IMMUNITET PANSTW I ORGANIZACJI MIFiDZYNARODOWYCH A OCHRONA PRAW CZLOWIEKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMMUNITET PANSTW I ORGANIZACJI MIFiDZYNARODOWYCH A OCHRONA PRAW CZLOWIEKA"

Transkrypt

1 KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO ROK III NR 3/2003 UKSW - WARSZAWA TNOiK - TORUN ISSN Michal Balcerzak * IMMUNITET PANSTW I ORGANIZACJI MIFiDZYNARODOWYCH A OCHRONA PRAW CZLOWIEKA UWAGI NA TLE ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNALU PRAW CZLOWIEKA 1. WPROWADZENIE Funkcjonowanie regionalnych Sfldow mi~dzynarodowych budzi niekiedy obawy zwielzane ze spoistosciel prawa mi~dzynarodowego publicznego 1 Dotyczy to nieweltpliwie takie organow seldowych posiadajelcych jurysdykcj~ w regionalnych systemach ochrony praw czlowieka 2 Pomimo specyficznego rezimu traktatow z dziedziny praw czlowie- * Mgr Michal Balcerzak - asystent w Katedrze Prawa Europejskiego i Praw Czlowieka, UMK w Thruniu 1 Por. R. Higgins, The ICJ, the ECJ, and the integrity ofinternational law, "The International and Comparative Law Quarterly" 2003, nr 52, S. 1-20; S. Spelliscy, The Proliferation ofinternational Tribunals: A Chink in the Armor, "Columbia Journal of Transnational Law" , nr 40, S ; B. Kingsbury, Foreword: is the proliferation of international courts and tribunals a systemic problem?, "New York University Journal ofinternational Law and Politics" , nr 31, s Co do zasady organy mi~dzynarodowe posiadajllce kompetencje w dziedzinie praw czlowieka mozemy podzielic na se4dowe i niese4dowe, niekiedy wyroznia si\l tez kategori~ organ6w quasi-slldowych. Do regionalnych organow Slldowych z pewnoscill moina zaliczyc Europejski Trybunal Praw Czlowieka (Strasburg) dzialajllcy na podstawie Europejskiej Konwencji 0 Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci z r. (art. 19 i n.), Mi~dzyamerykanski Trybunal Praw Czlowieka (San Jose) - dzialajllcy w oparciu 0 Amerykanskll Konwencj~ Praw Czlowieka z r.

2 Michal Balcerzak ka 3, regionalne systemy ochrony pozostajel cz~sciel mi~dzynarodowego porzeldku prawnego, a organy posiadajelce kompetencje judykacyjne w danym systemie regionalnym, poza interpretowaniem i stosowaniem podstaw normatywnych swojej kognicji, nolens volens wnoszel wklad w klasyczne prawo mi~dzynarodowe. To samo mozna powiedziec 0 innych wyspecjalizowanych seldach mi~dzynarodowych4. Niekiedy seldy mi~dzynarodowe zajmujelce si~ ochronel praw czlowieka stajel przed koniecznosciel wypowiedzenia si~ na temat konfliktu pomi~dzy normel czy tez instytucjel klasycznego prawa mi~dzynarodowego a normel chronionel w traktacie z dziedziny praw czlowieka. Wypowiedzi te SEl szczegolnie interesujelce, dlatego ze odzwierciedlajel sposob, w jaki prawo mi~dzynarodowe praw czlowieka oddzialuje na mi~dzynarodowy porzeldek prawny. Jednym z ciekawszych przykladow takiej sytuacji w ostatnich latach SEl rozstrzygni~cia Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka dotyczelce immunitetu panstwa iorganizacji mi~dzynarodowych w konfrontacji ze standardami chronionymi przez EuropejskEl Konwencj~ 0 Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci 5 (dalej: Konwencja, KE). W niniejszym opracowaniu, poza omowieniem konfliktu norm praw czlowieka z immunitetem panstwa i organizacji mi~dzynarodowych, zawarto pr6b~ wskazania pozytywnych skutkow ostroznego podejscia Trybunalu do konfrontacji immunitetow z normel ius cogens, jakel jest zakaz tortur. 2. IMMUNITET PANSTWA W PRAWIE MIF,;DZYNARODOWYM Zagadnienie immunitetu panstwa jest przedmiotem nieustajelcego zainteresowania doktryny prawa mi~dzynarodowego6. Wedlug H. Stein- (art. 33 in.) oraz znajdujllcy si~ jeszcze in statu nascendi Afrykaiiski Trybunal Praw Czlowieka - protok61 z 1998 r. do Afrykaiiskiej Karty Praw Czlowieka i Lud6w. 3 Por. B. Simma, International human rights andgeneral international law: a comparative analysis, "Collected Courses ofthe Academy ofeuropean Law", nr 4, issue 2, s Na przyklad Mi~dzynarodowe Trybunaly Karne - ds. Bylej Jugoslawii (Raga) oraz Rwandy (Arusha). Z innych przyklad6w: Mi~dzynarodowy Trybunal Prawa Morza (Hamburg), Amerykaiisko-Irailski Trybunal ds. Roszczeil (Haga). 5 UNTS 213, s. 221, w mocy od r., ratyfikowana przez Polsk~ r., tekst polski: Dz. U r., Nr 61, poz. 284 i 285, a takze: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa czlowieka. Dokumenty mi{dzynarodowe, Thrun 1996, s Z bogatej literatury przedmiotu nalezy wskazac najnowszll monografi~ H. Fox, The Law ofstate Immunity, Oxford 2002, z wczesniejszych publikacji, H. Lauterpacht: The problem ofjurisdictional immunities offoreign states, "British Yearbook of Inter- 110

3 Immunitet panstw i organizacji milldzynarodowych a ochrona praw czlowieka... bergera immunitet oznacza "zasad~ prawnlol, na mocy ktorej panstwo moze domagae si~ zwolnienia, zawieszenia lub braku wplywu jurysdykcji innego panstwa"7. Jak pisze z kolei H. Fox, immunitet zapobiega nadaniu panstwu statusu strony w post~powaniu przeciwko temu panstwu i w ten sposob nie dopuszcza do poddania niezaleznego panstwa jurysdykcji innego panstwa w przypadku sporu dotyczlolcego wykonywania wladzy suwerennej8. Immunitet panstwa moze bye uwazany za bezposrednilol konsekwencj~ prawnlol obowilolzku poszanowania suwerennosci, gdy panstwo staje w obliczu konfrontacji z suwerennoscilol innego panstwa 9 Powszechnie wywodzi si~ immunitet z zasady suwerennej rownosci panstw, wyrazonej paremilol par in parem non habet imperium 10. Panuje takze zgodnose co do tego, ii immunitet panstwa - historycznie rzecz ujmujlolc - wyrosl z immunitetu glowy panstwa i jego przedstawicieli dyplomatycznych 11. W rozwoju instytucji immunitetu w prawie mi~dzynarodowym mozna wyroznie poczloltkowy okres immunitetu absolutnego - wowczas powolanie si~ przez panstwo na immunitet nie dopuszczalo do udzialu suwerennego panstwa w sporze (przed sloldami krajowymi innego panstwa) dotyczlolcymjakiejkolwiek sfery dzialalnoscpz. Trudnojednoznacznational Law" 1951, nr 28, s ; J. F. Lalive, L'immunite dejuridiction des etats et des organisations internationales, "Recueil des Courses de l'academie de Droit International (RdC)" nr 84 ( ); L. J. Bouchez, The nature and scope ofstate immunity from jurisdiction and execution, "Netherlands Journal ofinternational Law" 1979, nr 10, s. 3-33; 1. Sinclair, The law ofsovereign immunity: recent developments, RdC, nr 167 ( ); R. Higgins, Certain Unresolved Aspects of the Law of State Immunity,,.Netherlands International Law Review" 1982, s. 285; G. M. Badr, State immunity: an analytical and prognostic view, The Hague 1984; P. D. Trooboff, Foreign state immunity: emerging consensus on principles, RdC, nr 200 (1986-V), s ; 1. Pingel- Lenuzza, Les immunites des Etats en droit international, Bruxelles W doktrynie polskiej zob. R. Sonnenfeld, Immunitet panstwa a obecne i przewidywane problemy mi{dzynarodowoprawne stosunk6w Polski z g16wnymi panstwami kapitalistycznymi, Warszawa 1989; W. Czapliilski, A. Wyrozumska, Prawo milldzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999, Nb 230; A. Wyrozumska, The State Immuni ty in the Practice ofpolish Courts, "Polish Yearbook ofinternational Law" , Dr 24, s Por. H. Steinberger, State immunity [w:) R. Bernhardt (red.), Encyclopedia of Public International Law, Instalment 10 (1987), s Por. H. Fox, op. cit., s Tak A. Cassese, International Law, Oxford 2001, s. 91; W. Czapliiiski, A. Wyrozumska, op. cit., Nb Por. H. Steinberger, op. cit., s. 429; L. J. Bouchez, op. cit., s Por. P. D. Trooboff, op. cit., s Klasycznymi przykladami zastosowania doktryny immunitetu absolutnego przez &ldy s~ orzeczenia: S~du Najwyzszego Stanow Zjednoczonych w sprawie The Schooner 111

4 Michal Balcerzak nie ustalie moment, w ktorym doktryna immunitetu absolutnego zacz~la us~powae doktrynie immunitetu restryktywnego 13. JednakZe dose oczywista pozostaje przyczyna tej ewolucji: panstwa coraz cz~sciej podejmowaly dzialalnosc handlowll, w wykonywaniu ktorej ich status nie roznil si~ od statusu innych uczestnikow obrotu. W ten sposob wyksztalcily si~ kategorie dzialan panstwa iure imperii (0 charakterze wladczym, publicznym, suwerennym) oraz iure gestionis (gdy paitstwo uczestniczy w obrocie takjak innijego uczestnicy)l4. Zalozeniem restryktywnego podejscia do immunitetu jest uniemozliwienie panstwom zaslaniania si~ nim, gdy uczestniczll w obrocie gospodarczym na rowni z innymi podmiotami. Rozroznienie pomi~dzy acta iure imperii oraz acta iure gestionis zostalo wprawdzie przyj~te co do zasady przez praktyk~ s~dow krajowych, ustawodawstwo krajowe czy tez dwustronne konwencje mi~dzynarodowe dotycz~ce immunitetu panstwa, niemniej istotne wydaje si~ doprecyzowanie, ze 0 wejsciu w zakres immunitetu nie decyduj~ motywy podj~cia danej czynnosci, lecz jej natura (publiczno- lub prywatnoprawna)15. W kazdym razie wspolczesnie restryktywna teoria immunitetu paitstwa nie budzi juz wi~kszych kontrowersjp6. Interesuj~ce jest ponadto wyroznienie kolejnej najnowszej fazy w rozwoju instytucji immunitetu panstwa. Zdaniem H. Fox, w postmodernistycznym stadium rozwoju tej doktryny mamy do czynienia z dwiema scieraj~cymi silil Exchange u. M'Fadden z 1812 r. oraz Brytyjskiego Court of Appeal w sprawie The Parlement BeIge z 1880 r. 13 M. Singer wyrazil poglqd, ze zmiana w podejaciu do immunitetu rozpocz~la sifil od orzeczenia Sqdu Najwyzszego Republiki Austrii w sprawie Dralle p. Republice Cze choslowackiej z 1950 r. - por. M. Singer, Jurisdictional Immunity of International Organizations: Human Rights and Functional Necessity Concerns, "Virginia Journal of International Law" 1996, nr 36, s. 53. Tendencja w stronfil zaakceptowania immunitetu restryktywnego z pewnosciq umocnila sifil w latach pifilcdziesiqtych i szescdziesiqtych XX w. - w Stanach Zjednoczonych za sprawq tzw. "listu Tate'a", doradcy prawnego Departamentu Stanu, z r. (pelny tekst: Department of State Bulletin 1952, nr 26, s. 984); w Republice Federalnej Niemiec - od czasu wydania przez Federalny Sqd Konstytucyjny orzeczenia w sprawie Iranian Embassy w 1963 r. Por. takze G. Ress, The Changing Relationship between State Immunity and Human Rights [w:] M. de Salvia, M. E. Villiger (red.), The Birth ofthe European Human Rights Law. Liber Amicorum Carl Aage Norgaard, Baden-Baden 1998, s Por. A. Cassese, op. cit., s. 92; W. Czaplinski, A. Wyrozumska, op. cit., Nb Por. P. D. Trooboff, op. cit., s. 275 in.; W. Czapliiiski, A. Wyrozumska, op. cit., Nb H. Fox wspomina jedynie 0 Chiiiskiej Republice Ludowej jako paiistwie trwajqcym przy teorii immunitetu absolutnego, por. H. Fox, op. cit., s

5 Immunitet paftstw i organizacji m~dzynarodowych a ochrona praw czlowiejuj.. tendencjami - z jednej strony uznany status jednostki w prawie mi~ dzynarodowym przemawia za uchyleniem immunitetu w przypadku wszelkich roszczen zwi~zanych z dzialalnosci~ panstwa; z drugiej strony - skupianie niektorych elementow wladzy panstwowej w r/ilkach organizacji mi/ildzynarodowych sugerowaloby utrzymanie immunitetu jako narz/ildzia ochrony panstw i umozliwienie im dzialania w interesie publicznym17. Autorka nie uzasadnia blizej swojej prognozy, ale nalezy raczej uznac, ze "postmodernistyczna faza" rozwoju immunitetu jest bardziej kwesti~ spekulacji niz odzwierciedleniem aktualnego stanu rzeczy. Sk~din~d w koncepcj/il Lady Fox wpisuj~ si/il glosy postuluj~ce rzeczywiste przewartosciowanie doktryny immunitetu, z jego znacznym ograniczeniem lub zniesieniem wl~cznie18. Nalezy takze wspomniee 0 istotnym rozroznieniu na immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny panstwa i jego maj~tku. Ten pierwszy zwi~zany jest z dzialaniami lub zaniechaniami panstwa, podczas gdy immunitet egzekucyjny moze bye rozumiany jako wy}~czenie okreslonego mienia panstwa obcego spod zaj/ilcia w drodze egzekucji 19. W niektorych krajach anglosaskich istnieje ustawowa regulacja zagadnien odnosz~cych si/il do immunitetu panstwa 20, jednak zdecydowana wi/ilkszose krajowych systemow prawnych nie ujmuje tej problematyki w osobnych ustawach. Ponadto jedyny obowi~zuj~cy w tym zakresie regionalny traktat mi/ildzynarodowy - Europejska Konwencja o Immunitecie Panstwa 21 - doczekal si/il tylko osmiu ratyfikacjp2. Komisja Prawa Mi/ildzynarodowego ONZ zdolala wprawdzie opracowac projekt traktatu dotyczelcego immunitetu, niemniej dalsze prace przebiegaj~ bardzo powoli. Zrodla kodyfikacji immunitetu panstwa s~ zatern nieliczne i nie maj~ charakteru uniwersalnego. Z tego powodu najwazniejszym zrodlem poznania praktyki panstw w zakresie immunitetu pozostaje orzecznictwo s~d6w krajowych. 17 Ibidem, s. 4. IB Por. R. Garnett: Should Foreign State Immunity be Abolished?, "The Australian Yearbook ofinternational Law" 1999, nr 20, s R. Garnett twierdzi, it! immunitet stracil racj~ bytu jako instrument ochrony godnosci i niezaleznosci pailstwa przed ingerencjll innych panstw. 19 Por. W. Czapliilski, A. Wyrozumska, op. cit., Nb W Zjednoczonym Kr6lestwie jest to State Immunity Act z 1978 r., w Stanach 2iiednoczonych - Foreign Sovereign Immunities Act z 1976 r., w Kanadzie - State Immunity Act z 1981 r. 21 Konwencja przyj~ta w ramach Rady Europy, podpisana r. w Bazylei, w mocy od r., European Treaty Series nr W kolejnosci chronologicznej: Austria, Belgia, Cypr, Zjednoczone KrOlestwo, Szwajcaria, Holandia, Luksemburg i Niemcy. 113

6 Michal Balcerzak 3. WYJl\TKI OD IMMUNITETU PANSTWA - HUMAN RIGHTS EXCEPTION? Jak juz wspomniano, brak uniwersalnie zaakceptowanych regul rzfldzflcych immunitetem paiistwa utrudnia doprecyzowanie restryktywnej zasady immunitetu - innymi slowy - wskazanie wyjfltk6w powszechnie przyj~tych w praktyce krajowej. Na podstawie kodyfikacji krajowych, Europejskiej Konwencji 0 Immunitecie Paiistwa (EKIP), propozycji ujednolicenia zasad stosowania immunitetu 23 oraz praktyki sfldowej mozna wyszczeg6lnic przynajmniej nast~pujflce odst~pstwa od zasady immunitetu jurysdykcyjnego paiistwa: - dzialalnosc gospodarcza - zawieranie kontrakt6w handlowych (art. 7 EKIP, art. 3 brytyjskiego State Immunity Act (SIA) z 1978 r.), - zawieranie um6w z zakresu prawa pracy (art. 5 EKIP, art. 4 SIA)24, - naruszanie wlasnosci intelektualnej (art. 8 EKIP, art. 9 SIA)25, - wyrzfldzenie szkody na osobie lub rzeczy (art. 11 EKIP, art. 1605(a)(5) amerykaiiskiego Foreign Sovereign Immunity Act z 1976 r., art. 5 SIA). Om6wienie wszystkich powyzszych wyjfltk6w wykraczaloby znacznie poza ramy niniejszego opracowania, tym niemniej konieczne jest zatrzymanie si~ nad ostatnifl z wymienionych sytuacji, tj. wyrzfldzeniu przez paiistwo szkody na osobie. Wedlug art. 11 EKIP: "Umawiajflce si~ Paiistwo nie moze powolywac si~ na immunitet jurysdykcyjny przed sfldami innego Umawiajflcego si~ Paiistwa w post~powaniu, kt6re odnosi si~ do zadoscuczynienia za wyrzfldzenie szko- 23 Np. projekt konwencji 0 immunitecie panstwa przygotowany w 1991 r. przez Komisj~ Prawa Mi~dzynarodowego ONZ oraz projekt opracowany na konferencji Stowarzyszenia Prawa Mi~dzynarodowego w Buenos Aires (1994 r.) por. J. Brohmer, State immunity and the violation ofhuman rights, The Hague (etc.) 1997, s. 125 i n. Zagadnienia immunitetu panstwa dotyczyly takie trzy rezolucje Instytutu Prawa Mi~ dzynarodowego: z 1891 r. (przyj~ta w Hamburgu), z 1954 r. (przyj~ta w Aix en Provence) i 1991 r. (przyj~ta w Bazylei). Nie byly one jednak przelomowe dla rozwoju doktryny immunitetu - por. H. Fox, The Law... s Nie dotyczy to wszakie wszelkich um6w 0 prac~ pomi~dzy panstwem obcym a osobami fizycznymi por. W. Czaplinski, A. Wyrozumska, op. cit., Nb 233. Zob. tei. R. Garnett, State immunity in employment matters, "International and Comparative Law Qarterly" 1997, or 46, s oraz H. Fox, Employment Contracts as an Exception to State Immunity, "British Yearbook ofinternational Law" 1996, nr 66, s Por. takie V. Morris, The Exception for Intellectual and Industrial Property, "Vanderbilt Journal of Transnational Law" 1986, or 19, s

7 Immunitet panstw i organizacji mi/idzynarodowych a ochrona praw czlowieittl... dy na osobie lub rzeczy, jezeli zdarzenie powodujl:lce szkod~ mialo miejsce na terytorium Panstwa forum, orazjesli sprawca szkody znajdowal si~ na tym terytorium w czasie zdarzenia powodujl:lcego szkod~"26. Wprawdzie mozna przyjl:lc, ze projektodawcy powyzszej regulacji mieli na wzgl~dzie przede wszystkim skutki wypadk6w komunikacyjnych powodowanych przez personel dyplomatyczny27, jednak jeszcze przed przyj~ciem EKIP oraz innych kodyfikacji pojawilo si~ pytanie, czy immunitet panstwa chroni takze przed jurysdykcjl:l sl:ld6w krajowych w przypadku ci~zkich naruszen praw czlowieka. Sprawy tego typu nie sl:l liczne i dotyczl:l przede wszystkim sl:ldownictwa amerykanskiego, niemniej zaslugujl:l na odnotowanie. Pierwszym bodajze przyklademjest orzeczenie sl:ldu amerykanskiego w sprawie von Dardel p. ZSRR28, w kt6rej pow6d wytoczyl pow6dztwo odszkodowawcze przeciwko rzl:ldowi sowieckiemu z tytulu nielegalnego uwi~zienia i prawdopodobnego spowodowania smierci swojego brata, szwedzkiego dyplomaty, Raoula Wallenberga 29. Sl:ld Dystryktu Columbia w pierwszej instancji dopuscil pow6dztwo orzekajl:lc, iz wyjl:ltek od zasady immunitetujurysdykcyjnego zawarty w art Foreign Sovereign Immunities Act ma zastosowanie do sprawy von Dardel, a ZSRR nie moze zaslaniac si~ immunitetem w przypadku naruszenia norm prawa mi~dzynarodowego 0 charakterze ius cogens. Jednakze orzeczenie sl:ldu pierwszej instancji nie zostalo w toku post~powania podtrzymane przez Sl:ld N ajwyzszy. Zagadnienie immunitetu panstwa na tie human rights exception zostalo r6wniez podniesione w sprawie Hugo Princz p. Republice Federalnej Niemiec. Pow6d - obywatel USA pochodzenia zydowskiego - domagal si~ przed sl:ldami amerykanskimi odszkodowania m.in. z tytu}u przebywania w obozach koncentracyjnych oraz pracy przymusowej dla 26 Postanowienie to wzorowano na art. 10 ust. 4 Konwencji Haskiej 0 Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczen Slldowych w Sprawach Cywilnych i Gospodarczych z r. - por. Raport Wyjasniajllcy do EKIP, dos~pny na stronie internetowej 27 Tak H. Fox, op. cit., s Von Dardel v. Union of Soviet Socialist Republics - USA District Court, District of Columbia, 1985) ILR 77,1988, p. 258, p. 258 i n. cyt. za G. Ress: The Changing Relationship between State Immunity and Human Rights [w:] M. de Salvia, M. E. Villiger (red.): The Birth..., s Raoul Wallenberg, przebywajllc w Budapeszcie, ocalh przed zag1adll tysillce Zyd6w. Po zaj~iu Budapesztu przez wojska radzieckie dyplomata zostal aresztowany i wywieziony do ZSRR, gdzie zmarl - rzekomo z przyczyn naturalnych. W 1984 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lund (Szwecja) zostal powolany Instytut Praw Czlowieka i Prawa Humanitarnego im. Raoula Wallenberga - zob. 115

8 Michal Balcerzak przedsi~biorstw niemieckich w czasie drugiej wojny swiatowelo. W tym przypadku r6wniez sl:ld pierwszej instancji uznal, ze Republika Federalna Niemiec nie moze powolywac si~ na immunitet regulowany przez Foreign Sovereign Immunities Act, bowiem sprawa dotyczyla "niekwestionowanych akt6w barbarzynstwa"31. Sl:ld Apelacyjny jednak uznal, ze Republice Federalnej Niemiec przysluguje immunitet 32. Z kolei przed sl:ldami brytyjskimi najglosniejszym pow6dztwem dotyczl:lcym ewentualnego human rights exception od zasady immunitetu panstwa byla sprawa Al-Adsani przeciwko rzqdowi Kuwejtu oraz trzem osobom fizycznym33. Z uwagi na to, ze sprawa ta znalazla sw6j final w Strasburgu, b~dzie ona szczeg61owo omawiana w dalszej cz~sci opracowania. W tym miejscu nalezy jedynie wspomniec, iz Al-Adsani (obywatel zar6wno Zjednoczonego Kr6lestwa, jak i Kuwejtu) podnosi} najpierw przed High Court, a potem przed Court ofappeal, iz stal si~ ofiarl:l tortur z rl:lk funkcjonariuszy pailstwowych Kuwejtu, gdy przebywal tam w 1991 r. SprawaAl-Adsani nie doczekala si~ jednak rozstrzygni~cia merytorycznego w prawie krajowym - w toku post~powania Court ofappeal opowiedzial si~ za literalnl:l interpretacjl:l art. 5 brytyjskiej ustawy 0 immunitecie, uznajl:lc ze rzl:ld pozwany moze skutecznie zaslaniac si~ immunitetem jurysdykcyjnym34. Chociaz powyzsze trzy przyklady dotyczl:l jedynie orzecznictwa Sl:ld6w pailstw common law posiadajl:lcych ustawowl:l regulacj~ immunitetu, to uzasadniona wydaje si~ konkluzja, iz nie istnieje powszechnie akceptowany przez praktyk~ krajowl:l wyjl:ltek od zasady immunitetu jurysdykcyjnego pailstwa w przypadku ci~zkich naruszen praw czlowieka IMMUNITET ORGANIZACJI MIF;DZYNARODOWYCH We wsp61czesnym prawie mi~dzynarodowym uznaje si~, ze organizacje mi~dzynarodowe Sl:l podmiotami tego prawa 36. Zagadnienie im- 30 Por. G. Ress, op. cit., s Ang. "undisputed acts ofbarbarism", por. J. Brohmer, op. cit., s. 76 i n. 32 Ostatecznie pow6d otrzymal odszkodowanie w ramach porozumienia mi~dzyrzlldowego. 33 Por. J. Brohmer, op. cit., s oraz stan faktyczny zreferowany w wyroku ETPC AI-Adsani p. Zjednoczonemu Kr61estwu z r., punkty At Adsani v. Government ofkuwait and others, , ILR Dr 107, s Por. dokladniejsze zreferowanie stanu faktycznego sprawy w dalszej cz~sci pracy. 35 Tak G. Ress, op. cit., s Por.A. Cassese, op. cit., S. 70 i n. 116

9 Immunitet panstw i organizacji mifdzynarodowych a ochrona praw czlowieka... munitetujurysdykcyjnego organizacji mi~dzynarodowych stalo si~ aktualne w zasadzie dopiero wraz z utworzeniem Organizacji Narodow Zjednoczonych - art. 105 Karty Narodow Zjednoczonych 37 stanowi: "Organizacji przyslugiwac b~d~ na terytorium kazdego zjej czlonkow takie przywileje i immunitety,jakie s~ konieczne do osi~gni~ciajej celow". Podobn~ regulacj~ zawiera art. 40 (a) Statutu Rady Europy38: "Radzie Europy, przedstawicielom Panstw-Stron oraz Sekretariatowi przys}ugiwac b~d~ na terytorium kazdej ze Stron takie przywileje i immunitety, jakie mozna uznac za rozs~dnie konieczne dla osi~gni~cia jej celow". (...) Powyzsze sformulowanie precyzuje art. 3 Ogolnego Porozumienia w SprawiePrzywilejow i Immunitetow Rady Europy39: "Rada Europy, jej wlasnosc i zasoby, bez wzgl~du na miejsce polozenia i podmiot, w ktorego s~ wladaniu, korzysta z immunitetu od kazdej formy post~powania s~dowego, z wyj~tkiem i w zakresie szczegolnych spraw, w ktorych Komitet Ministrow wyraznie zgodzil si~ na zrzeczenie si~ tego immunitetu". C..) Postanowienie zawarle wart. 105 Karty N arodow Zjednoczonych czy art. 40(a) Statutu Rady Europy wyrazaj~ tzw. doktryn~ koniecznosci funkcjonalnej (functional necessity)40. Nielogiczne byloby bowiem tworzenie organizacji mi~dzynarodowej i jednoczesne utrudnianie lub uniemozliwianie jej dzialalnosci poprzez poddanie jej poczynan jurysdykcji s~dow krajowych. Zdaniem L. Caflischa, de facto absolutny charakter immunitetu organizacji mi~dzynarodowych powoduje, ze latwiej moze dojsc do kolizji tego immunitetu z normami praw czlowieka niz w przypadku restryktywnego immunitetu panstwa41. Niew~tpliwie immunitet 0 ab- 37 Karta Narodow Zjednoczonych - konstytuujllca Organizacjli! Narodow Zjednoczonych - zostala przyjli!ta na konferencji w San Francisco r., a weszla w zycie ; tekst polski: Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz Podpisany w Londynie r., w mocy od r., European Treaty Series nr Podpisane w Paryzu r., w mocy od r., European Treaty Series nr Por. obszerne opracowanie M. Singera, Jurisdictional Immunity ofinternational Organizations: Human Rigths and Functional Necessity Concerns, "Virginia Journal ofintemational Law" 1996, nr 36, S , zwl. s. 65. Zob. takze 1. Seidl-Rohenveldern, Functional immunity ofinternational organizations and human rights [w:] W. Benedek, H. Isak i R. Kicker (red), Development and developing international and European law: essays in honour ofkonrad Ginther on the occasion ofhis 65th birthday, Frankfurt am Main (etc.) 1999, S Por. L. Caflisch, Immunite de juridiction et respect des drous de l'homme [w:] L. Boisson de Chazournes i V. Gowlland-Debbas (red.), The international legal system 117

10 Michal Balcerzak solutnym charakterze stwarza takie ryzyko, jednakze w przypadku europejskiego systemu ochrony Trybunal wypracowal stanowisko, zgodnie z ktorym Umawiajltce si~ Strony nie sit zwolnione z odpowiedzialnosci na podstawie Konwencji w odniesieniu do sfery dzialalnosci obj~tej wspolpraclt w ramach organizacji mi~dzynarodowej42. Nie oznacza to jednak podwazenia obecnego ksztaltu immunitetu organizacji mi~dzynarodowych, co potwierdzajlt orzeczenia Trybunalu w dwoch kluczowych sprawach dotyczltcych tego rodzaju immunitetu IMMUNITETY A EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZLOWIEKA Immunitet jurysdykcyjny sensu largo - rozumianyjako proceduralna przeszkoda nie pozwalajltca na pozwanie danego podmiotu w procesie przed sltdami krajowymi - moze skutecznie uniemozliwiac SltdOwi rozpatrzenie sprawy skierowanej nie tylko przeciwko panstwu, organizacji mi~dzynarodowej, ale takze parlamentarzystom czy adwokatom. Tym samym ograniczeniu ulega gwarancja prawa do rzetelnego procesu, ktora w systemie ochrony opartym 0 Europejsklt Konwencj~ Praw Czlowieka zostala uj~ta wart. 6: "Kazdy rna prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsltdnym terminie przez niezawisly i bezstronny Sltd ustanowiony ustawlt przy rozstrzyganiu 0 jego prawach i obowiltzkach o charakterze cywilnym alba 0 zasadnosci kazdego oskarzenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej". (... ) Wprawdzie prawo dos~pu do Sltdu nie wynika wprost z art. 6 Konwencji, niemniej od czasu orzeczenia Trybunalu w sprawie Golder p. Zjednoczonemu Kr6lestwu 44 uznaje si~, ze prawo dost~pu do Sltdu stanowi integralnlt cz~sc gwarancji rzetelnego procesu. Tutaj zatem znajduje si~ sedno potencjalnego konfliktu pomi~dzy prawem do rzetelnego procesu a immunitetami. Prawo dos~pu do sltdu nie jest prain quest of equity and universality. Liber Amicorum Georges Abi-Saab, The Hague (etc.) 2001, s Por. wyrok w sprawie Waite i Kennedy p. Republice Federalnej Niemiec z r., "Reports of Judgments and Decisions" , Chodzi 0 ww. wyrok Waite i Kennedy oraz dotyczllcy tego samego stanu faktycznego i zapadly w tym samym dniu wyrok w sprawie Beer i Regan p. Republice Federalnej Niemiec. 44 Wyrok z r., Series A nr

11 Immunitet panstw i organizacji mif;dzynarodowych a ochrona prow czlowieka... wem absolutnym45, a skuteczne powolanie si~ w sporze przez stron~ pozwan~ na immunitet stanowi przyklad zaw~zenia tego dost~pu46. Rozstrzygni~cia organow strasburskich w zakresie ograniczen prawa dost~pu do s~du poprzez powolanie si~ na immunitet nie nalez~ do cz~stych. Jak dot~d prawie w kazdym przypadku Komisja 47 i Trybunal uznawa}y zasadnosc i proporcjonalnosc przyznawania okreslonym podmiotom immunitetow. Nie znaczy to jednak, ze istnieje domniemanie zgodnosci immunitetow z prawem do s~du jako elementem prawa do rzetelnego procesu. Wr~cz przeciwnie, zaw~zenie dost~pu do s~du poprzez immunitet powinno zawsze podlegac scislej kontroli pod k~tern zgodnosci z Konwencj~. Dla celow prawnoporownawczych celowe wydaje si~ zasygnalizowanie, jakimi immunitetami - obok panstw i organizacji mi~dzynarodowych - zajmowaly si~ w swoim orzecznictwie organy strasburskie. I tak, immunitetu parlamentarnego dotyczyl wyrok Trybunalu w sprawie A. p. Zjednoczonemu Kr6lestwu z r. SkarZ~ca z~dala dost~pu do s~du w post~powaniu przeciwko poslowi z brytyjskiej Izby Gmin, ktory wyst~puj~c na forum parlamentu dopuscil si~ wobec niej znieslawienia. Zdaniem Trybunalu, immunitet parlamentarny przyznawany poslom w Zjednoczonym Krolestwie odzwierciedla zasady przyj~te w Panstwach Rady Europy i sluzy ochronie wolnosci wypowiedzi w Parlamencie oraz utrzymaniu trojpodzialu wladzy. Dlatego immunitet ten nie stanowi nieproporcjonalnego ograniczenia prawa dost~pu do s~du, zawartego wart. 6 ust. 1 Konwencji 48. Immunitetem wladz publicznych tj. niemoznosci~ pozwania przed s~dem krajowym okreslonych kategorii organow lub instytucji tego samego panstwa zajmowal si~ Trybunal podejmuj~c dwa glosne orzeczenia: Osman p. Zjednoczonemu Kr6lestwu 49 oraz Z. p. Zjednoczone 45 Por. np. wyroki Trybunalu w sprawach Beer and Regan p. Republice Federalnej Niemiec z r., 59 oraz Fayed p. Zjednoczonemu Krolestwu z r., 65). Ograniczenie prawa do Slldu, aby pozostawac w zgodzie z Konwencjll, musi zmierzac w uprawnionym celu i bye w stosunku do niego proporcjonalne. 46 Por. M. Kloth: Immunities and the right ofaccess to court under the European Convention on Human Rights, "European Law Review" 2002, nr 27, s Europejska Komisja Praw Czlowieka przyjmowala skargi indywidualne przed reformll wprowadzonll na mocy Protokolu XI. Komisja i "stary" Trybunal przeksztalcily si\l w 1998 r. w jeden organ - Europejski Trybunal Praw Czlowieka. 48 Co ciekawe, absolutny immunitet parlamentarzysrow brytyjskich w zakresie wolnosci wypowiedzi obowillzuje tylko w odniesieniu do debat prowadzonych w czasie posiedzen Izby Gmin lub Izby Lordow lecz nie co do wystllpien przed lub po posiedzeniach parlamentu, nawet jesli wystl:!pienia te powtarzaly tresc wygloszonll podczas obrad. Wil:!ze si\l to z kilkuwiekowl:! tradycjl:!, poczl:!wszy od art. 9 Bill ofrights z 1689 r. 49 Wyrok z r. 119

12 Michal Balcerzak mu KrOlestwu 50 Pierwsza sprawa dotyczyla roszczen wysunifi!tych przeciwko brytyjskiej policji 51, a druga - opiece spolecznej. W wyroku Osman Trybunal jednoglosnie orzekl 0 naruszeniu art. 6 ust. 1 poprzez przyznanie policji immunitetu absolutnego i niemoznosc rozpatrzenia pozwu skarzl:lcej. Linia orzecznicza przyjfi!ta w sprawie Osman zostala zmieniona juz przez nowy Trybunal w wyroku Z. p. Zjednoczonemu Krolestwu. Trybunal doszedl w6wczas do wniosku, ze niemoznosc sl:ldowego rozpatrzenia pozwu przeciwko lokalnym wladzom (opiece spolecznej) nie wynika z immunitetu, lecz z materialnych zasad rzl:ldzl:lcych dochodzeniem roszczen zawartych w prawie krajowym52. Wreszcie, z immunitetem instytucji mif/dzynarodowych wil:lzala sifi! sprawa Spaans p. Holandii 53 Skarzl:lcy dozyl w sl:ldzie holenderskim pow6dztwo przeciwko Amerykansko-Iranskiemu Trybunalowi ds. Roszczen 54, w ktorym wczesniej pracowal. Sl:ldy krajowe stwierdzily brak swojej jurysdykcji z uwagi na immunitet przyznany Trybunalowi ds. Roszczen przez rzl:ld holenderski. Europejska Komisja Praw Czlowieka uznala skargfi! za niedopuszczalnl:l, bowiem Holandia nie mogla ponosic odpowiedziainosci z tytulu Konwencji za dzialania tego Trybunalu. Komisja zauwazyla ponadto, ze przyznawanie przywilejow i immunitetow instytucjom mifi!dzynarodowym motywowane jest ulatwieniem ich funkcjonowania i pozostaje w zgodzie z prawem mifi!dzynarodowym. 6. ROZSTRZYGNIFj::1A EUROPEJSKIEGO TRYBUNALU PRAW CZLOWIEKA W ZAKRESIE IMMUNITETU PANSTWA I ORGANIZACJI MI~DZYNARODOWYCH Jakjuz wspomniano na wstfi!pie, stanowiskoetpc odnosnie ograniczenia prawa do sl:ldu przez immunitet panstwa i organizacji mit;!- 50 Wyrok z r. 51 Por. M. Kloth, Immunities and the right ofaccess to court under the European Convention on Human Rights, "European Law Review" 2002, nr 27, s Autor omawia m.in. zwi~zek konstrukcji deliktu spowodowanego zaniedbaniem (tort of negligence) w prawie angielskim z tzw. exclusionary rule polegaj~c~ na wy}~czeniu odpowiedzialnosci poiicji z tytu}u roszczen zwi~zanych z zapobieganiem przestlilpczosci. 52 Por. 100 wyroku Z. p. Zjednoczonemu Kr6lestwu. 53 Skarga nr 12516/86, Decyzja Komisji z r., "Decisions and Reports of the European Commission of Human Rights" 1988, nr 58, s Trybunal zosta} utworzony na mocy Porozumienia 0 Rozstrzyganiu Roszczen pomilil" dzy Islamsk~ Republi~ Iranu a Stanami Zjednoczonymi z r. Siedzib~ Trybunalu, za zgod~ rz~du Holandii, zostala Raga. Trybunal rozpocz dzialalnosc r. 120

13 Immunitet panstw i organizacji mit;dzynarodowych a ochrona praw czlowieka... dzynarodowych zostalo wyraznie zarysowane w orzeczeniach: McElhinney p. Irlandii, Fogarty p. Zjednoczonemu Kr61estwu, Al-Adsani p. Zjednoczonemu Kr6lestwu 55 (immunitet panstwa), a takze Beer iregan p. RFN oraz Waite i Kennedy p. RFN56 (immunitet organizacji mi~dzynarodowych). Om6wienie i analiz~ tych rozstrzygni~c rozpoczn~ od najmniej kontrowersyjnych wyrok6w dotycz/:lcych immunitetu organizacji mi~dzynarodowych, nast~pnie zajm~ si~ orzeczeniami Fogarty i McElhinney, ana koncu skupi~ si~ na najbardziej spektakularnym przykladzie konfliktu immunitetu panstwa z prawem do s/:ldu w pol/:lczeniu z roszczeniami na tie naruszenia zakazu tortur - sprawie Al-Adsani BEER I REGAN P. RFN ORAZ WAITE I KENNEDY P. RFN Sprawy dotyczyly trzech obywateli brytyjskich (R. Waite, T. Kennedy, P. Regan) oraz jednego obywatela niemieckiego (K. Beer). Skar- Z/:lcy byli zatrudnieni w firmach wykonuj/:lcych uslugi dla Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej (ang. European Space Agency, daiej ESA). Organizacja ta powstala na mocy traktatu z 1975 r.57 Na pocz/:ltku lat dziewi~cdziesi/:ltych kontrakty skarz/:lcych na wykonywanie uslug dla ESA nie zostaly przedluzone. W6wczas powodowie zlozyli pozew przeciwko ESA w niemieckim S/:ldzie Pracy argumentuj/:lc, iz w mysl niemieckiej ustawy 0 zatrudnieniu nabyli status pracownik6w ESA. Pozwana organizacja powolala si~ na immunitet jurysdykcyjny, przyznany jej na mocy traktatu zalozycielskiego. S/:ld Pracy uznal pow6dztwo przeciwko ESA za niedopuszczalne. Skargi do Europejskiej Komisji Praw Czlowieka wplyn~ly (Waite ikennedy) oraz r. (Beer iregan). Skarz/:lcy twierdzili, ze odmowiono im dost~pu do s/:ldu. W raportach Komisji z r. nie stwierdzono naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, chociaz opinia nie byla przyj~ta jednomysinie (siedemnascie glosow do pi~tnastu)58. Nast~pnie, po wejsciu w zycie Protokolu XI, spraw/:l zaj~la si~ Wielka Izba Trybunalu. W orzeczeniach z r. Trybunal przypomnial, ze art. 6 ust. 1 zapewnia kazdemu prawo do przedstawienia przed s/:ldemjakiegokolwiek roszczenia dotycz/:lcego jego praw i obowi/:lzkow cywiinych. 55 Wszystkie trzy orzeczenia zostaly ogloszone r. 56 Orzeczenia z r. 57 United Nations Treaty Series 1983, nr 1297, I - No Opini~ odr~bnl.l, wspartl.l przez czternastu czlonkow Komisji, dozyl G. Ress (RFN). 121

14 Michal Balcerzak Artyku} ten obejmuje "prawo do s,,!du", ktorego prawo dost~pu, tj. pra~ wo do wszcz~cia post~powania przed s,,!dem w sprawach cywilnych, jest tylko jednym z aspektow, stosownie do ustalen w wyroku Golder. Trybunal zwrocil uwag~, ze jego zadaniem nie jest zast~powanie s,,!downictwa krajowego. W pierwszym rz~dzie to do wladz krajowych, a konkretnie s"!dow, nalezy rozwi,,!zywanie problemow wynikaj"!cych z wewn~trznego ustawodawstwa. Zasada ta znajduje takze zastosowa~ nie tam, gdzie prawo krajowe odwo}uje si~ do zasad ogolnego prawa mi~dzynarodowego czy do porozumien mi~dzynarodowych. Rola Trybunalu ograniczonajest do sprawdzenia, czy efekty takiej interpretacji S,,! do pogodzenia z Konwencj,,!59. Trybunal przyzna}, ze skarz"!cy mogli domagac si~ rozpatrzenia kwestii immunitetu w trzech instancjach niemieckiego s,,!downictwa. Jednakze decyduj,,!ce jest tu ustalenie, czy stopien dost~pu do s,,!du byl wystarczaj,,!cy, aby zapewnic skarz"!cym "prawo do s,,!du", bior,,!c pod uwag~ zasad~ rz"!dow prawa w spoleczenstwie demokratycznym60. Wedlug skarz,,!cych, prawo dost~pu do s,,!du nie moze ograniczac si~ do samego wszcz~cia post~powania. Ich zdaniem s,,!dy niemieckie zlekcewazyly pierwszenstwo zobowi"!zan plyn"!cych z Konwencji nad zasad,,! immunitetu jurysdykcyjnego organizacji mi~dzynarodowych. W opinii powodow funkcjonowanie ESA nie wymagalo zastosowania immunitetu w ich konkretnej sprawie. Z kolei stanowisko RZ,,!du i opinia Komisji opieraly si~ na zaloze~ niu, ze celem immunitetu w prawie mi~dzynarodowym jest ochrona organizacji mi~dzynarodowych przed ingerencj,,! ze strony poszczeg61- nych rz"!d6w. W immunitecie nalezy zatem upatrywac uprawnionego celu ograniczenia art. 6. Zdaniem Rz,,!du, poddanie organizacji mi~dzynarodowych jurysdykcji krajowej podwazaloby funkcjonowanie tych organizacji, bior,,!c pod uwag~ zadania, jakie organizacje te wykonuj,,! w epoce globalnych wyzwan technicznych i ekonomicznych. Trybunal podzielil powyzszy pogl,,!d, podkreslaj,,!c, ze immunitet jurysdykcyjny, powszechnie przyznawany przez Panstwa organizacjom mi~dzynarodowymjest praktyk,,! stosowan,,! od dawna w interesie sprawnosci tych organizacji. Znaczenie immunitetu odzwierciedla tendencja do poszerzania i umacniania wspolpracy mi~dzynarodowej we wszystkich obszarach dzialania wspolczesnej spo}ecznosci mi~dzynarodowej. Z drugiej strony jednak Trybunal uzna} za celowe wskazanie, ze tworzenie organizacji mi~dzynarodowych moze wplywac na ochron~ 59 Por. 54 wyroku Waite i Kennedy. 60 Ibidem,

15 Immunitet panstw i organizacji milidzynarodowych a ochrona prow czlowieka... praw czlowieka. Dlatego nie byloby zgodne z celem i przedmiotem Konwencji, gdyby Umawiajqce si~ Strony uciekaly od odpowiedzialnosci na podstawie Konwencji poprzez obj~cie okreslonej sfery dzialalnosci wspolpracq w ramach organizacji mi~dzynarodowej. Konwencja zostala bowiem zaprojektowana w celu ochrony praw, kt6re nie sq teoretyczne czy iluzoryczne, ale praktyczne i skuteczne. Trybunal podkreslil ponadto ogromne znaczenie prawa do rzetelnego procesu, w tym prawa dost~pu do sqdu, dla spoleczenstwa demokratycznego 61 Trybunal zwrocil uwag~, ze Konwencja 0 ustanowieniu ESA wyraznie ustanawia rozne sposoby rozwillzywania sporow prywatnoprawnych w sprawach pracowniczych. Poniewaz skarzqcy twierdzili, ze znajdowali si~ w stosunku pracy z ESA, mogli i powinni byli zwrocic si~ do Rady Odwolawczej ESA, ktora jest»niezalezna od Agencji" i ma jurysdykcj~ "do rozwiqzywani sporow zwillzanych z kazdq decyzjll podj~tq przez Agencj~ i wynikajqcych pomi~dzy niq i pracownikami". Trybunal doszedl zatem do tej samej konkluzji, co Komisja: biorllc pod uwag~ uprawniony cel immunitetow organizacji mi~dzynarodowych, nieproporcjonalne byloby zmuszanie organizacji mi~dzynarodowej do poddania si~ sqdownictwu krajowemu w odniesieniu do warunkow zatrudnienia okreslonych przez krajowe prawo pracy. Odczytywanie art. 6 ust. 1 Konwencji i zawartej w nim gwarancji dos~pu do sqdu jako wymogu zastosowania w podobnych sprawach ustawodawstwa krajowego udaremniloby, zdaniem Trybunalu, wlasciwe funkcjonowanie organizacji mi~dzynarodowych i uwsteczniloby obecnq tendencj~ w kierunku rozszerzania i umacniania wspolpracy mi~dzynarodowej62. Wyroki w sprawach Waite i Kennedy oraz Beer i Regan, podj~te jednomyslnie, oddalily zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 przez wladze niemieckie. J akkolwiek istotne jest takze, ze skarzqcym przyslugiwaly alternatywne srodki prawne dochodzenia swoich roszczen wobec ESA poza strukturq niemieckiego sqdownictwa krajowego, tj. w ramach regulacji konstytuujqcych t~ organizacj~. Ponadto skarzllcy mieli mozliwosc wystqpienia z roszczeniami przeciwko pracodawcom bezposred- Dim - spolkom, w ktorych byli zatrudnieni FOGARTY P. ZJEDNOCZONEMU KR6LESTWU Mary Fogarty, obywatelka Irlandii, w 1993 r. rozpocz~la prac~ w administracji ambasady USA w Londynie, skqd zwolniono jq w lu- 61 Por. 67 wyroku Waite. 62 Ibidem,

16 Michal Balcerzak tym 1995 r. Pow6dka wniosla skargfil przeciwko pracodawcy - rz~dowi USA - do brytyjskiego s~du pracy twierdz~c, ze jej zwolnienie bylo przejawem dyskryminacji ze wzglfildu na plec, co naruszalo przepisy Sex Discrimination Act z 1975 r. Rz~d USA nie powolywal sifil w tym postfilpowaniu na immunitet jurysdykcyjny i ostatecznie zgodzil sifil zaplacie pow6dce odszkodowanie. Jeszcze przed zawarciem ugody dotycz~cej skargi na dyskryminacjfil, skarz~ca zawada now~ umowfil 0 pracfil w ambasadzie USA, tym razem w innym dziale i na okres 12 miesifilcy. Po uplywie tego czasu p. Fogarty starala sifil 0 zatrudnienie na dwoch innych stanowiskach w ambasadzie USA, jednak jej podania zostaly odrzucone. W zwiijzku z tym skarz~ca we wrzesniu 1996 r. po raz kolejny wniosla sprawfil do s~du utrzymuj~c, ze odmowa dalszego zatrudnienia jej w ambasadzie byla konsekwencjij wygrania przez skarzijcij poprzedniego procesu. Tym razem strona pozwana postanowila skorzystae z przyslugujijcego jej immunitetu i powolala sifil m.in. art. 1 i 16(1)(a) brytyjskiego State Immunity Act z 1978 r. W ten spos6b zamknfilly sifil dla skarzijcej drogi dochodzenia roszczen w prawie krajowym. W skardze do Komisji skarzijca podnosila, iz brak dostfilpu do Sijd6w brytyjskich w celu poddania pod ich jurysdykcjfil sporu pracowniczego narusza art. 6 ust. 1 Konwencji. RZijd Zjednoczonego Kr61estwa przede wszystkim wskazywal, ze immunitet panstwa, z kt6rego skorzystaly wladze USA, wylijczyl spod kognicji s~d6w krajowych jakiekolwiek roszczenia zwiijzane z wewnfiltrznymi sprawami przedstawicielstw dyplomatycznych. Zdaniem rzijdu pozwanego, ograniczenie prawa do sijdu mialo uprawniony cel, mianowicie poszanowanie niezaleznosci i rownosci suwerennych panstw w zgodzie z prawem mi~dzynarodowym publicznym. Ograniczenie bylo ponadto proporcjonalne - w tym wzglfildzie rzijd pozwany przywolal opracowanie R. Garnetta 63, ktory w kwestii zastosowania immunitetu do roszczen pracownik6w plac6wek dyplomatycznych wyroznil podejscie panstw kierujijcych si~ kontekstem lub miejscem zatrudnienia (Zjednoczone Kr6lestwo, Republika Federalna Niemiec) oraz panstw, ktore dopuszczajij wyjijtki od zasady braku jurysdykcji sijd6w krajowych (USA, wifilkszose europejskich krajow civil law ). RZijd pozwany traktowal zatrudnianie pracownik6w w ambasadach jako actus iure imperii, bowiem nawet personel pomocniczy m6g1 bye zaangazowany w dzialania zwiijzane z wykonywaniem suwerennosci oraz miee dostfilp do informacji poufnych 64 RZijd brytyjski powolal 63 Por. R. Garnett, State Immunity in Employment Matters, "International and Comparative Law Quarterly" 1997, nr 46, s Por. W. Czaplinski, A. Wyrozumska, op. cit., Nb

17 Immunitet panstw i organizacji mifdzynarodowych a ochrona praw czlowieka... si~ takze na art. 32 Europejskiej Konwencji 0 Immunitecie Paiistwa 65 wskazuj~c, iz uznaje on korzystanie z immunitetu przy wykonywaniu funkcji przez misje dyplomatyczne, z zatrudnianiem personelu wl~cznie. Trybunal w pierwszej kolejnosei badal, ezy ograniezenie prawa do s~du w sprawie skarz~eej mialo uprawniony eel. Test wypadl pozytywnie - zdaniem Trybunalu przyznawanie immunitetu jurysdykeyjnego w post~powaniu cywilnym sluiy promowaniu dobryeh stosunk6w pomi~dzy paiistwami i swiadezy 0 poszanowaniu suwerennosei innyeh paiistw; jest takze zgodne z prawem mi~dzynarodowym66. Jesli natomiast chodzi 0 proporcjonalnose ograniczenia, Trybunal skorzystal z okazji, aby przypomniec wazn~ zasad~ interpretaeyjn~ zawart~ wart (e) Konweneji Wiedeiiskiej 0 Prawie Traktat6w 67, iz przy wykladni traktatu nalezy brae pod uwag~ "wszelkie odpowiednie normy prawa mi~dzynarodowego znajduj~ce zastosowanie do stosunk6w pomi~dzy stronami". Konwencja Europejskajako ez~sc porz~dku prawnomi~dzynarodowego powinna bye tak dalece, jak to mozliwe, interpretowana w harmonii z innymi zasadami prawa mi~dzynarodowego, w tym takze tyeh odnosnie immunitetu paiistwa 68 A zatem srodki podejmowane przez Paiistwa-Strony Konweneji, odzwierciedlaj~ce powszeehnie przyj~te zasady prawa mi~dzynarodowego publieznego, w zasadzie nie prowadz~ do nakladania nieproporcjonalnyeh ograniezeii na prawo do S~dU69. Trybunal dal ponadto do zrozumienia, ze nie pozbawiona znaezenia jest tendeneja do limitowania immunitetu paiistwa, gdy w gr~ wehodz~ spory na tie prawa pracy. Sk~din~d praktyka paiistw w zakresie immunitetu nie jestjednolita 70 i nie mozna powiedziec, by Zjednoezone Kr6lestwo respektuj~c immunitet jurysdykeyjny rz~du USA, naruszylo jakikolwiek wsp6lczesnie zaakeeptowany standard mi~dzynarodowy McELHINNEY P. REPUBLICE IRLANDII Sprawa John'a McElhinney - Irlandezyka, funkejonariusza polieji irlandzkiej - dotyezyla dose nieeodziennego ineydentu, jaki wyda- 65 Art. 32 EKIP stanowi: Zadne postanowienie niniejszej Konwencji nie b~dzie wplywac na przywileje i immunitety odnoszqce s~ do wykonywania {unkcji przez misje dyplomatyczne i placowki konsularne oraz osoby z nimi zwiqzane. 66 Por. 34 wyroku Fogarty. 67 Konwencja z r., w mocy od r., "United Nations Treaty Series" 1155, tekst polski [w:] Dz. U. Nr 74 (1990), poz Por. 35 wyroku Fogarty. 69 Ibidem, Por. W. Czaplinski, A. Wyrozumska, op. cit., Nb 233 in fine. 125

18 Michal Balcerzak rzyl si~ w marcu 1991 r. na przejsciu granicznym pomi~dzy Irlandi~ Polnocn~ a Republik~ Irlandii. Skarz~cy staranowal samochodem barierk~ na posterunku granicznym, potr~cil zatrzymuj~cego go zolnierza sluzby granicznej, kt6ry w dosyc niefortunny spos6b przyczepil si~ do jednego ze zderzak6w samochodu. Zolnierz byl przez pewien czas ci~gni~ty, zanim zdolal ponownie przyj~c postaw~ stoj~c~. Kierowca utrzymywal, ze nie widzial zolnierza i nie byl swiadomy, ze tamten zostal potr~cony. Co ciekawe, zolnierz ci~gni~ty przez samoch6d zd~zyl oddac szesc strzal6w, w tym cz~sc jeszcze po stronie Irlandii P61nocnej. John McElhinney uznal te strzaly za pr6b~ napadu i zatrzymal samoch6d dopiero dwie mile dalej przy posterunku irlandzkiej policji. W6wczas spanikowany brytyjski zolnierz sluzby granicznej nakazal kierowcy opuscic pojazd i stan~c pod scian~ z r~kami do g6ry. SkarZ~cy twierdzil, ze usilowal przedstawic si~ jako policjant, tymczasem zolnierz wymierzyl w niego bron i naciskal spust. Szcz~sliwym trafem jednak bron si~ zaci~la. SkarZ~CY twierdzil, ze w wyniku powyzszego incydentu przezyl szok traumatyczny. W 1993 r. zlozyl w s~dzie irlandzkim pow6dztwo przeciwko brytyjskiemu zolnierzowi, kt6ry rzekomo usilowal pozbawic go zycia, oraz przeciwko wladzom brytyjskim. Skarz~cy domagal si~ odszkodowania. Rz~d Zjednoczonego Kr6lestwa powolal si~ na immunitet, co spowodowalo oddalenie pozwu przez s~d pierwszej instancji. Skarz~cy wapelacji podnosil m.in., iz immunitet nie powinien stosowac si~ do roszczen odszkodowawczych z tytulu szkody na osobie powstalej w wyniku dzialan na terytorium panstwa forum. Apelacja zostala oddalona przez irlandzki S~d Najwyzszy w wyroku z r. McElhinney zlozyl skarg~ do Europejskiej Komisji Praw Czlowieka twierdz~c, iz stosuj~c doktryn~ immunitetu jurysdykcyjnego, s~dy irlandzkie pozbawily go prawa do s~dowego rozstrzygni~cia jego roszczen odszkodowawczych wbrew art. 6 ust. 1 Konwencji. Rz~d pozwany zaznaczyl przed Trybunalem, iz interpretacja prawa mi~dzynarodowego, kt6ra podtrzymuje immunitet w stosunku do dzialan panstwa iure imperii nie jest tworem s~downictwa irlandzkiego, lecz obowi~zuje w szeregu innych panstw (m.in. Austrii, Francji, Niemczech, Wloszech, Hiszpanii, Szwajcarii). Ograniczenia prawa skarz~cego do s~du mialo - zdaniem Rz~du - uprawniony eel w postaci respektowania og61nie uznanyeh zasad prawa mi~dzynarodowego oraz promowania wzajemnego szaeunku na arenie mi~dzynarodowej. Podobnie jak w sprawie Fogarty, Trybunal przyznal, ze ograniezenie prawa dost~pu do s~du przez immunitet panstwa sluzy uprawnionemu celowi w postaci poszanowania zasady par in parem non ha- 126

19 Immunitet pmistw i organizacji muidzynarodowych a ochrona praw czlowieka... bet imperium oraz promowania dobrych stosunk6w mi~dzy panstwami. Test proporcjonalnosci r6wniez wypadl na korzysc panstwa pozwanego - odwolujflc si~ do wykladni Konwencji w zgodzie z "wszelkimi odpowiednimi norm ami prawa mi~dzynarodowego, majflcymi zastosowanie w stosunkach mi~dzy stronami"71. Trybunal stwierdzil, iz art. 6 nie moze bye interpretowany w proznf2. Chociaz wi~kszosc Trybunalu - stosunkiem glos6w dwanascie do pi~ciu opowiedziala si~ za brakiem naruszenia art. 6 ust. 1 w sprawie McElhinney, to jednak w koncowej cz~sci wyroku Trybunal zaznaczyl, iz w prawie mi~dzynarodowym oraz por6wnawczym mozna zaobserwowac tendencj~ zmierzajflcfl do ograniczenia immunitetu panstwa w stosunku do szk6d na osobie spowodowanych przez dzialanie lub zaniechanie na terytorium pans twa forum. Tendencja ta okazala si~ jednak niewystarczajflca, by uznac ograniczenie prawa dost~pu do Sfldu przez immunitet panstwa w tym przypadku za sprzeczny z art. 6 ust. 1. DecydujflCY byl w tej mierze fakt, iz uchylanie immunitetu w sprawach dotyczflcych szk6d na osobie dokonanych na terytorium panstwa forum nie jest praktykfl powszechnfl, ponadto sprawa McElhinney dotyczyla odpowiedzialnosci panstwa za dzialania zolnierza sluzby granicznej na terytorium obcego pans twa, co zdaniem Trybunalu wiflzalo si~ z delikatnymi sprawami z zakresu stosunk6w dyplomatycznych i bezpieczenstwa narodowego AL-ADSANI P. ZJEDNOCZONEMU KROLESTWU Skarzflcy - obywatel Kuwejtu oraz Zjednoczonego Kr61estwa - byl pilotem wojskowym; w 1991 r. uczestniczyl w wojnie obronnej przeciwko Irakowi. W tym czasie wszedl w posiadanie kaset wideo z udzialem jednego z szejk6w (Jaber AI-Sabah AI-Saud AI-Sabah) spokrewnionych z Emirem Kuwejtu. Kasety zawieraly tresci pornograficzne i dostaly si~ do og6lnego obiegu, za co wspomniany szejk obarczyl winfl skarzflcego. Na poczfltku maja 1991 r., skarzflcy zostal pobity w swoim mieszkaniu przez grup~ osob z udzialem szejka. Nast~pni~ przetransportowand skarzflcego rzfldowym pojazdem do wi~zienia zarzfldzanego przez kuwejckie shy bezpieczenstwa. SkarZflcy twierdzi, ze zmuszano go do przebywania w basenie ze zwlokami ludzkimi oraz doprowadzono do 71 Por. art. 31 3(c) Konwencji Wiedenskiej 0 Prawie Traktatow z r. 72 Por. 36 wyroku McElhinney. 73 Ibidem,

20 Michal Balcerzak poparzen jednej czwartej cz4ilsci ciala. Po powrocie do Anglii skarz~cy zostal poddany leczeniu szpitalnemu. W sierpniu 1992 r. skarz~cy wyst~pil z pozwem przed s~dem angielskim, domagaj~c si4il odszkodowania od szejka i rz~du Kuwejtu za uszczerbek w zdrowiu fizycznym i psychicznym spowodowany torturami, jakich skarz~cy doznal w maju 1991 r. w Kuwejcie. Rz~d Kuwejtu zaz~dal uznania swojego immunitetujurysdykcyjnego. Court of Appeal stwierdzil, ze powolanie si4il przez panstwo pozwane na immunitetjest skuteczne, bowiem wydarzenia w Kuwejcie nie wchodz~ w zakres wyj~tku zawartego wart. 5 brytyjskiej ustawy 0 immunitecie panstwa (gdy post4ilpowanie dotyczy odpowiedzialnosci za smierc lub szkod4il na osobie spowodowan~ przez inne panstwo na terytorium Zjednoczonego Kr6Iestwa). Izba Lord6w odrzucila odwolanie skarz~cego 27 listopada 1996 r. Zawiodly takze pr6by uzyskania odszkodowania od wladz kuwejckich kanalami dyplomatycznymi. W skardze do Trybunalu Al~Adsani domagal si4il stwierdzenia, ze Zjednoczone Kr6lestwo naruszylo jego prawo do nie podlegania torturom, gwarantowane wart. 3 Konwencji, w zwi~zku z jej art. 1 i 13 (prawo do skutecznego srodka krajowego). Drugi zarzut oparty byl na naruszeniu prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 poprzez brak dos~pu do s~du. Rozpoznanie pierwszego zarzutu nie nastr4ilczylo wi4ilkszych pro~ blem6w Trybunal jednomyslnie stwierdzil, ze nie doszlo w sprawie Al-Adsani do naruszenia zakazu tortur przez rz~d Zjednoczonego Krolestwa. Nie ulegalo w~tpliwosci, ze wiadze Zjednoczonego Krolestwa nie mialy nic wspolnego z poddaniem skarz~cego inkryminowanemu traktowaniu na terytorium Kuwejtu 74 Wprawdzie Trybunal uznal, ze zakres zastosowania art. 3 ratione loci moze ulec rozszerzeniu w przypadku ekstradycji lub wydalenia osoby z terytorium Panstwa-Strony do Panstwa nie b4ild~cego Stron~ Konwencji, jesli osobie tej groz~ w tym drugim panstwie tortury lub nieludzkie traktowanie, jednak w takim przypadku mozna ustalic zwi~zek przyczynowy pomi4ildzy dzialaniem Panstwa~Strony Konwencji a naruszeniem zakazu tortur w panstwie nie b4ild~cym stron~ Konwencjj75. Stanowisko Trybunalu w tym wzgl4ildzie nie budzi zadnych zastrzezen. 74 Por. 38 i 40 orzeczenia. 15 Por. 39 orzeczenia. Zob. takze na ten temat: Y. Arai-Takahashi, Uneven, But in the Direction of Enhanced Effectiveness' - A Critical Analysis of 'Anticipatory Illtreatment' under Article 3 ECHR,»Netherlands Quarterly of Human Rights» 2002, nr 1 (vol. 20), s

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

prawo międzynarodowe Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko Wstęp Stan faktyczny

prawo międzynarodowe Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko Wstęp Stan faktyczny prawo międzynarodowe K Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko Grzegorz Domański Marek Świątkowski Sąd arbitrażowy ad hoc 1 wydał 19.08.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

dr Marek Wasiński, Prawo międzynarodowe publiczne (wykład 2010/2011) Część Dziesiąta

dr Marek Wasiński, Prawo międzynarodowe publiczne (wykład 2010/2011) Część Dziesiąta JURYSDYKCJA SĄDOWNICZA Pytanie o jurysdykcję sądowniczą jest pytaniem o kompetencję sądów danego państwa do orzekania w sprawach z elementem obcym (np. gdy oskarżonym lub pozwanym jest zamieszkały za granicą

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO PRYWATNOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO PUB- LICZNE REALIZOWANE PRZEZ PROCES KARNY

PRAWO DO PRYWATNOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO PUB- LICZNE REALIZOWANE PRZEZ PROCES KARNY 400 Adrianna SIOSTRZONEK-SERGIEL PRAWO DO PRYWATNOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO PUB- LICZNE REALIZOWANE PRZEZ PROCES KARNY THE RIGHT TO PRIVACY AND PUBLIC SAFETY PURSUED BY A CRIMINAL PROCEEDINGS Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob.

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob. UZASADNIENIE 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuacj({ realizacji zapowiedzi zmian legislacxjnych wskazanych w expose Premiera

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zalqcznik da nrul1, paz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r. UKI..AD EUROPEJSKI ustanawiajqcy stowarzyszenie mi~dzy Rzeczqpospolitq Polskq, z jednej strony, a Wsp6lnotami

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWOŚĆ ORGANIZACJI I KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYRZĄDOWYCH) WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

PODMIOTOWOŚĆ ORGANIZACJI I KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYRZĄDOWYCH) WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA Jarosław Sozański * PODMIOTOWOŚĆ ORGANIZACJI I KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYRZĄDOWYCH) WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA 1. KWESTIE WPROWADZAJĄCE I TERMINOLOGICZNE Choć organizacje międzynarodowe i konferencje

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Przygotowanie do rozprawy CASEBOOK Piotr Borkowski, Kamil Grzesik, Krzysztof Hejosz, Wiesława Kuberska, Maria

Bardziej szczegółowo

GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE PATRYCJA MICKIEWICZ KATARZYNA WENCEL GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH Wprowadzenie Bezdomność i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie roli prawa administracyjnego przez bilateralne traktaty inwestycyjne na przykładzie prawa ochrony środowiska

Ograniczenie roli prawa administracyjnego przez bilateralne traktaty inwestycyjne na przykładzie prawa ochrony środowiska Witold Kowalczyk Ograniczenie roli prawa administracyjnego przez bilateralne traktaty inwestycyjne na przykładzie prawa ochrony środowiska The Limitations on National Administrative Law by Bilateral Investment

Bardziej szczegółowo

System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej

System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej Mgr Andżelika Leja Radio RMF Kraków System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej Uwagi wstępne Kwestia dotycząca praw człowieka i ich ochrony pojawiła się w prawie międzynarodowym po drugiej

Bardziej szczegółowo

ZASKARŻANIE WYROKÓW ZAPADŁYCH W TRYBACH KONSENSUALNYCH STANDARD EUROPEJSKI I PRAWO POLSKIE

ZASKARŻANIE WYROKÓW ZAPADŁYCH W TRYBACH KONSENSUALNYCH STANDARD EUROPEJSKI I PRAWO POLSKIE Uniwersytet w Białymstoku ZASKARŻANIE WYROKÓW ZAPADŁYCH W TRYBACH KONSENSUALNYCH STANDARD EUROPEJSKI I PRAWO POLSKIE Europejska Konwencja Praw Człowieka w pierwotnym brzmieniu nie przewidywała standardu

Bardziej szczegółowo

Kobiety wobec przemocy. Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania

Kobiety wobec przemocy. Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania Kobiety wobec przemocy Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania 1 SPIS TRESCI Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach miedzynarodowych Str. 2 Przemoc domowa zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ratione materiae Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

ratione materiae Europejskiego Trybunału Praw Człowieka B.Garlacz, Niemieckie roszczenia odszkodowawczo-windykacyjne Barbara Garlacz * Niemieckie roszczenia odszkodowawczo-windykacyjne z tytułu majątków pozostawionych w Polsce w świetle kompetencji ratione

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona danych osobowych i kierunki zmian w tej dziedzinie w prawie Unii... 59 Anastazja Gajda OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Wprowadzenie 1 Gromadzenie,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWOŚĆ ORGANIZACJI I KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYRZĄDOWYCH) WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

PODMIOTOWOŚĆ ORGANIZACJI I KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYRZĄDOWYCH) WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA Jarosław Sozański * PODMIOTOWOŚĆ ORGANIZACJI I KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYRZĄDOWYCH) WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA 1. KWESTIE WPROWADZAJĄCE I TERMINOLOGICZNE Choć organizacje międzynarodowe i konferencje

Bardziej szczegółowo

SKARGA O NARUSZENIE PRAW CZŁOWIEKA do Komitetu Praw Człowieka (Genewa)

SKARGA O NARUSZENIE PRAW CZŁOWIEKA do Komitetu Praw Człowieka (Genewa) Anna Michalska SKARGA O NARUSZENIE PRAW CZŁOWIEKA do Komitetu Praw Człowieka (Genewa) Jak redagować Jak argumentować Procedura kontrolna Rezultaty Publikacja sponsorowana przez Fundację Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Odzakazu do legalizacji

Odzakazu do legalizacji Opinie, Ekspertyzy, 8adania Eutanazja w oczach prawa karnego Dr Jacek Malczewski Odzakazu do legalizacji Legalizacja eutanazji dotyczyjedynie dwoch praktyk: czynnej dobrowolnej eutanazji (CDE) i lekarskiej

Bardziej szczegółowo

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* * ..ifc' n * -. 3 j { 0 V- 'J* * LRZ-41U1-012-00/2014 Nr ewid. 197/MW/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli Dzialania os spolecznej w zakresi acji spolec; DEtEGATURA WRZESZOVVIE Najwyzszej Izby Kontroii

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar. Michał Pawłowski

Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar. Michał Pawłowski Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar Michał Pawłowski Michał Pawłowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobył wyróżnienie w II edycji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 5 maja 2014 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 5 maja 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-32-14 Druk nr 2380 Warszawa, 5 maja 2014 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie

Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informacje o krajach pochodzenia w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy

Informacje o krajach pochodzenia w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy W Ę G I E R S K I K O M I T E T H E L S I Ń S K I Informacje o krajach pochodzenia w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy Jakość infomacji jako prawny wymóg w UE Gábor Gyulai Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Mateusz Chołodecki Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa 2013 Podręczniki i Monografie Kontrola sądowa decyzji Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zjawisko tzw. prania brudnych pieniędzy w międzynarodowym arbitrażu

Zjawisko tzw. prania brudnych pieniędzy w międzynarodowym arbitrażu Marcin Orecki absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, student programu Master in International Dispute Settlement w Genewie Zjawisko tzw. prania brudnych pieniędzy w międzynarodowym arbitrażu I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko

Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko Podrecznik do Strategicznych Ocen Oddzialywania na Srodowisko dla polityki spójnosci na lata 2007-2013. Luty 2006 Siec na rzecz Ekologizacji Programów Rozwoju Regionalnego Projekt czesciowo sfinansowany

Bardziej szczegółowo