Newsletter / 07 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 07 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 07 marca 2014 r. Str.2. Str.4. Str.6. Str.8. MF: Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi Dostawca Internetu udostępni dane osobowe sprawcy zniewagi i zniesławienia? Preferencyjna stawka odsetek za zwłokę ważne rozstrzygnięcie WSA Str.11. Nowe regulacje w VAT wciąż budzą wątpliwości

2 MF: Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT Jak wynika z komunikatu opublikowanego wczoraj na stronach Ministerstwa Finansów: Twierdzenie, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest nieuzasadnione. Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej". Interpretacje podatkowe niezgodne z powyższym stanowiskiem mają zostać zmienione z urzędu. Komunikat Ministerstwa wydaje się zamykać gorący ostatnio temat opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez twórców prowadzących działalność gospodarczą z przeniesienia praw majątkowych do utworu. Dla przypomnienia, do niedawna organy podatkowe konsekwentnie stały na stanowisku, że przychody twórców-przedsiębiorców, również w części dotyczącej przeniesienia praw majątkowych, powinny być rozliczane jako przychody z działalności gospodarczej (m.in. bez możliwości zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, ale za to z prawem wyboru stawki liniowej 19%). Od kilku miesięcy organy te równie konsekwentnie prezentowały stanowisko, że przychody z przeniesienia praw majątkowych również tych, które zostały wytworzone i przeniesione w wyniku i w ramach działalności gospodarczej nie mogą stanowić przychodu z działalności gospodarczej. Powinny one być opodatkowane jako przychody z praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT) według skali podatkowej, za to z możliwością zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów. 2

3 MF: Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT Zmiana podejścia organów podatkowych nie wynikała ze zmiany przepisów, zatem uznanie prawidłowości takiej interpretacji skutkowałoby po stronie twórców koniecznością dokonania korekty rozliczeń za wszystkie lata nieobjęte przedawnieniem (i w zależności od rezultatu takiej korekty powstaniem roszczenia o zwrot nadpłaty podatku lub koniecznością uiszczenia zaległości podatkowej, wraz z odsetkami). Zmiana uderzyłaby również w ich kontrahentów, którzy ze skutkiem wstecznym staliby się płatnikami PIT, ze wszystkimi konsekwencjami niedopełnienia obowiązków płatnika w latach ubiegłych. Oczywiście podatnicy i płatnicy niezgadzający się z niekorzystną dla nich kwalifikacją przychodów mogliby zaskarżyć negatywne interpretacje podatkowe, czy też ewentualne decyzje pokontrolne do sądów administracyjnych. Takie postępowanie ciągnie się jednak latami. Biorąc pod uwagę powyższy scenariusz należy uznać, że komunikat Ministerstwa nie pojawił się ani o dzień za wcześnie. więcej informacji: Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel

4 Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi Ubiegłoroczna nowelizacja przepisów wykonawczych dotyczących cen transferowych określiła zasady badania restrukturyzacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Kilka dni temu Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych opublikowało obszerne wyjaśnienia dotyczące tej regulacji. Wyjaśnienia w założeniu skierowane są zarówno do urzędników stosujących przepisy o cenach transferowych, jak i do podatników. Wyjaśnienia w dużej mierze opierają się na Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych. MF zwraca uwagę na konieczność zapewnienia, aby w przypadku restrukturyzacji dokonywanej pomiędzy podmiotami powiązanymi zachowane zostały warunki, jakie uzgodniłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne (zgodność restrukturyzacji z tzw. zasadą arm s lenght). MF podkreślił, że w celu ustalenia, czy powyższe warunki są zachowane, badaniu powinny być poddane transakcje restrukturyzacyjne, przyczyny dokonania restrukturyzacji oraz oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii. Istotne jest także zbadanie, czy korzyści lub obciążenia poszczególnych podmiotów w grupie wynikają z biernego uczestnictwa w grupie, czy z celowego i jednomyślnego działania grupy. Motywy dokonania restrukturyzacji powinny zaś uwzględniać opcje realistycznie dostępne dla podmiotów, które w niej uczestniczą. Szczególną uwagę MF poświęcił alokacji ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi, która może zmieniać się w wyniku restrukturyzacji oraz uwzględnianiu potencjału zysku przy wycenie przenoszonych w ramach restrukturyzacji aktywów. Wyjaśnienia obszernie odnoszą się do restrukturyzacji polegającej na przeniesieniu, rozwiązaniu lub renegocjacji umów pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym do kwestii odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy. Dotychczas kwestia ta, szczegółowo omówiona w Wytycznych OECD, w polskiej praktyce związanej z cenami transferowymi pojawiała się w bardzo ograniczonym zakresie. 4

5 Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi Choć, zgodnie z informacją przekazaną przez rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów, zamieszczenie wyjaśnień nie oznacza, że urzędnicy skarbowi zaczną kłaść większy niż dotychczas nacisk na kontrolę cen transferowych, publikacja wyjaśnień wskazuje, że analiza restrukturyzacji z punktu widzenia przepisów o cenach transferowych jest obszarem rosnącego zainteresowania Ministerstwa Finansów. Wyjaśnienia są dostępne pod adresem: więcej informacji : Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel Wojciech Fryze, tel

6 Dostawca Internetu udostępni dane osobowe sprawcy zniewagi i zniesławienia? Kwestia uzyskania danych osobowych sprawców bezprawnych wpisów na forach internetowych od dawna budzi wątpliwości interpretacyjne i praktyczne problemy. Dnia 21 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I OSK 2324/12), który może otworzyć ważną furtkę dla pokrzywdzonych, którzy z uwagi na brak danych sprawców niejednokrotnie zostają faktycznie pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw. Od strony formalnej pokrzywdzony bezprawnymi wpisami w Internecie może dochodzić swoich roszczeń na gruncie prawa karnego i cywilnego. W praktyce często jest to utrudnione z uwagi na skomplikowane mechanizmy prawne uzyskiwania danych osobowych sprawców wpisów, bez których wniesienie pozwu lub prywatnego aktu oskarżenia jest praktycznie niemożliwe. O ile uzyskanie od administratora portalu internetowego adresu IP sprawcy i danych dostawcy Internetu zazwyczaj nie jest problemem, o tyle otrzymanie od dostawcy Internetu danych osobowych konkretnej osoby bywa bardzo utrudnione. Najczęściej pokrzywdzeni korzystają ze środków przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Przepisy te są jednak w tym zakresie niejednolicie interpretowane i stosowane przez organy ścigania. Inną podstawą umożliwiającą uzyskanie danych sprawców jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, który formalnie umożliwia ich udostępnienie, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dostawcy Internetu często odmawiają jednak udostępniania informacji na tej podstawie, powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną (art. 159 ust. 1-3 Prawa telekomunikacyjnego). W sprawie rozstrzygniętej przez NSA pokrzywdzony uzyskał wyłącznie adres IP komputera sprawcy. Odmówiono natomiast przekazania mu danych osobowych. Pokrzywdzony zwrócił się więc z wnioskiem o udostępnienie tych danych do GIODO, spotykając się jednak z kolejną odmową. Negatywnie została rozpatrzona także skarga pokrzywdzonego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na decyzję GIODO. 6

7 Dostawca Internetu udostępni dane osobowe sprawcy zniewagi i zniesławienia? W wyniku wniesionej przez pokrzywdzonego skargi kasacyjnej, sprawą zajął się następnie NSA, który uchylił wyrok WSA, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W ustnych motywach wyroku NSA wskazał, że przepisy prawa telekomunikacyjnego i ustawy o ochronie danych osobowych należy interpretować łącznie, mając na uwadze również przepisy Konstytucji. Zdaniem NSA, za prawnie usprawiedliwiony interes, otwierający drogę do udostępnienia danych osobowych na podstawie ww. art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, należy niewątpliwie uznaćściganie sprawców przestępstw, w tym również z oskarżenia prywatnego. Nie dysponujemy jeszcze uzasadnieniem wyroku NSA. Samo rozstrzygnięcie jest jednak bardzo istotne. Może bowiem w przyszłości umożliwićściganie sprawców przestępstw internetowych oraz dochodzenie od nich roszczeń cywilnych w sytuacjach, kiedy uzyskanie ich danych osobowych na niepewnej drodze postępowania karnego okaże się niemożliwe. więcej informacji: Wojciech Kostka, tel

8 Preferencyjna stawka odsetek za zwłokę ważne rozstrzygnięcie WSA W dniu 3 marca 2014 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu zapadło ważne rozstrzygnięcie dotyczące możliwości skorzystania z przewidzianej w Ordynacji podatkowej (OP) obniżonej, 75% stawki odsetek za zwłokę. Stan faktyczny W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia podatnik (spółka) toczył z organami spór dotyczący klasyfikacji taryfowej nabywanego wewnątrzwspólnotowo towaru. Zdaniem podatnika stanowił on niepodlegający opodatkowaniu akcyzą preparat smarowy, zdaniem organów olej smarowy (będący w prawie polskim towarem akcyzowym). Oczekując na rozstrzygniecie przedmiotowej kwestii, podatnik nie odprowadzał od nabywanych produktów podatku akcyzowego. Ostatecznie jednak sądy administracyjne przyznały w zakresie klasyfikacji rację organom. W tej sytuacji podatnik wpłacił całą kwotę zaległego podatku. Chcąc jednak skorzystać z przewidzianej w art. 56 1a OP obniżonej stawki odsetek za zwłokę (75% zamiast 100%) złożył: = deklaracje, w których wykazał historyczną kwalifikację towaru jako niepodlegającego akcyzie oraz jednocześnie, - ich korekty, w których towar wykazał, zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem dot. Klasyfikacji, jako produkt akcyzowy. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% [stawki bazowej]. Organy: jedna sekunda ma znaczenie dla prawa do skorzystania z preferencji 8

9 Preferencyjna stawka odsetek za zwłokę ważne rozstrzygnięcie WSA Organy skarbowe obydwu instancji odmówiły podatnikowi prawa do skorzystania z obniżonej stopy odsetek za zwłokę, argumentując, że: - w sytuacji podatnika brak było jakiegokolwiek odstępstwa czasowego pomiędzy złożeniem deklaracji i korekt (zostały złożone jednocześnie); organ stwierdził również,że nawet 1 sekunda różnicy czasowej w złożeniu dokumentów byłaby wystarczająca dla spełnienia przedmiotowej przesłanki; - w momencie złożenia dokumentów podatnik posiadał jeden stan wiedzy (tj. był świadomy ostatecznego rozstrzygnięcia sądów administracyjnych dotyczącego kwalifikacji nabywanego produktu) w związku z czym nie mógł wykazać towaru raz jako niepodlegającego akcyzie (w deklaracjach), a raz jako objętego tym podatkiem (w korektach). W konsekwencji organy skarbowe uznały złożone deklaracje za nieistniejące a ich korekty za deklaracje pierwotne i wezwały podatnika do uiszczenia brakującej kwoty 25% odsetek za zwłokę. WSA: pierwszeństwo ma cel regulacji Po rozpoznaniu skarg sąd podzielił w całości zawartą w nich argumentację oraz uchylił postanowienia organów obydwu instancji. W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA podkreślił m.in.,że: 1) Podatnik spełnił wszystkie określone w art. 56 1a OP przesłanki uprawniające do zastosowania obniżonej stawki odsetek, tj.: złożył prawnie skuteczne korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty oraz uregulował w całości i w terminie zaległy podatek. 2) Formalny brak odstępstwa czasowego pomiędzy złożeniem deklaracji i ich korekt nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z obniżonej stopy odsetek. Należy bowiem mieć na uwadze przede wszystkim cel przedmiotowej regulacji tj. premiowanie tych podatników, którzy dobrowolnie uregulowali zaległości, zanim organy podjęły czynności mające na celu ich wyegzekwowanie. 3) Przyjęcie stanowiska prezentowanego przez organy doprowadziłoby do nieuzasadnionej dyskryminacji podatnika tylko z tego względu, że w okresie objętym sporem nie dokonywał nabyć innych niż olej smarowy wyrobów akcyzowych (gdyby ich dokonywał, składałby dotyczące ich deklaracje, które następnie wystarczyłoby skorygować). 9

10 Preferencyjna stawka odsetek za zwłokę ważne rozstrzygnięcie WSA 4) Jasnym było, że działanie Spółki miało na celu skorzystanie z preferencyjnej stawki odsetek, jednakże co zostało wyraźnie podkreślone jest to wręcz modelowy przykład podatnika, z myślą o którym wprowadzono przedmiotową regulację. Dobrowolnie bowiem skorygował rozliczenia i wpłacił podatek w sytuacji, w której organy (pomimo zakończonego sporu co do klasyfikacji) nie podejmowały żadnych czynności mających na celu jego wyegzekwowanie. W konsekwencji takie działanie podatnika nie może być oceniane jako nadużycie prawa. Rozstrzygnięcie WSA cieszy tym bardziej, że dotyczy kwestii nieuregulowanych wprost w ustawie i stanowi przykład odejścia od profiskalnej wykładni przepisów podatkowych. Ponadto, sformułowane przez WSA tezy mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w sprawach dotyczących akcyzy, ale także pozostałych podatków tzw. samowymiarowych. więcej informacji: Andrzej Łobodziński, tel

11 Nowe regulacje w VAT wciąż budzą wątpliwości Choć zmiany wprowadzone 1 stycznia br. do ustawy o VAT stanowią przede wszystkim efekt dostosowania polskich regulacji do dyrektywy VAT, po ponad dwóch miesiącach obowiązywania w praktyce nadal budzą one liczne wątpliwości. Obowiązek podatkowy przy dostawach towarów Wątpliwości te w dużej mierze dotyczą stosowania regulacji określających moment powstawania obowiązku podatkowego. W świetle nowych przepisów obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów. Problemów z określeniem momentu dokonania dostawy nie powinno być w przypadku, w którym klient sam odbiera towar u sprzedawcy. Zasadniczo bowiem w takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki związane z towarem przechodzą ze sprzedawcy na nabywcę w momencie wydania towaru, a więc w tym momencie dochodzi do dostawy towaru i powstaje także obowiązek podatkowy w VAT. Trudności nastręcza jednak ustalenie obowiązku podatkowego w sytuacji, gdy towar jest dostarczany przez sprzedawcę do miejsca wskazanego przez nabywcę. Co do zasady w takim przypadku do dostawy dochodzi w momencie dostarczenia towarów przez sprzedawcę do odbiorcy (tak też nowe regulacje interpretuje Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach do zmian w VAT). Powoduje to w praktyce liczne komplikacje związane z określeniem momentu dokonania dostawy. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych firm transportowych podatnik musi dbać o uzyskanie informacji o datach dostarczenia wysyłanych towarów, gdyż w tych datach powinien on rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT. Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach wskazuje jednak, że w niektórych przypadkach ustalony przez strony transakcji moment przejścia praw i obowiązków związanych ze sprzedawanymi towarami może mieć wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT (przy czym nie chodzi tu o umowne ustalenie momentu dokonania sprzedaży w ujęciu cywilnoprawnym). W związku z tym, jeśli podatnicy napotkają problemy związane z ustaleniem, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z powyższego tytułu, powinni rozważyć, czy w ich przypadku ewentualne zmiany umów mogłyby ułatwić identyfikowanie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Rozliczanie VAT od usług licencyjnych Wątpliwości może budzić także kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku licencji, jeśli usługi licencyjne nie są rozliczane w okresach rozliczeniowych. 11

12 Nowe regulacje w VAT wciąż budzą wątpliwości W takim wypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, której określenie w przypadku licencji może nastręczać trudności. Należałoby przyjąć, że usługa licencyjna zostaje wykonana w momencie zakończenia jej świadczenia. Wtedy też powinien powstać obowiązek podatkowy. Nie jest jednak jasne, jak potraktować licencje bezterminowe, w stosunku do których nie określono rozliczenia w okresach rozliczeniowych. Wątpliwości może budzić również przepis zgodnie, z którym w przypadku usług świadczonych sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, gdy w związku z ichświadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, a zatem z upływem każdego roku podatkowego powstaje obowiązek podatkowy, aż do momentu zakończenia jej świadczenia. Z tej regulacji nie wynika jasno w jakiej wysokości podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy na koniec każdego roku. Przepisy nie wprowadzają zasady proporcjonalnego rozliczenia usług w takim wypadku, co więcej w praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których podatnik nie będzie mógł przed zakończeniem danego roku ustalić należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonywanej usługi. Terminy płatności a obowiązek podatkowy Zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego mogą mieć również daleko idące konsekwencje jeśli chodzi o płynność finansową podatników. Ponieważ od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy/ wykonania usługi, a nie z chwilą wystawienia faktury, to w niektórych przypadkach obwiązek podatkowy będzie powstawał wcześniej, niż w analogicznych sytuacjach na gruncie starego stanu prawnego. Spowodować to może, że w praktyce terminy płatności stosowane dotychczasowo, które zapewniały otrzymanie wynagrodzenia przed upływem terminu zapłaty VAT wykazanego na fakturze do urzędu, mogą obecnie być za długie i w konsekwencji podatnicy będą musieli przejściowo pokrywać VAT z własnychśrodków. W związku z tym warto przeanalizować wykonywane transakcje pod kątem tego, czy ich realizacja i ustalone terminy płatności zapewniają podatnikowi otrzymanie wynagrodzenia za wykonane świadczenie przed upływem terminu wpłaty podatku do urzędu. więcej informacji: Aleksandra Marchewka tel Konrad Misiewicz tel

13 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Newsletter / 16 grudnia 2013 r.

Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Str.2. Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Str.4. Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. Str.7. Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 04 września 2014 r.

Newsletter / 04 września 2014 r. Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: VAT > > Obrót paliwami

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 23 lipca 2014 r.

Newsletter / 23 lipca 2014 r. Newsletter / 23 lipca 2014 r. Str.2. Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Str.4. Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: październik-grudzień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: CIT > > Ceny transferowe

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Newsletter 2/2010. interpretacje informacje porady. Każdy z naszych Klientów. może być pewny, że. gdziekolwiek na świecie. postanowi rozwijać swoją

Newsletter 2/2010. interpretacje informacje porady. Każdy z naszych Klientów. może być pewny, że. gdziekolwiek na świecie. postanowi rozwijać swoją Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie Newsletter 2/2010 postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

65/6/A/2012. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marek Zubik sprawozdawca,

65/6/A/2012. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marek Zubik sprawozdawca, 65/6/A/2012 WYROK z dnia 19 czerwca 2012 r. Sygn. akt P 41/10 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 grudnia 2014 r.

Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Str.2. Odszkodowanie za naruszenia prawa konkurencji nowe regulacje UE Str.3. Przyspieszony zwrot VAT wymaga zapłaty z konta przedsiębiorcy Str.4. Coraz bliżej nowej ustawy

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 14 kwietnia 2014 r.

Newsletter / 14 kwietnia 2014 r. Newsletter / 14 kwietnia 2014 r. Str.2. Niekorzystna dla podatników uchwała NSA o tymczasowych obiektach budowlanych Str.4. CRIP być może już w 2014 r. Str.6. Mimo wyjaśnień MF, zasady odliczania VAT od

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się?

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Opracowanie: KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BARBARA MIEROSŁAWSKA Sopot - grudzień'2013 SPIS TREŚCI W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 4 Zmiana zasady

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT

PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT Zadzwoń: (+48) 500 124 144! PRZYDATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI. PODPOWIADA BIURO RACHUNKOWE BEST CONCEPT 1. Chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce i nie wiem, jakie formy opodatkowania w Polsce

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo