ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnoêciowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 83, poz. 535, z 1998 r. Nr 139, poz. 901, z 1999 r. Nr 88, poz. 989, z 2000 r. Nr 116, poz oraz z 2001 r. Nr 95, poz i Nr 108, poz. 1185) za àcznik do rozporzàdzenia Wykaz Polskich Norm do obowiàzkowego stosowania otrzymuje brzmienie okreêlone w za àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. (poz. 1132) WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIÑZKOWEGO STOSOWANIA 1. PN-83/A Towary ywnoêciowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w ch odniach wraz ze zmianà PN-83/A-07005/Az7: PN-A-07006:1997 Towary ywnoêciowe Wytyczne zamra ania w ch odniach z wy àczeniem p , p. 3.2 i p. 3.3 w zakresie mi sa i produktów mi snych oraz dziczyzny. 3. PN-91/A Przetwory zbo owe. Màka pszenna wraz ze zmianà PN-A-74022/A1: PN-86/A Przetwory zbo owe. Màka ytnia. 5. PN-88/A Przetwory zbo owe. Kasza manna w zakresie tabl. 1 lp.: 6, 8, PN-82/A Przetwory zbo owe. P atki owsiane w zakresie tabl. 1 lp.: 10, PN-A-74040:1996 Produkty specjalnego przeznaczenia Otr by zbo owe. 8. PN-92/A Pieczywo ytnie wraz ze zmianà PN-92/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 9. PN-93/A Pieczywo mieszane wraz ze zmianà PN-93/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 10. PN-92/A Pieczywo pszenne zwyk e i wyborowe wraz ze zmianà PN-92/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 11. PN-93/A Pieczywo pszenne pó cukiernicze wraz ze zmianà PN-A-74106/A1:1996 z wy- àczeniem p PN-A-74109:1996 Pieczywo o przed u onej trwa oêci. 13. PN-A-74111:1998 Wyroby piekarskie Wyroby z ciasta zaparzonego w roztworze wodorotlenku sodowego lub w wodzie. 14. PN-A-74112:1997 Pieczywo trwa e ytnie, mieszane i pszenne. 15. PN-A-74123:1997 Produkty dietetyczne Pieczywo bezglutenowe. 16. PN-79/A Przetwory zbo owe. Kasza jaglana w zakresie tabl. 1 lp PN-60/A Przetwory zbo owe. Kasza p czak pszenny w zakresie tabl. rubr.: 6, 8, 12, PN-87/A Przetwory zbo owe. Kasza j czmienna w zakresie tabl. 1 lp.: 6, PN-76/A Przetwory zbo owe. Kasza gryczana w zakresie tabl. rubr.: 5 7, PN-A-74205:1997 Przetwory zbo owe Kasza, kaszki i màka kukurydziana w zakresie tabl. 1 lp PN-A-74220:1997 Przetwory zbo owe Ry w zakresie p. 2.1, 2.2 tabl. 1 lp.: 15, 16, PN-73/A Przetwory zbo owe. Groch ob uskany polerowany w zakresie tabl. lp.: 6, 7, 13, 14, 16.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-74780:1996 Przetwory ziemniaczane Sma one przekàski ziemniaczane w zakresie liczby kwasowej i zawartoêci nadtlenków w t uszczu. 24. PN-A-74850:1996 Cukier bia y z wy àczeniem p PN-A-74852:1998 Pó produkty i produkty przemys u cukrowniczego Terminologia. 26. PN-71/A Przetwory owocowe i warzywne. Klasyfikacja, nazwy i okreêlenia z wy àczeniem cz Êci dotyczàcej klasyfikacji. 27. PN-A-75045:1997 Przetwory dla dzieci Konserwy Wymagania. 28. PN-A-75048:1994 Przetwory owocowo-warzywne Soki dla dzieci wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-A-75100:1994 Przetwory owocowe D emy wraz ze zmianà PN-A-75100/Az1: PN-93/A Przetwory owocowe. Powid a Êliwkowe. 31. PN-93/A Przetwory owocowe. Marmolada. 32. PN-A-75104:1994 Przetwory owocowe Galaretki. 33. PN-A-75201:1997 Produkty owocowe Âliwki suszone. 34. PN-A-75951:1994 Przetwory owocowe. Soki owocowe. 35. PN-75/A Przetwory owocowe. Kompoty. 36. PN-A-75955:1998 Produkty owocowe Soki owocowe s odzone wraz ze zmianà PN-A :1998/Az1: PN-A-75956:1994 Przetwory owocowe Nektary. 38. PN-A-75957:1994 Przetwory owocowe Soki owocowe zag szczone. 39. PN-A-75958:1996 Produkty warzywne i owocowo-warzywne Soki. 40. PN-A-75959:1997 Produkty owocowe Soki z owoców po udniowych wraz ze zmianà PN-A :1997/Az1: PN-A-75960:1996 Konserwy mi sno-warzywne. 42. PN-A-75965:1998 Produkty owocowe Soki z owoców leênych. 43. PN-A-75966:1997 Produkty owocowe Zag szczone soki owocowe dos adzane. 44. PN-A-75980:1997 Produkty mi sno-warzywne i warzywne Zupy zag szczone. 45. PN-93/A Kawa palona. 46. PN-75/A Przetwory warzywne. Koncentrat pomidorowy. 47. PN-72/A Przetwory warzywne. Warzywa suszone. 48. PN-75/A Przetwory owocowe. Owoce leêne suszone. 49. PN-A-77606:1996 Przetwory warzywne Przecier pomidorowy. 50. PN-A-77609:1997 Produkty owocowe Przeciery owocowe s odzone. 51. PN-A-77610:1998 Przetwory owocowe Owoce pasteryzowane. 52. PN-88/A Miód pszczeli. 53. PN-A-77808:1998 Produkty warzywne Fasola w sosie pomidorowym. 54. PN-93/A Wyroby spirytusowe, produkty i pó produkty. Terminologia. 55. PN-A-79522:2001 Spirytus rektyfikowany. 56. PN-A-79530:1995 Wyroby spirytusowe gatunkowe Wspólne wymagania i badania. 57. PN-A-79531:1995 Wyroby spirytusowe czyste Wspólne wymagania i badania. 58. PN-A-79733:1996 Ocet wraz ze zmianà PN-A-79733/Az1: PN-91/A Mi so w tuszach, pó tuszach i çwierçtuszach wraz ze zmianà PN-A /A1:1995 i zmianà PN-A-82001/A2: PN-A-82007:1996 Przetwory mi sne W dliny wraz ze zmianà PN-A-82007/A1: PN-A-82010:1997 Mi so i przetwory mi sne Hamburgery wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-A-82011:1996 Wyroby garma eryjne Pó produkty z mi sa i podrobów Wymagania. 63. PN-A-82012:1996 Wyroby garma eryjne Wyroby gotowe z mi sa i podrobów Wymagania. 64. PN-A-82013:1996 Wyroby garma eryjne kulinarne Wymagania.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-82022:1998 Mi so i przetwory mi sne Konserwy mi sne wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-90/A T uszcze zwierz ce jadalne topione z wy àczeniem p PN-A-86002:1999 Mleko surowe do skupu Wymagania i badania. 68. PN-A-86003:1996 Mleko i przetwory mleczne Mleko spo ywcze wraz ze zmianà PN-A /A1:1998 z wy àczeniem p PN-91/A Mleko kozie pasteryzowane. 70. PN-92/A Mleko i przetwory mleczarskie Mleko w proszku wraz ze zmianà PN-A /A1:1996 z wy àczeniem w p tabl. 1 lp. 9 18, w p tabl. 2 lp. 9 17, p. 4.2, p , p PN-82/A Mleko i przetwory mleczarskie Mleko zag szczone wraz ze zmianà PN-82/A Zmiana 3:1996 z wy àczeniem p PN-90/A Mleko i przetwory mleczarskie. Âmietanka i Êmietana wraz ze zmianà PN-90/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p PN-83/A Mleko i przetwory mleczarskie Napoje mleczne fermentowane wraz ze zmianà PN-83/A Zmiana 4:1996 i zmianà PN-83/A Zmiana 5:1996 z wy àczeniem w p tabl. 1 wymagania dot. zawartoêci suchej masy bezt uszczowej, p PN-A-86155:1995 Mleko i przetwory mleczne Mas o z wy àczeniem p PN-68/A Mleko i przetwory mleczarskie Sery podpuszczkowe dojrzewajàce wraz ze zmianà PN-68/A Zmiana 13:1996 z wy àczeniem p PN-66/A Mleko i przetwory mleczarskie Sery topione Wspólne wymagania i badania wraz ze zmianà PN-66/A Zmiana 16: PN-91/A Mleko i przetwory mleczarskie. Sery twarogowe niedojrzewajàce wraz ze zmianà PN-A-86300/A1:1996, zmianà PN-A-86300/A2:1997 i zmianà PN-91/A /Az3:2001 w zakresie wymagaƒ mikrobiologicznych. 78. PN-A-86431:1999 Mleko i przetwory mleczne Lody Wymagania i badania wraz ze zmianà PN-A-86431:1999/Az1: PN-A-86503:1998 Produkty drobiarskie Jaja spo ywcze wraz ze zmianà PN-A :1998/Az1: PN-90/A Jaja i przetwory jajowe. Terminologia. 81. PN-A-86520:1998 Produkty drobiarskie Tuszki drobiowe. 82. PN-92/A Mi so i przetwory drobiowe. Terminologia. 83. PN-A-86524:1994 Mi so drobiowe w elementach wraz ze zmianà PN-A-86524/A1: PN-A-86525:1996 Produkty drobiarskie Konserwy drobiowe Wymagania wspólne wraz ze zmianà PN-A-86525/Az1:1999 z wy àczeniem p PN-A-86526:1995 Produkty drobiarskie W dliny drobiowe Wymagania wspólne wraz ze zmianà PN-A-86526/A1:1998 i zmianà PN-A-86526/Az2:1999 z wy àczeniem p PN-A-86528:1996 Produkty drobiarskie Wyroby garma eryjne gotowe z mi sa drobiowego Wymagania i metody badaƒ. 87. PN-A-86529:1998 Produkty drobiarskie Mro one potrawy kulinarne z mi sa drobiowego. 88. PN-93/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Oznaczanie zapaso ycenia i kryteria oceny. 89. PN-A-86750:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby s odkowodne Êwie e i mro one. 90. PN-A-86751:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby ywe. 91. PN-A-86753:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby dorszowate Êwie e i mro one. 92. PN-A-86754:1997 Ryby i inne zwierz ta wodne ososie Êwie e i mro one. 93. PN-91/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Filety z ryb bia ych. 94. PN-91/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Ryby morskie ró ne. 95. PN-A-86757:2001 Ryby i inne zwierz ta wodne P astugi Êwie e i mro one. 96. PN-92/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Âledziowate.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-86759:1994 Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one Filety. 98. PN-A-86760:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne oraz produkty z nich otrzymywane Mi so mielone i farsz rybny, mro one. 99. PN-91/A Konserwy rybne. Wymagania ogólne wraz ze zmianà PN-91/A /Az4: PN-A-86765:1999 Przetwory rybne Prezerwy PN-84/A Ryby solone. Wspólne wymagania i badania PN-86/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Wspólne wymagania i badania PN-A-86768:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Kalmary Êwie e i mro one PN-A-86770:1999 Ryby i przetwory rybne Terminologia PN-85/A Przetwory rybne w dzone. Wspólne wymagania i badania PN-A-86780:1998 Przetwory rybne Marynaty PN-A-86901:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze kuchenne wraz ze zmianà PN-A-86901:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86902:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze cukiernicze i piekarskie wraz ze zmianà PN-A-86902:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86903:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze przeestryfikowane wraz ze zmianà PN-A-86903:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86904:1998 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Lecytyna rzepakowa i sojowa w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-92/A Margaryna. Wspólne wymagania i badania z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie kwasów C 22, metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych i mikrobiologii PN-A-86908:2000 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Rafinowane oleje roêlinne z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie kwasu erukowego PN-A-86909:1996 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Rafinowane t uszcze uwodornione wraz ze zmianà PN-A-86909:1996/Az1:2001 w zakresie liczby kwasowej oraz zawartoêci nadtlenków PN-A-86940:2001 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Terminologia w zakresie terminologii dot. olejów i t uszczów roêlinnych PN-A-86950:1995 Majonez z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych i mikrobiologii oraz p i p. 5.1 w zakresie obowiàzku i cz stotliwoêci wykonywania badaƒ pe nych i niepe nych PN-A-86952:1997 Przyprawy zio owe Pieprz zio owy w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych PN-A-86953:1997 Przyprawy zio owe Kminek w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 118. PN-A-86954:1997 Przyprawy zio owe Lubczyk w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 119. PN-A-86955:1997 Przyprawy zio owe Pieprz turecki (papryka mielona) w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech dyskwalifikujàcych, z wy àczeniem tabl. 1 lp PN-A-86956:1997 Przyprawy zio owe Czàber w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 121. PN-A-86957:1997 Przyprawy zio owe Kolendra w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 122. PN-A-86958:1997 Przyprawy zio owe Majeranek w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 123. PN-A-86959:1997 Przyprawy zio owe Bazylia w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 124. PN-A-86960:1997 Przyprawy zio owe Czarnuszka w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 125. PN-A-86961:1997 Przyprawy zio owe Estragon w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech

5 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-86962:1997 Przyprawy zio owe Gorczyca bia a w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 127. PN-A-86963:1997 Przyprawy zio owe Gorczyca czarna w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 128. PN-A-86964:1997 Musztarda PN-A-86965:1997 Przyprawy zio owe Pieprz czarny w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 130. PN-A-86966:1997 Przyprawy zio owe Pieprz bia y w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 131. PN-A-86967:1998 Przyprawy zio owe Mieszanki przyprawowe w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych PN-93/A Wyroby cukiernicze trwa e. Terminologia wraz ze zmianà PN-A :1993/A1: PN-A-88102:1998 Wyroby cukiernicze Czekolada PN-A-88103:1998 Wyroby cukiernicze Kakao PN-A-89000:1998 Wyroby i pó produkty ciastkarskie Terminologia PN-A-99000:1999 Tytoƒ i wyroby tytoniowe Terminologia Przetwórstwo i produkcja PN-92/B Melioracje wodne. Obszar oddzia ywania PN-93/B Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze PN-B-12045:1994 Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszàce PN-B-12075:1998 Drenowanie Projektowanie rozstaw i g bokoêci drenowania na podstawie kryteriów glebowo-rolniczych PN-B-12077:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Wodopój Wymagania i metody badaƒ PN-B-12078:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Poid a Wymagania i metody badaƒ PN-B-12080:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Elementy drewnianych Êcianek szczelnych Wymagania i badania PN-B-12081:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Przepusty rurowe Wymiary PN-B-12082:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Darniowanie Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12083:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Bruki z kamienia naturalnego Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12084:1996 Drenowanie Terminologia PN-B-12085:1996 Drenowanie Zasady rozplanowania sieci drenarskiej PN-B-12086:1997 Drenowanie Wymiarowanie zbieraczy PN-B-12087:1997 Drenowanie Uj cie i odprowadzenie wód êródlanych i wysiàkowych PN-B-12088:1997 Drenowanie Zabezpieczenia rurociàgów drenarskich PN-B-12089:1997 Drenowanie Uk adanie sàczków drenarskich Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12090:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Bród Wymagania i metody badaƒ PN-B-12091:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Mnichy drewniane Wymagania i metody badaƒ PN-B-12092:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Zastawki Wymiary PN-B-12093:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Stopnie Wymiary PN-B-12094:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Mnichy elbetowe Wymiary PN-B-12095:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12096:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Przepusty z rur betonowych i elbetowych Wymagania i metody badaƒ PN-B-12097:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Otwory jazów Wymiary PN-EN :2002 Bezpieczeƒstwo elektrycznych przyrzàdów do u ytku domowego i podobnego Cz Êç 2 86: Wymagania szczegó owe dla elektrycznych urzàdzeƒ do po owu ryb.

6 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-ISO 3720:1997 Herbata czarna Definicja i podstawowe wymagania PN-R-01000:1997 Nawodnienia Nawodnienia umiejscowione Terminologia PN-R-01001:1997 Nawodnienia Deszczowanie Terminologia podstawowa PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne Podzia na frakcje i grupy granulometryczne PN-R-04151:1997 Gospodarka ziemià w rolnictwie Terminologia PN-R-04152:1997 Erozja i melioracje przeciwerozyjne Terminologia PN-R-64757:1994 Pasze Aflatoksyny dopuszczalna zawartoêç i oznaczanie PN-R-64791:1994 Pasze. Wymagania i badania mikrobiologiczne z wy àczeniem w odniesieniu do pasz zawierajàcych màczki pochodzenia zwierz cego p. 2.1 tabl. 1 poz. b) w odniesieniu do pa eczek z rodzaju Salmonella, poz. d) w odniesieniu do laseczek z rodzaju Clostridium PN-R-64801:1999 Pasze Màczki paszowe pochodzenia zwierz cego PN-75/R Ziarno roêlin stràczkowych jadalnych. Fasola w zakresie wymagaƒ, tolerancji 172. PN-81/R Ziarno roêlin stràczkowych jadalnych. Groch w zakresie wymagaƒ, tolerancji 173. PN-75/R RoÊliny okopowe. Ziemniaki jadalne PN-75/R RoÊliny okopowe. Ziemniaki jadalne wczesne PN-84/R Owoce Êwie e. Jab ka PN-73/R Owoce Êwie e. Gruszki PN-73/R Owoce Êwie e. Âliwki PN-72/R Owoce Êwie e. CzereÊnie PN-72/R Owoce Êwie e. WiÊnie PN-71/R Warzywa Êwie e. Badanie jakoêci PN-87/R Warzywa Êwie e. Cebula PN-84/R Warzywa Êwie e. Marchew PN-85/R Warzywa Êwie e. Ogórki PN-72/R Warzywa Êwie e. Kalafiory PN-72/R Warzywa Êwie e. Kapusta PN-91/R Warzywa Êwie e. Pomidory PN-R-75502:1996 Morele PN-R-75505:1996 Bak a an PN-R-75508:1996 Kapusta brukselska PN-R-75518:1996 Czosnek PN-R-75519:1996 Winogrona PN-R-75521:1996 Por PN-R-75522:1996 Sa aty oraz endywie o liêciach k dzierzawych i endywie o liêciach szerokich (batawie) PN-R-75526:1996 Brzoskwinie i nektaryny PN-R-75528:1996 Papryka s odka PN-R-75534:1996 Szpinak PN-R-75535:1996 Truskawki PN-R-75538:1996 Cykoria sa atowa PN-R-75541:1996 Cukinia PN-73/R Warzywa Êwie e. Szparagi PN-77/R Warzywa Êwie e. Fasola szparagowa PN-80/R Warzywa Êwie e. Groch zielony PN-76/R Rybactwo stawowe. Nazwy i okreêlenia PN-R-93100:1998 Ryby hodowlane Materia zarybieniowy ososia i troci.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek Bruksela, dnia 3.11.2006 KOM(2006) 655 wersja ostateczna 2006/0218 (COD) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające nową klasyfikację statystyczną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2) DZIA I Przepisy ogólne i objaênienia okreêleƒ ustawowych Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania i procedury niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ywnoêci i ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015 SEKCJA A Dział 01 PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.11 ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE,

Bardziej szczegółowo

DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA.

DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA. VI. DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA. Zastosowanie diety: schorzenia jamy ustnej lub przełyku, w tych samych stanach chorobowych co dieta łatwo strawna, jeśli chory nie może gryźć lub połykać nie rozdrobnionego

Bardziej szczegółowo

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Warszawa 1998 Copyright by Izabela Piróg, Henryk Piróg ISBN 83-907366-3-2 Wydawca: Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia ul. Redutowa 9/23 01-103

Bardziej szczegółowo

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Warunki jakie musi spełniać dostawca usługi żywieniowej w szkołach podstawowych Wstęp Jednym z efektów działań Programu zapobiegania

Bardziej szczegółowo

ywno ciowych i paszach) 157 2 RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed (system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach

ywno ciowych i paszach) 157 2 RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed (system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach Ponadto zbadano 116 próbek w ramach skarg i interwencji klientów, 43 próbki zosta y pobrane w ogniskach zatru pokarmowych. W badaniu mikrobiologicznym zakwestionowano 5 (11 %) próbek. W laboratoriach innych

Bardziej szczegółowo

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Grupa produktów PRODUKTY ZBOŻOWE MIĘSA Produkty Zalecane Dozwolone w umiarze Przeciwwskazane pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, musli, ryż

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych autorzy: H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, Instytut Żywności i Żywienia 2 Badania żywieniowe polskiej populacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt.

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1d do siwz KALKULACJA CENOWA Część IV Różne artykuły spożywcze Lp. Nazwa towaru C.P.V. Jedn. miary Ilość 1 Ananasy w plastrach 565g, puszka 15332100-5 szt. 100 2 3

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: dietetyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[20]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Liczba obiektów ocenionych

Liczba obiektów ocenionych VIII.2.9. Zak ady ywienia zbiorowego typu zamkni tego W 2012 roku nadzorem obj to 3171 obiektów ywienia zbiorowego typu zamkni tego (3002 obiekty w 2011 roku). W ocenie sanitarnej dyskwalifikacji uleg

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH dr inż. Jadwiga Hamułka dr inż. Magdalena Górnicka dr inż. Joanna Frąckiewicz dr hab. Agata Wawrzyniak PROPOZYCJE POSIŁKÓW DLA DZIECI Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Zaopatrzenie Przemysłu Mięsnego i Spożywczego Producent Przypraw i Dodatków Technologicznych do Przetwórstwa Mięsnego

Kompleksowe Zaopatrzenie Przemysłu Mięsnego i Spożywczego Producent Przypraw i Dodatków Technologicznych do Przetwórstwa Mięsnego Kompleksowe Zaopatrzenie Przemysłu Mięsnego i Spożywczego Producent Przypraw i Dodatków Technologicznych do Przetwórstwa Mięsnego katalog produktów 2013 1 EDMIR-POL to rodzinna firma, od początku działalności

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, marzec 2013 r. RAPORT OZNAKOWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (tekst mający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PIECZYWO...str. 2. DODATKI DO ŚNIADAŃ..str.3. WĘDLINY...str.5. SERY. str.6. ZUPY. str.7. DRUGIE DANIA...str.9. RYBY...str.

SPIS TREŚCI. PIECZYWO...str. 2. DODATKI DO ŚNIADAŃ..str.3. WĘDLINY...str.5. SERY. str.6. ZUPY. str.7. DRUGIE DANIA...str.9. RYBY...str. SPIS TREŚCI PIECZYWO....str. 2 DODATKI DO ŚNIADAŃ..str.3 WĘDLINY...str.5 SERY. str.6 ZUPY. str.7 DRUGIE DANIA...str.9 RYBY...str.11 SURÓWKI...str. 12 PRODUKTY NA PODWIECZORKI...str. 13 NAPOJE SERWOWANE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 3 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 313

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r. 22.1.2009 L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie ustawodawstwa dotyczącego higieny i systemu HACCP w Krajach Unii Europejskiej i wynikających z niego przepisów:

Działając na podstawie ustawodawstwa dotyczącego higieny i systemu HACCP w Krajach Unii Europejskiej i wynikających z niego przepisów: Zarządzenie Nr 27/2011 Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia standaryzacji żywienia dzieci w żłobku publicznym Działając na podstawie ustawodawstwa dotyczącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r. 15.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi MIĘSO I DRÓB O A B AB baranina + - + + bekon - - - - cielęcina + - 0 - dziczyzna + - + - gęś 0 - - - indyk 0 0 0 + jagnięcina + - + + kaczka 0 - - - królik 0 - + + kurczak

Bardziej szczegółowo

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik Dieta z b onnikiem w hipercholesterolemii Poradnik Co to jest hipercholesterolemia? Hipercholesterolemia to stan zdrowia związany ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi: jest istotnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

WEGETARIANIZM jako sposób ywienia

WEGETARIANIZM jako sposób ywienia WEGETARIANIZM jako sposób ywienia SPOSOBY YWIENIA: z wyra przewag produktów ro linnych mieszany z wykorzystaniem ró nych produktów ro linnych i zwierz cych z wyra przewag produktów zwierz cych (Eskimosi)

Bardziej szczegółowo