Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4"

Transkrypt

1 Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Testy z komentarzem Akta cywilne i karne Akta gospodarcze i administracyjne Wzory pism z komentarzami Adam Malinowski Stefan Jaworski Joanna Ablewicz Agata Szoplińska Daniel Kupryjańczyk Michał Rojewski Ewa Stawicka Grzegorz Witczak Magda Matuszewska Bożena Morawska Katarzyna Prusak Anna Szymańska 2. wydanie

2 Tom 1 Testy z komentarzem

3 W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: S. Jaworski, J. Ablewicz, A. Szoplińska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 2. Akta cywilne i karne, wyd. 2 D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 3. Akta gospodarcze i administracyjne, wyd. 2 A. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak, A. Szymańska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Tom 4. Wzory pism z komentarzami, wyd. 2 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 1, wyd. 6 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 2, wyd. 6 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Tom 3, wyd. 6

4 Adam Malinowski Tom 1 Testy z komentarzem 2. wydanie Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2012

5 Redakcja: Joanna Ablewicz Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: IGAWA Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Notka o autorze Adam Malinowski radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca KSAP. Specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych. Jest autorem i współautorem ponad tysiąca artykułów i kilkudziesięciu monotematów o tematyce prawniczej, autorem książki Spółka cywilna instrukcja obsługi, komentarza postępowań odrębnych w Kodeksie postępowania cywilnego do prawa zamówień publicznych i do prawa urlopowego. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcowską w Warszawie. V

7

8 Spis treści Notka o autorze... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIX Część I. Prawo cywilne i rodzinne Zasiedzenie nieruchomości i dobra wiara Podmiotowość prawna spółki cywilnej Zdolność do czynności prawnych Kuratela dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo Miejsce zamieszkania Uznanie za zmarłego Ułomne osoby prawne Odpowiedzialność Skarbu Państwa Kurator osoby prawnej Ochrona nazwy i firmy spółki Części składowe i przynależności rzeczy Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego Moment złożenia oświadczenia woli Oferta a stałe stosunki gospodarcze Skutki formy czynności prawnych Wydzierżawienie przedsiębiorstwa Skutki wad oświadczenia woli Ograniczona zdolność pełnomocnika Działania falsus procuratora Czynność po wygaśnięciu pełnomocnictwa Forma prokury Prawa ulegające przedawnieniu Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia Bieg przedawnienia Terminy przedawnienia Pożytki definicja i podział Procedura rozgraniczenia nieruchomości Warunkowe rozporządzenie nieruchomością Ochrona nabywcy w dobrej wierze Zasiedzenie nieruchomości małoletniego V VII

9 Spis treści 31. Zgoda współwłaścicieli Przedawnienie roszczenia windykacyjnego Roszczenia o zwrot nakładów na rzecz Użytkowanie wieczyste Katalog ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie nieruchomości Zastaw na prawach Nadzwyczajna zmiana stosunków Zasada walutowości Solidarność zobowiązania Wzorce umowy Umowa o świadczenie niemożliwe Ważność i skutki umowy przedwstępnej Zadatek i zaliczka Odstępne Nienależne świadczenie Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę Zarachowanie spłaty długu Prawo zatrzymania Odsetki za opóźnienie Zakaz anatocyzmu Kara umowna Zwłoka wierzyciela Oświadczenie o potrąceniu Charakter i dopuszczalność cesji Przejęcie długu Actio pauliana Przedawnienie roszczeń z tytułu sprzedaży Skutki naruszenia prawa pierwokupu Kwalifikacja prawna robót remontowych Przedawnienie roszczeń najemcy Umowa komisu Odpowiedzialność solidarna wspólników spółki cywilnej Poręczenie za dług przyszły Niedostatek darczyńcy Umowa dożywocia Otwarcie spadku Dziedziczenie przez fundację Odwołanie testamentu Rodzaje testamentów Zapis a udziały spadkowe Przedawnienie roszczeń z tytułu zapisu Uprawnieni do zachowku Wydziedziczenie Dział spadku Zrzeczenie się dziedziczenia Zbycie spadku Prowadzenie ksiąg wieczystych VIII

10 Spis treści 80. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Przyczyny unieważnienia małżeństwa Unieważnienie małżeństwa po śmierci małżonka Skład majątku osobistego Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Rozdzielność majątkowa z mocy prawa Obowiązek dostarczania środków utrzymania Zniesienie separacji Powinowactwo Powództwo o ustalenie macierzyństwa Stopnie pokrewieństwa Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa Władza rodzicielska i jej ograniczenia Warunki przysposobienia Ustanowienie odrębnej własności lokalu Przeniesienie użytkowania wieczystego Część II. Prawo handlowe Bezwzględna większość głosów Zmiana umowy spółki osobowej Katalog spółek Wkład do spółki kapitałowej Rozporządzenie akcją przed wpisem spółki do rejestru Orzeczenie o rozwiązaniu spółki kapitałowej Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej Ustanowienie prokury w spółce jawnej Czynności spółki jawnej Katalog partnerów w spółce partnerskiej Forma umowy spółki partnerskiej Umowa spółki komandytowej Firma spółki komandytowej Spółka komandytowo-akcyjna Cel działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Niezgłoszenie spółki do rejestru Powództwo o uchylenie uchwały wspólników Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Procedura wyłączenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zawiązanie spółki akcyjnej Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Objęcie akcji Nieważność dokumentu akcji Wpłaty na akcje Podział spółek Pojęcie i elementy weksla Przesłanki ważności weksla in blanco IX

11 Spis treści X 126. Częściowy indos na wekslu Akcept na wekslu trasowanym Przesłanki ogłoszenia upadłości Skład sądu upadłościowego Zabezpieczenie majątku wnioskodawcy Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Pozostawienie wierzytelności bez rozpoznania Zatwierdzenie listy wierzytelności Przedmiot obciążony zastawem rejestrowym Sąd właściwy przy zastawie rejestrowym Zasada jawności rejestru zastawów Zawieszenie działalności gospodarczej Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego Umowa o przeniesienie patentu Część III. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Cechy stosunku pracy Skutki transformacji pracodawcy w trybie art KP Kolejna umowa o pracę na czas określony Potwierdzenie warunków umowy o pracę Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę Zwolnienie na poszukiwanie pracy Wypowiedzenie zmieniające Naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę na okres próbny Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony Odszkodowanie przy wygaśnięciu umowy Stosunek pracy z wyboru Podróż służbowa pracownika Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego Ochrona wynagrodzenia za pracę Treść świadectwa pracy Regulamin pracy Wspólne wyrządzenie szkody pracowniczej Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika Wspólna odpowiedzialność materialna za mienie powierzone Prawidłowe powierzenie mienia System pracy weekendowej Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu pełnienia dyżuru Wymiar urlopu wypoczynkowego Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej Oddalenie powództwa na skutek przekroczenia terminu Przedawnienie roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Odwołanie od dodatkowej opłaty nałożonej przez ZUS Ulgi w zapłacie składek Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego Całkowita niezdolność do pracy

12 Spis treści Część IV. Postępowanie cywilne z elementami administracji Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym Właściwość rzeczowa sądu okręgowego Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu Powództwo ze stosunku członkostwa w spółdzielni Właściwość miejscowa sądu Skład sądu Kompetencje referendarza sądowego Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym Zdolność sądowa w procesie cywilnym Pojęcie i rodzaje współuczestnictwa Pojęcie i rodzaje interwencji w procedurze cywilnej Porównanie przypozwania i dopozwania Wypowiedzenie pełnomocnictwa Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu Odmowa sporządzenia skargi kasacyjnej Wstrzymanie biegu postępowania na skutek wniosku o ustanowienie pełnomocnika Potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zwrot pozwu i opłaty sądowe w sprawach cywilnych Sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy Terminy procesowe w procedurze cywilnej Przywrócenie uchybionego terminu Zawieszenie i podjęcie postępowania cywilnego Odpowiedź na pozew Zawezwanie do próby ugodowej Warunki formalne pozwu Interes prawny w powództwie o ustalenie Zmiana powództwa Przekształcenia podmiotowe powództwa Przyczyny odrzucenia pozwu Ponowne otwarcie rozprawy Przesłuchanie stron Rygor natychmiastowej wykonalności i prawomocność Zaskarżanie wyroku zaocznego Postanowienia dowodowe sądu Braki formalne apelacji Przyczyny nieważności postępowania Ugoda przed sądem II instancji Zażalenie na postanowienie sądu I instancji Zażalenie na postanowienie sądu II instancji Dopuszczalność skargi kasacyjnej Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Skarga o wznowienie postępowania Powództwo wzajemne w sprawie o rozwód Umorzenie postępowania w sprawie rozwodowej Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Termin do wniesienia apelacji XI

13 Spis treści XII 220. Wyjawienie majątku Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Zastosowanie postępowania uproszczonego Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji Wszczęcie postępowania nieprocesowego Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu nieprocesowym Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Tytuł egzekucyjny i wykonawczy Klauzula wykonalności dla nakazu zapłaty Zakończenie postępowania egzekucyjnego Opłata tymczasowa Koszty przy powództwie prokuratora Przedawnienie roszczenia o zwrot opłaty Uzupełniający dowód z dokumentów Uchylenie aktu nadzoru Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego Zwrot kosztów postępowania Szkoda z powodu nieznajomości prawa Spór o właściwość organów administracji publicznej Pełnomocnik w Kodeksie postępowania administracyjnego Decyzja o umorzeniu postępowania Błędy pisarskie w decyzji Treść odwołania od decyzji I instancji Wykluczenie wykonawcy Część V. Prawo karne, karne skarbowe i prawo wykroczeń Stopnie społecznej szkodliwości czynu Zmiana ustawy karnej Czas popełnienia przestępstwa Podział przestępstw na zbrodnie i występki Kumulatywny zbieg przepisów Czyn ciągły i ciąg przestępstw Usiłowanie w prawie karnym i karnym skarbowym Odpowiedzialność za przygotowanie Postacie współsprawstwa Zamiar przy podżeganiu Nadzwyczajne złagodzenie kary Nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego prowokacja Obrona konieczna, stan wyższej konieczności i dozwolony eksperyment Rodzaje błędu w prawie karnym Katalog kar w ustawodawstwie karnym Grzywna kumulatywna w Kodeksie karnym Katalog środków karnych Nawiązka zamiast przepadku przedmiotów Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary Powrót do przestępstwa Warunkowe umorzenie postępowania karnego Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Zawieszenie wykonania kary

14 Spis treści 268. Czyn zabroniony o charakterze chuligańskim Obligatoryjny dozór przy zawieszeniu wykonania kary Zatarcie skazania Okres próby przy warunkowym zwolnieniu Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia Warunkowe przedterminowe zwolnienie z części kary ograniczenia wolności Katalog środków zabezpieczających Przedawnienie karalności Ocena stopnia społecznej szkodliwości Korzyść majątkowa Mienie znacznej wartości Sprawca młodociany Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną Przestępstwo o charakterze terrorystycznym Bójka Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Zniesławienie Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum Przekazanie broni palnej osobie najbliższej Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość Zamiar przy przestępstwie kradzieży Przestępstwa rozbójnicze w Kodeksie karnym Czyny przepołowione w ustawodawstwie karnym Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym Nadzwyczajne obostrzenie kary w KKS Pojęcie księgi rzetelnej i niewadliwej Pozycja interwenienta w prawie karnym skarbowym Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kar Odpowiedzialność za wykroczenie zagraniczne Zbieg wykroczenia i przestępstwa Odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo w Kodeksie wykroczeń Kary w Kodeksie wykroczeń Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń Niedopuszczalność warunkowego umorzenia postępowania na gruncie prawa wykroczeń Przedawnienie karalności wykroczenia Część VI. Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenie Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego Cofnięcie wniosku o ściganie Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie Umorzenie postępowania karnego Postępowanie mediacyjne Właściwość sądu okręgowego w pierwszej instancji Skład sądu apelacyjnego Niewłaściwość miejscowa sądu Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu Udział prokuratora w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego Oskarżyciel posiłkowy XIII

15 Spis treści 314. Zażalenie przy powództwie adhezyjnym Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego Obrona z urzędu w postępowaniu karnym Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Głosowanie nad wyrokiem Przywrócenie terminu zawitego Podstawy oddalenia wniosku dowodowego Ponowne dopuszczenie wniosku dowodowego Konfrontacja osób przesłuchiwanych Zasady przeprowadzania okazania Zakaz przesłuchania świadka Przyrzeczenie składane przez świadka Badanie psychiatryczne podejrzanego Czas trwania zatrzymania Zażalenie do sądu rejonowego List żelazny Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Rozpoznanie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego Wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego Rozpoczęcie przewodu sądowego Przyspieszone orzekanie w postępowaniu karnym Zmiana kwalifikacji prawnej czynu Zmiana kwalifikacji prawnej z przestępstwa na wykroczenie Odmowa przyjęcia apelacji do rozpoznania Podpis na apelacji Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego Powództwo cywilne w postępowaniu przyspieszonym Orzekanie na posiedzeniu Kara łączna a wyrok łączny Przerwa w rozprawie Rodzaje mandatów karnych Kasacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Część VII. Zagadnienia ustrojowe Zasada zwierzchności Narodu Ekstradycja obywatela polskiego Skarga konstytucyjna Źródła powszechnie obowiązującego prawa Zasada incompatibilitas Utajnienie obrad Sejmu Inicjatywa ustawodawcza w Konstytucji RP Rada Gabinetowa Uchylenie rozporządzenia ministra Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu Rozwiązanie organu stanowiącego samorządu terytorialnego Nadzór orzeczniczy nad działalnością sądów Spór kompetencyjny pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa Prezes Trybunału Konstytucyjnego XIV

16 Spis treści 360. Kadencje w Konstytucji RP Wydziały sądu rejonowego Tworzenie i znoszenie sądów powszechnych Kierownik finansowy sądu rejonowego Powołanie prezesa sądu okręgowego Odwołanie prezesa sądu rejonowego Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Udział w składzie sędziów innego sądu Zgoda na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego Gwarancje niezawisłości sędziowskiej Zatrzymanie sędziego na gorącym uczynku przestępstwa Urlop sędziego na czas trwania kampanii wyborczej Zawieszenie ławnika i wygaśnięcie jego mandatu Powołanie na stanowisko ławnika Kadencyjność urzędu RPO Informacja o działalności RPO Jednostka pomocnicza gminy Kompetencje rady gminy Procedowanie nad uchwałami rady gminy Powiatowa administracja zespolona Kompetencje do wydawania decyzji w powiecie Stanowienie aktów prawa miejscowego w województwie Filary Unii Europejskiej Pytanie wstępne do ETS Skarga na przewlekłość postępowania Odrzucenie skargi przez ETPCz Teksty autentyczne traktatu Ocena pracy radcy prawnego Skreślenie z listy radców prawnych Organy samorządu radcowskiego Strój urzędowy radcy prawnego Używanie tytułu zawodowego Zakaz udzielania pomocy prawnej Groźba postępowania dyscyplinarnego Wydanie dokumentów po zakończeniu sprawy Opóźnienie w zapłacie honorarium Kontakty ze stroną przeciwną Formy wykonywania zawodu adwokata Nadużycie wolności słowa Wysokość opłat za czynności adwokackie Ustalanie wysokości składek Wybór rzecznika dyscyplinarnego ORA Odwołanie od uchwały ORA Sprawa dotycząca czynności zawodowych adwokata Sprzeczność interesów klientów Niepłacenie składki adwokackiej Część VIII. Wiedza ogólna Indeks rzeczowy XV

17

18 Wstęp Egzamin kończący aplikację prawniczą to najważniejsza chwila w życiu każdego prawnika. Nie trzeba nikogo przekonywać, że kończący ośmioletnią edukację i dotyczący w zasadzie każdej dziedziny prawa test jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi spotkacie się Państwo w pracy zawodowej. Jest to przy tym egzamin, którego obszerność i szczegółowość sprawia, że proces przygotowań jest nie tylko niezwykle długi i żmudny, ale również wymaga odpowiedniego rozłożenia sił w czasie. Niezwykle ważny jest dlatego system przygotowań. Nabywanie wiedzy w sposób nieuporządkowany powoduje bowiem, że trudno jest zapamiętać czy nawet oddzielić poszczególne dziedziny prawa. Jako przykład można tu wskazać na procedury, których trzeba opanować kilka. Najważniejsza jest oczywiście procedura cywilna, ale mamy jeszcze karną, administracyjną, wykroczeniową czy też regulującą postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wszystkie one, są do siebie niekiedy bliźniaczo podobne, gdyż wywodzą się z jednego pnia. Nie byłoby zatem rozsądne uczyć się wszystkich procedur jednocześnie, ponieważ taka nauka może nie przynieść pożądanych efektów. Książka, którą macie Państwo przed sobą, stanowi kompendium wiedzy prawniczej niezbędnej do pozytywnego złożenia egzaminu kończącego aplikację. Wybraliśmy najczęstsze i najtrudniejsze zagadnienia pojawiające się na egzaminach w latach 2010 i Szczególny nacisk położyliśmy na odpowiedzi pod testami, które szczegółowo rozwijają poruszone w pytaniu zagadnienia i mogą stanowić samodzielny przedmiot nauki. Książka nie wyczerpuje oczywiście całości materii egzaminacyjnej taka pozycja nie byłaby w ogóle technicznie możliwa. Z pewnością może jednak stanowić klamrę spinającą i podsumowującą przygotowania. Na koniec należy jednak uczynić jeszcze jedno zastrzeżenie. Otóż nic nie zastąpi lektury ustaw, stąd przede wszystkim na tej podstawie należy oprzeć proces przygotowań. Już Rzymia nie stwierdzili, że ustawa jest najpewniejszym przewodnikiem w pracy sędziów Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor i trudno się z tą paremią nie zgodzić. Sama litera prawa to jednak niekiedy zbyt mało i dlatego zachęcamy Państwa do lektury. Warszawa, r. Adam Malinowski XVII

19

20 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospNierU... ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW... ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW... ustawa z r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KRadSądU... ustawa z r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KWiHU... ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) XIX

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 37/2010 Rady Programowej KSSiP PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Założenia: 1) Zajęcia w Krajowej Szkole zostaną przeprowadzone w ramach 26 zjazdów; 2) Zasadą jest, że zjazd trwa tydzień,

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA TOMASZ ANIUKIEWICZ ŁUKASZ BIERSKI KATARZYNA KARWECKA ALEKSANDRA KLICH 2. wydanie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010

Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010 Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010 Redakcja dr Radosław L. Kwaśnicki Piotr Letolc C.H. Beck Spis treści Przedmowa....................................................

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak

Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Biblioteka Monitora Prawniczego Orzecznictwo SN w zakresie post powania cywilnego okiem praktyków pod redakcj Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Wydawnictwo C.H. Beck Orzecznictwo SN w zakresie post

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/423 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo