Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS DAT 72 SCSI TAPE DRIVE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS DAT 72 SCSI TAPE DRIVE http://pl.yourpdfguides.com/dref/873927"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS DAT 72 SCSI TAPE DRIVE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP STORAGEWORKS DAT 72 SCSI TAPE DRIVE (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: zawarte w tym dokumencie mogé ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, MS-DOS, MS Windows, Windows oraz Windows NT sé zarejestrowanymi w USA znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. UNIX jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. Firma Hewlett-Packard Company nie mo e by pociégana do odpowiedzialno ci za blêdy techniczne i edycyjne, oraz za informacje pominiête w podrêczniku. Informacje sé dostarczane,,tak, jak sé" bez jakiejkolwiek gwarancji i podlegajé zmianom bez powiadomienia. Gwarancje na produkty Hewlett-Packard Company sé ustalane w odpowiednich o wiadczeniach o warunkach gwarancji na te produkty. adna z informacji zawartych w niniejszej instrukcji nie mo e by uznana za dodatkowy element gwarancji. Wydrukowano w Wielkiej Brytanii. Szczególowe informacje o produkcie W poni szej tabeli nale y zanotowa szczególowe informacje o posiadanym produkcie, aby móc latwo je odnale, gdy bêdé potrzebne. Nazwa modelu znajduje siê na przodzie napêdu, a numery seryjne i produktu sé zapisane na spodzie urzédzenia. Model (typ urzédzenia): Model (numer): Numer seryjny: Numer seryjny gwarancji: Data zakupu/instalacji: 2 Przed rozpoczêciem Modele HP StorageWorks DAT Przewodnik ten opisuje sposób instalacji i u ytkowania nastêpujécych modeli napêdów ta mowych HP StorageWorks DAT typu hot-plug: HP StorageWorks DAT 72 HP StorageWorks DAT 40 Które z systemów operacyjnych sé obslugiwane? Napêdy HP StorageWorks DAT mogé by podléczane do serwerów pracujécych pod kontrolé systemów Windows, NetWare, UNIX, Tru64 oraz Linux. Wiêcej informacji o wersjach obslugiwanych systemów operacyjnych znajdziesz w,,hp StorageWorks Tape Software Compatibility" na stronie internetowej (www.hp.com/go/connect). Jakich serwerów i wnêk na napêdy mo na u y? Napêdy HP StorageWorks DAT typu hot-plug mogé by wykorzystywane w dowolnym serwerze HP ProLiant lub Alpha oraz wnêkach, które posiadajé uniwersalne wnêki typu hot-plug. W momencie dostarczenia, napêd pasuje do wnêki o wielko ci 1,6 cala, mo na jednak zastosowa dostarczone do napêdu konwertery wysoko ci, aby zainstalowa napêd w dwóch wnêkach o wysoko ci 1 cala. Przyklady zawarte w tym przewodniku pokazujé proces instalacji w serwerze HP ProLiant DL380. Wiêcej informacji o obslugiwanych serwerach i wnêkach znajdziesz na stronie internetowej (www.hp.com/go/connect). Wymagania dotyczéce obiegu powietrza Nale y tak e upewni siê, e serwer lub macierz ma zapewnioné wla ciwé wentylacjê z przodu i z tylu. W przypadku gdy nie wszystkie wnêki macierzy sé wykorzystane, konieczna jest instalacja za lepek we wszystkich nieu ywanych wnêkach macierzy, aby zapewni obieg powietrza dla napêdów. Zajrzyj do dokumentacji serwera lub macierzy, aby sprawdzi jak zainstalowa za lepki. Je eli instalujesz napêd w dwóch wnêkach wysoko ci 1 cala, musisz u y konwerterów wysoko ci, aby zapewni wla ciwy strumie powietrza, patrz "Instalowanie nowego napêdu w dwóch wnêkach 1-calowych" na stronie Czy sé jakie specjalne wymagania co do konfiguracji SCSI? Napêd ta mowy jest zgodny z innymi dyskami twardymi i kontrolerami RAID i mo na go z nimi skonfigurowa, jednak widoczny bêdzie jako osobny wolumin poza zbiorem dysków macierzy RAID. Nie ma konieczno ci stosowania osobnego kontrolera przeznaczonego tylko dla napêdu ta mowego. Mo liwo wymiany hot-plug umo liwia jednoczesne korzystanie z napêdów i dysków twardych na tej samej szynie SCSI. Jednak wszystkie urzédzenia na tej szynie muszé by typu Wide Ultra2 lub Ultra3. Jednak léczenie ró nych standardów ogranicza ogólné wydajno podsystemu dyskowego. Ka de urzédzenie SCSI musi posiada niepowtarzalny numer ID. W przypadku urzédze hot-plug, SCSI ID jest przydzielane automatycznie i zale y od polo enia napêdu w serwerze lub macierzy. Instalacja wiêcej, ni trzech napêdów ta mowych na jednej szynie mo e spowodowa spadek wydajno ci dysku twardego podczas intensywnych transferów do napêdów ta mowych. W czasie, gdy napêd ta mowy nie pracuje, nie ma on negatywnego wplywu na wydajno dysków twardych. Czy sé potrzebne dodatkowe elementy do instalacji? Nie. Wszystkie niezbêdne elementy sé doléczone do napêdu, ale zalecamy sprawdzenie naszej strony internetowej w celu pobrania najnowszych sterowników. Zalecane produkty, konfiguracje oraz informacje o zamawianiu znajdujé siê na naszej stronie internetowej: lub 4 Oprogramowanie i sterowniki Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Do u ytkowania napêdu niezbêdne jest odpowiednie oprogramowanie dostosowane do konfiguracji systemu. W przypadku podlécze bezpo rednich, gdzie napêd ta mowy jest podléczony do wolnostojécego serwera, mo na wykorzystywa oprogramowanie zaprojektowane dla rodowisk opartych o pojedyncze serwery. W rodowiskach sieciowych konieczne bêdzie oprogramowanie odpowiednie dla systemów stosowanych w przedsiêbiorstwach firmy HP, Veritas, Legato, Yosemite oraz Computer Associates dostarczajé odpowiednie produkty. Dalsze szczególy dotyczéce tych i innych produktów znajdujé siê na naszej stronie internetowej dotyczécej polécze Przejd na naszé stronê internetowé: www. hp.com/go/connect i wybierz tape backup (napêdy ta mowe do kopii zapasowych). Wybierz software compatibility (zgodno oprogramowania). Wybierz w tabeli posiadané kombinacjê systemu operacyjnego i modelu napêdu ta mowego. Pojawi siê lista obslugiwanych programów do tworzenia kopii zapasowych. Jednocze nie mo na uzyska informacjê, czy posiadany system jest zgodny z HP One-Button Disaster Recovery, HP OBDR. (Wszystkie napêdy HP StorageWorks DAT obslugujé HP OBDR, jednak korzysta z tej funkcji mo na tylko wtedy, gdy obsluguje jé tak e system operacyjny i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Patrz "Korzystanie z HP OBDR" na stronie 25.) Upewnij siê, e posiadasz program obslugujécy napêdy ta mowe HP StorageWorks DAT i pobierz wymagane uaktualnienia oraz poprawki. 4 Sterowniki U ytkownicy systemu Windows Przed zainstalowaniem urzédzenia, pobierz sterownik HP z naszej strony internetowej: www.

3 hp.com/support. Zajrzyj do doléczonego pliku README, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje dotyczéce instalacji dla u ytkowników Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Windows Server Dziêki temu dowiesz siê, czy sterownik nale y zainstalowa przed, czy te po instalacji napêdu ta mowego. Je eli nie masz dostêpu do Internetu, mo esz u y sterowników zawartych na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM, ale sterowniki te mogé nie by w najnowszych wersjach, jakie sé dostêpne. U ytkownicy systemu UNIX Zalecane programy do tworzenia kopii zapasowych korzystajé ze standardowych sterowników wbudowanych w system operacyjny. Aby uaktualni sterowniki zalecamy zainstalowanie wszystkich najnowszych poprawek dla systemu operacyjnego lub skonfigurowanie plików sterowników tak, jak opisano to w przewodniku UNIX Configuration Guide (Przewodnik konfiguracji UNIX) znajdujécym siê na plycie CD-ROM. U ytkownicy IA64 Je eli instalujesz napêd na platformie IA64, zajrzyj na stronê po naj wie sze informacje na temat dostêpno ci uaktualnie do oprogramowania i sterowników. 5 Rejestracja produktu HP Sterowniki Dokumentacja u ytkownika Narzêdzia HP Library & Tape Przewodnik na plycie CD Rysunek 1: plyta HP StorageWorks Tape CD-ROM 6 U ytkowanie plyty CD-ROM HP StorageWorks Plyta HP StorageWorks Tape CD-ROM zawiera sterowniki, u yteczne narzêdzia i informacje pomocne przy instalacji i u ytkowaniu napêdu ta mowego. W wiêkszo ci systemów operacyjnych, HP Library & Tape Tools pomo e w sprawdzeniu ustawienia SCSI ID na szynie SCSI przed instalacjé napêdu. Przewodnik konfiguracji dla systemu UNIX na plycie CD-ROM zawiera tak e informacje o sposobach sprawdzania SCSI ID w systemach UNIX. Rejestracja produktu HP Aby zarejestrowa swój nowy napêd ta mowy elektronicznie poprzez Internet, skorzystaj z odno nika,,product Registration" na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. Sterowniki Szczególowe informacje na temat sterowników znajdujé siê w odpowiednim pliku README w katalogach DRIVERS na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. Ka dy system operacyjny posiada odpowiedni podkatalog. Dokumentacja u ytkownika Wiêcej informacji na temat u ytkowania napêdu ta mowego HP StorageWorks DAT znajduje siê w rozdziale,,user Documentation" na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM dla systemu UNIX oraz w elektronicznym przewodniku User's Guide. Sposób tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych jest opisany w dokumentacji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. HP Library & Tape Tools Oprogramowanie HP Library & Tape Tools umo liwia wykonanie diagnostyki napêdu i rozwiézywanie problemów. Pozwala na poprawné identyfikacjê produktu, sprawdzenie SCSI ID, przeprowadzenie testów, wykonanie uaktualnienia oprogramowania ukladowego, a tak e, w razie konieczno ci, utworzenie pelnej informacji pomocnej przy telefonicznym rozwiézywaniu problemów. Skorzystaj z odno nika na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM, aby dosta siê na naszé stronê wsparcia, tapetools i ciégné najnowszé wersjê tego oprogramowania. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie 27. Przewodnik CD-ROM Przewodnik CD-ROM zawiera omówienie struktury katalogów plyty CD i informacjê o jêzykach, w jakich dostêpna jest zawarto plyty CD. Zawiera tak e zbiór adresów URL i odno ników do dodatkowej dokumentacji. 7 ON Rysunek 2: ustawianie przeléczników konfiguracyjnych UNIX 8 Ustawianie przeléczników konfiguracyjnych (tylko UNIX) Rozdzial ten dotyczy tylko instalacji wykonywanych w systemie operacyak e instalowany w tego typu macierzach, jak pokazano na rysunku 4, bez u ycia konwertera wysoko ci. 1 Uwaga 2 Wyjmij za lepki lub dyski twarde znajdujéce siê w dwóch wnêkach tak, jak opisano to w dokumentacji serwera lub macierzy. W przypadku wyjmowania dysku twardego upewnij siê, e dysk nie przesyla adnych danych i opu wszystkie aplikacje korzystajéce z tego dysku. Umie konwerter wysoko ci na górnej czê ci napêdu ta mowego i doci nij mocno z przodu i z tylu tak, jak pokazano na rysunku 4. Ostrze eniekonwerter wysoko ci montuje siê na napêdzie na stale. Jakiekolwiek próby zdjêcia konwertera po jego instalacji uniewa niajé wszelkie gwarancje udzielone na napêd. 3 Wsu napêd do otwartych wnêk tak, jak pokazano na rysunku 4, a do mocnego poléczenia zlécz, a nastêpnie zamknij zatrzaski. Sprawd stan napêdu ta mowego za pomocé lampek hot-plug napêdu ta mowego (patrz"napêd ta mowy HP StorageWorks DAT" na stronie 19). Serwery HP ProLiant ML370. Ulo enie poziome: pierwszy napêd ta mowy nale y zainstalowa w trzecim gnie dzie na napêdy od lewej. Ulo enie pionowe: pierwszy napêd ta mowy nale y zainstalowa w trzecim gnie dzie na napêdy od dolu. 4 Wznów normalné pracê serwera. Sprawd poprawno dzialania napêdu, zanim zaczniesz tworzy kopie zapasowe cennych danych. Patrz "Sprawdzenie instalacji" na stronie 17. Ostrze enieaby zapobiec niewla ciwemu chlodzeniu i ewentualnemu uszkodzeniu z powodu przegrzania, nie korzystaj z serwera, dopóki wszystkie wnêki nie bêdé zapelnione napêdami lub za lepkami. Serwery oparte na procesorach Alpha W przypadku instalacji lub wymiany napêdu w serwerach opartych na platformie Alpha, skorzystaj z poni szych procedur. System operacyjny Open VMS TRU64 UNIX wersja 4.0F Wpisz nastêpujéce polecenia MCR SYSMAN IO CONNECT AUTO/LOG <Enter> SCU <Enter> SCAN EDT <Enter> SHOW EDT <Enter> (To umo liwia sprawdzenie wykrycia napêdu.) EXIT <Enter> SCU <Enter> SCAN EDT <Enter> SHOW EDT <Enter> (To umo liwia sprawdzenie wykrycia napêdu. ) EXIT <Enter> DoConfig -d <Enter> (To odbudowuje jédro i uruchomia napêd.) 13 TRU64 UNIX wersja 5.0 uchwyt napêdu d wignia uwalniania Rysunek 5a: wyciéganie d wigni uwalniania Rysunek 5b: wyjmowanie napêdu 14 Wymiana napêdu zamontowanego Podczas wymiany uszkodzonego napêdu lub wymiany na bardziej pojemny zajrzyj do dokumentacji doléczonej do macierzy na pamiêci masowej lub serwera w celu identyfikacji i wymiany napêdu. Wa ne: Nie wyjmuj napêdu podczas aktywno ci napêdu lub przesylania danych. 1 Uwaga Zanim wymienisz lub wyjmiesz napêd, upewnij siê, e nie zachodzi adna aktywno napêdu i nie ma w nim kasetki.

4 Istnieje ryzyko pora enia elektrycznego. Je eli w napêdzie zablokowala siê kasetka, nie próbuj otwiera tego napêdu. Z wszelkimi naprawami nale y zglosi siê do autoryzowanego serwisu HP. Opu wszystkie wykorzystywane aplikacje do tworzenia kopii zapasowych innych producentów. Naci nij zatrzask uwalniania i wyciégnij réczkê tak, jak pokazano na rysunku 5a. Zainstaluj nowy napêd w tym samym gnie dzie. Wsu napêd do gniazda, a do mocnego poléczenia zlécz, a nastêpnie zamknij zatrzaski. Spójrz na rysunek 5b. W przypadku instalacji w dwóch wnêkach o wysoko ci 1 cala, konieczny jest monta konwertera wysoko ci do napêdu przed instalacjé tak, jak opisano to w "Instalowanie nowego napêdu w dwóch wnêkach 1-calowych" na stronie 13. Wló no nik wyjêty w kroku 1 do nowego napêdu. Odczekaj minimum 30 sekund. Uruchom aplikacjê do tworzenia kopii zapasowych aby sprawdzi, e wymieniony napêd jest jest wymieniony na li cie skonfigurowanych urzédze. Dalsze informacje znajdujé siê w dokumentacji wykorzystywanej aplikacji. Napêd jest teraz gotowy do pracy Uwaga Serwery oparte na procesorach Alpha W przypadku instalacji lub wymiany napêdu w serwerach opartych na platformie Alpha, skorzystaj z poni szych procedur. System operacyjny Open VMS TRU64 UNIX wersja 4. 0F Wpisz nastêpujéce polecenia MCR SYSMAN IO CONNECT AUTO/LOG <Enter> SCU <Enter> SCAN EDT <Enter> SHOW EDT <Enter> (To umo liwia sprawdzenie wykrycia napêdu.) EXIT <Enter> TRU64 UNIX wersja SCU <Enter> 5.0 SCAN EDT <Enter> SHOW EDT <Enter> (To umo liwia sprawdzenie wykrycia napêdu.) EXIT <Enter> DoConfig -d <Enter> (To odbudowuje jédro i uruchomia napêd.) 15 unie drzwiczki kasetki Rysunek 6a: ladowanie kasetki Rysunek 6b: wyjmowanie kasetki 16 Sprawdzenie instalacji Ostrze enieaby zapobiec niewla ciwemu chlodzeniu i ewentualnemu uszkodzeniu z powodu przegrzania, nie korzystaj z serwera lub macierzy, dopóki wszystkie wnêki nie bêdé zapelnione napêdami lub za lepkami. 1 Po wlo eniu napêdu do wnêki typu hot-plug, napêd wykona sprzêtowy autotest, co trwa okolo 5 sekund. Pod koniec autotestu powinny zgasné obie lampki. Wiêcej na temat lampek na przednim panelu znajdziesz w rozdziale "Napêd ta mowy HP StorageWorks DAT" na stronie 19. Sprawd, czy instalacja zako czyla siê sukcesem. W wielu systemach operacyjnych mo na skorzysta z HP Library & Tape Tools wg opisu na stronie 27. Przewodnik UNIX Configuration Guide na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM równie zawiera procedurê weryfikacji. Uwaga Je eli natrafisz na problem podczas procedury sprawdzenia poprawno ci instalacji, przejd do rozdzialu "Rozwiézywanie problemów" na stronie 28, gdzie znajduje siê opis diagnozowania i rozwiézywania problemów. Teraz mo na ju wykona próbné kopiê zapasowé i odzyskanie danych, aby sprawdzi czy napêd mo e zapisywa dane na kasetce. Skorzystaj z czystej kasetki doléczonej do napêdu. 2 3 Ladowanie kasetki 1 Unie drzwiczki i wsu kasetkê do gniazda na przodzie napêdu, bialé strzalké do góry tak, aby wskazywala drzwiczki napêdu. Delikatnie popchnij kasetkê, a napêd we mie jé i zaladuje. (Spójrz na rysunek 6a.) Lampka ta my miga na zielono podczas ladowania kasetki przez napêd. Po zaladowaniu kasetki lampka ta wieci siê stale na zielono. 2 Wykonanie testu utworzenia kopii i jej odzyskania Upewnij siê, e pobrale i zainstalowale odpowiednie sterowniki i uaktualnienia posiadanego programu do wykonywania kopii zapasowych (patrz strona 5). Zajrzyj do dokumentacji oprogramowania, aby pozna sposób jej u ytkowania. 1 2 Wykonaj próbné kopiê zapasowé danych na kasetce. Wykonaj próbne odzyskanie danych z kasetki. Uwalnianie kasetki Ostrze enienigdy nie próbuj wyjmowa kasetki je li nie jest calkowicie wysuniêta. 1 Naci nij przycisk uwalniania na przednim panelu. (Patrz rysunek 6b.) Napêd zako czy zadanie które wykonuje, przewinie ta mê do poczétku i uwolni kasetkê. Cala operacja zajmuje okolo 25 sekund dla kasetki nie zabezpieczonej przed zapisem i 10 sekund dla kasetki zabezpieczonej przed zapisem. 17 drzwiczki kasetki Lampka Ta ma Lampka Czyszczenia uchwyt napêdu przycisk uwalniania d wignia uwalniania Rysunek 7: przyciski i lampki napêdu ta mowego 18 Napêd ta mowy HP StorageWorks DAT Na przednim panelu napêdu znajdujé siê dwie lampki i przycisk uwalniania kasetki. Wiêcej informacji o ladowaniu i uwalnianiu kasetek znajdziesz na stronie 17, a na stronie 31 znajdziesz informacje o wymuszonym uwalnianiu. Lampki na przednim panelu Znajdujé siê tu dwie lampki: Ta my i Czyszczenia. (Patrz rysunek 7.) Lampka Ta ma Lampka Opis Czyszczenia wieci miga wolno nie wieci nie wieci Zaladowana kasetka; napêd jest gotowy. Kasetka jest ladowana, uwalniana, lub trwa autotest. Zaladowana kasetka; napêd pracuje. miga szybko nie wieci nie wieci wieci lub Wykryto bléd. Napêdy HP StorageWorks DAT przeprowadzajé dokladny test podczas uruchomienia. Je eli powa ny bléd spowoduje przerwanie autotestu, lampka czyszczenia bêdzie wiecila na pomara czowo. Uruchom HP Library & Tape Tools, aby spróbowa ustali przyczynê problemu. (Patrz strona 27. ) nie wieci miga wolno To jest ostrze enie dotyczéce no nika. albo miga 1 Poczekaj do zako czenia aktualnie trwajécej szybko operacji, nastêpnie wló inny no nik i powtórz operacjê. 2 Je eli ostrze enie dotyczéce no nika nie pojawi siê tym razem oznacza to, e pierwszy no nik zbli a siê do ko ca swojej ywotno ci. W miarê mo liwo ci skopiuj z niego dane na nowé kasetkê i nie korzystaj wiêcej ze starego no nika. 3 Je eli ostrze enie dotyczéce no nika pojawi siê ponownie z innym no nikiem, glowice wymagajé czyszczenia. 4 Je eli ostrze enie dotyczéce no nika pojawi siê po u yciu kasetki czyszczécej, kasetka ta jest najprawdopodobniej zu yta i nie nale y jej u ywa. miga wolno miga wolno Je eli dwie lampki migajé na przemian, napêd pracuje w trybie odtworzenia po awarii i uruchamia system operacyjny (patrz "Uruchamianie HP OBDR" na stronie 26). 19 jêzyczek zamkniêty, kasetka odbezpieczona jêzyczek otwarty, kasetka zabezpieczona Rysunek 8: zabezpieczanie kasetek przed zapisem 20 Korzystanie z wla ciwych no ników W celu uzyskania najlepszej wydajno ci zalecamy korzystanie z markowych no ników HP.

5 Mo na je zamówi przez Internet pod adresem: com/go/storagemedia. Je eli nie posiadasz dostêpu do Internetu, poszukaj informacji o zamawianiu kasetek na dane i kasetek czyszczécych w przewodniku User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. Kasetki na dane Najwy szé wydajno i pojemno uzyskujé kasetki w pelni zgodne z wymogami formatu napêdu. Standardowo nale y korzysta z jednej ta my na ka dy dzie. Najlepiej, korzystaj z kasetek HP DDS-4 do napêdów DAT 40 oraz kasetek HP DAT 72 do napêdów DAT 72. Mimo, i napêdy ta mowe HP StorageWorks DAT sé w pelni zgodne wstecz, starsze formaty ta m sé bardziej szorstkie od nowocze niejszych no ników i u ywanie ich mo e zmniejszy ywotno napêdu. Zgodno miêdzy modelami napêdów i formatami kasetek zostala podsumowana w poni szej tabeli. Szare pola prezentujé zalecane no niki dla danego napêdu. DDS-1 90 metrów nie obslugiwane nie obslugiwane DDS metrów tylko odczyt nie obslugiwane DDS metrów odczyt/zapis odczyt/zapis DDS-4 DAT metrów 170 metrów 40 GB* nie (C5718A) obslugiwane 72 GB* odczyt/zapis (C8010A) HP StorageWorks DAT 40 HP StorageWorks DAT 72 * Pojemno przy zalo eniu kompresji o wspólczynniku 2:1. tabela 1: zgodno kasetek na dane Zabezpieczanie kasetek przed zapisem Je eli chcesz zabezpieczy dane na kasetce przed zmiané lub skasowaniem, mo esz zabezpieczy jé przed zapisem. (Patrz rysunek 8.) Przed zmiané ustawienia zabezpieczenia przed zapisem zawsze wyjmij kasetkê z napêdu. Aby zabezpieczy kasetkê, przesu przelécznik z tylu kasetki odslaniajéc otwór kontrolny. Aby umo liwi zapis, przesu z powrotem przelécznik zaslaniajéc otwór kontrolny. Zabezpieczenie przed zapisem nie uchroni danych przed uszkodzeniami spowodowanymi magnesami (lub hurtowym kasowaniem). Kasetki czyszczéce HP zaleca czyszczenie napêdu ta mowego co tydzie przy u yciu kasetki czyszczécej HP (oznaczenie C5709A). Nie wolno u ywa wacików ani niczego innego do czyszczenia glowic. Kasetki czyszczéce wykorzystujé specjalné ta mê do czyszczenia glowic. Kasetkê czyszczécé mo na u y do 50 razy lub zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu. Po ka dym jej u yciu zaznacz kolejny kwadracik na pudelku. Wymie ta mê, gdy wszystkie kwadraciki zostané zaznaczone. Nowe kasetki czyszczéce mo na zakupi w HP. 1 Wló kasetkê do napêdu ta mowego. trwa okolo sekund. Wyjmij kasetkê czyszczécé z napêdu. Nie upuszczaj kasetek. Obchod siê z nimi delikatnie. napêd regularnie. Patrz strona 21. dane na kasetkach kasowanych hurtowo zostané utracone. 22 Zarejestruj napêd ta mowy Po zainstalowaniu i przetestowaniu napêdu ta mowego HP StorageWorks DAT, prosimy o po wiêcenie kilku minut na zarejestrowanie produktu. Napêd mo na zarejestrowa na stronie internetowej Prosimy upewni siê, e rejestracja jest poprawnie wypelniona. Niektóre z pyta sé obowiézkowe, pozostale nie wymagajé odpowiedzi. Jednak im wiêcej informacji otrzymamy, tym bardziej bêdziemy mogli dostosowa siê do Twoich potrzeb. Uwaga Firma HP i jej oddzialy sé zobowiézane do szanowania i ochrony Twojej prywatno ci. Dodatkowe informacje o ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej (www. hp.com) w Privacy Statement. 23 Rysunek 9a: hp obdr, krok 1 Rysunek 9b: hp obdr, krok 2 Rysunek 9c: hp obdr, krok 3 24 Korzystanie z HP OBDR Zgodno Odzyskanie po awarii jednym przyciskiem (HP One-Button Disaster Recovery) jest standardowé funkcjé wszystkich napêdów ta mowych HP StorageWorks DAT. Jednak skorzysta z niej mo na tylko w niektórych konfiguracjach. Poza tym odzyska mo na jedynie komputer podléczony bezpo rednio do napêdu. Zgodno systemu (sprzêtu, systemu operacyjnego i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych) z funkcjé OBDR mo na sprawdzi na stronie internetowej connect. Wiêcej szczególowych informacji na temat korzy ci z u ycia OBDR oraz na temat najnowszych cech tej funkcji, znajdziesz na stronie internetowej com/go/obdr. Uwaga Funkcja HP OBDR nie dziala w HP-UX i innych systemach operacyjnych UNIX nie zgodnych z procesorami Intel. Nie funkcjonuje tak e w systemie Solaris opartym o procesory Intel. Funkcja HP OBDR jest obslugiwana na serwerze z kontrolerem RAID je eli napêd jest podléczony bezpo rednio do kontrolera. Je eli posiadany system nie wspólpracuje z HP One-Button Disaster Recovery, nadal mo na korzysta z tradycyjnych metod tworzenia kopii zapasowych. Jednak musisz pamiêta o przygotowaniu przy ka dej zmianie konfiguracji odpowiednich dyskietek awaryjnych dla danego systemu. Czym jest HP OBDR? Wykorzystanie samego napêdu i najaktualniejszej kasetki z kopié zapasowé HP OBDR umo liwia odzyskanie systemu w nastêpujécych przypadkach: Awarie dysków twardych, o ile jest dostêpny zastêpnik o takiej samej, lub wiêkszej pojemno ci, korzystajécy z tego samego interfejsu, co oryginal (np. dysk SCSI nale y zastépi dyskiem SCSI) Awarie sprzêtu, w przypadku których serwer zostaje zastépiony dokladnie takim samym komponentem Uszkodzenia plików z powodu blêdów systemu operacyjnego Uszkodzenia plików z powodu blêdów oprogramowania Wirusy uniemo liwiajéce poprawne uruchomienie komputera Blêdy u ytkownika uniemo liwiajéce poprawne uruchomienie komputera Funkcja HP One-Button Disaster Recovery dziala nastêpujéco: 1 Urzédzenie przechodzi w specjalny tryb odzyskiwania, który umo liwia odtworzenie systemu i uruchomienie komputera. Urzédzenie zachowuje siê tu jak plyta CD, z której mo na uruchomi komputer. (Mo liwo uruchamiania komputera z plyt CD jest domy lnie wléczona. Je eli jednak zmienile to ustawienie, konieczne jest ponowne jej wléczenie. Szczególy na ten temat znajdujé siê w instrukcji BIOS'u twojego systemu.) 2 Nastêpnie napêd wraca to normalnego trybu pracy i odtwarza dane. Zdalne odzyskiwanie po awarii (dotyczy tylko serwerów ProLiant) Oprogramowanie HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) na serwerach ProLiant zapewnia administratorom mo liwo pelnego odzyskania serwera po awarii, zdalnie, bez konieczno ci fizycznego pojawienia siê przy serwerze.

6 Znajdujéca siê na miejscu osoba, 25 która nie musi mie wyksztalcenia technicznego, na yczenie administratora umieszcza w napêdzie kasetkê, z której mo na uruchomi system. Wiêcej informacji na temat korzystania z funkcji HP ODBR oraz jej zgodno ci znajdziesz na stronie Sprawdzenie zgodno ci Zalecamy wykonanie pelnego odzyskania po awarii niezwlocznie po instalacji je eli to mo liwe, na czysty dysk twardy. Je eli nie posiadasz wolnego dysku twardego i nie chcesz skasowa i zapisa bie écego systemu operacyjnego, mo na bezpiecznie anulowa odzyskanie po awarii w trzecim kroku opisanej poni ej procedury. Wiêcej informacji na temat odpowiednich programów do tworzenia kopii zapasowych znale mo na na naszej stronie (www.hp.com/go/connect). Uruchamianie HP OBDR Funkcja HP ODBR mo e by u ywana tylko w aplikacjach, które obslugujé tê technologiê. Sposób korzystania z tej funkcji zale y od producenta oprogramowania. Zanim skorzystasz z HP OBDR, sprawd aktualne informacje o zgodno ci oprogramowania, uaktualnieniach oprogramowania ukladowego i ewentualnych problemach na stronie internetowej (www.hp.com/go/odbr). 1 Umie w napêdzie najnowszé kasetkê, z której mo na uruchomi system, któré przypisale do funkcji HP ODBR (patrz rysunek 9a). Kasetka musi by utworzona przez aplikacjê do tworzenia kopii zapasowych, która zapisuje dane na ta mie w formacie plyt CD-ROM. Przytrzymaj przycisk uwalniania kasetki w napêdzie, któremu przypisale HP OBDR. Trzymajéc ten przycisk wci niêty, uruchom serwer, jak na rysunku 9b. To powoduje przej cie napêdu w tryb HP One-Button Disaster Recovery w momencie jego wléczenia. Zwolnij przycisk gdy tylko lampki Ta ma i Czyszczenia na przedzie napêdu zaczné naprzemiennie miga, informujéc o zadzialaniu trybu OBDR. 2 Skróty klawiaturowe dla serwerów HP ProLiant W tym przypadku nie ma potrzeby naciskania przycisku uwalniania. Wystarczy wléczy serwer i nacisné przycisk funkcyjny F8 w czasie trwania testów POST podczas uruchamiania. To spowoduje uruchomienie funkcji ODBR i odzyskanie systemu. Wiêcej szczególowych informacji znajdziesz na stronie internetowej 3 Skonfiguruj system operacyjny zgodnie ze wskazówkami na ekranie. (Spójrz na rysunek 9c.) Zwykle wystarczajéce sé domy lne proponowane odpowiedzi, które mo na zatwierdzi naciskajéc klawisz <Enter>. Lampki na napêdzie bêdé migaly w trybie OBDR (tak, jak to opisano w kroku 2) w czasie, gdy napêd bêdzie odtwarzal system do stanu, w którym mo liwe bêdzie standardowe odzyskanie danych. 4 W momencie, w którym system operacyjny zostanie skonfigurowany i uruchomiony ponownie, lampka ta my zapali siê stalym zielonym wiatlem, pozwalajéc na wyjêcie kasetki (o ile jest to potrzebne). Mo liwe jest teraz uruchomienie standardowego odtworzenia danych. Postêpuj zgodnie z proceduré programu do tworzenia kopii zapasowych, z którego korzystasz. Je eli odzyskanie nie powiedzie siê Je eli odzyskanie nie powiedzie siê z jakiegokolwiek powodu, zajrzyj na stronê internetowé (www.hp.com/go/obdr) i poszukaj szczególowych informacji o rozwiézywaniu problemów z OBDR. 26 Narzêdzia diagnostyczne HP Library & Tape Tools HP Library & Tape Tools nie dziala we wszystkich systemach operacyjnych. Informacje o zgodno ci, uaktualnienia i najnowsze wersje tego oprogramowania mo na znale na stronie internetowej pod adresem: Oprogramowanie HP Library & Tape Tools zapewnia zestaw bezplatnych narzêdzi do rozwiézywania problemów i diagnostyki. Umo liwia ono: Szybké identyfikacjê i rozwiézywanie problemów z napêdem i no nikami. Sprawdzenie, czy napêd jest wla ciwie zainstalowany i czy dziala poprawnie. Wykonanie uaktualnienia oprogramowania ukladowego napêdu do najnowszej wersji (wymaga podléczenia do Internetu) Oprogramowanie HP Library & Tape Tools mo na zainstalowa tak e za pomocé odno nika na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. Uwaga Oprogramowanie HP Library & Tape Tools rozpoznaje napêd ta mowy po wewnêtrznym identyfikatorze producenta. Pojawia siê on tak e na ekranie uruchomieniowym komputera w przypadku u ytkowników systemu Windows i jest wykorzystywany w celu identyfikacji napêdu przy konfiguracji plików urzédze w systemach UNIX. Model napêdu HP StorageWorks DAT 40 HP StorageWorks DAT 72 Identyfikator wewnêtrzny HP C5683A HP C7438A Narzêdzie oceny wydajno ci Do sprawdzenia wydajno ci napêdu i okre lenia wydajno ci systemu dyskowego mo na u y bezplatnego narzêdzia Performance Assessment Tool, PAT. PAT nie dziala we wszystkich systemach operacyjnych. Informacje o zgodno ci, uaktualnieniach i najnowszych wersjach tego oprogramowania mo na znale na stronie internetowej pod adresem: 27 Rozwiézywanie problemów Pierwszym krokiem przy rozwiézywaniu problemów jest ustalenie, czy le é one w kasetce, napêdzie, serwerze i poléczeniach, czy te w sposobie, w jaki system jest wykorzystywany. Wielu u ytkowników mo e skorzysta z programu HP Library & Tape Tools do diagnozowania problemów. Je eli natrafisz na problem podczas instalacji i potrzebujesz dodatkowej pomocy, przeczytaj poni szy rozdzial,,problemy przy instalacji". Je eli problem pojawi siê podczas testów po instalacji, zajrzyj do czê ci opisujécej objawy w rozdziale "Testowanie po instalacji" na stronie 29. Wiêcej informacji na temat kasetek znajduje siê w rozdziale "Problemy z kasetkami" na stronie 31. Problemy przy instalacji Rozpakowanie Opis Brakuje czê ci lub sé one uszkodzone. Dodatkowe informacje Skontaktuj siê ze sprzedawcé, je eli którakolwiek czê wymaga wymiany. Czy konieczna jest instalacja sterowników? Je eli tak, to jakich? Opis Nie wiadomo, czy konieczna jest instalacja sterowników w systemie - potrzebna jest dodatkowa pomoc. Dodatkowe informacje Szczególowe informacje na temat konkretnych systemów sé dostêpne na stronie go/connect. Sterowniki do systemów operacyjnych Windows, dostêpne sé na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM i na stronie Informacje na temat systemów UNIX znajdziesz w rozdziale UNIX Configuration w elektronicznym User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM.

7 (Oprogramowanie posiadajéce wsparcie dla napêdów HP StorageWorks DAT zawiera tak e niezbêdne sterowniki.) Wymagane sterowniki nie sé dostêpne. Nowe sterowniki bêdé dostêpne na internetowej stronie wsparcia, gdy tylko bêdé gotowe. 28 Testowanie po instalacji Pamiêtaj, e system rozpoznaje napêdy podczas uruchamiania. Ponowne uruchomienie spowoduje tak e zresetowanie urzédze i czêsto mo e rozwiéza problemy. Dobrym zwyczajem jest ponowne uruchamianie systemu po ka dym dodaniu sterownika czy zainstalowaniu oprogramowania ukladowego. Ostrze enienigdy nie wyléczaj napêdu w trakcie uaktualniania oprogramowania ukladowego. Napêd nie dziala Prawdopodobna przyczyna Napêd nie otrzymuje zasilania z serwera lub macierzy. Zalecane dzialanie Sprawd, czy serwer jest podléczony do zasilania i czy jest wléczony. Sprawd, czy napêd jest poprawnie umieszczony w serwerze. Je eli jednak lampka ta my pozostaje zgaszona, skontaktuj siê z pomocé. Je eli to mo liwe i aden inny napêd w macierzy lub serwerze nie jest u ywany, spróbuj zresetowa napêd lub wyléczy i wléczy ponownie zasilanie serwera. Je eli w napêdzie jest kasetka, spróbuj jé najpierw wyjé przy u yciu przycisku uwalniania. Je eli problem pozostanie, skontaktuj siê z serwisem. Lampka No nika (Czyszczenia) wieci stale pomara czowo. Upewnij siê, e aden inny napêd w serwerze lub macierzy nie jest wykorzystywany; spróbuj wyléczy i wléczy zasilanie systemu. Je eli lampka ciégle sygnalizuje ten sam problem, skontaktuj siê z pomocé techniczné. Problem tkwi w napêdzie. Wystépil powa ny bléd napêdu. Serwer nie rozpoznaje napêdu ta mowego Prawdopodobna przyczyna Napêd nie zostal poprawnie wlo ony do wnêki. Problem tkwi w komputerze. Zalecane dzialanie Upewnij siê, e napêd jest prawidlowo wsuniêty do gniazda, zlécza sé mocno poléczone i d wignia zatrzaskuje siê prawidlowo. Upewnij siê, e zostal zainstalowany odpowiedni sterownik do napêdów ta mowych. Po wiêcej szczególów zajrzyj do dokumentacji kontrolera SCSI oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. System operacyjny Windows NT 4.0 nie obsluguje urzédze typu hot-plug z powodu ograniczonych mo liwo ci podsystemu plug-and-play w tym systemie. Nadal mo liwe jest dodawanie i wyjmowanie napêdów ta mowych, jednak mo e pojawi siê konieczno ponownego uruchomienia komputera. System operacyjny Windows 2000 wy wietli komunikat o `niebezpiecznym usuwaniu', gdy napêd zostanie wymieniony w tym samym gnie dzie (SCSI ID), je eli napêd nie jest tego samego typu i o tej samej wersji oprogramowania ukladowego (firmware). Aby otrzyma dostêp do napêdu, nale y wykona przeskanowanie szyny SCSI. Metoda ta bêdzie skuteczna w przypadku u ycia Mened era urzédze lub oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. 29 Wystêpuje znany problem z systemem operacyjnym. Oprogramowanie nie rozpoznaje napêdu Prawdopodobna przyczyna Oprogramowanie nie obsluguje tego napêdu. Zalecane dzialanie U yj HP Library & Tape Tools do sprawdzenia poprawno ci instalacji napêdu. Zajrzyj na stronê (www.hp.com/go/connect), aby sprawdzi informacje o oprogramowaniu obslugujécym napêdy ta mowe HP StorageWorks DAT. Zainstaluj wszelkie uaktualnienia oprogramowania, je eli sé wymagane. Sprawd, czy zainstalowane zostaly sterowniki kontrolera SCSI i napêdu ta mowego. Szczególy znajdziesz tak e w instrukcji instalacji aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. Niektóre programy wymagajé instalacji odpowiednich sterowników. Tworzenie kopii zapasowych jest powolne Prawdopodobna przyczyna Zalecane dzialanie Wykonujesz kopiê zapasowé poprzez sie. Sprawd obcié enie sieci. Mo e to ogranicza szybko przesylu danych. Upewnij siê, e wykorzystywana aplikacja jest dostosowana do pracy w rodowisku sieciowym. Aplikacja do tworzenia kopii zapasowych mo e zapisywa dane do buforów z niewla ciwé prêdko cié. Konieczne mo e okaza siê dostosowanie ustawie transferu, buforu i wielko ci bloku, aby zoptymalizowa szybko, z jaké aplikacja zapisuje dane do napêdu. Napêdy ta mowe HP StorageWorks DAT posiadajé wewnêtrzny bufor o wielko ci 8 MB. Utworzenie kopii béd jej odzyskanie ko czy siê niepowodzeniem Prawdopodobna przyczyna Zalecane dzialanie Wyjéle napêd dyskowy z macierzy pamiêci W przypadku wyjêcia odpornego na blêdy dysku masowych powodujéc zresetowanie napêdu z wnêki podczas aktywno ci szyny, mo e nastépi przekroczenie czasu oczekiwania i reset szyny. ta mowego i szyny. Powoduje to natychmiastowe przerwanie wszystkich innych transmisji odbywajécych siê na tej szynie. Ostrze eniedlatego te nie nale y wyjmowa napêdów dysków twardych podczas pracy napêdu ta mowego. 30 Problemy z kasetkami Je eli natrafisz na jakiekolwiek problemy przy u ytkowaniu markowych kasetek HP, sprawd : Czy obudowa kasetki jest nienaruszona i nie zawiera szczelin, pêkniê lub nie jest uszkodzona w inny sposób. Czy kasetka byla przechowywana we wla ciwej temperaturze i wilgotno ci. Zabezpiecza to przed kondensacjé. Zajrzyj do ulotki doléczonej do kasetki, znajdziesz w niej warunki przechowywania. Czy przelécznik zabezpieczenia przed zapisem jest w pelni sprawny. Powinien siê przesuwa od kra ca do kra ca z zatrza niêciem. Na stronie internetowej znajdujé siê bardziej szczególowe informacje o rozwiézywaniu problemów: Kasetka zaciêla siê w napêdzie Je eli kasetka zaciêla siê w napêdzie lub aplikacja do tworzenia kopii zapasowych nie potrafi jej uwolni, mo na wymusi uwolnienie kasetki. Po udanym uwolnieniu kasetki, dobrym zwyczajem jest uaktualnienie oprogramowania ukladowego. Je eli problem powtarza siê czêsto, skontaktuj siê z obslugé klienta pod adresem: support. Uwaga Istnieje ryzyko pora enia elektrycznego. Je eli w napêdzie zablokowala siê kasetka, nie próbuj otwiera tego napêdu. na uwolnienie kasetki. przypadku jego przerwania, mo e nastépi uszkodzenie no nika lub napêdu. Nastêpnie napêd jest resetowany tak, jakby dokonano wyléczenia i wléczenia zasilania. 3 Wymuszone uwolnienie kasetki mo e spowodowa utratê danych. Kasetka mo e sta siê tak e nieczytelna, gdy znacznik EOD (End of Data - koniec danych) mo e nie zosta poprawnie zapisany.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Je eli kasetka jest nadal zablokowana, napêd ta mowy ulegl awarii. 2 Napêd nie przyjmuje no nika (lub natychmiast go uwalnia) Uszkodzeniu mogla ulec kasetka (np. zostala upuszczona) albo napêd. Je eli jest to kasetka czyszczéca, prawdopodobnie zostala zu yta i powinna by natychmiast wyrzucona. W przypadku kasetki na dane: 1 Sprawd, czy napêd jest zasilony (przewód zasilania jest prawidlowo podléczony do napêdu i wieci siê lampka ta my). Sprawd, czy korzystasz z wla ciwego no nika dla napêdu ta mowego, patrz strona Sprawd, czy zaladowale kasetkê w prawidlowy sposób (patrz "Ladowanie kasetki" na stronie 17). Sprawd czy kasetka nie jest uszkodzona, je eli jest wyrzu jé. Skorzystaj z nowej lub pewnej, dzialajécej kasetki, aby sprawdzi, czy napêd jé przyjmie. Je eli próba siê uda, poprzednia kasetka jest uszkodzona i nale y jé wyrzuci. Sprawd, czy inny napêd DAT tego samego typu przyjmie kasetkê. Je eli próba siê powiedzie, pierwszy z napêdów mo e by uszkodzony. Przed skontaktowaniem siê z obslugé klienta, prosimy o sprawdzenie, czy napêd reaguje na komendy i czy jest widoczny na szynie SCSI. Skorzystaj z HP Library & Tape Tools, patrz strona Inne ródla informacji Informacje o rozwiézywaniu problemów i o sposobie skontaktowania siê z HP znajdziesz tak e na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM i na stronie internetowej HP. Miêdzy innymi: Elektroniczny przewodnik User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM zawiera obszerny rozdzial po wiêcony rozwiézywaniu problemów. Strona HP wsparcia zawiera odno nik do com/support/dat, który kieruje do strony HP Customer Care (obslugi klienta), na której znajdujé siê aktualne informacje na temat napêdów ta mowych. Szczególy na temat zalecanych produktów i konfiguracji znajdziesz na stronie Szczególy na temat funkcji HP One-Button Disaster Recovery znajdziesz na stronie Kontakt z HP Specjalistyczna pomoc jest dostêpna przez centra telefonicznej obslugi klienta (HP Customer Call Centers). Szczególy na temat sposobu kontaktowania siê mo na znale na stronie com. Kliknij na odno niku,,contact HP". Aby uzyska najlepszy efekt, prosimy o wspólpracê z naszymi specjalistami przy rozwiézywaniu problemów z napêdem. Wspólpraca ta mo e polega na pobieraniu oprogramowania diagnostycznego, które pomo e w szybkim rozwiézaniu problemów hp.com/go/storagemedia

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP storageworks d2d100 backup system. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N72-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/825319

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N72-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/825319 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Instrukcja obs ugi PL Szczegó owo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzysta mo liwo ci aparatu fotograficznego. Dzi kujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja obsługi Uwagi i informacje prawne Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Informacje o aparacie cyfrowym

Informacje o aparacie cyfrowym Instrukcje Podstawowe czynno ci podczas korzystania z aparatu: Instalacja oprogramowania Pod cz przewód USB Pod cz przewód USB Sprawd zasilanie aparatu Wybierz [Dysk wymienny] Przed pod czeniem aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6555

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6555 Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6555 9204416 Wydanie 1. PL 0434 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RM-271 spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92 http://pl.yourpdfguides.com/dref/527979

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92 http://pl.yourpdfguides.com/dref/527979 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA N92. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA N92 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo