S p 1 s a r f y h u ł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p 1 s a r f y h u ł"

Transkrypt

1 S p 1 s a r f y h u ł ó \\'. Rozporządzenia rządowe. O zmianie uwag do przepisów prowadzeniarobót górniczych ze wzgędu na ich bezpieczeństwo.. O zatwierdzeniu nowego podziału obwodów górniczych Rosyi europejskiej na okręgi górnicze.... {) pozwoeniu używania w robotach górniczych materyału wybuchowego Don ar O uzupełnieniu przepisów czasowych o używaniu materyaów wybuchowych przy robotach górniczych. 1 Górnictwo. Oznaczanie zapomoc(\ wykreśenia rozciągłości i upadu pokładów na zasadzie trzechotworów wiertniczych. Stanistaw DoborzyJ1ski ' Przewietr zaoie robót podziemoych w 1 ; kopani Saturn. Henry/ Cz eczott }~ 0 1 Zasady o~óne da zapobiegania o bry- ~ 5 wamu się kamienia i węga.. Próby stosowani::~. światła acetyenowego w robotach górniczych. Aeksan der yszka Wprowadzenie podsadzki sposobem J 10 zamuania w kopani Króowa ) 1 Ludwika w Zabrzu. Arbenz!! D możiwych przyczynach niektórych wybuchów w kopaniach węga ka miennego. Antoni Ossendowski s~ M Przyrządy ratunkowe. W. W..... R ury wi~rtn i cze o wysokiej wytrzymai łoś<:a. :1ikotaj Sokotawski Przewóz pochyniany zapomocą iny bez końca w zagłęb i u Donieckiem. Aeksander Ciszewski 41 ~azy kopaniane ~was węg 1 owy w kopaniach.. Przyrządy ratunkowe z powietrzem 4 pynnem. W. W Badania nad wydzieen iem gazów z wę~ ga ~camiennego bez procesu desty- 5 Jacy:. 4-ntoni Ossendowski 1 W 1etrzeme 1 samozapaanie s i ~ węg a kamiennego Hydrauiczne urabianie węga 4 Geoogia. O W sprawie_ pochodzenia węga kamien 0 nego 1 ropy naftowej. W. K... 1 Sprawozdanie z działaności Pracowni Geoogicznej 4 4 Opisy robót górniczych i złóż ciał 44 kopanych. 5 5 Sainy obok Bachmutu. Aeksander Ci 51 szewski 1 Przemysł węgowy na Wschodzie Daekim. S Rudy żeazne w Geivare.. Węgie w Indyach Wschodnich 1 1 Rudy ołowiu i cynku w Gaicyi 1 45 Węgie kamienny w Gaicyi. 1 4 W osk ziemny w Gaicyi Só w Gaicyi Rudy żeaza w Gaicyi. 1 Węgie brunatny w Gaicyi. 1 KoJ?anie węga w. Szpicbergu 0 4 OeJ skany w Gahcyi Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

2 Hutnictwo. Zużycie koksu w piecach kopułowych. jerzy Buzek. M.ae bessemerowanie w Begii i w Niemczech. W. W. O har cie w surowcu. jan Zaborowszi. Badania nad zachowaniem się siarki w wiekim piecu. Henry/z Wdowiszewski Kika uwag o odewnictwie, piaskach formierskich i ich przygotowaniu. Waca w Waszczyński Kika uwag o wyprawie pieców kopułowych. S. T. B. Znaczenie azotu w żeazie. Henryk ~ Wdowiszewski O dodatkach, używanych przy prze-.n! tapianiu surowca w piecach ko- 1 puo~yyqh..[erzy Buzek 0 Spawanie żeaza Topiwość żę,aza Sta eektryczna Dziury w stai. Hartowanie sta,i Topiwość żużi. Kurczenie się żeaza o Zapobieganie powstawaniu otworów w odanych bokach staowych.. Nowe gatunki -stai narzędzi o wej. W. W. Piec płomienny do topienia żeaza anego Zastosowanie stai szybko obrabiającej N o-vvy sposób otrzymywania cynku.. Wpyw temperatury na wytrzymałość żeaza anego. przy zginaniu... Pr zeom stai. 1 Nieprzerwane świeżenie surov; ca 1 May piecyk eektryczny Odewy staowe 1 Sta szybw obrabiająca Wyrób żeaza kowanego. Hartowanie miedzi. W. K. Nit.y ze stai specyanej... Wyrób surowca drogą eektryczną 1 1 ~ 4 Chemia hutnicza. Anaiza miedzi handowej i cynku. K. Ch. Fostępy chemii hutniczej w roku 105. Henr\~!< Wdowiszewski 5 Sposób Óżnaczania tytanu w ferrotytanie. He1irvk Wdowiszewski. o własnościach węga kamiennego z 10-eiu kopań zagłębia Dąbrowskiego. W.?.omdo Fostępy chemii hutniczej w roku 10. Heryk WaoHiiszewski... 1 Koorymetryczny sposób wykrywania i oznaczania manganu Koorymetryczny sposób oznaczania fosforu Oznaczanie cynku w stopie z ginem Oznaczanie Or i Mn w stai... Oznaczanie ciężaru atomowego miedzi. 5 w [(; Zachowanie się tenku ołowiawego w wysokich temperaturach. W. K... O mianowaniu cynku żeazocyankiem potasu. TV. K..... :Miarowy sposób oznaczania cyny. W. K. Tanta Koorymetryczny sposób wykrywania i oznaczania manganu. Oznaczanie t enu w miedzi Z awartość miedzi w żeazie. Hydroit. W. K.. Siarka w żeazie. W. K. Azot w żeazie. ~ 1 Koorymetryczny sposób oznaczania fosforu w stai N o wy wzór dawyiczania wartości opałowej, materyaów opaowych. W. K. Opisy hut i zakładów. Obrzymia huta Towarzystwa W. S. Stee w Gary. (. Ch Inne działy techniki, mające związek 0 z górnictwem i hutnictwem. 0 Cechy charakterystyczne ginek ognio- 0 trwałych. J. Łombardo..... Technika metaografii mikroskopo- 5 WeJ. A. S.. ~ Z astosowania praktyczne metaografii! mikroskopowej w zakładach meta- 40 urgicznych. K. Ch Bronzy, używane w mechanice. K. Ch. 44 Zastosowanie żużi... 0 Magnetyczne oddzieanie rud żeaznych 45 Środki przeciw rdzy żeaznej Ognisko kowaskie 5 FormowR.nie przy pomocy powietrza 5 zgęszczonego 5 Febra odewaczy. 10 Wyrób naczyń bez szfu Rury ane Wyrób kamieni sztucznych z żuża wie- 5 kopiecowego. Tf!. R...., Mechaniczne oczyszczanie wody da ceów przemysłowych. rv. w. N owa maszyna f<;n mierska 1 Szmergie staowy Wacowanie muter... ) Obrzymia tokarka Śruby wacowane Pierwsza eektrycznie pędzona wacow- 5 nia zwrotna 1 Ępawanie gazowe... 4 Zeazo zamiast mosiądzu 1 -Vstr i Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

3 .J N Rdzewienie żeaza 4 Wydzieanie się grafitu z surowca _4 Artykuły treści ogónej. Komitety wagonowe. K<u;;imierz Sro- 1 kozvski OdszkodowaniA robotników za wypadki nieszczęśiwe w różnych kraj ach. K. S. Instytucye pojednawcze i sądy rozjemcze w przemyśe górniczym w Angii..Jicha Lempicki... Brak w:tgonów na Sąsku Górnym.. Budżet Dep~:~.rtamentu Górniczego na r. 10..icza Le1picd Kijowski komitet okręgowy da regu. owania przewozu ładunków drogami żeaznemi. Raz imierz Srokowski 1 Ka:aimierz Srokow- Taryfy koejowe na przewóz węga kamiennego. ~ 1 1 s!zi,,. ( Projektowane taryfy na przewóz węga kamiennego w Rosyi Projekt przepisów wywozu węga kamiennego z kopań zagłębia Dąbrowskiego W~asność górnicza wobec zasady obowiązkowej ekspoatacyi nadań ~ górniczych. Sta1tisazv Bt.ezowiecd 4 Szkoła górnicza na Sąsku Austryackim 4 Niemieckie zwiazki robotnicze. JI. L 1 Bezrobocie przy.musowe..jf. Ł Syndykaty robotnicze we Francyi. Jf. L. Cło od tenu do aparatów ratunkowych. S. Sprawa szkoły górniczej w okręgu Cieszyńsko-Krakowskim.. 4 Stała deegacya zjazdu poskich górników.. 4 Do słownictwa górniczego poskiego. 5 Taryfy wywozowe na przewóz wytwo rów przemysu żeaznego. S Posiedzenie Rady.do spraw górniczych. S. Zjazd przemysłowców górniczych Po- J:udnia Rosyi. S.,.... Srednia płaca przedsiębiorstwach dzienna wyrobników w przemysłowych gu bernii Piotr ko wskiej. S.... Rewizya taryf koejowych na prze. 1 wóz węga. S Wywóz wytworów przemysiu żeaznego za granicę. S..... Rewidowanie k.otłów parowych przez stowarzyszenia ich właściciei. S.. N o wy podział dróg żeaznych pomiędzy komitety okręgowe. S.... Ochrona okazów geoogicznych... S-godzinny dzień roboczy w niektórych przedsiębior s twach przemysłowych 1 Wywóz rudy żeaznej krzyworoskiej za granicę. 1 Porównanie węga donieckiego z angieskim.. 1 Sortowanie i płukanie węga w Angii 1 N owe pismo Posiedzenia zarządu Warszawskiego komitetu okręgowego Posiedzenie komitetu okręgowego W arszawskiego U Koszta przewozu węga kamiennego w Niemczech i Rosyi Kongres międzynarodowy związków górniczych. M. L Waru n ki techniczne dostawy węga dąbrowskiego da dróg żeaznych Nadwiśańskich... Węgarki d wnosiowe..... Posiedzenie komitetu okręgowego Warszawskiego Węgie da Warszawy Zjazd XXXII przemysłowców górni-. czych PoJ:udnia Rosyi.. 4 Brak węga na Sąsku Górnym. 4 Bians Towarłystwa Bodzechowskiego. H. wiekieh pieców i zakładów Ostrowieckich. H. Sosnowieckich fabryk rur i żeaza. H.. B. Hantke. H. Poręba. H.. 4 Hrabia Renard. H. 5 Koenigs i Laurahiitte. H. fabryki żeaza i stai Huta Bankowa. H.. O kopań i zadadów hutniczych Sosnowieckich. H. 10 Francusko - Włoskiego. H. O staowni Skarżysko. H. O kopań węga Fora. fi.. Starachowickiego. H. Warszawskiego. H. Ruda Maenieoka Francusko- Rosyjskiego. wacowni Miowice. huty Puszkin. żeaza żeaznej 1., Vstr o Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

4 Bians Towarzystwa Częstochowskiego górniczego... 1 Grodzieckiego kopań węga i za> kładów przemysłowych.. 1 przemysł o w o- górniczego Kieec- - kiego górniczo ~przemysłowego Saturn. H. 1 Czeadzkiego. H. 1 Statystyka. Najważniejsze urządzenia w kopaniach gaicyjskich w r Zdzisaw Karniński.. Spożycie różnego rodzaju opału w Rosyi 4 Przemysł górniczo-hutniczy w Gaicyi w r Zdz isaw Kam. hłs!ei.. 5 Wybuchy gazów w austrya-ckich kopaniach węga w r. 105 Zdzisaw Kamiński 5 Spożycie węga kamiennego w Rosyi podług okręgów Statystyka robotników w kopaniach gaicyjskich w r Zdz isaw Kami1~ski Przemys górniczo-hutniczy w Gaicyi w r. 10. Zdz isaw KmnHtski 1 Przemysł węgowy w Króestwie Poskiem: w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. J. H. 4 grudniu r. 10. J. H. stye;zniu r. 10. J. H. 1 utym r. 10. f. H.. 1 marcu r. 10. I H.. kwietniu r. 10. J. H. maju r. 10. J. H. 1 czerwcu r. 10. J. H. 1 ipcu r. 10. ]. H.. 0 sierpniu r. 10. ]. H.. Przemysł żeazny w Króestwie Poskiem: w kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. ]. H. czerwcu r. 10. J. H., ipcu r. 10. J. H... 4 sierpniu r. 10. J. H.. 5 we wrześniu r. 10. I H... w październiku r. 10. J. H. istopad<:<ie r. 10. J. H. grudniu r. 10../. H. styczniu r. 10. J. H. 10 utym r. 10. J. H.. marcu r. 10. J. H.. 1 kwietniu r. 10. ]. H.. maju r. 10. /. H w czerwcu r. 10. J. H. ipcu r. 10. J. H. sierpniu r. 10..f. H we wrześniu r. 10. J. H. Przemysł cynkowy w Króestwie Poskiem:. w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. ]. H. grudniu r. 10. I H. styczniu r. 10.]. H. utym r. 10. J. H. ~ marcu r. 10. J. H.. kw.ietniu r. 10. ]. H. maj u r. 10. ]. H. czerwcu r. 10. J. B. ipcu r. 10. ]. H. sierpniu r..10. we wrześni n r Przemysł żeazny w państwie Rosyjskiem: w kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. I H. czerwcu r. 10. J. H. ipcu.r..10. f. H. sierpniu r. 10. ]. H. we wrześniu r. 10. ]. H. w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. ]. H.... Wykaz iości węga, wysłanego drogami żeaznemi z kopań zagłębia Dąbrowskiego: w istopadzie r. 10. I H O grudniu r. 10. J. H. styczniu r. 10. I H. 5 utym r. 10. ]. H marcu r. 10. ]. H pół.roczu zimowem r. 10 / I H. kwietniu r maju r. 10. I H. 1 czerwcu r. 10. J. B.. ipcu r. 10. I B.. 1 sierpniu r. 10. I półroczu etniem r. 10. J. H. 1 we wrześniu r..10. J. H w październiku r. 10. ]. H. 1 Rosyjski hande zewnętrzny wytwora- 4 mi przemysłu górniczego i hutni- czego: 10 w sierpniu r. 10. ]. H.. 1 we wrześniu r. 10. J. H.. w październiku r. 10. J. H. 10 istopadzie r. 10. I H. 05 grudniu r. 10. J. H. styczniu r. 10. J. H. utym r. 10. ]. H. 1 marcu r. 10. J. H.. 00 kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. J. H. 4 czerwcu r. 10. J. H. -VI ± ' O Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

5 w ipcu r. 10. J. H.. u sierpniu r. 10. J. H Wytwórczość surowca na kui ziemskiej w r. 104 i Spożycie paiwa na koejach w Rosyi Europejskiej. S Wydatki różnych krajów na badania geoogiczne. S. Roczne spożycie przeciętne ( ) w Rosyi różnego rodzaju opau na jednego mieszkańca... Liczba wagonów, podstawionych nakopanie zagłębia Dąbrowskiego w r Spożycie węga we Francyi. Spożycie węga w Angii. 5 str, 5 Wytwórczość surowca w Króestwie S Foskiero Wywóz węga z Niemiec za granicę. 1 Przywóz węga z zagranicy do Niemiec 1 Przywóz przez. różne komory węga 5 zagranicznego do Rosyi Przywóz. przez różne komory koksu zagranicznego do Rosyi.. Wytwórczość węga kamiennego w Angii Przywóz węga z zagranicy do Begii 1 Przywóz węga z zagranicy do Angii 1 Wywóz węga ze ~tanów Zjednoczo- G nych za granicę.,. 1 Wytwórczość surowca w Angii Wywóz wytworów przemysłu żeazne- Spożycie węga w Niemczech 10 go z Niemiec do różnych krajów Wywóz węga z Begii za granicę Ceny przeciętne węga niemieckiego Wytwórczość pirytu..... Spożycie węga w Begii Wytwórczość węga kamiennego w Begii Stosunek procentowy wytwórczości wę- ga kamiennego w poszczegónych okręgach państwa Rosyjskiego.. Przywóz węga z zagranicy no Stanów Zjednoczonych.... \Vytwórczość koksu w Rosyi.. Wytwórczość węga kamiennego we Francyi Wytwórczość gazów naturanych w Ameryce Przemysł' naftowy w Gaicyi w r. 10 Brak miedzi Wywóz węga z Francyi za granicę. Przywóz węga z zagranicy do Francyi Wytwórczość węga kamiennt:go i an tracytu w Stanach Zjednoczonych Wywóz węga z Angii za granicę.. Spożycie węga w Stanach Zjednoczonych. Wytwórczość węga w Niemczech. Ceny przeciętne węga angieskiego.. Wytwórczość rudy żeaznej w Króestwie Poskiem w r. 10. Spożycie węga donieckiego.. Roczne spożycie przeciętne ( ) 10 w r Przywóz wytworów przemysłu żea- S 10 znego z różnych krajów do Nie- S 10 miec w r S 10 Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do Angii. 1 s s s w Rosyi różnego rodzaju opau, wyrażonego w węgu kamiennym Ceny przeciętne węga donieckiego.. Wytwórczość cynku na kui ziemskiej Rocz n e spożycie przecięto e ( 100-J 04) w Rosyi na jednego mieszkańca różnego rodzaju opau, wyrażonego w węgu kamiennym.... W artość przecięto a rocz n a ( ) różnego rodzaju opau, spożytego w Rosyi Wytwórczość węga w Rosyi Przywóz surowca i żeaza z zagranicy do Stanów Zjednoczonych... ~{i \ Wywóz surowca i żeaza ze Stanów Zjednoczonych za granicę. 1 Wywóz węga kamiennego z Rosyi za granicę. 1 Nikie.. Wytwórczość węga kamiennego w waż- niejszych krajach bpożycie szyn w Rosyi Wytwórczość nafty na kui ziemskiej. Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do 5 Niemiec Wytwórczość bachy w Rosy i. Spożyeie surowca w Niemczech Wytwórczość żeaza we Francyi po- ~~~ dług okręgów s1 S Przywóz z zagranicy do Rosyi węga kamimmego i koksu podług krajów Wytwórczość koksu w Rosy i Wytwórczość żeaza i stai w Begii Wykaz iośei węga kamiennego, antra- S cytu i koksu, wysłanego z zagę- S hia Donieckiego w r. 10 różne- S go rodzaju spożywcom... W ytwórcz0ść żeaza handowego w Rosvi.. Wytwórczość surowca w Stanach Zje- S dnoczonych podług gatunków Wytwórczość surowca w Stanach Zje. dnoczonych S Wytwórczość surowca w Rosyi - V S S S Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

6 Wytwórczość surowca w Angii podług gatunków W ytwórczosć szy'n w Rosy i Wytwórczość stai we Francyi podług okręgów. Wytwórczość surowca w:e Francyi Wytwórczość rudy żeaznej w Niemczech 1 4 Wytwórczość żeaza i stai we Fran cyi 1 4 Wytwórczość surowca w Niemczech Wywóz rudy żeaznej z Niemiec za 1 4 granicę. Wytwórczość surowca w Niemczech 1 4 podług gatunków..... Liczba wypadków nieszczęśiwych w 1 4 kopaniach 1 4 Wytwórczość surowca w Begii. Przywóz rudy rnanganowej z zagranicy 1 4 co Angbi Przywóz surowca i żeaza z zagranicy 4 do Angii Wywóz surowca i żeaza z Angii za 4 granicę.. Wywóz surowca i żeaza z Niemiec za 1 4 granicę. P,rzywóz surowca i żeaza z zagranicy! 4 do Niemiec 1 4 Przywóz surowca i żeaza z zagranicy do Francyi Wytwórczość miedzi na Urau Wytwórczość górnicza w Austryi w r.10 1 Wytwórczość rudy żeaznej w Angii. 1 Wywóz rudy żeaznej z Angii za granicę. 1 Wytwórczość rudy żeaznej w Stanach Zjednoczonych. 1 Wywóz surowca i żeaza z Begii za granicę Wywóz surowca i żeaza z Francyi za granicę. 1 Spożycie węga kamiennego w Rosyi. 1 Spożycie koksu w Rosyi Wytwórczość surowca w ważniejszych kraiach Przywóz surowca i.eaza z zagranicy do Begii Wytwórczość żeaza i stai w Rosyi. 1 Wytwórczość żeaza i stai w ważniejszych kraj ach Wytwórczość boków żeaza i stai w Rosyi Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do Begii Wytwórczość żeaza i stai w Angii. 1 Spożycie surowca w Angii Spożycie surowca w Stanach Zjednoczonych Spożycie surowca w Begii Spożycie surowca we Francyi. 1 Spożycie surowca w Rosyi Projekt_ statystyki ptzemysłow:o-hando- WeJ.. Wytwórczość rudy zeaznej w Rosyi. Wytwórczość n1dy żeaznej w ważniejśzych bajach.. Ceny przeciętne węga kamiennego w r Ceny przeciętne żeaza i stai w r. 10 Ceny przeciętne surowca w r Przewóz węga Dąbrowskiego podług odegłości Wytwórczość patyny na kui ziemskiej w r: Wytwórczość złota na kui ziemskiej w r ; Wytwórczość węga w kopaniact Króestwa Poskiego. ]. H.. Wytwórczość rury żeaznej na Połu-. dniu' Rosyi..... Wyt wórczość srebra na kui ziemskiej w r. 10. Zapasy rudy żeaznej na kui ziemskiej 4 Przegąd iteratury górniczohutniczej Treść artykułów, zawartych w ważniejszych czasopismach górniczohutniczych. W. K... Wspomnienia pozgonne. Jan Rudawski Franciszek Jasiński Stanisław Siwik Tadeusz W aśniewski Sprostowania Wykaz iości węga, wysłanego droga mi żeaznerui z kopań zagłębia Dąbrowskiego w marcu r Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

PRZEGLĄD TECHNICZNY. Warszawa, dnia (16) 29 stycznia 1903 r. ELEKTROTECHNIKA W ANGLII.

PRZEGLĄD TECHNICZNY. Warszawa, dnia (16) 29 stycznia 1903 r. ELEKTROTECHNIKA W ANGLII. PRZEGLĄD TECHNICZNY Tom XLI. TYGODNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM Warszawa, dnia (16) 29 stycznia 1903 r. TECHNIKI I PRZEMYSŁU. JSŚ Ł ELEKTROTECHNIKA W ANGLII. Anglia, a raczej Wielka Brytania, wskutek swego odosobnienia

Bardziej szczegółowo

Z NAJSTARSZYCH DZIEJÓW GÓRNICTWA I HUTNICTWA MIEDZI NA ŚLĄSKU Henryk Rusewicz

Z NAJSTARSZYCH DZIEJÓW GÓRNICTWA I HUTNICTWA MIEDZI NA ŚLĄSKU Henryk Rusewicz Z NAJSTARSZYCH DZIEJÓW GÓRNICTWA I HUTNICTWA MIEDZI NA ŚLĄSKU Henryk Rusewicz Dobrze sobie zdawał sprawę, że aby się wzbogacić na wydobyciu rud miedzi z miejscowych kopalń musi najpierw przeprowadzić odpowiednie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU

PRZEGLĄD CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU PRZEGLĄD TECHNICZNY CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU W Y D A W N I C T W A R O K S Z E Ś Ć D Z I E S I Ą T Y P I Ą T Y Redakcja rękopisów nie zwraca Biuro Redakcji I Administracji: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Janusz Fuksa WSPOMNIENIA Z KIJOWA XVIII SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA WOJSKOWE DO DZIEJÓW PRZEMYSŁU W LATACH 1919 1939. 1. Wstęp

ŹRÓDŁA WOJSKOWE DO DZIEJÓW PRZEMYSŁU W LATACH 1919 1939. 1. Wstęp Tadeusz Wojciechowski ŹRÓDŁA WOJSKOWE DO DZIEJÓW PRZEMYSŁU W LATACH 1919 1939 1. Wstęp Źródła do dziejów przemysłu w Polsce 1919 1939 przechowywane obecnie w Centralnym Archiwum Wojskowym związane są bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

O Na wydziałach s. 6 7. O Zp. r~c. fundacja... III.

O Na wydziałach s. 6 7. O Zp. r~c. fundacja... III. D Wybory w "Soidarnosci" s 3 D Sprawozdanie z posiedzenia Senatu s 3 o Jk wypoczywały dzieci w 1994 s 4 O Na wydziałach s 6 7 O Zp rc wn 4 i s 6 Ra d r" rrja : O RtJzstrzygnięcie kqnkuu na hugan)tki s8

Bardziej szczegółowo

NR. 5. ROK X. GAZ I WODA

NR. 5. ROK X. GAZ I WODA NR. 5. ROK X. GAZ I WODA MAJ A\\\\XX\XXX\XXX\XX\\\\\XX\\\X\\\\V\\\\\\\\\X\\\\\\\\\^^ SPRAWOZDANIE z XII Zjazdu Gazowników i Wodociągowców Polskich połączonego z Walnemi Zebraniami Zrzeszenia Gazowników

Bardziej szczegółowo

AKC. St. Majewski S. A.

AKC. St. Majewski S. A. WIADOMOŚCI POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO informują czytelników o wszystkich zamierzeniach w sprawach normalizacji wyrobów przemysłowych i ustalania jednolitych warunków technicznych dostawy materjałów

Bardziej szczegółowo

ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY

ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY ANDRZEJ J. WÓJCIK ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY STUDIA Z DZIEJÓW GEOLOGII I GÓRNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY STUDIA Z DZIEJÓW GEOLOGII I GÓRNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone z suplementem (kwiecień 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Węgiel Brunatny Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego nr 3 (68) 2009 r. 1 Węgiel Brunatny Węgiel Brunatny Biuletyn Informacyjny Porozumienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku BOGDANKA, MARZEC 2012 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O LW BOGDANKA S.A.... 5 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kinga Ruszaj. Recenzja prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak. ,,Gorlicki Przemysł naftowy od. powstania do współczesności

Kinga Ruszaj. Recenzja prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak. ,,Gorlicki Przemysł naftowy od. powstania do współczesności Kinga Ruszaj Recenzja prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak,,Gorlicki Przemysł naftowy od powstania do współczesności 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Ropa naftowa właściwości... 4 2. O ropie naftowej na Ziemi

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. modernizacyjnych były równie skutecznie realizowane przetargi i zadania inwestycyjne. Słowa podziękowań

Szanowni Czytelnicy. modernizacyjnych były równie skutecznie realizowane przetargi i zadania inwestycyjne. Słowa podziękowań mgr in. Stanis³aw Go³¹b Szanowni Czytenicy Ponad czterdzieści at temu, bo w 1958 roku, rozpoczęto budowę Eektrowni Siersza, zaprojektowaną przy założeniu wykorzystywania węga kamiennego wydobywanego w

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Początki automobilizmu Dzieje Polskiej Motoryzacji

Początki automobilizmu Dzieje Polskiej Motoryzacji Początki automobilizmu 3 Redakcja: Kamil Misiek Projekt okładki i opracowanie graficzne: EASYMONT Copyright by Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2012 Copyright by Stanisław Szelichowski 2012 Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

Przestój ekonomiczny. Temat na czasie. KW. Komunikat zarządu

Przestój ekonomiczny. Temat na czasie. KW. Komunikat zarządu P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O Temat na czasie ISSN 2082-3797 D W U T Y G O D N I K WWW.NOWYGORNIK.PL Mirosław Taras został prezesem Kompanii Węgowej.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej

Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej Studia Gdańskie, t. VII, s. 237 265 Zbigniew Machaliński * Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej Wstęp Po 1945 roku w Polsce nastąpił gigantyczny rozwój gospodarki i techniki morskiej, trwający

Bardziej szczegółowo

\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r.

\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r. . T R ES C_I Poz.: ~1 0 N I T OR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ \Varszama. dnia 30 grudnia 1961 r. UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Nr 99*) 418 - z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

DOBRY RUCH MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA. Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12

DOBRY RUCH MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA. Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12 MAJ 2012 NR 1 (3) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS SA DOBRY RUCH Niebiescy z Węglokoksem: wspólnie na szczyt! strona 12 WĘGLOZBY T REAK T YWACJA Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu potentat

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Ratownika. Stowarzyszenie Maltański Krzyż

Vademecum. Ratownika. Stowarzyszenie Maltański Krzyż Vademecum Ratownika Stowarzyszenie Maltański Krzyż Wydawca: Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego O/ZG Lubin Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia...2008 r. o emeryturach pomostowych 1)

USTAWA. z dnia...2008 r. o emeryturach pomostowych 1) Projekt z dnia 13 maja 2008 r. USTAWA z dnia...2008 r. o emeryturach pomostowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do emerytur dla niektórych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE. u RAN l A ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW ASTRONOMil. LUTY- 1962 Nr 2

CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE. u RAN l A ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW ASTRONOMil. LUTY- 1962 Nr 2 CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE u RAN A ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW ASTRONOMi LUTY- 1962 Nr 2 r - VII.. u..j. j J..., ;.. :. ' \ ;. \ ' \.' v1.r 1?!S:",;. f.."!,~., i,, fi ' )v.. c"

Bardziej szczegółowo