Przewodnik po szkolnictwie podstawowym w dzielnicy Ealing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po szkolnictwie podstawowym w dzielnicy Ealing"

Transkrypt

1 Przewodnik po szkolnictwie podstawowym w dzielnicy Ealing USŁUGI DLA DZIECI I DOROSŁYCH

2 Wstęp Przewodnik ten został przygotowany z myślą o rodzicach i opiekunach dzieci z dzielnicy Ealing, które już rozpoczęły już naukę lub wkrótce rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Podziękowania dla wszystkich osób, które pomogły w przygotowaniu tego przewodnika i zamieściły swoje reklamy oraz wniosły wkład w pokrycie kosztów druku i produkcji. Przewodnik ma pomóc w zrozumieniu podstawowych cech systemu nauczania podstawowego oraz podpowiada jak prawidłowo wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez szkołę. W ciągu ostatnich 10 lat szkolnictwo w Anglii bardzo zmieniło się. W tej sutuacji przewodnik będzie szczególnie cennym źródłem informacji dla osób, które po raz pierwszy zetknęły się z systemem szkolnictwa lub niedawno przybyły z innego kraju. Zamieściliśmy tu informacje o programie nauczania oraz o sposobie testowania (oceny) dziecka. Wyjaśniliśmy, jakie oczekiwania mają szkoły wobec rodziców i ich dzieci oraz zamieściliśmy informacje na temat wsparcia udzielanego przez szkołę. Przedstawiliśmy też w nim wiele wspaniałych pomysłów na to, jak najlepiej pomóc dziecku w nauce. Uważamy, że im więcej rodzice i opiekunowie wiedzą o edukacji swego dziecka, tym lepiej potrafią współpracować ze szkołą i umożliwić dziecku wykorzystanie całego jego potencjału.

3 Główne cechy szkolnictwa w dzielnicy Ealing Zgodnie z prawem, wszystkie dzieci w wieku 5 do 16 lat podlegają obowiązkowi nauczania. Większość rodziców decyduje się wysłać swoje dziecko do szkoły, ale prawo także zezwala rodzicom na kształcenie dzieci w domu, o ile realizowany jest państwowy program nauczania (National Curriculum). Obecnie w Anglii, nauczanie obowiązkowe dla dzieci kończy sie w ostatni piątek czerwca roku szkolnego, w którym kończy ono 16 lat. Ponadto, ostatnio prawo uległo zmianie. Od 2015 roku młodzież będzie miała obowiązek uczyć się do wieku 18 lat. Będzie to polegało na pewnej formie kontynuacji nauki lub uczęszczania na szkolenia. W większości przypadków dzieci przydzielane są do klas w oparciu o kryterium wiekowe, a nie na podstawie ich zdolności. Pod koniec każdego roku dzieci przechodzą do następnej klasy, niezależnie od tego czy osiągnęły określony poziom wiedzy szkolnej czy nie. nauczyciele mają prawo wyboru pewnych treści czy organizacji nauczania. Szkoła zapewnia dzieciom większość podręczników i zeszytów. Materiały do nauki zostają w szkole, a do domu dzieci zabierają tylko te książki, które potrzebne są do zrobienia pracy domowej. W porze obiadu dzieci otrzymują gorący posiłek, opłacany co tydzień przez rodziców/opiekunów. Niektóre dzieci uprawnione są do darmowych posiłków w szkole (FSM), o ile ich rodzice/opiekunowie otrzymują zasiłki. W większości szkół obowiązuje noszenie mundurka szkolnego. Wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymują listę ubrań, które muszą zakupić dla swego dziecka. W ramach państwowego systemu, szkoły zobowiązane są realizować państwowy program nauczania (National Curriculum), jednak zarówno szkoły jak i poszczególni

4 Etapy szkolne Wiek w dniu 31 sier-pnia Rok Poziom programu nauczania (Curriculum stage ) Rodzaj placówki edukacyj-nej Czy jest obowiązkowe? Czy jest bezpłatne 3-4 Przedszkole (Nursery) Etap podstawow y Nauczanie przedszkolne (Nursery school) Nie W niepełnym wymiarze godzin 4 5 Rok zerowy Rok Przedszkole Etap Rok Szko-ła Rok Podstawowa Tak Tak Rok Rok Etap 2 Szko-ła dla Mlodszych Rok Rok Rok Etap 3 Szkoła średnia Rok /gimnazjum Tak Tak Rok Rok Etap Rok Szkoła średnia Tak Tak Etap Rok /college Tak do 2015 roku Tak

5 Jak mierzony jest postęp? Na Etapach 1 i 2 każdy przedmiot oceniany jest na sześciu poziomach, które służą do pomiaru postępu dokonanego przez dziecko. Postęp oceniany jest przez porównanie dziecka do innych uczniów w kraju, którzy należą do tej samej grupy wiekowej. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, a tak wyznaczone poziomy pomagają określić postęp dziecka w odniesieniu do wymagań bowiązujących dla danej grupy wiekowej. Na przykład, przed zakończeniem Etapu 1, większość dzieci osiąga poziom 2, a do końca Etapu 2 większość osiąga poziom 4. Poszczególne poziomy ulegają dalszemu podziałowi i czasami nauczyciele używają określeń 1c, 1b lub 1a. W tym przypadku, c oznacza najniższe osiągnięcia na poziomie 1, b średnie, zaś a najwyższe. Zatem dziecko uczące się na Poziomie 2b znajduje się w środku tego poziomu, nieco powyżej Poziomu 2c, ale zmierza do osiągnięcia Poziomu 1a. Wszystko to może wydawać się skomplikowane, ale taki kolejny podział pomaga nauczycielom w określeniu postępu dokonanego przez uczniów w trakcie trwania danego semestru. Na przykład, dziecko które przechodzi z Poziomu 3c na 3a w ciągu roku, dokonuje wyraźnego postępu. Dziecko przechodzące z Poziomu 3a na Poziom 4c nie dokonuje tak znacznego postępu, pomimo przejścia z jednego poziomu na drugi.

6 Na jakim poziomie powinno uczyć się moje dziecko? Na zakończenie każdego Etapu dzieci powinny osiągnąć pewien wymagany poziom wiedzy i umiejętności z każdego przedmiotu. Tabela pokazuje jaki poziom powinno osiągnąć dziecko pod koniec każdego roku oraz poziom jaki osiągają dzieci, które wykraczają ponad oczekiwany poziom. Na przykład, większość dzieci pod koniec Roku 2 uczy się na Poziomie 2B, podczas gdy niektórzy uczniowie wykraczający poza wyznaczony poziom, mogą już pracować na poziomach 2A lub nawet na poziomie 3C. Oczywiście, każde dziecko uczy się w swoim tempie; Jednak szkole zależy, Na tym, by dzieci robiły postęp niezależnie od poziomu na którym zaczęły naukę. W wyznaczonym tempie Powyżej wymaganego poziomu Nauka nauczania początkowego wramach wyznaczonych celów 1C Rok zerowy Rok zerowy 1B Rok 1 Rok 1 1A 2C 2B 2A 3C Rok 2 Rok 3 Rok 2 3B Rok 4 Rok 3 3A 4C Rok 5 Rok 4 4B Rok 6 4A Rok 5 5C 5B 5A Rok 6 6C 6B 6A

7 Jak moje dziecko jest sprawdzane (oceniane)? Na koniec Roku 1, wszystkie dzieci muszą zdać sprawdzający test foniczny. Dziecko zostanie posadzone przy nauczycielu i poproszone o odczytanie 40 słów na głos. Jest to prosty i szybki sposób sprawdzenia wiedzy fonicznej dziecka i zwykle zajmuje kilka minut. Szkoła informuje rodziców o wynikach testu. Formalne testy o nazwie SATs Standardowe Testy Sprawdzające (Standard Assessment Tests), prowadzone są pod koniec Etapu 1 i 2. Pod koniec Etapu 1 (Rok 2, w wieku 6 i 7 lat) dzieci oceniane są przez swoich nauczycieli za pomoca nieformalnych testów z angielskiego, matematyki i nauk przyrodniczo-fizycznych (science). Na koniec Etapu 2 (Rok 6, w wieku 10 i 11 lat) dzieci podlegają formalnej ocenie z użyciem państwowych testów z matematyki (włącznie z pamięciowymi rachunkami arytmetycznymi) i z angielskiego: 1) czytania 2) gramatyki, interpunkcji oraz literowania. Pisanie oceniane jest przez nauczyciela. Wyniki tych testów przesyłane są rodzicom pocztą. Przynajmniej raz w roku rodzice otrzymują raport, z informacją o postępach dziecka w szkole. Są organizowane wieczory dla rodziców, podczas których mają możliwość spotkać się z nauczycielami, by porozmawiać o postępach swego dziecka.

8 Frekwencja i punktualność każdy dzień liczy się, a każde dziecko jest ważne. Wiadomo, że jeśli dzieci regularnie uczęszczają do szkoły, mają większe szanse uzyskania dobrych ocen. I odwrotnie dzieci, które nieregularnie uczęszczają do szkoły, częściej otrzymują gorsze stopnie. Badania wykazały: Dzieci, które opuścilły więcej niż 50 procent dni w szkole - tylko 3 procenty z nich zdołało osiągnąć pięć ocen A* do C z egzaminów GCSE, włącznie z angielskim i matematyką Dzieci, które opuścilły 10 do 20 procent dni w szkole - tylko 35 procent z nich zdołało osiągnąć pięć ocen A* do C z egzaminów GCSE, włącznie z angielskim i matematyką Dzieci, które opuściły mniej niż 5 procent dni w szkole - 73 procenty z nich osiąga pięć ocen A* do C z egzaminów GCSE, włącznie z angielskim i matematyką Uwaga: GCSE (General Certificate of Secondary Education Świadectwo Ogólnej Szkoły Sredniej) jest szkolną kwalifikacją obowiązującą w szkolnictwie średnim w Angli, przyznawaną za określone przedmioty. Zazwyczaj do egzaminów tych podchodzą uczniowie w wieku 16 lat.

9 Jeśli szkoła nie wie O nieobecności dziecka lub nie zgadza się na nią, rodzice mogą otrzymać z góry określoną karę grzywny, albo mogą zostać podjęte wobec nich inne kroki prawne. Codziennie spóźnienie o 5 minut oznacza, że dziecko opuści 25 minut szkoły w tygodniu, co daje 5 godzin i 20 minut w semestrze. Równa się to trzem dniom nauki w roku Nauka twojego dziecka jest ważna - Więc przyprowadzaj je do szkoły na czas. Prawidłowe uczęszczanie do szkoły podstawowej oznacza, że dzieci będą lepiej uczyły się w szkole średniej. Wiadomo też, że dzieci które mają złą frekwencję i nieregularnie uczęszczają do szkoły, o wiele częściej gorzej radzą sobie z problemami oraz mają trudności z zawieraniem przyjaźni.if the school does Rodzice mogą pomóc w następujący sposób: Zatrzymując dziecko w domu tylko w przypadku choroby Jeśli dziecko nie może przyjść do szkoły, należy zadzwonić i powiadomoć szkołę z samego rana Przez punktualne przychodzenie do szkoły dzieci, które często spóźniają się, mają trudności z przystąpieniem do nauki i nie korzystają z zajęć szkolnych. Nie należy zabierać dziecka na wakacje w trakcie trwania roku szkolnego Należy znać dokładne daty rozpoczęcia poszczególnych semestrów, aby dziecko nie spóźniało sie na rozpoczęcie zajęć szkolnych. Należy starać się by dziecko poszło do szkoły, nawet jeśli rodzic/opiekun jest chory. Należy rozmawiać z personelem szkolnym o występujących trudnościach z przyprowadzaniem dziecka do szkoły.

10 Zachowanie Społeczność szkolna przestrzega zasady poszanowania każdej osoby. Dzieci, personel i rodzice zawsze zobowiązani są zachowywać się w odpowiedzialny sposób, okazywać uwagę, urzejmość oraz szacunek każdej osobie. Personel szkolny, który zarówno naucza jak i opiekuje się dziećmi, zawsze jest chętny wysłuchać uprzejmych uwag rodziców, ale nie będzie tolerować agresywnych zachowań. Nauczyciele chwalą i nagradzaja dzieci za dobre zachowanie na wiele sposobów. Należą do nich: ustne pochwały za dobrą pracę/zachowanie punkty i naklejki świadectwa oddawanie pracy ucznia na wystawę lub do dyrektora uwagi do rodziców Fizyczne kary w szkole są prawnie zabronione. Uczniowie, którzy zachowują się nieprawidłowo, otrzymują za to karę oraz nakładane są na nich sankcje. Oto przykłady kar: przerwa w zabawie albo zakaz udziału w zabawie przesadzenie z dala od innych dzieci napisanie listu z przeprosinami zaproszenie rodziców na rozmowę o niewłaściwym zachowaniu ucznia

11 Znęcanie się (Bullying) Znęcanie się (bullying) nie jest tolerowane przez żadną szkołę i zwykle traktowane jest bardzo poważnie. Za znęcanie się uważa się użycie agresji wobec innej osoby w celu zranienia jej fizycznie lub psychicznie. Uczniowie, którzy czują się ofiarami znęcania, powinni natychmiast powiadomić o tym kogoś dorosłego. W takich wypadkach, personel szkoły sporządza wpis dotyczący incydentu prześladowania, może także skontaktować się w tej sprawie z rodzicami. Akty i groźby prześladowania są zawsze sprawdzane. Stosowane są też właściwe kary, a dzieciom udziela się konkretnej pomocy, która pozwala im zmienić swoje nieprawidłowe zachowania. Angielski jako drugi język (English as an Additional Language - EAL) Szkoła prowadzi program wdrożenia dla nowo przybyłych uczniów. Dziecko, które nie umie dobrze mówić ani pisać po angielsku, otrzymuje w szkole dodatkową pomoc w nauce angielskiego. Najpierw zostaje wykonana wstępna ocena poziomu znajomości języka angielskiego u dziecka. Przyzwyczajenie się dziecka do nowej szkoły może trwać kilka tygodni. Ponadto, dla zapewnienia dziecku pełnego korzystania z zajęć szkolnych, sporządza się indywidualny plan edukacyjny dziecka, który następnie jest dokładnie monitorowany.

12 Specjalne Potrzeby Edukacyjne - (SEN) - (Special Educational Needs -SEN) Dzieci posiadające specjalne potrzeby edukacyjne (SEN) otrzymuja dodatkową pomoc w nauce oraz zachowaniu. Większosć dzieci ze specjalnymi potrzebami SEN uczęszcza do normalnych szkół. Podstawowy poziom dodatkowej pomocy znany jest pod nazwą Szkolna Akcja (School Action) i polega na: odmiennym sposobie nauczania pewnych rzeczy udzielaniu dodatkowej pomocy przez dorosłego używaniu specjalnego sprzętu jak computer czy specjalny ołówek Na poszczególnych etapach nauczania, dziecko może potrzebować dodatkowego nadzoru przez krótki okres, albo nawet przez wiele lat. Na każdym etapie rodzice są informowani o postępach dziecka. Jeśli państwa dziecko rozwija się przy znacznym stopniu specjalnych potrzeb edukacyjnych SEN, szkoła zwraca się o poradę do specjalistów i korzysta z ich porad w celu udzielenia dziecku prawidłowej pomocy. W przypadku wystąpienia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (SEN), podejście do dziecka objęte jest przepisami Kodeksu Postępowania. Szkoła informuje rodziców o zastosowaniu dodatkowej pomocy wobec ich dziecka, w związku z wystąpieniem u ich dziecka SEN (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SEN) mogą nie być w stanie pobierać nauki w ramach szkoły realizującej państwowy program naucznia (National Curriculum). W takich przypadkach postęp mierzony jest Poziomami P (P Levels). Spotkania z nauczycielem lub dyrektorem Aby umówić się na spotkanie z dyrektorem lub inną osobą personelu szkolnego, należy umówić się na spotkanie osobiście z nauczycielem klasy lub kontaktując się telefonicznie ze szkolnym biurem. Proszę nie zwracać się do nauczyciela o umówienie na spotkanie przed rozpoczęciem przez niego lekcji, gdyż opóźnia to rozpoczęcie zajęć. Proszę raczej zwracać się o to po lekcjach, kiedy wszyscy uczniowie już opuszczą klasę i nauczyciel będzie mógł porozmawiać z rodzicami. Jeśli dziecko ma problemy z innymi uczniami, należy rozmawiać o tym z przedstawicielami szkolnego personelu, a nie z rodzicami lub opiekunami drugiego dziecka.

13 Nauczanie o życiu seksualnym i w związku SRE (Sex and Relationship Education ) Wszystkie szkoły realizują wymaganą politykę tyczącą nauczania o życiu seksualnym i w związku (SRE) Nauczanie o życiu seksualnym i w związku (SRE) umożliwia uczniom szkoły podstawowej poznanie własnego ciała, zrozumienie procesu dojrzewania oraz zapoznanie się ze sposobmi tworzenia zdrowych związków. Obecnie, dzieci są wystawione na wielką ilość informacji płynących z internetu, telewizji i czasopism. Z tego powodu i tak trudny okres dojrzewania może stać się jeszcze trudniejszy. Dlatego podstawowym zadaniem rodziny i szkoły jest informowanie dzieci o poprawnym języku i zdrowych relacjach. Szkoły starają się zapewnić dzieciom osiągnięcie sukcesu nie tylko w nauce, ale również dbają o ich rozwój, by stali się pewnymi siebie i zdrowymi członkami społeczeństwa, którzy potrafią dokonywać właściwych wyborów. Ochrona dziecka Szkoły starają się promować zdrowie i dobrobyt dziecka. Jeśli personel szkoły zauważy, że dziecko doznało krzywdy lub cierpi z powodu napastowania, szkoła musi zastosować się do zasad przedstawionych przez Radę do spraw ochrony dzieci dzielnicy Ealing (Ealing Safeguarding Children Board). W takim przypadku rodzice zostaną poproszeni o przyjście na spotkanie z osobami z opieki społecznej, służby zdrowia i ze szkoły, w celu wyjaśnienia wszystkiego co miało miejsce oraz by zaplanować czynności polegające na zapewnieniu dziecku ochrony, a rodzicom wsparcie. Obowiązują surowe prawa tyczące traktowania dzieci. Personel szkoły może je państwu dokładnie wyjaśnić. Może też poinformować o możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia problemów z opieką nad dzieckiem. Pełna wersja polityki ochrony dziecka realizowanej przez szkołę, jest dostępna do wglądu na życzenie.

14 Nasze najwżniejsze wskazówki dla rodziców: Należy poświęcać dużo czasu na rozmowę z dzieckiem i wysłuchiwać go z pełną uwagą W domu należy prowadzić zajęcia nauki; wspólne czytanie książek, ćwiczenie liczb Należy dopilnować, by dziecko na czas odrobiło pracę domową Nie należy włączać telewizora ani komputera w pokoju dziecka. Aby móc uczyć się, dziecko musi wysypiać się.

15 Jak zapewnić dziecku bezpieczne korzystanie z internetu Szkoły wykorzystują computer i internet jako pomoce w nauce. Dzieci muszą jednak zdawać sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie internet, a rodzice powinni wiedzieć do czego ich dziecko wykorzystuje internet. Dzieci mają dostęp do internetu poprzez computer, ale również przez niektóre telefony komórkowe i konsole do gier. Oto nasze rady dla rodziców: Należy ograniczyć dostęp dziecka do internetu poprzez zainstalowanie kontroli rodzicielskiej w komputerze oraz w telefonie komórkowym dziecka, o ile taki posiada. Należy sprawdzić czy strona internetowa, której używa dziecko jest odpowiednia dla jego wieku. Większość stron społecznościowych takich jak Facebook ma ograniczenie wiekowe i jest dostępne dla osób powyżej 13 roku życia. Należy kontrolować do czego dziecko wykorzystuje internet. Należy prosić dziecko o pokazanie stron, których państwo nie znacie. Należy trzymać computer w pokoju z którego korzysta cała rodzinna, gdyż łatwiej jest wtedy kontrolować do czego dziecko wykorzystuje komputer, w jakich godzinach i jak długo go używa. Nigdy nie należy pozwalać dziecku trzymać kamery sieci komputerowej we własnym pokoju. Trzeba też pamiętać, że niektóre telefony komórkowe mają zainstalowane kamery, z których można korzystać w sieci internetowej. Należy posługiwać się rodzinnym adresem mailowym, jako jedynym, na który dzieci mogą otrzymywać pocztę drogą mailową. Należy uświadomić dzieciom, że nigdy nie powinny podawać swoich danych osobowych znajomym poznanym w internecie. Wymienione poniżej stanowią dane osobowe: tożsamość nadawcy adres domowy adres mailowy numer telefonu komórkowego własne zdjęcia Jeśli dziecko otrzymuje spam drogą poczty elektronicznej lub w formie telefonicznych wiadomości tekstowych, należy przypominać dziecku, że nigdy nie wolno wierzyć w informacje przesyłane tą drogą, ani nie wolno na nie odpowiadać czy korzystać z nich. Należy uświadomić dziecku, że niektórzy ludzie w internecie niekoniecznie są tymi, za których się podają, dlatego lepiej jest pozostawić internetowych przyjaciół w internecie. Dzieci nigdy nie powinny spotykać się z nieznajomymi, jeśli nie odbywa się to w obecności zaufanej dorosłej osoby. Proszę poinformować swoje dziecko, że może zwracać się do państwa ze wszystkimi wątpliwościami związanymi z internetem. Należy stworzyć zestaw domowych zasad obowiązujących dzieci i ustalić, co się stanie, jeśli nie będą ich przestrzegały. Więcej informacji można znajeźć na stronie internetowej:

16 Zdrowe odżywiane zdrowe ciało zdrowy umysł Zdrowa zbilansowana dieta jest zasadniczą sprawą dla prawidłowego rozwoju dziecka. Talerz dobrego jedzenia (the eatwell plate) poniżej, może być pomocny w zaplanowaniu właściwej i zbilansowanej diety. Dużo owoców i warzyw (zaleca się jedzenie minimum pięciu porcji owoców I warzyw dziennie) Dużo ziemniaków, chleba, ryżu, makaronu i innych produktów bogatych w skrobię Mleko i produkty mleczne Mięso, jajka, fasola i inne produkty bogate w białko, ale bez zawartości nabiału Niewielkie ilości jedzenia i picia o zawartości tłuszczu i/lub cukru Śniadanie Śniadanie jest ważną częścią zdrowej diety, a badania wykazują, że spożycie śniadania: Poprawia koncentrację Zmniejsza bóle głowy i brzucha Dadodaje energii Zwiększa uwagę i czujność Propozycje zdrowego śniadania: Pełnoziarniste płatki Musli lub owsianka Jogurt i kawałki owoców Pełnoziarniste pieczywo lub tosty

17 Jak wybrać właściwe jedzenia dla dziecka Słodkie napoje, również gazowane, mają wysoką zawartość cukrów i są kaloryczne. Powodują one u dzieci: Psucie się zębów Nadwagę Wyzwalają u dzieci nadmiar energii i brak koncentracji Ważne jest by dziecko otrzymało wystarczającą ilość (6 do 8 filiżanek) płynów takich jak: Woda Naturalne soki owocowe i warzywne Naturalne napoje jogurtowe Półtłuste mleko dla dzieci w wieku powyżej 5 lat Szkolny lunch: Posiłki szkolne: Są ścisłe zasady obowiazujące przy doborze posiłków, które mają dostarczać właściwej porcji wartości odżywczych i energii, zgodnie z potrzebami dziecka. Niektóre dzieci mają prawo korzystać z darmowych posiłków szkolnych (FSM), o ile ich rodzice lub opiekunowie pobierają zasiłki. Oprócz wydawania dziecku darmowego, gorącego posiłku, szkoła otrzymuje dodatkowe dofinansowanie do każdego miejsca na które należy się FSM (darmowy posiłek), by dalej móc pomagać uczniom. W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się ze szkolnym biurem. Zdrowe drugie śniadanie przyniesione z domu: Jeśli rodzice i dzieci wolą przynieść własne drugie śniadanie, mogą przygotować zbilansowany posiłek, który będzie zawierał porcje następujących produktów: Węglowodany (np. chleb, pieczywo typu pitta, makaron, ryż) Białko (np. mięso, ryba, fasola, jadalne nasiona roślin strączkowych) Nabiał (np. ser, jogurt, napoje mleczne) Owoce/warzywa (np. pokrojone owoce/warzywa, suszone owoce), Picie (np. soki owocowe/warzywne, mleko, woda) Nie należy dawać na drugie śniadanie napojów gazowanych ani słodyczy

18 Posiłek wieczorny w domu Wspólne spożywanie zdrowego, domowego posiłku w gronie rodzinnym, jest dobrym sposobem dbania o więzi rodzinne, a dla dzieci stanowi okazję by nauczyć się dobrych manier i rozmowy. Należy wyłączyć telewizor, by nic nie rozpraszało uczestników wspólnego posiłku. Przekąski dla dzieci Chipsy, czekolada oraz makaroniki z sera mają wysoką zawarość soli, tłuszczy nasyconych i cukrów, więc mogą powodować choroby serca, a w późniejszym wieku cukrzycę. Oto nasza lista zkupów zdrowych produktów: owoce niesolone orzechy herbatniki ryżowe suszone owoce krojone sałatki i warzywa na przykład marchewka, ogórki, papryka Odpowiednia ilość snu pomaga dzieciom w nauce Zaleca się by: 3-5-letnie dzieci otrzymywały od godzin snu 5-12-letnie dzieci spały każdej nocy od godzin. Dzieci, zwłaszcza w trakcie trwania roku szkolnego, powinny odpowiednio długo i regularnie sypiać, po to by mieć prawidłową koncentrację. Jak zabawa pomoga w nauce Zabawa u dzieci, jest skutecznym sposobem nauki. Ważne jest, by dzieci miały możliwość twórczej i bogatej w wyobraźnię zabawy w gronie rodziny, przyjaciół, a także w trakcie samodzielnej zabawy. Dzieci wolą bawić się ze swoimi rodzicami oraz opiekunami niż siedzieć przed telewizorem czy przy komputerze. Należy znaleźć czas na gry planszowe, zajęcia artystyczne i sportowe ze swoim dzieckiem lub na zabawy w odgrywanie scenek. Jeśli nie ma dużo czasu na zabawę, należy wdrażać dzieci we własne zajęcia, takie jak prace domowe. Dzieci uczą sie wszystkiego od dorosłych oraz czerpią ze wszystkiego co dzieje się wokół nich.

19 Aktywnie spędzanie czasu z dzieckiem Małe dzieci potrzebują 60 minut aktywności przynajmniej pięć razy dziennie. Częć zalecanej aktywności odbywa sie w szkole, ale również rodzice, poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach sportowych, mogą w istotny sposób uświadomić dzieciom jak ważne są regularne ćwiczenia. Należy poświęcać wspólnie spędzany czas z dzieckiem na zajęcia fizyczne. Można to robić w następujący sposób: razem jeździć na rowerze iść na spacer na plac zabaw razem bawić się w hula hop iść na pływalnię bawić się w kto najdłużej potrafi skakać na skakance! Children learn by Większość szkół organizuje dzieciom zajęcia i spotkania klubowe po szkole. Poza tym, w dzielnicy Ealing istnieje wiele ośrodków rekreacyjnych, które oferują wachlarz zajęć sportowych i sprawnościowych. Taki lokalny ośrodek można znaleźć wchodząc na stronę: Dzieci uczą się przez obserwację czynności swoich rodziców. Należy okazywać dzieciom, jak cenna jest dla was wspólna zabawa i jaką sprawia państwu przyjemność. Nawet tak proste sprawy jak wspólny spacer, zamiast przejazdu samochodem, okazują sie mieć wielką wartość.

20 Poprawa zdrowia psychicznego u dziecka Rodzice stanowią wzorzec postępowania dla swoich dzieci i to od nich dzieci uczą się jak postępować w sytuacjach stresujących, np. w czasie egzaminów. Dzieci uczą się, obserwując sposób dorosłych radzenia sobie w takich sytuacjach. Przykład dorosłej osoby, która w pozytywny sposób radzi sobie ze stresem, a natykając się na trudności nie traci panowania nad sobą, stanowi bardzo pożyteczną lekcję dla dziecka. Należy dziecku zagwarantować wystarczającą ilość czasu na odpoczynek, na przykład w formie spędzania wolnego czasu we własnym pokoju. Zachęcanie do zabawy i czytania także pomogą w relaksie. Atmosfera w domu powinna być spokojna, a można to osiągnąć wyłączając czasami telewizor czy głośną muzykę. Szczepienia dzieci przeciwdziałają chorobom Szczepienia są sposobem ochrony przed poważnymi chorobami. W Zjednoczonym Królestwie dzieci powinny otrzymywać następujące szczepienia: WIEK Szczepienia uodparniające 2 miesiące Błonica, tężec i krztusiec / paraliż dziecięcy / pałeczka grypy typu b (DTaP/IPV(polio)/Hib) wszystko w jednym zastrzyku, plus: PCV (połączona szczepionka pneumokokowa) jako osobny zastrzyk. 3 miesiące Błonica, tężec i krztusiec / paraliż dziecięcy / pałeczka grypy typu b (DTaP/IPV(polio)/Hib) (2-ga dawka), plus: MenC (zapalenie opon mózgowych C) jako osobny zastrzyk. 4 miesiące Błonica, tężec i krztusiec / paraliż dziecięcy / pałeczka grypy typu b (DTaP/IPV(polio)/Hib) (3-cia dawka), plus: MenC (zapalenie opon mózgowych C) (2-ga dawka) - jako osobny zastrzyk, plus: PCV (połączona szczepionka pneumokokowa), (2-ga dawka) jako osobny zastrzyk. Między 12 i Pałeczka grypy typu b / zapalenie opon mózgowych C (Hib/MenC) jako jeden 13 zastrzyk 4-ta dawka pałeczki grypy typu b (Hib) i 3-cia dawka zapalenia opon miesiącem mózgowych C (MenC) życia Odra, świnka, różyczka (MMR) jako jeden zastrzyk, plus: Około 3 lat i 4 miesięcy PCV (połączona szczepionka pneumokokowa), (3-cia dawka) jako osobny zastrzyk. Przed pójściem do szkoły dawka wspomagająca: Błonica, tężec i krztusiec / paraliż dziecięcy (DTaP/IPV(polio) wszystko w jednym zastrzyku, plus Odra, świnka, różyczka (MMR) (2-ga dawka) - jako osobny zastrzyk. Po więcej informacji proszę skontaktować się z lekarzem.

21 Zdrowe zęby i dziąsła Ważne jest, by w ramach dbania o hogienę jamy ustnej, rodzina miała ustalony stały rytm mycia zębów. Jak tylko dziecku wyrosną pierwsze zęby (mleczne), należy zacząć używać pasty do zębów z fluorkiem, w małych ilościach, po to aby zapobiegać próchnicy zębów. Dzieciom poniżej 3 roku życia, należy rozsmarować niewielką warstwę pasty do mycia zębów, na trzech czwartych długości pasty szczoteczki do zębów. Dzieci w wieku 3 do 6 lat powinny używać pasty do zębów w ilości odpowiadającej wielkości zielonego groszku. Dzieci powinny myć zęby szczoteczką do zębów przez około 2 minuty, dwa razy dziennie, raz tuż przed pójściem spać oraz przynajmniej raz w ciągu dnia. Należy zachęcać dziecko do wypluwania nadmiaru pasty, a nie płukania ust wodą. Próchnica zębów spowodowana jest częstym spożywaniem produktów o dużej zawartości cukru. Zaliczają się do nich: Napoje gazowane Herbatniki Słodycze Czekolada Ważne jest, by ograniczyć ilość i częstość spożywania produktów z zawartością cukru. Należy je ograniczyc do pór spożywania posiłków przez dziecko. Wizyty u dentysty W ramach służby zdrowia (NHS) leczenie zębów jest darmowe. Aby dziecko przyzwyczaiło się do otoczenia gabinetu oraz nie bało chodzenia do dentysty w przyszłości, należy zabrać dziecko do dentysty w terminie do 6 miesięcy od chwili pojawienia się u niego pierwszych zębów lub przynajmniej raz przed osiągnięciem wieku dwóch lat. Służba zdrowia (NHS) zaleca, by dziecko chodziło do dentysty przynajmniej raz w roku. Higiena Przestrzeganie higieny nie tylko uczy dbania o siebie, ale również ogranicza szerzenie się chorób. Na higienę osobistą składają się: Powstrzymywanie się od plucia w miejscu publicznym Regularne mycie rąk oraz zawsze przed wyjściem z toalety Regularna kąpiel i branie prysznica Regularne mycie włosów Mycie zębów dwa razy dziennie Noszenie czystych ubrań Alergie u dzieci I leki Należy powiadomić nauczyciela uczącego w klasie o alergiach występujących u dziecka na owoce, orzechy, warzywa i napoje. Nauczyciel musi też wiedzieć jakie leki przyjmuje dziecko. Lekarz U lekarza rodzinnego (GP General Practicioner) należy zarejestrować się, aby w razie potrzeby móc skorzystać z pomocy lekarskiej. Szkolne biuro pomoże znaleźć najbliższą przychodnię zdrowia. Więcej informacji na powyższe tematy można znaleźć na stronie internetowej NHS Choices,

22 Służby pomocnicze Ośrodki zdrowia (Health Centres) Należą do nich kliniki i przychodnie do których należy zgłaszać się z mniejszymi problemami zdrowotnymi oraz na wizyty kontrolne z niemowlętami. Acton Health Centre Church Road Acton W3 8QE T: Mattock Lane Health Centre Mattock Lane Ealing W13 9NZ T: The Broadway Health Centre The Broadway Southall UB1 1LA T: Grand Union Village Health Centre Taywood Road Northolt UB5 6WL T: Służby SAFE (0-18 years) (SAFE Service) (Akcja Wspierania Rodzin w dzielnicy Ealing) Służby te pracują z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, potrzebującymi wsparcia w trudnych sprawach. Acton, Ealing, Hanwell T: Northolt, Greenford, Perivale T: Southall T: Służby informacyjne dla rodzin (0 19 years) (Family Information Service) Służby informacyjne dla rodzin dzielnicy Ealing (FIS) udzielają informacji na temat opieki nad dzieckiem, szkolnictwa i nauczania początkowego oraz o innych placówkach pomocy. Usługi informacyjne dla rodzin (Family Information Service) Perceval House Uxbridge Road W5 2HL T:

23 Jobcentre Plus Jobcentre Plus świadczy usługi, udziela pomocy, także finansowej, pomaga w znalezieniu pracy i powrocie do pracy. Doradcy zawodowi dokonują oceny sytuacji danej osoby i sprawdzają jaka pomoc może być zaoferowana. Acton Jobcentre Plus Armstrong Road Acton W3 7JL T: Ealing Jobcentre Plus Uxbridge Road EalingW13 8RA T: Southall Jobcentre Plus 68 The Broadway Southall UB1 1QE T: Doradztwo w sprawach mieszkaniowych (Housing advice) Zespół do spraw mieszkaniowych udziela informacji w sprawach mieszkaniowych. Porady w sprawach mieszkaniowych (Housing Advice Service) 4th Floor, Perceval House Uxbridge Road, Ealing W5 2HL T: Zintegrowane usługi reagowania w sprawach dzieci z dzielnicy Ealing (ECIRS) - (Ealing Children s Integrated Response Service) Jeśli istnieją obawy o dobro i bezpieczeństwo dziecka lub młodej osoby, należy zadzwonić do ECIRS. Dla pełnego zrozumienia sytuacji, doradcy słuchają sprawozdania i udzielają porad co do sposobu postępowania. Kontaktują się też z właściwymi służbami, by te udzieliły niezbędnej pomocy i potrzebnego dziecku czy młodej osobie wsparcia. Tel: Wyprodukowane przez Ian Wingfield (Extended Services), Lubna Khan (Dyrektor, Berrymede Junior School), Rachel Martin (Dyrektor, West Twyford Primary School) and Sonita Pobi (Funkcjonariusz do spraw Poprawy Zdrowia - Health Improvement Officer) w imieniu Acton Extended Services Locality Partnership, kilku szkół podstawowych oraz dziecięcych ośrodków Londyńskiej Dzielnicy Ealing. Publikacja z lutego 2013 roku

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH Learning and Inclusion Witamy w Dorset Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji Enabling communities in Dorset to thrive, now and for the future POLISH Spis

Bardziej szczegółowo

Rozmaite rodziny Czym jest rodzina? Samotne wychowywanie dziecka Śmierć w rodzinie Nastoletni rodzice Nowe rodziny

Rozmaite rodziny Czym jest rodzina? Samotne wychowywanie dziecka Śmierć w rodzinie Nastoletni rodzice Nowe rodziny Rozmaite rodziny Louise jest moją córką. Ma jedenaście lat. Rozstałam się ze Stevem, kiedy miała dwa lata. Wtedy poznałam Mike a. On ma dwóch synów. Jego była żona ma syna ze swoim nowym mężem. Steve ma

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

www.pscb.org.uk This guide can be downloaded from our website Also access the website for leaflets

www.pscb.org.uk This guide can be downloaded from our website Also access the website for leaflets PSCB Business Manager Judy Jones 01733 863745 PSCB Administrator Kay Mayor 01733 863744 PSCB Learning & Development Manager Jo Bramwell 01733 863746 PSCB Training Co-ordinator Charlotte Lucas 01733 863747

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Notes for parents & carers (Polish) OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Education & Social Care The Moray Council Council Office High Street Elgin IV30 1BX Numer telefonu: 01343 563374 Fax: 01343

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE

WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów i pracowników szkół oraz rodziców uczniów Barbara Woynarowska Anna Oblacińska WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Aktywne i zdrowe ycie. Poradnik dla rodziców

Aktywne i zdrowe ycie. Poradnik dla rodziców Aktywne i zdrowe ycie Poradnik dla rodziców Przedmowa Redaktor naczelny: prof. dr Marcela González-Gross, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF, Universidad Politécnica de Madrid,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych Choroba Parkinsona i Ty Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych 1 Poznanie diagnozy choroby Parkinsona często jest bardzo emocjonalnym przeżyciem. Niektórzy doznają szoku inni zagubienia a jeszcze

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA 6/I/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał I 2009 EDUKACJA DIABETOLOGICZNA TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI MATERIAŁY Z KONFERENCJI PFED ZNACZENIE EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ DLA PROMOWANIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA Nr 2/2014 magazyn PKUconnect NOWY ROK SZKOLNY PRZYGOTUJ SIĘ DO NIEGO Z NAMI ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA SPOSOBY NA DIETĘ W POŚPIECHU ZDRADZA MARIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

Przewodnik HEPS. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach

Przewodnik HEPS. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach Przewodnik HEPS Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach Tytuł oryginału HEPS Guidelines Guidelines on promoting healthy eating and physical activity in schools Autorzy: Aniek Boonen,

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi

Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi przykłady inspirujących praktyk Spis treści Copyright Fundacja Dzieci Niczyje Wstęp» 3 Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa www.fdn.pl Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkolny Program Profilaktyki Bezpieczny komputer Koluszki, rok szkolny 2006/07 1 Program profilaktyczny Bezpieczny komputer jest jednym z elementów Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne programu. Poradnik dla nauczycieli wydanie IV

Podstawy teoretyczne programu. Poradnik dla nauczycieli wydanie IV Podstawy teoretyczne programu Poradnik dla nauczycieli wydanie IV Warszawa 2010 Główny Inspektorat Sanitarny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Podstawy teoretyczne programu Trzymaj

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Zdrowy styl życia. W tej broszurze znajdziesz informacje o prowadzeniu zdrowego stylu życia łącznie z informacjami o:

Zdrowy styl życia. W tej broszurze znajdziesz informacje o prowadzeniu zdrowego stylu życia łącznie z informacjami o: Zdrowy styl życia W tej broszurze znajdziesz informacje o prowadzeniu zdrowego stylu życia łącznie z informacjami o: Rzucaniu palenia Zmniejszaniu ilości spożywanego alkoholu Zwiększaniu aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem Poradnik metodyczny dla nauczycieli C/M/Y/K 40/0/0/0 100/30/0/0 0/0/0/70 Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Witamy w Dumfries & Galloway Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Stowarzyszenie Wielokulturowe Dumfries & Galloway (Dumfries & Galloway Multicultural Association- DGMA) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów.

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Raport z badania przeprowadzonego w ramach programu 2010 Europejski

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Zasadniczym celem projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa Prawa więźniów

Poznaj swoje prawa Prawa więźniów Translated from the original English by Translation.ie IPRT/ICCL cannot be held responsible for any differences in meaning which may have arisen in the process of translation from the original English

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Treści programowe: wprowadzenie uczniów do tematyki konsumenckiej, zakupy i reklamacja, reklama, bezpieczeństwo produktu, zrównoważona konsumpcja,

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo