ALARMOWY AUTOMAT TELEFONICZNY DIAL 07M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALARMOWY AUTOMAT TELEFONICZNY DIAL 07M"

Transkrypt

1 ALARMOWY AUTOMAT TELEFONICZNY DIAL 07M INSTRUKCJA U YTKOWANIA I INSTALACJI SPIS TREŒCI

2 SPIS TREŒCI... 0 WSTÊP... 2 Budowa i przeznaczenie automatu... 2 INSTALACJA DIALERA... 2 Pod³¹czenie zasilania... 2 Pod³¹czenie linii telefonicznej... 2 Pod³¹czenie linii wejœciowych... 2 Pod³¹czenie linii wyjœciowych PGM1 i PGM Za³¹czenia napiêcia zasilania Reset pamiêci EEPROM... 3 Ustawienia domyœlne (fabryczne) pamiêci EEPROM... 3 Ustawienia domyœlne... 3 Sygna³y Akustyczne... 3 Heksadecymalny (szesnastkowy) system zapisu liczb... 4 WskaŸniki LED... 5 WskaŸnik LED TEL. (... 5 PRZYGOTOWANIE DIALERA DO PRACY... 5 DZIA ANIE DIALERA... 5 Tryb DOZÓR... 5 Tryb ALARM... 5 KASOWANIE ALARMU... 6 POWIADAMIANIE TELEFONICZNE... 6 ZESTAWIANIE PO CZENIA TELEFONICZNEGO... 6 DETEKCJA ZG OSZENIA (PODNIESIENIA S UCHAWKI) WYWO YWANEGO ABONENTA... 6 WY CZENIE DETEKCJI ZG OSZENIA ABONENTA TRANSMISJA KOMUNIKATU W CIEMNO... 6 WYWO ANIE TELEFONICZNE DIALERA Z ZEWN TRZ... 7 FUNKCJA PODWÓJNEGO WYWO ANIA (skr. Funkcja PW )... 7 KODY DIALERA... 7 PROGRAMOWANIE... 7 ZASADY PROGRAMOWANIA NUMERÓW TELEFONICZNYCH... 7 PROGRAMOWANIE U YTKOWNIKA... 8 PROGRAMOWANIE INSTALATORA... 9 DANE TECHNICZNE ZASADY GWARANCJI ILUSTRACJE... 12

3 WSTÊP Budowa i przeznaczenie automatu Alarmowy Automat Telefoniczny (dialer) jest urz¹dzeniem przeznaczonym do automatycznego przesy³ania informacji o wyst¹pieniu sytuacji alarmowej (po ar, w³amanie itp.). Dialer DIAL07M posiada mo liwoœæ przesy³ania wiadomoœci w postaci komunikatu s³ownego do oœmiu abonentów telefonicznych oraz komunikatu tekstowego do dwóch abonentów systemu przywo³awczego (PAGER). Wszystkie parametry konfiguruj¹ce pracê urz¹dzenia oraz s³owny komunikat alarmowy s¹ zapisane w pamiêciach typu EEPROM i nie s¹ tracone przy zaniku zasilania. DIAL 07M umo liwia: zapis alarmowego komunikatu s³ownego o czasie trwania 15 sek., zapis komunikatów s³ownych o stanie za³¹czenia i wy³¹czenia trybu dozoru, powiadomienie do oœmiu abonentów telefonicznych, powiadomienie do dwóch abonentów systemu przywo³awczego, tonowe (DTMF) i dekadowe (PULSE) wybieranie numeru telefonicznego, wywo³anie telefoniczne dialera z zewn¹trz i uzyskanie informacji s³ownej o stanie dozoru, nadzór nad napiêciem w linii telefonicznej i sygnalizacjê jego braku. DIAL 07M posiada: kod g³ówny umo liwiaj¹cy kasowanie alarmu oraz programowanie urz¹dzenia, kod u ytkownika umo liwiaj¹cy jedynie kasowanie alarmu, kod instalatora umo liwiaj¹cy konfigurowanie dialera, wejœcie alarmowe zw³oczne (linia A1) wejœcie alarmowe natychmiastowe typu H24 (linia A2) wejœcie steruj¹ce dozorem wejœcia A1 oraz umo liwiaj¹ce skasowanie alarmu (linia A3) dwutorowy mechanizm detekcji podniesienia s³uchawki przez wywo³ywanego abonenta wyjœcie sygnalizuj¹ce alarm (PGM1) wyjœcie sygnalizuj¹ce brak napiêcia w linii tel. (PGM2) wbudowany mikrofon pojemnoœciowy wyjœcie s³uchawkowe z mo liwoœci¹ pods³uchu linii telefonicznej INSTALACJA DIALERA Dialer nale y zawiesiæ na pionowym fragmencie konstrukcji (œciany), z dala od Ÿróde³ ciep³a i wilgoci. Wszystkie po³¹czenia elektryczne nale y wykonaæ przed za³¹czeniem napiêcia zasilania. Po zaprogramowaniu dialera zaleca siê przeprowadzenie symulacji akcji alarmowej i sprawdzenie skutecznoœci powiadamiania w praktyce. Pod³¹czenie zasilania Przewody zasilaj¹ce dialer nale y pod³¹czyæ do zacisków oznaczonych +/- 12Vdc. Dialer wymaga zasilania napiêciem sta³ym w granicach od 11 do 15 Vdc. Uk³ad zasilania dialera jest zabezpieczony bezpiecznikiem elektronicznym typu polimerowego i nie wymaga wymiany po zadzia³aniu. Urz¹dzenie pierwszy raz pod³¹czone do zasilania, zg³asza siê ustawieniami domyœlnymi (fabrycznymi) konfiguracji i bez nagranych komunikatów s³ownych. Pod³¹czenie linii telefonicznej Liniê telefoniczn¹ nale y doprowadziæ do zacisków dialera oznaczonych opisem LINE. Pozosta³e urz¹dzenia korzystaj¹ce z linii telefonicznej powinny zostaæ pod³¹czone do zacisków TEL. Takie pod³¹czenie gwarantuje, e urz¹dzenia pod³¹czone do zacisków TEL. nie mog¹ zak³óciæ wspó³pracy dialera z lini¹ telefoniczn¹. Urz¹dzenia korzystaj¹ce z linii telefonicznej mog¹ byæ równie pod³¹czone równolegle z dialerem to znaczy do zacisków LINE, lecz w tym przypadku mog¹ one zak³óciæ lub nawet zablokowaæ wspó³pracê dialera z lini¹ telefoniczn¹ i przez to uniemo liwiæ powiadamianie o alarmie. Pod³¹czenie linii wejœciowych Dialer posiada trzy wejœcia A1, A2 i A3. Wejœcia A1 i A2 s¹ wejœciami alarmowymi natomiast wejœcie A3 umo liwia blokowanie dozoru linii A1 oraz kasowanie alarmu. Wszystkie wejœcia dialera maj¹ identyczn¹ strukturê elektryczn¹. Ka de z nich mo na skonfigurowaæ jako NO lub jako NC. Wejœcia alarmowe zwykle wyzwala siê stykiem lecz mo na równie wyzwoliæ przez podanie odpowiedniego poziomu napiêcia. Liniê zaprogramowan¹ jako NO mo na wyzwoliæ przez podanie minusa zasilania natomiast liniê NC przez podanie plusa zasilania lecz w tym ostatnim przypadku wejœcie linii nale y wczeœniej na sta³e po³¹czyæ z minusem zasilania rezystorem o wartoœci z zakresu od 0.5 do 2KΩ. Wejœcie A1. Wejœcie A2. Wejœcie A3. Wejœcie to jest zw³ocznym wejœciem alarmowym. Wyzwolenie tego wejœcia powoduje po up³ywie zw³oki na wejœcie do alarmu przejœcie dialera to trybu alarmu. Nadzór tego wejœcia nie funkcjonuje gdy dialer jest w trybie programowania oraz gdy linia A3 jest w stanie wyzwolenia. Wejœcie to jest natychmiastowym (bezzw³ocznym) wejœciem alarmowym typu H24. Dialer dozoruje to wejœcie bez wzglêdu na stan linii A3. Dozór tej linii nie funkcjonuje w trybach programowania. Wejœcie to bêd¹c w stanie wyzwolenia blokuje dozór linii A1. Chwilowe wyzwolenie tego wejœcia podczas alarmu powoduje jego skasowanie. Pod³¹czenie linii wyjœciowych PGM1 i PGM2 Wyjœcia te s¹ uniwersalnymi wyjœciami typu otwarty kolektor o obci¹ alnoœci 1A dc. Normalnie wyjœcia te znajduj¹ siê w stanie wy³¹czenia (co odpowiada stanowi wysokiej impedancji). W stanie za³¹czenia wyjœcia te podaj¹ potencja³ minusa zasilania. Do wyjœcia programowalnego mo e byæ do³¹czony potencja³ maksimum +24V wzglêdem minusa zasilania dialera. Wyjœcia programowalne s¹ zabezpieczone przed przepiêciami i mog¹ bez dodatkowych elementów wykonawczych (przekaÿników) sterowaæ za³¹czeniem wiêkszoœci popularnych typów sygnalizatorów alarmowych. Wyjœcie PGM1. Wyjœcie to zostaje ka dorazowo za³¹czane w momencie wejœcia dialera do trybu alarmu. Wy³¹czeniewyjœcia nastêpuje z chwil¹ skasowania alarmu lub po up³ywie trzech minut od momentu wejœcia alarmu. Gdy alarm zosta³ wywo³any poprzez wprowadzenie komendy antynapadowej, wyjœcie PGM1 nie zostaje za³¹czone. (komenda anynapadowa patrz punkt Tryb ALARM )

4 Wyjœcie PGM2. Wyjœcie to zostaje za³¹czane gdy dialer rozpozna zanik napiêcia w linii telefonicznej trwaj¹cy d³u ej ni 3 minuty. Wy³¹czenie wyjœcia nastêpuje z chwil¹ powrotu napiêcia w linii telefonicznej. Za³¹czenia napiêcia zasilania Reset pamiêci EEPROM Ka dorazowo po w³¹czeniu zasilanie dialer testuje po³o enie zwory Z1. W przypadku gdy jest ona umieszczona na pozycji EEPROM RESET dialer kasuje wszystkie aktualne ustawienia w pamiêci EEPROM i nadaje im wartoœci domyœlne (fabryczne) po czym wchodzido trybu dozoru. W przypadku gdy po za³¹czeniu zasilania zwora Z1 znajduje siê na pozycji NORMAL POSITION dialer omija proces resetu pamiêci EEPROM i przechodzi bezpoœrednio do trybu dozoru. Uwaga! Po wykonaniu resetu pamiêci EEPROM zworê Z1 nale y umieœciæ ponownie na pozycji DEFAULT POSITION. Ustawienia domyœlne (fabryczne) pamiêci EEPROM W procesie produkcji dialera do pamiêci EEPROM wpisywany jest zestaw parametrów który nosi nazwê ustawieñ domyœlnych (fabrycznych). Ustawienia te ulegaj¹ modyfikacjom w procesie programowania dialera lub jego konfiguracji. Powrót do ustawieñ domyœlnych mo na wykonaæ dowoln¹ iloœæ razy poprzez wykonanie procedury Reset pamiêci EEPROM. Reset pamiêci EEPROM zwykle przeprowadza siê w przypadku utraty wczeœniej zaprogramowanych kodów dialera lub w celu usuniêcia problemu technicznego B³¹d pamiêci EEPROM. Ustawienia domyœlne Typ linii A1 :NO / Wolna Typ linii A2 :NO / Wolna Typ linii A3 :NO / Wolna Czas zw³oki na wejœcie do alarmu :0 sekund Opcje telefonowania 1 :Czas oczekiwania na sygna³ DT max. 4 sek. / Nie wybieraj numeru przy braku DT Opcje telefonowania 2 :Impulsowe wybieranie numeru (PULSE) / Czekaj na zg³oszenie abonenta. Iloœæ sygna³ów wywo³ania przy wywo³aniu tel. z zewn¹trz :0 (funkcja wy³¹czona) Czas dla funkcji podwójnego wywo³ania (PW) :0 minut (funkcja wy³¹czona) Komunikat o za³¹czonym dozorze linii A1 :brak komunikatu Komunikat o wy³¹czonym dozorze linii A1 :brak komunikatu Komunikat alarmowy :brak komunikatu Komunikat do stacji systemu przywo³awczego (PAGER) :brak komunikatu Kod u ytkownika :1111 Kod g³ówny :0000 Kod instalatora :1234 Sygna³y Akustyczne W trakcie obs³ugi dialera mog¹ pojawiæ siê nastêpuj¹ce sygna³y akustyczne: NAZWA SYGNA U SYMBOL SYGNA U Sygna³ b³êdu (-) Sygna³ b³êdu kody identyczne (- -) Sygna³ zachêty (** **) Sygna³ zakoñczenia operacji (*** ***) JEGO INTERPRETACJA Jeden d³ugi sygna³ o czasie trwania ok. 2 sek. Pojawienie siê tego sygna³u informuje o b³êdzie programowania lub wykonaniu niedozwolonej operacji. Sygna³ ten pojawia siê równie po wprowadzeniu b³êdnego kodu. Dwa d³ugie sygna³y. Sygna³ ten pojawia siê przy próbie zaprogramowania kodu o postaci identycznej z innym ju zaprogramowanym wczeœniej kodem. Dwie serie po dwa krótkie sygna³y. Sygna³ zachêty informuje o tym, e dialer oczekuje na wprowadzenie dalszej czêœci komendy lub kodu. Dwie serie po trzy krótkie sygna³y. Sygna³ zakoñczenia operacji informuje, e dialer zrozumia³ i wykona³ wydane polecenie.

5 Heksadecymalny (szesnastkowy) system zapisu liczb W odniesieniu do niektórych funkcji urz¹dzenia zastosowano HEXADECYMALNY system zapisu liczb (w skrócie HEX). W systemie tym cyfra mo e przybieraæ postaæ z zakresu 0,1 9 lub literê A, B, C, D, E i F. Sposób interpretacji oraz metodê programowania liczb w systemie HEX wyjaœnia tabela. CYFRA W SYSTEMIE DEC. (DZIESIÊTNYM). CYFRA W SYSTEMIE HEX. (SZESNASTKOWYM) SPOSÓB PROGRAMOWANIA (KLAWISZE) SPOSÓB PREZENTACJI NA WSKA NIKACH LED 1 1 [1] 2 2 [2] 3 3 [3] 4 4 [4] 5 5 [5] 6 6 [6] 7 7 [7] 8 8 [8] 9 9 [9] 10 A [*][0][*] 11 B [*][1][*] 12 C [*][2][*] 13 D [*][3][*] 14 E [*][4][*] 15 F [*][5][*] 0 0 [0] Rysunek ten symbolizuje migaj¹ce wszystkie wskaÿniki LED

6 WskaŸniki LED. Dialer posiada piêæ wskaÿników LED z których cztery s³u ¹ do sygnalizacji stanu pracy dialera lub s¹ wykorzystywane podczas programowania. WskaŸniki te posiadaj¹ nazwy ALARM [1], [DOZÓR][2], PROGRAM.[4] oraz TEST[8]. Cyfry przy wskaÿnikach led umo liwiaj¹ ³atw¹ interpretacjê cyfr w systemie HEX. Sposób interpretacji stanów œwiecenia wskaÿników LED: Œwieci LED: ALARM Dialer jest w trakcie alarmu. Œwieci LED: DOZÓR Dialer dozoruje wejœcia alarmowe A1 i A2 Pulsuje LED: DOZÓR Linia A3 jest w stanie wyzwolenia, dialer dozoruje tylko liniê A2, dozór linii A1 jest wy³¹czony. Pulsuje LED: ALARM Œwiec¹ obydwa wskaÿniki LED: ALARM i DOZÓR Œwieci LED: PROGRAM. Dialer by³ w stanie alarmu, który nie zosta³ do tej pory skasowany ani przez podanie odpowiedniego kodu ani przy pomocy linii A3. Dialer rozpozna³ wyzwolenia wejœcia alarmowego A1 i jest obecnie w trakcie odliczania zw³oki na wejœcie do alarmu. Skasowanie alarmu w trakcie trwania tej zw³oki zapobiega rozpoczêciu akcji powiadamiania telefonicznego oraz sygnalizacji alarmu na wyjœciu PGM1. Dialer jest w trybie programowania u ytkownika. Œwieci LED: TEST Dialer rozpozna³ istnienie co najmniej jednego problemu technicznego. Pulsuje LED: TEST. Od momentu ostatniego odczytu rodzaju problemu technicznego (funkcja [*][1]) dialer rozpozna³ nowy problem techniczny. Œwieci LED: PROGRAM. oraz TEST Dialer jest w trybie konfiguracji. W trybie programowania wskaÿniki LED wykorzystywane s¹ dodatkowo do wizualizacji wprowadzanych wartoœci parametrów. WskaŸnikom LED przyporz¹dkowane s¹ liczby 1,2,4 i 8. Odczyt wskazywanej przez wskaÿniki LED liczby HEX. uzyskuje siê poprzez dodanie cyfr umieszczonych przy zapalonych wskaÿnikach LED. Cyfra zero jest sygnalizowana pulsowaniem wszystkich wskaÿników LED. Przyk³ad odczytu wartoœci cyfry wskazywanej w kodzie HEX. Œwieci wskaÿnik PROGRAM.[4] i TEST. [8] WskaŸnikowi TEST odpowiada liczba 8 a wskaÿnikowi PROGRAM. liczba 4, prezentowana liczba HEX. ma zatem wartoœæ 8+4=12 co nale y interpretowaæ jako cyfrê C w systemie HEX. WskaŸnik LED TEL. ( Oprócz wymienionych wskaÿników LED dialer posiada jeszcze jeden (pi¹ty) wskaÿnik LED oznaczony symbolem telefonu. Œwiecenie tego wskaÿnika oznacza, e dialer jest w trakcie ³¹cznoœci telefonicznej i zajmuje liniê telefoniczn¹. PRZYGOTOWANIE DIALERA DO PRACY W celu przygotowania dialera do pracy nale y po wykonaniu po³¹czeñ elektrycznych wejœæ do trybu programowania instalatora i ustawiæ parametry konfiguruj¹ce sposób pracy dialera a nastêpnie przejœæ do trybu programowania u ytkownika i dokonaæ niezbêdnych dodatkowych operacji programuj¹cych. DZIA ANIE DIALERA Tryb DOZÓR Dialer bêd¹c w stanie dozoru nadzoruje liniê alarmow¹ A1 oraz liniê A2. Pojawienia siê na wejœciu A1 stanu wyzwolenia powoduje rozpoczêcie odliczania zw³oki na wejœcie do alarmu i po jej up³ywie przejœcie dialera do stanu alarmu. Wyzwolenie wejœcia A2 powoduje natychmiastowe przejœcie dialera do stanu alarmu. Stan dozoru sygnalizowany jest œwieceniem wskaÿnika LED DOZÓR. Jeœli wejœcie A3 znajduje siê w stanie wyzwolenia to dozór wejœcia A1 zostaje wy³¹czony. Zablokowanie dozoru linii A1 jest sygnalizowane pulsowaniem wskaÿnika DOZÓR. W przypadku gdy dozór linii A1 jest wy³¹czony to podczas ³¹cznoœci telefonicznej zestawionej z zewn¹trz dialer odtwarza komunikat o wy³¹czonym dozorze. Stan linii A3 nie ma wp³ywu na dozór wejœcia A2. Tryb ALARM Wejœcie do trybu alarmu nastêpuje w wyniku rozpoznania stanu wyzwolenia wejœcia alarmowego lub mo e nast¹piæ z klawiatury dialera w wyniku wprowadzenia komendy antynapadowej. W stanie alarmu dialer wykonuje po³¹czenia telefoniczne z numerami umieszczonymi na liœcie telefonów alarmowych oraz za³¹cza na czas 3 minut wyjœcie PGM1. Je eli alarm zosta³ wywo³any z klawiatury urz¹dzenia poprzez wprowadzenie komendy antynapadowej to wyjœcie PGM1 normalnie sygnalizuj¹ce alarm nie zostaje za³¹czone. Wprowadzenie komendy

7 antynapadowej nastêpuje poprzez wprowadzenie kodu g³ównego lub kodu u ytkownika powiêkszonego lub pomniejszonego o 1 na ostatniej pozycji. Przyk³ad wprowadzenia komendy antynapadowej: [Kod g³ówny+1][#] [Kod g³ówny-1][#] [Kod u ytkownika+1][#] [Kod u ytkownika-1][#] Wszystkie te komendy uruchamiaj¹ akcjê powiadamiania telefonicznego cichego tzn. bez za³¹czania wyjœcia PGM1. Uwaga! Po zakoñczeniu akcji powiadamiania telefonicznego dialer samoczynnie wraca do trybu dozoru i jest gotowy do przyjêcia nastêpnego alarmu. KASOWANIE ALARMU Skasowanie alarmu powoduje przerwanie akcji powiadamiania telefonicznego oraz skasowanie alarmu na wyjœciu PGM1. Po skasowaniu alarmu led ALARM przestaje pulsowaæ. Alarm mo e byæ skasowany z klawiatury dialera poprzez komendy: [Kod G³ówny] [#] [Kod U ytkownika] [#] [Kod G³ówny] [*] [#] lub poprzez chwilowe wyzwolenie linii A3. W zale noœci od tego czy linia A3 jest skonfigurowana jako linia wolna czy jako linia szybka minimalny czas wyzwolenia wejœcia A3 wynosi 2 lub 0.2 sekundy. Uwaga! Dialer dopuszcza trzy próby wprowadzenia kodu. Trzecia nieudana próba powoduje zablokowanie klawiatury na czas 1 min. Dialer podczas wprowadzania kodów lub innych manipulacji na klawiaturze nie przerywa akcji powiadamiania telefonicznego ani nie wstrzymuje dozoru wejœæ alarmowych. POWIADAMIANIE TELEFONICZNE Dialer d¹ y do uzyskania dwóch ³¹cznoœci z ka dym z zaprogramowanych abonentów telefonicznych. Po³¹czenie telefoniczne zostaje zakwalifikowane jako powiadomienie je eli dialer na podstawie analizy sygna³ów elektrycznych wystêpuj¹cych w linii telefonicznej rozpozna moment podniesienia s³uchawki przez wywo³ywanego abonenta i dokona transmisji komunikatu alarmowego. W przypadku za³¹czenia opcji Nie czekaj na zg³oszenie abonenta (Prog. Instalatora funkcja [*][6]) ka de wybranie numeru telefonicznego jest uznawane jako powiadomienie bez wzglêdu na to czy abonent podniós³ s³uchawkê czy nie. Przy za³¹czeniu tej opcji dialer wybiera ka dy numer na liœcie alarmowej tylko dwa razy (wyj¹tkiem s¹ numery abonentów systemu przywo³awczego). Po³¹czenia telefoniczne realizowane s¹ w czterech cyklach telefonowania. W ka dym cyklu telefonowania dialer wykonuje jedn¹ próbê zestawiania po³¹czenia telefonicznego z ka dym z numerów wystêpuj¹cych na liœcie alarmowej. Po³¹czenia telefoniczne realizowane s¹ wed³ug kolejnoœci ich wystêpowania na liœcie. Abonenci z którymi uzyskano dwie ³¹cznoœci zakoñczone transmisj¹ komunikatów s¹ w trakcie trwania akcji alarmowej pomijani. Numery abonentów systemu przywo³awczego s¹ wybierane w pierwszej kolejnoœci tzn. przed numerami abonentów powiadamianych komunikatem s³ownym. Do abonentów systemu przywo³awczego transmitowany jest komunikat tekstowy (patrz Prog. U ytkownika funkcja [*][9]). Zakwalifikowanie powiadomienia do abonentów systemu przywo³awczego nastêpuje z chwil¹ otrzymania sygna³u kwituj¹cego odbiór komunikatu tekstowego nadanego przez stacjê przywo³awcz¹. ZESTAWIANIE PO CZENIA TELEFONICZNEGO Po w³¹czeniu siê w liniê telefoniczn¹ dialer oczekuje na sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej (DT) a po jego rozpoznaniu przystêpuje do wybierania numeru. Po wybraniu numeru telefonicznego dialer oczekuje na zg³oszenie (podniesienie s³uchawki) wywo³ywanego abonenta a po nim dokonuje dwukrotnej transmisji komunikatu alarmowego i przechodzi do ³¹cznoœci z nastêpnym numerem alarmowym. Maksymalny czas oczekiwania na sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej (DT) podlega ustawieniu w trybie Prog. Instalatora (funkcja [*][5]) i mo e wynosiæ 4 lub 8 sek. Gdy w wymaganym czasie 4 lub 8 sek. sygna³ zg³oszenia centrali tel. nie zostanie rozpoznany dialer przechodzi do wybierania nastêpnego numeru telefonicznego. W przypadku za³¹czenia opcji Wybieraj numer pomimo braku sygna³u DT dialer bez wzglêdu na to czy rozpozna w linii tel. ww. sygna³ czy nie wybiera numer i dokonuje transmisji komunikatu. DETEKCJA ZG OSZENIA (PODNIESIENIA S UCHAWKI) WYWO YWANEGO ABONENTA Dialer ma do dyspozycji dwa mechanizmy detekcji momentu podniesienia s³uchawki telefonu przez wywo³ywanego abonenta. Pierwszy z nich polega na obserwacji zwrotnego sygna³u wywo³ania (w skr. ZSW) drugi natomiast polega na analizie biegunowoœci napiêcia zasilaj¹cego liniê telefoniczn¹. Sygna³ ZSW wystêpuje w linii telefonicznej po stronie abonenta który zestawia po³¹czenie telefoniczne (w tym przypadku jest to dialer) i oznacza e po³¹czenie zosta³o zestawione i trwa oczekiwanie na zg³oszenie wywo³ywanego abonenta (podniesienie s³uchawki). Sygna³ ZSW jest s³yszalny w s³uchawce telefonu jako echo dzwonienia telefonu u abonenta który jest wywo³ywany. Rozpoznanie zwrotnego sygna³u wywo³ania dialer interpretuje jako zestawienie po³¹czenia telefonicznego, natomiast póÿniejszy jego zanik jako zg³oszenie abonenta (podniesienie s³uchawki). Równolegle z obserwacj¹ zwrotnego sygna³u wywo³ania dialer obserwuje biegunowoœæ napiêcia w linii telefonicznej. Zmiana biegunowoœci zasilania linii telefonicznej oznacza podniesienie s³uchawki przez wywo³ywanego abonenta. Je eli dialer rozpozna zmianê biegunowoœci napiêcia zasilania linii tel. to przerywa analizê sygna³ów w linii telefonicznej i przystêpuje natychmiast do transmisji komunikatu alarmowego. Uwaga! Po³¹czenie telefoniczne w którym rozpoznano zg³oszenie wywo³ywanego abonenta poprzez jeden z opisanych powy ej mechanizmów detekcji podniesienia s³uchawki zostaje zakwalifikowane jako udane a abonent jako powiadomiony jednokrotnie. WY CZENIE DETEKCJI ZG OSZENIA ABONENTA TRANSMISJA KOMUNIKATU W CIEMNO W uzasadnionych przypadkach instalator w trakcie konfiguracji dialera mo e wy³¹czyæ dzia³anie mechanizmu detekcji zg³oszenia wywo³ywanego abonenta przez za³¹czenie opcji Nie czekaj na zg³oszenie abonenta. Za³¹czenie tej opcji powoduje bezwarunkow¹ transmisjê komunikatu alarmowego bezpoœrednio po wybraniu numeru telefonicznego. W przypadku za³¹czenia tej opcji dialer ka d¹ próbê po³¹czenia telefonicznego uznaje jako powiadomienie. Za³¹czenie tej opcji powoduje e dialer dzwoni pod ka dy z zaprogramowanych numerów alarmowych dwa razy bez wzglêdu na to czy abonent podniós³ s³uchawkê czy nie. Uwaga! W sytuacji za³¹czenia opcji Nie czekaj na zg³oszenie abonenta zaleca siê w celu zwiêkszenia pewnoœci powiadomienia zaprogramowanie tego samego numeru telefonicznego na dwóch lub wiêcej pozycjach.

8 WYWO ANIE TELEFONICZNE DIALERA Z ZEWN TRZ Dialer mo e przyjmowaæ wywo³ania telefoniczne z zewn¹trz. Instalator w konfiguracji okreœla iloœæ sygna³ów wywo³ania (dzwonków) po rozpoznaniu których dialer ma przyst¹piæ do obs³ugi wywo³ania telefonicznego (Patrz Prog. Instalatora funkcja [*][7]). Dialer po rozpoznaniu wymaganej iloœci sygna³ów wywo³ania w³¹cza siê w liniê tel. i transmituje trzykrotnie komunikat s³owny o trybie pracy w jakim siê aktualnie znajduje. Rodzaj transmitowanego komunikatu zale y od stanu linii A3. Je eli linia A3 znajduje siê w stanie wyzwolenia (dozór wejœcia A1 jest wy³¹czony) to transmitowany jest komunikat o wy³¹czeniu dozoru (Prog. Inst. funkcja [*][9][2]) natomiast gdy linia ta znajduje siê w stanie normalnym (dozór wejœcia A1 funkcjonuje normalnie) to transmitowany jest komunikat o za³¹czeniu dozoru (Prog. Inst. funkcja [*][9][1]). Je eli w trakcie ostatniego cyklu dozoru wyst¹pi³ alarm to dialer odtwarza dodatkowo komunikat alarmowy, ten sam co podczas powiadamiania o alarmie. Po transmisji komunikatów dialer automatycznie siê roz³¹cza. Transmisja komunikatu o wy³¹czeniu dozoru poprzedzana jest trzema d³ugimi sygna³ami akustycznymi (- - -) natomiast transmisja komunikatu o za³¹czonym dozorze poprzedzana jest seri¹ trzech sygna³ów akustycznych z³o onych z krótkich impulsów (*** *** ***). FUNKCJA PODWÓJNEGO WYWO ANIA (skr. Funkcja PW ) W przypadku gdy dialer rozpozna w linii telefonicznej iloœæ sygna³ów dzwonienia zgodn¹ z iloœci¹ zadeklarowan¹ w konfiguracji to bez wzglêdu na to czy funkcja podwójnego wywo³ania jest za³¹czona czy nie, w³¹cza siê w liniê telefoniczn¹ i obs³uguje wywo³anie. W przypadku gdy rozpoznana iloœæ sygna³ów dzwonienia jest mniejsza ni wartoœæ ustawiona w konfiguracji to dialer w przypadku gdy funkcji PW jest za³¹czona uruchamia proces odliczania zw³oki czasowej dla tej funkcji. Jeœli w trakcie trwania tej zw³oki czasowej dialer ponownie rozpozna sygna³y dzwonienia to nie czeka ju na wymagan¹ ich iloœæ lecz bezpoœrednio po drugim sygnale w³¹cza siê w liniê telefoniczn¹ i dokonuje obs³ugi ³¹cznoœci. Funkcja PW umo liwia udostêpnienie pierwszeñstwa w przyjêciu wywo³ania telefonicznego innym urz¹dzeniom wspólnie z dialerem pod³¹czonym do linii telefonicznej (fax. Lub automatyczna sekretarka) i powoduje e dla osób postronnych obecnoœæ dialera w linii tel. mo e byæ niezauwa alna. Uwaga! Za³¹czenie funkcji PW nastêpuje przez zaprogramowanie wartoœci zw³oki czasowej funkcji PW wiêkszej od zera (Prog. Inst. [*][7]). Wy³¹czenie funkcji PW nastêpuje przez zaprogramowanie czasu tej zw³oki na wartoœæ 000. Uwaga! Nale y pamiêtaæ e aby funkcja PW mog³a poprawnie dzia³aæ adne z pozosta³ych urz¹dzeñ korzystaj¹cych wspólnie z dialerem z linii telefonicznej nie powinno przejmowaæ wywo³ania telefonicznego po rozpoznaniu mniej ni dwóch sygna³ów wywo³ania (dzwonków) gdy uniemo liwi dialerowi przechwycenie wywo³ania telefonicznego. KODY DIALERA Dialer posiada nastêpuj¹ce kody: kod g³ówny (w skr. [KG]), kod u ytkownika (w skr. [KU]), kod instalatora (w skr. [KI]). Ka dy z tych kodów mo e mieæ d³ugoœæ od 4 do 8 cyfr. Kod g³ówny umo liwia skasowanie alarmu oraz wejœcie do trybu programowania dialera. Kod u ytkownika umo liwia jedynie skasowanie alarmu. Kod instalatora umo liwia wejœcie do trybu programowania instalatora i skonfigurowanie dialera. Uwaga! Kody musz¹ miêæ odmienne postacie. Dialer uniemo liwia zaprogramowanie dwóch kodów o tej samej postaci. W przypadku próby zaprogramowania kodu o postaci pokrywaj¹cej siê z innym ju istniej¹cym kodem dialer sygnalizuje b³¹d programowania kodu (sygna³ b³êdu - - ). PROGRAMOWANIE Dialer posiada dwa tryby programowania: tryb Programowanie u ytkownika oraz tryb Programowanie Instalatora. Do trybu Programowanie u ytkownika mo na wejœæ z trybu Dozoru lub Alarmu przez polecenie [Kod G³ówny] [*] [#]. Do trybu Programowanie Instalatora mo na wejœæ jedynie z trybu programowania u ytkownika przez polecenie [*] [0] [Kod Instalatora] [#]. Uwaga! W obydwu trybach programowania dialer nie nadzoruje linii wejœciowych ani nie odpowiada na wywo³ania telefoniczne z zewn¹trz. Je eli w trybie programowania u ytkownika lub instalatora przez okres trzech minut nie nast¹pi u ycie jakiegokolwiek klawisza dialer opuszcza aktualny tryb programowania i powraca do trybu dozoru. ZASADY PROGRAMOWANIA NUMERÓW TELEFONICZNYCH Dialer umo liwia zaprogramowanie dwóch numerów telefonicznych do stacji przywo³awczych (PAGER) oraz oœmiu numerów alarmowych do abonentów powiadamianych s³ownym komunikatem alarmowym. Ka dy z numerów mo e sk³adaæ siê z 16 cyfr. W numerze telefonicznym prócz cyfr 0, 1..9 mo na dodatkowo umieœciæ znaki specjalne. Dialer akceptuje nastêpuj¹ce znaki specjalne: ZNAK SPECJALNY SPOSÓB PROGRAMOWANIA ZNAKU HEX B [*][1][*] HEX C [*][2][*] HEX D [*][3][*] STAN WSKA NIKÓW LED FUNKCJA ZNAKU Znak ten powoduje prze³¹czenie na drugi (alternatywny) system wybierania numeru telefonicznego tzn. z DTMF na PULSE lub odwrotnie. Znak ten wprowadza przerwê 4 sekund w wybieraniu numeru telefonicznego. Po up³ywie tej przerwy dialer kontynuuje wybieranie numeru telefonicznego. Znak ten wprowadza oczekiwania na sygna³ centrali telefonicznej (DT). Zaprogramowanie tego znaku powoduje zatrzymanie procesu wybierania numeru telefonicznego do momentu pojawienia siê sygna³u DT.

9 PROGRAMOWANIE U YTKOWNIKA Wejœcie do trybu programowania u ytkownika uzyskuje siê z trybu dozoru lubtrybu alarmu przez podanie komendy: [Kod G³ówny][*][#] Po wejœciu do tego trybu dialer zapala wskaÿnik led PROGRAM. W trybie programowania u ytkownika dostêpne s¹ nastêpuj¹ce funkcje: [*] [1] [#] - Odczyt problemu technicznego. Po wejœciu do funkcji ([*][1]) dialer sygnalizuje istnienie rozpoznanych problemów technicznych poprzez za³¹czenie odpowiadaj¹cych tym problemom wskaÿników LED. Wyjœcie z funkcji nastêpuje poprzez naciœniêcie klawisza [#]. KOD PROBLEMU SPOSÓB PREZENTACJI NA WSKA NIKACH LED ZNACZENIE PROBLEMU 1 Brak napiêcia w linii telefonicznej. Problem zanika z chwil¹ powrotu napiêcia w linii tel. Rozpoznanie tego b³êdu jest sygnalizowane dodatkowo za³¹czeniem wyjœcia PGM2. 2 Brak sygna³u zg³oszenia centrali telefonicznej (sygna³ - DT). Problem znika z chwil¹ pojawienia siê sygna³u DT podczas kolejnej ³¹cznoœci telefonicznej. 4 Sygnalizacja tego problemu wskazuje na istnienie w pamiêci danych (EEPROM) b³êdów. Efektem ich wystêpowania mo e byæ z³e dzia³anie dialera. W celu usuniêcia tego problemu nale y dokonaæ resetu pamiêci EEPROM i ponownie zaprogramowaæ dialer. Gdy zabieg ten nie usunie ww. problemu dialer nale y zwróciæ do serwisu celem naprawy. 8 Sygnalizacja tego b³êdu wskazuje na b³¹d w uk³adzie pamiêci programu (ROM). W sytuacji rozpoznania tego problemu dialer nale y zwróciæ do serwisu celem wymiany uk³adu pamiêci ROM. [*] [2] [N] [Numer telefoniczny] [#] Programowanie lub kasowanie N-tego numeru alarmowego W miejscu wystêpowania litery N nale y wprowadziæ cyfrê z zakresu od 1 do 8 okreœlaj¹c¹ który z numerów bêdzie programowany. Koniec programowania numeru uzyskuje siê znakiem [#]. Ka da wprowadzona cyfra lub znak specjalny s¹ prezentowane na wskaÿnikach LED w postaci HEX. Usuniêcie numeru z listy telefonów alarmowych nastêpuje przez zaprogramowanie go jako numeru pustego. [*][2][4][ ][#] programuje czwarty numer alarmowy [*][2][N][#] kasuje N-ty alarmowy numer telefoniczny [N]=1..8 [*] [3] [N] ( [*] ) [#] - Odczyt N-tego numeru alarmowego Po wejœciu do funkcji prezentowana jest na wskaÿnikach LED pierwsza cyfra numeru telefonicznego w postaci HEX. Klawiszem [*] uzyskuje siê przejœcie do prezentacji nastêpnej cyfry numeru. Wyjœcie z funkcji nastêpuje automatycznie po wyœwietleniu ostatniej cyfry numeru telefonicznego lub mo e nast¹piæ wczeœniej po u yciu klawisza [#]. [*] [4] ( [#] ) - Nagrywanie komunikatu alarmowego. Bezpoœrednio po naciœniêciu klawisza [4] dialer rozpoczyna nagrywanie komunikatu alarmowego. Komunikat nale y nagraæ mówi¹c z odleg³oœci oko³o 20 cm od klawiatury dialera. Koniec zapisu komunikatu i wyjœcie z funkcji nastêpuje z chwil¹ wyczerpania dostêpnego czasu nagrania (15 sek.) lub mo e nast¹piæ wczeœniej po naciœniêciu klawisza [#]. [*] [5] ( [#] ) - Odczyt komunikatu alarmowego. Bezpoœrednio po naciœniêciu klawisza [5] dialer rozpoczyna odtwarzanie zapisanego w pamiêci komunikatu alarmowego. Ods³uch tego komunikatu dokonuje siê za pomoc¹ s³uchawek pod³¹czonych do wyjœcia s³uchawkowego dialera. S³uchawki musz¹ byæ wyposa one w wtyk typu mini-jack stereo o œrednicy 3,5 mm. Koniec ods³uchu i wyjœcie z funkcji nastêpuje automatycznie po odtworzeniu ca³ego komunikatu lub mo e nast¹piæ w dowolnej chwili przez u ycie klawisza [#]. [*] [6][N] [Numer telefoniczny] [#] - Programowanie lub kasowanie numerów telefonicznych do systemu przywo³awczego W miejsce znaku [N] nale y wprowadziæ cyfrê [1] lub [2] w zale noœci od tego czy programowaniu ma podlegaæ pierwszy czy drugi numer telefonu do abonenta systemu przywo³awczego. Ka da wprowadzona cyfra lub znak s¹ prezentowane na wskaÿnikach LED w postaci HEX. Usuniêcie numeru z listy telefonów alarmowych nastêpuje przez zaprogramowanie go jako numeru pustego. [*][6][2][ ][#] programuje drugi numer do abonenta systemu przywo³awczego. [*][6][1][#] kasuje pierwszy numer do abonenta systemu przywo³awczego. [*] [7] [Nowy kod g³ówny ] [#] [Nowy kod g³ówny] [#] - Programowanie kodu g³ównego.

10 Po naciœniêciu klawisza [7] programuj¹cy musi dwukrotnie wprowadziæ now¹ postaæ kodu g³ównego ka dorazowo koñcz¹c go znakiem [#]. Gdy obydwie postacie kodu s¹ identyczne nastêpuje zapamiêtanie nowego kodu, w przeciwnym przypadku nastêpuje sygnalizacja b³êdu programowania i wyjœcie z funkcji. D³ugoœæ kodu musi siê zawieraæ w granicach od 4 do 8 cyfr. Cyfry wprowadzanego kodu s¹ wyœwietlane na wskaÿnikach LED w postaci HEX. [*][7][1212][#][1212][#] programuje kod g³ówny jako 1212 [*][7][12123][#][12123][#] programuje kod g³ówny jako [*][7][121234][#][121234][#] programuje kod g³ówny jako [*][7][ ][#][ ][#] programuje kod g³ówny jako [*] [8] [Nowy kod u ytkownika] [#] [Nowy kod u ytkownika] [#] Programowanie kodu u ytkownika Programowanie kodu u ytkownika przeprowadza siê na identycznych zasadach co programowanie kod g³ównego. [*] [9] Programowanie komunikatu do systemu przywo³awczego Programowanie komunikatu tekstowego do systemu przywo³awczego realizuje siê przez wprowadzenie ci¹gu znaków z klawiatury dialera. Wprowadzone znaki s¹ transmitowane w postaci cyfr DTMF do stacji przywo³awczej. Operatorzy systemów przywo³awczych stosuj¹ ró ne algorytmy kodowania komunikatów. Kodowanie komunikatu do stacji przywo³awczej nale y przeprowadziæ zgodnie z instrukcj¹ operatora sytemu traktuj¹c klawiaturê dialera na identycznych zasadach co klawiaturê telefonu. Poni ej przedstawiono sposób programowania komunikatu zgodny z systemem POLPAGER. [*][*] - prze³¹cza klawiaturê w tryb literowy [0][*] - powrót z trybu literowego do cyfrowego, [N][*] - w trybie literowym uzyskuje lew¹ literê klawiatury, [N][#] - w trybie literowym uzyskuje praw¹ literê klawiatury, [N] - w trybie literowym uzyskuje œrodkow¹ literê, [*] - wprowadza odstêp (spacjê) w trybie cyfrowym, [0] - wprowadza odstêp (spacjê) w trybie literowym, [0][#][#] - koniec komunikatu w trybie literowym, [#] - koniec komunikatu w trybie cyfrowym, Po wejœciu do funkcji klawiatura znajduje siê w trybie cyfrowym wprowadzania znaków. Komunikat mo e zawieraæ maksymalnie 128 znaków. [*] [0] [Kod instalatora][#] - Wejœcie do trybu programowania instalatora Po wprowadzeniu tej komendy dialer wchodzi do trybu programowania instalatora. Tryb programowania instalatora sygnalizowany jest œwieceniem wskaÿników LED PROGRAM. oraz TEST. [*] [#] Wyjœcie z trybu programowania Po wydaniu tej komendy dialer opuszcza tryb programowania u ytkownika i wchodzi do trybu dozoru. PROGRAMOWANIE INSTALATORA W trybie tym dokonuje siê konfiguracji dialera. Wejœcie do trybu programowania instalatora odbywa siê wy³¹cznie z trybu programowania u ytkownika i nastêpuje w wyniku podania komendy [*] [0] [Kod Instalatora] [#]. Po wejœciu do trybu programowania instalatora dialer zapala wskaÿniki led PROGRAM. oraz TEST. W trybie programowania instalatora dostêpne s¹ nastêpuj¹ce funkcje: [*][1][N][#] Typ wejœcia A1 W miejscu litery [N] nale y wprowadziæ cyfrê [1],[2],[4] lub [8]. Po wejœciu do funkcji œwieci wskaÿnik led odpowiadaj¹cy opcji aktualnie za³¹czonej. Programuj¹cy naciskaj¹c odpowiedni klawisz (1,2,4 lub 8) dokonuje zmiany opcji. Automatycznie po za³¹czeniu nowej opcji zostaje zapalony odpowiadaj¹cy jej wskaÿnik led. Wyjœcie z funkcji i zapamiêtanie zmian uzyskuje siê przez naciœniêcie klawisza [#]. Znaczenie opcji: [1]- Linia typu NO/WOLNA [2]- Linia typu NC/WOLNA [4]- Linia typu NO/SZYBKA [8]- Linia typu NC/SZYBKA [*][1][2][#] programuje liniê A1 jako liniê typu NC/WOLNA.

11 UWAGA! Linia wolna wymaga w celu wyzwolenia impulsu o czasie trwania d³u szym ni 2 sek. natomiast linia szybka wymaga impulsu o czasie trwania d³u szym ni 0.2 sek. [*][2][N][#] Typ wejœcia A2 Programowanie na identycznych zasadach jak dla wejœcia A1. [*][3][N][#] Typ wejœcia A3 Programowanie na identycznych zasadach jak dla wejœcia A1. [*][4][XYZ][#] Czas zw³oki na wejœcie do alarmu Zw³oka ta dotyczy tylko linii wejœciowej A1. Wartoœæ wpisana w miejsce znaków [XYZ] mo e siê zawieraæ w przedziale od 0 do 255 i oznacza czas zw³oki w sekundach. Po wejœciu do funkcji pulsuje wskaÿnik PROGRAM. Programuj¹cy wpisuje cyfry, ka dorazowo po wprowadzeni u kolejnej cyfry dialer prezentuje j¹ na wskaÿnikach LED. Po wprowadzeniu cyfry trzeciej (Z) nale y wyjœæ z funkcji naciskaj¹c kl awisz [#]. Zaprogramowanie wartoœci [XYZ]=[000] powoduje e wejœcie do alarmu nastêpuje natychmiast po rozpoznaniu wyzwolenia wejœcia alarmowego A1. [*][4][120][#] - ustawia zw³okê na wejœcie do alarmu równ¹ 120 sekund. [*][4][012][#] - ustawia zw³okê na wejœcie do alarmu równ¹ 12 sekund. [*][4][12][#] - ustawia zw³okê na wejœcie do alarmu równ¹ 12 sekund. [*][5][N][#] Opcje telefonowania 1 Po wejœciu do funkcji œwieci wskaÿnik led odpowiadaj¹cy opcji aktualnie za³¹czonej. Programuj¹cy naciskaj¹c odpowiedni klawisz [1],[2],[4] lub [8]) dokonuje wyboru nowej opcji. Automatycznie po za³¹czeniu nowej opcji zostaje zapalony odpowiadaj¹cy jej wskaÿnik led. Wyjœcie z funkcji i zapamiêtanie zmian uzyskuje siê przez naciœniêcie klawisza [#]. Znaczenie opcji: [1] - Czas oczekiwania na sygna³ DT 4 sek./ Nie wybieraj numeru gdy brak DT. [2] - Czas oczekiwania na sygna³ DT 8 sek./ Nie wybieraj numeru gdy brak DT. [4] - Czas oczekiwania na sygna³ DT 4 sek./ Wybieraj numer pomimo braku DT. [8] - Czas oczekiwania na sygna³ DT 8 sek./ Wybieraj numer pomimo braku DT. DT sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej (Dial Tone) [*][5][4][#] ustawia czas oczekiwania na sygna³ DT równy 4 sek. i powoduje e dialer pomimo braku tego sygna³u wybierze numer telefoniczny i dokona transmisji komunikatu. [*][6][N][#] Opcje telefonowania 2 Po wejœciu do funkcji œwieci wskaÿnik led odpowiadaj¹cy opcji która jest aktualnie za³¹czona. Programuj¹cy naciskaj¹c odpowiedni klawisz [1],[2],[4] lub [8] dokonuje wyboru nowej opcji. Automatycznie po za³¹czeniu nowej opcji zostaje zapalony odpowiadaj¹cy jej wskaÿnik led. Wyjœcie z funkcji i zapamiêtanie zmian uzyskuje siê przez naciœniêcie klawisza [#]. Znaczenie cyfry [N]: [1] - Wybieranie numeru impulsowe (PULSE)/Czekaj na zg³oszenie abonenta. [2] - Wybieranie numeru impulsowe (PULSE)/Nie czekaj na zg³oszenie abonenta. [4] - Wybieranie numeru tonowe (DTMF)/Czekaj na zg³oszenie abonenta. [8] - Wybieranie numeru tonowe (DTMF)/Nie czekaj na zg³oszenie abonenta. [*][6][4][#] powoduje prze³¹czenie na tonowy (DTMF) system wybierania oraz za³¹cza detekcjê zg³oszenia (podniesienia s³uchawki) wywo³ywanego abonenta telefonicznego. [*][7][N][#] Iloœæ sygna³ów wywo³ania po których dialer odpowiada na telefony z zewn¹trz W miejscu litery [N] nale y wprowadziæ cyfrê z zakresu od 0 do 9. Po wejœciu do funkcji pulsuje wskaÿnik led PROGRAM. Programuj¹cy w miejsce oznaczone liter¹ [N] wprowadza ¹dan¹ wartoœæ parametru, wartoœæ ta jest automatycznie wyœwietlana na wskaÿnikach led. Wyjœcie z funkcji i zapamiêtanie zmian uzyskuje siê przez naciœniêcie klawisza [#]. Zaprogramowanie wartoœci N=0 powoduje e dialer nie odpowiada na wywo³ania telefoniczne. [*][7][4][#] - powoduje ustawienie odpowiedzi na wywo³anie telefoniczne z zewn¹trz po rozpoznaniu czterech sygna³ów wywo³ania (dzwonków). [*][7][0][#] wy³¹cza funkcjê odpowiedzi dialera na wywo³ania telefoniczne z zewn¹trz. [*][8][XYZ][#] Czas dla funkcji podwójnego wywo³ania (PW) Wartoœæ wpisana w miejsce znaków [XYZ] mo e siê zawieraæ w przedziale od 0 do 255 (sekund). Po wejœciu do funkcji pulsuje wskaÿnik PROGRAM. Programuj¹cy wprowadza wartoœæ [XYZ], ka dorazowo po wprowadzeniu kolejnej cyfrydialer prezentuje j¹ na wskaÿnikach LED w postaci HEX. Po wprowadzeniu trzeciej cyfry (Z) nale y wyjœæ z funkcji naciskaj¹c klawisz [#]. Zaprogramowanie wartoœci [XYZ]=[000] powoduje wy³¹czenie dzia³ania funkcji PW i oznacza e dialer ka dorazowo po rozpoznaniu zaprogramowanej liczby sygna³ów wywo³ania (dzwonków) w³¹czy siê w liniê telefoniczn¹ i nada komunikat o stanie dialera i ewentualnie o wyst¹pieniu alarmu. Uwaga! Funkcja podwójnego wywo³ania (PW) umo liwia udostêpnienie pierwszeñstwa w odpowiedzi na wywo³ania telefoniczne z zewn¹trz innym urz¹dzeniom korzystaj¹cym wspólnie z dialerem z linii telefonicznej. W przypadku korzystania z tej funkcji zaleca siê ustawienie wartoœci czasu PW na wartoœæ z przedzia³u od 30 do 180 sekund.

12 [*][8][045][#] - ustawia czas dzia³ania funkcji PW równy 45 sekund. [*][8][45][#] - ustawia czas dzia³ania funkcji PW równy 45 sekund. [*][8][5][#] - ustawia czas dzia³ania funkcji PW równy 5 sekund. [*][8][0][#] wy³¹cza dzia³anie funkcji podwójnego wywo³ania. [*][9][1] Zapis komunikatu o za³¹czonym trybie dozoru linii A1 Bezpoœrednio po naciœniêciu klawisza [1] dialer rozpoczyna nagrywanie komunikatu. Komunikat nale y nagraæ mówi¹c z odleg³oœci oko³o 20 cm w kierunku do klawiatury dialera. Po up³ywie czasu przeznaczonego na nagranie (2 sekundy) dialer dokonuje automatycznie odtworzenia komunikatu. Ze wzglêdu na krótki czas nagrania (2 sek.) konieczne jest nagranie komunikatu o krótkim brzmieniu np. DIALER W DOZORZE lub DOZÓR ZA CZONY. W przypadku gdy nagrany komunikat jest za cichy lub posiada znaczne zniekszta³cenia nagranie nale y powtórzyæ koryguj¹c g³oœnoœæ mówienia. [*][9][2] Zapis komunikatu o wy³¹czonym trybie dozoru linii A1 Bezpoœrednio po naciœniêciu klawisza [2] dialer rozpoczyna nagrywanie komunikatu. Komunikat nale y nagraæ mówi¹c z odleg³oœci oko³o 20 cm w kierunku do klawiatury dialera. Po up³ywie czasu przeznaczonego na nagranie (2 sekundy) dialer dokonuje automatycznie odtworzenia komunikatu. Ze wzglêdu na krótki czas nagrania (2 sek.) konieczne jest nagranie komunikatu o krótkim brzmieniu np. DIALER ZABLOKOWANY lub DOZÓR WY CZONY. W przypadku gdy nagrany komunikat jest za cichy lub posiada znaczne zniekszta³cenia nagranie nale y powtórzyæ koryguj¹c g³oœnoœæ mówienia. [*][0][Nowy KI][#][Nowy KI][#] Programowanie nowego kodu instalatora Po naciœniêciu klawisza [0] programuj¹cy musi dwukrotnie wprowadziæ now¹ postaæ kodu g³ównego ka dorazowo koñcz¹c go znakiem [#]. Gdy obydwie postacie kodu s¹ identyczne nastêpuje zapamiêtanie nowego kodu, w przeciwnym przypadku nastêpuje sygnalizacja b³êdu programowania i wyjœcie z funkcji. D³ugoœæ kodu musi siê zawieraæ w granicach od 4 do 8 cyfr. Cyfry wprowadzanego kodu s¹ wyœwietlane na wskaÿnikach LED w postaci HEX. [*][0][1212][#][1212][#] programuje kod instalatora jako 1212 [*][0][12123][#][12123][#] programuje kod instalatora jako [*][0][121234][#][121234][#] programuje kod instalatora jako [*][0][ ][#][ ][#] programuje kod instalatora jako [*] [#] Wyjœcie z trybu programowania instalatora Po wydaniu tej komendy dialer opuszcza tryb programowania instalatora i przechodzi do trybu dozoru. DANE TECHNICZNE Napiêcie zasilania Vdc Pobór pr¹du typ. 40mA / maks.100ma Zakres temperatur pracy st.c Masa ok. 0.27kg Wymiary d³. x szer. x wys. 215 x 95 x 27 ZASADY GWARANCJI Producent urz¹dzenia zobowi¹zuje siê przez okres 12 miesiêcy od daty jego sprzeda y, lecz nie d³u szym ni 18 miesiêcy od daty jego produkcji, do bezp³atnych napraw uszkodzeñ powsta³ych z winy producenta. Gwarancja nie ma zastosowania i traci wa noœæ w przypadku uszkodzeñ powsta³ych nie z winy producenta, w szczególnoœci takich jak wy³adowania atmosferyczne, przekroczenie nominalnych warunków zasilania, udary mechaniczne, zalanie p³ynami oraz niew³aœciwym zastosowaniem urz¹dzenia. Utrata gwarancji nastêpuje równie w nastêpstwie nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji urz¹dzenia. Producent zobowi¹zuje siê w ramach wa noœci gwarancji do bezp³atnej naprawy urz¹dzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia urz¹dzenia do producenta. W adnym przypadku producent urz¹dzenia nie odpowiada za bezpoœrednie skutki uszkodzenia, utratê przewidywanych dochodów, stratê czasu b¹dÿ szkody które poniós³ nabywca urz¹dzenia na skutek nieprawid³owego jego dzia³ania. Dialer posiada œwiadectwo homologacji Ministra ¹cznoœci RP nr. 144/99

13 ILUSTRACJE

14

15

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S INSTRUKCJA OBS UGI Wersja programowa 2.10 gsmlt-2s_pl 12/07 OSTRZE ENIA Ze wzgl dów bezpiecze stwa modu powinien by instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby unikn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

120 Edytor Aplikacji PRO-2000

120 Edytor Aplikacji PRO-2000 120 Edytor Aplikacji PRO-2000 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 121 17. Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie monitora MVC-6651

Instalacja i uruchomienie monitora MVC-6651 monitora 1. Przeznaczenie monitora to monitor g³oœnomówi¹cy, pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX nie jest wymagane wciskanie adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitory dedykowane s¹ do cyfrowych systemów

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

RACS. Kontroler dostępu typu PR201 Wer. 2.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Kontroler dostępu typu PR201 Wer. 2.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RCS R o g e r c c e s s C o n t r o l S y s t e m dostępu typu PR Wer.. INSTRUKCJ INSTLCJI I PROGRMOWNI UDOW I PRZEZNCZENIE. y typu PR oraz PR przewidziane są do zastosowania w układach kontroli dostępu

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Alarm motocyklowy. LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi

Alarm motocyklowy. LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi Alarm motocyklowy LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi SEMECO ul. Kêpna 11 A, 03-730 Warszawa, tel.: 0 (prefix) 22 618 47 00, fax: 0 (prefix) 22 618 67 66, META META TABELA SYGNA ÓW Stan urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

MOVIDRIVE Falownik programowalny

MOVIDRIVE Falownik programowalny MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L 0919 174 7/ 1099 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o

Bardziej szczegółowo