373. Państwowej Inspekcji Handlowej.ustalą, w jakich wypadkach. obowiązujących receptur i norm Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "373. Państwowej Inspekcji Handlowej.ustalą, w jakich wypadkach. obowiązujących receptur i norm.. 10. Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia."

Transkrypt

1 Monitor Poski Nr Poz. : ZARZĄDZENE MNSTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO z dnia 0 pażdzie-rni'ka 199' r. w spr.a~te zakresu wykonywania przezorgaoy Państwowej nspekcji Handowej kootro jakmd artyładów oru orzekania o łeh zniszczeniu uboddanłu do przerobu. Na. podstawie art. usl ustawy z dnia utego 198 r. o Państwowej nspekcji Handowej (Dz. U. z 199 r. Nr poz. ()) żarządza się; co następuje: 1. Organy Państwowej nspekcji Handowej zwane daej organami inspekcji dokonują. ba-dania jak ośc i artykułów przeznączonych na. zaopatrzenie rynku wewnętrznego znajdujących się w jednostkach organizacyjnych produkających te artykuły oraz artykułów ' znajdujących się w jednostkach organizacyjnych obrotu towarowego i przemysłu gastronomicznego.. Badanie jakości artykułów wymienionycb. w 1 ma. na ceu ustaenie ich zgodności z obowiązującymi normami ub recepturami a gdy. da tych artykułów nie zostały p'staone normy ub receptury ustaenie ich zgodności z innymi wymogami ustaonymi przez właściwe organy oraz ich przydatności do użytku zgodnie z przeznaczeniem.. 1. Organy inspekcji ~ykonują badania jakości artykułów przez: 1) inspektorów i aboratoria kontrono-anaityczne ) rzeczoznawców i kasyfikatorów branżowych.. W 'razie. potrzeby przy ocenie jak ości artykułów organy 'inspekcji mogą korzystać z opinii rzeczoznawców powoływanych przez branżowe ' komisje rzeczoznawców do spraw jakości ' artykułów Jeżei.; wyniku badania jakości artyrułów żywnościowych zostanie ustaone iż okreśony artykuł jest zepsuty ub z innych wzgę~ów nie nadaje się do spoż. ycia orga'n inspekcji przekazuje wy:niki badań i inne posiadane materiały w danej sprawie właściwemu organowi Państwowej nspękcji Sanitamej do podjęcia odpowiedniej decyzji.. W razie gdy artykuł.. żywnościowy zepsuty ub z innych wzgędów nie nadający się do spożycia może być wykorzystany na cee paszowe organ inspekcji występuje do właściwego o'rganu kontroi jakości pasz ' z wnioskiem o wydan'ie w ' ej sprawie orzeczenia ' a jednoc z eśnie zawiadamia o tym właściwy organ Państwowej nspekcji Sanitarnej.. Przekazanie sprawy ' d o organu sanitarnego ub kontroi jakości pasz następuje po uprzecnimzabezpieczeniu zakwestionowanego towaru W razie stwierdzenia w wyniku badania jakości że artykuł plzemysłowy jest uszkodzony zepsuty ub przeterminowany abo nie nadaje 'się do użytku zgodnie z przeznaczenem orgiłn inspekcji ' wydaje orzeczenie o oddaniu do przerobu bądż dokonaniu odpowiednich poprawek tego art y-. kuu w ceu doprowadzeni.ago do jakości przewidzianej obowiązującymi przepisami.oraz do sta.nu wynikającego z pn.eznaczenia użytkowego tego artykuu. Oddanie do przerobu. ub dokonanie poprawek można orzec jeżei to jest technicl: nie moż iwe i ze wzgędów gospodarczych. pożądane.. Jeżei zakwestionowany artykuł nie może być pn:erobiony ub poprawiony a przy tym stanie w jakim si~ znajduje nie przedstawia żadnej wartości gospodarcze:j 01- gan inspekcji wydaje otzeczenie o jego zniszczeniu.. 1. Jeżei w wyniku badań jakościowych zostan.ie ustaone iż artykuł nadaje ' się do użytku ae przedstawa mniejs.zą wartość. niż dekarowana organ inspekcji; P<i do~ konaniu odpowiedniego zabezpieczenia tego i1rtykułu wy~ stępuje z wnioskiem o przesortowanie ub prze'kasyfikowanie go a'ibo obniżenie jego ceny.. Jeśi przesortowanie przekasyfikowanie ub obniżeni? ceny dotyczy atwo psujących się artykułów żywnościowych: organ inspekcji wydaje w razie konieczności anądzenie do niezwoczneg.q wykonania Centrany Urząd Jako ści i Miar i Główny nspektorat Państwowej nspekcji Handowej.ustaą w jakich wypadkach Qdpsy orzeczeń zarządzeń i wniosków w sprawach jakości artykuew crgany inspekcji przesyłają do wiadomościorganom jakości i miar.. 8. W zakresie badania jakości artykułów wymienionych w 1 ojganyinspekcji przeprowadzają także inspekcję uspołecznionych i prywatnych: 1) pr ze dsiębiorstw handowych ---.: w zakresie prawidłowo. ści odbioru jakościowego towarów ) zakładów przemysłu.gastronomicznego garmażer y jnego i piekarniczego - w zakresie stosowania w produkcji obowiązujących receptur i norm.. 9. Traci moc zarządzenie Ministra Handu Wewnę tr nego z dnia 1 'marca 199 r. w sprawie zakresu wykonywania przez Państwową nspekcję Handową kontroi jakoś ci towarów powoływania rzeczoznawców oraz orzekania o znisiczeniu ub oddaniudą przerobu artykułów stanow iących przedmiot obrotu towarowego (Monitor Poski Nr 0 poz. 97). 10. Zarządz eni e wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. ' Minister Handu Wewnętr~nego: E. Sznacer 79 ZARZĄDZENE MNSTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO z dnia pażdziernika 199 r. w sprawie norm ubytków naturanych niek.tórych artykułów w obrocie towarowym. - Na podstawie grt. ust. dekretu z 'dnia 9 pażdzierni- i zaopatrzenia (Dz. U. z 19 'r. Nr 44.' poz. 01 i z 19 r. ka 1~1 f. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego Nr 4 poz. 44) oraz 1. ust. i 4 ust. i za.rzqdze-.-

2 Monitor Poski Nr 49 ' _-: '80 nia 'nr 10 Prezesa Rady Ministr9w z dnia 0 pażdzierniką 19 r. wspr8wie norm ubytków naturanych (Monitor Poski' Nr 89poz. 40) za~ządza się co następuje: Zarządzenie dotyczy norm ubytków naturanych w uspołecznionych przedsiębiorstwach obrotu 'towarowego podczas przechowywa:nia w: 1) magazynach hurtowych ) jednostkach skupu ) magizynach pomocniczych jednostek handu detaicznego 4) magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych ) magazynach' rozdzieczych detau i zakładów gistronomicznych.oraz innych przedsiębiorstw ) trins'porcie drogowym (simochody ziprzęgi).. Zarząd z enie ma również zastoso:wanie do skepów handu detaicznego da których nie zostały ustaone imity na pokrycie riiedoborów Ustaa się normy ubytków naturanych okreśone w tabeachnr ' 1-:- stanowiących załącznik do 'ninie} szego zarządzenia da a~tykułow ' wymieni ~>nych w tych ta~ beach.. Ustaone normy ubytków naturanych obowiązują w przedsh~ biorstwach wymienionych w 1. b) przez porę 'etnią 0 września e) przez ' porę jesienną do dnia tgrudnia okres' od 'dnia 1 ~ UpC8 dodni:' okres od dnia 1 piiżdziernik:' d) przez porę żimowq ~ ' okres od dnia 1 stycznia do dnia 1 marca.. Tracą ' moc zarządzenia Ministra Handu Wewnętrzne.go : )z dnia istopada 19 r. -w sprawie ustaenia pormy maksymane o ubytku naturanego owoców cytrusowych w obrocie detaicznym w okresie etnim (Monitor Poski Nr 10 poz. 1) ) z dnia 1 sierpnia 197.r. w. sprawie usaenianorm ' ubytku naturanego owoców cytrusowych W obrocie hurtowym w okresie etnim oraz przy składowanii w chłodniach (Monitor Poski Nr 1 poz. 44) ) z dnia 14 stycznia 190 r. w śhawie tymczasowych jednoitych norm ubytką naturanego ' meka 'r jego prżetworów w handu uspołec znionym (Dz. Uu. MHW.Nr 1 : poz. fi) 4) z dnia 11 marca 190 r. iv' sprawie tymczasowych jedno- ;. 'itych norm ubytku naturanego ' warzyw owoców grzy- ; bpwor-az ich przetworów w handu uspołecznionym 0 (Dz. Urz. 'MHW Nr' 1 poz. 8) ' '. ~orm uby\ków naturanych wymienionych w ust. 1 nie słosujesię do towarów: 1) przyjmowanych i wyda~anych (sprzedawanych) na sztukipęczki itp. ub w jednostkowych opakowaniach fa bryczńych - ) przyjmowanych j' wydawanych (sprzedawanyc) według dekarowanej przez producenta wagi jednostkowej ) których obrót w danej jednostce dokonywany jęst W postad tranzytu bez fizycznej dostawy i sprzedaży.. 1. Niedobory towarów da których nie zostały ustaone normy ubytków naturanych' oraz niedobory przekraczające ' te normy- stanowią niedobory nadzwyczajne; roziczan'e według zasad okreśonych odrębnymi przepisami. '. Niedozwoone jest odpisywanie ubytków naturanych:.1) z góry a także bez uprzedniego komisyjp.ego protoko arnego ich stwierdzenia w sposób przewidzi~my w obowiązujących w tym przedmiocie przepisach ) w wysokości ' przekraczającej ubytki rzeczywiście stwierdzo:ne:' 4: Jeżei ustaone w ' ust. t normy ubytków naturanych przewidują oddzie'ne 'normy da poszczegónych pór roku rozu'mie się : ' ) jeżei norma przewiduje tyko porę etnią i porę zimową: a) przez porę etnią - okres od dnia' 1 kwietnia do dnia 1pażdziernika ; h).prżez porę zimową okres od dnia 1 istopada do dnia 1 marca; ) jeże~. ~ormaprzewiduje cztery pory ~oku': a)prżęt porę wiosenną ' -okres od dnia 1 kwietnia do ~Jia0 czeiwca ). nr 9 z dnia czerwca 190 r. w s'prawie ' tymćżasowych jednoitychnórm ubytku naturane'go.zboża i je- goprzetworó'w ---.:. w części dotyc iącejnorm ubytków natmanych przetworów zbożowy c h w obrocie.detaicz- : nym i hurtowym oraz w transporcie zmienione zarżą- ' dzeniem nr 148 Ministra Handu Wewnętrznego z dnia 7 ipca 191 L. ) nr z dnia stycznia 191r. w sprawie tymczasowych jednoitych norm ubytku naturanego artykułów spożyw- czych w handu uspołeczriionym 7) nr 4 z dnia utego 19 '. W sprawie tymczasowych jednoitych norm ubytku naturanego mięsa oraz przetworów mięsnych w uspołecznionym obrocie detaicznym '(Dz. Urz. MHW Nr 4 poz. 7) 8) nr 17 z dnia 9 grudnia 190 L W sprawie tymczasowych jednoitych norm tibybkti naturanego mięsa oraz przetworów mięsnych w obrocie uspołecznionym. 9) nr z dnia grudnia 19 r. w sprawie ustaenia tymczasowych maksymanych norm ubytku naturanego da niektórych artykułów spożywcz y ch (Dz. Urz. MHW z 194 r. Nr 1 poz ) 10) nr 41 z dnia 8 istopada 194 r. w sprawie tymczasowych' maksymanych norni ubytków naturanych da artykułów pranż ' chemii gosp?darczej chemiczno-far»iar-. skiej materiajów budowanych paiw stałych oraz na WOzÓ\V sztucznych w obrocie detaicznym (Dz. Un. MHW Nr poz. ). '. Za r ządzenie wchodzi w życie po ' upływie jednego od daty ogłoszenia. miesiąca Minister Handu Wewnętrznego: E. S~Jaide

3 ._-_ Poz. 19..'?:~:.; : Z a łąpoik do z arządzenia Ministra HanCu Wew nęt r znego z dnia października 199 f ; J poz. 79). ~t ; : Tabea nr 1 norm' ubytku naturanego różn yc h ' artykułów spoży c; zych podczas przechowywania w magazynach pomocniczych przedsięb i or stw ' handu detaicznego oraz w magazynach podręczn ych zakładów gastronomicznych i stołówek ' (':' % od obrotu). 1 M ~ g az.ynypomocnicz e M a\ja zy nypodr ę czne z a kładów Lp.. Nązw 'a a rtyku łu p r z eds i ębiorstw handu detaiczne!t0 gastronomicznych i st o ł ówek ~ f '-: ' - ' -~ ' ato! 7.ima ' ato ' 'zima o Cukier kryszta' i kostk' ' 0.0- Z Cukier puder :Só Qo ' M ą k a i kaue ' '- - Mdka'rQn ' O~0 M ączka ziemniaczana D i ' QÓ ' 1 Syrop ziemniaczany Kakao na w a gę Łom czekoadowy Cukierki nadziewane zawi jane QÓS Cukierki nadziewane nie 7.wijane rysy Marmoada > 14 Miód naturany 1 sztuczny na wagę w beczkac i Czekoadki prainki pomadki Q ) ' 1 Cukierki twarde zawi jane Cukierki twarde nie zawijane J 8 Herbatniki 0.1 ~ : 19 Pierii\i.i 0.1 \ Waf e such e ' 1 Wyroby wafowe Keksy )J. Torty i biszkopty. O? 0.10 ' Sucharki cukiernicze 0.. Suchary; QQ~ 0.0. Cha ł wa. - 7 Skórka pomarańcz ow a owoce w cukrze i } i orzechy w cukrze. - 8 Słodycz e wschodnie' mi ę kk ie Sódycze wschodnie twarde QQB Margaryna i ceres 01 ' ' 1 O ej ~ '..-' ' Drożdże prasowane 0.0 ' 0;0 ' 0;0 ' Musztarda na wag ę Zupy w proszku ' Przyprawy do zup w p łyn ie. ~ 0.10 Z ea tyn~ ~ a wagę O 1<i 0;1'0 Ot 7 K aw ~ na turana pałona ~ Surogaty ka'wy ' ' 00.4 ' H~r b ~ta ' łu z em. ' ' ' MŚ ' 40 Pieprz' ' 0.0. PQS 41 Goroziki Cynamón QQ 00. ;..-:. : - 4 Papryk'a sucha _ ' Ziee angieskie Liś ci e 'aurówt!' ' Q;Ó ' ' 4 Ga łk a mu sz kat o łowa ;:ios 47 mbir.. : ~. ; ':.-. '

4 o Monitor Poski Nr 4g - ~ ' - P~. 19' Lp. 'Magazyny' pomocnicze ' Magazyny podręczne zakapów ' o.0.~ przedsiębiorstw handu detaicznego gastronomicznych storówek Nazwa artykułu ' 1 - ato zima ato 8 Migda.Y łuskane ' 9 Migdały nie łuskane Pestki słonecznikowe Pestki dyni - - C~arnuszka kminek koper koender 01'0 - - Figi - - Rodzynki 00( 00( zima podatkowe postanowienia: 1. Normy wymienione: pod p.\.( w rubryce maj zastosowanie w pozostaej cuści roku w magazynach podręczny ch zakładów gastronomicznych i ' stoówekposiadają c ych odówki ub urządzenia chł odnicze prze? cały rok. '. Przez. magaźyny pomocnicze przedsiębiorstw handu detaicznego rozumie się maga:zyny oddzienie roziczane przez księgowość ' c... priedsiębiorstwa ' służące doprzechowywaniaartykułó-w spożywczych ' pnewacionych na zopatrzeniewjeu skepów bądż dziłów :(stoisk).jak ' np magazyny pawionów handowych do mów handowych. Dęikatesy Hp; '. ' ' '. Przez magazyny - podręczne zakad~wgastronomicz.nyth 1' i!ołówekrozumie ' się magazyny oddzienie roziczane przez księgowość > >riedsiębio J; stwi ' służące do przechowywania \rtykułów. spciży 'wczych przeznaczonych d'o bieżące j produkcji ' (.spfzedaży).. 'Normy ubyku nakranego ustaone 's\ ' w stosunku 'procentowymdo iości ' rozchodowanego towaru bez w zg ędu na okres prlecho\vywania. ' Lp. Tabea nr norm ubytku naturanego podczas przecbow'ywaniawmagazynach obrotu towarowego przetworów meczarskich.:. :~:. } 1 0 '. <' (w t/. od iościprzechowywanego' artykułu w okreśonym czasie). ; ' Nazwa artykułu - Dni piźechol1j~8na 'do: Za kom nastęjm 10 m~siąc ' doo daje się ' ' i ' Sery tmarre duże 'o wadze poiij)jżejs kj: -~. a) parafinowane - Q b) nie 'parifinów~ne ;0 Sery tuiarde nałe o Widze poniżej ' kg: ---' ''. ) parafinowane - 0 OAO < b) nie parafinowane Sery miękkie 'smażone topione oraz nne' nie wymie ni one pod p. i (iie paczk'o\!ftne fabrycznie ' w jed ' noski detaiczne) Serwrogowe krajankakink ' 1; Bryndza uzem ~ ' Masło (w becikach bokach osełkach) nie paczkowane ' fabryc7.nie w ')ednoski detaiczne Maso topione w bokach - ' ~O4 '.> ' Dodat~owe postanowienia: 1. Normy ' okreśone w tabei ~to$uje się w magazynach pomocniczych przedsii;biorstw handu detaicznego wma'qazynach pod _ ręcznych zakładów ' 'gastr'onomipnych piekarskich ciastkarskich stołówek. w magazynach hurt)' oraw ma gazynach han!o- wych przemysłu meczarskij!go; ' '. Wymienione w tabei artykuły. po\~jnny być przechowywane w n as ępują c ych warunkach i okreśonym czasie: ) sery twarde - w czasie nie dłuzszym niż 1.( dni w temperat urze nie wyższ e j niż + OoC ) sery miękkie ; jak rekpo romadur imburski itp'. :: w czasie nie dłuższym niż dni w temperaturze niewy ż's i ej n i ż + 10 C. ) sery tópibne-.wczasie nie dłuższym niż 0 dni od daty produkcji w temperaturze stałej od SOC do 0 <:: 4) sery twarogo. e. jak kinki. krajanka - w czasie nie dłuższyn n i ż 48 godzin od daty ' produkcji w tempera turze ' od 1 C do +10 o C. ''. ' ) bryndza - w czasie nie ' dłuższym niż 0 dni w tempera turze od OOC do + 10 C ' ) masło w magazynach P9mocniczych detau; gas ~ ronomii pekan ci a stkarń stołówek - w czasie ni'e dłu ż s zym niż dni od dnia dostarczenia dci magazynu w temper'awrze 'nie wyżs z ej niż + 10 C; Jeżei masło będzie dostarczone w stanie ' ia moionym - dni. ; '. w razie konieciności przechowywania wymienionych artykułów w okresie dłużs zym niż podano podp' 1- n a e ży sto 'so~vać temperaturę 1 innę warunki przechowywania zgodnie z 'postanowieniami Poskiej Normy PN 7/A 0700 Towary żywn o ś c i o we. Warunki kimatyczne. ' '. Artykuły przechowywane w okresie 1 w warunkach podanych pod p. 1- nie powinny być przenoszone do warunków wymienionych w ust..

5 ':1:' :-.' ':;. 't '...'1 -._ -. T a b e a nr».~rmu>j~~ó~ ~ ~atufąnyc~ :!yb: t P!z«:tworów rybnych w. ~ep'a~h (w 0/O od ~broiu).. Poz. 79 Lp.. Nazwa artykułu <:;. Ryby św i eże i mrożone: ' a). ske p branż~wy!:.' b skep wieobranżowy Ryby wędzone Marynaty Sedzies~oDe nne' ryby soone! ' ''. ; ao 1po 1.0 ;. 00 ~ ~ Norma ~ ; ' J ubytku zima Q80 ''. 1 ~ 0 ~80 00 :~ Dodatkowe postaoweaa: ' '.'.'.:. 'Nor}py ' ~by tj(o;rna fiit a!y c ppdd'it:e: pod ij).? 4.i Sma ict' 'zastosowanie zarów'no.y '. '_o ~ '.'! ' \. obranżówvch. '. '. ': '.'... '. skepach ' branżwych ' jak r o.' wneź.. wie-.. J?a! pro~zczenia w.viczani ~. ąbv:t~o \V naturabiych mogą ' być ~ ~ natńr'anvcti - ustaanew so-'unktt ' d(j t udziału' poszcżęgóny (: h stp~owan~ da' poszci egónych: skepów ' grupowenor~y grup 'artykułów 'W obroc:j~ ' skepu.. ubytków - c -.'- ~ -.. ~ '. ;. '; i'~ ~....-: norm ubytka.auranego męsa przetworów mięsnych pod czas przechowywana ;. \vma9azy~aćh rozdzłeczych ch1odi'icb. (W ;./. pd. iośfj. p(~echowywanego towaru w okreśonym czasie).. :. ~ ~.' :'~ \.'.:: '. i...p NazW. attyku.ha. ł'. Mięso wołowe Cieęce baranie końskie: a) wałidzone h) cho<bono c) mrołode ' Mięso wieptzqłdft ar wyatudzone h).chłodzone c). mrotone '.~ ;;. '<' Wątrobapłuca wymiona toądki wołowe (faki) mózg: a) wystudzone.. 1» chłodzone.. M\gt;YDyrozt!ziecze u c~~ Magazyny rozdziecze w c iągu z~y órazcłodne w ~iągu ' 'ata. całego rok~ okres dni Z ' ~. Z Z '.' Z Z.. hte~ w% ~4 17 ' ' < ' 0;0.'c ; '.00' J..} : 1.00 Z 140.> 110 Z.' 070 fi :' ' j.:i 090 Z ' } 'Ó;0 ' ' 04 0 ) Q;9.0 ) ' ) 10 }

6 -tfonitor Poski Nr ~~ :-:~.; '= ==:~ -_.:. p.:. o:.:z;.:.;._;.;;:::;::.19 Lp. Nazwa artykułu / Magazyny rozdziecze w ciągu ata 7 ~!--o-k-r-;::_;-- d- n_i_ -~b~~- -~O/; 'Magazyny rozdziecze w ciągu zimy oraz chłodnie w _c;:tą~u. -c'~ęgo roku.'.' okres dni ubytek w o/e ' Serca nerki ozory by ' wołowe głowy. wieprzowe łebki cieęce baranie oraz nogi: a) wystudzone 1 0 ;00 b) chłodzone 0 ' 070 a Koki DrÓb domowy. mroony - 7 Kiełbas trwae KiełbasJ półtrmae g. Kiełbas nietrwałe (~mieie) 110 O' Kiszki sacesonj road!j' 0 ł Wc:din trwałe z kawałka _0 0 1 Wc;:din półtrwałe ' J; ' kawałka ł 0 i0. 1. Wc:d1in nierwałe z i. kawałka 40 0 '00 14 njszcze: Świeże ' 040 ' ; -J Tłuszcze soohe. (Wysołóie).' 0;0.. ' 1 Tj<!szcże topione < ' 0 o 10 :;. 1' '.:1 ; :i.. ł : '. ' ' ~. '.' -- /.'. 0 ~ ts. 7.~ '; ó'. ' '. )' ~ - ;..:.~?O O4Q 00 -'. 0 '0 '0. ~ '080 '090 10' ; 0;40 j 0 0'0.:: 0 40.' 0;0 ł~80 0:.0 0;0 ;0-07 OłO :. DOdatkowe postanowiedia: ~ '..;~ :' 'i: ); ' \. ~. 1. Przez maga.zyiy 'rozdzieje.ze rozumie s.ię magazyny przed~iębiorstw handu detaiczneqo zakładów gastronomicznych. ub nnych przedsiębiorstw ' odd'ijenie 'Toziqane. prze7. ksęgowo_ść przedsiębiorstwa ~łużą ~edo przechowywania towarów przeznaczonych na zaopatrzęnie wieipunktów sphedaży zakładów ib inn ych iednostek.. Jeżei magazyn ymj ':jed 'nocześn i e charakterekspedycyjiy normy powyzsze zwiększa ' się ó '/0 na ro zwagę.. jeżei magazyn 'ma ' cłarakter tyko ' ekspedycyjnynaeży stosowde ~ko OU /. normy ubytku na rozwagę.. ~!.

7 M'Onitor Poski Nr Poz. 79 T a b e a' nr ' iom ubytku naturanego owoców warzyw grzybów oraz ich przetworów- podczas przechowywania : ' magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek. ~.. L~'j. a_zw~a :~r_ty_k_u_ł_u N_. (w % od obrotu). ' W ' magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stoówek jesień zima wiosna ato 4. '. ~. ' :' ;. ~.' ' Jabłka grusz)d A. OWOCE Czereśnie Wiśnie moreebrzoskwinie śiwki. ~ru;kawki mainy poziomkiogrodo.ve eśne Poqeczki agrest ~oiów:!ti brusznc.~ żu!awi'f)'.i inne.' jagody dzikiego stanu. Winogrona importowane Orzechy: askowe. włoskie frajowe. Gr ~yby. świeże Ó CH) > ÓO QiO. ~ \ :. B. WARZYWA ZEMNAK ' ; ' ' g Kapusta: późna: biała czerwona włoska brukseka :kaarepa. wczesna: biała czerwona wioska. Warzywa bez n~ci '(bu'raki ćwikło~emarchew;' rzepa rzodki~w brukiew 'petrusz-. ka seery chrzan) Sałata szpinak 'koper cykoria S<iłatkow~ ; szczaw; natki warzyw szczypiorek.ma- jeranek świeży rabarbar' Cebua zaschnięta czosmik Pory Ogórki Mode warzywa (buraxi marchew kaarepa;' pietruszka cebua - na wagę) Rzodkłewk. a ' na wagę Pomidory pieprz turecki (papryka) ' oberiy-. na (gruszk~ miłosna bakłazany) ' Arbu~y (kawo.ny'). me~iir: dynie dynies:r.paragowe (kabaczki). Ziemqia'ki:. wczesne późne. e j ; '.. ~.'.. C. GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCOW. WARZYWGRZyjOW ' ' ; Q~O ~ o; ł~oc ~. ' 180 '.r' '~ : ~ q t t.~ ;: 'ih ' qc - 0. : '. ~ t 'o.woce suszone. Wa rzywauszone.. Warżywa'oone 'i kwau.one. Grzyby suszone.' ' '. Grtyby.oidni ~i~arynowane Pastapómidorowa. 7 -' Owoce warzywamro:ione 11 Sok pomidorowy QH> ; ':. 0.0 O:O~ ' :O~ 0. Gi : ;. ;. ~.. ; o.. '.. -

8 4.onitqx:?osk.i Nr 49 8f.i. ~ 'T a bej a nr n~~m ubytku' naturałne~o ' przełwo~ ' ~OfoW~ 01Voc«rw. f ' 1Vanyw w 'obr'~e ' h~rt.~ym. f ' Wskupe :LP-- ł _' _'.-:- ---N_a_zw_a ;ttykułu 1 (w % odóbotu)~.::' Hurt \. ' : Skup ' :.:.::--'-~'-: --::-.;'-- ;:.. PR'ZETWORY'BOZOWE 4'. ~. : ;~. r '.~' ~ '. Ryż jesień DDii wiosna ał!) zima ato ' 0;10;. ':. OWO E. 4 _. :... ~ i.~ :' :f o 11 1 ' C ią resnie; wiśnie śiwki brżoskwinie moree' 'Si~kł ~ęgier*\ ' d~~ei\ : Winogrona porzeczk' igrest_ i jagody dzikiegqsta-nu' :ru ;śk~~ki ' je~yny mai:y' pozio~ti czarhr. :.' bt;ż;. i...' _ ~: '. :!.~.. # ': Winogrona -impor(qwane Owoce' {:ytrusowe Orzechy askowe woskiekrajowe Orzechy 'wosiie mporfowai!e : B~fó~ki bruzńice żu'rawiny ' ' Gr{is~i '! ' '!Jabkakonsumpeyjne ; Jabłka przemysłowe (spady). c ~ '! r::.. '. j- 'w okresiesezoni O miesiące X-X O X- -V Vi-:-X 'c jeseń ' zima 'Wiosia ' : cały rok w oqesi~sezonu ; afo : :c' ~ieó '; <1to esień zima. '. ao jesień 00-1:'00; 1;.10: ; : ~.:~ '' 1;{) j'o 090 W 1;4 ' ;00 0; '080 ' ~0 ' t MO 10!. '-. i ~ ':. '; ' 1;0 ' q80..> ' ~ O:sa : '.~ '. ; ' 1~ ~ 00 1;0 <.. ~.'... ~ ~. WARZYWA ZEMNAK. ; ~..(. ( ] ' g a Kapusta Pomidory Dyn.s Ogórki Arbuzy Jkawony) Cykoria sałatkowa c Pory Szpa ~agj rabarbar Buraki marchew seery pietruszka Chrzan Groch fasoa. i. bób zieony w strąkach Cebua' nie zachnięta z ' obc iętym szczypiorem Cebua i czosnek zaschnięte Ziemniakj' wcwne późne' : w magazynach w s'zopach ' '. ato ' ~teń '.umi wiora ~jjły: rók jesień zima ciy rok ato jesień ' uma wiosna jesień ' zima wiosna ~iły rok i W okresie sezonu;.; qłły rok w okresje sezpn~ mies i ące JX-:xn -V X-X -V ' OQ 00 94Ó UO' ' ~oo ' hoo ' ' 1;0 ' D ą Q0 '' 0 ~--~ ~------~ ~ ~~----~ o~ 10 ą OÓ 00 ' ' 070

9 o. Monitor ~ Poski Nr Poz t:. \ :~ e Nazwa -artykułu. V. MłOD GRŻYBY ' ORAZ PRZETWORY Z OWOCOw WARZYW GRZYBOW. :1?kres pr~echowywani!:.. 4 Miód naura~y cały rok ]{apusta i ogórki. kwaszone w 'beczkach - Grzyby soone marynowane. - Marmoada powid/i! konfitury - -. Owoce: suszone' 00 Grzyby susżone... - Dodatkowe postanowienia:. Normy ubytku naturanego. da skupu stosuje się w miejscach t pomieszczeniach w których dokonuje się skupu warzyw owoców 7.iemniaków. oraz innych artykułów bezpośrednio od producentów:.. Normy hyku nautał-nego da. sj(upu dotyczą ' krótkotrwałego przecowywania towiru od chwii jego odbior.ł 04 producenta do momentu wysy/kiz punktu. skupu i s~osu.iesię niezaeżnie od okresów przee:howywania. Normy te ustaone ' są : W p~ocencie od iośc i towa r ) 'Ozchodowaneqo..'... '.' Jeżei w punkcie skupu częs.ć masy towar owej zak.wa!ifikowana została do. dłuższego przechowywania do tych towarów stosuje '. się ':. np'my 'ubytku' nci iuran~o prz wid1.iane da pr'zechowywania' rezerw. 4. Jeżei punkt skupu pełni jednocześłie funkcję zwiążaną z obrotem hurtowy1): nie. moźna stosować do całości ub 'cz-ęści towa rów ' pochodzących hezpośrednio ze skupu. równocze.imie.normy ubyhcu naturanego da sku.pu j normy ubytku.naturanego da obrotu hurtoweqo;' ecz.t.yko jedną z. nii:hprzyczyrn dopij szcza.sięstosowanie normy Wyższej. -.:. ' '... Normy ubytku naturanego ' w obrocie hurtowym ustaone są. ieza-eżnie : od.okre~u p-zechowywania towarów a dopuszczany ubytek obicza się od obrotu danym artykułem. / Hurt Skup ; 14>~ Nazu:a artykułu ~ ---' c: A OWOCE J\bka; gruszki. Orzech!!: nie dosuszone suche B WARZYWA Buraki ~ brukiew rzodkmwki kaarepa chuan Marchew pietruszko i seer < 'rz ~ Ja Kapusi 4 Cebua; ar łiucui b) nie'uosuszona ' Czosnek ) ZiemniaKi pó:tne 7.PorJ T a b e a nr 7 normubrtku.naturanego OWOCÓW' warzywprzeworów W.długotrwałym przechowywaniu (rezerwy) w magazynach kopcach. (w t/e ~d : iości przechowyw<1nego towaru w :poszczegónych miesiącach). Ópakowanie. _8_. ~~ ~M~. _i~e_' ~c~e ~ ~ ~~~ ~~ ' O_d.z_B_j_m_ag_a_z/_ n _ u X ~_.' ' ~ X -' --J 11 ~ \ i '. 1~\~\ V. 1 VU ' V'. ' ł ' OB 1 ' Hi. bez wzgętiu na rodzej opakówano ; przechowania chłodnia. magaz/n ' magozjn piwnice sk ładu kopce dou Pi.mnice skłdu _ } kopce ' piwuice skład!! kopce przechowonio ch/ouaia.!hechoja.ia przechou:oni kopce piwnice i pomieszczenia nie przjsosowane do skła dowania piwnice i pomieszczenia c11odzo- ne przjstos()\!ane do składowania dołu piwnice ; ' ~ i i 00 07~ '! ' '~ -'j. _ 1_.10 : ' 180 i : ~:!~ ~:~~ == ! ;00 ' 080 i ~O ~ i t 090! ~0! 0!0!: O; J i.. 0;0 i : i 00 '! ' :W i ; Ot: -! 1 ::::.::: ~0 1 = _ : 0 ' - 0 : -! ' ' -! 0.. : 0 i' i \ \ \ \ i ~ ~ = = 0: 0: -.:.

10 . Monitor.- Poski. Nr. ~9 -. '. r-----~--~~ ~--~~--~~--~~~----~----~ ~ ~----~ ~.-~' ~~~ : Rodiaj '; 0'0' ' '. ~ M i s i ą c e '.'. Lp. _Naz_w_a_a~~_k_Uł_U_.- _O_pd_k_O_ w_a_ru_e m--. ~_ga_z_y_n_u_ ~!~. ' ~~J~r_ _1_1 1 ur ' 1 V j' V J-V._.:!._Y 1vti : 4. ' )1 ' C MiÓD GRZYBY oraz PRZETWORY Z OWOCÓW WARZYW igrzybów \:apusta. kwaszona. beczki szopy 'i piwnice Ogórki kwaszone '.' magazyny i piwnice - 0;00: ::: ::: 1 <. ~O ; ~0 : ~' Powidła i dżemy : Darmo~ ada sknvnki ' magazyny i piwnice 0; ' 0;10. r ':' 4 Gr~ybysoone i marynowane bez wzgędu magazyny składy.1 '. na ' rodzaj i piwnice ' ' ' 0;' opakowania 7 Pomidory soone kwa' szone. Sitsz owocoq grzyoo- WJJ Miód worki bez wzg:du ni roduj. opakoujłdia D OWOCE CYTRUS()WE w chłodniacb a) za okres mcstąca-.: 09Ok b) zamtdg. dzień składowanłapowyuj młesca - % ' ' 080 OU.. 9;0.. ;! ' 0'10' ;> ' ' ::: ::::'1 ~0 ~0 ;.~ '.-! 0~ 90 i.''/' (}0 10 : o-h>'j o;io '. 1 '. Dodatkowe postadoweni~ '--.Priei r~żeiwvto%umiesi~przechowywan1e towarów nie przeznacz~ycbdo ' bieżącej- sprzedaży np~ przecłiowywanie'watzyw owocw;. ziertmiaków na zapasy zimowo-wiosenne:. Pódstawądo obiczenia Jbytfu.naturanego w czasie przechowywa.nia rezerw stanowi iość przechowywanego towaru OTU ' okre jego prt.echowywańa... rabea nr 8 norm ~bytku naturanego we objętych nnymi tabeami podczas przechówywana ~ magazynach obrotu hurtowego różnych artykułówspożywctych. (woo ' od iości przechowywanego towaru w okreśonym czasie). Dni przechowgwiuia do: Lp. Nazwa artykuu ' 0' --a-to--'--zj-m-a- --a-t-o--o-'-' -Z '4. --c- 7 Za każdy nas.tępny miesiąc dodaje się ' --'m-a- --a-:t-o-''--zj-n-a-'- - '-at~-r~-~ = ' O ~ 19.~. :0 1 Cukie~ krgształ Cukier kostka Cukier. puder Só Sgrop ziemniaczan Kakao na wagę Łom czekoadowy Cukierki nadziewane zawijane nadziewane nie 'zawijane i ryj Marmoadki Cekoidi prainki pomadki Cukierki twarde zawijane warde nie zawijane Herbatniki wafe suche Pierniki' Wyroby :wafowe Keksy; torty ~szkopty. Sucharki cukiernicze Suchary Chałwa Skórka pomaranczowa owoce uj cukrze orzechy w cukrze słodgcze miękkie i.1 tujftrde Makaron Ął~;garyna i cere.. Drożdże prasowane 04 00'8 ~08 0' O~'0.: '. 0'0'1 0'0 G~ QG. OOą G 0;' ' ' 00'4 0' ' J 0; Ó '- ' ' 0Q.' ~ ~OO;ł. V '. 0;0. ' O(). O~p.: ~ : ~ f 0;01 :! ' 0; ' - : : :.' i

11 '. c. Monitor Poski Nr 49 _ł _. - ' '; : \ ł- '1-!:-::-. ; :4 > i : 7. ) ~! _ ) :1 ; :4 1. i 7 ; 8 j. -. Dni przechowywania do: ; Zakażdv następny '.. ---;----N~az-w-a :_:-.f-ty-k-u-ł-u--. 0-'1 1.--:-1:-1- ~~:~r~~ -c~-- ---;-t-~ z-~;-a-- _. ~m~~=:_:_ąc_t::~~ Zupy w proszku. żeatjna na wagę Fawa naturana paona. Surogaty kawy Herbata uzem Gotdziki. cjnamon. paprjka sucha. ziee angieskie. iście aurowe. ga łka muszkatołowa imbir MigdałJ łu skan.e i nie łu skane Pestki słonecznikowe i pestki djn Czarnuszka. kminek. koper koender. Figi RodzJnki Mak Waniia w askach U ą wa naturana surowa Ph!pr: zioł9 ujj. Pieprz naturanj' ' {J.O 0;04 '. ~ ;0 0; ; 0; ;08. 0;0 ' 007 ' (10... OO. 0;0 0;0 00-' O.Ot ' 0.0 -;. D9dakow~ postanowede..' fp:ewidziane. w tabei normy ubytku naturanego sosuje się Tówn i eżprzy przechowywaniu reze.rw tych artykułw.. Tabea nr 9 norm ubytku naturanego rytu przetworów zbotowych przetworów arty!uów strączkowych.. w długotrwałym przechowywaniu w magazynach (w tjod iości przech'owywonego to ~ OU w kreśonym czasie) p. Nazwa artykułu. Przechowywanie przez okres \ - miesiąc a do miesię cy ponad mies ięcy Pasze Ue ś c i we: a) w opakowaniu - b) łu zem - - R y ż Mąka grochowa Ka sza grochowa Przetwory zbożow'e: a) kasze b) mąk<! - : -(. '. Dodatkowe posianowienie. Nie stosuje się norm ubytku naturanego pr:iy przechowywaniu przetworów ' :z.bożowych przez czas krtszy od dwóch t ygodni - Ta b e nr 10 norio ubytku naturanego artykułów spotywczych powstającego podczas przerobu handowego. :. (paczkowaniamieenia upaania. rozewania)... iwojo od' iośc i-' fowotu.uży ego do przerob} Lp. ' Naiwa artykułu. Okreśenie rodzaju przerobu' ' ~ ~--~ ~-. ;. ~~~------~ ~~---~~------~ ~----- A. PACZKOWANE Kawa J)aturana paona:. a}'. ziarnista ' 'b) mieona. pactkowanie r ęczne OÓ '

12 Mpnitor Poski Nr L_t'-- ~ N-a-z-w- a-;:r'-ty::k-uł-u '-- ' ' Kakao Pieprz: a) :iiar~isty. b) ' mieony Papryk~ mieona Ziee angieskie Goździki Liście ' aurowe Kwas cytrynowy FiJi suszone Rodzynki Migdały mbir mieony Cynamon: a) w askach b) inieońy Mąka (wrocław'ska tortowakrupczatka uksusowa bułkowa) ' Mąka pszenna wrocławska Kasza manna. jęczmienna: zwykła perłowa i pęczak grycza. na: prasowana i krakowka jagana i kukurr.<'liima Mąka ziemniaczana Cukier biay i ratincrwtny Cukier kryształ bi.ay Cukier puder Ryż wybor'owy i gatunku Mąka żytnia urek Płatki owsiane Mak Groch Fasoa Só warzona i kamienna Herbata - wszystkie rodzaje z wyjątkiem ekspresowej Herbata ekspresowa B. MELENE.. Okreśenie rochaju przerobu paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne mechaniczno-ręczne ' paczkowa'nie na automacie Arenco paczkowanie ręczne i mechanicz-: no-ręczne paczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne paczkowanie mechaniczne paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne paczkowanie mechanicwo-ręczne paczkowanie ręczne paczkowanie ręczne i mechaniczno~'ręezne paczkowanie ręczne pac'lkowanie ręczne paczkowanie mechaniczne paczkowanie mechaniczne i t/ o() ; P~z. 0; '. 19 /' Cynamon mbir Pieprz ziarnisty Kawa naturana ziarnista paona. C. UPALANE Kawa naturana ziarnista upaanie w piecach starych typów 1700 D. ROZLEWANE. Oiwa mechaniczno-ręczne szkanych a 100 g i 00 g do buteek 00 Dodatkowe pos~a!1owenia:. 1. Normy ubytku naturanego przy przetobie ustaone Sił w stosunku. procentowym do iości artykułu użytego do przerobu.. Normy ubytku naturanego przy. przerobie nie obejmują ' strat spowodowanych: 1) niewłaściw'9:m obcbodzeniem - się z. artykuenrpn:yjętym do przerobu ) stosowaniem niewłaściwych czynności przy przerobie oraz ) zanieczyszczeniami (np. odpadami otrzymanymi przy ' przesiewie mąki kaszy'.

13 o Monitor Poski Nr Poz. 79 : Lp. t ~ Ta b e a nr 11. norm ubytku naturanego artykułów budowanych w obrocie detaicznym (w 0/ 0 od obrotu). Nazwa artykułu _._._-_._._--. Rodzaj opakowania Wanno hydratyzowane i hydrauicme waki papierowe Wapno paone uzem Cement worki papierowe Gips worki papierowe Kreda mieona.worki papierowe Kreda formowana u'zem Ki skrzynie Lepik i masy korsetwacyjne bębny baszane Smoła beczki Norma ubytku w % 4 0.' Dodatkowe postanowienie. Podane w tabei normy ubytku' nat uranego da artykułów w opakowaniach mogą bye stosowane przy sprzedaży w iościach poniżej opakowania fabrycznego. Tabea nr 1 norm ubytku naturanego w transporcie drogowym (samochody i zapr zęgi) artykułów spożywczych (w Ofo od iości przyjętej do przewozu). Przy przewozie środkami transportu drogowego: ' Lp. Nazwa art!)kuu do 10 km ponad 10 km ponad ' km ponad 0 km za każde następne do. km do Q km do 100 km 100 km ato zima ato i zima ato zima ato ała ~:a_. zima A. PRZETWORY MLECZNE Ser!) twarde duże o wadze powyż ej kg 0oJ : Ser!) twarde mae o wadze poniżej kg 0D ' i ; Sery miękkie smażone topione i i nie paczkowane w jednostki de- 'j. ta iczne 4 Sery twarogowe - krajanka kinki : Bryndza uzem OOB. 1 Maso w beczkach bokach ose i kach nie paczkowane fabrgcz-! i nie w jednosłki detaiczne 0;0 - - B. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ' 7 Masło topione in bokach do kg Cukier kryszta kostka puder ; S1 007./ Mączka ziemniaczana Syrop ziemniaczany 0Ó Kakao na wagę 0Q Łom czekoadowy OOB 7 Cukierki nadziewane zawjane nadziewane nie zawijane i irysy 0D Marmoadki 0Q4 0Ó9 009 i 9 Czekoada prainki. pomadki Cukierki twarde zawijane i twarde nie zawijane 007 ( ~. i

14 i'-l nitor Poski' Nr PO'Z. 19.~ ' _~ :_---'P;~~y prz.'w o.i~.~rodk(o. t~~~j)~et~ _!!?g~~_~~c. _ ----~ ~~ ' _. ----~~~~ ~ ' ~.. ~ '.' do' '1.0 km ' ponad 10 km ponad km ponad 0 km za każde następ~e; Lp.. Nazwa ' artykułu dó km do 0 km do 100 km 100 km \ '-1-' ~~ ~ - i ' 1~ ' \ ' Herbatniki wafe suche i wyroby wafowe pierniki kek~y tory bi'szkopy: suchary sucharki cukiernicze ' Chałwa Skórka pomarańczowa owoce ' w cukrze oraz orzechy w cukrze.waniia w askach. Słodycze wschodnie ąiękkie wschodnie' twarde Makaron Margar yna ceres Drotdże prasowana Zupgw proszku Zeia!Jna na wag Kawa naturana 'paona Suroga!Jkauiy Herbata uzem Gą:fdziki cynamon papryka au ~b.ii zięe angieskie iśpie aurowe gałka muszkatowwa mbir Migdały. łuskane nie łuskane Pestki słonecznikowe pestki dyni Czarnuszka kminek koper koender Figi Rodzynki Mak Kawa naturana surowa. Pieprz.nat~rany Pieprz ziołowy Groch fasoa soczewica (suche ziarna) Mąka i kasza grochowa ' 0 ~4 0. żima ato \ zima -ai.;- --- ~i~~~-- ~~--~ -=iii~- - :i~t~ -_ ;im; OM 0;0. ' O!! -01:1 Oot O(!.' Ó 0oJ Q10 ooa 01 0; ' o.os ' OOi 007 0; O~...o~. ' ' O.oJ - ' oot:. ; i O0r o0 i 0[ O0i :' OoL ' O0i' 0oJ OOJ OOH 0 Dodatkowe postanowienia:. Por.y roku nie mają wpływu w razie stosowania izotermicznych środk ów transportowych. W tych wypadkach mają zastos()oo wanie normy przewitziane da okresu zimowego. 'Vykazane w części A pod p: 4 sery twarogowe ob e jm ują warogi o zaw a r tośc i wody do 7~!. Podstawą dq obiczenia wysokości ubytku naturanego w' transporcie stanowi i ość towaru prz yję e go do przewiezienia z wz g ęd~ nieniem długości trasy przy czym przewidzianą w tabei n o rmę ub ytku naturanego przy jmuje s ię bez w zg ędu ).a df u g ość {ak~ tycznie przębytej drogi w granicach trasy obję t ej n o rmą np przy prze wozie 000 kg cukru krys zt ału na o d e gł oś ć km ja k. również na 'odegłość 99 km naeży stosować tę samą normę tj. % (4 kg) ' Lp. ; /. T a b e a nr 1 norm' ubytku natur.anego w transporcie drogowym owoców i warzyw kh przcłworów (w Ofo od io śći przyjętej do prze wozu).. Nazwa artykułu Rodzaj opakowania T ra spor droju wj Pora roku.- ---'.. T ' od 10 do ' ponaa (d uo ponad : od 0 do: ponad (mi es i ą~ ) do H km ;!. km i km. i) km 0 kp i 100 km 100 km -----~ i - '--- - i '.- A. OWOCE ' Czer e śnie wi ś nie brzoskwinie moree 4 ' ;. 7 9 i 10. skrz!juki łubianki okres sezonu 0 Śiwki w ę gierki de r e ń sknj1ki 070 łubi a nki 1.00 p

15 Monitor Poski Nr Poz. 79 f ~ :' ~--~------~ ~' ~ ~ ~ ~ '..! Transport drogowy Lp. N k RO'dzaj j. p.ora. roku._. - - '''- 1- azwa art y u u. opakovania. (miesą'c). do 10 km ' od ponad od do : ponad! 'ód 0 do ponad ' ; '!.- ' _ ' ~_. _ ' --. ' ~ 1 krn ~km. 0 1 a } ' 7 a 9 Truskawki mainj jeźjdj po 'zicimki czarny' bez 'WiOgrona porzeczki czarne jagody agres. Borówki' brus'znice żurawinu Gru~~k Jabłka Ar~uztJ. :Winogrona imporotjane. 8. WARZYWA ZEMNfAJa KąpiSa ' świeia P()Di.dorJ OgÓrki Szparagi rabarhu Buraki itiarchewpieruszka 'seerj' Cebua ze szczypiorcm nie -adscinęh' Cebua t czosnek zaschnięte Cebua j' czosnek suche Pory 10 ' ' Ziemniaki wczesne skrzynki łubianki skr'!joki łubianki skrzjnki bianki skrzu!1ki uzem Uork Ut1rki.s krznki!;knł 'nki ł!nem słr:ąjnki skrznk worki i skrz!jiki :.. okres sczonu ao jesień zim ao jesień :aima jceie\ O i~ łh!shc X. miesi1\c X zima ' miesiłcx m.eafłc X.nes.iic.' X.m~i~c x-n okres sezon :ito jesiei\. zima wiosna Kres se:;onu ca rok okres sezonu ca!j rok jesień zima wiosna. okres sezonu V V.V V V X X X X ~ Q km i ~~~~~ ' ~;~ <- - 1;00 a.ło ~0 ~. 10. f.:::: OiO ) UO 00 ~.0.9.0;0' C. PRZETWORY ZBOŻOWE Mąka i kasze Pasze re~ciwe ' Ryż ' '.' U1:em.i wopakowaniu ca rok... ) D.MÓD >nżetwory Z OWOCÓW WARZYW GRZYBÓW łfiód beczki cału rok

16 Monitor Poski Nr 49.' L~. Nazwa artykułu - 1-\-'------:: Kapusta i ogórkkw8szone Grzyby soone i marynowane 4 Marmoada powidła konfitury Susze owocowe cha~ ncze ' ~ usze grzybowe chałupnicze Rodzaj opakowania beczki bećzki - skrz/jnk workj worki miesiące: V -.X. X -V - miesiące : X -V V -X - cay rok -- - Poz. j ' ; Dodatkc!we postanowienie. VV ' ~.azie pr z~ładunku w czaste transportu warzyw owoców ziemniaków wczesnych' oraz przetworów zb o ż o wych ustaone normy da tychartvkuów podwyższa się o 0'/. ' T a b e a nr 14 '-Borm ubytku naturanego. przy transporcie mięsił i jego przetworów do punktów spr~edatydetałcznej (w. od jośc{ przy;ętej do przewiezienia). _Lp_. N_8z_w_a_a_rt_!J_ku_hi_' ~- --' _1_~ ~ ~ ~ 4 'Prz/ przewozie do punktów. sprzedaż/ detaicznej-' -:a-d~-o- -'-:d-o--1- -j)-u-::::~~~11-::~:d-1~~ ~-~f_' +-~. ' 7 ' 8 ~ ' 1 ' Mięso różne w ćwierćtuszach półtusnch i tuszach: a wystudzone b) wychłodzone _ c) mrożone Mięso ' różne w eementach: a) wystudzone' b) wychłodzone C) mrożone Mię s okońs'ie: a) wystudzone b) wychłodzone c) mrożone Dziczyzna: a). wystudzona b) wychłodzona c) mrożona Zające i ' krik: a) wystudzone h) w/chłodzone c) mrożone Płuca wątroia wymię żołądki mózgi: a) wystudzone ' - h) w/chłodzone ł.h/:_ wołowe haranie cieęce serca ozor nerki: i) wystudzo.ne b) wy chłodzone Głowizna wieprzo-wa 'nogi kości: a) wystudzone _ b) 11chłodzone Wędiny trwałe Wędiny półtrwałe Wę1iny nietrware Kiszki. różne Sacesony i roady oraz nne wyrobu wędiniarskie Mięso pekowane Thiszcze św i e że Tłuszcze soone Thiszcie topione i rafinowane ' 0;0 ' 0 ' O.os 0JOi ' 0 0;0 OÓ ' OQ Q O;ł ' 0; 04 0 ' 040 ' ;4! : Oa 00 0 ' ' ' ; ; O} '

17 !;Moni{Qf.Poski Nr 49 ' ~.8 J- ( _- ---' ;. -rj)odatk1iweposan~wienia:. L- Za 11ię-so wystudzońe. tiważa sh~ mięso. po~pywie co.mijmniej gqdzin od u;>oju. ';. \ ~ Za. mięso wycbodzon! uwaia ~ię < mię~wchłodnj o tempeatureód 0 do ~oc ~a.mięso mrożone uv.;aża. się mięso.0 tę(11peraturze ' nie WYZszejriii - C.. Za wędinyrwaeuważa. _ się : wędiny któtezawieraia.do. 0 /ewodv. ; Zawędinypółtrwae uważa się wędinyktóre wwierają 'do 0/0 wody.. Za 'wędiny nietrwałe uważ4się wędiny które zawierają pgnad ()8!Gwody... Normy ubytku naturamego w transporcie mięsa i przetworów mięsnych są zróinkowanezałeinie od iości punktow odbioru (punktów detahcznych) tych towarów.- przy czym' stosuje się je ' jeśh'j)t7ewó1 dokonywany ';es' co. na imniej dorzech puqk. tów i ty~o w tym wypadku gqy. obsługa środka transportowego rozważa towar daposzczegónycb punktów odbioru / T a be a nr norm ubytku naturadego mięsa przetworcw mięsdych w transporcie drogowym (samocbocy.j:ipnęg) (w od iości ifzy/ęe do przewozu) :~---r~ ~ p~nre~ -wó--z-na- --~~. ~Jeg-. ~fu-ś-ć ~----~~~~ ' Nazwa cł!jkułu. '--do -~ km -- -ponad 10'-:-k;~---;;;nad k-m--d-o--pon--a-d-.so-. -t-m-.-d-o- Za ka~~~.::/ępne ~kni ~ km 100!(m :. - ł : '; ~ : ; Mięso roiae w s:!ukach (ćwierć łusze ' poł1~sze tu$u): awysudzone b) U!1chłodzoe ej mrożo~.:mi!;so różne U eementach: a U9sudznne b. wychłodzone ej mrożone Mięso końskie: a) 'Jsudz:one b wychłodzone c) mrozone )ł:icz9'~a~. a) wystudzona b wychłodzona ej mroiona Płuca. wątroba wymię. mó~gj: 8)wpsudzone ł) WyChOdrooe faki ł.b9: wounue. baranie. cieęce oraze~ca OZ01' 'j nerki: a ~iu~zone h). wgchłodzone Głotu». w1eprzowe nogi kości: a Wstuiłion~ b wpc.hodzone Kiełbasy trwae i półtruoałe Kiełbasy ' niełroołe Kiszki różne Sacesony coed» Wędin!! z 1 kawałka; a trwałe j półtrwałe.h nietrwiłe. Mięso pekqwane. _ Tłuszcze: a świeże. b; top~q~ ej sooj)e.' 'Drób 4{}~owy mrowny UJ samo- chodzie chodnicz!jm; : dobą?i.. do~ --O dob!j.-:1. 0 ~ ' 0 ;10 - Q on OU > ooi 0 0% Ot 0.0 oto 1>tO 1 p04 :09 0.Q :OQ tł t;4 1;00 &SD O~ M o O~ ' ;1 po (js O ' ~Mt Oł 0.09 i ;0 O OS 017 ' 011 0;0 OM OH 1 j 0Ó O:n { OH 01(;..' 1 J 0$ U 08 0; OU 0 th r 01 OG Oi0 O O.f ' ~ OtH O~ (::! ~08 O~~~ Oi4 ' ~07 ' 0;0 et0 (') D0 ' 'O;t}] ' oa 00f>. 0.09

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 3 PAKIET I: Pieczywo (CPV: 15810000-9) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość 1 Chleb szt. 400 2 Bułka zwykła szt. 600 PAKIET II: Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8), Lp. Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa netto netto % brutto 2 3 4 5 6 7 8 9. Mleko 2 % l 23000 2. Kefir 200g l 00 3. Ser twarogowy półtłusty kg 2200 4. Śmietana 8%

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. PAKIET NR I DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW 1 Ziemniaki 1kg kg 6300 2 Cebula 1kg kg 300 3 Fasola biała 1kg kg 80 4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

PAKIET I : RYBY CPV 152

PAKIET I : RYBY CPV 152 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I : RYBY CPV 152 za 1kg za 1 kg cena netto za kg. brutto jedn. 1 Panga filet kg 442 2 Dorsz filet kg 158 3 Mintaj filet kostka kg 142 4 Ryba wędzona Makrela

Bardziej szczegółowo

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne Postępowanie ozn. SP.ZP.362.1.2011 załącznik nr 1 do SIWZ na: Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne 1 Kurczak świeży kg 900 2 Udo kg 220 3 Piersi z kurczaka kg 220 4 Porcje rosołowe kg 80 5 Korpusy z indyka

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto Załącznik nr 8.1 Składając w imieniu... ofertę w przetargu nieograniczonym w dniu 16.12.2011r. na dostawę: artykułów ogólno spożywczych Lp. Nazwa artykułu Miara Ilość 1 Cukier kryształ paczkowany 1 kg

Bardziej szczegółowo

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN Załącznik nr 1a Formularz cenowo asortymentowy DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Szkoły Podstawowej Nr1 w Miechowie Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publiczne Nr UMiG-RO ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach

Zamówienie publiczne Nr UMiG-RO ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach 1. Pieczywo i jego pochodne Załącznik nr 6 do SIWZ Dnia... 1. Chleb krojony 500g szt. 4.300 2. Bułki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak.

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak. Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany 1. Biszkopty 0,5-1 kg 5 2. Budyń bez cukru 40g 100 g 80 3. Chleb chrupki 100g-300g 50 4. Chrupki kukur. 50 g -100g 20 5. Chrzan 100 g-400g 30

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.)

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.) ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia 18.09.2012 r.) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Załącznik do zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka)

FORMULARZ OFERTY. ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Załącznik do zamówienia nr 1 do zamówienia z dnia 27.11.2015 r. FORMULARZ OFERTY... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :... Telefon

Bardziej szczegółowo

Lp. 1 Chleb zwykły krojony 500g szt. 2 Chleb razowy 500 g 1400 szt. 3 Bułka wrocławska 450 gr.

Lp. 1 Chleb zwykły krojony 500g szt. 2 Chleb razowy 500 g 1400 szt. 3 Bułka wrocławska 450 gr. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie I Pieczywo Numer sprawy: ZPPSR12015 Przewidywane potrzeby na pieczywo w okresie wrzesień 2015 r czerwiec 2016 r Nazwa artykułu Ilość Cena Cena Wartość przewidywan jednostkowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 15.12.2010 r. Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres *

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 17.03.2011 r. FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :...

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto .. Lp. Nazwa produktu Ilość /kg/ 1. Banan 72kg 2. Buraki 40kg 3. Cebula 30kg 4. Cytryna 10kg 5. Gruszka 140kg 6. Jabłka 300kg 7. Rzodkiewka 3,5kg 8. Kalafior 30kg 9. Kapusta biała 80kg 10. Kapusta czerwona

Bardziej szczegółowo

1 Chleb pszenny kg 1500,00 2 Chleb żytni kg 4600,00 3 Chleb razowy kg 460,00 4 Bułka mała szt 500,00 5 Bułka tarta kg 140,00 6 Drożdżówka szt 3000,00

1 Chleb pszenny kg 1500,00 2 Chleb żytni kg 4600,00 3 Chleb razowy kg 460,00 4 Bułka mała szt 500,00 5 Bułka tarta kg 140,00 6 Drożdżówka szt 3000,00 Załącznik nr 1 Lp. Asortyment j.m 1 Chleb pszenny kg 1500,00 2 Chleb żytni kg 4600,00 3 Chleb razowy kg 460,00 4 Bułka mała szt 500,00 5 Bułka tarta kg 140,00 6 Drożdżówka szt 3000,00 Uwagi : 1. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba oferenta... NIP.REGON tel./fax...

Nazwa i siedziba oferenta... NIP.REGON tel./fax... OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH Nazwa i siedziba oferenta NIP REGON tel/fax Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień

Bardziej szczegółowo

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych ... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych netto 1 2 Ananas plastry op. min. 565 g, plastry ananasa w puszce, masa netto po odsączeniu min. 340 g Baton w czekoladzie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM w okresie od 01.09.2014 roku do

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM w okresie od 01.09.2015 roku do

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba oferenta... NIP.REGON tel./fax...

Nazwa i siedziba oferenta... NIP.REGON tel./fax... Załącznik Nr 1 po zmianie dokonanej w dniu 15112010r OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Nazwa i siedziba oferenta NIP REGON tel/fax Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 06.06.2012 r. FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :...

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa oraz opis oferowanego produktu. 2 Cukier puder opakowanie 0,5 kg kg Cukier waniliowy opakowanie 20g Szt Szt Szt.

Nazwa handlowa oraz opis oferowanego produktu. 2 Cukier puder opakowanie 0,5 kg kg Cukier waniliowy opakowanie 20g Szt Szt Szt. Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Adres: Tel. i fax:. Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna Zadanie nr 1 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin /stołówka szkolna/ L.p. Nazwa jm Ilość 1. Schab wieprzowy bez kości, słonina kg 150 całkowicie zdjęta, świeży 2. Żeberka wieprzowe pieczeniowe, świeże

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty na: Dostawę pełnowartościowych artykułów żywnościowych dla stołówki Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim w okresie 01.02.2017 31.07.2017. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1

Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 Dostawa pieczywa Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1 Cena 1. Chleb krojony zwykły 0,50 kg szt. 2000 2. Chleb razowy ze ziarnem 0,7 kg

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi - Tabela 2 Zespół Szkół we Wroniu.

Odpowiedzi - Tabela 2 Zespół Szkół we Wroniu. 12.Czy w pozycji 68 tabela 1 krem do ciast chodzi zamawiającemu o krem do ciast w proszku 100g? 13.Czy w pozycji 72 tabela 1 mrożonka kompotowa 1kg zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na opakowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy do oferty. Cena jednostk. netto. 1 kg 1800 kg

Formularz cenowy do oferty. Cena jednostk. netto. 1 kg 1800 kg Załącznik nr 7.1 na dostawę: artykułów ogólno spożywczych Lp. Nazwa artykułu Miara Ilość 1 Cukier kryształ paczkowany 1 kg 1800 kg 2 Cukier puder 1 kg 30 kg 3 Kasza gryczana 1 kg 100 kg 4 Kasza jęczmienna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2... miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu ul. Budowlanych 43 NIP 549-20-97-544 OFERENT Pełna nazwa oferenta... Adres lub siedziba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Grupa 1 Artykuły spożywcze sypkie 1 Cukier 1-50kg kg 3500 3 m-ce 2 Mąka pszenna typ 550 1-50kg kg 3000 3 m-ce 3 Płatki owsiane górskie 0,5-5kg kg 400 3 m-ce 4 Ryż 1-50kg

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE Formularz cenowy Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE L. p. Nazwa artykułu przybliżeni u 1 Barszcz biały 65g. 250szt. 2 Bułka tarta 500g 200 szt 3 Cukier kryształ 1 kg. 235szt 4 Cukier wanilinowy 32 g 860 szt. 5 Kasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO CENOWY

FORMULARZ RZECZOWO CENOWY Zamówienie publiczne nr DG 212-07/2013 Dnia... FORMULARZ RZECZOWO CENOWY WYKONAWCA :... nr telefonu.. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowiocka 6, 45-738 Opole PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

załącznik do umowy Dotyczy: dostawa artykułów ogólnospożywczych Szczegółowy zakres zamówienia wraz z cenami jednostkowymi: PRZYPRAWY

załącznik do umowy Dotyczy: dostawa artykułów ogólnospożywczych Szczegółowy zakres zamówienia wraz z cenami jednostkowymi: PRZYPRAWY załącznik do umowy Dotyczy: dostawa artykułów ogólnospożywczych Szczegółowy zakres zamówienia wraz z cenami jednostkowymi: Lp. Nazw produktu J.m. Ilość szacunkowa Cena jednostkowa (1 kg, 1 szt lub 1 l)

Bardziej szczegółowo

Średnia ilość na 12 m-cy

Średnia ilość na 12 m-cy Załącznik A do postępowania 19/n/do/2016 Formularz cenowy Pakiet 1- Artykuły spożywcze - suche, sypkie Wartość 1. Sos pieczeniowy op. 1kg kg 40 Przyprawa do zup Warzywko,Vegeta,Kucharek op.1kg kg 200 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

CZĘŚĆ I. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: PRODUKTY SPOŻYWCZE, WODY MINERALNE, Nr procedury: 37/2016 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ I. RÓŻNE PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz i umowy. FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY - CZĘŚĆ 1 zamówienia ARTYKUŁY SPOśYWCZE RÓśNE. ilość razem. cena jednostkowa netto

Załącznik nr 2 do siwz i umowy. FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY - CZĘŚĆ 1 zamówienia ARTYKUŁY SPOśYWCZE RÓśNE. ilość razem. cena jednostkowa netto Załącznik nr 2 do siwz i umowy FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY - CZĘŚĆ 1 zamówienia ARTYKUŁY SPOśYWCZE RÓśNE Lp. Przedmiot zamówienia Jednostk a miary ilość razem cena jednostkowa Stawka podatku VAT (%)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : PRODUKTY SPOŻYWCZE, WODY MINERALNE, Nr procedury: 82/2015 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ Asortyment, opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Część 1 Artykuły suche i przetwory konserwowe Szacunkowa ilość

Część 1 Artykuły suche i przetwory konserwowe Szacunkowa ilość załącznik nr 1a - szczegółowy opis zamówienia dla części 1... netto (zł) 1 Kasza jęczmienna - op. min. 1kg kg 100 5 2 Kasza gryczana op. min. 1kg kg 60 5 3 Kasza manna op. min. 500 g kg 15 5 4 Ryż biały

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach Baćkowice Baćkowice tel. (0-15)

Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach Baćkowice Baćkowice tel. (0-15) Zapraszamy do złożenia oferty na żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu. zamówienia poniżej 30 tys. euro. Zamawiający: Zespół Baćkowice 100 27-552 Baćkowice tel. (0-15) 868-65-79 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Fabryczna 19, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Fabryczna 19, Warszawa, woj. Warszawa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej nr 29 w Warszawie przy ul. Fabrycznej 19 Numer ogłoszenia: 8851-2009; data zamieszczenia: 08.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto

... FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto Załącznik 3.01 do SIWZ. Część nr 1- Mięso, produkty mięsne, wędliny CPV 15 10 00 00 9 Ilość szacunkowa Stawka VAT 1 kiełbasa podlaska kg 100 2 karkówka b/k-mięso wieprzowe kg 275 3 kiełbasa zwyczajna kg

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Kolejowa 1a, Jaroszowiec tel. (032) , fax(032)

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Kolejowa 1a, Jaroszowiec tel. (032) , fax(032) 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ NR SPRAWY: ZP/03/2 2014 PAKIET nr 1- ARTYKUŁY NABIAŁOWE DLA POTRZEB KUCHNI SZPITALNEJ Przew. Nazwa produktu Roczne netto zamów netto % mleko (2% tłuszczu) a ltr 21 000 10 ltr

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA :

Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA : Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy

Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy FORMULARZ CENOWY - ZADANIE I Zadanie I Pieczywo,mąki, kasze, makarony załącznik nr 4a do SIWZ zapotrzebowan ie na okres umowy cena Jedn. Netto w zł podatku VAT...% kolumn 5 i 6) kolumny 4 i 5) podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ CZĘŚĆ I. FORMULARZ CENOWY Produkty spożywcze. Ilość. szt. 400

Załącznik nr 2 do SIWZ CZĘŚĆ I. FORMULARZ CENOWY Produkty spożywcze. Ilość. szt. 400 ... /pieczęć firmowa Wykonawcy / FORMULARZ CENOWY Produkty spożywcze Lp Nazwa produktu Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ Wartość netto /zł/ (4 x 5) Stawka VAT (%) Łączna wartość brutto /zł/

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką OBIAD.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką OBIAD. MENU POSIŁEK PONIEDZIAŁEK 10.10.2016r. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką Zupa: mleko 70% kasza manna. Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Marmolada:

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 - Artykuły sypkie i przyprawy, spożywcze kod CPV:

Pakiet nr 2 - Artykuły sypkie i przyprawy, spożywcze kod CPV: Oznaczenie spraw1/d/ckziu/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1b Wykonawca:... Adres:... Nr tel./fax... FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 2 - Artykuły sypkie i przyprawy, spożywcze kod CPV: 15800000-6 Lp. KOD CPV uzupełniając

Bardziej szczegółowo

Grupa II Art. mleczarskie

Grupa II Art. mleczarskie ZESTAWIENIE POTRZEB Załącznik nr 4 do SIWZ Grupa I Art. piekarnicze Lp. Wyszczególnienie J.m. Szacunkowa 1. Chleb krojony 1kg. 3 100 2. Drożdżówki 100g 2 000 3. Pączki 100g 2 800 4. Ślimaczki 70g 650 5.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY nr 1

FORMULARZ CENOWY nr 1 L.p. FORMULARZ CENOWY nr 1 Wartość netto Nazwa przedmiotu zamówienia oferowanego j.m. Ilość Cena netto % VAT Wartość VAT (5x6) 1. Bułki zwykłe duże a 100g szt. 2. Chleb zwykły krojony a 500 g szt. 45 000

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1. Przewidywane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Cena netto za jednostkę. Jedn. miary. Kwota VAT

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1. Przewidywane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Cena netto za jednostkę. Jedn. miary. Kwota VAT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Lp Asortyment Przewidywane zużycie w ciągu 1 miesięcy Jedn. miary Cena netto za jednostkę VAT (%) Kwota VAT Wartość netto Wartość brutto Producent/nazwa oferowanego towaru

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Pakiet I. Razem wartość : netto:... brutto: Nazwa jm ilość Cena jedn. netto. Cena jedn. brutto

Załącznik nr 7 do siwz. Pakiet I. Razem wartość : netto:... brutto: Nazwa jm ilość Cena jedn. netto. Cena jedn. brutto Pakiet I Lp. Nazwa jm ilość 1 Wołowe pieczeń bez kości kg 60 2 Schab bez kości kg 120 3 Karkówka bez kości kg 60 4 Szynka wieprzowa kg 240 5 Łopatka bez kości kg 50 6 Gulasz wołowy kg 60 Wartość Stawka

Bardziej szczegółowo

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2016 - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA :

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2016 - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A DANE WYKONAWCY

O F E R T A DANE WYKONAWCY ... (nazwa, oznaczenie, firma i adres Wykonawcy) Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O F E R T A DANE WYKONAWCY 1. Pełna nazwa (oznaczenie, firma)........ 2. Adres siedziby (ulica,

Bardziej szczegółowo

Lista zakupów na 7 dni diety

Lista zakupów na 7 dni diety Lista zakupów na 7 dni diety bakalie 1 Orzechy włoskie 54 2 Wiórki kokosowe 10 jaja 1 Jaja kurze całe ekologiczne 381 nabiał 1 Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 800 2 Kefir, 2% tłuszczu 600 3 Maślanka spożywcza,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

KOSZTORYS OFERTOWY. Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Załącznik nr 2 A... Pakiet I - Pieczywo wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych Zamówienia z dnia 8 sierpnia 2017 r. na następujących warunkach

Bardziej szczegółowo

... wykonawca... data. Część 1 Artykuły suche i przetwory konserwowe

... wykonawca... data. Część 1 Artykuły suche i przetwory konserwowe ... wykonawca... data Część 1 Artykuły suche i przetwory konserwowe netto 1 Kasza jęczmienna - op. min. 1kg kg 80 5 2 Kasza gryczana op. min. 1kg kg 60 5 3 Kasza manna op. min. 500 g kg 10 5 4 Ryż biały

Bardziej szczegółowo

` Załącznik nr 2 ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze.

` Załącznik nr 2 ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze. ` Załącznik nr 2 ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze. Przy wypełnianiu proszę o zwrócenie uwagi na podaną gramaturę opakowań. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca musi przeliczyć wartość

Bardziej szczegółowo

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A KASZE Kasza gryczana nieprażona : 300 g, 5 kg Kasza gryczana prażona : 500 g, 1 kg, 5 kg Kasza jaglana : 400 g, 1 kg, 5 kg Kasza jęczmienna koszalińska średniorozdrobniona:

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie Zadanie 1 Przyprawy przydatności do spożycia 1. Przyprawa do drobiu - 18 kg 2. Przyprawa do mięsa - 42 kg 3. Przyprawa do ryb - 10 kg 4. Przyprawa do zup - 200 kg 5. Żelatyna wieprzowa - 20 kg 6. Przyprawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna Zadanie nr 1 Dostawa produktów mleczarskich /stołówka szkolna/ L.p. Nazwa jm Ilość 1. 2. Śmietana 30 % UHT 0,5 l typu Mlekovita inna lub równoważna, w przypadku propozycji produktów równoważnych należy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ZESTAWIENIE DLA CZĘŚCI NR 1. Część nr 1 - Dostawa drobiu. Razem dla części I: wartość zamówienia netto. wartość zamówienia brutto

FORMULARZ CENOWY ZESTAWIENIE DLA CZĘŚCI NR 1. Część nr 1 - Dostawa drobiu. Razem dla części I: wartość zamówienia netto. wartość zamówienia brutto FORMULARZ CENOWY ZESTAWIENIE DLA CZĘŚCI NR 1 Część nr 1 - Dostawa drobiu Część/ Lp. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku Jedn. VAT przydatności do spożycia od daty dostawy I 1. Drób Filet

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja Zestaw 1 Krupnik Waga 1 porcji - 400 g I porcja 10 porcji g kg Kasza jęczmienna perłowa 15,0 0,150

Bardziej szczegółowo

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm.

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm. Lp. Nazwa asortymentu Jed n. mia ry Wielkość opakowania 1. Barszcz czerwony w proszku szt 15 160 g 2. Cukier kg 250 1 kg 3. Cukier waniliowy szt 15 35 g 4. Cukier puder szt 15 500 g 5. Chrzan szt 60 300

Bardziej szczegółowo

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Normy wyżywienia Racje pokarmowe Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Normy wyżywienia (zalecane racje pokarmowe) (recommended pattern of food use) dzienne zestawy produktów

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 15330000-1 Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 1 15613100-9 Kasza jęczmienna op 1kg 0 2 15613100-9 Kasza

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX

Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX Załącznik nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX CZĘŚĆ I MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) 1. Przewidywana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFETOWY NR 1.1

FORMULARZ OFETOWY NR 1.1 FORMULARZ OFETOWY NR 1.1 Zał. Nr 1 WARZYWA, OWOCE Oferujemy dostawy warzyw, owoców do kuchni Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Jarczowie przez okres (tj...) po cenach podanych poniżej. Ceny zwierają podatek

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE. Proponowana. Wartość. Wartość. L.p. Nazwa artykułu Zamawian a ilość w przybliżeni u. brutto. netto.

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE. Proponowana. Wartość. Wartość. L.p. Nazwa artykułu Zamawian a ilość w przybliżeni u. brutto. netto. Formularz cenowy Zał 41 PRZETWORY SYPKIE Lp Nazwa artykułu Zamawian a ilość w przybliżeni u Propono wana jednostk owa ana Jednostkowa 1 Barszcz biały 65g 100 szt 2 Bułka tarta 500g 140 szt 3 Cukier kryształ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ART. SPOŻYWCZE FORMULARZ ZESTAWIENIA CENOWEGO

CZĘŚĆ I ART. SPOŻYWCZE FORMULARZ ZESTAWIENIA CENOWEGO Znak sprawy: ZP/06/016 LP. Asortyment Kod CPV J.m. Ilości i miejsca dostaw 1) Przewidywana ilość Cena jedn. brutto 1 3 4 5 6 7 8 1. A 45 ananas konserwowy 0311-1 kg 195 0. aromaty do ciast (olejki) 1561500-6

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 3 Dostawa do DPS "Pogodna Jesień", ul. Leśna 3, Jelenia Góra w okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

PAKIET NR 3 Dostawa do DPS Pogodna Jesień, ul. Leśna 3, Jelenia Góra w okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. DPS PJ.271.4.2016 Kalkulacja cenowa (specyfikacja asortymentowo-ilościowa) PAKIET NR 3 Dostawa do DPS "Pogodna Jesień", ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra w okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO. 2. Przedmiot zamówienia: (CPV , , ) art.

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO. 2. Przedmiot zamówienia: (CPV , , ) art. Znak sprawy DPS.DAG.333.5.7.2015 Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk tel./faks 59-846

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE

FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE FORMULARZ NR 1 Przedmiot zamówienia opis WARZYWA I OWOCE Jednostkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. banan kg 1.000 2. buraki kg 500 3. cebula kg 120 4. czosnek kg 15 5. Fasola biała drobna kg 100 6. Groch połówki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1g do siwz. Grupa wg CPV: Różne produkty spożywcze. Przewidywana ilość. Jednostka miary. Wartość brutto [zł]

Załącznik nr 1g do siwz. Grupa wg CPV: Różne produkty spożywcze. Przewidywana ilość. Jednostka miary. Wartość brutto [zł] Załącznik nr 1g do siwz Grupa wg CPV: 15800000-6 Różne produkty spożywcze Lp. Nazwa towaru Kod CPV Jednostka miary Przewidywana ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] 1. Ananas puszka 850g

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia do r.

JADŁOSPIS od dnia do r. JADŁOSPIS od dnia 02.01.2017 do 31.01.17 r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek Pon. 02.01.17 03.01.17 04.01.17 05.01.17 Pon. 09.01.17 Płatki kukurydziane na kukurydziane, mleko) Ryż na mleku 200g (ryż,

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia do r.

JADŁOSPIS od dnia do r. JADŁOSPIS od dnia 01.03. do 31.03.17 r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 01.03.17 Czw. 02.03.17 03.03.17 06.03.17 07.03.17 Zacierki na mleku 200g (zacierki, mleko, Sałata, rzodkiewki Płatki kukurydziane

Bardziej szczegółowo

MENU PONIEDZIAŁEK r.

MENU PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 09.01.2017r. Kanapka z polędwicą z indyka Pomidor Kakao Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105 g mięsa użyto do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych Zakopane, ul. Partyzantów 1/5,

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych Zakopane, ul. Partyzantów 1/5, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych 34-500 Zakopane, ul. Partyzantów 1/5, tel. (18) 20-66-846, fax (18) 20-66-846 e-mail: sekretariat@zsht.pl http://www.zsht.pl POSTĘPOWANIE ZSHT.02/2014 w celu udzielenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE

FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE FORMULARZ NR 1 Przedmiot zamówienia opis WARZYWA I OWOCE Jednostkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. banan kg 800 2. buraki kg 400 3. cebula kg 120 4. czosnek kg 10 5. Fasola biała drobna kg 70 6. Groch połówki kg

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do zaproszenia AG-Z /6 /2014

... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do zaproszenia AG-Z /6 /2014 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do zaproszenia AG-Z.2150-36/6 /2014 Zadanie 1 - Przyprawy oferowanego opakowania, nazwę własną / l / l ) Przyprawa do mięsa 1 20 kg 2 3 4 5 6 7 Przyprawa do ryb Przyprawa

Bardziej szczegółowo

= Pakiet 1: Artykuły ogólnospożywcze. Załącznik nr 2 formularz cenowy. Cena jedn. bez VAT ¹. Wartość bez VAT ²

= Pakiet 1: Artykuły ogólnospożywcze. Załącznik nr 2 formularz cenowy. Cena jedn. bez VAT ¹. Wartość bez VAT ² = Pakiet 1: Artykuły ogólnospożywcze. Załącznik nr 2 formularz cenowy Lp. NAZWA ARTYKUŁU J.m. Ilość VAT w % Opakowanie jednostkowe Nazwa producenta 1Olej uniwersalny 1l l 180 2Przyprawa jarzynka typu warzywko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze.

Załącznik nr 2. ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze. ZADANIE 1 Artykuły ogólnospożywcze. Załącznik nr 2 Przy wypełnianiu proszę o zwrócenie uwagi na podaną gramaturę opakowań. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca musi przeliczyć wartość

Bardziej szczegółowo

Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu

Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu FORMULARZ CENOWY Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 8 Owoce i warzywa świeże, mrożone i podobne produkty, różne produkty spożywcze (CPV- 15300000-1),

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO CENOWY

FORMULARZ RZECZOWO CENOWY Zamówienie publiczne nr DG 212-15/2013 Dnia... FORMULARZ RZECZOWO CENOWY WYKONAWCA :... nr telefonu.. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowiocka 6, 45-738 Opole PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Załącznik nr 1.. Nazwa oferenta OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną MENU PONIEDZIAŁEK 14.11.2016r. Lane kluski: mąka pszenna, jajko, mleko 70% Mleko Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Jednostka miary Szacunkowa ilość

FORMULARZ CENOWY Jednostka miary Szacunkowa ilość Załącznik nr 2 do SIWZ Lp. 1. AROMATY szt. (10 ml) 25szt. 2. BIAŁY BARSZCZ TYPU WINIARY Szt. (66 g) 700 szt. 3. BUDYŃ TYP WINIARY Z CUKREM Szt. (60 g) 1 700 szt. 4. CUKIER PUDER Sz. (400g) 30 szt. 5. CUKIER

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 17.07.2017r. Owsianka na mleku i szynką Pomidor Herbata z cytryną Owsianka: płatki owsiane, mleko 70% Pieczywo: Mąka pszenna, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105

Bardziej szczegółowo

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Numer ogłoszenia: 19529-2008; data zamieszczenia: 29.01.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul.

Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18 miar y Cena jedn. VAT 1 2 3 4 5 6 7 1. Schab wieprzowy

Bardziej szczegółowo

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto)

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto) Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych Lp. Nazwa i opis Jedn. miary Ilość Cena jedn. (brutto) Cena kol. 4 x kol. 5 (brutto) 1 2 3 4 5 6 1 Bułka tarta kg 90 2 Barszcz biały, zupa w proszku,

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto Grupa I Przetwory sypkie Lp Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka 1 Cukier 1 kg 15831000-4 szt 650 2 Mąka pszenna typ 450 1kg 15612100-2 szt 550 3 Kasza jęczmienna wiejska 1 kg 15613100-9 szt 60 4 Kasza jęczmienna

Bardziej szczegółowo

kg 10 produktów równoważnych należy wpisać równoważne, w przypadku propozycji nazwę 6. Ser żółty twardy, pełnotłusty typu gouda lub

kg 10 produktów równoważnych należy wpisać równoważne, w przypadku propozycji nazwę 6. Ser żółty twardy, pełnotłusty typu gouda lub Zadanie nr 1 Dostawa produktów mleczarskich /stołówka szkolna/ L.p. Nazwa jm Ilość 1. Śmietana 30% UHT 0,5l szt. 260 2. Śmietana luksusowa 18 % 0,4l szt. 1150 Wartość Podatek VAT Wartość 3. Mleko 2% 1l,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie

FORMULARZ CENOWY. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie Załącznik 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie Lp. Asortyment Jed n. Mia ry Ilość Cena jednostko wa brutto za jedn.

Bardziej szczegółowo

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/64/ FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA :

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/64/ FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w

Bardziej szczegółowo