Nowy król Anglii objął władzę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy król Anglii objął władzę"

Transkrypt

1 Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 5 groszu ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron D t r n T T D I JZ A Rok xiii..0dż, CZWARTEK. 23 STYCZNIA 936 R. CENA NUMERU IS GROSZY..Ne 22 Nowy król Anglii objął władzę Uroczystości przed pałacem św. Jakóba. 64 strzały na cześć króla Edwarda VIII Przygotowania do pogrzebu zmarłego monarchy Ks. Walii zostat proklamowany lako prawem wskazany, zwierzchni władca, Edward VIII, z laski Boże), kroi Wlelklcl Brytanii, Irlandii dominiów brytyjskich poza morzami, obrońca wiary, cesarz Indii". LONDYN, 22 stycznia. (PAT) Edward-Albert-Chrystjan-Jerzy - Andrzej - Partyk - Dawid, książę Walji, ogłoszony został dzisiaj o godzinie 0-ej rano publicznie królem Edwardem 8-ym. Tradycyjna ta uroczystość odbyła się w prastarym krużganku pałacu św. Jakóba. Na placu krużganku ustawione były oddziały wojska, zaś otaczające plac ulice szczelnie zapełnione były publicznością. Na jedną minutę przed wybiciem godz. 0-ej na balkon krużganku wkroczyli ubrani w piękne tradycyjne stroje 4 heroldowie, poprzedzani przez ks. Norfolk, który jest marszałkiem arystokracji rodowej w Anglji. Za nimi 4 trębacze oraz 0 członków specjalnej gwardji cywilnej. Trębacze, ustawieni po obu stronach heroldów, odegrali hejnał, obwieszczane, ŻE ODBĘDZIE SIĘ ODCZYTANIE PROKLAMACJI. Główny z heroldów, sekretarz kapituły orderu Podwiązki sir Gerald Woolston rozwinął pergaminowe pismo i donośnym głosem odczytał tradycyjną formułę o proklamowaniu Edwarda 8-go * łaski Boga królem Wielkiej Brytanji, frlandji i dominjów brytyjskich poza zorzami, królem - obrońcą wiary i ce- J arzem Indyj. Gdy zaczęło się odczytywanie tej Proklamacji, zegar na wieży pałacu św. Jakóba zaczął wybijać godz. 0-tą. W tej samej chwili z baterji dział, u- *tawionej na jednym z dziedzińców pa< tacowych rozległy się SALWY HONOROWE NA CZEŚĆ NOWEGO KRÓLA. Jano 62 strzały, a mianowicie 4 wy strzałów na każdy rok życia nowego władcy oraz 2 wystrzałów jako salwa honorowa na cześć monarchy. Po zakończeniu odczytywania proklamacji trębacze odtrąbili hejnał, a he roldowie opuścili balkon krużganku, zajmując miejsca w specjalnie przygotowanych pięknych karocach. Poprzedzani oddziałem gwardji królewskiej, heroldowie i ich świta w czterech karocach UDALI SIĘ POCHODEM PRZEZ ULICE LONDYNU, Król wyjechał do Sandringham Londyn, 22 stycznia. (Pat) Król Edward VIII w towa Street odbyło się zwykłe posiedzenie ga binetu pod przewodnictwem Mac Donalda, wobec nieobecności Baldwina, który udał się do króla, do pałacu Buckingham Londyn, 22 stycznia. (Pat) Baldwin, który odwiedził dziś rano króla Edwarda VIII w pałacu Buckingham, odbył z nim godzinną rozmowę. Addis Abeba, 22 stycznia. (Pat) Z okazji zgonu króla Jerzego V, ogłoszono na dworze abisyńskim 8-dniową żałobę. Na wszystkich budynkach publicznych wywieszono flagi, opuszczone do Dołowy masztu. Paryż, 22 stycznia. (Pat) Na dzisiejszem posiedzeniu go, zarządzono na dworze belgijskim młe ięczną żałobę. Soija, 22 stycznia. (Pat) Z okazji zgonu króla Jerzego V, na dworze bułgarskim ogłoszono żałobę 6-tygodniową. Depesza premiera Baldwina do premjera Koścćałkowskiego Warszawa, 22 stycznia. (Pat) W odpowiedzi na depeszę kondolencyjną premjera Kościałkowskiego do premjera Baldwina, premjer Baldwin odpowiedział następującą depeszą: Z uczuciem gorącej wdzięczności, dziękuję waszej ekscelencji i rządowi rzystwie książąt Yorku i Gloucester wraz polskiemu za tak żywe wyrazy współczucia spowodu wielkiej straty, ponie z ich małżonkami, powrócił dziś wieczorem do Sandringham i udał się natych, żałobę narodową we Francji spowodu (rady ministrów, postanowiono ogłosi-i sionej przez śmierć Jego Królewskiej miast do królowej-wdowy. zgonu króla Jerzego V na 2 tygodnie. Mości. Londyn, 22 stycznia. Bruksela, 22 stycznia. ( ) Stanley Baldwin. (Pat) - Dzisiaj rano, na Downing (Pat) Z okazji zgonu króla Jerze Delegacje zagraniczne pa pogrzeb króla Jerzego Oczekiwany jest przyjazd 4 monarchów, 2 prezydentów i licznych ambasadorów Londyn, 22 stycznia. (Pat) Udział reprezentacyj zagranicznych w pogrzebie króla Jerzego V, będzie niezwykle okazały i liczny. Spodziewany jest przyjazd następujących monarchów: belgijskiego, duńskiego, nor weskiego i rumuńskiego. Szwecję reprezentować ma następca tronu, ks. Gustaw Adolf, Jugosławję książę regent Paweł, Grecję następca tronu, książę Pa weł, Francję reprezentować będzie prezydent Lebrun, marszałek Petain i mini- Gen. Sosnkowski i amb. Skiriunt delegatami Polski na uroczystości pogrzebowe króla Jerzego Warszawa, 22 stycznia.basador w Londynie, hr. Konstanty Skir- (B) Prezydent Rzplitej ma w ciągu \ munt, który otrzyma' z tej okazji rangę najbliższych godzin, zadecydować, kto j ambasadora nadzwyczajnego. Przedstabędzie reprezentować Go, jako Głowę; wicielem armji ma być podobno inspek- Państwa na uroczystościach pogrzebu-! tor armji, generał dywizji, Kazimierz wych króla Jerzego V. Oprócz pr?edsta- j Sosnkowski, a rząd Rzplitej będzie rewiciela P. Prezydenta, wyjedzie na po prezentowany przez ambasadora w Londynie, hr. Edwarda Raczyńskiego. Wy grzeb z Warszawy przedstawiciel wojska O ile nam wiadomo, kandydatem na reprezentanta Prezydenta R. P, jest b. ani nastąpić ma w piątek, 24 b, jazd delegacji specjalnej do Londynu, m. Co król Jerzy powiedział Negusowi podczas lego Paryż, 22 stycznia. (Pat) Havas w depeszy z Dessie, podaje oświadczenia, złożone wobec dziennikarzy przez cesarza Haile Selassie pobijtfuw londgnie Po otrzymaniu wiadomości o śmierci króla Jerzego V. cesarz Abisynji powiedział, iż z głębokim żalem dowiedział się o śmierci króla Jerzego, którego miał za szczyt poznać, kiedy w roku 924 bawił, jako jego gość w Londynie. Kiedy wstąpiłem na tron, król Jerzy zwrócił się do mnie ze słowami, któ rych nigdy nie zapomnę: Zastosujcie w swym kraju rozumnie dobrodziejstwa cywilizacji, czuwając nad spokojem granic, a Anglja nie będzie zagrażała waszej niepodległości ani całości waszego terytorjum". Cała Abisynja zakończył cesarz, bierze udział w żałobie rodziny królewskiej i narodu angielskiego". ScnsacyjnE arbszfowanib w Łodzi osobnika, posiadającego materiały wybuchowa Starostwo grodzkie donosi w komunikacie oficjalnym: Dnia 2 stycznia, w Rodzinach wieczornych, patrol policyjny zatrzymał na ulicy Sienkiewicza podejrzanego osobnika, przy którym znaleziono paczkę, zawierającą iuaterjały wybuchowe. W trakcie ucieczki ścigany porzucił nadto rewolwer, przygotowany do strzału. Nazwisko zatrzymanego, ze względu na dobro toczącego się śledztwa, trzymane jest w tajemnicy. (PAT). ster spraw zagranicznych, Czechosłowację prezydent Benesz, Niemcy reprezentowane będą przez ministra spraw za granicznych, barona von Neuratha i po jednym przedstawicielu wszystkich 3-ch rodzajów broni, Austrja reprezentowana będzie zapewne przez wicekanclerza ks. Starhemberga, Stany Zjednoczone przez Normana Davisa w charakterze specjalnego ambasadora prezyd, Roose- \elta, Portugalję reprezentować będzie minister spraw zagranicznych Monteira Węgry minister spraw zagranicznych Kanya. Paryż, 22 stycznia. (Pat) Prezydentowi Lebrun w delegacji biorącej udział z ramienia Francji w pogrzebie króla Jerzego V, towarzyszyć będą ministrowie spraw zagranicznych i marynarki, admirał Durand i oddziały wojska różnych rodzajów broni. * * Paryż, 22 stycznia. (Pat) Ostatecznie ustalono, że na czele delegacji armji francuskiej na pogrzebie króla Jerzego V, staną: marszałek Petain, szef sztabu głównego gen. Gamelin i Genbdenain. Hołd aliantów. Londyn, 22 stycznia. Komenda garnizonu londyńskiego o- próżnia koszary londyńskie, aby zrobić miejsce dla licznych cudzoziemskich oddziałów wojskowych, które wezmą u- dzial w kondukcie pogrzebowym. Armja francuska wysyła na pogrzeb trzy pelnc pułki z ekwipunkiem polowym. Eskadra francuskich okrętów wojennych już odpłynęła do Anglji, aby wraz z flotą angielską salutem armatnim oddać ostatni hołd królowi Jerzemu w dniu jego pogrzebu. Ze specjalnym naciskiem podkreślają, żc również i król włoski zdecydował się wysiać na pogrzeb króla Jcrzesro batalion piechoty i oddział lotników. Do Anglji odpłynęły także dwie jednostki włoskiej floty wojennej.

2 REPUBLIKA" nr. 22. Czwartek, 23 stycznia 936 r. Miljon 400 tys. bezrobotnych w Polsce Dyskusja nad budżetem ministerstwa pracy Warszawa, 22 stycznia. W dniu dzisiejszym komisja budżetowa sejmu obradowała nad budżetem ministerstwa opieki społecznej. Na wstępie głos zabrał p. minister o- pieki społecznej Jaszczoł, zaznaczając, że mimo zmniejszenia o 4,5 miljona złotych dopłat do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia oraz pomocy dla bezrobotnych, zasiłki będą bezrobotnym wypłacane w dalszym ciągu w ramach ustalonych ustawą. Minister podkreślił, iż konieczne jest nieustawanie ani na chwilę w ciężkiej walce z bezrobociem, tern cięższej, że przekracza ono w Polsce zwykły brak pracy w okresie kryzysu, gdyż również na wsi znajduje się 4 do 6 milionów ludzi, właściwie bezczynnych. W sprawie reformy ubezpieczeń społecznych min..laszc/olt oświadczył, że problem ten wymaga głębokich studjów, zaś w sprawie reformy ubezpieczeń e- inerytalnych pracowników umysłowych rozpoczęto już prace wstępne. Ze słów referenta budżetu posła Tomaszkiewicza wynika, że w Polsce mamy miljon 400 tysięcy bezrobotnych, i źe inżynierów pozostaje bez pracy. Poseł Tomaszkiewicz oświadczył, że aby opanować bezrobocie, trzeba wprowadzić skrócenie czasu pracy w tych dziedzinach, gdzie to może być wprowadzone bez szkody dla konkurencyjności polskiego produktu, przygotowywać inwestycje nietylko ze strony rzą nictwo) i zastosować sprawiedliwy po- cji może wzmóc zdolność produkcyjną, dział istniejącej pracy. Redukcja czasu W godzinach wieczornych rozwinępracy pozwoli nietylko rozłożyć pracę ła się dyskusja, która trwała do późnej na większą ilość ludzi, ale w konsekwen- nocy. 7 tys. osób opuściło więzienia nasbcuiek amnesdgi Warszawa, 22 stycznia. (B) Wedle obliczeń ministerstwa sprawiedliwości, na podstawie przepisów amnestyjnych, uzyskało wolność w dn. od 3 do 5 b. m. łącznie 7.06 więźniów. Stan zaludnienia więzień na dzień b.m. wynosił osób, w tem więźniów karnych i więźniów śledczych. W dniu 6 b. m. we więzieniach polskich pozostało osób. W ten sposób liczba zwolnionych z więzień na podstawie amnestji wynosi 3 proc. ogółu więźniów, przebywających we więzieniach. Liczba 7.06 więźniów zwolnionych składa się z przestępców pospolitych i z 2906 t. zw. przestępców politycznych, Nacjonaliści egipscy objęli władzę Przywódca organizacji Wafd" na czele rządu Kair, 22 stycznia. (PAT) Rząd podał się do dymisji. Król powierzył misję utworzenia gabinetu koalicyjnego przywódcy nacjonalistycznej partji Wafd", Nahasowi-Paszy. Kair, 22 stycznia. (PAT) Głownem zadaniem nowego rządu koalicyjnego ma być kontynuowanie rokowań z Wielką Bjytanją w sprawie sojuszu wojskowego, który poprzedzić ma zawarcie traktatu angielskoegipskłego. Strona brytyjska nalega rów nież na uprzednie załatwienie kwestji Sudanu, na której utknęły rokowania o traktat w r Drożyzno w Niemczech Ceny artykułów żywnościowych skaczą w górę Akademia ku czci Marszałka Piłsudskiego odbyła się w Rzymie Rzym, 22 stycznia. (Pat) Staraniem miejscowego komitetu propagandy idei uniwersalności Rzymu, odbyła się w Neapolu akademja poświęcona uczczeniu Marszałka Piłsudskiego. Akademja w wielkiej sali muzeum narodowego, zgromadziła przedstawi cieli władz politycznych, wojskowych, duchownych i administracyjnych oraz liczną publiczność. 80 robotników zasypanych lawiną śnieżną Tokio, 22 stycznia. (PAT). Na linji kolejowej Tsuruga Nigata 80, robotników zasypanych zostało przez lawinę śnieżną. Czterech robotników ponio: na miejscu. Losy kilkunastu robotników są dotychczas nieznane. Stracenie trzech bandytów w Budapeszcie Budapeszt, 22 stycznia. (Pat) Dziś zrana wykonano wyrok śmierci przez powieszenie na 3 bandytach, którzy dnia 3 grudnia 934 r. napadli na oddział banku w Budapeszcie i zamordowali 3 osoby. Śnieg w Zakopansm Zakopane, 22 stycznia. (PAT) Od południa dnia dzisiejszego pada śnieg, który do tej pory pokrył całe du, ale i czynników gospodarczych we BERLIN, 22 stycznia. podwyżki cen wszystkich towarów, a w Zakopane i okolicę kilkunastucentymetrową warstwą. W górach pada śnieg wczesnym i odpowiednim czasie (budów (PAT) Wobec grożącej na terenie Rzeszy szczególności zaś artykułów pierwszej potrzeby, którą wywołać może wchodząca w życie z dniem 20-tyin b. m. pod od wczoraj. wyżka taryfy przewozowej na kolejach niemieckich, minister gospodarki Rzeszy Rocznica śmierci Lenina wydał rozporządzenie, zabraniające podwyższanie Moskwa, 22 stycznia. cen pod pretekstem koniecz (Pat) Z okazji 2-ej rocznicy śmier Łuck, 22 stycznia, ności do stosowania się do zwiększonych ci Lenina, odbyła się wczoraj w sali wiel i konać w Łucku zamachu na wojewodę kosztów nrzewozu. a* kiego teatru, akademja żałobna, w której wzięli udział członkowie rządu i wy (Pat) W dniu dzi iseiszym, przed. Trybunałowi przewodniczył wice sądem okręgowym w-łucku, odbyła się 8 ą d u, o k r ą 6 0 w e g 0 Zakrzewski, oskar Warszawa, 22 stycznia. bitniejsi działacze partji komunistycznej rozprawa przeciwko Aleksandrowi Kuco ż a ł w i c c p r o U u r a t o r Boryczko. Oskarżowi, oskarżonemu z art. 97 i 93 k. k o na fe a d w o k a t S t e h m Szuchewycz w dniu dzisiejszym podsekretarza stanu cyj. Przemówienie inauguracyjne wygło (Pat) Pan Prezydent R. P. przyjął oraz przedstawiciele szeregu organiza- leżenie do O. U. N. oraz o działalność % _ ' w ministerstwie wyznań religijnych i sił Kalinin, poczem członek centralnego oświecenia publicznego, p. Bleszyri- komitetu partji komunistycznej, Stecki, odczytał dłuższe expose. wywro ową. p Q za,k 0 ńczeniu przewodu, sąd ogłosił Oskarżony Kuc, jak wynika z zeznań, wyrok, mocą którego osk. Kuc został zbadanych w toku śledztwa w charakte- ( skazany na 9 lat więzienia z pozbawierze świadków Iwana Malucy i Bohdana' niem praw obywatelskich na lat 0. Pidhajnego, oskarżonych w procesie o Na podstawie amnestji, sąd złagodził zabójstwo min. Pierackiego miał do- oskarżonemu karę do 6 lat więzienia. CHObEKINAZA" n. huiego Nr. -przy rozwolnieniu, Nr. J-przy zaparciu, Nr. 3-przy uporczy wem zaparciu 2<fnrscni<t i ludzie Gibraltar Dalekiego Wschodu Co się dzieje w Singapore? Japończycy uprawiają wytworne szpiegostwo. Azja przeciw Europie Singapore, w styczniu. Kilka tygodni temu powiedział mi w San Francisco pewien stary doświadczony dyplomata na ucho, jakgdyby to była wielka tajemnica: Konflikt włosko - abisyński z punktu widzenia historycznego nie ma prawie żadnego znaczenia. Kto chce wie dzieć, dokąd dąży świat, musi udać się do Singapore. Niech tam zostanie przez jakiś czas i dobrze otworzy oczy. Nie znam na świecie lepiej położonego punktu obserwacyjnego! Od kilku dni jestem w Singapore. W tym krótkim czasie odbyły się bunty studentów w Nankinie. Znowu padły strzały, których echo nie dotarło do Europy. W północno - chińskiej prowincji Hopei stworzony został pierwszy rząd niepodległościowy". Czang-Kai-Szek mimo wszelkich przeciwieństw nadal prowadzi swoje tajne układy z posłem Japonji. Azja Wschodnia się organizuje. Czy tylko przeciw komunizmowi? Chodzę po tym obcym świecie i,, tak jak mi polecono, otwieram oczy. I muszę przyznać, że nie wychodzę z podziwu. Niech pan zwiedzi chińską dzielnicę! powiedziano mi. Nie mogę jej znaleźć. Istnieje tylko europejska dzielnica, którą zaszczepiono chińskiemu miastu. Singapore ma mieszkańców. Czwarta część tego składa się z 7000 Eurazjatów, 8000 Arabów, Jawańczyków, Malajów i Anglo - Indjan najróżniejszych ras: Tamilów, Telegusów, Singhaleńczyków, Bengalczyków. Resztę stanowią Europejczycy i Chińczycy: 8000 Europejczykom, po większej części Anglikom przeciwstawia się Chińczyków. A więc przeszło pięćdziesięciu żółtych przeciwko jednemu białemu. Na wąskich uliczkach miasta powiewa, jak chorągwie, mokra bielizna. Kulisi noszą nieprawdopodobne zupełnie ciężary, sprzedawcy napojów głośno reklamują swój towar. W małych sklepikach wiszą wędzone ryby, przezroczyste, jak papier pergaminowy. Sprzedawcy parasolek, kolorowe latarnie, pionowe napisy w czarnym i czerwonym kolorze, młode dziewczyny z tajemniczemi skośnemi oczkami tworzą oryginalną atmosferę tego wschodniego miasta portowego. Wracając z nad morza, już pierwszego wieczoru otrzymuje przestrogę, by nie fotografować portu, gdyż to jest surowo zakazane. Anglicy zrobili z Singapore wielką i potężną twierdzę. Niedawno powiększono trzykrotnie lotniska. Krążowniki pancerne, torpedowce, poławiacze min t. p. przypływają do Singapore w coraz większych ilościach. Nawet natężenie sytuacji na Morzu Sródziemnem nic nie zdołało zmienić w tej aktywności Anglików. Z Singapore nie zabrano ani jednego okrętu. Brytyjczycy nauczyli się ostrożności... Kiedy sułtan Johory odstąpił sir Stamfordowi Raffles małą wyspę Singapore myślał, że angielska korona uzyska przez to port przeladowawczy i punkt oparcia dla handlu morskiego. Anglją jednak dobrze wiedziała, że zdobędzie w ten sposób strategiczną niezmier nie ważną podstawę. Dzisiaj Anglją widzi w tej wyspie Gibraltar Dalekiego Wschodu. Wszystkie te przygotowania wojenne nie są naturalnie skierowane przeciw Chińczykom. Ich wielka przewaga liczebna tymczasem nie przeraża panów z Londynu. Większa ich część żyje z nas i dobrze o tem wie, powiedział mi pewien Anglik. Kto z nich posiada jakieś wpływy, stara się nam przysłużyć. Kto ma jakiś kapitał, inwestuje go w naszych interesach. Niebezpieczna jest Japonja. Z dziwnym uporem Japończycy interesują się Singapore. Ich wszyscy ludzie należą do tajnych organizacji Czarnego Smoka". Otoczyli miasto prawdziwą siecią szpiegowską. Angielskiej I. S. (Intelligence Service) rzadko udaje się przyłapać któregoś z tych panów. Walkę prowadzą Japończycy cichym i często wytwornym sposobem. Krótko przed moim przybyciem do Singapore żona jakiegoś wybitnego urzędnika brytyjskiego popełniła samobójstwo, ponieważ chciała jednemu z czarujących synów Nipponu wydać pewne tajne papiery i została przyłapana. Oczywiście że o takich rzeczach mówi się szeptem. Żółtych arystokratów mimo wszystko zaprasza się na bridża, odnosząc się do nich z wyszukaną kurtuazją. Pokazują się w towarzystwie ze swym wiecznym uśmiechem i w eleganckich frakach. Możnaby pomyśleć, że są anglofilami... Najokropniejsza inwazja Japończyków leży w dziedzinie gospodarczej, opowiadał mi pewien handlarz kauczuku z Leeds, który mieszka tutaj od 20 lat. Nie wystarcza, że zasypują nas swemi produktami, które sprzedają 5 do 6 razy taniej, niż my. Teraz zaczynają, także fabrykować tutaj na miejscu. Biją nas naszą własną bronią. Mniejwiecej dwa lata temu otworzyli w Singapore fabrykę kauczuku, która przy eksporcie korzysta z wyjątkowej niskiej taryfy naszego Imperjum! Na ścianie wisi plan miasta i portu, w którym tkwią wszystkie chorągiewki świata. Brytyjczyk objaśnia z dumą: Cóż to ma za znaczenie?' tak jesteśmy silni... Może nasza siła tutaj jeszcze raz będzie ratunkiem dla Europy... To jest wątpliwe. W Europie żyje 400 miljonów ludzi. Przypuśćmy, że ludy Europy pogodzą się ze sobą. Przeciwstawia im się 200 miljonów Azjatów. Czy te doki, osiedla, okręty wojenne i armaty nie będą dość iluzoryczną obroną? Czy cala ta wyspa nie zapadnie się pod naporem zjednoczonej Azji' jak domek z kart? Jeżeli panazjatycki związek państw zostanie pewnego dnia urzeczywistniony, wtedy dla Europy nie będzie ratunku. My, Azjaci, stanowimy trzy czwarte ogólnej ludzkości. Jeżeli chcielibyśmy sięgnąć po broń, mielibyśmy zapewnione zwycięstwo. Tak pisał Sun Yat Sen, ojciec duchowy Chin. Czy jego następcy, zdobywcy Chin, będą realizować te marzenia? Singapore, wschodni port naturalnydotychczas przepełniony jest tylko ry* żem, bawełna, towarami knrzennemi,' kauczukiem. Czy pewnego dnia będzie także musiał otworzyć sie nrzed żółta inwazia?. Roy Brisbane.

3 REPUBLIKA", nr. 22. Czwartek, 23 stycznia 936 r. Król Edward VIII nie ożeni się Znakomity sportowiec, wesoły, uprzejmy i powszechnie lubiany król ma jedno życzenie: bez żony! Nowy król angielski jest kawalerem i.ward Albert książę Walu, przyszedł na prawdopodobnie nie ożeni się nigdy. - świat 23-go czerwca 894 roku w White Jest zaprzyjaźniony z jedną czy dwiema Lodge Richmond Park, iako syn owczes kobietami ze sfer mieszczańskich, które, nego księcia Yorku i,ego żony, Mary z łaniej nie nadają się na małżonki królewskie i, domu księżniczki Teck Wychowanie nabędziecie obecnie we wszystkich aplekach żadnej z nich król Edward VIII nic po- otrzymał nawskroś demokratyczne. Młoślubi dość spędził jako zwykły kadet w Us- Dlaczego nie ożenił się, będąc księ-, borne i Dortmouth w szkole morskiej, ASPIRINE ciem Walji?... Na to pytanie udziela od-, W szesnastym roku życia otrzymał y- gdyż pudełko zawierajęce 20 tabletek powiedzi jedna z osób blisko stojących, tuł księcia Waln, a trzy lata pozmej, kosztuje już tylko zł obecnego monarchy. Odpowiedź zresztą Przyznano mu na stałe zamieszkanie zajest stosunkowo łatwa. Poprostu, nie mek Carnarvo ; n w Wal,. W roku 9 2, pudełko.zawierające 6 tabletek zł. Q.9o miał czasu na małżeństwo. Pomiędzy 20, j spędził trzy miesiące na służbie morskie] a 24 rokiem życia, w wieku, w którym! na krążowniku Hindustan. Bawił zazwyczaj układaiją się marjaże przy^ stępnie przez pięć miesięcy we Francji Po wybuchu wojny, wstąpił do 3-go! entuzjazm w sercach sportowców, albo- I bataljonu angielskiego pułku grenadje-, wiem pobił rekord szybkości. Książę szłych monarchów, była wojna. Książę Po ukończeniu studiów morskich, (rów gwardji i pełnił funkcje aktywnego' Walji był twórcą mody męskiej i tytuł Walji był księciem żołnierzy. studjował jeszcze w OxIordzie i Magda oficera. Przydzielony następnie do szta-. ten odziedziczył po swym dziadku, Edbu, złożył prośbę o przydział na front, ] wardzic VII. Znał wszystkie gałęzie spot Po wojnie, zajął się on ciężką pracą : len College historję i prawo. Jako stuukładania życia angielskiego w stare ło- dent, nie różnił się niczem od swych kożysko, zajął się losem swoich przyjaciół- /egow, pędząc taki sam tryb życia, jak który otrzymał, wbrew wyraźnej woli tu i posiadał ładne wyniki w jeździe kon lorda Kitchencra. W marcu 96 roku, nej, polowaniu, grze w polo, lotnictwie i żołnierzy. wszyscy. bawił jako oficer sztabowy w Egipcie,' ujeżdżaniu koni. W sierpniu 929 roku, Później przyszły pierwsze podróże na- później zwiedził front włoski, poczem' otrzymał dyplom lotnika. Książę Walji stępcy tronu. Podczas wojny wszystkie wyjechał do Francji. j posiadał sześć własnych, prywatnych dominja angielskie znacznie ucierpiały. Po wojnie podróżował po wszystkich aeroplanów, Kolumny, na których wspiera się potęga dominiach angielskich, gdzie zgodnie z I Interesował się sadownictwem i chętmorskim ceremonjałem, padł ofiarą żar- nie łowił ryby dla uspokojenia nerwów, imperjum brytyjskiego, były poważnie zarysowane. Wówczas Downing Street tńw marynarzy przy przekraczaniu rów- Od czasu uzyskania pełnoletności, ze w porozumieniu z pałacem Buckinghamskim, zdecydowały się na doniosły eks nika. Późniejsze jego podróże miały r%- wszystkich stron dobi2gałv księcia ofer czej charakter gospodarczy i książę wy ty i propożycie matrymonialne. _! _ 'T Trwało \. peryment. Do koilonij pojedzie młody syn stępował wówczas jako nropagator an to niemal do 40 roku życia księcia. Dogielskiego przemysłu. W okresie tym, piero później, z kół zbliżonych do przy- królewski, ze swym wiecznym uśmiechem na ustach, uśmiechem, który zjednywał mu wszystkie serca. Serca domimiał on niezliczone przydomki, z któ-[ szłego monarchy, rozeszła.się wiadomość rych najpopularniejsze były Książęcy że książę postanowił nigdy się nie ożekonuwojażer" oraz Oficer łącznikowy". njów angielskich winny bić w zgodnym rytmie pod adresem Anglji. Należało napowrót zadzierzgnąć nić sympatii. nić i przypuszcza, że naród uszanuje to Pierwsza podróż księcia Walji prowadziła do Kanady. Powiodła się w zupełności. Uśmiech młodego księcia zjednał mu najserdeczniejsze uczucia. Po je- \o powrocie jasnem się stało, że najstarszy syn królewski uśmiechem swoim zjednoczy i zwiąże silnie wszystkie ziemie Anglji. Skolei przyszła dalsza serja podróży. Książę Walii byt bodajże Jednym z nai-! ny do najwyższego stoonia. zdołał szep re mógł przyjść jednak kto chciał. Ksiąbardzle] lubianych nalbardziel popularnych następców tronu, to teł krążyła o Gdy książę liczył już lat 35, stało się nąć księciu: Mam futerał, ale order, żę zwrócił uwagę na pewną panią, któdla wszystkich jasne, że wybór swej przy Bóg wie, gdzie się order zapodział...", ra ze smutną minką siedziała pod ścianim olbrzymia Ilość anegdot, które obecnie spowodu śmierci króla I stąpienia Proszę dać futerał - odpowie ' n n i e b r a szłej małżonki pozostawił on tylko i wyłącznie sobie. Zresztą nagabywania ro księcia na tron angielski staty siu po dział książę, narazle wystarczy. I pewnej chwili książę podszedł do niej i l ' a, u d z i a, u w zabawie. W dziny, chcącei ożenić następcę tronu, nownie aktualne. Ceremonia dekoracji dobiegła końca, z a Py t a :, " P a " ż n i. e M " ^, ", P a n Q "?' były zawsze zbywane przez księcia Wailji uprzejmą, lecz stanowczą odmową. Później, w latach wzrastającego kryzysu, Sympatyczny i ujmujący uśmiech zamknięty futerał i począł winszować j czyć:...jestem dopiero od siedmiu UŚMIECH KSIĘCIA WALJI. książę bez zakłopotania, zamiast przy- n w i e d z a : k :r. j. i m! e s ^ 6 V c ^ piąć order dekorowanemu, wręczył mu n i, a S l c, ] a k r o z a u T J " l? w a ł a A * nie było poprostu do tego głowy. Książę księcia Walji był przysłowiowy. Pewne?A~JL n.. ;it... dni w mieści, jako członkini objazdo- wziął się do pracy. Wszystkie czynności go razu, podczas podróży księcia po ściskając dłoń odznaczonego. Po kilku związane z reorezentacja. prezesury, pre Kanadzie, był on, jak zresztą zwykle, godzinach order został przesłany ^ zydentury, członkostwa honorowe, pozo otoczony tłumem reporterów, którzy z mieszkania wyróżnionego urzędnika. stawił on swoim trzem braciom. Książę wycelowanemi aparatami czyhali na Walji przestał być..prince Charming", a stał się Księciem Prawdziwym". Jedno mieli mu do zarzucenia przedstawiacie prasy: Książę nie znosił rozgłosu. Reklamował się jedynie wówczas, gdy musiał, gdy jednocześnie ze swoją osobą reklamował... angielskie towary. Nie znosił jednak swoich portretów na pierw szych stronicach pism, unikał wywiadów, wzmianek i wszelkiego rozgłosu. Pracowni energicznie, owocnie, ale po cichu Miliony ludzi w Anglji, które dziś w dobie "kryzysu żyją w najstraszniejszej nędzy i brudzie, słyszały wygłoszone przez radjo słowa księcia: Jestem oburzony, że w cywilizowanym kraju, iak "asz, istnieć mogą takie warunki...". Te, słynn". zresztą, słowa księcia nie pozostały bez wpływu na wzrost nastrojów radykalnych w krain. Będzie inaczej, 'ok ja zostanę królem..." powiedział kiervś książę. Nie będzie przesady w tem, gdy się Powie, że nowy król Anglji jest najbardziej oryginalnym przedstawicielem swo iej epoki na całym świecie. W młodości swej widział on całą niemal kulę ziemską 7. jej romantyzmem, surowością, nędzą i niesprawiedliwością. Niema bodaj miejsca na świecie, któregoby nie zwiedził książę Walji, jest mało tylko spraw, któremiby się nie interesował i niewiele uśmiech księcia. Książę, zmęczony drogą, niewielką miał ochotę do śmiechu. Cierpliwi reporterzy doczekali się jednak uśmiechu, który zresztą wywołany został celowo przez bardziej pomysłowego i dowcipnego kolegę. Podczas zwiedzania pewnego klubu, książę wpisał się do księgi honorowej. Gdy kładł swój podpis na karcie, jeden z fotoreporterów zawołał: Wasza Książęca Wysokości, Książę kładzie podpis pod swói wyrok śmierci..." Książe Walji spojrzał na śmiałka, poczem uśmiechnął się, z czego skorzystali fotografowie czyniąc większą Ilość zdjęć. 3 DZIECI FERMERA. Książę słynął ze swego dowcipu w szermierce słownej. Słynne było powie dzenie księcia, gdy podczas swej podróży po południowej Afryce, przedstawio no mu holenderskiego fermera. który z dumą oświadczył, że Jest ojcem trzyvaśc:orga dzieci. -- Trzynaścioro, powiedział ksią że. ależ to jest feralna liczba... Mam nadzieję, że do czasu mego następnego przyjazdu, zdoła pan doprowadzić wszystko do właściwego porządku... Podczas pobytu w Afryce, otrzymał jego jedno jedyne, ściśle prywatne żywiadomość o chorobie króla i wrócił do czenie. Anglji po 9 i pół dniach, czem wywołali ról w anegdocie B. książę Walji jest-'"dowcipny i wesoły SKORYGOWANE PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA. Przemówienia powitalne burmistrzów są postrachem wszystkich głów koronowanych. Pewnego razu przemówienie powitalne wygłaszał burmistrz jakiegoś angielskiego miasteczka dokąd książę przyjechał oficjalnie. Burmistrz miał tak wielką tremę, że iakał się fatalnie i poplątał tekst przemówienia. Rozpoczął on od słów: Witamy Waszą Książęca Wysokość nietylko jako syna Miłościwego Monarchy, ale my..." Tutaj biedny burmistrz zmieszał się do reszty ł zapomniawszy dalszego ciągu przemówienia, począł się strasznie jąkać: Ale... my... my..." usiłował ratować sie niefortunny mówca. Wówczas książę Walji dokończył z uśmiechem: Ale mnie osobiście też..." Słowa te wypowiedział głośno, dobitnie I naśladując głos mówcy. Naturalnie obecni uśmieli sie do łez z tremy niefortunnego burmistrza i dowcipu ulubionego księcia KSIĄŻE I PIETRUSZKUJĄCE" PANNY. Książę znany był z tego. że lubial od czasu do czasu potańczyć i wówczas ziawiał się bez oficjalnej eskorty,,, FUTERAŁ BEZ ORDERU. z a ; ; w r zeczy, którychby nie znał. Niedawno Takt i bystrość orjentacji ratowała tańczył z kim chciał i bawił sie Książę był ieszcze bywalcem londyńskich księcia z wielu kłopotliwych sytnacyj. czaj bardzo wesoło. Spccialnic jednak' nocnych lokali, ma wciąż jeszcze licz- Niezbyt miła sytuacja zdarzyła się pew zwracał uwagę tem. że zapraszał ('n n Ych przyjaciół, jest wesoły, towarzyski PegO razu podczas dekoracji orderem tańca te panny, które miały najmniejsze powodzenie i siały pietruszkę" pod dnieje się często i chętnie tańczy, ale do jednego z J-ar-iużonych urzędników o e swego poważnego i trudnego zadania; sn dokonać miał książę Walji ścianami. >liza się pełen nowych sił i zamiarów. W pewnej chwili, po przemowie Pewnego razu podczas podróży w ksiccia, adjutant zauważył, że zabrał ze Południowej Afryce, wydane zostało na Obecny król Anglji, dawniejszy Ed- sobą futerał, ale bez orderu. Zakłopota- cześć księcia wielkie przyjęcie, na któ- wej trupy teatralnej, nie znam tu jeszcze nikogo i dziś jeszcze nie tańczyłam". Książę zaprosił ją do tańca. Podczas okrążania sali balowej partnerka księcia żaliła się na swój los, który skazał ją na wędrowne życie w teatrzyku, gdzie występuje już od siódmego roku życia. Książę, zamiast pocieszyć part-, nerkę, powiedział do niej: Tylko Ja mogę 7. panią współczuć, albowiem od najwcześniejszej młodości ieżdżę po świecie, jako dyrektor objazdowego cyrku..." Gruźlica płuc jest nieublajalna corocznie, nie robiąc różnicy dla pici, wieku I stanu pociąga bardzo wiele ofiar- Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchitu. grypy, uporczywego meczącego kaszlu itp. stosują p. p. Lekarze Balsam Trlkolan-Age". który ułatwiając wydzielanie sie plwociny, usuwa kaszel. Grand Kino >'"l MELODJA w kawiarni, w klubie, na dancingu I na zebraniach mówi sie tylko o lllmlo WIELKIEGO MIASTA io godz , ceny ZNIŻONE

4 REPUBLIKA" nr. 22. Czwartek, 23 stycznia 936 r. Liga potępia senat hitlerowski w Gdańsku Genewa, 22 stycznia (Pat) Rada Ligi Narodów zebrała się dzisiaj, o godz. 0 m. 30 rano pod przewodnictwem delegata Australji, p. Bruce. Po przyjęciu raportu przedstawiciela Rumunji w sprawie komisji mandatowej, przystąpiono do dyskusji nad spra wami gdańskiemi. Pierwszy zabrał głos delegat W. Brytanji, min. Eden, który, stwierdziwszy, że obecne położenie przedstawia się b. poważnie, wyraził zadowolenie, iż znajdujące się na porządku dziennym sprawy nie dotyczą stosunków polsko-gdańskich. P. Eden ubolewa jednak, że rada musi sie zajmować sprawą naruszenia przez W<Vne Miasto konstytucji, której gwarantką jest Liga Narodów. P. Eden wyraził pewne powątpiewanie co do dobrej woli senatu w SDrawie zastosowania zaleceń, przyjętych jednogłośnie na ostatniej sesji rady, a dotyczących uzgod nienia prawodawstwa W. M. z konstytucją. Rada Ligi otrzymała od prezydenta senatu zapewnienie, że rząd gdański pod da rewizji swoje stanowisko, o ile zostałoby stwierdzone, że KONSTYTUCJA GDAŃSKA ZOSTAŁA NARUSZONA. Przyjęte zobowiązania zostały jednak tylko częściowo wykonane. W innych wypadkach senat zdecydował nie wykonywać aaleceń rady, a postanowienie to zostało wyrażone w przemówieniu, wygłoszonem przez prezydenta senatu. Stwarza to w Gdańsku atmosferę wrogą do Ligi Narodów. P. Eden nie chce wcho dzić w szczegóły sprawy, ale podkreśla, że stanowisko, zajęte przez senat W. M. utrudnia radzie spełnianie jej obowiązków. Wobec tego, prosi członków rady.o^wypowiedzenie sie co do położenia. ; Następnie zabrał głos o. Leg er", sekretarz generalny Ouai d'orsay, który podkreślił, że jeat obowiązkiem senatu SZANOWAĆ PRAWA LUDNOŚCI GDAŃSKIEJ i że senat powinien także poddać się autorytetowi praw, które przyznane zostały przez traktaty Lidze Narodów. P. Leger uważa, że rada została zawiedziona w swoich oczekiwaniach. Obecne położenie nie może być przedłużane. Francja przywiązuje specjalną wagę do praw i obowiązków, które Liga Narodów posiada na mocy traktatów. Następnie p. minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił następujące przemówienie: Świadomy powagi zagadnienia, które zostało w tak jasny sposób przedstawione przez szanownego sprawozdawcę, wysłuchałem jego expose oraz oświadczenia innych członków rady z najżywszą uwagą. Przyp.suję tej dyskusji tem większe znaczenie, że jestem przedstawicielem nietylko państwa, będącego członkiem rady Ligi, ale również państwa, którego żywotne interesy w Gdańsku są zagwarantowane przez będące w mocy traktaty. Ponieważ Wolne Miasto oddane zostało pod opiekę Ligi Narodów, przypada radzie Ligi odpowiedzialność za zabezpieczenie normalnego funkcjonowania statutu W. M. Jest rzeczą oczywistą, że rząd polski nie może pozostawać obojętnym w stosunku do iakichkolwiek zagadnień, któreby dotyczyły wykonywania przez radę jej praw i obowiązków, wynikających z gwarancji Ligi Narodów. Rząd mój będzie współdziałał efektywnie i skutecznie z innymi członkami rady, by znaleźć rozwiązanie obecnych trudności, celem sharmonizowania tych różnorodnych czynników w ramach statutu Wolnego Miasta. Potem przemawiał komisarz spraw zagranicznych Litwinow, który przyłączył się do poprzednich mówców, powołując się specjalnie na oświadczenie p. Madariagi. Następnie przemawiali jeszcze: Tewfik Ruszti Aras i Vasconcelos, poczem zabrał głos wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku, p. Lester, który stwierdził, że sytuacja w Gdańsku stała się bar 'dzo poważna, ponieważ Wolne Miasto nie spełniło pewnych zaleceń rady Ligi go, że rząd ten nie miał nigdy zamiaru oświadczenie wysokiego komisarza co Narodów. Zdaniem p. Lestera, przeciwstawiać się statutowi Gdańska, do możliwości porozumienia. W sprawie LOJALNOŚĆ SENATU WOBEC LIGI który wynika z obowiązujących traktatów. min. Eden podkreślił, że s teza o różnicy przemówienia przewodniczącego senatu NARODÓW WYDAJE SIĘ BYĆ ZACHWIANA, Co do sprawy niewykonywania pewnych zajeceri rady Ligi, prezydent sena utrzymania wobec tego, co się znajduje zdań między prawnikami, jest - nie do niemniej jednak p. Lester nie sądzi, aby porozumienie między partją narodowosocjalistyczną, a radą było niemożliwe. złej woli ze strony senatu. Z 6-ciu zale Litera prawa nie jest z konieczności tu podkreśla, że nie może być mowy o w raporcie, przedłożonym radzie. Oświadczył on następnie, że dopóki ceń rady, cztery zostały wykonane, dwa sprzeczna z duchem prawa. W każdym zajmować będzie swoje stanowisko, dołoży starań, aby to porozumienie mogło na odmienne opinje prawników. rozwijało się w dotychczasowym kie zaś pozostają w zawieszeniu ze względu razie jest niedopuszczalne, aby położenie być zrealizowane. P. Greiser wyraził wreszcie gotowość runku. Skolei zabrał głos prezydent senatu senatu do współpracy z radą, celem za- Z przebiegu dzisiejszej dyskusji, odbezpieczenia pokoju. I nosiło się wrażenie, że nastąpiło pewne gdańskiego, p. Greiser, który oświadczył przedewszystkiem jako prezydent Woł Ostatni przemawiał sprawozdawca p. odprężenie, nego Miasta, i w imieniu rządu gdańskie Eden, który przyjmuje do wiadomości! Difmi$f a rządu lawala Ustąpienie Herriota i pozostałych ministrów radykalnych powodem przesilenia Narady nad utworzeniem nowego rządu PARYŻ, 22 stycznia, (PAT). GABINET LAVALA PODAŁ SIĘ DO DYMISJI. O godz. 7-ej prezydent Lebrun rozpoczął narady o utworzeniu rządu od rozmowy z przewodniczącym senatu Jeanneney, następnie prezydent odbył rozmowę z przewodniczącym Izby Deputowanych Bouissonem. NA * Paryż, 22 stycznia. (PAT) Przewodniczący Izby Deputowanych Fernand Bouisson, który przybył do pałacu elizejskiego o godz. 7.45, wyszedł od prezydenta republiki o godzinie Oświadczył on, że odmówił przyjęcia misji utworzenia nowego! rządu. KARNAWAŁ PUDRY idealnie i trwało przylegające do skóry, nadają jej matowy, piękny, świeży wygląd SOLE PACHNĄCE do K Ą P I E L I LiOM. farm.m.malinowskieg O nadają etatu miły zapach kwiatów, są cudownym środkiem orzeźwiającym. Warszawa, ul. Chmielna 4. Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach. Paryż, 22 stycznia. (PAT) Przebieg wydarzeń przedstawia się jak następuje: Po posiedzeniu rady ministrów odbyła się rada gabinetowa, na której Laval zawiadomił, że otrzymał list o dymisji podpisany przez ministrów Herriota, Bouneta, Paganona i Williama Bertranda. Pismo dymisyjne 4-ch ministrów ra O godz. 20-ej ogłoszono urzędowo, że na rozmowie z Bouissonem prezydent Lebrun zakończył dzisiejsze narady. Jak mówią, prezydent zwróci się jutro do Herriota z propozycją utworzedykalnych do Lavala brzmi jak nast.: W poczuciu wierności dla naszej partii i lojalności czynimy akt sumienności nia gabinetu. politycznej zgłaszając na ręce pana nasze ustąpienie z rządu. Wydaje się nam, że nie możemy udzielać panu nadal nieodzownego poparcia naszych przyjaciół zapewniającego panu większość w Izbie. Uważamy za swój obowiązek ponownie HYGIENICZNE wyrazić panu wdzięczność za stałą życz liwość, której dawał pan dowody w czasie naszej wspólnej pracy". w jedenastu odcieniach Po odczytaniu tego listu Laval oświadczył, że wobec takich okoliczności złoży prezydentowi DYMISJĘ CAŁEGO GABINETU. Zwołano ponownie posiedzenie rady ministrów, poczem prezydent Lebrun przyjął dymisję gabinetu i polecił ministrom pełnienie obowiązków aż do powołania nowego rządu. Rozszerzenie sankcyj przeciw Włochom Komitet Ligi bada możliwość wydania wywozu nafty do Italji Genewa, 2 stycznia. Pod przewodnictwem p. Vasconzellosa odbyło się dziś posiedzenie Komitetu 8-tu, na którem omawiano głównie warunki ewentualnego rozszerzenia sankcyj przez objęcie zakazem WYWOZU DO WŁOCH NAFTY. W dyskusji wziął również udział przedstawiciel Polski min. Komarnicki, który podkreślił, że w Komitecie rzeczoznawców, mających rozpatrywać tę sprawę winni wziąć również udział państwa będące głńwnymi eksporterami nafty, a które nie są członkami Komitetu koordynacyjnego. Sugestia ta została przyjęta. Komitet postanowił dalej utworzyć Komitet rzeczoznawców, który zba dać ma z punktu widzenia technicznego warunki handlu i tranzytu nafty, jej pochodnych oraz odpadków, celem przedstawienia komitetowi 8-tu w krótkim terminie raoortu co do słuszności ewen- Ofensywa włoska na fronce północnym Podczas walk na południu miało Warszawa, 22 stycznia, P. A. T. podaje następujący komunf kat o położeniu na frontach Abisynji w dniu 22-go stycznia r. b. Na froncie północnym według urzędowych wiadomości włoskich rozpoczęła się na odcinku Tembien ofensywa włoska. Według wiadomości ze źródeł angielskich operacje rozpoczęte obecnie przez wojska włoskie w Tembienie obliczone są na dłuższy okres, Z frontu południowego nadeszły szczegółowe informacje. o sukcesie wojsk włoskich osiągniętym w dniu 9 b. ni.' W ubiegłą niedzielę wojska włoskie zajęły Ncgelli w prowincji Galla' Borana.. Według informacyj angielskich, dalszy pochód wojsk gen. Graziani jest paść 0 tys. abisyńczyków zwolniony. Ras Desta wycofał się z Ogadenu, ze względów taktycznych, aby nie narażać swoich wojsk na ataki lotnicze na otwartej płaszczyźnie. Straty Rasa Desta, jak donoszą źródła angielskie, wynosić mają ogółem zabitych i ranionych w ostatnich walkach. O operacjach lotniczych urzędowe źródła włoskie donoszą, że zarówno na froncie północnym, jak południowym, czynne były samoloty wywiadowcze i bombardujące. Źródła angielskie dodają, że wczoraj pod Daggaburem lotnicy włoscy bombardowali znowu ambulans egipskiego Czerwonego Krzyża, o czem egipcjanic zawiadomili Raso Nasibu, znajdującego się obecnie w Daggabur. zakazu tualnego rozszerzenia embarga na wspomniane produkty. Komitet upoważnił następnie przewodniczącego do zaproszenia niektórych rządów, by wyznaczyły rzeczoznawców do projektowanego kmitetu. Na życzenie min. Edena Komitet rozpocząć ma swe prace w przyszłym tygodniu. MILJON W TARNOWIE. Losy miliona głównej wygranej czwartej klasy 34-ej Loterji Państwowej zostały wiec dnia 2 t>. ni. rozstrzygnięte. Padt on w kolekturze nr. 597 Józefa Maschlera w Tarnowie na nr Właścicielami poszczególnych ćwiartek są pp.: W. S.. grupa pracowników Huty Robotniczej i pani F. wszyscy z Tarnowa oraz p. K. J. z Moście. W tej chwili nie możemy jeszcze podać szczegółów, dotyczących wybrańców losu; u- czynimy to w najbliższych dniach. Te wyniki losowania miliona są dosyć charakterystyczne i wskazują raz jeszcze, że ciągnieniem rządzi wyłącznie przypadek, że każdy numer losu ma jednakowe szanse wygrania, że względy terytorialne, ani żadne inne nie odgrywają roli- 2 stycznia padły też dwie wyrane po złotych na n-ry i Wygrancmi temi podziela sie mieszkańcy Lwowa, Krakowa, Kołomyji, Borysławia i Szamotuł Po jednodniowej przerwie, w ciągu trzech dni odbywać sie będzie ciągnienie wygranych pocieszenia. Najwickszcm jednak pocieszeniem dla tych, co teraz nie wygrali, h^faje niewątpliwie wygranie większej kwoty w rozpoczynającej sie 35-ej Loterii. Już tentz nw/.na zaopatrywać sie w losy do -ej klasv. której ciągnienie rozpocznie sic 20 lutego.

5 REPUBLIKA" nr. 22. Czwartek, 23 stycznia 936 r. 5 Dzis lldenfonsa B. W. Jutro Tymoteusza B. M. Wschód słońca 7.30 Zachód słońca 6.05 Wschód księżyca 7.8 Zachód księżyca 5.38 Długość dnia 8.J6 Przybyło dnia.48 Drobne wiadomości PREZYDENT MIASTA INŻ. GŁAZEK w towarzystwie wiceprezydentów Godlewskiego i Kozłowskiego udał się wczoraj do konsulatu angielskiego w Łodzi i na ręce konsula Gilberta złoży! w imieniu zarządu miejskiego wyrazy D z i ś - r a d a m i e j s P. prezydent Głazek przedłoży i uzasadni budżet na r Redukcja subwencyj, miejskich Polonji zagranicznej, Polski związek zachodni, internat dla głuchoniemych, towarzystwo Ezras-Ilmin, ochrony społecz ne, gimnazjum wieczorowe dla dorosłych F. O. W. i dla Wolnej Wszechnicy Polskiej, Zredukowano natomiast subsydjum dla Macierzy szkolnej w Gdańsku z 000 na 500 zł. i dla Macierzy szkolnej na kre sach wschodnich z 2000 na 000 zł. W dziale kultury i sztuki, zmniejszono subsydjum dla teatrów miejskich ze na zl, W tern dlla teatru KDOOGGOOOOOOOCOGOOOOOOOOOOliC r- 3GG J Ą K A N O w drodze do szkoły zaziębić się Jako ochronę przed grypq, anginq i chorobami z przeziębienia stosuje się pastylki Anacot. Anacot jestprzyjemny w smaku, łatwy w użyciu, nie pozosta. wia osadu na zębach. rurka30pasłyl. tylko zł..50. Do nab. w apt. i skl. apł. Dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie budżetowe tymczasowe; rady miejskiej. Toczyć się ono będzie w zgoła «d miennych warunkach, aniżeli posiedzenia zeszłoroczne. Potoczy się rzeczowa dyskusja, nacechowana rzetelną troską o losy naszego miasta. Sprawa, która wywoływała zazwyczaj najwięcej dyskusji, to subsydja, rozdzielane rokrocznie przez miasto na określone cele. Mimo, że subsydja wynoszą zaledwie 2 procent całego budżetu, budziły one zawsze najwyższe zainteresowanie i z tego też względu wypa miejskiego figuruje kwota zł., a dla teatrów popularnych zł. da się zapoznać z niemi w budżecie tego Instytut propagandy sztuki otrzymuje głębokiego współczucia spowodu zgonu J. K. rocznym zł. Nadto przewidziano subsydja dla Mości króla Jerzego V-go, Jak wynika z przedłożeri zarządu kasy im Mianowskiego w Warszawie' U Oqoggggoogooggoooooooogoooggo miejskiego, subwencje zostały poważnie dla związku młodzieży chrześcijańsko- BUDOWA SANATORJÓW MIEJSKICH zredukowane. Gdy w roku ubiegłym sub \ społecznej.^ związku młodzieży polskiej dowego w Chojnach. Z nowych pozycyj, wchodzi w iazę realizacji. Zarząd miejski zwrócił się do docenta uniwersytetu Jana Kazimie na rok nowy preliminuje się zl., społecznego w Warszawie, stowarzysze strzeleckiego i 000 zł. na świetlice dla wenćje i subsydja wynosiły zł., djecezji łódzkiej, instytutu gospodarstwa wstawiono 000 zł. na świetlice związku rza we Lwowie, dr. Babatowsklego, o'dokonanic czyli o zł. mniej. nia polskiej młodzieży pracującej Orlę" narodowych klubów robotniczych. ekspertyzy terenów, przeznaczonych pod budowę sanatorjów dla gruźliczo-chorych w Łagiew J a jakie zupełnie skreślone? warzystwa przyrodniczego im. Staszica,, podniesiono t subwencję z 000 na 3000 zł. Jakie subsydja zostały zmniejszone, polskiego towarzystwa historycznego, to W dziale zdrowotności publicznej nikach. Dr. Bcbatowski przybywa do Łodzi w I lin W dziale szkolnictwa.. - nienaruszone i robotniczego instytutu oświaty i kultury, dla k oł a D rzviaciól związku harcerstwa dniach najbliższych. i zostały subsydja dla Macierzy szkolnej, im. Żeromskiego, społecznego uniwersy iw Czechosłowacji, towarzystwo pomocy Uetu powszechnego T. U._K.J domu lu- PODATEK LOKALOWY już został w Łodzi!» ~ ~ < * ~» ~ ~ " " " " " ~ * wymierzony na podstawie 0-krotnego komor- TAJEMNICA PIĘKNYCH RAK nego za miesiąc grudzień 935 roku. Obecnie sporządzane są nakazy płatnicze, które rozesłane zostaną w ciągu miesiąca lutego. Podatek wymierzony będzie na lata 936 i /937 i płatny będzie w ratach półrocznych, w ciągu kwietnia października. I i KOMINY I PRZEWODY DYMNE wszystkich j domów zostaną skontrolowane przez specjalne, komisje w ciągu najbliższego czasu. Chodzi o to, iż wskutek wadliwej budowy kominów, względ-' nie ich zepsucia, często wynikają pożary. W ra- zlc stwierdzenia braków właściciele będą mu-, sieli przeprowadzić natychmiastowe remonty. " PLAC POD BUDOWĘ GMACHU bibljote ki publicznej im. Marszałka Piłsudskiego zaku-j. picny będzie przez zarząd miejski jeszcze w ciągu bieżącego miesiąca. Ponieważ roboty mają ul. zacząć się wczesną wiosną należy zawczasu nia ich autobusami polega na starannem ich utrzymaniu. Przed wyjściem na powietrze i na noc należy natrzeć ręce udelikatnia jqcym i wybie- 'ajqcym Kremem Prałatów, przenikajqcym w tkanki skóry. utrzymanie dzieci z Niemiec, na towarzystwo opieki nad dzieckiem robotniczem, na stowarzyszenie b. więźniów po [ litycznych, na stowarzyszenie b. więź- Tramwaje czy autobusy i niów politycznych dawnej frakcji rewolu Na ciasnyejii złe zabrukowanych ulicach autobusy &ą niemożliwe" ' cyjnej, na towarzystwo Patronat", na Polski Biały Krzyż, na polskie towarzystwo opieki nad dziewczętami, towarzystwo ochrony kobiet żydowskich, towarzystwo Opieka", komitet pomocy najj biedniejszym Caritas". Z działu poierania przemysłu, przy W związku z projektem usunięcia' z snych i źle zabrukowanych ulicach au znano subsydia dla szkołyj-zemiosł^ O.O. Piotrkowskiej tramwajów i zastąpię- J tobusy są niemożliwe, gdyż wytwarzają Salezjanów, dła szkoły Talmud-Tora", zwróciliśmy się do wielką ciasnotę i niebezpieczeństwo. <ji a s z k o i y towarzystwa szerzenia wieopracować plany budowy przygotować mater-! Dyrekcji K.E.Ł. z prośbą o opinję. 3) Usunięcie kosztownych instalacy) z y technicznej wśród żydów, na kursy lały. Plac kupiony będzie prawdopodobnie: Poinformowano nas w sposób nastęu zbiegu ulic Narutowicza i Trębackiej. j pujący: dzenia autobusów jest przedsięwzięciem dzieży pracującej OMP. i towarzystwo i urządzeń tramwajowych dla wprowa- rzemieślnicze Ort", dla organizacji mło ) Nie jest ścisłe twierdzenie, że wielce luksusowem, żadnemi względa- m st v tutu rzemieślniczego, DODATKOWA KOMISJA POBOROWA dla'koncesja nie mówi wyraźnie o tramwa- mi praktycznemi nieusprawiedliwionemu Następnie zmniejszono subwencje dla P.K.U. Łódź-miasto II urzędować będzie 28-go! Jach, a tern samem może jakoby nakła- 4) Uzgodnienie komunikacji tramwa- s t r a z y ogniowej z 280 na zl. jowej w całem mieście z autobusami na w ostatnim dziale różne" przezna- b. m. w lokalu wydziału wojskowego zarządu' dać obowiązek uruchomienia autobusów, miejskiego przy ulicy Piotrkowskiej 65. Stawić: 2) Komunikacja -autobusowa została się na nią winni mężczyźni rocznika 94 i star-, wprowadzona na niektórych linjach wiel si, nieposiadający dotąd uregulowanego stosun- kich miast europejskich jedynie ze wzglę ku do służby wojskowej, zamieszkali na terenie, dów reprezentacyjnych i estetycznych, 4, 6, 7, 0, 2, 3 i 4 komisariatów policji. GO;-)i_'L., J0i.O0CJGuWC)Ot/OGGOOO0OOGOOOr Z miejskiej komisji f n snsowc-budżetowel Onegdaj wieczorem w sali konferencyjnej zarządu miejskiego odrjyio się, pod przewodnictwem wiceprez. Godlewskiego posiedzenie komisji finansowo-budżetowej rady miejskiej, dla rozpatrzenia szeregu wniosków zarząd:', miejskiego z bieżącej gospodarki miejskiej. W posiedzeniu ud-zjał wzięli radni Chodakowski, Fiedler, Lieberman, Pawłowski, Peterman, Raabe. Socha oraz dyrektor zarządu miejskiego Kalinowski i naczelnicy Konopka, inż. Rybołowicz j inż. Brzozowski. Komisja w pierwszym rzędzie zajęła się sprawą upoważnienia zarządu miasta do wystawiania weksli dostaw (Berjin, Paryż). Chodziło o usunięcie z pięknych placów i ulic śródmieścia drutów i słupów tramwajowych. Natomiast polskiego, natomiast utrzymano, wzgl zredukowano proporcjonalnie subsydja dla miejskiego komitetu P. W. i W. F., dla zwycięzców w zawodach sportowych, na uzdrowisko Bykur Cholim, T. O. Z., pogotowie Linas Hacedek i ambulatorjum przy szpitalu Anny Marji. Z działu opieki społecznej, przyznano subsydja dla Kropli Mleka, T. O.Z., na Piotrkowskiej jak t oponoć przewi-' c z o n o ^ komitetu budowy Domu-Pom- Piotrkowskiej jak to ponoć przewi- n i k a Marszałka Piłsudskiego zl , rozplanowania miasta, bo każdy tram- 0 r a z p r z y z n a n o subsydja na świecone i waj musiałby tak kursować, aby omijał,f W j rz dkę dla żołnierzy 28 p. S. K., dla ul Piotrkowską. Jest to w Łodzi nie do Q 0 Bonifratrów na budowę szpitala na ^konania.. I Chojnach, na koło opieki przy miejskiej 5) Ani względy kalkulacyjne, ani ra- g z k o l e p r a c V ) ^ z wi a 2 ków b. wojsko- -lonalnej komunikacii lub też zgoła e- i W y c h ( z m n i e j S zono subsydjum z 5 na bezpieczeństwo ruchu ulicznego jest o wiele większe przy komunikacji tramwaijowcij, aniżeli autobusowej. Na ciastetyki nit przemawiają za wprowadzę niem w Łodzi autobusów, a n p s t e r z y w Lodzi wyłudzili od reemigranta 280 dolarów Bronisław Pyzdrowski, zamieszkały Usłyszawszy, że na otwarcie biura syndykatu emigracyjnego.,pan konsul" od wielu lat w Kanadzie, przybył niedawno do Polski, by wydać córkę za oświadczył, że biuro będzie otwarte mąż. Żona Pyzdrowskiego została w później i że, jeeżli się Pyzdrowskiemu Ameryce, toteż gdy tylko odbył się w pieszy, może się udać do centrali syndykatu przy ul. Piotrkowskiej 50. Zagórowie za Koninem ślub. Pyzdrowski czemprędzęj przyjechał do Lodzi, by Obaj nieznajomi towarzyszyli Pyzdrowskiemu do rzekomej centrali, i po w syndykacie emigracyinym przy ul. 6-go Sierpnia 3 załatwić wszelkie formalności związane z podróżą powrotną. ten w przekonaniu, iż ma do czynie drodze tak mu sprawę przedstawiali, że Zwyczajem wieśniaków. Pyzdrowski nia z kierownikami syndykatu emigracyjnego wręczył Im swói dowód I przybył przed biura syndykatu już bar ca com materjałów budowlanych. Jest to dzo wcześnie i cierpliwie czekał, aż w sprawa bardzo poważna z tego względu, iż w miesiącach styczniu i lutym biurze rozoocznie się urzędowanie. Wyczekiwania próbował Pyzdrowmateriały budowlane i do robót kanal:- s k l e m u s k r ó c i ć l l r ) r?, e j n i ą r o 7. m ową jakiś zacyjno-wodociągowych kalkulują się najtaniej. Jeśli więc zarząd miejski będzie mógł poczynić obecnie zakupy na rachunek przyszłego budżetu, miasto może zyskać na tern bardzo wiele, a przedewszystkiem umożliwi sie wcześniejsze rozpoczęcie robót sezonowych. Komisja zaakceptowała ten wniosek! bez żadnych zastrzeżeń. Poza tern załatwiono szereg spraw: Jak umorzenie zaległych podatków.- od nlczamoźtinl ludności miasta, umorzenie kosztów leczenia ubogich chorych w szpitalach miejskich t. d, (i) osobnik. Po chwili do nieznajomego pod szedł drugi nieznajomy, tytułowany przez pierwszego panie konsulu" i ostro zacatlnnt Pvzdrowskir>(rn na kosro czokn. ABfred Jerger Lizzi Holzschuh wkrótce w wielkim filmie Nieśmiertelne łe nlenlądze, jakie posiada! 280 dolarów., Po kilku chwilach dwaj oszuści znikli, a Pyzdrowski, otrzymawszy kopertę z kawałkami gazety przekonał się, że I w Starym Kraju nie brak gangsterów. ar a Paudler Melodie" 2 tysięcy zł.), na kolo młodzieży spółdzielczej i Ligę morską i kolonjalną. Zmniejszono następnie subwencję dla biura planu regionalnego m. Łodzi z 47 na 37 tysięcy zł. I wreszcie, ze względów oszczędnościowych, zmniejszono na gro de m, Łodzi dla polskiej nauki, literatury i sztuki z zł. na 5000 zl. Tak przedstawia się projekt zarządu miejskiego. Gdy budżet, po dzisiejszem expose prezydenta Głazka odesłany zostanie do komisji finansowo-budżetowej, dowiemy się, jakie stanowisko zajmuje w tych sprawach tymczasowa rada miejska. Dyskusji nad budżetem dziś jeszcze nie będzie. Dopiero gdy budżet wróci z komisji na plenum rady, odbędzie sie w myśl regulaminu debata generalna, później dyskusja szczegółowa nad każdym działem zosobna i wreszcie głosowanie.. Po sprawie budżetu, tymczasowa rada miejska na dzisiejszem posiedzeniu, rozpatrzy jeszcze jedną interesującą spra wę zastąpienia wozów tramwajowych" na ul. ul. Piotrkowskiej, Nowomiejskiei i Zgierskiej od pl. Reymonta do rynku Bałuckiego przez autobusy. Dziś też niewątpliwie potoczy się dyskusja nad spra wą zreformowanej już taryfy tramwajowej. Ze względu na dużą ilość soraw, któfe nagromadziły się w czasie feryi świątecznych, posiedź 0 '' ^zisieisze będzie długotrwałe, (s)

6 REPUBLIKA" nr. 22. Czwartek, 23 stycznia 936 r. O czem mówi cale miasto Co jest sensacją dnia Czem każdy zachwyca się filmem Jędrzejowska w półfinale, Tłoczynski wyeliminowany Brema, 22 stycznia. W dalszym ciągu międzynarodowych mistrzostw tenisowych Niemiec w hali w dniu wczorajszym Tioczyński został wyeliminowany przez irancuza Jamaln, któremu uległ po bardzo zaciętej walce w trzech setach :6, 6:2, 5:7. Do ćwierć finału zakwalifikowali się: Pallada (Jugosławia) Szigeti (Węgry), Ellmer (Szwajcaria), Jamain i Gentien (Francja), Hankel, Menzel i dr. Dessart (Niemcy). W grze pojedynczej pań Jędrzejowska przeszła do półfinału, bijąc dunkę, Glcerup 6:3, 3:6, 6:4. W grze mieszanej para polska Tłoczyński Jędrzejowska wyeliminowała parę Diitman Koschel 6:0, 6:4. Tab"r*k zawieszany na jeden ro^ Jak się dowiadujemy, znany pięściarz I.K.P., Taborek, został zawieszony przez zarząd klubu na przeciąg jednego roku. Zawieszenie to pozostaje w ścisłym związku z metodami" Taborka, stosowaneml względem klubu. Jak podawaliśmy ostatnio, Taborek zwrócił się do I.K.P. z prośbą o zwolnienie, zaznaczając, ze zamierza wycofać się_ wogóle z ringu. Zawieszenie Taborka liczy się od polowy rym przez wiele lat żyła w wolnym związku Władysława Ochlika. j Michalakowa próbowała wszelkiemi środkami rozstać się ze swym przyjacielem, ten jednak stale ją odwiedzał i I często wychodził z iej domu dopiero po.głośnych awanturach. I Piątego listopada Ochlik przybył pi do mieszkania Michalakowej, Taborek nie bę jany pobił stycznia, tak żc w tym roku dzie mógł wziąć udziału w żadnej imprezie bokserskie). W walkach o mistrzostwo drużynowe Polski Taborka w wadze pólśredniej zastępować będzie Durkowski lub Banasiak. Mecz hoke'owy ŁflrJź < Qs!i? Reż. Turzański, HARRY BAUR, SIMONE SIMON, codziennie w kinie Rialto Pomimo, iż dotychczas nie można było rozpocząć w Łodzi, ze względu na ciepłe pogody, sezonu hokejowego Ł.O.Z.HIL. liczy się Jednak z tern, że w dniach najbliższych nastąpi znaczne oziębienie i zwrócił się do związku śląskiego z Symulant ozy umysłows-ihiy propozycją rozegrania w dniach 9 lub 6 lutego meczu międzymiastowego Łódź Śląsk w Łodzi. Przed kilko tygodniami Łódź rozegrała Sąd odesłał Tenenbautna do szpitala na obserwację Przed sądem okręgowym w wydziale karno - skarbowym toczyć się Gdy przewodniczący sędzia Jasi- na sztucznym torze w Katowicach mecz hokejowy ze :'!.- kiera, doznając znacznej porażki, udawało go się ująć. tak żc mecz w Łodzi byłby spotkaniem rewanżowemnowski rozpoczął odbieranie wyjaśnień Nowiny bokserskie W dniu 2 lutego miał się odbyć w Łodzi międzymiastowy mecz bokserski Łódź Stuttgart. Jednali pięściarze niemieccy w tym czasie mają termin zajęty i mecz został odłożony na czas późniejszy, Kierownik seckeji bokseiskiej kubu I.K. P., p. Stanisław Ejbich, ze względu na dłuższą chorobą zrezygnował z kierownictwa sekcji i podał się do dymisji. Miejsce p. Ejbicha na stanowisku kierownika sekcji zajął p. Kubiak. Miesiąc luty obiitować będzie w Łodzi w sensacyjne mecze bokserskie: 9-go lutego odbędzie się w Łodzi mecz o mistrzostwo drużynowe Polski: I.K.P. Warta; 6-go lutego będziemy świadkami międzymiastowego meczu Łódź Poznań i 27-go lutego I.K.P. walczyć będzie ze znakomitym zespołem pięściarzy węgierskich, złożonych z klubów Nemzetti i Fcrencvorosi. Otr.dy lekkoatletów łódzkich Doroczne walne zebranie łódzkiego okręgowego Związku Lekkoatletycznego odbędzie się ostatecznie w niedzielę, dnia 2-go lutego w lokalu przy ulicy SrebrzyńskleJ Nr. 0 o godzinie 9.30 rano w I-szym i o godz. 0-ej w II-gim terminie. Obdz narciarski Makkabl Sekcja narciarska tutejszego Makabi" organizuje łącznie ze swą imienniczką warszawską obóz narciarski na Hali Boraczej. Obóz mieści się w najpiękniejszym wysokogórskim schronisku żydowskiem im. M Nordaua. Prowadzony jest kurs narciarski przez dyplomowanych instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że członkowie klubu korzystają z przysługujących zniżek kolejowych w postaci biletów 000 i 2500 kim. Informacji udziela i zapiey przyjmuje sekretariat Makabi, Al. Kościuszki Nr. 2, telefon od godz. 9 do 2. CHOINKA DLA nzieciurzędni KÓW. W dniu 2 b. m. o godz. 5-ej po po!, w salach reprezentacyjnych Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego pod protektoratem pani wojewodziny Krystyny Hauke-Nowakowej odbyła sje dla dzieci urzędników I niższych funkcjonariuszy państwowych staraniem Stow. Ro dzinn Urzędnicza" kół w rodzi I powia t! łódzkiego choinka połączona z rozda niem zabawek i paczek ze słodyczami Uroczystość tę zaszczycili swą o- # becnością p. wojewoda łódzki Aleksander Hauke-Nowak z małżonką. SALA FILHARMONII Telefon Gość sowiecki w Lodzili! Już dzisiaj, w czwartek, dn. o godz wiecz. Test? tel. Rozmaitości 2-26 Wkrótcel Premiera 23 b. Ceny miejsc zniżone na wszystkie seanse od zł. Ostatni raz przed wyjazdem z Polski koncertuje fenomenalny skrzypek światowej sławy DAWID O J S T R A C H czołowy laureat Mlędzyn. Konkursu Im. H. WIENIAWSKIEGO oraz konkursów wszech rosyjskich Dziś o godz. 9-eJ wlecz, poraź ostatni popularne przedstawienie CENY OD 64 GR. - 2 ZŁ. 99 T Po krwawej bójce- zgoda Amnestja umożliwiła im normalne życie Osobliwa sprawa familijna" była wczoraj przedmiotem procesu karnego w sądzie okręgowym. Na ławie oskarżonych znaleźli się 50-letnia Zofja Michalak i jej 22-letni syn Kazimierz, odpowiadający za to, że oboje ciężko poranili przyjaciela Michalakowej, z któ wczoraj miała rozprawa przeciwko przemytnikom i sprzedawcom przemycanych pończoch, które sprowadzane do kraju jako odpadki do szarpania były przez oskarżonych czyszczone, reperowane i farbowane, i puszczane na rynek jako nowe. Na czele szajki stał Chaim Tenenbaum z Krakowa, już karany za podobne przestępstwo i osadzony w więzieniu w Grudziądzu, skąd został zwolniony na urlop zdrowotny. Oskarżony korzystając z urlopu, zainicjował znów przemyt pończoch i narkotyków. Rzecz została ujawniona, jednak Tenenbaum ukrywał się i przez dłuższy czas nie Bilety w cenie od. zl, do 6. zł. do nabycia w kasie Filharmonii i poranił nożem, a gdy w obronie matki 'stanął jej syn zadał i Jemu cios nożem w czoło. Po tych krwawych wyczynach pijaka, matka i syn, rozgniewani do ostateczności, poczęli go bić, czem się dało. Michalakowa biła tłuczkiem po głowie, a syn zadawał ciosy toporkiem. Ochlika zdołali lekarze utrzymać przy życiu, jednak po przejściu operacji trepanacji czaszki nie jest już zupełnie zdrów. I^rzed sądem okazało się, że rodzina się przeprosiła. Znów mieszkają wszyscy razem. Ochlik nie pamiętał, kto go bił i kto go zranił siekierą. Sąd skazał Michalakowa na pół roku więzienia i karę jej z amnestii darował, a Michalaka na dwa lata połowę kary mu na te] same] zasadzie darował. PIGUŁKIzCHINIMA wpro/zku ORIGIHAL od Tenenbauma ten począł czytać odpowiedzi z księgi modłów, wodził po otoczeniu tępym wzrokiem i czynił wrażenie człowieka nienormalnego. Lekarz sądowy, którego opinji postanowił sąd zasięgnąć co do stanu poczytalności Tenenbauma, orzekł, że ten ostatni jest wprawdzie silnie zdenerwowany, ale poczytalny. Sąd nie mogąc od oskarżonego niczego się dobić postanowił rozprawę przerwać i Tenenbauma dla ustalenia czy symuluje, czy jest istotnie nie spełna umysłu przesiał do zakładu na obserwację. Napadał na samotne kobiety Sąd skazał Duńczyka na 4 lata więzienia W końcu listopada, na Widzewie i w okolicach parku 3-go Maja jakiś rabuś w tajemniczych okolicznościach napadał na samotne kobiety. Wyłaniał się z ciemności, wyrywał torebki i uciekał. Wybierał zawsze taki moment, że wokół nie było nikogo. Napadu jęta daremnie wzywała pomocy. Nim się ludzie zbiegli już zbira nie było. 29 listopada złoczyńca wystąpił już na ostro. Napadł przy torze koło parku na Bronisławę Kałusińską, której wyrwał sakiewkę, a gdy mu stawiła opór, pobił ją i poźgał nożem. Już po kilku minutach znów zaatakował samotną CASINO Pocz. 4, 6. 8, 0 MARJA kobietę, tym razem w polu na Widzewie, Wacławę Michalak, której zrabował sakiewkę z 8 złotemi i lównież opierająca się pokaleczył. Donosiliśmy już, że wszczęte dochodzenie doprowadziło przy pomocy psa policyjnego do ujęcia sprawcy napaści 8-letniego Stanisława Duńczyka. Okazało się, że wszystkie dokonane w tym okresie czasu napady były jego dziełem. Duńczyk, ponury wyrostek, odpowia Największy triumf sezonu! Czołowe arcydzieło produkcji austrjackle) (Tyt. oryg. Z PAMIĘTNIKA BASZKIRCEW KOCHANKI) Wyk L I L I D A R V A S H A N S JARAY - SZóKE S Z A K A L L Jeden z nielicznych filmów, który Już ma opinją arcydzieła ZACZĘŁO SIU OD POCAŁUNKU JOAN CRAWFORD GRAND KINO wkrótce E L - A W W " Na froncie robofniczym Referat karny inspektoratu pracy roz poznawał wczoraj sprawę Józefa Praczyka, właściciela fabryki przy ul. Wileńskiej 28, który pociągnięty został do odpowiedzialności za zatrudnianie robotników w godzinach nadliczbowych. P. Praczyk skazany został na 2 tygodnie aresztu i 500 zł. grzywny. Jako drugi odpowiadał Józef Pujdak, właściciel restauracji Świteź" przy ul. 6 Sierpnia 2, za zatrudnianie młodocianych pracowników powyżej 8 godzin na dobę. Skazano go na 500 zł. grzywny. I wreszcie rozpatrzono sprawę Wolfa Pakuły, właściciela fabryki przy ul. Południowej 2, za zatrudnianie robotników w niedzielę i święta. Skazany został on na 2 tygodnie aresztu. * * * bezwzględnego W fabryce firmy Piaskowski, przy ul. Pomorskiej 56 na tle niehonorowania urlopów wynikł strejk. Konferencja w inspekcji pracy w dniu wczorajszym nie dała narazie pozytywnego rezultatu. Strejk trwa. * W powiecie łódzkim trwał od tygodnia strejk robotników młynarskich, spowodu niehonorowania umowy zbiorowej przez właścicieli młynów. W dniu wczorajszym osiągnięto porozumienie, to też stroik został nrzerwnny. za POLOM IA Nasz reporter zanotował... Przy ulicy Tkackiej Nr. 28 usiłowała pozbawić się życia przez zatrucie denaturatem 28-letnia Anna Urbaniak. Lekarz pogotowia stwierdził stan ciężki i skierował desperatikę do szpitala.w Radogoszczu. Stefan Krawczyk, bezdomny i bezrobotny, padł wczoraj na ulicy Pomorskiej z głodu i wycieńczenia. Lekarz pogotowia skierował desperata do szpitala zapasowego. * Na stacji Łódź-Kaliska wskutek otwarcia drzwi wagonu w chwili gdy pociąg był w biegu, wypadł na szyny 35-letni Władysław Wojda, zamieszkały w Gałkówku, który odniósł złamanie kilku żeber oraz okaleczenie głowy. Lekarz pogotowia, po nałożeniu opatrunku, przewiózł rannego w stanie ciężkim do szpitala w Radogoszczu, * W fabryce przy ulicy Cegielnianej Nr. 56, pochwycony przez tryby maszyny doznał poszarpania lewej dłoni robotnik Jan Stasiak, za dał wczoraj przed sądem okręgowym, który skazał go na cztery lata więzieniamieszkały przy ul. Brzeskiej 28. Rannego opatrzył lekarz pogotowia i przewiózł go do szpitala. DZIŚ - ATRAKCJA W TABARINIE". Dziś w lokalu Tabarin'' odbędzie się tradycyjny Wesoły Czwartek", połączony z atrakcyjna,.ruletą taneczną'. Na sali ustawiona będzie wieczorem specjalna tarcza'z numerami. Każda z tańczących par otrzyma odpowiedni numer i. krążąc po sali, przekręci tarczę. Parv, na których numerze zatrzyma się wskazówka, otrzymają cenne na-, Niezależnie od tych nagród każda z pań otrzyma miły upsmipck. Dzisiejszy Wesoły Czwartek" obfitować będzie pozatem w szereg niespodzianek i atrakcyj. Publiczność weźmie udział w rozmaitych konkursach, zabawach z balonikami, z serpentinaml t. d. Szampański humor perlić się będzie do rana i wszyscy miło i beztrosko spędzą czas. Odbędą się także występy artystyczne z udzlałeem śpiewacrki Varii Łaskie,', duetu mulal/jw, tancerki Miry Mili i tancerki Suzy D'Ewy. O godz. 5.5 po,poł. fajf z pełnym progr*. mem artystycznym.

7 REPUBLIKA" nr. 22. Czwartek, 23 stycznia 936 r. Nowy plan uszczęśliwienia świata Dr. Townsend chce zapewnić wszystkim starszym ludziom rentę w wysokości 200 doi. miesięcznie. Ma to usunąć bezrobocie ision") nie pociągnie za soba ani re ^olucji, ani nie wymaga zmiany kons tytucji. Mój plan jest konserwatywny, tooże być wprowadzony w życie w clą- u 24 godzin i zawiera sle w dwóch artykułach: ART.. Każdy człowiek, przekradający sześćdziesiąty rok życia, otrzyjcie rentę dożywotnią w wysokości 2 0 dolarów., ART. 2. Na wszystkie tranzakcje handlowe nakłada sie podatek w wysokości 2 procent, a z uzyskanych w le n sposób kapitałów wypłaca sle renty. Rzecz jest rzeczywiście prosta jak... i"ęcz, jak to mówią.. Od jednego zamachu OARP rozwią- 2 e niemal bez reszty sprawę bezrobo- C a, gdyż wszyscy rentjerzy bedą zmu- Sz eni porzucić swe zajęcia; na ich miej- ^ wejdą młodzi, którzy nie bedą pu- 'fzebowali myśleć o starości i bedą wyrwali więcej pieniędzy, niż dotychczas. Wzmoże się konsumcja i znów ^Płynie dodatnio na stopień zatrudnie-,3 w najrozmaitszych przemysłach. Na tern szanowny doktór nie koń- Cz y. Ma jeszcze jeden warunek tym a zem dla rentjerów: oto ludzie cl mus zą wydawać całe 200 dolarów mleslę- Cz 'ńe, co do grosza. Oszczędzać nie wplno. ^ to byłoby zresztą bezcelowe, i ^ "zeczne z duchem samego planu. Pieni Mz musi wrócić do obrotu: odkładan, le do kuferka, do pończochy musi S! «skończyć. Mój plan wywodził dr. Town- Se nd w jednem z bardzo licznych przemówień przez radjo, podniesie również zmysł rodzinny: ludzie starsi nie i przywrócić prosperitę Postać dr. Townsenda przybiera w będą ciężarem swych dzieci: dzieci praktykę w obcych stronach, jako już 'ej Ameryce z dnia na dzień na znaczeniu. będą raczej z miłością I przyjemnością starzec bądź co bądź. Ca Posłuchajmy, co mówj o sobie spoglądały na rodziców, posiadających Wtedy właśnie w głowie skromnego e 2» twórca jeszcze jednego Planu", 200 dolarów dochodu miesięcznego i lekarza zaświtała po raz pierwszy myśl en nowy zbawca" wśród tak licznej mających obowiązek wydać te pieniądze o planie". Wyłożył swe projekty w ' a, angi ulepszycieli życia, jakich wydal w ciągu miesiąca. Ameryka stanie małej broszurze, którą rozdał swym "a drugiej półkuli kryzys. się rajem starców. Każdy amerykanin, sąsiadom. Mój plan twierdzi dr. Town- gdy osiągnie sześćdziesiątkę, stanie się Sąsiedzi doktora, mali fermerzy, send jest prosty i ma na celu ochro- prawdziwym wulaszkiem z Ameryki", zrujnowani przez kryzys, drobni kupcy 'jr każdego obywatela amerykańskiego a każda amerykanka będzie kochaną, wszyscy ludzie bez jutra wy F z ed widmem niezaopatrzonel starości. złotą staruszką", dzierali sobie małą książeczkę z ręki. /ypdług mego planu każdy człowiek,! c W 7 r n ( ; n a npzvwish Alp C7v Znalazł się wreszcie ktoś. kto im przyrzekł spokojną starość, i to starość od Kt w z r o s n i rv osiaenie lat sześćdziesiąt bidzie, l oczywista. Ale czy jjiiał zapewnioną dożywotnia dostatnią ''ekonomiści, i ci najpoważniejsi, nie 60 lat począwszy! Starość z 200 dolarami miesięcznie i zupełnym spokojem!. twierdza stale, że prosperity wróci, gdy tq. Jednocześnie wzrośnie dobrobyt) J^U ^ Trzeba było być ślepym, żeby nie widzieć ogromu dobrodziejstw, jakie z rt.rtj.nv. M6i rta S^*J»&ffl«- planu doktora spływały na ludzi biednych MIM fi II I nip nrvr»i a nrn i f» vo cnha oni ro. ( _\... ^ _. i lękających sie starości. procent pójdzie w górę stal, topiona tym węglem: o te samą stawkę procentową zdrożeje auto i wszystkie jego części, wykonane w innych fabrykach, nie ze stali, ale z kauczuku, z miedzi, z sukna I włosia: nawet czek. który nabywca wozu zań wystawi będzie opiewał na sume o 2 procent wyższa. Auto zdrożeje w ten sposób o całe sto procent. Zwolennicy dr. Townsenda nie zrażają się tem i uważają, że tak właśnie być powinno. Drożyzna to zapowiedź szczęścia. Ludzie zaczęli ofiarowywać doktorowi ile mogli: setki i jednostki dolarów nawet. Jakaś starsza panna złożyła u jego stóp całe swe oszczędności: 500 dolarów. Ale doktór datków nie przyjął. Zgodził się tylko, że przyjmuje pieniądze jako pożyczki". I pożyczki" poczęły napływać wielka fala do kieszeni genialnego i szanownego lazcy planu. wyna Vt.au. CH6M. FA«M.".»P.KOWAlSKI" WABSJAWA Dr. Townsend (nazwisko to tłumaczy się dosłownie: Koniec miasta") roz pcczął przed dwoma laty. Dziś już ten ruch począł poważnie zagrażać równowadze politycznej Stanów. Doktór o- świadczył, że nie jest ani demokratą, ani republikaninem, że poprze każdego kandydata? który zaakceptuje jego plan i nada mu moc obowiązującą. W Michigan, podczas ostatnich wyborów, doktór dowiódł swej siły elektoralnej". Kandydat republikański, który opowiedział się za OARP, został wybrany I pobił na głowę swego przeciwnika. Wybrali go ludzie Townsenda. Na najbliższej sesji kongresu w Waszyngtonie zostanie plan objęty porządkiem dziennym. Trzydziestu senatorów opowiedziało się za planem. Nie dowodzi to bynajmniej, by ci Dr. Townsend nazywa swą akcję członkowie izby ustawodawczej uważali Plan jest zatem powtarzamy propagandową krucjata". Już ten sam plan doktora za istotnie cudowny. Dowodzi to jedynie, że bardzo wielu con- niezwykle prosty. wyraz nadaje jego misji pewien posmak mistyczny, ubiera ją w szaty posłannictwa i czyni z niego samego jakby trotyczną, a zwłaszcza wyborczą ważkość gressmanów zrozumiało jedynie poli Ta prostota zdobyła mu popularność iście amerykańską. Miliony ludzi chę proroka. ruchu, który za kilka miesięcy zjednoczy już około dziesięciu miljonów głosu opowiada sie za Townsendem bez zastrzeżeń. Miljony ludzi widzi w nim jących i w dodatku dysponujących wie Krucjaty" dały odkrywcę szczęścia. nadspodziewany rezultat lu miljonami dolarów!.. Cały Zachód z Kalifornją jako bastionem najwierniejszym opowiedział ryce, w której? propagowane było.zaw Rzecz charakterystyczna, że w Ame Twórca tego cudownego planu, dr. Francis E. Townsend liczy lat 67. Jest się za doktorem - prorokiem. Akcja sze hasło wydawania pieniędzy w imię skromnym, spokojnym człowiekiem, rozszerza się na Wschód ku Atlantykowi. Obecnie liczba około 5 tysię nia społeczne były żadne teraz zdo- dobra narodowego, w której ubezpieczę-' przemawiającym cichym głosem i w sposób b. delikatny. Po wielu latach cy klubów jest minimalna. Bywa.U bywa sobie olbrzymią popularność ha praktyki na dalekim Zachodzie, gdzie kluby, liczące po 5 tysięcy członków. sło zabezpieczenia starości tym samym leczył on cowboy'ów i koniokradów, Łącznie można adherentów planu" liczyć na 5 miljonów dusz! Do 20 tysię o starości nie myśleli. ludziom, którzy przed kilku laty wcale poczuł się doktór bardzo słaby i za o- statnie grosze przeniósł sie do Kalifornii: tak mu zalecili jego koledzy-leka- tygodniowo! Akcja jest w całej pełczy to wcale, by stawała się rozsndniejcy zwolenników przystępuje do klubów Ameryka staje się starsza. Nie znarze. Słońce i południowy klimat tego ni! Kraj podzielony jest na 5 rejonów, sza. Krucjaty" dr. Townsenda nie cudownego kraju postawiły go na nogi. siedziba główna mieści się w Waszyngtonie na jej czele stoi sam doktór, któświadczą o tem w każdym razie. P. Doktór stwierdził, że jest znów zdrów Stwierdził jednak równocześnie, że jest ry kieruje wlelklem biurem i redaguje stary i bez środków. Nie mógł już zaczynać od początku, nie móeł liczyć na' między 5 tysiącami dziennik własny stanowiący łącznik Dyłury a?»tek klubów. PIĘKNE nef+p GLYCERIJEU BIAŁE fc&llb^c ANTIBA (p) Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: A- Potasza (Plac Kościelny 0), A Charemzy (Pomorska 2). R. Millera (Piotrkowska 46). M. Epsztajna (Piotrkowska 225), Z- Gor czyckiego (Przejazd 59), Q. Antonowicza (Pabianicka 50). DOPISEK SYNA: wino. Strasznie mnie potem głowa bolała. Jutro robimy wycieczkę. Nie na nar Ona nigdy nie zostawia dla mnie miejsca. Dowiedz się w szkole, jak się tach. Autobusem do Jaszczurówki na Eimowe rozkosze tam zakończyła moja ostatnia awantura. fajf. Powinnam była zabrać wszystkie Bądź zdrów!". trzy suknie wieczorowe. Co słychać u. Zbieraniem kart pocztowych zajmują wystarczy tylko zimna kąpiel i gorący» mateczki?". ^ Przeważnie chłopcy do lat piętnastu. tusz, abym znowu była postawiona na LIST ŻONY: DOPISEK SYNA: r Jegomość, który to czynił w ciągu nogi. Pokoju z łazienką, oczywiście, nie Na dole niema śniegu, aje jest cudowne słońce. Goście z naszego pensjo Oddaj mu 50 złotych". Zwróci się do ciebie niejaki p. P., ^tatnich dwuch tygodni, dawno już dostałam. Ogólna łazienka była też zajęta. To byłoby okropne, gdyby nie mój * e,\ E 2 e dl z tego okresu życia. On już woj ' e nic nie zbiera, oprócz doświadczeń sąsiad, sympatyczny Francuz, starszy skazana na wieczny bjydż, gdyby nie LIST ŻONY: natu nie chcą wycieczkować. Byłabym r j Zcz arowari. Słowem jest lo ojciec jegomość (młodszy niż tyl), który zaproponował mi swą łazienkę, gdyż on właś stale towarzyszy. Wczoraj zaszłam z lone. Zawsze ci mówiłam, że najlepiej pewien sympatyczny Anglik, który mi Cieszę się, że dzieci są zadowo r,, z uiy, która na święta wyjechała do kopanego. nie schodził już na śniadanie. Potem nim bardzo daleko. Oczywiście w góry. puścić je między obcych. To hartuje. właściwie na śniadanie już nie poszedł i 2 Nikt nie może przecie wymagać od Dokoła nas pustka i śnieg. Było tak cudownie, że zostaliśmy do wieczora, a jest ślicznie. Zwłaszcza stroje kobiet są Śniegu niema. Pada deszcz. Mimo to w ten sposób prowadziliśmy konwersację poprzez zamknięte drzwi łazienki. k n y i dwojga dorastających dzieci, ażef^t, kres wakacyj spędzili w mieście. ponieważ wieczorem trudno wracać, tu wspaniałe. Musiałam oczywiście poczynić drobne uzupełnienia mojej gar Francuskim jeszcze wcale nieźle władam. Nie denerwuj się, że to niby nie Utt wreszcie nie może wymagać rówj e z od ojca, ażeby przez całe życie więc zostaliśmy na górze, w schronisku. Sami sobie napaliliśmy, sami sobie ugotowaliśmy. Wszystko sami. Nie dener szczęście. Zakochał się we mnie pewien deroby. Ta lamowa suknie przyniosła mi wypada. Gdy się uprawia sport, znikają ^^ygnował z wakacyj. Jeżeli jednak wszelkie małomieszczańskie skrupuły. wuj się i nie bądź zazdrosny. W górach Rumun. Ma wrażenie, że jestem rozwódka, a ja mu pozwalam trwać w błę Akacje te okazały się mniej mile dla Jutro napiszę więcej!... Całuję w pośpiechu!". Ic jest inaczej niż w mieście. Czy nie wiesz n. a ' a bardziej dla rodziny, to winy Z przypadkiem, co słychać u dzieci?... dzie. Nie bądź idiotą przecie Bukareszt leżv od nas tak daleko... Wesołego V szukać w ogólnem zdenerwowali świata, w wiatrach halnych i w o- LIST CÓRKIs Wcale do mnie nie przychodzą... W jakim pensjonacie ulokowali się?... A jak Nowego Roku!". *Tch ni^ej przytoczonych kartach po- Jazda w przepełnionym wagonie jest okropna, gdv się nie ma na kim głowy położyć. Dla mnie podróż minęła czysz, gdy wracasz wieczorem?... Do TELEGRAFICZNA ODPOWIEDŹ się tam tobie powodzi?... Do kogo mru 2 t wvch... LIST ŻONY: świetnie. Całą naszą wycieczkę sportowa ulokowano w miłym pensjonacie LIST CÓRKI: Wracać. Natychmiast wracać. mnie nie. Serwus!". OJCA: s[ Podróż była przyjemna. Trochę ^ Plotk o w a ł 0 trochę grało się w brydj resztę nocy się przespało. W każ- tak samo. Proszę cię, ojcze, nie zapom nie zmartwiła cie?... Teraz już się wszyniej niż w Zakopanem. Pozbieraj po dro Ale młodzieży wcale tu niema. Śniegu Sądzę, że pierwsza moja kartka Obliczyłem, że w Łodzi deszcz pada tayrti przedziale znajomi, wszędzie ra nij wyciąć odcinków powieściowych, bo stko zmieniło. Śniegu w dalszym :iągu dze dzieci. Czekam z otwartemi ramionami i zamkniętym portfelem". ^a2 8r i»e powitania, zwłaszcza, gdy się o nie będę '"iedziała jak to się wszystko niema, ale za to już wszystkich znamy ało, ze zostałeś w domu. Ciebie ta skończyło. Przypuszczam, że dobrze. A Popołudniu gramy w brydża, wieczorem Tłum. LU, p dróż zamęczyłaby na śmierć. Mnie u ciebie?... Całuję cię mocno!". tańczymy. W Sylwestra piłyśmy słodkie'

8 ...Jedna pływała w blasku reflektora, druga zaś oplotła mackami kulę"... Profesor z trudem wygramolił się na pokład. Był wychudły, zżółkły i trzęsła go febra. Z ledwością trzymał się na nogach. Poco pan wyszedł z ka- biny? spytał kapitan Coock. Profesor błędnym wzrokiem : powiódł, dokoh. Chciałem... chciałem spró bować, czy... może uda mi się opuścić na dno... Kapitan roześmiał się rubasznie. Dobrze, jak profesor wygrzebie się z tej febry za dwa miesiące! A jutro, pojutrze będzie się morze gotowało'. Tak, tornado, to nie żarty! Wypłyniemy na pełne morze, a stamtąd do domu! Nic z filmu, profesorze! Profesor Harfón smutnie pokiwał głową i w oczach jego u- 'kazały się" łzy. Nic z filmu... a obiecałem *fym\l'wm:towarzystwa 0- ceanograficzneg'>. Nic.z filmu... Dlaczego, profesorze? odezwał się młody, silny głos. Był to Murray, młcdy, bo szesnastoletni pomocnik profesora. Dlaczego nic? Nie może pan profesor, to mogę ja. Potrafię tak samo kręcić, jak pan profesor. A opuścić się w tej kuli nic wielkiego. Każdy potrafi. Nie możną odkładać tej imprezy do pr/.vszlcgo r.ku. W oczach profesora błysnęła nadzieja. Więc ch;'\lbvś. czy aby. potrafisz? Czy potroję! Ba! Na drugi, d^ień rano Murray wchodził do kuli"'. Profesor, siedząc w fotelu, udziela! mu o- statnich rad. Tylko kapitan mruczał coś nod nosem, miał niechętną minę.,'.. Zachciało się smarkaczowi, a profesor się zgodził. Para warjatów! Wkońcu zamknięto klapę ku li za Murrayem, zgrzytnęły.'dźwigi i kula poczęła znikać w odmętach. Murray rozmawiał przez telefon. Wszystko w pr.rządku. Coraz ciemniej. Tlen ulatnia się dobrze. Zapalam reflektory. Zapalił reflektory, nastawił przed szybę z miki przymocowany do podłogi kuli aparat kinematograficzny i czekał. Głębiej! zawołał przez telefon. Kula zaczęła się znowu opuszczać. Już teraz panowała dokoła nieprzen'k''ona eiemność, przecięta snopem światła z reflektorów W tym snopie światła pojęły sle iikazy-. wać różne st v rv. Pvby olbrzymy z mackami na głowach, podobne do kwiatów ukwiały. Przepłynęła mątwa - ośmiornica. To znów jakieś stworzenie z oczyma w/sadzonemi na wierzch głowy i nogami denkiem a długiemi. Murray kręcił. Co chwila rzucał w telefon: wszystko w porządku" i V..dalej. Już założył drugi zwój taśmy filmowej. Kapitan za:zął się wkcńcu niecierpliwić. Murray! Dosyć tego! Siedzisz już sześć godzin! Nawet profesora to znudziło i poszedł do kabiny. Zaraz, kapitanie! Jeszcze trochę! O, właśnie nadpływają dwie meduzy! Jakie olbrzymie! Meduzy nadpłynęły. Pyły istotnie olbrzym/e przewyższające ogromem swym nawet kulę". Jedna z nich pływała w blasku reflektorów, druga zaś oplotła mackami..kulę", LOGOGRYF. A a al bu rhów czy da dam - Jja dzie ga gar i iri in jag jąc ka - - ka kan kaz krzy la la tyż ma ma ment mo na na -- nic nie nie nów ~ os or - pa po py ran re re rze siądź stru u - - wa wę wy za za - - ze zeł zyn yacht. Z sylab powyższych utworzyć 25 słów c podanem znaczeniu. Pierwsze liiery dadzą rozwiązanie. Znaczenie słów. ) Pokrycie dachu, 2) ostani dzień tygodnia, 3) dawni mieszkańcy A- meryki, 4) scena w.cyrku. 5) przerwa między ickejami. 6) woda płynąca. 7) przy<zad do mierzenia czasu, S) statek spacerowy, 0) zwierzę wełniste, 0) góry w Europie (wspak), ) duży supeł, 2) inne męskie, 3) inaczej: wystawa, 4) liczebnik r. żeńsk., 5) przyrządy sportowe, 6) zwierzę polne, leśne, 7) imię żeński";, 8) metal, 9) głośno woła 'wspak), 20) inaczej: skład, 2') ogólna nazwa przyrządów muzycznych, lekarskich i t. p., 22) faza księżyca,?3) mioda owieczka. 24) służy do siedzenia, 25) wielka burza. ARYTMOGRAF. Nad. Eda D^ialcwska. 0, 5, 0, 2, , 9, 5,, , Zastępując cytry literami, odczytać powyższe zdanie. Słowa pomocnicze: 8, 2, 6,= twierdzenie, 0, 2. I, 2, naczynie. 4. 2, 7. 2, szereg następujących po sobie tonów, 9, 2, 8, 2 = pora roku (w liczbie mnogiej). Murray odczawał jej poruszenia. Murray - zawołał kapitan przez te.etcn tornado się zbliża! Musimy na pełne morze! Murray westchnął. Ciągnijcie rzekł. Na górze zaskrzypiały łańcuchy, kula" drgnęła... ale nie podniosła się. Obie med.i':/ uczepiły 8l kuli... i potroiły jej ciężar. Napróżno załogi statku prała się nad korbą wndy...kula" me dała się podnieść. Po trzech kwadransach takiego zmagania się, kapitan zawołał: Już dłużej nic mogę czekać, bo mi tornado rzuci statek o brzegi! Odczepię łańcuch od kuli, przywiążę go do beczki a gdy wrócimy, wyłowimy cię. Tlen starczy ci na <lwie doby. Ar Odczepiona kula" cnadfa tak gwałtownie na dno. że Murray się przewrócił. Reflektory zgasły. Murray zapalił kieszonkową latarkę, sprawdził, czy wszystko w porządku, wyregulował kurki butli, zawierających tlen, poczem zgasił latarkę i położył się na podłodze. Zjadł czekoladę, którą miał w kieszeni i... zasuał. Obudził go brak powietrza. Nie wiedział, jak długo spał. Oddychając z trudnością, zapalił latarkę i podszedł do butli. Pokręcił kurek jeden, drugi nic: tlenu już mc było. Murray przypomniał sobie, co mówił profesor: w razie, gdyby się łańcuch przerwał i znalazłbyś się na dnie, pociągnij tylko tę UfcwJgnio, znajdującą się przy oknjo, a wtedy nd- SYLABO WK*. i Wpisać poziomo S słów trzy sylabowych. Syiuby w pierwszym rzędzie pionowym dadzą rozwiązanie. Sylaby są dwuliterowe, z wyjątkiem ostatniego słowa, które ma wszystkie sylaby trzyliterowe. Znaczenie słów. ) Rudzaj pojazdu, używanego przy wielkich uroezystoś^acn, 2) miasto w Hiszpanii, 3) Rodzaj kuferka do przechowywania i przenoszenia ubrań, bieilzny. 4) słowa lub krótkie zdania na murach, oomni%acii rysunkach. 5) inaczej nawlec, np. paciorki na nitkę (ostatnia sylaba trzy literowa), 6) miasto w Rosji, 7) imię żeńskie, 8* inaczej: rękodzielnictwo. SZARADA. Drugie i pierwsze mieszczą się wśród twarzy, Trzecie naczynie; strawa w niem się warzy. Czwarte i pierwsze szkodniki zwierzęta. Piąte litera. ptaszęta. Wszystko r to! Które są wzorem miłości i zgoj dy, itak mile ffwacea, a nie robią szkody. czepi się balast i kula wypłynie". To też teraz uczynił - - lecz kula" ani drgnęła. Oddychać było coraz trudniej. Murray począł się dusić. Dlaczego kula" nie idzie w górę? myślał. Acha, meduzy. Zwolna począł tracić przytomność. Rzeczy ciekawe. Przed mniej więcej dziesięciu laty, angielski hodowca bydła, pan Tack (czytaj Tek), kupił swemu synkowi dwie białe myszki. Ponieważ chłopiec nie chciał się w żaden sposób ugodzić, żeby tępiona mysie potomstwo, w domu pana Tacka powstała v/ krótkim czasie pra wdziwa hodowla myszy. Liczba białych myszek wzrastała w piorunującem tempie i piwnice domu pana Tacka zainysiły się" tysiącami myszy. Zrozpaczony bogacz, aby się pozbyć choć części tych niepożądanych, a tak płodnych zwierząt, zaczął\je wyłapywać. Część ich sprzeda: wydziałowi lekarskiemu uniwcrs.v te tu. Ku jego wielkiemu zduniic- Czv wiecie, że... Amerykanka, p. Silberth, wykazała w zajmującym odczy cie o organizacji pracy w gospodarstwie domowem, ile czasu tracą niepotrzebnie gospody nie przez złe rozmieszczenie przedmiotów kuchennych i mebli w domu. Obliczyła, że zbyteczna droga, zrobiona przez przeciętną gospodynię w ciągu całego życia na dreptaniu tam i spowrotem wynosi tyle, ile z Paryża do Władywostoku. * *...książki dlatego się starzeją" ;i żółkną z biegiem czasu, że w powietrzu zawarta jest RozwiaTani? roziywek z dzisiejszego numeru nadsyłać należy do Redakcji.Republiki Dzieci" Piotrkowska 49 do środy, dn. 29 b. m. włącznie. Za prawidłowe roiwrazanie przynajmniej połowy r-zrywek przeznaczam; dla Czytelników dwie nagrody: książkę i grę towarzyską. ROZWIĄŻ \NIF ROZRYWEK umieszc.nnycn 9 b. m. KRZYŻÓWKA: Wyrazy poziome: ) Kol, 5) ikra, 6) Abo, 8) Ada, 9) tor. 0) osi ) Laba, 2) nos, 4) Jan, 5) kły, 6) gol, 7) Ola. 8) a:a, 20) sito, 2) mol, 23i mat, 24) noc. 26) kra, 27) olej 28) er.. Wyrazy pionowe: l'i Białystok, 2) Patagonja, 3) kos, 4; ta, 6) ar, 7) oko, 0) ona, 3) sol, l l A rak, 22) oda, 23) ma, 25' ce. META MORFOZA: Kup, kuc. hoc, kot, lot. los. MŁTAGRAM: hak, lak, mak, pak, rak, tak. CO TO ZA KSIĄŻKA?: Eliza Orzeszkowa. Na prowiucji". NAGRODY za prawidłowe rozwiązanie rozrywek, umieszczonych 9 b. m. otrzymali: I Marja Kunklńwna - - Wólczańska 9 książkę. II Renia GCccusztajnówiia Piotrkowska 82 grę towarzyską. Po odbiór nagród należy zgłaszać się do Redakcji..Republiki Dzieci" Płotrkowsk.. 49 w czwartek lub płatek (23 lub 24 b. m.) między godz wieczór. Nagle ocuciło go silne wstrząśnięcie. Kula" zatoczyła się, jak pijana i poczęte szybko mknąć w jórę. Meduzy puściły! Przez okno widział spokojną powierzchnię morza. Ostatnim przytomnym wysiłkiem o- tworzył klapę j łykną! świeżego powietrza. W dali, na horyzoncie, było widać zbliżający się statek. riiu, zapotrzebowanie na myszy' do doświadczeń lekarskich, o- kazało się olbrzymie. Pan Jack zaczął otrzymywać zamówienia nietylko z uniwersytetów angielskich, ale i z różnych krajów Europy, a nawet Ameryki. Wkrótce okazało się, że hodo-.. wla myszy jest l.tszym intere-- sem, niż hodowla bydła. Obecnie pan Tack jest największym hodowcą myszy na świecie. W jego mysiej farmie" znajduje sio stale rezerwa 350 tysięcy białych myszy i 50 j tys. szczurów. Zwierzątka te zjadają tygodniowo 4000 kilo-' gramów chleba, 2500 kilogramów owsa ; wypijają ok<:'o 500 litrów mleka. spora ilość kwasu iiarc<a'iego. Dlatego też w amerykańskich dużych bibljotekach sknpiają" powietrze płynem, który wiąże kwas siarkowy, uwalniając <jd niego powietrze. Serwetka i śliniaczek Dzisiejsza robótka przeznaczona jest dla dziewcząt. Warto ją wykonać, służyć zaś będzie małej siostrzyczce lub braciszkowi, jako ochrona przed o- chlapaniem się przy jedzeniu. Na serwetkę b'erzemy kawałek materiału, wielkości dor wolnej. Może t > być płótno, barchan, flanula, ex. Obdziergamy brzeg materjalu ściegiem łańcuszkowym. W jednym ro-~ gu rysujemy świnkę, jak na rycinie i wyszywamy kontury jakąś kolorową tiicia. Możemy również świnkę wyciąć z jakiegokolwiek kolorowego materiału i naszyć na serwetkę. Swin ka przypominać będzie braciszkowi lub siostrzyczce, że tylko świnki brudzą się przy jedzeniu. Można jednak zrobić innego zwierzaka": kotka, konika, owieczkę co kto woli. Śliniaczek musimy dopasować do rozmiarów braciszka czy siostrzyczki. Jest to prostokąt, mają :y u góry wycięcie na szyję. Tutaj również materjał jest dowolny, choć najlepsze jest grube płótno. Tak samo, jak przy serwetce, obdziergamy brzegi ściegiem łańcuszkowym i tak samo wyszywamy jakieś zwierzątk i. Wkcńcu przyszyjemy cztery tasiemki do zawiązywania, jak na rycinie. Serwetka i śliniaczek gotowe. Choć brac ; szek czy siostrzyczka będą się złościli, założymy im śliniaczek na szyjc> a serwetką wytrzemy buzie j rączki. Należy za..ilodu uczy* się porządku. I

9 REPUBLIKA" nr. 22. Czwartek, 23 stycznia 936 r. 9 SPĘCIALC E H* 248 TELEFUHKEH MISTRZ T O N U, P R E C Y Z J I : FORMY TEATR MIEJSKI. Dziś, w czwartek, o godz wiecz. poraź Ostatni pełna humoru i pikanteerji, karnawałowi komedja Bradella Chcę właśnie ciebie". Ceny zniżone. W piątek wchodzi' na afisz ostatnia nowość węgierskiego autora Bus-Fekeetego,,Trafika " ani generałowej". Dekoracje przygotowuje B. tudewicz. Reżyserja dr. J. Bujańskiego. POSKROMIENIE ZŁOŚNICY" DLA MŁO DZIEŻY SZKOLNEJ. W sobotę o godz 4-ej po poł. specjalne Przedstawienie dla młodzieży szkolnej kapitalnej komedji Szekspira Poskromienie złośnicy". Ceny zniżone. W_ sobotę o godz wiecz. powtórzenie Przebojowej Trafiki pani generałowej''. ŁÓDZKIE TEATRY POPULARNE (Ogrodowa 8) W czwartek i w piątek o godz. 8.5 wiecz. '*» przedstawienia montażu śpiewu i tańca w 2-eh częściach 7-tu obrazach p. t,,co chceesz, }e masz" w wykonaniu całego zespołu operetkowego. W sobotę o godz. 8.5 premjera komedji muzycznej w 3-ch aktach Marjana Hemara p. t. nmuzyka na uli-y'. DOM LUDOWY Rzgowska 84. W niedzielę c godz. 4.5 po poł. i 8.5 wieczorem (dwa przedstawienia) premjera komedji w 3-ch aktach St. KiedrzyńsKiego p. t. Kobieta iej tyran". TEATR ROZMAITOŚCI. Dziś, w czwartek, o godz. 9-ej wieczorem Poraź ostatni popularne przedstawienie widowiska palestyńskiego p. n.,,tel-awiw". Ceny od 54 gr. do zł. 2. POŻEGNALNY KONCERT D. OJSTRACHA. W dniu dzisiejszym o godz wieczorem odbędzie się w Filharmonji drugi i zarazem ostatni koncert znakomitego sowieckiego skrzypka Dawida Ojstracha czołowego laureata międzynarodowego konkursu im. H. Wieniawskiego oraz konkursów wszechirosyjskich. PRZED ZAMKNIĘCIEM WYSTAWY AKWAREL. Roman Rozental zamyka 6wą wystawę nieodwołalnie w pir\tek wieczór. Ostatnie dwa dni Uj- interesującej wystawy wykorzystają niewątpliwie ci wszyscy, którzy prac" tego utalentowanego artysty łodzianina dotychczas nif>. oglądali. Około 40-tu akwarel, malowanych delikatnemi pociągnięciami pędzla, oddaje niezwykle.szczęśliwie nastrój ipejzażu nadniemeńsłkiego oraz same Druskienniki, co z dużem uznaniem Podnosiła krytyka stołeczna. Wystawa mieści się w salonach Towarzy-»twa Humanitarnego przy ul. Piotrkowskiej 90 otwarta jest od godz. do 8 wieczór. Z INSTYTUTU PROPAGANDY SZTUKI. Obecna wystawa Związku Zawód. Polskich Artystów Plastyków w Łodzi zwiedzana jest równo przez miłośników sztuki, jak i szerokie Warstwy publiczności łódzkiej oraz młodzież "kolną. Instytut Propagandy Sztuki (w parku Sienkiewicza) otwarty codziennie od godz. -ej ra- Ł do 8-eJ wiecz. Przy cierpieniach serca I zwapnieniu laczyń, skłonności do udaru ataków j*poplektycznych naturalna woda gorz- *a Franciszka - Józefa zapewnia łagod-!2g wypróżnienie bez nadwyreżania się. Ze Zw. Autorów I Kompozytorów Scenicznych W związku autorów, kompozytorów Wydawców Zaiks" w Warszawie, który reprezentuje obecnie prawa autor *Kie nie tylko twórców muzyki lek- *'<ł i tekstów rewjowych, ale i autorów dramatycznych, kompozytorów symfonicznych oraz wydawców nutowych, dbyły się wybory 'do nowych władz. W wyniku wyborów zostali wybrali: do zarządu sekcll muzyki poważnej: j^dam Wieniawski prezes, Jan.Makla- Kiewicz, w.-prezes, Kazimierz SJkorski S6 kretarz, oraz Feliks Łabuński.... Do zarządu "sekcji muzyki lekkiej: ^dam Lewandowski prezes';- Henryk w ars w.-prezes, Zygmunt Białostocki Se krctarz, oraz Zdzisław Górzyński., Do zarządu sekcji utworów Hterac-!^. ic h mniejszych: Marjan Hemar prezes, Konrad Tow w.-prezes, Ludwik Starci sekretarz, oraz Janusz Warnecki., Do zarządu sekcji sztuk całospekfa- *'owych: Stefan Kiedrzyński prezes, Y in centy Rapacki w.-prezes. Wł. Ja- Str zeb"«c-zalewski sekretarz, oraz Je- Tz y Kossowski. Do zarządu sekcji wydawców: dr. J an Gebethner prezes, Jerzy Arct w.- ^rezes, Leon Idzikowski sekretarz, oraz F elik"s Grąbczewski, Tuchaczewski o zbrojeniach Niemiec Czerwony marszałek twierdzi, że ZSRR będzie zaatakowany z dwuch stron Na radzie związkowej Z.S.R.R. wy czołgówgłosił w tych dniach wielki referat o or kich wynosi miesięcznie 200. żetu japońskiego. Produkcja czołgów niemiec my na drugą stronę. Zajrzyjmy do budganizacji armji sowieckiej jeden z czerwonych marszałków, Tuchaczewski. Po wielkie. Nieprzerwanie odbywają się ćwi w Japonji zupełnie niedwuznacznie mó Mobilizacyjne pogotowie Niemiec jest Marszałek Tuchaczewski wskazał, że nieważ równocześnie motywował on po czeniwody, dla których konieczne jest dalsze łów. W tym celu Niemcy WYkorzystują towania się do wojny długotrwałej. W, masowych przegrupowań oddziawi się o wojnie i o konieczności przygo gwałtowne zbrojenie się w Sowietach, uroczystości partyjne. W czasie zeszłorocznego zjazdu w Norymberdze, przenictwa, artylerji i oddziałów technicz szybkiem tempie postępuje rozwój ' lot referat jego wzbudził szczególne zianteresowanierzucono tam 850 tysięcy ludzi, i wykorzystano w tym celu 532 pociągi. Jak strategicznych kolei żelaznych. W roku nych. W Mandżurji rozpoczęto budowę Marszałek Tuchaczewski scharakteryzował na wstępie przygotowania strategiczne niemieckiego sztabu generalnepowań świadczy fakt, że w początkach 280 kim. dróg żelaznych, a w ciągu na wielka jest intensywność tych przegru 932 japończycy zbudowali w Mandżurji go. Z okazji otwarcia niemieckiej aka- wojny 94 roku, na 3 magistralach ko stępnych trzech Jat 2600 kim. Ponad demji wojennej wygłoszono szereg przemówień, z których wynikało, że zasady cuskiej po 40 oddziałów na dobę na To wszystko konkluduje Tu lejowych przerzucano do granicy Iran 000 kim. jest jeszcze w budowie. przedwojennego sztabu generalnego zo każdestają przywrócone w całej rozciągłości, rzucano 60 oddziałów. W czasie zaś gotowanym i na obronę z dwuch stron, magistrali. W czasie wojny przechaczewski nakazuje nam być przy poczynając od Scharnhorsta a kończąc na święta partyjnego w Norymberdze przerzucano na dobę 40 oddziałów. W do o kim. Do roku 935 czerwona na dwuch frontach^ odległych od siebie hrabim Schiliffenie. Ten ostatni, przygotowując marsz ofenzywny przeciwko datku w tym czasie w Norymberdze odbywały się manewry wojskowe, które rytorialnych dywizyj 74 proc. dywi- armja miała przeważający odsetek te Francji, wysunął projekt przejścia przez terytorjum Belgji. Ponieważ obecnie wymagały również przegrupowania od zydziałówdrowych. Obecnie przebudowaliśmy tę terytorialnych i 26 proc. dywizyj ka Niemcy mówią zupełnie oficjalnie o nieuniknionem starciu z Rosją Sowiecką, można sobie łatwo wyobrazić, że jeśli Takie same ćwiczenia w przegrupowywaniu odbywały się w czasie niemiec kadrowych i 23 proc. dywizyj terytorial organizację mamy 77 proc. dywizyj będą chciały wszcząć awanturę wojenną bez skrupułów znajdą drogę, która kiego święta urodzaju, kiedy to w ciągu nych. prowadzić będzie do granic Z.S.R.R. 2 godzin, w 60 wagonach, przywieziono osób. przesitrzenie Z.S.R.R. uniemożliwiają Tuchaczewski wskazał, że wielkie Tuchaczewski wskazał następnie, że najbardziej intensywnie zbroją się Niemcy w powietrzu. Fabrykacja samolotów toczą się w dziedzinie transportu samo z drugiej jednak strony utrudniają także Podobnie intensywne przygotowania rkuteczne ataki lotnicze nieprzyjaciela! odbywa się w 50 zakładach przemysłowych. Poza tern istnieją dziesiątki fab się w przyśpieszonym tempie autostrady. tych wzlędów budżet wojskowy musi chodowego. Przede w szystkiem buduje przegrupowywanie wojsk własnych. Z ryk, które produkują części do samolotów. Ponad 40 fabryk produkuje motory lat, ma być zbudowanych autostrad na nie, aby w ciągu najbliższego czasu moż Według planów, w ciągu najbliższych być powiększony conajmniej dwukrot samolotowe i aparaty dla statków powietrznychstrale pójdą z zachodu na wschód. Na sportowe, uzbrojeniowe i t.d, długości 7000 kilometrów. Trzy magina było wyrównać wszystkie braki tran Olbrzymi rozwój floty powietrznej jesieni 935 roku w budowie już było K, L. niemieckiej podziałał w silnym stopniu ponad 3000 kilometrów autostrad. Na na angielską opinję społeczną mówił cel ten przeznaczono 3 i pół miljarda marek i z sumy tej wydatkowano około 30 Tuchaczewski. Parlament angielski KARUZELA" zdecydował się uchwalić kredyty na poważne powiększenie sił lotniczych. Bud Korpus samochodowy posiada dziś proc. żet ministerstwa lotnictwa powiększony samochodów i systematycznie T3^[ został dyni i pólkrotnic :. Odezwała się, ijdb}nzj3zjcl ipamosmii M 5is.ajnuo-i) -'; ' ; 'oto najweselszy, naleiekawszy,, pajtakie Francja. Asygnowała ona dodatkowo miliard franków na rozbudowę koncentracyjnych, zebrano przy pomo lotnisku w TemDalhr)!, porjcj^.^wic^gn " j.barwniejszy t najtańszy lotnictwa. Rozwój powietrznych sił cy korpusu samochodowego w ciągu 7 tygodnik dla wszystkich zbrojnych obserwuje się także w innych godzin ludzi. kraiach. Tuchaczewski podkreślił w dalszym Nr. 2 Następnie Niemcy zwróciły uwagę ciągu rozwój sił zbrojnych na morzu. W już ukazał się w sprzedaży. na rozwój artylerji. Niemiecki przemysł roku 937 flota morska Niemiec będzie Treść: produkuje miesięcznie 300 armat, a w dwukrotnie większa, aniżeli w roku PAT I PATACHON najbliższym czasie cyfra ta ma dojść do 935. A będzie to dopiero połowa tego, sprzątają śnieg Niemcy zbroją usilnie nietylko swe co przewiduje program zbrojeń. Nowa, serja kawałów popularnych figlarzy, strzeleckie, ale także kawaleryjskie oddziały i wreszcie tworzą specjalne pułki mówił Tuchaczewski a teraz Jest to jedna strona medalu zajrzyjifiadioprngram PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ POLSKIEGO RADJA. CZWARTEK, dnia 23-go stycznia : Pieśń Kiedy ranne wstają zorze : Pobudka do gimnastyki : Gimnastyka : Muzyka (płyty). W przerwie około godz Dziennik poranny : Odczyt, programu na dzień bieżący : Parę informacyj : Audycja dla szkół : Przerwa : Sygnał czasu z Warszawy. Hejnał z Krakowa : Dziennik poranny : Poranek muzyczny dla szkół powszechnych p. t. Taniec i humor w muzyce" (z Poznania). Wykonawcy: Gertruda Konatkowska fortepian, Dezyderjusz Danczowski wiolonczela, Wanda Kędziorówna sopran : Edward Grieg- Sonata a-moll na skrzypce i fortepian w wykonaniu Fritza Kreislera i Sergjusz Rachmaninow forttep (płyty) : Chwilka gospod, domów. 3, : Koncert życzeń : Przerwa : Przegląd giełdowy łódzki : Wiadomości o eksporcie' polskim Przegląd giełdowy warszawski : Muzyka taneczna w wyk. Małej Ork. P.R. pod dyr. Zdz. Górzyńskiego ; Gadaninka Starego Doktora" Zabawa w okrę' : Piotr Czajkowski: Koncert skrzypcowy D-dur w wyk. B. Hubermana (płyty) : Cała Polska śpiewa Chór Akademicki Koła Muzycznego pod kierunkiem Feliksa Rybickiego :,,0 drogach samokształcenia'*, odczyt wygł. dr. Aleksander Hertz : Sekstet salonowy Józefa Stena : Książka i Wiedza" O zbiorze listów z przed stula ty mówić będzie Czesław Zgorzelski (z Wilna) : Recital fortepianowy Felicji Blumental : Pogadankę o radjotechnice wypowie kierownik techniczny rozgłośni łódzkiej Wacław Gawroński : Jak spędzić święto?" poradzi Ludwik Szumlewski : Muzyka operetkowa (płyty) : Kazimierz Łukieński wypowie wesoły feljeton p. t kim w tramwajach Łodzi, Warszawy, Lwowa i Poznania". 9J0 9.20: Zapowiedź progr. na dzień nast, Koncert reklamowy Łódzkie wiadomości sportowe Wiadomości sportowe ogólne : Pogadanka aktualna ; Pogadankę muzyczną wygł. Lucjan Lamieński (z Poznania) : Koncert Symfoniczny w wyk. Ork Filharmonji Berlińskiej pod dyr. Wilhelma FurtwSnglera (z Poznania). W przerwie ok. godz. 2.00: Dziennik wieczorny oraz obrona przeciwlotniczo-gazowa pogadanka : Nasze pieśni" w wyk. Heleny Hrabiówny (z Katowic) : Muzyka taneczna (płyty) : Wiadomości meteorologiczne dla żeglugi powietrznej, : Muzyka taneczna (płyty). AUDYCJE ZAGRANICZNE. Godz BRUKSELA (franc): Muzyka taneczna. LENINGRAD: Wesele Figara", opera Mozarta. KRÓLEWIEC) Koncert ork. 8.5 ANGLJA (Nat. Progr.): Muzyka taneczna. Godz MOSKWA (WCSPS): Piękna Helena'' operetka Offenbacha". PARIS P.T.T Muzyka kameralna BEROMUEN- STER. Koncert F-moll Chopina w wyk. R. Koczalskiego WIEDEŃ: Koncert. _ 9.30 PRAGA; Kwartet solowy Muzika. Godz OSLO: Koncert symf. SZTOK HOLM: Koncert LIPSK: Koncert Mozartowski. _ KOPENHAGA! Koncert ork BUKARESZT: Koncert symłon, BUDAPESZT: Koncert z Konserwatorium MEDJOLAN: Manon Lescaut" opera Pucciniego. Godz SOTTENS: Koncert radjoork. _ MONACHJUM: Wieczór oper. 2.5 FERDEK I MERDEK zakładają się. Ucieszne przygody pary sympatycznych łazików. PLUMPEK gubi perukę. Nowy kapitalny popis komicznego pechowca. OSIOŁEK- WESOŁEK uczy się tańczyć. Wesołe przygody czworonożnego niedorajdy. Polowanie skrzydlatych ludzi Nowy rozdział powieści rysunkowej p. t WYSPA CUDÓW. Wyprawa Jasia do Brazylji Dalszy ciąg przygód białego chłopca wśród czarnych dzikusów. Obie powieści zawierają dokładne streszczenia pierwszych rozdziałów. NOWA GRA TOWARZYSKA p. t PRZEZ CALA POLSKĘ" ciekawa i pouczająca podróż przez wszystkie miasta kraju. DLA DZIEWCZĄT Specjalna kolumna, zawierająca Ucztje wzory robótek łatwiejszych i trudniejszych, oraz rady i wskazówki z zakresu gospodarstwa domowego. Cena numeru Q groszy ROK URODY KOBIECEJ. Piękną trzeba być zawsze... Przez 2 miesięcy roku, wiosną, latem, jesienią.i zimą przy FRANKFURT: Kantata Hessena wszelkich warunkach atmosferycznych, przy p»» PARIS P.T.T. Muzyka ludowa. godzić letniej i słocie jeesiennej, w upały i Godz SZTOKHOLM; Muzyka lekka. w mrozy. Sztuka pielęgnowania urody jest dla RZYM: Muzyka kameralna PRAGA: kobiety w każdym wieku zadaniem nader watnem, Muzyka salonowa. _ KRÓLEWIEC: jest umiejętnością konieczną, równie wai- Muzyczka nocna LUKSEMBURG: ną, a może ważniejszą, niż dyplom uniwerayteeki. Koncert symf KOPENHAGA: Mużyłeś Znane laboratorium kosmetyczne PER- tsncczdiłł FECTION, wydało dla tysięcy swoich klijentek Godz MONACHJUM: Muzyka kameralna. specjalny kalendarzyk Kosmetyczny. Jest on 23.0 ANGLJA (Rceg. Progr.): Muzyka tan. szczególnego rodzaju przewodntkieem pielęgnowania BUDAPESZT: Muzyka urody w każdym miesiącu roku i zawiera taneczna. _ WIEDEŃ; Muzyka tan. wiele ciekawych i cennych rad kosmetycznych, lodź SZTUTGART: Pajace" opera uczy jak odzyskać i zatrzymać młodość i urodę. Leoncavalla.

10 Kurier Handlowo-Przemyslowy R E P U B L I K A " w. U n i a 2 3 s t y c z n i u r. \ Dzlat gospodarczy tel ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ Omówione były już na tem miejscu zmiany w materjalncm prawie podatkowem. Skołei przechodzimy do zmian w procedurze podatkowej w w ramach 4. ORDYNACJI PODATKOWEJ. Zmian tych jest bardzo wiele. Wybieramy więc tylko ważniejsze z punktu widzenia płatnika; pomijamy zaś.przedewszystkiem te, które mają charakter raczej porządkowy, czy też instrukcyjny dla władz wymiarowych. Tak więc:. w artykule naczelnym, wyliczającym podatki, do których się ordynacja stosuje, skreślono podatek od placów budowlanych. Już wspominaliśmy, że jest to niestety tylko pośrednia wskazówka, że podatek ten jest wogóle uchylony; 2. obok wymiaru podatku minister skarbu będzie mógł powierzyć samorządom także pobór podatków. W stosunku więc do systemu istniejącego poprzedniego i systemu istniejącego ostatnio będzie to system pośredni; 3. zniesiono być może pożyteczny, ale niestosowany i tak w życiu, przepis zezwalający dyrektorom izb skarbowych na przekazywanie sprzedaży świadectw przemysłowych organom samorządów terytorialnych lub gospodarczych; 4. sprecyzowano właściwość miejscową władz, wymierzających podatek od uposażeń; 5. w sposób istotniejszy zmieniono kompetencje komisji odwoławczej w pełnym składzie. Prócz orzekania o odwołaniach podatkowych przekazywanych przez przewodniczącego, komplet} tylko opinjuje normy szacunkowe; zatwierdzenie tych norm należeć będzie odtąd do ministra skarbu po wysłuchaniu samorządu gospodarczego; 6. Zmieniono znany art. 60, zobowiązujący wszelkie władze, instytucje, przedsiębiorstwa itd. do pomocy informacyjnej. Obowiązek ten polega wedle dokładniejszego nowego sformułowania na zezwalaniu na wgląd do wszelkich pism, na zezwalaniu na sporządzaniu odpisów oraz pisemnem dostarczaniu wszelkich danych. Zdaje się, że podstawę dla bardziej niż dotąd życiowego stosowania tego obowiązku stanowi przeredagowany przepis o sposobie postępowania w wypadkach rzeczywistej trudności w dostarczaniu danych. W każdym razie takiego bardzo życiowego stosowania należałoby sobie życzyć; 7. zniesiono uprawnienie samorządu zawodowego do przedstawiania Ust biebłych dla wymiaru podatków; 8. zezwolono władzom skarbowym na zabieranie do przechowania na okres do 30 dni wszelkiego rodzaju papierów płatnika w wypadku przypuszczenia nierzetelności lub obawy ukrycia tych papierów. (W praktyce czyniono to zresztą bez upoważnienia ustawowego, ale tylko w wypadku ujawnionego ukrycia); 9. usankcjonowano znane w prakty-j ce doręczanie z urzędu odpisu protokułu rewizji ksiąg, skracając teimin dla oś-, wladczenia się płatnika do 7 dni. 0. wprowadzono stanowczo zbytj pojemne upoważnienie dla ministra skari bu do pobierania podatków, objętych ordynacją, przy wykonywaniu przez' płatników czynności, związanych z przemysłem, handlem i zajęciem"; panji zimowej. Ub. sezon zimowy w poważnym stopniu zawiódł przemysł dzia.- w zakresie przedawnień podat, kowych wprowadzono niewątpliwie' ny. Przewidywano w tym sezonie zwrot niepożądane wyłączenie z S-Ietnlego i zbytu, to też produkcją była intensywna, zamiast jednak oczekiwanego wzro przedawnienia wymiarów dodatkowych coprawda tylko dokonanych z inicjaty-j stu zapotrzebowania nastąpił dość poważny jego odsetek, to też na składach wy instancji odwoławczej w toku procedury odwoławczej. Ważna zmianą, pozostały znaczne ilości niesprzedanego jest zupełne zniesienie art. 07, któryj towaru. Zapasy te ciążą na rynku, co przewidywał t. zw. przerwę przedaw-j uwidoczniło się iuż w spadku cen średnio o 20 proc. Ponieważ w okresie- od nienia. Skreślenie to należy tłomaczyć, w ten sposób, że niedoręczanie nakazu roku 930 ceny artykułów dzianych u- płatniczego przed upływem 5 lat od legły już automatycznej redukcji w granicach proc, dalsza zniżka końca roku, w którym powstał obowią sta- zek podatkowy, powoduje wygaśnięcie prawa do dokonania wymiaru. 2. zniesiono odrębne zażalenia na postanowienia w toku postępowania wymiarowego; 3. zaostrzono przepisy o cofaniu odwołań; 4. skreślono przepisy o skardze płatnika do N. T. A., ale nic może ulegać żadnej wątpliwości, że skarga ta jest zachowana i ma podstawę w ogólnych normach o N. T. A.; 5. wprowadzono nad wyraz pożądany nowy typ przedawnienia podatkowego przedawnienie egzekucji podatku po latach 5 od końca roku płatności podatku (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz każda czynność egzekucyjna przerywają przedawnienie), w przepisach przejściowych unormowano ten typ przedawnień dla starych wymiarów; 6. rozbudowano odpowiedzialność osób trzecich za podatek dochodowy przy ubyciu majątku osób prawnych a także głowy rodziny przy wspólnem opodatkowaniu. Wprowadzono nową odpowiedzialność za podatek dochodowy przy nabyciu przedmiotów przez małżonka lub krewnego powinowatego do 3-go stopnia; 7. wprowadzono odpowiedzialność użytkownika i dzierżawcy za podatek od nieruchomości. Wreszcie większych zmian i przeredagowań doznał dział przepisów o przestępstwach podatkowych. Obraz zmian w procedurze podatkowej byłby niezupełny gdyby nie wspomnieć przynajmniej omówionego już na tych łamach tak pożytecznego skasowania ze skutkiem wstecznym popularnej a smutnej pamięci drugiego ustępu paragrafu 54-tego rozporządzenia wykonawczego do ordynacji. Wogóle zmiany noszą charakter wyraźnie fragmentaryczny. Jedne są plu-j sem, inne minusem w stosunku do dotychczasowego stanu posiadania", płatnika, to też wszelka próba syntezy,; w szczególności syntezy pod kątem wi-' dzenia korzyści płatnika, nie wydaje się nam możliwą. Dr. A. Z. Zwrot opłat przetwórczych w Stanach Zjednoczonych Na prośbę pewnego koncernu włókienniczego w stanie Massachusetts, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zarządził natychmiastową wykonalność swojej decyzji, na której podstawie A.A.A. jest niezgodna z konstytucją i na' tychmiastowy zwrot przez rząd t. zw, processing taxes" w wysokości 200 miljonów dolarów. Jak wiadomo, rząd Stanów Zjednoczonych stoi na stanowisku, że może być mowa o zwrocie sum, pobranych z tytułu processing tylko w takim wypadku, jeżeli przemysłowe taxes", przedsiębiorstwa udowodnią, że sum tych nic przerzuciły na konsumentów. Udowodnienie to będzie w większości wypadków niemożliwe. Ze względu na krótki okres czasu, jaki pozostał do otwarcia Targów Lewantyńskich, Polskc-Palestyńska Izba Handlowa prosi zainteresowane siery gospodarcze o jaknajszybsze. rezerwowanie metrażu. Izba spodziewa się, że tegoroczne Targi Lcwantyńskie, które odbędą się w okresie od 30-go kwietnia do 30 maja, przyczynią się do spopularyzowania produkcji polskiej wśiód krajów Bliskiego Wschodu. U k ł a d f i r m y B - F r e i d e n b e r g " Redukcja zobowiązań o 75 proc Spłata w ciągu trzech lat Na ostatniej sesji sądu handlowego telnoścl w wysokości 25 proc. płatnych układu w 50 proc, wierzytelności do rozpatrywana była sprawa upadłości bez kosztów i odsetek w eiągu trzech 00 zł. płatne natychmiast po zatwier Spółki Akcyjnej przemysłu bawełnianego B. Freidenberg, z siędlzbą w Ło termin płatności pierwszej raty przypłata każdej raty kwartalnej umarza lat w 2 ratach kwartalnych, przyczem dzeniu układu w pełnych 00 proc. Zadzi przy ul. Kilińskiego 20. padłby w rok po uprawomocnieniu się część długu wynoszącego czterokrotność tejże raty. Ńa odbytem w r. ub. zebraniu wiftr układu, zatwieidzonegąprzez Jjąd^ Wierzytelności od zł. płatne 'mają Wykonanie układu zdbeżpiecza SpółH- rzycietriirma B. Ęrcidenbrg" propo- powała regulację wszystkich-.wierzy* być w "ciąguil^foku pf> 'tteświardeeniu ką Akcyjna kaucją hipoteczną \v wyśpij kości zł. na nieruchomościach, należących do upadłej spółki, z wyłączeniem jednak tą kaucją placu, przeznaczonego do parcelacji. WtosHie towarzystwa utepieczeń Po dniu kwietnia 940 r. kaucja ta pracują zupełnie normalnie ulega wykreśleniu na jednostronny wniosek firmy Sp. Akc. B. ł-reidenberg. Zarządzenia sankcyjne i dewizowe nie dotyczą zagranicznych placówek asekuracyjnych ostrzeżenie do wykazu hipotecznego o o ile do tego dnia nie będzie wniesione wytoczeniu pozwu z powodu niewykonania układu. W związku z sankcjami i ograniczę- skich Towarzystw. Oprócz tego ten sam niami dewizowemi we Włoszech, zasią- komitet złożył miarodajne oświadczegnęliśmy w miarodajnem źródle garść nie, że w ogólności stosunki asekurainformacyj na temat działajłności włos- cyjne i reasekuracyjne, które utrzymują kich towarzystw asekuracyjnych w Pol- włoskie Towarzystwa w różnych pań-?cc i zagranicą: stwach, nie ulegają żadnym ogranicze- W Genewie ustalono wyraźnie, że nicm. Również i angielskie Ministerstwo zarządzenia sankcyjne nie odnoszą się Iiandlu oświadczyło definitywnie, że do zagranicznych placówek włoskich asekuracja temi sankcjami wogóle nie Towarzystw, z czego wynika, że te placówki jak dotychczas, tak i nadal swo Z drugiej strony przepisy prawne w zostaje dotknięta. bodnie mogą kontynuować swą działalność. swobodę co do regulowania w Italji dają włoskim Towarzystwom pełną walucie Sankcje wogóle nie dotyczą ubezpieczeń. W tej sprawie w oświadczeniu przewodniczącego Comite General des Assurances" w Paryżu ustala się na podstawie dekleracji francuskiego Ministerstwa Skarbu kategorycznie, że zarządzenie Ministerstwa co do zgłaszania należności, istniejących wobec Italji, nie dotyczy w żaden sposób Towarzystw U- bezpieczeń a tem samem także interesu asekuracyjnego i reasekuracyjnego wlo- oryginalnej kwot, płatnych z gestji zagranicznej. Ponieważ _ zatem ani w Italji, ani też zagranicą nie istnieje ograniczenie wolnego dysponowania pieniędzmi włoskich towarzystw ubezpieczeniowych zagranicą, ubezpieczeni we wszystkich państwach mogą być zupełnie spokojni co do punktualności, z jaką towarzystwa włoskie wykonywać będą wszelkie swe zobowiązania. Trudności przemysłu dzianego Spadek cen wskutek znaczn ych pozostałości towarowych Łódzki przemysł dziany, zwłaszcza \ wia rentowność produkcji pod znakiem średni stoi u progu sezonu letniego o- zapytania. harczony dużemi trudnościami, będącemi konsekwencją nieudanej naogół kam- Z tych względów przemysł nie przewiduje, aby sezon letni dziany przyniósł mu wydatniejsze zmiany na lepsze, zwłaszcza, że na rynku nie widać wzrostu zainteresowania artykułami tej gałęzi wytwórczości. Naogół panuje opinja tż r. bież. pod względem rozmiaru produkcji i zbytu nie będzie odbiegał od słabego roku ub. Dodatnim momentem na rynku dzianym jest ustabilizowanie warunków pro dukcji i kredytu, wskutek czego w branży tej niema obecnie poważniejszych niewypłacalności, obligo zaś jest względnie niewielkie. W wyniku głosowania za układem wypowiedziało się 6 wierzycieli na sumę zł. przeciwko zaś - jeden wierzyciel, a mianowicie Zjednoczone Zakłady Scheiblera i Grohmana, sp. akc. z sumą zł , za układem głosowali zatem wierzyciele reprezentujący 95 proc. zobowiązań spółki. Ze złożonego sądowi bilansu Sp- Akc, opracowanego na dzień lipca 935 r. wynika, że w aktywach, zamy* kających się sumą 5.388,077 zł., place oszacowane są na zł , budynki , maszyny złremanenty na zł protesty *.430 zł. i dłużnicy zł., straty Po stronie biernej figurują następujące pozycje: kapitał akcyjny zł., kapitał amortyzacyjny i amort. za pół roku zł., pożyczka długoterminowa zł., przejściowe różnice kursowe -r , depozyty zł., akcepty zł., wierzyciele zł. zaległe pudatki świadczenia zł. i niewypłacone zarobki zł. Sąd po rozpatrzeniu" sprawy i wysłuchaniu stron, układ powyższy zatwierdził pod warunkiem natychmiastowego uiszczenia lub zabezpieczenia opłat sądowych na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 000 zł. Ponadto sąd zobowiązał syndyka dp zaspokojenia lub zabezpieczenia zobowiązań masy upadłości i wierzyciel' uprzywiclejowanych do wydania up3'ł dłej firmie jej majątku, ksiąg, korespof* dencji dokumentów natychmiast d uprawomocnienia się postanowienia 0 ukończeniu postępowania upadłościowego, gdyż w dniu tym upadli odzy* skują swobodne rozporządzanie swy" majątkiem.

11 Z rynku p&eniężnego Wczorajsze notowania giełd oficjał pych nic przyniosły większych zmian w bursach walut. Na giełdzie warszawskiej jedynie dewiza na Londyn zwyżkowała] o dalsze 2 punkty do Pozostałe W łódzkim przemyśle bawełnianym waluty prawie bez zmian. Dciar (kabel) przygotowania do sezonu letniego prowadzone są już w dość szybkiem tem 5.30 i trzv czwarte. pie. Zdaniem producentów, sezon zapowiada się dobrze, bowiem zaintereso Bank Polski płacił wczoraj za dolary za funty wanie nim ze strony kupiectwa jest Prywatny rynek łódzki podniósł znaczne. Pomimo, iż obecnie przygotowuje się dopiero kolekcje, zapytania od wczoraj notowania dolara o punkt do] 5.29 w sprzedaży i 5.27 w kupnie a notowania funta o 5 punktów do w biorców odnośnie deseni, wzorów i cen napływają wyjątkowo licznie I wcześnie.* żądaniu i w płaceniu. Pozostałe ''ursy nie uległy zmianie. Dolar złoty , rubel złoty S0, mar-j Również znikome zapasy towarów lia nicmicc!--a zeszłorocznych, tak u kupiectwa jak Papiery wartościowe miały tendencję utrzymana. Poż. stabilizacyjna , dolarówka , 5 proc L.Z m. Łodzi z r REPUBLIKA" nr. 22. Czwartek, 23 stycznia 936 r. Optymistyczne nastroje wśród producentów i kupiectwa Warszawa, 22 styczniu, Na dzisiejszem zebraniu giełdy walutowo dewizowej w Warszawie tendencja dla dewiz oyła niejednolita, przy obrotach zwiększonych. do skutku. Obok kupców angielskich Notowano; Amsterdam (4-5), Bruksela 89.50, Berlin 23.45, Londyn (-i-2, Nowy poważny udział biorą w drugim tygodniu kupcy kontynentalni. Jork 5.30,5, Nowy Jork-kabel 5.30,75, Oslo 3.0, Paryż ,50, Praga 2.98, Zurych j 5). W obrotach prywatnych: marka niemiecka 32. szyling auslrjacki 98.75, korona czeska Dość dużym popytem cieszą się krzyżówki nowozelandzkie. Podobnie rzecz 20.5, frank francuski 34.95, frank szwajcarski 72.85, gulden gdański 98.75, liry włoskie 33. się ma również z niepraną pólpraną leje rumuńskie 2.75, pengii węgierskie 92.75, dinary jugosłowiańskie, łaty łotecwskie 24.50, wełną z Oueensland, przyczem należy lewy bułgarskie 5.25, lity litewskie 80, funty»ng : olskie 26.28, palestyńskie 26.26, dolary 5.28,75, rubel złoty 4.80, dolar złoty 9.05, rubel febrny.40, bilon Bank Polski płacił za banknoty dolarowe Nocna tendencja na aukcjach wełnianych Znaczny wzrost zapotrzebowania ze strony kupców kontynentalnych Drugi tydzień londyńskich aukcyj' udziale w tranzakcjach kupców kontywełny kolonialnej rozpoczął się pod nentalnych. znakiem dużego ożywienia. Tranzakcle Ceny przy najważniejszych gatunprzy cenach mocnych dochodzą łatwo, kach kształtowały się na początku b. podkreślić, że gatunek runo osiągnął chyba rekordową cenę 24 i pół 26 i pół pens. Olbrzymią część zaofiarowanej wełny ąueenslandzkiej zakupili kupcy kontynentalni. AKCJE. W dziale akcyj najwięcej dokona no obrotów akcjami Banku Polfikiego no kursach Przy partiach towaru nowo-południowo - walijskiego wysokie' limity nieco słabszych. Notowano: Bank Polski 97 \ ( 00), Ostrowieckie 6.50 ( + 30) PAPIERY PROCENTOWE. Dla papierówjsprzedażne wpływały hamująco na rozwój Procentowych przeważała tendencia mocniejsza przetargów, nie wpływały jednak Przy większych obrotach 5 proc. Warszawy no- wemi. Notowano- 4 proc. dolarowa ] w poważniejszym stopniu na t-broty. ( + 50). 5 proc. konwersyjna 60, 6 proc. dolafowa ( + 225), 7 proc. stabilizacyjna ( + 75), odcinki po 500 dolarów, 64.50, 4 i pół proc. listy ziemskie , 5 proc. Warszawy nowe ( + 62), 5 proc. m. Piotrkowa nowe ( + 25), 5 proc. Radomia 38.50, 6 proc. obligacje m. Warszawy VI emisja ( + 25), VIII > IX emisja 58 ( 50). Drobna tranzakcje dokonane a nienolowane: 8 proc. dillonowska proc. śląska 70.50, 5 proc. Warszawy stare proc. państwowa. renta ziemska 54.50, Dnia 23 b. m. odbędzie się doroczne 3 proc. państwowa renta ^ziemska odcinki po 500 dolarową ma złotych 63.50, za warszawską gistracką chciano płacić 69. W obrotach pozagiełdowych: 3 proc. budowlana , 4 proc inwestycyjna zwykła _ 55. GIEŁDA ŁÓDZKA. Na wczorajszem zebraniu giełdowem w Ło' tygodnia następująco: Nowa Zeiandja: prane półkrzyżówkij dla czesalń 6 pensów, prane krzyżówki Z jagniąt 4 i pól, nieprane krzyżówki dla czesalń od 7 3/ /4 pensa. Nowa Południowa Walla: rieprane merynosy dla czesalń /2 4/2. Oueensland: prane merynosy dla czesalń 23 /2 27 /2 pensa, runo 24 i Kronika radiowa o CO DAJE ŁÓDŹ W CZWARTEK? W programie czwartkowym rozgłośni łódzkiej Polskiego Radja na uwagę zasługuje przedewszystkiem koncert skrzypcowy D-dur Czaj na składach fabrycznych, pozwalają przypuszczać, iż sprzedaże sezonowe kowskiego, który nagrał na płyty gramofonowe słynny skrzypek Bronisław Huberman, Koncert kształtować się będą pomyślnie, zwłaszcza, że dochodzi do tego bardzo O godz dla radiosłuchaczy interesują ten usłyszymy o godz ostrożna produkcja, z każdą nową kampanja coraz lepiej dostosowywana do rownik techniczny p. Wacław Gawroński. cych się radjolechnika wygłosi pogadankę kie O godz rozgłośnia radzić będzie radiosłuchaczom Jak należy najlepiej spędzie naj realnej pojemności rynku. Cenniki tkanin bawełnianych przeważnie nie zostały jeszcze ustalone, W programie czwartkowym również znajdą bliższą niedzielę?" przeważa jednak opinja, iż ceny naogół dla siebie audycję miłośnicy opery, bowiem o godzinie 8.45 nadana zostanie muzyka operowa utworów Zellera, Różyckiego i Suppe. nie ulegną zmianie w stosunku do sezonu r O godz nadany będzie wesoły felieton Kazimierza Łukieńskiego p. t kilometrów w tramwajach Łodzi, Warszawy, Lwo' Wełny' nieprane Victoria znajdywały, rynosy nieprane dla czesalń marki Corłatwy zbyt głównie przez odbiorców rella od 2 /2 4 /2 pensa, z przewiangielskich, przy znacznym również dywaną wydajnością do 60 jiroc. Dywidenda Banku Polskiego Warszawa, 22 itycznia.j dywidendzie za 935 rok. Wniosek ten zostanie przedstawiony do aprobaty wal zebranie Rady Banku Polskiego podanemu zgromadzeniu akcjonarjuszów, któ przewodnictwem prezesa dr. Władysła- re odbędzie się w drugiej połowie lutego roku bież. wa Wróblewskiego. Na posiedzeniu tern Rada wysłucha Jak informuje Ajencję Iskra", dywidenda Banku Polskiego za rok 935 praw sprawozdania dyrekcji oraz rozpatrzy bilans Banku wraz z rachunkiem zysków dopodobnie utrzymana będzie w granicach zeszłorocznej wysokości, a i strat na rok operacyjny 935. Ponadto więc dzi notowano: dolary 5.37, dolarówka arada uchwali wniosek o projektowanej' około 8 proc. od akcji 00-złotowei 52,50, pożyczka konwersyjna , po-" tyczka stabilizacyjna , 5 proc. L. Z. J»- Łodzi za 933 r , Bank Polski " Tendencja utrzymana. 0 podniesienie pziomu wa i foznania". W feljetonie tym autor scharakteryzuje przywary publiczności i obsługi tramwajowej, oraz usposobienie ulicy w różnych dzielnicach Polski. W czwartek Łódź nadaje własną muzykę, taneczną od do JAK UZYSKAĆ POWODZENIE W SKLEPIE. Ja się wcale nie obawiam redukcji mówi niejeden pracownik umysłowy, będący na stałej posadzio mam przecież trochę uskładanego grosza, a gdy mi jeszcze wypłacą odprawę to w ostatecznym raze założę sobie sklep. Na utrzymanie jeszcze jakoś zarobię. Czy te optymistyczne zapatrywania zawsze się sprawdzają? Niestety, wiemy z praktyki, że częstokroć bywa inaczej: bo oto już po kilku miesiącach neezej natchnionej" pracy w oknie wystawowem zjawia się czerwona zwykle kartka z napisem: Ten sklep do wynajęcia'". Jak tego uniknąć usłyszymy w pogadance, którą w piątek, dnia 24-go stycznia o godzinie 8.30 wygłosi p. Jan Goliński. Zycie społeczne. pół 26 /2, nieprane merynosy dla czesalń 3 7 pensa, wysortowania 0 i pół 3 3/4 pensa. Victorla: nieprane merynosy dla czesalń CDCZYT CZERWONEGO KRZYŻA. 5 /2 20 pensów, nieprane pół- Staraniem sekcji odczytowej oddziału łódz kiego Polskiego Czerwonego Krzyża w niedzielę, dnia 26-go s'.ycznia b. r., o godz w krzyżówki dla czesalń 2 6 pensów. Z przodujących gatunków osiągnęła sali Stow. Polskich Kupców i Przem. Chrz. przy pozatem Nowa Południowa Walja me ulicy Piotrkowskiej Nr. 3,.p. mec. Thon wygłosi odczyt n. t. Stanowisko prawna dziecka w Polsce". Wstęp bezpłatny. Fabryka cementu Łazy" wkrsiawiona na licęgfacftę Warszawa, 22 stycznia. cytację ma być wystawiona jedna z więk Dnia 25-go b. m. odbędzie się doroczne drobnego kupiectwa (B) Jedna z warszawskich ajencyj pra szych labryk cementu Łazy", znajdująca się na terenie Zagłębia Dąbrowskie- walne zebranie członków Związku Włókienniczego Przem. Zarobk. województwa łódzkiego. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie, sowych donosi, że towarzystwo kredytowe przemysłu polskiego wystawia w mar go, Jak donosi owa agencja, fabrykę dążąc do zaspokojenia potrzeby kupiectwa uzu- Na zebraniu, oprócz omówienia spraw, związanych z najaktualniejszemi zagadnieniami prze P«lniania własnej praktyki wiedzą Innych Przystawiła do wydawnictwa, które ukazywać cu i kwietniu r. b. na sprzedaż przymusową szereg objektów fabrycznych, spo- tysięcy zł., podczas gdy faktyczna war również wybory władz. Łazy" oszacowano przy opisei na 540 mysłu zarobkowego w Łodzi, dokonane zostaną *'* będzie w niewielkich broszurach omawiających w łatwej i popularnej formie sprawy urzą- wodu nieuiszczenia za/egłych rat, udzielonych pożyczek. Między innemi, na litość objektów fabrycznych sięgać ma?*enia sklepów, obsługi klijentów, racjonalnej lkulacji, nowoczesnej reklamy, badania wa- sum milionowych. KOMENTARZ DO USTAWY O AMNESTJI. 'Unków rynku, asortymentowania sklepów i t. p. Włoskie tekstylia szmuglowane do Anglii Mimo sankcyj antywloskich przywozi się ^eiąż jeszcze do Anglji towary włoskie, oczy ciście drogą okólną. Zarówno związki gospo- "^rcze, jak i ministerstwa spraw zagranicznych zpatrują obecnie wypadki przywozu do Anglji r boskich towarów wełnianych, które nadeszły Austrji jako towary austrjackie. Wykroczenia '* mają być traktowane bardzo surowo mogą ^oprowadzić do tego, że import z krajów nie»nkcyjnych będzie podlegał drobiazgowej kon s 'foli. Zatwierdzenie wyroku znoszącego klauzulę złota Federalny Sąd Najwyższy w Waszyngtonie Całoroczne umowy z naklidcsmi Uregulowanie stosunków w przędzalnictwie zarobkowetn W zarobkowym przemyśle przędzalniczym zgrzebnym i wigonjowym coraz częściej przychodzą do skutku całoroczne umowy z nakładcami. Umowa taka, zawierana na początku roku, przewldule, lł dany nakładca przez cały rok kierować będzie wszystkie swole zamówienia Jedynie do tej przędzalni, z którą zawart u- mowę, W przeciwnym razie ptacl odszkodowanie. Umowy takie przeciwdziałać małą zbyt częstemu przenoszeniu się nakładcy od producenta do producenta oraz wycofywania zamówienia nawet już w czasie produkcll. Dotychczas często się zdarzało, te nakładca, zakupiwszy partie bawełny, przesyłał Ją do przędzalnlka z polecę ulem skierowania lei do farbowania. Z larbiarnl natomiast oddawał ia do przeróbki Innemu fabrykantowi, który zaoferował niższą cenę, W takim wypadku, pierwszy przędzalnlk narażony był na straty, ponieważ zaksięgował Już przyjęcie transportu bawełny musiał płacić od niego podatek obrotowy, tłumaczyć przed urzędem celnym co się stało z surowcem t. d- Zawierane obecnie umowy mają zapobiec tego rodzaju niespodziankom. Dotychczas stałe umowy z nakładcami zawierane są przez największych zarobkowych. W średnim I drobnym przędzalników ZE STOW. TECHNIKÓW. W piątek, dnia 24-go stycznia b. r. o godzinie w sali łódzkiego Stow. Techników przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 02, p. inż. Jan Bolesław Rybołowicz. naczelnik wydziału technicznego zarządu m. Łodzi.wygłosi odczyt P- t.,.zadania, organizacja i (lziałalnodft wyd&iału technicznego zarządu m. Łodzi'. Z KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO H. KIJENSKIEJ. W niedzielę, dnia 26-go stycznia, o godzinie 4-ej po pol. odbędzie sie w lokalu konserwatorium przy ul. Traugutta Nr. 9 drugi wieczorek uczniów U w roku bieżącym szkolnym. Celem wieczorku jest przyzwyczajenie uczącej się młodzieży do występów publicznych, to leż i tym razem produkować się będą uczniowie wszystkich kursów, nie wyłączając przygotowawczego. Dochód z wieczorku przeznacza się na wpisy dla niezamożnych uczniów. Mne zebranie Zw. Przemysłu Zarobkowego Rzucił wniosek o rewizję wyroku Sąau Najniższego stanu nowojorskiego. Na podstawie wy Ogólna poprawa gospodarcza, jaka w roku ku wzrósł o 30 milj. funtów, zaś w stosunku do i; Andrzeja Ns 27, front Tel r Ku gadu nowojorskiego ustawa, znosząca klau ubiegłym uwidoczniła się w Wielkiej Brytanji, 933 r. o 58 miljonów funtów. rai '"'e. złota w zobowiązaniach z tytułu papiciówj zaznaczyła się również w handlu zagranicznym. Dzięki wzrostowi eksportu i reeksportu o *»ftościowych, obowiązuje również w tranzak Ogólna suma obrotów handlu zagranicznego w roku 935, wyniosła.238 milj. funtów dlowego Wielkiej Brytanji zmniejszyło się o PRODUKCJA ZŁOTA W TRANSWAALU miljonów funtów, ujemne saldo bilansu han *'*ch między przedsiębiorstwami, mająceml sie 'b? poza Stanami Zjednoczonemi. W ten sposób wyrok sedu nowojorskiego stał się prawo niż w roku 934 i o 46 milj. funtów więcej, niż wozu o blisko 26 miljonów funtów. Ujemne sal produkcja złota w Transvaalu w roku 935 wy angielskich, a zatem o 60 milj. funtów więcej, 8 miljonów funtów, pomimo zwiększenia przy Jak donosi Transvaal ChamSti oi Mines", mocny. Konkretnie sprawa dotyczy żądania I w roku 933. Tak pomyślnych eyfr w przywozie i reeksporcie nie notowano już od 93 r., roku 276 milj. funtów wobec 284 milj. funtów w roku 934, nie osiągnęła jednak jeszcze redo bilansu handlowego Anglji wynosiło w ub. niosła 0,8 miljonów uncyj wobec 0.5 miljonów ^Wnego przedsiębiorstwa otrzymania zapłaty w] c '«należności z tytułu obligacyj, wyemito a w wywozie nawet od 930 r. W stosunku do w roku 934. kordowego poziomu z roku 932 (była o 780 tysięcy uncyj D ych przez finlandzki bank hipoteczny. 934 roku wywóz towarów angielskich w ub. ro mniejsza). przemyśle nie zanotowano dotychczas tego rodzaju umów. Wzrost obrotów handlu zagranicznego W.-Brytanji Nakładem Hoesioka w zbiorze Tekstów ustaw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej" ukazała się jako tom 88 praca pp. Krzysztofa Bieńkowskisgo, p. o. prokuratora Sądu Najwyższego i Artura Millera prokuratora Sądu Najwyższego p. t. Amnestja 936 Komentarz". Spora ta, gdyż licząca 05 stronic, odbita na satynowanym papierze broszura, zawiera dokładny tekst ustawy o amnestii oraz podaje szczegółowe komentarze do każdego z jej artykułów, Źródłowa ta praca, napisana przez dwóch wybitnych prawników, zajmujących najwyższe stanowiska w naszej służbie wymiaru sprawiedliwości, odda niewątpliwie wielkie usługi wszystkim prawnikom. i es ruiuiiisij uiipjfuiit; «MHE«BMM«*««BEMa»»«Bffl.^naiiłn,\> BI ręczne] roboty S LLI HIRSZMAN i w i fit

12 2 REPUBLIKA" nr. 22. Czwartek", 23 stycznia 936 r. RAKIETA ul. Sienkiewicza 40. T e l Dziś Premfera! w filmie ÓZEF SCHMIDT Najpiękniejszy dzień mego życia" Światowej sławy tenor (Heute ist der schonste Tag in meineni Leben). Mówiony i Śpiewany po nlemlecku Następny program: DZIEWCZĘ Z BUDAPESZTU. Na pierwszy seans i poranki miejsca po 54 gr. Początek w dni powszednie o godz. 4-cj po pol., w soboty, niedziele i święta o 2 w pol.' PAbABE f Najnowsze arcydzieło prod. austriackie], Sascha-Fllm, Wiedeń p. t. I L O S w C r S Z P I E G A ii JARMILA NOYOTNA. IWAN PETROWICZ, RUDOLF KLEIN - ROGGE. GERDA MAURUS^ (Piotrkowska 08). M DZIŚ PREMJERAt 9 W Nadprogramy! Pocz. o 4- Fascynujący współczesny film erotyczny. W Pierwsze Prywatne Pocisłowie Lekarskie Telefon: Legjonów e (Zielona) czynne bez przerwy całą dobą. Szybka pomoc lekarska we wszystkich specjalnościach Zawiadomienie!"" l " B I Zawiadamiamy Sz. Odbiorców, iż uruchomiona została FABRYKA WYROBÓW GUMOWYCH J U N O" w Warszawie, przy ul. GROCHOWSKIEJ Nr. 73, tel Polecamy idealnie cienkie PREZERWATYWY, smoczki wszelkie wyroby gumowe maczane. Towar pierwszorzędny, gorąco wulkanizowany. Gwarancja 3-letnia- Ceny wybitnie konkurencyjne. DR. MED. WŁADYSŁAW i v % : CHIRURG 4 6 po pol. Sienkiewicza 34 telefon Dr. BRAUN PIOTRKOWSKA 8 tel Spec. chor. skórnych, wenerycznych seksualnych przyjmuje od 8 i od 5 9 Dr. Mieczysław Sołowlejezyk specjalista chorób uszu, gardła, nosa i krtani LEGJONÓW 7 (Zielona) Tel przyjm. 2 I 5 8 w. DR. MED. A!. Kopciows! Gdańska 37 tel przyjmuje od 7-8-eJ LEKARZ - DENTYSTA przyjmuje od 4 8 po pol. Piotrkowska 5 TELEF DOKTOK H. SZU WACH ER CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNF Piotrkowska 56 tel Od 9, od 5 9 pp., w niedziele i święta od lt L wiecz- wiecza Dr. Med. WŁODZIMIERZ ZADZIEWICZ Specjalista chorób uszu, nosa, gardła i krta,., Łódź. ul. Piotrkowska 64 tel. 26-2C przyjmuje od 5 do i wlecz. WĘGIEL począwszy od 2-ch korcy dostarcza do mieszkań w najlepszym gatunku po cenie zl za 00 kg. Dzwonić Nr SALA z urządzeniem restauracyjnem poleca s^ę na śluby, zabawy, bale, bankiety, zebrania towarzyskie, rewje mód itp. Cena przystępna. roi. BI. OGŁOSZENIE O LICYTACJI. Podaie się do wiadomości, iż w sali Nr. y Sadu Grodzkiego przy ul. Trębackiej Nr. 8, o godz. -ej.odbędzie się publiczna sprzedaż, przy znacznie zniżonych cenach wywoławczych, następujących parcel, należących do AKC TOW. PRZEM. JULJUSZA HEINZEL, a mianowicie: 29 STYCZNIA 936 R. parcel Nr.Nr. 5 i 8 przy ul. Sienkiewicza Nr. 49/57. parcel Nr.Nr. 2, 3/. 3/2 i 3/3 przy ul. Nowoprojektowanej bocznej do ul. Brzeżnej, parcel Nr.Nr. 3/4, 3/5, 3/6 i 3/7 przy ul. Brzeżnej, parceli fabrycznej Nr. 2 Centrali przy ul. Nowoprojektowanej bocznej od ul. Sienkiewicza 49, MARCA 936 parceli Nr. 4 przy ul. Sienkiewicza Nr. 47. Bliższych Informacji udziela biuro przy ul. Piotrkowskiej 04 J. B. Lange, Adwokat. (I BBBBBBBBBBBBBBttBBBBBBflBBBBKBBB Centralna lecznica zębów Prywatne Pogotowie Ratunkowe Telefon: Plac Wolności 0 2!222 li czynne bez przerwy w dzień i w nocy Natychmias:owa pomoc lekarska we wszystkich specjalnościach. c Kupno i sprzedaż BB I l # Bez forsy niema radości Bez ;,;0LLA".niema pewności! DROBNE ogłoszenia w Republice" OGRODNIK - szofer poszukuje pracy. sa najlepszym I najtańszym środkiem Łaskawe oferty do Republiki pod zetknięcia zainteresowanych j.tron.,28l". Kto chce: I) znaleźć lokatora lub sub- Wiadomość: Hotel SAYOY". Traugutta 6, tel ' lokatora, 2) znaleźć mieszkano lub KULTURALNA, młoda niewiasta zna 5 2 pojedynczy pokój. 3) sprzedać nieruchomość jnca prace biurowe szuka jakicjkol- Do akt Nr. X Km. 2707/35. Do akt Nr. Km. lub rzecz. 4) kupić cośkolwiek posady- Oferty pod 3". OBWIESZCZENIE. 075/35/VI. wiek okazyinle. 5) dostać posadę- 6 MANCURZYSTKA zdolna potrzebna Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi OBWIESZCZENIE. wyszukać pracownika niecna- poda od zaraz, Zakład fryzjerski, Cegiclnia- dzi, rew. 0-go, zamieszkały w Łodzi, drobne ogłoszenie do..republiki" na 20. Komornik Sadu Grodzkiego w Łodzi dzi, rew. 6-go zamieszkały w Łodzi, [MASZYNISTKA przyjmuje przepisywa PRZEDSTAWICIEL wytwórni nowo przy ul. Żwirki Nr. 26 na zasadzie art. me na maszynie do domu- Ceny b. nis czesnych aparatów parowych do trwa-l w Łodzi, przy ul. -go Listopada 602 K. P. C ogłasza, że w dniu 3 kie Wiadomość tel. 0-. lej ondulacji, Fala - Record", Łódź Nr. 9, odbędzie się publiczna licytacja stycznia 936 r. od godz. 2-ej w Łodzi, ul. Południowa 52, w f-mie Tkal ma jeszcze kilka wolnych godzin. Za damskich bawełnianych, skarpetek Wólczańska 2. m. 4. BUCHALTER bilansista na stanowisku ruchomości a mianowicie: pończoch nia Mech. Drezner" odbędzie się publiczna licytacja ruchomości a miano magiel do sprzedania. Klonowa 26-a. ta przystępna, Leon. Krell, Piotrkow nisówek", różnych mebli i żyrandola, TANIO elektryczna, może być ręczna uznanie ksiąg gwarantuję kaucja. Opla męskich bawełnianych, skarpetek te;, wicie: 0 warsztatów tkackich mechanicznych wqzkich firmy Greenwood" które można oglądać w dniu licytacji ska 79, m. 40. Telefon nr oszacowanych na łączna sumę zl i -go warsztatu mechanicznego tkackiego oszacowanych na łączna sumę oznaczonym. w miejscu sprzedaży, w czasie wyżei Lokale zl. 2200, które można oglądać w kich pokojach. Opodal toru wyścigów konnych, ślizgawki i terenów narciarskich. Towarzystwo doborowe. Kuchnia wyśmienita. NA STYCZEŃ CENY BARDZO PRZYSTĘPNE. FRONTOWY dwuokienny pokój ładnie umeblowany ze wszelkiemi wygodami natychmiast do wynajęcia, Kilińskiego 89, m pij Posady OM MlSmBHBPBBHIII ANGIELSKIEGO konwersacji I literatury udziela rutynowany nauczyciel- Matki! Zapisujcie Ul- Zawadzka nr. 2, m. 8-a, front, cp swe dzienme zastać od godz. 4 8 po pot. niemowlęta d o t n Rozmaite UWAGA. Właściciele ogródków! Pora cięcia drzew i krzewów. Wykonuje szybko i tanio ogrodnik, Dzwon , PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY W LODZI DOBRZE zaprowadzona pracownia fi* przy ul. Piotrkowskiej Nr. 64, tel ranek poszukuje spólnika-czki z kapitałem. Oferty pod 4000 " do adm- Przyjmuje: od 9 r. do 8 wlecz, w niedziele I święta od 0 -ej. Własne laboratorium zębów sztucznych. Rentgen. Republiki.. Ceny znacznie zniżone. Lck.-dcnt. ZADZIEWICZ..Ar'' Nauka i wychowanie W CELU towarzyskim poznam kulturalnego starszego pana. Oferty sub: Sympatyczna"., JAN KEMPNER, ucz. V oddz. przy Gimn. Zgrom. Kupców m. Łodzi, zgubił matrykułę. 25 Do akt Nr. X Km. 4/36. OBWIESZCZENIE Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, rew. 0-go, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Zachodniej 4, na zasadzie art. 602 K. P- C. ogłasza, że w dniu 28 stycznia 936 roku o godz. 3-ei w Łodzi, przy ul. Cmentarnej Nr. 3. odbędzie się publiczna licytacja ruchomości a mianowicie: różnych mebli, maszyny do szycia, żyrandola, -ej sztory z lambrekina i rama, oraz o- brazów, oszacowanych na łączna sumę zł. 805., które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, W czasie wyżej oznaczonym. Łódź, dn. 4 stycznia 936 r- Komornik: ( ) L. NABOROWSKL przy ul. Zachodniej 4, na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 28 stycznia 936 roku o godz. -ej Łódź, dn. 4 stycznia 936 r. dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w Komornik: ( ) L. NABOROWSKIczasie wyżej oznaczonym. 2 POKOJE z kuchnia, słoneczne, wszel Łódź, dnia 7 stycznia 936 r. kicmi wygodami również osobny sklep ANGIELSKI, francuski gruntownie u- Do akt Nr. X Km. 237/35- frontowy do wynajęcia. Magistracka dzielam. Konwersacja, handlowa korespondencja. Zgłoszenia teief Komornik Sądu Grodzkiego w Ło OBWIESZCZENIE. Komornik: (-) K. SOBOLEWSKI. 25. telefon w godz. od codziennie. 20 dzi, rew. 0-go, zamieszkały w Łodzi, 4 DUŻE pokoje z kuchnia, nowocześnie wyposażone, w nowym cichym do ENGLISH teacher gives lessons and przy ul. Zachodniej 4, na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dni" I Uzdrowiska lnu natychmiast do wynajęcia, Abramowskiego. conversation, Cegiclniana 3 Tel S stycznia 936 roku o godz. -ei w Łodzi, przy ul. -go Listopada POSZUKUJE się trzech pokoi z kuchnia, okolica Nawrot, Targowa 9, 75 Gr. POBIERA ZA LEKCJE francus Nr. 9, odbędzie się publiczna licytacja kiego dyplomowana paryżanka: Literatura. Gramatyka. Konwersacja. Po damskich bawełnianych, skarpetek ruchomości a mianowicie: pończoch ZAKOPANE, pensjonat WOLODY- mieszkania JÓWKA" zarząd SINGERÓW, ul. Sienkiewicza tel Radjo. woda bieżą CENTRUM! Parterowy pokój z tele moc szkolna- Południowa 20, m. 20, męskich bawełnianych, skarpetek terv, ' _ inv.'iłivu lisówek", umvtiiiiiaii.yt.il, różnych mebli ai\,i i żyrandola. ca, i centralne ogrzewanie we wszystfonem do wynajęcia, Biuro Zenit' Pcrwsza RUTYNOWANA lewa oficyna nauczycielka parter. muzyki 30 oszacowanych >i.sówek". różnych na laczna mebli sumę i zl Piotrkowska 82. tel (Moskiewskie Konserwatorium) udz i- które można oglądać w dniu licytaci la lekcji gry fortepianowej, oraz ję' w mieiscu sprzedaży, w czasie wyże) francuskiego po kilkuletnim pobyć.,znaczonym. w Paryżu. G. Hurwicz-Sztyllerowa.j Łódź, dn. 4 stycznia 936 r. Południowa 23, m. 9. A Komornik: ( ) L. NABOROWSKI- Redakcja I Administracja, Piotrkowska 49. Godziny przyjęć Redakcji od godz. 7 do 9. Telefony: Administracja: Redakcja: Sekretariat Redakcii dział miejski: 33-23; dział gospodarczy: 2-66; dział sportowy: 36-44; sekretarjat nocny Tłocznia Konto P. K. O. Wydawnictwo ' Republika": " PRENUMERATA REPUBLIK I" w Łodzi zl. 4., za odnoszenie do domu 40 gr. miesięcznie; z przesyłką pocztową w Polsce zł. 5 Republika" I Express" w Łodzi z odnoszeniem do domu zl. 7. miesięcznie. OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm X 28( nim. Stronica tekstowa dzieli sle na 4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli sle na 0 szpalt po 28 mm. CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 2 Er. za wiersz mm. W tekście 50 gr. za wiersz mm. Na stronie zł. 2 za wiersz mm. Nekrologi 40 gr. za wiersz mm. Zaręczynowe i zaślubinowe w tekście zł. 0. Adwokackie ryczałtem zl Drobne za słowo 5 gr. najmniej zł-.50; poszukiwanie pracy za słowo 0 gr., najmniej zl.,20. Opisowe w tekście redakcyjnym zł. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 00 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne I tabelaryczne 25 proc. drożej. Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Słuszne reklamacje będą uwzględniane, o ile wniesione będą najpóźniej w ciągu tygodnia od ukazania sie pierwszego ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu sle drugiego z rzędu ogłoszenia tej samej treści co pierwsze. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia nie upoważniają do żądania zwrotu zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia. Za wydawcę: Wy.dawu. Republika". Sp. z pgr, odp. Wacław SniólskL Redaktor odp. Wacław SmólskL Druk.Republiki" w Łodzi. Plotikowska -)y i 64.

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Warszawa, 09.11.2015 Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Unijna Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 3 sierpnia 2006 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 3 sierpnia 2006 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD Jurajska Ryba z dnia 17.08.2015 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR /09.05.2013 R./ W Dzień Zwycięstwa (w Polsce obchodzone jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności) święto państwowe obchodzone 9 maja z okazji zakończenia II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2.

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. MĘŻCZYŹNI GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół II Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 5 grudnia 2014 roku I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza,

Bardziej szczegółowo

STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO WSPIERAMY PASJE

STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO WSPIERAMY PASJE STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO 30 31 Zając, Przeloty, Dzik i Rogacz, byłem dwa razy wicemistrzem kraju, raz drugim wicemistrzem kraju i zdobyłem cztery odznaczenia Złoty Wawrzyn z Diamentem, czyli najwyższe

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił dzisiaj wyrok w sprawie Matyjek przeciwko Polsce (skarga nr 38184/03). Trybunał

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY.

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. DRODZY PIĄTOKLASIŚCI! Palić, czy nie palić - oto jest pytanie, na które uczniowie będą mieli okazję odpowiedzieć już w środę 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394, z 1975 r. Nr 17, poz. 94, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne Współorganizatorzy Programu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu Historyczno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2009 r.) Dz.U.09.202.1556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej słuŝby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (632) 93. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 22 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Prawo do nauczania religii Wprowadzenie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Prawo do nauczania religii Wprowadzenie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Prawo do nauczania religii Wprowadzenie Nauczanie religii katolickiej w polskim systemie edukacji trwa już ponad 20 lat i zadomowiło się tam na dobre. Pomimo pojedynczych głosów krytyki religia w szkole

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r.

Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-20/15 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW HONOROWY OBYWATEL MIASTA PABIANIC ZASŁUŻONY DLA MIASTA PABIANIC. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW HONOROWY OBYWATEL MIASTA PABIANIC ZASŁUŻONY DLA MIASTA PABIANIC. Rozdział I. Postanowienia ogólne Zał Nr 1 do uchwały Nr XIV/184/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 września 2007 r. REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW HONOROWY OBYWATEL MIASTA PABIANIC ZASŁUŻONY DLA MIASTA PABIANIC Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r. Dz.U.00.39.444 KONWENCJA o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r.

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r. STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz uchwały nr VI/31/90 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 309

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 309 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 309 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA Podsumowanie projektu Dobry zawód otwiera drzwi do Europy 2014-1-PL01-KA102-000428 Udział w projekcie zapewnił nam połączenie szkolnej teorii z praktyką, podczas pracy w firmach londyńskich poznanie zawodów

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik)

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 2 Niezależnie od postanowień, które wejdą w życie już w czasie pokoju,

Bardziej szczegółowo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Język angielski jest językiem międzynarodowym. Posługują się nim ludzie na całym świecie. Ty jesteś jedną z tych osób. Warto więc dowiedzieć się w jakich państwach mówi się po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r.

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r. REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK 18.06.2015 r. 1 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut Polskiej Izby Książki ( PIK ) oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia...

Uchwała Nr... Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia... w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. Dz.U.1981.2.4 KONWENCJA NR 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1981 r.) W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo