Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej. Sprawozdanie z badań w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej. Sprawozdanie z badań w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach."

Transkrypt

1 Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej. Sprawozdanie z badań w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach. Sprawy karne dane ilościowe Wykres 1: Liczba postępowań karnych przed SR w Bartoszycach w latach (stan na ) 361 Z wykresu 1 wynika, że SR w Bartoszycach rozpatruje podobną liczbę spraw karnych w ciągu każdego roku. W ciągu ostatnich pięciu lat było to od 633 spraw w roku 2009 do 714 spraw w roku Dane z roku bieżącego mogą być podstawą do przypuszczenia, że w 2013 liczba spraw, jakie wpłynęły do Bartoszyckiego sądu nie będzie znacząco różnić się od ilości postępowań z lat ubiegłych. Na wykresie 2 przedstawiony jest udział spraw drogowych w ogólnej liczbie spraw rozpatrzonych przez SR w Bartoszycach. Wynosił on od 22,6% w roku 2011 do 31,8% w roku Zdecydowana większość z nich to sprawy z art. 178a kodeksu karnego przeciwko nietrzeźwym kierowcom i rowerzystom. Postępowania karne z art. 177 kk (spowodowanie wypadku komunikacyjnego) stanowią margines w latach wpłynęło odpowiednio: 9, 11, 12, 7, 5 i 6 takich spraw. Taki stan rzeczy może wynikać z selektywnej działalności organów ścigania sprawy z art. 178a kk są nieskomplikowane, nie trwają długo i w zasadzie zawsze kończą się wyrokami skazującymi, od których sprawcy nie wnoszą apelacji. Bardzo mała liczba wypadków drogowych może wynikać z braku większej aglomeracji miejskiej oraz dróg tranzytowych o dużym natężeniu ruchu na obszarze właściwości miejscowej sądu. Pomimo to bezpieczeństwo w komunikacji stanowi jeden z ważniejszych obszarów zainteresowania lokalnego wymiaru sprawiedliwości.

2 Wykres 2: Sprawy karne "drogowe" na tle liczby spraw karnych ogólem ,8% ,9% ,6% ,6% ,5% 87 24,1% (stan na ) Co ciekawe, przy tak dużej ilości spraw przeciwko nietrzeźwym kierowcom i rowerzystom sprawy z art. 178a 4 kodeksu karnego nie pojawiały się w analizowanych repertoriach zbyt często. Artykuł ten pojawił się wskutek nowelizacji ustawy karnej z 12 lutego 2010 r. 1 (data wejścia w życie: 1 lipca 2010 r.) i określał kwalifikowany typ przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości przez sprawcę będącego wcześniej skazanego za przestępstwo określone w art. 173, 144, 177, 178a 1 lub 355 kk w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego za przestępstwo. Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W latach do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynęło odpowiednio: 7, 12, 17 i 12 takich spraw. Wynik ten koresponduje w pewnym stopniu z krytyką polityki kryminalnej opartej na zaostrzaniu sankcji karnych za przestępstwa drogowe popełniane przez niewielki odsetek sprawców 2. Sprawy z oskarżenia prywatnego, a więc z art , 212, 216 oraz 217 kodeksu karnego stanowią bardzo niewielki odsetek postępowań przed bartoszyckim sądem. Ich liczba w analizowanym okresie nigdy nie przekroczyła 25 w ciągu roku. Może to wynikać z niechęci obywateli do rozwiązywania sporów o pobicie, pomówienie lub zniesławienie na drodze sądowej, a także z ich niskiego statusu materialnego oraz nieporadności w kontaktach z sądem (więcej w dalszej części niniejszego sprawozdania). Za takim wyjaśnieniem przemawia fakt, że wiele z tych spraw sąd pozostawił bez dalszego biegu ze względu na nieopłacenie przez oskarżyciela zryczałtowanych kosztów sądowych w wysokości 300 zł. Prowadzi to do sytuacji, w której całościowe lub częściowe uwzględnienie przez sąd złożonej skargi stanowi wyjątek, a nie regułę. Zebrane dane ilustruje poniższa tabela. 1 Dz.U. Nr 40 poz Por. R. A. Stefański Ustawowe zaostrzenie represji za przestępstwa komunikacyjne [w] Prokuratura i prawo nr s. 7-28;

3 Wynik sprawy: SUMA Uwzględnienie skargi w całości lub części Umorzenie postępowania Uniewinnienie Bez rozpoznania Inny (sprawa w toku, zwrot aktu oskarżenia lub przekazanie sprawy do prokuratora) RAZEM Sprawy o wykroczenia dane ilościowe. Niniejsza analiza opiera się o dane z lat Ze względu na to, że badania prowadzone były, kiedy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach trwał okres sprawozdawczy, dostęp do świeższych repertoriów był utrudniony. Poniższe zestawienia pozwalają jednak na wyciągnięcie kliku ważnych wniosków dotyczących omawianego zagadnienia. Na wykresie 3 przedstawiono stosunek liczby spraw dotyczących wykroczeń drogowych w stosunku do liczby wszystkich spraw o wykroczenia, jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bartoszycach Wykres 3: Wykroczenia drogowe na tle liczby wykroczeń ogółem ,2% ,1% ,6% ,4% Wykroczenia ogółem Wykroczenia drogowe ogółem Przekroczenia prędkości Podobnie jak w omawianym wcześniej przypadku spraw karnych można zauważyć tendencję do stałości liczby spraw w ciągu roku od 932 spraw w roku 2009 do 985 w roku Widoczny jest także znaczny udział spraw o wykroczenia drogowe w ogólnej liczbie

4 postępowań istotnie większy niż w przypadku spraw karnych, co uwidacznia selektywność działań prewencyjnych prowadzonych przez lokalną policję. Selektywność ta jest szczególnie wyraźna, jeśli wziąć pod uwagę liczbę postępowań z tych artykułów kodeksu wykroczeń, które odnoszą się do przekroczenia dopuszczalnej prędkości chodzi tu przede wszystkim o art. 97 kw w związku z art. 20 prawa o ruchu drogowym oraz art. 92 kw 3, ale także o wprowadzony nowelizacją z 29 października 2010 r. 4 art. 92a kodeksu wykroczeń. Postępowania te w badanym okresie stanowiły nawet 81% liczby wszystkich spraw o wykroczenia drogowe w roku 2010! W roku następnym liczba ta spadła do zwyczajnych 55,8%, co może być efektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym, o której wspomniałem wcześniej ustawodawca określił w niej zasady stosowania i oznakowania urządzeń rejestrujących prędkość. Co istotne, nie ma związku pomiędzy liczbą kar za przekroczenie prędkości a liczbą rozpoznawanych przez sąd w Bartoszycach spraw dotyczących wypadków komunikacyjnych. Drugie co do częstotliwości popełniania wykroczenie, jakim zajmuje się bartoszycki sąd to prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu (art. 87 kw). Liczba takich spraw w analizowanym okresie to ok. 55 w ciągu roku. Zastanawiający jest gwałtowny wzrost liczby spraw z art. 96 kodeksu wykroczeń (dopuszczenie do prowadzenia pojazdów osoby nie posiadającej uprawnień) w roku W latach poprzednich liczba tych spraw wynosiła odpowiednio: 10, 5 i 5, by następnie skoczyć do Nie wiem jak wytłumaczyć tak drastyczną zmianę być może w 2011 r. na terenie właściwości miejscowej sądu miała miejsce zmasowana akcja policji wymierzona w sprawców tego rodzaju czynów, a być może sprawy zostały wpisane do repertorium pod niewłaściwym numerem artykułu kodeksu wykroczeń. 3 Zarówno art. 97 jak i art. 92 kw mogą odnosić się do przekraczania prędkości, z tym że art. 92 opisuje wykroczenie polegające na niestosowaniu się do znaków lub sygnałów drogowych. Z tego powodu nie zaliczałem wykroczeń z art. 92 kw do sumy wykroczeń dotyczących prędkości, choć część z nich mogła się do nich zaliczać. 4 Dz.U nr 225 poz. 1466; data wejścia w życie 31 grudnia 2010 r. 5 Liczby te uwzględniają sprawy prowadzone tylko z art. 96 kw oraz te, w których obwiniony popełnił jeszcze inne wykroczenia.

5 Sprawy cywilne dane ilościowe Wykres 4: Liczba postępowań cywilnych przed SR w Bartoszycach w latach (stan na ) W latach do Sądu Rejonowego w Bartoszycach co roku wpływała podobna liczba spraw od 210 w roku 2009 do 254 w W roku 2012 nastąpił gwałtowny wzrost do 680 spraw, spowodowany wielokrotnymi roszczeniami kilku lokalnych spółek oraz więźniów z ZK w Kamińsku. Wyższa niż przeciętna liczba spraw, jakie wpłynęły do 2 lipca 2013 r. stanowi echo tego wzrostu. Przedmiotem analiz były sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków i kolizji oraz zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, a więc te, w których poszkodowany występuje przeciwko ubezpieczycielowi. W latach do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynęło łącznie 55 tego rodzaju spraw (47 o odszkodowanie oraz 8 o zadośćuczynienie), co może świadczyć o niskim zainteresowaniu poszkodowanych takim sposobem załatwienia sprawy. Na podstawie zgromadzonych danych nie da się jednak określić, czy taki stan rzeczy wynika z ogólnego zadowolenia z wysokości wypłacanych przez ubezpieczycieli świadczeń, czy z przekonania o małych szansach na wygranie sprawy przed sądem, czy może o tym, że tego rodzaju sprawy rozstrzygane są w inny sposób. W latach do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynęło zdecydowanie więcej tego typu spraw (odpowiednio: 16 i 21) wcześniej były to jednostkowe przypadki, a postępowań o zadośćuczynienie nie było w ogóle. Nadal jednak ich liczba jest niewielka. Z tego powodu trudno wyprowadzić konkluzję odnośnie ich rezultatów próba jest zbyt mała, część spraw wciąż jest w toku (w SR Bartoszyce lub sądach, do których zostały przekazane). W sprawach o odszkodowania z tytułu wypadku lub kolizji sąd uwzględnił roszczenia powoda w całości lub w części łącznie w 9 przypadkach, 2 postępowania oddalił. 10 z nich zakończyło się umorzeniem (w pięciu przypadkach udokumentowanym powodem było wycofanie

6 pozwu). 10 postępowań sąd przekazał do sądu w Olsztynie. 1 pozew zwrócono powodowi. Pozostałe 13 spraw wciąż jest w toku. W sprawach o zadośćuczynienie sąd uwzględnił roszczenia powoda w jednej sprawie, w jednej sprawie umorzył postępowanie. Pozostałe sprawy wciąż są w toku. Żadne spośród badanych postępowań nie zakończyło się ugodą sądową. Sprawy ze stosunku pracy dane ilościowe (42) Wykres 5: Liczba spraw ze stosunku pracy przed SR w Bartoszycach w latach (16) 178 (105) 231 (93) (stan na ) 151 (0) 63 (0) Z wykresu 5 wynika, że obywatele są niezbyt skłonni do rozwiązywania sporów ze stosunku pracy przed sądami. Liczba spraw, jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bartoszycach jest relatywnie niewielka tym bardziej, jeśli zwróci się uwagę na udział spraw połączonych, z dużą ilością pozwów przeciw lokalnemu pracodawcy (liczby w nawiasach). Przedmiotem sporu w takich sprawach była najczęściej wypłata wynagrodzeń wyjątkiem jest rok 2011, kiedy to do sądu wpłynęły 93 pozwy o zwrot kosztów dojazdu skierowane przeciwko Zakładowi Karnemu w Kamińsku. Może to wynikać z obaw obywateli w stosunku do załatwiania tego rodzaju spraw przed sądem i przekonania o tym, że tylko akcja większej ilości zainteresowanych może przynieść pozytywne rezultaty. Można przypuszczać, że spory ze stosunku pracy rozwiązywane są na inne, nieformalne sposoby. Przedmiotem analizy były następujące kategorie spraw: 1) o ustalenie istnienia stosunku pracy; 2) o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę; 3) o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne; 4) o przywrócenie do pracy; 5) o uchylenie kary porządkowej;

7 6) sprawy związane ze świadectwami pracy. Rodzaj sprawy: SUMA Ustalenie istnienia stosunku pracy Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne Przywrócenie do pracy Uchylenie kary porządkowej Świadectwo pracy Łącznie analiza objęła 196 postępowań. To niewiele, zważywszy na okres, w jakim miały miejsce. 46 postępowań zakończyło się uwzględnieniem roszczeń powoda (częściowo lub w całości) przez sąd. W 60 przypadkach sąd postępowanie oddalił. W 42 sprawach zostały złożone apelacje. Interesujący jest stosunkowo duży odsetek spraw załatwianych ugodowo czy to poprzez ugodę sądową (27), czy też umorzonych z powodu wycofania pozwu (41). Wynik ten moim zdaniem wskazuje na to, że skierowanie sprawy do sądu może stanowić dla obywateli środek ostateczny, dzięki któremu pracodawca będzie bardziej skłonny do zaspokojenia ich roszczeń bez narażania się na dodatkowe koszty. Drogowe sprawy karne z terenu gminy Górowo Iławeckie o abstrakcyjnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa w komunikacji i dystynkcjach z nim związanych. Niniejszy fragment sprawozdania opiera się na jakościowej analizie akt spraw o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jakie popełniono na terenie gm. Górowo Iławeckie. Badaniem zostały objęte postępowania z lat łącznie 15 spraw ( , 2013 do 17 lipca 3). Wszystkie badane sprawy były postępowaniami z art. 178a kodeksu karnego toczyły się przeciw nietrzeźwym kierującym pojazdami mechanicznymi oraz rowerzystom. Wszystkie zostały przeprowadzone w trybie uproszczonym (art. 335 kodeksu postępowania karnego), a oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów. We wszystkich przypadkach oskarżeni zostali skazani. Żaden z nich nie wniósł apelacji od orzeczonego wyroku. Pięciu sprawców było rowerzystami, pozostali kierowali pojazdami mechanicznymi. Tylko dwóch sprawców prowadząc w stanie nietrzeźwości spowodowało wypadek drogowy jedynymi poszkodowanymi byli oni sami. Typowy skazany za takie przestępstwo mieszka w małej miejscowości, jest bezrobotny lub pracuje dorywczo a więc prawdopodobnie jest osobą o niskim statusie materialnym. Nie

8 jest recydywistą, który łamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów była tylko jedna sprawa z art kk. Jedyna sprawa, w której oskarżony (pomimo dobrowolnego przyznania się do winy) próbował jakiejkolwiek obrony, toczyła się przeciwko lokalnemu przedsiębiorcy, prezesowi firmy AGROMEG i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Górowo Iławeckie. Za oskarżonego poręczył lokalny poseł, Miron Sycz. Ponadto w aktach tej sprawy znalazły się pozytywne opinie od starosty bartoszyckiego, burmistrza Górowa Iławeckiego oraz lokalnego proboszcza. Oskarżony został zatrzymany przez policję, kiedy po pokonaniu odcinka ulicy zygzakiem próbował kontynuować jazdę po chodniku. Badanie wykazało 0,87 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd potraktował sprawcę dość łagodnie skazując go na grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 35 zł, zakazując prowadzenia pojazdów mechanicznych na 1 rok oraz zobowiązując do zapłacenia 300 zł na cel społeczny oraz pokrycia kosztów sądowych w kwocie 440 zł. Należy jednak podkreślić, że taka wyrozumiałość sądu jest wyjątkiem, a nie regułą. Bardziej prawdopodobne jest orzeczenie kary ograniczenia wolności (od 5 do 12 miesięcy) oraz obowiązku wykonywania prac społecznych w wymiarze 30 godz./miesiąc. Kara taka jest bardziej prawdopodobna niż grzywna, jeśli oskarżony był rowerzystą. Podobnie, zakazy prowadzenia rowerów orzekane w badanych sprawach miały trwać dłużej nie mniej niż 2 lata. Jest to moim zdaniem niezrozumiałe pomimo tego, że to nietrzeźwi kierowcy pojazdów mechanicznych częściej trafiają przed sąd, a prawdopodobieństwo spowodowania przez nietrzeźwego kierowcę wypadku komunikacyjnego jest większe i grozi poważniejszymi skutkami dla ewentualnych poszkodowanych, to jednak Sąd Rejonowy w Bartoszycach wymierza bardziej uciążliwe kary rowerzystom. W jednej z analizowanych spraw, pomimo dobrowolnego przyznania się i skruchy oskarżonego, zapadł wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności na 6 miesięcy. Była to sprawa ze wspomnianego wcześniej art kk. Oskarżony został zatrzymany przez policję, gdy jechał motorowerem mając 0,42 promila w wydychanym powietrzu. Podsumowując: z badanego materiału wynika, że osoby o wyższym statusie materialnym lub posiadające jego wyznaczniki (dystynkcja: posiadanie samochodu) mają większą szansę na łagodniejszy wyrok za przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego niż te, które wydają się uboższe. Co więcej, orzeczenie w takiej sprawie w zasadzie nigdy nie jest zależne od społecznej szkodliwości popełnionego czynu sąd orzekający o winie ogranicza się do mechanicznego stosowania wykładni literalnej art. 178a kk, co prowadzi do równie mechanicznej implikacji, że skoro sprawca prowadził w stanie nietrzeźwości, to spowodował obiektywne zagrożenie dla chronionego dobra prawnego bez względu na pozostałe okoliczności popełnienia czynu.

9 Sprawy karne z oskarżenia prywatnego: do trybunału trzeba kapitału Niniejszy fragment sprawozdania opiera się na jakościowej analizie akt wszystkich postępowań karnych z oskarżenia prywatnego, jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bartoszycach w latach Było to 14 spraw, ( , do 17 lipca). Badane sprawy były postępowaniami z art (pobicie), 212 (pomówienie) 216 (zniesławienie) oraz 217 kodeksu karnego (naruszenie nietykalności cielesnej). Jedna z tych spraw zakończyła się skazaniem. Dwie zostały załatwione na drodze ugody sądowej. Jedna skończyła się umorzeniem. Pozostałe sąd pozostawił bez dalszego biegu. Na pierwszy rzut oka widoczna jest bezradność oskarżycieli prywatnych pokrzywdzonych w badanych sprawach. Ich pisma procesowe są pisane odręcznie, chaotyczne, często nieczytelne i niezrozumiałe, zawierają liczne błędy ortograficzne i składniowe. Skargi składają sami, bez pełnomocników. A kiedy sąd wzywa ich do uiszczenia zryczałtowanej opłaty sądowej w kwocie 300 zł, nie wpłacają jej na czas, co powoduje, że sąd pozostawia sprawy bez dalszego biegu. Świadczy to o niskim statusie materialnym oraz niskim poziomie kapitału kulturowego oskarżycieli-pokrzywdzonych. W połączeniu z bardzo małą liczbą skarg prywatnych, jakie wpływają do bartoszyckiego sądu w ciągu roku może to także świadczyć o tym, że tego rodzaju spory rozwiązywane są w inny, nieformalny sposób. Większość badanych spraw dotyczyła sporów, w których oponenci byli sobie dość bliscy czy to ze względu na zamieszkanie (sąsiedzi), czy to na okoliczności (rozprawy sądowe lub pobyt w ZK), czy to ze względu na sprawy osobiste (byli konkubenci) lub wspólne spędzanie czasu przy alkoholu. Kilka sporów dotyczyło wirtualnej aktywności oskarżonych na forach internetowych i za pomocą SMSów. Na szczególną uwagę zasługują te sprawy, w których w roli oskarżyciela występował przedstawiciel lokalnej władzy. Pośród badanych postępowań znalazły się dwie tego rodzaju sprawy uwydatniają one wcześniej opisany problem niedostępności rozwiązania sporu na drodze sądowej dla zwyczajnego obywatela, a także zwracają uwagę na to, w jaki sposób droga ta może stać się źródłem uprzywilejowania dla lokalnych elit. Przykład 1: II K 317/12 18 czerwca 2012 Oskarżyciel: Bogusław Miluski (Bartoszyce) reprezentowany przez adw. Janusza Jarockiego zastępca wójta gm. Bartoszyce. Oskarżony: Andrzej Sawicki (Bartoszyce). Oskarżyciel żądał ścigania oskarżonego przez prokuraturę za to, że ten zamieścił na lokalnym forum internetowym wpis, który zdaniem oskarżyciela stanowił pomówienie za pomocą środka masowego przekazu (o treści: tylko pewnie nikt nie sprosta wymogom kopertowym Miluskiego ). Prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcia postepowania w tej sprawie

10 (drugi raz po zażaleniu), wobec czego Miluski złożył skargę prywatną. Sąd wezwał strony do mediacji, odbyły się dwa posiedzenia pojednawcze. Sprawa zakończyła się ugodą sądową: oskarżony przeprosił oskarżyciela, zobowiązał się do pokrycia kosztów sądowych oraz zastępstwa adwokackiego. Zobowiązał się także do zapłacenia nawiązki (3000 zł) na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko. Oskarżony miał także przeprosić oskarżyciela na łamach Gońca Bartoszyckiego. Ugoda ta spełniała zdecydowaną większość żądań oskarżyciela. Przykład 2: II K 97/12 17 lutego 2012 Oskarżyciel: Roman Boras (Bezledy) reprezentowany przez adw. Janusza Jarockiego Oskarżony: Edward Obrzydowski (Bezledy) Oskarżony miał publicznie znieważyć oskarżyciela słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a ponadto niezasadnie wezwać funkcjonariuszy policji, by ci przebadali oskarżyciela na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu co mogło narazić go na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia stanowisk: prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Północ (której członkiem był oskarżony), prezesa OSP Bezledy oraz radnego gminy Bartoszyce. Oskarżony twierdził, że jest skonfliktowany z oskarżycielem od 5 lat Boras miał uprzykrzać mu życie na różne sposoby, co zdaniem oskarżonego było spowodowane jego podejrzeniami o niegospodarność w związku pełnieniem funkcji szefa spółdzielni mieszkaniowej. Sąd uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę grzywny w wysokości 120 stawek dziennych, których wysokość ustalił na 10 zł. Oskarżony miał ponadto zapłacić nawiązkę w wysokości 300 zł na rzecz Szpitala Powiatowego w Bartoszycach oraz pokryć koszty zastępstwa procesowego (2460 zł) oraz ponieść opłatę sądową (300 zł). Z powyższych przykładów wynika, że dysproporcja w dostępie do sądowej drogi rozwiązywania sporów oraz materialna nierówność procesowa stron może prowadzić do sytuacji, w których z jednej strony obywatel będzie miał dodatkowo ograniczone możliwości krytyki władzy, w drugiej zaś może przyczyniać się do pogłębiania braku zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Pomimo tego, że sprawy z oskarżenia prywatnego nie dotyczą przestępstw wielkiej wagi, a zagrażające oskarżonym kary nie są surowe, to dla zdecydowanej większości obywateli wystąpienie przed sądem będzie stanowić ryzyko także finansowe, którego lepiej uniknąć. Stawia to sąd w roli aktora, który może jednostkę jedynie ukarać, a nie pomóc jej w realizacji własnych interesów. Podsumowanie. Uzyskane dane mogą wskazywać na możliwość funkcjonowania w świadomości lokalnej społeczności wizerunku sądu jako aktora, którego zadaniem jest przede wszystkim ukaranie obywatela. Liczba spraw karnych i postępowań w sprawach o wykroczenia jest istotnie

11 wyższa niż liczba postępowań cywilnych. Obywatele częściej występują w roli biernych oskarżonych albo obwinionych, niż jako aktywne podmioty realizujące przed sądem swoje interesy lub skarżące się w swoich własnych sprawach świadczy o tym bardzo mała ilość postępowań karnych wszczynanych z oskarżenia prywatnego. Relatywnie mała liczba spraw ze stosunku pracy, podobnie jak charakterystyczne dla niektórych lat łączenie dużej liczby postępowań przeciwko pracodawcom sugeruje, że dla pracownika droga sądowa może być ostatecznością, na którą zdecyduje się on tylko wtedy, kiedy inne metody rozwiązania sporu zawiodły lub wtedy, gdy ma nadzieję, że akcja większej liczby zainteresowanych ma szansę przynieść pozytywny rezultat. Koresponduje z tym mała ilość spraw o odszkodowania z tytułu wypadków lub kolizji oraz zadośćuczynień za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu pomimo większej wartości przedmiotu sporu niewielu obywateli decyduje się na walkę o należne im świadczenia w sądzie, co może wskazywać na brak zaufania do tejże instytucji, przekonanie o małych szansach powodzenia w postępowaniu przeciwko ubezpieczycielowi lub o tym, że tego rodzaju spory rozwiązywane są na inne, nieformalne sposoby. Badanie jakościowe akt wybranych postępowań wskazało ponadto, że sąd w odczuciu społecznym może być tym miejscem, gdzie sprawiedliwość jest przywilejem bogatszych obywateli, których stać np. na wynajęcie zawodowego pełnomocnika procesowego. Na podstawie analizy akt postępowań karnych z oskarżenia prywatnego można wysnuć przypuszczenie, że prawo w świadomości społecznej funkcjonuje jako narzędzie władzy, chroniący jej przedstawicieli przed zwykłymi ludźmi biedniejszymi, gorzej wykształconymi, bezradnymi w sytuacji, w której chcą skorzystać z przysługujących im praw. Bariera dostępności prawa do sądu to w wielu przypadkach 300 zł zryczałtowanej opłaty sądowej. Analiza akt postępowań dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym potęguje to przypuszczenie bogatszy sprawca zostanie za ten sam czyn ukarany łagodniej niż sprawca biedniejszy. Mało tego, wystarczy, że sprawca posiada samochód, by groziła mu mniejsza kara niż np. rowerzyście pomimo tego, że ten drugi stwarza mniejsze zagrożenie dla chronionych dóbr prawnych. Należy tu jednak wspomnieć o tym, że tego rodzaju wizerunek nie jest jedynie efektem pracy sądu. Także selektywna działalność lokalnej policji np. w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym może przyczyniać się do tego, że jednostka z prawem woli mieć do czynienia jak najmniej, jeśli kontakt z wymiarem sprawiedliwości oznaczać ma represję albo jej uniknięcie. Uzyskane wyniki każą postawić pytanie, jak negatywny wizerunek sądu może być powiązany z funkcjonującymi na danym terenie podziałami społecznymi oraz czy (i w jaki sposób) owe podziały są związane stricte z codziennym funkcjonowaniem sądu oraz organów egzekwujących prawo.

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach karnych Mediacja w sprawach karnych Etapy mediacji selekcja spraw i skierowanie sprawy do mediacji spotkanie mediatora osobno ze stronami wspólne spotkanie sprawcy i pokrzywdzonego w obecności mediatora kontrola

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1 Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny Art. 1 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 44 6 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Art.115 16 k.k. i art.46 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r.

Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-116-03 Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 19/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 103 POZEW CYWILNY W POSTĘPOWANIU KARNYM (POZEW ADHEZYJNY) Powód (oskarżyciel prywatny): Pozwany: (Oskarżony):

WZÓR NR 103 POZEW CYWILNY W POSTĘPOWANIU KARNYM (POZEW ADHEZYJNY) Powód (oskarżyciel prywatny): Pozwany: (Oskarżony): WZÓR NR 103 POZEW CYWILNY W POSTĘPOWANIU KARNYM (POZEW ADHEZYJNY) Wałbrzych, 11 marca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Powód (oskarżyciel prywatny): Pozwany: (Oskarżony): Wartość

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów. Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 137/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2013 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów Protokolant Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski. Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 298/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Protokolant Barbara Kobrzyńska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 541 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych.

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie zostało opracowane na podstawie art. 95 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848).

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego Sygn. akt V CSK 131/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 listopada 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 323/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. [1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) ul. Walczaka 112; 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: kancelaria@pl.capitallegis.com tel. (22) 270 12 12 ZGŁOSZENIE SZKODY - KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego sądowego

Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego sądowego System zarządzania bezpieczeństwem. w organizacjach lotnictwa cywilnego Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 18 marca 2014 Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 5/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2010 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

SKARGI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI PORADNIK

SKARGI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI PORADNIK SKARGI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI PORADNIK PRAWA OSOBY POZBAWIONEJ WOLNOŚCI W ZAKRESIE SKŁADANIA SKARG Osoba pozbawiona wolności ma prawo do składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II PK 78/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa M. M. przeciwko P. S.A. w J. o odszkodowanie umowne, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173, z 2016 r. poz. 178. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 362/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Martin Uebele * 20 października 2011 w Gőrlitz. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?

Martin Uebele * 20 października 2011 w Gőrlitz. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php? Martin Uebele * Karalność przestępstw ruchu drogowego (włącznie z tak zwaną jazdą pod wpływem środków odurzających i niedozwolonym oddaleniem się z miejsca wypadku) oraz ich skutki prawne, zwłaszcza pozbawienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 123/14. Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 123/14. Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 123/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lipca 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa...

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa... Spis treści Wstęp... 7 1. Definicja i struktura przestępstwa... 9 1.1. Definicja przestępstwa... 9 1.2. Elementy przestępstwa... 9 1.3. Ustawowe znamiona czynu zabronionego... 10 1.4. Podział przestępstw...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA DURASIK przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 6735/03) WYROK 28 września 2004 r. W sprawie Durasik przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02

Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02 Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02 Adwokat przy wykonywaniu zawodu korzysta z wolności słowa w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa (art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. III PZ 5/11

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. III PZ 5/11 Postanowienie z dnia 29 czerwca 2011 r. III PZ 5/11 Wartość przedmiotu zaskarżenia w zażaleniu na postanowienie o kosztach zastępstwa procesowego ustala się na podstawie wysokości tych kosztów, a nie według

Bardziej szczegółowo

DEK KARNY. PRZESŁANKI ORZEKANIA

DEK KARNY. PRZESŁANKI ORZEKANIA Temat opracowania: Autor opracowania: ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW JAKO ŚRO- DEK KARNY. PRZESŁANKI ORZEKANIA aplikant adwokacki Paweł Dziekański Data: 01.08.2014 r. A. WSTĘP Zakaz prowadzenia pojazdów jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 290/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 stycznia 2015 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08

ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08 ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08 Międzynarodowy organ ochrony prawnej, jakim jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest elementem kompletnego systemu ochrony prawnej Rady Europy, który

Bardziej szczegółowo