]. OSP 2009 nr 10 poz ZIĘBORAK Monika - Glosa do uchwały SN z r. II PZP 3/06. [Dot. ustania szczególnej ochrony w razie utraty mocy obowiązującej przez układ zbiorowy]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 1 s ZIĘTEK Edyta - Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Pr.Nauk.UŚl.Prawo Pracy 2008 nr 17 s CHACIŃSKI Jacek - O niektórych zagadnieniach dotyczących kształtowania treści umowy o pracę. Prz.Sądowy 2008 nr 11/12 s GERSDORF Małgorzata, ŻMUDA Martyna - Ewolucja orzecznictwa Sądu Najwyższego na temat zasadności wypowiedzenia umowy o pracę. Praca i ZS 2008 nr 6 s GOLAT Rafał - Kto powinien działać za pracodawcę? Służba Pracown nr 6 s GRZEBYK Piotr - Glosa do wyroku SN z r. II PK 19/05. [Dot. uzyskania prawa do emerytury jako przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony]. Monitor Prawniczy 2008 nr 8 s GRZEBYK Piotr - Jurysdykcja umowna dla indywidualnych umów o pracę w rozporządzeniu nr 44/2001. Europ.Prz.Sądowy 2008 nr 12 s , Sum. HRYNIEWICZ Elżbieta - Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę (w oparciu o orzecznictwo sądowe). Jurysta 2008 nr 3 s HUS Krzysztof - Glosa do uchwały SN z r. II PZP 3/06. [Dot. wypowiedzenia warunków umowy o pracę w razie rozwiązania układu zbiorowego pracy]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 1 s

10 JANKOWIAK Jarosław - Glosa do wyroku SN z r. II PK 304/05. [Dot. obowiązku przestrzegania zasad BHP; rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia]. OSP 2008 nr 2 poz. 17 p. KACZMAREK Krzysztof - Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Jurysta 2008 nr 11/12 s KLUCZ Danuta - Klauzula zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w kontekście słusznego interesu pracodawcy. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 7 s KOZICKI Michał - Glosa do wyroku SN z r. I PK 162/05. [Dot. dopuszczalności podwyższenia wysokości odszkodowania należnego pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony; kontroli sądowej]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 3 s LATOS-MIŁKOWSKA Monika - Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy. Praca i ZS 2008 nr 10 s LEWANDOWICZ-MACHNIKOWSKA Monika - Glosa do wyroku SN z r. I PK 97/05. [Dot. zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy; sposobu ustalenia odszkodowania; klauzuli i skutków odstąpienia od umowy]. OSP 2008 nr 3 poz. 31. LEWANDOWICZ-MACHNIKOWSKA Monika - Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Praktyka. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 7 s LEWANDOWSKI Henryk - Transfer czy likwidacja. Rozważania na gruncie polskiego prawa pracy z uwzględnieniem prawa wspólnotowego. W: Studia prawnicze. Rozprawy i materiały. Red. i wstęp Marek Nowak. Kraków 2007, s LISZCZ Teresa - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika. Cz. 1. Praca i ZS 2008 nr 12 s ŁAPIŃSKI Karol - Implementacja dyrektywy w sprawie pracy na czas określony do polskiego prawa pracy. Europ.Prz.Sądowy 2008 nr 1 s MAŁYSZ Franciszek - Pracownik rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia. Służba Pracown nr 3 s MUSIAŁA Anna - Glosa do wyroku SN z r. I PK 361/06. [Dot. umowy o zakazie konkurencji]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 1 s MUSIAŁA Anna - Glosa do wyroku SN z r. II PK 102/07. [Dot. osiągnięcia wieku emerytalnego jako usprawiedliwionego społecznie kryterium doboru pracowników do zwolnienia]. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 8 s MUSIAŁA Anna - Glosa do wyroku TK z r. SK 18/05. [Dot. odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę]. PiP 2008 nr 12 s

11 MUSIAŁA Anna - Glosa do wyroku SN z r. I PK 162/05. [Dot. terminowej umowy o pracę i jej niezgodnego z prawem rozwiązania; wysokości odszkodowania]. OSP 2008 nr 2 poz. 18. PRUSINOWSKI Piotr - Absencja chorobowa jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę - w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Stud.Prawnoustrojowe t. 8: 2008 s PRUSINOWSKI Piotr - Kierownictwo pracodawcy i jego znaczenie prawne. Stud.Prawnoustrojowe t. 8: 2008 s ROSZEWSKA Katarzyna - Związki genetyczne i normatywne prawa pracy z prawem cywilnym. Zesz.Prawn.UKSW 2008 nr 8.1 s RYCAK Artur - Doktryna employment-at-will w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych. Praca i ZS 2008 nr 8 s RZETECKA-GIL Agnieszka - Glosa do wyroku SN z r. II PK 270/05. [Dot. niewłaściwej reprezentacji pracodawcy przy rozwiązaniu umowy o pracę]. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 5 s SADLIK Ryszard - Kiedy przywrócenie do pracy jest niecelowe mimo wadliwości wypowiedzenia umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 11 s SADLIK Ryszard - Długotrwała choroba jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Służba Pracown nr 2 s SADLIK Ryszard - Rozwiązanie umowy za naruszenie zakazu konkurencji. Służba Pracown nr 4 s SADLIK Ryszard - Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży. Służba Pracown nr 5 s SADLIK Ryszard - Umowa przedwstępna poprzedzająca zawarcie umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 5 s SADLIK Ryszard - Jak wcześniej rozwiązać umowę o zakazie konkurencji. Służba Pracown nr 10 s SADLIK Ryszard - Zmiana treści umowy o pracę członka zarządu spółki z o.o. Prawo Spółek 2008 nr 12 s SADLIK Ryszard - Gdy sąd przywraca do pracy. Służba Pracown nr 7 s SADLIK Ryszard - Rozwiązanie umowy o pracę z odwołanym członkiem zarządu spółki kapitałowej. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 9 s SAWA Irena - Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę w świetle orzecznictwa SN. Polit.Społ nr 3 s

12 STELINA Jakub - Glosa do wyroku SN z r. II PK 367/05. [Dot. przeniesienia na inne stanowisko mianowanego pracownika samorządowego; dopuszczalności przeniesienia na stanowisko obsadzane w drodze umowy o pracę]. OSP 2008 nr 12 poz SUKNAROWSKA-DRZEWIECKA Ewa - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 2 s SUKNAROWSKA-DRZEWIECKA Ewa - Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Ius et Administratio 2007 nr 1 s ŚWIĄTKOWSKI Andrzej M. - Ograniczenie swobody zawierania umów o pracę na czas określony jako alternatywa koncepcji flexicurity. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 11 s WAGNER Barbara - Niektóre elementy regulacji stosunku pracy w projekcie kodeksu pracy. Praca i ZS 2008 nr 9 s WĄŻ Piotr - Rozwiązanie umowy o pracę na skutek długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 6 s WICHROWSKA-JANIKOWSKA Elżbieta - Umowa na czas określony zawierana w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Praca i ZS 2008 nr 8 s WYPYCH-ŻYWICKA Alina - Glosa do wyroku SN z r. I PK 187/06. [Dot. wielości przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 1 s BĄBAŚ Katarzyna - Umowa o pracę na okres próbny - wybrane zagadnienia. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 9 s BIELECKA Dorota - Naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 1 s BIELECKA Dorota - Utrata zaufania do pracownika a prawidłowe uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 10 s DANIEL Karolina - Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych. Jurysta 2007 nr 6 s DRAL Antoni - Glosa do wyroku SN z r. II PK 6/05. [Dot. niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę]. OSP 2007 nr 3 poz. 37. FRĄCZEK Monika - Dane i dokumenty w związku z zatrudnieniem. Służba Pracown nr 4 s GOLAT Rafał - Umowa przedwstępna. Służba Pracown nr 7 s GONERA Katarzyna - Wypowiedzenie zmieniające. Służba Pracown nr 7 s

13 GRZEBYK Piotr - Przepisy bezwzględnie obowiązujące jako jedno z ograniczeń wyboru prawa dla umów o pracę w konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Praca i ZS 2007 nr 7 s HUSZCZ Zbigniew - Czy przekroczenie wieku emerytalnego przez pracownika może stanowić wyłączną przesłankę rozwiązania umowy o pracę? Monitor Prawa Pracy 2007 nr 3 s JACKOWIAK Urszula - Glosa do wyroku SN z r. II UK 43/05. [Dot. sprzeczności umowy o pracę z zasadami współżycia społecznego; nadużycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez obejście prawa]. OSP 2007 nr 6 poz. 74. JANKOWIAK Jarosław - Glosa do uchwały SN z r. I PK 191/05. [Dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, który odmówił obsługi urządzenia nie posiadającego certyfikatu]. OSP 2007 nr 12 poz JEDYNASTA Anna - Glosa do wyroku SN z r. II UK 43/05. [Dot. nieważności umowy o pracę zawartej z kobietą w ciąży z powodu sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego]. Praca i ZS 2007 nr 5 s KLUCZ Danuta - Wygaśnięcie umowy o pracę a inne tryby ustania zatrudnienia. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 2 s KOŁACZKIEWICZ Andrzej - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jurysta 2007 nr 11 s KORAL Przemysław - Formy działania rady zakładowej w niemieckim prawie pracy przy rozwiązywaniu umów o pracę. W: Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci docenta Jerzego Logi. Red. i wstęp Zbigniew Góral. Łódź 2007, s LEWANDOWSKI Henryk - Wypowiedzenie umowy o pracę - refleksje krytyczne nad wybranymi orzeczeniami SN. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 5 s LISZCZ Teresa - Glosa do wyroku SN z r. I PK 176/04. [Dot. wypowiedzenia umowy o pracę; zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia]. OSP 2007 nr 1 poz. 4. ŁAPIŃSKI Karol - Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych w polskim prawie pracy. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 4 s MUSIAŁA Anna - Glosa do wyroku SA w Warszawie z r. III APa 48/05. [Dot. nakazu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę]. OSA 2007 nr 11 s ORŁOWSKI Grzegorz - Umowa zlecenia a miękkie domniemanie stosunku pracy. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 3 s

14 RACZKOWSKI Michał - Glosa do wyroku SN z r. II PK 128/05. [Dot. terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę; zasadności wypowiedzenia i jego cofnięcia]. OSP 2007 nr 6 poz. 75. ROMER Maria T. - Gdy pracodawca nie zawinił. [Dot. rozwiązania umowy o pracę]. Prawo Pracy 2007 nr 6 s RUTKOWSKA Beata - Glosa do wyroku SN z r. II PK 164/04. [Dot. rozwiązania umowy o pracę; zgody zakładowej organizacji związkowej; podmiotowego zakresu ochrony trwałości stosunku pracy]. OSP 2007 nr 4 poz. 39. SADLIK Ryszard - Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony. Służba Pracown nr 1 s SADLIK Ryszard - Rozwiązywanie umów o pracę. Instruktaż, wzory, przykłady. Gdańsk 2007 ODiDK ss SADLIK Ryszard - Ryzyko zawierania długoterminowych umów na czas określony. Praktyka. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 2 s SADLIK Ryszard - Pozorność umowy o pracę jako przyczyna jej nieważności. Służba Pracown nr 5 s SADLIK Ryszard - Umowy o pracę z członkami zarządu spółki z o.o. Służba Pracown nr 8 s SADLIK Ryszard - Dopuszczalność zapisów przewidujących dłuższy okres wypowiedzenia. Prawo Pracy 2007 nr 4 s SADLIK Ryszard - Odszkodowanie dla pracodawcy od byłego pracownika. Prawo Pracy 2007 nr 1 s SAMOL Sebastian - Glosa do wyroku SN z r. III UK 89/05. [Dot. zakresu swobody umowy o pracę; obejścia prawa; sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego]. OSP 2007 nr 4 poz. 41. SANETRA Walerian - Kilka uwag o projektowanych zmianach przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę. Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak. Red. Jakub Stelina, Alina Wypych- Żywicka. Gdańskie Stud.Prawn nr 17, s SKĄPSKI Michał - Glosa do wyroku SN z r. I PK 545/03. [Dot. kwalifikacji ważności i zakresu obowiązywania umowy o pracę]. OSP 2007 nr 2 poz. 21. SKOWRON Radosław - Dopuszczalność kary umownej w umowie o pracę. Praca i ZS 2007 nr 10 s SKOWRON Radosław - Glosa do wyroku SN z r. I PK 97/05. [Dot. umownej zmiany długości kodeksowego okresu wypowiedzenia stosunku pracy]. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 6 s

15 SZEMPLIŃSKA Elżbieta - Umowy o świadczenie pracy. Służba Pracown nr 11 s ŚWIĄTKOWSKA-TOKARZ Justyna - Umowy o zakazie konkurencji. Problemy praktyki w świetle orzecznictwa. Praktyka. Monitor Prawniczy 2007 nr 16 s TCHOREK-HELM Cezary - Telepraca czyli zatrudnienie w społeczeństwie informacyjnym. Elektroniczna Admin nr 4 s TERPIŁOWSKA Katarzyna - Glosa do wyroku SN z r. I PK 11/05. [Dot. wadliwego rozwiązania umowy o pracę; odszkodowania za okres pozostawania bez pracy; odliczenia okresu pobierania renty od okresu pozostawania bez pracy]. OSP 2007 nr 10 poz TOMASZEWSKA Monika - Glosa do wyroku SN z r. I UK 315/04. [Dot. okresu skróconego wypowiedzenia z art. 36(1) k.p., a obowiązku pracowniczego ubezpieczenia społecznego]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 1 s WĄŻ Piotr - Prawne konsekwencje wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 11 s WRATNY Jerzy - Problem ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia. Praca i ZS 2007 nr 7 s WYPYCH-ŻYWICKA Alina - Glosa do wyroku SN z r. I PK 290/04. [Dot. naruszenia zasad współżycia społecznego z art pkt. 6 k.p., jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p.]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz nr 1 s Zmiana rodzaju umowy o pracę - przegląd orzecznictwa. Wprowadzenie Wojciech Muszalski. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 4 s BORYSIAK Witold - Glosa do wyroku SN z r. I PK 528/02. [Dot. odpowiedzialności pracownika z tytułu zawartej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy; opóźnienia w wypłacie odszkodowania]. Prz.Sądowy 2006 nr 6 s DROZD Andrzej - Glosa do wyroku SN z r. II PK 113/04. [Dot. stosunku pracy; przekształcenia terminowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony]. OSP 2006 nr 3 poz. 26. DUBOWIK Anna - Glosa do uchwały SN z r. II PZP 10/04. [Dot. służby cywilnej; zawarcia umowy o pracę na czas określony]. OSP 2006 nr 5 poz. 58. GOLAT Rafał - Porozumienie stron z kodeksem cywilnym w ręku. Służba Pracown nr 10 s GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA Agnieszka, PACHUCA Beata - Umowa jako zdarzenie cywilnoprawne. Kilka uwag na temat problemów praktycznych związanych z ustalaniem

16 istnienia umowy o pracę przed sądem. W: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie. Red. Mieczysław Sawczuk. Kraków 2006, s KLUCZ Danuta - Przestępstwo jako przesłanka bezzwłocznego rozwiązania umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2006 nr 8 s KOCZUR Sebastian - Glosa do wyroku SN z r. II PK 276/04. [Dot. umowy o pracę zawartej z członkiem zarządu spółki z o.o.]. Glosa 2006 nr 4 s KORCZ Aneta, MACIEJKO Wojciech - Glosa do uchwały SN z r. III ZP 52/97. [Dot. zawarcia trzeciej kolejnej umowy o pracę na czas określony]. Prz.Sądowy 2006 nr 4 s KUCHARSKA Anna - Spory na tle umów o pracę, umów zlecenia i kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych. W: Prawo w działaniu. 1. Sprawy cywilne. Red. Elżbieta Holewińska-Łapińska. Warszawa 2006, LATOS-MIŁKOWSKA Monika - Obowiązki informacyjne pracodawcy wynikające z zawarcia umowy o pracę w świetle prawa wspólnotowego. W: Europeizacja prawa polskiego - wybrane aspekty. Red. i wstęp Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański. Warszawa 2007, s LEWANDOWSKI Henryk - Nawiązanie i zmiana stosunku pracy (zarys problematyki). W: Prawo pracy RP w obliczu przemian. Red. Maria Matey-Tyrowicz, Tadeusz Zieliński. Warszawa 2006, s MAŁYSZ Franciszek - Gdy przedłuża się choroba pracownika. Prawo Pracy 2006 nr 9 s MAREK Andrzej - Wypowiedzenie umowy o pracę. Służba Pracown nr 1 s MYSZKA Marcin - Glosa do wyroku SN z r. II PK 29/04. [Dot. niedopuszczalności zawierania długoterminowych umów o pracę na czas określony z możliwością ich wcześniejszego wypowiedzenia]. Praca i ZS 2006 nr 8 s PARADOWSKI Paweł - Umowy o pracę. Jurysta 2006 nr 11 s PISARCZYK Łukasz - Glosa do wyroku SN z r. I PK 488/03. [Dot. zawierania umów o pracę z członkami zarządu spółek kapitałowych]. OSP 2006 nr 1 poz. 7. PISARCZYK Łukasz - Terminowe umowy o pracę - szansa czy zagrożenie? Praca i ZS 2006 nr 8 s RACZKOWSKI Michał - Glosa do wyroku SN z r. I PK 545/03. [Dot. pozorności w nawiązaniu stosunku pracy]. Praca i ZS 2006 nr 5 s RACZKOWSKI Michał - Glosa do wyroku SN z r. I PK 206/02. [Dot. uchylenia się pracownicy w ciąży od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu]. Praca i ZS 2006 nr 1 s

17 ROSZEWSKA Katarzyna - Ograniczenia w swobodzie konkurencji na podstawie umów Kodeksu pracy. Cz Monitor Prawa Pracy 2006 nr 2 s ; nr 3 s SADLIK Ryszard - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Cz Prawo Pracy 2006 nr 5 s. 8-14; nr 6 s SADLIK Ryszard - Zalety i wady umów terminowych. Prawo Pracy 2006 nr 10 s SADLIK Ryszard - Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami zarządu spółki z o.o. Prawo Spółek 2006 nr 3 s SADLIK Ryszard - Rozwiązanie umowy na zastępstwo. Prawo Pracy 2006 nr 3 s SADLIK Ryszard - Wypowiedzenie zmieniające. - Specyfika i wymogi formalne. Cz Służba Pracown nr 8 s. 1-3; nr 9 s SADLIK Ryszard - Nietrzeźwość jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Prawo Pracy 2006 nr 1 s SADLIK Ryszard - Kiedy wymagane jest wypowiedzenie zmieniające? Monitor Prawa Pracy 2006 nr 10 s SUKNAROWSKA-DRZEWIECKA Ewa - Umowa o pracę na czas określony. Warszawa 2006 C.H. Beck ss. 92. WALCZAK Krzysztof - Umowa o pracę na czas określony - czy rzeczywiście mniej korzystna niż na czas nieokreślony? Monitor Prawa Pracy 2006 nr 5 s WILK Katarzyna - Glosa do wyroku SN z r. II PK 360/04. [Dot. przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracownika podlegającego szczególnej ochronie]. OSP 2006 nr 9 poz WROCŁAWSKA Tatiana - Problemy dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę za pomocą środków komunikowania się na odległość - artykuł dyskusyjny. Praca i ZS 2006 nr 11 s ŻUKOWSKI Piotr - Jak określać miejsce pracy. Prawo Pracy 2006 nr 4 s CICHOCKA Dominika - Umowa o pracę na czas określony zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pr.Nauk.UŚl.Prawo Pracy 2005 nr 16 s CIUPA Sławomir W. - Checklist do zawarcia umowy o pracę. Warszawa 2005 C.H. Beck ss CZYŻYCKA Kinga - Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na podstawie powołania. Pr.Nauk.UŚl.Prawo Pracy 2005 nr 16 s

18 DROZD Andrzej - Glosa do wyroku SN z r. I PK 67/04. [Dot. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia]. OSP 2005 nr 12 poz. 138 p. DRZEWIECKA Ewa, NAŁĘCZ Maciej - Zwolnienie pracownika przez pracodawcę - lista kontrolna. Praktyka. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 9 s DRZEWIECKA Ewa, NAŁĘCZ Maciej - Przyjęcie nowego pracownika - lista kontrolna. Praktyka. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 8 s ENGEL-BABSKA Edyta - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 370/00. [Dot. formalnego wskazania przyczyny wypowiedzenia a jej materialnej zasadności]. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 2 (wkładka) s ENGEL-BABSKA Edyta - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 391/01. [Dot. przyczyny usprawiedliwiającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia]. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 4 (wkładka) s FLEMMING-KULESZA Teresa - Problem kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ważności umów o pracę. Palestra 2005 nr 9/10 s GONERA Katarzyna - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Służba Pracown nr 8 s. 14. GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA Agnieszka - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 786/00. [Dot. niemożliwości oceny jako umowy mieszanej umowy o pracę i zlecenia]. Monitor Prawniczy 2005 nr 4 s GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA Agnieszka - Postępowanie w sprawach o ustalenie istnienia umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 6 s JACKOWIAK Urszula - Terminowe umowy o pracę a funkcja prawa pracy. Edukacja Prawnicza 2005 nr 3 s JARA Zbigniew - Glosa do wyroku SN z r. I PK 280/03. [Dot. odwołania z funkcji i wypowiedzenia umowy o pracę członkowi zarządu]. Prawo Spółek 2005 nr 6 s KLUCZ Danuta - Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 9 s KOCZUR Sebastian - Skutki zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej z naruszeniem zasad reprezentacji spółki. Prz.Prawa Handl nr 7 s LISZCZ Teresa - Glosa do wyroku SN z r. I PK 206/02. [Dot. uchylenia sie od skutków oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę złożonego pod wpływem błędu co do stanu ciąży]. OSP 2005 nr 6 poz. 84. PABIS Robert - Glosa do wyroku z r. I PK 40/02. [Dot. dochodzenia przed sądem pracy roszczeń kwestionujących przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę w postaci odwołania z funkcji członka zarządu]. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 11 [wkładka] s

19 PABIS Robert - Glosa do wyroku SN z r. I PK 213/03. [Dot. trybu rozwiązywania umowy o pracę z członkiem zarządu]. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 1 (wkładka) s ROMER Maria T. - Umowa na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy. Prawo Pracy 2005 nr 3 s SADLIK Ryszard - Gdy pracownik odmawia przyjęcia wypowiedzenia. Prawo Pracy 2005 nr 11 s SADLIK Ryszard - Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Prawo Pracy 2005 nr 9 s SADLIK Ryszard - Warunki formalne wypowiedzenia umowy o pracę. Prawo Pracy 2005 nr 7/8 s SKĄPSKI Michał - Wiek emerytalny pracownika jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Praca i ZS 2005 nr 4 s SOBCZYK Arkadiusz - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Gdańsk 2005 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ss SUPERNAK-KUBAŃSKA Agata - Odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Pr.Nauk.UŚl.Prawo Pracy 2005 nr 16 s ŚWIĄTKOWSKI Andrzej - Glosa do wyroku SN z r. I PK 139/02. [Dot. klauzuli konkurencyjnej w umowie o pracę]. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 3 (wkładka) s WALCZAK Krzysztof - Umowa na zastępstwo - czy można ją kwestionować ze względu na niezgodność z prawem europejskim? Monitor Prawa Pracy 2005 nr 3 s WYPYCH-ŻYWICKA Alina - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 809/00. [Dot. konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę]. Praca i ZS 2005 nr 5 s CAJSEL Wiktor - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 370/00. [Dot. przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę]. Monitor Prawniczy 2004 nr 11 s CAJSEL Wiktor - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 32/01. [Dot. umowy o pracę z zagranicznym sportowcem zawartej bez zgody urzędu pracy; zobowiązania klubu sportowego do załatwienia legalności jego zatrudnienia]. OSP 2004 nr 11 poz CAJSEL Wiktor - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 370/00. [Dot. przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę]. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 1 (wkładka) s CAJSEL Wiktor - Glosa do wyroku SN z r. I PK 40/02. [Dot. zastrzeżenia w umowie o pracę wymogu formy pisemnej dokonywanych zmian]. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 11 (wkładka) s CIUPA Sławomir W. - Umowa o pracę z twórcą programu komputerowego. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 10 s

20 HAJN Zbigniew - Nietypowe umowy o pracę. W: Europeizacja polskiego prawa pracy. Red. Walerian Sanetra. Warszawa 2004, s JACKOWIAK Urszula - Terminowe umowy o pracę a ochronna funkcja prawa pracy. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 4 s KOCZUR Sebastian - Zakres przedmiotowy pojęcia przestępstwo w art pkt 2 kodeksu pracy. Stud. z Zakresu Prawa Pracy i Polit. Społ. t.7: 2003/2004 s KOZAKIEWICZ Agnieszka - Stosunki pracy w konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Kwart.Prawa Prywat nr 4 s KUŹNIAR Jerzy - Długotrwała choroba jako podstawa niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Praca i ZS 2004 nr 2 s LISZCZ Teresa - Glosa do uchwały SN z r. III PZP 17/02. [Dot. skutków oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę złożonego pracownikowi za pomocą faksu]. OSP 2004 nr 9 poz. 109 p. MAREK Andrzej - Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę z winy pracodawcy. Służba Pracown nr 7 s MAREK Andrzej - Zakaz konkurencji w ramach umowy o pracę. Służba Pracown nr 4 s MAREK Andrzej - Reglamentacja umów o pracę zawartych na czas określony. Służba Pracown nr 9 s MAREK Andrzej - Miejsce wykonywania pracy - ważny składnik umowy. Służba Pracown nr 3 s MIK Arkadiusz - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - terminy przed Sądem Pracy. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 12 [dodatek Procesowe Prawo Pracy] s NIEDOŚPIAŁ Michał - Glosa do orzeczenia SN z r. I PKN 474/00. [Dot. rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pod warunkiem zawieszającym]. Jurysta 2004 nr 10 s PATULSKI Władysław - Świadczenie pracy w ramach umowy zlecenia. Analiza porównawcza do umowy o pracę. Zesz.Nauk.WSHiP Prawo 2003 nr 8 s POKRZYWNIAK Jakub - Glosa do uchwały SN z r. III PZP 15/02. [Dot. kosztów zastępstwa prawnego w sprawie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę]. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 4 (wkładka) s PORTALSKA Anna, PORTALSKI Roman - Zmiany przepisów dotyczące treści umowy o pracę oraz obowiązków informowania pracowników. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 3 s

21 ROMER Maria T. - Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Prawo Pracy 2004 nr 6 s ROMER Maria T. - Jak rozstać się z pracownikiem bez naruszenia prawa. Prawo Pracy 2004 nr 4 s SADLIK Ryszard - Umowy pracownicze w jednoosobowej spółce z o.o. Prawo Pracy 2004 nr 12 s SADLIK Ryszard - Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Prawo Pracy 2004 nr 12 s SADLIK Ryszard - Odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. Prawo Pracy 2004 nr 5 s SADLIK Ryszard - Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy. Prawo Pracy 2004 nr 4 s SADLIK Ryszard - Kiedy sąd może nie przywrócić pracownika do pracy. Prawo Pracy 2004 nr 6 s SALWA Zbigniew - Glosa do uchwały 7 sędziów SN z r. III PZP 20/02. [Dot. ustalania długości okresu wypowiedzenia zależnie od sumy okresów zatrudnienia u danego pracodawcy]. OSP 2004 nr 6 poz. 81. SKĄPSKI Michał - Glosa do wyroku SN z r. I PK 305/02. [Dot. dopuszczalności uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę wyłącznie osiągnięciem wieku emerytalnego]. OSP 2004 nr 12 poz SOBCZYK Arkadiusz - Nowelizacja prawa pracy w zakresie umownego stosunku pracy. Stud. z Zakresu Prawa Pracy i Polit. Społ. t.7: 2003/2004 s STRUSIŃSKA-ŻUKOWSKA Jolanta - Stan nieczynny i ustanie nauczycielskiego stosunku pracy. Prawo Pracy 2004 nr 12 s STRUSIŃSKA-ŻUKOWSKA Jolanta - Trzecia umowa o pracę - już bezterminowa. Prawo Pracy 2004 nr 10 s SZEWCZYK Helena - Charakter prawny umowy na czas wykonania określonej pracy. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 8 s ŚWIĄTKOWSKI Andrzej - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 726/00. [Dot. niespełnienia oczekiwań pracodawcy jako przyczyny wypowiedzenia]. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 3 (wkładka) s ŚWIĄTKOWSKI Andrzej - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 449/00. [Dot. nieobecności pracownika jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę]. PiP 2004 nr 1 s

22 ŚWIĄTKOWSKI Andrzej - Glosa do uchwały SN z r. III PZP 17/02. [Dot. formy i skuteczności doręczenia pracownikowi pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę]. Palestra 2004 nr 3/4 s Umowa o pracę na czas określony - jej rola i znaczenie w kreowaniu stosunków pracy. Materiały konferencyjne. Red. Elżbieta Wichrowska-Janikowska. Łódź 2004 Agencja Master, Biuro RPO ss. 52 (wybór referatów) Autorzy: - ROMER Teresa - Umowa na czas określony w orzecznictwie Sądu Najwyższego (s ) -TOMCZYK Anna - Problemy związane z funkcjonowaniem umowy o pracę na czas określony w praktyce Państwowej Inspekcji Pracy (s ) -WICHROWSKA-JANIKOWSKA Elżbieta - Umowa o pracę na czas określony i na zastępstwo - jej wpływ na kształtowanie rynku pracy - na podstawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich (s. 7-14) WYPYCH-ŻYWICKA Alina - Glosa do wyroku SN z r. PKN 461/00. [Dot. zasadności wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę; kryteriów doboru pracowników do zwolnienia]. OSP 2004 nr 3 poz. 31. WYPYCH-ŻYWICKA Alina - Wątpliwości wokół art kodeksu pracy. Praca i ZS 2004 nr 11 s BARAN Krzysztof - Glosa do wyroku SN z r. I PKN 435/00. [Dot. charakteru prawnego Pakietu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych, pracowniczych i związkowych pracowników Domów Towarowych SA w W.]. OSP 2003 nr 6 poz. 82. CAJSEL Wiktor - Problematyka wykładni oświadczeń woli na przykładzie umowy o pracę zawartej na czas określony. Praktyka. Monitor Prawniczy 2003 nr 18 s CUDOWSKI Bogusław - Zbiorowe zawieszenie treści umownych stosunków pracy. W: Prawo pracy a bezrobocie. Red. Ludwik Florek. Warszawa 2003, s DRZEWIECKA Ewa - Zakaz dopisany do umowy o pracę. Rzeczposp nr 215. FRĄCZEK Monika - Umowa o pracę na czas określony. Cz Służba Pracown nr 1 s ; nr 2 s GERSDORF Małgorzata - Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu postanowień umów o pracę w polskim porządku prawnym. Praca i ZS 2003 nr 1 s KISIELEWICZ Karolina - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Prawo Pracy 2003 nr 4 s KUBOT Zdzisław - Umowa o pracę na zastępstwo. Praca i ZS 2003 nr 2 s KUBOT Zdzisław - Zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Zakazy i dozwolenia. Wrocław 2003 Klemar ss MAJEWSKA Renata - Umowa pierwsza, umowa trzecia. Gdy zatrudnienie na czas określony staje się bezterminowe. Rzeczposp nr 288.

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę krótko scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy. 2. Proszę omówić kwestię dopuszczalności umowy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Helga Oberloskamp, Jerzy Oniszczuk,

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE

EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE KOMENTARZ redakcja naukowa Kamil Antonów Kamil Antonów Marcin Bartnicki Bartosz Suchacki Marcin Zieleniecki Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Patulski Grzegorz Orłowski KODEKS PRACY 2014 KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Patulski Grzegorz Orłowski KODEKS PRACY 2014 KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Patulski Grzegorz Orłowski KODEKS PRACY 2014 KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW Autorzy: dr Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne Literatura ogólna: W. Adamiecki, Rola instytucji ubezpieczeniowych w akcji zapobiegania wypadkom przy pracy, Warszawa 1934; T. Bińczycka- -Majewska, Charakterystyka i zakres

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Praktyczny poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER

Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr 7 8 lipiec - sierpień 2006 roku Wydawca Librata sp. z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 42 Zgodnie z art. 2 kp pracownikiem jest osoba

Bardziej szczegółowo

strony A5 A8 KOMENTARZ DO USTAWY Odwołanie od wypowiedzenia trzeba wnieść w ustawowym terminie

strony A5 A8 KOMENTARZ DO USTAWY Odwołanie od wypowiedzenia trzeba wnieść w ustawowym terminie gazetaprawna.pl nr 158 (2028) CZWARTEK, 16 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Pracy AA K A D R Y P R A C A U B E Z P I E C Z E N I Przewodnik Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze orzecznictwo 2014

Najważniejsze orzecznictwo 2014 Najważniejsze orzecznictwo 2014 Prawo pracy i ZUS W roczniku 2014 znajdziesz: 100 wyroków Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego Bezpośrednie relacje z sal sądowych

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2012

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2012 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 10 Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce są

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

173/10/A/2008. Bohdan Zdziennicki przewodniczący Mirosław Granat Teresa Liszcz Marek Mazurkiewicz sprawozdawca Janusz Niemcewicz,

173/10/A/2008. Bohdan Zdziennicki przewodniczący Mirosław Granat Teresa Liszcz Marek Mazurkiewicz sprawozdawca Janusz Niemcewicz, 173/10/A/2008 WYROK z dnia 2 grudnia 2008 r. Sygn. akt P 48/07 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki przewodniczący Mirosław Granat Teresa Liszcz Marek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 3 (21) Spis treści 1 Wybrane uprawnienia osób niepełnosprawnych Aleksandra Kępniak 11 Prawne aspekty wypadków przy pracy Grażyna Ślawska 22

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. Preambuła (skreślona) DZIAŁ PIERWSZY - PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział I - Przepisy wstępne

KODEKS PRACY. Preambuła (skreślona) DZIAŁ PIERWSZY - PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział I - Przepisy wstępne KODEKS PRACY Preambuła (skreślona) DZIAŁ PIERWSZY - PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I - Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

DYSKRYMINACJA I MOBBING

DYSKRYMINACJA I MOBBING DYSKRYMINACJA I MOBBING w zatrudnieniu Karolina K dziora Krzysztof Âmiszek 2. wydanie PRAWO DLA FIRM PRAWO DLA FIRM DYSKRYMINACJA I MOBBING w zatrudnieniu Polecamy w serii: Jacek Âwieca WINDYKACJA. ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka Spis treœci Charakter odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy a deliktowy reżim odpowiedzialności cywilnej 2 Wojciech Ostaszewski Studia i opracowania Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH pod redakcją Kamila Antonowa Kamil Antonów Marcin Bartnicki Bartosz

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Przygotowanie do rozprawy CASEBOOK Piotr Borkowski, Kamil Grzesik, Krzysztof Hejosz, Wiesława Kuberska, Maria

Bardziej szczegółowo