S p 1 s a r f y h u ł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p 1 s a r f y h u ł"

Transkrypt

1 S p 1 s a r f y h u ł ó \\'. Rozporządzenia rządowe. O zmianie uwag do przepisów prowadzeniarobót górniczych ze wzgędu na ich bezpieczeństwo.. O zatwierdzeniu nowego podziału obwodów górniczych Rosyi europejskiej na okręgi górnicze.... {) pozwoeniu używania w robotach górniczych materyału wybuchowego Don ar O uzupełnieniu przepisów czasowych o używaniu materyaów wybuchowych przy robotach górniczych. 1 Górnictwo. Oznaczanie zapomoc(\ wykreśenia rozciągłości i upadu pokładów na zasadzie trzechotworów wiertniczych. Stanistaw DoborzyJ1ski ' Przewietr zaoie robót podziemoych w 1 ; kopani Saturn. Henry/ Cz eczott }~ 0 1 Zasady o~óne da zapobiegania o bry- ~ 5 wamu się kamienia i węga.. Próby stosowani::~. światła acetyenowego w robotach górniczych. Aeksan der yszka Wprowadzenie podsadzki sposobem J 10 zamuania w kopani Króowa ) 1 Ludwika w Zabrzu. Arbenz!! D możiwych przyczynach niektórych wybuchów w kopaniach węga ka miennego. Antoni Ossendowski s~ M Przyrządy ratunkowe. W. W..... R ury wi~rtn i cze o wysokiej wytrzymai łoś<:a. :1ikotaj Sokotawski Przewóz pochyniany zapomocą iny bez końca w zagłęb i u Donieckiem. Aeksander Ciszewski 41 ~azy kopaniane ~was węg 1 owy w kopaniach.. Przyrządy ratunkowe z powietrzem 4 pynnem. W. W Badania nad wydzieen iem gazów z wę~ ga ~camiennego bez procesu desty- 5 Jacy:. 4-ntoni Ossendowski 1 W 1etrzeme 1 samozapaanie s i ~ węg a kamiennego Hydrauiczne urabianie węga 4 Geoogia. O W sprawie_ pochodzenia węga kamien 0 nego 1 ropy naftowej. W. K... 1 Sprawozdanie z działaności Pracowni Geoogicznej 4 4 Opisy robót górniczych i złóż ciał 44 kopanych. 5 5 Sainy obok Bachmutu. Aeksander Ci 51 szewski 1 Przemysł węgowy na Wschodzie Daekim. S Rudy żeazne w Geivare.. Węgie w Indyach Wschodnich 1 1 Rudy ołowiu i cynku w Gaicyi 1 45 Węgie kamienny w Gaicyi. 1 4 W osk ziemny w Gaicyi Só w Gaicyi Rudy żeaza w Gaicyi. 1 Węgie brunatny w Gaicyi. 1 KoJ?anie węga w. Szpicbergu 0 4 OeJ skany w Gahcyi Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

2 Hutnictwo. Zużycie koksu w piecach kopułowych. jerzy Buzek. M.ae bessemerowanie w Begii i w Niemczech. W. W. O har cie w surowcu. jan Zaborowszi. Badania nad zachowaniem się siarki w wiekim piecu. Henry/z Wdowiszewski Kika uwag o odewnictwie, piaskach formierskich i ich przygotowaniu. Waca w Waszczyński Kika uwag o wyprawie pieców kopułowych. S. T. B. Znaczenie azotu w żeazie. Henryk ~ Wdowiszewski O dodatkach, używanych przy prze-.n! tapianiu surowca w piecach ko- 1 puo~yyqh..[erzy Buzek 0 Spawanie żeaza Topiwość żę,aza Sta eektryczna Dziury w stai. Hartowanie sta,i Topiwość żużi. Kurczenie się żeaza o Zapobieganie powstawaniu otworów w odanych bokach staowych.. Nowe gatunki -stai narzędzi o wej. W. W. Piec płomienny do topienia żeaza anego Zastosowanie stai szybko obrabiającej N o-vvy sposób otrzymywania cynku.. Wpyw temperatury na wytrzymałość żeaza anego. przy zginaniu... Pr zeom stai. 1 Nieprzerwane świeżenie surov; ca 1 May piecyk eektryczny Odewy staowe 1 Sta szybw obrabiająca Wyrób żeaza kowanego. Hartowanie miedzi. W. K. Nit.y ze stai specyanej... Wyrób surowca drogą eektryczną 1 1 ~ 4 Chemia hutnicza. Anaiza miedzi handowej i cynku. K. Ch. Fostępy chemii hutniczej w roku 105. Henr\~!< Wdowiszewski 5 Sposób Óżnaczania tytanu w ferrotytanie. He1irvk Wdowiszewski. o własnościach węga kamiennego z 10-eiu kopań zagłębia Dąbrowskiego. W.?.omdo Fostępy chemii hutniczej w roku 10. Heryk WaoHiiszewski... 1 Koorymetryczny sposób wykrywania i oznaczania manganu Koorymetryczny sposób oznaczania fosforu Oznaczanie cynku w stopie z ginem Oznaczanie Or i Mn w stai... Oznaczanie ciężaru atomowego miedzi. 5 w [(; Zachowanie się tenku ołowiawego w wysokich temperaturach. W. K... O mianowaniu cynku żeazocyankiem potasu. TV. K..... :Miarowy sposób oznaczania cyny. W. K. Tanta Koorymetryczny sposób wykrywania i oznaczania manganu. Oznaczanie t enu w miedzi Z awartość miedzi w żeazie. Hydroit. W. K.. Siarka w żeazie. W. K. Azot w żeazie. ~ 1 Koorymetryczny sposób oznaczania fosforu w stai N o wy wzór dawyiczania wartości opałowej, materyaów opaowych. W. K. Opisy hut i zakładów. Obrzymia huta Towarzystwa W. S. Stee w Gary. (. Ch Inne działy techniki, mające związek 0 z górnictwem i hutnictwem. 0 Cechy charakterystyczne ginek ognio- 0 trwałych. J. Łombardo..... Technika metaografii mikroskopo- 5 WeJ. A. S.. ~ Z astosowania praktyczne metaografii! mikroskopowej w zakładach meta- 40 urgicznych. K. Ch Bronzy, używane w mechanice. K. Ch. 44 Zastosowanie żużi... 0 Magnetyczne oddzieanie rud żeaznych 45 Środki przeciw rdzy żeaznej Ognisko kowaskie 5 FormowR.nie przy pomocy powietrza 5 zgęszczonego 5 Febra odewaczy. 10 Wyrób naczyń bez szfu Rury ane Wyrób kamieni sztucznych z żuża wie- 5 kopiecowego. Tf!. R...., Mechaniczne oczyszczanie wody da ceów przemysłowych. rv. w. N owa maszyna f<;n mierska 1 Szmergie staowy Wacowanie muter... ) Obrzymia tokarka Śruby wacowane Pierwsza eektrycznie pędzona wacow- 5 nia zwrotna 1 Ępawanie gazowe... 4 Zeazo zamiast mosiądzu 1 -Vstr i Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

3 .J N Rdzewienie żeaza 4 Wydzieanie się grafitu z surowca _4 Artykuły treści ogónej. Komitety wagonowe. K<u;;imierz Sro- 1 kozvski OdszkodowaniA robotników za wypadki nieszczęśiwe w różnych kraj ach. K. S. Instytucye pojednawcze i sądy rozjemcze w przemyśe górniczym w Angii..Jicha Lempicki... Brak w:tgonów na Sąsku Górnym.. Budżet Dep~:~.rtamentu Górniczego na r. 10..icza Le1picd Kijowski komitet okręgowy da regu. owania przewozu ładunków drogami żeaznemi. Raz imierz Srokowski 1 Ka:aimierz Srokow- Taryfy koejowe na przewóz węga kamiennego. ~ 1 1 s!zi,,. ( Projektowane taryfy na przewóz węga kamiennego w Rosyi Projekt przepisów wywozu węga kamiennego z kopań zagłębia Dąbrowskiego W~asność górnicza wobec zasady obowiązkowej ekspoatacyi nadań ~ górniczych. Sta1tisazv Bt.ezowiecd 4 Szkoła górnicza na Sąsku Austryackim 4 Niemieckie zwiazki robotnicze. JI. L 1 Bezrobocie przy.musowe..jf. Ł Syndykaty robotnicze we Francyi. Jf. L. Cło od tenu do aparatów ratunkowych. S. Sprawa szkoły górniczej w okręgu Cieszyńsko-Krakowskim.. 4 Stała deegacya zjazdu poskich górników.. 4 Do słownictwa górniczego poskiego. 5 Taryfy wywozowe na przewóz wytwo rów przemysu żeaznego. S Posiedzenie Rady.do spraw górniczych. S. Zjazd przemysłowców górniczych Po- J:udnia Rosyi. S.,.... Srednia płaca przedsiębiorstwach dzienna wyrobników w przemysłowych gu bernii Piotr ko wskiej. S.... Rewizya taryf koejowych na prze. 1 wóz węga. S Wywóz wytworów przemysiu żeaznego za granicę. S..... Rewidowanie k.otłów parowych przez stowarzyszenia ich właściciei. S.. N o wy podział dróg żeaznych pomiędzy komitety okręgowe. S.... Ochrona okazów geoogicznych... S-godzinny dzień roboczy w niektórych przedsiębior s twach przemysłowych 1 Wywóz rudy żeaznej krzyworoskiej za granicę. 1 Porównanie węga donieckiego z angieskim.. 1 Sortowanie i płukanie węga w Angii 1 N owe pismo Posiedzenia zarządu Warszawskiego komitetu okręgowego Posiedzenie komitetu okręgowego W arszawskiego U Koszta przewozu węga kamiennego w Niemczech i Rosyi Kongres międzynarodowy związków górniczych. M. L Waru n ki techniczne dostawy węga dąbrowskiego da dróg żeaznych Nadwiśańskich... Węgarki d wnosiowe..... Posiedzenie komitetu okręgowego Warszawskiego Węgie da Warszawy Zjazd XXXII przemysłowców górni-. czych PoJ:udnia Rosyi.. 4 Brak węga na Sąsku Górnym. 4 Bians Towarłystwa Bodzechowskiego. H. wiekieh pieców i zakładów Ostrowieckich. H. Sosnowieckich fabryk rur i żeaza. H.. B. Hantke. H. Poręba. H.. 4 Hrabia Renard. H. 5 Koenigs i Laurahiitte. H. fabryki żeaza i stai Huta Bankowa. H.. O kopań i zadadów hutniczych Sosnowieckich. H. 10 Francusko - Włoskiego. H. O staowni Skarżysko. H. O kopań węga Fora. fi.. Starachowickiego. H. Warszawskiego. H. Ruda Maenieoka Francusko- Rosyjskiego. wacowni Miowice. huty Puszkin. żeaza żeaznej 1., Vstr o Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

4 Bians Towarzystwa Częstochowskiego górniczego... 1 Grodzieckiego kopań węga i za> kładów przemysłowych.. 1 przemysł o w o- górniczego Kieec- - kiego górniczo ~przemysłowego Saturn. H. 1 Czeadzkiego. H. 1 Statystyka. Najważniejsze urządzenia w kopaniach gaicyjskich w r Zdzisaw Karniński.. Spożycie różnego rodzaju opału w Rosyi 4 Przemysł górniczo-hutniczy w Gaicyi w r Zdz isaw Kam. hłs!ei.. 5 Wybuchy gazów w austrya-ckich kopaniach węga w r. 105 Zdzisaw Kamiński 5 Spożycie węga kamiennego w Rosyi podług okręgów Statystyka robotników w kopaniach gaicyjskich w r Zdz isaw Kami1~ski Przemys górniczo-hutniczy w Gaicyi w r. 10. Zdz isaw KmnHtski 1 Przemysł węgowy w Króestwie Poskiem: w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. J. H. 4 grudniu r. 10. J. H. stye;zniu r. 10. J. H. 1 utym r. 10. f. H.. 1 marcu r. 10. I H.. kwietniu r. 10. J. H. maju r. 10. J. H. 1 czerwcu r. 10. J. H. 1 ipcu r. 10. ]. H.. 0 sierpniu r. 10. ]. H.. Przemysł żeazny w Króestwie Poskiem: w kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. ]. H. czerwcu r. 10. J. H., ipcu r. 10. J. H... 4 sierpniu r. 10. J. H.. 5 we wrześniu r. 10. I H... w październiku r. 10. J. H. istopad<:<ie r. 10. J. H. grudniu r. 10../. H. styczniu r. 10. J. H. 10 utym r. 10. J. H.. marcu r. 10. J. H.. 1 kwietniu r. 10. ]. H.. maju r. 10. /. H w czerwcu r. 10. J. H. ipcu r. 10. J. H. sierpniu r. 10..f. H we wrześniu r. 10. J. H. Przemysł cynkowy w Króestwie Poskiem:. w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. ]. H. grudniu r. 10. I H. styczniu r. 10.]. H. utym r. 10. J. H. ~ marcu r. 10. J. H.. kw.ietniu r. 10. ]. H. maj u r. 10. ]. H. czerwcu r. 10. J. B. ipcu r. 10. ]. H. sierpniu r..10. we wrześni n r Przemysł żeazny w państwie Rosyjskiem: w kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. I H. czerwcu r. 10. J. H. ipcu.r..10. f. H. sierpniu r. 10. ]. H. we wrześniu r. 10. ]. H. w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. ]. H.... Wykaz iości węga, wysłanego drogami żeaznemi z kopań zagłębia Dąbrowskiego: w istopadzie r. 10. I H O grudniu r. 10. J. H. styczniu r. 10. I H. 5 utym r. 10. ]. H marcu r. 10. ]. H pół.roczu zimowem r. 10 / I H. kwietniu r maju r. 10. I H. 1 czerwcu r. 10. J. B.. ipcu r. 10. I B.. 1 sierpniu r. 10. I półroczu etniem r. 10. J. H. 1 we wrześniu r..10. J. H w październiku r. 10. ]. H. 1 Rosyjski hande zewnętrzny wytwora- 4 mi przemysłu górniczego i hutni- czego: 10 w sierpniu r. 10. ]. H.. 1 we wrześniu r. 10. J. H.. w październiku r. 10. J. H. 10 istopadzie r. 10. I H. 05 grudniu r. 10. J. H. styczniu r. 10. J. H. utym r. 10. ]. H. 1 marcu r. 10. J. H.. 00 kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. J. H. 4 czerwcu r. 10. J. H. -VI ± ' O Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

5 w ipcu r. 10. J. H.. u sierpniu r. 10. J. H Wytwórczość surowca na kui ziemskiej w r. 104 i Spożycie paiwa na koejach w Rosyi Europejskiej. S Wydatki różnych krajów na badania geoogiczne. S. Roczne spożycie przeciętne ( ) w Rosyi różnego rodzaju opau na jednego mieszkańca... Liczba wagonów, podstawionych nakopanie zagłębia Dąbrowskiego w r Spożycie węga we Francyi. Spożycie węga w Angii. 5 str, 5 Wytwórczość surowca w Króestwie S Foskiero Wywóz węga z Niemiec za granicę. 1 Przywóz węga z zagranicy do Niemiec 1 Przywóz przez. różne komory węga 5 zagranicznego do Rosyi Przywóz. przez różne komory koksu zagranicznego do Rosyi.. Wytwórczość węga kamiennego w Angii Przywóz węga z zagranicy do Begii 1 Przywóz węga z zagranicy do Angii 1 Wywóz węga ze ~tanów Zjednoczo- G nych za granicę.,. 1 Wytwórczość surowca w Angii Wywóz wytworów przemysłu żeazne- Spożycie węga w Niemczech 10 go z Niemiec do różnych krajów Wywóz węga z Begii za granicę Ceny przeciętne węga niemieckiego Wytwórczość pirytu..... Spożycie węga w Begii Wytwórczość węga kamiennego w Begii Stosunek procentowy wytwórczości wę- ga kamiennego w poszczegónych okręgach państwa Rosyjskiego.. Przywóz węga z zagranicy no Stanów Zjednoczonych.... \Vytwórczość koksu w Rosyi.. Wytwórczość węga kamiennego we Francyi Wytwórczość gazów naturanych w Ameryce Przemysł' naftowy w Gaicyi w r. 10 Brak miedzi Wywóz węga z Francyi za granicę. Przywóz węga z zagranicy do Francyi Wytwórczość węga kamiennt:go i an tracytu w Stanach Zjednoczonych Wywóz węga z Angii za granicę.. Spożycie węga w Stanach Zjednoczonych. Wytwórczość węga w Niemczech. Ceny przeciętne węga angieskiego.. Wytwórczość rudy żeaznej w Króestwie Poskiem w r. 10. Spożycie węga donieckiego.. Roczne spożycie przeciętne ( ) 10 w r Przywóz wytworów przemysłu żea- S 10 znego z różnych krajów do Nie- S 10 miec w r S 10 Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do Angii. 1 s s s w Rosyi różnego rodzaju opau, wyrażonego w węgu kamiennym Ceny przeciętne węga donieckiego.. Wytwórczość cynku na kui ziemskiej Rocz n e spożycie przecięto e ( 100-J 04) w Rosyi na jednego mieszkańca różnego rodzaju opau, wyrażonego w węgu kamiennym.... W artość przecięto a rocz n a ( ) różnego rodzaju opau, spożytego w Rosyi Wytwórczość węga w Rosyi Przywóz surowca i żeaza z zagranicy do Stanów Zjednoczonych... ~{i \ Wywóz surowca i żeaza ze Stanów Zjednoczonych za granicę. 1 Wywóz węga kamiennego z Rosyi za granicę. 1 Nikie.. Wytwórczość węga kamiennego w waż- niejszych krajach bpożycie szyn w Rosyi Wytwórczość nafty na kui ziemskiej. Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do 5 Niemiec Wytwórczość bachy w Rosy i. Spożyeie surowca w Niemczech Wytwórczość żeaza we Francyi po- ~~~ dług okręgów s1 S Przywóz z zagranicy do Rosyi węga kamimmego i koksu podług krajów Wytwórczość koksu w Rosy i Wytwórczość żeaza i stai w Begii Wykaz iośei węga kamiennego, antra- S cytu i koksu, wysłanego z zagę- S hia Donieckiego w r. 10 różne- S go rodzaju spożywcom... W ytwórcz0ść żeaza handowego w Rosvi.. Wytwórczość surowca w Stanach Zje- S dnoczonych podług gatunków Wytwórczość surowca w Stanach Zje. dnoczonych S Wytwórczość surowca w Rosyi - V S S S Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

6 Wytwórczość surowca w Angii podług gatunków W ytwórczosć szy'n w Rosy i Wytwórczość stai we Francyi podług okręgów. Wytwórczość surowca w:e Francyi Wytwórczość rudy żeaznej w Niemczech 1 4 Wytwórczość żeaza i stai we Fran cyi 1 4 Wytwórczość surowca w Niemczech Wywóz rudy żeaznej z Niemiec za 1 4 granicę. Wytwórczość surowca w Niemczech 1 4 podług gatunków..... Liczba wypadków nieszczęśiwych w 1 4 kopaniach 1 4 Wytwórczość surowca w Begii. Przywóz rudy rnanganowej z zagranicy 1 4 co Angbi Przywóz surowca i żeaza z zagranicy 4 do Angii Wywóz surowca i żeaza z Angii za 4 granicę.. Wywóz surowca i żeaza z Niemiec za 1 4 granicę. P,rzywóz surowca i żeaza z zagranicy! 4 do Niemiec 1 4 Przywóz surowca i żeaza z zagranicy do Francyi Wytwórczość miedzi na Urau Wytwórczość górnicza w Austryi w r.10 1 Wytwórczość rudy żeaznej w Angii. 1 Wywóz rudy żeaznej z Angii za granicę. 1 Wytwórczość rudy żeaznej w Stanach Zjednoczonych. 1 Wywóz surowca i żeaza z Begii za granicę Wywóz surowca i żeaza z Francyi za granicę. 1 Spożycie węga kamiennego w Rosyi. 1 Spożycie koksu w Rosyi Wytwórczość surowca w ważniejszych kraiach Przywóz surowca i.eaza z zagranicy do Begii Wytwórczość żeaza i stai w Rosyi. 1 Wytwórczość żeaza i stai w ważniejszych kraj ach Wytwórczość boków żeaza i stai w Rosyi Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do Begii Wytwórczość żeaza i stai w Angii. 1 Spożycie surowca w Angii Spożycie surowca w Stanach Zjednoczonych Spożycie surowca w Begii Spożycie surowca we Francyi. 1 Spożycie surowca w Rosyi Projekt_ statystyki ptzemysłow:o-hando- WeJ.. Wytwórczość rudy zeaznej w Rosyi. Wytwórczość n1dy żeaznej w ważniejśzych bajach.. Ceny przeciętne węga kamiennego w r Ceny przeciętne żeaza i stai w r. 10 Ceny przeciętne surowca w r Przewóz węga Dąbrowskiego podług odegłości Wytwórczość patyny na kui ziemskiej w r: Wytwórczość złota na kui ziemskiej w r ; Wytwórczość węga w kopaniact Króestwa Poskiego. ]. H.. Wytwórczość rury żeaznej na Połu-. dniu' Rosyi..... Wyt wórczość srebra na kui ziemskiej w r. 10. Zapasy rudy żeaznej na kui ziemskiej 4 Przegąd iteratury górniczohutniczej Treść artykułów, zawartych w ważniejszych czasopismach górniczohutniczych. W. K... Wspomnienia pozgonne. Jan Rudawski Franciszek Jasiński Stanisław Siwik Tadeusz W aśniewski Sprostowania Wykaz iości węga, wysłanego droga mi żeaznerui z kopań zagłębia Dąbrowskiego w marcu r Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Przemysł produkcja materialna, polegająca na wytwarzaniu wyrobów w sposób masowy, przy użyciu urządzeń mechanicznych, Towary przemysłowe

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Okręgi przemysłowe. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Okręgi przemysłowe. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Okręgi przemysłowe. 1. Rodzaje przestrzennych form koncentracji przemysłu Ośrodek przemysłowy miejscowość posiadająca zakłady przemysłowe Okręg przemysłowy obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5.

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5. 1. Ogólna charakterystyka rynku 2. Główne sektory gospodarki 3. Specjalne strefy ekonomiczne 4. Wymiana handlowa 5. Umowy dwustronne 6. Szanse i zagrożenia 7. Przydatne linki Ogólna charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe Plan wykładu: Wstęp Klasyfikacja odpadów i zanieczyszczeń Drogi przepływu substancji odpadowych Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych

Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych Senat Komisja Gospodarki Narodowej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 18 listopada 2014, Warszawa 1 sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO Spotkanie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 27-29 kwietnia 2015 r., Katowice INSTYTUT METALURGII ŻELAZA im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną.

Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną. Węgle aktywne - Węgle aktywne do uzdatniania wody i oczyszczania ściekãłw: - {jgbox linktext:=[węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm ]} Węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm Węgle aktywne ziarniste produkowane

Bardziej szczegółowo

Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego

Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Jerzy Kozicz, Stefan Dzienniak Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Senat RP, Warszawa, 29.10.2014 1 Produkcja stali surowej na Świecie

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja. Renata Gurba. z 9 slajdów

Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja. Renata Gurba. z 9 slajdów Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja Renata Gurba 1 1. Położenie a. Rosja zajmuje ponad 17 mln km 2 powierzchni i jest największym państwem na świata b. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Barbara Tora Polityka surowcowa w perspektywie nowych inicjatyw i programów KGHM Cuprum, Wrocław, 29.10.2015 r. PROGRAM GEKON GENERATOR KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia kwietnia 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Ochrona środowiska w przemyśle wydobywczym

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Ochrona środowiska w przemyśle wydobywczym Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska Ochrona środowiska w przemyśle wydobywczym

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

www.sdmp.pl Serdecznie witamy

www.sdmp.pl Serdecznie witamy www.sdmp.pl Serdecznie witamy 12 stycznia 2011 Wedding, Baildon, Wilkinson. Budowniczowie hut Z cyklu: Najważniejsze postacie w 250-cio letniej historii huty i Ozimka 13 marca 1757 urodził się w Seedorf

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty wypadków przy pracy, chorób zawodowych i rehabilitacji zawodowej

Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty wypadków przy pracy, chorób zawodowych i rehabilitacji zawodowej Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty wypadków przy pracy, chorób zawodowych i rehabilitacji zawodowej Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 359 569 osób) 1 najniższa 0% 23% 2 bardzo niska 24% 31% 3 niska 32% 40%

Bardziej szczegółowo

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE! W 2014 R. WYDOBYCIE RUD MIEDZI W KGHM POLSKA MIEDŹ WYNIOSŁO 30 MLN TON Fot. KGHM Polska Miedź S.A. MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -2/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA pieczątka Komitetu Okręgowego Zawody II stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 6. Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez konwencjonalne złoże gazu

Bardziej szczegółowo

Metale i niemetale. Krystyna Sitko

Metale i niemetale. Krystyna Sitko Metale i niemetale Krystyna Sitko Substancje proste czyli pierwiastki dzielimy na : metale np. złoto niemetale np. fosfor półmetale np. krzem Spośród 115 znanych obecnie pierwiastków aż 91 stanowią metale

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła mądre podejście do energii

Pompa ciepła mądre podejście do energii Pompa ciepła mądre podejście do energii Korzyści finansowe 2/3 energii pochodzi ze Słońca i zmagazynowana jest w gruncie, wodzie i powietrzu. Pompa ciepła umożliwia ponad 50% zmniejszenie zużycie nośników

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawały 329 043 osoby) 1 najniższa 0% 24% 2 bardzo niska 25% 33% 3 niska 34% 41%

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Rosyjski rynek górniczy 2014-07-31 15:00:05

Rosyjski rynek górniczy 2014-07-31 15:00:05 Rosyjski rynek górniczy 2014-07-31 15:00:05 2 W ciągu ostatniej dekady zaszło bardzo wiele zmian w geopolitycznym systemie na świecie. Jedną z najistotniejszych zmian jest to, iż przez ten okres kilka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl Podstawowe informacje o stali Stal jest stopem żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych o zawartości do 2,14 % węgla. W praktyce, jako stale oznacza się stopy, które najczęściej zawierają żelazo,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 29 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 29 lipca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ SYMBOL CYFROWY 811[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) czytać i szkicować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Gospodarka odpadami Waste

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r.

Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r. Katowice, dnia 11.07.2014r. Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r. Tematyka materiału informacyjnego: Sprawozdania dotyczące informacji o działaniach

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Druk nr 834 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z wnioskiem mniejszości

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ SYMBOL CYFROWY 811[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ SYMBOL CYFROWY 811[01] Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ SYMBOL CYFROWY 811[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) czytać i szkicować

Bardziej szczegółowo

Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów

Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów (na podstawie Dz.U.01.112.1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) Kod Grupy i podgrupy odpadów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r.

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych Kanada McCreedy (Cu, Ni, TPM*) Morrison (Cu, Ni,

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13 Spis treści 5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13 CZĘŚĆ I. ŹRÓDŁA ENERGETYKI KONWENCJONALNEJ... 21 11. CHARAKTERYSTYKA PALIW STAŁYCH... 23 11.1. Wprowadzenie... 23 11.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. infolinia: 801-005-885 info@egsystem-sklep.pl www.egsystem-sklep.pl. Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC

KARTA KATALOGOWA. infolinia: 801-005-885 info@egsystem-sklep.pl www.egsystem-sklep.pl. Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC KARTA KATALOGOWA Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC Półmaski we wszystkich wariantach: bez zaworów wydechowych Półmaski o największym rozwinięciu powierzchni filtracyjnej, zapewniające

Bardziej szczegółowo

Surowce pochodzenia mineralnego

Surowce pochodzenia mineralnego strona 1/5 Surowce pochodzenia mineralnego Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2013 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO Opracowanie stanowi własnosć firmy ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody firmy

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ROK SZKOLNY 08/09 Druga A 4 J. rosyjski 5 J. francuski 6 J. łaciński 11 Biologia 3+1R 2 --- 2R 1R+2D 12 Chemia 2 1 --- 2R 2R+1D 13 Fizyka i astronomia 2 1 --- 1R 1R+1D 1 1 --- 43 Druga B 4 J. rosyjski

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo