Plan Akcji Ratunkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Akcji Ratunkowej"

Transkrypt

1

2 Plan Akcji Ratunkowej ETAP I: Oczyszczenie Organizmu mier Zaczyna Si W W trobie Gdzie Jest Ognisko Oty o ci? W troba Motorem ycia. Jak O Niego Dba? Czas Na Detoks! Skrywane Tajemnice... ETAP II: Termogeneza Aby Schudn, Musisz Je! Bd Numer 1 Popularnych Diet Ró nice Mi dzy Kobietami A Mczyznami Co Powoduje Kumulacj Tkanki T uszczowej Termogeniki - Im Wi cej Jesz, Tym Szybciej Chudniesz! Pokarmy Zatrzymuj ce T uszcz W Twoim Ciele Tkanka T uszczowa Niczym O miornica Wag Zast p Centymetrem! ETAP III: Metabolizm Podstawowe Tempo Przemiany Materii (BMR) Co Zwalnia Twój Metabolizm? Jak Przyspieszy Metabolizm? B onnik Stra nikiem Szczup ego Cia a

3 Gra o milion, w której wygrana jest gwarantowana... Witaj, Przewodnik, który teraz czytasz, to szansa, by nareszcie zako czy wojn ze swoim cia em i otworzy drzwi do wolno ci. Najpierw jednak... zrelaksuj si.

4 Prawdopodobnie ostatnio coraz czciej krytycznie patrzy a na swoje zmieniaj ce si cia o. Stresowa a si staj c na wadze, patrz c w lustro. Prze laduj Ci ju nie tylko pojawiaj ce si znienacka kilogramy, ale te pierwsze zmarszczki, cellulit, pozbawione blasku w osy... Lista zaczyna si wyd u a? Doskonale rozumiem, przez co przechodzisz. By am tam. Teraz jednak chc, eby rozlu ni a napi te oczekiwaniem na kolejn katastrof cia o i odetchna z ulg. U miechnij si do siebie. Tym razem, niechciane kilogramy naprawd znikn. Na zawsze. Prze yjesz te odnow biologiczn. Wypi kniejesz. Odrodzisz si m odsza, silniejsza, z apetytem na ycie. Gwarantuj. Gdy by am w szkole redniej, marzy am o nogach Cindy Crawford, oczach Michelle Pfeiffer i w osach Demi Moore. Lubi am swoj cer, biust i usta...wszystkim innym, ch tnie bym si z kim wymieni a. Anka mia a d u sze nogi, Edyta wsz tali i bombowy biust (wszyscy ch opcy za ni szaleli), Zocha mia a najzgrabniejsz pup Postrzeganie samej siebie ulega o ci g ej zmianie. Jednak jeden koszmar niezmiennie przypomina o sobie ka dego lata. Nadwaga.

5 Maj c 20 lat, wyobra a am sobie, jakby to by o, gdybym mog a po prostu odci t uste p aty. Jeden z brzucha, dwa z bioder i hmmm z dwa z ramion! Oderwa, jak odrywa si kawa ki mi sa z kurczaka. Uwa a am, e dopiero, gdy stan si szczup a i smuk a, osi gn trwa y pokój ze swoim cia em. Wierzy am, e jest jaki ostateczny cel, gwarantuj cy harmoni. Przez kolejne 8 lat, wierzy am te, e droga do tego celu wiedzie przez samokrytyk i umartwianie si. Wierzy am w popularne diety. Co druga kole anka zdawa a si by na kolejnej, nowszej, lepszej diecie. Ka dego sezonu pojawia si inny cudowny rodek. Og uszona reklamowymi sloganami, nie s ysza am ju g osu w asnego cia a. Nie potrafi am ju zwyczajnie zje posi ku, bez prze laduj cego mnie poczucia winy. Nie znosi am g upiej wagi, która uparcie wskazywa a t sam ilo kilogramów. Co by o nie tak Podstaw ka dej cudownej diety, by o wzbudzenie niech ci do w asnego cia a i torturowanie si drako skimi zasadami. Obietnic by a ekspresowa utrata masy.

6 Historia by a jednak zawsze taka sama. Na pocz tku chud am, a po kilku tygodniach stara waga ze sztormem powraca a, na nowo rozpychaj c moje cia o. Niezmiennie, przynosi a te ze sob prezent, w postaci dodatkowych kilogramów. Po ka dym takim eksperymencie, moja frustracja si ga a zenitu. Dzi ju nie walcz... Szczliwie, syzyfow walk ze swoim cia em mam ju za sob. Trzeba by o jednak lat studiów, bada i praktyki z klientami, ebym zrozumia a jak bezsensowne i szkodliwe by y moje wczesne zmagania. Tak zwane cudowne diety, to wieczne diety, nigdy bowiem nie przynosz trwa ych rezultatów. Dzi, proponuj Ci rozwi zanie, które dzia a ka dorazowo i gwarantuje d ugookresowy efekt. Cz sto spotykam w swoim otoczeniu kobiety, które jak niegdy ja, wci daj si zwie marketingowym manipulacjom. Hipnotycznie podaj bdnie wytyczon tras : musisz

7 odmówi sobie przyjemno ci, samokaranie i wstyd s drog ku spe nionemu, szczliwemu yciu. Czy ten scenariusz jest Ci znajomy? Stopniowo, poddajesz si namowom i zaczynasz prowadzi wojn z w asnym cia em. Zapominaj c, e Twoje cia o to przecie Ty i nie mo esz go traktowa jak wroga. Aby odnie sukces, potrzebujesz ws ucha si we w asne potrzeby. Zrozumie, co jest niezb dne do harmonijnego rozwoju systemu, w którym funkcjonujesz. Co go zatruwa. Co odnawia. Wasz cel jest wspólny. Gdy us yszysz potrzeby w asnego organizmu i odpowiesz na jego sygna y, zaczniesz dostrzega zaskakuj ce zmiany. Tchniesz w swoje cia o nowe ycie. Od czego mam zacz?, cz sto pytaj mnie kole anki. Proces Twojej odnowy biologicznej musi rozpocz si od rodka. Si gniemy do samego ród a problemu. Praca, której dokonamy wewn trz Twojego cia a, sprawi, e w oczach zaczn znika wybrzuszenia, wa ki t uszczu, skóra stanie si napi ta i g adka, jak u nastolatki.

8 Dzieci wygl daj tak zdrowo, gdy wszystkie ich organy pracuj pe n par. Wewn trznej pracy nie blokuj i nie spowalniaj z ogi t uszczu i toksyn. Toksyn?! Niestety, w ci gu ycia gromadzimy ich tyle, e wystarczy oby na produkcj ma ej bomby. To przerysowanie. Niemniej jednak, toksyny s dla nas powa nym zagro eniem. Rozpowszechnione w pokarmach, wskutek nieodpowiedniej diety, gromadz si przede wszystkim w w trobie. Z wiekiem, tworz zatory równie wokó innych kluczowych narz dów, inicjuj c powolny proces umierania. Nie panikuj. Jest te dobra wiadomo. Proces zanieczyszczania organizmu mo emy zatrzyma, a nawet odwróci. Uzbrojeni w potny arsena bada naukowych, opracowali my dzi sposoby, dzi ki którym rozbicie tych mierciono nych zatorów jest prostsze i skuteczniejsze, ni kiedykolwiek wcze niej. Gdyby nasi rodzice i dziadkowie mieli dost p do tych informacji, nie tylko unikn liby wielu schorze i wi cych si z nimi cierpie, ale te ich naturalna ni ycia by aby d u sza...

9 Wraz ze sta dostaw amunicji w postaci przeciwutleniaczy, witamin i sk adników od ywczych, zwa y t uszczu zostan rozbite na drobne, atwe do wydalenia cz steczki. Równocze nie ze zb dnym t uszczem, wyp ukane zostan te toksyny i chemikalia, które u miercaj komórki organizmu, uniemo liwiaj c jego regeneracj. Oprócz wewn trznej odnowy, szybko pojawi si te zmiany widoczne na zewn trz: - tkanka t uszczowa zacznie znika - oczy, paznokcie i cera nabior blasku - w osy stan si grubsze i mocniejsze - wyg adz si zmarszczki. Zapewne ucieszy Ci, e nie b dzie adnego liczenia kalorii i g odówek. Swój cel osi gniesz...jedz c! Twoje wybawienie od zb dnych kilogramów jest w pysznych pokarmach. Badania jednoznacznie wskazuj, i diety oparte o ci le okre lon liczb kalorii nie dzia aj. Dlaczego? Diety restrykcyjne nie dzia aj, poniewa prowadz do spowolnienia

10 metabolizmu. Sytuacji, w której spadek wagi jest praktycznie niemo liwy. Poza tym, kto chce sp dzi ycie licz c kalorie? Determinacja do przestrzegania takiej diety, szybko si wyczerpuje. Dla specjalistów od ywienia jest dzi jasne, e rozwi zanie musi by nie tylko skuteczne, ale te atwe do realizacji w codziennym yciu. Dla ka dego. Bez wzgl du na obecne nawyki ywieniowe, wiek, bud et, motywacj czy si woli. Czy te oczekiwania s realne? Testy laboratoryjne oraz tysi ce zadowolonych kobiet, wskazuj jednoznacznie twierdz c odpowied! Mo esz chudn najadaj c si do syta, spo ywaj c ró norodne produkty oraz dowolnie je ze sob cz c. Szczup e, zdrowo wygl daj ce cia o nie wymaga te kupowania drogich, syntetycznych suplementów, mieszanek czy kosmetyków. Wszystko, czego Twój organizm potrzebuje, dost pne jest w naturze. W formie pokarmu i zió. Nasze cia o zosta o zaprogramowane w ten sposób, aby korzystaj c z zasobów naturalnych, mo liwe by o jego samooczyszczanie i odnowa.

11 Tak jak wspomnia am, aby zmieni swój wygl d, musisz najpierw zrozumie, co kszta tuje Twoje cia o i w jaki sposób to robi. Nie walczy. Nie zmusza si. Nie ogranicza. Nie obwinia. Je li obecnie nadu ywasz swój system surow diet natychmiast przesta. By mo e poprzez przymuszenie do nienaturalnego funkcjonowania, uda Ci si troch schudn. Jednak, po takiej diecie chudsza b dziesz przez chwil, za to spowodowany ni stres dla organizmu, pozostawi w nim trwa e bruzdy. Wci si wahasz? Utrata wagi na diecie, która nie rozwi zuje ród a problemu, to jak budowanie wie owca na piasku. Efekty bywaj szybko widoczne, ale nie mog przetrwa - brakuje im fundamentów! Tak jak budowa bez fundamentów, tak i Twoja oszukana utrata wagi b dzie katastrofalna w skutkach. Ca y efekt zostaje w krótkim czasie pogrzebany. I tak jak wal cy si budynek, sieje wokó ogromne spustoszenie, tak konsekwencje nieodpowiedzialnych diet, siej spustoszenie w Twoim organizmie.

12 Zmiana, je li ma by trwa a i sprzyjaj ca ogólnej odnowie, musi rozpocz si od ród a. Tylko maj c przygotowane mocne fundamenty wewn trzne, b dziesz mog a spa spokojnie i nie martwi si o nag y powrót kilogramów. Twoja kompleksowa przemiana b dzie przebiega w trzech etapach: - ETAP I: OCZYSZCZENIE organizmu z toksyn i z ogów t uszczu - ETAP II: TERMOGENEZA, czyli spalanie tkanki t uszczowej - ETAP III: METABOLIZM i jego przyspieszenie

13 Aby odnie trwa y sukces, musisz przej przez ka dy z nich. Nie martw si. Ka dy etap oka e si atwiejszy i smaczniejszy, ni jakakolwiek dieta!

14 Ostatnio otrzyma am list od kobiety, która podda a swoje cia o rygorystycznemu re imowi jednej z nag a nianej przez media diet. W li cie napisa a: Z ogromnym mozo em straci am 6,5 kg... i zaczy a swoje zdj cie przed i po. Na odwrocie zdj cia, gdzie jest chudsza o 6,5 kg, dopisa a I ci gle czuj si beznadziejnie. Pami taj, nie chodzi tylko o to, by zrzuci zb dne kilogramy. A ju na pewno nie chodzi nam o to, by zrzuci a zb dne kilogramy i czu a si jak pozbawiona powietrza, sflacza a d tka po przejechaniu setek kilometrów. Pora jednak sko czy z my leniem typu: Gdybym tylko by a chudsza i nareszcie mie to chudsze, gibkie cia o! Zrobi to jednak w taki sposób, jak wygrywa si milion na loterii. Jedyne co zrobi a to skre li a kilka cyfr, za to, jaki efekt! W loterii trudno polega oczywi cie na tym, e nie wiadomo, która z milionów kombinacji wygra. Z naszym programem wygrana jest ka dorazowa. Gwarantowane. Wszystko jest w Twoim zasi gu. Jedyne czego potrzebujesz, to odrobina inspiracji i kilka wskazówek jak zrobi pierwsze kroki.

15 Zaczynajmy! Twoja w zdrowiu, Izabella Samborska Izabella Samborska

16 ETAP I: Oczyszczenie Organizmu Zaczynamy od przygotowania fundamentów, czyli oczyszczenia organizmu. mier Zaczyna Si W W trobie mier zaczyna si w w trobie to popularne powiedzenie w ród lekarzy. Dlaczego? Ka dego dnia poddajemy swój organizm niszcz cemu dzia aniu toksyn. Przyjmujemy je g ównie:

17 - w pokarmach, g ównie w nasyconych t uszczach i sztucznie przetworzonych produktach, zawieraj cych konserwanty, barwniki i inne sk adniki chemiczne - w u ywkach, takich jak papierosy i alkohol - przez drogi oddechowe i skór, wraz zanieczyszczonym powietrzem. Substancje toksyczne, jak sama nazwa wskazuje, s dla naszego organizmu zabójcze. Gromadz c si komórkach, prowadz do ich rozk adu i mierci. Szczliwie, jeste my wyposa eni w naturalny filtr toksyn jakim jest w troba. W troba dla naszego uk adu pokarmowego, pe ni podobn rol jak filtr oleju dla silnika samochodowego. Podczas normalnego u ytkowania samochodu, do oleju dostaj si zanieczyszczenia z zewn trz. Filtr oleju dba o to, by te zanieczyszczenia nie trafi y bezpo rednio do silnika. Pojemno filtra jest jednak ograniczona, st d konieczna jest okresowa wymiana zabrudzonego p ynu na nowy. W przeciwnym wypadku, przepe niony filtr nie spe nia ju swojej roli, zanieczyszczenia trafiaj do silnika, prowadz c do zatarcia i mierci samochodu. Innymi s owy, d ugowieczno

18 silnika, uzale niona jest w g ównej mierze od regularnej wymiany zarówno filtra jak i oleju. Dla naszego organizmu olejem nap dowym jest pokarm. Filtrem jest w troba. Niestety, w trob mo emy wymieni tylko operacyjnie, otrzymuj c nowy narz d od innej, umieraj cej osoby. W trob, tak jak serce, mamy jednak jedn i musi nam ona dobrze s u y jak najd u ej. Zatarcie w troby jest katastrofalne w skutkach dla ca ego cia a. mier tego organu, prowadzi do mierci ca ego systemu. Sprawne funkcjonowanie Twojej w troby jest szalenie wa ne. Dlatego te po wi camy temu organowi sporo czasu. Pami taj, e prac zacz musimy od ród a. Tam bowiem zaczy si Twoje problemy z nadwag. Ka da inna droga by aby lep uliczk. Wyobra sobie, e rozbola Ci z b. Idziesz do dentysty i okazuje si, e ród em bólu jest stan zapalny w korzeniu. aden dentysta nie wype ni by zewn trznego ubytku z ba, przed oczyszczeniem wn trza korzenia i usuni ciem przyczyny stanu zapalnego. Jak dobry lekarz, my te, zajmiemy si najpierw oczyszczeniem organizmu i usuni ciem stanu zapalnego.

19 Gdzie Jest Ognisko Oty o ci? W troba jest najcz stszym ogniskiem oty o ci w naszym organizmie. Dzieje si tak dlatego, e jest to narz d zbyt cz sto przeciany. Rola w troby nie ogranicza si jedynie do odfiltrowywania z organizmu truj cych substancji chemicznych. Obok innych zada, jest to równie kluczowy narz d w naszej gospodarce t uszczowej. Aby jednak w troba mog a zaj si trawieniem

20 i wydalaniem t uszczy, nie mo e by w tym czasie przeciona toksynami i usuwaniem ich z naszego cia a. Co ma jedno wspólnego z drugim? Podczas gdy odk adanie si nadmiaru t uszczu w organizmie nie wywo uje natychmiastowego stanu alarmowego, to toksyny taki stan sygnalizuj. Dlatego te Twoja w troba, w pierwszej kolejno ci próbuje zapobiec przedostaniu si toksyn do krwi. W przeciwnym wypadku, gdy szkodliwe substancje chemiczne trafi do krwi, stamt d zaczynaj sia powolne, ale skuteczne spustoszenie w ca ym ciele. W troba za wszelk cen stara si do takiej sytuacji nie dopu ci. Dopiero, gdy upora si z problemem toksyn, w nast pnej kolejno ci rozpoczyna rozk ad t uszczy. W procesie rozk adu, komórki t uszczowe zostaj rozbite do postaci, w której mog zosta wydalone z organizmu. Adam Doma ski, lekarz specjalista chirurgii ogólnej mówi: W troba to najwa niejszy organ w naszym organizmie. A dlaczego? Dlatego, e trudno znale inny narz d, który jednocze nie spe nia by tak wiele funkcji i mia jednocze nie zdolno do samoregeneracji (pod warunkiem, e da mu si

21 szans ). Praca w troby ma bezpo redni wp yw na pozosta e narz dy i uk ady. Zaburzenia w prawid owym funkcjonowaniu tego organu, odbijaj si na funkcjonowaniu mózgu, gospodarki t uszczowej i hormonalnej, uk adu krenia oraz narz dach jamy brzusznej. W troba wp ywa na ca kondycj organizmu. W troba Motorem ycia. Jak O Niego Dba? W troba jest Twoim motorem ycia. Jak mo esz zapewni jej d ugowieczno? Aby w troba mog a jak najd u ej pe ni swoje wszechstronne funkcje, niezb dna jest jej Twoja pomoc. Odpowiednia dieta jest tej pomocy podstaw. Je li nigdy nie oczyszcza a organizmu od wewn trz i zastanawiasz si, czy powinna zrobi to teraz. Odpowied brzmi: TAK! Nasi przodkowie nie mieli problemu z samooczyszczaniem organizmu, gdy ich w troba nie by a przeciona substancjami chemicznymi. Dzi, nieustannie mamy do czynienia

22 z przetworzonymi pokarmami: margaryna, chipsy, gotowe dania (zupki, sosy), produkty w puszkach, dania z mikrofalówki itd. Wszystko to suto okraszone konserwantami i syntetycznymi dodatkami. Jak my lisz, co Twój organizm z tym robi? Te substancje, powszechne w produktach spo ywczych, dla naszego organizmu nie przedstawiaj adnej warto ci. S wycznie zagro eniem. Je li ich nie wydalimy, zostan od o one w tkance t uszczowej. Natura nie przygotowa a nas na ich trawienie. Niewidoczne dla oka zwi zki chemiczne, trafiaj do w troby, która usi uje odfiltrowa zabójcz mas z Twojego cia a. Spo ywana w minimalnych dawkach trucizna, odk ada si i kumuluje na wiele lat, wywo uj c stan ci g ego podtrucia organizmu... Doskona ym schronieniem dla toksyn s komórki t uszczowe. Im wi ksze od ogi t uszczu w Twoim organi mie, tym wi cej chemikaliów mo e si w nich ukry, zmieniaj c Twój organizm w tykaj c bomb.

23 St uszczenie, przekrwienie i upo ledzenie funkcji w troby to powszechne dzi dolegliwo ci. Cz sto niezdiagnozowane i nie leczone. Ten stan zapalny w w trobie, zawdzi czamy mi dzy innymi nadmiernemu spo yciu oczyszczonych produktów skrobiowych (zw aszcza produktów na bazie bia ej m ki: pieczywa, ciast, makaronów itd.), cukru rafinowanego, t uszczów nasyconych oraz przetworów mi snych (takich jak parówki, salami, kie basa, pasztet, etc.). To równie efekt braku surowych produktów, bogatych w enzymy trawienne i b onnik (wi cej o tych produktach za chwil ). Gro ne s tak e, wspomniane wcze niej i powszechne w ywno ci zanieczyszczenia chemiczne, metale cikie, pestycydy, wirusy, bakterie chorobotwórcze, azotany i azotyny, mykotoksyny i inne. Ka dego dnia, w troba musi odfiltrowywa je z naszego systemu. Przy odpowiedniej diecie, ten wszechstronny narz d ma zdolno do samoregeneracji (do 25% swojej ca kowitej masy). Jednak w przypadku braku interwencji z naszej strony, obciona w troba z czasem prowadzi do degeneracji ca ego systemu.

24 Aby zapewni d ugowieczno w trobie, powinna regularnie wspomaga samooczyszczanie organizmu. W jasny i nieskomplikowany sposób wyja ni jak to robi. Czas Na Detoks! Wiosna to doskona y moment na pierwszy w yciu detoks. Budzimy si z zimowego letargu, mamy wi cej energii i ka da z nas chce wygl da kwitn co. Pierwszy w yciu detoks powinien przebiega dwuetapowo:

25 - Etap I: Przygotowanie (5 dni) - Etap II: Kompleksowe oczyszczanie (1 dzie ) Dzie 1-5: Aby oszcz dzi szoku organizmowi, do generalnego oczyszczenia musisz si najpierw przygotowa. Przez pierwsze 5 dni, wcz do swojego menu wybrany koktajl z poni szej listy (mo esz pi wybrane dwa na zmian ). Aby u atwi Ci przej cie detoksu, proponuj, aby rozpocza swoj sesj koktajlow w poniedzia ek. W ten sposób, Twoje kompleksowe, ca odzienne oczyszczanie przypadnie na sobot, gdy nie musisz i do pracy. Je li pracujesz w sobot, zaplanuj rozpocz cie kuracji 5 dni przed pierwszym wolnym dniem. Wa ne, aby zminimalizowa a stres i wysi ek w tym dniu, a praca potrafi czasem da w ko! Zaproponowane przepisy s nie tylko pyszne, ale te skomponowane w taki sposób, aby szybko przynie efekty. Nie wymagaj te olbrzymich pok adów silnej woli!

26 Pij wybrany koktajl 1-2 razy dziennie (najlepiej rano i wieczorem). Koktajl 1: Oczyszczaj cy ze wie ych owoców: Rozdrobnij, a nast pnie zmiksuj z wod 10 zielonych winogron, awokado, ananasa oraz grejpfruta. Proporcje owoców mo esz dobra sama, w zale no ci od preferencji smakowych. Nie a uj sobie jednak grejpfrutów i ananasów. S fantastycznymi sprzymierze cami odchudzania.

27 Koktajl 2: Oczyszczaj cy z pomidorów: Przygotuj litr g stego soku pomidorowego, 3 odygi selera naciowego, drobno pokrojon cebul oraz p czek koperku i przyprawy - sól, pieprz. Wszystkie sk adniki zmiksuj i dopraw do smaku. Do powsta ego koktajlu mo esz doda pó y eczki oliwy z oliwek.

28 Koktajl 3: Odtruwaj cy z buraczków: Zetrzyj dwa buraki wik owe, seler i trzy z bki czosnku. Posiekaj drobno natk pietruszki (oko o 5 y eczek). Wszystko wrzu do miksera, dorzu y eczk chrzanu, szczypt soli i pieprzu. Po zmiksowaniu rozcie cz mix odrobin niegazowanej wody. Pij koktajle regularnie, najlepiej przez ca y rok. W ten sposób, poprawisz stan swojej cery, w osów oraz wzmocnisz w trob. Te mieszanki maj równie cudowne w a ciwo ci odm adzaj ce. B dziesz nie tylko l ejsza, ale te pi kniejsza!

29 Dzie 6: Twój organizm jest ju gotowy na kompleksowe, ca odniowe oczyszczanie. Twoje cia o jest gotowe, ale czy Ty jeste? Je li tylko mo esz, tego dnia oczy nie tylko cia o, ale tak e swój umys. Przygotuj si wcze niej. Mo e tego dnia skorzystasz z dobrodziejstw sauny, zrelaksujesz minie i poprawisz krenie. Mo e wybierzesz si na rolki albo rower, dotleni komórki. Mo e pójdziesz na spacer. Przeczytasz w ko cu ksik, któr odk ada a w niesko czono z braku czasu. A mo e graj co dobrego w kinie? Je li nie, zawsze mo esz po raz dwudziesty obejrze swój ulubiony film. Zrób sobie najd u sz w yciu k piel. Dodaj aromatyczny olejek, który sprawi, e Twoja skóra b dzie jedwabi cie g adka. Kiedy ostatnio robi a maseczk? Mo e ju czas? Peeling? Pozb d si z ogów martwego naskórka i pobud jego naturaln odnow. Wydepiluj nogi. Nasmaruj cia o ulubionym balsamem. Poczuj si sexy. Zapal wiece... Wa ne, eby tego dnia od o y a wszystkie inne sprawy i skoncentrowa a si na sobie. Wiem, e to czasem najtrudniejsze.

30 Ale wiesz co? ycie jest jedno, a m odo jeszcze krótsza! Nikt Ci nie wróci straconego czasu. Sprawiaj sobie drobne przyjemno ci. Niech to nie b dzie dzie udr ki. Chc, eby go mile wspomina a i nie mog a doczeka si kolejnej sesji No dobrze. Ale co dzi jemy? Na dzi Moja Droga, przygotowa am dla Ciebie eliksir m odo ci! Tak, eliksir m odo ci istnieje, a przepis na niego jest nast puj cy: - Potrzebujesz 1 pietruszk, 1 seler, 2 cebule i 2 pory. Warzywa ugotuj. Odlej nadmiar wody i zmiksuj. Przez ca y dzie, chc eby pi a tylko to...

31 Wiem, spodziewa a si troch bardziej fantazyjnego drinka. Mo e nawet lepiej smakuj cego? Wyobra sobie jednak, e w a nie ta mieszanka jest podstaw najpopularniejszej diety w Los Angeles! Nie ma na wiecie drugiego miasta, którego mieszka cy mieliby wi ksz obsesj na punkcie m odo ci i fizycznego pi kna. Los Angeles jest pod tym wzgl dem miejscem wyj tkowym. Kult fitness i zdrowego od ywiania jest widoczny wsz dzie. Menu w restauracjach promuje zdrowy sposób od ywiania. Parki przepe nione s spacerowiczami. Dwudziesto- i szedziesi ciolatkowie je d na rowerach, rolkach. L ni ce w s o cu cia a pr si na matach.

32 Równie obowi zuj ca moda na super obcis e, sk pe ciuchy, nie pozostawia miejsca na adne niedoskona o ci cia a. Wracajmy do Twojego koktajlu. Z ka dym ykiem tego i cie magicznego napoju, pomy l, e Twoja ulubiona gwiazda, prawdopodobnie te pija dok adnie t mieszank! Prosz bardzo, sekret diety Hollywood w Twojej kuchni Przez pierwszy miesi c, powtarzaj kuracj raz w tygodniu. Chcemy gruntownie przeczy ci skumulowane z ogi toksycznego t uszczu. Po 4 sesjach, zmniejsz cz stotliwo i przez kolejny miesi c, wykonuj zabieg co 2 tygodnie. Po 6 sesjach, wystarczy je li poddasz si temu jednodniowemu oczyszczaniu raz w miesi cu. Skrywane Tajemnice... Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu w troby. Tylko dla zainteresowanych.

33 Je li nie jeste w tym momencie zainteresowana poszerzonym materia em dotycz cym pracy w troby, mo esz przej od razu do kolejnego rozdzia u (ETAP II: Termogeneza). Jak ju wcze niej wspomnia am, w troba jest potnym i najbardziej wszechstronnym laboratorium naszego organizmu. Zachodz w niej wielokierunkowe przemiany, najczciej biochemiczne. Ten narz d, cz sto okre lany jest fabryk ó ci. ó produkowana przez w trob, jest nam niezb dna w procesach trawienia. W ci gu doby, w w trobie zdrowego cz owieka, powstaje rednio ml ó ci. Do podstawowych przemian biochemicznych zachodz cych w tym narz dzie nale: 1. Przemiany metaboliczne cukrów (w glowodanów): W troba utrzymuje homeostaz (równowag ) glukozy w organizmie cz owieka. W okresie g odzenia si, zapobiega gwa townemu spadkowi cukru we krwi, stopniowo uwalniaj c wcze niej zgromadzone zapasy. Natomiast w sytuacji nadmiaru cukru we krwi, w troba magazynuje go, przekszta caj c w glikogen.

34 2. Przemiany metaboliczne bia ek (protein): Wraz z pokarmem, do w troby trafia du a ilo aminokwasów, które s podstawowym budulcem bia ek. 17% naszego organizmu to bia ka. Codziennie 1-2% bia ka organizmu podlega wymianie. W troba jest odpowiedzialna za syntez aminokwasów w bia ka (czyli za proces wewn trznej odnowy). Albumina, która jest g ównym bia kiem ludzkiego osocza, syntetyzowana jest jedynie w w trobie. W w trobie, powstaj te inne wa ne bia ka: ceruloplazmina - no nik miedzi, transferyna - no nik elaza, itd. Dodatkowo, w troba syntetyzuje te bia ka uk adu krzepni cia. Bez nich, nasza krew po uszkodzeniu naczy krwiono nych w ogóle by nie krzep a, prowadz c do wylewu. 3. Przemiany metaboliczne t uszczów (lipidów): T uszcze maj wi ksz warto energetyczn ni magazynowany cukier. W wyniku utlenienia 1g kwasu t uszczowego uzyskuje si 38 kj energii. Natomiast 1g glikogenu (cukru), daje 17 kj energii. Bior c pod uwag zysk energetyczny ze spalania t uszczy, ich

35 prawid owy metabolizm, ma kluczowe znaczenie dla zachowania szczup ej sylwetki. Poprzez wydzielanie ó ci i kwasów ó ciowych, w troba u atwia trawienie i wch anianie t uszczy w przewodzie pokarmowym. Dodatkowo, w troba syntetyzuje i utlenia kwasy t uszczowe, trójglicerydy, fosfolipidy, cholesterol oraz cia a ketonowe. 4. Detoksykacja: Detoksykacja polega na neutralizacji szkodliwych substancji zewn trzpochodnych (np. rodków konserwuj cych w artyku ach spo ywczych, substancji syntetycznych zawartych w lekach i innych). Tylko po przetworzeniu przez w trob, mo liwe jest ich wydalenie z organizmu w moczu lub ó ci. 5. Regulacja gospodarki hormonalnej: W troba, to najwa niejszy narz d, w którym dochodzi do degradacji wi kszo ci hormonów: insuliny, glukagonu, hormonu wzrostu, glikokortykosteroidów, estrogenów, progesteronu, parahormonu i enterohormonów.

36 6. Regulacja gospodarki witaminowej: Wiele witamin rozpuszczalnych w wodzie jest metabolizowanych w w trobie. W jej komórkach magazynowana jest m.in. witamina B12 i kwas foliowy, maj ce wp yw na wygl d Twojej skóry, w osów i paznokci (obok wielu innych funkcji).

37 ETAP II: Termogeneza Czyli o tym, jak spala t uszcz...jedz c. Im wi cej jesz, tym wi cej spalasz. Aby Schudn, Musisz Je! Jak to mo liwe? Istnieje bardzo du o produktów, które s naturalnymi spalaczami t uszczu. Zapewne niektóre wielokrotnie jad a, nie zdaj c sobie sprawy z ich cudownego dzia ania. Jak to dzia a?

38 Pokarmy, które zaliczaj si do grupy naturalnych spalaczy t uszczu, wymagaj wi cej energii (kalorii), aby Twój organizm móg je strawi, ni same zawieraj. Jednocze nie, spalane podczas procesu trawienia kalorie, uwalniaj energi, dzi ki której znika ocia o i zm czenie. Wzbogacaj c swoje codziennie posi ki w termogeniki, poczujesz si pobudzona i pe na zapa u. W rezultacie, Twoja aktywno fizyczna niemal e natychmiast wzro nie. A to z kolei wywo a spalanie dodatkowych kalorii! Bd Numer 1 Popularnych Diet Bd numer 1 wi kszo ci diet to drastyczne ograniczenie ilo ci pokarmów. Odchudzanie si z efektem jojo jest najwi kszym grzechem. Stosowanie jednej z obecnie bardzo modnych diet cud, polegaj cych na drastycznym ograniczeniu kalorii, w glowodanów czy t uszczy - rujnuje metabolizm. Dlatego te, w gronie lekarzy i specjalistów, diety cud nazywane s "dietami rujnuj cymi" (z ang. crash diets). Marketerzy nadali im znacznie

39 atrakcyjniejsze nazwy (dieta ródziemnomorska, dieta kopenhaska, dieta 1000 kalorii itd.). Stosowanie si do ich niebezpiecznych zalece, mimo pocz tkowych rezultatów, w krótkim czasie powoduje powrót do starej wagi. D ugookresowo, po takim eksperymencie, waga najczciej si zwi ksza o dodatkowe kilogramy. Diety cud s g ównym powodem gromadzenia si coraz wi kszej masy "upartego" t uszczu. "Uparty" t uszcz jest przetwarzany ekstremalnie wolno i opiera si naturalnemu procesowi hormonalnemu, który aktywuje si w organizmie w obecno ci t uszczu. Zdrowy mechanizm spalania t uszczu wygl da nast puj co: aby spali t uszcz, hormony adrenaliny "przyczepiaj " si do komórek t uszczowych i je niejako "otwieraj ", uwalniaj c z nich t uszcz, który nast pnie organizm zu ywa. W przypadku "upartego" t uszczu ten proces nie zachodzi, a co za tym idzie, uparty t uszcz nie mo e zosta strawiony i wydalony. Nie wdaj c si w medyczne zawi o ci, adrenalina nie jest w stanie "otworzy " komórek t uszczowych i uwolni zgromadzonego w nich zapasu.

40 Spadek aktywno ci fizycznej równie nasila efekt gromadzenia si "upartego" t uszczu. Kolejny powód, dla którego diety niskokaloryczne s wyj tkowo gro ne. Diety tego typu naturalnie prowadz do spadku energii i niech ci do wzmo onej ruchliwo ci. OSOBY STOSUJ CE DIETY NISKOKALORCZYNE NAJBARDZIEJ NARA AJ SI NA PROBLEMY Z "UPARTYM" T USZCZEM. Je li zaczniesz opuszcza posi ki, ograniczysz ilo spo ywanych pokarmów, w rezultacie spowolnisz swój metabolizm. W okresach niedoboru kalorii, Twoje cia o automatycznie zaczyna oszcz dza zapasy w oczekiwaniu na "chude lata". Chude lata jednak nie nadchodz i osi gni ty efekt jest przeciwny do zamierzonego. Dodatkowo, pozbawiasz organizm sk adników od ywczych, niezb dnych do prawid owego funkcjonowania. Ró nice Mi dzy Kobietami A Mczyznami Poza tymi najbardziej oczywistymi, nas interesuj te zwi zane z gospodark t uszczow.

41 Przede wszystkim, cia o kobiety genetycznie zaprogramowane jest tak, aby "przechowywa " wi cej t uszczu, ni cia o mczyzny. Nie wdaj c si w naukowe szczegó y, ma to zwi zek z rodzicielstwem, karmieniem i opiek nad potomstwem. Z biologicznego punktu widzenia, najwa niejsza rola kobiety to rola matki. Nasze cia o nie tylko ma znacznie wi cej komórek t uszczowych, ale te s one 5-krotnie wi ksze! Zarówno kobiety jak i mczy ni, produkuj 2 rodzaje enzymów reguluj cych metabolizm t uszczu: - lipogenic: odpowiedzialny za gromadzenie t uszczu - lipolytic: odpowiedzialny za uwalnianie t uszczu Kobiety maj jednak 2-krotnie wi cej enzymu lipogenic, który jest odpowiedzialny za odk adanie si t uszczu i 1/2 mniej enzymu lipolytic, który uczestniczy w jego spalaniu. Nieweso o, co? Wskutek tego, jak nasze cia o zosta o zaprogramowane, musimy si du o wi cej napracowa, aby utrzyma smuk sylwetk.

42 Jeszcze s owo o dietach cud. Im bardziej restrykcyjna dieta, tym wi cej organizm zaczyna wydziela enzymu lipogenic i odpowiednio mniej enzymu lipolytic. To naturalna reakcja obronna organizmu, na ograniczenie w "dost pno ci" po ywienia. Co gorsze, im d u ej trwa taka dieta, tym mniejsze prawdopodobie stwo, e organizm kiedykolwiek powróci do produkcji enzymu spalania t uszczu sprzed kuracji. Owszem, gdy na nowo zaczniesz dostarcza systemowi odpowiedni ilo sk adników od ywczych, poziom produkcji enzymu lipolytic podniesie si. Jednak w 9 na 10 przypadków, b dzie to poziom ni szy. Dlatego te z ka d kolejn diet, coraz trudniej b dzie Ci spali "uparty" t uszcz i coraz wi ksze ryzyko gwa townego powrotu do starej wagi. Nie trzeba podkre la, e taka hu tawka ma zgubne dzia anie nie tylko na metabolizm, ale tak e na uk ad krenia i prac serca... Nie panikuj jeste w posiadaniu skutecznej i bezpiecznej recepty! Brzmi to czarno, ale nie panikuj. Nie znaczy to, e jeste skazana

43 na nadwag do ko ca ycia. Uzbrojona w informacje tu zawarte, b dziesz na du o lepszej pozycji startowej od wszystkich kole anek, które da y si zwie sprytnym dzia aniom marketingowym. Zaufaj rzetelnej wiedzy, któr Ci przekazuj, a stracisz zb dne kilogramy bez g odzenia si i skomplikowanych diet. Dodatkowo, stosuj c si do zawartych tu wskazówek, mo esz by pewna, e pozb dziesz si niechcianego t uszczu na sta e. Co Powoduje Kumulacj Tkanki T uszczowej Poza genetycznymi uwarunkowaniami, bardzo du rol w odk adaniu si "upartego" t uszczu maj tak zwane xenoestrogeny. Xenoestrogeny to substancje chemiczne zawarte w grupie produktów, które w naszym organizmie na laduj dzia anie enzymu lipogenic (tego, który odpowiada za odk adania si t uszczu). Spo ywaj c pokarmy z tej grupy, przyspieszasz i sztucznie zwi kszasz gromadzenie si zapasów t uszczu. Poni ej wskaza am, jakich produktów powinna unika jak ognia. Dobra

44 wiadomo jest taka, e ju samo ograniczenie ich spo ycia przyniesie rewelacyjny efekt. Bez konieczno ci ograniczania kalorii i ilo ci innych pokarmów. Zainteresowana? Aby zwyciy problem "upartego" t uszczu musisz oswoi si z my l, i czynniki na laduj ce dzia anie obu enzymów reguluj cych nasz gospodark t uszczow (dla przypomnienia, enzymu gromadz cego t uszcz: lipogenic i enzymu spalaj cego t uszcz: lipolytic) s w nas jak i wokó nas, zw aszcza w pokarmach i p ynach. Naszym celem jest zwi kszy spo ycie produktów, które spalaj t uszcz (dzia aj jak lipolytic) i zredukowa spo ycie tych pokarmów, które wzmagaj gromadzenie t uszczu (dzia aj jak lipogenic). Wiem, e wszystkie te informacje na raz mog wydawa si przyt aczaj ce i wywo ywa poczucie zagubienia. A jaki u ytek z cho by najlepszej informacji, je li nie wiesz jak j wprowadzi w ycie? Na tym etapie, chc zatem eby zrobi a dwie rzeczy. Obiecuj, e rezultaty w postaci znikaj cych kilogramów s tego warte.

45 KROK 1: Wprowad do swojego codziennego menu, jak najwi cej naturalnych spalaczy t uszczu termogeników. KROK 2: Ogranicz pokarmy, które blokuj trawienie t uszczu i uruchamiaj proces jego gromadzenia w Twoim ciele. Termogeniki - Im Wi cej Jesz, Tym Szybciej Chudniesz! Aby u atwi Ci poruszanie si w nat oku informacji, przygotowa am kompletn list, wszystkich produktów, które zosta y sklasyfikowane jako termogeniki. Te pokarmy s równie napakowane witaminami i substancjami od ywczymi, reguluj cymi najwa niejsze funkcje organizmu. Produkty, których powinna je jak najwi cej.

46 Warzywa bogate w b onnik Przede wszystkim: karczochy, szparagi, avokado, fasolka, buraki, broku y, brukselka, kapusta, marchewki, kalafior, seler, szczypiorek, ogórki, bak a an, cebula, sa ata, pietruszka, zielony groszek, dynia, papryka, chrzan, kapusta kiszona, soja, szpinak, pomidory, fasolka szparagowa, cukinia, s odkie ziemniaki. S bezsprzecznie najlepszym rodzajem pokarmu, jaki mo esz dostarczy swojemu organizmowi. To doskona e ród o b onnika, który jest niezb dny do prawid owego trawienia. Maj te nisk

47 zawarto t uszczu i s napakowane witaminami i sk adnikami mineralnymi. Warzywa wspomagaj tak e rozwój mini. Czy wiesz, e w stanie spoczynku, minie zu ywaj 50 razy wi cej kalorii, ni tkanka t uszczowa? Owoce bogate w witamin C Cytryny, pomara cze, limonki, nektarynki, grejpfruty, guava, papaja, mandarynki wszystkie s doskona ym ród em witaminy C, b onnika oraz pracuj za Ciebie, spalaj c zb dny t uszcz.

48 Zapewne milion razy s ysza a, e witamina C jest naturalnym przeciwutleniaczem (hamuje proces starzenia). Prawdopodobnie nie s ysza a jednak, e witamina C sprawia, i Twoje cia o szybciej przetwarza t uszcz oraz stymuluje produkcj L- karnityny. Dlaczego to takie wa ne? L-karnityna spe nia funkcje transportowe t uszczu i sprawia, e zamiast odk ada si w komórkach, jest on zamieniany na energi. W rezultacie, nie tylko chudniesz, ale te czujesz si o ywiona, zdrowsza i...m odsza! Mo e zainteresuje Ci te fakt, i L-karnityna usuwa toksyny z Twojego organizmu? Toksyny, które spo ywasz wraz z przetworzonymi pokarmami (chipsy, zupki z kubka, posi ki z mikrofalówki itp.), nie tylko obciaj Twój uk ad pokarmowy, ale odk adaj si w komórkach, powoduj c ich szybsz degeneracj. W ród pierwszych symptomów wskazuj cych na zbyt du ilo toksyn w Twoim organi mie s : przedwczesne zmarszczki pod oczami oraz mi dzy brwiami, wczesne siwienie lub wypadanie w osów, powtarzaj ce si zatwardzenia, poszarza a, zmatowia a skóra twarzy. Badania wskazuj, i wskutek spo ywania du ej ilo ci sztucznie przetworzonych pokarmów, 6 na 10 doros ych osób jest w stanie ci g ego

49 podtrucia organizmu. Przed u aj cy si stan zapalny uk adu pokarmowego, z czasem zwi ksza ryzyko zachorowania na raka i inne bolesne choroby nowotworowe, nawet 10-krotnie. Inne owoce W ród owoców doskona e s równie : jab ka, gruszki, brzoskwinie, banany, je yny, jagody, wi nie, mango, ananasy, liwki, maliny, truskawki oraz arbuzy.

50 Pami taj, aby jab ka i gruszki je ze skórk. Pektyny zawarte w tych owocach blokuj (dos ownie) dost p t uszczu do Twoich komórek, uniemo liwiaj c jego odk adanie. Pektyny zwi kszaj te absorpcj wody z pokarmów, co z kolei zwi ksza uwalnianie t uszczu z cia a. Dodatkowo, antyoksydanty w jab kach i gruszkach, zapobiegaj tzw. odchyleniu metabolicznemu (czyli nadmiernemu odk adaniu si t uszczu okolicach brzucha). Niskot uszczowe produkty mleczne Mleko, ser, jogurt równie pomagaj pozby si zb dnych kilogramów. Wap, zawarty w przetworach mlecznych,

51 przyczynia si do rozbicia upartego t uszczu, który zdy si ju od o y. Znany profesor Michael Zemel (Uniwersytet Tennessee, USA), przeprowadzi s ynne badanie na temat oty o ci ( Obesity Research, Kwiecie 2004). Na podstawie uzyskanych wyników, wysun nast puj cy wniosek: Osoby, których menu bogate jest w produkty mleczne, dwukrotnie szybciej spalaj nadmiar t uszczu w stosunku do osób, które spo ywaj przetwory mleczne w ma ych ilo ciach (przy identycznej ilo ci kalorii dziennie) Rozpowszechnione na ca ym wiecie wyniki badania, wskazuj i 3-4 porcje dziennie zawieraj ce produkt mleczny, s bardziej skuteczne w przyspieszeniu utraty wagi, ni jakikolwiek suplement na bazie ekstraktów mlecznych (na przyk ad szeroko reklamowane gotowe milk-shakes). Dla nas kobiet, wap jest szczególnie istotny równie z innej przyczyny. Pomaga nam zachowa mocne ko ci i unikn osteoporozy.

52 Orzechy S doskona ym zaspokajaczem g odu i jednocze nie spalaczem toksycznego t uszczu. Dowody w tym temacie przedstawi m.in. Jordi Salas-Salvado, (Uniwersytet Rovira i Virgili, Hiszpania).

53 Chude mi so i ryby bogate w proteiny Do strawienia, proteiny wymagaj wi cej energii od Twojego cia a ni t uszcz. Pokarmy bogate w proteiny s najlepszymi spalaczami t uszczu z brzucha. Jedz niskot uszczowe produkty bogate w proteiny, a Twój brzuszek zacznie znika! Dobrym ród em s produkty mi sne i rybne: pier kurczaka, pier indyka, chuda wo owina, tran, bia ka jajek, fl dra, oso i sardynki.

54 Warzywa str czkowe bogate w proteiny Ro liny str czkowe, a przede wszystkim fasola i soczewica, s równie bogate w proteiny, ale tak e w odmian b onnika, która reguluje poziom cukru we krwi, w efekcie redukuj c tzw. opon brzuszn. Po raz pierwszy dowody w tej sprawie, przedstawi a Tanya Zuckerbrot, autorka ksiki The F-Factor Diet.

55 Pe ne ziarna Dobrym spalaczem t uszczu s te nieprzetworzone ziarna t.j. ciemny ry czy p atki owsiane. Wybieraj c produkty z pó ki sklepowej, zwró uwag, aby by y to produkty w 100% pe noziarniste.

56 Przyprawy Pieprz kaje ski, cynamon, czosnek, imbir oraz pikantne papryczki powinny by sta ymi dodatkami Twoich potraw.

57 Z tej grupy, produkty zawieraj ce chili oraz pieprz cayenne (np. musztarda), najbardziej przyspieszaj spalanie t uszczu. Zw aszcza chili, które zawiera capsaicin, znacznie przyspiesza metabolizm.

58 Zielona i czerwona herbata Popijana w formie naparu, jest agodnym i bezpiecznym spalaczem. W skoncentrowanej formie ekstraktu, jest sk adnikiem najsilniejszych suplemntów, przeznaczonych dla kulturystów, pragn cych szybko zbi wag. Za przyspieszanie spalania t uszczu, odpowiedzialne s zawarte w herbacie polifenole. Zarówno zielona jak i czerwona herbata ma równie dobroczynne dzia anie na ca y organizm (m.in. pobudza prac mózgu, oczyszcza i odm adza organizm). mia o wypijaj kilka fili anek dziennie.

59 Kawa Polecana przy odchudzaniu ze wzgl du na zawarto kofeiny. Kofeina stymuluje proces spalania w tkance t uszczowej poprzez zwi kszenie wydzielanie noradrenaliny. Noradrenalina, nazywana hormonem kalorynogennym, powoduje uaktywnienie si w komórkach chemicznego przeka nika o tajemniczej nazwie camp. camp przestawia komórk t uszczow ze stanu gromadzenia t uszczu w stan jego spalania. Uwaga: Aby kawa mia a opisane wy ej dzia anie, pij j :

60 - rano, na godzin przed niadaniem - przed wzmo on aktywno ci fizyczn Kawa powinna by bez cukru, najlepiej czarna. Olej lniany Zawiera CLA, czyli kwas linolowy. Jest to substancja przyspieszaj ca rozpad komórek t uszczowych. W wyniku dzia ania kwasu linolowego, nasz organizm przestaje magazynowa t uszcz z potraw. CLA sprawia równie, e mamy

61 wi cej energii, gdy t uszcz uwolniony ze zgromadzonych wcze niej zapasów, trafia do centrów energetycznych komórek. CLA jest tak e antyutleniaczem - wzmacnia i uelastycznia skór. Olej lniany mo na spo ywa jedynie na surowo, na przyk ad dodaj c go do sa atek lub z pieczywem, zamiast oliwy. Czerwone wino Czerwone wino zawiera katechiny przyspieszaj ce spalanie tkanki t uszczowej. Dobroczynne efekty picia czerwonego wina bardziej odczujemy my kobiety, gdy napój ten zwi ksza poziom

62 estrogenu (kobiecego hormonu) w organizmie. Estrogen reguluje nasz gospodark t uszczow, usprawnia prac w troby, zapobiega osteoporozie oraz obni a ryzyko ataku serca. Uwaga: Estrogen stymuluje libido i wzmaga ochot na sex! Dla u atwienia, przygotowa am dla Ciebie poni sz tabel, sumuj c produkty, które powinna wczy do codziennego jad ospisu. Naturalne spalacze t uszczu Warzywa Owoce bogate w witamin C Inne owoce karczochy, szparagi, avokado, fasolka, buraki, broku y, brukselka, kapusta, marchewki, kalafior, seler, szczypiorek, ogórki, bak a an, cebula, sa ata, pietruszka, zielony groszek, dynia, papryka, chrzan, kapusta kiszona, soja, szpinak, pomidory, fasolka szparagowa, cukinia, s odkie ziemniaki, soczewica cytryny, pomara cze, limonki, nektarynki, grejpfruty, guava, papaja, mandarynki jab ka, gruszki, brzoskwinie,

63 Niskot uszczowe przetwory mleczne Orzechy Proteiny Produkty pe noziarniste Przyprawy Herbata Kawa Inne banany, je yny, jagody, wi nie, mango, ananasy, liwki, maliny, truskawki, arbuzy mleko, twaro ek, jogurt wszystkie pier kurczaka, pier indyka, chuda wo owina, tran, bia ka jajek, fl dra, oso, sardynki br zowy ry, p atki owsiane pieprz kaje ski, cynamon, czosnek, imbir, pikantne papryczki (np. chili) zielona i czerwona czarna olej lniany, czerwone wino KROK 2: Ogranicz spo ycie produktów, które przyspieszaj odk adanie t uszczu w Twoim ciele. Dla przypomnienia, w KROKU 1, wprowadzili my jak najwi cej produktów, które przyspieszaj spalanie t uszczu.

64 Pokarmy Zatrzymuj ce T uszcz W Twoim Ciele Je li naprawd chcesz trwale pozby si zb dnych kilogramów, powinna ograniczy nasycone t uszcze i produkty z du ilo ci sodu. Powoduj one szybkie gromadzenie si masy t uszczowej w Twoim ciele. Staraj si unika : - Oleju, margaryny, t ustych przetworów mlecznych i innych produktów, które zawieraj wi cej ni 2g t uszczu na porcj. - Alkoholu: jedna puszka ma ego piwa (146 kalorii) dziennie, zwi kszy Twoj wag o kilogram w ci gu 4 tygodni. - Czerwonego mi sa i ryb bogatych w nasycone t uszcze. Wybieraj te pokarmy, które maj ni sz zawarto % t uszczy (np. oso, kurczak). Zawarto % t uszczu (mi sa i ryby) Tu czyk w oleju 63% Stek wo owy 83% led 59% Kie basa wieprzowa 83% Anchovies 54% Boczek 82%

65 Ciel cina 79% eberka 81% Kaczka ze skór 76% Wieprzowina mielona 81% Kawior 52% Salami 76% Makrela 50% W tróbka 75% Sardynki w oleju 49% Szynka 69% oso 49% Kurczak (ciemne mi so ze skóra) 56% Kurczak (bia e mi so ze skór ) 44% Krewetki 48% (U.S.D.A. Handbook N0. 456) - Trzymaj si z dala od ciast. Wiem, to nie jest dla Ciebie zaskoczenie...kawa ek placka to rednio 360 kalorii, z czego ponad 50% to t uszcz. Nawet, je li jest to ciasto bezt uszczowe, ilo kalorii jest wci bardzo wysoka (ok. 240). - Lubisz batony i czekoladki? Pami taj, e ma y batonik Kit Kat to 226 kalorii, z czego 49% to t uszcz.

66 - Co dla mi o ników McDonald s: Big Mac to 590 kalorii (52% stanowi t uszcz). Sma one kurczaki to 220 kalorii w ka dym kawa ku (47% stanowi t uszcz). - Frytki: rednia porcja to 237 kalorii (46% stanowi t uszcz). - Hot dog: Parówki niestety nie s dla Ciebie dobre. Zwieraj g ównie t uszcz i maj nisk warto od ywcz (82% kalorii stanowi t uszcz). - Chipsy ziemniaczane...s najgorsze. Zawieraj za du o zarówno t uszczu jak i soli. 10 chipsów to ok. 100 kalorii (55% stanowi t uszcz)! Zast p chipsy paluszkami lub popcornem. - Lody: Zamiast lodów mlecznych spróbuj lody z soków owocowych (np. mango). S pyszne, orze wiaj ce i du o zdrowsze! - Pokarmy z du ilo ci sodium: przetworzone mi sa (pasztet, salami, konserwy), ó te sery, gotowe ciastka.

67 Szczliwie lista pokarmów, których powinna unika jest znacznie krótsza od listy produktów, które maj korzystne dzia anie na Twój organizm! Masz ju za sob dwa z trzech etapów utraty zb dnych kilogramów (Oczyszczanie i Termogeneza). Przed Tob etap ostatni: Metabolizm - czyli jak przyspieszy trawienie i wydalanie pokarmów. Zanim jednak przejdziemy do metabolizmu, poruszmy jeszcze kwesti tak zwanej opony brzusznej. Tkanka T uszczowa Niczym O miornica Czyli o tym czym jakie s przyczyny tworzenia si opony brzusznej i jak j zlikwidowa. Od kilku miesi cy wicz brzuszki. Mój brzuch nie jest ju mi kki i wiotki jak kiedy, ale wci nie tak p aski, jak powinien. Czy to znaczy, e co robi le?

68 Tak jak wiele innych osób, Ty te mo esz mie nadmiern kumulacj tkanki t uszczowej w okolicach brzucha. G ównymi przyczynami takiego stanu rzeczy s : stres, nieleczona alergia pokarmowa, bakterie, wzd cia i stany zapalne przewodu pokarmowego. W miar jak si starzejemy, wymienione czynniki sprawiaj, e tak zwany t uszcz trzewiowy koncentruje si wokó naszych organów wewn trznych. Gromadz cy si t uszcz trzewiowy jest bardzo niebezpieczny i z czasem prowadzi do zawy onego poziomu cholesterolu oraz nadci nienia. Powi kszaj ca si opona wokó Twojej talii, to w a nie t uszcz trzewiowy. Niestety, same wiczenia przynosz znikome efekty w walce z brzuszkiem. Niemo liwa jest transformacja t uszczu w minie. Tak jak niemo liwa jest przemiana mini w t uszcz. Jedynym skutecznym sposobem na p aski brzuch jest w a ciwe od ywianie. Badania jednoznacznie wskazuj, e osoby, które jedz wi cej ryb i warzyw, 7-krotnie rzadziej maj problem z opon brzuszn!

69 Aby t uszczyk z brzucha znikn, musisz jednocze nie pozby si go równie z reszty cia a. Wyobra sobie tkank t uszczow jako o miornic, rozci gni t w ca ym Twoim organizmie. Je li o miornicy odetniesz jedn apk, ta szybko si zregeneruje i powróci na stare miejsce. Tym razem z grubsz skór... Ka de takie odcinanie cz stek o miornicy sprawia, e odrasta silniejsza i coraz trudniej si jej pozby. Podobnie jest z cudownymi dietami, które nie rozwi zuj ród a problemu. Po ka dej takiej diecie, trwa a utrata wagi staje si coraz trudniejsza. Twój organizm po prostu uodparnia si na dietetyczne skoki i przechodzi w stan magazynowania zapasów.

70 Wag Zast p Centymetrem! Gdy talia zacznie si wyszczupla, to Twój pierwszy du y sukces! Utrata centymetrów wokó brzucha jest najlepszym miernikiem redukcji tkanki t uszczowej w ca ym ciele. Gdy znika brzuszek, masz pewno, e Twoja dieta oddzia owuje na ród o problemu.

71 Rze bienie talii odbywa si w ca o ciowym procesie spalania tkanki t uszczowej. Przestrzegaj wskazówek zawartych w tym przewodniku, a wraz z reszt zb dnych kilogramów, zniknie równie napompowany brzuch!

72 ETAP III: Metabolizm Uwaga: Dla optymalnego efektu, etap II i III powinny by wprowadzane jednocze nie. Metabolizm to ilo energii (kalorii), któr Twoje cia o spala, aby podtrzyma czynno ci yciowe. Innymi s owy, jest to pr dko, z jak pracuje Twój wewn trzny motor. Podstawowe Tempo Przemiany Materii (BMR) Pr dko, z jak Twój organizm spala kalorie, nazywana jest podstawowym tempem przemiany materii, czyli BMR (z ang. Basal Metabolic Rate). Nasze cia o spala kalorie non stop, aby podtrzyma funkcjonowanie organizmu. Wszelkie codzienne czynno ci jak:

73 jedzenie, sen, sprz tanie, poruszanie si, oddychanie, my lenie - konsumuj kalorie. Kalorie, pozosta e po zaspokojeniu energetycznym codziennych czynno ci, s odk adane w postaci t uszczu. Twój metabolizm w stanie spoczynku zale y od wieku, kondycji fizycznej oraz stosunku tkanki t uszczowej do masy miniowej. Wiedzia a, e bardziej uminione osoby, maj szybszy metabolizm i w stanie spoczynku spalaj wi cej kalorii? Dzieje si tak dlatego, e minie zu ywaj wi cej kalorii na swoje utrzymanie, ni tkanka t uszczowa. To g ówny powód, dla którego osoby chc ce zrzuci zb dne kilogramy, powinny oprócz diety, pracowa nad wzmocnieniem swoich mini. Innymi s owy, mo esz spala t uszcz nie tylko w trakcie aktywno ci fizycznej, ale tak e gdy pisz. Minie same spalaj t uszcz za Ciebie! Tymczasem 8 na 10 osób nie jest wiadome tej zale no ci. Wolny metabolizm sprawia, e zapotrzebowanie kaloryczne Twojego organizmu spada, a tkanka t uszczowa ro nie.

74 Mia a bardzo wysoki metabolizm zaraz po urodzeniu. Po 30-tce, metabolizm stopniowo zwalnia o 3 do 5% co ka de 10 lat. Dla zobrazowania, w wieku 55 lat, Twój organizm wymaga 150 kalorii mniej, ni w wieku 35 lat. U m odych osób, metabolizm jest wy szy ze wzgl du na wy sz aktywno komórek w rozwijaj cym si organizmie. P e równie ma znaczenie. Mczy ni s w znacznie lepszej sytuacji od nas, gdy ich naturalny metabolizm jest 10 15% szybszy od metabolizmu kobiet. Jest to spowodowane tym, e mczy ni maj genetycznie wy sz mas miniow. wiczenia, prowadz ce do zwi kszenia masy mini, przyspieszaj metabolizm i pomog Ci spali zb dny t uszcz. Jak wspomnia am, Twoja podstawowa Przemiana Materii okre lana jest przez ilo energii, któr Twój organizm konsumuje w stanie spoczynku na podstawowe czynno ci yciowe. Podstawowe czynno ci yciowe to m.in.: praca serca, pocenie si, oddychanie, utrzymywanie sta ej temperatury cia a. Oko o 60-75% energii jest wydatkowana w czasie spoczynku na tego typu funkcje. Kolejne 10% jest wykorzystywane na przetrawienie przyj tych pokarmów. Od godziny do trzech po

75 posi ku, sk adniki od ywcze we krwi, w odku i przewodzie pokarmowym s trawione. W procesie trawienia uwalniane jest ciep o (energia) - efekt termogeniczny. Ilo kalorii spalanych w tym procesie, jest bezpo rednio uzale niona od rodzaju pokarmów jakie spo ywasz. Przyk adowo, spalasz wi cej kalorii, by przetrawi stek, ni chrupki i tylko kilka kalorii, aby przetrawi cukier. Co Zwalnia Twój Metabolizm? Jak przyczyniasz si do spowolnienia metabolizmu? - Atakami ob arstwa - Dietami niskokalorycznymi - Przek skami zawieraj cymi du ilo cukru (s odycze, kolorowe napoje typu pepsi czy coca-cola, s odzona guma itd.) - Siedz cym trybem ycia Jak Przyspieszy Metabolizm? Na szczcie istniej niezawodne metody, które sprawi, e Twój organizm b dzie funkcjonowa na najwy szych obrotach.

76 Zawsze jedz niadanie! Nie opuszczaj posi ków! niadanie pozwala Twojemu organizmowi przej z trybu nocnego, kiedy przemiana materii by a du o ni sza, na tryb dzienny. Jedz tak e 5-6 posi ków dziennie (umiarkowane porcje). G odzenie si tylko spowolni spalanie kalorii

77 Za ywaj ruchu i wie ego powietrza. Wiedzia a, e 1 kg t uszczu w Twoim ciele zu ywa zaledwie 2-4 kalorie dziennie, podczas gdy 1 kg mini samoczynnie spala nawet do 100 kalorii dziennie? Im wi ksza masa miniowa, tym szybszy b dzie Twój metabolizm i tym wi cej kalorii b dziesz spala w stanie spoczynku (np. siedz c wygodnie w fotelu ogl daj c ulubiony serial). Minie pracuj za Ciebie na smuklejsz sylwetk.

78 Jedz jak najwi cej pokarmów, które przyspieszaj metabolizm: o Przyprawy - guarana, imbir, pieprz kaje ski, chili.

79 o Owoce wspomagaj ce produkcj L-kartyniny - cytryny, pomara cze, limonki, guava, papaja, mandarynki.

80 o Agrest - polecany osobom, które maj k opoty z zaparciami i niedokrwisto ci. Ma dzia anie przeczyszczaj ce. Zawiera równie sporo witamin, m.in. witamin PP, która poprawia ukrwienie skóry i kondycj w osów.

Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym!

Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym! Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym! Autor: Rachel Caplin, Tonya Sandis T³umaczenie: Magdalena Zamorska ISBN: 978-83-246-1669-5 Tytu³ orygina³u: I'm Beautiful, Dammit!: Waging Your

Bardziej szczegółowo

Nowe gatunki i odmiany warzyw mo liwe do uprawy na Pomorzu Zachodnim.

Nowe gatunki i odmiany warzyw mo liwe do uprawy na Pomorzu Zachodnim. Nowe gatunki i odmiany warzyw mo liwe do uprawy na Pomorzu Zachodnim. Spis tre ci: I. Wst p II. Kapusty chi skie III. Kapusty sto kowe IV. Kolorowe kalafiory V. Marchew nowe mo liwo ci VI. Z ocisty burak

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê zdrowo siê od ywiaj¹c 1 SPIS TREŚCI 1. Co oznacza termin hiperlipidemia? 1 2. Co dzieje się

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

BezMarketing. Przestań kusić klientów, zacznij z nimi rozmawiać!

BezMarketing. Przestań kusić klientów, zacznij z nimi rozmawiać! IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk ABORCJA W POSCE I NA WIECIE Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk 1 Spis tre ci 1. Wst p: Co to jest aborcja? Metody aborcji. Aborcja farmakologiczna.

Bardziej szczegółowo

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2)

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Marzec 2006 (nr 2) Estetyczny zabieg: Wype nianie zmarszczek

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

O Co Ca y Ten Szum...

O Co Ca y Ten Szum... Spis Treci O Co Cay Ten Szum... Czyby dominujcy kult pikna, proporcje jakie osign dzi pocig za idealnym ciaem, byy symptomem choroby spoeczestwa? Niekoniecznie. Jeli cofniesz si do naszych antropologicznych

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj się ze złymi nawykami i zacznij prawdziwie żyć

Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj się ze złymi nawykami i zacznij prawdziwie żyć IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

PERSWAZJA PODPROGOWA. ZAKAZANE TECHNIKI WPŁYWANIA NA LUDZI

PERSWAZJA PODPROGOWA. ZAKAZANE TECHNIKI WPŁYWANIA NA LUDZI IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Uwolnij swoje zyski! Poznaj: fakty i mity na temat rynku FOREX emocje

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie OD CZEGO MAMY PRODUKTY ZIELONE?! luty 2009/marzec 2009 Ostatnio, pewna pacjentka zapyta³a które do ust nie wezm¹ kaszy mnie, na co mo na zastosowaæ jêczmiennej, nie mówi¹c ju o innych preparat BARLEY?

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

Web Analytics 2.0. Œwiadome rozwijanie witryn internetowych

Web Analytics 2.0. Œwiadome rozwijanie witryn internetowych Web Analytics 2.0. Œwiadome rozwijanie witryn internetowych Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-2649-6 Tytu³ orygina³u: Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo