S. Waltoś: wykaz publikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S. Waltoś: wykaz publikacji"

Transkrypt

1 S. Waltoś: wykaz publikacji A. MONOGRAFIE 1. Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa, WP 1963; 2. Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, Warszawa, PWN 1968; 3. Postępowania szczególne w procesie karnym, WP 1973; 4. Owoce zatrutego drzewa; Procesy i wydarzenia, które wstrząsnęły prawem, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1978; drugie wyd.; Universitas 2010; 5. Naczelne zasady procesu karnego, Biblioteka Aplikanta, Ministerstwo Sprawiedliwości, WP 1998; 6. Collegium Maius, fot.;j. Podlecki, Kraków 1999; wyd. drugie 2000; 7. Na tropach doktora Fausta i inne szkice, Warszawa, PWSP 2004; 8. Kodeks Etyki ICOM z wprowadzeniem, Wolters Kluwer 2009; reedycja 2015; 9. Rabunek i restytucja ołtarza Mariackiego Grabież, Wolters Kluwer 2015, 15 ark. wyd. (w druku); B. PODRĘCZNIKI I INNE OPRACOWANIA DYDAKTYCZNE 1. Podstawowe wiadomości z prawa i procesu karnego, skrypt uniwersytecki, wspólnie z K Buchałą i T. Hanauskiem, całość 10 ark., część S. Waltoś 1,5 ark., Kraków 1966; 2. Zbiór kazusów do nauki prawa karnego procesowego, UJ, 1970; 3. Zarys prawa karnego materialnego i procesowego, /wspólnie z K. Buchałą i T. Hanauskiem, /Kraków, nakł. U.J. /skrypt/, 1971, całość 10 ark., część S. Waltoś 2,2 ; 4. Proces karny w kazusach, PWN, Warszawa 1974, 1989, 1995; 5. Zasady prawa i procesu karnego, /skrypt ogólnopolski, wspólnie z K. Buchałą/, Warszawa PWN 1975, całość 21,75 ark., część S. Waltoś 6 ark.; 6. Postępowanie przed organami Państwa, /makieta skryptu, wspólnie z J. Filipkiem/, Kraków 1979, całość 9,5 ark., część S. Waltoś 6 ark.; 7. Proces karny, Zarys systemu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 10 wydań: 1985, 1995 (b. poważnie, w 40 %, zmienione wydanie), 1996, 1998 (napisane w 75 % na nowo); V wyd. zmienione i poprawione ; VI wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002; wydanie VII 2003 (zmienione w 20 %); wydanie VIII LexisNexis 2005 (uzupełnione o rozdz. XI, zaktualizowane); wydanie IX (zmienione w 15 %) LexisNexis 2007; wydanie X (zmienione i uzupełnione w 10 %), LexisNexis 2009; 8. Proces karny. Zarys Systemu wyd. I, wspólnie z P. Hofmańskim (część SW zmieniona i poprawiona w 40 % a nadto nowa część P. Hofmańskiego, rozdział XI i aneks),(s. Waltoś, P. Hofmański), LexisNexis Podstawy prawa i procesu karnego. Podręcznik dla studentów studiów administracyjnych (wspólnie z A. Markiem), Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze PWN 1999, całość 17 ark., część S. Waltoś 7,5 ark); wydanie drugie, zm. i popr. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001; wyd. trzecie, zm. i popr. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003; wydanie czwarte zmienione LexisNexis 2007; 10. Proces karny. Kazusy, (współautorzy: Dobrosława Szumiło-Kulczycka i Łukasz Woźniak, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 2000, C. PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ S. WALTOSIA

2 1. Code of Criminal Procedure of the Polish People's Republic /Kodeks postępowania karnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej/, (redaktor tłumaczenia na j. angielski i autor wprowadzenia; 4 ark), Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1979; 2. Humanitarian Traditions of the Polish Criminal Procedure; On the History of the Torture Abolition and the Free Expression in the Polish Criminal Procedure, (Humanitarne tradycje polskiej procedury karnej. O historii zniesienia tortur i swobodzie wypowiedzi w polskiej procedurze karnej), (redaktor, autor jednego z rozdziałów S. Waltoś; 1 ark.), Kraków 1983; 3. Świadek w procesie sądowym, Warszawa 1985 (kierownik międzydyscyplinarnego badania empirycznego, redaktor książki i autor jednego z rozdziałów), 37,8 ark., część S. Waltoś 5 ark./; 4. Konstytucyjne podstawy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, (redaktor i autor jednego z artykułów; 1.5 ark), Warszawa 1989; 5. Proces karny i polityka karna, Kraków 1991, (kierownik programu badawczego, redaktor książki i autor wstępu); 6. Problemy kodyfikacji prawa karnego; księga ku czci prof. Mariana Cieślaka, Kraków 1993, (kierownik programu badawczego, główny redaktor książki, autor jednego artykułu o obj. 1 ark. i współautor - z prof. Z. Dodą - drugiego artykułu; część S.W. 66 %); 7. Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci prof. Kazimierza Buchały. Red. Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, UJ, Kraków 1994; 8. Relacje o przestępstwach i procesach w prasie codziennej Niemiec i Polski, Kraków 1997 (redaktor książki, opartej o badania empiryczne, wspólne dla obu krajów, wspólnie z D. Döllingiem i K.H. Gössel'em, autor jednego ze studiów publikowanych w tej pracy/; równoległe i powiększone niemieckie wydanie tej książki - Heidelberg 1998 r. p.t. Kriminalberichterstattung in der Tagespresse in Deutschland und Polen, /Müller Verlag/; 9. Jednolitość orzecznictwa sądowego w sprawach karnych (redaktor i autor wprowadzenia, podsumowania i propozycji de lege ferenda), książka zbiorowa, Zakamycze - Kraków 1998 ; 10. Zaskarżanie orzeczeń w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku pamięci Z. Dody (red. wspólna z A. Gaberle), Kraków, Zakamycze, 2000;. 11. Settlements in Criminal Procedures (monograficzny zeszyt Archivum Iuridicum Cracowiense, Vol. XXI-XXXII, Kraków 2000, red. wspólna z J. Czapską); 12. Kompensacyjna funkcja prawa karnego, Księga ku pamięci Z. Gostyńskiego (red. wspólna z B. Nitą i M. Żurkiem) w: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych PAU, 2002, nr 2; 13. Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, (red. wspólna z J. Czapską), tamże też autorstwa SW wprowadzenie i współautorstwo jednego z rozdziałów, LexisNexis 2005; 14. Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, (red. wspólna z J. Czapską), tamże też autorstwa SW: wprowadzenie, rozdział drugi i podsumowanie, Wydawnictwo UJ 2007; 15. Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój prawo - organizacja. (red. wspólnie z A. Rozmusem), Rzeszów 2008, tamże też tekst autorstwa SW; drugie wydanie: Rzeszów 2012; trzecie wydanie, zmienione i poprawione 2013; 16. Materiały z konferencji w dniu 18 kwietnia w Łańcucie (red. wspólnie z A. Rozmusem), Rzeszów 2009; 17. Biblia z lipowego drewna. Materiały z konferencji w 2007 r. z okazji powrotu Ołtarza Wita Stwosza do kościoła Mariackiego, PAU, Parafia Mariacka w Krakowie, Kraków 2008; 18. Dzieła wybrane Mariana Cieślaka (red. przy współudziale M. Rusinka i S. Steinborna), tomy: I V, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011; 2

3 19. Księga ku czci dr Ewy Weigend (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych t. XV), Kraków 2011; 20. Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne (red. wspólnie z A. Rozmusem), Wolters Kluwer, 2012; drugie i trzecie wyd. zm. 2013; D. ROZPRAWY, STUDIA i ARTYKUŁY 1. O niektórych niekonsekwencjach projektu kodeksu karnego, /wspólnie z S. Salmonowiczem/, PiP, nr 10/1956; 1/2 całości; 2. Zasada substytucji w ustroju prokuratury / w pracy zbiorowej pt. Zagadnienia teorii prawa i prawa karnego, Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Woltera/, Warszawa 1959; 3. Modus procedendi nadzoru ogólnego prokuratury, Prawo i Życie; nr 17/1959; 4. Z procesów w dawnej Polsce, Palestra, nr 9/1959; 5. Konwalidacja w procesie karnym, NP, nr 4/1960; 6. Bezstronność prokuratora /w pracy zbiorowej pt. Na straży praworządności/, Kraków, 1960; 7. Kolizja postępowania karnego i postępowania karno-administracyjnego, Palestra, nr 12/1961; 8. Zabójstwo krakowskiej modelki, Problemy Kryminalistyki, nr 39/1962; 9. Poszlaki w procesie o zabójstwo Ginalskiego, Problemy Kryminalistyki, nr 40/1962; 10. Z problematyki aktu oskarżenia, NP, nr 6/1962; 11. Zasądzenie z urzędu odszkodowania w procesie karnym, PiP, nr 10/1962; 12. Wykonanie kary pozbawienia praw prowadzenia pojazdów mechanicznych, NP, nr 11/1963; 13. Sprawa morderstwa małżonków Zahnów, Problemy Kryminalistyki, nr 42/1963; 14. Napad na kantor wymiany, Problemy Kryminalistyki, nr 44/1963; 15. Problemy kontradyktoryjności w procesie karnym. Zasada równości stron, PiP, nr 1/1964; 16. Problemy kontradyktoryjności w procesie karnym. Kierowanie rozprawą sądową, Palestra, nr 10/1964; 17. Sprawa Maliszów, Problemy Kryminalistyki, nr 49/1964; 18. Uwagi o znaczeniu i aktualności wytycznych Sądu Najwyższego /wspólnie z doc. S. Hanauskową/, NP, nr 5/1965, (1/2 całości); 19. Zasada dewolucji w ustroju prokuratury, NP, nr 10/1965; 20. Dochodzenie w sprawach karno-administracyjnych, NP, nr 3/1967; 21. Problem niektórych wolności osobistych w świetle art. 74 Konstytucji PRL, PiP, nr 8-9/1967; 22. Karno-procesowe konsekwencje ustawy o Prokuraturze, NP, nr 9/1967; 23. Prasa a wstępne stadium procesu karnego, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/1968; 24. Zniesławienie prasowe stary problem w innym świetle, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/1968; 25. Sąd prasa obiektywizm /polemika z A. Maciejewskim/, Prawo i Życie, nr 24/1968; 26. Problemy prawnoprocesowe przemówienia prokuratora na rozprawie głównej, NP, nr 5/1969; 27. Problemy informacji w naukach prawnych, Biuletyn Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, nr 1/14/1969; 28. Oskarżyciel posiłkowy w procesie karnym, PiP, nr 10/1969; 29. Przedstawiciel społeczny w nowym kodeksie postępowania karnego, Problemy Praworządności, nr 9/1969; 3

4 30. Istota i zakres uprawnień podejrzanego i jego obrońcy w niepowtarzalnych czynnościach śledczych i dochodzeniowych, Palestra, nr 9/1969; 31. Prawnoprocesowe reguły badania osobowości oskarżonego, PiP, nr 8-9/1970; 32. Założenia konstrukcyjne trybów szczególnych w procesie karnym, NP, nr 7-8/1970; 33. Zawieszenie postępowania w świetle przepisów nowego k.p.k., Palestra, nr 12/1970; 34. Konsekwencje prawne zbiegu znamion przestępstwa i wykroczenia w czynie społecznie niebezpiecznym, PiP, nr 11/1970; 35. Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym, Problemy Praworządności, Problemy Praworządności, nr 1/1971; 36. Tryb postępowania w stosunku do nieobecnych, WPP, nr 2/1971; 37. Zniesławienie procesowe i krytyka prasowa, Słownik Prasoznawczy OBP, Kraków 1973; 38. Oskarżyciel posiłkowy w praktyce sądowej, PiP, nr 10/1973; 39. Dochodzenie uproszczone w polskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe U.J., nr 61/1973; 40. Granice ochrony krytyki prasowej, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/1973; 41. Warunki dopuszczalności poligrafu w procesie karnym, Archiwum Medycyny Sądowej, Kryminologii i Kryminalistyki, nr 1/1974; 42. Problematyka prawna prostytucji hotelowej, /w:/ Problemy Turystyki Zagranicznej, Kraków 1974, s: ; 43. Projekt kodeksu etyki pracownika nauki, Życie Szkoły Wyższej, nr 1/1975; 44. Sprawa Calasów, Gazeta Sądowa, nr 18-19/1975; 45. Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym, PiP, nr 10/1975; 46. Problemy działań związkowych na rzecz dalszego rozwoju nauki w Polsce Ludowej, Życie Szkoły Wyższej, nr 6/1976; 47. Prasa a sądy w USA. Czy jeszcze jedna kwadratura koła?, Zeszyty Prasoznawcze, nr 2/1977; 48. Świadkowie w procesie karnym. Zamierzenia badawcze, Gazeta Prawna, nr 18/1977; 49. Współzależności prawa karnego materialnego i procesowego, Zeszyty Naukowe U.J., Prace Prawnicze, nr 74/1977, s ; 50. Postępowania szczególne w polskim procesie karnym. Model a praktyka, Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, nr 7/1977, wspólnie z A. Gaberle /część S. Waltoś 0,75 ark 50%/; 51. Podstawowe gwarancje procesowe w procesie karnym USA w świetle badań empirycznych, PiP, nr 3/1978; 52. Badania poligraficzne w Polsce w świetle przepisów prawa, poglądów Sądu Najwyższego i nauki, Katowice 1978, /Materiały konferencji: Wykorzystanie badań poligraficznych w sprawach karnych, nr 1/; 53. Tradycje i rozwiązania modelowe opiniowania prac na stopnie i tytuły naukowe, Nauka Pol., nr 11-12/1980; 54. Model polskiego procesu karnego de lege ferenda, PiP, nr 3/1981; 55. Świadek w historii i świecie współczesnym. Studium prawnoporównawcze, /w:/ Świadek w procesie sądowym, red. S. Waltoś, WP, Warszawa 1985; 56. Wprowadzenie do badań /dot. świadków/, /w:/ Świadek w procesie sądowym, red. S. Waltoś, WP, Warszawa 1985; 57. Prasa i proces karny /w świetle prawa prasowego z 1984 r./, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/1986; 58. O metodzie pisania na marginesach, (Polemika z A. Kaftalem), Palestra, nr 2/1987; 59. Proces karny w przyszłej konstytucji PRL /Postulaty de lege ferenda na tle prawnoporównawczym/, PiP, nr 10/1988; lecie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, Gazeta Prawnicza, nr 17/1989; 4

5 61. Przepisy dotyczące procesu karnego w przyszłej konstytucji PRL, /w:/ Studia Konstytucyjne, T. 5., Organy ochrony prawa. Regulacja w nowej konstytucji. Red. Leszek Garlicki, UW, Warszawa 1989; 62. "Porozumienia" w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda /Próbna ocena dopuszczalności/, PiP, nr 7/1992; 63. Próba statystycznej i opisowej oceny wkładu Prof. Mariana Cieślaka w rozwój nauk penalnych. Analiza opisowa /wspólnie z prof. Z. Dodą/, /w:/ Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, UJ, Kraków 1993; 64. Dopuszczalność porozumiewania się i uzgadniania rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego w świetle polskiej procedury karnej, /w:/ Porozumiewanie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego. Red. i wstęp Andrzej J. Szwarc, Poznań 1993; 65. Świadek koronny - obrzeża odpowiedzialności, PiP, nr 2/1993; 66. Tajny agent policji /na obrzeżach odpowiedzialności karnej/, PiP, nr 11-12/1993; 67. Węzłowe problemy rozprawy głównej w projekcie k.p.k., /w:/ Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993; 68. Projekt kodeksu postępowania karnego w świetle współczesnych tendencji rozwoju procedury karnej w Europie /w:/ Problemy reformy prawa karnego, red. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Lublin 1993; 69. Profesor Kazimierz Buchała. Garść refleksji nad życiorysem naukowym, /w:/ Problemy odpowiedzialności karnej. Księga pamiątkowa ku czci prof. K. Buchały, Kraków 1994; 70. Uniwersytet Jagielloński w smudze Holocaustu, /w:/ Księga pamiątkowa ku czci J. Haubenstock, Kraków 1995; 71. Dylematy ochrony świadka w procesie karnym, PiP, nr 4/1995; 72. Wszystkie dowody są ważne, PiŻ, nr 40/1995; 73. Prawo do tajemnicy dziennikarskiej a dowód prawdy na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka, PiP, nr 4-5/1996; 74. Harmonizacja polskiego prawa i procesu karnego z porządkiem prawnym Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia, /w:/ Współpraca europejska w zakresie wybranych aspektów wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Zeszyty Fundacji Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji, nr 10/1996; 75. Nowa kasacja w prawie karnym, Palestra, nr 1-2/1996; 76. Od dyplomu uniwersyteckiego do zawodu prawniczego, Palestra, nr 3-4/1996; 77. Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy, cz. I i cz. II /wspólnie z prof. A. Wąskiem/, Palestra, nr 11-12/1996 i nr 1-2/1997; 78. Zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu, /w:/ Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci profesora Andrzeja Murzynowskiego. Red. P. Kruszyński, Stud. Iur. nr 33/1997; przedruk (w:) Gazeta Sądowa, nr 2/1999; 79. Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., PiP, nr 8/1997; 80. Niemiecki proces karny; zagadnienia podstawowe, Prokuratura i Prawo, nr 12/1997; 81. Spór o świadka koronnego, /w:/ Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Red. P. Hofmański i E. Pływaczewski, Białystok 1997; 82. Karnoprocesowa problematyka sprawozdawczości prasowej w Polsce, /w:/ Relacje o przestępstwach i procesach karnych w prasie codziennej w Niemczech i w Polsce. Red. D. Dölling, H. K. Gössel, S. Waltoś, Kraków 1997; 83. Nowa procedura karna a oczekiwania społeczne, PiP, nr 9-10/ 1998; 5

6 84. Kodeks postępowania karnego z 1997 r. - między tradycją a wyzwaniem współczesności /w:/ Nowa kodyfikacja karna, zagadnienia wybrane, pod red. E. Skrętowicza, Zakamycze 1998; 85. Pragmatyzm i antypragmatyzm w procedurze karnej; w: Księga ku czci W. Daszkiewicza, Poznań 1999; 86. Zachęty prawne i skarbowe do przekazywania darów i spadków na rzecz muzeów (wspólnie z J. Serwackim), w: Zbiory publiczne a kolekcjonerstwo prywatne; problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w przeszłości i dzisiaj, nakł. Muzeum Narodowego w Warszawie; Warszawa 2000; 87. Porozumienia w procesie karnym w Europie. Próba syntetycznego spojrzenia. "Prokuratura i Prawo", nr 1/2000; 88. Nieważność ipso iure czyli przyczynek do hipertrofii środków zaskarżenia w polskim procesie karnym; (w:) Księga ku pamięci Prof. Zbigniewa Dody, Kraków 2000; 89. Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zabytkach, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 4; 90. Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie rozporządzenia w sprawie wykroczeń, Przegląd Legislacyjny, 2000, nr 4; 91. Stan prawa karnego, Przegląd Legislacyjny, 2001, nr 1; 92. Dziesięć paradoksów w dziejach nauki i nauczania prawa karnego w UJ; (w:) Księga ku czci prof. S. Grodziskiego, Kraków 2001; 93. O związku prawa karnego procesowego z kryminalistyką (w:) Księga ku czci prof. S. Hanauska, Kraków 2001; 94. Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o Rzeczniku Praw Ofiar Przestępstwa, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2; 95. Między odpłatą a racjonalizmem prawa karnego. Refleksje na tle polityki karnej w Polsce; (w:) Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, H. Kury, Warszawa-Kraków 2002; publ. też (w:) Rocznik PAU 2002; 96. Sądy grodzkie miraż czy realizm? (w:) Księga jubileuszowa TBSP UJ, Kraków 2001; 97. Wizja procesu karnego XXI wieku, Prokuratura i Prawo 2002, nr 1; także (w:) Postępowanie karne w XXI wieku, pod red. P. Kruszyńskiego, w: Wyd. ABC Warszawa 2002; 98. Meandry legislacji w Polsce (w:) Prawo i ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Rzeszów 2002; 99. Postępowanie przygotowawcze we współczesnym polskim procesie karnym. Uwagi na marginesie modelu procesu (w:) Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości ; księga pam. ku czci prof. K. Marszała, Katowice 2003; 100. Prokuratura; jej miejsce wśród organów władzy, struktura i funkcje, Państwo i Prawo 2002, nr 4; 101. Siedem refleksji na temat legislacji (w:) Opracowanie zbiorowe, wyd. Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003; 102. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych stary problem legislacyjny na nowo (w:) Prawo społeczeństwo jednostka - Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003; 103. Główne nurty nowelizacji procedury karnej PiP 2003, nr 4; 6

7 104. Tak zwane dochodzenie rejestrowe czyli legislacyjna kula w płocie, (w:) Aktualne problemy prawa i procesu karnego ; Księga ofiarowana profesorowi Janowi Grajewskiemu, (Gdańskie Studia Prawnicze, t. XI), Gdańsk 2003; 105. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w: Apelacja Gdańska. Kwartalnik, 2003, nr 3; 106. Pragmatyczne wątki wielkiej nowelizacji procedury karnej, w: Księga ku czci prof. A. Bulsiewicza, Toruń 2004; 107. Przewlekłość procesu karnego w Polsce i środki jej zwalczania (opr. zespołu: P. Hofmański, D.Szumiło-Kulczycka, S. Waltoś), w: Zagubiona szybkość procesu. Jak ją przywrócić? LexisNexis 2005; 108. Czy klęska legislacji?, w: Księga ku czci prof. Janusza Szwaji, Kraków 2003; 109. Napoleoński model procesu karnego a współczesny polski proces karny, Czasopismo Historyczno-Prawne 2005, tom LVII-zeszyt 2; 110. O obstrukcji procesowej, czyli kilka uwag o nadużyciu prawa procesowego, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego; Księga poświęcona pamięci prof. A. Wąska, Lublin 2005; 111. Sztuka legislacji w hołdzie Juliuszowi Makarewiczowi, w: 50-lecie śmierci Juliusza Makarewicza, red. E. Skrętowicz, Lublin 2007; 112. Perspektywy prac kodyfikacyjnych w zakresie prawa karnego w Polsce, w: Prawnokarne aspekty wolności, pod red. M. Mozgawy, Zakamycze-Wolters Kluwer 2006; 113 Domniemanie niewinności w świecie mediów księga ku czci E. Skrętowicza, Lublin 2007; 114. O polskim penaliżmie penalnym, w związku z książką J. Pratta Penal Populizm (wspólnie z J. Czapską), [w:] Nauki prawne wobec problemów współczesnej przestępczości; księga ofiarowana Prof. A. Gaberle, Kluwer Wolters 2007; 115. Reforma procesu karnego w 2003 roku jako sposób na przyspieszenie postępowania, w: Przewlekłość procesu karnego i środki jej zwalczania. Światło w tunelu, Kraków, LexisNexis 2007; 116. Korzenie współczesnego szkolnictwa wyższego; ścieżki tradycji prawnej [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój prawo - organizacja. Red. S. Waltoś, A. Rozmus, Rzeszów 2008; 117. Konstytucyjna zasada domniemania niewinności a media Nauka nr 1/2009; 118. Dziesięciolecie kodeksu postępowania karnego z 1997 r. Zagadnienia wybrane, PiP 2009, nr 4; 119. Europejska procedura karna. Od sceptycyzmu do racjonalnego optymizmu, w: Europejski Proces Karny. Materiały konferencji w dniach XI 2008 w UW. Warszawa 2010; 120. Kilka słów o polskim modelu postępowania przygotowawczego, w: Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Z. Świdy, Wolters Kluwer 2009; 121. Kodeks postępowania karnego z 1997 r. Po dziesięciu latach. Materiały konferencyjne 7

8 Zjazdu Katedr Postępowania Karnego w Krakowie. Wolters Kluwer 2010; 122. Czy proces karny w Polsce jest rzetelny? [w:] Księga ku czci Andrzeja Marka, Toruń 2010; 123. Sędzia śledczy rys historyczny, [w:] Nowy model postępowania przygotowawczego sędzia śledczy, Konferencja w Sejmie 22 marca 2010, Warszawa 2010; 124. O kazuistyce prawa uwag kilka (wspólnie z J. Czapską), [w:] Księga pam. ku czci prof. M. Zielińskiego, Szczecin 2010; 125. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza i.prawo karne, [w:] Księga ku czci prof. Jacka Majchrowskiego, Kraków 2010; 126. Ławnicy czy piąte koło u wozu? [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa prof. Janusza Tylmana, Wolters Kluwer business 2011, 127. Perypetie z karierą naukową Polsce kilka wstępnych refleksji na tle klasycznych modeli tejże kariery, [w:] Model kariery naukowej w Polsce, Wolters Kluwer 2011; Kluwer O stabilności polskich kodyfikacji karnych, w: Księga jubileuszowa Andrzeja Zolla, Wolters Kluwer 2012; 129. Kontradyktoryjność a prawda materialna, w: Kontradyktoryjnośc procesu karnego, Poznań 2013, red. P.Wiliński, ( w druku); 130.Profesor Marian Cieślak jego krakowskie lata, w: Profesor Marian Cieślak osoba, dzieło, kontynuacje, red. S. Steinborn, Gdańsk 2013; 131. Historia procesu karnego w latach w: System procesu karnego, t. I, Warszawa 2013; 132. Tendencje rozwoju modelu polskiego procesu karnego. Proces karny XXI wieku, (wspólnie z P. Hofmańskim), w: System polskiego procesu karnego, t. I. 2013; 133. Zasada prawdy materialnej, w: System polskiego procesu karnego, t. III, LexisNexis 2014, 134. Rzecznik oskarżenia publicznego nieco inna koncepcja oskarżania w sprawach karnych z urzędu, w: Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona sędziemu S. Zabłockiemu, LexisNexis 2014; 135. Krótko o genezie kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, w: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, LexisNexis 2014; 136. Penalizm penalny i permisywizm w jednym stoją domu, w: Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam, red. A. Rozmus,Wyd. UW, Warszawa 2015, s ; 137. Nowa kodyfikacja oczami jednego z kodyfikatorów, w: Biuletyn Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2015; 138. A może jednolita forma postępowania przygotowawczego?, w: Księga ku czci 8

9 profesora Piotra Kruszyńskiego, Wolters Kluwer, Warszawa Opinie biegłych na ostrym zakręcie w polskim procesie karnym, w: Bezpieczeństwo Policja Kryminalistyka. W poszukiwaniu prawdy przydatnej praktyce. Red. J. Czapska, A. Okrasa, Wyd. UJ 2015; E. PRACE W JĘZYKACH OBCYCH 1. Akcesorické funkce připravneho řizeni, Pravnik, nr 6/1967; 2. Struktura hlavniho řizeni w trestnim procesu, Pravnik, nr 3/1968; 3. A birosagi tudositas harom vitas problemaja /Trzy kwestie kontrowersyjne sprawozdawczości prasowej/, Magyar Jog, nr 8/1971; 4. The Judicial Techniques of Offender's Individualisation, /w:/ Techniques de l'individualisation, Paris-Milano, 1971; 5. Einige Problems der Gerichtsberichterstattung, /Niektóre problemy sprawozdawczości sądowej/, Archivum Iuridicum Cracoviense, vol. IV, 1971; 6. Funkce sudce v připravnem rizeni w polskem trestnim procesu, /Funkcja sędziego w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym/, Pravnik, nr 11/1971; 7. Trestne pravo a trestna politika v socialistickej spoločnosti, /Prawo karne i polityka karna w socjalistycznym społeczeństwie/, /doniesienie naukowe/, Bratislava 1973, s: ; 8. A terhelt eljarasi helyzete a Lengyel Nepkoztarsasagban, /Gwarancje procesowe oskarżonego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej/, Magyar Jog, 10/1974; 9. Towards a code of ethics, Scientific World, 1/1976; 10. Porträts von Professoren der Jagellonischen Universität, Katalog der Ausstellung in Wien, 4 ark., /współautorstwo/, część S. Waltoś 1 ark.; 11. Human rights in Polish criminal procedure, Revue des sciences et de droit pènal comparé, nr 3/1978; 12. L abolition de la torture et des proces contre les sorcieres en Pologne en 1776, Arch. Iur. Crac. vol. 11, 1978; 13. Code of Criminal Procedure of the Polish People s Republic, Warszawa 1979, introduction; 14. Die Stellung des beschuldigten Rückfalltäters im polnischen Strafprozess, Wissenschaftliche Beiträge der Fr. Schiller Universität Jena, 1978, s: 69-78; 15. The Phenomenon of Special Proceedings in Criminal Procedure, /Zjawisko trybów szczególnych w procesie karnym/, Comparative Law Yearbook, Haga, vol. 3/1979; 16. The violence offences and processual forms of their prosecution in Poland, Quaderni di Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, vol. 11/1979.; 17. Evaluation of Witness Testimony in Contemporary Judicial Procedure, /Ocena zeznań świadków we współczesnym procesie sądowym/, Comparative Law Yearbook, The Hague, vol. 5/1981; 18. The legal status of polygraph in Poland /wspólnie z J. Widackim/, Polygraph, vol. 10/1981,; 19. Die Reformtendenzen im polnischen Strafprozeß /wspólnie z E. Weigend/, Recht in Ost und West, 1981, Heft 5; 20. Diversion and mediation /wspólnie z J. Skupińskim/, Revue internationale de droit penal, vol. 54/1983; 21. The Abolition of Torture in Poland..., /w:/ Humanitarian Traditions of the Polish Criminal Procedure. On the History of the Torture Abolition and Free Expression in the Polish Criminal Procedure. Ed., S. Waltoś, Zesz. Nauk. UJ Pr. Prawn. nr 102/1983; 9

10 22. The Diversion and Mediation in Polish Penal Law, /Kierowanie spraw poza ściganie karne i jednanie w polskim prawie karnym/, /wspólnie z J. Skupińskim, 1,5 ark., część S. Waltoś 0,75 ark./, Revue internationale de droit penal, nr 3-4/1984; 23. Zur Problematik der Beteiligung des Verletzten am Strafverfahren in Polen, /w:/ "Zweites deutsch-polnisches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie, Nomos Verlaggesellschaft Baden-Baden 1986; 24. Die Presseberichterstattung im polnischen Strafprozeßrecht, ZStW /Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft/, 1986, Heft 1; 25. Rolle und Würdigung der Zeugenaussagen in Straf- und Zivilprozessen in der VR Polen im Lichte der Untersuchungen, Arch. Iur. Crac. nr 20, rok 1987; 26. La justice et la presse en Pologne: Quelques observations sur la legislation et la presse, (w:) Justice penale, police et la presse, Travaux de l'institut des sciences criminelles des Poitiers, Editions Cujas, Paris 1988; 27. Fernsehen und Strafprozess in Polen. Arch. Iur.Crac. nr 23, rok1990; 28. Untersuchungshaft und Festnahme im polnischen Recht im Lichte der Menschenrechtsstandards, /w:/ Viertes deutsch-polnisches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1991; 29. Le role du parquet en Pologne, Revue internationale de droit penal, 63 annee, 3e et 4e trimestres 1992 bis; 30. Conditions of access to the profession of judge and public prosecutor in Poland - selection criteria and recruiting procedures, The training of judges and public prosecutors in Europe, /Council of Europe; Proceedings: Multilateral meeting, Lisbon, April 1995/, Council of Europe Publishing 1996; 31. Beziehungen zwischen dem polnischen und dem deutschen Strafrecht in Vergangenheit und Gegenwart, ZStW 108 /1996/ Heft 3; 32. The codification of criminal procedure. Its theory and pragmatic approach toward it. (w:) Les Nouvelles etudes penales, No 18, 1998; 33. Strafrechtliche Problematik der Prozessberichterstattung in Polen, /w:/ Kriminalberichterstattung in der Tagespresse. Rechtliche und kriminologische Probleme. red. Dölling, Gössel, Waltoś/, Kriminalistik Verlag - Heidelberg Organized crime in Poland, /wspólnie z prof. E. Pływaczewskim/, /w:/ Organized Crime in Baltic Region, Collected articles; Criminological Research Centre, Riga, November 1997; również /w:/ Organized Crime in the Baltic Sea Area, Nouvelles Etudes Penales No 16, Toulouse 1998; 35. Harmonisierung des Strafrechts aus polnischer Sicht, /w:/ Strafrecht und politischer Systemwechsel. Red. A. Eser i A. Zoll, Zakamycze 1998; 36. Die neue strafprozessuale Methoden der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, /w:/ Organisierte Kriminalität und Verfassungsstaat, C.F. Műller; 1998; 37. International jurisdiction over organized crime in Baltic states, (w:) Organized Crime in Baltic States, 16 Nouvelles Etudes Pėnales, No 16, Touluse 1998; 38. Die neue polnische Strafprozeßordnung und deutsches Strafprozeßrecht im Vergleich, /w:/ Festschrift für Hans Joachim Hirsch, Köln 1999; 39. Settlements in Criminal Procedures in Europe: an Attempt of Synthesis, /w:/ Settlements in Criminal Procedures, Archivum Iuridicum Cracoviense, vol. XXXI XXXII/ , Kraków 2000; 40. Theoretical and practical problems of witness protection in Poland ( referat z okazji 20 lecia Wydziału Prawa Uniwersytetu w Miskolcu, 2001; oddany tamże do druku); 41. Heilung der Prozesshandlungen, (w:) Festschrift für H.K. Gössel, Heidelberg 2002; 10

11 42. Konsensualverfahren im polnischen Strafprozess, (w:) Kriminalität im Grenzgebiet, Nr 7, Heidelberg 2003; 43. Principles of criminal procedure and their application in disciplinary proceedings in Poland (wspólnie z D. Szumiło- Kulczycką), International Review of Penal Law 2003, nr 3-4; 44. Pragmatismus und Antipragmatismus im Strafprozess, w: Festschrift fűr Albin Eser; C.H. Beck, Műnchen 2005; 45. Die Abschaffung der Folter im Jahre 1776 in Polen und Litauen Hintergrűnde und Wirkungen, w: NordhreinWestfälische Akademie der Wissenschaften, Vortrage C 392, Verlag Ferdinand Schöningh 2004; 46. Die Beschleunigung des Strafverfahrens in Polen (wspólnie z P. Hofmańskim i D. Szumiło-Kulczycką) w: Archivum Iuridicum Cracoviense, Vol. XXXVII-XXXVIII, ; 47. Die Beschleunigung des Strafverfahrens aus rechtsvergleichender Sicht. Versuch einer Generalisierung (wspólnie z K. H. Gösselem), w: Archivum Iuridicum Cracoviense nr jak w pkt 46; 48. Die Vision des Strafprozesses im 21 Jahrhundert., w: Festschrift fűr Roland Miklau, Linz-Wien 2006; 49. Einige Bemerkungen zu den Grundsätzen einer akademischen Ethik, w; Festschrift fűr Heike Jung, Saarbrűcken 2007; 50. Bolonia Process Sources of, w: Russian universities in a single European higher education and research area, Immanuel Kant State University of Russia; Region of Cooperation; Issue 2 (51), Kaliningrad 2007; 51. Schauspiel im Gericht Reflexionen aus polnischer Sicht, w: Festschrift fűr Professor A.J. Szwarc, Frankfurt/Oder 2009; 52. Die Entfűhrung des Marienaltars von Veit Stoss nach Nűrnberg, [w:] Zwischen Kulturgeschichte und Politik. National Germanisches Museum in der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus, Nűrnberg F. GLOSY 1. Glosa do wyroku S.N. z 17. II. 1958, III K 1350/57, PiP, nr 7/1959 /ustalenie momentu zakończenia rozprawy głównej oraz kwestia nieobecności oskarżonego na rozprawie jako bezwzględna przyczyna odwoławcza/; 2. Glosa do wyroku S.N. z 29. VII. 1959, VI KO 52/59, PiP, nr 7/1960 / uprawnienia wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych do wnoszenia w sprawach o przestępstwa karnoskarbowe aktów oskarżenia oraz skład sądu powiatowego rozpoznającego sprawy o te przestępstwa/; 3. Glosa do postanowienia S.N. z 12. XII. 1961, II K 719/61, NP., nr 2/1963/ sprzeczność pomiędzy sentencją wyroku ogłoszoną na rozprawie, a sporządzoną na piśmie/ ; 4. Glosa do uchwały S.N. z 25. VII. 1963, VI KO 39/62, PiP, nr 2/1964 / problematyka przerwy w rozprawie głównej/; 5. Glosa do uchwały S.N. z 12. V.1960, VI KO 122/59, PiP, nr 4-5/1961 / rola podpisu w pismach procesowych, w szczególności podpisu oskarżyciela na akcie oskarżenia/; 6. Glosa do wyroku S.N. z 14. II. 1961, II K 79/61, NP, nr 11/1961 /czy zaufanie do biegłych lekarzy psychiatrów zostaje osłabione przez fakt, iż biegli ci stanowią małżeństwo lub że pochodzą z jednej szkoły i pracę naukową wykonują pod jednym naukowym kierownictwem/; 7. Glosa do wyroku S.N. z 3. VI. 1963, I K 752/62, NP, 6/1964 / problematyka wartości dowodowej pomówienia w procesie karnym/; 8. Glosa do wyroku S.N. z 14. III. 1963, II K 46/63, PiP, nr 7/1964 / problematyka zakazu przeprowadzania uzupełniającego postępowania dowodowego i ogłoszenia wyroku pod nieobecność oskarżonego tymczasowo aresztowanego/ ; 11

12 9. Glosa do uchwały S.N. z 4. VI. 1964, VI KO 10/64, PiP, nr 1/1965 / problematyka wznowienia umorzonego postępowania przygotowawczego/; 10. Glosa do wyroku S.N. z 14. VI. 1964, IV K 43/64, NP, nr 3/1965 /zagadnienie uprawnienia lekarzy psychiatrów do oceny, czy stan silnego wzburzenia miał miejsce, czy też ocena taka wykracza poza ich uprawnienia/ ; 11. Glosa do wyroku S.N. z 14. III. 1963, III K, 361/62, OSPiKA, nr 9/1965, poz. 180 /wpływ zakłóceń w psychice organu procesowego, a w szczególności sędziego, na ważność czynności procesowej/; 12. Glosa do uchwały S.N. z 6. VIII. 1965, VI KZP 25/65, PiP, nr 10/1966 /czy oskarżycielem jest ten tylko kto wnosi i popiera przed sądem oskarżenie, czy również ten kto prowadził śledztwo lub dochodzenie w danej sprawie/; 13. Glosa do uchwały S.N. z 17. III. 1967, VI KZP 34/65, PiP, nr 11/1967 /problematyka postępowania nakazowego/; 14. Glosa do uchwały S.N. z 6. VII. 1967, VI KZP 18/67, NP, nr 2/1968 / kwestia naruszenia zasady obiektywizmu organów procesowych, w szczególności poprzez powołanie na biegłego małżonka jednego z członków składu sądzącego/; 15. Glosa do wyroku S.N. z 12. X. 1967, V KRN 686/67, PiP, nr 6/1968 / problematyka chuligańskiego charakteru występku/; 16. Glosa do wyroku S.N. z 26. X. 1967, V KRN 762/67, OSPiKA, nr 11/1968 /możliwość cofnięcia wniosku przy przestępstwach ściganych na wniosek pokrzywdzonego/; 17. Glosa do uchwały S.N. z 4. VII. 1968, VI KZP 25/68, PiP, nr 7/1969 /rola zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez funkcjonariusza Milicji w sprawie o czyn o charakterze chuligańskim/; 18. Glosa do wyroku S.N. z 27. II. 1969, V KRN 66/69, PiP, nr 1/1970 /kwestia tożsamości czynu i zasady legalizmu w odniesieniu do sądu/; 19. Glosa do uchwały składu 7 sędziów S.N. z 26. VI. 1970, VI KZP 17/70, NP., nr 1/1971 /możliwość zmiany przez sąd postanowienia o tymczasowym aresztowaniu oraz zaskarżalność orzeczenia sądu uchylającego tymczasowe aresztowanie/ ; 20. Glosa do uchwały S.N. z 26. VI. 1970, VI KZP 18/69, PiP, nr 7/1971 / możliwość wniesienia przez prokuratora rewizji na korzyść oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego, które objął ściganiem lub do których przyłączył się po stronie oskarżenia/; 21. Glosa do uchwały S.N. z 14. I. 1971, VI KZP 66/70, NP., nr 7-8/1971 /ważność konkludentnego oświadczenia woli oraz kwestia konwalidacji uchybień popełnionych przez organ procesowy w kontekście sposobów dopuszczania pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu sądowym - w charakterze oskarżyciela posiłkowego/; 22. Glosa do uchwały S.N. z 21. I. 1971, VI KZP 68/70, OSPiKA, nr 12/1971 /uprawnienie nieprokuratorskich oskarżycieli do wnoszenia rewizji i żądania uzasadnienia wyroku pierwszej instancji/; 23. Glosa do uchwały S.N. z 25. VIII. 1972, VI KZP 21/72, NP., nr 4/1973 /przerwa biegu przedawnienia ścigania przestępstw w kontekście wszczęcia postępowania przed kolegium do spraw wykroczeń ; 24. Glosa do uchwały S.N. z 20. III. 1974, VI KZP 33/73, PiP, nr 8-9/1974/ wniosek o ściganie w postępowaniu przyspieszonym/ ; 25. Glosa do wyroku S.N. z 8. II. 1974, V KR 42/74, NP., nr 9/1975/ problematyka zapewnienia swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej/; 26. Glosa do wyroku S.N. z 15. XI. 1975, V KRN 109/75, NP., nr 2/1977/ obowiązywanie zasady in dubio pro reo w postępowaniu przed kolegium do spraw wykroczeń/; 12

13 27. Glosa do wyroku S.N. /wspólnie z J. Widackim/ z 14. XII. 1977, I KR 136/77, NP., nr 7-8/1979 / dopuszczalność i sposób przeprowadzania badań wariograficznych w procesie karnym/; 28. Glosa do postanowień SN z 20.IV.1979 r. KZ 46/79 i z 3.V.1979 r. Z 17/79, PiP nr 7/1980/ sądowa kontrola tymczasowego aresztowania po wniesieniu aktu oskarżenia oraz granic uprawnień sądu podczas kontroli zasadności stosowania tymczasowego aresztowania stosowanego w postępowaniu przygotowawczym/ 29. Glosa do wyroku SN z 11.X.1979 r. II KR 276/79, PiP, nr7/1981/ dopuszczalność przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów/; 30. Glosa do wyroku SN z 26.V.1981 r. IV KR 100/81, PiP, nr 6/1983/ swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w kontekście wielokrotności przesłuchań oraz moc dowodowa uzyskanego w ten sposób przyznania się do winy przez oskarżonego/; 31. Glosa do wyroku SN z 11.II.1982 r. II KR 6/82, PiP, nr 1/1984/ dopuszczalność badania z użyciem poligrafu w toku dochodzenia w niezbędnym zakresie/; 32. Glosa do wyroku SN z 30.V.1985 r. I KR 119/85, OSPiKA 1986 poz. 193 k. / przesłanki zwrotu lub przekazania sprawy prokuratorowi celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego/; 33. Glosa do wyroku SN z 2.IV.1996 r. V KKN 2/96, OSP nr 4/1997 poz. 72 k, /możliwość rozszerzenia zakresu rozpoznania sprawy w postępowaniu kasacyjnym na oskarżonych, którzy nie zaskarżyli orzeczenia oraz przesłanki tego rozszerzenia/; G. RECENZJE 1. Woprosy ugołownogo prociessa w praktice Wierchownogo Suda SSSR, PiP, nr 5-6/1958; 2. Glanville Williams: The Proof of Guilt, Palestra, nr 11/1959; 3. J. Frank, B. Frank i H.M. Hoffman: Not Guilty, Palestra, nr 4/1960; 4. A. Koestler, R. Ralph: Hanged by the Neck, i Leslie Hale: Hanged in Error, Palestra, nr 10/1962; 5. Gurjejew: Grażdanskij isk w ugołownom prociessie, PiP, nr 1/1963; 6. Książka o niektórych procesach z udziałem przysięgłych, Palestra, nr 6/1963; 7. N.W. Żogin, F.N. Fatkulin: Wozbużdienije ugołownogo dieła, PiP, nr 7/1963; 8. R. Hauge: Crime and the Press, w: Scandinavian Studies in Criminology, t. I, Oslo 1965, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/1966; 9. W. Gellhorn: Protecting of Citizens against Administrators in Poland, /Nadb. z Columbia Law Review, Nov. 1965/, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/1967; 10. J. Stepán: K nekteŕym otazkam ř J. Meyer: Die Dialektik im Strafprozess, Tübingen, 1965, PiP, nr 2/1967; 11. Richter und Journalisten /praca zbiorowa/, Wien, 1965, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/1967; 12. Marc Ancel: La defense sociale nouvelle, PiP, nr 10/1967; 13. D. Cisarova: Obhajce v československom trestnim rizeni, PiP, nr 3/1968; 14. H. Herrmann, H. Hinderer, U. Lehman: Das Geständnis, Problemy Kryminalistyki, nr 1/1968; 15. B. Kunicka-Michalska: Fałszywe oskarżenie w prawie karnym na tle prawno-porównawczym, NP, nr 7-8/1969; 16. M. Lipczyńska: Zdanie pytajne w praktyce procesu karnego, RPEiS, nr 2/1969; 17. Reynold: Justiz und Öffentlichkeit, Zeszyty Prasoznawcze, nr 2/1969; 18. Sbornik praci z trestniho práva, PiP, nr 1/1971; 19. Griffith G.O. Mueller: Comparative Criminal Procedure, PiP, nr 1/1972; 13

14 20. T. Majewski: Uprawnienia jednostki gospodarki uspołecznionej w procesie karnym, NP, nr 2/1972; 21. W. Lehr und K. Berg: Rundfunk und Presse in Deutschland, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/1973; 22. F. Prusak: Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności karnej, PiP, nr 12/1975; 23. A. Murzynowski: Istota i zasady procesu karnego, wyd. I., PiP, nr 1/1977; 24. M. Szerer: Kultura i prawo, PiP, nr 9/1984; 25. A. Eser, J. Meyer: Öffentliche Vorverurteilung und Faires Strafverfahren, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4/1987; 26. A. Murzynowski: Istota i zasady procesu karnego, wyd. III., PiP, nr 3/1995; 27. T. Tomaszewski: Proces amerykański. Problematyka śledcza, PiP, nr 7/1996; 28. R.A. Stefański: Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, PiP 2002, nr 6; 29. Z. Rau: Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Prok. i Pr. 2002, nr 12; 30. J. Tazbir: Cudzym piórem...falsyfikaty historyczno-literackie, Poznań 2002; CPH (w końcowej fazie przygotowania) 31. Sądy w opinii społecznej, red. M. Burucka Arctowa i K. Pałecki, Kraków 2003, w: Prokuratura i Prawo 2004, nr 4;. 32. Przestępczość zorganizowana; świadek koronny i terroryzm w ujęciu praktycznym, red. E. Pływaczewski, Zakamycze 2005, w: PiP 2005, nr 1; 33. P. Girdwoyn, Zarys niemieckiego procesu karnego, Temida 2, 2006, w: PiP 2007, nr 7; 34. S. Podemski, Pitaval PRL, w: PiP 2007, nr 6; 35. J. Warylewski, Kara podstawy filozoficzne i historyczne, w: PiP 2008 nr 3; 36. K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń; Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013, w: Muzealnictwo 2013, nr 54; H. INNE, MAJĄCE CHARAKTER PRAWNICZY 1.Pitaval Krakowski /dzieje słynnych procesów/, wspólnie z S. Salmonowiczem i J. Szwają, I wyd., Warszawa WP 1962, ark. 20,5, część S. Waltoś 8 ark.; II wyd. Kraków, Wyd. Literackie 1968, ark 35,9, część S. Waltoś 13 ark.; III wyd. Kraków, Wyd. Literackie, 1974, ark. 37,4, część S. Waltoś 13,5 ark.; IV wyd. Kraków, Wyd. Park, bez zmian, 1993; V wyd. zmienione. Universitas Kraków 2010; 2. Hasła do Encyklopedii Wiedzy o Prasie, OBP, Kraków-Warszawa, 1976; 3. Włodzimierz Lewicki Polski Słownik Biograficzny, wyd. przez PAN, t. XVII/2, z. 73; 4. Stanisław Edward Nahlik Wspomnienie pośmiertne, PiP, nr 4/1992; też w Pol. Intern. Law 1993, t. 19, ; 5. Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy. Europejska Konwencja Praw Człowieka. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Przepisy wykonawcze. Oprac. S. Waltoś, J. Rybak, A. Światłowski. Stan prawny na 1.XII.1993 r., Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała ( wydania 1-5); S. Waltoś: wprowadzenie; 6. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. Przepisy wykonawcze i związkowe. Oprac. S. Waltoś, Z. Wrona, A. Światłowski, B. Nita. Stan prawny na 15.IX.1995 r., Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1995; S. Waltoś: wprowadzenie; 7. Kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wstęp (S. Waltoś i Zb. Wrona), Bielsko- Biała 1996; 14

15 8. Kodeks karny wykonawczy. Oprac. S. Waltoś, A. Światłowski, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 ( wprowadzenie); 9. Kodeks karny. Oprac. S. Waltoś, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 (wprowadzenie); 10. Kodeks postępowania karnego. Ustawa o świadku koronnym. Konstytucja RP (wybór). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (wybór). Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (wybór), konkordancje. Oprac. S. Waltoś, A. Światłowski, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998 (S.W.: wprowadzenie); 11. Zbigniew Doda ( ); wspomnienie pośmiertne, PiP 1999, nr 4; 12. Kodeks etyki ICOM a nowa ustawa muzealna, (w:) Księga pamiątkowa ku czci S. Lorentza, Warszawa 1999; 13. Stanisław Estreicher (w:) Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji UJ, red. W. Uruszczak i J. Stelmach, Kraków 2000; 14. Władysław Wolter (w:) Sylwetki zmarłych członków Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2002; 15. Zbigniew Gostyński ( );wspomnienie pośmiertne, PiP 2001, nr 3; Księga ku czci Zbigniewa Gostyńskiego Czasopismo Nauk Penalnych nr 2, 2002; 16. Gdy marzenia ubieraliśmy w paragrafy, (o społecznych projektach k.p.k. i prawa prasowego), w: 20-lecie Centrum Ustawowych Inicjatyw Obywatelskich, w: Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności w latach Wydawnictwo Sejmowe 2001; 17. wspólnie z P. Hofmańskim i S. Zabłockim, Papierowy tygrys w parku jurajskim, Rzeczpospolita z 26 XI 2000 r. (o aresztowaniu tymczasowym i kasacji w projekcie noweli k.p.k. z września 2000 r.); 18. Laudacja ku czci prof. Tadeusza Zielińskiego, Alma Mater grudzień 2001; 19. Problem reformy prokuratury rozszerzone tezy, Prokurator 2001 nr 4; 20. Od fikcji do sensownego unormowania kompensacji szkody w procesie karnym, (w:) Kompensacyjna funkcja prawa karnego, Księga ku pamięci Z. Gostyńskiego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych PAU 2002, nr 2; 21. Ekspertyza n.t. kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Polsce (w:) Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, red. A. Zieliński, M. Zubik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa s ; 22. Mediacja głos w dyskusji panelowej, (w:) wyd. Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003; 23. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, Edukacja Prawnicza 2003 nr 12; 24. Stanisław Stomma ( ), PiP 2006, nr 1; 25. Siedem kanonów etyki.., w: Księga ku pamięci Adama Uruszczaka, Kraków 2006; 26. Teatr w sądzie, Studia Lodomeriana - Księga ku czci A. Zielińskiego, Kraków 2007; 27. Wprowadzenie do dyskusji panelowej w TK., Warszawa 2008; 28. Sprawiedliwość po Ziobrze; to trzeba zrobić! Polityka Nr 45 (2628) z 10 XI 2007; 29. Co nieco o tej książce i na jej kanwie; wstęp do książki L. Gardockiego, Naprawdę jesteśmy trzecią władzą, Wrocław 2007; 30. Pani Marianna i jej badania, wspomnień kilka, w: Księga dla prof. Marianny Korcyl-Wolskiej, Wolters Kluwer 2009; 30.Wspomnienie o prof. Marianie Cieslaku, PiP,2010, nr 5; 31. Laudacja ku czci Andrzeja Murzynowskiego, wygłoszona dnia 12 maja 2010, Alma 15

16 Mater 2010, nr Muzea regionalne w świetle prawa, w: Muzea regionalne. Jaka przyszłość? red. Krzysztof Łukowski, Pułtusk 2010; 33. Ewa Weigend i jej Freiburg, [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, CzPKiNP 2011; 34. O księdze jubileuszowej Andrzeja Zolla, Alma Mater 2012; 35. A tak niedawno to było; laudacja ku czci prof. Marii Szewczykowej, w: Księga pamiątkowa dla prof. M. Szewczykowej, Kraków, 2013; 36. Krótkie wprowadzenie do arcyciekawej lektury, Wstęp do książki E. Łętowskiej i K. Pawłowskiego O prawie i mitach Wolters Kluwer, Warszawa 2013; 37. Głos w dyskusji panelowej na temat wielkiej reformy, Prok. i Prawo 2015, nr 1-2-, s PRACE Z ZAKRESU HISTORII KULTURY 1. Krajobraz "Wesela", Kraków, 1982; 2 wyd., zmienione i poprawione 1992; 3 wyd., zm. i poprawione. 2000; 2. Legal and Ethical Problems in the Context of Modern Polish Museums, "The International Journal of Museum Management and Curatorship, 1986, nr 5; 3. Losy rysunku Wita Stwosza i innych "stwoszianów" z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, /w:/ "Kraków w czasach Wita Stwosza, red. J. M. Małecki, Kraków 1986; 4. Spór o Fausta, "Kraków", nr 1/1988; 5. Dzieje klocków drzeworytniczych wykonanych dla Biblii Lutra z 1534 r., /w:/ Curia Major, księga ku czci A. Ciechanowieckiego, Warszawa 1990; zmieniona wersja: Zu den Druckstöcken der Luther-Bibel des Jahres 1534, w katalogu wystawy w Bochum 1990; 6. Some remarks on the ICOM Code of museum ethics, Opuscula Musealia nr 5, 1991; 7. Collegium Maius. Budynek i zbiory Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1992; 8. Aspekty prawne Kodeksu Etyki ICOM; Tłumaczenie na j. polski Kodeksu Etyki ICOM, Zdarzenia Muzealne, nr 4/1992; 9. Uniwersytet Jagielloński The Jagiellonian University (album), Kraków 1994, 1998; 10. Wstęp i tłumaczenie z j. angielskiego i francuskiego Kodeksu Etyki ICOM, Warszawa 1993; 11. Wstępy do różnych katalogów wystaw czasowych, np. Feliksa Topolskiego, Krystyny Schwarzer- Litwornia, Skarby UJ, przewodniki po Collegium Maius, Rydlówce, wstęp w albumie o Uniwersytecie Jagiellońskim etc.; 12. Wstęp do katalogu Silva rerum, Muz. UJ., Kraków 1998; 13. I tylko ślady po nim pozostały, rzecz o Ksawerym Pusłowskim, w katalogu wystawy Czas Niestracony, Kraków 1998; 14. Profesor Adam Zieliński - Merentibus, Alma Mater grudzień 1999, nr 16; 15. Wstęp do katalogu wystawy Roman Ingarden, Muz. UJ., Kraków 2000; 16. O Adamie Zielińskim; posłowie Jego książki Taitai. Opowiadania chińskie. Wyd. Edukacyjne w Krakowie, 2000; 16

17 17. Mieczysław Pruszyński; zamiast laudacji, Alma Mater, nr 5/2000; 18. Słowo wstępne (w:) Katalog wystawy Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muz. UJ., Kraków 2000; 19. Kronika trzech dni, Alma Mater, październik, nr 24, 2000 r.; 20. Budowniczowie międzyludzkich mostów; laudacje Daniela Beauvois, Michała Głowińskiego, Stanisława Stommy, Tomasza Venclovy (w: Kronika Wielkiego Jubileuszu Odnowienia Akademii Krakowskiej), numer spec. Alma Mater, 2000, nr 26, s ; 21. Wspomnienia snute nićmi nostalgii, żalu i przyjaznej zazdrości, w: Jubileuszowe Sprawozdanie Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Dębica 2000; 22. Zegar z Pana Tadeusza przyczynek do historii mitów muzealnych (w:) Arx Felicitatis - Księga pam. ku czci prof. A. Rottermunda, Warszawa 2001; 23. Tadeusz Chrzanowski, Moje spotkania z Tadeuszem Chrzanowskim; w Jego 75 rocznicę urodzin; Biuletyn SKOZK 2001, nr 46; 24. Przeszłość w każdym szczególe (z okazji Merentibus), Alma Mater 2001, nr 31; 25. Fundamentalne problemy prawne polskich muzeów, Spotkania w willi Struvego, Warszawa 2001; 26. Nieznane karty Kroniki Długosza (próba apokryfu), Alma Mater 2001, wrzesień 2001; 27. Współczesne szkoły wyższe a tradycja uniwersytecka (w:) Meandry tradycji zakręty ponowoczesności, Rzeszów 2002; 28. Kilka słów o dziedzictwie uniwersyteckim. Z okazji wręczenia nagrody im. A. Gieysztora. Alma Mater 2004, nr 4; 30. Słowo wstępne (w:) Katalog wystawy Zdzisława Pabisiaka, Kraków 2004; 31. Kilka refleksji o tradycji uniwersyteckiej i realiach polskich uniwersytetów, w Księga ku czci Fr. Ziejki, Universitas 2005 ; 32. Czy Kraków staje się prowincją kulturalną? Kraków 2004, nr 2; 33. De potestate, de civitate ac de artibus, Wiadomości ASP Kraków, listopad 2004; 34. Wprowadzenie do katalogu Uczony i jego pracownia, Kraków 2005; 35. rec.: K. Barańska, Muzeum etnograficzne; misje, struktury, strategie, Wyd. UJ 2004, w: Muzealnictwo 2005, nr 44; 36. Hommagium dla Józefa Andrzeja Gierowskiego, w: Wspomnienia o J.A. Gierowskim, Kraków 2006; 37. On Nicolaus Copernicus in Krakow,. w: Katalog bylicjanów wystawy w Szwecji (Uppsala, 2006); 38. Kilka słów o archeologicznych śladach uniwersytetu krakowskiego, w: Archeologiczne ślady uniwersytetu krakowskiego, Katalog wystawy, Kraków 2006; 39. Glosa do tekstu profesora Andrzeja Rottermunda, w: Własność a dobra kultury, wyd. Fundacja im S. Batorego, Warszawa 2006, s ; 40. Źródła historyczne procesu bolońskiego, w: Poza barierą czasu i przestrzeni - Księga ku czci profesora J. Chłopeckiego, Rzeszów, 2007; 41. Uniwersytet w porozbiorowym Krakowie. Od 1795 r. do współczesności, w: Kraków dla Rzeczypospolitej, Urbs celeberrima, ks. zbiorowa, Kraków 2008; 42. Wprowadzenie do katalogu Kolegia średniowiecznych uniwersytetów europejskich, Kraków 2007; 43. Tłumaczenie na j. polski Code de deontologie de l ICOM pour les musees, wyd. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa; Muzealnictwo 2007 nr 1; 44. Korzenie współczesnego szkolnictwa wyższego, w: Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój prawo organizacja. Praca zbiorowa pod red. S Waltosia i A. Rozmusa, Rzeszów

18 45. Muzeum UJ - próba bilansu i co dalej?, Alma Mater 2008, nr 12; 46. Wprowadzenie, Katalog wystawy Zanim zasadzono dąb wolności, Muzeum UJ, Kraków 2008; 48. Uniwersytet, dzieje obyczaje, w: Collegium Maius, Sfery i cienie, red. A. Nowakowski, Universitas 2009; 49. Ewakuacja Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza w 1939 r., w: Biblia z lipowego drzewa. Materiały konferencji w dniu 4 XII 2007 r. w Krakowie, Kraków, PAU 2009; 50. Kanony konserwacji nieco historii i współczesności, w: Materiały konferencji w dniach 11 i 12 XII 2008 r. Kraków 2011; 51. Posłowie do książki o Andrzeju Noskowskim, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 2011; 52. Laudacja ku czci Andrzeja Ciechanowieckiego, wygłoszona 11 maja 2009 r., Alma Mater 2009 nr 6; 53. Wprowadzenie do tłumaczenia na j. polski Kodeksu Etyki ICOM dla Muzeów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009; 54. Krótkie rozważania o władzy, sztuce i prawie, w: Krajobrazy przeszłości; księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Józwence, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław 2009; (zmieniona wersja wykładu opubl. w ASP w Krakowie. Poz. 33) 55. La Universidad Jagellon, tradicion y modernidad, [w:] Polonia. Terros y Collecciones Artisticas, red. B. Biedrońska- Słota, Madrid 2011; 56. Wstęp do książki Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich zagrożenia, Kraków 2012; 57. Moje 50 lat w Uniwersytecie Jagiellońskim (z okazji nadania godności profesora honorowego), Alma Mater 2012 nr 7-8; 58. Sprawozdanie z 35 lat w Collegium Maius, Alma Mater 2012, nr 3; 59. Muzealnik jako ekspert na rynku sztuki, w: Problematyka identyczności dzieł sztuki na polskim rynku:, Warszawa Kolekcjonerstwo muzealne i muzealników w świetle Kodeksu Etyki ICOM, w: Kultura w praktyce. Cz. 3, red. W. Szafrański Poznań ; 61. Uniwersytet Jagielloński, w: Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Z. Najder, Warszawa

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpień 7 8/2008

lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec sierpień 7 8/ 2008 PALESTRA Pismo Adwokatury Polskiej Rok LIII nr 607 608 Naczelna Rada Adwokacka 1 Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada Adwokacka Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec kwiecień 3 4/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 579 580 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ZARYS PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ROBERT ZAWŁOCKI ZARYS PRAWA Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: M. Królikowski,

Bardziej szczegółowo

PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI

PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI Warszawa 2011 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stan prawny na 1 czerwca 2011 r. Recenzent: Prof. UJ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media 4(7)/2011 KWARTALNIK INFORMACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Wywiad: Dzialuk, Pietraszko Dobre praktyki: Relacje sąd-media Opinie: Kwiatkowski, Safjan, Romer, Zoll, Bodnar ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU STUDIA IURIDICA XXXIII/1997 Stanisław Waltoś Uniwersytet Jagielloński ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU 1. Wierzyć w skłonność społeczeństwa do powstrzymywania się od pochopnego

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Zeszyt 3(6)/2012 RADA PROGRAMOWA Stefan Babiarz, Jerzy Bralczyk, Stanisław Dąbrowski, Piotr Hofmański, Andrzej Jakubecki, Joanna Lemańska (Przewodnicząca Rady Programowej), Lech Morawski, Leszek Pietraszko,

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy prawno-kryminologiczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeku karnego

Bibliografia. Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeku karnego Bibliografia Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeku karnego I. Andrzejew: Systematyka projektu kodeksu karnego, PiP 1968, Nr 11, T. Bojarski: O systematyce części szczególnej kodeksy karnego,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. kwartalnik policyjny. CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim

W NUMERZE. kwartalnik policyjny. CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim kwartalnik policyjny CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat: (22)

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjna zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu**

Konstytucyjna zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu** NAUKA 1/2009 7-22 STANISŁAW WALTOŚ* Konstytucyjna zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu** 1 Zasada domniemania niewinności to dyrektywa, w myśl której każdego uważa się za niewinnego,

Bardziej szczegółowo

INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE)

INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE) Teka Kom. Praw. OL PAN, 2010, 150 163 INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE) Ireneusz Nowikowski Katedra Postępowania Karnego Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie decyzyjne może być zagrożeniem dla niezawisłości sędziego?

Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie decyzyjne może być zagrożeniem dla niezawisłości sędziego? numer 3 (23) 2014 Spis treści wywiad 3 Prawnik nowoczesny a hermeneutyka? Wywiad z prof. Guido Alpa artykuły Wojciech Dajczak 7 Poprzez prawo rzymskie ponad komparatystykę Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie

Bardziej szczegółowo

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej numer 6 (20) 2013 Spis treści artykuły Tomasz Sroka 3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Krzysztof Szczucki 18 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Zeszyt 4(15)/2014 RADA PROGRAMOWA Stefan Babiarz, Jerzy Bralczyk, Piotr Hofmański, Andrzej Jakubecki, Ryszard Koziołek, Joanna Lemańska (Przewodnicząca Rady Programowej), Lech Morawski, Leszek Pietraszko,

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA JANUSZ WAŁACH UPRAWNIENIA PROCESOWE ZATRZYMANEGO I TYMCZASOWO ARESZTOWANEGO W ŚWIETLE ZASADY PRAWA DO OBRONY Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym

Bardziej szczegółowo

Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli 1

Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli 1 Emil W. Pływaczewski, Katarzyna Laskowska, GraŜyna B. Szczygieł, Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik-Makaruk, ElŜbieta Zatyka Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli 1 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DWA KODEKSY KARNE 1932. W OSIEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ

DWA KODEKSY KARNE 1932. W OSIEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ Adam Lityński* DWA KODEKSY KARNE 1932. W OSIEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ 1. KOMISJA KODYFIKACYJNA Dobiega sto lat, kiedy kończył się wiek XIX: wszak w polityczno-prawnej rzeczywistości kończyła go dopiero I wojna

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli» Nr 12»»»

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli» Nr 12»»» przegląd prawno-ekonomiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli» Nr 12»»» Stalowa Wola 2010 Wydawca Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA. ZESPÓŁ REDAKCYJNY Redaktor naczelny Antoni DĘBIŃSKI. Zastępcy redaktora naczelnego: Piotr STANISZ, Stanisław WRZOSEK

RADA NAUKOWA. ZESPÓŁ REDAKCYJNY Redaktor naczelny Antoni DĘBIŃSKI. Zastępcy redaktora naczelnego: Piotr STANISZ, Stanisław WRZOSEK RADA NAUKOWA Adam BŁAŚ, Remigio BENEYTO BERENGUER, Wiesław CHRZANOWSKI Janina CIECHANOWICZ-McLEAN, Andrzej DZIĘGA, Giorgio FELICIANI, Mirosław GRANAT, Józef KRUKOWSKI, Wojciech ŁĄCZKOWSKI, Barbara MIKOŁAJCZYK,

Bardziej szczegółowo