I OSK 1584/14 - Wyrok NSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I OSK 1584/14 - Wyrok NSA"

Transkrypt

1 1 z :25 I OSK 1584/14 - Wyrok NSA Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Elżbieta Kremer /sprawozdawca/ Joanna Runge - Lissowska /przewodniczący/ Roman Ciąglewicz 6145 Sprawy dyrektorów szkół 6392 Skargi na uchwały rady powiatu w przedmiocie... (art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym) Inne Sygn. powiązane IV SA/Wr 692/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z Skarżony organ Prezydent Miasta Treść wyniku Uchylono zaskarżony wyrok i stwierdzono, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa Powołane przepisy Dz.U nr 153 poz 1270 art. 174, art i 2, art. 188, art. 193, art , art. 203 pkt. 1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U nr 256 poz 2572 art. 38 ust. 1 pkt. 2, art. 34 ust. 2a Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska Sędziowie: Sędzia NSA Elżbieta Kremer (spr.) Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz Protokolant st. asystent sędziego Piotr Baryga po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej E. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/Wr 692/13 w sprawie ze skargi E. G. na zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] we Wrocławiu 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza, że zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] zostało wydane z naruszeniem prawa, 2. zasądza od Prezydenta Wrocławia na rzecz E. G. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z 27 lutego 2014 r., sygn. akt IV SA/Wr 692/13 oddalił skargę E. G. na zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] we Wrocławiu. Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy: Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr [...] z dnia [...] lipca 2013 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr [...] we Wrocławiu, na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) odwołano z dniem [...] lipca 2013 r. skarżącą ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr [...] we Wrocławiu. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, iż w ocenie organu prowadzącego, zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy, potwierdza, że nie jest możliwe pełnienie przez Dyrektora funkcji kierowniczej i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. Naruszenia mają charakter istotny i nie pozwalają na dalsze wykonywanie obowiązków przez skarżącą. Nieprawidłowości wykazane w toku kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia noszą znamiona istotnego naruszenia obowiązków pracowniczych, bowiem stwierdzono m.in. co następuje:

2 2 z :25 1) w zakresie naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), poprzez: A) wykazywanie w "rozliczeniach godzin ponadwymiarowych", przez 5 wymienionych z inicjałów nauczycieli, ilości godzin zrealizowanych zajęć zgodnie z arkuszem organizacyjnym, pomimo braku potwierdzenia przeprowadzenia wszystkich zajęć, łącznie 565 godzin na kwotę zł - art. 42 ust. 7a pkt 1, B) dokumentowanie przez czterech wymienionych z inicjałów nauczycieli w "rozliczeniach godzin ponadwymiarowych" czasu odprowadzania uczniów na basen w godzinach, w których były realizowane inne zajęcia wynikające z planu lekcji tj. 48 godzin na kwotę 3 052,90 zł - art. 42 ust. 7a pkt 1 KN, C) rozliczanie godzin nauczania indywidualnego trzech nauczycieli wymienionych z inicjałów pomimo braków udokumentowania przeprowadzenia zajęć przez nauczycieli, w wymiarze 10,5 godzin na kwotę 398,24 zł art. 42 ust. 7a pkt 1 KN, D) nieprawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie zajęć i czynności dodatkowych art. 42 ust. 7 a pkt 2 KN, tj.: a) realizowanie zajęć dodatkowych, przez dwóch nauczycieli, w wymiarze niższym aniżeli określona arkuszem organizacji Zespołu, b) wykazywanie przez psychologa godzin zajęć dodatkowych równocześnie z godzinami realizowanymi, w ramach obowiązującego pensum w dniach 26, r. oraz 10, 11, 16, 17, r., E) brak obniżenia, w okresach półrocznych, tygodniowego wymiaru zajęć dodatkowych z tytułu niezdolności do pracy pięciu nauczycielom, co jest niezgodne z art. 42 ust. 3c KN, 2) w zakresie naruszenia przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz ze zm.) poprzez: a) przyznanie trzem pracownikom dodatku specjalnego na okresy zamknięte w sposób ciągły, co jest niezgodne z zasadami określonymi w art. 36 ust. 5 stanowiącym o periodycznym charakterze dodatku specjalnego, b) niewskazanie w Regulaminie okresowej oceny pracowników samorządowych okresu, za który ma być sporządzana ocena, co narusza przepis art. 28 ustawy, 3) w zakresie naruszenia przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (t.j. z 1998 r., Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) poprzez: a) dopuszczenie do pracy pięciu pracowników, którzy nie posiadali aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, co stanowiło naruszenie art , b) planowanie czasu pracy dwóch portierów objętych równoważnym systemem czasu pracy niezgodnie z art. 130, co skutkowało niewypracowaniem obowiązującej ich normy, 4) w zakresie naruszenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami poprzez zawarcie w umowach o pracę z portierami prawa do dodatku za godziny nadliczbowe, 5) w zakresie nieprawidłowego ustalenia terminu nabycia uprawnienia do nagrody jubileuszowej dwóm pracownikom samorządowym, czym naruszono art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, art.

3 3 z : Kodeksu pracy oraz 18 ust. 3 obowiązującego w Zespole Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, 6) w zakresie niezgodnego z postanowieniami 4, 5, 6 rozporządzenia MPiPS z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz ze zm.) rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników poprzez niedokonanie zwrotu kosztów przejazdu 2 pracownikom, niewypłacenie diety 2 pracownikom, niewypłacenie kosztów dojazdów 4 pracownikom, 7) w zakresie akceptowania przez wicedyrektora zawodowego ds. szkolenia zawodowego D.N. bez uprzedniej weryfikacji, rozliczeń godzin ponadwymiarowych sporządzonych przez nauczycieli, co było niedopełnieniem obowiązku wynikającego z zapisu w pkt. II.24 jego zakresu czynności, 8) w zakresie naruszenia przepisu art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) poprzez niewłaściwe dokumentowanie zajęć, nie wskazujące na faktyczne godziny sprawowania opieki nad uczniami. W toku kontroli doraźnej stwierdzono, że Dyrektor nierzetelnie sprawował nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki nad uczniami, za co ponosi odpowiedzialność wynikającą z 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.). Nieprawidłowości polegały na: ustaleniu, w tygodniowym planie zajęć edukacyjnych nauczycieli, zajęć na boisku i na basenie w godzinach niezgodnych z wynikającymi z zawartych umów o udostępnienie boiska i basenu dla Zespołu; dokumentowaniu godzin zajęć na boisku i na basenie w dziennikach lekcyjnych oraz dziennikach zajęć dodatkowych niezgodnie z godzinami dostępności basenu i boiska dla Zespołu; wystąpieniu niezgodności pomiędzy zapisanymi godzinami w tygodniowym planie zajęć nauczycieli a godzinami wykazanymi w dzienniku zajęć na basenie oraz pomiędzy godzinami zajęć na basenie zapisanymi w dzienniku lekcyjnym klas a godzinami wynikającym z dzienników zajęć basenu tych klas; nieprawidłowym prowadzeniu dzienników zajęć dodatkowych polegających m. in. na braku wpisu tygodniowego planu zajęć w dziennikach nauczycieli, braku zaewidencjonowanej frekwencji uczniów w dziennikach prowadzonych przez nauczycieli; wykazywaniu w tym samym czasie obecności uczniów na różnych zajęciach; prowadzeniu przez psychologa szkolnego wspólnego dziennika dla zajęć realizowanych w ramach pensum oraz zajęć dodatkowych oraz brak określenia, w planie pedagoga i w dzienniku jego zajęć, dni i godzin realizacji zadań dodatkowych. Choćby wobec faktu, że uczniowie tej szkoły korzystają z basenu znajdującego się poza szkołą, opisane nieprawidłowości mają wpływ na właściwe zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć. Jest to podstawowy obowiązek dyrektora szkoły, określony w art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a jego niedopełnienie oznacza, że szkoła funkcjonuje nieprawidłowo, co daje podstawę do odwołania dyrektora szkoły z pełnionej funkcji. Niewłaściwe dokumentowanie zajęć, nie wskazujące na faktyczne godziny sprawowania opieki nad uczniami, choćby niezawinione przez Dyrektora, powodują destabilizację w realizacji funkcji szkoły: dydaktycznych, wychowawczych i oświatowych. Ponadto, do Wydziału Kontroli wpłynęło pismo nauczyciela zawierające opis zdarzeń mogących świadczyć o niewłaściwym zachowaniu oraz bezprawnych działaniach podejmowanych przez Dyrektora. W piśmie poruszono min. kwestię otwierania przez Dyrektora korespondencji adresowanej imiennie do nauczycieli. Działanie takie może naruszać art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewnia wolność i ochronę tajemnicy korespondencji oraz art. 23 Kodeksu cywilnego, którym tajemnicy korespondencji przyznano status dobra osobistego. W dalszej części pisma wnosząca opisuje przebieg zdarzenia, do którego miało dojść 4 listopada 2012 r. w gabinecie

4 4 z :25 Dyrektora szkoły. W związku z tym, że poruszane były kwestie dotyczące sprawy o zniesławienie wytoczonej przez wnoszącą nauczycielom uczestniczącym w spotkaniu z udziałem w nim osoby trzeciej, Dyrektor mógł dopuścić do udostępnienia danych osobowych pracownika osobom nieupoważnionym, co stanowiłoby przestępstwo z art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Według tego nauczyciela podczas spotkania osoba trzecia domagała się od niej, w tym również groźbą, wycofania sprawy z sądu. W takiej sytuacji mogło dojść do popełnienia przez osobę trzecią oraz Dyrektora Szkoły (w formie pomocnictwa) przestępstwa z art Kodeksu karnego, tj. stosowania groźby bezprawnej w celu zmuszenia do określonego działania. Ponadto opisane zdarzenia mogą świadczyć o tym, że Dyrektor swoim zachowaniem naruszył art. 111 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Do Wydziału Kontroli wpłynęło również pismo Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność", zawierające wg piszącej informacje o mobbingu i szykanowaniu nauczycieli oraz o działaniu na szkodę Gminy Wrocław przez Dyrektora Szkoły. Dopuszczenie do wystąpienia ryzyka nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych określonych w planie finansowym poprzez naliczenie wynagrodzenia dwukrotnie za ten sam czas pracy i naliczenie wynagrodzenia za godziny nieudokumentowanych zajęć oraz liczne zaniedbania w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości, jako naruszenia art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, też nie pozostaje bez znaczenia przy ocenie wszystkich argumentów uzasadniających odwołanie Dyrektora. Podobnie jak naruszenia przepisu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) poprzez niezawiadomienie Prezydenta Wrocławia o zawarciu łącznie 57 umów najmu i dzierżawy. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości wyczerpuje znamiona czynu określonego w art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). W uzasadnieniu przytoczono najpoważniejsze nieprawidłowości, które wykazały przeprowadzone kontrole, pozwalające na pełne przedstawienie obecnej sytuacji. Szczegółowy opis wszystkich zaistniałych nieprawidłowości zawiera zgromadzana dokumentacja, w tym protokoły pokontrolne. Pierwsza kontrola była m.in. wynikiem zgłoszenia anonimowego nt. naruszenia prawa wobec kilku nauczycieli, natomiast druga przeprowadzona kontrola wykazała nie tylko, że opisane nieprawidłowości występują na szerszą skalę i dotyczą większej grupy nauczycieli ale również, że Dyrektor dopuszcza się znaczących nieprawidłowości na wielu płaszczyznach związanych z kierowaniem szkołą. Niepokój budzą m.in. sprawy związane z nie przestrzeganiem prawa pracy przez Dyrektora Szkoły, albowiem dotychczas sąd wypowiedział się w dwóch przypadkach, w których wskazane jest jednoznaczne naruszenie prawa przez pracodawcę (w sprawach: p. M. G - wyrok Sadu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia z dnia [...] maja 2013 r. oraz p. D. W. - wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia [...] grudnia 2012 r.). Ponadto w posiadaniu organu prowadzącego znajdują się pisma związków zawodowych oraz oświadczenia nauczycieli w sprawie ich mobbingowania i dyskryminowania przez Dyrektora Szkoły. Wskazywane działania Dyrektora, będące źródłem konfliktu wśród nauczycieli, destabilizujące sytuację szkoły, mające negatywny wpływ na współpracę nauczycieli i uczniów, a także usankcjonowane sądownie naruszenia prawa przez dyrektora, potwierdzają niezdolność Dyrektora do sprawowania funkcji kierowniczej. W dniu 3 lipca 2013 r., zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, zwrócono się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie odwołania skarżącej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr [...]. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Dolnośląski Kurator Oświaty pismem z dnia 9 lipca 2013 r., poinformował, że przedstawiony przypadek "nie wyczerpuje znamion «przypadku szczególnie uzasadnionego», a co za tym idzie brak jest podstaw do wydania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty opinii (...)". Zgodnie z art. 38 ust. 2 niewydanie opinii, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia organu, jest równoznaczna z wydaniem opinii pozytywnej.

5 5 z :25 Mając na uwadze powyższe Prezydent Wrocławia na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) odwołał skarżącą ze stanowiska Dyrektora. Skarżąca pismem z dnia 18 lipca 2013 r. zwróciła się do Prezydenta Wrocławia z prośbą o cofnięcie Zarządzenia. Stwierdziła, że przyczyny odwołania jej ze stanowiska Dyrektora Szkoły nie stanowią przypadków szczególnie uzasadnionych, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 o systemie oświaty. Prezydent Wrocławia odpowiadając na powyższe pismo w piśmie z dnia 14 sierpnia 2013 r. stwierdził, że po analizie przedstawionych argumentów nie znajduje podstaw do zmiany stanowiska, zawartego w przedmiotowym Zarządzeniu. Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] sierpnia 2013 r. stwierdził nieważność Zarządzenia Nr [...] Prezydenta Wrocławia z dnia [...] lipca 2013 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora. Następnie Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] września 2013 r. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia [...] sierpnia 2013 r. stwierdzające nieważność Zarządzenia Nr [...] Prezydenta Wrocławia z dnia [...] lipca 2013 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora. Odwołana wniosła skargę na Zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia [...] lipca 2013 r. Zaskarżonemu Zarządzeniu zarzuciła rażące naruszenie przepisów prawa materialnego art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty polegające na błędnej jego wykładni i przyjęciu, że nieznaczne nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej placówki czy też uchybienia o organizacji pracy stanowią okoliczności przypadku szczególnie uzasadnionego, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że stwierdzone w toku kontroli uchybienia Dyrektora powodują destabilizację w realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych i oświatowych, podczas gdy ze zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego wynika, że wszelkie uchybienia były przez skarżącą na bieżąco niwelowane, wraz z wprowadzeniem procedur zapobiegawczych, a na dzień wydawania zaskarżonego zarządzenia żadne z uchybień już nie istniało. Wskazując na powyższe uchybienie skarżąca w myśl art p.p.s.a. wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego Zarządzenia oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania. Nadto wniosła o zobowiązanie Zespołu Szkół do przedłożenia: pełnej dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonej u pozwanej w 2012 r. oraz 2013 r.; dziennika zajęć dodatkowych PPP rok szkolny 2011/2012; dziennika zajęć pedagoga szkolnego i psychologa rok szkolny 2011/2012; Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 wraz z aneksem nr 1 z dnia 20 maja 2013 r.; Regulaminu pracy z 2009 r. wraz z aneksem; Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr [...] z dnia [...] września 2011 r.; Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. na okoliczności wskazane w uzasadnieniu pisma. W uzasadnieniu swojego stanowiska podała, że niniejsza sprawa w istocie stanowi kontynuację poprzedniej nieskutecznej próby odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora Zarządzeniem Prezydenta z dnia [...] października 2012 r. Zostało ono jednak, cofnięte przez Prezydenta Zarządzeniem z dnia [...] grudnia 2012 r. Już następnego dnia do Zespołu Szkół nr [...] została skierowana kontrola. Stwierdziła, iż nie sposób oprzeć się wrażeniu, że nastąpiło to nie jako w ramach odwetu i w celu znalezienia ponownie podstaw do odwołania jej ze stanowiska. A wszystko to, jak już powszechnie wiadomo dzieje się za sprawą działania grupy 5 nauczycieli zainteresowanych w dyskredytowaniu skarżącej. Co więcej, z samej treści uzasadnienia odwołania wynika wprost, że właśnie pisma kierowane przez członków tejże grupy zadecydowały o przyjęciu przez organ odwołujący stanowiska, że wykonywanie funkcji kierowniczej przez skarżącą stanowi zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. Stwierdzenie to pozostaje jednak w oczywistej sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy. Podała, iż jest wieloletnim, doświadczonym i niezwykle cenionym pedagogiem. Dotychczas

6 6 z :25 za swoją oddaną pracę na rzecz dzieci, młodzieży i oddanych w jej ręce placówek była wielokrotnie nagradzana, zaś w kartach oceny jej pracy widniała ocena wyróżniająca, a zatem najwyższa. W międzyczasie pojawiła się informacja, że niechętnie nastawiona wobec skarżącej jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność". Znajdowało to odzwierciedlenie w pismach tegoż związku oraz ocenach pracy skarżącej. Okoliczność ta była przedmiotem analizy także podczas dokonywania oceny pracy zainteresowanej w 2011 r. Jednakże pomimo faktu, że ww. związek zgłaszał swoje zastrzeżenia, w dalszym ciągu otrzymywała oceny wyróżniające za pracę i zasłużone nagrody. Zauważyła, że jest także członkiem ww. związku, jednakże pomimo usilnych prób wyjaśnienia przyczyn niechęci wobec jej osoby, ze strony związku brak jest woli współpracy i podjęcia rozmów. Dodała, że w dniu 31 października 2012 r. skarżącej zostało wręczone pismo, z którego treści wynikało, że została odwołana w trybie natychmiastowym na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wskazane przyczyny odwołania nie polegały na prawdzie i dotyczyły roku Na skutek poczynionych przez skarżącą działań, Prezydent Wrocławia cofnął odwołanie z dnia 31 października 2012 r. Następna kontrola trwała od dnia 6 grudnia 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r. Jednakże dopiero w dniu 24 czerwca 2013 r. zostało skierowane do skarżącej wystąpienie pokontrolne, doręczone w dniu 25 czerwca 2013 r. Zainteresowana była uprawniona do wniesienia w ciągu 30 dni zastrzeżeń i uwag do wystąpienia pokontrolnego, jednakże przed upływem tegoż terminu w dniu [...] lipca 2013 r. zostało jej ponownie wręczone zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr [...] o odwołaniu ze stanowiska Dyrektora. Podkreśliła, że żadna z okoliczności objętych kontrola nie istniała na chwilę wydawania zarządzenia o odwołaniu skarżącej ze stanowiska Dyrektora. W dalszej części uzasadnienia wymieniono szereg naruszeń, w ocenie organu istotnych. Skarżąca podkreśliła, że bezpodstawność zasadniczej części tychże naruszeń była już przedmiotem wyjaśnień nie tylko ze strony skarżącej, lecz także weryfikacji Wojewody, skutkujących cofnięciem poprzedniego odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora. Podkreśliła, że w toku prowadzonej kontroli skarżąca na bieżąco wyjaśniała kontrolującym wszystkie istotne kwestie i w każdym zakresie, w którym stwierdzono jakiekolwiek uchybienia, abstrahując od ich zasadności, wprowadzała na bieżąco zmiany mające usprawnić i ulepszyć sposób zarządzania jednostką. Z kontroli sporządzono protokół w dniu 17 maja 2013 r., skarżąca wniosła do niego szereg zastrzeżeń. W zakresie niezbędnym wprowadziła zmiany w systemie zarządzania i organizacji. Stwierdziła też, że w konsekwencji na dzień wydawania zarządzenia o odwołaniu ze stanowiska Dyrektora co miało miejsce dopiero w dniu [...] lipca 2013 r. nie istniały żadne szczególne okoliczności uzasadniające podjęcie takiej decyzji, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Podobnie jak w przypadku pierwszego odwołania, tak też i tym razem brak podstaw do odwołania skarżącej ze stanowiska stwierdził Dolnośląski Kurator Oświaty. Celem wykazania bezpodstawności odwołania zainteresowanej ze stanowiska Dyrektora skarżąca odniosła się do wszystkich naruszeń zawartych w uzasadnieniu zarządzenia. Stwierdzono, że zarządzenie Prezydenta z dnia [...] lipca 2013 r. jest niezgodne w przepisami prawa, w tym przede wszystkim z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Żadna z wymienionych przyczyn odwołania, abstrahując od ich prawdziwości, nie mieści się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków. W tym stanie rzeczy skarżąca złożyła do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o podjęcie przez Wojewodę z urzędu postępowania nadzorczego i stwierdzenie nieważności ww. zarządzenia. W konsekwencji Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] sierpnia 2013 r. stwierdził nieważność Zarządzenia. Słusznie zauważył w uzasadnieniu bowiem, że przyczynę odwołania skarżącej stanowiły w głównej mierze sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo- płacowe, administracyjne i niepotwierdzone zarzuty mobbingu i szykanowania. Żadna z tych okoliczności nie miała nawet charakteru istotnej, w zasadniczej mierze były to drobne uchybienia, zaś rzekomy mobbing w żadnym zakresie nie został udowodniony. W tym stanie rzeczy brak zatem było podstaw do odwołania skarżącej ze stanowiska. Co więcej, po raz kolejny podkreślić należy, że na dzień wydawania skarżonego zarządzenia podstawy wymienione w jego uzasadnieniu nie

7 7 z :25 istniały. Na skutek skargi Prezydenta Wrocławia na ww. rozstrzygniecie nadzorcze Wojewoda uchylił swoje rozstrzygnięcie w dniu [...] września 2013 r., jednakże podkreślić należy, że nie zmienił stanowiska w zakresie charakteru, wagi i rodzaju zarzutów postawionych skarżącej w Zarządzeniu zaskarżonym. A jedynie wskazał, że zmiana stanowiska jest podyktowana interesem publicznym, przy uwzględnieniu bieżących uwarunkowań gospodarczych i politycznych. Z takim działaniem organu nadzorczego nie sposób się zgodzić. Przede wszystkim o tym, że w interesie szkoły, a zatem i publicznym, jest by skarżąca zajmowała w dalszym ciągu stanowisko Dyrektora świadczą jej dotychczasowe poczynania, sposób działania szkoły, osiągane wyniki. Nadto zaangażowanie nauczycieli, rodziców i klubów sportowych w walkę o pozostawienie skarżącej na stanowisku Dyrektora. Takie działania najdobitniej wyrażają rzeczywistą sytuację i rzeczywisty interes publiczny. Interes publiczny w tym zakresie bowiem to troska o dzieci, ich rozwój, rozwój szkoły, a w tej mierze skarżąca sprawdziła się w zupełności na zajmowanym stanowisku. Na większość wskazywanych okoliczności skarżąca wnioskowała o przesłuchanie w charakterze świadka wicedyrektora szkoły oraz osób, których dotyczyły wskazane w protokole kontroli uchybienia. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania. Stwierdził, że zarzut podjęcia zarządzenia z istotnym naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty jest bezzasadny. Wykazane uchybienia w ocenie organu noszą znamiona istotnych naruszeń obowiązków pracowniczych. Dalej stwierdził, że biorąc pod uwagę powyższy wyrok sądu administracyjnego organ rozważył i dokonał oceny w uzasadnieniu zarządzenia, iż naruszenia mają charakter istotny i rażący, a w konsekwencji nie pozwalają na dalsze wykonywanie obowiązków przez skarżącą. Ponadto stwierdził i poparł swoje stwierdzenia obszernym uzasadnieniem wraz zapodaniem podstaw prawnych naruszeń obowiązków prawnych przez Dyrektora w uzasadnieniu zarządzenia, iż nieprawidłowości wykazane w toku kontroli noszą znamiona istotnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Dodał, że organ zakwalifikował ustalony stan faktyczny jako stan niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora szkoły i naruszeń uprawnień określonych prawem a w ocenie skarżącego stwierdzone uchybienia Dyrektora powodują destabilizację w realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych i oświatowych szkoły. Dalsze zajmowanie funkcji Dyrektora szkoły przez odwołaną osobę, zdaniem organu prowadziło do naruszenia interesu publicznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. Sąd wskazał, że ustawa nie zawiera normatywnego określenia pojęcia "przypadku szczególnie uzasadnionego". Lukę tę zapełniło orzecznictwo sądowoadministracyjne, w którym podkreśla się, że pojęcie szczególnie uzasadniony przypadek powinno być rozumiane wąsko i oznaczać takie sytuacje, w którym nie jest możliwe, spełnianie przez nauczyciela funkcji kierowniczej, ponieważ zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego ponadto godziłoby w interes szkoły i powodowałoby destabilizację w jej funkcjonowaniu w zakresie zadań dydaktycznych i wychowawczych. Wskazuje się, że przepis ten odnosi się do konkretnych, poważnych, zawinionych przez Dyrektora lub niezależnych od niego przypadków. W ocenie sądu zarzuty pod adresem skarżącej, które mają ostatecznie wymiar finansowy a także zarzuty dotyczące stosunku na linii Dyrektor nauczyciel są zarzutami istotnymi, które dają podstawę do sformułowania twierdzenia, że pozostawienie skarżącej na stanowisku Dyrektora godziłoby w interes szkoły jako interes publiczny. Sąd na poparcie tego twierdzenia wskazał liczne przykłady, powołując się na materiały znajdujące się w aktach sprawy. Od tego wyroku skarżąca wniosła skargę kasacyjną, zaskarżając go w całości i zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, a to art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, polegające na błędnej jego wykładni i przyjęciu, że nieznaczne nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji w zakresie gospodarki finansowej placówki, wskazane w wynikach kontroli, zakwestionowanych przez

8 8 z :25 skarżąca, a także istnienie konfliktu Dyrektora z grupą 5 nauczycieli, stanowią okoliczności przypadku szczególnie uzasadnionego; Zarzuciła też naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik orzeczenia: 1) art.: w zw. z oraz p.p.s.a. poprzez a) pominięcie przez sąd następujących dokumentów znajdujących się w aktach sprawy: uchwały nr [...] Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr [...] we Wrocławiu z dnia [...] r. w sprawie odwołania Dyrektora; pisma z dnia r.; pisma z dnia r.; pisma z dnia r.; pisma z dnia r.; pisma z dnia r.; pisma z dnia r.; skutkujące poczynieniem przez sąd błędnych ustaleń faktycznych jakoby rzekomo skarżąca miała niewłaściwe relacje z nauczycielami Zespołu Szkół nr [...], i nie podejmowała działań ukierunkowanych na rozwiązanie tego konfliktu, co stanowić miało wedle Sądu okoliczność przesądzającą o konieczności odwołania skarżącej ze stanowiska; b) czynienie ustaleń w zakresie prawdziwości i rzetelności ankiety przeprowadzonej przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki pomimo tego, że w aktach sprawy brak jest przedmiotowej ankiety, a także informacji o jej treści i o tym kto tą ankietą wypełnił i w jakim czasie co skutkowało błędnym przyjęciem, że skarżąca ma niewłaściwe relacje z nauczycielami; 2) art., art.:106 3 w zw. z p.p.s.a. poprzez: a) nierozpoznanie wniosku o dopuszczenie jako dowodu akt sprawy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pod sygn.. akt IV SA/Wr 600/13 dotyczących wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Dolnośląskiego, co skutkowało nie wyjaśnieniem istotnych okoliczności sprawy i pominięciem dowodów z dokumentów dotyczących kontroli legalności działania Prezydenta Wrocławia w niniejszej sprawie; b) niedopuszczenie jako dowodu w sprawie protokołów rozpraw Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, sygn. akt [...] na okoliczność rzeczywistych relacji skarżącej z nauczycielami Zespołu Szkół nr [...] i podejmowanych działań w przedmiocie rozwiązania konfliktu z grupą 5 nauczycieli a także bezpodstawności zarzutów zawartych w wynikach kontroli oraz wystąpieniu pokontrolnym co skutkowało nie wyjaśnieniem istotnych okoliczności sprawy w zakresie rzeczywistego sposobu zarządzania szkoła przez skarżącą oraz poczynieniem przez Sąd błędnych ustaleń faktycznych jakoby rzekomo skarżąca miała niewłaściwe relacje z nauczycielami Zespołu Szkół nr [...], i nie podejmowała działań ukierunkowanych na rozwiązanie tego konfliktu a tak ze wpływu istnienia sporu na sposób funkcjonowania szkoły; Wniosła o dopuszczenie dowodu z: 1) protokołów rozpraw Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, sygn. akt [...] na okoliczność rzeczywistych relacji skarżącej z nauczycielami i podejmowanych działań w przedmiocie rozwiązania konfliktu z grupą 5 nauczycieli oraz bezpodstawności zarzutów zawartych w wynikach kontroli oraz wystąpieniu pokontrolnym oraz 2) pisma z dnia r. na okoliczność zakwestionowania przez nauczycieli prawdziwości ankiety przeprowadzonej przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki; 3) wzoru ankiety na okoliczność jej treści i formy. Wniosła o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów

9 9 z :25 postępowania. W uzasadnieniu wskazała, że sąd nie rozpoznał wszystkich okoliczności sprawy ani wniosku o dopuszczenie dowodu. Pominął też niektóre inne pisma. Skarżąca otrzymała wsparcie od różnych podmiotów, które wyraziły swoje zaniepokojenie w związku z zaistniałą sytuacją. Na dzień wydania aktu nie istniały żadne nieprawidłowości, gdyż zostały one wcześniej usunięte. Organ nie wykazał, aby istniały okoliczności wskazane w wynikach kontroli. Ponadto, żadna z okoliczności nie dawała podstaw do odwołania skarżącej w tym trybie. W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł o jej oddalenie i zasadzenie kosztów postępowania. Wskazał, że zarzuty skargi kasacyjnej sformułowane są wadliwie, a ponadto stwierdził, że postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo. Naruszenia dokonane przez Dyrektora uzasadniały odwołanie w zastosowanym trybie. Pismem procesowym skarżąca wniosła o dopuszczenie dowodu z wyroku SR dla Wrocławia Śródmieścia z [...] VI 2014 r., sygn. akt [...] wraz z uzasadnieniem na okoliczność ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd w zakresie zarzutów zawartych w protokole kontroli, stanowiącym podstawę odwołania skarżącej. Wyrok ten zasądził na jej rzecz odszkodowanie za niesłuszne odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły. Odpowiadając na pismo organu w swoim kolejnym piśmie procesowym skarżąca wskazała, że stanowisko organu jest bezzasadne i przytoczyła argumenty dotyczące przeprowadzania przez sąd postępowania dowodowego. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Przede wszystkim wskazać trzeba, że w świetle art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze zm., dalej zwanej p.p.s.a.) skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Podkreślić przy tym trzeba, że Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, ponieważ w świetle art p.p.s.a. rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. Jeżeli zatem nie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wymienione w art p.p.s.a. (a w rozpoznawanej sprawie przesłanek tych brak), to Sąd związany jest granicami skargi kasacyjnej. Wobec tak przedstawionych granic rozpoznania sprawy Sąd stwierdził, że skarga kasacyjna zasługiwała na uwzględnienie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że zarówno ocena, jak i uznanie organu, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, a następnie odwołuje go z tego stanowiska, nie mogą mieć charakteru dowolnego ani arbitralnego, lecz powinny być dokładnie i szczegółowo wywiedzione i uargumentowane w uzasadnieniu podjętej decyzji (uchwały). Wywód ten i argumentacja powinny zaś podlegać wnikliwej kontroli zarówno organów nadzoru, jak i sądu. W innym wyroku myśl tę Sąd Najwyższy ujął w sposób szczególnie dobitny: "Zakres swobody służącej właściwemu organowi przy odwołaniu nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły jest ograniczony przepisami prawa oświatowego. Sfera uznania kompetentnego organu jest co prawda znaczna, jednak niepełna, bo musi on uwzględniać m.in. ograniczenia wyraźnie ustanowione w art. 38 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten - jako stwarzający gwarancje dla stabilności stosunku zatrudnienia nauczycieli - musi być zarówno przez organy

10 10 z :25 decydujące, jak i przez organy nadzorujące, a także sprawujące kontrolę legalności decyzji podejmowanych w tym zakresie (także przez sąd pracy), traktowany ze szczególną uwagą. Jeśli bowiem ustawodawca stwarza dla pewnych wyraźnie określonych grup pracowników (w tym przypadku nauczycieli) szczególne i dosyć rygorystyczne gwarancje, to rzeczą organów kontroli prawnej jest dołożenie wszelkich starań, by gwarancje te stały się rzeczywiście funkcjonujące w praktyce. Użyte w art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy pojęcie "przypadki szczególnie uzasadnione" jest pojęciem ogólnym, niedookreślonym, swoistą klauzulą generalną, które winno być interpretowane wąsko. W utrwalonym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego od szeregu lat prezentowany jest pogląd, że użyte w tym przepisie pojęcie "przypadki szczególnie uzasadnione" należy interpretować zawężająco i o ich wystąpieniu można mówić w sytuacji konkretnych poważnych przyczyn, czy to niezależnych od dyrektora, czy też przez niego zawinionych (np. gdy w sposób istotny zostały naruszone obowiązki pracownicze - art k.p.) gdy konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania przez dyrektora funkcji, bowiem dalsze jej wykonywanie godziłoby w interes szkoły i powodowałoby destabilizację w jej funkcjonowaniu w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Przy czym z uwagi na uznaniowość zastosowania tego trybu odwołania ze stanowiska, przedmiotowe zarządzenie winno zawierać uzasadnienie, w którym m.in. przedstawione muszą być okoliczności spełniające, zdaniem organu, przesłankę "przypadku szczególnie uzasadnionego". W uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia wskazano wprawdzie okoliczności, które stanowiły podstawę odwołania Dyrektora ze stanowiska w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, jednakże w żaden sposób nie wykazano, że naruszenia, jakich dopuścił się Dyrektor obligują do zastosowania pkt 2 ust. 1 art. 38 ustawy o systemie oświaty. Podkreślić bowiem należy, że art. 38 ust. 1 reguluje przesłanki odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego i może to nastąpić w sytuacji złożenia rezygnacji przez nauczyciela (pkt 1 lit. a); ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli (pkt 1 lit. b); w przypadku złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku w sytuacji, o której mowa w art. 34 ust. 2a (pkt 1 lit. c) oraz w przypadkach szczególnie uzasadnionych (pkt 2). Wskazać należy, że w przypadku wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a, b/, c/, to organ odwołuje dyrektora szkoły ze stanowiska stosując określone procedury. Tylko w przypadku szczególnie uzasadnionym możliwe jest zastosowanie trybu odwołania dyrektora ze stanowiska na podstawie pkt 2 ust. 1 art. 38 ustawy o systemie oświaty. Przy czym organ prowadzący szkołę może odwołać dyrektora bez wypowiedzenia w przypadku negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań określonych w art. 34a ust. 2, tj. prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem; przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dot. organizacji pracy szkoły. A więc na tej podstawie kompetencje organu prowadzącego szkołę do odwołania dyrektora wynikają z nadzoru jaki organ sprawuje nad działaniem szkoły, tj. w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Natomiast w zakresie nadzoru pedagogicznego to tutaj stosowne uprawnienia posiada organ sprawujący ten nadzór. Z uzasadnienia zaskarżonego zarządzenia wynika, iż organ prowadzący szkołę ma zastrzeżenia w sferze obowiązków administracyjno-organizacyjnych. Organ wskazuje na wiele uchybień Dyrektora, różnej natury, jednakże uchybienia te rozpatrywane nawet łącznie nie dają podstaw do odwołania Dyrektora w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, co oczywiście nie oznacza, że uchybienia takie nie zostały popełnione. W przedmiotowej sprawie istota powstałego sporu prawnego sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy stwierdzone przez organ uchybienia w pracy skarżącej jako Dyrektora Szkoły uzasadniały odwołanie ze stanowiska w trybie, jaki zastosował organ, tj. art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przypomnieć bowiem należy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy odwołanie nauczyciela bez wypowiedzenia ze stanowiska kierowniczego następuje w przypadku ustalenia negatywnej oceny pracy, przeprowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli. Dostrzegamy zatem, że fakt

11 11 z :25 negatywnej oceny pracy nie uzasadnia odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora w trybie art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy, może zaś stanowić podstawę do odwołania w trybie art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy. Tym samym wynikająca z art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy przesłanka "przypadków szczególnie uzasadnionych", która pozwala na odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora w czasie roku szkolnego, nie tylko nie może być utożsamiana z przesłanką negatywnej oceną pracy nauczyciela, ale nadto wskazuje na konieczność szybkiego odwołania, bo w trakcie roku szkolnego. Stąd też dla zachowania ustawowej przesłanki, przypadków szczególnie uzasadnionych istotna jest również szybka reakcja organu. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 2448/12 brak szybkiej reakcji organu prowadzącego szkołę na postępowanie Dyrektora w naturalny sposób osłabia, a nawet z upływem czasu znosi możliwość jego odwołania z tej funkcji na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. Jest on bowiem przewidziany dla przypadków wymagających natychmiastowego działania. W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych, a także uzasadnienia wyroku Sądu I instancji, wskazano na szereg różnorodnych zarzutów dotyczących pracy skarżącej, które dotyczyły okresu lat 2011, 2012, 2013, a nawet wskazywano na rok 2009 r., z którego to roku pochodzą pisma rodziców uczniów co do nieprawidłowo prowadzonych zajęć nauczania indywidualnego, jak również pisma nauczycieli, wskazujące na istniejący konflikt pomiędzy skarżącą a częścią nauczycieli. Jak podkreśla w uzasadnieniu Sąd I instancji, w niniejszej sprawie Sąd nie dokonuje oceny po czyjej stronie leży wina w panujących stosunkach pomiędzy skarżącą a częścią nauczycieli. Istotne jest, że konflikt taki istnieje, trwa od paru lat, choć to do obowiązków skarżącej należy, by konflikt ten rozwiązać. Dalej Sąd stwierdza, że wskazywane w niniejszej sprawie okoliczności jako podstawa odwołania ze stanowiska dyrektora w trybie art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty nie miały charakteru nagłego, niemniej jednak taka naganna sytuacja zwalczających się nauczycieli powinna być przerwana i to w sposób szybki. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgadza się z powyższą oceną prawną, tzn. z przyjęciem, że w tym stanie faktycznym zachodziły przesłanki do zastosowania trybu odwołania ze stanowiska dyrektora określonego w art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy, tryb ten, jak wskazywano już wcześniej, ma charakter wyjątkowy, pozwalający szybko reagować, gdy zachodzą szczególnie uzasadnione wypadki. Natomiast tryb ten nie może mieć zastosowania do odwołania dyrektora w przypadku, gdy uwagi czy zastrzeżenia co do jego pracy dotyczą okresu czasu trwającego już co najmniej od kilku lat. W takich przypadkach ustawodawca przewidział inną podstawę prawną do odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły, a jest nią negatywna ocena pracy, określona w art. 38 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy. Należy również zauważyć, co potwierdza także wyrok NSA z 21 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 2473/13, że negatywna ocena działalności dyrektora szkoły przez organ prowadzący w zakresie gospodarki finansowej szkoły lub innych zaniedbań dotyczących organizacji pracy szkoły, nie mieści się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków zawartym w art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. i nie uzasadnia odwołania dyrektora szkoły w trybie tego przepisu. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględniając skargę kasacyjną i stwierdzając, że zarządzenie wydane zostało z naruszeniem prawa, miał na uwadze, że w przedmiotowej sprawie nie została spełniona przesłanka do zastosowania trybu, o którym mowa w art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy na brak spełnienia tej przesłanki wskazywał również w swej opinii kurator oświaty. Natomiast stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego nie oznacza pozytywnej oceny pracy skarżącej jako Dyrektora, przedmiotem sporu było bowiem ustalenie, czy spełniona została przesłanka "przypadków szczególnie uzasadnionych", a nie przesłanka "ustalenia negatywnej oceny pracy". Z tych przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że skarga kasacyjna była zasadna w części, w której zarzucała Sądowi pierwszej instancji naruszenie prawa materialnego - z mocy przepisu art. 188, w związku z art. 193 i art p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

12 12 z :25 Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania sądowego zostało oparte na przepisie art. 203 pkt 1 p.p.s.a.

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 167/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26 1 z 5 2012-03-09 22:50 I OSK 567/09 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-10-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009-04-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Ewa Dzbeńska

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 lipca 2015 r. SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa R. C. przeciwko B. C. o zapłatę i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 278/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Irena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 432/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lutego 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 405/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.164.2016 Katowice, 8 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt III PK 78/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa D. K. przeciwko Szkole Podstawowej w T. o przywrócenie do pracy, na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Data orzeczenia 2013-11-06 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2013-08-08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Data orzeczenia 2013-11-06 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2013-08-08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach II SA/Ke 701/13 - Wyrok WSA w Kielcach Data orzeczenia 2013-11-06 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2013-08-08 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Jacek Kuza Sędziowie Renata Detka /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 388/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania B. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o rentę z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 362/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 stycznia 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04

Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04 Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04 Urlop bezpłatny udzielony nauczycielowi przez szkołę na pełnienie z wyboru funkcji burmistrza lub jego zastępcy nie podlega na podstawie art. 174 1 2 k.p.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Maria Szulc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Maria Szulc Sygn. akt V CSK 557/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Maria

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 309/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2007 r. I PK 275/06

Wyrok z dnia 18 maja 2007 r. I PK 275/06 Wyrok z dnia 18 maja 2007 r. I PK 275/06 Stosunek pracy pracownika pełniącego z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową podlega szczególnej ochronie w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego

Bardziej szczegółowo

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-10-08 15:49 II FSK 2933/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-11-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.370.2015 Katowice, dnia 16 października 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Inspektor Transportu Drogowego. Sentencja. Uzasadnienie

Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Inspektor Transportu Drogowego. Sentencja. Uzasadnienie II GSK 1556/14 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2015-07-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014-06-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Janusz Drachal /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14 Sygn. akt I PZP 6/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 5 marca 2014 roku w wykonaniu punktu 2 postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. I PKN 541/00

Wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. I PKN 541/00 Wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. I PKN 541/00 Powierzenie przez pracodawcę dotychczasowych obowiązków głównego księgowego, sprowadzających się do obsługi rachunkowej przedsiębiorstwa, osobie wykonującej te

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 217/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Hajn w

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 VI SA/Wa 2455/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-02-10 Data wpływu 2015-09-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II PK 105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2017 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi J. T. i E. T.-H. przy uczestnictwie J. P., H. S., I. T. i M. D. o wznowienie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Ocena, czy ustalenie treści stosunku zobowiązaniowego lub jego celu jest dopuszczalne w odniesieniu do zagadnień, które ustawa normuje w sposób imperatywny,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krystyna Bednarczyk (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Maria Tyszel (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna

POSTANOWIENIE. SSN Krystyna Bednarczyk (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Maria Tyszel (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna Sygn. akt II UK 146/02 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lutego 2003 r. SSN Krystyna Bednarczyk (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Maria Tyszel (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna I SA 2197/01 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 21/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 sierpnia 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PK 256/13. Dnia 13 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Iwulski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PK 256/13. Dnia 13 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Iwulski Sygn. akt I PK 256/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Józef Iwulski w sprawie z powództwa J. M., J. O., D. W. przeciwko D. Spółce Akcyjnej w Z. o wynagrodzenie, wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

OD. tfs NJEy~' WOMOC WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OD. tfs NJEy~' WOMOC WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SABNVa 163/08 OD. tfs NJEy~' WOMOC ORZECZENIA EGO WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 24/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 maja 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa K. Ż. przeciwko P. P. Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt III PK 73/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 czerwca 2013 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Beata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba Protokolant Maryla Czajkowska

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba Protokolant Maryla Czajkowska Sygn. akt II CSK 298/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 marca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba Protokolant Maryla Czajkowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt I CSK 252/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 marca 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 85/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSA Jolanta Frańczak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 80/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2011 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 30/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt III KK 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 43/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 grudnia 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 40/10 - Postanowienie Data orzeczenia 2010-02-02 Data wpływu 2010-01-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 lipca 2006 r. II PK 148/06

Wyrok z dnia 27 lipca 2006 r. II PK 148/06 Wyrok z dnia 27 lipca 2006 r. II PK 148/06 Z art. 10 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie wynika przekształcenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 lutego 2015 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 88/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 128/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 lutego 2012 r. SSN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 668/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2006-09-28 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2006-05-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Skarżony organ Treść wyniku Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Uzasadnienie

Sentencja. Uzasadnienie Wyrok NSA z 2016-06-14 II OSK2459/14 Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Mazur Sędziowie Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz Sędzia del. WSA Rafał Wolnik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 348/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 23/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 maja 2010 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II PK 195/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon Sygn. akt III CSK 113/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 lutego 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II BP 18/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 marca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa H.P. przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zapłatę, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Słaboszowski Protokolant:

Tomasz Słaboszowski Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 7/14. Dnia 14 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 7/14. Dnia 14 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II PZ 7/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 kwietnia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 26/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 lipca 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi wniesionej w związku z niewydaniem przez organ rentowy decyzji w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Władysław Budzeń Protokolant:

Władysław Budzeń Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III PZ 5/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 czerwca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa P.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 22 stycznia 2004 r.

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 22 stycznia 2004 r. Sygn. akt II SA 3310/03 WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 22 stycznia 2004 r. (dotyczy postanowienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zawieszenia postępowania w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 47/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 stycznia 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik SSN Piotr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 75/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II PK 228/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2013 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z powództwa E. S. przeciwko Urzędowi Gminy K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 48/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CZ 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 73/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 2/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 lipca 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT I OSK 489/12 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT I OSK 489/12 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 4962 WYROK NR SYGN. AKT I OSK 489/12 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 marca 2016 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo