S p 1 s a r f y h u ł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p 1 s a r f y h u ł"

Transkrypt

1 S p 1 s a r f y h u ł ó \\'. Rozporządzenia rządowe. O zmianie uwag do przepisów prowadzeniarobót górniczych ze wzgędu na ich bezpieczeństwo.. O zatwierdzeniu nowego podziału obwodów górniczych Rosyi europejskiej na okręgi górnicze.... {) pozwoeniu używania w robotach górniczych materyału wybuchowego Don ar O uzupełnieniu przepisów czasowych o używaniu materyaów wybuchowych przy robotach górniczych. 1 Górnictwo. Oznaczanie zapomoc(\ wykreśenia rozciągłości i upadu pokładów na zasadzie trzechotworów wiertniczych. Stanistaw DoborzyJ1ski ' Przewietr zaoie robót podziemoych w 1 ; kopani Saturn. Henry/ Cz eczott }~ 0 1 Zasady o~óne da zapobiegania o bry- ~ 5 wamu się kamienia i węga.. Próby stosowani::~. światła acetyenowego w robotach górniczych. Aeksan der yszka Wprowadzenie podsadzki sposobem J 10 zamuania w kopani Króowa ) 1 Ludwika w Zabrzu. Arbenz!! D możiwych przyczynach niektórych wybuchów w kopaniach węga ka miennego. Antoni Ossendowski s~ M Przyrządy ratunkowe. W. W..... R ury wi~rtn i cze o wysokiej wytrzymai łoś<:a. :1ikotaj Sokotawski Przewóz pochyniany zapomocą iny bez końca w zagłęb i u Donieckiem. Aeksander Ciszewski 41 ~azy kopaniane ~was węg 1 owy w kopaniach.. Przyrządy ratunkowe z powietrzem 4 pynnem. W. W Badania nad wydzieen iem gazów z wę~ ga ~camiennego bez procesu desty- 5 Jacy:. 4-ntoni Ossendowski 1 W 1etrzeme 1 samozapaanie s i ~ węg a kamiennego Hydrauiczne urabianie węga 4 Geoogia. O W sprawie_ pochodzenia węga kamien 0 nego 1 ropy naftowej. W. K... 1 Sprawozdanie z działaności Pracowni Geoogicznej 4 4 Opisy robót górniczych i złóż ciał 44 kopanych. 5 5 Sainy obok Bachmutu. Aeksander Ci 51 szewski 1 Przemysł węgowy na Wschodzie Daekim. S Rudy żeazne w Geivare.. Węgie w Indyach Wschodnich 1 1 Rudy ołowiu i cynku w Gaicyi 1 45 Węgie kamienny w Gaicyi. 1 4 W osk ziemny w Gaicyi Só w Gaicyi Rudy żeaza w Gaicyi. 1 Węgie brunatny w Gaicyi. 1 KoJ?anie węga w. Szpicbergu 0 4 OeJ skany w Gahcyi Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

2 Hutnictwo. Zużycie koksu w piecach kopułowych. jerzy Buzek. M.ae bessemerowanie w Begii i w Niemczech. W. W. O har cie w surowcu. jan Zaborowszi. Badania nad zachowaniem się siarki w wiekim piecu. Henry/z Wdowiszewski Kika uwag o odewnictwie, piaskach formierskich i ich przygotowaniu. Waca w Waszczyński Kika uwag o wyprawie pieców kopułowych. S. T. B. Znaczenie azotu w żeazie. Henryk ~ Wdowiszewski O dodatkach, używanych przy prze-.n! tapianiu surowca w piecach ko- 1 puo~yyqh..[erzy Buzek 0 Spawanie żeaza Topiwość żę,aza Sta eektryczna Dziury w stai. Hartowanie sta,i Topiwość żużi. Kurczenie się żeaza o Zapobieganie powstawaniu otworów w odanych bokach staowych.. Nowe gatunki -stai narzędzi o wej. W. W. Piec płomienny do topienia żeaza anego Zastosowanie stai szybko obrabiającej N o-vvy sposób otrzymywania cynku.. Wpyw temperatury na wytrzymałość żeaza anego. przy zginaniu... Pr zeom stai. 1 Nieprzerwane świeżenie surov; ca 1 May piecyk eektryczny Odewy staowe 1 Sta szybw obrabiająca Wyrób żeaza kowanego. Hartowanie miedzi. W. K. Nit.y ze stai specyanej... Wyrób surowca drogą eektryczną 1 1 ~ 4 Chemia hutnicza. Anaiza miedzi handowej i cynku. K. Ch. Fostępy chemii hutniczej w roku 105. Henr\~!< Wdowiszewski 5 Sposób Óżnaczania tytanu w ferrotytanie. He1irvk Wdowiszewski. o własnościach węga kamiennego z 10-eiu kopań zagłębia Dąbrowskiego. W.?.omdo Fostępy chemii hutniczej w roku 10. Heryk WaoHiiszewski... 1 Koorymetryczny sposób wykrywania i oznaczania manganu Koorymetryczny sposób oznaczania fosforu Oznaczanie cynku w stopie z ginem Oznaczanie Or i Mn w stai... Oznaczanie ciężaru atomowego miedzi. 5 w [(; Zachowanie się tenku ołowiawego w wysokich temperaturach. W. K... O mianowaniu cynku żeazocyankiem potasu. TV. K..... :Miarowy sposób oznaczania cyny. W. K. Tanta Koorymetryczny sposób wykrywania i oznaczania manganu. Oznaczanie t enu w miedzi Z awartość miedzi w żeazie. Hydroit. W. K.. Siarka w żeazie. W. K. Azot w żeazie. ~ 1 Koorymetryczny sposób oznaczania fosforu w stai N o wy wzór dawyiczania wartości opałowej, materyaów opaowych. W. K. Opisy hut i zakładów. Obrzymia huta Towarzystwa W. S. Stee w Gary. (. Ch Inne działy techniki, mające związek 0 z górnictwem i hutnictwem. 0 Cechy charakterystyczne ginek ognio- 0 trwałych. J. Łombardo..... Technika metaografii mikroskopo- 5 WeJ. A. S.. ~ Z astosowania praktyczne metaografii! mikroskopowej w zakładach meta- 40 urgicznych. K. Ch Bronzy, używane w mechanice. K. Ch. 44 Zastosowanie żużi... 0 Magnetyczne oddzieanie rud żeaznych 45 Środki przeciw rdzy żeaznej Ognisko kowaskie 5 FormowR.nie przy pomocy powietrza 5 zgęszczonego 5 Febra odewaczy. 10 Wyrób naczyń bez szfu Rury ane Wyrób kamieni sztucznych z żuża wie- 5 kopiecowego. Tf!. R...., Mechaniczne oczyszczanie wody da ceów przemysłowych. rv. w. N owa maszyna f<;n mierska 1 Szmergie staowy Wacowanie muter... ) Obrzymia tokarka Śruby wacowane Pierwsza eektrycznie pędzona wacow- 5 nia zwrotna 1 Ępawanie gazowe... 4 Zeazo zamiast mosiądzu 1 -Vstr i Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

3 .J N Rdzewienie żeaza 4 Wydzieanie się grafitu z surowca _4 Artykuły treści ogónej. Komitety wagonowe. K<u;;imierz Sro- 1 kozvski OdszkodowaniA robotników za wypadki nieszczęśiwe w różnych kraj ach. K. S. Instytucye pojednawcze i sądy rozjemcze w przemyśe górniczym w Angii..Jicha Lempicki... Brak w:tgonów na Sąsku Górnym.. Budżet Dep~:~.rtamentu Górniczego na r. 10..icza Le1picd Kijowski komitet okręgowy da regu. owania przewozu ładunków drogami żeaznemi. Raz imierz Srokowski 1 Ka:aimierz Srokow- Taryfy koejowe na przewóz węga kamiennego. ~ 1 1 s!zi,,. ( Projektowane taryfy na przewóz węga kamiennego w Rosyi Projekt przepisów wywozu węga kamiennego z kopań zagłębia Dąbrowskiego W~asność górnicza wobec zasady obowiązkowej ekspoatacyi nadań ~ górniczych. Sta1tisazv Bt.ezowiecd 4 Szkoła górnicza na Sąsku Austryackim 4 Niemieckie zwiazki robotnicze. JI. L 1 Bezrobocie przy.musowe..jf. Ł Syndykaty robotnicze we Francyi. Jf. L. Cło od tenu do aparatów ratunkowych. S. Sprawa szkoły górniczej w okręgu Cieszyńsko-Krakowskim.. 4 Stała deegacya zjazdu poskich górników.. 4 Do słownictwa górniczego poskiego. 5 Taryfy wywozowe na przewóz wytwo rów przemysu żeaznego. S Posiedzenie Rady.do spraw górniczych. S. Zjazd przemysłowców górniczych Po- J:udnia Rosyi. S.,.... Srednia płaca przedsiębiorstwach dzienna wyrobników w przemysłowych gu bernii Piotr ko wskiej. S.... Rewizya taryf koejowych na prze. 1 wóz węga. S Wywóz wytworów przemysiu żeaznego za granicę. S..... Rewidowanie k.otłów parowych przez stowarzyszenia ich właściciei. S.. N o wy podział dróg żeaznych pomiędzy komitety okręgowe. S.... Ochrona okazów geoogicznych... S-godzinny dzień roboczy w niektórych przedsiębior s twach przemysłowych 1 Wywóz rudy żeaznej krzyworoskiej za granicę. 1 Porównanie węga donieckiego z angieskim.. 1 Sortowanie i płukanie węga w Angii 1 N owe pismo Posiedzenia zarządu Warszawskiego komitetu okręgowego Posiedzenie komitetu okręgowego W arszawskiego U Koszta przewozu węga kamiennego w Niemczech i Rosyi Kongres międzynarodowy związków górniczych. M. L Waru n ki techniczne dostawy węga dąbrowskiego da dróg żeaznych Nadwiśańskich... Węgarki d wnosiowe..... Posiedzenie komitetu okręgowego Warszawskiego Węgie da Warszawy Zjazd XXXII przemysłowców górni-. czych PoJ:udnia Rosyi.. 4 Brak węga na Sąsku Górnym. 4 Bians Towarłystwa Bodzechowskiego. H. wiekieh pieców i zakładów Ostrowieckich. H. Sosnowieckich fabryk rur i żeaza. H.. B. Hantke. H. Poręba. H.. 4 Hrabia Renard. H. 5 Koenigs i Laurahiitte. H. fabryki żeaza i stai Huta Bankowa. H.. O kopań i zadadów hutniczych Sosnowieckich. H. 10 Francusko - Włoskiego. H. O staowni Skarżysko. H. O kopań węga Fora. fi.. Starachowickiego. H. Warszawskiego. H. Ruda Maenieoka Francusko- Rosyjskiego. wacowni Miowice. huty Puszkin. żeaza żeaznej 1., Vstr o Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

4 Bians Towarzystwa Częstochowskiego górniczego... 1 Grodzieckiego kopań węga i za> kładów przemysłowych.. 1 przemysł o w o- górniczego Kieec- - kiego górniczo ~przemysłowego Saturn. H. 1 Czeadzkiego. H. 1 Statystyka. Najważniejsze urządzenia w kopaniach gaicyjskich w r Zdzisaw Karniński.. Spożycie różnego rodzaju opału w Rosyi 4 Przemysł górniczo-hutniczy w Gaicyi w r Zdz isaw Kam. hłs!ei.. 5 Wybuchy gazów w austrya-ckich kopaniach węga w r. 105 Zdzisaw Kamiński 5 Spożycie węga kamiennego w Rosyi podług okręgów Statystyka robotników w kopaniach gaicyjskich w r Zdz isaw Kami1~ski Przemys górniczo-hutniczy w Gaicyi w r. 10. Zdz isaw KmnHtski 1 Przemysł węgowy w Króestwie Poskiem: w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. J. H. 4 grudniu r. 10. J. H. stye;zniu r. 10. J. H. 1 utym r. 10. f. H.. 1 marcu r. 10. I H.. kwietniu r. 10. J. H. maju r. 10. J. H. 1 czerwcu r. 10. J. H. 1 ipcu r. 10. ]. H.. 0 sierpniu r. 10. ]. H.. Przemysł żeazny w Króestwie Poskiem: w kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. ]. H. czerwcu r. 10. J. H., ipcu r. 10. J. H... 4 sierpniu r. 10. J. H.. 5 we wrześniu r. 10. I H... w październiku r. 10. J. H. istopad<:<ie r. 10. J. H. grudniu r. 10../. H. styczniu r. 10. J. H. 10 utym r. 10. J. H.. marcu r. 10. J. H.. 1 kwietniu r. 10. ]. H.. maju r. 10. /. H w czerwcu r. 10. J. H. ipcu r. 10. J. H. sierpniu r. 10..f. H we wrześniu r. 10. J. H. Przemysł cynkowy w Króestwie Poskiem:. w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. ]. H. grudniu r. 10. I H. styczniu r. 10.]. H. utym r. 10. J. H. ~ marcu r. 10. J. H.. kw.ietniu r. 10. ]. H. maj u r. 10. ]. H. czerwcu r. 10. J. B. ipcu r. 10. ]. H. sierpniu r..10. we wrześni n r Przemysł żeazny w państwie Rosyjskiem: w kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. I H. czerwcu r. 10. J. H. ipcu.r..10. f. H. sierpniu r. 10. ]. H. we wrześniu r. 10. ]. H. w październiku r. 10. J. H. istopadzie r. 10. ]. H.... Wykaz iości węga, wysłanego drogami żeaznemi z kopań zagłębia Dąbrowskiego: w istopadzie r. 10. I H O grudniu r. 10. J. H. styczniu r. 10. I H. 5 utym r. 10. ]. H marcu r. 10. ]. H pół.roczu zimowem r. 10 / I H. kwietniu r maju r. 10. I H. 1 czerwcu r. 10. J. B.. ipcu r. 10. I B.. 1 sierpniu r. 10. I półroczu etniem r. 10. J. H. 1 we wrześniu r..10. J. H w październiku r. 10. ]. H. 1 Rosyjski hande zewnętrzny wytwora- 4 mi przemysłu górniczego i hutni- czego: 10 w sierpniu r. 10. ]. H.. 1 we wrześniu r. 10. J. H.. w październiku r. 10. J. H. 10 istopadzie r. 10. I H. 05 grudniu r. 10. J. H. styczniu r. 10. J. H. utym r. 10. ]. H. 1 marcu r. 10. J. H.. 00 kwietniu r. 10. J. H.. maju r. 10. J. H. 4 czerwcu r. 10. J. H. -VI ± ' O Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

5 w ipcu r. 10. J. H.. u sierpniu r. 10. J. H Wytwórczość surowca na kui ziemskiej w r. 104 i Spożycie paiwa na koejach w Rosyi Europejskiej. S Wydatki różnych krajów na badania geoogiczne. S. Roczne spożycie przeciętne ( ) w Rosyi różnego rodzaju opau na jednego mieszkańca... Liczba wagonów, podstawionych nakopanie zagłębia Dąbrowskiego w r Spożycie węga we Francyi. Spożycie węga w Angii. 5 str, 5 Wytwórczość surowca w Króestwie S Foskiero Wywóz węga z Niemiec za granicę. 1 Przywóz węga z zagranicy do Niemiec 1 Przywóz przez. różne komory węga 5 zagranicznego do Rosyi Przywóz. przez różne komory koksu zagranicznego do Rosyi.. Wytwórczość węga kamiennego w Angii Przywóz węga z zagranicy do Begii 1 Przywóz węga z zagranicy do Angii 1 Wywóz węga ze ~tanów Zjednoczo- G nych za granicę.,. 1 Wytwórczość surowca w Angii Wywóz wytworów przemysłu żeazne- Spożycie węga w Niemczech 10 go z Niemiec do różnych krajów Wywóz węga z Begii za granicę Ceny przeciętne węga niemieckiego Wytwórczość pirytu..... Spożycie węga w Begii Wytwórczość węga kamiennego w Begii Stosunek procentowy wytwórczości wę- ga kamiennego w poszczegónych okręgach państwa Rosyjskiego.. Przywóz węga z zagranicy no Stanów Zjednoczonych.... \Vytwórczość koksu w Rosyi.. Wytwórczość węga kamiennego we Francyi Wytwórczość gazów naturanych w Ameryce Przemysł' naftowy w Gaicyi w r. 10 Brak miedzi Wywóz węga z Francyi za granicę. Przywóz węga z zagranicy do Francyi Wytwórczość węga kamiennt:go i an tracytu w Stanach Zjednoczonych Wywóz węga z Angii za granicę.. Spożycie węga w Stanach Zjednoczonych. Wytwórczość węga w Niemczech. Ceny przeciętne węga angieskiego.. Wytwórczość rudy żeaznej w Króestwie Poskiem w r. 10. Spożycie węga donieckiego.. Roczne spożycie przeciętne ( ) 10 w r Przywóz wytworów przemysłu żea- S 10 znego z różnych krajów do Nie- S 10 miec w r S 10 Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do Angii. 1 s s s w Rosyi różnego rodzaju opau, wyrażonego w węgu kamiennym Ceny przeciętne węga donieckiego.. Wytwórczość cynku na kui ziemskiej Rocz n e spożycie przecięto e ( 100-J 04) w Rosyi na jednego mieszkańca różnego rodzaju opau, wyrażonego w węgu kamiennym.... W artość przecięto a rocz n a ( ) różnego rodzaju opau, spożytego w Rosyi Wytwórczość węga w Rosyi Przywóz surowca i żeaza z zagranicy do Stanów Zjednoczonych... ~{i \ Wywóz surowca i żeaza ze Stanów Zjednoczonych za granicę. 1 Wywóz węga kamiennego z Rosyi za granicę. 1 Nikie.. Wytwórczość węga kamiennego w waż- niejszych krajach bpożycie szyn w Rosyi Wytwórczość nafty na kui ziemskiej. Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do 5 Niemiec Wytwórczość bachy w Rosy i. Spożyeie surowca w Niemczech Wytwórczość żeaza we Francyi po- ~~~ dług okręgów s1 S Przywóz z zagranicy do Rosyi węga kamimmego i koksu podług krajów Wytwórczość koksu w Rosy i Wytwórczość żeaza i stai w Begii Wykaz iośei węga kamiennego, antra- S cytu i koksu, wysłanego z zagę- S hia Donieckiego w r. 10 różne- S go rodzaju spożywcom... W ytwórcz0ść żeaza handowego w Rosvi.. Wytwórczość surowca w Stanach Zje- S dnoczonych podług gatunków Wytwórczość surowca w Stanach Zje. dnoczonych S Wytwórczość surowca w Rosyi - V S S S Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

6 Wytwórczość surowca w Angii podług gatunków W ytwórczosć szy'n w Rosy i Wytwórczość stai we Francyi podług okręgów. Wytwórczość surowca w:e Francyi Wytwórczość rudy żeaznej w Niemczech 1 4 Wytwórczość żeaza i stai we Fran cyi 1 4 Wytwórczość surowca w Niemczech Wywóz rudy żeaznej z Niemiec za 1 4 granicę. Wytwórczość surowca w Niemczech 1 4 podług gatunków..... Liczba wypadków nieszczęśiwych w 1 4 kopaniach 1 4 Wytwórczość surowca w Begii. Przywóz rudy rnanganowej z zagranicy 1 4 co Angbi Przywóz surowca i żeaza z zagranicy 4 do Angii Wywóz surowca i żeaza z Angii za 4 granicę.. Wywóz surowca i żeaza z Niemiec za 1 4 granicę. P,rzywóz surowca i żeaza z zagranicy! 4 do Niemiec 1 4 Przywóz surowca i żeaza z zagranicy do Francyi Wytwórczość miedzi na Urau Wytwórczość górnicza w Austryi w r.10 1 Wytwórczość rudy żeaznej w Angii. 1 Wywóz rudy żeaznej z Angii za granicę. 1 Wytwórczość rudy żeaznej w Stanach Zjednoczonych. 1 Wywóz surowca i żeaza z Begii za granicę Wywóz surowca i żeaza z Francyi za granicę. 1 Spożycie węga kamiennego w Rosyi. 1 Spożycie koksu w Rosyi Wytwórczość surowca w ważniejszych kraiach Przywóz surowca i.eaza z zagranicy do Begii Wytwórczość żeaza i stai w Rosyi. 1 Wytwórczość żeaza i stai w ważniejszych kraj ach Wytwórczość boków żeaza i stai w Rosyi Przywóz rudy żeaznej z zagranicy do Begii Wytwórczość żeaza i stai w Angii. 1 Spożycie surowca w Angii Spożycie surowca w Stanach Zjednoczonych Spożycie surowca w Begii Spożycie surowca we Francyi. 1 Spożycie surowca w Rosyi Projekt_ statystyki ptzemysłow:o-hando- WeJ.. Wytwórczość rudy zeaznej w Rosyi. Wytwórczość n1dy żeaznej w ważniejśzych bajach.. Ceny przeciętne węga kamiennego w r Ceny przeciętne żeaza i stai w r. 10 Ceny przeciętne surowca w r Przewóz węga Dąbrowskiego podług odegłości Wytwórczość patyny na kui ziemskiej w r: Wytwórczość złota na kui ziemskiej w r ; Wytwórczość węga w kopaniact Króestwa Poskiego. ]. H.. Wytwórczość rury żeaznej na Połu-. dniu' Rosyi..... Wyt wórczość srebra na kui ziemskiej w r. 10. Zapasy rudy żeaznej na kui ziemskiej 4 Przegąd iteratury górniczohutniczej Treść artykułów, zawartych w ważniejszych czasopismach górniczohutniczych. W. K... Wspomnienia pozgonne. Jan Rudawski Franciszek Jasiński Stanisław Siwik Tadeusz W aśniewski Sprostowania Wykaz iości węga, wysłanego droga mi żeaznerui z kopań zagłębia Dąbrowskiego w marcu r Ze zbiorów Bibioteki Głównej AGH

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Przemysł produkcja materialna, polegająca na wytwarzaniu wyrobów w sposób masowy, przy użyciu urządzeń mechanicznych, Towary przemysłowe

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sidowski Ostrowiec Świętokrzyski,

Andrzej Sidowski Ostrowiec Świętokrzyski, Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians Rok załoŝenia: 1892 Koło przy Hucie Ostrowiec Andrzej Sidowski Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Okręgi przemysłowe. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Okręgi przemysłowe. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Okręgi przemysłowe. 1. Rodzaje przestrzennych form koncentracji przemysłu Ośrodek przemysłowy miejscowość posiadająca zakłady przemysłowe Okręg przemysłowy obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

: Fax (32)

: Fax (32) Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy z firmą. Zajmujmy się kompleksowo dostarczaniem wyrobów hutniczych, a w szczególności: STALI ŻAROODPORNYCH ZAROWYTRZYMAŁYCH, wyroby dostarczamy pod postacią

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja producentów cynku w Polsce

Konsolidacja producentów cynku w Polsce Konsolidacja producentów cynku w Polsce Piechowice 1-2 październik 2009 Konsolidacja producentów cynku w Polsce Piechowice 1-2 październik 2009 Spis treści: I. Rynek cynku i ołowiu II. Informacje o producentach

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH s p s a r f y h u ł ó w. Rozporządzenia rządowe. O pozwoeniu używania w robotach górniczych materyałów wybuchowych "Ghickauf" i "Miedziankit" O pozwoeniu używania w robotach górniczych materyału wy buchowp,go

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis artykułów w roczniku 1924.

Spis artykułów w roczniku 1924. Spis artykułów w roczniku... Dekrety rozporządzenia rządowe. Nr Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handu z dnia S-go istopada roku -go o ustaeniu taksy tymczasowej pac dziennych i akordowych da mierniczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych

Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych Senat Komisja Gospodarki Narodowej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 18 listopada 2014, Warszawa 1 sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10

Bardziej szczegółowo

Zagłębie Ruhry jak to mówią Niemcy Ruhrpott, jest mieszaniną wszystkiego i wszystkich. Jest położone nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren.

Zagłębie Ruhry jak to mówią Niemcy Ruhrpott, jest mieszaniną wszystkiego i wszystkich. Jest położone nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren. Zagłębie Ruhry Zagłębie Ruhry Zagłębie Ruhry jak to mówią Niemcy Ruhrpott, jest mieszaniną wszystkiego i wszystkich. Jest położone nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren. Region zachodnich Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5.

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5. 1. Ogólna charakterystyka rynku 2. Główne sektory gospodarki 3. Specjalne strefy ekonomiczne 4. Wymiana handlowa 5. Umowy dwustronne 6. Szanse i zagrożenia 7. Przydatne linki Ogólna charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz tabelek z wymiarami według rodzajów rur oraz norm

Spis treści. Wykaz tabelek z wymiarami według rodzajów rur oraz norm PROGRAM PRODUKCJI Spis treści 1. Prezentacja spółki... 3 2. Program produkcji... 4 3. Produkcja rur stalowych bez szwu (schemat)... 6 4. Certyfikacja... 8 5. Specyfikacja techniczna wyrobów... 10 6. Kontakty

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Ksawery (Zagłębie Dąbrowskie) Wybór literatury

Kopalnia Ksawery (Zagłębie Dąbrowskie) Wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kopalnia Ksawery (Zagłębie Dąbrowskie) Wybór literatury Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe Plan wykładu: Wstęp Klasyfikacja odpadów i zanieczyszczeń Drogi przepływu substancji odpadowych Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI PRZEMYSŁOWE ŚWIATA

OKRĘGI PRZEMYSŁOWE ŚWIATA OKRĘGI PRZEMYSŁOWE ŚWIATA 1. Rodzaje przestrzennych form koncentracji przemysłu Ośrodek przemysłowy miejscowość posiadająca zakłady przemysłowe Okręg przemysłowy obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Przedmiot LIKWIDACJA KOPALŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH 1. Wymień czynniki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Przemysł. Rozwój i znaczenie przemysłu. I rewolucja przemysłowa. II rewolucja przemysłowa Maszyna parowa J. Watta

Przemysł. Rozwój i znaczenie przemysłu. I rewolucja przemysłowa. II rewolucja przemysłowa Maszyna parowa J. Watta Rozwój i znaczenie przemysłu Zakres podstawowy Przemysł Przemysł dział gospodarki narodowej zajmujący się pozyskiwaniem surowców i przetwarzaniem ich na rzeczy użyteczne dla człowieka. Odbywa się to na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną.

Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną. Węgle aktywne - Węgle aktywne do uzdatniania wody i oczyszczania ściekãłw: - {jgbox linktext:=[węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm ]} Węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm Węgle aktywne ziarniste produkowane

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

Metale nieżelazne - miedź i jej stopy

Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Miedź jest doskonałym przewodnikiem elektryczności, ustępuje jedynie srebru. Z tego powodu miedź znalazła duże zastosowanie w elektrotechnice na przewody. Miedź charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO Spotkanie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 27-29 kwietnia 2015 r., Katowice INSTYTUT METALURGII ŻELAZA im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Galicya. T. 2, Leśnictwo, górnictwo, przemysł / Fr. Bujak. Rzeszów, Spis treści

Galicya. T. 2, Leśnictwo, górnictwo, przemysł / Fr. Bujak. Rzeszów, Spis treści Galicya. T. 2, Leśnictwo, górnictwo, przemysł / Fr. Bujak. Rzeszów, 2014 Spis treści Przedmowa I-IV V. Leśnictwo, rybołostwo i łowiectwo. 1. Gospodarstwo leśne 3-22 Strefy czyli dzielnice leśne 3 Obszar

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Gospodarka odpadami Waste

Bardziej szczegółowo

Zmiany środowiska po roku 1750

Zmiany środowiska po roku 1750 Zmiany środowiska po roku 1750 Zmiany od końca XVIII wieku: - wzrost uprzemysłowienia spowodował wzrost demograficzny - przemysł staje się podstawową gałęzią gospodarki - rozpoczynają się procesy urbanizacyjne

Bardziej szczegółowo

www.sdmp.pl Serdecznie witamy

www.sdmp.pl Serdecznie witamy www.sdmp.pl Serdecznie witamy 12 stycznia 2011 Wedding, Baildon, Wilkinson. Budowniczowie hut Z cyklu: Najważniejsze postacie w 250-cio letniej historii huty i Ozimka 13 marca 1757 urodził się w Seedorf

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego

Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Jerzy Kozicz, Stefan Dzienniak Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Senat RP, Warszawa, 29.10.2014 1 Produkcja stali surowej na Świecie

Bardziej szczegółowo

Górnik naftowy i Energia z Ziemi

Górnik naftowy i Energia z Ziemi Górnik naftowy i Energia z Ziemi Energia z Ziemi Podział zasobów energii Konwencjonalne Nieodnawialne Paliwa naturalne Niekonwencjonalne Nieodnawialne Odnawialne 2 Nasza energia, czyli co wydobywamy? Ropa

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r.

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. RM 110-64-11 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -2/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA pieczątka Komitetu Okręgowego Zawody II stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 6. Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez konwencjonalne złoże gazu

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja. Renata Gurba. z 9 slajdów

Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja. Renata Gurba. z 9 slajdów Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja Renata Gurba 1 1. Położenie a. Rosja zajmuje ponad 17 mln km 2 powierzchni i jest największym państwem na świata b. Terytorium

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Barbara Tora Polityka surowcowa w perspektywie nowych inicjatyw i programów KGHM Cuprum, Wrocław, 29.10.2015 r. PROGRAM GEKON GENERATOR KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17. Katowice, r.

Protokół Nr 17. Katowice, r. Katowice, 21.09.2004r. Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych odbytego w dniu 21 września 2004r. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW POLSKA Podział na 16 województw 2,2 mln osób bezrobotnych 13,5% stopa bezrobocia (marzec 2014r.) 38,2 mln

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia kwietnia 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BN-81. Ściany tylne NORMA BRANŻOWA MASZYNY. UKD r l Piece martenowskie

BN-81. Ściany tylne NORMA BRANŻOWA MASZYNY. UKD r l Piece martenowskie UKD 669.183.211.323r.669.183.41 MASZYNY. NORMA BRANŻOWA BN-81 Piece martenowskie 2744-04 URZĄDZENIA Ściany tyne Zamiast HUTNICZE BN-701 2744-04 Wymurowanie GruJXI kata. IV 44 1. VISTJ;:P 1.1. Przedmiot.normy.

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 359 569 osób) 1 najniższa 0% 23% 2 bardzo niska 24% 31% 3 niska 32% 40%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00.

Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00. Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00. Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawały 329 043 osoby) 1 najniższa 0% 24% 2 bardzo niska 25% 33% 3 niska 34% 41%

Bardziej szczegółowo

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru)- zaliczenie lub egzamin

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru)- zaliczenie lub egzamin Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru)- zaliczenie lub egzamin Przedmiot TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesu spalania

Kontrola procesu spalania Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki Raporty bieżące Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 2016.12.01 Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 1.12.2016

Bardziej szczegółowo

grupa a Człowiek i środowisko

grupa a Człowiek i środowisko grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

Bardziej szczegółowo

Metale i niemetale. Krystyna Sitko

Metale i niemetale. Krystyna Sitko Metale i niemetale Krystyna Sitko Substancje proste czyli pierwiastki dzielimy na : metale np. złoto niemetale np. fosfor półmetale np. krzem Spośród 115 znanych obecnie pierwiastków aż 91 stanowią metale

Bardziej szczegółowo

Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty wypadków przy pracy, chorób zawodowych i rehabilitacji zawodowej

Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk. Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty wypadków przy pracy, chorób zawodowych i rehabilitacji zawodowej Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk Prawne i ekonomiczno-finansowe aspekty wypadków przy pracy, chorób zawodowych i rehabilitacji zawodowej Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła mądre podejście do energii

Pompa ciepła mądre podejście do energii Pompa ciepła mądre podejście do energii Korzyści finansowe 2/3 energii pochodzi ze Słońca i zmagazynowana jest w gruncie, wodzie i powietrzu. Pompa ciepła umożliwia ponad 50% zmniejszenie zużycie nośników

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na Politechnice Śląskiej laureatów i finalistów olimpiad w latach akademickich:

Bardziej szczegółowo

Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów

Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów (na podstawie Dz.U.01.112.1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) Kod Grupy i podgrupy odpadów

Bardziej szczegółowo

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju.

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Ponadto poziom rozwoju w Polsce nie był równy. W zaborze

Bardziej szczegółowo

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE! W 2014 R. WYDOBYCIE RUD MIEDZI W KGHM POLSKA MIEDŹ WYNIOSŁO 30 MLN TON Fot. KGHM Polska Miedź S.A. MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13 Spis treści 5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13 CZĘŚĆ I. ŹRÓDŁA ENERGETYKI KONWENCJONALNEJ... 21 11. CHARAKTERYSTYKA PALIW STAŁYCH... 23 11.1. Wprowadzenie... 23 11.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

9/42 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW A SZAREGO W ŻELIWIAKU WPROW ADZENIE.

9/42 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW A SZAREGO W ŻELIWIAKU WPROW ADZENIE. 9/42 Soidification of Metais and Aoys, Year 2000, Voume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metai i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN-Katowice, PL ISSN 0208-9386 ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIW

Bardziej szczegółowo