Rozdział 1 - Informacje podstawowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 - Informacje podstawowe."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I, II, III, IV Rozdział 1 - Informacje podstawowe Zamawiający: Ul. Jana III Sobieskiego 69C, Tuchów Siedziba tymczasowa: Rynek 17, Tuchów NIP: REGON: Miejsce ubezpieczenia: przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego/ ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem, obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób używane przez niego na obszarze Polski, także lokalizacje nieczynne. Główne lokalizacje majątku to, m.in.: 1) Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, 2) Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowie, 3) Oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach, 4) Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach, 5) Ujęcie Wody. Stacja Uzdatniania Wody w Ciężkowicach, 6) Sieć kanalizacyjna Tuchów Przedmieście Górne i Dolne, 7) Sieć kanalizacji sanitarnej Ciężkowice, 8) Sieć kanalizacji sanitarnej Bogoniowice, 9) Sieć do ujęcia i uzdatniania wody Ciężkowice, 10) Sieć kanalizacyjna Gminy Ryglice, 11) Sieć kanalizacyjna Zalasowa, 12) Sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami sieciowymi (przepompownie, hydrofornie, komory redukcji ciśnień) miasta i Gminy Tuchów, 13) ul. Rynek 17, Tuchów tymczasowa siedziba Spółki Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiającego część środków trwałych objętych ubezpieczeniem zlokalizowanych jest w terenie, poza lokalizacjami Zamawiającego, np. przy ujęciach wody, hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach itp., a tym samym specyfika zamontowanych urządzeń nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń przed szkodą Informacje ogólne dotyczące Zamawiającego: W skład spółki wchodzą gminy: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski. W związku z realizacją projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec ww. gminy utworzyły spółkę komunalną w maju 2004 roku. Na początku swojej działalności wykonywane były zadania w zakresie przygotowania projektów rozbudowy infrastruktury wodkan, oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Od maja 2008r. przejęto zadania realizowane przez zlikwidowany Zakład Usług komunalnych w Tuchowie. Od stycznia 2010 roku rozpoczęto działalność na terenie Gmin Ryglice i Ciężkowice. W Ryglicach w zakresie 1

2 gospodarki ściekowej, obsługiwane są dwie oczyszczalnie w Ryglicach i Zalasowej, w Ciężkowicach w zakresie gospodarki wodno ściekowej, obsługiwane są dwie oczyszczalnie: Ciężkowice, Bogoniowice oraz ujęcie wody w Ciężkowicach. W maju 2010 roku podpisano umowę na finansowanie inwestycji na podstawie której Spółka realizuje projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeczki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. W maju 2012 roku projekt ten wkroczył w decydującą fazę wykonawstwa. Realizowano prace wykonawcze na wszystkich kontraktów związanych z budową sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie czterech Gmin. Realizowane były roboty budowlane w zakresie rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów kubaturowych w oparciu o zmodyfikowane Programy Funkcjonalno Użytkowe wszystkich obiektów narażonych na działanie czynników powodziowych. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie strat w infrastrukturze i w środowisku powstałych w wyniku ewentualnej powodzi w przyszłości. Koniec projektu przewidziany jest na 2015 rok. Spółka prowadzi działalność na terenie gmin: Tuchów, Ciężkowice i Ryglice. Docelowo będzie też prowadzić działalność na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski. Udziałowcy Spółki: Tuchów: udziałów Ciężkowice: udziałów Ryglice: udziałów Rzepiennik Strzyżewski: udziałów Łącznie: udziałów 1.4. Podstawowy przedmiot działalności Spółki: 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 3600 Z 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 3700Z 3) Zbieranie odpadów PKD 3812 Z W procesie technologicznym, w ramach działalności Spółki, wykorzystuje się m.in. chlor, ozon, a także olej opałowy i gaz ziemny (do ogrzewania obiektów). Spółka korzysta także z ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła Zatrudnienie oraz osiągnięte i planowane obroty Liczba zatrudnionych pracowników: 53 osoby (20 pracownicy umysłowi, 33 pracownicy fizyczni) Obrót za rok ,74 zł Planowany obrót na 2013 r ,00 zł 1.6. Struktura obrotu: UJĘCIE WODY TUCHÓW 33,20 % OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TUCHÓW 27,64 % UJĘCIE WODY CIĘŻKOWICE 4,45% OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CIĘŻKOWICE 11,49 % OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW RYGLICE 5,84 % WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH TUCHÓW 8,07 % WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH RYGLICE 2,70 % WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH TUCHÓW 0,40 % WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH RYGLICE 0,88 % ROBOTY ODPŁATNE 5,30 % SZALET 0,03 % 2

3 1.7. Przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczeniach jest m.in. mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (w szczególności na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, testowania, leasingu lub innych podobnych) Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o., także to mienie, którego własność nabędzie lub, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie ubezpieczenia; bez względu na jego wiek, stopień umorzenia księgowego i zużycia technicznego wspomnianego mienia, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia (np. umowa, rachunek, faktura decyduje o początku odpowiedzialności). Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie przewłaszczone (lub, które zostanie przewłaszczone) na rzecz banków, zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów, będące w posiadaniu / używaniu ubezpieczającego oraz mienie powierzone osobom trzecim / użytkowane przez osoby trzecie np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, testowania itp. Rozdział 2 - Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty 2.1. W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: Zadanie I : ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Zadanie II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (z rozszerzeniami) Zadanie III: ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW, ASS) Zadanie IV: ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (D&O) Wszelkie informacje niezbędne Ubezpieczycielom do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej znajdują się w Rozdziale 3 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, warunki szczególne). 2.2 Ubezpieczenia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 30% wartości zamówienia podstawowego w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy, przedłużenia okresu ubezpieczenia, 3

4 zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z innej przyczyny niż wyżej wymienione, Odnowienie doubezpieczenie /zwiększenie sumy ubezpieczenia po szkodzie. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 2.3 Okres ubezpieczenia W przypadku Zadania I, Zadania II oraz Zadania IV okres ubezpieczenia obejmuje okres: r r., z zastrzeżeniem że w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, od dnia r. w ramach Zadania I ochroną zostaną objęte nowe inwestycje (z wyrównaniem okresów ubezpieczenia do dnia r.), zgodnie z poniższym: Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) suma ubezpieczenia: ,00 zł wartość odtworzeniowa Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Lubaszowej, (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) suma ubezpieczenia: ,00 zł wartość odtworzeniowa Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Ciężkowicach, (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) suma ubezpieczenia: ,00 zł wartość odtworzeniowa W przypadku, kiedy przejście ryzyka związane z ww. inwestycjami nastąpi wcześniej niż wskazany wyżej początek okresu ubezpieczenia, ochrona nastąpi automatycznie (nie korzystając z limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia). Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania o podpisaniu protokołu odbioru inwestycji w terminie 14 dni (ale tylko, jeśli nastąpi on wcześniej niż wymienione daty początku ochrony ubezpieczeniowej). Stosowna (proporcjonalna) składka ubezpieczeniowa w takiej sytuacji (inna niż podana w formularzu ofertowym) zostanie naliczona za rzeczywisty czas udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji, gdy faktyczny termin odbioru inwestycji nastąpi w terminie późniejszym niż planowany okres odbioru inwestycji, czas udzielonej ochrony ubezpieczeniowej liczony będzie od momentu faktycznego odbioru inwestycji (podpisania odbioru końcowego) do końca ochrony ubezpieczeniowej (tzn. do r.). W związku z powyższym składka będzie niższa niż wpisana w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy faktyczny odbiór inwestycji nastąpi już po r. składka nie zostanie pobrana. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie III) okresy ubezpieczenia rozpoczynają się zgodnie z tabelą nr 1, załącznik nr 7 do SIWZ. Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres dwunastu miesięcy (tj. roku) od dnia podpisania umowy, chyba że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego. 2.4 Umowa w sprawie ubezpieczenia Zamawiający zawiera umowę (treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3a, 3b, 3c i 3d) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4

5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem postanowień płatność składki itd. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3a, 3b i 3c. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 2.5 Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych) W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych. W przypadku zbycia mienia (sprzedaży, oddania w dzierżawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego składnika majątku ) składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona Zamawiającemu w systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych Płatność składki: dla Zadania I składka płatna jednorazowo w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie nowych inwestycji płatna będzie jednorazowo terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. dla Zadania II - składka płatna jednorazowo w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. dla Zadania III składka płatna będzie jednorazowo w terminie 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Dla Zadania IV składka płatna będzie jednorazowo w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 2.8 Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co może wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem np. wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów. 5

6 2.9 Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej) Odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto, chyba że podmiot uprawniony ma możliwość odliczenia podatku VAT, W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno - brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczeń wspólnych) Zakres ubezpieczenia opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. ZADANIE I Rozdział 3 Program ubezpieczeniowy 3.1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres pokrycia pełny: - pożar, w tym również przypalenie i osmalenie, dym, sadza i działanie gorąca, - bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, - wybuch, implozja, - upadek statku powietrznego jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka a także upadek jego części lub przewożonego w nim ładunku, również w następstwie aktu terroru, - huk ponaddźwiękowy, - uderzenie pojazdu niezależnie od tego czy ten pojazd należy do Ubezpieczonego czy też nie, - huragan (wiatr o prędkości powyżej 17 m/s), - powódź, deszcz nawalny Limit wspólny: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. - lawina lub fala lawinowa tj. fala uderzeniowa wywołana schodzącą lawiną, - grad, - trzęsienie ziemi, - przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie, - zalanie, - zapadanie lub osuwanie się ziemi, - lawina śniegu, lodu, skał, kamieni, błota, - napór śniegu lub lodu bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia oraz nagłe i niespodziewane topnienie śniegu lub lodu; - samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia, - szkody wodociągowe, wodno-kanalizacyjne, w tym: wydostanie się wody, pary, gazu, oleju lub innej substancji lub roztworu z systemu kanalizacyjnego, grzewczego, wodociągowego, chłodniczego, gaśniczego itp., cofnięcie się wody lub ścieków z publicznego systemu kanalizacyjnego, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów, spustów, zaworów itp.; - pęknięcie, zamarznięcie, rozsadzenie rur i innych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej na skutek niskich temperatur z włączeniem naprawy uszkodzonych rur oraz zalanie spowodowane ich uszkodzeniem w tym przypadku ustala się limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia 6

7 3.1.2 W/w zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyka: - wandalizmu, włącznie z graffiti. Limit na wandalizm: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Limit na graffiti: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. - upadek drzew, konarów drzew, gałęzi, masztów i innych obiektów, - koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia, - przepięcia (zgodnie z klauzulą przepięciową) limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ochroną objęte są również szkody powstałe w wyniku przeprowadzenia akcji ratowniczej związanej z wystąpieniem w/w zdarzeń, także, jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia; Ubezpieczyciel pokrywałby także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu Zakresem ubezpieczenia muszą być objęte także szkody w: 1. sprzęcie elektronicznym, komputerach, urządzeniach do elektronicznego przetwarzania danych w zakresie ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (dotyczy sprzętu nie ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). 2. parkingach, podjazdach, drogach dojazdowych, jezdniach, chodnikach, szosach, ogrodzeniach i bramach tych, które stanowią własność lub są w posiadaniu Ubezpieczającego 3. rurociągach, kablach, przewodach, instalacjach (również znajdujących się pod ziemią), 4. pojazdach, niepodlegających obowiązkowi rejestracji, 5. mieniu będącym w trakcie przewozu / przemieszczania między lokalizacjami ubezpieczonego także w trakcie załadunku i rozładunku (dozwolony limit nie niższy niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), rozszerzenie dotyczy również środków obrotowych (przemieszczenie między lokalizacjami ubezpieczonego), 6. Maszyny, urządzenia, wyposażenie muszą być chronione w tym samym zakresie, w jakim jest chronione inne mienie, zabrania się ograniczenia odpowiedzialności dla ww. mienia. 7. Jeżeli w następstwie: katastrofy budowlanej, osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków dojdzie do innego zdarzenia niewyłączonego z owu to powinno ono być objęte ochroną ubezpieczeniową 8. Jeżeli w następstwie korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia, systematycznego nawilgacania, przesiąkania, zagrzybienia, zapleśnienia wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tego zdarzenia nie wyłączonego z ochrony na podstawie owu. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek zalania nawet, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu lub niezabezpieczone lub nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku (dozwolony limit na szkody wyłączone z owu np. wynikłe z złego stanu dachu lub nieprawidłowo zabezpieczonych otworów dachowych albo innych elementów budynku, nie niższy niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, limit ma zastosowanie w odniesieniu do budynków własnych), Za powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, w tym podniesienia się wód gruntowych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez niego skali; w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. 7

8 Dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego ustala się wspólny limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż zł, nie więcej niż zł Ubezpieczenie obejmuje również wandalizm jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie, w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka. Limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochrona obejmuje również szkody estetyczne, w szczególności ryzyko graffiti z limitem zł). Rozszerzenie to obowiązuje niezależnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Może być także ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiającego część środków trwałych objętych ubezpieczeniem zlokalizowanych jest w terenie, poza lokalizacjami Zamawiającego, np. przy ujęciach wody, hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach itp., a tym samym specyfika zamontowanych urządzeń nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń przed szkodą Przedmiot, system ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia: System Wartość Lp. Rodzaj mienia ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ubezpieczenia Oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach (w tym maszyny, urządzenia, Wartość 1 wyposażenie) Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach ( w tym maszyny, urządzenia, Wartość 2 wyposażenie) Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa Wartość księgowa 3 Sieci, kanalizacje Sumy stałe ,00 zł brutto Wartość księgowa 4 Przepompownie Sumy stałe ,00 zł brutto Wartość księgowa 5 Hydrofornia wod. Kielanowice Sumy stałe 64749,00 zł brutto Wartość księgowa 6 Ogrodzenia, drogi, place Sumy stałe 60806,01 zł brutto Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) - od r. do Wartość r. Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa SUW w Lubaszowej (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) od r. do Wartość r. Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa SUW w Ciężkowicach (w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie) od r. do Wartość r. Sumy stałe ,00 zł odtworzeniowa Wartość księgowa 10 Grupa 3 KŚT Sumy stałe 96957,00 zł brutto Grupa 4 KŚT (bez sprzętu 11 elektronicznego, ubezpieczonego w Sumy stałe ,88 zł Wartość księgowa 8

9 ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 12 Grupa V Sumy stałe ,92 zł Grupa 6 KŚT (bez sprzętu elektronicznego, ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu 12 elektronicznego od wszystkich ryzyk) Sumy stałe ,63 zł 13 Grupa 7 KŚT Sumy stałe 44180,00 zł Grupa 8 KŚT (bez sprzętu elektronicznego, ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu 14 elektronicznego od wszystkich ryzyk) Sumy stałe ,15 zł 15 Wartości pieniężne Pierwsze ryzyko 5 000,00 zł 16 Mienie pracownicze Pierwsze ryzyko ,00 zł 17 Nakłady inwestycyjne Pierwsze ryzyko ,00 zł 18 Mienie osób trzecich Pierwsze ryzyko ,00 zł 19 Środki obrotowe* Pierwsze ryzyko ,00 zł brutto Wartość księgowa brutto Wartość księgowa brutto Wartość księgowa brutto Wartość księgowa brutto Wartość nominalna Wartość odtworzeniowa Wartość odtworzeniowa Wartość odtworzeniowa Wg ceny zakupu lub wytworzenia *Wartość środków obrotowych obejmuje zapasy magazynowe, tj. głównie materiały do wykonywania remontów i inwestycji oraz materiały związane z eksploatacją i bieżącą działalnością Spółki Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych - Obiekty wyposażone są w gaśnice oraz hydranty. W obiektach kubaturowych planowana jest instalacja czujek dymowych W maju 2010 roku podpisano umowę na finansowanie inwestycji na podstawie której Spółka realizuje projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej zlewni rzeczki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. W maju 2012 roku projekt ten wkroczył w decydującą fazę wykonawstwa. Realizowano prace wykonawcze na wszystkich kontraktów związanych z budową sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie czterech Gmin. Realizowane były roboty budowlane w zakresie rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów kubaturowych w oparciu o zmodyfikowane Programy Funkcjonalno Użytkowe wszystkich obiektów narażonych na działanie czynników powodziowych. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie strat w infrastrukturze i w środowisku powstałych w wyniku ewentualnej powodzi w przyszłości. Ponadto, podjęto działania, których skutkiem jest lokalizacja składników mienia poniżej terenów potencjalnie zalewowych Franszyzy i udziały własne (z uwzględnieniem franszyz ustalonych w poszczególnych klauzulach): - franszyza redukcyjna: 500 zł (z uwzględnieniem franszyz wskazanych przy poszczególnych ryzykach, klauzulach), - franszyza integralna: zniesiona Informacja szkodowa: 2010 r. 2 szkody w sumie na ,37 zł 9

10 3.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Zakres ochrony: kradzież z włamaniem, rabunek - z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko Przedmiot i sumy ubezpieczenia: Suma Lp. Przedmiot ubezpieczenia ubezpieczenia Środki trwałe, maszyny, wyposażenie i urządzenia, mienie pracownicze, mienie osób trzecich (wartość księgowa 1 brutto) ,00 zł Środki obrotowe (wartość zakupu lub 2 wytworzenia) 10000,00 zł Wartości pieniężne od kradzieży z 3 włamaniem (wartość nominalna) 5000,00 zł Wartości pieniężne rabunku w lokalu 4 (wartość nominalna) 5000,00 zł Należne odszkodowanie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, itp.). Limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ochrona obejmuje kradzież zwykłą (kradzież bez widocznych śladów włamania). Limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500 zł. Integralna: zniesiona Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiającego część środków trwałych objętych ubezpieczeniem zlokalizowanych jest w terenie, poza lokalizacjami Zamawiającego, np. przy ujęciach wody, hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach itp., a tym samym specyfika zamontowanych urządzeń nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń przed szkodą Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Obiekty kubaturowe Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie oraz SUW w Lubaszowej objęta jest dozorem 24 godziny na dobę. Oczyszczalnie ścieków w Bogoniowicach oraz w Ciężkowicach objęte są monitoringiem z podglądem w Oczyszczani ścieków w Tuchowie i SUW w Lubaszowej Obiekty są ogrodzone i oświetlone. Bramy otwierane są pilotem (dostęp do pilotów mają dwie osoby) Zanik napięcia sygnalizowany jest alarmem. Dodatkowo reaguje patrol interwencyjny Otwarcie drzwi szaf sterowniczych powoduje powiadomienie GSM oraz alarm świetlny Hydrofornie (obiekt kubaturowy) planowane jest uruchomienie monitoringu (kamera uruchamiana na skutek ruchu, z zapisem). 10

11 Franszyzy i udziały własne: - franszyza redukcyjna: 400 zł, - franszyza integralna: zniesiona Ubezpieczyciel uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp.) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód rzeczowych w systemie polisy "wszystkich ryzyk" Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniu podlega sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny należący, bądź będący w posiadaniu Ubezpieczającego (m.in.: na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.). W szczególności ochrona ubezpieczeniowa dotyczy specjalistycznego sprzętu elektronicznego wykorzystywanego przy realizacji prac i usług sprzęt pomiarowy (zestawy inkasenckie) wraz z oprogramowaniem należący do/będącym w posiadaniu Zamawiającego. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową bez względu na wiek, stopień zużycia technicznego i stopnia amortyzacji (umorzenia). Nie mają zastosowania inne zapisy OWU regulujące tą kwestię. Wykaz sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w tabeli nr 2, w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, akceptuje tym samym charakter i rodzaj mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, zgodnie z załącznikiem do SIWZ, jednocześnie nie mają zastosowania jakikolwiek przedmiotowe wyłączenia co do rodzaju ubezpieczanego mienia wynikające z OWU Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia wyraźnie nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (ubezpieczenie all risks), w szczególności ubezpieczeniem objęte będzie: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody lub zła wola osób trzecich; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego; woda bieżąca, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, wody gruntowe, opady deszczowe, parę wodną, mróz, wilgoć i płyny innego rodzaju, 11

12 burzę, wichurę, grad, lawinę, spadnięcie skał; błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie pioruna. Sprzęt przenośny objęty jest ubezpieczeniem na terenie RP, w tym zestawy inkasenckie. Ponadto zakres ubezpieczenia będzie obejmował: Zakres ubezpieczenia rozszerzony będzie o szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania Szkody w sprzęcie zakupionym lecz jeszcze nie zainstalowanym (rozszerzenie ochrony na okres od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) Zakres ubezpieczenia rozszerzony będzie o szkody w sprzęcie przenośnym używanym przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową pokryte będą szkody spowodowane przez upadek (upuszczenie) Ubezpieczyciel ponosi także odpowiedzialność za kradzież sprzętu elektronicznego z pojazdu, jak również za utratę sprzętu elektronicznego znajdującego się w pojeździe spowodowaną utratą tego pojazdu, Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto utratę sprzętu, która nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku (do wysokości sumy ubezpieczenia), Ochrona ubezpieczeniowa dla sprzętu elektronicznego zainstalowanego w pojeździe obejmować będzie również szkody powstałe podczas ruchu pojazdu oraz wynikające z kolizji/wypadku drogowego. Ubezpieczenie obejmować będzie również ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku. Dodatkowo ubezpieczenie obejmować będzie: Ubezpieczenia danych oraz nośników danych, a także oprogramowania, licencji na oprogramowanie i kluczy dostępowych. Warunkiem ochrony jest posiadanie przez Ubezpieczającego kopii zapasowych, niezależnie od ich postaci oraz częstotliwości ich wykonywania, Zwiększone koszty działalności w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem umowy ubezpieczenia, w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym min.: na skutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty (kradzież, rabunek). Ubezpieczenie obejmować będzie zarówno koszty nieproporcjonalne jak i proporcjonalne (zależne od czasu): Suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów działalności PLN, Maksymalny okres odszkodowawczy 6 miesięcy. 12

13 l.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1. Sprzęt stacjonarny (w tym serwery) sprzęt przyjęty do ewidencji po dacie r ,00 zł 2. Sprzęt przenośny-niezależnie sprzęt przyjęty do 24129,00 zł ewidencji po dacie r. 3. Koszty odtworzenia danych 5000,00 zł 4. Nośniki danych 5000,00 zł 5. Oprogramowanie 5000,00 zł 6. Zwiększone koszty działalności 10000,00 zł System ubezpieczenia - na sumy stale Rodzaj wartości: odtworzeniowa Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania fakt, iż ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiającego część środków trwałych objętych ubezpieczeniem zlokalizowanych jest w terenie, poza lokalizacjami Zamawiającego, np. przy ujęciach wody, hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach itp., a tym samym specyfika zamontowanych urządzeń nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń przed szkodą Informacja szkodowa: 2013 r ,00 zł Franszyzy i udziały własne: - redukcyjna dla każdego przedmiotu ubezpieczenia: 300 zł. Integralna: zniesiona W ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności zastosowanie ma franszyza czasowa (okres wyczekiwania) wynosząca 2 dni. Zastrzeżenia. W przypadku szkody całkowitej - wypłata odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego danego rodzaju o najbardziej zbliżonych parametrach użytkowych dostępnych na rynku, wg cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów na moment powstania szkody. ZADANIE II 3.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia Zakres ubezpieczenia: Rodzaj działalności: 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców końcowych, 2. Odprowadzanie, odbiór i oczyszczanie ścieków, 3. Odbiór śmieci, 4. Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych, 13

14 5. Naprawy sieci kanalizacyjnych i przyłączy domowych, udrażnianie i płukanie, 6. Usługi sprzętem budowlanym, 7. Usługi odśnieżania sprzętem specjalistycznym, 8. Usługi laboratoryjne badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody. 9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 7112Z) Zakres terytorialny: teren RP Informacja szkodowa w zakresie ubezpieczenia OC: 2010 r. 3 szkody w sumie na 5.910,76 zł (brak rezerw) 2013 r. 1 szkoda ,59 zł (brak rezerw) Franszyzy / udziały własne: redukcyjna: 500 zł (z zastrzeżeniem franszyz wskazanych w poszczególnych rozszerzeniach zakresu), integralna: zniesiona Ryzyka: związane z prowadzoną działalnością (przedstawionymi powyżej), w szczególności w związku z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także posiadanym i używanym mieniem (ruchomym i nieruchomym, własnym i używanym na podstawie umów użyczenia, dzierżawy, najmu, leasingu i innych) Okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń: odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są szkody powstałe w okresie ubezpieczenia Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z włączeniem OC produkt Wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie (działanie lub zaniechanie) powodujące szkodę osobową / rzeczową zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z którego roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym z uwzględnieniem poniższych rozszerzeń; ROZSZERZENIA (dla Ubezpieczycieli, którzy nie obejmują ich w zakresie swoich OWU): Szkody powstałe we wszelkiego rodzaju instalacjach i urządzeniach podziemnych w czasie wykonywania usług lub prac również w związku z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i specjalistycznego. Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej Szkody powstałe w następstwie (wskutek) działania i/lub awarii oraz eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji wodnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych i centralnego ogrzewania w tym zalania, podtopienia, cofania się i spiętrzenia cieczy (w szczególności wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych). Limit: do wysokości sumy gwarancyjnej 14

15 Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ubezpieczeniem objęte są wszystkie kontrakty zawarte przed datą początkową. Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy OC kontrakt muszą włączać do zakresu podstawowego) Rozszerzenie zakresu o szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług Limit: do wysokości sumy gwarancyjnej (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy muszą niniejsze rozszerzenie włączać do zakresu podstawowego), tj. do , 00 zł Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone pracownikom oraz innym osobom, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność osobowe oraz rzeczowe. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ponadto, wprowadza się limit na szkody wyrządzone w pojazdach mechanicznych należących do pracowników w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku środków transportu Limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy muszą niniejsze rozszerzenie włączać do zakresu podstawowego). Spółka korzysta z usług podwykonawców m.in. w zakresie: - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - usług transportowych osadów ściekowych, - usług pojazdem ciśnieniowym przy udrażnianiu sieci kanalizacyjnej, - odbiór ścieków z osadników przydomowych Rozszerzenie zakresu o szkody wynikające z wprowadzenia do obrotu produktu (m.in. woda, ściek oczyszczony) (OC produkt) wraz z rozszerzeniem zakresu o szkody spowodowane przenoszeniem chorób, zakażeń, zatruć związanych z wprowadzeniem produktu do obrotu Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie polegające na przedostawaniu się substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelki koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, w tym szkody związane z wypadkiem komunikacyjnym pojazdu. Limit: ,00 zł Rozszerzenie zakresu o szkody wynikłe z wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu. Limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy muszą niniejsze rozszerzenie włączać do zakresu podstawowego) Rozszerzenie o szkody powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, uszkodzenia nawierzchni lub infrastruktury drogowej, jeżeli jest to wynikiem awarii / niewłaściwego działania sieci oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. Limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ochrona obejmuje rażące niedbalstwo OC organizatora imprez niebędących imprezami wymagającymi obowiązkowego ubezpieczenia OC (imprezy okolicznościowe). Limit: 15

16 ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy tylko Ubezpieczycieli, którzy muszą niniejsze rozszerzenie włączać do zakresu podstawowego) czyste straty finansowe. Limit: ,00 zł ZADANIE III 3.5. Ubezpieczenia komunikacyjne Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów. a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z użytkowaniem tych pojazdów. b) Obszar odpowiedzialności Europa. c) Suma Gwarancyjna minimalna ustawowa obowiązująca na podstawie aktualnych przepisów prawa. d) Liczba pojazdów 22 (wykaz pojazdów tabela nr 1, załącznik nr 7 do SIWZ) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych. a) Przedmiot ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia. b) Suma ubezpieczenia: ,00 PLN / osobę Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. c) Franszyzy/udziały własne: brak Ubezpieczenie AUTO-CASCO. a) Zakres ubezpieczenia: 1. ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części, 2. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w szczególności za: - szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu, - szkody powstałe w pojeździe wskutek zetknięcia (zderzenia się) z przedmiotami i/lub osobami znajdującymi się wewnątrz pojazdu, - uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania lub próby kradzieży, - uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi lub innych sił przyrody, - uszkodzenie pojazdu w wyniku pożaru, wybuchu, osmolenia, - wystąpieniu szkody po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania naprawy, konserwacji, 16

17 - uszkodzenia pojazdu w wyniku nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, - użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, - powstałe wskutek kradzieży, rabunku pojazdu lub części jego wyposażenia ( kradzież" rozumiana jako działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk, 279 kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w sposób wskazany przez Ubezpieczyciela), - uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju - bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie), - szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, - ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność, - ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty należnego odszkodowania również w przypadku zaistnienia szkody, spowodowanej przez osoby trzecie, a także w przypadku, gdy odszkodowanie może być przyznane z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zawartego przez osobę trzecią, będącą sprawcą szkody, - ubezpieczyciel pokryje także koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu naprawczego oraz koszty postoju na parkingu uszkodzonego pojazdu lub zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu lub protokołu szkody, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Rozszerzenie o szkody w mieniu prywatnym kierowcy oraz pasażerów znajdującym się w ubezpieczonym pojeździe. Limit odpowiedzialności: 1 000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia AC pojazdu. b) zakres terytorialny RP + Europa c) przedmiot ubezpieczenia: - pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną od dnia zakupu ( na podstawie faktury ) lub z dniem podpisania stosownej umowy, - przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, stanowiące własność Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, - dodatkowe wyposażenie samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów bez naliczania dodatkowej składki. d) suma ubezpieczenia 1. Gwarantowana suma ubezpieczenia - w przypadku kradzieży oraz szkody całkowitej dla pojazdów osobowych i innych niż osobowe, których wiek: - nie przekracza 12 miesięcy odszkodowanie wypłacane jest według faktury zakupu, - wynosi powyżej 12 miesięcy odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia. - przekracza 48 miesięcy odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rynkowej pojazdu na dzień ustalania wysokości odszkodowania, 2. Suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji przy szkodach częściowych. 17

18 e) Likwidacja szkód - przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, udokumentowanych fakturami, - dopuszcza się rozliczanie szkód według kosztorysu Ubezpieczyciela na wniosek Ubezpieczającego bez uwzględniania podatku VAT, - kosztorys, o którym mowa ww. punkcie, będzie sporządzany w oparciu o programy komputerowe uwzględniające normy czasu napraw ustalone przez producentów danej marki oraz ceny części zamiennych sugerowane przez generalnych importerów tych części i stosowane przez Autoryzowane Stacje Obsługi danej marki na terenie całego kraju; cena roboczogodziny ustalana jest w oparciu o średnie ceny występujące w zakładach blacharsko-lakierniczych na danym terenie, - w przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny, wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał, - kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego, - faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne, - Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto, - w wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazd nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, - każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana będzie jako szkoda całkowita. - zniesiona zasada proporcji Ubezpieczenie ASSISTANCE. a) Przedmiot ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą, kradzieżą pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego. b) Zakres terytorialny Polska. Europa o ile rozszerzenie poza granice kraju jest bezpłatnie uwzględnione w pakiecie. c) ubezpieczenie ASS nie dotyczy pojazdów o dmc powyżej 3500 kg Postanowienia inne a) Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia auto casco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowych, zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin. b) Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do ilości niewykorzystanych miesięcy, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się jako wykorzystany. c) Zamawiający zastrzega zobowiązanie oferenta do objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych pojazdów na warunkach określonych w specyfikacji, załącznikach oraz z zachowaniem stawek składek ubezpieczeniowych przedstawionych w złożonej ofercie. 18

19 d) W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. e) System ubezpieczenia umowa generalna. Franszyzy/udziały własne: zniesione Informacja szkodowa: (za okres ostatnich 3 lat, podano tylko lata, w których wystąpiły szkody) 2011 r. 1 szkoda z AC wypłata: 5.831,33 zł (brak rezerw) 2012 r. 3 szkody: 2 z AC wypłata: 6.510,00 zł, 1 z OC wyplata: 2.070,00 zł (brak rezerw), 2013 r. 1 szkoda z AC rezerwa: 3.323,00 zł ZADANIE IV 3.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (D&O) UBEZPIECZENIE D&O SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Ubezpieczeni Okres ubezpieczenia Rodzaj polisy Trigger czasowy Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki za szkody wyrządzone jej lub osobom trzecim na skutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz. 1.Byli, obecni, przyszli członkowie władz spółki, członkowie organów nadzorczych, prokurenci. 2.Dyrektorzy oraz inni pracownicy. Dotyczy postępowań wszczętych na skutek danego roszczenia, kiedy oprócz pracownika pozwanym jest i ma nim pozostać co najmniej jeden z Członków Władz lub roszczenie wskazuje nieprawidłowe działanie, jakiego dopuścił się pracownik pełniący funkcje zarządcze lub nadzorcze. 3.Współmałżonkowie, konkubenci, partnerzy, spadkobiercy, reprezentanci prawni (w przypadku ubezwłasnowolnienia) w związku roszczeniami z tytułu uchybień popełnionych przez Ubezpieczonych, które zgodnie z umową objęte są ochroną ubezpieczeniową. 12 miesięcy, rozszerzony o 3- letni okres na zgłaszanie roszczeń. Dodatkowy okres dla ustępujących członków władz- przewidziana punktacja. Bezimienna- bez konieczności zgłaszania zmian w strukturze władz. Claims Made- pełne pokrycie wsteczne PLN 19

20 Zakres ubezpieczenia Zakres Terytorialny Obejmować ma: 1. Odpowiedzialność osób ubezpieczonych za szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim jak i spółce w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również w wyniku rażącego niedbalstwa. 2. Koszty poniesione przez ubezpieczoną spółkę, będące następstwem roszczenia skierowanego przeciwko członkom władz spółki w wyniku wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 3. Koszty roszczeń wniesionych w oparciu o naruszenie praw pracowniczych rozumianych, jako: niesłuszne, bezpodstawne zwolnienie z pracy, rozwiązanie stosunku pracy lub zwolnienie z pracy na skutek wypowiedzenia, nękanie (w tym napastowanie seksualne oraz nękanie w miejscu pracy), dyskryminację, odwet, włączając lokaut, złożenie fałszywego oświadczenia w sprawie dotyczącej zatrudnienia w stosunku do pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie, upokorzenie, zniesławienie lub naruszenie prywatności; mobbing, niesłuszną, bezpodstawną lub niezgodną z prawem odmowę zatrudnienia lub awansu, niesłuszne, bezpodstawne lub niezgodne z prawem pozbawienie możliwości rozwoju zawodowego, zaniedbanie w ocenie pracownika, odmowę wystawienia odpowiednich referencji. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować roszczenia zgłaszane przeciwko ubezpieczonym na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady. Zakres terytorialny obejmujący USA i Kanadę dodatkowo punktowany Zakres Czasowy Okres Ubezpieczenia Jurysdykcja Udział własny Ochrona ubezpieczeniowa z mocą wsteczną (data retroaktywna) bez ograniczenia czasowego, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń w okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń. Umowa zawarta ma być na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem daty retroaktywnej oraz przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń. Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia (polisą). Polska Brak udziałów własnych w stosunku do osób ubezpieczonych. Brak udziałów własnych w przypadku zwrotu Spółce poniesionych przez nią kosztó osoby ubezpieczonej. Dopuszcza się udział własny w odniesieniu do odpowiedzialności spółki za roszczenia związane z obrotem papierami wartościowymi Obowiązkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Treść sugerowanych zapisów: Zapisy mogą ulec zmianie i dostosowaniu do ogólnych warunków ubezpieczenia dostawcy, o ile znacząco nie zmieniają zakresu ubezpieczenia Koszty obrony Rozszerzenie na Rozumiane, jako konieczne i uzasadnione koszty, opłaty wydatki, poniesione przez ubezpieczonego w związku z postepowaniem ugodowym, sądowym postępowaniem karnym, cywilnym, postępowaniem administracyjnym, sądowo- administracyjnym lub arbitrażem jak również w związku z jakimikolwiek czynnościami organu właściwego poprzedzającymi postępowanie sądowe oraz koszty porad prawnych lub koszty ich interpretacji. Przez które rozumie się koszty usług public relations, poniesione przez ubezpieczonego, w związku z podniesionym roszczeniem lub 20

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. ZAMAWIAJ4CY: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy -Zdroju Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Dobromierz Pl. Wolności 24, 58-170

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Miejska Tychy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.136.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiat Lubelski działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI O1, 02, 03. 1.1. Składka płatna będzie w czterech równych ratach. 1.2. O ile w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo