Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4"

Transkrypt

1 Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Testy z komentarzem Akta cywilne i karne Akta gospodarcze i administracyjne Wzory pism z komentarzami Adam Malinowski Stefan Jaworski Joanna Ablewicz Agata Szoplińska Daniel Kupryjańczyk Michał Rojewski Ewa Stawicka Grzegorz Witczak Magda Matuszewska Bożena Morawska Katarzyna Prusak Anna Szymańska 2. wydanie

2 Tom 1 Testy z komentarzem

3 W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: S. Jaworski, J. Ablewicz, A. Szoplińska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 2. Akta cywilne i karne, wyd. 2 D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 3. Akta gospodarcze i administracyjne, wyd. 2 A. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak, A. Szymańska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 4. Wzory pism z komentarzami, wyd. 2 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 1, wyd. 6 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 2, wyd. 6 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 3, wyd. 6

4 Adam Malinowski Tom 1 Testy z komentarzem 2. wydanie Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2012

5 Redakcja: Joanna Ablewicz Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: IGAWA Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Notka o autorze Adam Malinowski radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca KSAP. Specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych. Jest autorem i współautorem ponad tysiąca artykułów i kilkudziesięciu monotematów o tematyce prawniczej, autorem książki Spółka cywilna instrukcja obsługi, komentarza postępowań odrębnych w Kodeksie postępowania cywilnego do prawa zamówień publicznych i do prawa urlopowego. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcowską w Warszawie. V

7

8 Spis treści Notka o autorze... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIX Część I. Prawo cywilne i rodzinne Zasiedzenie nieruchomości i dobra wiara Podmiotowość prawna spółki cywilnej Zdolność do czynności prawnych Kuratela dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo Miejsce zamieszkania Uznanie za zmarłego Ułomne osoby prawne Odpowiedzialność Skarbu Państwa Kurator osoby prawnej Ochrona nazwy i firmy spółki Części składowe i przynależności rzeczy Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego Moment złożenia oświadczenia woli Oferta a stałe stosunki gospodarcze Skutki formy czynności prawnych Wydzierżawienie przedsiębiorstwa Skutki wad oświadczenia woli Ograniczona zdolność pełnomocnika Działania falsus procuratora Czynność po wygaśnięciu pełnomocnictwa Forma prokury Prawa ulegające przedawnieniu Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia Bieg przedawnienia Terminy przedawnienia Pożytki definicja i podział Procedura rozgraniczenia nieruchomości Warunkowe rozporządzenie nieruchomością Ochrona nabywcy w dobrej wierze Zasiedzenie nieruchomości małoletniego V VII

9 Spis treści 31. Zgoda współwłaścicieli Przedawnienie roszczenia windykacyjnego Roszczenia o zwrot nakładów na rzecz Użytkowanie wieczyste Katalog ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie nieruchomości Zastaw na prawach Nadzwyczajna zmiana stosunków Zasada walutowości Solidarność zobowiązania Wzorce umowy Umowa o świadczenie niemożliwe Ważność i skutki umowy przedwstępnej Zadatek i zaliczka Odstępne Nienależne świadczenie Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę Zarachowanie spłaty długu Prawo zatrzymania Odsetki za opóźnienie Zakaz anatocyzmu Kara umowna Zwłoka wierzyciela Oświadczenie o potrąceniu Charakter i dopuszczalność cesji Przejęcie długu Actio pauliana Przedawnienie roszczeń z tytułu sprzedaży Skutki naruszenia prawa pierwokupu Kwalifikacja prawna robót remontowych Przedawnienie roszczeń najemcy Umowa komisu Odpowiedzialność solidarna wspólników spółki cywilnej Poręczenie za dług przyszły Niedostatek darczyńcy Umowa dożywocia Otwarcie spadku Dziedziczenie przez fundację Odwołanie testamentu Rodzaje testamentów Zapis a udziały spadkowe Przedawnienie roszczeń z tytułu zapisu Uprawnieni do zachowku Wydziedziczenie Dział spadku Zrzeczenie się dziedziczenia Zbycie spadku Prowadzenie ksiąg wieczystych VIII

10 Spis treści 80. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Przyczyny unieważnienia małżeństwa Unieważnienie małżeństwa po śmierci małżonka Skład majątku osobistego Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Rozdzielność majątkowa z mocy prawa Obowiązek dostarczania środków utrzymania Zniesienie separacji Powinowactwo Powództwo o ustalenie macierzyństwa Stopnie pokrewieństwa Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa Władza rodzicielska i jej ograniczenia Warunki przysposobienia Ustanowienie odrębnej własności lokalu Przeniesienie użytkowania wieczystego Część II. Prawo handlowe Bezwzględna większość głosów Zmiana umowy spółki osobowej Katalog spółek Wkład do spółki kapitałowej Rozporządzenie akcją przed wpisem spółki do rejestru Orzeczenie o rozwiązaniu spółki kapitałowej Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej Ustanowienie prokury w spółce jawnej Czynności spółki jawnej Katalog partnerów w spółce partnerskiej Forma umowy spółki partnerskiej Umowa spółki komandytowej Firma spółki komandytowej Spółka komandytowo-akcyjna Cel działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Niezgłoszenie spółki do rejestru Powództwo o uchylenie uchwały wspólników Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Procedura wyłączenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zawiązanie spółki akcyjnej Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Objęcie akcji Nieważność dokumentu akcji Wpłaty na akcje Podział spółek Pojęcie i elementy weksla Przesłanki ważności weksla in blanco IX

11 Spis treści X 126. Częściowy indos na wekslu Akcept na wekslu trasowanym Przesłanki ogłoszenia upadłości Skład sądu upadłościowego Zabezpieczenie majątku wnioskodawcy Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Pozostawienie wierzytelności bez rozpoznania Zatwierdzenie listy wierzytelności Przedmiot obciążony zastawem rejestrowym Sąd właściwy przy zastawie rejestrowym Zasada jawności rejestru zastawów Zawieszenie działalności gospodarczej Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego Umowa o przeniesienie patentu Część III. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Cechy stosunku pracy Skutki transformacji pracodawcy w trybie art KP Kolejna umowa o pracę na czas określony Potwierdzenie warunków umowy o pracę Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę Zwolnienie na poszukiwanie pracy Wypowiedzenie zmieniające Naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę na okres próbny Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony Odszkodowanie przy wygaśnięciu umowy Stosunek pracy z wyboru Podróż służbowa pracownika Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego Ochrona wynagrodzenia za pracę Treść świadectwa pracy Regulamin pracy Wspólne wyrządzenie szkody pracowniczej Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika Wspólna odpowiedzialność materialna za mienie powierzone Prawidłowe powierzenie mienia System pracy weekendowej Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu pełnienia dyżuru Wymiar urlopu wypoczynkowego Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej Oddalenie powództwa na skutek przekroczenia terminu Przedawnienie roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Odwołanie od dodatkowej opłaty nałożonej przez ZUS Ulgi w zapłacie składek Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego Całkowita niezdolność do pracy

12 Spis treści Część IV. Postępowanie cywilne z elementami administracji Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym Właściwość rzeczowa sądu okręgowego Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu Powództwo ze stosunku członkostwa w spółdzielni Właściwość miejscowa sądu Skład sądu Kompetencje referendarza sądowego Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym Zdolność sądowa w procesie cywilnym Pojęcie i rodzaje współuczestnictwa Pojęcie i rodzaje interwencji w procedurze cywilnej Porównanie przypozwania i dopozwania Wypowiedzenie pełnomocnictwa Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu Odmowa sporządzenia skargi kasacyjnej Wstrzymanie biegu postępowania na skutek wniosku o ustanowienie pełnomocnika Potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zwrot pozwu i opłaty sądowe w sprawach cywilnych Sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy Terminy procesowe w procedurze cywilnej Przywrócenie uchybionego terminu Zawieszenie i podjęcie postępowania cywilnego Odpowiedź na pozew Zawezwanie do próby ugodowej Warunki formalne pozwu Interes prawny w powództwie o ustalenie Zmiana powództwa Przekształcenia podmiotowe powództwa Przyczyny odrzucenia pozwu Ponowne otwarcie rozprawy Przesłuchanie stron Rygor natychmiastowej wykonalności i prawomocność Zaskarżanie wyroku zaocznego Postanowienia dowodowe sądu Braki formalne apelacji Przyczyny nieważności postępowania Ugoda przed sądem II instancji Zażalenie na postanowienie sądu I instancji Zażalenie na postanowienie sądu II instancji Dopuszczalność skargi kasacyjnej Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Skarga o wznowienie postępowania Powództwo wzajemne w sprawie o rozwód Umorzenie postępowania w sprawie rozwodowej Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Termin do wniesienia apelacji XI

13 Spis treści XII 220. Wyjawienie majątku Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Zastosowanie postępowania uproszczonego Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji Wszczęcie postępowania nieprocesowego Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu nieprocesowym Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Tytuł egzekucyjny i wykonawczy Klauzula wykonalności dla nakazu zapłaty Zakończenie postępowania egzekucyjnego Opłata tymczasowa Koszty przy powództwie prokuratora Przedawnienie roszczenia o zwrot opłaty Uzupełniający dowód z dokumentów Uchylenie aktu nadzoru Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego Zwrot kosztów postępowania Szkoda z powodu nieznajomości prawa Spór o właściwość organów administracji publicznej Pełnomocnik w Kodeksie postępowania administracyjnego Decyzja o umorzeniu postępowania Błędy pisarskie w decyzji Treść odwołania od decyzji I instancji Wykluczenie wykonawcy Część V. Prawo karne, karne skarbowe i prawo wykroczeń Stopnie społecznej szkodliwości czynu Zmiana ustawy karnej Czas popełnienia przestępstwa Podział przestępstw na zbrodnie i występki Kumulatywny zbieg przepisów Czyn ciągły i ciąg przestępstw Usiłowanie w prawie karnym i karnym skarbowym Odpowiedzialność za przygotowanie Postacie współsprawstwa Zamiar przy podżeganiu Nadzwyczajne złagodzenie kary Nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego prowokacja Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i dozwolony eksperyment Rodzaje błędu w prawie karnym Katalog kar w ustawodawstwie karnym Grzywna kumulatywna w Kodeksie karnym Katalog środków karnych Nawiązka zamiast przepadku przedmiotów Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary Powrót do przestępstwa Warunkowe umorzenie postępowania karnego Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Zawieszenie wykonania kary

14 Spis treści 268. Czyn zabroniony o charakterze chuligańskim Obligatoryjny dozór przy zawieszeniu wykonania kary Zatarcie skazania Okres próby przy warunkowym zwolnieniu Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia Warunkowe przedterminowe zwolnienie z części kary ograniczenia wolności Katalog środków zabezpieczających Przedawnienie karalności Ocena stopnia społecznej szkodliwości Korzyść majątkowa Mienie znacznej wartości Sprawca młodociany Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną Przestępstwo o charakterze terrorystycznym Bójka Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Zniesławienie Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum Przekazanie broni palnej osobie najbliższej Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość Zamiar przy przestępstwie kradzieży Przestępstwa rozbójnicze w Kodeksie karnym Czyny przepołowione w ustawodawstwie karnym Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym Nadzwyczajne obostrzenie kary w KKS Pojęcie księgi rzetelnej i niewadliwej Pozycja interwenienta w prawie karnym skarbowym Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kar Odpowiedzialność za wykroczenie zagraniczne Zbieg wykroczenia i przestępstwa Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo w Kodeksie wykroczeń Kary w Kodeksie wykroczeń Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń Niedopuszczalność warunkowego umorzenia postępowania na gruncie prawa wykroczeń Przedawnienie karalności wykroczenia Część VI. Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenie Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego Cofnięcie wniosku o ściganie Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie Umorzenie postępowania karnego Postępowanie mediacyjne Właściwość sądu okręgowego w pierwszej instancji Skład sądu apelacyjnego Niewłaściwość miejscowa sądu Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu Udział prokuratora w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego Oskarżyciel posiłkowy XIII

15 Spis treści 314. Zażalenie przy powództwie adhezyjnym Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego Obrona z urzędu w postępowaniu karnym Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Głosowanie nad wyrokiem Przywrócenie terminu zawitego Podstawy oddalenia wniosku dowodowego Ponowne dopuszczenie wniosku dowodowego Konfrontacja osób przesłuchiwanych Zasady przeprowadzania okazania Zakaz przesłuchania świadka Przyrzeczenie składane przez świadka Badanie psychiatryczne podejrzanego Czas trwania zatrzymania Zażalenie do sądu rejonowego List żelazny Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Rozpoznanie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego Wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego Rozpoczęcie przewodu sądowego Przyspieszone orzekanie w postępowaniu karnym Zmiana kwalifikacji prawnej czynu Zmiana kwalifikacji prawnej z przestępstwa na wykroczenie Odmowa przyjęcia apelacji do rozpoznania Podpis na apelacji Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego Powództwo cywilne w postępowaniu przyspieszonym Orzekanie na posiedzeniu Kara łączna a wyrok łączny Przerwa w rozprawie Rodzaje mandatów karnych Kasacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Część VII. Zagadnienia ustrojowe Zasada zwierzchności Narodu Ekstradycja obywatela polskiego Skarga konstytucyjna Źródła powszechnie obowiązującego prawa Zasada incompatibilitas Utajnienie obrad Sejmu Inicjatywa ustawodawcza w Konstytucji RP Rada Gabinetowa Uchylenie rozporządzenia ministra Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu Rozwiązanie organu stanowiącego samorządu terytorialnego Nadzór orzeczniczy nad działalnością sądów Spór kompetencyjny pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa Prezes Trybunału Konstytucyjnego XIV

16 Spis treści 360. Kadencje w Konstytucji RP Wydziały sądu rejonowego Tworzenie i znoszenie sądów powszechnych Kierownik finansowy sądu rejonowego Powołanie prezesa sądu okręgowego Odwołanie prezesa sądu rejonowego Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Udział w składzie sędziów innego sądu Zgoda na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego Gwarancje niezawisłości sędziowskiej Zatrzymanie sędziego na gorącym uczynku przestępstwa Urlop sędziego na czas trwania kampanii wyborczej Zawieszenie ławnika i wygaśnięcie jego mandatu Powołanie na stanowisko ławnika Kadencyjność urzędu RPO Informacja o działalności RPO Jednostka pomocnicza gminy Kompetencje rady gminy Procedowanie nad uchwałami rady gminy Powiatowa administracja zespolona Kompetencje do wydawania decyzji w powiecie Stanowienie aktów prawa miejscowego w województwie Filary Unii Europejskiej Pytanie wstępne do ETS Skarga na przewlekłość postępowania Odrzucenie skargi przez ETPCz Teksty autentyczne traktatu Ocena pracy radcy prawnego Skreślenie z listy radców prawnych Organy samorządu radcowskiego Strój urzędowy radcy prawnego Używanie tytułu zawodowego Zakaz udzielania pomocy prawnej Groźba postępowania dyscyplinarnego Wydanie dokumentów po zakończeniu sprawy Opóźnienie w zapłacie honorarium Kontakty ze stroną przeciwną Formy wykonywania zawodu adwokata Nadużycie wolności słowa Wysokość opłat za czynności adwokackie Ustalanie wysokości składek Wybór rzecznika dyscyplinarnego ORA Odwołanie od uchwały ORA Sprawa dotycząca czynności zawodowych adwokata Sprzeczność interesów klientów Niepłacenie składki adwokackiej Część VIII. Wiedza ogólna Indeks rzeczowy XV

17

18 Wstęp Egzamin kończący aplikację prawniczą to najważniejsza chwila w życiu każdego prawnika. Nie trzeba nikogo przekonywać, że kończący ośmioletnią edukację i dotyczący w zasadzie każdej dziedziny prawa test jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi spotkacie się Państwo w pracy zawodowej. Jest to przy tym egzamin, którego obszerność i szczegółowość sprawia, że proces przygotowań jest nie tylko niezwykle długi i żmudny, ale również wymaga odpowiedniego rozłożenia sił w czasie. Niezwykle ważny jest dlatego system przygotowań. Nabywanie wiedzy w sposób nieuporządkowany powoduje bowiem, że trudno jest zapamiętać czy nawet oddzielić poszczególne dziedziny prawa. Jako przykład można tu wskazać na procedury, których trzeba opanować kilka. Najważniejsza jest oczywiście procedura cywilna, ale mamy jeszcze karną, administracyjną, wykroczeniową czy też regulującą postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wszystkie one, są do siebie niekiedy bliźniaczo podobne, gdyż wywodzą się z jednego pnia. Nie byłoby zatem rozsądne uczyć się wszystkich procedur jednocześnie, ponieważ taka nauka może nie przynieść pożądanych efektów. Książka, którą macie Państwo przed sobą, stanowi kompendium wiedzy prawniczej niezbędnej do pozytywnego złożenia egzaminu kończącego aplikację. Wybraliśmy najczęstsze i najtrudniejsze zagadnienia pojawiające się na egzaminach w latach 2010 i Szczególny nacisk położyliśmy na odpowiedzi pod testami, które szczegółowo rozwijają poruszone w pytaniu zagadnienia i mogą stanowić samodzielny przedmiot nauki. Książka nie wyczerpuje oczywiście całości materii egzaminacyjnej taka pozycja nie byłaby w ogóle technicznie możliwa. Z pewnością może jednak stanowić klamrę spinającą i podsumowującą przygotowania. Na koniec należy jednak uczynić jeszcze jedno zastrzeżenie. Otóż nic nie zastąpi lektury ustaw, stąd przede wszystkim na tej podstawie należy oprzeć proces przygotowań. Już Rzymia nie stwierdzili, że ustawa jest najpewniejszym przewodnikiem w pracy sędziów Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor i trudno się z tą paremią nie zgodzić. Sama litera prawa to jednak niekiedy zbyt mało i dlatego zachęcamy Państwa do lektury. Warszawa, r. Adam Malinowski XVII

19

20 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospNierU... ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW... ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW... ustawa z r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KRadSądU... ustawa z r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KWiHU... ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) XIX

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1804 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1801 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego REFORMA 2012 Podstawy prawa cywilnego Joanna Ablewicz 2 Kwalifikacja A.68.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ADMINISTRACJI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 9: 1. RĘKOJMIA ZA WADY Uchwała Składu Siedmiu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 2. wydanie SŁAWOMIR TURKOWSKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ I Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu.. 1 1. Wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych... 3 2. Wniosek osoby prawnej o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ;

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe:

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe: OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ Kancelaria Adwokacka adw. Magdaleny Mojki i adw. Dominiki Pasternak zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe

Bardziej szczegółowo