U atwia prac na Intensywnej Terapii. Automatyczne Systemy Infuzyjne. Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U atwia prac na Intensywnej Terapii. Automatyczne Systemy Infuzyjne. Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu."

Transkrypt

1 B.Braun SpaceOneView Program do Zarzàdzania Alarmami U atwia prac na Intensywnej Terapii Automatyczne Systemy Infuzyjne Oszcz dza czas i wysi ek. Redukuje stres pacjenta i personelu.

2 Sprawne Zarzàdzanie Alarmami dzi ki B.Braun Space Ka dy alarm pochodzàcy z aparatury medycznej przerywa prac personelu Ka dy alarm przerywa prac personelu medycznego a tak e wypoczynek pacjentów. Nie ka dy alarm wskazuje na sytuacj krytycznà wymagajàca natychmiastowej interwencji. Niemniej jednak infuzja leków wymaga ciàg ego nadzoru piel gniarskiego, dotyczy to w szczególnoêci leków izotropowych i naczynioruchowych. Ustalenie przyczyny i miejsca alarmu poch ania bezcenny czas Ustalenie êród a alarmu na podstawie sygna u akustycznego nie zawsze jest atwe.

3 OneView Automatyczne Systemy Infuzyjne B.Braun Space OneView oferuje wi cej informacji bez zb dnego przerywania pracy Aby uzyskaç pewnoêç, e Twój system do infuzjoterapii b dzie przerywa prac personelu tylko wtedy kiedy jest to naprawd niezb dne, masz mo liwoêç konfiguracji B.Braun Space OneView stosownie do potrzeb oddzia u i systemu pracy personelu piel gniarskiego. Mo liwe do zaplanowania zdarzenia takie jak na przyk ad wymiany strzykawek, sà anonsowane z odpowiednim wyprzedzeniem zarówno na pompach jak i równolegle na ekranie monitora komputera PC w centrali monitoringu pracy oddzia u. Poprawia efektywnoêç pracy Program SpaceOneView do Zarzàdzania Alarmami pomaga Ci usprawniç prac na oddziale poprzez: U atwienie znalezienia pompy z wywo anym alarmem Uporzàdkowanie alarmów poprzez stopniowanie priorytetów dla ró nych leków Zredukowanie ca kowitej iloêci alarmów bez szkody dla bezpieczeƒstwa pacjenta Anonsowanie zaplanowanych zdarzeƒ Umo liwienie centralnej kontroli infuzjoterapii przebiegajàcej na wskazanym oddziale

4 Centralna kontrola alarmów u atwia prac Skonfiguruj swojà pomp infuzyjnà Ustawiany czas wzbudzenia alarmów wst pnych Ty sam okreêlasz czas w którym chcesz aby alarm wst pny przypomina Ci o zaplanowanych zdarzeniach, na przyk ad kiedy strzykawka b dzie pusta. U atwi to podj cie odpowiednich dzia aƒ przed alarmem ostatecznym, a co za tym idzie usprawni prac. Alarm wst pny mo e byç ustawiony na okres od 3 do 240 minut. Mo esz równie zadecydowaç czy akustyczny alarm wst pny powinien byç zasygnalizowany raz czy wielokrotnie. W aêciwe rozpoznanie wa noêci alarmu Masz mo liwoêç ustalenia do okreêlonych leków poziomów wa noêci alarmów wysoki, Êredni, niski. Ten element wpisany jest do biblioteki leków i pomo e Ci na podstawie rodzaju dêwi ku i cz stoêci jego powtarzania rozpoznaç jak wa ny alarm zosta wzbudzony. Mo liwoêç taka pozwoli zawsze na dzia anie odpowiednie do sytuacji.

5 Automatyczne Systemy Infuzyjne Skorzystaj ze scentralizowanego wyêwietlania alarmów SpaceCover Comfort skieruje Ci do w aêciwego stanowiska pacjenta Nawet jeêli w pokoju jest niewiele stanowisk pacjentów istotne jest szybkie okreêlenie êród a alarmu. SpaceCover Comfort pozwala na atwe i szybkie okreêlenie stanowiska pacjenta przy, którym pompa zg osi a alarm. Sygnalizacja odbywa si dwutorowo jako alarm akustyczny i wizualny. Ponadto SpaceCover Komfort dzia a jako centralny alarm dla ca ego systemu infuzyjnego na oddziale, pozwala to na wyciszenie alarmów akustycznych na poszczególnych pompach. Zastosuj system przywo ania personelu Wystarczy jeden przewód do pod àczenia system przywo ania personelu do ka dego stanowiska pacjenta.

6 Wszystkie pompy pod kontrolà na jednym ekranie: Jeden centralny system informacji W ciàgu ostatnich lat wiele placówek ochrony zdrowia zainwestowa o w sprz t monitorujàcy prac oddzia u. Sprawà zasadniczà jest identyfikacja sytuacji krytycznych natychmiastw jednym centralnym miejscu monitorujàcym. Oszcz dnoêç czasu i wysi ku. B. Braun SpaceOneView pozwoli zaoszcz dziç zarówno czas jak i wysi ek w trakcie infuzjoterapii na oddziale. Jeden centralny ekran komputera pozwoli na obserwacj wszystkich pomp znajdujàcych si na oddziale. Jeden rzut oka pozwoli na okreêlenie stanowiska pacjenta i pompy zg aszajàcej alarm i przyczyn alarmu. Ty sam ustalasz ile minut przed koƒcem infuzji lub opró nieniem strzykawki czy pojemnika z lekiem system powinien poinformowaç Ci o tym. Na ekranie komputera wyêwietli si odpowiedni komunikat a Ty b dziesz móg lepiej zaplanowaç prac a dzi ki temu b dzie ona mniej m czàca. Wi cej spokoju i ciszy dla pacjentów i personelu medycznego. B. Braun Space OneView ni tylko pomaga Ci w podj ciu koniecznych czynnoêci po wzbudzeniu alarmu ale równie pomaga uniknàç wzbudzania alarmu. Zmniejszenie ha asu na oddziale daje wi cej spokoju pacjentom i personelowi medycznemu, co ma niebagatelny wp yw na komfort wypoczynku tych pierwszych i pracy tych drugich. Ten aspekt jest szczególnie wa ny w nocy.

7 SpaceOneView

8 Automatyczne Systemy Infuzyjne Masz pe nà kontrol nad oddzia em: wszystkie stanowiska pacjentów na jednym ekranie. W oka mgnieniu b dziesz móg okreêliç przy którym stanowisku zosta wzbudzony alarm. Wirtualne ó ka zmieniajà kolor na zielony, ó ty lub czerwony aby zasygnalizowaç poziom wa noêci alarmu. Dodatkowo Twojà uwag przyciàgnie alarm akustyczny. Czas pozosta y do koƒca infuzji: Zaplanuj swojà prac lepiej. Okno prezentujàce czas pozosta y do koƒca infuzji poka e Ci wszystkie mo liwe do przewidzenia zdarzenia n.p. kiedy nastàpi koniec infuzji. Ta informacja pozwoli na konsultacj z lekarzem co do dalszej terapii i przygotowanie leku przed wystàpieniem alarmu. Centralny system wyêwietlania alarmów: Wiesz wszystko. Centralny system wyêwietlania alarmów na bie àco informuje Ci o rodzaju wzbudzonego alarmu, którego stanowiska dotyczy i jakiego leku. Patrzàc na pacjentów Oddzia u Intensywnej Terapii: Znasz szczegó y Dodatkowo SpaceOneView na bie àco informuje Ci o wszystkich podawanych przez pompy lekach. Na ekranie komputera widzisz dawki, podane obj toêci lub czas pozosta y do koƒca infuzji. Te informacje sà bardzo wa ne kiedy leczymy pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii lub w izolatkach.

9 B.Braun SpaceOneView... Automatyczne Systemy Infuzyjne Informuje Ci o wszystkich trwajàcych infuzjach WyÊwietla do 50 stanowisk pacjenta Pomaga w zarzàdzaniu alarmami Zmniejsza wynikajàcy z alarmów stres pacjentów i personelu medycznego Pomaga lepiej planowaç prac poprzez dostarczanie informacji wyprzedzajàcych zdarzenia Jest oprogramowaniem wspó pracujàcym ze zwyk ym komputerem Jest atwy w obs udze i nie wymaga d ugiego szkolenia

10 Wymagania techniczne Automatyczne Systemy Infuzyjne SpaceOneView Program do zarzàdzania alarmami SpaceOneView Wymagania Techniczne Stacja Dokujàca z interfejsem SpaceCom do ka dego stanowiska pacjenta Eternet na oddziale Jedno gniazdko sieciowe przy ka dym ó ku Adres IP dla ka dego SpaceCom lub ustawienia DCPH dla ka dej sieci Wskazane: Stosowanie w pompach biblioteki leków Wymagania dotyczàce twardego dysku komputera Procesor min. 650MHz Pami ç operacyjna min. 128 MB RAM 150 MB wolnej pami ci na dysku Nap d CD-ROM lub DVD Karta sieciowa RozdzielczoÊç ekranu min x 768 Windows 2000 lub XP Prawa administratora Informacje wyêwietlane na ekranie przez program SpaceOneView nie zwalnia personelu z kontrolowania stanu alarmów bezpoêrednio na pompach. No AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiàclecia Nowy TomyÊl Tel.: 0 (61) Fax: 0 (61)

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN Podr cznik instalacji Podr cznik ten mo e byç wykorzystywany wy àcznie w celach informacyjnych. Wszystkie podane w nim informacje mogà ulec zmianie bez wczeêniejszego

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie

Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie Wydanie VI, wrzesieƒ 2004 r. Raport firmy Symantec na temat bezpieczeƒstwa w Internecie Tendencje w okresie 1 stycznia 30 czerwca 2004 r. REDAKTOR PROWADZÑCY (EXECUTIVE EDITOR) Dean Turner dzia Symantec

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE RELACJAMI z KLIENTEM ZARZÑDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI CYKL WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW URZ DÓW MATERIA Y SZKOLENIOWE

ZARZÑDZANIE RELACJAMI z KLIENTEM ZARZÑDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI CYKL WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW URZ DÓW MATERIA Y SZKOLENIOWE ZARZÑDZANIE RELACJAMI z KLIENTEM ZARZÑDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI CYKL WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW URZ DÓW MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 ZARZÑDZANIE RELACJAMI z KLIENTEM URZ DU Anna Hejda Piotr Szcz

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

PIENIÑDZE. na bezpieczeƒstwo. MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10. W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30

PIENIÑDZE. na bezpieczeƒstwo. MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10. W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30 www.cso.cxo.pl MARZEC 2006 NR 1/06 Cena 20 z INDEKS 200018 MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10 W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30 VPN sposób na bezpieczeƒstwo s. 34 BEZINWAZYJNE pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Cyble. System zdalnego odczytu

Cyble. System zdalnego odczytu Cyble ystem zdalnego odczytu ystem Cyble firmy Actaris jest nowoczesnym rozwiàzaniem technicznym umo liwiajàcym zdalny, wiarygodny i dok adny odczyt wodomierzy. Reprezentuje on nowà koncepcj transmisji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa Tel: (22) 435

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo