Załącznik nr 5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) 1 Postanowienia ogólne 1. Centrum posiada zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania są integralną częścią Statutu Centrum i zawierają szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy. 3. Dopuszcza się używanie skrótu nazwy Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania w postaci ZWO. 4. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania są ogólnodostępne: zawarte są w Statucie Centrum, stanowią załącznik do księgi protokołów, znajdują się w bibliotece szkolnej i pokoju nauczycielskim. 5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania obowiązują nauczycieli i słuchaczy. 6. ZWO podlegają monitoringowi i ewaluacji. Mogą zostać zmienione z powodu pojawienia się nowych przepisów prawa dotyczącego oceniania lub okoliczności wskazujących na konieczność udoskonalenia tego dokumentu. 7. W procesie monitorowania ZWO bierze udział specjalnie powołany zespół. 8. W skład zespołu do spraw monitorowania wchodzą: - dyrektor Centrum- jako przewodniczący, - przewodniczący komisji do spraw ewaluacji - jako ewaluator, - przewodniczący komisji przedmiotowych- jako członkowie. 9. W procesie ewaluacji ZWO udział biorą: a) słuchacze (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na zebraniach Samorządu Słuchaczy), b) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, dyskusje z nauczycielami) - dotyczy tylko małoletnich słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych, c) nauczyciele (podczas posiedzeń rady pedagogicznej, dyskusji w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli, innych spotkaniach wynikających z uczestnictwa w zespołach statutowych Rady Pedagogicznej Centrum np. posiedzeń komisji przedmiotowych), d) zespół do spraw monitorowania. 10. Ewaluacja ZWO jest przeprowadzana w dwóch etapach: częściowa po semestrze jesiennym i całościowa po roku szkolnym. 11. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych opracowują szczegółowe i obowiązujące zasady przedmiotowego oceniania z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 12. Przedmiotowe ocenianie jest integralną częścią wewnątrzszkolnego oceniania. 13. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny. 1

2 14. Datę rozpoczęcia i zakończenia semestrów wyznacza się na podstawie odrębnych przepisów dotyczących organizacji roku szkolnego. 15. Klasyfikowanie i promowanie słuchaczy odbywa się co semestr. 16. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej ustala się termin plenarnego posiedzenia rady klasyfikacyjnej w semestrze jesiennym i wiosennym. 2 Ogólne zasady oceniania 1. Każdy słuchacz jest oceniany zgodnie z zasadami zwartymi w ZWO. 2. Oceny są jawne dla słuchacza, rodziców lub opiekunów prawnych (dotyczy nieletnich słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych). 3. Ocenianiu podlegają: wiadomości, umiejętności, przygotowanie i aktywność podczas zajęć, prace kontrolne, egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. 4. Na miesiąc przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną każdy nauczyciel informuje słuchacza o proponowanej ocenie semestralnej i dokonuje wpisu długopisem w dzienniku lekcyjnym (dotyczy szkół stacjonarnych). 5. Opiekun semestru Gimnazjum dla Dorosłych przekazuje informacje o proponowanych ocenach semestralnych słuchaczy nieletnich rodzicom lub opiekunom prawnym podczas spotkania z rodzicami. W przypadku nieobecności rodziców (opiekunów prawnych) informacje wysyła się listem poleconym i fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 6. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: a) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie, b) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, c) motywowanie słuchacza do dalszej pracy, d) wdrażanie do systematyczności, e) rozwijanie poczucia odpowiedzialności słuchacza za osobiste postępy w edukacji, f) wyrabianie umiejętności samooceny, g) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz o specjalnych uzdolnieniach i osiągnięciach słuchacza, h) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli, i) doskonalenie metod pracy nauczycieli, planowanie procesu nauczania i jego ewaluacji. 7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza Centrum polega na: a) systematycznym rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, b) formułowaniu i dokumentowaniu oceny, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości percepcyjnych tych słuchaczy, c) opiekun semestru zobowiązany jest, na pierwszych zajęciach, do zaznajomienia słuchaczy z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz warunkami odbywania praktyk. 2

3 8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są, na pierwszych zajęciach, do zapoznania słuchaczy z Zasadami Przedmiotowego Oceniania. 9. Zapoznanie słuchaczy z ZWO, ZPO oraz warunkami odbywania praktyk należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 3 Skala i ogólne kryteria ocen 1. Oceny bieżące i semestralne wyrażane są w stopniach według skali: a) celujący (cel), (6) b) bardzo dobry (bdb), (5) c) dobry (db), (4) d) dostateczny (dst), (3) e) dopuszczający (dop), (2) f) niedostateczny (ndst.), (1) Dopuszcza się stosowanie plusów (+). 2. Przyjmuje się następującą skalę procentową prac pisemnych: a) celujący %, b) bardzo dobry 85% - 95%, c) dobry 70% - 84%, d) dostateczny 50% - 69%, e) dopuszczający 30% - 49%, f) niedostateczny 0% - 29%. 3. Ustala się następujące wymagania i kryteria uzyskania poszczególnych stopni: 1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, c) proponuje rozwiązania nietypowe, d) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danym semestrze, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, c) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, d) łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych sytuacjach. 3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, b) samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym, c) zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, d) jest aktywny w czasie lekcji. 3

4 4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danym semestrze na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, b) posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy typowe, c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który: a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te pozwalają na kontynuację dalszej nauki, b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, c) przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania. 6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który: a) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy, b) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem. 4 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach stacjonarnych 1. W szkole stacjonarnej słuchacz uzyskuje trzy typy ocen: oceny bieżące, oceny semestralne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z egzaminów semestralnych, będące podstawą klasyfikowania i promowania słuchacza. 2. Oceny bieżące sprawdzają osiągnięcia edukacyjne słuchaczy na zajęciach. 3. Formami sprawdzającymi osiągnięcia edukacyjne są: a) odpowiedzi ustne, b) prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, testy), c) prace domowe, d) aktywność na zajęciach, e) inne formy aktywności słuchacza związane z materiałem programowym, wykraczające poza zakres podstawowy. 4. Prace klasowe muszą być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika lekcyjnego. 5. W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niż dwie. 6. Prace klasowe muszą być poprawione przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, omówione na lekcji i udostępnione słuchaczowi do wglądu. 7. Oceny z prac klasowych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym. 8. Słuchacz ma prawo poprawić pracę klasową w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Poprawę pisze tylko raz. Stopień uzyskany z niej wpisuje się do dziennika obok poprzedniego. Jeśli słuchacz uzyska ocenę wyższą od poprzedniej, tylko ona jest uwzględniona w końcowej ocenie semestralnej. 9. Ocenianie powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego semestru. 4

5 10. Słuchacz ma prawo do minimum jednego nieprzygotowania się do zajęć z każdego przedmiotu w semestrze, bez podania przyczyny. Liczba nieprzygotowań jest uzależniona od ilości godzin danego przedmiotu w tygodniu i określona przez nauczycieli w ZPO. 11. Ocena semestralna z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych powinna być wystawiona z minimum: a) 2 ocen cząstkowych przy jednej godzinie przedmiotu tygodniowo, b) 3 ocen cząstkowych przy dwóch godzinach przedmiotu tygodniowo, c) 4 ocen cząstkowych przy trzech godzinach przedmiotu tygodniowo, d) 5 ocen cząstkowych przy czterech godzinach przedmiotu tygodniowo. 12. Ocena semestralna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących (cząstkowych). 13. W przypadku gdy słuchacz otrzymał przewidywaną semestralną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie trzech dni, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywnej. Praca kontrolna jest załącznikiem do arkusza ocen słuchacza. 14. Oceny bieżące, semestralne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażane są w stopniach według skali i kryteriów zawartych 3 ZWO. 15. Podstawą klasyfikowania i promowania słuchacza w szkole stacjonarnej dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 16. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % obecności z każdego przedmiotu oraz uzyskał z tych zajęć oceny pozytywne. 17. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej, z wyjątkiem szkół zawodowych. 18. W zasadniczej szkole zawodowej oprócz egzaminów semestralnych, o których mowa w punkcie 17 słuchacz zdaje w I i II semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych. 19. W technikum uzupełniającym słuchacz zdaje w semestrach I-IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych. 20. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. 21. Egzaminy semestralne w szkole stacjonarnej przeprowadzane są po zakończeniu treści programowych w danym semestrze, po wystawieniu ocen semestralnych z przedmiotów. 22. Prace z pisemnych egzaminów semestralnych przechowuje się w szkole przez dwa semestry. 23. Ocena ostateczna z egzaminu semestralnego wystawiana jest na podstawie ocen z: a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, b) egzaminu pisemnego, c) egzaminu ustnego. 24. Oceny z egzaminów semestralnych z części pisemnej i części ustnej wyrażane są w skali i kryteriów zawartych 3 ZWO, przy czym nie dopuszcza się stosowania Oceny z egzaminów semestralnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 5

6 26. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Centrum. 27. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 28. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał ocenę semestralną co najmniej bardzo dobrą. 29. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych egzaminów semestralnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 30. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 31. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 31 sierpnia. 32. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w punkcie 30, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 33. Słuchacz, który zdawał egzamin z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej nie ma prawa do egzaminu poprawkowego. 34. Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 35. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w Centrum. W wyjątkowych przypadkach dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi. 36. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w punkcie 13, 16 nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się niesklasyfikowany(a). 37. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli uzyskał z wszystkich egzaminów oceny wyższe od oceny niedostatecznej, a w przypadku słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych, jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 5 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach zaocznych 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. 2. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen z: a) egzaminu pisemnego, b) egzaminu ustnego. 4. Prace kontrolne składają słuchacze zgodnie z harmonogramem podanym na początku każdego semestru. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić je w terminie dwóch tygodni, zrecenzować i udostępnić słuchaczom. 5. Prace kontrolne przechowywane są w Centrum do końca danego semestru. 6

7 6. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu semestralnego jest uczestnictwo w obowiązkowych konsultacjach, przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskanie z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, ocen pozytywnych. 7. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywnej. 8. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w punkcie 6 i 7, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się nieklasyfikowany(a). 9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Centrum. 10. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 11. Słuchacz, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego jest nieklasyfikowany. 12. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 13. W technikum uzupełniającym słuchacz zdaje w semestrach I-IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych. 14. W szkole policealnej prowadzonej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla danego zawodu zgodnie z planem nauczania. 15. Prace z pisemnych egzaminów semestralnych przechowuje się w szkole przez dwa semestry. 16. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne. 17. Oceny z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych z części pisemnej i części ustnej wyrażane są w skali i kryteriach zawartych 3 ZWO, przy czym nie dopuszcza się stosowania Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 19. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 31 sierpnia. 20. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 21. Słuchacz, który zdawał egzamin z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej nie ma prawa do egzaminu poprawkowego. 22. Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 23. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w Centrum. W wyjątkowych przypadkach dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi. 7

8 24. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny semestralne wyższe od oceny niedostatecznej. 6 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w nauczaniu modułowym 1. Promowanie słuchaczy odbywa się po zakończonych jednostkach modułowych zaplanowanych w danym semestrze. 2. Słuchacza ocenia się według skali i kryteriów zawartych 3 ZWO. Ocenianie powinno mieć charakter wewnętrznych cząstkowych egzaminów praktycznych ćwiczeń sprawdzających poziom opanowania wiadomości i umiejętności niezbędnych do wykonania jednego zadania zawodowego. 3. Semestralna ocena z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez słuchacza z poszczególnych jednostek modułowych. 4. Jednostki modułowe oceniane są na podstawie: a) w systemie zaocznym: 1) zaliczeniowych prac kontrolnych, 2) egzaminów pisemnych i ustnych określonych w szkolnym planie nauczania. b) w systemie stacjonarnym: 1) sprawdzianów pisemnych, 2) zadań praktycznych, 3) odpowiedzi ustnych, 4) aktywności na zajęciach, 5) prac domowych, 6) egzaminów pisemnych i ustnych określonych w szkolnym planie nauczania. 5. Oceny z poszczególnych jednostek modułowych ustalają nauczyciele prowadzący jednostki modułowe. 6. Oceny z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych z części pisemnej i części ustnej wyrażane są w skali i kryteriach zawartych 3 ZWO, przy czym nie dopuszcza się stosowania Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. 8. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. 9. Warunkiem uzyskania semestralnej oceny pozytywnej jest: 1) zaliczenie na ocenę pozytywną, w formie egzaminu ustnego, wszystkich jednostek modułowych zrealizowanych w danym semestrze, określonych w szkolnym planie nauczania, 2) gdy jednostki modułowe składające się na moduł prowadzone są przez kilku nauczycieli, ustalenie oceny z danego modułu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego zagadnienia dotyczące wszystkich jednostek modułowych, wchodzących w zakres danego modułu. 8

9 10. Warunkiem przystąpienia słuchacza do egzaminu pisemnego z danego modułu jest obecność na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskanie pozytywnych ocen z jednostek modułowych należących do danego modułu. 11. Promocję na semestr programowo wyższy otrzymuje słuchacz, który ze wszystkich jednostek modułowych /modułów/ obowiązujących w danym semestrze uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej. 12. Słuchacz ukończył szkołę, jeśli ze wszystkich jednostek modułowych /modułów/ i praktyk zawodowych obowiązujących w planie nauczania szkoły do której uczęszcza, uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej. 7 Zasady oceniania na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 1. Słuchacza ocenia się według skali i kryteriów zawartych 3 ZWO. Ocenianie powinno mieć charakter wewnętrznych cząstkowych egzaminów ustnych sprawdzających poziom opanowania wiadomości i umiejętności. 2. Ocena z danego modułu w ramach kwalifikacji uwzględnia oceny uzyskane przez słuchacza z poszczególnych jednostek modułowych. 3. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin obejmujący treści całej kwalifikacji. 8 Uzupełnienie różnic programowych i zwolnienia z zajęć edukacyjnych 1. Słuchacz przyjęty na wyższy semestr z innej szkoły, jeżeli wystąpiły różnice programowe, musi je uzupełnić oraz zdać egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów, których nie realizował w poprzedniej szkole. 2. Słuchacz zobowiązany jest uzupełnić różnice programowe i/lub zdać egzaminy klasyfikacyjne w semestrze jesiennym i wiosennym na tydzień przed planowaną radą klasyfikacyjną. 3. Słuchacz, który w wyznaczonym czasie nie uzupełni różnic programowych i/lub nie zda egzaminów klasyfikacyjnych zostaje skreślony z listy słuchaczy. 4. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się przedmioty nauczania, z których uzyskał poprzednio ocenę semestralną co najmniej dopuszczającą i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny z przedmiotu zgodnej z wynikiem uzyskanym przez słuchacza poprzednio. 5. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoważne z otrzymaniem przez słuchacza 9

10 oceny semestralnej lub końcowej z danego przedmiotu zgodnie z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 6. Zwolnienie może dotyczyć semestru, kilku semestrów lub całego cyklu kształcenia. 7. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w punkcie 4, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia na podstawie 29.1 Rozporządzenia MEN z dnia r. z późn. zm. 8. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w punkcie 5, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia na podstawie 29.2 Rozporządzenia MEN z dnia r. z późn. zm. 9 Odwołanie od trybu ustalenia semestralnych ocen klasyfikacyjnych 1. Słuchacz lub rodzice (opiekunowie prawni), w przypadku słuchaczy nieletnich Gimnazjum dla Dorosłych mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Centrum, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie od dnia ustalenia tej oceny i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. Dyrektor Centrum po otrzymaniu zastrzeżenia przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a następnie podejmuje decyzję w trybie administracyjnym i przekazuje ją zainteresowanej stronie w formie pisemnej. 3. Decyzja może być pozytywna lub negatywna dla strony składającej zastrzeżenie. 4. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 5. W przypadku decyzji negatywnej dyrektor Centrum uzasadnia decyzję, podając przyczynę odmowy przeprowadzenia komisyjnego sprawdzianu wiedzy. 6. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Centrum powołuje komisję w składzie: a) dyrektor Centrum lub wicedyrektor jako przewodniczący, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) nauczyciel z danej lub innej szkoły prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 7. Nauczyciel może być na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor powołuje na egzaminatora innego nauczyciela tego samego przedmiotu. 8. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 10

11 10. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Centrum. 12. Przepisy ust. 1 6 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 10 Ocenianie praktycznej nauki zawodu 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 2. Kryteria oceniania praktycznej nauki zawodu: a) semestralną ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu odbywanej poza Centrum ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie ocen wpisanych do dzienniczka zajęć, b) semestralną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel opiekun praktyk lub kierownik szkolenia praktycznego (w przypadku, gdy opiekę sprawowało kilku nauczycieli), na podstawie ocen wpisanych do dzienniczka praktyk i dziennika lekcyjnego, c) nieobecności na zajęciach mogą być spowodowane chorobą słuchacza, która jest potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub inną ważną przyczyną. Suma nieobecności nie może przekraczać 50% liczby godzin przewidzianych programem praktyki. 3. Zwolnienia z praktycznej nauki zawodu (rozdział 10, 38 Statutu Centrum). 11

12 11 Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) nieletnich słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych informacji o postępach i trudnościach w nauce. 1. W Centrum dopuszcza się następujące formy kontaktów opiekunów semestrów (nauczycieli) z rodzicami (prawnymi opiekunami): a) kontakty bezpośrednie: spotkania z rodzicami, indywidualne rozmowy, b) kontakty pośrednie: rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna, adnotacja w zeszycie przedmiotowym. 2. Opiekunowie semestrów samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego słuchacza. 3. Opiekun semestru, nie rzadziej niż raz w semestrze, powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce, frekwencji, zachowaniu słuchaczy według wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowuje ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania. 4. Słuchacze oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację o: a) Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania, b) bieżących oraz semestralnych postępach i osiągnięciach szkolnych słuchacza, c) kryteriach oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania, d) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, e) nieobecnościach słuchacza i sposobach ich usprawiedliwiania, f) zachowaniu słuchacza na zajęciach lekcyjnych, podczas pobytu w szkole. 5. Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub opiekun semestru. 6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej opiekunowie semestrów są zobowiązani poinformować słuchacza i rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy nieletnich o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych. 7. O przewidywanym dla słuchacza nieletniego semestralnym stopniu niedostatecznym (z jednego lub kilku przedmiotów) i możliwości niedopuszczenia słuchacza do sesji egzaminacyjnej, opiekun informuje rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem semestralnych zajęć edukacyjnych na spotkaniu z rodzicami lub listownie i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 12

13 Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej (pieczęć szkoły) Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie informuje, że słuchaczowi/słuchaczce:... semestru:.. Gimnazjum dla Dorosłych grożą na semestr oceny niedostateczne z następujących zajęć edukacyjnych: Informujemy, że nieuzyskanie przez słuchacza ocen pozytywnych (wyższych niż niedostateczny) spowoduje niedopuszczenie do sesji egzaminacyjnej, czego konsekwencją jest skreślenie z listy słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie. W związku z powyższym prosimy o pilny kontakt. Koszalin, (podpis opiekuna semestru) (pieczątka dyrektora Centrum) 13

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 1 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 2 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Policealnej (załącznik do Statutu) 1.1. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. H. KOŁŁĄTAJA W MYSZKOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Załącznik nr 17 do Statutu ZST WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Podstawa prawna: 1) art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku Płock, 2010 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 9 do Statutu ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLSYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego słuchaczy Medycznej

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego uczniów Medycznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOMŻY Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH SZKOŁY ZAOCZNE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WINCENTEGO WITOSA w OSTRÓDZIE I Przepisy ogólne 1. 1. Ocenianiu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie 1. Sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych regulują przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania

Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie. dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych. Szkolny System Oceniania Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie dla słuchaczy kierunków policealnych zaocznych Szkolny System Oceniania Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie 1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2009 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Statut ZSR im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Załącznik nr 4a do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH SZKOŁY ZAOCZNE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych załącznik nr 2 Podstawy prawne: REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

i Promowania Słuchaczy I. Ocenianie

i Promowania Słuchaczy I. Ocenianie Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Słuchaczy X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo

Skala ocen Klasyfikowanie semestralne Warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego w wymiarze co najmniej 50%

Skala ocen Klasyfikowanie semestralne Warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego w wymiarze co najmniej 50% Wewnątrzszkolny system oceniania dla słuchaczy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 12 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

Bardziej szczegółowo

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENINIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY ULO Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. Załącznik nr 3 OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 12 b WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. prof. dr. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu. Wewnątrzszkolne Ocenianie

Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu. Wewnątrzszkolne Ocenianie Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bieruniu Wewnątrzszkolne Ocenianie 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania (szkoły dla dorosłych)

Wewnątrzszkolny System Oceniania (szkoły dla dorosłych) Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie Tekst ujednolicony Wewnątrzszkolny System Oceniania (szkoły dla dorosłych) Urzędów, 09 grudnia 2010 r. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkół Zaocznych dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski 2008 1 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach. WZOs

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach. WZOs ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN, JERZEGO ZIĘTKA w Katowicach WZOs WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH (TEKST JEDNOLITY ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI Z DNIEM

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania Postanowienia wstępne 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim powstał na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA

ROZDZIAŁ III ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA ROZDZIAŁ III ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA 8 1. Przedmiotem oceniania ucznia jest: 1) wiedza przedmiotowa, ogólnokształcąca i zawodowa, objęta ramowymi programami nauczania, uwzględniająca obowiązujące podstawy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych Gimnazjum dla Dorosłych 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS mgr Paulina Mroczek, rok szkolny 2016/2017 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 ZSzP W CIEMNEM 1. Zasady ogólne: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 SZKOŁA POLICEALNA przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gdańsk 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W TECHNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM W REDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia r.

UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia r. UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Centrum Kształcenia Praktycznego Na podstawie art. 50 ust.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania.

Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiot: Geografia. Przedmiotowe zasady oceniania. Cele przedmiotowych zasad oceniania: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, pobudzanie zainteresowań i uzdolnień, uświadamianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne zasady oceniania słuchaczy (szkoła dla dorosłych)

Wewnątrzszkolne zasady oceniania słuchaczy (szkoła dla dorosłych) Wewnątrzszkolne zasady oceniania słuchaczy (szkoła dla dorosłych) w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie - (tekst jednolity, ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Ocenianie i klasyfikowanie uczniów: Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 załącznik nr 3 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo