REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2"

Transkrypt

1 REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA

2 PRZEZNACZENIE Mikroprocesorowy rejestrator pracy baterii RPB-2 s³u y do pomiarów parametrów elektrycznych baterii akumulatorów stacjonarnych, pracuj¹cych w obwodach napiêcia gwarantowanego. Urz¹dzenie kontroluje stan baterii zgodnie z wprowadzonymi parametrami, zalecanymi przez producenta (baza danych obejmuje prawie wszystkie baterie stosowane w Polsce). Algorytmy analizy pracy baterii uwzglêdniaj¹ zalecenia Eurobat. Wykroczenie poza charakterystyki zalecane przez producenta baterii, powoduje alarm uaktywniaj¹cy wyjœcia stykowe. Ka dy alarm jest zapisywany w wewnêtrznym rejestratorze. O wyst¹pieniu alarmu mo e byæ powiadamiana osoba nadzoruj¹ca system poprzez modem i telefon GSM lub komputerowy system monitorowania. Analiza pracy obejmuje pracê buforow¹, konserwacjê oraz formowanie (w przypadku ogniw otwartych). Urz¹dzenie umo liwia wczesne wykrywanie czynników skracaj¹cych ywotnoœæ baterii, takich jak zbyt wysoka temperatura otoczenia, z³a stabilizacja napiêcia prostownika, wystêpowanie du ej iloœci cykli lub mikrocykli. Pozwala to na szybk¹ eliminacjê b³êdów pope³nionych na etapie projektowania lub w wyniku wadliwej eksploatacji. Dok³adny pomiar podstawowych parametrów napiêciowo-pr¹dowych umo liwia wykrycie parametrycznych uszkodzeñ sytemu (zwiêkszenie têtnieñ, z³a korekcja termiczna, zbyt du y pr¹d ³adowania itp.) G ÓWNE CECHY Pomiar napiêcia, pr¹du, têtnieñ napiêcia, ³adunku elektrycznego oraz otoczenia Rejestracja 6000 zdarzeñ alarmowych (przekroczenie definiowanych poziomów) w wewnêtrznej pamiêci Komunikacja z komputerowymi systemami monitorowania poprzez RS-232 lub systemami zdalnymi przy pomocy modemu Zasilanie urz¹dzenia bezpoœrednio z monitorowanej baterii Izolacja galwaniczna pomiêdzy wszystkimi wejœciami pomiarowymi (2kV) oraz dodatkowo izolacja interfejsu szeregowego Konfiguracja urz¹dzenia poprzez program na komputerze PC Sygnalizacja stanów alarmowych zgodnie z wprowadzonymi charakterystykami baterii. NORMY I CERTYFIKATY Urz¹dzenie jest wykonane zgodnie z norm¹ PN-T/06500 Rejestrator pracy baterii RPB-2

3 KONFIGURACJA Rejestrator RPB-2 jest konfigurowany przy pomocy programu B-mon pracuj¹cego na komputerze PC. Program B-mon pozwala zapamiêtaæ w rejestratorze: Datê i miejsce instalacji baterii Typ, producenta, iloœæ ogniw i charakterystyki elektryczne baterii Sposób komunikacji z systemami monitorowania. BATERIA RPB-2 RS-232 SCANER-E MODEM telefon GSM B-mon ODCZYT DANYCH Dane mierzone i gromadzone w RPB-2 mo na odczytywaæ na kilka sposobów : Bezpoœrednio przegl¹d zdarzeñ z wyœwietlacza, gdy urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do komputera Automatycznie urz¹dzenie ³¹czy siê poprzez modem ze wskazanym numerem telefonu i wysy³a komunikat SMS lub do programu B mon Zdalnie poprzez program B-mon lub system monitorowania (SCANER E lub system telemechaniki) ANALIZA DANYCH Dane zgromadzone w RPB-2 mog¹ byæ analizowane w oparciu o raporty tekstowe opisuj¹ce wyst¹pienie stanu alarmowego oraz powrót do stanu normalnego. Program B mon pozwala równie tworzyæ wykresy graficzne parametrów baterii (napiêcie, pr¹d, temperatura, têtnienie napiêcia, ³adunek zgromadzony). REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2

4 TYPOWE STANY PRACY BATERII ANALIZOWANE PRZEZ RPB-2 3 U[V], I[C 5 ] NapiŒcie Pr d 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Kontrola pracy buforowej : Roz³adowanie baterii: adowanie baterii: Roz³adowania cykliczne: adowanie wyrównawcze: Kontrola napiêcia buforowego z uwzglêdnieniem wp³ywu Kontrola pr¹du resztkowego w funkcji Prognozowanie ywotnoœci na podstawie baterii Kontrola napiêcia odczepu pomocniczego Kontrola têtnieñ napiêcia buforowego Kontrola koñcowego napiêcia roz³adowania w zale noœci od pr¹du Zabezpieczenie przed zbyt g³êbokim roz³adowaniem Rejestracja podstawowych parametrów (U, I, T, Q) w czasie roz³adowania Szacowanie czasu podtrzymania Kontrola pr¹du ³adowania w funkcji Alarm ³adowania baterii zamarzniêtej Rejestracja podstawowych parametrów (U, I, T, Q) w czasie ³adowania Obliczenie ca³kowitego zu ycia cyklicznego Zliczanie iloœci cykli w zale noœci od g³êbokoœci roz³adowania baterii Kontrola pr¹du w funkcji Kontrola maksymalnego czasu ³adowania Kontrola i rejestracja procesu formowania baterii (tylko dla ogniw otwartych) Kontrola têtnieñ pr¹du ³adowania LISTWA ZACISKOWA RPB-2 Do rejestratora nale y odpowiednio pod³¹czyæ: do zacisków 1, 2, 3 obwód alarmowy 1 do zacisków 4, 5, 6 obwód alarmowy 2 do zacisków 10, 11 czujnik pomiaru do zacisków 17, 18 bocznik pomiarowy (do zacisków 16, 17, 18 czujnik pomiaru pr¹du) do zacisków 19, 27 bieguny baterii do zacisku 23 œrodkowy punkt baterii do z³¹cza DB9 obwody RS232C do z³¹cza œwiat³owodowego opcjonalnie uk³ady pomiarowe ALARM 1 RS232C DB9 ALARM 2 RPB C WE ŒWIAT OWODOWE +U U 1/2 -U

5 PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcia wejœciowe 220V= 48V= mo liwoœæ wykonania na inne napiêcia dopuszczalny zakres zmian napiêcia ±40% pobór mocy ok. 2W wytrzyma³oœæ izolacji 2,8kV= 60s Parametry uk³adu pomiarowego napiêcie baterii V 18 80V mo liwoœæ wykonania na inne napiêcia dok³adnoœæ pomiaru napiêcia ±0,2% napiêcie punktu œrodkowego V 9 40V mo liwoœæ wykonania na inne napiêcia dok³adnoœæ pomiaru napiêcia ±0,2% stabilnoœæ 10 lat 0,5% punktu œrodkowego pomiar pr¹du baterii 0,1 600A dok³adnoœæ pomiaru pr¹du baterii 1,5% pomiar baterii C sonda termiczna 4 20mA dok³adnoœæ pomiaru baterii ±2 C pomiar têtnieñ napiêcia 0,2 5%pp Hz pomiar ³adunku ±32000Ah dok³adnoœæ pomiaru ³adunku ±2% Parametry styków alarmowych max napiêcie pracy 300V= lub 250V~ max obci¹ alnoœæ styków 4A dla 220V~ 0,3A dla 220V= Warunki pracy temperatura otoczenia 0 40 C temperatura sk³adowania C wilgotnoœæ (brak kondensacji) max 98% max wysokoœæ pracy n.p.m. 2000m poziom zak³óceñ poziom N Obudowa stopieñ ochrony IP20 samogasn¹ce tworzywo NORYL UL 94 V-O mocowanie obudowy na listwie 35mm

6 MEDCOM Sp. z o.o. Istnieje od 1988 roku. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją, instalacją oraz serwisem nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych, przeznaczonych głównie dla energetyki, przemysłu, wojska, trakcji kolejowej i tramwajowej oraz służby zdrowia. Najnowsze technologie i rozwiązania układowe, bardzo duże doświadczenie konstruktorów oraz wdrożony System Zapewnienia Jakości według normy ISO9001:2000, decydują o nowoczesności i wysokiej niezawodności produkowanych urządzeń. Wszystkie produkowane urządzenia są efektem własnych opracowań technicznych. W roku 2001 firma została uhonorowana Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii NAJLEPSZE MAŁE POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO. Najważniejsze pozycje w ofercie firmy to: zasilacze prądu stałego modułowe przetwornice prądu stałego DC/DC separatory prądu stałego serii DC/DC kompleksowe systemy zasilania rezerwowego zasilacze wysokonapięciowe zasilacze prądu przemiennego UPS zasilacze spełniające normy MIL energetyczne filtry aktywne bezstykowe łączniki typu static switch systemy zasilania z redundancją fail-safe przetwornice statyczne dla taboru kolejowego i tramwajowego przetwornice napędowe dla taboru kolejowego i tramwajowego urządzenia pomiarowe: mierniki doziemienia, rozładowcze rezystory pomiarowe, monitorowanie baterii, monitorowanie rozdzielni falowniki dla elektrowni wiatrowych MEDCOM Sp. z o.o. ul. Barska 28/30 tel , , Warszawa fax Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom. Dlatego też przedstawiony opis może być miejscami nieaktualny. FAL 6/02 PL

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

systemy zasilania awaryjnego katalog produktów

systemy zasilania awaryjnego katalog produktów systemy zasilania awaryjnego katalog produktów 00 Spis treści Wstęp --------------------------------------------------------------------------------- 3 1 Prostowniki przemysłowe typu PBI Siłownie napięcia

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476 Regulator dwu i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZASILANIA AC&DC i PRZETWORNICE TRAKCYJNE

SYSTEMY ZASILANIA AC&DC i PRZETWORNICE TRAKCYJNE SYSTEMY ZASILANIA AC&DC i PRZETWORNICE TRAKCYJNE T R A K C J A E L E K T R Y C Z N A 006 MEDCOM TR0 09/06 PL 006 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

System automatyzacji TROVIS 5400 Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS typ 5479

System automatyzacji TROVIS 5400 Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS typ 5479 System automatyzacji TROVIS 5400 Regulator dla ciep³ownictwa TROVIS typ 5479 Zastosowanie: Pogodowa zoptymalizowana regulacja temperatury wody zasilaj¹cej w instalacjach ogrzewania wodnego i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Skrócony Katalog Wyrobów

Skrócony Katalog Wyrobów Skrócony Katalog Wyrobów ¹czymy nowoczesnoœæ z doœwiadczeniem. ANALITYKA Emerson 4 Emerson Process Management 5 PlantWeb nowatorska architektura systemów sterowania 6 System sterowania DeltaV 8 System

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

Silnik HONDA, Motospawarki

Silnik HONDA, Motospawarki niezawodny dostêp do energii... www.epssystem.pl O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 85-702 Silnik PERKINS - seria GP - 606-2500

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działającą na

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa - system Zee

karta katalogowa - system Zee i to systemy automatyki budynkowej zdolne do ³¹cznoœci przewodowej lub bezprzewodowej opartej na architekturze ZigBee. jest systemem autonomicznym, zdolnym do rejestracji i reakcji na zdarzenia. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01)

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01) Ustawniki pozycyjne Nadajniki stanów granicznych Zawory elektromagnetyczne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory po³o enia Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Wydanie marzec 2003 (10/01) Karta zbiorcza

Bardziej szczegółowo

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C ExPro-C Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) Elektroniczne przetworniki, do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, umo liwiaj¹ce po³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo