mob (ang.) tłum, motłoch to mob otoczyć, zaatakować, napadać dokuczać

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mob (ang.) tłum, motłoch to mob otoczyć, zaatakować, napadać dokuczać"

Transkrypt

1 1

2 mob (ang.) tłum, motłoch to mob otoczyć, zaatakować, napadać dokuczać MOBBING wg H. Leymann a specyficzny rodzaj terroru psychicznego, stosowany przez jedną lub kilka osób przeciwko jednej, polegający na systematycznym wrogim i nieetycznym sposobie komunikowania się, zmierzający do poniŝenia, wykluczenia ofiary z zespołu. 2

3 MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY: mobbing to: obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników [...], którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing zawiera w sobie stale negatywne uwagi lub krytykę, izolowanie osoby od kontaktów społecznych, plotkowanie lub rozprzestrzenianie fałszywych informacji. 3

4 1. Konflikt. 2. Mobbing, dręczenie. 3. Eskalacja działań mobbingowych. 4. Błędne diagnozy lekarskie i psychologiczne. 5. Wykluczenie z Ŝycia zawodowego. 4

5 horyzontalna (pozioma) kolega przeciwko koledze pochyła przełoŝony przeciwko podwładnemu pionowa podwładny przeciwko przełoŝonemu 5

6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. art.30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. art. 31. ust. 2. KaŜdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. art. 32.ust 2. Nikt nie moŝe być dyskryminowany w Ŝyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. art.66 KaŜdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 6

7 art Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.. Mobbing oznacza działania lub. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniŝoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniŝenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. 7 2

8 KODEKS PRACY Pracownik, u którego mobbing wywoła rozstrój zdrowia, moŝe dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pienięŝnego za doznaną krzywdę Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niŝszej niŝ minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów. 8

9 art (zniesławienie) gdy pracodawca oczernia pracownika, psuje mu dobrą opinię, naraŝa na utratę zaufania. art (zniewaga) gdy pracodawca uŝywa wobec pracownika słów uznanych powszechnie za obelŝywe. art gdy pracodawca wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. 9..

10 sama definicja - trudno odróŝnić mobbing od innych patologicznych zjawisk w miejscu pracy, przepis wymaga by nękanie wywołało u pracownika zaniŝoną przydatność zawodową czego nie musi on odczuwać, ubiegając się o odszkodowanie zainteresowany musi udowodnić, Ŝe jest ofiarą, sąd musi ocenić czy przyczyną rozstroju zdrowia jest mobbing, moŝliwość dochodzenia odszkodowania otwiera równieŝ furtkę dla nieuczciwych pracowników. 10

11 I. I. Zaburzające komunikowanie się: ograniczanie przez przełoŝonego moŝliwości wypowiadania się, stałe przerywanie wypowiedzi reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem, ciągłe krytykowanie wykonanej pracy, ciągłe krytykowanie Ŝycia prywatnego, napastowanie przez telefon, groźby i pogróŝki ( ustne, pisemne) ograniczenie kontaktu lub całkowita izolacja. 11

12 II. Zaburzające stosunki społeczne: unikanie przez przełoŝonego rozmów z ofiarą, ograniczanie moŝliwości odezwania się, zmiana usytuowania stanowiska pracy ( z dala od kolegów) zabronienie pozostałym pracownikom rozmów z ofiarą, traktowanie jak powietrze 12

13 III. Mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby: wyraŝanie się źle o ofierze za jej plecami, rozsiewanie o niej plotek, próby ośmieszania, sugerowanie choroby psychicznej kierowanie na badania psychiczne, wyśmiewanie niepełnosprawności, parodiowanie gestów, mówienia w celu ośmieszenia, zwracanie uwagi na polityczne i religijne przekonania ofiary, 13

14 III. Mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby c. d.: Ŝarty dotyczące Ŝycia prywatnego, wyśmiewanie narodowości, zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą, fałszywe ocenianie zaangaŝowania w pracy, kwestionowanie podejmowanych decyzji, lekcewaŝenie, uŝywanie pogardliwych słów, gestów i deprecjonujących zwrotów, zaloty lub słowne propozycje seksualne 14

15 IV. Mające wpływ na jakość sytuacji Ŝyciowej: nie powierzanie ofierze Ŝadnych zadań do wykonania, odbieranie prac przydzielonych wcześniej, zlecenie wykonania bezsensownych prac, przydzielanie zadań poniŝej umiejętności, zarzucanie wciąŝ nowymi pracami do wykonania, polecenie wykonania obraźliwych dla ofiary zadań, 15

16 V. Mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary: zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, groŝenie przemocą fizyczną, stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej, znęcanie się fizycznie, przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia ofierze, znęcanie się psychiczne w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy, systematyczne zastraszanie zwolnieniem z pracy. 16

17 PRZYCZYNY MOBBINGU PRZYCZYNY MOBBINGU POŚREDNIE BEZPOŚREDNIE niestabilność gospodarki, sytuacja na rynku pracy, obniŝanie kosztów STRACH brak kompetencji przełoŝonego, kliki, korupcja, chęć utrzymania się na stanowisku OSOBOWOŚĆ AGRESORA Ŝądza władzy, autokratyzm, zazdrość, 17

18 1. SPOŁECZNE: sytuacja na rynku pracy, skostniałe struktury społeczne, sprawowanie władzy z pozycji siły, autokratyczne zarządzania, chaos w relacjach społecznych w miejscu pracy, konflikt. 18

19 2. PSYCHIKA I SYTUACJA MOBBERA: wysokie poczucie własnej wartości, nie przyjmuje Ŝadnej krytyki, na wszelkie uwagi reaguje złością, nieufny, przekonanie Ŝe grupa moŝe być spójna i efektywna tylko w wyniku unifikacji, potrzeba stymulacji w miejscu pracy, manifestowanie antypatii, neurotyczny, głodny władzy, narcystyczny zboczeniec. 19

20 3. ORGANIZACJA: brak odpowiednich kompetencji osób na stanowiskach kierowniczych, brak odpowiedniego wynagrodzenia, sztywna struktura organizacyjna, skostniały, zhierarchizowany sposób zarządzania, zła atmosfera w miejscu pracy, złe zarządzania (przesadna dyscyplina, polityka zamkniętych drzwi, ograniczanie wydatków na zasoby ludzkie, brak komunikacji, itp.) brak umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 20

21 4. PSYCHIKA I SYTUACJA OFIARY MOBBINGU: kompetentne, kreatywne, zaangaŝowane w pracę, są nieoficjalnym autorytetem wyróŝniającym się w grupie, pozycja zawodowa. 21

22 to nierówne, zróŝnicowane traktowanie, którego nie moŝna wyjaśnić obiektywnymi przyczynami, ani które nie jest prawnie usprawiedliwione 22

23 płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŝność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 23

24 Bezpośrednia dyskryminacja zachodzi wtedy, gdy jakaś osoba jest traktowana w sposób mniej korzystny niŝ inna osoba w podobnej sytuacji, ze względu na jakieś kryterium lub cechę ( np. z powodu swojej płci, wyznania, rasy, etc.). 24

25 Dyskryminacja pośrednia ma miejsce wtedy, gdy pozornie neutralne, a więc nie róŝnicujące kryterium, powoduje, Ŝe dana osoba, lub grupa znajduje się w gorszej porównywalnie sytuacji do innych osób. Oba rodzaje dyskryminacji są zabronione. 25

26 zachodzi wtedy, gdy dana osoba nie jest równo traktowana przez pracodawcę ze względu na więcej niŝ jedno kryterium. (np. pracodawca niŝej wynagradza kobietę pochodzenia nie-polskiego niŝ męŝczyzn Polaków, posiadającą równorzędne z nimi kwalifikacje i wykonującą taką samą pracę.) 26

27 - Kierowanie do starających się o pracę kobiet zapytań o stan rodzinny, plany związane z macierzyństwem; - Zobowiązywanie pracownic do podpisywania oświadczeń, Ŝe nie zajdą w ciąŝę/wyjdą za mąŝ w danym okresie; - Odmowa przyjęcia do pracy kobiety, mimo, iŝ posiada równorzędne lub wyŝsze kwalifikacje w stosunku do innych kandydatów; - Kierowanie Ŝartów, uwag np. o tematyce seksualnej do pracownicy, która sobie tego wyraźnie nie Ŝyczy (dyskryminacja ze względu na płeć - molestowanie seksualne); 27

28 - Kierowanie Ŝartów na temat pochodzenia pracownika lub jego przynaleŝności etnicznej (dyskryminacja ze względu na pochodzenie); - Kierowanie na szkolenia zawodowe, kursy, treningi, tylko młodych pracowników (dyskryminacja ze względu na wiek); - Ustalanie niŝszego wynagrodzenia za pracę o tej samej wartości lub za taką samą pracę dla kobiet i męŝczyzn; 28

29 - Umieszczanie ogłoszeń o pracę typu: przyjmę do pracy w charakterze kierowcy młodego, nieŝonatego męŝczyznę (dyskryminacja ze względu na wiek i płeć); - Zwolnienie z pracy osoby homoseksualnej, gdy pracodawca dowiedział się o jej orientacji seksualnej (dyskryminacja ze względu na orientację seksualną); - Zadawanie pytań o przynaleŝność do partii politycznych, związków wyznaniowych, religię, orientację seksualną; 29

30 1.Populacja Badaną zbiorowość wyodrębniono w oparciu o 3 kryteria: - miejsce zamieszkania - teren całej Polski - wiek powyŝej 18 lat - aktywność zawodowa pracodawcy, pracobiorcy, osoby bezrobotne 2. Czas badań Przełom 2003/2004 roku 3. Narzędzie kwestionariusz wywiadu 4. Cel badań - diagnoza problemu mobbingu w Polsce 30

31 1. ZałoŜenia definicyjne mobbingu: a. działania mobbingowe występowanie przynajmniej jednego z działań mobbingowych, b. częstotliwość występowania w/w działań przynajmniej raz w tygodniu, c. czas trwania działań mobbingowych dłuŝej niŝ 6 miesięcy. 31

32 W badaniu wzięły udział 2652 osoby. Kryteria definicyjne spełniło 1047 osób, czyli 39,5% badanej populacji. 32

33 krócej niŝ 1 miesiąc ponad miesiąc do 2 miesięcy ponad 2 miesiące do 0,5 roku ponad 0,5 roku do 1 roku ponad 1 rok do 1,5 roku ponad 1,5 roku do 2 lat dłuŝej niŝ 2 lata 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 33

34 34

35 I. Wpływające na procesy komunikacji i moŝliwość wyraŝania poglądów. krytyka wykonanej pracy 47,8% ograniczanie moŝliwości wypowiadania się 38,6% brak moŝliwości zabrania głosu 35,3% stosowanie róŝnego rodzaju aluzji 32% 35

36 traktowanie jak powietrze 28,2% odizolowanie stanowiska pracy od innych pracowników 19,1% 36

37 obgadywanie za plecami 41,3% kwestionowanie podejmowanych decyzji 34,4% nieobiektywna ocena zaangaŝowania w pracy 34,1% 37

38 przydzielanie nadmiernej liczby prac 45,7% zlecanie bezsensownych prac 37,6% 38

39 Znęcanie psychiczne 31,2% 39

40 1. Czynniki związane z kulturą i strukturą organizacyjną zakładu pracy. brak związków oceny pracownika z jego wynagrodzeniem 51,9% stosowanie niejasnych kryteriów oceny pracy 50,6% wynagrodzenie niezaleŝne od wyników pracy 50,2% koncentracja nadmiernej władzy przez przełoŝonych 44,9% zła struktura organizacyjna 41,1% istnienie klik 40,1% 40

41 poczucie bezkarności 54,4% odwracanie uwagi od swoich błędów 51,9% wysoka pozycja zawodowa 43,9% niski poziom kompetencji zawodowych 40,5% chęć wykluczenia konkurencji 38,9% 41

42 sytuacja na rynku pracy wzrost bezrobocia 66,2% sposób finansowania zakładu pracy 14,1% niestabilność gospodarki 11,2% nieprecyzyjne przepisy prawne 8,5% 42

43 dla ofiary: brak motywacji do pracy 23,1% mniejsza efektywność pracy 17,3% straty finansowe 9,4% zmiana pracy 8,4% zwolnienia lekarskie 5,5% myśli samobójcze 2,6% 43

44 dla sprawcy mobbingu: Ŝadne 43% krytyka otoczenia 12,8% utrata zaufania 11,4% utrata autorytetu 11,1% 44

45 dla zakładu pracy: zmniejszona wydajność w pracy 36,8% brak rozwoju organizacji 13,6% utrata dobrego wizerunku organizacji 13,4% fluktuacja kadry 12,5% skutki prawne 0,5% 45

46 męŝczyzna w wieku lat 60,1% wykształcenie wyŝsze 56,1% bezpośredni przełoŝony 48,6% lub na wyŝszym stanowisku w stosunku do ofiary 25,1% stosujący podobne działania w stosunku do innych pracowników 85,9% 46

47 zarówno kobieta jak i męŝczyzna wykształcenie wyŝsze 47,5 % umowa na czas nieokreślony 62,5% nie będąca na stanowisku kierowniczym 83,1% mobbingowana po raz pierwszy 74,1% nie naleŝąca do związków zawodowych 86,8% 47

48 mobbing w polskim środowisku pracy osiąga alarmujący poziom, na działania mobbingowe naraŝone są przede wszystkim osoby zatrudnione na czas nieokreślony polski mobbing charakteryzuje długotrwałość i intensywność działań zjawisko mobbingu przybiera postać rytuałów gnębienia wyselekcjonowanych ofiar przez kliki wewnątrz organizacji, miejscem mobbingu są organizacje o skostniałych strukturach organizacyjnych 48

49 występowaniu mobbingu sprzyja kultura organizacyjna organizacje, w których pojawia się mobbing, charakteryzuje wysoka fluktuacja kadry, obniŝenie dynamiki rozwoju firmy i mała wydajność w pracy mobbing polega głównie na stygmatyzowaniu pewnych pracowników naleŝy uświadamiać pracodawców i zespoły pracownicze, jakie koszty bezpośrednie i pośrednie ponosi firma oraz podatnicy w wyniku mobbingu naleŝy tworzyć programy profilaktyczne oraz profesjonalnie szkolić kadrę kierowniczą jak i pracowników 49

50 Dziękuję za uwagę 50

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Łukasz Śmierciak. Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać?

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Łukasz Śmierciak. Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać? CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Łukasz Śmierciak Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać? 1. Wstęp Zjawisko mobbingu istniało w naszym kraju od dawna, ale dopiero w roku 2003 znalazło swoje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Kraków, dn. 06.10.2009r. Adwokat Katarzyna Krauze

Mobbing. Kraków, dn. 06.10.2009r. Adwokat Katarzyna Krauze Mobbing Kraków, dn. 06.10.2009r. Adwokat Katarzyna Krauze Pojęcie mobbingu Powtarzające się i bezpodstawne dręczenie pracownika przez przełożonych lub współpracowników; jest to poddanie ofiary przemocy

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk

Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji Podręcznik dobrych praktyk Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji Podręcznik dobrych praktyk pod redakcją Krzysztofa Śmiszka Związki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy

Zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy Zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy Wstęp Wyraźny zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pojawił się w Kodeksie pracy dopiero kilka lat temu, kiedy Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązana została

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce

Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce broszura prawna 32 2 korekta 25/3/04 11:37 AM Page 1 Wdrożenie wspólnotowego prawa anty-dyskryminacyjnego w Polsce Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce Jak bronić swoich praw broszura prawna 32 2 korekta

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jakie są podstawowe zasady prawa pracy?

Pytanie 1. Jakie są podstawowe zasady prawa pracy? I. Prawo pracy Pytanie 1. Pytanie 1. Jakie są podstawowe zasady prawa pracy? Zasada równego traktowania (art. 11 2, 9 4 KP) Zasada równego traktowania oznacza nakaz równego traktowania pracowników znajdujących

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 26 lutego 2013r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie,

Bardziej szczegółowo

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim Józef Wieczorek Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim Niezależne Forum Akademickie

Bardziej szczegółowo

Nietypowe sytuacje w prawie pracy przewodnik

Nietypowe sytuacje w prawie pracy przewodnik Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 12 sierpnia 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 30 (974) Dominika Dörre-Nowak Aleksander P. Kuźniar Nietypowe sytuacje w prawie pracy przewodnik ISSN

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci WARUNKI PRACY I RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W SUPERMARKETACH W POLSCE Z PERSPEKTYWY RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Przeciw dyskryminacji. Czujesz się dyskryminowany? Chcesz poznać swoje prawa? Jak Rzecznik może Ci pomóc?

Przeciw dyskryminacji. Czujesz się dyskryminowany? Chcesz poznać swoje prawa? Jak Rzecznik może Ci pomóc? Przeciw dyskryminacji PORADNIK RPO Czujesz się dyskryminowany? Chcesz poznać swoje prawa? Jak Rzecznik może Ci pomóc? INFOLINIA OBYWATELSKA połącz się! RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Aleja Solidarności 77,

Bardziej szczegółowo

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego Instytut Nauk Społeczno- Ekonomicznych Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Poradnik dla kobiet PORADNIK

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY. Małgorzata Zych Mobbing w polskim prawie pracy

BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY. Małgorzata Zych Mobbing w polskim prawie pracy BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Małgorzata Zych Mobbing w polskim prawie pracy Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: MONITOR PRAWA PRACY Miesięcznik Pod red. Wojciecha Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

Kobiety aktywne zawodowo.

Kobiety aktywne zawodowo. Kobiety aktywne zawodowo. Warszawa, 10 maja 2011 r. Spis treści: Przykłady rozwiązań w miastach europejskich. Zuzanna Brzozowska str. 2 17 Ramy prawne. Aleksandra Boniuszko-Iwanczuk str. 18 24 Warszawianki

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy

Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy Cechami charakteryzującymi stosunek pracy, zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Przepisy wstępne

REGULAMIN PRACY Przepisy wstępne REGULAMIN PRACY Przepisy wstępne wzór 1 Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późn zmianami niniejszy regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 10/2007. Katarzyna Wencel Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 10/2007. Katarzyna Wencel Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Nr 10/2007 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ZAKAZ DYSKRYMINACJI CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY. JAK BRONIĆ SWOICH PRAW. 2 1. Wstęp Zmiany, jakie zaszły

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie organizowane jest w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2012 r.

Szkolenie organizowane jest w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2012 r. 1 Uwarunkowania prawne 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

Wypalenie zawodowe, mobbing

Wypalenie zawodowe, mobbing Wypalenie zawodowe, mobbing Wypalenie zawodowe 1974, Ośrodek Opieki Społecznej Herbert Freudenberger (psychiatra) brak energii poczucie bycia niedocenionym cynizm skłonność do irytacji postawa wyższości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO CZYM JEST POLITYKA RÓWNYCH SZANS Polityka równych szans jest polityką mającą na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ANDRZEJ OGŁOZA SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Materiały do użytku wewnętrznego A. Ogłoza 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo