Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej. Sprawozdanie z badań w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej. Sprawozdanie z badań w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach."

Transkrypt

1 Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej. Sprawozdanie z badań w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach. Sprawy karne dane ilościowe Wykres 1: Liczba postępowań karnych przed SR w Bartoszycach w latach (stan na ) 361 Z wykresu 1 wynika, że SR w Bartoszycach rozpatruje podobną liczbę spraw karnych w ciągu każdego roku. W ciągu ostatnich pięciu lat było to od 633 spraw w roku 2009 do 714 spraw w roku Dane z roku bieżącego mogą być podstawą do przypuszczenia, że w 2013 liczba spraw, jakie wpłynęły do Bartoszyckiego sądu nie będzie znacząco różnić się od ilości postępowań z lat ubiegłych. Na wykresie 2 przedstawiony jest udział spraw drogowych w ogólnej liczbie spraw rozpatrzonych przez SR w Bartoszycach. Wynosił on od 22,6% w roku 2011 do 31,8% w roku Zdecydowana większość z nich to sprawy z art. 178a kodeksu karnego przeciwko nietrzeźwym kierowcom i rowerzystom. Postępowania karne z art. 177 kk (spowodowanie wypadku komunikacyjnego) stanowią margines w latach wpłynęło odpowiednio: 9, 11, 12, 7, 5 i 6 takich spraw. Taki stan rzeczy może wynikać z selektywnej działalności organów ścigania sprawy z art. 178a kk są nieskomplikowane, nie trwają długo i w zasadzie zawsze kończą się wyrokami skazującymi, od których sprawcy nie wnoszą apelacji. Bardzo mała liczba wypadków drogowych może wynikać z braku większej aglomeracji miejskiej oraz dróg tranzytowych o dużym natężeniu ruchu na obszarze właściwości miejscowej sądu. Pomimo to bezpieczeństwo w komunikacji stanowi jeden z ważniejszych obszarów zainteresowania lokalnego wymiaru sprawiedliwości.

2 Wykres 2: Sprawy karne "drogowe" na tle liczby spraw karnych ogólem ,8% ,9% ,6% ,6% ,5% 87 24,1% (stan na ) Co ciekawe, przy tak dużej ilości spraw przeciwko nietrzeźwym kierowcom i rowerzystom sprawy z art. 178a 4 kodeksu karnego nie pojawiały się w analizowanych repertoriach zbyt często. Artykuł ten pojawił się wskutek nowelizacji ustawy karnej z 12 lutego 2010 r. 1 (data wejścia w życie: 1 lipca 2010 r.) i określał kwalifikowany typ przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości przez sprawcę będącego wcześniej skazanego za przestępstwo określone w art. 173, 144, 177, 178a 1 lub 355 kk w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego za przestępstwo. Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W latach do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynęło odpowiednio: 7, 12, 17 i 12 takich spraw. Wynik ten koresponduje w pewnym stopniu z krytyką polityki kryminalnej opartej na zaostrzaniu sankcji karnych za przestępstwa drogowe popełniane przez niewielki odsetek sprawców 2. Sprawy z oskarżenia prywatnego, a więc z art , 212, 216 oraz 217 kodeksu karnego stanowią bardzo niewielki odsetek postępowań przed bartoszyckim sądem. Ich liczba w analizowanym okresie nigdy nie przekroczyła 25 w ciągu roku. Może to wynikać z niechęci obywateli do rozwiązywania sporów o pobicie, pomówienie lub zniesławienie na drodze sądowej, a także z ich niskiego statusu materialnego oraz nieporadności w kontaktach z sądem (więcej w dalszej części niniejszego sprawozdania). Za takim wyjaśnieniem przemawia fakt, że wiele z tych spraw sąd pozostawił bez dalszego biegu ze względu na nieopłacenie przez oskarżyciela zryczałtowanych kosztów sądowych w wysokości 300 zł. Prowadzi to do sytuacji, w której całościowe lub częściowe uwzględnienie przez sąd złożonej skargi stanowi wyjątek, a nie regułę. Zebrane dane ilustruje poniższa tabela. 1 Dz.U. Nr 40 poz Por. R. A. Stefański Ustawowe zaostrzenie represji za przestępstwa komunikacyjne [w] Prokuratura i prawo nr s. 7-28;

3 Wynik sprawy: SUMA Uwzględnienie skargi w całości lub części Umorzenie postępowania Uniewinnienie Bez rozpoznania Inny (sprawa w toku, zwrot aktu oskarżenia lub przekazanie sprawy do prokuratora) RAZEM Sprawy o wykroczenia dane ilościowe. Niniejsza analiza opiera się o dane z lat Ze względu na to, że badania prowadzone były, kiedy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach trwał okres sprawozdawczy, dostęp do świeższych repertoriów był utrudniony. Poniższe zestawienia pozwalają jednak na wyciągnięcie kliku ważnych wniosków dotyczących omawianego zagadnienia. Na wykresie 3 przedstawiono stosunek liczby spraw dotyczących wykroczeń drogowych w stosunku do liczby wszystkich spraw o wykroczenia, jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bartoszycach Wykres 3: Wykroczenia drogowe na tle liczby wykroczeń ogółem ,2% ,1% ,6% ,4% Wykroczenia ogółem Wykroczenia drogowe ogółem Przekroczenia prędkości Podobnie jak w omawianym wcześniej przypadku spraw karnych można zauważyć tendencję do stałości liczby spraw w ciągu roku od 932 spraw w roku 2009 do 985 w roku Widoczny jest także znaczny udział spraw o wykroczenia drogowe w ogólnej liczbie

4 postępowań istotnie większy niż w przypadku spraw karnych, co uwidacznia selektywność działań prewencyjnych prowadzonych przez lokalną policję. Selektywność ta jest szczególnie wyraźna, jeśli wziąć pod uwagę liczbę postępowań z tych artykułów kodeksu wykroczeń, które odnoszą się do przekroczenia dopuszczalnej prędkości chodzi tu przede wszystkim o art. 97 kw w związku z art. 20 prawa o ruchu drogowym oraz art. 92 kw 3, ale także o wprowadzony nowelizacją z 29 października 2010 r. 4 art. 92a kodeksu wykroczeń. Postępowania te w badanym okresie stanowiły nawet 81% liczby wszystkich spraw o wykroczenia drogowe w roku 2010! W roku następnym liczba ta spadła do zwyczajnych 55,8%, co może być efektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym, o której wspomniałem wcześniej ustawodawca określił w niej zasady stosowania i oznakowania urządzeń rejestrujących prędkość. Co istotne, nie ma związku pomiędzy liczbą kar za przekroczenie prędkości a liczbą rozpoznawanych przez sąd w Bartoszycach spraw dotyczących wypadków komunikacyjnych. Drugie co do częstotliwości popełniania wykroczenie, jakim zajmuje się bartoszycki sąd to prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu (art. 87 kw). Liczba takich spraw w analizowanym okresie to ok. 55 w ciągu roku. Zastanawiający jest gwałtowny wzrost liczby spraw z art. 96 kodeksu wykroczeń (dopuszczenie do prowadzenia pojazdów osoby nie posiadającej uprawnień) w roku W latach poprzednich liczba tych spraw wynosiła odpowiednio: 10, 5 i 5, by następnie skoczyć do Nie wiem jak wytłumaczyć tak drastyczną zmianę być może w 2011 r. na terenie właściwości miejscowej sądu miała miejsce zmasowana akcja policji wymierzona w sprawców tego rodzaju czynów, a być może sprawy zostały wpisane do repertorium pod niewłaściwym numerem artykułu kodeksu wykroczeń. 3 Zarówno art. 97 jak i art. 92 kw mogą odnosić się do przekraczania prędkości, z tym że art. 92 opisuje wykroczenie polegające na niestosowaniu się do znaków lub sygnałów drogowych. Z tego powodu nie zaliczałem wykroczeń z art. 92 kw do sumy wykroczeń dotyczących prędkości, choć część z nich mogła się do nich zaliczać. 4 Dz.U nr 225 poz. 1466; data wejścia w życie 31 grudnia 2010 r. 5 Liczby te uwzględniają sprawy prowadzone tylko z art. 96 kw oraz te, w których obwiniony popełnił jeszcze inne wykroczenia.

5 Sprawy cywilne dane ilościowe Wykres 4: Liczba postępowań cywilnych przed SR w Bartoszycach w latach (stan na ) W latach do Sądu Rejonowego w Bartoszycach co roku wpływała podobna liczba spraw od 210 w roku 2009 do 254 w W roku 2012 nastąpił gwałtowny wzrost do 680 spraw, spowodowany wielokrotnymi roszczeniami kilku lokalnych spółek oraz więźniów z ZK w Kamińsku. Wyższa niż przeciętna liczba spraw, jakie wpłynęły do 2 lipca 2013 r. stanowi echo tego wzrostu. Przedmiotem analiz były sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków i kolizji oraz zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, a więc te, w których poszkodowany występuje przeciwko ubezpieczycielowi. W latach do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynęło łącznie 55 tego rodzaju spraw (47 o odszkodowanie oraz 8 o zadośćuczynienie), co może świadczyć o niskim zainteresowaniu poszkodowanych takim sposobem załatwienia sprawy. Na podstawie zgromadzonych danych nie da się jednak określić, czy taki stan rzeczy wynika z ogólnego zadowolenia z wysokości wypłacanych przez ubezpieczycieli świadczeń, czy z przekonania o małych szansach na wygranie sprawy przed sądem, czy może o tym, że tego rodzaju sprawy rozstrzygane są w inny sposób. W latach do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynęło zdecydowanie więcej tego typu spraw (odpowiednio: 16 i 21) wcześniej były to jednostkowe przypadki, a postępowań o zadośćuczynienie nie było w ogóle. Nadal jednak ich liczba jest niewielka. Z tego powodu trudno wyprowadzić konkluzję odnośnie ich rezultatów próba jest zbyt mała, część spraw wciąż jest w toku (w SR Bartoszyce lub sądach, do których zostały przekazane). W sprawach o odszkodowania z tytułu wypadku lub kolizji sąd uwzględnił roszczenia powoda w całości lub w części łącznie w 9 przypadkach, 2 postępowania oddalił. 10 z nich zakończyło się umorzeniem (w pięciu przypadkach udokumentowanym powodem było wycofanie

6 pozwu). 10 postępowań sąd przekazał do sądu w Olsztynie. 1 pozew zwrócono powodowi. Pozostałe 13 spraw wciąż jest w toku. W sprawach o zadośćuczynienie sąd uwzględnił roszczenia powoda w jednej sprawie, w jednej sprawie umorzył postępowanie. Pozostałe sprawy wciąż są w toku. Żadne spośród badanych postępowań nie zakończyło się ugodą sądową. Sprawy ze stosunku pracy dane ilościowe (42) Wykres 5: Liczba spraw ze stosunku pracy przed SR w Bartoszycach w latach (16) 178 (105) 231 (93) (stan na ) 151 (0) 63 (0) Z wykresu 5 wynika, że obywatele są niezbyt skłonni do rozwiązywania sporów ze stosunku pracy przed sądami. Liczba spraw, jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bartoszycach jest relatywnie niewielka tym bardziej, jeśli zwróci się uwagę na udział spraw połączonych, z dużą ilością pozwów przeciw lokalnemu pracodawcy (liczby w nawiasach). Przedmiotem sporu w takich sprawach była najczęściej wypłata wynagrodzeń wyjątkiem jest rok 2011, kiedy to do sądu wpłynęły 93 pozwy o zwrot kosztów dojazdu skierowane przeciwko Zakładowi Karnemu w Kamińsku. Może to wynikać z obaw obywateli w stosunku do załatwiania tego rodzaju spraw przed sądem i przekonania o tym, że tylko akcja większej ilości zainteresowanych może przynieść pozytywne rezultaty. Można przypuszczać, że spory ze stosunku pracy rozwiązywane są na inne, nieformalne sposoby. Przedmiotem analizy były następujące kategorie spraw: 1) o ustalenie istnienia stosunku pracy; 2) o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę; 3) o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne; 4) o przywrócenie do pracy; 5) o uchylenie kary porządkowej;

7 6) sprawy związane ze świadectwami pracy. Rodzaj sprawy: SUMA Ustalenie istnienia stosunku pracy Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne Przywrócenie do pracy Uchylenie kary porządkowej Świadectwo pracy Łącznie analiza objęła 196 postępowań. To niewiele, zważywszy na okres, w jakim miały miejsce. 46 postępowań zakończyło się uwzględnieniem roszczeń powoda (częściowo lub w całości) przez sąd. W 60 przypadkach sąd postępowanie oddalił. W 42 sprawach zostały złożone apelacje. Interesujący jest stosunkowo duży odsetek spraw załatwianych ugodowo czy to poprzez ugodę sądową (27), czy też umorzonych z powodu wycofania pozwu (41). Wynik ten moim zdaniem wskazuje na to, że skierowanie sprawy do sądu może stanowić dla obywateli środek ostateczny, dzięki któremu pracodawca będzie bardziej skłonny do zaspokojenia ich roszczeń bez narażania się na dodatkowe koszty. Drogowe sprawy karne z terenu gminy Górowo Iławeckie o abstrakcyjnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa w komunikacji i dystynkcjach z nim związanych. Niniejszy fragment sprawozdania opiera się na jakościowej analizie akt spraw o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jakie popełniono na terenie gm. Górowo Iławeckie. Badaniem zostały objęte postępowania z lat łącznie 15 spraw ( , 2013 do 17 lipca 3). Wszystkie badane sprawy były postępowaniami z art. 178a kodeksu karnego toczyły się przeciw nietrzeźwym kierującym pojazdami mechanicznymi oraz rowerzystom. Wszystkie zostały przeprowadzone w trybie uproszczonym (art. 335 kodeksu postępowania karnego), a oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów. We wszystkich przypadkach oskarżeni zostali skazani. Żaden z nich nie wniósł apelacji od orzeczonego wyroku. Pięciu sprawców było rowerzystami, pozostali kierowali pojazdami mechanicznymi. Tylko dwóch sprawców prowadząc w stanie nietrzeźwości spowodowało wypadek drogowy jedynymi poszkodowanymi byli oni sami. Typowy skazany za takie przestępstwo mieszka w małej miejscowości, jest bezrobotny lub pracuje dorywczo a więc prawdopodobnie jest osobą o niskim statusie materialnym. Nie

8 jest recydywistą, który łamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów była tylko jedna sprawa z art kk. Jedyna sprawa, w której oskarżony (pomimo dobrowolnego przyznania się do winy) próbował jakiejkolwiek obrony, toczyła się przeciwko lokalnemu przedsiębiorcy, prezesowi firmy AGROMEG i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Górowo Iławeckie. Za oskarżonego poręczył lokalny poseł, Miron Sycz. Ponadto w aktach tej sprawy znalazły się pozytywne opinie od starosty bartoszyckiego, burmistrza Górowa Iławeckiego oraz lokalnego proboszcza. Oskarżony został zatrzymany przez policję, kiedy po pokonaniu odcinka ulicy zygzakiem próbował kontynuować jazdę po chodniku. Badanie wykazało 0,87 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd potraktował sprawcę dość łagodnie skazując go na grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 35 zł, zakazując prowadzenia pojazdów mechanicznych na 1 rok oraz zobowiązując do zapłacenia 300 zł na cel społeczny oraz pokrycia kosztów sądowych w kwocie 440 zł. Należy jednak podkreślić, że taka wyrozumiałość sądu jest wyjątkiem, a nie regułą. Bardziej prawdopodobne jest orzeczenie kary ograniczenia wolności (od 5 do 12 miesięcy) oraz obowiązku wykonywania prac społecznych w wymiarze 30 godz./miesiąc. Kara taka jest bardziej prawdopodobna niż grzywna, jeśli oskarżony był rowerzystą. Podobnie, zakazy prowadzenia rowerów orzekane w badanych sprawach miały trwać dłużej nie mniej niż 2 lata. Jest to moim zdaniem niezrozumiałe pomimo tego, że to nietrzeźwi kierowcy pojazdów mechanicznych częściej trafiają przed sąd, a prawdopodobieństwo spowodowania przez nietrzeźwego kierowcę wypadku komunikacyjnego jest większe i grozi poważniejszymi skutkami dla ewentualnych poszkodowanych, to jednak Sąd Rejonowy w Bartoszycach wymierza bardziej uciążliwe kary rowerzystom. W jednej z analizowanych spraw, pomimo dobrowolnego przyznania się i skruchy oskarżonego, zapadł wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności na 6 miesięcy. Była to sprawa ze wspomnianego wcześniej art kk. Oskarżony został zatrzymany przez policję, gdy jechał motorowerem mając 0,42 promila w wydychanym powietrzu. Podsumowując: z badanego materiału wynika, że osoby o wyższym statusie materialnym lub posiadające jego wyznaczniki (dystynkcja: posiadanie samochodu) mają większą szansę na łagodniejszy wyrok za przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego niż te, które wydają się uboższe. Co więcej, orzeczenie w takiej sprawie w zasadzie nigdy nie jest zależne od społecznej szkodliwości popełnionego czynu sąd orzekający o winie ogranicza się do mechanicznego stosowania wykładni literalnej art. 178a kk, co prowadzi do równie mechanicznej implikacji, że skoro sprawca prowadził w stanie nietrzeźwości, to spowodował obiektywne zagrożenie dla chronionego dobra prawnego bez względu na pozostałe okoliczności popełnienia czynu.

9 Sprawy karne z oskarżenia prywatnego: do trybunału trzeba kapitału Niniejszy fragment sprawozdania opiera się na jakościowej analizie akt wszystkich postępowań karnych z oskarżenia prywatnego, jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bartoszycach w latach Było to 14 spraw, ( , do 17 lipca). Badane sprawy były postępowaniami z art (pobicie), 212 (pomówienie) 216 (zniesławienie) oraz 217 kodeksu karnego (naruszenie nietykalności cielesnej). Jedna z tych spraw zakończyła się skazaniem. Dwie zostały załatwione na drodze ugody sądowej. Jedna skończyła się umorzeniem. Pozostałe sąd pozostawił bez dalszego biegu. Na pierwszy rzut oka widoczna jest bezradność oskarżycieli prywatnych pokrzywdzonych w badanych sprawach. Ich pisma procesowe są pisane odręcznie, chaotyczne, często nieczytelne i niezrozumiałe, zawierają liczne błędy ortograficzne i składniowe. Skargi składają sami, bez pełnomocników. A kiedy sąd wzywa ich do uiszczenia zryczałtowanej opłaty sądowej w kwocie 300 zł, nie wpłacają jej na czas, co powoduje, że sąd pozostawia sprawy bez dalszego biegu. Świadczy to o niskim statusie materialnym oraz niskim poziomie kapitału kulturowego oskarżycieli-pokrzywdzonych. W połączeniu z bardzo małą liczbą skarg prywatnych, jakie wpływają do bartoszyckiego sądu w ciągu roku może to także świadczyć o tym, że tego rodzaju spory rozwiązywane są w inny, nieformalny sposób. Większość badanych spraw dotyczyła sporów, w których oponenci byli sobie dość bliscy czy to ze względu na zamieszkanie (sąsiedzi), czy to na okoliczności (rozprawy sądowe lub pobyt w ZK), czy to ze względu na sprawy osobiste (byli konkubenci) lub wspólne spędzanie czasu przy alkoholu. Kilka sporów dotyczyło wirtualnej aktywności oskarżonych na forach internetowych i za pomocą SMSów. Na szczególną uwagę zasługują te sprawy, w których w roli oskarżyciela występował przedstawiciel lokalnej władzy. Pośród badanych postępowań znalazły się dwie tego rodzaju sprawy uwydatniają one wcześniej opisany problem niedostępności rozwiązania sporu na drodze sądowej dla zwyczajnego obywatela, a także zwracają uwagę na to, w jaki sposób droga ta może stać się źródłem uprzywilejowania dla lokalnych elit. Przykład 1: II K 317/12 18 czerwca 2012 Oskarżyciel: Bogusław Miluski (Bartoszyce) reprezentowany przez adw. Janusza Jarockiego zastępca wójta gm. Bartoszyce. Oskarżony: Andrzej Sawicki (Bartoszyce). Oskarżyciel żądał ścigania oskarżonego przez prokuraturę za to, że ten zamieścił na lokalnym forum internetowym wpis, który zdaniem oskarżyciela stanowił pomówienie za pomocą środka masowego przekazu (o treści: tylko pewnie nikt nie sprosta wymogom kopertowym Miluskiego ). Prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcia postepowania w tej sprawie

10 (drugi raz po zażaleniu), wobec czego Miluski złożył skargę prywatną. Sąd wezwał strony do mediacji, odbyły się dwa posiedzenia pojednawcze. Sprawa zakończyła się ugodą sądową: oskarżony przeprosił oskarżyciela, zobowiązał się do pokrycia kosztów sądowych oraz zastępstwa adwokackiego. Zobowiązał się także do zapłacenia nawiązki (3000 zł) na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko. Oskarżony miał także przeprosić oskarżyciela na łamach Gońca Bartoszyckiego. Ugoda ta spełniała zdecydowaną większość żądań oskarżyciela. Przykład 2: II K 97/12 17 lutego 2012 Oskarżyciel: Roman Boras (Bezledy) reprezentowany przez adw. Janusza Jarockiego Oskarżony: Edward Obrzydowski (Bezledy) Oskarżony miał publicznie znieważyć oskarżyciela słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a ponadto niezasadnie wezwać funkcjonariuszy policji, by ci przebadali oskarżyciela na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu co mogło narazić go na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia stanowisk: prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Północ (której członkiem był oskarżony), prezesa OSP Bezledy oraz radnego gminy Bartoszyce. Oskarżony twierdził, że jest skonfliktowany z oskarżycielem od 5 lat Boras miał uprzykrzać mu życie na różne sposoby, co zdaniem oskarżonego było spowodowane jego podejrzeniami o niegospodarność w związku pełnieniem funkcji szefa spółdzielni mieszkaniowej. Sąd uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę grzywny w wysokości 120 stawek dziennych, których wysokość ustalił na 10 zł. Oskarżony miał ponadto zapłacić nawiązkę w wysokości 300 zł na rzecz Szpitala Powiatowego w Bartoszycach oraz pokryć koszty zastępstwa procesowego (2460 zł) oraz ponieść opłatę sądową (300 zł). Z powyższych przykładów wynika, że dysproporcja w dostępie do sądowej drogi rozwiązywania sporów oraz materialna nierówność procesowa stron może prowadzić do sytuacji, w których z jednej strony obywatel będzie miał dodatkowo ograniczone możliwości krytyki władzy, w drugiej zaś może przyczyniać się do pogłębiania braku zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Pomimo tego, że sprawy z oskarżenia prywatnego nie dotyczą przestępstw wielkiej wagi, a zagrażające oskarżonym kary nie są surowe, to dla zdecydowanej większości obywateli wystąpienie przed sądem będzie stanowić ryzyko także finansowe, którego lepiej uniknąć. Stawia to sąd w roli aktora, który może jednostkę jedynie ukarać, a nie pomóc jej w realizacji własnych interesów. Podsumowanie. Uzyskane dane mogą wskazywać na możliwość funkcjonowania w świadomości lokalnej społeczności wizerunku sądu jako aktora, którego zadaniem jest przede wszystkim ukaranie obywatela. Liczba spraw karnych i postępowań w sprawach o wykroczenia jest istotnie

11 wyższa niż liczba postępowań cywilnych. Obywatele częściej występują w roli biernych oskarżonych albo obwinionych, niż jako aktywne podmioty realizujące przed sądem swoje interesy lub skarżące się w swoich własnych sprawach świadczy o tym bardzo mała ilość postępowań karnych wszczynanych z oskarżenia prywatnego. Relatywnie mała liczba spraw ze stosunku pracy, podobnie jak charakterystyczne dla niektórych lat łączenie dużej liczby postępowań przeciwko pracodawcom sugeruje, że dla pracownika droga sądowa może być ostatecznością, na którą zdecyduje się on tylko wtedy, kiedy inne metody rozwiązania sporu zawiodły lub wtedy, gdy ma nadzieję, że akcja większej liczby zainteresowanych ma szansę przynieść pozytywny rezultat. Koresponduje z tym mała ilość spraw o odszkodowania z tytułu wypadków lub kolizji oraz zadośćuczynień za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu pomimo większej wartości przedmiotu sporu niewielu obywateli decyduje się na walkę o należne im świadczenia w sądzie, co może wskazywać na brak zaufania do tejże instytucji, przekonanie o małych szansach powodzenia w postępowaniu przeciwko ubezpieczycielowi lub o tym, że tego rodzaju spory rozwiązywane są na inne, nieformalne sposoby. Badanie jakościowe akt wybranych postępowań wskazało ponadto, że sąd w odczuciu społecznym może być tym miejscem, gdzie sprawiedliwość jest przywilejem bogatszych obywateli, których stać np. na wynajęcie zawodowego pełnomocnika procesowego. Na podstawie analizy akt postępowań karnych z oskarżenia prywatnego można wysnuć przypuszczenie, że prawo w świadomości społecznej funkcjonuje jako narzędzie władzy, chroniący jej przedstawicieli przed zwykłymi ludźmi biedniejszymi, gorzej wykształconymi, bezradnymi w sytuacji, w której chcą skorzystać z przysługujących im praw. Bariera dostępności prawa do sądu to w wielu przypadkach 300 zł zryczałtowanej opłaty sądowej. Analiza akt postępowań dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym potęguje to przypuszczenie bogatszy sprawca zostanie za ten sam czyn ukarany łagodniej niż sprawca biedniejszy. Mało tego, wystarczy, że sprawca posiada samochód, by groziła mu mniejsza kara niż np. rowerzyście pomimo tego, że ten drugi stwarza mniejsze zagrożenie dla chronionych dóbr prawnych. Należy tu jednak wspomnieć o tym, że tego rodzaju wizerunek nie jest jedynie efektem pracy sądu. Także selektywna działalność lokalnej policji np. w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym może przyczyniać się do tego, że jednostka z prawem woli mieć do czynienia jak najmniej, jeśli kontakt z wymiarem sprawiedliwości oznaczać ma represję albo jej uniknięcie. Uzyskane wyniki każą postawić pytanie, jak negatywny wizerunek sądu może być powiązany z funkcjonującymi na danym terenie podziałami społecznymi oraz czy (i w jaki sposób) owe podziały są związane stricte z codziennym funkcjonowaniem sądu oraz organów egzekwujących prawo.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach karnych Mediacja w sprawach karnych Etapy mediacji selekcja spraw i skierowanie sprawy do mediacji spotkanie mediatora osobno ze stronami wspólne spotkanie sprawcy i pokrzywdzonego w obecności mediatora kontrola

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala Sygn. akt IV KK 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 327/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Od 18 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 387/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Roman Sądej

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Roman Sądej Sygn. akt III KK 444/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 stycznia 2016 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Roman

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 34/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński Sygn. akt III KK 349/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje IV Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Wyrokowanie 1. Wyrokowanie poprzedzają głosy końcowe (art. 406

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt III KK 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 czerwca 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSA del. do SN Mariusz Młoczkowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 364/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lutego 2017 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Henryk Gradzik SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 146/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSA del. do SN Stanisław Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1 Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny Art. 1 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 44 6 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Teresa Jarosławska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Teresa Jarosławska Sygn. akt III KK 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 czerwca 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jarosław Matras SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98

WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98 WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98 Jeżeli sąd przyjmuje, że popełniono przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, to niezależnie od rodzaju skargi i wyrażonej w niej prawnej oceny czynu,

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10

WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10 WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10 Prawidłowe postępowanie w razie ustalenia przez sąd możliwości oceny prawnej czynu, zarzucanego jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, według

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt I PZ 33/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 marca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSA Maciej Piankowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 )

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 ) WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 ) Sprawca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd i nie zachowując przy tym należytej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 345/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska SSN Jan Bogdan Rychlicki Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Art. 18. Karami są: 1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana. Art. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Art. 20. 1. Kara ograniczenia wolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Art.115 16 k.k. i art.46 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KS 6/16. Dnia 10 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KS 6/16. Dnia 10 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV KS 6/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lutego 2017 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński w sprawie Ł. S. oskarżonego

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki. Protokolant Danuta Bratkrajc

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 337/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Protokolant Danuta

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Sygn. akt IV KK 332/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lutego 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt SDI 18/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 189/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III PZ 5/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2009 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie z powództwa W.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 202/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Krzysztofa Parchimowicza

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Krzysztofa Parchimowicza Sygn. akt IV KK 49/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 291/10 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tomasz Grzegorczyk spraw. (przewodniczący) SSN Edward Matwijów SA del. do SN Henryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2016 r. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE stan : na dzień 18 grudnia 2015 roku Opracowanie: Prof. WSEWS Marek Rybiński USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH OKREŚLA KONSEKWENCJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 452/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 marca 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Roman Sądej

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Roman Sądej Sygn. akt IV KK 256/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 193/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 sierpnia 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 370/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2012 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 156/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. sprawy P.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 266/12. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 266/12. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II KK 266/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski Sygn. akt II KK 78/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 marca 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Przemysław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PZ 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Orzeczenie sądu karnego zobowiązujące skazanego do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przestępstwem, które nie nadaje się do egzekucji cywilnej,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KK 118/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 kwietnia 2016 r. SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie P. Z. co do którego umorzono postępowanie karne o czyn z art. 157 2 k.k. po rozważeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11 Skoro w toku postępowania przygotowawczego nie nastąpiła faza in personam, to wniesienie przez pokrzywdzonego do sądu w trybie art. 55 1 k.p.k. w zw. z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt V KK 43/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 maja 2016 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. w sprawie R. M., skazanego z art. 189 1 k.k. i art. 189

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt IV KK 403/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 grudnia 2013 r. SSN Tomasz Grzegorczyk w sprawie S. W. skazanego z art. 177 1 i 2 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 457/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 maja 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz SSA del. do SN Barbara

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 456/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 stycznia 2016 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 290/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 września 2012 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 5/17. Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 5/17. Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II PZ 5/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 maja 2017 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 lutego 2015 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt V KK 36/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk w sprawie K. H. skazanej z art. 191 1 i art. 157 2 oraz innych k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11

WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 Grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a 1

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 36/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 marca 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Bożena Kowalska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CSK 50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 stycznia 2016 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo