DZIENNIK P A T R Y O T Y C Z N Y C H P O L IT Y K Ó W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK P A T R Y O T Y C Z N Y C H P O L IT Y K Ó W"

Transkrypt

1 w ro. 4, DZIENNIK P A T R Y O T Y C Z N Y C H P O L IT Y K Ó W W L W G W IE. Dnia 2fgo Lutego Gazety. A N G L I A. Z Londynu dnia 2. Lutego, Fiotta Adfoirała Chriftian po 7, niedzielnem paflowaniu fię z Iprzyfięgiemi na fwą zgubę elementy, do 30o. mil morikirh wftecz i w przód miotana była, W lzyftkie o kręty, które teraz powróciły do portu, w tak złem znayduiq. fię fiac ie, iż niepodobna im było dłużev kra- W u y żyć

2 { 3 ^ > żyć po morzu. Rcfzta ftatków, które ufzły od zguby, zawinie pewnie do Irian dy i. IVjimo to flotta inna ma iaknayfpiefzniey bydz' wygotowana, końcem wypłynienia do Indyi 7Lachódnicb. Doreparacyi ikołatanych okrętów wyflano iak nayfpiefzniey na wozach cieślów z Deptford do Portsmoutb. Podług nayświezfzych wiadomości z Jamaiki zbuntowani Maronowie trzy. maią fię dotąd uporczywie w fwych ftanowifkach i niedoftępnych lafach. Z a ciętość ich tak ieft potężna, ze widząc fobie pafly od woyik Angiellkich, do fprowadzania żywności przecięte, zabiiaią włafne fwe dzieci i temifię k a r m ią. P r z y b srb a- rzyńfkiey tey rozpaczy i determinacyi, adaie fię, ii niepodobna ich będzie zwyciężyć. Rommendant nafz wyfzedł teraz przeciw nim w polej Czwartku zefzłego woniefiono nad tuteyfzą Admiralicyą Telegraf, który ze wfzyftkiemi portami ma rozpocząć korrefpondencye. Szybkości fwoiey dał iui widoczny dowód, albowiem w 7. minutach odebraliśmy wiadomość przez niego z Dower leżącego o 20, niil od Londynu.

3 ( 3 *3 ) Podług wyrachunku Pana Morgan, Anglia drugie tyle miała wydatków na woyne z Fraocyą przez rok ieden, iak z Ameryką przez tyliz przeciąg czafu. W pierwfzych 4. latach woyny z Amery k ą, dług A n g lii zaciągniony wynofił tylko 48. milionów funt: fzter: procent od tych 1. mili: Teraz zas w Woynie z Francyą dług przewyżfza w w 4. latach ło i. milionów funt: fzter: a procent 3,700,000. Pan Tbelrtall, niezważaiąc na dwa 'Bille od Parlamentu przyięte, które fzczegulniey zabraniaią zgromadzeń ludu, wydał obiyiefzczenie, w ktorem wzywa ochotników da flnchnnia (wych ł3ilfertacyi przez czas poftu. Oświadcza on, iż nayfkrupulatniey ftófować fię myśli do przepifów Billu, podług którego nart 49. ofób niepuści do fali; przytym nieopuści zręczności od ciał prawodawczych pozwolohey, do wyłufzczenia zafad mogących flużyć do ufzczęśliwienia i dobra ludzkości. W Lincolnsbire mięfzka pewna familia, która fię fkłada z 2. męfzczęzn i 2. kobiet, z 2. oyców i 2. matek, z 2, Israci i n. fióftr, iednego wuia i iedney ciotki, iednego Cynowca i tedney fynow i?

4 < 354 ) wicy, dwóch ftryieęznie rodzonych, ie* dnego fyna i iedney córki, a z tym Wlzyftkim nie mafz mk 4. olób. W mowie, którą Wice Król Iriandyi zagai Parlament dnia 21. Stycznia, powiedziano, że minio liczne zwycieftwa n.eprzyiaciół, ftan Wielkiey Bretanii i koalicyi nierównie ieft lepfzy, i*k przedtym. W dowód tego przywiedziono z iedney ftrony korzyści przez woyika Auftryackie odnielione, zdobicie Przylędku Dobrey Nadziei i przewagę fiły Angielfkiey na morzu ; z drugiey zaś zam ęlzama wewnętrzne, upadek handlu, i wyczerpane zrzódla lkarbowe w Francyi. Z tern wfzyftkiem rząd Franeufiu uznany ieft w tey mowie za zdolny do powfzechnych negocyacyi p; koiu korzyftnego dla Angli i fprzymierzonych; i fkoro fię poda zręczność, pod ow czas meomięfzkaią woiuiący chwycić iię takowey. Potym wzywa Wice Kroi Parlament do ucnwaly nowych pofiłków pieniężnych, okazuje razem, że Kray w kwitnącym znayduie fię ftanie, i że odtąd n.enczuie iuż nowych i wigkfzych ciężarów. Nadto przyrzeka imieniem Króla przyłożyć wlzeikiego ftarania do przekonąnia nicprsjóaciol o jrzeczywitiych

5 ( 35? ) fłych iłach i kwitnącym ftanie dzificyfzym Wielkiey Brytanii. ^Pan Grattan, który fig nazwać może drugim Foxem w Parlamencie /r* land%kim, opierał fię mocno zwyczaynemu adreffowi z podziękowaniem do Króla, i żądał niektórych odmian i dodatków, ale ten przyjęty zoftał. Pan Curran, z arliwy partyzant oppozycyinych fzydził z całćy tey mowy, i nazywał ią zbiorem podchlebfitw i przypodobania fię partyi miniftrowlkiey, Mowa ta, rzekł on, podobna ieft do Ody tia dzieó narodzenia, która zwyczaynie łączy nayzimnieyfzą poezyą z podłą muzyką. Nakoniec ryfował nayokropnieyfze wypadki, które zagrazaią w tey woynie nie tylko Anglii, gdzie bezmała całe fiły Berła wepchane zoftały w ręce Bankierów, ale i dla Ivl(tndyi, która z tey okazyi utraciła przefzło ioo,ooo., i podwoiła nieprzeliczone prawie długi. Lord Tyrone mówił za adrefem, który nakoniec 122. głolami przeciw 14. przy* ięty zoftał. FR A N -

6 C 3 f «) F R A N C Y A. Z Paryża dnia 29. Stycznia. Faypoult, dotychczefny Minifter ikarbowy, złożył fwóy urząd, Z tey okazyi Direktoryat wyflał dnia 2^. do Rady 5,fet poftańca z oznaymieniem, że na tg godność mianowany zoftał CamttSy który pod tym warunkiem ią przyiął, aby zarazem utrzymany był przy tytule Aechiwifty Narodowego, bez zatrudnienia fig iednak interelami tego urzędu. Nadto Camus żądał iefzcze, aby mu wolno było migfzkać w domu fwey familii, zkąd codziennie chodzić będzie do Kantoru ikarbowego. Direktoriat żądał więc, aby Rada mianowała tymczafowo kogo innego do zatrudnienia fig interecami Archiwu Narodowego. Temu wniolkowi fprzeciwiło fig wiele członków dodaiąc, że Direktoryat drobnemi rzeczami, i mniey ważnemi warunkami zatrudnia Radg, i że Ca<* mus nie może byclż zarazem Miniftrem, i Archiwiftą. W refzcie przyftąpiono do dziennego porządku, a przedmiot ten zoftał zaniechany. Głofzą wigc, że Ca~ mus

7 ( 357 ) mus tym fpofobem nieprzyiął urzędu Miniftra fkarbowego, niektórzy fądzą, że Lecoultaux albo Kamei zaftąpi te mieyfce. Na tey że Seffyi przybył drugi pofianiec od Direktoryatu, i Rada ęfet na wniofek Defermonta imieniem KommilTyi łkarbowey, zamieniła fię w ieneralną Deputacyą, Treść taiemnych tych obrad względem ikarbu na SelTyi dzilieytzey publicznie ma bydż czytana. Dnia 26. na Seffyi wyftawiał Dire ktoryat w pofelfiwie fwoiem potrzebe opatrzenia ftrmii iak nayfpiefzniey w konie tak ciągłe, iakotez pod kawaleryą; ponieważ przefzła kampania nadto dowiodła wiak złym ftanie był ten wydział Adminiftracyi woienney. Z tey okazyi na Seyffyi dnia naftępuiącega wniófl Dubois- Crance, aby wziąść łwfzyftkie te konie w Rekwizycyą, które flużą tylko do parady i rozrywki, i te, które do uprawy ziemi nie fą zdolne i t. d. Nadto w każdym Kantonie Rzeczypofpolitey 30. kod ma bydz' wzięty w Rekwizycyą dla armii, aby ta w iak naylepfzyna 'była fta-

8 f 3^8 ) ftanie na przyfzł kampanią w przypadłku, gdyby iefzcze naiiąpić miała. Ten wniofek nakazała Rada podać do druku, poczym ma bydi wzięty na rozwagę* Donofzą z V~endee, ze w zamku Brt» quigny arefztowano 4. Dowod^ców Szuanów, imieniem: R a lle t, Roullem azet A vocat i Applogniat. Należeli oni do liczby tych, którzy z Republikanami rozpoczęli konferenćye tyczące fię negocyacyi pokoiu. Ale potym dowiedziano lig rychło, że ich zamiarem było zrobić zdradziecki podftgp. Jenerał Pufayic wymknął fig z wielkiem flrachem, przed famym arefztem z pomienionego zamka.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Ze zbiorów Zygmunta Adamczyka

Ze zbiorów Zygmunta Adamczyka Ze zbiorów Zygmunta Adamczyka BÓG - HONOR - OJCZYZNA - Polonijne Stowarzyszenie Patiotow Narodu Polskiego w Kanadzie Mane, Tekel, Upharsin! KSIĘGA STRASZLIWA PROTOKÓŁY OBRAD MĘDRCÓW SYONU Ku przestrodze

Bardziej szczegółowo

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY.

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY. ORGAN TOWARZYSTWA 8 WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC (f? Pr%cy około dow r o c z n i k DZIEW IĄTY. W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. SPIS RZECZY zawartych w dziewiątym roczniku

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WAWRZYNIEC STASZIC

STANISŁAW WAWRZYNIEC STASZIC STANISŁAW WAWRZYNIEC STASZIC O PRZYCZYNACH SZKODLIWOŚCI ŻYDÓW I ŚRODKACH USPOSOBIENIA ICH, ABY SIĘ SPOŁECZEŃSTWU UŻYTECZNI STALI Prepared and published by: www.lamuchacha.net LESZEK PRZEMYSŁAW KUŚNIERCZAK

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZMARTWYCHWSTAŃCZE

STUDIA ZMARTWYCHWSTAŃCZE STUDIA ZMARTWYCHWSTAŃCZE O. PIOTR SEMENENKO CR L I S T Y Tom XV R Z Y M 2011 O. P I O T R S E M E N E N K O C R L I S T Y 1883 1886 tom XV RZYM 2011 Za zezwoleniem Władzy Duchownej: KS. BERNARD HYLLA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 Sierpnia.

Warszawa, dnia 31 Sierpnia. Rok 1863. Warszawa, dnia 31 Sierpnia. Z w ia s tu n w y chodzi d w a razy n a m iesiąc. P rz e d p ła ta ro cz n a w y n o si w W a rs z a w ie oraz w k się g a rn ia c h n a p ro w in cy l I za granicą

Bardziej szczegółowo

Szczęście chrześcijańskiego życia.

Szczęście chrześcijańskiego życia. Z w ia stu n w v c h -'lzi d w a razv na m in x in '*. P r z ^ d n la ta r o c z n a w y n o si w W a n ż a w i* o ra z w księjrr» u. -

Bardziej szczegółowo

T A L M U D Y Z M U do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom WSZELKIEGO STANU

T A L M U D Y Z M U do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom WSZELKIEGO STANU ZGUBNE ZASADY T A L M U D Y Z M U do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom WSZELKIEGO STANU Podał Profesor Dr August Rohling Tekst autentyczny (wydania drugiego poprawionego) z dodatkiem memoryału Stanisława

Bardziej szczegółowo

SONG HONGBING. Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych

SONG HONGBING. Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych SONG HONGBING Wojna o pieniądz Prawdziwe źródła kryzysów finansowych Spis treści Wstęp.... 10 ROZDZIAŁ I Rodzina Rothschildów: niewidzialna droga najbogatszej rodziny świata.... 13 Klucz do rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Ł L a g >r a : T i A \ c B a Ł a g> / ' f i * / * A/ aa j j. y / ń c / r / f / / * { * / &, / L / h A» >, http://rcin.org.pl

Ł L a g >r a : T i A \ c B a Ł a g> / ' f i * / * A/ aa j j. y / ń c / r / f / / * { * / &, / L / h A» >, http://rcin.org.pl Ł L a g >r a : T i A \ c B a Ł a g> / / ' f i * / * A/ aa j j y / ń c / r / f / / * { * / &, ; / L / h A» >, \ < «s. t + V ^ \ ^ V * \ \ s ^ > ^. a \ V \ i yja** v* *> > \' \*. Y \ * \V» * ^ ' xv

Bardziej szczegółowo

KOLUMB PAMIĘTNIK Opisom podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć jeogrąficznych, wiadomościom statystycznym, oraz z temi w styczności zostającym, poświęcony, ~ROK PIERWSZYT Tom III. Lipiec l Sierpień,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 Września.

Warszawa, dnia 1 Września. Warszawa, dnia 1 Września. Zw lnstun wychodzi dw a razy n a m iesiąc. P rzedpłata roczna w ynosi w W arszaw ie oraz w księgarniach na prow incyl» za granicą Złp. 10, półrocznie Z łp. 5 ; na urzędach i

Bardziej szczegółowo

nziennik J, społeczny i Hf

nziennik J, społeczny i Hf Rok 1 nziennik J, społeczny i Hf Redakcva i Adminisłracva: - UDDZW w \Jaruawie: ut Erywa~ska 18 Udi: ul Piotrko,ska 8& sześe s:tpalt} OGŁ OSZ El U\ w Krn\lestwle Pulskiem: Zwyczajltlf: SO fen za wiersz

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

27 tistopada 1932 ROKU.

27 tistopada 1932 ROKU. Nr 48 (ELCf, DNA 27 tstopada 1932 ROKU ROK POŚ\JJ;'CONA SPRA~ QEllCJNYr\, OS\lATQ\J~r\ sdoł::eczn~ Cena ledne&o elzemplarza 10,rOS)', z Drz~l)'luł; półrocznie 3 zlote, rocznie 6 złot)'ch Konto P 1( O 66,166

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

Wypis z Raportu Michała Kleofasa Ogińskiego, Szefa Korpusu Strzelców Wolnych, datowanego dnia 15 czerwca 1794 r. w Iwieńcu

Wypis z Raportu Michała Kleofasa Ogińskiego, Szefa Korpusu Strzelców Wolnych, datowanego dnia 15 czerwca 1794 r. w Iwieńcu DZIEDZICTWO KRESOWE półrocznik środowisk wywodzących się z powiatu mińskiego dawnej Rzeczypospolitej Nr 6 / Rok III Czerwiec 2015 ISSN 2299-7024 W roku 2015 przypada 250 rocznica urodzin Michała Kleofasa

Bardziej szczegółowo

KEN FOLLET Na skrzydłach orłów

KEN FOLLET Na skrzydłach orłów KEN FOLLET Na skrzydłach orłów Przełożył: Robert Stażyński * * * Iran, ostatnie dni szacha. Kilku pracowników amerykańskiego koncernu elektronicznego zostaje wtrąconych do więzienia w Teheranie. Żadne

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM. Mieszko I ślub z księżniczką Czech - Dobrawą 966 r. chrzest Mieszka I

GIMNAZJUM. Mieszko I ślub z księżniczką Czech - Dobrawą 966 r. chrzest Mieszka I HISTORIA POLSKI Zgodnie z nową podstawą programową, gimnazjaliści uczą się tylko tematów do odzyskania niepodległości, a licealiści winni przyswoić całość. W Konkursie wymagana jest znajomość tylko tych

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Tygodnik R Z E C Z O M P O L S K IM I S Ł O W IA Ń S K IM P O Ś W I Ę CON Y.

Tygodnik R Z E C Z O M P O L S K IM I S Ł O W IA Ń S K IM P O Ś W I Ę CON Y. STADŁO Bogiem a Prawdą- Zgodą ;i Prana, Tygodnik R Z E C Z O M P O L S K IM I S Ł O W IA Ń S K IM P O Ś W I Ę CON Y. R OK 1. No 1. 1849 T r e ś ć : 0(1 Redakcyi. Nieco o narodowości. j Poezje: Modlitwa,

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Karol Marks

Bardziej szczegółowo

I I. Błogosławieństwo dla świata

I I. Błogosławieństwo dla świata i l # o d a j d zdejach i Izraela można w dużym stopniu odkryć podwaliny cywilizacji i kultury w i r świata. Nietrudno udowodnić, że tak jest naprawdę. To za pośrednictwem Izraela otrzymaliśmy Słowo Boże:...im

Bardziej szczegółowo