Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-------- ---- --1 ------- --------------- - --1"

Transkrypt

1 CztOWIEKII i DOKUMENTY STYCZEŃ- MARZEC. 2 o PRAWO DOKUMENTY DRUKI ZABEZPIECZONE e -POLSKA ::::..=:: - z...j ~ o=: ~

2 Benedykt Fiutowski, Iwona Cygan DZIENNIKARZE l ICH LEGITYMACJE -W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA Dziennikarzy słusznie, choć z pewną dozą poetyckiej przesady- cytując prof. jacka Sobczaka - nazywa się niekiedy inżynierami dusz 1. Definicja zawodu dziennikarza zawarta w ustawie z 1984 roku PRAwo PRASOWE 2 budzi dziś liczne spory i problemy terminologiczne. W natłoku informacji, z jakimi spotykamy się na co dzień, to głównie ta grupa zawodowa kształtuj e opinię pub li cz n ą i na niej spoczywa obowiązek przestrzegania nie tylko prawa, ale także zasad etyki zawodowej oraz dobrych obyczajów. Tak ogromna rola społeczna, jaką dzisiaj odgrywają dziennikarze, rodzi w sposób naturalny pytanie: kto w świetle prawa polskiego jesl dziennikarzem oraz jaki jest jego status prawny? Problem ten ma nie tylko charakter teoretyczny, ale przede wszystkim wymiar praktyczny. Coraz częście j zdarza się bowiem, że działalnością dziennikarską parają się tzw. wolni strzelcy, a więc osoby niezwiązane na stałe z żadną redakcją oraz nietraktujące dziennikarstwa jako swojego podstawowego zawodu. Również liczne zmiany w działalności wydawniczej związane z rozwojem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, takich jak choćby fora czy portale internetowe, sprawiają kłopot z określeniem statusu osób publikujących swoje utwory za pomocą tych środków przekazu. Na gruncie polskiego prawa definicja zawodu dziennikarza została zawarta W USTAWIE Z 1984 ROKU PRAWO PRASOWE. Artykuł 7 ust. 2 pkt S przywoływanej ustawy stanowi, że dziennikarzem jest osoba za;mująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem matenałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Na tle powyższej definicji pojawiają się liczne spory i problemy terminologiczne. Poza dyskusją pozostaje oczywiście to, że dziennikarzem jest osoba pracująca nad tworzeniem tekstów prasowych i jednocześnie związana z redakcją stosunkiem pracy. Spory skoncentrowane są natomiast wokół dwóch sfo rmułowań zawartych we wskazanej definicji. Pierwsze z nich dotyczy zajmowania się działalnością dziennikarską na rzecz i z upoważnienia redakcji, co daje podstawy do przyjęcia, że status dziennikarza, poza osobą zatrudnioną na umowę o pracę w redakcji, posiada też np. stały współpracownik redakcji oraz korespondent terenowy, niezwi ązany z redakcją nawet umową cywilnoprawną, który otrzymuje wynagrodzenie jedynie z tytułu tzw. wierszówki. Co więcej, w świetle przywoływan ej definicji dziennikarzem jest także osoba, którą z redakcją łączy jedynie umowa cywilnoprawna oraz osoba stale współpracująca z redakcją nawet wówczas, gdy zbiera m ateriały na własną rękę, o ile są one przeznaczone dla danej redakcji3. W tej sytuacji nie ma również przeszkód, aby za dziennikarza uznać studenta odbywaj ącego praktykę w redakcji. Na gruncie BENEDYKT fiutowski - radca prawny, partner w kancelarii Budzowska, Fiutowsk1 1 Partnerzy. Prawmk procesowy, członek International Litigation and ADR Group, działającej przy Eurojuris International z siedz1bą w Brukseli. IWONA CYGAN - aplikant radcowski w kancelarii Budzowska, Fiutowski i Partnerzy oraz doktorant w Katedrze Postępowania Admmistracyjnego UJ. 33 SlYCZ EŃ- MARZEC 2014 nr 32

3 powyższej definicji do grona dziennikarzy nie można zaliczyć jedynie osób niebędących w żaden sposób związanych z jakąkolwiek redakqą, przygotowujących teksty wyłącznie dla siebie, po to, aby je następnie opublikować np. w formie książki. Drugie ze spornych sformułowań dotyczy wskazania, że dziennikarzem jest osoba zajmująca się przygotowywaniem materiałów prasowych. Tak niejasno określona definicja daje podstawy do przyjęcia, że dziennikarzem jest także pracownik redakqi zajmujący się wyłącznie przetwarzaniem oraz opracowywaniem gotowych już mate riałów, jak np. korektor4. Analiza ustawowej definicji zawodu dziennikarza prowadzi również do wniosku, że dostęp do tego zawodu ma charakter otwarty, w tym znaczeniu, że może go wykonywać każdy, bez względu na wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Z punktu widzenia formalnoprawnego nie ma bowiem żadnych kryteriów, których spełnienia wymagaloby się od osoby ubiegającej się o możliwość wykonywania zawodu dziennikarza, jak ma to miejsce w przypadku wielu innych profesji, w tym m.m. lekarza czy zawodów prawniczych. W szczególności takim wymogiem nie jest ukończenie studiów wyższych na kierunku dziennikarstwo, odbycie praktyki zawodowej czy też zdanie egzaminu sprawdzającego praktyczne umiejętności kandydata na dziennikarza. W praktyce oznacza to, że o tym, kto jest, a kto nie jest dziennikarzem decyduje wydawca lub redaktor naczelny podejmujący współpracę z konkretną osobą. W Europie nie jesteśmy Jednak odosobnionym państwem, w którym dostęp do zawodu dziennikarza ma charakter otwarty. Należy bowiem zauważyć, że niemal w każdym kraju Unii Europejskiej status zawodu dziennikarza jest odmiennie uregulowany. Dla przykładu można wskazać na iemcy, gdzie analogicznie jak w Polsce przyjmuje Jerzy Banaś Człowiek i Dokumenty Stowarzyszenie Polskich Mediów Fot 1 Jedna z polskich legjiymacji prasowych 2013 PL 1498 się, że zawód dziennikarza nie wymaga szczególnych kwalifikacji czy choćby uzyskania potwierdzenia dostatecznego przygotowania zawodowego. Porlobnie kształtuje się sytuacja w Szwajcarii. W niektórych jednak państwach warunkiem wykonywania zawodu dziennikarza jest przynależność do korporacji zawodowej oraz spełnienie szczegółowych wymogów określonych ustawowo. Taka sytuacja ma miejsce m.in we Włoszech, gdzie status dziennikarza może uzys kać jedynie osoba, która po spełnieniu odpowiednich warunków została wp1sana do rejestru krajowego prowadzonego przez Narodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy (L'Ordine Nazionale dei Giornalisti). Z kolei we Francji status zawodowy dziennikarza określa francuski KODEKS PRACYS, który podnosi tę profesję do rangi ustawowo zdefiniowanego zawodu. Zgodnie z tym kodeksem dziennikarzem jest osoba, której głównym zajęciem jest praca zawodowa w publikacji codziennej lub periodycznej wydawanej we Francji lub we francuskiej agencji informacyjnej, pod warunkiem jednak, że zawód ten jednocześnie stanowi podstawę utrzymania tej osoby6. W innych zaś pań stwach konieczne jest uzyskanie stosownego dyplomu. Przykładem może być Wielka Brytania, gdzie o przyjęciu do zawodu decyduje Krajowa Rada do spraw Szkolnictwa Dziennikarzy (National Council for the Training for journalists), która orga- CZŁOWIEK l DOKUMENTY

4 PrHseauswels Carte de Presse EU IV-Ae :: Nathalle s;nttn,..-~~,...--~." ~trasse ;...; 14;.::, b ::U AT-1020 Vlenna m "'"~ en Austria - """~.-,_.",~...,.. ifnm http.//www.ep-fedorg!cpa_b _en.htmt http l/www t!nm.org!presscarstgn html Fot. 2. Przykłady europejskich legttymacp prasowych tródła nizuje szkolenia dziennikarskie zakończone egzaminem 7 Przechodząc na grunt prawa polskiego, wypada zauważyć, że niejasny status zawodu dziennikarza wynika również z faktu, iż dziennikarze nie posiadają samorządu zawodowego w rozumieniu art. 17 ust. 1 KoNsrvruq1 8, którego zadaniem byłaby zarówno ochrona interesów indywidualnych i zbiorowych jego członków, jak i sprawowanie nc~dzoru nad należy tym i sumiennym wykonywaniem zawodu oraz ustanawianie obowiązujących zasad etyki i deontologii tego zawodu. Pomimo istnienia kilku stowarzyszeń s kupiających dziennikarzy, wśród których można wymienić m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP), organizacje te - do których przynależność ma charakter całkowicie dobrowolny- nie są wyposażone w żadne prawne kompetencje, by decydować o tym, kto może wykonywać zawód dziennikarza. Przede wszystkim jednak organizacje te nie mają uprawnień do kontrolowania sposobu wykonywania zawodu dziennikarza przez osoby niebędące członkami organizacji, na wzór choćby uprawnień rzeczników dyscyplinarnych działających przy okręgo wych radach adwokackich. Organizacje dziennikarskie, o których mowa powyżej, określają jedynie wymogi, jakie musi spełni ć kandydat na członka danej organizacji, wśród których istotne znacznie ma przedstawienie dorobku zawodowego oraz uzyskanie rekomendacji co najmniej dwóch cz łonków zrzeszenia. Osobnym problemem jest również sprawa etyki zawodowej dziennikarzy, która me ma jednolitego kształtu, jak ma to miejsce w przypadku etyki zawodowej lekarzy czy zawodów prawniczych. W środowisku dziennikarskim funkcjonuje kilkanaście kodeksów etyki zawodowej. Obecnie własny kodeks mają członkow i e największyc h polskich organizacji dziennikarskich, osobny kodeks mają także dziennikarze Polskiego Radia, kolejne obowiązują choćby dziennikarzy RZECZYPOSPOLITEJ i dziennikarzy Telewizji Polskiej. Ponadto 29 marca 1995 roku najwięksi wydawcy polskich mediów oraz organizacji dziennikarskich w trosce o przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej podpisali KARTĘ ETYCZNĄ MEDIÓW, stanowiącą zbiór najważniejszych zasad tego zawodu obowiązujących jej sygnatariuszy. Dodatkowo funkcjonują kodeksy etyczne organizacji międzynarodowych - Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (której członkami są nasze stowarzyszenia dziennikarskie). Aktualna jest także tzw. DEKLARACJA PARYSKA, czyli międzynarodowe zasady etyki zawodowej dziennikarzy z 1983 roku oraz REZOLUCJA 1003 ZGROMADZE NIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY Z 1993 roku zawierająca zasady etyczne dla dziennikarzy. 35 STYCZEŃ - MARZEC 2014 nr 32

5 ~ Nie ma jednak rozwiązań uniwersalnych, obow i ązującyc h wszystkie osoby zajmujące s i ę dziennikarstwem, zawartych w regulacji o charakterze ustawowym, Jak choćby W UStawie PRAWO PRASOWE czy W USTAWIE O RADIOFONII l TELEWIZJI9. Powyższe prowadzi zasadniczo do nastę pują cego wniosku: w aktualnym stanie prawnym nie jest mozliwe skuteczne sankcjonowanie norm etycznych o bow iąz ującyc h w zawodzie dziennikarza. Dalej idącym wnioskiem jest natomiast stwierdzenie, że zawód dz1enn1karza nie jest zawodem zaufania publicznego. W tym zakresie za prawidłową można natomiast uz nać ostrożną tezę sfor mułowa n ą przez prof.). Sobczaka, i ż dziennikarstwo JeSt wolnym zawodem, dość skutecznie pretenduje do funkcji zawodu zaufania publicznego, której jednak w chwili obecnej nie p e łni 1 0. Przyjmując, że zawód dziennikarza ma charakter otwarty, naturalne staje się pytanie o status osób redagujących serwisy informacyjne dostępne w Internecie, strony WWW czy portale internetowe. W ostatnich latach problem ten stał s ię szczególnie żywot n y z uwagi na burzliwy rozwój mediów elektronicznych, które skutecznie zastępują prasę tra dycyjną. Został ta k że dostrzeżony przez Sąd Najwyższy, który w ugruntowanym JUŻ orzecznictwie wskazuje, że niektóre strony internetowe m ogą b yć traktowane jako dzienniki lub czasopisma pod warunkiem, że ukazują s i ę periodycznie. Co za tym idzie, strony te podlegają rejestracji podobnie jak prasa papierowa 11. Olatego szczególnie istotne jest rozumienie przesłanki pe riodycznoś c i. Definiuje s 1 ę ją poprzez s pełnienie wymagań posiadania s tałej nazwy, ciągłej numeracji, wydawania w określonych odstępach czasu 1 2. Profesorowie Ryszard Markiewicz oraz Janusz Barta wskazują jednak, że wymogu periodyczności ukazywania się nie można t raktować jako spe łnionego, gdy wymieniane są niektóre tylko informacje 13. Uznanie pewnych kategorii publikacji elektronicznych za prasę niesie za sobą daleko idą ce konsekwencje, w tym również dotyczące określenia statusu osób pracującyc h dla tych portali. N aturalną konsekwencją przyjęcia pog lądu o istnieniu prasy internetowej (w rozumieniu ustawy PRAWO PRAsowe) jest uznanie, że osoby zajmuj ące się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywamem materiałów prasowych dla tych mediów są również dziennikarzami, a zatem przysługuje im m.in. prawo powoływa nia się na tajemnicę dzi en nikarską. Bez znaczenia pozostaje przy tym to, czy tra ktują oni swoją działalność jako zawód, czy tylko np. jako sposób spędzania wolnego czasu. W świetle przedstawionego stanowiska judykatury pojawiły s i ę t rudno ści w określeniu prawn ego cha rakteru blogów. Pomimo że zagadnienie to bu dzi kontrowersje w doktrynie, dla większości jej przedstawicieli blogi nie mogą być uznawane za prasę, przede wszystkim z uwagi na jednorodny charakter wpisów na nich zamieszczanych 14. Omawiane powyżej zagadnienie ma szcze gólnie doniosłe znaczenie dla okreś lenia odpowiedzialności dziennikarzy publikujących w prasie internetowej, jak i administratorów, w znaczeniu: redaktorów tych serwisów. Ponoszą oni bowiem odpowiedzialność pr awną za teksty ukazujące s i ę w prasie internetowej na zasadach określonych w ustawie PRAwo PRASOWE. Możliwe jest zatem żądanie od redaktora naczelnego prasy internetowej sprostowania, na zasadach określonych Wart. 31 pkt 1 PRAWA PRASOWE GO, ka żdej nieprawdziwej lub ni eścis łej wiadomości. Obowiązkiem zaś redaktora naczelnego jest opublikowanie sprostow ania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania lub niezwłoczne przekazanie wnioskodawcy pisemnego zawiadomienia o odmowie publikacji i jej przyczynach. Ni ezależn ie od powyżej opisanego uprawnien ia, osobie, której dobra osobiste zosta- CZŁO\"'I EK l DOWMENTV

6 ły naruszone na skutek publikacji zamieszczonej w prasie internetowej, przysługuj e żądanie ochrony tych praw na zasadach przewidzianych W KODEKSIE CYWILNYM. W takim przypadku so lidarn ą odpowiedzialnoś ć za naruszenie dóbr osobistych spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor tekstu, redaktor lub inna osoba, która s p owodowała opublikowanie tego materiału. Nie wyłącza to oczywiście odpow iedzia ln ośc i wydawcy. Dodatkowo od autora tekstu można dochodzić odpowiedzialności karnej za z nies ławienie. W przypadku jednak prasy internetowej istotne kontrowersje wywoływała kwestia odpowiedzialności redakcji za komentarze pod tekstami redakcyjnymi. Powsta ł o pytanie, czy mają one charakter ma teria łu prasowego w rozumieniu PRAWA PRASOWEGO i czy redakcje odpowiadają za nie na zasadach określonych w tej ustawie? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2011 roku 15, wskazując, że w przypadku um ożliwienia bezpłatnego dostępu do portalu dysku syjnego usługod awca, za którego nal eż y uznać także redakcję, nie ma obowiązk u zapewnienia możliwości identyfikacji osoby dokonuj ącej wpisu na takim portalu i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie cudzego dobra osobistego, chyba że wiedział, iż wpis narusza to dobro i nie u s unął go ni ezwłocz n ie. Odrębną kwestię, aczkolwiek, jak s i ę wydaje, najbardziej i stotną z punktu widzenia wykonywania zawodu dziennikarza, stanowi uregulowanie prawne p ozwa l ające na wydawanie tzw. legitymacji prasowych. Dokument ten w potocznym odczuciu potwierdza fakt wykonywania zawodu dziennikarza i niejednokrotnie jest wymagany, aby uzyskać dostęp do informacji publicznej. Pozwala również na akredytowanie s ię przez jej posiadacza m.in. na konferencjach prasowych organizowanych przez organy administracji państwowej, a tak że na róż nego rodzaju kongresach oraz konferencjach. Pomimo, iż rola legitymacji prasowej ma zasadnicze znaczenie w pracy dziennikarza, a jej posiadanie jest wymogiem formalnym wstępu m.in. na obrady komisji sejmowych, polskie prawo nie zawiera żadnych regulacji d o tyczących tej kwestii. W konsekwencji przyjęło się w Polsce, że legitymacje prasowe wydają, mezal eżn ie od siebie, stowarzyszenia i związk i skup iaj ące dziennikarzy, wydawców etc., redakcje zarejestrowanych dzienników oraz czasopism, w tym również dzienników oraz czasopism internetowych. Nie istnieją jednolite zasady ich wydawania. Każda organizacja czy redakcja ma swój własny wzór legitymacji prasowej. Dodatkowo coraz częściej spotykane są w Polsce tzw. karty prasowe wydawane przez europejskie zrzeszenia dziennikarzy, w tym m.in. Europejską Federację Pra sową. Karta ta nadaje jej posiadaczowi podobne uprawnienia jak legitymacja prasowa, z tym zastrzeże niem, że jest ona respektowana zasadniczo na terenie całej Europy. Jedynym wymogiem jej otrzymania jest przystąpienie do zrzeszenia oraz dokonanie stosowanej op łaty członkowskiej. Należy także z łożyć oświadczenie, że jest się czynnym dziennikarzem, a deklaracja taka może podlegać weryfikacji. Nie ma jednak wymogu wykazania faktu ukończenia studiów dziennikarskich lub posiadania kilkuletniej praktyki zawodowej. Podsu mowuj ąc powyższe rozważania, należy stwierdzić, że aktualna definicja zawodu dziennikarza zawarta w ustawie PRAWO 37 STYCZEŃ- M.~RZEC 2014 nr 32

7 PRASOWE jest niedookreślona, a przez to nie przystaje do wymogów, jakie aktualnie stawia się temu zawodowi. De lege ferenda należy zatem postulować jej zmianę, co zresztą znajduje wyraz w pojawiających się co jakiś czas propozycjach nowelizacji PRAWA PRAsowEGO. Słuszna wydaje się również teza, że w interesie zarówno samych dziennikarzy, jak i ich czytelników jest stworzenie choćby namiastki korporacji zawodowej dziennikarzy, co pozwoli na sprawowanie należytej pieczy nad wykonywaniem tego niełatwego zawodu. Za tymi regulacjami powinno też pójść ustawowe usankcjonowanie zasad wydawania i posługiwania się dokumentem w postaci legitymacji dziennikarskiej. Od Redakcji: Według Wikipedii: legitymacja prasowa (potocznie zwana "prasówką") to dokument stwierdzający fakt wykonywania pracy dziennikarza w określonej redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej. Legitymację prasową wydaje redaktor naczelny, który prawnie odpowiada za treści ukazujące się w kierowanym przez niego tytule prasowym, stacji radiowej lub telew1zyjnej. Legitymacja dowodzi, że redaktor naczelny ma świadomość, iż osoba legitymująca s1ę tym dokumentem jest mu znana, istotnie dla niego pracuje i że bierze on prawną odpowiedzialność za działalność tego pracownika. Legitymacja ta jest zwykle wielkości karty kredytowej i znajdują się na niej: imię i nazwisko oraz zdjęcie dziennikarza, nazwa tytułu prasowego, radia lub stacji telewizyjnej, data ważności, kontakt z redakcją. Źródło: _prasowa. A może wspólne prace środowiska dziennikarskiego nad ustawowymi uregulowaniami statusu zawodu dziennikarza i ustawowym usankcjonowaniem zasad wydawania i posługiwania się legitymacją dziennikarską stanowiłyby dobry pierwszy krok do jego intergraqi? Ze swojej strony deklarujemy uczestnictwo i pomoc w takich działaniach, będziemy również wdzięczni za uwagi i propozycje w tej sprawie Wystąpienie prof. J Sobczaka, Zawody zaufama publicznego a interes publiczny - korporacypa reglamentacja versus wolno~ć wykonywama zawodu, materialy z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityk1 Spoleczne1 1 Zdrow1a Senatu RP przy wspóludziale Ministerstwa Pracy i Połityki SpołeczneJ pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, 8 kwietnia 2002 r., s. l. 2 Ustawa z dnia 26 styczn1a 1984 r. Prawo prasowe (Oz U. Nr S, poz. 24 z późn. zm.). 3 M. Siwicki, Dziennikarz w ujęciu ustawy Prawo prasowe - problematyka rermmolog1czna, MoP 2012, nr E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa Art. L Code du travaił. 6 A Habel, Zurnalista z cenzusem, "Forum dziennikarzy" 2004, nr 3 7 M. Siw1ck1, op. c1t 6 Konstytuqa RzeczypospoliteJ PolskleJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). 9 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 43, poz. 226). IOWystąp1enie prof. J. Sobczaka, op. cit., s Postanowienie SN z dnm 15 grudnia 201 O r, sygn. akt: III KK 250/ http ://www.rp.pł/artykul / html 13 http ://www. rp.pł/artykul/ html. 14 html. 11 Wyrok SN zchia 81pca 2011 r. o~ akt rl/ CSK fxjs/10. C7.1.0WIEII. l DOKUMENTY

Adw. Kalina Kluza Cygan. Kraków 2010

Adw. Kalina Kluza Cygan. Kraków 2010 Adw. Kalina Kluza Cygan Kraków 2010 Wizerunek jako dobro osobiste Kategoria tzw. dobrego imienia Nazwisko, które staje się renomą Art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Art. 30, 47 Konstytucji RP

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo online. Uregulowania prawne. Dr Wojciech Machała Uniwersytet Warszawski WPiA

Dziennikarstwo online. Uregulowania prawne. Dr Wojciech Machała Uniwersytet Warszawski WPiA Dziennikarstwo online. Uregulowania prawne Dr Wojciech Machała Uniwersytet Warszawski WPiA Strona internetowa Portal internetowy Przykład: Serwis społecznościowy Blogosfera YouTube Wyszukiwanie informacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej

Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej 156 Jakub Kosowski Obowiązek rejestracji stron internetowych o tematyce sportowej Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 26.07.2007 r. (IV KK 174/2007) obowiązek rejestracji dotyczy także dzienników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ul. Śniadeckich 21/7, 00-654 Warszawa Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 W postępowaniu w sprawie wniosku o przyjęcie na aplikację radcowską organy samorządu radcowskiego obowiązane są stosować przepisy Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości kontynuowania prac legislacyjnych nad zmianą obowiązującego kształtu Prawa

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości kontynuowania prac legislacyjnych nad zmianą obowiązującego kształtu Prawa Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży praw i wolności człowieka i obywatela, wyrażam głębokie zaniepokojenie projektowanymi zmianami ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe (Dz.

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie

OPINIA PRAWNA. w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. OPINIA PRAWNA w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie Pana... opracowana przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE Tym Koleżankom i Kolegom, którym przyjdzie samotnie walczyć z wszechpotężnymi siłami administracyjnymi podpowiadamy: przeczytajcie postanowienia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations

PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations 12.12.2013 Warszawa PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations KORZYŚCI Za takie niewątpliwie uznać należy poznanie szczegółowych zasad związanych z kontaktami z dziennikarzami

Bardziej szczegółowo

Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków

Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków 2012 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków E-usługa od planu do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji STATUS APLIKANTA RADCOWSKIEGO Samorząd radców prawnych powołany został na mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN

I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN REGULAMIN nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Przyszłość dziennikarstwa radiowego potrzeby, kształcenie, zatrudnienie

Przyszłość dziennikarstwa radiowego potrzeby, kształcenie, zatrudnienie Katedra Dziennikarstwa i Nowych Mediów Politechniki Koszalińskiej oraz Radio Koszalin S.A. zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Przyszłość dziennikarstwa radiowego potrzeby, kształcenie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM MEDIACJI SIŁA ZGODY

REGULAMIN CENTRUM MEDIACJI SIŁA ZGODY Załącznik do Zarządzenia nr 18/2016 Rektora WSB w Gorzowie Wlkp. z dn. 20.12.2016 r. REGULAMIN CENTRUM MEDIACJI PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 1 Spis treści Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego?

Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego? Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego? Konstanty Radziwiłł Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej VIII Konferencja Krakowska Świat współpracy świat konfrontacji Wybory strategiczne

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w sprawie uznania zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego

OPINIA PRAWNA w sprawie uznania zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego Warszawa, dnia 7 kwietnia 2017 roku OPINIA PRAWNA w sprawie uznania zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego 1. Przedmiot niniejszej opinii. Celem oraz przedmiotem niniejszej opinii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-656907-V/10/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r.

SPROSTOWANIE RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Pan Sławomir Jastrzębowski Redaktor Naczelny Super Express Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Pan Tomasz Machała Redaktor Naczelny natemat.pl Na podstawie art. 31 a ustawy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH D E C Y Z J A DIS/DEC- 103/12/7510

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH D E C Y Z J A DIS/DEC- 103/12/7510 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 3 lutego 2012 r. DIS/DEC- 103/12/7510 dot. [ ] D E C Y Z J A Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 r. Szanowny Pan Bogdan Borusewicz. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 r. Szanowny Pan Bogdan Borusewicz. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 r. Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Działając w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych, kieruje na ręce Pana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-638794-XVIII/10/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu

Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu termin zawarcia różni się od terminu przekazania wynajmowanego lokalu. W praktyce gospodarczej zawarcie umowy wiąże się z reguły z jednoczesnym wywarciem przez nią skutków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA.

KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA. KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA. Call for Papers Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Katowicach oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

I. Przedstawienie zakresu projektu

I. Przedstawienie zakresu projektu Dnia 10 lutego 2009 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego ogłosiło następujące założenia do nowelizacji prawa prasowego: Założenia do projektu nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 91/2013 Rektora UKSW z dnia 31 października 2013r. REGULAMIN ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH

Załącznik do zarządzenia nr 91/2013 Rektora UKSW z dnia 31 października 2013r. REGULAMIN ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH Załącznik do zarządzenia nr 91/2013 Rektora UKSW z dnia 31 października 2013r. REGULAMIN ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH 1 1. Zespół Radców Prawnych, zwany dalej Zespołem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich:

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ RZECZOZNAWCĄ SAMOCHODOWYM

JAK ZOSTAĆ RZECZOZNAWCĄ SAMOCHODOWYM STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW W TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO JAK ZOSTAĆ RZECZOZNAWCĄ SAMOCHODOWYM mgr inż.. Emil Wolski Prezes SRTSiRD X Konferencja Szkoleniowa "Badania techniczne pojazdów w

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ Warszawa, dn. 19.12.2014 r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Prawo Prasowe. USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. i Dz. U. z 2012 r., poz. 1136)

Prawo Prasowe. USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. i Dz. U. z 2012 r., poz. 1136) Prawo Prasowe USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. i Dz. U. z 2012 r., poz. 1136) Wyciąg z aktów normatywnych dla Rzeczników Prasowych i specjalistów PR USTAWA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.49.2016.MK Warszawa, 29 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III ZS 22/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunkach: administracja, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą

Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą Marek Orciuch Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego MNiSW Dyplomy ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych. JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa

Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych. JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa Potrzeby przedsiębiorstw zatrudniających pracowników w Polsce w zakresie przetwarzania ich danych osobowych z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy. 1 Nowoczesne metody pozyskiwania i selekcji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego.

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski ul. 27 Grudnia 9 61-737 Poznań tel.: 605 887048 email: adwokatmajewski@me.com Poznań, dnia 16 września 2013 r. Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych - Praktyka wykonywania zadań ABI oraz konieczne zmiany statusu ABI i wymagań dotyczących cych bezpieczeństwa danych Agenda Działania ania SABI w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 14,

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 14, Małgorzata Orłowska "Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego", E. Wojtaszek-Mik, Toruń 2001 : [recenzja] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

Rozdział I ZASADY OGÓLNE

Rozdział I ZASADY OGÓLNE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO Tekst jednolity, wraz ze zmianami uchwalonymi na IV Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych w dniu 07 września 2005 r. Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 Zasady etyki

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne dotyczące zawodu dietetyka

Regulacje prawne dotyczące zawodu dietetyka POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI Regulacje prawne dotyczące zawodu dietetyka Danuta Gajewska Sylwia Gudej www.ptd.org.pl Warszawa, 9 kwietnia 2015 Tematyka wystąpienia Międzynarodowa definicja zawodu dietetyka

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE

Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Programowo-Akredytacyjna KFE (RADA KFE) jest niezależnym organem stanowiącym i nadzorującym Education and Accreditation

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW w ramach FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA MEDIÓW AKADEMICKICH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW w ramach FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA MEDIÓW AKADEMICKICH REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW w ramach FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA MEDIÓW AKADEMICKICH Preambuła Zważywszy, że: Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Nowoczesne Zarządzania Biznesem (zwany

Bardziej szczegółowo

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik Do tego rodzaju wad Sąd Okręgowy w Warszawie zaliczył błędne ustalenie zasad punktacji, która nie uwzględniała sposobu wyboru oferty, gdy dwie lub więcej z nich miały taką samą liczbę punktów. Jedną z

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Zgodnie z ogólną zasadą składania oświadczeń woli o ile ustawa nie przewiduje odrębnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 lipca 2009 roku W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Celestynowie. Na podstawie 1 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu

Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu Regulamin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku w dniu 10.06.2014 1 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku

Bardziej szczegółowo