373. Państwowej Inspekcji Handlowej.ustalą, w jakich wypadkach. obowiązujących receptur i norm Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "373. Państwowej Inspekcji Handlowej.ustalą, w jakich wypadkach. obowiązujących receptur i norm.. 10. Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia."

Transkrypt

1 Monitor Poski Nr Poz. : ZARZĄDZENE MNSTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO z dnia 0 pażdzie-rni'ka 199' r. w spr.a~te zakresu wykonywania przezorgaoy Państwowej nspekcji Handowej kootro jakmd artyładów oru orzekania o łeh zniszczeniu uboddanłu do przerobu. Na. podstawie art. usl ustawy z dnia utego 198 r. o Państwowej nspekcji Handowej (Dz. U. z 199 r. Nr poz. ()) żarządza się; co następuje: 1. Organy Państwowej nspekcji Handowej zwane daej organami inspekcji dokonują. ba-dania jak ośc i artykułów przeznączonych na. zaopatrzenie rynku wewnętrznego znajdujących się w jednostkach organizacyjnych produkających te artykuły oraz artykułów ' znajdujących się w jednostkach organizacyjnych obrotu towarowego i przemysłu gastronomicznego.. Badanie jakości artykułów wymienionycb. w 1 ma. na ceu ustaenie ich zgodności z obowiązującymi normami ub recepturami a gdy. da tych artykułów nie zostały p'staone normy ub receptury ustaenie ich zgodności z innymi wymogami ustaonymi przez właściwe organy oraz ich przydatności do użytku zgodnie z przeznaczeniem.. 1. Organy inspekcji ~ykonują badania jakości artykułów przez: 1) inspektorów i aboratoria kontrono-anaityczne ) rzeczoznawców i kasyfikatorów branżowych.. W 'razie. potrzeby przy ocenie jak ości artykułów organy 'inspekcji mogą korzystać z opinii rzeczoznawców powoływanych przez branżowe ' komisje rzeczoznawców do spraw jakości ' artykułów Jeżei.; wyniku badania jakości artyrułów żywnościowych zostanie ustaone iż okreśony artykuł jest zepsuty ub z innych wzgę~ów nie nadaje się do spoż. ycia orga'n inspekcji przekazuje wy:niki badań i inne posiadane materiały w danej sprawie właściwemu organowi Państwowej nspękcji Sanitamej do podjęcia odpowiedniej decyzji.. W razie gdy artykuł.. żywnościowy zepsuty ub z innych wzgędów nie nadający się do spożycia może być wykorzystany na cee paszowe organ inspekcji występuje do właściwego o'rganu kontroi jakości pasz ' z wnioskiem o wydan'ie w ' ej sprawie orzeczenia ' a jednoc z eśnie zawiadamia o tym właściwy organ Państwowej nspekcji Sanitarnej.. Przekazanie sprawy ' d o organu sanitarnego ub kontroi jakości pasz następuje po uprzecnimzabezpieczeniu zakwestionowanego towaru W razie stwierdzenia w wyniku badania jakości że artykuł plzemysłowy jest uszkodzony zepsuty ub przeterminowany abo nie nadaje 'się do użytku zgodnie z przeznaczenem orgiłn inspekcji ' wydaje orzeczenie o oddaniu do przerobu bądż dokonaniu odpowiednich poprawek tego art y-. kuu w ceu doprowadzeni.ago do jakości przewidzianej obowiązującymi przepisami.oraz do sta.nu wynikającego z pn.eznaczenia użytkowego tego artykuu. Oddanie do przerobu. ub dokonanie poprawek można orzec jeżei to jest technicl: nie moż iwe i ze wzgędów gospodarczych. pożądane.. Jeżei zakwestionowany artykuł nie może być pn:erobiony ub poprawiony a przy tym stanie w jakim si~ znajduje nie przedstawia żadnej wartości gospodarcze:j 01- gan inspekcji wydaje otzeczenie o jego zniszczeniu.. 1. Jeżei w wyniku badań jakościowych zostan.ie ustaone iż artykuł nadaje ' się do użytku ae przedstawa mniejs.zą wartość. niż dekarowana organ inspekcji; P<i do~ konaniu odpowiedniego zabezpieczenia tego i1rtykułu wy~ stępuje z wnioskiem o przesortowanie ub prze'kasyfikowanie go a'ibo obniżenie jego ceny.. Jeśi przesortowanie przekasyfikowanie ub obniżeni? ceny dotyczy atwo psujących się artykułów żywnościowych: organ inspekcji wydaje w razie konieczności anądzenie do niezwoczneg.q wykonania Centrany Urząd Jako ści i Miar i Główny nspektorat Państwowej nspekcji Handowej.ustaą w jakich wypadkach Qdpsy orzeczeń zarządzeń i wniosków w sprawach jakości artykuew crgany inspekcji przesyłają do wiadomościorganom jakości i miar.. 8. W zakresie badania jakości artykułów wymienionych w 1 ojganyinspekcji przeprowadzają także inspekcję uspołecznionych i prywatnych: 1) pr ze dsiębiorstw handowych ---.: w zakresie prawidłowo. ści odbioru jakościowego towarów ) zakładów przemysłu.gastronomicznego garmażer y jnego i piekarniczego - w zakresie stosowania w produkcji obowiązujących receptur i norm.. 9. Traci moc zarządzenie Ministra Handu Wewnę tr nego z dnia 1 'marca 199 r. w sprawie zakresu wykonywania przez Państwową nspekcję Handową kontroi jakoś ci towarów powoływania rzeczoznawców oraz orzekania o znisiczeniu ub oddaniudą przerobu artykułów stanow iących przedmiot obrotu towarowego (Monitor Poski Nr 0 poz. 97). 10. Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. ' Minister Handu Wewnętr~nego: E. Sznacer 79 ZARZĄDZENE MNSTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO z dnia pażdziernika 199 r. w sprawie norm ubytków naturanych niek.tórych artykułów w obrocie towarowym. - Na podstawie grt. ust. dekretu z 'dnia 9 pażdzierni- i zaopatrzenia (Dz. U. z 19 'r. Nr 44.' poz. 01 i z 19 r. ka 1~1 f. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego Nr 4 poz. 44) oraz 1. ust. i 4 ust. i za.rzqdze-.-

2 Monitor Poski Nr 49 ' _-: '80 nia 'nr 10 Prezesa Rady Ministr9w z dnia 0 pażdzierniką 19 r. wspr8wie norm ubytków naturanych (Monitor Poski' Nr 89poz. 40) za~ządza się co następuje: Zarządzenie dotyczy norm ubytków naturanych w uspołecznionych przedsiębiorstwach obrotu 'towarowego podczas przechowywa:nia w: 1) magazynach hurtowych ) jednostkach skupu ) magizynach pomocniczych jednostek handu detaicznego 4) magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych ) magazynach' rozdzieczych detau i zakładów gistronomicznych.oraz innych przedsiębiorstw ) trins'porcie drogowym (simochody ziprzęgi).. Zarząd z enie ma również zastoso:wanie do skepów handu detaicznego da których nie zostały ustaone imity na pokrycie riiedoborów Ustaa się normy ubytków naturanych okreśone w tabeachnr ' 1-:- stanowiących załącznik do 'ninie} szego zarządzenia da a~tykułow ' wymieni ~>nych w tych ta~ beach.. Ustaone normy ubytków naturanych obowiązują w przedsh~ biorstwach wymienionych w 1. b) przez porę 'etnią 0 września e) przez ' porę jesienną do dnia tgrudnia okres' od 'dnia 1 ~ UpC8 dodni:' okres od dnia 1 piiżdziernik:' d) przez porę żimowq ~ ' okres od dnia 1 stycznia do dnia 1 marca.. Tracą ' moc zarządzenia Ministra Handu Wewnętrzne.go : )z dnia istopada 19 r. -w sprawie ustaenia pormy maksymane o ubytku naturanego owoców cytrusowych w obrocie detaicznym w okresie etnim (Monitor Poski Nr 10 poz. 1) ) z dnia 1 sierpnia 197.r. w. sprawie usaenianorm ' ubytku naturanego owoców cytrusowych W obrocie hurtowym w okresie etnim oraz przy składowanii w chłodniach (Monitor Poski Nr 1 poz. 44) ) z dnia 14 stycznia 190 r. w śhawie tymczasowych jednoitych norm ubytką naturanego ' meka 'r jego prżetworów w handu uspołec znionym (Dz. Uu. MHW.Nr 1 : poz. fi) 4) z dnia 11 marca 190 r. iv' sprawie tymczasowych jedno- ;. 'itych norm ubytku naturanego ' warzyw owoców grzy- ; bpwor-az ich przetworów w handu uspołecznionym 0 (Dz. Urz. 'MHW Nr' 1 poz. 8) ' '. ~orm uby\ków naturanych wymienionych w ust. 1 nie słosujesię do towarów: 1) przyjmowanych i wyda~anych (sprzedawanych) na sztukipęczki itp. ub w jednostkowych opakowaniach fa bryczńych - ) przyjmowanych j' wydawanych (sprzedawanyc) według dekarowanej przez producenta wagi jednostkowej ) których obrót w danej jednostce dokonywany jęst W postad tranzytu bez fizycznej dostawy i sprzedaży.. 1. Niedobory towarów da których nie zostały ustaone normy ubytków naturanych' oraz niedobory przekraczające ' te normy- stanowią niedobory nadzwyczajne; roziczan'e według zasad okreśonych odrębnymi przepisami. '. Niedozwoone jest odpisywanie ubytków naturanych:.1) z góry a także bez uprzedniego komisyjp.ego protoko arnego ich stwierdzenia w sposób przewidzi~my w obowiązujących w tym przedmiocie przepisach ) w wysokości ' przekraczającej ubytki rzeczywiście stwierdzo:ne:' 4: Jeżei ustaone w ' ust. t normy ubytków naturanych przewidują oddzie'ne 'normy da poszczegónych pór roku rozu'mie się : ' ) jeżei norma przewiduje tyko porę etnią i porę zimową: a) przez porę etnią - okres od dnia' 1 kwietnia do dnia 1pażdziernika ; h).prżez porę zimową okres od dnia 1 istopada do dnia 1 marca; ) jeże~. ~ormaprzewiduje cztery pory ~oku': a)prżęt porę wiosenną ' -okres od dnia 1 kwietnia do ~Jia0 czeiwca ). nr 9 z dnia czerwca 190 r. w s'prawie ' tymćżasowych jednoitychnórm ubytku naturane'go.zboża i je- goprzetworó'w ---.:. w części dotyc iącejnorm ubytków natmanych przetworów zbożowy c h w obrocie.detaicz- : nym i hurtowym oraz w transporcie zmienione zarżą- ' dzeniem nr 148 Ministra Handu Wewnętrznego z dnia 7 ipca 191 L. ) nr z dnia stycznia 191r. w sprawie tymczasowych jednoitych norm ubytku naturanego artykułów spożyw- czych w handu uspołeczriionym 7) nr 4 z dnia utego 19 '. W sprawie tymczasowych jednoitych norm ubytku naturanego mięsa oraz przetworów mięsnych w uspołecznionym obrocie detaicznym '(Dz. Urz. MHW Nr 4 poz. 7) 8) nr 17 z dnia 9 grudnia 190 L W sprawie tymczasowych jednoitych norm tibybkti naturanego mięsa oraz przetworów mięsnych w obrocie uspołecznionym. 9) nr z dnia grudnia 19 r. w sprawie ustaenia tymczasowych maksymanych norm ubytku naturanego da niektórych artykułów spożywcz y ch (Dz. Urz. MHW z 194 r. Nr 1 poz ) 10) nr 41 z dnia 8 istopada 194 r. w sprawie tymczasowych' maksymanych norni ubytków naturanych da artykułów pranż ' chemii gosp?darczej chemiczno-far»iar-. skiej materiajów budowanych paiw stałych oraz na WOzÓ\V sztucznych w obrocie detaicznym (Dz. Un. MHW Nr poz. ). '. Za r ządzenie wchodzi w życie po ' upływie jednego od daty ogłoszenia. miesiąca Minister Handu Wewnętrznego: E. S~Jaide

3 ._-_ Poz. 19..'?:~:.; : Z a łąpoik do z arządzenia Ministra HanCu Wew nęt r znego z dnia października 199 f ; J poz. 79). ~t ; : Tabea nr 1 norm' ubytku naturanego różn yc h ' artykułów spoży c; zych podczas przechowywania w magazynach pomocniczych przedsięb i or stw ' handu detaicznego oraz w magazynach podręczn ych zakładów gastronomicznych i stołówek ' (':' % od obrotu). 1 M ~ g az.ynypomocnicz e M a\ja zy nypodr ę czne z a kładów Lp.. Nązw 'a a rtyku łu p r z eds i ębiorstw handu detaiczne!t0 gastronomicznych i st o ł ówek ~ f '-: ' - ' -~ ' ato! 7.ima ' ato ' 'zima o Cukier kryszta' i kostk' ' 0.0- Z Cukier puder :Só Qo ' M ą k a i kaue ' '- - Mdka'rQn ' O~0 M ączka ziemniaczana D i ' QÓ ' 1 Syrop ziemniaczany Kakao na w a gę Łom czekoadowy Cukierki nadziewane zawi jane QÓS Cukierki nadziewane nie 7.wijane rysy Marmoada > 14 Miód naturany 1 sztuczny na wagę w beczkac i Czekoadki prainki pomadki Q ) ' 1 Cukierki twarde zawi jane Cukierki twarde nie zawijane J 8 Herbatniki 0.1 ~ : 19 Pierii\i.i 0.1 \ Waf e such e ' 1 Wyroby wafowe Keksy )J. Torty i biszkopty. O? 0.10 ' Sucharki cukiernicze 0.. Suchary; QQ~ 0.0. Cha ł wa. - 7 Skórka pomarańcz ow a owoce w cukrze i } i orzechy w cukrze. - 8 Słodycz e wschodnie' mi ę kk ie Sódycze wschodnie twarde QQB Margaryna i ceres 01 ' ' 1 O ej ~ '..-' ' Drożdże prasowane 0.0 ' 0;0 ' 0;0 ' Musztarda na wag ę Zupy w proszku ' Przyprawy do zup w p łyn ie. ~ 0.10 Z ea tyn~ ~ a wagę O 1<i 0;1'0 Ot 7 K aw ~ na turana pałona ~ Surogaty ka'wy ' ' 00.4 ' H~r b ~ta ' łu z em. ' ' ' MŚ ' 40 Pieprz' ' 0.0. PQS 41 Goroziki Cynamón QQ 00. ;..-:. : - 4 Papryk'a sucha _ ' Ziee angieskie Liś ci e 'aurówt!' ' Q;Ó ' ' 4 Ga łk a mu sz kat o łowa ;:ios 47 mbir.. : ~. ; ':.-. '

4 o Monitor Poski Nr 4g - ~ ' - P~. 19' Lp. 'Magazyny' pomocnicze ' Magazyny podręczne zakapów ' o.0.~ przedsiębiorstw handu detaicznego gastronomicznych storówek Nazwa artykułu ' 1 - ato zima ato 8 Migda.Y łuskane ' 9 Migdały nie łuskane Pestki słonecznikowe Pestki dyni - - C~arnuszka kminek koper koender 01'0 - - Figi - - Rodzynki 00( 00( zima podatkowe postanowienia: 1. Normy wymienione: pod p.\.( w rubryce maj zastosowanie w pozostaej cuści roku w magazynach podręczny ch zakładów gastronomicznych i ' stoówekposiadają c ych odówki ub urządzenia chł odnicze prze? cały rok. '. Przez. magaźyny pomocnicze przedsiębiorstw handu detaicznego rozumie się maga:zyny oddzienie roziczane przez księgowość ' c... priedsiębiorstwa ' służące doprzechowywaniaartykułó-w spożywczych ' pnewacionych na zopatrzeniewjeu skepów bądż dziłów :(stoisk).jak ' np magazyny pawionów handowych do mów handowych. Dęikatesy Hp; '. ' ' '. Przez magazyny - podręczne zakad~wgastronomicz.nyth 1' i!ołówekrozumie ' się magazyny oddzienie roziczane przez księgowość > >riedsiębio J; stwi ' służące do przechowywania \rtykułów. spciży 'wczych przeznaczonych d'o bieżące j produkcji ' (.spfzedaży).. 'Normy ubyku nakranego ustaone 's\ ' w stosunku 'procentowymdo iości ' rozchodowanego towaru bez w zg ędu na okres prlecho\vywania. ' Lp. Tabea nr norm ubytku naturanego podczas przecbow'ywaniawmagazynach obrotu towarowego przetworów meczarskich.:. :~:. } 1 0 '. <' (w t/. od iościprzechowywanego' artykułu w okreśonym czasie). ; ' Nazwa artykułu - Dni piźechol1j~8na 'do: Za kom nastęjm 10 m~siąc ' doo daje się ' ' i ' Sery tmarre duże 'o wadze poiij)jżejs kj: -~. a) parafinowane - Q b) nie 'parifinów~ne ;0 Sery tuiarde nałe o Widze poniżej ' kg: ---' ''. ) parafinowane - 0 OAO < b) nie parafinowane Sery miękkie 'smażone topione oraz nne' nie wymie ni one pod p. i (iie paczk'o\!ftne fabrycznie ' w jed ' noski detaiczne) Serwrogowe krajankakink ' 1; Bryndza uzem ~ ' Masło (w becikach bokach osełkach) nie paczkowane ' fabryc7.nie w ')ednoski detaiczne Maso topione w bokach - ' ~O4 '.> ' Dodat~owe postanowienia: 1. Normy ' okreśone w tabei ~to$uje się w magazynach pomocniczych przedsii;biorstw handu detaicznego wma'qazynach pod _ ręcznych zakładów ' 'gastr'onomipnych piekarskich ciastkarskich stołówek. w magazynach hurt)' oraw ma gazynach han!o- wych przemysłu meczarskij!go; ' '. Wymienione w tabei artykuły. po\~jnny być przechowywane w n as ępują c ych warunkach i okreśonym czasie: ) sery twarde - w czasie nie dłuzszym niż 1.( dni w temperat urze nie wyższ e j niż + OoC ) sery miękkie ; jak rekpo romadur imburski itp'. :: w czasie nie dłuższym niż dni w temperaturze niewy ż's i ej n i ż + 10 C. ) sery tópibne-.wczasie nie dłuższym niż 0 dni od daty produkcji w temperaturze stałej od SOC do 0 <:: 4) sery twarogo. e. jak kinki. krajanka - w czasie nie dłuższyn n i ż 48 godzin od daty ' produkcji w tempera turze ' od 1 C do +10 o C. ''. ' ) bryndza - w czasie nie ' dłuższym niż 0 dni w tempera turze od OOC do + 10 C ' ) masło w magazynach P9mocniczych detau; gas ~ ronomii pekan ci a stkarń stołówek - w czasie ni'e dłu ż s zym niż dni od dnia dostarczenia dci magazynu w temper'awrze 'nie wyżs z ej niż + 10 C; Jeżei masło będzie dostarczone w stanie ' ia moionym - dni. ; '. w razie konieciności przechowywania wymienionych artykułów w okresie dłużs zym niż podano podp' 1- n a e ży sto 'so~vać temperaturę 1 innę warunki przechowywania zgodnie z 'postanowieniami Poskiej Normy PN 7/A 0700 Towary żywn o ś c i o we. Warunki kimatyczne. ' '. Artykuły przechowywane w okresie 1 w warunkach podanych pod p. 1- nie powinny być przenoszone do warunków wymienionych w ust..

5 ':1:' :-.' ':;. 't '...'1 -._ -. T a b e a nr».~rmu>j~~ó~ ~ ~atufąnyc~ :!yb: t P!z«:tworów rybnych w. ~ep'a~h (w 0/O od ~broiu).. Poz. 79 Lp.. Nazwa artykułu <:;. Ryby św i eże i mrożone: ' a). ske p branż~wy!:.' b skep wieobranżowy Ryby wędzone Marynaty Sedzies~oDe nne' ryby soone! ' ''. ; ao 1po 1.0 ;. 00 ~ ~ Norma ~ ; ' J ubytku zima Q80 ''. 1 ~ 0 ~80 00 :~ Dodatkowe postaoweaa: ' '.'.'.:. 'Nor}py ' ~by tj(o;rna fiit a!y c ppdd'it:e: pod ij).? 4.i Sma ict' 'zastosowanie zarów'no.y '. '_o ~ '.'! ' \. obranżówvch. '. '. ': '.'... '. skepach ' branżwych ' jak r o.' wneź.. wie-.. J?a! pro~zczenia w.viczani ~. ąbv:t~o \V naturabiych mogą ' być ~ ~ natńr'anvcti - ustaanew so-'unktt ' d(j t udziału' poszcżęgóny (: h stp~owan~ da' poszci egónych: skepów ' grupowenor~y grup 'artykułów 'W obroc:j~ ' skepu.. ubytków - c -.'- ~ -.. ~ '. ;. '; i'~ ~....-: norm ubytka.auranego męsa przetworów mięsnych pod czas przechowywana ;. \vma9azy~aćh rozdzłeczych ch1odi'icb. (W ;./. pd. iośfj. p(~echowywanego towaru w okreśonym czasie).. :. ~ ~.' :'~ \.'.:: '. i...p NazW. attyku.ha. ł'. Mięso wołowe Cieęce baranie końskie: a) wałidzone h) cho<bono c) mrołode ' Mięso wieptzqłdft ar wyatudzone h).chłodzone c). mrotone '.~ ;;. '<' Wątrobapłuca wymiona toądki wołowe (faki) mózg: a) wystudzone.. 1» chłodzone.. M\gt;YDyrozt!ziecze u c~~ Magazyny rozdziecze w c iągu z~y órazcłodne w ~iągu ' 'ata. całego rok~ okres dni Z ' ~. Z Z '.' Z Z.. hte~ w% ~4 17 ' ' < ' 0;0.'c ; '.00' J..} : 1.00 Z 140.> 110 Z.' 070 fi :' ' j.:i 090 Z ' } 'Ó;0 ' ' 04 0 ) Q;9.0 ) ' ) 10 }

6 -tfonitor Poski Nr ~~ :-:~.; '= ==:~ -_.:. p.:. o:.:z;.:.;._;.;;:::;::.19 Lp. Nazwa artykułu / Magazyny rozdziecze w ciągu ata 7 ~!--o-k-r-;::_;-- d- n_i_ -~b~~- -~O/; 'Magazyny rozdziecze w ciągu zimy oraz chłodnie w _c;:tą~u. -c'~ęgo roku.'.' okres dni ubytek w o/e ' Serca nerki ozory by ' wołowe głowy. wieprzowe łebki cieęce baranie oraz nogi: a) wystudzone 1 0 ;00 b) chłodzone 0 ' 070 a Koki DrÓb domowy. mroony - 7 Kiełbas trwae KiełbasJ półtrmae g. Kiełbas nietrwałe (~mieie) 110 O' Kiszki sacesonj road!j' 0 ł Wc:din trwałe z kawałka _0 0 1 Wc;:din półtrwałe ' J; ' kawałka ł 0 i0. 1. Wc:d1in nierwałe z i. kawałka 40 0 '00 14 njszcze: Świeże ' 040 ' ; -J Tłuszcze soohe. (Wysołóie).' 0;0.. ' 1 Tj<!szcże topione < ' 0 o 10 :;. 1' '.:1 ; :i.. ł : '. ' ' ~. '.' -- /.'. 0 ~ ts. 7.~ '; ó'. ' '. )' ~ - ;..:.~?O O4Q 00 -'. 0 '0 '0. ~ '080 '090 10' ; 0;40 j 0 0'0.:: 0 40.' 0;0 ł~80 0:.0 0;0 ;0-07 OłO :. DOdatkowe postanowiedia: ~ '..;~ :' 'i: ); ' \. ~. 1. Przez maga.zyiy 'rozdzieje.ze rozumie s.ię magazyny przed~iębiorstw handu detaiczneqo zakładów gastronomicznych. ub nnych przedsiębiorstw ' odd'ijenie 'Toziqane. prze7. ksęgowo_ść przedsiębiorstwa ~łużą ~edo przechowywania towarów przeznaczonych na zaopatrzęnie wieipunktów sphedaży zakładów ib inn ych iednostek.. Jeżei magazyn ymj ':jed 'nocześn i e charakterekspedycyjiy normy powyzsze zwiększa ' się ó '/0 na ro zwagę.. jeżei magazyn 'ma ' cłarakter tyko ' ekspedycyjnynaeży stosowde ~ko OU /. normy ubytku na rozwagę.. ~!.

7 M'Onitor Poski Nr Poz. 79 T a b e a' nr ' iom ubytku naturanego owoców warzyw grzybów oraz ich przetworów- podczas przechowywania : ' magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek. ~.. L~'j. a_zw~a :~r_ty_k_u_ł_u N_. (w % od obrotu). ' W ' magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stoówek jesień zima wiosna ato 4. '. ~. ' :' ;. ~.' ' Jabłka grusz)d A. OWOCE Czereśnie Wiśnie moreebrzoskwinie śiwki. ~ru;kawki mainy poziomkiogrodo.ve eśne Poqeczki agrest ~oiów:!ti brusznc.~ żu!awi'f)'.i inne.' jagody dzikiego stanu. Winogrona importowane Orzechy: askowe. włoskie frajowe. Gr ~yby. świeże Ó CH) > ÓO QiO. ~ \ :. B. WARZYWA ZEMNAK ' ; ' ' g Kapusta: późna: biała czerwona włoska brukseka :kaarepa. wczesna: biała czerwona wioska. Warzywa bez n~ci '(bu'raki ćwikło~emarchew;' rzepa rzodki~w brukiew 'petrusz-. ka seery chrzan) Sałata szpinak 'koper cykoria S<iłatkow~ ; szczaw; natki warzyw szczypiorek.ma- jeranek świeży rabarbar' Cebua zaschnięta czosmik Pory Ogórki Mode warzywa (buraxi marchew kaarepa;' pietruszka cebua - na wagę) Rzodkłewk. a ' na wagę Pomidory pieprz turecki (papryka) ' oberiy-. na (gruszk~ miłosna bakłazany) ' Arbu~y (kawo.ny'). me~iir: dynie dynies:r.paragowe (kabaczki). Ziemqia'ki:. wczesne późne. e j ; '.. ~.'.. C. GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCOW. WARZYWGRZyjOW ' ' ; Q~O ~ o; ł~oc ~. ' 180 '.r' '~ : ~ q t t.~ ;: 'ih ' qc - 0. : '. ~ t 'o.woce suszone. Wa rzywauszone.. Warżywa'oone 'i kwau.one. Grzyby suszone.' ' '. Grtyby.oidni ~i~arynowane Pastapómidorowa. 7 -' Owoce warzywamro:ione 11 Sok pomidorowy QH> ; ':. 0.0 O:O~ ' :O~ 0. Gi : ;. ;. ~.. ; o.. '.. -

8 4.onitqx:?osk.i Nr 49 8f.i. ~ 'T a bej a nr n~~m ubytku' naturałne~o ' przełwo~ ' ~OfoW~ 01Voc«rw. f ' 1Vanyw w 'obr'~e ' h~rt.~ym. f ' Wskupe :LP-- ł _' _'.-:- ---N_a_zw_a ;ttykułu 1 (w % odóbotu)~.::' Hurt \. ' : Skup ' :.:.::--'-~'-: --::-.;'-- ;:.. PR'ZETWORY'BOZOWE 4'. ~. : ;~. r '.~' ~ '. Ryż jesień DDii wiosna ał!) zima ato ' 0;10;. ':. OWO E. 4 _. :... ~ i.~ :' :f o 11 1 ' C ią resnie; wiśnie śiwki brżoskwinie moree' 'Si~kł ~ęgier*\ ' d~~ei\ : Winogrona porzeczk' igrest_ i jagody dzikiegqsta-nu' :ru ;śk~~ki ' je~yny mai:y' pozio~ti czarhr. :.' bt;ż;. i...' _ ~: '. :!.~.. # ': Winogrona -impor(qwane Owoce' {:ytrusowe Orzechy askowe woskiekrajowe Orzechy 'wosiie mporfowai!e : B~fó~ki bruzńice żu'rawiny ' ' Gr{is~i '! ' '!Jabkakonsumpeyjne ; Jabłka przemysłowe (spady). c ~ '! r::.. '. j- 'w okresiesezoni O miesiące X-X O X- -V Vi-:-X 'c jeseń ' zima 'Wiosia ' : cały rok w oqesi~sezonu ; afo : :c' ~ieó '; <1to esień zima. '. ao jesień 00-1:'00; 1;.10: ; : ~.:~ '' 1;{) j'o 090 W 1;4 ' ;00 0; '080 ' ~0 ' t MO 10!. '-. i ~ ':. '; ' 1;0 ' q80..> ' ~ O:sa : '.~ '. ; ' 1~ ~ 00 1;0 <.. ~.'... ~ ~. WARZYWA ZEMNAK. ; ~..(. ( ] ' g a Kapusta Pomidory Dyn.s Ogórki Arbuzy Jkawony) Cykoria sałatkowa c Pory Szpa ~agj rabarbar Buraki marchew seery pietruszka Chrzan Groch fasoa. i. bób zieony w strąkach Cebua' nie zachnięta z ' obc iętym szczypiorem Cebua i czosnek zaschnięte Ziemniakj' wcwne późne' : w magazynach w s'zopach ' '. ato ' ~teń '.umi wiora ~jjły: rók jesień zima ciy rok ato jesień ' uma wiosna jesień ' zima wiosna ~iły rok i W okresie sezonu;.; qłły rok w okresje sezpn~ mies i ące JX-:xn -V X-X -V ' OQ 00 94Ó UO' ' ~oo ' hoo ' ' 1;0 ' D ą Q0 '' 0 ~--~ ~------~ ~ ~~----~ o~ 10 ą OÓ 00 ' ' 070

9 o. Monitor ~ Poski Nr Poz t:. \ :~ e Nazwa -artykułu. V. MłOD GRŻYBY ' ORAZ PRZETWORY Z OWOCOw WARZYW GRZYBOW. :1?kres pr~echowywani!:.. 4 Miód naura~y cały rok ]{apusta i ogórki. kwaszone w 'beczkach - Grzyby soone marynowane. - Marmoada powid/i! konfitury - -. Owoce: suszone' 00 Grzyby susżone... - Dodatkowe postanowienia:. Normy ubytku naturanego. da skupu stosuje się w miejscach t pomieszczeniach w których dokonuje się skupu warzyw owoców 7.iemniaków. oraz innych artykułów bezpośrednio od producentów:.. Normy hyku nautał-nego da. sj(upu dotyczą ' krótkotrwałego przecowywania towiru od chwii jego odbior.ł 04 producenta do momentu wysy/kiz punktu. skupu i s~osu.iesię niezaeżnie od okresów przee:howywania. Normy te ustaone ' są : W p~ocencie od iośc i towa r ) 'Ozchodowaneqo..'... '.' Jeżei w punkcie skupu częs.ć masy towar owej zak.wa!ifikowana została do. dłuższego przechowywania do tych towarów stosuje '. się ':. np'my 'ubytku' nci iuran~o prz wid1.iane da pr'zechowywania' rezerw. 4. Jeżei punkt skupu pełni jednocześłie funkcję zwiążaną z obrotem hurtowy1): nie. moźna stosować do całości ub 'cz-ęści towa rów ' pochodzących hezpośrednio ze skupu. równocze.imie.normy ubyhcu naturanego da sku.pu j normy ubytku.naturanego da obrotu hurtoweqo;' ecz.t.yko jedną z. nii:hprzyczyrn dopij szcza.sięstosowanie normy Wyższej. -.:. ' '... Normy ubytku naturanego ' w obrocie hurtowym ustaone są. ieza-eżnie : od.okre~u p-zechowywania towarów a dopuszczany ubytek obicza się od obrotu danym artykułem. / Hurt Skup ; 14>~ Nazu:a artykułu ~ ---' c: A OWOCE J\bka; gruszki. Orzech!!: nie dosuszone suche B WARZYWA Buraki ~ brukiew rzodkmwki kaarepa chuan Marchew pietruszko i seer < 'rz ~ Ja Kapusi 4 Cebua; ar łiucui b) nie'uosuszona ' Czosnek ) ZiemniaKi pó:tne 7.PorJ T a b e a nr 7 normubrtku.naturanego OWOCÓW' warzywprzeworów W.długotrwałym przechowywaniu (rezerwy) w magazynach kopcach. (w t/e ~d : iości przechowyw<1nego towaru w :poszczegónych miesiącach). Ópakowanie. _8_. ~~ ~M~. _i~e_' ~c~e ~ ~ ~~~ ~~ ' O_d.z_B_j_m_ag_a_z/_ n _ u X ~_.' ' ~ X -' --J 11 ~ \ i '. 1~\~\ V. 1 VU ' V'. ' ł ' OB 1 ' Hi. bez wzgętiu na rodzej opakówano ; przechowania chłodnia. magaz/n ' magozjn piwnice sk ładu kopce dou Pi.mnice skłdu _ } kopce ' piwuice skład!! kopce przechowonio ch/ouaia.!hechoja.ia przechou:oni kopce piwnice i pomieszczenia nie przjsosowane do skła dowania piwnice i pomieszczenia c11odzo- ne przjstos()\!ane do składowania dołu piwnice ; ' ~ i i 00 07~ '! ' '~ -'j. _ 1_.10 : ' 180 i : ~:!~ ~:~~ == ! ;00 ' 080 i ~O ~ i t 090! ~0! 0!0!: O; J i.. 0;0 i : i 00 '! ' :W i ; Ot: -! 1 ::::.::: ~0 1 = _ : 0 ' - 0 : -! ' ' -! 0.. : 0 i' i \ \ \ \ i ~ ~ = = 0: 0: -.:.

10 . Monitor.- Poski. Nr. ~9 -. '. r-----~--~~ ~--~~--~~--~~~----~----~ ~ ~----~ ~.-~' ~~~ : Rodiaj '; 0'0' ' '. ~ M i s i ą c e '.'. Lp. _Naz_w_a_a~~_k_Uł_U_.- _O_pd_k_O_ w_a_ru_e m--. ~_ga_z_y_n_u_ ~!~. ' ~~J~r_ _1_1 1 ur ' 1 V j' V J-V._.:!._Y 1vti : 4. ' )1 ' C MiÓD GRZYBY oraz PRZETWORY Z OWOCÓW WARZYW igrzybów \:apusta. kwaszona. beczki szopy 'i piwnice Ogórki kwaszone '.' magazyny i piwnice - 0;00: ::: ::: 1 <. ~O ; ~0 : ~' Powidła i dżemy : Darmo~ ada sknvnki ' magazyny i piwnice 0; ' 0;10. r ':' 4 Gr~ybysoone i marynowane bez wzgędu magazyny składy.1 '. na ' rodzaj i piwnice ' ' ' 0;' opakowania 7 Pomidory soone kwa' szone. Sitsz owocoq grzyoo- WJJ Miód worki bez wzg:du ni roduj. opakoujłdia D OWOCE CYTRUS()WE w chłodniacb a) za okres mcstąca-.: 09Ok b) zamtdg. dzień składowanłapowyuj młesca - % ' ' 080 OU.. 9;0.. ;! ' 0'10' ;> ' ' ::: ::::'1 ~0 ~0 ;.~ '.-! 0~ 90 i.''/' (}0 10 : o-h>'j o;io '. 1 '. Dodatkowe postadoweni~ '--.Priei r~żeiwvto%umiesi~przechowywan1e towarów nie przeznacz~ycbdo ' bieżącej- sprzedaży np~ przecłiowywanie'watzyw owocw;. ziertmiaków na zapasy zimowo-wiosenne:. Pódstawądo obiczenia Jbytfu.naturanego w czasie przechowywa.nia rezerw stanowi iość przechowywanego towaru OTU ' okre jego prt.echowywańa... rabea nr 8 norm ~bytku naturanego we objętych nnymi tabeami podczas przechówywana ~ magazynach obrotu hurtowego różnych artykułówspożywctych. (woo ' od iości przechowywanego towaru w okreśonym czasie). Dni przechowgwiuia do: Lp. Nazwa artykuu ' 0' --a-to--'--zj-m-a- --a-t-o--o-'-' -Z '4. --c- 7 Za każdy nas.tępny miesiąc dodaje się ' --'m-a- --a-:t-o-''--zj-n-a-'- - '-at~-r~-~ = ' O ~ 19.~. :0 1 Cukie~ krgształ Cukier kostka Cukier. puder Só Sgrop ziemniaczan Kakao na wagę Łom czekoadowy Cukierki nadziewane zawijane nadziewane nie 'zawijane i ryj Marmoadki Cekoidi prainki pomadki Cukierki twarde zawijane warde nie zawijane Herbatniki wafe suche Pierniki' Wyroby :wafowe Keksy; torty ~szkopty. Sucharki cukiernicze Suchary Chałwa Skórka pomaranczowa owoce uj cukrze orzechy w cukrze słodgcze miękkie i.1 tujftrde Makaron Ął~;garyna i cere.. Drożdże prasowane 04 00'8 ~08 0' O~'0.: '. 0'0'1 0'0 G~ QG. OOą G 0;' ' ' 00'4 0' ' J 0; Ó '- ' ' 0Q.' ~ ~OO;ł. V '. 0;0. ' O(). O~p.: ~ : ~ f 0;01 :! ' 0; ' - : : :.' i

11 '. c. Monitor Poski Nr 49 _ł _. - ' '; : \ ł- '1-!:-::-. ; :4 > i : 7. ) ~! _ ) :1 ; :4 1. i 7 ; 8 j. -. Dni przechowywania do: ; Zakażdv następny '.. ---;----N~az-w-a :_:-.f-ty-k-u-ł-u--. 0-'1 1.--:-1:-1- ~~:~r~~ -c~-- ---;-t-~ z-~;-a-- _. ~m~~=:_:_ąc_t::~~ Zupy w proszku. żeatjna na wagę Fawa naturana paona. Surogaty kawy Herbata uzem Gotdziki. cjnamon. paprjka sucha. ziee angieskie. iście aurowe. ga łka muszkatołowa imbir MigdałJ łu skan.e i nie łu skane Pestki słonecznikowe i pestki djn Czarnuszka. kminek. koper koender. Figi RodzJnki Mak Waniia w askach U ą wa naturana surowa Ph!pr: zioł9 ujj. Pieprz naturanj' ' {J.O 0;04 '. ~ ;0 0; ; 0; ;08. 0;0 ' 007 ' (10... OO. 0;0 0;0 00-' O.Ot ' 0.0 -;. D9dakow~ postanowede..' fp:ewidziane. w tabei normy ubytku naturanego sosuje się Tówn i eżprzy przechowywaniu reze.rw tych artykułw.. Tabea nr 9 norm ubytku naturanego rytu przetworów zbotowych przetworów arty!uów strączkowych.. w długotrwałym przechowywaniu w magazynach (w tjod iości przech'owywonego to ~ OU w kreśonym czasie) p. Nazwa artykułu. Przechowywanie przez okres \ - miesiąc a do miesię cy ponad mies ięcy Pasze Ue ś c i we: a) w opakowaniu - b) łu zem - - R y ż Mąka grochowa Ka sza grochowa Przetwory zbożow'e: a) kasze b) mąk<! - : -(. '. Dodatkowe posianowienie. Nie stosuje się norm ubytku naturanego pr:iy przechowywaniu przetworów ' :z.bożowych przez czas krtszy od dwóch t ygodni - Ta b e nr 10 norio ubytku naturanego artykułów spotywczych powstającego podczas przerobu handowego. :. (paczkowaniamieenia upaania. rozewania)... iwojo od' iośc i-' fowotu.uży ego do przerob} Lp. ' Naiwa artykułu. Okreśenie rodzaju przerobu' ' ~ ~--~ ~-. ;. ~~~------~ ~~---~~------~ ~----- A. PACZKOWANE Kawa J)aturana paona:. a}'. ziarnista ' 'b) mieona. pactkowanie r ęczne OÓ '

12 Mpnitor Poski Nr L_t'-- ~ N-a-z-w- a-;:r'-ty::k-uł-u '-- ' ' Kakao Pieprz: a) :iiar~isty. b) ' mieony Papryk~ mieona Ziee angieskie Goździki Liście ' aurowe Kwas cytrynowy FiJi suszone Rodzynki Migdały mbir mieony Cynamon: a) w askach b) inieońy Mąka (wrocław'ska tortowakrupczatka uksusowa bułkowa) ' Mąka pszenna wrocławska Kasza manna. jęczmienna: zwykła perłowa i pęczak grycza. na: prasowana i krakowka jagana i kukurr.<'liima Mąka ziemniaczana Cukier biay i ratincrwtny Cukier kryształ bi.ay Cukier puder Ryż wybor'owy i gatunku Mąka żytnia urek Płatki owsiane Mak Groch Fasoa Só warzona i kamienna Herbata - wszystkie rodzaje z wyjątkiem ekspresowej Herbata ekspresowa B. MELENE.. Okreśenie rochaju przerobu paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne mechaniczno-ręczne ' paczkowa'nie na automacie Arenco paczkowanie ręczne i mechanicz-: no-ręczne paczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne paczkowanie mechaniczne paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne paczkowanie mechanicwo-ręczne paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne i mechaniczno~'ręezne paczkowanie ręczne pac'lkowanie ręczne paczkowanie mechaniczne paczkowanie mechaniczne i t/ o() ; P~z. 0; '. 19 /' Cynamon mbir Pieprz ziarnisty Kawa naturana ziarnista paona. C. UPALANE Kawa naturana ziarnista upaanie w piecach starych typów 1700 D. ROZLEWANE. Oiwa mechaniczno-ręczne szkanych a 100 g i 00 g do buteek 00 Dodatkowe pos~a!1owenia:. 1. Normy ubytku naturanego przy przetobie ustaone Sił w stosunku. procentowym do iości artykułu użytego do przerobu.. Normy ubytku naturanego przy. przerobie nie obejmują ' strat spowodowanych: 1) niewłaściw'9:m obcbodzeniem - się z. artykuenrpn:yjętym do przerobu ) stosowaniem niewłaściwych czynności przy przerobie oraz ) zanieczyszczeniami (np. odpadami otrzymanymi przy ' przesiewie mąki kaszy'.

13 o Monitor Poski Nr Poz. 79 : Lp. t ~ Ta b e a nr 11. norm ubytku naturanego artykułów budowanych w obrocie detaicznym (w 0/ 0 od obrotu). Nazwa artykułu _._._-_._._--. Rodzaj opakowania Wanno hydratyzowane i hydrauicme waki papierowe Wapno paone uzem Cement worki papierowe Gips worki papierowe Kreda mieona.worki papierowe Kreda formowana u'zem Ki skrzynie Lepik i masy korsetwacyjne bębny baszane Smoła beczki Norma ubytku w % 4 0.' Dodatkowe postanowienie. Podane w tabei normy ubytku' nat uranego da artykułów w opakowaniach mogą bye stosowane przy sprzedaży w iościach poniżej opakowania fabrycznego. Tabea nr 1 norm ubytku naturanego w transporcie drogowym (samochody i zapr zęgi) artykułów spożywczych (w Ofo od iości przyjętej do przewozu). Przy przewozie środkami transportu drogowego: ' Lp. Nazwa art!)kuu do 10 km ponad 10 km ponad ' km ponad 0 km za każde następne do. km do Q km do 100 km 100 km ato zima ato i zima ato zima ato ała ~:a_. zima A. PRZETWORY MLECZNE Ser!) twarde duże o wadze powyż ej kg 0oJ : Ser!) twarde mae o wadze poniżej kg 0D ' i ; Sery miękkie smażone topione i i nie paczkowane w jednostki de- 'j. ta iczne 4 Sery twarogowe - krajanka kinki : Bryndza uzem OOB. 1 Maso w beczkach bokach ose i kach nie paczkowane fabrgcz-! i nie w jednosłki detaiczne 0;0 - - B. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ' 7 Masło topione in bokach do kg Cukier kryszta kostka puder ; S1 007./ Mączka ziemniaczana Syrop ziemniaczany 0Ó Kakao na wagę 0Q Łom czekoadowy OOB 7 Cukierki nadziewane zawjane nadziewane nie zawijane i irysy 0D Marmoadki 0Q4 0Ó9 009 i 9 Czekoada prainki. pomadki Cukierki twarde zawijane i twarde nie zawijane 007 ( ~. i

14 i'-l nitor Poski' Nr PO'Z. 19.~ ' _~ :_---'P;~~y prz.'w o.i~.~rodk(o. t~~~j)~et~ _!!?g~~_~~c. _ ----~ ~~ ' _. ----~~~~ ~ ' ~.. ~ '.' do' '1.0 km ' ponad 10 km ponad km ponad 0 km za każde następ~e; Lp.. Nazwa ' artykułu dó km do 0 km do 100 km 100 km \ '-1-' ~~ ~ - i ' 1~ ' \ ' Herbatniki wafe suche i wyroby wafowe pierniki kek~y tory bi'szkopy: suchary sucharki cukiernicze ' Chałwa Skórka pomarańczowa owoce ' w cukrze oraz orzechy w cukrze.waniia w askach. Słodycze wschodnie ąiękkie wschodnie' twarde Makaron Margar yna ceres Drotdże prasowana Zupgw proszku Zeia!Jna na wag Kawa naturana 'paona Suroga!Jkauiy Herbata uzem Gą:fdziki cynamon papryka au ~b.ii zięe angieskie iśpie aurowe gałka muszkatowwa mbir Migdały. łuskane nie łuskane Pestki słonecznikowe pestki dyni Czarnuszka kminek koper koender Figi Rodzynki Mak Kawa naturana surowa. Pieprz.nat~rany Pieprz ziołowy Groch fasoa soczewica (suche ziarna) Mąka i kasza grochowa ' 0 ~4 0. żima ato \ zima -ai.;- --- ~i~~~-- ~~--~ -=iii~- - :i~t~ -_ ;im; OM 0;0. ' O!! -01:1 Oot O(!.' Ó 0oJ Q10 ooa 01 0; ' o.os ' OOi 007 0; O~...o~. ' ' O.oJ - ' oot:. ; i O0r o0 i 0[ O0i :' OoL ' O0i' 0oJ OOJ OOH 0 Dodatkowe postanowienia:. Por.y roku nie mają wpływu w razie stosowania izotermicznych środk ów transportowych. W tych wypadkach mają zastos()oo wanie normy przewitziane da okresu zimowego. 'Vykazane w części A pod p: 4 sery twarogowe ob e jm ują warogi o zaw a r tośc i wody do 7~!. Podstawą dq obiczenia wysokości ubytku naturanego w' transporcie stanowi i ość towaru prz yję e go do przewiezienia z wz g ęd~ nieniem długości trasy przy czym przewidzianą w tabei n o rmę ub ytku naturanego przy jmuje s ię bez w zg ędu ).a df u g ość {ak~ tycznie przębytej drogi w granicach trasy obję t ej n o rmą np przy prze wozie 000 kg cukru krys zt ału na o d e gł oś ć km ja k. również na 'odegłość 99 km naeży stosować tę samą normę tj. % (4 kg) ' Lp. ; /. T a b e a nr 1 norm' ubytku natur.anego w transporcie drogowym owoców i warzyw kh przcłworów (w Ofo od io śći przyjętej do prze wozu).. Nazwa artykułu Rodzaj opakowania T ra spor droju wj Pora roku.- ---'.. T ' od 10 do ' ponaa (d uo ponad : od 0 do: ponad (mi es i ą~ ) do H km ;!. km i km. i) km 0 kp i 100 km 100 km -----~ i - '--- - i '.- A. OWOCE ' Czer e śnie wi ś nie brzoskwinie moree 4 ' ;. 7 9 i 10. skrz!juki łubianki okres sezonu 0 Śiwki w ę gierki de r e ń sknj1ki 070 łubi a nki 1.00 p

15 Monitor Poski Nr Poz. 79 f ~ :' ~--~------~ ~' ~ ~ ~ ~ '..! Transport drogowy Lp. N k RO'dzaj j. p.ora. roku._. - - '''- 1- azwa art y u u. opakovania. (miesą'c). do 10 km ' od ponad od do : ponad! 'ód 0 do ponad ' ; '!.- ' _ ' ~_. _ ' --. ' ~ 1 krn ~km. 0 1 a } ' 7 a 9 Truskawki mainj jeźjdj po 'zicimki czarny' bez 'WiOgrona porzeczki czarne jagody agres. Borówki' brus'znice żurawinu Gru~~k Jabłka Ar~uztJ. :Winogrona imporotjane. 8. WARZYWA ZEMNfAJa KąpiSa ' świeia P()Di.dorJ OgÓrki Szparagi rabarhu Buraki itiarchewpieruszka 'seerj' Cebua ze szczypiorcm nie -adscinęh' Cebua t czosnek zaschnięte Cebua j' czosnek suche Pory 10 ' ' Ziemniaki wczesne skrzynki łubianki skr'!joki łubianki skrzjnki bianki skrzu!1ki uzem Uork Ut1rki.s krznki!;knł 'nki ł!nem słr:ąjnki skrznk worki i skrz!jiki :.. okres sczonu ao jesień zim ao jesień :aima jceie\ O i~ łh!shc X. miesi1\c X zima ' miesiłcx m.eafłc X.nes.iic.' X.m~i~c x-n okres sezon :ito jesiei\. zima wiosna Kres se:;onu ca rok okres sezonu ca!j rok jesień zima wiosna. okres sezonu V V.V V V X X X X ~ Q km i ~~~~~ ' ~;~ <- - 1;00 a.ło ~0 ~. 10. f.:::: OiO ) UO 00 ~.0.9.0;0' C. PRZETWORY ZBOŻOWE Mąka i kasze Pasze re~ciwe ' Ryż ' '.' U1:em.i wopakowaniu ca rok... ) D.MÓD >nżetwory Z OWOCÓW WARZYW GRZYBÓW łfiód beczki cału rok

16 Monitor Poski Nr 49.' L~. Nazwa artykułu - 1-\-'------:: Kapusta i ogórkkw8szone Grzyby soone i marynowane 4 Marmoada powidła konfitury Susze owocowe cha~ ncze ' ~ usze grzybowe chałupnicze Rodzaj opakowania beczki bećzki - skrz/jnk workj worki miesiące: V -.X. X -V - miesiące : X -V V -X - cay rok -- - Poz. j ' ; Dodatkc!we postanowienie. VV ' ~.azie pr z~ładunku w czaste transportu warzyw owoców ziemniaków wczesnych' oraz przetworów zb o ż o wych ustaone normy da tychartvkuów podwyższa się o 0'/. ' T a b e a nr 14 '-Borm ubytku naturanego. przy transporcie mięsił i jego przetworów do punktów spr~edatydetałcznej (w. od jośc{ przy;ętej do przewiezienia). _Lp_. N_8z_w_a_a_rt_!J_ku_hi_' ~- --' _1_~ ~ ~ ~ 4 'Prz/ przewozie do punktów. sprzedaż/ detaicznej-' -:a-d~-o- -'-:d-o--1- -j)-u-::::~~~11-::~:d-1~~ ~-~f_' +-~. ' 7 ' 8 ~ ' 1 ' Mięso różne w ćwierćtuszach półtusnch i tuszach: a wystudzone b) wychłodzone _ c) mrożone Mięso ' różne w eementach: a) wystudzone' b) wychłodzone C) mrożone Mię s okońs'ie: a) wystudzone b) wychłodzone c) mrożone Dziczyzna: a). wystudzona b) wychłodzona c) mrożona Zające i ' krik: a) wystudzone h) w/chłodzone c) mrożone Płuca wątroia wymię żołądki mózgi: a) wystudzone ' - h) w/chłodzone ł.h/:_ wołowe haranie cieęce serca ozor nerki: i) wystudzo.ne b) wy chłodzone Głowizna wieprzo-wa 'nogi kości: a) wystudzone _ b) 11chłodzone Wędiny trwałe Wędiny półtrwałe Wę1iny nietrware Kiszki. różne Sacesony i roady oraz nne wyrobu wędiniarskie Mięso pekowane Thiszcze św i e że Tłuszcze soone Thiszcie topione i rafinowane ' 0;0 ' 0 ' O.os 0JOi ' 0 0;0 OÓ ' OQ Q O;ł ' 0; 04 0 ' 040 ' ;4! : Oa 00 0 ' ' ' ; ; O} '

17 !;Moni{Qf.Poski Nr 49 ' ~.8 J- ( _- ---' ;. -rj)odatk1iweposan~wienia:. L- Za 11ię-so wystudzońe. tiważa sh~ mięso. po~pywie co.mijmniej gqdzin od u;>oju. ';. \ ~ Za. mięso wycbodzon! uwaia ~ię < mię~wchłodnj o tempeatureód 0 do ~oc ~a.mięso mrożone uv.;aża. się mięso.0 tę(11peraturze ' nie WYZszejriii - C.. Za wędinyrwaeuważa. _ się : wędiny któtezawieraia.do. 0 /ewodv. ; Zawędinypółtrwae uważa się wędinyktóre wwierają 'do 0/0 wody.. Za 'wędiny nietrwałe uważ4się wędiny które zawierają pgnad ()8!Gwody... Normy ubytku naturamego w transporcie mięsa i przetworów mięsnych są zróinkowanezałeinie od iości punktow odbioru (punktów detahcznych) tych towarów.- przy czym' stosuje się je ' jeśh'j)t7ewó1 dokonywany ';es' co. na imniej dorzech puqk. tów i ty~o w tym wypadku gqy. obsługa środka transportowego rozważa towar daposzczegónycb punktów odbioru / T a be a nr norm ubytku naturadego mięsa przetworcw mięsdych w transporcie drogowym (samocbocy.j:ipnęg) (w od iości ifzy/ęe do przewozu) :~---r~ ~ p~nre~ -wó--z-na- --~~. ~Jeg-. ~fu-ś-ć ~----~~~~ ' Nazwa cł!jkułu. '--do -~ km -- -ponad 10'-:-k;~---;;;nad k-m--d-o--pon--a-d-.so-. -t-m-.-d-o- Za ka~~~.::/ępne ~kni ~ km 100!(m :. - ł : '; ~ : ; Mięso roiae w s:!ukach (ćwierć łusze ' poł1~sze tu$u): awysudzone b) U!1chłodzoe ej mrożo~.:mi!;so różne U eementach: a U9sudznne b. wychłodzone ej mrożone Mięso końskie: a) 'Jsudz:one b wychłodzone c) mrozone )ł:icz9'~a~. a) wystudzona b wychłodzona ej mroiona Płuca. wątroba wymię. mó~gj: 8)wpsudzone ł) WyChOdrooe faki ł.b9: wounue. baranie. cieęce oraze~ca OZ01' 'j nerki: a ~iu~zone h). wgchłodzone Głotu». w1eprzowe nogi kości: a Wstuiłion~ b wpc.hodzone Kiełbasy trwae i półtruoałe Kiełbasy ' niełroołe Kiszki różne Sacesony coed» Wędin!! z 1 kawałka; a trwałe j półtrwałe.h nietrwiłe. Mięso pekqwane. _ Tłuszcze: a świeże. b; top~q~ ej sooj)e.' 'Drób 4{}~owy mrowny UJ samo- chodzie chodnicz!jm; : dobą?i.. do~ --O dob!j.-:1. 0 ~ ' 0 ;10 - Q on OU > ooi 0 0% Ot 0.0 oto 1>tO 1 p04 :09 0.Q :OQ tł t;4 1;00 &SD O~ M o O~ ' ;1 po (js O ' ~Mt Oł 0.09 i ;0 O OS 017 ' 011 0;0 OM OH 1 j 0Ó O:n { OH 01(;..' 1 J 0$ U 08 0; OU 0 th r 01 OG Oi0 O O.f ' ~ OtH O~ (::! ~08 O~~~ Oi4 ' ~07 ' 0;0 et0 (') D0 ' 'O;t}] ' oa 00f>. 0.09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie postępowania: ZSO3.270.2. 13 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 10-686 Olsztyn ul. Wańkowicza 1 tel. (89) 542-90-15 w. 221 lub 227 fax: (89) 542-67-06 www.zso3.olsztyn.pl godz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolekrzeszowice.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolekrzeszowice. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolekrzeszowice.pl Krzeszowice: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek Bruksela, dnia 3.11.2006 KOM(2006) 655 wersja ostateczna 2006/0218 (COD) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające nową klasyfikację statystyczną

Bardziej szczegółowo

Wstęp. www.gastro-projekt.pl

Wstęp. www.gastro-projekt.pl Wstęp Realizacja wielu obiektów, w zakresie projektowania technologicznego obiektów żywienia, i z tym związana satysfakcja klientów, skłoniły mnie do napisania tej książki. Chciałabym w ten sposób podziękować

Bardziej szczegółowo

a ICO c X 100 ~~o~ru~t~o~r~p~o~l=sk~i~n~r_4~ ~----_78-------------- ~ ----Poz. 39 z dnia 16 stycznia 1969 r.

a ICO c X 100 ~~o~ru~t~o~r~p~o~l=sk~i~n~r_4~ ~----_78-------------- ~ ----Poz. 39 z dnia 16 stycznia 1969 r. ~~o~ru~t~o~r~p~o~l=sk~i~n~r_4~ ~_78 ~ Poz. 39 39 ZARZĄDZENIE MINISTRA PINANSOW z dnia 16 stycznia 1969 r. w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległy ch I nadzorowanych przez Komitet Drobnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4 im. MISIA USZATKA. 59-100 Polkowice ul. Lipowa 11.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4 im. MISIA USZATKA. 59-100 Polkowice ul. Lipowa 11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4 im. MISIA USZATKA 59-100 Polkowice ul. Lipowa 11 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie ustawodawstwa dotyczącego higieny i systemu HACCP w Krajach Unii Europejskiej i wynikających z niego przepisów:

Działając na podstawie ustawodawstwa dotyczącego higieny i systemu HACCP w Krajach Unii Europejskiej i wynikających z niego przepisów: Zarządzenie Nr 27/2011 Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia standaryzacji żywienia dzieci w żłobku publicznym Działając na podstawie ustawodawstwa dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Grupa produktów PRODUKTY ZBOŻOWE MIĘSA Produkty Zalecane Dozwolone w umiarze Przeciwwskazane pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, musli, ryż

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep.

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep. Monitor Polski Nr 6 39 POl:. 28 --------~---------------------------------------------------------------------------- 28., ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH dr inż. Jadwiga Hamułka dr inż. Magdalena Górnicka dr inż. Joanna Frąckiewicz dr hab. Agata Wawrzyniak PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Bardziej szczegółowo

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU)

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) Warszawa, grudzień 2009 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Warunki jakie musi spełniać dostawca usługi żywieniowej w szkołach podstawowych Wstęp Jednym z efektów działań Programu zapobiegania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. w tym celu pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. w tym celu pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej OCENA SKUTKÓW REGULACJI. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływa ć na Generaną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, drogową spółkę specjanego

Bardziej szczegółowo

OGŁASZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Dostawę produktów spożywczych i żywnościowych do kuchni Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

OGŁASZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Dostawę produktów spożywczych i żywnościowych do kuchni Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem Publiczne Gimnazjum im. Orląt ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 37-420 Rudnik nad Sanem tel. +48 15 87 62 603 www.pgrudnik.pl, e-mail: pgrudnik@poczta.onet.pl PG.261.1.2013 Rudnik nad Sanem, dnia 18.11.2013

Bardziej szczegółowo

Dowódca Główny Księgowy

Dowódca Główny Księgowy UMOWA Nr... (Projekt umowy) w sprawie zakupu usług cateringowych dla Domu Emeryta Wojskowego zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 2063 z siedzibą w: 00-909 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Towar jako przedmiot handlu

Towar jako przedmiot handlu Marta Misiarz Katarzyna Kocierz Katarzyna Kocierz Marta Misiarz Towar jako przedmiot handlu Prowadzenie sprzedaży. Tom I Towar jako przedmiot handlu Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY PLAN KONT ZESPOŁ 3 -- MATERIA ŁY, PRZEDMIOTY NIETRWAŁE I TOWARY HANDLOWE 30 31--32 33-34 35 36 38

JEDNOLITY PLAN KONT ZESPOŁ 3 -- MATERIA ŁY, PRZEDMIOTY NIETRWAŁE I TOWARY HANDLOWE 30 31--32 33-34 35 36 38 Monitor Polski Nr 24 = 264 - Poz. 145 -----------~-------------------------------- głównego organizacji społecznej, uzasadniony charakterem jej działalności, właściwy organ państwowy nadzorujący tę organi%ację

Bardziej szczegółowo

DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA.

DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA. VI. DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA. Zastosowanie diety: schorzenia jamy ustnej lub przełyku, w tych samych stanach chorobowych co dieta łatwo strawna, jeśli chory nie może gryźć lub połykać nie rozdrobnionego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych autorzy: H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, Instytut Żywności i Żywienia 2 Badania żywieniowe polskiej populacji

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, marzec 2013 r. RAPORT OZNAKOWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe poszczególnych grup asortymentowych wymagane właściwości żywności ( specyfikacja wewnętrzna)

Wymagania szczegółowe poszczególnych grup asortymentowych wymagane właściwości żywności ( specyfikacja wewnętrzna) Załącznik nr 9 do SIWZ Wymagania szczegółowe poszczególnych grup asortymentowych wymagane właściwości żywności ( specyfikacja wewnętrzna) I. WYMAGANIA OGÓLNE ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE 1.Jakość przyjmowanego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 298195-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 298195-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpital-poddebice.pl/ Poddębice: Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Żywienie na Wagę Zdrowia

Żywienie na Wagę Zdrowia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żywienie na Wagę Zdrowia Współpraca: Wojewoda Śląski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Poradnik

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1922 r.. TRRYP1\ OaÓLNI\ ez~ść II. w S TĘP.

2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1922 r.. TRRYP1\ OaÓLNI\ ez~ść II. w S TĘP. r 756 Dziennik Ustaw. Poz. 428 ' j ' Rozporządzenie 428. Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 lutego 1922 r. W sprawie nowego brzmienia części l UJ taryfy ogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt. Na

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo