ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnoêciowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 83, poz. 535, z 1998 r. Nr 139, poz. 901, z 1999 r. Nr 88, poz. 989, z 2000 r. Nr 116, poz oraz z 2001 r. Nr 95, poz i Nr 108, poz. 1185) za àcznik do rozporzàdzenia Wykaz Polskich Norm do obowiàzkowego stosowania otrzymuje brzmienie okreêlone w za àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. (poz. 1132) WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIÑZKOWEGO STOSOWANIA 1. PN-83/A Towary ywnoêciowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w ch odniach wraz ze zmianà PN-83/A-07005/Az7: PN-A-07006:1997 Towary ywnoêciowe Wytyczne zamra ania w ch odniach z wy àczeniem p , p. 3.2 i p. 3.3 w zakresie mi sa i produktów mi snych oraz dziczyzny. 3. PN-91/A Przetwory zbo owe. Màka pszenna wraz ze zmianà PN-A-74022/A1: PN-86/A Przetwory zbo owe. Màka ytnia. 5. PN-88/A Przetwory zbo owe. Kasza manna w zakresie tabl. 1 lp.: 6, 8, PN-82/A Przetwory zbo owe. P atki owsiane w zakresie tabl. 1 lp.: 10, PN-A-74040:1996 Produkty specjalnego przeznaczenia Otr by zbo owe. 8. PN-92/A Pieczywo ytnie wraz ze zmianà PN-92/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 9. PN-93/A Pieczywo mieszane wraz ze zmianà PN-93/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 10. PN-92/A Pieczywo pszenne zwyk e i wyborowe wraz ze zmianà PN-92/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 11. PN-93/A Pieczywo pszenne pó cukiernicze wraz ze zmianà PN-A-74106/A1:1996 z wy- àczeniem p PN-A-74109:1996 Pieczywo o przed u onej trwa oêci. 13. PN-A-74111:1998 Wyroby piekarskie Wyroby z ciasta zaparzonego w roztworze wodorotlenku sodowego lub w wodzie. 14. PN-A-74112:1997 Pieczywo trwa e ytnie, mieszane i pszenne. 15. PN-A-74123:1997 Produkty dietetyczne Pieczywo bezglutenowe. 16. PN-79/A Przetwory zbo owe. Kasza jaglana w zakresie tabl. 1 lp PN-60/A Przetwory zbo owe. Kasza p czak pszenny w zakresie tabl. rubr.: 6, 8, 12, PN-87/A Przetwory zbo owe. Kasza j czmienna w zakresie tabl. 1 lp.: 6, PN-76/A Przetwory zbo owe. Kasza gryczana w zakresie tabl. rubr.: 5 7, PN-A-74205:1997 Przetwory zbo owe Kasza, kaszki i màka kukurydziana w zakresie tabl. 1 lp PN-A-74220:1997 Przetwory zbo owe Ry w zakresie p. 2.1, 2.2 tabl. 1 lp.: 15, 16, PN-73/A Przetwory zbo owe. Groch ob uskany polerowany w zakresie tabl. lp.: 6, 7, 13, 14, 16.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-74780:1996 Przetwory ziemniaczane Sma one przekàski ziemniaczane w zakresie liczby kwasowej i zawartoêci nadtlenków w t uszczu. 24. PN-A-74850:1996 Cukier bia y z wy àczeniem p PN-A-74852:1998 Pó produkty i produkty przemys u cukrowniczego Terminologia. 26. PN-71/A Przetwory owocowe i warzywne. Klasyfikacja, nazwy i okreêlenia z wy àczeniem cz Êci dotyczàcej klasyfikacji. 27. PN-A-75045:1997 Przetwory dla dzieci Konserwy Wymagania. 28. PN-A-75048:1994 Przetwory owocowo-warzywne Soki dla dzieci wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-A-75100:1994 Przetwory owocowe D emy wraz ze zmianà PN-A-75100/Az1: PN-93/A Przetwory owocowe. Powid a Êliwkowe. 31. PN-93/A Przetwory owocowe. Marmolada. 32. PN-A-75104:1994 Przetwory owocowe Galaretki. 33. PN-A-75201:1997 Produkty owocowe Âliwki suszone. 34. PN-A-75951:1994 Przetwory owocowe. Soki owocowe. 35. PN-75/A Przetwory owocowe. Kompoty. 36. PN-A-75955:1998 Produkty owocowe Soki owocowe s odzone wraz ze zmianà PN-A :1998/Az1: PN-A-75956:1994 Przetwory owocowe Nektary. 38. PN-A-75957:1994 Przetwory owocowe Soki owocowe zag szczone. 39. PN-A-75958:1996 Produkty warzywne i owocowo-warzywne Soki. 40. PN-A-75959:1997 Produkty owocowe Soki z owoców po udniowych wraz ze zmianà PN-A :1997/Az1: PN-A-75960:1996 Konserwy mi sno-warzywne. 42. PN-A-75965:1998 Produkty owocowe Soki z owoców leênych. 43. PN-A-75966:1997 Produkty owocowe Zag szczone soki owocowe dos adzane. 44. PN-A-75980:1997 Produkty mi sno-warzywne i warzywne Zupy zag szczone. 45. PN-93/A Kawa palona. 46. PN-75/A Przetwory warzywne. Koncentrat pomidorowy. 47. PN-72/A Przetwory warzywne. Warzywa suszone. 48. PN-75/A Przetwory owocowe. Owoce leêne suszone. 49. PN-A-77606:1996 Przetwory warzywne Przecier pomidorowy. 50. PN-A-77609:1997 Produkty owocowe Przeciery owocowe s odzone. 51. PN-A-77610:1998 Przetwory owocowe Owoce pasteryzowane. 52. PN-88/A Miód pszczeli. 53. PN-A-77808:1998 Produkty warzywne Fasola w sosie pomidorowym. 54. PN-93/A Wyroby spirytusowe, produkty i pó produkty. Terminologia. 55. PN-A-79522:2001 Spirytus rektyfikowany. 56. PN-A-79530:1995 Wyroby spirytusowe gatunkowe Wspólne wymagania i badania. 57. PN-A-79531:1995 Wyroby spirytusowe czyste Wspólne wymagania i badania. 58. PN-A-79733:1996 Ocet wraz ze zmianà PN-A-79733/Az1: PN-91/A Mi so w tuszach, pó tuszach i çwierçtuszach wraz ze zmianà PN-A /A1:1995 i zmianà PN-A-82001/A2: PN-A-82007:1996 Przetwory mi sne W dliny wraz ze zmianà PN-A-82007/A1: PN-A-82010:1997 Mi so i przetwory mi sne Hamburgery wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-A-82011:1996 Wyroby garma eryjne Pó produkty z mi sa i podrobów Wymagania. 63. PN-A-82012:1996 Wyroby garma eryjne Wyroby gotowe z mi sa i podrobów Wymagania. 64. PN-A-82013:1996 Wyroby garma eryjne kulinarne Wymagania.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-82022:1998 Mi so i przetwory mi sne Konserwy mi sne wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-90/A T uszcze zwierz ce jadalne topione z wy àczeniem p PN-A-86002:1999 Mleko surowe do skupu Wymagania i badania. 68. PN-A-86003:1996 Mleko i przetwory mleczne Mleko spo ywcze wraz ze zmianà PN-A /A1:1998 z wy àczeniem p PN-91/A Mleko kozie pasteryzowane. 70. PN-92/A Mleko i przetwory mleczarskie Mleko w proszku wraz ze zmianà PN-A /A1:1996 z wy àczeniem w p tabl. 1 lp. 9 18, w p tabl. 2 lp. 9 17, p. 4.2, p , p PN-82/A Mleko i przetwory mleczarskie Mleko zag szczone wraz ze zmianà PN-82/A Zmiana 3:1996 z wy àczeniem p PN-90/A Mleko i przetwory mleczarskie. Âmietanka i Êmietana wraz ze zmianà PN-90/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p PN-83/A Mleko i przetwory mleczarskie Napoje mleczne fermentowane wraz ze zmianà PN-83/A Zmiana 4:1996 i zmianà PN-83/A Zmiana 5:1996 z wy àczeniem w p tabl. 1 wymagania dot. zawartoêci suchej masy bezt uszczowej, p PN-A-86155:1995 Mleko i przetwory mleczne Mas o z wy àczeniem p PN-68/A Mleko i przetwory mleczarskie Sery podpuszczkowe dojrzewajàce wraz ze zmianà PN-68/A Zmiana 13:1996 z wy àczeniem p PN-66/A Mleko i przetwory mleczarskie Sery topione Wspólne wymagania i badania wraz ze zmianà PN-66/A Zmiana 16: PN-91/A Mleko i przetwory mleczarskie. Sery twarogowe niedojrzewajàce wraz ze zmianà PN-A-86300/A1:1996, zmianà PN-A-86300/A2:1997 i zmianà PN-91/A /Az3:2001 w zakresie wymagaƒ mikrobiologicznych. 78. PN-A-86431:1999 Mleko i przetwory mleczne Lody Wymagania i badania wraz ze zmianà PN-A-86431:1999/Az1: PN-A-86503:1998 Produkty drobiarskie Jaja spo ywcze wraz ze zmianà PN-A :1998/Az1: PN-90/A Jaja i przetwory jajowe. Terminologia. 81. PN-A-86520:1998 Produkty drobiarskie Tuszki drobiowe. 82. PN-92/A Mi so i przetwory drobiowe. Terminologia. 83. PN-A-86524:1994 Mi so drobiowe w elementach wraz ze zmianà PN-A-86524/A1: PN-A-86525:1996 Produkty drobiarskie Konserwy drobiowe Wymagania wspólne wraz ze zmianà PN-A-86525/Az1:1999 z wy àczeniem p PN-A-86526:1995 Produkty drobiarskie W dliny drobiowe Wymagania wspólne wraz ze zmianà PN-A-86526/A1:1998 i zmianà PN-A-86526/Az2:1999 z wy àczeniem p PN-A-86528:1996 Produkty drobiarskie Wyroby garma eryjne gotowe z mi sa drobiowego Wymagania i metody badaƒ. 87. PN-A-86529:1998 Produkty drobiarskie Mro one potrawy kulinarne z mi sa drobiowego. 88. PN-93/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Oznaczanie zapaso ycenia i kryteria oceny. 89. PN-A-86750:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby s odkowodne Êwie e i mro one. 90. PN-A-86751:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby ywe. 91. PN-A-86753:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby dorszowate Êwie e i mro one. 92. PN-A-86754:1997 Ryby i inne zwierz ta wodne ososie Êwie e i mro one. 93. PN-91/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Filety z ryb bia ych. 94. PN-91/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Ryby morskie ró ne. 95. PN-A-86757:2001 Ryby i inne zwierz ta wodne P astugi Êwie e i mro one. 96. PN-92/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Âledziowate.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-86759:1994 Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one Filety. 98. PN-A-86760:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne oraz produkty z nich otrzymywane Mi so mielone i farsz rybny, mro one. 99. PN-91/A Konserwy rybne. Wymagania ogólne wraz ze zmianà PN-91/A /Az4: PN-A-86765:1999 Przetwory rybne Prezerwy PN-84/A Ryby solone. Wspólne wymagania i badania PN-86/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Wspólne wymagania i badania PN-A-86768:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Kalmary Êwie e i mro one PN-A-86770:1999 Ryby i przetwory rybne Terminologia PN-85/A Przetwory rybne w dzone. Wspólne wymagania i badania PN-A-86780:1998 Przetwory rybne Marynaty PN-A-86901:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze kuchenne wraz ze zmianà PN-A-86901:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86902:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze cukiernicze i piekarskie wraz ze zmianà PN-A-86902:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86903:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze przeestryfikowane wraz ze zmianà PN-A-86903:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86904:1998 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Lecytyna rzepakowa i sojowa w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-92/A Margaryna. Wspólne wymagania i badania z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie kwasów C 22, metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych i mikrobiologii PN-A-86908:2000 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Rafinowane oleje roêlinne z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie kwasu erukowego PN-A-86909:1996 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Rafinowane t uszcze uwodornione wraz ze zmianà PN-A-86909:1996/Az1:2001 w zakresie liczby kwasowej oraz zawartoêci nadtlenków PN-A-86940:2001 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Terminologia w zakresie terminologii dot. olejów i t uszczów roêlinnych PN-A-86950:1995 Majonez z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych i mikrobiologii oraz p i p. 5.1 w zakresie obowiàzku i cz stotliwoêci wykonywania badaƒ pe nych i niepe nych PN-A-86952:1997 Przyprawy zio owe Pieprz zio owy w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych PN-A-86953:1997 Przyprawy zio owe Kminek w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 118. PN-A-86954:1997 Przyprawy zio owe Lubczyk w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 119. PN-A-86955:1997 Przyprawy zio owe Pieprz turecki (papryka mielona) w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech dyskwalifikujàcych, z wy àczeniem tabl. 1 lp PN-A-86956:1997 Przyprawy zio owe Czàber w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 121. PN-A-86957:1997 Przyprawy zio owe Kolendra w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 122. PN-A-86958:1997 Przyprawy zio owe Majeranek w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 123. PN-A-86959:1997 Przyprawy zio owe Bazylia w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 124. PN-A-86960:1997 Przyprawy zio owe Czarnuszka w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 125. PN-A-86961:1997 Przyprawy zio owe Estragon w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech

5 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-86962:1997 Przyprawy zio owe Gorczyca bia a w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 127. PN-A-86963:1997 Przyprawy zio owe Gorczyca czarna w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 128. PN-A-86964:1997 Musztarda PN-A-86965:1997 Przyprawy zio owe Pieprz czarny w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 130. PN-A-86966:1997 Przyprawy zio owe Pieprz bia y w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 131. PN-A-86967:1998 Przyprawy zio owe Mieszanki przyprawowe w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych PN-93/A Wyroby cukiernicze trwa e. Terminologia wraz ze zmianà PN-A :1993/A1: PN-A-88102:1998 Wyroby cukiernicze Czekolada PN-A-88103:1998 Wyroby cukiernicze Kakao PN-A-89000:1998 Wyroby i pó produkty ciastkarskie Terminologia PN-A-99000:1999 Tytoƒ i wyroby tytoniowe Terminologia Przetwórstwo i produkcja PN-92/B Melioracje wodne. Obszar oddzia ywania PN-93/B Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze PN-B-12045:1994 Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszàce PN-B-12075:1998 Drenowanie Projektowanie rozstaw i g bokoêci drenowania na podstawie kryteriów glebowo-rolniczych PN-B-12077:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Wodopój Wymagania i metody badaƒ PN-B-12078:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Poid a Wymagania i metody badaƒ PN-B-12080:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Elementy drewnianych Êcianek szczelnych Wymagania i badania PN-B-12081:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Przepusty rurowe Wymiary PN-B-12082:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Darniowanie Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12083:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Bruki z kamienia naturalnego Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12084:1996 Drenowanie Terminologia PN-B-12085:1996 Drenowanie Zasady rozplanowania sieci drenarskiej PN-B-12086:1997 Drenowanie Wymiarowanie zbieraczy PN-B-12087:1997 Drenowanie Uj cie i odprowadzenie wód êródlanych i wysiàkowych PN-B-12088:1997 Drenowanie Zabezpieczenia rurociàgów drenarskich PN-B-12089:1997 Drenowanie Uk adanie sàczków drenarskich Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12090:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Bród Wymagania i metody badaƒ PN-B-12091:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Mnichy drewniane Wymagania i metody badaƒ PN-B-12092:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Zastawki Wymiary PN-B-12093:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Stopnie Wymiary PN-B-12094:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Mnichy elbetowe Wymiary PN-B-12095:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12096:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Przepusty z rur betonowych i elbetowych Wymagania i metody badaƒ PN-B-12097:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Otwory jazów Wymiary PN-EN :2002 Bezpieczeƒstwo elektrycznych przyrzàdów do u ytku domowego i podobnego Cz Êç 2 86: Wymagania szczegó owe dla elektrycznych urzàdzeƒ do po owu ryb.

6 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-ISO 3720:1997 Herbata czarna Definicja i podstawowe wymagania PN-R-01000:1997 Nawodnienia Nawodnienia umiejscowione Terminologia PN-R-01001:1997 Nawodnienia Deszczowanie Terminologia podstawowa PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne Podzia na frakcje i grupy granulometryczne PN-R-04151:1997 Gospodarka ziemià w rolnictwie Terminologia PN-R-04152:1997 Erozja i melioracje przeciwerozyjne Terminologia PN-R-64757:1994 Pasze Aflatoksyny dopuszczalna zawartoêç i oznaczanie PN-R-64791:1994 Pasze. Wymagania i badania mikrobiologiczne z wy àczeniem w odniesieniu do pasz zawierajàcych màczki pochodzenia zwierz cego p. 2.1 tabl. 1 poz. b) w odniesieniu do pa eczek z rodzaju Salmonella, poz. d) w odniesieniu do laseczek z rodzaju Clostridium PN-R-64801:1999 Pasze Màczki paszowe pochodzenia zwierz cego PN-75/R Ziarno roêlin stràczkowych jadalnych. Fasola w zakresie wymagaƒ, tolerancji 172. PN-81/R Ziarno roêlin stràczkowych jadalnych. Groch w zakresie wymagaƒ, tolerancji 173. PN-75/R RoÊliny okopowe. Ziemniaki jadalne PN-75/R RoÊliny okopowe. Ziemniaki jadalne wczesne PN-84/R Owoce Êwie e. Jab ka PN-73/R Owoce Êwie e. Gruszki PN-73/R Owoce Êwie e. Âliwki PN-72/R Owoce Êwie e. CzereÊnie PN-72/R Owoce Êwie e. WiÊnie PN-71/R Warzywa Êwie e. Badanie jakoêci PN-87/R Warzywa Êwie e. Cebula PN-84/R Warzywa Êwie e. Marchew PN-85/R Warzywa Êwie e. Ogórki PN-72/R Warzywa Êwie e. Kalafiory PN-72/R Warzywa Êwie e. Kapusta PN-91/R Warzywa Êwie e. Pomidory PN-R-75502:1996 Morele PN-R-75505:1996 Bak a an PN-R-75508:1996 Kapusta brukselska PN-R-75518:1996 Czosnek PN-R-75519:1996 Winogrona PN-R-75521:1996 Por PN-R-75522:1996 Sa aty oraz endywie o liêciach k dzierzawych i endywie o liêciach szerokich (batawie) PN-R-75526:1996 Brzoskwinie i nektaryny PN-R-75528:1996 Papryka s odka PN-R-75534:1996 Szpinak PN-R-75535:1996 Truskawki PN-R-75538:1996 Cykoria sa atowa PN-R-75541:1996 Cukinia PN-73/R Warzywa Êwie e. Szparagi PN-77/R Warzywa Êwie e. Fasola szparagowa PN-80/R Warzywa Êwie e. Groch zielony PN-76/R Rybactwo stawowe. Nazwy i okreêlenia PN-R-93100:1998 Ryby hodowlane Materia zarybieniowy ososia i troci.

poz. 901) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

poz. 901) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 88-4702- Poz. 989 989 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 139. - 4923 - Poz. 901

Dziennik Ustaw Nr 139. - 4923 - Poz. 901 Dziennik Ustaw Nr 139 1 2 3 PN-64/A-07008 4 PN-91 /A-74017 5 PN-91 /A-74022 6 PN -86/A-74032 7 PN-88/A-74036 8 PN -82/A-74037 9 PN-A-74040:1996 10 PN-92/A-74101 11 PN -93/A-7 4103 12 PN-92/A-741 05 13

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W KOL.

ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W KOL. ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI L.P. WYKONAWCA: NAZWY WYKONAWCÓW L.P NAZWA ARTYKUŁU JEDN. MIARY PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY Kaczyna 50, 34-123 Chocznia TEL./fax. 033 8730379 Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.) załącznik nr 1B Składając w imieniu......... ofertę na:... L.p. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla części nr I

Formularz cenowy dla części nr I Załącznik nr 4 Formularz cenowy dla części nr I CZĘŚĆ I MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) wa 1. Kości wieprzowe Kg 250 2. Korpus drobiowy Kg 200 3. 4.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 3 PAKIET I: Pieczywo (CPV: 15810000-9) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość 1 Chleb szt. 400 2 Bułka zwykła szt. 600 PAKIET II: Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8), Lp. Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną MENU PONIEDZIAŁEK 14.11.2016r. Lane kluski: mąka pszenna, jajko, mleko 70% Mleko Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa netto netto % brutto 2 3 4 5 6 7 8 9. Mleko 2 % l 23000 2. Kefir 200g l 00 3. Ser twarogowy półtłusty kg 2200 4. Śmietana 8%

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy .. Nazwa i pieczątka firmy ART. SPOŻYWCZE Formularz cenowy ZAŁĄCZNIK NR 1G Lp. Nazwa produktu j.m. Ilość 1. Ryż długo ziarnisty kg 250 2. Kasza jaglana kg 42 3. Kasza gryczana kg 83 4. Kasza manna kg 100

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w

(miejscowość, data) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w (miejscowość, data) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne Postępowanie ozn. SP.ZP.362.1.2011 załącznik nr 1 do SIWZ na: Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne 1 Kurczak świeży kg 900 2 Udo kg 220 3 Piersi z kurczaka kg 220 4 Porcje rosołowe kg 80 5 Korpusy z indyka

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 Sprawa Nr 01/2015 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN Załącznik nr 1a Formularz cenowo asortymentowy DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Szkoły Podstawowej Nr1 w Miechowie Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt.

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1d do siwz KALKULACJA CENOWA Część IV Różne artykuły spożywcze Lp. Nazwa towaru C.P.V. Jedn. miary Ilość 1 Ananasy w plastrach 565g, puszka 15332100-5 szt. 100 2 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty na: Dostawę pełnowartościowych artykułów żywnościowych dla stołówki Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim w okresie 01.02.2017 31.07.2017. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

Dietetyka Odchudzanie Diety Zdrowa żywność Lecznie żywieniowe Otyłość Porady dietetyka Dieta Żywienie w nadciśnieniu tętniczym

Dietetyka Odchudzanie Diety Zdrowa żywność Lecznie żywieniowe Otyłość Porady dietetyka Dieta Żywienie w nadciśnieniu tętniczym Nadciśnienie tętnicze (HA, AH) (łac. hypertonia arterialis) to choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość (ponad

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. PAKIET NR I DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW 1 Ziemniaki 1kg kg 6300 2 Cebula 1kg kg 300 3 Fasola biała 1kg kg 80 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Część A wypełnia Zleceniodawca

Część A wypełnia Zleceniodawca . znak sprawy 1).... data wpływu do WSSE w Krakowie 1) ZLECENIE Nr 1) (nr z rejestru zleceń) przeprowadzenia badań próbek żywności w kierunku badań fizykochemicznych / organoleptycznych Część A wypełnia

Bardziej szczegółowo

Cena brutto Wartość netto wartośćbrutto. Cena netto

Cena brutto Wartość netto wartośćbrutto. Cena netto Załącznik Nr 2d do SIWZ do części czwartej FORMULARZ CENOWY Zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zmówienia oraz złożoną ofertą przedstawiamy ofertę cenową: asortyment jm ilość

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 230 16261 Poz. 2306 i 2307 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si,

Bardziej szczegółowo

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych ... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych netto 1 2 Ananas plastry op. min. 565 g, plastry ananasa w puszce, masa netto po odsączeniu min. 340 g Baton w czekoladzie

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. Zupa mleczna, kanapki z masłem i dżemem, herbatka z cytrynką. Zupa barszcz biały ŚNIADANIE OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. Zupa mleczna, kanapki z masłem i dżemem, herbatka z cytrynką. Zupa barszcz biały ŚNIADANIE OBIAD MENU POSIŁEK PONIEDZIAŁEK 24.10.2016r. Zupa mleczna, kanapki z masłem i dżemem, herbatka z cytrynką Zupa barszcz biały Sztuka mięsa z kaszą, surówka, kompot Kisiel i chrupki kukurydziane Zupa: mleko 70%,

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa oraz opis oferowanego produktu. 2 Cukier puder opakowanie 0,5 kg kg Cukier waniliowy opakowanie 20g Szt Szt Szt.

Nazwa handlowa oraz opis oferowanego produktu. 2 Cukier puder opakowanie 0,5 kg kg Cukier waniliowy opakowanie 20g Szt Szt Szt. Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Adres: Tel. i fax:. Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.)

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.) ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia 18.09.2012 r.) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Załącznik do zamówienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. Dziennik Ustaw Nr 83-2574 - Poz. 535 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. Na podstawie art. 19 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015. Pełna nazwa:... Adres:..

Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015. Pełna nazwa:... Adres:.. Nr sprawy: ZP/PN/1/2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015 Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:... Adres:.. Tel/fax: Zamawiający: Beskidzki Zespół

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką OBIAD.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką OBIAD. MENU POSIŁEK PONIEDZIAŁEK 10.10.2016r. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką Zupa: mleko 70% kasza manna. Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Marmolada:

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia do r.

JADŁOSPIS od dnia do r. JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r. Data/dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 03.09.2015 04.09.2015 07.09.2015 08.09.2015 Płatki kukurydziane na mleku 200g (mleko, płatki kukurydziane) Ser biały 50g

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych kod CPV

Zał. nr 6 SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych kod CPV Lp. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Jedn. miary Planowana ilość -1- -2- -3- -4- -5-1 Ananas w puszce 2 Baton w polewie czekoladowej 3 Budyń 4 Brzoskwinie w puszce opakowanie 500-800g,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 235 13545 Poz. 1614 1614 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

KOSZTORYS OFERTOWY. Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Załącznik nr 2 A... Pakiet I - Pieczywo wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych Zamówienia z dnia 11 sierpnia 2014 r. na następujących warunkach

Bardziej szczegółowo

SKLEPY I STOISKA Z CERTYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ Kwiecień 2015

SKLEPY I STOISKA Z CERTYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ Kwiecień 2015 SKLEPY I STOISKA Z CERTYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ Kwiecień 2015 Nazwa sklepu, adres Kontakt Asortyment Ul. Stawowa 29 43-300 Bielsko Biała Społem PSS SUPERSAM, pl. Kruczkowskiego 1, 41-902 Bytom Społem

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 23 maja 03 czerwca 2016 r. 23 V 24 V 25 V Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka)

FORMULARZ OFERTY. ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Załącznik do zamówienia nr 1 do zamówienia z dnia 27.11.2015 r. FORMULARZ OFERTY... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :... Telefon

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. 09 V 10 V 11 V 12 V 13 V Krupnik z ziemniakami. Chleb. Makaron ze szpinakiem i pomidorami suszonymi. Żurek z ziemniakami. Zrazy wieprzowe w sosie

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 13.02.2017r. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 15.12.2010 r. Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres *

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 17.03.2011 r. FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :...

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 12.12.2016r. Kasza manna na mleku Parówka Pomidor Herbata z imbirem Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Parówka: mięso

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1do SIWZ Pieczywo Bułka kajzerka (50g) szt. 3200 Bułka tarta (500g)

Bardziej szczegółowo

PAKIET I : RYBY CPV 152

PAKIET I : RYBY CPV 152 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I : RYBY CPV 152 za 1kg za 1 kg cena netto za kg. brutto jedn. 1 Panga filet kg 442 2 Dorsz filet kg 158 3 Mintaj filet kostka kg 142 4 Ryba wędzona Makrela

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.62.1.2014 Krośnice, dnia 23 grudnia 2014 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.62.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE Formularz cenowy Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE L. p. Nazwa artykułu przybliżeni u 1 Barszcz biały 65g. 250szt. 2 Bułka tarta 500g 200 szt 3 Cukier kryształ 1 kg. 235szt 4 Cukier wanilinowy 32 g 860 szt. 5 Kasza

Bardziej szczegółowo

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax:

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax: OF E R T A Nazwa Wykonawcy zwany w dalszej części oferty Wykonawcą Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz nr tel. Siedziba Wykonawcy: Miejscowość: Ulica: Nr domu:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1. Przewidywane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Cena netto za jednostkę. Jedn. miary. Kwota VAT

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1. Przewidywane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Cena netto za jednostkę. Jedn. miary. Kwota VAT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Lp Asortyment Przewidywane zużycie w ciągu 1 miesięcy Jedn. miary Cena netto za jednostkę VAT (%) Kwota VAT Wartość netto Wartość brutto Producent/nazwa oferowanego towaru

Bardziej szczegółowo

MENU PONIEDZIAŁEK r.

MENU PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 09.01.2017r. Kanapka z polędwicą z indyka Pomidor Kakao Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105 g mięsa użyto do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publiczne Nr UMiG-RO ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach

Zamówienie publiczne Nr UMiG-RO ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach 1. Pieczywo i jego pochodne Załącznik nr 6 do SIWZ Dnia... 1. Chleb krojony 500g szt. 4.300 2. Bułki zwykłe

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Jabłko Żurek z ziemniakami. Gołąbki z ryżem, kiełbasą i sosem pomidorowym. Banan

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2... miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu ul. Budowlanych 43 NIP 549-20-97-544 OFERENT Pełna nazwa oferenta... Adres lub siedziba

Bardziej szczegółowo

MENU. Domowe Obiadki ul. Powstańców Warszawskich Ciechanów Tel. Kontakt: PONIEDZIAŁEK r.

MENU. Domowe Obiadki ul. Powstańców Warszawskich Ciechanów Tel. Kontakt: PONIEDZIAŁEK r. Kasza manna Kanapka z szynką Pomidor świeży Herbatka z cytryną Krupnik ryżowy Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym Kasza Surówka Herbatka Ice Tea Owoce: marchewka, jabłko, gruszka Domowe Obiadki MENU PONIEDZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto

... FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto Załącznik 3.01 do SIWZ. Część nr 1- Mięso, produkty mięsne, wędliny CPV 15 10 00 00 9 Ilość szacunkowa Stawka VAT 1 kiełbasa podlaska kg 100 2 karkówka b/k-mięso wieprzowe kg 275 3 kiełbasa zwyczajna kg

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 06.06.2012 r. FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :...

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og oszenia w

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og oszenia w Strona 1 z 5 Og oszenie powi zane: Og oszenie nr 119820-2012 z dnia 2012-04-16 r. Og oszenie o zamówieniu - Tymbark Przedmiotem zamówienia jest dostawa artyku ów ywno ciowych dla Szko y Podstawowej w Tymbarku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna Zadanie nr 1 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin /stołówka szkolna/ L.p. Nazwa jm Ilość 1. Schab wieprzowy bez kości, słonina kg 150 całkowicie zdjęta, świeży 2. Żeberka wieprzowe pieczeniowe, świeże

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2, woj. mazowieckie

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2, woj. mazowieckie Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2 Numer ogłoszenia: 247095-2014 data zamieszczenia: 28-11-2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Grupa 1 Artykuły spożywcze sypkie 1 Cukier 1-50kg kg 3500 3 m-ce 2 Mąka pszenna typ 550 1-50kg kg 3000 3 m-ce 3 Płatki owsiane górskie 0,5-5kg kg 400 3 m-ce 4 Ryż 1-50kg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1g do siwz. Grupa wg CPV: Różne produkty spożywcze. Przewidywana ilość. Jednostka miary. Wartość brutto [zł]

Załącznik nr 1g do siwz. Grupa wg CPV: Różne produkty spożywcze. Przewidywana ilość. Jednostka miary. Wartość brutto [zł] Załącznik nr 1g do siwz Grupa wg CPV: 15800000-6 Różne produkty spożywcze Lp. Nazwa towaru Kod CPV Jednostka miary Przewidywana ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] 1. Ananas puszka 850g

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4).

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4). SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Sprawa Nr 01/2013 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE Uwagi dotyczące wypełniania 1. Szacunkowy wykaz od 02.09.2013 r. do 31.07.2014

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach Baćkowice Baćkowice tel. (0-15)

Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach Baćkowice Baćkowice tel. (0-15) Zapraszamy do złożenia oferty na żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu. zamówienia poniżej 30 tys. euro. Zamawiający: Zespół Baćkowice 100 27-552 Baćkowice tel. (0-15) 868-65-79 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Pomidor Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Pomidor Herbatka z cytryną OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 08.05.2017r. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Herbatka z cytryną Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo razowe: Mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina Poniedziałek 2-3 kromki pieczywa pełne ziarno na naturalnym zakwasie Oliwa z oliwek zamiast masła Biały chudy ser ze szczypiorkiem Gotowane brokuły Sałatka ze słodkich ziemniaków: bataty, por, czerwona

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

RECEPTURY POTRAW GOTOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RACIBORZU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ALERGENÓW.

RECEPTURY POTRAW GOTOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RACIBORZU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ALERGENÓW. RECEPTURY POTRAW GOTOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RACIBORZU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ALERGENÓW. Z U P Y LP POTRAWA SKŁAD 1 ZUPA ROSÓŁ Z MAKARONEM Marchewka,sól, por, seler,

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

... wykonawca... data. Część 1 Artykuły suche i przetwory konserwowe

... wykonawca... data. Część 1 Artykuły suche i przetwory konserwowe ... wykonawca... data Część 1 Artykuły suche i przetwory konserwowe netto 1 Kasza jęczmienna - op. min. 1kg kg 80 5 2 Kasza gryczana op. min. 1kg kg 60 5 3 Kasza manna op. min. 500 g kg 10 5 4 Ryż biały

Bardziej szczegółowo

BELLA CAPRESE BELLA CEZAR

BELLA CAPRESE BELLA CEZAR Lp. RECEPTURA SKŁADNIK SKŁAD BELLA CAPRESE mąka PAN mąka pszenna, polepszacz (w tym lecytyna sojowa), gluten 1. Ciasto 2. Ser Mozarella tarty drożdże Tuscani woda olej sojowy Ser mozarella sól, drożdże

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od października 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od października 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 17 28 października 2016 r. 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Zupa pomidorowa z makaronem. Kotlet

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PAKIET NR 1 - WARZYWA I OWOCE towaru 1. Cebula Kg 5 2. Marchew Kg 100 3. Kapusta czerwona Kg 10 4. Ogórek zielony Kg 100 5. Brzoskwinie Kg 100 6. Pomidory

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Zasady układania jadłospisów, zmiany w wykorzystywanych dotychczas produktach spożywczych, obliczanie wartości odżywczej posiłku, przykładowy jadłospis dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska

Bardziej szczegółowo

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto Załącznik nr 8.1 Składając w imieniu... ofertę w przetargu nieograniczonym w dniu 16.12.2011r. na dostawę: artykułów ogólno spożywczych Lp. Nazwa artykułu Miara Ilość 1 Cukier kryształ paczkowany 1 kg

Bardziej szczegółowo

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto)

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto) Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych Lp. Nazwa i opis Jedn. miary Ilość Cena jedn. (brutto) Cena kol. 4 x kol. 5 (brutto) 1 2 3 4 5 6 1 Bułka tarta kg 90 2 Barszcz biały, zupa w proszku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Pakiet I. Razem wartość : netto:... brutto: Nazwa jm ilość Cena jedn. netto. Cena jedn. brutto

Załącznik nr 7 do siwz. Pakiet I. Razem wartość : netto:... brutto: Nazwa jm ilość Cena jedn. netto. Cena jedn. brutto Pakiet I Lp. Nazwa jm ilość 1 Wołowe pieczeń bez kości kg 60 2 Schab bez kości kg 120 3 Karkówka bez kości kg 60 4 Szynka wieprzowa kg 240 5 Łopatka bez kości kg 50 6 Gulasz wołowy kg 60 Wartość Stawka

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r. 08 V 09 V 10 V 11 V 12 V Zupa grochowa z ziemniakami. Chleb. Makaron z serem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet wieprzowy mielony.

Bardziej szczegółowo

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2016 - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA :

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2016 - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w

Bardziej szczegółowo

Poz. 728. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Poz. 728. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Poz. 728 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych 2) 3) 1) 2) z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 3) - i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl Leśnica: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych Zakopane, ul. Partyzantów 1/5,

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych Zakopane, ul. Partyzantów 1/5, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych 34-500 Zakopane, ul. Partyzantów 1/5, tel. (18) 20-66-846, fax (18) 20-66-846 e-mail: sekretariat@zsht.pl http://www.zsht.pl POSTĘPOWANIE ZSHT.02/2014 w celu udzielenia

Bardziej szczegółowo

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm.

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm. Lp. Nazwa asortymentu Jed n. mia ry 1. Cukier kg 420 1 kg Wielkość opakowania 2. Chrzan szt 50 300 g 3. Dżem truskawkowy szt 250 280 g 4. Groszek konserwowy szt 35 400 g 5. Herbata granulowana szt 70 100

Bardziej szczegółowo

1. Jaja średnie (rozmiar L) szt. 9000. 2. Jogurt 150 g szt. 600. 5. Masło śmietankowe 200 g szt. 100

1. Jaja średnie (rozmiar L) szt. 9000. 2. Jogurt 150 g szt. 600. 5. Masło śmietankowe 200 g szt. 100 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia CZĘŚĆ I MLEKO I PRODUKTY MLECZNE FORMULARZ CENOWY Lp. Artykuł Jedn. miary 1 Ilość 1. Jaja średnie (rozmiar L) szt. 9000 2 Cena Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. Fasolka po bretońsku. Chleb. Oponki serowe. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. Fasolka po bretońsku. Chleb. Oponki serowe. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. 30 I 31 I 01 II 02 II 03 II Zupa fasolowa z ziemniakami. Chleb. Ryż z jabłkami i cukrem. Zupa neapolitańska. Kotlet drobiowy panierowany.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE

FORMULARZ NR 1 ROZEZNANIE CENOWE FORMULARZ NR 1 Przedmiot zamówienia opis WARZYWA I OWOCE Jednostkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. banan kg 800 2. buraki kg 400 3. cebula kg 120 4. czosnek kg 10 5. Fasola biała drobna kg 70 6. Groch połówki kg

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

Makaron z twarogiem (makaron świderki, twaróg, śmietana, masło)

Makaron z twarogiem (makaron świderki, twaróg, śmietana, masło) DATA ŚNIADANIE ZUPA II DANIE NAPÓJ OWOCE/ WARZYWA PODWIECZOREK Poniedziałek 18.09.2017 (chleb pszenno-żytni, bułka kanapkowa) Kiełbaski orawskie ketchup (mleko 2%, kawa zbożowa Kujawianka) Zupa brokułowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz i umowy. FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY - CZĘŚĆ 1 zamówienia ARTYKUŁY SPOśYWCZE RÓśNE. ilość razem. cena jednostkowa netto

Załącznik nr 2 do siwz i umowy. FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY - CZĘŚĆ 1 zamówienia ARTYKUŁY SPOśYWCZE RÓśNE. ilość razem. cena jednostkowa netto Załącznik nr 2 do siwz i umowy FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY - CZĘŚĆ 1 zamówienia ARTYKUŁY SPOśYWCZE RÓśNE Lp. Przedmiot zamówienia Jednostk a miary ilość razem cena jednostkowa Stawka podatku VAT (%)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia 01.03. do 31.03.16 r.

JADŁOSPIS od dnia 01.03. do 31.03.16 r. JADŁOSPIS od dnia 01.03. do 31.03.16 r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 01.03.16 02.03.16 03.03.16 04.03.16 07.03.16 mleko, Zacierki na mleku 200g (zacierki, mleko, Płatki kukurydziane na kukurydziane,

Bardziej szczegółowo

I porcja 10 porcji g kg Kalarepa 255,0 2,550 Koper 2,5 0,025 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 23,0 0,230 Sól 200,0 2,000

I porcja 10 porcji g kg Kalarepa 255,0 2,550 Koper 2,5 0,025 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 23,0 0,230 Sól 200,0 2,000 Surówka z kalarepki z koperkiem Waga 1 porcji - 175 g I porcja 10 porcji Kalarepa 255,0 2,550 Koper 2,5 0,025 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 23,0 0,230 Woda mineralna 1 porcja - 200 mi I porcja mi 10 porcji

Bardziej szczegółowo

1. Szynka konserwowa kg 55. 2. Polędwica sopocka kg 50. 3. Pieczeń rzymska kg 20. 4. Polędwica drobiowa kg 45. 5. Szynka wieprzowa gotowana kg 40

1. Szynka konserwowa kg 55. 2. Polędwica sopocka kg 50. 3. Pieczeń rzymska kg 20. 4. Polędwica drobiowa kg 45. 5. Szynka wieprzowa gotowana kg 40 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ V - MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE Lp. Artykuł Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1. Szynka konserwowa

Bardziej szczegółowo