373. Państwowej Inspekcji Handlowej.ustalą, w jakich wypadkach. obowiązujących receptur i norm Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "373. Państwowej Inspekcji Handlowej.ustalą, w jakich wypadkach. obowiązujących receptur i norm.. 10. Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia."

Transkrypt

1 Monitor Poski Nr Poz. : ZARZĄDZENE MNSTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO z dnia 0 pażdzie-rni'ka 199' r. w spr.a~te zakresu wykonywania przezorgaoy Państwowej nspekcji Handowej kootro jakmd artyładów oru orzekania o łeh zniszczeniu uboddanłu do przerobu. Na. podstawie art. usl ustawy z dnia utego 198 r. o Państwowej nspekcji Handowej (Dz. U. z 199 r. Nr poz. ()) żarządza się; co następuje: 1. Organy Państwowej nspekcji Handowej zwane daej organami inspekcji dokonują. ba-dania jak ośc i artykułów przeznączonych na. zaopatrzenie rynku wewnętrznego znajdujących się w jednostkach organizacyjnych produkających te artykuły oraz artykułów ' znajdujących się w jednostkach organizacyjnych obrotu towarowego i przemysłu gastronomicznego.. Badanie jakości artykułów wymienionycb. w 1 ma. na ceu ustaenie ich zgodności z obowiązującymi normami ub recepturami a gdy. da tych artykułów nie zostały p'staone normy ub receptury ustaenie ich zgodności z innymi wymogami ustaonymi przez właściwe organy oraz ich przydatności do użytku zgodnie z przeznaczeniem.. 1. Organy inspekcji ~ykonują badania jakości artykułów przez: 1) inspektorów i aboratoria kontrono-anaityczne ) rzeczoznawców i kasyfikatorów branżowych.. W 'razie. potrzeby przy ocenie jak ości artykułów organy 'inspekcji mogą korzystać z opinii rzeczoznawców powoływanych przez branżowe ' komisje rzeczoznawców do spraw jakości ' artykułów Jeżei.; wyniku badania jakości artyrułów żywnościowych zostanie ustaone iż okreśony artykuł jest zepsuty ub z innych wzgę~ów nie nadaje się do spoż. ycia orga'n inspekcji przekazuje wy:niki badań i inne posiadane materiały w danej sprawie właściwemu organowi Państwowej nspękcji Sanitamej do podjęcia odpowiedniej decyzji.. W razie gdy artykuł.. żywnościowy zepsuty ub z innych wzgędów nie nadający się do spożycia może być wykorzystany na cee paszowe organ inspekcji występuje do właściwego o'rganu kontroi jakości pasz ' z wnioskiem o wydan'ie w ' ej sprawie orzeczenia ' a jednoc z eśnie zawiadamia o tym właściwy organ Państwowej nspekcji Sanitarnej.. Przekazanie sprawy ' d o organu sanitarnego ub kontroi jakości pasz następuje po uprzecnimzabezpieczeniu zakwestionowanego towaru W razie stwierdzenia w wyniku badania jakości że artykuł plzemysłowy jest uszkodzony zepsuty ub przeterminowany abo nie nadaje 'się do użytku zgodnie z przeznaczenem orgiłn inspekcji ' wydaje orzeczenie o oddaniu do przerobu bądż dokonaniu odpowiednich poprawek tego art y-. kuu w ceu doprowadzeni.ago do jakości przewidzianej obowiązującymi przepisami.oraz do sta.nu wynikającego z pn.eznaczenia użytkowego tego artykuu. Oddanie do przerobu. ub dokonanie poprawek można orzec jeżei to jest technicl: nie moż iwe i ze wzgędów gospodarczych. pożądane.. Jeżei zakwestionowany artykuł nie może być pn:erobiony ub poprawiony a przy tym stanie w jakim si~ znajduje nie przedstawia żadnej wartości gospodarcze:j 01- gan inspekcji wydaje otzeczenie o jego zniszczeniu.. 1. Jeżei w wyniku badań jakościowych zostan.ie ustaone iż artykuł nadaje ' się do użytku ae przedstawa mniejs.zą wartość. niż dekarowana organ inspekcji; P<i do~ konaniu odpowiedniego zabezpieczenia tego i1rtykułu wy~ stępuje z wnioskiem o przesortowanie ub prze'kasyfikowanie go a'ibo obniżenie jego ceny.. Jeśi przesortowanie przekasyfikowanie ub obniżeni? ceny dotyczy atwo psujących się artykułów żywnościowych: organ inspekcji wydaje w razie konieczności anądzenie do niezwoczneg.q wykonania Centrany Urząd Jako ści i Miar i Główny nspektorat Państwowej nspekcji Handowej.ustaą w jakich wypadkach Qdpsy orzeczeń zarządzeń i wniosków w sprawach jakości artykuew crgany inspekcji przesyłają do wiadomościorganom jakości i miar.. 8. W zakresie badania jakości artykułów wymienionych w 1 ojganyinspekcji przeprowadzają także inspekcję uspołecznionych i prywatnych: 1) pr ze dsiębiorstw handowych ---.: w zakresie prawidłowo. ści odbioru jakościowego towarów ) zakładów przemysłu.gastronomicznego garmażer y jnego i piekarniczego - w zakresie stosowania w produkcji obowiązujących receptur i norm.. 9. Traci moc zarządzenie Ministra Handu Wewnę tr nego z dnia 1 'marca 199 r. w sprawie zakresu wykonywania przez Państwową nspekcję Handową kontroi jakoś ci towarów powoływania rzeczoznawców oraz orzekania o znisiczeniu ub oddaniudą przerobu artykułów stanow iących przedmiot obrotu towarowego (Monitor Poski Nr 0 poz. 97). 10. Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. ' Minister Handu Wewnętr~nego: E. Sznacer 79 ZARZĄDZENE MNSTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO z dnia pażdziernika 199 r. w sprawie norm ubytków naturanych niek.tórych artykułów w obrocie towarowym. - Na podstawie grt. ust. dekretu z 'dnia 9 pażdzierni- i zaopatrzenia (Dz. U. z 19 'r. Nr 44.' poz. 01 i z 19 r. ka 1~1 f. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego Nr 4 poz. 44) oraz 1. ust. i 4 ust. i za.rzqdze-.-

2 Monitor Poski Nr 49 ' _-: '80 nia 'nr 10 Prezesa Rady Ministr9w z dnia 0 pażdzierniką 19 r. wspr8wie norm ubytków naturanych (Monitor Poski' Nr 89poz. 40) za~ządza się co następuje: Zarządzenie dotyczy norm ubytków naturanych w uspołecznionych przedsiębiorstwach obrotu 'towarowego podczas przechowywa:nia w: 1) magazynach hurtowych ) jednostkach skupu ) magizynach pomocniczych jednostek handu detaicznego 4) magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych ) magazynach' rozdzieczych detau i zakładów gistronomicznych.oraz innych przedsiębiorstw ) trins'porcie drogowym (simochody ziprzęgi).. Zarząd z enie ma również zastoso:wanie do skepów handu detaicznego da których nie zostały ustaone imity na pokrycie riiedoborów Ustaa się normy ubytków naturanych okreśone w tabeachnr ' 1-:- stanowiących załącznik do 'ninie} szego zarządzenia da a~tykułow ' wymieni ~>nych w tych ta~ beach.. Ustaone normy ubytków naturanych obowiązują w przedsh~ biorstwach wymienionych w 1. b) przez porę 'etnią 0 września e) przez ' porę jesienną do dnia tgrudnia okres' od 'dnia 1 ~ UpC8 dodni:' okres od dnia 1 piiżdziernik:' d) przez porę żimowq ~ ' okres od dnia 1 stycznia do dnia 1 marca.. Tracą ' moc zarządzenia Ministra Handu Wewnętrzne.go : )z dnia istopada 19 r. -w sprawie ustaenia pormy maksymane o ubytku naturanego owoców cytrusowych w obrocie detaicznym w okresie etnim (Monitor Poski Nr 10 poz. 1) ) z dnia 1 sierpnia 197.r. w. sprawie usaenianorm ' ubytku naturanego owoców cytrusowych W obrocie hurtowym w okresie etnim oraz przy składowanii w chłodniach (Monitor Poski Nr 1 poz. 44) ) z dnia 14 stycznia 190 r. w śhawie tymczasowych jednoitych norm ubytką naturanego ' meka 'r jego prżetworów w handu uspołec znionym (Dz. Uu. MHW.Nr 1 : poz. fi) 4) z dnia 11 marca 190 r. iv' sprawie tymczasowych jedno- ;. 'itych norm ubytku naturanego ' warzyw owoców grzy- ; bpwor-az ich przetworów w handu uspołecznionym 0 (Dz. Urz. 'MHW Nr' 1 poz. 8) ' '. ~orm uby\ków naturanych wymienionych w ust. 1 nie słosujesię do towarów: 1) przyjmowanych i wyda~anych (sprzedawanych) na sztukipęczki itp. ub w jednostkowych opakowaniach fa bryczńych - ) przyjmowanych j' wydawanych (sprzedawanyc) według dekarowanej przez producenta wagi jednostkowej ) których obrót w danej jednostce dokonywany jęst W postad tranzytu bez fizycznej dostawy i sprzedaży.. 1. Niedobory towarów da których nie zostały ustaone normy ubytków naturanych' oraz niedobory przekraczające ' te normy- stanowią niedobory nadzwyczajne; roziczan'e według zasad okreśonych odrębnymi przepisami. '. Niedozwoone jest odpisywanie ubytków naturanych:.1) z góry a także bez uprzedniego komisyjp.ego protoko arnego ich stwierdzenia w sposób przewidzi~my w obowiązujących w tym przedmiocie przepisach ) w wysokości ' przekraczającej ubytki rzeczywiście stwierdzo:ne:' 4: Jeżei ustaone w ' ust. t normy ubytków naturanych przewidują oddzie'ne 'normy da poszczegónych pór roku rozu'mie się : ' ) jeżei norma przewiduje tyko porę etnią i porę zimową: a) przez porę etnią - okres od dnia' 1 kwietnia do dnia 1pażdziernika ; h).prżez porę zimową okres od dnia 1 istopada do dnia 1 marca; ) jeże~. ~ormaprzewiduje cztery pory ~oku': a)prżęt porę wiosenną ' -okres od dnia 1 kwietnia do ~Jia0 czeiwca ). nr 9 z dnia czerwca 190 r. w s'prawie ' tymćżasowych jednoitychnórm ubytku naturane'go.zboża i je- goprzetworó'w ---.:. w części dotyc iącejnorm ubytków natmanych przetworów zbożowy c h w obrocie.detaicz- : nym i hurtowym oraz w transporcie zmienione zarżą- ' dzeniem nr 148 Ministra Handu Wewnętrznego z dnia 7 ipca 191 L. ) nr z dnia stycznia 191r. w sprawie tymczasowych jednoitych norm ubytku naturanego artykułów spożyw- czych w handu uspołeczriionym 7) nr 4 z dnia utego 19 '. W sprawie tymczasowych jednoitych norm ubytku naturanego mięsa oraz przetworów mięsnych w uspołecznionym obrocie detaicznym '(Dz. Urz. MHW Nr 4 poz. 7) 8) nr 17 z dnia 9 grudnia 190 L W sprawie tymczasowych jednoitych norm tibybkti naturanego mięsa oraz przetworów mięsnych w obrocie uspołecznionym. 9) nr z dnia grudnia 19 r. w sprawie ustaenia tymczasowych maksymanych norm ubytku naturanego da niektórych artykułów spożywcz y ch (Dz. Urz. MHW z 194 r. Nr 1 poz ) 10) nr 41 z dnia 8 istopada 194 r. w sprawie tymczasowych' maksymanych norni ubytków naturanych da artykułów pranż ' chemii gosp?darczej chemiczno-far»iar-. skiej materiajów budowanych paiw stałych oraz na WOzÓ\V sztucznych w obrocie detaicznym (Dz. Un. MHW Nr poz. ). '. Za r ządzenie wchodzi w życie po ' upływie jednego od daty ogłoszenia. miesiąca Minister Handu Wewnętrznego: E. S~Jaide

3 ._-_ Poz. 19..'?:~:.; : Z a łąpoik do z arządzenia Ministra HanCu Wew nęt r znego z dnia października 199 f ; J poz. 79). ~t ; : Tabea nr 1 norm' ubytku naturanego różn yc h ' artykułów spoży c; zych podczas przechowywania w magazynach pomocniczych przedsięb i or stw ' handu detaicznego oraz w magazynach podręczn ych zakładów gastronomicznych i stołówek ' (':' % od obrotu). 1 M ~ g az.ynypomocnicz e M a\ja zy nypodr ę czne z a kładów Lp.. Nązw 'a a rtyku łu p r z eds i ębiorstw handu detaiczne!t0 gastronomicznych i st o ł ówek ~ f '-: ' - ' -~ ' ato! 7.ima ' ato ' 'zima o Cukier kryszta' i kostk' ' 0.0- Z Cukier puder :Só Qo ' M ą k a i kaue ' '- - Mdka'rQn ' O~0 M ączka ziemniaczana D i ' QÓ ' 1 Syrop ziemniaczany Kakao na w a gę Łom czekoadowy Cukierki nadziewane zawi jane QÓS Cukierki nadziewane nie 7.wijane rysy Marmoada > 14 Miód naturany 1 sztuczny na wagę w beczkac i Czekoadki prainki pomadki Q ) ' 1 Cukierki twarde zawi jane Cukierki twarde nie zawijane J 8 Herbatniki 0.1 ~ : 19 Pierii\i.i 0.1 \ Waf e such e ' 1 Wyroby wafowe Keksy )J. Torty i biszkopty. O? 0.10 ' Sucharki cukiernicze 0.. Suchary; QQ~ 0.0. Cha ł wa. - 7 Skórka pomarańcz ow a owoce w cukrze i } i orzechy w cukrze. - 8 Słodycz e wschodnie' mi ę kk ie Sódycze wschodnie twarde QQB Margaryna i ceres 01 ' ' 1 O ej ~ '..-' ' Drożdże prasowane 0.0 ' 0;0 ' 0;0 ' Musztarda na wag ę Zupy w proszku ' Przyprawy do zup w p łyn ie. ~ 0.10 Z ea tyn~ ~ a wagę O 1<i 0;1'0 Ot 7 K aw ~ na turana pałona ~ Surogaty ka'wy ' ' 00.4 ' H~r b ~ta ' łu z em. ' ' ' MŚ ' 40 Pieprz' ' 0.0. PQS 41 Goroziki Cynamón QQ 00. ;..-:. : - 4 Papryk'a sucha _ ' Ziee angieskie Liś ci e 'aurówt!' ' Q;Ó ' ' 4 Ga łk a mu sz kat o łowa ;:ios 47 mbir.. : ~. ; ':.-. '

4 o Monitor Poski Nr 4g - ~ ' - P~. 19' Lp. 'Magazyny' pomocnicze ' Magazyny podręczne zakapów ' o.0.~ przedsiębiorstw handu detaicznego gastronomicznych storówek Nazwa artykułu ' 1 - ato zima ato 8 Migda.Y łuskane ' 9 Migdały nie łuskane Pestki słonecznikowe Pestki dyni - - C~arnuszka kminek koper koender 01'0 - - Figi - - Rodzynki 00( 00( zima podatkowe postanowienia: 1. Normy wymienione: pod p.\.( w rubryce maj zastosowanie w pozostaej cuści roku w magazynach podręczny ch zakładów gastronomicznych i ' stoówekposiadają c ych odówki ub urządzenia chł odnicze prze? cały rok. '. Przez. magaźyny pomocnicze przedsiębiorstw handu detaicznego rozumie się maga:zyny oddzienie roziczane przez księgowość ' c... priedsiębiorstwa ' służące doprzechowywaniaartykułó-w spożywczych ' pnewacionych na zopatrzeniewjeu skepów bądż dziłów :(stoisk).jak ' np magazyny pawionów handowych do mów handowych. Dęikatesy Hp; '. ' ' '. Przez magazyny - podręczne zakad~wgastronomicz.nyth 1' i!ołówekrozumie ' się magazyny oddzienie roziczane przez księgowość > >riedsiębio J; stwi ' służące do przechowywania \rtykułów. spciży 'wczych przeznaczonych d'o bieżące j produkcji ' (.spfzedaży).. 'Normy ubyku nakranego ustaone 's\ ' w stosunku 'procentowymdo iości ' rozchodowanego towaru bez w zg ędu na okres prlecho\vywania. ' Lp. Tabea nr norm ubytku naturanego podczas przecbow'ywaniawmagazynach obrotu towarowego przetworów meczarskich.:. :~:. } 1 0 '. <' (w t/. od iościprzechowywanego' artykułu w okreśonym czasie). ; ' Nazwa artykułu - Dni piźechol1j~8na 'do: Za kom nastęjm 10 m~siąc ' doo daje się ' ' i ' Sery tmarre duże 'o wadze poiij)jżejs kj: -~. a) parafinowane - Q b) nie 'parifinów~ne ;0 Sery tuiarde nałe o Widze poniżej ' kg: ---' ''. ) parafinowane - 0 OAO < b) nie parafinowane Sery miękkie 'smażone topione oraz nne' nie wymie ni one pod p. i (iie paczk'o\!ftne fabrycznie ' w jed ' noski detaiczne) Serwrogowe krajankakink ' 1; Bryndza uzem ~ ' Masło (w becikach bokach osełkach) nie paczkowane ' fabryc7.nie w ')ednoski detaiczne Maso topione w bokach - ' ~O4 '.> ' Dodat~owe postanowienia: 1. Normy ' okreśone w tabei ~to$uje się w magazynach pomocniczych przedsii;biorstw handu detaicznego wma'qazynach pod _ ręcznych zakładów ' 'gastr'onomipnych piekarskich ciastkarskich stołówek. w magazynach hurt)' oraw ma gazynach han!o- wych przemysłu meczarskij!go; ' '. Wymienione w tabei artykuły. po\~jnny być przechowywane w n as ępują c ych warunkach i okreśonym czasie: ) sery twarde - w czasie nie dłuzszym niż 1.( dni w temperat urze nie wyższ e j niż + OoC ) sery miękkie ; jak rekpo romadur imburski itp'. :: w czasie nie dłuższym niż dni w temperaturze niewy ż's i ej n i ż + 10 C. ) sery tópibne-.wczasie nie dłuższym niż 0 dni od daty produkcji w temperaturze stałej od SOC do 0 <:: 4) sery twarogo. e. jak kinki. krajanka - w czasie nie dłuższyn n i ż 48 godzin od daty ' produkcji w tempera turze ' od 1 C do +10 o C. ''. ' ) bryndza - w czasie nie ' dłuższym niż 0 dni w tempera turze od OOC do + 10 C ' ) masło w magazynach P9mocniczych detau; gas ~ ronomii pekan ci a stkarń stołówek - w czasie ni'e dłu ż s zym niż dni od dnia dostarczenia dci magazynu w temper'awrze 'nie wyżs z ej niż + 10 C; Jeżei masło będzie dostarczone w stanie ' ia moionym - dni. ; '. w razie konieciności przechowywania wymienionych artykułów w okresie dłużs zym niż podano podp' 1- n a e ży sto 'so~vać temperaturę 1 innę warunki przechowywania zgodnie z 'postanowieniami Poskiej Normy PN 7/A 0700 Towary żywn o ś c i o we. Warunki kimatyczne. ' '. Artykuły przechowywane w okresie 1 w warunkach podanych pod p. 1- nie powinny być przenoszone do warunków wymienionych w ust..

5 ':1:' :-.' ':;. 't '...'1 -._ -. T a b e a nr».~rmu>j~~ó~ ~ ~atufąnyc~ :!yb: t P!z«:tworów rybnych w. ~ep'a~h (w 0/O od ~broiu).. Poz. 79 Lp.. Nazwa artykułu <:;. Ryby św i eże i mrożone: ' a). ske p branż~wy!:.' b skep wieobranżowy Ryby wędzone Marynaty Sedzies~oDe nne' ryby soone! ' ''. ; ao 1po 1.0 ;. 00 ~ ~ Norma ~ ; ' J ubytku zima Q80 ''. 1 ~ 0 ~80 00 :~ Dodatkowe postaoweaa: ' '.'.'.:. 'Nor}py ' ~by tj(o;rna fiit a!y c ppdd'it:e: pod ij).? 4.i Sma ict' 'zastosowanie zarów'no.y '. '_o ~ '.'! ' \. obranżówvch. '. '. ': '.'... '. skepach ' branżwych ' jak r o.' wneź.. wie-.. J?a! pro~zczenia w.viczani ~. ąbv:t~o \V naturabiych mogą ' być ~ ~ natńr'anvcti - ustaanew so-'unktt ' d(j t udziału' poszcżęgóny (: h stp~owan~ da' poszci egónych: skepów ' grupowenor~y grup 'artykułów 'W obroc:j~ ' skepu.. ubytków - c -.'- ~ -.. ~ '. ;. '; i'~ ~....-: norm ubytka.auranego męsa przetworów mięsnych pod czas przechowywana ;. \vma9azy~aćh rozdzłeczych ch1odi'icb. (W ;./. pd. iośfj. p(~echowywanego towaru w okreśonym czasie).. :. ~ ~.' :'~ \.'.:: '. i...p NazW. attyku.ha. ł'. Mięso wołowe Cieęce baranie końskie: a) wałidzone h) cho<bono c) mrołode ' Mięso wieptzqłdft ar wyatudzone h).chłodzone c). mrotone '.~ ;;. '<' Wątrobapłuca wymiona toądki wołowe (faki) mózg: a) wystudzone.. 1» chłodzone.. M\gt;YDyrozt!ziecze u c~~ Magazyny rozdziecze w c iągu z~y órazcłodne w ~iągu ' 'ata. całego rok~ okres dni Z ' ~. Z Z '.' Z Z.. hte~ w% ~4 17 ' ' < ' 0;0.'c ; '.00' J..} : 1.00 Z 140.> 110 Z.' 070 fi :' ' j.:i 090 Z ' } 'Ó;0 ' ' 04 0 ) Q;9.0 ) ' ) 10 }

6 -tfonitor Poski Nr ~~ :-:~.; '= ==:~ -_.:. p.:. o:.:z;.:.;._;.;;:::;::.19 Lp. Nazwa artykułu / Magazyny rozdziecze w ciągu ata 7 ~!--o-k-r-;::_;-- d- n_i_ -~b~~- -~O/; 'Magazyny rozdziecze w ciągu zimy oraz chłodnie w _c;:tą~u. -c'~ęgo roku.'.' okres dni ubytek w o/e ' Serca nerki ozory by ' wołowe głowy. wieprzowe łebki cieęce baranie oraz nogi: a) wystudzone 1 0 ;00 b) chłodzone 0 ' 070 a Koki DrÓb domowy. mroony - 7 Kiełbas trwae KiełbasJ półtrmae g. Kiełbas nietrwałe (~mieie) 110 O' Kiszki sacesonj road!j' 0 ł Wc:din trwałe z kawałka _0 0 1 Wc;:din półtrwałe ' J; ' kawałka ł 0 i0. 1. Wc:d1in nierwałe z i. kawałka 40 0 '00 14 njszcze: Świeże ' 040 ' ; -J Tłuszcze soohe. (Wysołóie).' 0;0.. ' 1 Tj<!szcże topione < ' 0 o 10 :;. 1' '.:1 ; :i.. ł : '. ' ' ~. '.' -- /.'. 0 ~ ts. 7.~ '; ó'. ' '. )' ~ - ;..:.~?O O4Q 00 -'. 0 '0 '0. ~ '080 '090 10' ; 0;40 j 0 0'0.:: 0 40.' 0;0 ł~80 0:.0 0;0 ;0-07 OłO :. DOdatkowe postanowiedia: ~ '..;~ :' 'i: ); ' \. ~. 1. Przez maga.zyiy 'rozdzieje.ze rozumie s.ię magazyny przed~iębiorstw handu detaiczneqo zakładów gastronomicznych. ub nnych przedsiębiorstw ' odd'ijenie 'Toziqane. prze7. ksęgowo_ść przedsiębiorstwa ~łużą ~edo przechowywania towarów przeznaczonych na zaopatrzęnie wieipunktów sphedaży zakładów ib inn ych iednostek.. Jeżei magazyn ymj ':jed 'nocześn i e charakterekspedycyjiy normy powyzsze zwiększa ' się ó '/0 na ro zwagę.. jeżei magazyn 'ma ' cłarakter tyko ' ekspedycyjnynaeży stosowde ~ko OU /. normy ubytku na rozwagę.. ~!.

7 M'Onitor Poski Nr Poz. 79 T a b e a' nr ' iom ubytku naturanego owoców warzyw grzybów oraz ich przetworów- podczas przechowywania : ' magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek. ~.. L~'j. a_zw~a :~r_ty_k_u_ł_u N_. (w % od obrotu). ' W ' magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stoówek jesień zima wiosna ato 4. '. ~. ' :' ;. ~.' ' Jabłka grusz)d A. OWOCE Czereśnie Wiśnie moreebrzoskwinie śiwki. ~ru;kawki mainy poziomkiogrodo.ve eśne Poqeczki agrest ~oiów:!ti brusznc.~ żu!awi'f)'.i inne.' jagody dzikiego stanu. Winogrona importowane Orzechy: askowe. włoskie frajowe. Gr ~yby. świeże Ó CH) > ÓO QiO. ~ \ :. B. WARZYWA ZEMNAK ' ; ' ' g Kapusta: późna: biała czerwona włoska brukseka :kaarepa. wczesna: biała czerwona wioska. Warzywa bez n~ci '(bu'raki ćwikło~emarchew;' rzepa rzodki~w brukiew 'petrusz-. ka seery chrzan) Sałata szpinak 'koper cykoria S<iłatkow~ ; szczaw; natki warzyw szczypiorek.ma- jeranek świeży rabarbar' Cebua zaschnięta czosmik Pory Ogórki Mode warzywa (buraxi marchew kaarepa;' pietruszka cebua - na wagę) Rzodkłewk. a ' na wagę Pomidory pieprz turecki (papryka) ' oberiy-. na (gruszk~ miłosna bakłazany) ' Arbu~y (kawo.ny'). me~iir: dynie dynies:r.paragowe (kabaczki). Ziemqia'ki:. wczesne późne. e j ; '.. ~.'.. C. GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCOW. WARZYWGRZyjOW ' ' ; Q~O ~ o; ł~oc ~. ' 180 '.r' '~ : ~ q t t.~ ;: 'ih ' qc - 0. : '. ~ t 'o.woce suszone. Wa rzywauszone.. Warżywa'oone 'i kwau.one. Grzyby suszone.' ' '. Grtyby.oidni ~i~arynowane Pastapómidorowa. 7 -' Owoce warzywamro:ione 11 Sok pomidorowy QH> ; ':. 0.0 O:O~ ' :O~ 0. Gi : ;. ;. ~.. ; o.. '.. -

8 4.onitqx:?osk.i Nr 49 8f.i. ~ 'T a bej a nr n~~m ubytku' naturałne~o ' przełwo~ ' ~OfoW~ 01Voc«rw. f ' 1Vanyw w 'obr'~e ' h~rt.~ym. f ' Wskupe :LP-- ł _' _'.-:- ---N_a_zw_a ;ttykułu 1 (w % odóbotu)~.::' Hurt \. ' : Skup ' :.:.::--'-~'-: --::-.;'-- ;:.. PR'ZETWORY'BOZOWE 4'. ~. : ;~. r '.~' ~ '. Ryż jesień DDii wiosna ał!) zima ato ' 0;10;. ':. OWO E. 4 _. :... ~ i.~ :' :f o 11 1 ' C ią resnie; wiśnie śiwki brżoskwinie moree' 'Si~kł ~ęgier*\ ' d~~ei\ : Winogrona porzeczk' igrest_ i jagody dzikiegqsta-nu' :ru ;śk~~ki ' je~yny mai:y' pozio~ti czarhr. :.' bt;ż;. i...' _ ~: '. :!.~.. # ': Winogrona -impor(qwane Owoce' {:ytrusowe Orzechy askowe woskiekrajowe Orzechy 'wosiie mporfowai!e : B~fó~ki bruzńice żu'rawiny ' ' Gr{is~i '! ' '!Jabkakonsumpeyjne ; Jabłka przemysłowe (spady). c ~ '! r::.. '. j- 'w okresiesezoni O miesiące X-X O X- -V Vi-:-X 'c jeseń ' zima 'Wiosia ' : cały rok w oqesi~sezonu ; afo : :c' ~ieó '; <1to esień zima. '. ao jesień 00-1:'00; 1;.10: ; : ~.:~ '' 1;{) j'o 090 W 1;4 ' ;00 0; '080 ' ~0 ' t MO 10!. '-. i ~ ':. '; ' 1;0 ' q80..> ' ~ O:sa : '.~ '. ; ' 1~ ~ 00 1;0 <.. ~.'... ~ ~. WARZYWA ZEMNAK. ; ~..(. ( ] ' g a Kapusta Pomidory Dyn.s Ogórki Arbuzy Jkawony) Cykoria sałatkowa c Pory Szpa ~agj rabarbar Buraki marchew seery pietruszka Chrzan Groch fasoa. i. bób zieony w strąkach Cebua' nie zachnięta z ' obc iętym szczypiorem Cebua i czosnek zaschnięte Ziemniakj' wcwne późne' : w magazynach w s'zopach ' '. ato ' ~teń '.umi wiora ~jjły: rók jesień zima ciy rok ato jesień ' uma wiosna jesień ' zima wiosna ~iły rok i W okresie sezonu;.; qłły rok w okresje sezpn~ mies i ące JX-:xn -V X-X -V ' OQ 00 94Ó UO' ' ~oo ' hoo ' ' 1;0 ' D ą Q0 '' 0 ~--~ ~------~ ~ ~~----~ o~ 10 ą OÓ 00 ' ' 070

9 o. Monitor ~ Poski Nr Poz t:. \ :~ e Nazwa -artykułu. V. MłOD GRŻYBY ' ORAZ PRZETWORY Z OWOCOw WARZYW GRZYBOW. :1?kres pr~echowywani!:.. 4 Miód naura~y cały rok ]{apusta i ogórki. kwaszone w 'beczkach - Grzyby soone marynowane. - Marmoada powid/i! konfitury - -. Owoce: suszone' 00 Grzyby susżone... - Dodatkowe postanowienia:. Normy ubytku naturanego. da skupu stosuje się w miejscach t pomieszczeniach w których dokonuje się skupu warzyw owoców 7.iemniaków. oraz innych artykułów bezpośrednio od producentów:.. Normy hyku nautał-nego da. sj(upu dotyczą ' krótkotrwałego przecowywania towiru od chwii jego odbior.ł 04 producenta do momentu wysy/kiz punktu. skupu i s~osu.iesię niezaeżnie od okresów przee:howywania. Normy te ustaone ' są : W p~ocencie od iośc i towa r ) 'Ozchodowaneqo..'... '.' Jeżei w punkcie skupu częs.ć masy towar owej zak.wa!ifikowana została do. dłuższego przechowywania do tych towarów stosuje '. się ':. np'my 'ubytku' nci iuran~o prz wid1.iane da pr'zechowywania' rezerw. 4. Jeżei punkt skupu pełni jednocześłie funkcję zwiążaną z obrotem hurtowy1): nie. moźna stosować do całości ub 'cz-ęści towa rów ' pochodzących hezpośrednio ze skupu. równocze.imie.normy ubyhcu naturanego da sku.pu j normy ubytku.naturanego da obrotu hurtoweqo;' ecz.t.yko jedną z. nii:hprzyczyrn dopij szcza.sięstosowanie normy Wyższej. -.:. ' '... Normy ubytku naturanego ' w obrocie hurtowym ustaone są. ieza-eżnie : od.okre~u p-zechowywania towarów a dopuszczany ubytek obicza się od obrotu danym artykułem. / Hurt Skup ; 14>~ Nazu:a artykułu ~ ---' c: A OWOCE J\bka; gruszki. Orzech!!: nie dosuszone suche B WARZYWA Buraki ~ brukiew rzodkmwki kaarepa chuan Marchew pietruszko i seer < 'rz ~ Ja Kapusi 4 Cebua; ar łiucui b) nie'uosuszona ' Czosnek ) ZiemniaKi pó:tne 7.PorJ T a b e a nr 7 normubrtku.naturanego OWOCÓW' warzywprzeworów W.długotrwałym przechowywaniu (rezerwy) w magazynach kopcach. (w t/e ~d : iości przechowyw<1nego towaru w :poszczegónych miesiącach). Ópakowanie. _8_. ~~ ~M~. _i~e_' ~c~e ~ ~ ~~~ ~~ ' O_d.z_B_j_m_ag_a_z/_ n _ u X ~_.' ' ~ X -' --J 11 ~ \ i '. 1~\~\ V. 1 VU ' V'. ' ł ' OB 1 ' Hi. bez wzgętiu na rodzej opakówano ; przechowania chłodnia. magaz/n ' magozjn piwnice sk ładu kopce dou Pi.mnice skłdu _ } kopce ' piwuice skład!! kopce przechowonio ch/ouaia.!hechoja.ia przechou:oni kopce piwnice i pomieszczenia nie przjsosowane do skła dowania piwnice i pomieszczenia c11odzo- ne przjstos()\!ane do składowania dołu piwnice ; ' ~ i i 00 07~ '! ' '~ -'j. _ 1_.10 : ' 180 i : ~:!~ ~:~~ == ! ;00 ' 080 i ~O ~ i t 090! ~0! 0!0!: O; J i.. 0;0 i : i 00 '! ' :W i ; Ot: -! 1 ::::.::: ~0 1 = _ : 0 ' - 0 : -! ' ' -! 0.. : 0 i' i \ \ \ \ i ~ ~ = = 0: 0: -.:.

10 . Monitor.- Poski. Nr. ~9 -. '. r-----~--~~ ~--~~--~~--~~~----~----~ ~ ~----~ ~.-~' ~~~ : Rodiaj '; 0'0' ' '. ~ M i s i ą c e '.'. Lp. _Naz_w_a_a~~_k_Uł_U_.- _O_pd_k_O_ w_a_ru_e m--. ~_ga_z_y_n_u_ ~!~. ' ~~J~r_ _1_1 1 ur ' 1 V j' V J-V._.:!._Y 1vti : 4. ' )1 ' C MiÓD GRZYBY oraz PRZETWORY Z OWOCÓW WARZYW igrzybów \:apusta. kwaszona. beczki szopy 'i piwnice Ogórki kwaszone '.' magazyny i piwnice - 0;00: ::: ::: 1 <. ~O ; ~0 : ~' Powidła i dżemy : Darmo~ ada sknvnki ' magazyny i piwnice 0; ' 0;10. r ':' 4 Gr~ybysoone i marynowane bez wzgędu magazyny składy.1 '. na ' rodzaj i piwnice ' ' ' 0;' opakowania 7 Pomidory soone kwa' szone. Sitsz owocoq grzyoo- WJJ Miód worki bez wzg:du ni roduj. opakoujłdia D OWOCE CYTRUS()WE w chłodniacb a) za okres mcstąca-.: 09Ok b) zamtdg. dzień składowanłapowyuj młesca - % ' ' 080 OU.. 9;0.. ;! ' 0'10' ;> ' ' ::: ::::'1 ~0 ~0 ;.~ '.-! 0~ 90 i.''/' (}0 10 : o-h>'j o;io '. 1 '. Dodatkowe postadoweni~ '--.Priei r~żeiwvto%umiesi~przechowywan1e towarów nie przeznacz~ycbdo ' bieżącej- sprzedaży np~ przecłiowywanie'watzyw owocw;. ziertmiaków na zapasy zimowo-wiosenne:. Pódstawądo obiczenia Jbytfu.naturanego w czasie przechowywa.nia rezerw stanowi iość przechowywanego towaru OTU ' okre jego prt.echowywańa... rabea nr 8 norm ~bytku naturanego we objętych nnymi tabeami podczas przechówywana ~ magazynach obrotu hurtowego różnych artykułówspożywctych. (woo ' od iości przechowywanego towaru w okreśonym czasie). Dni przechowgwiuia do: Lp. Nazwa artykuu ' 0' --a-to--'--zj-m-a- --a-t-o--o-'-' -Z '4. --c- 7 Za każdy nas.tępny miesiąc dodaje się ' --'m-a- --a-:t-o-''--zj-n-a-'- - '-at~-r~-~ = ' O ~ 19.~. :0 1 Cukie~ krgształ Cukier kostka Cukier. puder Só Sgrop ziemniaczan Kakao na wagę Łom czekoadowy Cukierki nadziewane zawijane nadziewane nie 'zawijane i ryj Marmoadki Cekoidi prainki pomadki Cukierki twarde zawijane warde nie zawijane Herbatniki wafe suche Pierniki' Wyroby :wafowe Keksy; torty ~szkopty. Sucharki cukiernicze Suchary Chałwa Skórka pomaranczowa owoce uj cukrze orzechy w cukrze słodgcze miękkie i.1 tujftrde Makaron Ął~;garyna i cere.. Drożdże prasowane 04 00'8 ~08 0' O~'0.: '. 0'0'1 0'0 G~ QG. OOą G 0;' ' ' 00'4 0' ' J 0; Ó '- ' ' 0Q.' ~ ~OO;ł. V '. 0;0. ' O(). O~p.: ~ : ~ f 0;01 :! ' 0; ' - : : :.' i

11 '. c. Monitor Poski Nr 49 _ł _. - ' '; : \ ł- '1-!:-::-. ; :4 > i : 7. ) ~! _ ) :1 ; :4 1. i 7 ; 8 j. -. Dni przechowywania do: ; Zakażdv następny '.. ---;----N~az-w-a :_:-.f-ty-k-u-ł-u--. 0-'1 1.--:-1:-1- ~~:~r~~ -c~-- ---;-t-~ z-~;-a-- _. ~m~~=:_:_ąc_t::~~ Zupy w proszku. żeatjna na wagę Fawa naturana paona. Surogaty kawy Herbata uzem Gotdziki. cjnamon. paprjka sucha. ziee angieskie. iście aurowe. ga łka muszkatołowa imbir MigdałJ łu skan.e i nie łu skane Pestki słonecznikowe i pestki djn Czarnuszka. kminek. koper koender. Figi RodzJnki Mak Waniia w askach U ą wa naturana surowa Ph!pr: zioł9 ujj. Pieprz naturanj' ' {J.O 0;04 '. ~ ;0 0; ; 0; ;08. 0;0 ' 007 ' (10... OO. 0;0 0;0 00-' O.Ot ' 0.0 -;. D9dakow~ postanowede..' fp:ewidziane. w tabei normy ubytku naturanego sosuje się Tówn i eżprzy przechowywaniu reze.rw tych artykułw.. Tabea nr 9 norm ubytku naturanego rytu przetworów zbotowych przetworów arty!uów strączkowych.. w długotrwałym przechowywaniu w magazynach (w tjod iości przech'owywonego to ~ OU w kreśonym czasie) p. Nazwa artykułu. Przechowywanie przez okres \ - miesiąc a do miesię cy ponad mies ięcy Pasze Ue ś c i we: a) w opakowaniu - b) łu zem - - R y ż Mąka grochowa Ka sza grochowa Przetwory zbożow'e: a) kasze b) mąk<! - : -(. '. Dodatkowe posianowienie. Nie stosuje się norm ubytku naturanego pr:iy przechowywaniu przetworów ' :z.bożowych przez czas krtszy od dwóch t ygodni - Ta b e nr 10 norio ubytku naturanego artykułów spotywczych powstającego podczas przerobu handowego. :. (paczkowaniamieenia upaania. rozewania)... iwojo od' iośc i-' fowotu.uży ego do przerob} Lp. ' Naiwa artykułu. Okreśenie rodzaju przerobu' ' ~ ~--~ ~-. ;. ~~~------~ ~~---~~------~ ~----- A. PACZKOWANE Kawa J)aturana paona:. a}'. ziarnista ' 'b) mieona. pactkowanie r ęczne OÓ '

12 Mpnitor Poski Nr L_t'-- ~ N-a-z-w- a-;:r'-ty::k-uł-u '-- ' ' Kakao Pieprz: a) :iiar~isty. b) ' mieony Papryk~ mieona Ziee angieskie Goździki Liście ' aurowe Kwas cytrynowy FiJi suszone Rodzynki Migdały mbir mieony Cynamon: a) w askach b) inieońy Mąka (wrocław'ska tortowakrupczatka uksusowa bułkowa) ' Mąka pszenna wrocławska Kasza manna. jęczmienna: zwykła perłowa i pęczak grycza. na: prasowana i krakowka jagana i kukurr.<'liima Mąka ziemniaczana Cukier biay i ratincrwtny Cukier kryształ bi.ay Cukier puder Ryż wybor'owy i gatunku Mąka żytnia urek Płatki owsiane Mak Groch Fasoa Só warzona i kamienna Herbata - wszystkie rodzaje z wyjątkiem ekspresowej Herbata ekspresowa B. MELENE.. Okreśenie rochaju przerobu paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne mechaniczno-ręczne ' paczkowa'nie na automacie Arenco paczkowanie ręczne i mechanicz-: no-ręczne paczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne paczkowanie mechaniczne paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne paczkowanie mechanicwo-ręczne paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne i mechaniczno~'ręezne paczkowanie ręczne pac'lkowanie ręczne paczkowanie mechaniczne paczkowanie mechaniczne i t/ o() ; P~z. 0; '. 19 /' Cynamon mbir Pieprz ziarnisty Kawa naturana ziarnista paona. C. UPALANE Kawa naturana ziarnista upaanie w piecach starych typów 1700 D. ROZLEWANE. Oiwa mechaniczno-ręczne szkanych a 100 g i 00 g do buteek 00 Dodatkowe pos~a!1owenia:. 1. Normy ubytku naturanego przy przetobie ustaone Sił w stosunku. procentowym do iości artykułu użytego do przerobu.. Normy ubytku naturanego przy. przerobie nie obejmują ' strat spowodowanych: 1) niewłaściw'9:m obcbodzeniem - się z. artykuenrpn:yjętym do przerobu ) stosowaniem niewłaściwych czynności przy przerobie oraz ) zanieczyszczeniami (np. odpadami otrzymanymi przy ' przesiewie mąki kaszy'.

13 o Monitor Poski Nr Poz. 79 : Lp. t ~ Ta b e a nr 11. norm ubytku naturanego artykułów budowanych w obrocie detaicznym (w 0/ 0 od obrotu). Nazwa artykułu _._._-_._._--. Rodzaj opakowania Wanno hydratyzowane i hydrauicme waki papierowe Wapno paone uzem Cement worki papierowe Gips worki papierowe Kreda mieona.worki papierowe Kreda formowana u'zem Ki skrzynie Lepik i masy korsetwacyjne bębny baszane Smoła beczki Norma ubytku w % 4 0.' Dodatkowe postanowienie. Podane w tabei normy ubytku' nat uranego da artykułów w opakowaniach mogą bye stosowane przy sprzedaży w iościach poniżej opakowania fabrycznego. Tabea nr 1 norm ubytku naturanego w transporcie drogowym (samochody i zapr zęgi) artykułów spożywczych (w Ofo od iości przyjętej do przewozu). Przy przewozie środkami transportu drogowego: ' Lp. Nazwa art!)kuu do 10 km ponad 10 km ponad ' km ponad 0 km za każde następne do. km do Q km do 100 km 100 km ato zima ato i zima ato zima ato ała ~:a_. zima A. PRZETWORY MLECZNE Ser!) twarde duże o wadze powyż ej kg 0oJ : Ser!) twarde mae o wadze poniżej kg 0D ' i ; Sery miękkie smażone topione i i nie paczkowane w jednostki de- 'j. ta iczne 4 Sery twarogowe - krajanka kinki : Bryndza uzem OOB. 1 Maso w beczkach bokach ose i kach nie paczkowane fabrgcz-! i nie w jednosłki detaiczne 0;0 - - B. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ' 7 Masło topione in bokach do kg Cukier kryszta kostka puder ; S1 007./ Mączka ziemniaczana Syrop ziemniaczany 0Ó Kakao na wagę 0Q Łom czekoadowy OOB 7 Cukierki nadziewane zawjane nadziewane nie zawijane i irysy 0D Marmoadki 0Q4 0Ó9 009 i 9 Czekoada prainki. pomadki Cukierki twarde zawijane i twarde nie zawijane 007 ( ~. i

14 i'-l nitor Poski' Nr PO'Z. 19.~ ' _~ :_---'P;~~y prz.'w o.i~.~rodk(o. t~~~j)~et~ _!!?g~~_~~c. _ ----~ ~~ ' _. ----~~~~ ~ ' ~.. ~ '.' do' '1.0 km ' ponad 10 km ponad km ponad 0 km za każde następ~e; Lp.. Nazwa ' artykułu dó km do 0 km do 100 km 100 km \ '-1-' ~~ ~ - i ' 1~ ' \ ' Herbatniki wafe suche i wyroby wafowe pierniki kek~y tory bi'szkopy: suchary sucharki cukiernicze ' Chałwa Skórka pomarańczowa owoce ' w cukrze oraz orzechy w cukrze.waniia w askach. Słodycze wschodnie ąiękkie wschodnie' twarde Makaron Margar yna ceres Drotdże prasowana Zupgw proszku Zeia!Jna na wag Kawa naturana 'paona Suroga!Jkauiy Herbata uzem Gą:fdziki cynamon papryka au ~b.ii zięe angieskie iśpie aurowe gałka muszkatowwa mbir Migdały. łuskane nie łuskane Pestki słonecznikowe pestki dyni Czarnuszka kminek koper koender Figi Rodzynki Mak Kawa naturana surowa. Pieprz.nat~rany Pieprz ziołowy Groch fasoa soczewica (suche ziarna) Mąka i kasza grochowa ' 0 ~4 0. żima ato \ zima -ai.;- --- ~i~~~-- ~~--~ -=iii~- - :i~t~ -_ ;im; OM 0;0. ' O!! -01:1 Oot O(!.' Ó 0oJ Q10 ooa 01 0; ' o.os ' OOi 007 0; O~...o~. ' ' O.oJ - ' oot:. ; i O0r o0 i 0[ O0i :' OoL ' O0i' 0oJ OOJ OOH 0 Dodatkowe postanowienia:. Por.y roku nie mają wpływu w razie stosowania izotermicznych środk ów transportowych. W tych wypadkach mają zastos()oo wanie normy przewitziane da okresu zimowego. 'Vykazane w części A pod p: 4 sery twarogowe ob e jm ują warogi o zaw a r tośc i wody do 7~!. Podstawą dq obiczenia wysokości ubytku naturanego w' transporcie stanowi i ość towaru prz yję e go do przewiezienia z wz g ęd~ nieniem długości trasy przy czym przewidzianą w tabei n o rmę ub ytku naturanego przy jmuje s ię bez w zg ędu ).a df u g ość {ak~ tycznie przębytej drogi w granicach trasy obję t ej n o rmą np przy prze wozie 000 kg cukru krys zt ału na o d e gł oś ć km ja k. również na 'odegłość 99 km naeży stosować tę samą normę tj. % (4 kg) ' Lp. ; /. T a b e a nr 1 norm' ubytku natur.anego w transporcie drogowym owoców i warzyw kh przcłworów (w Ofo od io śći przyjętej do prze wozu).. Nazwa artykułu Rodzaj opakowania T ra spor droju wj Pora roku.- ---'.. T ' od 10 do ' ponaa (d uo ponad : od 0 do: ponad (mi es i ą~ ) do H km ;!. km i km. i) km 0 kp i 100 km 100 km -----~ i - '--- - i '.- A. OWOCE ' Czer e śnie wi ś nie brzoskwinie moree 4 ' ;. 7 9 i 10. skrz!juki łubianki okres sezonu 0 Śiwki w ę gierki de r e ń sknj1ki 070 łubi a nki 1.00 p

15 Monitor Poski Nr Poz. 79 f ~ :' ~--~------~ ~' ~ ~ ~ ~ '..! Transport drogowy Lp. N k RO'dzaj j. p.ora. roku._. - - '''- 1- azwa art y u u. opakovania. (miesą'c). do 10 km ' od ponad od do : ponad! 'ód 0 do ponad ' ; '!.- ' _ ' ~_. _ ' --. ' ~ 1 krn ~km. 0 1 a } ' 7 a 9 Truskawki mainj jeźjdj po 'zicimki czarny' bez 'WiOgrona porzeczki czarne jagody agres. Borówki' brus'znice żurawinu Gru~~k Jabłka Ar~uztJ. :Winogrona imporotjane. 8. WARZYWA ZEMNfAJa KąpiSa ' świeia P()Di.dorJ OgÓrki Szparagi rabarhu Buraki itiarchewpieruszka 'seerj' Cebua ze szczypiorcm nie -adscinęh' Cebua t czosnek zaschnięte Cebua j' czosnek suche Pory 10 ' ' Ziemniaki wczesne skrzynki łubianki skr'!joki łubianki skrzjnki bianki skrzu!1ki uzem Uork Ut1rki.s krznki!;knł 'nki ł!nem słr:ąjnki skrznk worki i skrz!jiki :.. okres sczonu ao jesień zim ao jesień :aima jceie\ O i~ łh!shc X. miesi1\c X zima ' miesiłcx m.eafłc X.nes.iic.' X.m~i~c x-n okres sezon :ito jesiei\. zima wiosna Kres se:;onu ca rok okres sezonu ca!j rok jesień zima wiosna. okres sezonu V V.V V V X X X X ~ Q km i ~~~~~ ' ~;~ <- - 1;00 a.ło ~0 ~. 10. f.:::: OiO ) UO 00 ~.0.9.0;0' C. PRZETWORY ZBOŻOWE Mąka i kasze Pasze re~ciwe ' Ryż ' '.' U1:em.i wopakowaniu ca rok... ) D.MÓD >nżetwory Z OWOCÓW WARZYW GRZYBÓW łfiód beczki cału rok

16 Monitor Poski Nr 49.' L~. Nazwa artykułu - 1-\-'------:: Kapusta i ogórkkw8szone Grzyby soone i marynowane 4 Marmoada powidła konfitury Susze owocowe cha~ ncze ' ~ usze grzybowe chałupnicze Rodzaj opakowania beczki bećzki - skrz/jnk workj worki miesiące: V -.X. X -V - miesiące : X -V V -X - cay rok -- - Poz. j ' ; Dodatkc!we postanowienie. VV ' ~.azie pr z~ładunku w czaste transportu warzyw owoców ziemniaków wczesnych' oraz przetworów zb o ż o wych ustaone normy da tychartvkuów podwyższa się o 0'/. ' T a b e a nr 14 '-Borm ubytku naturanego. przy transporcie mięsił i jego przetworów do punktów spr~edatydetałcznej (w. od jośc{ przy;ętej do przewiezienia). _Lp_. N_8z_w_a_a_rt_!J_ku_hi_' ~- --' _1_~ ~ ~ ~ 4 'Prz/ przewozie do punktów. sprzedaż/ detaicznej-' -:a-d~-o- -'-:d-o--1- -j)-u-::::~~~11-::~:d-1~~ ~-~f_' +-~. ' 7 ' 8 ~ ' 1 ' Mięso różne w ćwierćtuszach półtusnch i tuszach: a wystudzone b) wychłodzone _ c) mrożone Mięso ' różne w eementach: a) wystudzone' b) wychłodzone C) mrożone Mię s okońs'ie: a) wystudzone b) wychłodzone c) mrożone Dziczyzna: a). wystudzona b) wychłodzona c) mrożona Zające i ' krik: a) wystudzone h) w/chłodzone c) mrożone Płuca wątroia wymię żołądki mózgi: a) wystudzone ' - h) w/chłodzone ł.h/:_ wołowe haranie cieęce serca ozor nerki: i) wystudzo.ne b) wy chłodzone Głowizna wieprzo-wa 'nogi kości: a) wystudzone _ b) 11chłodzone Wędiny trwałe Wędiny półtrwałe Wę1iny nietrware Kiszki. różne Sacesony i roady oraz nne wyrobu wędiniarskie Mięso pekowane Thiszcze św i e że Tłuszcze soone Thiszcie topione i rafinowane ' 0;0 ' 0 ' O.os 0JOi ' 0 0;0 OÓ ' OQ Q O;ł ' 0; 04 0 ' 040 ' ;4! : Oa 00 0 ' ' ' ; ; O} '

17 !;Moni{Qf.Poski Nr 49 ' ~.8 J- ( _- ---' ;. -rj)odatk1iweposan~wienia:. L- Za 11ię-so wystudzońe. tiważa sh~ mięso. po~pywie co.mijmniej gqdzin od u;>oju. ';. \ ~ Za. mięso wycbodzon! uwaia ~ię < mię~wchłodnj o tempeatureód 0 do ~oc ~a.mięso mrożone uv.;aża. się mięso.0 tę(11peraturze ' nie WYZszejriii - C.. Za wędinyrwaeuważa. _ się : wędiny któtezawieraia.do. 0 /ewodv. ; Zawędinypółtrwae uważa się wędinyktóre wwierają 'do 0/0 wody.. Za 'wędiny nietrwałe uważ4się wędiny które zawierają pgnad ()8!Gwody... Normy ubytku naturamego w transporcie mięsa i przetworów mięsnych są zróinkowanezałeinie od iości punktow odbioru (punktów detahcznych) tych towarów.- przy czym' stosuje się je ' jeśh'j)t7ewó1 dokonywany ';es' co. na imniej dorzech puqk. tów i ty~o w tym wypadku gqy. obsługa środka transportowego rozważa towar daposzczegónycb punktów odbioru / T a be a nr norm ubytku naturadego mięsa przetworcw mięsdych w transporcie drogowym (samocbocy.j:ipnęg) (w od iości ifzy/ęe do przewozu) :~---r~ ~ p~nre~ -wó--z-na- --~~. ~Jeg-. ~fu-ś-ć ~----~~~~ ' Nazwa cł!jkułu. '--do -~ km -- -ponad 10'-:-k;~---;;;nad k-m--d-o--pon--a-d-.so-. -t-m-.-d-o- Za ka~~~.::/ępne ~kni ~ km 100!(m :. - ł : '; ~ : ; Mięso roiae w s:!ukach (ćwierć łusze ' poł1~sze tu$u): awysudzone b) U!1chłodzoe ej mrożo~.:mi!;so różne U eementach: a U9sudznne b. wychłodzone ej mrożone Mięso końskie: a) 'Jsudz:one b wychłodzone c) mrozone )ł:icz9'~a~. a) wystudzona b wychłodzona ej mroiona Płuca. wątroba wymię. mó~gj: 8)wpsudzone ł) WyChOdrooe faki ł.b9: wounue. baranie. cieęce oraze~ca OZ01' 'j nerki: a ~iu~zone h). wgchłodzone Głotu». w1eprzowe nogi kości: a Wstuiłion~ b wpc.hodzone Kiełbasy trwae i półtruoałe Kiełbasy ' niełroołe Kiszki różne Sacesony coed» Wędin!! z 1 kawałka; a trwałe j półtrwałe.h nietrwiłe. Mięso pekqwane. _ Tłuszcze: a świeże. b; top~q~ ej sooj)e.' 'Drób 4{}~owy mrowny UJ samo- chodzie chodnicz!jm; : dobą?i.. do~ --O dob!j.-:1. 0 ~ ' 0 ;10 - Q on OU > ooi 0 0% Ot 0.0 oto 1>tO 1 p04 :09 0.Q :OQ tł t;4 1;00 &SD O~ M o O~ ' ;1 po (js O ' ~Mt Oł 0.09 i ;0 O OS 017 ' 011 0;0 OM OH 1 j 0Ó O:n { OH 01(;..' 1 J 0$ U 08 0; OU 0 th r 01 OG Oi0 O O.f ' ~ OtH O~ (::! ~08 O~~~ Oi4 ' ~07 ' 0;0 et0 (') D0 ' 'O;t}] ' oa 00f>. 0.09

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak.

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak. Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany 1. Biszkopty 0,5-1 kg 5 2. Budyń bez cukru 40g 100 g 80 3. Chleb chrupki 100g-300g 50 4. Chrupki kukur. 50 g -100g 20 5. Chrzan 100 g-400g 30

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE Formularz cenowy Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE L. p. Nazwa artykułu przybliżeni u 1 Barszcz biały 65g. 250szt. 2 Bułka tarta 500g 200 szt 3 Cukier kryształ 1 kg. 235szt 4 Cukier wanilinowy 32 g 860 szt. 5 Kasza

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2016 - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA :

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2016 - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy

Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy FORMULARZ CENOWY - ZADANIE I Zadanie I Pieczywo,mąki, kasze, makarony załącznik nr 4a do SIWZ zapotrzebowan ie na okres umowy cena Jedn. Netto w zł podatku VAT...% kolumn 5 i 6) kolumny 4 i 5) podatku

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

O F E R T A DANE WYKONAWCY

O F E R T A DANE WYKONAWCY ... (nazwa, oznaczenie, firma i adres Wykonawcy) Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O F E R T A DANE WYKONAWCY 1. Pełna nazwa (oznaczenie, firma)........ 2. Adres siedziby (ulica,

Bardziej szczegółowo

Lista zakupów na 7 dni diety

Lista zakupów na 7 dni diety Lista zakupów na 7 dni diety bakalie 1 Orzechy włoskie 54 2 Wiórki kokosowe 10 jaja 1 Jaja kurze całe ekologiczne 381 nabiał 1 Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 800 2 Kefir, 2% tłuszczu 600 3 Maślanka spożywcza,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A KASZE Kasza gryczana nieprażona : 300 g, 5 kg Kasza gryczana prażona : 500 g, 1 kg, 5 kg Kasza jaglana : 400 g, 1 kg, 5 kg Kasza jęczmienna koszalińska średniorozdrobniona:

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie Zadanie 1 Przyprawy przydatności do spożycia 1. Przyprawa do drobiu - 18 kg 2. Przyprawa do mięsa - 42 kg 3. Przyprawa do ryb - 10 kg 4. Przyprawa do zup - 200 kg 5. Żelatyna wieprzowa - 20 kg 6. Przyprawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja Zestaw 1 Krupnik Waga 1 porcji - 400 g I porcja 10 porcji g kg Kasza jęczmienna perłowa 15,0 0,150

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX

Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX Załącznik nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX CZĘŚĆ I MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) 1. Przewidywana

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 15330000-1 Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 1 15613100-9 Kasza jęczmienna op 1kg 0 2 15613100-9 Kasza

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto Grupa I Przetwory sypkie Lp Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka 1 Cukier 1 kg 15831000-4 szt 650 2 Mąka pszenna typ 450 1kg 15612100-2 szt 550 3 Kasza jęczmienna wiejska 1 kg 15613100-9 szt 60 4 Kasza jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu

Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu FORMULARZ CENOWY Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 8 Owoce i warzywa świeże, mrożone i podobne produkty, różne produkty spożywcze (CPV- 15300000-1),

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Załącznik nr 1.. Nazwa oferenta OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul.

Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18 miar y Cena jedn. VAT 1 2 3 4 5 6 7 1. Schab wieprzowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Numer ogłoszenia: 19529-2008; data zamieszczenia: 29.01.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH) Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu 400 g 22,50 Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy 3,5%, sól Farsz: ziemniaki 61%, tofu 18%, kapusta pekińska

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW Jadłospis wiosna Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja Szkoła została zgłoszona do udziału w projekcie Szkoła w

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax:

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax: OF E R T A Nazwa Wykonawcy zwany w dalszej części oferty Wykonawcą Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz nr tel. Siedziba Wykonawcy: Miejscowość: Ulica: Nr domu:

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1a /nazwa, adres, fax Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY. Przystępując do postępowania o zmówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

... Załącznik nr 1a /nazwa, adres, fax Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY. Przystępując do postępowania o zmówienie publiczne, którego przedmiotem jest: ... Załącznik nr 1a Grupa I Pieczywo wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Lp. Opis Nazwa własna Cena jedn. 1 Chleb baltonowski krojony 600g szt. 4000 2 Chleb razowy ze słonecznikiem krojony 700g szt

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Formularz ofertowy I Pieczywo świeże 1 Bułka pszenna poznańska 50 g. Szt. 500 2 Chleb baltonowski krojony 1 kg Szt. 1100 3 Chleb razowy krojony

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4).

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4). SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Sprawa Nr 01/2013 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE Uwagi dotyczące wypełniania 1. Szacunkowy wykaz od 02.09.2013 r. do 31.07.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015. Pełna nazwa:... Adres:..

Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015. Pełna nazwa:... Adres:.. Nr sprawy: ZP/PN/1/2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015 Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:... Adres:.. Tel/fax: Zamawiający: Beskidzki Zespół

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Dieta dla osób dieta 1200 kcal chorujących na dieta 1500 kcal cukrzycę typu 2* dieta 1800 kcal Zdrowe żywienie w cukrzycy Lista wymienników 1 porcji produktów**

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak.

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak. Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak. w kg./ L jedn. Netto jedn. za 1kg/l za 1kg /L 1. Biszkopty 0,5-1 kg 5 2. Budyń bez cukru 40g 100 g 80 3. Chleb chrupki 100g-300g

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1: Dostawa filetów rybnych, ryb przetworzonych i konserwowych. Ilość artykułu stka 1 2 3 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1: Dostawa filetów rybnych, ryb przetworzonych i konserwowych. Ilość artykułu stka 1 2 3 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 8-1 do SIWZ Zadanie 1: Dostawa filetów rybnych, ryb przetworzonych i konserwowych Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa poniżej wyspecyfikowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : PRODUKTY SPOŻYWCZE, WODY MINERALNE Nr procedury : 85 /2013 CZĘŚĆ I. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wartość odżywcza zestawu

Wartość odżywcza zestawu Wartość odżywcza zestawu Energia kcal 605 Białko ogółem g 29,7 Tłuszcz ogółem g 20,0 Węglowodany ogółem g 82,4 Wapń mg 287 Żelazo mg 2,6 Witamina A - ekwiwalent retinolu Ilg 126 Witamina C mg 62,1 Kwas

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO MÓZGU. odżywianie a sprawność umysłowa dziecka

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO MÓZGU. odżywianie a sprawność umysłowa dziecka Obecny styl życia i towarzyszące mu zmiany, także w naszym sposobie odżywiania się, zmniejszają zdolność uczenia się, sprzyjają przemęczeniu psychicznemu i fizycznemu, powodują drażliwość a nawet agresję.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt.

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1d do siwz KALKULACJA CENOWA Część IV Różne artykuły spożywcze Lp. Nazwa towaru C.P.V. Jedn. miary Ilość 1 Ananasy w plastrach 565g, puszka 15332100-5 szt. 100 2 3

Bardziej szczegółowo

PAKIET 1 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

PAKIET 1 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE PAKIET 1 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Załącznik do formularza ofertowego Lp. Nazwa asortymentu Kod CPV j. m. Ilość zamawi ana Cena * jednost. brutto Wartość * brutto 1 Barszcz biały 50g 15891400-4 szt. 75 2 Cukier

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ O F E R T A W Y K O N A W C Y......... ( nazwa i adres oferenta ) Nawiązując do przetargu nieograniczonego z dnia 25 listopada 2013 r. oferujemy wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia - FORMULARZ CENOWY Oznaczenie sprawy: S.P.7. 212.1.15 Część I zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia - FORMULARZ CENOWY Oznaczenie sprawy: S.P.7. 212.1.15 Część I zamówienia Załącznik Nr 1A do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia - FORMULARZ CENOWY Oznaczenie sprawy: S.P.7. 212.1.15 Część I zamówienia LP PRZEDMIOT ZAMOWIENIA JEDNOSTKA MIARY ILOŚĆ SZACUNKOWA CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb, przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,

Bardziej szczegółowo

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Podział produktów spożywczych na grupy Produkty zbożowe Warzywa i owoce Warzywa - Bogate w wit. C - Bogate

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie

FORMULARZ CENOWY. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie Załącznik 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie Lp. Asortyment Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa brutto za jedn. miary

Bardziej szczegółowo

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW CO POWINNY JEŚĆ DZIECI WITAMINY PRODUKTY ZBOŻOWE PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZETWORY MLECZNE ZASADY ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Surówka z sałaty, papryki i świeżych ogórków Waga 1 porcji -100 g. Budyń Waga 1 porcji - 200 g

Surówka z sałaty, papryki i świeżych ogórków Waga 1 porcji -100 g. Budyń Waga 1 porcji - 200 g Surówka z sałaty, papryki i świeżych oórków Waa 1 porcji -100 Oórek 70,0 0,700 Papryka czerwona 20,0 0,200 Sałata 30,0 0,300 Jourt naturalny 2% tłuszczu 20,0 0,200 Pieprz Czosnek Koper Budyń Waa 1 porcji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1 Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Materiały można wydrukować i umieścić w zeszycie! s. 31 Zadanie 16. Dokonaj podziału wymienionych właściwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r.

JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r. JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r. Data/dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 03.09.2015 04.09.2015 07.09.2015 Wtorek 08.09.2015 Płatki kukurydziane na mleku 200g (mleko, płatki kukurydziane) Ser biały

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego)

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) Nr sprawy: SP 30/07/11/2015 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE I NABIAŁOWE Lp Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu Mark Twain Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal mogą być modyfikowane,

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia. Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia. Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska 20% 29% optymalne prawidłowe 21% 30% wysokie prawidłowe nadciśnienie Kategorie nadciśnienia

Bardziej szczegółowo

MENU OBIADOWE w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r.

MENU OBIADOWE w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r. w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r. ŚRODA 2.09.2015 r. (skład surowcowy: wywar mięsny (wołowo drobiowy) warzywny, marchewka, pietruszka, por, 2. Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki z koperkiem, buraczki

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW (cukrzycowa)

Załącznik nr 6 do SIWZ. DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW (cukrzycowa) Załącznik nr 6 do SIWZ DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW (cukrzycowa) Dzień Składniki Waga (g) Miary gospodarcze Makaron na mleku 0 26,8% Szynka kanapkowa Papryka czerwona ¼ małej

Bardziej szczegółowo

TABELE KALORYCZNOŚCI

TABELE KALORYCZNOŚCI chleb biały chleb żytni razowy (na miodzie) 1 kromka grubość ok. 1,5cm 1 kromka grubość ok. 1,5cm 1 porcja(w kcal) 100g 50 108 216 60 118 197 1 kromka grubość ok. bułka paryska 1,5cm 20 45 226 kajzerka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska

Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska DIETA 15 Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska Dieta 15 jest dietą odchudzającą do zastosowania u większości osób planujących redukcję masy ciała. Może być stosowana przez dłuższy okres czasu. Jest dietą

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Żywienie a nastrój. Składniki odżywcze wpływające na nastrój:

Żywienie a nastrój. Składniki odżywcze wpływające na nastrój: Żywienie a nastrój dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak Katedra i Zakład Dietetyki SGGW w Warszawie Składniki odżywcze wpływające na nastrój: Kwas foliowy Witamina B 6 Witamina B 12 Witamina D Witamina C Kwasy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY Kaczyna 50, 34-123 Chocznia TEL./fax. 033 8730379 Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.) załącznik nr 1B Składając w imieniu......... ofertę na:... L.p. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2015 do 31.12.2015 z włączeniem miesiąca sierpnia Oddział Siedleczka

Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2015 do 31.12.2015 z włączeniem miesiąca sierpnia Oddział Siedleczka Załącznik nr 1c do SIWZ FZ.271.1.2.2014.WS Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2015 do 31.12.2015 z włączeniem miesiąca sierpnia Oddział Siedleczka Lp 1 Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWIZ. DIETA PODSTAWOWA ( ogólna)

Załącznik nr 2 do SWIZ. DIETA PODSTAWOWA ( ogólna) Załącznik nr 2 do SWIZ DIETA PODSTAWOWA ( ogólna) Dzień Posiłek Składniki Waga (g) Makaron na mleku 300 Masło extra 35,2% Szynka kanapkowa 30 Papryka czerwona Kawa z mlekiem 225 Poniedziałek 2208,6 kcal

Bardziej szczegółowo

Tajlandia 5 kg. 3 Ananas suszony krążki Tajlandia 5kg 8 4 Brzoskwinie suszone. 7 Figi suszone cal.2 Turcja 2,5 kg 8 8 Figi suszone cal.

Tajlandia 5 kg. 3 Ananas suszony krążki Tajlandia 5kg 8 4 Brzoskwinie suszone. 7 Figi suszone cal.2 Turcja 2,5 kg 8 8 Figi suszone cal. P.H.U. JAPAR Ul. Spławie 72, 61-311 Poznań tel. 61 7916, fax. 61 79329 www.japar.pl Poznań, 01.10.2012 Asortyment Lp. Owoce suszone i kandyzowane Nazwa produktu Kraj pochodzenia 1 Ananas suszony kostka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH) Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ostrołęka: Samorządowa Jednostka Budżetowa Numer ogłoszenia: 3793-2015; data zamieszczenia: 12.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ostrołęka: Samorządowa Jednostka Budżetowa Numer ogłoszenia: 3793-2015; data zamieszczenia: 12.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo1.ostroleka.pl Ostrołęka: Samorządowa Jednostka Budżetowa Numer ogłoszenia: 3793-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Edukacyjny, Bytnica 85, 66-630 Bytnica, woj. lubuskie, tel. 68 3915745, faks 68 3915745.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Edukacyjny, Bytnica 85, 66-630 Bytnica, woj. lubuskie, tel. 68 3915745, faks 68 3915745. Bytnica: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na rok 2014 Numer ogłoszenia: 512672-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Wysiłek fizyczny codziennie ok. 30-60 minut Codzienna aktywność fizyczna wpływa na dobre samopoczucie i lepsze funkcjonowanie organizmu. Każdy wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

Zestaw 7. Załącznik nr 2 do regulaminu. Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g. 1 porcja g

Zestaw 7. Załącznik nr 2 do regulaminu. Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g. 1 porcja g Załącznik nr 2 do reulaminu Zestaw 7 Zupa oórkowa Waa 1 porcji - 300 1 porcja Oórek kwaszony 30,0 Marchew 18,7 Pietruszka, korzeń 7,5 Por 7,5 Seler korzeniowy 3,7 Ziemniaki 75,0 Śmietana 12% tłuszczu 15,0

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. z wyłączeniem miesiąca lipca przedszkole nieczynne

Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. z wyłączeniem miesiąca lipca przedszkole nieczynne Załącznik nr 1c do SIWZ FZ.271.47.1.2013.WS Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. z wyłączeniem miesiąca lipca przedszkole nieczynne L p 1 Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

lp nazwa artykułu j.m ilość cena jednostkowa wartość netto stawka wartość wartość brutto

lp nazwa artykułu j.m ilość cena jednostkowa wartość netto stawka wartość wartość brutto DPS.ZP-271-3-5/14 załącznik nr 1 (pakiet C )... Produkty spożywcze różne (miejscowośc, data) (pieczęć firmowa oferenta) FORMULARZ CENOWY lp nazwa artykułu j.m ilość cena jednostkowa wartość netto stawka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Prudnik, dnia 30.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Prudnik, dnia 30.11.2015 Prudnik, dnia 30.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku zaprasza do składania ofert na: Dostawę artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców, warzyw, nabiału, mrożonek

Bardziej szczegółowo

Dieta bezglutenowa Słodycze

Dieta bezglutenowa Słodycze Dieta bezglutenowa Słodycze Gluten mieszaninabiałekroślinnych,gluteniny(jednej z glutelin)igliadyny, występująca w ziarnach niektórych zbóż, np. pszenicy, żyta i jęczmienia Produkty bezglutenowe Ryż Kukurydza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Formularz oferty. Część I Artykuły spożywcze przetworzone. Cena jedn. netto. Cena jedn. brutto. Podatek Vat w % Wartość brutto

Załącznik nr 3 Formularz oferty. Część I Artykuły spożywcze przetworzone. Cena jedn. netto. Cena jedn. brutto. Podatek Vat w % Wartość brutto Załącznik nr 3 Formularz oferty Część I Artykuły spożywcze przetworzone 1 Wafle bez cukru 110g Wawel * 40 szt 2 Chrzan w słoikach 180g 40 szt 3 Ciastka maślane Solidarność 125g* 50 szt 4 Cukier 500 kg

Bardziej szczegółowo

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki Indeks Glikemiczny jest to pomiar mówiący o tym, jak szybko rośnie poziom cukru we krwi po posiłku. Najlepiej czujemy się wtedy, gdy poziom cukru we krwi rośnie powoli. Cukier we krwi to paliwo dla Twojego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ŻYWIENIOWY DLA PACJENTÓW ULOTKI DIETETYCZNE

PORADNIK ŻYWIENIOWY DLA PACJENTÓW ULOTKI DIETETYCZNE Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba PORADNIK ŻYWIENIOWY DLA PACJENTÓW ULOTKI DIETETYCZNE Projekt Edukacji Pacjentów realizowany w ramach systemu jakości Akredytacja

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 90/2012 Radom, dnia 2012.10.02

Centralny nr postępowania: 90/2012 Radom, dnia 2012.10.02 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE

FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE Lp. Przedmiot zamówienia opis WARZYWA I OWOCE Jednostkowa VAT 1 2 3 4 5 6 7 8 1. banan kg 580 2. buraki kg 500 3. cebula kg 60 4. czosnek kg 10 5. Fasola biała drobna kg

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WESELNE W Cenie 195 zł od osoby

PRZYJĘCIE WESELNE W Cenie 195 zł od osoby PRZYJĘCIE WESELNE W Cenie 195 zł od osoby Przystawki Pasztety naszego wyrobu, żurawina, wiórki świeżego chrzanu Rolada z młodego drobiu, szpinak, płatki migdałów Bukiet sałat, ser dojrzewający, jajko,

Bardziej szczegółowo

Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym

Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym Jaja 0 Fasolka pnąca 15 Kawa, herbata 0 Fasolka szparagowa 15 Majonez (jaja, olej, musztarda) 0 Grzyby 15 Owoce morza 0 Imbir 15 Ryby 0 Kalafior 15 Sery

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Produkty zalecane - dozwolone Produkty przeciwwskazane Zalecenia

Produkty zalecane - dozwolone Produkty przeciwwskazane Zalecenia NADMIERNE BMI Produkty zalecane - dozwolone duża ilość warzyw owoce w niewielkiej ilości woda mineralna niegazowana chude mięso odłuszczone lub niskotłuszczowe produkty mleczne pieczywo pełnoziarniste

Bardziej szczegółowo