LIFE.net - Zdalna diagnostyka i serwis Long-distance insurance for energy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFE.net - Zdalna diagnostyka i serwis Long-distance insurance for energy"

Transkrypt

1 Secure Power Always LIFE.net - Zdalna diagnostyka i serwis Long-distance insurance for energy

2 Zdalny nadzór LIFE 24/7 zapewniajàcy ca kowity spokój ducha Chloride, od teraz, odpowiada za stan wszystkich zasilaczy UPS 24 godziny na dob. System zdalnego monitoringu LIFE.net 24/7 tworzy nowà jakoêç dzi ki mo liwoêci identyfikowania, diagnozowania i usuwania problemów z urzàdzeniami UPS Chloride oraz innych marek. LIFE.net to dwukierunkowy, dzia ajàcy przez 24 godziny na dob, przez ca y rok, system komunikacji, zaprojektowany z myêlà o zdalnym diagnozowaniu, monitorowaniu i zarzàdzaniu stanem urzàdzenia UPS oraz systemów dystrybucji zasilania poprzez ogólnodost pne sieci. LIFE.net oferuje wczesne ostrzeganie o wszelkich stanach alarmowych lub wykraczajàcych poza granice tolerancji, pozwalajàc na przeprowadzenie proaktywnej konserwacji, umo liwiajàc szybkà reakcj na zdarzenia i zapewniajàc tym samym naszym klientom na ca ym Êwiecie bezpieczeƒstwo i spokój ducha. Maksymalizacja dost pnoêci Konserwacja prewencyjna LIFE.net umo liwia wczesne ostrze enia dotyczàce ponad 150 ró nych parametrów, pozwalajàc na prowadzenie diagnostyki w czasie rzeczywistym oraz szybkà identyfikacj i usuwanie anomalii operacyjnych. Minimalizacja przestojów Natychmiastowa identyfikacja problemów W przypadku wystàpienia sytuacji awaryjnej, in ynier firmy Chloride z dzia ajàcego 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu Centrum Serwisowego przeprowadzi natychmiastowà analiz problemu i wska e odpowiednie dzia ania naprawcze. Redukcja kosztów eksploatacji Doskona e zarzàdzanie zasobami Dzi ki pe nemu gromadzeniu danych i ich analizie, szczegó owy system raportowania LIFE.net dostarcza cennych informacji na temat trendów zwiàzanych z zapotrzebowaniem na zasilanie oraz wyposa enia z dowolnego przedzia u czasowego. LIFE - sposoby komunikacji Linia telefoniczna Sieç GSM Internet

3 LIFE.net: najnowoczeêniejsze us ugi spe niajàce wszystkie wymagania Monitoring LIFE.net zapewnia sta e monitorowanie linii zasilajàcej oraz ponad 150 ró nych parametrów przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. W okreêlonych odst pach czasu lub w przypadku wystàpienia alarmu, UPS àczy si z Centrum Serwisowym LIFE.net wysy ajàc raport o swoim statusie. Umo liwia to in ynierom serwisu natychmiastowà diagnoz problemu oraz podj cie dzia aƒ naprawczych. Raporty Monitoring Diagnostyka Dzi ki gromadzeniu zapisów parametrów oraz danych na temat zdarzeƒ, a nast pnie mo liwoêci przeprowadzednia ich analizy, LIFE.net staje si g ównym narz dziem naszej zintegrowanej oferty serwisowej. Analiza zarzàdzania jakoêcià zasilania LIFE.net dostarcza szczegó owych informacji na temat przyczyny ka dego stanu alarmowego. Pozwala to zidentyfikowaç mo liwe przysz e problemy, a tak e dostarcza informacji na temat trendów jakoêci zasilania. Wsparcie Rozwiàzanie Cykl LIFE Wsparcie Diagnostyka LIFE.net to monitoring systemu UPS realizowany przez ekspertów pracujàcych w Centrum Serwisowym przez 24 godziny na dob, 365 dni w roku. In ynierowie dost pni sà bez przerwy, Êwiadczàc skuteczne wsparcie serwisowe, a tak e spe niajàce zró nicowane potrzeby klientów. Dodatkowo dost pna jest tak e wyjàtkowa us uga powiadamiania Klienta o awarii zasilania. Us uga realizowana przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu pozwala na podj cie natychmiastowych dzia aƒ, takich jak roz o enie obcià enia czy te kontrolowane wy àczenie odbiorów. Rozwiàzanie W przypadku wystàpienia sytuacji awaryjnej, dzia wsparcia technicznego LIFE.net otrzymuje natychmiastowo raport o awarii. Operator LIFE.net natychmiast przeprowadza analiz, a nast pnie okreêla dzia ania jakie serwis Chloride musi podjàç. Kolejnym krokiem jest kontakt z klientem w celu ustalenia w aêciwego sposobu post powania zmierzajàcego do usuni cia problemu. Za pomocà elektronicznego wykrywania i usuwania usterek (ETS), LIFE.net automatycznie generuje list stanów alarmowych oraz wykaz mo liwych rozwiàzaƒ. Umo liwia to szybkie zidentyfikowanie i usuni cie wszelkich mo liwych anomalii pojawiajàcych si w czasie pracy monitorowanych urzàdzeƒ. W razie koniecznoêci, w celu usuni cia awarii, na miejsce wys any zostaje in ynier serwisu. Raporty LIFE.net regularnie generuje raporty o statusie monitorowanych urzàdzeƒ. Pozwalajà one stwierdziç czy UPS dzia a prawid owo, jak równie sà potwierdzeniem dla Klienta, e UPS znajduje si pod sta ym zdalnym nadzorem. Regularne raporty zawierajàce podsumowanie zdarzeƒ alarmowych sà dostarczane Klientom poprzez . Klient ma wi c mo liwoêç weryfikacji parametrów pracy i zdarzeƒ, a tak e cz stotliwoêç ich wyst powania oraz czas trwania.

4 Secure Power Always LIFE over IP: nowa generacja przyjaznej dla Êrodowiska zdalnej diagnostyki IT LIFE over IP przekszta ca fizycznie istniejàce linie wykorzystywane przez system LIFE.net z linii telefonicznych w infrastruktur sieciowà. W celu umo liwienia przekazywania informacji poprzez sieç, dzia anie systemu jest ÊciÊle dopasowane do najbardziej rozpowszechnionego standardu komunikacji internetowej - protoko u http. Umo liwia to komunikacj UPS z centrami LIFE firmy Chloride poprzez Internet. LIFE over IP to rozwiàzanie przyjazne dla Êrodowiska IT; oznacza to, e zastosowanie protoko u http zapobiega jego odrzucaniu przez wi kszoêç zabezpieczeƒ zainstalowanych w zaporach ogniowych stosowanych w komputerach firmowych, bez potrzeby wykonania jakichkolwiek r cznych interwencji przez firmowych administratorów sieci. LIFE over IP zapewnia bezpieczeƒstwo bez koniecznoêci nowych inwestycji: Brak koniecznoêci wprowadzania zmian w istniejàcej architekturze IT Wykorzystanie standardowego protoko u HTTP ZgodnoÊç z proxy Obs uga DHCP Brak sta ego IP Brak VPN Brak koniecznoêci posiadania publicznego adresu IP Bezpieczna i wydajna transmisja danych SIEå FIRMOWA UPS Watch Station LIFE SIEå VPN CHLORIDE LIFE HTTP KLIENT LIFE HTTP SERWER INTERNET LIFE.net GenSys: kolejny krok w zdalnej diagnostyce Absolutny prze om w Êwiecie UPS: LIFE GenSys umo liwia diagnozowanie i monitorowanie urzàdzeƒ UPS innych marek poprzez ich pod àczenie do systemu LIFE.net, zapewniajàc tym samym pe nà integracj i monitorowanie przez system LIFE.net Chloride. LIFE.net GenSys monitoruje parametry analogowe i wykorzystuje zaawansowane techniki cyfrowego przetwarzania sygna ów (DSP) w celu identyfikacji problemów z dzia aniem UPS, takich jak awarie linii zasilajàcej, awarie wyjêcia UPS, stany przecià enia itp. Zestaw podstawowy LIFE GenSys obejmuje nast pujàce funkcje: Monitorowanie napi cia wejêciowego UPS Monitorowanie napi cia wyjêciowego UPS Monitorowanie napi cia baterii Monitorowanie stanu do 8 wejêç cyfrowych Monitorowanie temperatury otoczenia Modem analogowy pod àczony do Watch Station LIFE.net Monitorowanie pràdów wyjêciowych Monitorowanie pràdów baterii UPS

5 Secure Power Always Globalna sieç LIFE Unisys, Australia Firma Chloride zosta a wybrana dzi ki zaoferowaniu zaawansowanego rozwiàzania w zakresie zasilania opartego na urzàdzeniach UPS 90-NET, projektu systemu, zarzàdzania projektem oraz systemu zdalnej diagnostyki 24 godziny na dob - LIFE.net. Beyond, Polska Nowoczesne centrum przetwarzania danych Beyond zabezpieczone przez dwutorowy system UPS sk adajàcy si z czterech jednostek 90-NET 400 kva. Uk ad ten monitorowany jest przez unikalny system diagnostyki LIFE.net 24 godziny na dob. SKY TV, W ochy DwadzieÊcia zainstalowanych zasilaczy UPS Chloride 90-NET 250, 400 i 800 kva wspieranych przez us ug zdalnego monitoringu LIFE.net, która zapewnia ciàg y nadzór pozwalajàcy na natychmiastowà identyfikacj ka dej mo liwej anomalii oraz najszybszà mo liwà reakcj. Vodafone, Niemcy Najwi ksze data centre w Europie zawiera zasilacze Chloride o mocy ponad 24 MVA, prze àczniki statyczne CROSS i monitoring baterii dla ogniw. Podczas ostatniego testu systemu niezale ny doradca potwierdzi dost pnoêç na poziomie 99, % (teoretyczna niedost pnoêç tylko przez 0,0053 minuty w ciàgu roku) udowadniajàc jakoêç i wiarygodnoêç infrastruktury chroniàcej zasilanie dostarczanej przez Chloride. Stacje LIFE Arabia Saudyjska Argentyna Australia Austria Brazylia Chile Chiny Chorwacja Czechy Francja Grecja Hiszpania Indie Japonia Niemcy Pakistan Polska Portugalia Rosja RPA Singapur Syria Tajlandia Turcja USA Wielka Brytania W ochy Wybrani klienci firmy Chloride z ca ego Êwiata: Alcatel American Telecom Asia Multi Media Bank of America Barclays BBC Bennet Beyond Carlton TV Citibank Credit Suisse Ericsson Fastweb France Telecom HSBC Ikea Intel Kingston Lamborghini Mi dzynarodowy port lotniczy w Dubaju MTV Port lotniczy Linante w Mediolanie Port lotniczy w Berlinie Radio France Otre-Mer RAI Roche Sky Telecom Aisa Tesco Kipa Tiscali Vodafone Wind ^

6 Chloride Systems WORLD HEADQUARTERS Via Fornace Castel Guelfo (BO) Italy T F E Firma Chloride dzia a za poêrednictwem globalnej sieci biur handlowych i serwisowych oraz spó ek joint-venture, znajdujàcych si w 80 krajach, mi dzy innymi: Almaty, Kazachstan Bangkok, Tajlandia Pekin, Chiny Makati City, Filipiny Bolonia, W ochy Buenos Aires, Argentyna Chicago, USA Dubaj, ZEA Erlangen, Niemcy Ho Chi Minh City, Wietnam Lizbona, Portugalia Istanbul, Turcja Madryt, Hiszpania Moskwa, Rosja Pary, Francja Pune, Indie Diadema, Brazylia Shanghai, Chiny Singapur Southampton, Anglia Sydney, Australia Warszawa, Polska G ówne biura handlowe i serwisowe Biura serwisowe Biuro Chloride w Polsce: Chloride Power Protection Polska Sp. z o.o. ul. Pu awska Warszawa Polska T F E W celu uzyskania pe nej listy punktów sprzeda y w innych krajach, prosimy odwiedziç witryn MKA3L0PLLNET Rev. 2-02/2009

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Obs uga klienta

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Enterprise Solutions Sage Enterprise Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Sage Enterprise Kompleksowa obs uga finansów, dystrybucji, produkcji i us ug w Êrednich i du ych przedsi biorstwach System Sage Enterprise

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y

Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y Dzial sprzedazy 6/4/02 11:35 AM Page 1 E-Seminarium Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y Internetowe rozwiàzania dla firm Dzial sprzedazy 6/4/02 11:35 AM Page 2 Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Najnowsze rozwiàzania techniczne i oprogramowanie w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych konferencja prasowa firmy Renishaw W lutym br. w Warszawie odby a si konferencja prasowa firmy Renishaw Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa Tel: (22) 435

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Handel elektroniczny

Seminarium: Handel elektroniczny Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 1 E-seminarium Seminarium: Handel elektroniczny Internetowe rozwiàzania dla firm Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 2 Seminarium: Handel elektroniczny Internetowe rozwiàzania

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

W jednej dru ynie. O konsultingu

W jednej dru ynie. O konsultingu O konsultingu W jednej dru ynie W myêl obiegowego dowcipu konsultant to ktoê, kto bierze od klienta zegarek, nast pnie mówi mu, która jest godzina i wystawia za to faktur. Jakkolwiek konsultanci noszà

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo