ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnoêciowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiàzku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 83, poz. 535, z 1998 r. Nr 139, poz. 901, z 1999 r. Nr 88, poz. 989, z 2000 r. Nr 116, poz oraz z 2001 r. Nr 95, poz i Nr 108, poz. 1185) za àcznik do rozporzàdzenia Wykaz Polskich Norm do obowiàzkowego stosowania otrzymuje brzmienie okreêlone w za àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. (poz. 1132) WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIÑZKOWEGO STOSOWANIA 1. PN-83/A Towary ywnoêciowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w ch odniach wraz ze zmianà PN-83/A-07005/Az7: PN-A-07006:1997 Towary ywnoêciowe Wytyczne zamra ania w ch odniach z wy àczeniem p , p. 3.2 i p. 3.3 w zakresie mi sa i produktów mi snych oraz dziczyzny. 3. PN-91/A Przetwory zbo owe. Màka pszenna wraz ze zmianà PN-A-74022/A1: PN-86/A Przetwory zbo owe. Màka ytnia. 5. PN-88/A Przetwory zbo owe. Kasza manna w zakresie tabl. 1 lp.: 6, 8, PN-82/A Przetwory zbo owe. P atki owsiane w zakresie tabl. 1 lp.: 10, PN-A-74040:1996 Produkty specjalnego przeznaczenia Otr by zbo owe. 8. PN-92/A Pieczywo ytnie wraz ze zmianà PN-92/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 9. PN-93/A Pieczywo mieszane wraz ze zmianà PN-93/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 10. PN-92/A Pieczywo pszenne zwyk e i wyborowe wraz ze zmianà PN-92/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p a). 11. PN-93/A Pieczywo pszenne pó cukiernicze wraz ze zmianà PN-A-74106/A1:1996 z wy- àczeniem p PN-A-74109:1996 Pieczywo o przed u onej trwa oêci. 13. PN-A-74111:1998 Wyroby piekarskie Wyroby z ciasta zaparzonego w roztworze wodorotlenku sodowego lub w wodzie. 14. PN-A-74112:1997 Pieczywo trwa e ytnie, mieszane i pszenne. 15. PN-A-74123:1997 Produkty dietetyczne Pieczywo bezglutenowe. 16. PN-79/A Przetwory zbo owe. Kasza jaglana w zakresie tabl. 1 lp PN-60/A Przetwory zbo owe. Kasza p czak pszenny w zakresie tabl. rubr.: 6, 8, 12, PN-87/A Przetwory zbo owe. Kasza j czmienna w zakresie tabl. 1 lp.: 6, PN-76/A Przetwory zbo owe. Kasza gryczana w zakresie tabl. rubr.: 5 7, PN-A-74205:1997 Przetwory zbo owe Kasza, kaszki i màka kukurydziana w zakresie tabl. 1 lp PN-A-74220:1997 Przetwory zbo owe Ry w zakresie p. 2.1, 2.2 tabl. 1 lp.: 15, 16, PN-73/A Przetwory zbo owe. Groch ob uskany polerowany w zakresie tabl. lp.: 6, 7, 13, 14, 16.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-74780:1996 Przetwory ziemniaczane Sma one przekàski ziemniaczane w zakresie liczby kwasowej i zawartoêci nadtlenków w t uszczu. 24. PN-A-74850:1996 Cukier bia y z wy àczeniem p PN-A-74852:1998 Pó produkty i produkty przemys u cukrowniczego Terminologia. 26. PN-71/A Przetwory owocowe i warzywne. Klasyfikacja, nazwy i okreêlenia z wy àczeniem cz Êci dotyczàcej klasyfikacji. 27. PN-A-75045:1997 Przetwory dla dzieci Konserwy Wymagania. 28. PN-A-75048:1994 Przetwory owocowo-warzywne Soki dla dzieci wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-A-75100:1994 Przetwory owocowe D emy wraz ze zmianà PN-A-75100/Az1: PN-93/A Przetwory owocowe. Powid a Êliwkowe. 31. PN-93/A Przetwory owocowe. Marmolada. 32. PN-A-75104:1994 Przetwory owocowe Galaretki. 33. PN-A-75201:1997 Produkty owocowe Âliwki suszone. 34. PN-A-75951:1994 Przetwory owocowe. Soki owocowe. 35. PN-75/A Przetwory owocowe. Kompoty. 36. PN-A-75955:1998 Produkty owocowe Soki owocowe s odzone wraz ze zmianà PN-A :1998/Az1: PN-A-75956:1994 Przetwory owocowe Nektary. 38. PN-A-75957:1994 Przetwory owocowe Soki owocowe zag szczone. 39. PN-A-75958:1996 Produkty warzywne i owocowo-warzywne Soki. 40. PN-A-75959:1997 Produkty owocowe Soki z owoców po udniowych wraz ze zmianà PN-A :1997/Az1: PN-A-75960:1996 Konserwy mi sno-warzywne. 42. PN-A-75965:1998 Produkty owocowe Soki z owoców leênych. 43. PN-A-75966:1997 Produkty owocowe Zag szczone soki owocowe dos adzane. 44. PN-A-75980:1997 Produkty mi sno-warzywne i warzywne Zupy zag szczone. 45. PN-93/A Kawa palona. 46. PN-75/A Przetwory warzywne. Koncentrat pomidorowy. 47. PN-72/A Przetwory warzywne. Warzywa suszone. 48. PN-75/A Przetwory owocowe. Owoce leêne suszone. 49. PN-A-77606:1996 Przetwory warzywne Przecier pomidorowy. 50. PN-A-77609:1997 Produkty owocowe Przeciery owocowe s odzone. 51. PN-A-77610:1998 Przetwory owocowe Owoce pasteryzowane. 52. PN-88/A Miód pszczeli. 53. PN-A-77808:1998 Produkty warzywne Fasola w sosie pomidorowym. 54. PN-93/A Wyroby spirytusowe, produkty i pó produkty. Terminologia. 55. PN-A-79522:2001 Spirytus rektyfikowany. 56. PN-A-79530:1995 Wyroby spirytusowe gatunkowe Wspólne wymagania i badania. 57. PN-A-79531:1995 Wyroby spirytusowe czyste Wspólne wymagania i badania. 58. PN-A-79733:1996 Ocet wraz ze zmianà PN-A-79733/Az1: PN-91/A Mi so w tuszach, pó tuszach i çwierçtuszach wraz ze zmianà PN-A /A1:1995 i zmianà PN-A-82001/A2: PN-A-82007:1996 Przetwory mi sne W dliny wraz ze zmianà PN-A-82007/A1: PN-A-82010:1997 Mi so i przetwory mi sne Hamburgery wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-A-82011:1996 Wyroby garma eryjne Pó produkty z mi sa i podrobów Wymagania. 63. PN-A-82012:1996 Wyroby garma eryjne Wyroby gotowe z mi sa i podrobów Wymagania. 64. PN-A-82013:1996 Wyroby garma eryjne kulinarne Wymagania.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-82022:1998 Mi so i przetwory mi sne Konserwy mi sne wraz ze zmianà PN-A /Az1: PN-90/A T uszcze zwierz ce jadalne topione z wy àczeniem p PN-A-86002:1999 Mleko surowe do skupu Wymagania i badania. 68. PN-A-86003:1996 Mleko i przetwory mleczne Mleko spo ywcze wraz ze zmianà PN-A /A1:1998 z wy àczeniem p PN-91/A Mleko kozie pasteryzowane. 70. PN-92/A Mleko i przetwory mleczarskie Mleko w proszku wraz ze zmianà PN-A /A1:1996 z wy àczeniem w p tabl. 1 lp. 9 18, w p tabl. 2 lp. 9 17, p. 4.2, p , p PN-82/A Mleko i przetwory mleczarskie Mleko zag szczone wraz ze zmianà PN-82/A Zmiana 3:1996 z wy àczeniem p PN-90/A Mleko i przetwory mleczarskie. Âmietanka i Êmietana wraz ze zmianà PN-90/A Zmiana 2:1996 z wy àczeniem p PN-83/A Mleko i przetwory mleczarskie Napoje mleczne fermentowane wraz ze zmianà PN-83/A Zmiana 4:1996 i zmianà PN-83/A Zmiana 5:1996 z wy àczeniem w p tabl. 1 wymagania dot. zawartoêci suchej masy bezt uszczowej, p PN-A-86155:1995 Mleko i przetwory mleczne Mas o z wy àczeniem p PN-68/A Mleko i przetwory mleczarskie Sery podpuszczkowe dojrzewajàce wraz ze zmianà PN-68/A Zmiana 13:1996 z wy àczeniem p PN-66/A Mleko i przetwory mleczarskie Sery topione Wspólne wymagania i badania wraz ze zmianà PN-66/A Zmiana 16: PN-91/A Mleko i przetwory mleczarskie. Sery twarogowe niedojrzewajàce wraz ze zmianà PN-A-86300/A1:1996, zmianà PN-A-86300/A2:1997 i zmianà PN-91/A /Az3:2001 w zakresie wymagaƒ mikrobiologicznych. 78. PN-A-86431:1999 Mleko i przetwory mleczne Lody Wymagania i badania wraz ze zmianà PN-A-86431:1999/Az1: PN-A-86503:1998 Produkty drobiarskie Jaja spo ywcze wraz ze zmianà PN-A :1998/Az1: PN-90/A Jaja i przetwory jajowe. Terminologia. 81. PN-A-86520:1998 Produkty drobiarskie Tuszki drobiowe. 82. PN-92/A Mi so i przetwory drobiowe. Terminologia. 83. PN-A-86524:1994 Mi so drobiowe w elementach wraz ze zmianà PN-A-86524/A1: PN-A-86525:1996 Produkty drobiarskie Konserwy drobiowe Wymagania wspólne wraz ze zmianà PN-A-86525/Az1:1999 z wy àczeniem p PN-A-86526:1995 Produkty drobiarskie W dliny drobiowe Wymagania wspólne wraz ze zmianà PN-A-86526/A1:1998 i zmianà PN-A-86526/Az2:1999 z wy àczeniem p PN-A-86528:1996 Produkty drobiarskie Wyroby garma eryjne gotowe z mi sa drobiowego Wymagania i metody badaƒ. 87. PN-A-86529:1998 Produkty drobiarskie Mro one potrawy kulinarne z mi sa drobiowego. 88. PN-93/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Oznaczanie zapaso ycenia i kryteria oceny. 89. PN-A-86750:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby s odkowodne Êwie e i mro one. 90. PN-A-86751:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby ywe. 91. PN-A-86753:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Ryby dorszowate Êwie e i mro one. 92. PN-A-86754:1997 Ryby i inne zwierz ta wodne ososie Êwie e i mro one. 93. PN-91/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Filety z ryb bia ych. 94. PN-91/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Ryby morskie ró ne. 95. PN-A-86757:2001 Ryby i inne zwierz ta wodne P astugi Êwie e i mro one. 96. PN-92/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Âledziowate.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-86759:1994 Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one Filety. 98. PN-A-86760:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne oraz produkty z nich otrzymywane Mi so mielone i farsz rybny, mro one. 99. PN-91/A Konserwy rybne. Wymagania ogólne wraz ze zmianà PN-91/A /Az4: PN-A-86765:1999 Przetwory rybne Prezerwy PN-84/A Ryby solone. Wspólne wymagania i badania PN-86/A Ryby i inne zwierz ta wodne Êwie e i mro one. Wspólne wymagania i badania PN-A-86768:1996 Ryby i inne zwierz ta wodne Kalmary Êwie e i mro one PN-A-86770:1999 Ryby i przetwory rybne Terminologia PN-85/A Przetwory rybne w dzone. Wspólne wymagania i badania PN-A-86780:1998 Przetwory rybne Marynaty PN-A-86901:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze kuchenne wraz ze zmianà PN-A-86901:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86902:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze cukiernicze i piekarskie wraz ze zmianà PN-A-86902:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86903:1997 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce T uszcze przeestryfikowane wraz ze zmianà PN-A-86903:1997/Az1:2001 w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-A-86904:1998 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Lecytyna rzepakowa i sojowa w zakresie parametrów je czenia t uszczu PN-92/A Margaryna. Wspólne wymagania i badania z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie kwasów C 22, metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych i mikrobiologii PN-A-86908:2000 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Rafinowane oleje roêlinne z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie kwasu erukowego PN-A-86909:1996 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Rafinowane t uszcze uwodornione wraz ze zmianà PN-A-86909:1996/Az1:2001 w zakresie liczby kwasowej oraz zawartoêci nadtlenków PN-A-86940:2001 Oleje i t uszcze roêlinne oraz zwierz ce Terminologia w zakresie terminologii dot. olejów i t uszczów roêlinnych PN-A-86950:1995 Majonez z wy àczeniem wymagaƒ w zakresie metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych i mikrobiologii oraz p i p. 5.1 w zakresie obowiàzku i cz stotliwoêci wykonywania badaƒ pe nych i niepe nych PN-A-86952:1997 Przyprawy zio owe Pieprz zio owy w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych PN-A-86953:1997 Przyprawy zio owe Kminek w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 118. PN-A-86954:1997 Przyprawy zio owe Lubczyk w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 119. PN-A-86955:1997 Przyprawy zio owe Pieprz turecki (papryka mielona) w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech dyskwalifikujàcych, z wy àczeniem tabl. 1 lp PN-A-86956:1997 Przyprawy zio owe Czàber w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 121. PN-A-86957:1997 Przyprawy zio owe Kolendra w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 122. PN-A-86958:1997 Przyprawy zio owe Majeranek w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 123. PN-A-86959:1997 Przyprawy zio owe Bazylia w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech 124. PN-A-86960:1997 Przyprawy zio owe Czarnuszka w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 125. PN-A-86961:1997 Przyprawy zio owe Estragon w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych i cech

5 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-A-86962:1997 Przyprawy zio owe Gorczyca bia a w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 127. PN-A-86963:1997 Przyprawy zio owe Gorczyca czarna w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 128. PN-A-86964:1997 Musztarda PN-A-86965:1997 Przyprawy zio owe Pieprz czarny w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 130. PN-A-86966:1997 Przyprawy zio owe Pieprz bia y w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych 131. PN-A-86967:1998 Przyprawy zio owe Mieszanki przyprawowe w zakresie wymagaƒ fizykochemicznych PN-93/A Wyroby cukiernicze trwa e. Terminologia wraz ze zmianà PN-A :1993/A1: PN-A-88102:1998 Wyroby cukiernicze Czekolada PN-A-88103:1998 Wyroby cukiernicze Kakao PN-A-89000:1998 Wyroby i pó produkty ciastkarskie Terminologia PN-A-99000:1999 Tytoƒ i wyroby tytoniowe Terminologia Przetwórstwo i produkcja PN-92/B Melioracje wodne. Obszar oddzia ywania PN-93/B Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze PN-B-12045:1994 Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszàce PN-B-12075:1998 Drenowanie Projektowanie rozstaw i g bokoêci drenowania na podstawie kryteriów glebowo-rolniczych PN-B-12077:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Wodopój Wymagania i metody badaƒ PN-B-12078:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Poid a Wymagania i metody badaƒ PN-B-12080:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Elementy drewnianych Êcianek szczelnych Wymagania i badania PN-B-12081:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Przepusty rurowe Wymiary PN-B-12082:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Darniowanie Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12083:1996 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Bruki z kamienia naturalnego Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12084:1996 Drenowanie Terminologia PN-B-12085:1996 Drenowanie Zasady rozplanowania sieci drenarskiej PN-B-12086:1997 Drenowanie Wymiarowanie zbieraczy PN-B-12087:1997 Drenowanie Uj cie i odprowadzenie wód êródlanych i wysiàkowych PN-B-12088:1997 Drenowanie Zabezpieczenia rurociàgów drenarskich PN-B-12089:1997 Drenowanie Uk adanie sàczków drenarskich Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12090:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Bród Wymagania i metody badaƒ PN-B-12091:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Mnichy drewniane Wymagania i metody badaƒ PN-B-12092:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Zastawki Wymiary PN-B-12093:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Stopnie Wymiary PN-B-12094:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Mnichy elbetowe Wymiary PN-B-12095:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12096:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Przepusty z rur betonowych i elbetowych Wymagania i metody badaƒ PN-B-12097:1997 Urzàdzenia wodno-melioracyjne Otwory jazów Wymiary PN-EN :2002 Bezpieczeƒstwo elektrycznych przyrzàdów do u ytku domowego i podobnego Cz Êç 2 86: Wymagania szczegó owe dla elektrycznych urzàdzeƒ do po owu ryb.

6 Dziennik Ustaw Nr Poz PN-ISO 3720:1997 Herbata czarna Definicja i podstawowe wymagania PN-R-01000:1997 Nawodnienia Nawodnienia umiejscowione Terminologia PN-R-01001:1997 Nawodnienia Deszczowanie Terminologia podstawowa PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne Podzia na frakcje i grupy granulometryczne PN-R-04151:1997 Gospodarka ziemià w rolnictwie Terminologia PN-R-04152:1997 Erozja i melioracje przeciwerozyjne Terminologia PN-R-64757:1994 Pasze Aflatoksyny dopuszczalna zawartoêç i oznaczanie PN-R-64791:1994 Pasze. Wymagania i badania mikrobiologiczne z wy àczeniem w odniesieniu do pasz zawierajàcych màczki pochodzenia zwierz cego p. 2.1 tabl. 1 poz. b) w odniesieniu do pa eczek z rodzaju Salmonella, poz. d) w odniesieniu do laseczek z rodzaju Clostridium PN-R-64801:1999 Pasze Màczki paszowe pochodzenia zwierz cego PN-75/R Ziarno roêlin stràczkowych jadalnych. Fasola w zakresie wymagaƒ, tolerancji 172. PN-81/R Ziarno roêlin stràczkowych jadalnych. Groch w zakresie wymagaƒ, tolerancji 173. PN-75/R RoÊliny okopowe. Ziemniaki jadalne PN-75/R RoÊliny okopowe. Ziemniaki jadalne wczesne PN-84/R Owoce Êwie e. Jab ka PN-73/R Owoce Êwie e. Gruszki PN-73/R Owoce Êwie e. Âliwki PN-72/R Owoce Êwie e. CzereÊnie PN-72/R Owoce Êwie e. WiÊnie PN-71/R Warzywa Êwie e. Badanie jakoêci PN-87/R Warzywa Êwie e. Cebula PN-84/R Warzywa Êwie e. Marchew PN-85/R Warzywa Êwie e. Ogórki PN-72/R Warzywa Êwie e. Kalafiory PN-72/R Warzywa Êwie e. Kapusta PN-91/R Warzywa Êwie e. Pomidory PN-R-75502:1996 Morele PN-R-75505:1996 Bak a an PN-R-75508:1996 Kapusta brukselska PN-R-75518:1996 Czosnek PN-R-75519:1996 Winogrona PN-R-75521:1996 Por PN-R-75522:1996 Sa aty oraz endywie o liêciach k dzierzawych i endywie o liêciach szerokich (batawie) PN-R-75526:1996 Brzoskwinie i nektaryny PN-R-75528:1996 Papryka s odka PN-R-75534:1996 Szpinak PN-R-75535:1996 Truskawki PN-R-75538:1996 Cykoria sa atowa PN-R-75541:1996 Cukinia PN-73/R Warzywa Êwie e. Szparagi PN-77/R Warzywa Êwie e. Fasola szparagowa PN-80/R Warzywa Êwie e. Groch zielony PN-76/R Rybactwo stawowe. Nazwy i okreêlenia PN-R-93100:1998 Ryby hodowlane Materia zarybieniowy ososia i troci.

poz. 901) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

poz. 901) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 88-4702- Poz. 989 989 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 139. - 4923 - Poz. 901

Dziennik Ustaw Nr 139. - 4923 - Poz. 901 Dziennik Ustaw Nr 139 1 2 3 PN-64/A-07008 4 PN-91 /A-74017 5 PN-91 /A-74022 6 PN -86/A-74032 7 PN-88/A-74036 8 PN -82/A-74037 9 PN-A-74040:1996 10 PN-92/A-74101 11 PN -93/A-7 4103 12 PN-92/A-741 05 13

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY Kaczyna 50, 34-123 Chocznia TEL./fax. 033 8730379 Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.) załącznik nr 1B Składając w imieniu......... ofertę na:... L.p. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W KOL.

ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W KOL. ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI L.P. WYKONAWCA: NAZWY WYKONAWCÓW L.P NAZWA ARTYKUŁU JEDN. MIARY PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla części nr I

Formularz cenowy dla części nr I Załącznik nr 4 Formularz cenowy dla części nr I CZĘŚĆ I MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) wa 1. Kości wieprzowe Kg 250 2. Korpus drobiowy Kg 200 3. 4.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w

(miejscowość, data) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w (miejscowość, data) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy .. Nazwa i pieczątka firmy ART. SPOŻYWCZE Formularz cenowy ZAŁĄCZNIK NR 1G Lp. Nazwa produktu j.m. Ilość 1. Ryż długo ziarnisty kg 250 2. Kasza jaglana kg 42 3. Kasza gryczana kg 83 4. Kasza manna kg 100

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt.

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1d do siwz KALKULACJA CENOWA Część IV Różne artykuły spożywcze Lp. Nazwa towaru C.P.V. Jedn. miary Ilość 1 Ananasy w plastrach 565g, puszka 15332100-5 szt. 100 2 3

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

Część A wypełnia Zleceniodawca

Część A wypełnia Zleceniodawca . znak sprawy 1).... data wpływu do WSSE w Krakowie 1) ZLECENIE Nr 1) (nr z rejestru zleceń) przeprowadzenia badań próbek żywności w kierunku badań fizykochemicznych / organoleptycznych Część A wypełnia

Bardziej szczegółowo

Dietetyka Odchudzanie Diety Zdrowa żywność Lecznie żywieniowe Otyłość Porady dietetyka Dieta Żywienie w nadciśnieniu tętniczym

Dietetyka Odchudzanie Diety Zdrowa żywność Lecznie żywieniowe Otyłość Porady dietetyka Dieta Żywienie w nadciśnieniu tętniczym Nadciśnienie tętnicze (HA, AH) (łac. hypertonia arterialis) to choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość (ponad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015. Pełna nazwa:... Adres:..

Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015. Pełna nazwa:... Adres:.. Nr sprawy: ZP/PN/1/2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ dla Cz. nr 1 Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/ 2015 Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:... Adres:.. Tel/fax: Zamawiający: Beskidzki Zespół

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

KOSZTORYS OFERTOWY. Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Załącznik nr 2 A... Pakiet I - Pieczywo wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych Zamówienia z dnia 11 sierpnia 2014 r. na następujących warunkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. Dziennik Ustaw Nr 83-2574 - Poz. 535 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. Na podstawie art. 19 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SKLEPY I STOISKA Z CERTYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ Kwiecień 2015

SKLEPY I STOISKA Z CERTYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ Kwiecień 2015 SKLEPY I STOISKA Z CERTYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ Kwiecień 2015 Nazwa sklepu, adres Kontakt Asortyment Ul. Stawowa 29 43-300 Bielsko Biała Społem PSS SUPERSAM, pl. Kruczkowskiego 1, 41-902 Bytom Społem

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.62.1.2014 Krośnice, dnia 23 grudnia 2014 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.62.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE Formularz cenowy Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE L. p. Nazwa artykułu przybliżeni u 1 Barszcz biały 65g. 250szt. 2 Bułka tarta 500g 200 szt 3 Cukier kryształ 1 kg. 235szt 4 Cukier wanilinowy 32 g 860 szt. 5 Kasza

Bardziej szczegółowo

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax:

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax: OF E R T A Nazwa Wykonawcy zwany w dalszej części oferty Wykonawcą Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz nr tel. Siedziba Wykonawcy: Miejscowość: Ulica: Nr domu:

Bardziej szczegółowo

1. Jaja średnie (rozmiar L) szt. 9000. 2. Jogurt 150 g szt. 600. 5. Masło śmietankowe 200 g szt. 100

1. Jaja średnie (rozmiar L) szt. 9000. 2. Jogurt 150 g szt. 600. 5. Masło śmietankowe 200 g szt. 100 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia CZĘŚĆ I MLEKO I PRODUKTY MLECZNE FORMULARZ CENOWY Lp. Artykuł Jedn. miary 1 Ilość 1. Jaja średnie (rozmiar L) szt. 9000 2 Cena Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4).

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4). SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Sprawa Nr 01/2013 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE Uwagi dotyczące wypełniania 1. Szacunkowy wykaz od 02.09.2013 r. do 31.07.2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina Poniedziałek 2-3 kromki pieczywa pełne ziarno na naturalnym zakwasie Oliwa z oliwek zamiast masła Biały chudy ser ze szczypiorkiem Gotowane brokuły Sałatka ze słodkich ziemniaków: bataty, por, czerwona

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1. Szynka konserwowa kg 55. 2. Polędwica sopocka kg 50. 3. Pieczeń rzymska kg 20. 4. Polędwica drobiowa kg 45. 5. Szynka wieprzowa gotowana kg 40

1. Szynka konserwowa kg 55. 2. Polędwica sopocka kg 50. 3. Pieczeń rzymska kg 20. 4. Polędwica drobiowa kg 45. 5. Szynka wieprzowa gotowana kg 40 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ V - MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE Lp. Artykuł Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1. Szynka konserwowa

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

BELLA CAPRESE BELLA CEZAR

BELLA CAPRESE BELLA CEZAR Lp. RECEPTURA SKŁADNIK SKŁAD BELLA CAPRESE mąka PAN mąka pszenna, polepszacz (w tym lecytyna sojowa), gluten 1. Ciasto 2. Ser Mozarella tarty drożdże Tuscani woda olej sojowy Ser mozarella sól, drożdże

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Zasady układania jadłospisów, zmiany w wykorzystywanych dotychczas produktach spożywczych, obliczanie wartości odżywczej posiłku, przykładowy jadłospis dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska

Bardziej szczegółowo

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2016 - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA :

DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/03/2016 - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr - FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2, woj. mazowieckie

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2, woj. mazowieckie Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2 Numer ogłoszenia: 247095-2014 data zamieszczenia: 28-11-2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

Poz. 728. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Poz. 728. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Poz. 728 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych 2) 3) 1) 2) z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 3) - i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

I porcja 10 porcji g kg Kalarepa 255,0 2,550 Koper 2,5 0,025 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 23,0 0,230 Sól 200,0 2,000

I porcja 10 porcji g kg Kalarepa 255,0 2,550 Koper 2,5 0,025 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 23,0 0,230 Sól 200,0 2,000 Surówka z kalarepki z koperkiem Waga 1 porcji - 175 g I porcja 10 porcji Kalarepa 255,0 2,550 Koper 2,5 0,025 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 23,0 0,230 Woda mineralna 1 porcja - 200 mi I porcja mi 10 porcji

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia 01.03. do 31.03.16 r.

JADŁOSPIS od dnia 01.03. do 31.03.16 r. JADŁOSPIS od dnia 01.03. do 31.03.16 r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 01.03.16 02.03.16 03.03.16 04.03.16 07.03.16 mleko, Zacierki na mleku 200g (zacierki, mleko, Płatki kukurydziane na kukurydziane,

Bardziej szczegółowo

DIETA ŁATWO STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA

DIETA ŁATWO STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA XI. DIETA ŁATWO STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA Zastosowanie diety: wyniszczenie organizmu, silne oparzenia lub zranienia, choroby gorączkowe, w chorobach przebiegających z gorączką dla rekonwalescentów po przebytych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto Grupa I Przetwory sypkie Lp Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka 1 Cukier 1 kg 15831000-4 szt 650 2 Mąka pszenna typ 450 1kg 15612100-2 szt 550 3 Kasza jęczmienna wiejska 1 kg 15613100-9 szt 60 4 Kasza jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl Leśnica: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci 1. Produkcja piekarsko-ciastkarska i cukiernicza... 1.1. Zakres produkcji piekarsko-ciastkarskiej i cukierniczej... 1.2. Surowce do produkcji... 1.2.1. Surowce do produkcji piekarsko-ciastkarskiej...

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia 01.04. do 29.04.16 r.

JADŁOSPIS od dnia 01.04. do 29.04.16 r. JADŁOSPIS od dnia 01.04. do 29.04.16 r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 01.04.16 04.04.16 05.04.16 06.04.16 07.04.16 Płatki ryżowe na mleku 200g (płatki ryżowe, mleko) Sałata, rzodkiewka Płatki owsiane

Bardziej szczegółowo

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu 400 g 22,50 Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy 3,5%, sól Farsz: ziemniaki 61%, tofu 18%, kapusta pekińska

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r.

JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r. JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r. Data/dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 03.09.2015 04.09.2015 07.09.2015 Wtorek 08.09.2015 Płatki kukurydziane na mleku 200g (mleko, płatki kukurydziane) Ser biały

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego)

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) Nr sprawy: SP 30/07/11/2015 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE I NABIAŁOWE Lp Opis produktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. o dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2013 rok w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie

ZAPYTANIE O CENĘ. o dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2013 rok w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie ZAPYTANIE O CENĘ o dostawę stołówki szkolnej na 2013 rok w Szkole Podstawowej opracowane na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie

FORMULARZ CENOWY. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie Załącznik 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie Lp. Asortyment Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa brutto za jedn. miary

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 15330000-1 Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 1 15613100-9 Kasza jęczmienna op 1kg 0 2 15613100-9 Kasza

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak.

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak. Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany 1. Biszkopty 0,5-1 kg 5 2. Budyń bez cukru 40g 100 g 80 3. Chleb chrupki 100g-300g 50 4. Chrupki kukur. 50 g -100g 20 5. Chrzan 100 g-400g 30

Bardziej szczegółowo

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Wysiłek fizyczny codziennie ok. 30-60 minut Codzienna aktywność fizyczna wpływa na dobre samopoczucie i lepsze funkcjonowanie organizmu. Każdy wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja Zestaw 1 Krupnik Waga 1 porcji - 400 g I porcja 10 porcji g kg Kasza jęczmienna perłowa 15,0 0,150

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Kobieta w ciąży bez specjalnych wymagań żywieniowych

Kobieta w ciąży bez specjalnych wymagań żywieniowych Kobieta w ciąży bez specjalnych wymagań żywieniowych Prawidłowe żywienie w ciąży powinno być zgodne z ogólnymi zasadami zdrowego żywienia. Pamiętaj jednak, że w ciąży wzrasta zapotrzebowanie na białko,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej

Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej Śniadanie 1. ¼ szklanki płatków owsianych, ¼ szklanki płatków orkiszowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. 1 Urozmaicenie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej diety, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 W żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w jednostkach systemu

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. z dnia 25 stycznia 2001 r.

OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. z dnia 25 stycznia 2001 r. Monitor Polski Nr 4 127 Poz. 83 83 OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie rejestrów paƒstw, z których mo e byç przywo one i przewo one przez terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r.

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące żywienia w stołówkach i asortymentu w sklepikach szkolnych szansą na poprawę sposobu żywienia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

Bardziej szczegółowo

Wartość odżywcza zestawu

Wartość odżywcza zestawu Wartość odżywcza zestawu Energia kcal 605 Białko ogółem g 29,7 Tłuszcz ogółem g 20,0 Węglowodany ogółem g 82,4 Wapń mg 287 Żelazo mg 2,6 Witamina A - ekwiwalent retinolu Ilg 126 Witamina C mg 62,1 Kwas

Bardziej szczegółowo

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Numer ogłoszenia: 19529-2008; data zamieszczenia: 29.01.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Choroby żywieniowo zależne

Choroby żywieniowo zależne Choroby żywieniowo zależne CUKRZYCA TYPU II- DIETA Z OGRANICZENIEM CUKRÓW PROSTYCH 1. Osoby z nadwagą muszą stosować diety redukujące o poziomie energetycznym od 1000 do 1500 kcal w zależności od stanu

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie Zadanie 1 Przyprawy przydatności do spożycia 1. Przyprawa do drobiu - 18 kg 2. Przyprawa do mięsa - 42 kg 3. Przyprawa do ryb - 10 kg 4. Przyprawa do zup - 200 kg 5. Żelatyna wieprzowa - 20 kg 6. Przyprawa

Bardziej szczegółowo

pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g zupa mleczna 220g zupa gulaszowa 350g 350g pieczywo 30g pierogi z serem 280g 180g

pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g zupa mleczna 220g zupa gulaszowa 350g 350g pieczywo 30g pierogi z serem 280g 180g kawa na mleku 200ml pomidorowa z ryżem 350g 350g kiełbaski na ciepło pieczywo mieszane pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g barbecue marchew na ciepło herbata z sokiem 200ml. sałata

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1 Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Materiały można wydrukować i umieścić w zeszycie! s. 31 Zadanie 16. Dokonaj podziału wymienionych właściwości

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPRZEDAWCA SYMBOL ZAWODU 522301 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU N KLASA I,

Bardziej szczegółowo

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa Zakres badań Ŝywności i metody badawcze w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie Badany obiekt Badane cechy Metody badawcze Ziarno zbóŝ i przetwory zboŝowe zboŝowe owocowowarzywne Owoce, warzywa i ich przetwory

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania zachowań żywieniowych i opinii na temat żywności i żywienia

Kwestionariusz do badania zachowań żywieniowych i opinii na temat żywności i żywienia Kwestionariusz do badania zachowań żywieniowych i opinii na temat żywności i żywienia Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestionariuszu, poprzez zakreślenie odpowiedniego pola znakiem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb, przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305

TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305 TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU KLASA I i II N Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

pakiet I kod CPV Załącznik nr 2 do formularza cenowego Pakiet I artykuły ogólno-spożywcze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Biszkopty typu Dan Cake a 150g szt.

pakiet I kod CPV Załącznik nr 2 do formularza cenowego Pakiet I artykuły ogólno-spożywcze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Biszkopty typu Dan Cake a 150g szt. pakiet I kod CPV 15812100-4 Wyroby ciastkarskie 15332200-6 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców 15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul.

Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Załącznik Nr 1 do SIWZ Część Nr 1 FRMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MIĘSA, PODROBÓW I WĘDLIN Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18 miar y Cena jedn. VAT 1 2 3 4 5 6 7 1. Schab wieprzowy

Bardziej szczegółowo

PLAN ŻYWIENIOWY Marta Rudowicz

PLAN ŻYWIENIOWY Marta Rudowicz PONIEDZIAŁEK 8.00 13.30-14.30 17.30-18.00 2 łyżki płatków jęczmiennych /nie błyskawiczne/ 15 g 2 łyżki otrąb gryczanych 15g 1 łyżka nasion lnu 15g /delikatnie rozgnieć przed dodaniem/ 1 łyżka nasion sezamu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy/Wykonawców; nazwa adres O F E R T A P R Z E T A R G O W A Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do

Bardziej szczegółowo

Lista zakupów na 7 dni diety

Lista zakupów na 7 dni diety Lista zakupów na 7 dni diety bakalie 1 Orzechy włoskie 54 2 Wiórki kokosowe 10 jaja 1 Jaja kurze całe ekologiczne 381 nabiał 1 Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 800 2 Kefir, 2% tłuszczu 600 3 Maślanka spożywcza,

Bardziej szczegółowo

Dietetyk Angelika Frączek DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA. Imię i nazwisko...

Dietetyk Angelika Frączek DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA. Imię i nazwisko... DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA Imię i nazwisko... Proszę o sumienne wypełnienie niniejszego wywiadu żywieniowego, który posłuży do oceny Pani/Pana sposobu żywienia. Dobrze, aby dzienniczek wypełniać

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A KASZE Kasza gryczana nieprażona : 300 g, 5 kg Kasza gryczana prażona : 500 g, 1 kg, 5 kg Kasza jaglana : 400 g, 1 kg, 5 kg Kasza jęczmienna koszalińska średniorozdrobniona:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH) Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 26 stycznia 2016 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

Fosfor w żywności i żywieniu

Fosfor w żywności i żywieniu Wydział Nauk o Żywności SGGW Fosfor w żywności i żywieniu Prof. dr hab. Mirosław Słowiński Zakład Technologii Mięsa Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Żywienie dzieci i młodzieży w świetle przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. Akty prawne 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. DIETA ŁATWO STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA (wysokoenergetyczna)

Załącznik nr 6 do SIWZ. DIETA ŁATWO STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA (wysokoenergetyczna) Załącznik nr 6 do SIWZ DIETA ŁATWO STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA (wysokoenergetyczna) Dzień Posiłek Składniki Waga (g) Makaron na mleku Szynka kanapkowa 34,0% Poniedziałek 28,5 kcal Wtorek 2558,1 kcal,8% 25,1%

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy

Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy FORMULARZ CENOWY - ZADANIE I Zadanie I Pieczywo,mąki, kasze, makarony załącznik nr 4a do SIWZ zapotrzebowan ie na okres umowy cena Jedn. Netto w zł podatku VAT...% kolumn 5 i 6) kolumny 4 i 5) podatku

Bardziej szczegółowo