Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4"

Transkrypt

1 Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Testy z komentarzem Akta cywilne i karne Akta gospodarcze i administracyjne Wzory pism z komentarzami Adam Malinowski Stefan Jaworski Joanna Ablewicz Agata Szoplińska Daniel Kupryjańczyk Michał Rojewski Ewa Stawicka Grzegorz Witczak Magda Matuszewska Bożena Morawska Katarzyna Prusak Anna Szymańska 2. wydanie

2 Tom 1 Testy z komentarzem

3 W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: S. Jaworski, J. Ablewicz, A. Szoplińska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 2. Akta cywilne i karne, wyd. 2 D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 3. Akta gospodarcze i administracyjne, wyd. 2 A. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak, A. Szymańska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 4. Wzory pism z komentarzami, wyd. 2 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 1, wyd. 6 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 2, wyd. 6 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 3, wyd. 6

4 Adam Malinowski Tom 1 Testy z komentarzem 2. wydanie Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2012

5 Redakcja: Joanna Ablewicz Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: IGAWA Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Notka o autorze Adam Malinowski radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca KSAP. Specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych. Jest autorem i współautorem ponad tysiąca artykułów i kilkudziesięciu monotematów o tematyce prawniczej, autorem książki Spółka cywilna instrukcja obsługi, komentarza postępowań odrębnych w Kodeksie postępowania cywilnego do prawa zamówień publicznych i do prawa urlopowego. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcowską w Warszawie. V

7

8 Spis treści Notka o autorze... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIX Część I. Prawo cywilne i rodzinne Zasiedzenie nieruchomości i dobra wiara Podmiotowość prawna spółki cywilnej Zdolność do czynności prawnych Kuratela dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo Miejsce zamieszkania Uznanie za zmarłego Ułomne osoby prawne Odpowiedzialność Skarbu Państwa Kurator osoby prawnej Ochrona nazwy i firmy spółki Części składowe i przynależności rzeczy Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego Moment złożenia oświadczenia woli Oferta a stałe stosunki gospodarcze Skutki formy czynności prawnych Wydzierżawienie przedsiębiorstwa Skutki wad oświadczenia woli Ograniczona zdolność pełnomocnika Działania falsus procuratora Czynność po wygaśnięciu pełnomocnictwa Forma prokury Prawa ulegające przedawnieniu Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia Bieg przedawnienia Terminy przedawnienia Pożytki definicja i podział Procedura rozgraniczenia nieruchomości Warunkowe rozporządzenie nieruchomością Ochrona nabywcy w dobrej wierze Zasiedzenie nieruchomości małoletniego V VII

9 Spis treści 31. Zgoda współwłaścicieli Przedawnienie roszczenia windykacyjnego Roszczenia o zwrot nakładów na rzecz Użytkowanie wieczyste Katalog ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie nieruchomości Zastaw na prawach Nadzwyczajna zmiana stosunków Zasada walutowości Solidarność zobowiązania Wzorce umowy Umowa o świadczenie niemożliwe Ważność i skutki umowy przedwstępnej Zadatek i zaliczka Odstępne Nienależne świadczenie Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę Zarachowanie spłaty długu Prawo zatrzymania Odsetki za opóźnienie Zakaz anatocyzmu Kara umowna Zwłoka wierzyciela Oświadczenie o potrąceniu Charakter i dopuszczalność cesji Przejęcie długu Actio pauliana Przedawnienie roszczeń z tytułu sprzedaży Skutki naruszenia prawa pierwokupu Kwalifikacja prawna robót remontowych Przedawnienie roszczeń najemcy Umowa komisu Odpowiedzialność solidarna wspólników spółki cywilnej Poręczenie za dług przyszły Niedostatek darczyńcy Umowa dożywocia Otwarcie spadku Dziedziczenie przez fundację Odwołanie testamentu Rodzaje testamentów Zapis a udziały spadkowe Przedawnienie roszczeń z tytułu zapisu Uprawnieni do zachowku Wydziedziczenie Dział spadku Zrzeczenie się dziedziczenia Zbycie spadku Prowadzenie ksiąg wieczystych VIII

10 Spis treści 80. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Przyczyny unieważnienia małżeństwa Unieważnienie małżeństwa po śmierci małżonka Skład majątku osobistego Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Rozdzielność majątkowa z mocy prawa Obowiązek dostarczania środków utrzymania Zniesienie separacji Powinowactwo Powództwo o ustalenie macierzyństwa Stopnie pokrewieństwa Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa Władza rodzicielska i jej ograniczenia Warunki przysposobienia Ustanowienie odrębnej własności lokalu Przeniesienie użytkowania wieczystego Część II. Prawo handlowe Bezwzględna większość głosów Zmiana umowy spółki osobowej Katalog spółek Wkład do spółki kapitałowej Rozporządzenie akcją przed wpisem spółki do rejestru Orzeczenie o rozwiązaniu spółki kapitałowej Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej Ustanowienie prokury w spółce jawnej Czynności spółki jawnej Katalog partnerów w spółce partnerskiej Forma umowy spółki partnerskiej Umowa spółki komandytowej Firma spółki komandytowej Spółka komandytowo-akcyjna Cel działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Niezgłoszenie spółki do rejestru Powództwo o uchylenie uchwały wspólników Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Procedura wyłączenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zawiązanie spółki akcyjnej Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Objęcie akcji Nieważność dokumentu akcji Wpłaty na akcje Podział spółek Pojęcie i elementy weksla Przesłanki ważności weksla in blanco IX

11 Spis treści X 126. Częściowy indos na wekslu Akcept na wekslu trasowanym Przesłanki ogłoszenia upadłości Skład sądu upadłościowego Zabezpieczenie majątku wnioskodawcy Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Pozostawienie wierzytelności bez rozpoznania Zatwierdzenie listy wierzytelności Przedmiot obciążony zastawem rejestrowym Sąd właściwy przy zastawie rejestrowym Zasada jawności rejestru zastawów Zawieszenie działalności gospodarczej Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego Umowa o przeniesienie patentu Część III. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Cechy stosunku pracy Skutki transformacji pracodawcy w trybie art KP Kolejna umowa o pracę na czas określony Potwierdzenie warunków umowy o pracę Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę Zwolnienie na poszukiwanie pracy Wypowiedzenie zmieniające Naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę na okres próbny Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony Odszkodowanie przy wygaśnięciu umowy Stosunek pracy z wyboru Podróż służbowa pracownika Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego Ochrona wynagrodzenia za pracę Treść świadectwa pracy Regulamin pracy Wspólne wyrządzenie szkody pracowniczej Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika Wspólna odpowiedzialność materialna za mienie powierzone Prawidłowe powierzenie mienia System pracy weekendowej Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu pełnienia dyżuru Wymiar urlopu wypoczynkowego Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej Oddalenie powództwa na skutek przekroczenia terminu Przedawnienie roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Odwołanie od dodatkowej opłaty nałożonej przez ZUS Ulgi w zapłacie składek Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego Całkowita niezdolność do pracy

12 Spis treści Część IV. Postępowanie cywilne z elementami administracji Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym Właściwość rzeczowa sądu okręgowego Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu Powództwo ze stosunku członkostwa w spółdzielni Właściwość miejscowa sądu Skład sądu Kompetencje referendarza sądowego Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym Zdolność sądowa w procesie cywilnym Pojęcie i rodzaje współuczestnictwa Pojęcie i rodzaje interwencji w procedurze cywilnej Porównanie przypozwania i dopozwania Wypowiedzenie pełnomocnictwa Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu Odmowa sporządzenia skargi kasacyjnej Wstrzymanie biegu postępowania na skutek wniosku o ustanowienie pełnomocnika Potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zwrot pozwu i opłaty sądowe w sprawach cywilnych Sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy Terminy procesowe w procedurze cywilnej Przywrócenie uchybionego terminu Zawieszenie i podjęcie postępowania cywilnego Odpowiedź na pozew Zawezwanie do próby ugodowej Warunki formalne pozwu Interes prawny w powództwie o ustalenie Zmiana powództwa Przekształcenia podmiotowe powództwa Przyczyny odrzucenia pozwu Ponowne otwarcie rozprawy Przesłuchanie stron Rygor natychmiastowej wykonalności i prawomocność Zaskarżanie wyroku zaocznego Postanowienia dowodowe sądu Braki formalne apelacji Przyczyny nieważności postępowania Ugoda przed sądem II instancji Zażalenie na postanowienie sądu I instancji Zażalenie na postanowienie sądu II instancji Dopuszczalność skargi kasacyjnej Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Skarga o wznowienie postępowania Powództwo wzajemne w sprawie o rozwód Umorzenie postępowania w sprawie rozwodowej Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Termin do wniesienia apelacji XI

13 Spis treści XII 220. Wyjawienie majątku Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Zastosowanie postępowania uproszczonego Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji Wszczęcie postępowania nieprocesowego Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu nieprocesowym Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Tytuł egzekucyjny i wykonawczy Klauzula wykonalności dla nakazu zapłaty Zakończenie postępowania egzekucyjnego Opłata tymczasowa Koszty przy powództwie prokuratora Przedawnienie roszczenia o zwrot opłaty Uzupełniający dowód z dokumentów Uchylenie aktu nadzoru Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego Zwrot kosztów postępowania Szkoda z powodu nieznajomości prawa Spór o właściwość organów administracji publicznej Pełnomocnik w Kodeksie postępowania administracyjnego Decyzja o umorzeniu postępowania Błędy pisarskie w decyzji Treść odwołania od decyzji I instancji Wykluczenie wykonawcy Część V. Prawo karne, karne skarbowe i prawo wykroczeń Stopnie społecznej szkodliwości czynu Zmiana ustawy karnej Czas popełnienia przestępstwa Podział przestępstw na zbrodnie i występki Kumulatywny zbieg przepisów Czyn ciągły i ciąg przestępstw Usiłowanie w prawie karnym i karnym skarbowym Odpowiedzialność za przygotowanie Postacie współsprawstwa Zamiar przy podżeganiu Nadzwyczajne złagodzenie kary Nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego prowokacja Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i dozwolony eksperyment Rodzaje błędu w prawie karnym Katalog kar w ustawodawstwie karnym Grzywna kumulatywna w Kodeksie karnym Katalog środków karnych Nawiązka zamiast przepadku przedmiotów Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary Powrót do przestępstwa Warunkowe umorzenie postępowania karnego Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Zawieszenie wykonania kary

14 Spis treści 268. Czyn zabroniony o charakterze chuligańskim Obligatoryjny dozór przy zawieszeniu wykonania kary Zatarcie skazania Okres próby przy warunkowym zwolnieniu Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia Warunkowe przedterminowe zwolnienie z części kary ograniczenia wolności Katalog środków zabezpieczających Przedawnienie karalności Ocena stopnia społecznej szkodliwości Korzyść majątkowa Mienie znacznej wartości Sprawca młodociany Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną Przestępstwo o charakterze terrorystycznym Bójka Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Zniesławienie Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum Przekazanie broni palnej osobie najbliższej Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość Zamiar przy przestępstwie kradzieży Przestępstwa rozbójnicze w Kodeksie karnym Czyny przepołowione w ustawodawstwie karnym Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym Nadzwyczajne obostrzenie kary w KKS Pojęcie księgi rzetelnej i niewadliwej Pozycja interwenienta w prawie karnym skarbowym Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kar Odpowiedzialność za wykroczenie zagraniczne Zbieg wykroczenia i przestępstwa Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo w Kodeksie wykroczeń Kary w Kodeksie wykroczeń Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń Niedopuszczalność warunkowego umorzenia postępowania na gruncie prawa wykroczeń Przedawnienie karalności wykroczenia Część VI. Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenie Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego Cofnięcie wniosku o ściganie Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie Umorzenie postępowania karnego Postępowanie mediacyjne Właściwość sądu okręgowego w pierwszej instancji Skład sądu apelacyjnego Niewłaściwość miejscowa sądu Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu Udział prokuratora w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego Oskarżyciel posiłkowy XIII

15 Spis treści 314. Zażalenie przy powództwie adhezyjnym Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego Obrona z urzędu w postępowaniu karnym Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Głosowanie nad wyrokiem Przywrócenie terminu zawitego Podstawy oddalenia wniosku dowodowego Ponowne dopuszczenie wniosku dowodowego Konfrontacja osób przesłuchiwanych Zasady przeprowadzania okazania Zakaz przesłuchania świadka Przyrzeczenie składane przez świadka Badanie psychiatryczne podejrzanego Czas trwania zatrzymania Zażalenie do sądu rejonowego List żelazny Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Rozpoznanie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego Wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego Rozpoczęcie przewodu sądowego Przyspieszone orzekanie w postępowaniu karnym Zmiana kwalifikacji prawnej czynu Zmiana kwalifikacji prawnej z przestępstwa na wykroczenie Odmowa przyjęcia apelacji do rozpoznania Podpis na apelacji Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego Powództwo cywilne w postępowaniu przyspieszonym Orzekanie na posiedzeniu Kara łączna a wyrok łączny Przerwa w rozprawie Rodzaje mandatów karnych Kasacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Część VII. Zagadnienia ustrojowe Zasada zwierzchności Narodu Ekstradycja obywatela polskiego Skarga konstytucyjna Źródła powszechnie obowiązującego prawa Zasada incompatibilitas Utajnienie obrad Sejmu Inicjatywa ustawodawcza w Konstytucji RP Rada Gabinetowa Uchylenie rozporządzenia ministra Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu Rozwiązanie organu stanowiącego samorządu terytorialnego Nadzór orzeczniczy nad działalnością sądów Spór kompetencyjny pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa Prezes Trybunału Konstytucyjnego XIV

16 Spis treści 360. Kadencje w Konstytucji RP Wydziały sądu rejonowego Tworzenie i znoszenie sądów powszechnych Kierownik finansowy sądu rejonowego Powołanie prezesa sądu okręgowego Odwołanie prezesa sądu rejonowego Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Udział w składzie sędziów innego sądu Zgoda na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego Gwarancje niezawisłości sędziowskiej Zatrzymanie sędziego na gorącym uczynku przestępstwa Urlop sędziego na czas trwania kampanii wyborczej Zawieszenie ławnika i wygaśnięcie jego mandatu Powołanie na stanowisko ławnika Kadencyjność urzędu RPO Informacja o działalności RPO Jednostka pomocnicza gminy Kompetencje rady gminy Procedowanie nad uchwałami rady gminy Powiatowa administracja zespolona Kompetencje do wydawania decyzji w powiecie Stanowienie aktów prawa miejscowego w województwie Filary Unii Europejskiej Pytanie wstępne do ETS Skarga na przewlekłość postępowania Odrzucenie skargi przez ETPCz Teksty autentyczne traktatu Ocena pracy radcy prawnego Skreślenie z listy radców prawnych Organy samorządu radcowskiego Strój urzędowy radcy prawnego Używanie tytułu zawodowego Zakaz udzielania pomocy prawnej Groźba postępowania dyscyplinarnego Wydanie dokumentów po zakończeniu sprawy Opóźnienie w zapłacie honorarium Kontakty ze stroną przeciwną Formy wykonywania zawodu adwokata Nadużycie wolności słowa Wysokość opłat za czynności adwokackie Ustalanie wysokości składek Wybór rzecznika dyscyplinarnego ORA Odwołanie od uchwały ORA Sprawa dotycząca czynności zawodowych adwokata Sprzeczność interesów klientów Niepłacenie składki adwokackiej Część VIII. Wiedza ogólna Indeks rzeczowy XV

17

18 Wstęp Egzamin kończący aplikację prawniczą to najważniejsza chwila w życiu każdego prawnika. Nie trzeba nikogo przekonywać, że kończący ośmioletnią edukację i dotyczący w zasadzie każdej dziedziny prawa test jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi spotkacie się Państwo w pracy zawodowej. Jest to przy tym egzamin, którego obszerność i szczegółowość sprawia, że proces przygotowań jest nie tylko niezwykle długi i żmudny, ale również wymaga odpowiedniego rozłożenia sił w czasie. Niezwykle ważny jest dlatego system przygotowań. Nabywanie wiedzy w sposób nieuporządkowany powoduje bowiem, że trudno jest zapamiętać czy nawet oddzielić poszczególne dziedziny prawa. Jako przykład można tu wskazać na procedury, których trzeba opanować kilka. Najważniejsza jest oczywiście procedura cywilna, ale mamy jeszcze karną, administracyjną, wykroczeniową czy też regulującą postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wszystkie one, są do siebie niekiedy bliźniaczo podobne, gdyż wywodzą się z jednego pnia. Nie byłoby zatem rozsądne uczyć się wszystkich procedur jednocześnie, ponieważ taka nauka może nie przynieść pożądanych efektów. Książka, którą macie Państwo przed sobą, stanowi kompendium wiedzy prawniczej niezbędnej do pozytywnego złożenia egzaminu kończącego aplikację. Wybraliśmy najczęstsze i najtrudniejsze zagadnienia pojawiające się na egzaminach w latach 2010 i Szczególny nacisk położyliśmy na odpowiedzi pod testami, które szczegółowo rozwijają poruszone w pytaniu zagadnienia i mogą stanowić samodzielny przedmiot nauki. Książka nie wyczerpuje oczywiście całości materii egzaminacyjnej taka pozycja nie byłaby w ogóle technicznie możliwa. Z pewnością może jednak stanowić klamrę spinającą i podsumowującą przygotowania. Na koniec należy jednak uczynić jeszcze jedno zastrzeżenie. Otóż nic nie zastąpi lektury ustaw, stąd przede wszystkim na tej podstawie należy oprzeć proces przygotowań. Już Rzymia nie stwierdzili, że ustawa jest najpewniejszym przewodnikiem w pracy sędziów Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor i trudno się z tą paremią nie zgodzić. Sama litera prawa to jednak niekiedy zbyt mało i dlatego zachęcamy Państwa do lektury. Warszawa, r. Adam Malinowski XVII

19

20 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospNierU... ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW... ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW... ustawa z r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KRadSądU... ustawa z r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KWiHU... ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) XIX

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE I RODZINNE... 1 1. Zasiedzenie nieruchomości i dobra wiara... 1 2. Podmiotowość prawna spółki cywilnej... 4 3. Zdolność do czynności prawnych...

Bardziej szczegółowo

Notka o autorze... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIX

Notka o autorze... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIX Notka o autorze... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIX Część I. Prawo cywilne i rodzinne... 1 1. Zasiedzenie nieruchomości i dobra wiara... 1 2. Podmiotowość prawna spółki cywilnej... 4 3. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej opłatami; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014 Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? Możliwość dochodzenia roszczeń jest ograniczona w czasie. Prawo określa bowiem terminy dla dochodzenia wzajemnych roszczeń stron stosunków cywilnoprawnych, których

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Starosta: Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa. Zajęcia dla aplikantów I roku odbywają się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2016 r. Poz. 1714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Opłaty za czynności radców prawnych. Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Decyzje sądu jako organu I instancji w postępowaniu przygotowawczym... 1 1. Zezwolenie na przesłuchanie osoby zobowiązanej

Bardziej szczegółowo

6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o: 1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku,

6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o: 1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) Na podstawie art. 16 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo