OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA MODUŁU MICRA BATTLE GIF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA MODUŁU MICRA BATTLE GIF"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA MODUŁU MICRA BATTLE GIF Przedmiotem niniejszej dokumentacji ogólnych warunków użytkowania modułu Micra Battle Gif (dalej Moduł ) dostępnego na witrynie experience-nissan-micra.pl (dalej Witryna ) jest określenie warunków tworzenia obrazu w formacie gif (dalej Gif ) przez użytkownika (dalej Ty lub Użytkownik ), jak również warunków wykorzystywania wyżej wymienionych elementów Gif przez spółkę NISSAN. Wykorzystywanie Modułu przez użytkownika jest dozwolone pod warunkiem akceptacji niniejszych ogólnych warunków użytkowania bez żadnych zastrzeżeń oraz ich późniejszego przestrzegania, a także jeżeli dotyczy regulaminów użytkowania serwisów Facebook, Pinterest i Twitter, dostępnych odpowiednio pod adresami i https://twitter.com/tos. Spółka NISSAN zastrzega sobie prawo modyfikacji i aktualizacji niniejszej dokumentacji ogólnych warunków użytkowania w całości lub w części bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia lub obowiązku powiadomienia Użytkowników. Modyfikacje i aktualizacje w pełni obowiązują Użytkownika, a spółka NISSAN nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. W związku z powyższym Użytkownik powinien systematycznie zapoznawać się z treścią tej strony w celu zaznajomienia się z obowiązującymi ogólnymi warunkami użytkowania Modułu. Moduł umożliwia Użytkownikom: - opracowanie elementu Gif po wcześniejszym zarejestrowaniu się z wykorzystaniem kamery internetowej podłączonej do komputera Użytkownika; - udostępnienie elementu Gif na swojej ścianie w serwisie Facebook, Pinterest i/lub Twitter; (dalej Funkcjonalności ). Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z modułu i sporządzać elementy w formacie Gif pod warunkiem uzyskania zgody osób sprawujących nad nimi opiekę rodzicielską. Za sporządzenie i udostępnienie elementu Gif na Witrynie pełną odpowiedzialność ponoszą osoby sprawujące opiekę rodzicielską nad osobą niepełnoletnią. ARTYKUŁ 1 SPORZĄDZENIE ELEMENTU GIF Aby sporządzić element Gif, Użytkownik powinien: - kliknąć przycisk «START»; - zezwolić na włączenie swojej kamery przez Moduł; - wybrać jedną z proponowanych sytuacji; - umieścić obraz swojej twarzy w ramce wyświetlanej na ekranie; - kliknąć «REC»; - zastosować w zależności od wyboru Użytkownika jeden z efektów przetwarzania obrazu i kliknąć przycisk «Następny krok»; - przekazać swoje imię, nazwisko i adres . Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w artykule 4 niniejszego dokumentu; - zaznaczyć pole Przeczytałem i akceptuję warunki użytkowania modułu ; - kliknąć przycisk «Prześlij». W odniesieniu do powyższych czynności, Użytkownik zobowiązuje się do: - wykorzystywania tylko jednego adresu w celu logowania się do Modułu; - przekazywania wyłącznie prawdziwych, aktualnych informacji; - zapewnienia, że podane imię, nazwisko lub adres nie stanowi żadnego naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim (w szczególności w odniesieniu do wykorzystywania nazwisk lub znaków towarowych będących własnością innych osób lub elementów dzieł chronionych obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej), a także obowiązujących zasad porządku publicznego i obyczajności.

2 ARTYKUŁ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 2.1. Zakres odpowiedzialności Użytkownika Przesyłając swój obraz, który zostanie umieszczony w elemencie Gif (dalej Obraz ), Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów. W związku z powyższym, ponosi on odpowiedzialność za upewnienie się, że zamieszczenie i przesłanie jego Obrazu nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej należących do osób trzecich, a także wszelkiego innego rodzaju praw będących własnością innych osób, w tym dotyczących poszanowania prywatności, jak również przepisów obowiązujących w odniesieniu do przestrzegania zasad porządku publicznego i obyczajności, jak również nie stanowią przypadku oszczerstwa lub zniesławienia osób fizycznych bądź prawnych, produktów lub usług. Użytkownik zwalnia niniejszym spółkę NISSAN z jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Użytkownik zobowiązuje się do działania we wszystkich możliwych okolicznościach w dobrej woli oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych i obowiązujących w sieci Internet zasad prawidłowego zachowania. Użytkownik nie może w żaden sposób zniesławiać lub krytykować spółki NISSAN oraz jej produktów. Użytkownik ponosi we własnym zakresie całkowitą odpowiedzialność za opublikowanie swojego Obrazu umieszczonego w elemencie Gif. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie Modułu. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Modułu i wszystkich jego Funkcjonalności w sposób normalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dotyczącymi porządku publicznego i obyczajności. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty spółce NISSAN odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek ewentualne szkodliwe konsekwencje wynikające w sposób bezpośredni lub pośredni z roszczeń wysuniętych wobec spółki NISSAN przez jakiekolwiek strony trzecie w odniesieniu do braku przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków użytkowania, a także do uiszczenia wszelkich kosztów wynagrodzeń adwokackich, przeprowadzenia ekspertyz i jakichkolwiek innego rodzaju jednorazowych wydatków, których poniesienie jest konieczne ze względu na powstanie roszczenia, o którym mowa powyżej Zakres odpowiedzialności spółki NISSAN Spółka NISSAN nie może zagwarantować, że podczas korzystania z Modułu nie wystąpią jakiekolwiek błędy sprzętowe lub nieprawidłowości oraz iż wszystkie informacje, wyniki oraz Funkcjonalności będą wolne od wszelkiego rodzaju błędów bądź defektów. Spółka NISSAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Biorąc pod uwagę charakterystykę funkcjonowania sieci Internet, spółka NISSAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko przechwycenia lub uszkodzenia przez piratów danych przekazywanych za pośrednictwem Modułu, a także ryzyko związane z publikacją przez Użytkownika elementów Gif na Witrynie oraz ich ewentualnym udostępnieniem przez osoby trzecie w serwisach społecznościowych. Spółka NISSAN i jej usługodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek elementy pozostające całkowicie poza ich kontrolą, a także wszelkiego rodzaju szkody, które mogłyby dotyczyć wyposażenia technicznego Użytkownika, w szczególności jego terminalu odbiorczego i innego rodzaju urządzeń wykorzystywanych w zakresie dostępu do Witryny oraz korzystania z Modułu. ARTYKUŁ 3 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UŻYTKOWNIKA Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub cesjonariuszem całości praw dotyczących Obrazów zamieszczanych w Module, które zostaną opublikowane na Witrynie za pośrednictwem Modułu. Użytkownik nie ma prawa publikowania lub przesyłania jakichkolwiek Obrazów, w odniesieniu do których nie jest właścicielem wymaganych praw.

3 Użytkownik udziela spółce NISSAN w ramach promocji i działań komunikacyjnych dotyczących operacji Micra Battle Gif w odniesieniu do terenu całego świata i na okres dwóch (2) lat licząc od pierwszej publikacji Obrazu, bezpłatnej, niewyłącznej licencji dotyczącej Obrazów i upoważnia spółkę NISSAN do wykorzystywania wszelkich praw związanych z Obrazami Użytkownika oraz odpowiadającymi im elementami Gif, a w szczególności do ich dalszej prezentacji publicznej (bez żadnych zobowiązań w tym zakresie ze strony spółki NISSAN) w całości lub w części, w sposób ciągły lub tymczasowy, za pośrednictwem jakichkolwiek środków technicznych aktualnie znanych lub nieznanych, a także ich reprodukcji na wszelkiego rodzaju nośnikach i przy wykorzystaniu dowolnych aktualnie znanych lub nieznanych środków technicznych (obejmujących bez żadnych wyjątków sieć Internet) oraz do ich dalszego udostępniania publicznego bądź podzlecenia takiego udostępniania. Wszelkie użytkowanie inne niż określone w niniejszej dokumentacji jest dozwolone jedynie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Użytkownika. Użytkownik pozostaje wyłącznym właścicielem Obrazów opublikowanych lub przekazanych za pośrednictwem Modułu w formacie Gif. Użytkownik zdaje sobie sprawę i akceptuje, że w związku z wykorzystaniem niektórych Funkcjonalności, jego Obraz może zostać przypisany do określonych rubryk lub artykułów Witryny oraz być udostępniany na stronach Witryny i w sieci Internet, a w szczególności w sekcji Battle Witryny oraz w serwisach społecznościowych takich, jak Facebook, Pinterest i Twitter. Udostępniając osobom trzecim jakiekolwiek Obrazy/elementy Gif za pośrednictwem Modułu i/lub w ujęciu bardziej ogólnym w sieci Internet, Użytkownik zdaje sobie sprawę i akceptuje, że osoby trzecie będą dysponować: - bezpłatnie i wyłącznie w celach prywatnych możliwością wyświetlania wyżej wymienionych Obrazów/elementów Gif na dowolnych urządzenia odbiorczych (w szczególności w komputerach oraz w terminalach mobilnych takich, jak telefony komórkowe, urządzenia przenośne, notesy i asystenci osobiści itd.), niezależnie od wykorzystywanych norm rozpowszechniania (na przykład ADSL, GPRS, UMTS itd.) oraz funkcjonalności wykorzystywanych systemów dostępu, przez cały okres hostingu Obrazów/elementów Gif w Module lub serwisach społecznościowych; - możliwością udostępniania Obrazów/elementów Gif za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz poczty , w szczególności w serwisach Facebook, Pinterest i Twitter. W odniesieniu do całego okresu przechowywania elementu Gif na Witrynie, Użytkownik upoważnia spółkę NISSAN do reprodukowania i publikowania elementu Gif w całości lub w części na wyżej wymienionej Witrynie, oraz do modyfikacji w tym celu jego formatu, jeżeli będzie to konieczne. Spółka NISSAN oddaje do dyspozycji Użytkownika na Witrynie środki techniczne umożliwiające mu przesłanie elementu Gif do jednego lub większej liczby jego kontaktów za pośrednictwem poczty i/lub konta w serwisie społecznościowym. W związku z powyższym, jako osoba odpowiedzialna za wykorzystanie adresów jego kontaktów w serwisach społecznościowych, Użytkownik może przekazywać te adresy spółce NISSAN lub bezpośrednio zapraszać swoje kontakty z serwisów społecznościowych w sposób umożliwiający spółce NISSAN przesyłanie im elementów Gif w imieniu Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie adresu swoich znajomych lub kontaktów w sieciach społecznościowych w celu przesyłania elementów, o którym mowa powyżej. Użytkownik zobowiązuje się do uzyskania ich zgody oraz poinformowania właścicieli adresów lub jego kontaktów w serwisach społecznościowych o przekazaniu ich danych spółce NISSAN. Spółka NISSAN działa jedynie za zgodą i w imieniu Użytkownika, jako usługodawca techniczny, który oddaje do jego dyspozycji środki umożliwiające przesyłanie elementów Gif Użytkownika. W związku z powyższym, Użytkownik zwalnia spółkę NISSAN z jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do przekazanych przez niego adresów jego znajomych lub kontaktów w sieciach społecznościowych oraz przesyłania im elementów Gif. Zakłada się przy tym, że osoby będące odbiorcami elementów Gif będą dysponować środkami technicznymi umożliwiającymi ich zapisywanie i/lub dalsze przesyłanie. Biorąc pod uwagę, że pierwsze przesłanie elementu Gif jest wykonywane z inicjatywy Użytkownika, spółka NISSAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do przesłania elementu Gif oraz jakichkolwiek ewentualnych konsekwencji.

4 ARTYKUŁ 4 DANE OSOBOWE I INNE RODZAJE DANYCH Dane osobowe przekazane podczas przesyłania Obrazu za pośrednictwem Modułu są przeznaczone wyłącznie dla spółki NISSAN (Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 176) jako administratora danych osobowych, jej podmiotów zależnych lub członków jej sieci handlowej w celu przeprowadzania wszelkiego rodzaju badań, analiz, a także sporządzania korespondencji urzędowej oraz ofert handlowych. Informacje te są poufne i będą przechowywane jedynie przez spółkę NISSAN, jej podmioty zależne oraz jednostki należące do jej sieci handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednakże warunek korzystania z Modułu. Powyższe nie uchybia przetwarzaniu przez spółkę NISSAN Obrazu na podstawie i zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania, zaakceptowanymi przez i w pełni wiążącymi Użytkownika. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.), Użytkownik dysponuje prawem dostępu, modyfikacji i usunięcia jego danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania względnie żądania jego zaprzestania w tym celu należy skontaktować się z naszą spółką pocztą zwykłą na adres Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 176, Warszawa, lub pocztą na adres We wniosku należy podać adres, na jaki powinna zostać przesłana odpowiedź. ARTYKUŁ 5 MODERACJA I USUWANIE PRZESYŁANYCH ELEMENTÓW 5.1. Obiektywny i bezstronny moderator będzie prowadził ciągłą moderację Obrazów/elementów Gif przed ich opublikowaniem. W ramach moderacji będzie on sprawdzał zawartość tych elementów i ewentualnie wykluczał bądź ostatecznie usuwał wszystkie Obrazy/elementy Gif, których treść jest niezgodna z obowiązującymi przepisami lub interesami spółki NISSAN, stanowiąca naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich lub niniejszych ogólnych warunków użytkowania. W takim przypadku Użytkownik zostanie zawiadomiony, że obraz Gif nie może być opublikowany wraz z jego postem. W szczególności wykluczone zostaną wszelkie wiadomości, które mogą stanowić przypadek nakłaniania do popełnienia jakichkolwiek przestępstw lub czynów karalnych oraz nienawiści lub przemocy ze względu na przynależność rasową, etniczną bądź narodowościową, a także apologii nazizmu, negowania zbrodni przeciwko ludzkości, naruszania autorytetu władz sądowych, zniesławienia lub oszczerstwa, naruszenia prawa do prywatności, a także jakichkolwiek elementów stanowiących zagrożenie dla osób niepełnoletnich, jak również w szczególności pliki zawierające obrazy przedmiotów i/lub dzieł zabronionych, treści o charakterze oszczerczym, wulgarnym, stanowiącym nakłanianie do przemocy bądź niezgodnym z obowiązującymi przepisami, treści dotyczące produktów tytoniowych i napojów alkoholowych, zawierające dane osobowe i informacje umożliwiające dokładną lokalizację geograficzną bez zezwolenia, treści nakłaniające do spożycia zabronionych substancji lub do samobójstwa, a także umożliwiające osobom trzecim bezpośrednie lub pośrednie nabycie nielegalnie skopiowanego oprogramowania, numerów seryjnych oprogramowania, programów umożliwiających popełnianie aktów piractwa komputerowego lub włamań do systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, wirusów bądź innego rodzaju złośliwych plików, a w ujęciu bardziej ogólnym wszelkich rodzajów oprogramowania i wiadomości stanowiących zagrożenie dla jakichkolwiek praw osób trzecich oraz ich mienia poprzez naruszenie tajemnicy korespondencji. Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Spółka NISSAN zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego w stosunku do każdego Użytkownika, którego element lub elementy Gif mógłby/mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla jej interesów. Użytkownik jest informowany, że w przypadku, jeśli spółka NISSAN zostanie zawiadomiona w jakikolwiek sposób o niezgodności z prawem lub postanowieniami niniejszej dokumentacji ogólnych warunków użytkowania elementu Gif rozpowszechnianego lub importowanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Modułu, NISSAN ma prawo usunąć element Gif z Witryny, zawiesić jego dostęp do Witryny oraz przekazać dany Gif uprawnionym organom władzy.

5 5.3. Użytkownik może w dowolnej chwili przesłać do naszej spółki wniosek o modyfikację lub usunięcie jego elementów Gif za pośrednictwem adresu określając swoje imię i nazwisko, datę publikacji elementu Gif oraz adres URL. Spółka NISSAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do usuwania elementów Gif opublikowanych w serwisach społecznościowych. ARTYKUŁ 6 ZAWARTOŚĆ APLIKACJI Spółka NISSAN i/lub jakikolwiek podmiot biorący udział w opracowywaniu i realizacji Witryny oraz Modułu, będą dokładać wszelkich starań, aby zapewnić prawdziwość i systematyczną aktualizację informacji publikowanych na Witrynie, jednak nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rezultaty uzyskiwane w tym zakresie. ARTYKUŁ 7 PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA Użytkownik jest niniejszym informowany, że spółka NISSAN zachowa lub zleci zachowanie w jej systemach informatycznych w celu archiwizacji pojedynczej kopii całości niniejszej Witryny, zgodnie z zasadami dotyczącymi zapewnienia jej bezpieczeństwa. W związku z powyższym, Obrazy/elementy Gif opublikowane przez Użytkownika za pośrednictwem Modułu zostaną zachowane. ARTYKUŁ 8 PRAWO WŁAŚCIWE Niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu. Treść niniejszych ogólnych warunków użytkowania została sporządzona w języku polskim. W razie wystąpienia jakichkolwiek sporów, będą one rozstrzygane wyłącznie przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby spółki NISSAN w Warszawie.

b. udostępnianie przez Catch It sp. z o.o. przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, a także;

b. udostępnianie przez Catch It sp. z o.o. przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, a także; Regulamin korzystania ze strony internetowej www.fishexpert.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony www.fishexpert.pl (Portal). 2. Portal wraz z treścią, znakami

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY Umowa wraz z Regulaminem na korzystanie z dziennika elektronicznego BlizejSzkoly.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin korzystania z serwisu dziennika blizejszkoly.pl,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 13.01.2014 r.

Wersja z dnia 13.01.2014 r. Szczegółówe warunki korzystania z usługi Dedicated Cloud Wersja z dnia 13.01.2014 r. Artykuł 1 Definicje Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie terminów: 1. Cloud: Technologia pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Definicje II Rejestracja

Regulamin I Definicje II Rejestracja Regulamin I Definicje 1. Serwis serwis randkowy DuzaRandka, dostępny pod adresem strony internetowej http://www.duzarandka.pl oraz za pośrednictwem innych stron internetowych, w tym stron (podstron) partnerów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl.

Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl. 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu mikrofirmy.pl, którego Operatorem jest AspiroNet Sp. z o.o. 1.2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców )

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Spis treści wersja: 20150201 1 Oświadczenia Stron... 4 2 Przedmiot... 5 3 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu FxParkiet.pl

Regulamin serwisu FxParkiet.pl Regulamin serwisu FxParkiet.pl Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu FxParkiet.pl, ze stron internetowych w domenie FxParkiet.pl, zasady świadczenia i korzystania z Treści Serwisu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy (dalej:,,regulamin ) określa zasady korzystania z portalu internetowego pod adresem www.przepisy.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony www.prostatanalata.pl

Regulamin strony www.prostatanalata.pl Regulamin strony www.prostatanalata.pl 1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.prostatanalata.pl zwanego dalej Serwis, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Klient biznesowy 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo