POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2170(INI) Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE v02-00)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPRAWKI 1-20. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2170(INI) 12.1.2012. Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00)"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Prawna /2170(INI) POPRAWKI 1-20 Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE v02-00) zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2009/2170(INI)) AM\ doc PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 AM_Com_NonLegReport PE v /13 AM\ doc

3 1 Punkt C preambuły C. mając na uwadze, że na ustalenie właściwej zasady ma wpływ kontrowersja wokół tzw. turystyki zniesławienia polegającej na wyborze miejsca, w którym strona skarżąca decyduje się wszcząć postępowanie o zniesławienie, z uwagi na możliwość uzyskania jak najkorzystniejszego rezultatu zwykle są to Anglia lub Walia, postrzegane jako jurysdykcje najbardziej przyjazne dla skarżących na świecie; C. mając na uwadze, że na ustalenie właściwej zasady ma wpływ kontrowersja wokół tzw. turystyki zniesławienia polegającej na wyborze miejsca, w którym strona skarżąca decyduje się wszcząć postępowanie o zniesławienie, z uwagi na możliwość uzyskania jak najkorzystniejszego rezultatu zwykle są to Anglia lub Walia, postrzegane jako jurysdykcje najbardziej przyjazne dla skarżących na świecie; mając na uwadze, że kwestia ta nie dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii, lecz także innych jurysdykcji; 2 Punkt Ca preambuły (nowy) Ca. mając na uwadze, że turystykę zniesławienia ułatwia rozporządzenie (WE) nr 44/2001 ( rozporządzenie Bruksela I ), co w rezultacie pozwala skarżącemu na wszczęcie postępowania w wybranym przez siebie miejscu; AM\ doc 3/13 PE v01-00

4 3 Punkt Ca preambuły (nowy) Cb. mając na uwadze, że należy dążyć do równowagi interesów, w szczególności w odniesieniu do kwestii wpływających na ochronę wolności prasy i zawodu dziennikarza; mając na uwadze, że to skarżący wybiera sąd, co znacznie ułatwia rozpatrywanie skarg skierowanych przeciwko wydawcom i/lub mediom; mając na uwadze, że przepisy dotyczące prawa właściwego muszą zatem zapewniać wysoki poziom pewności prawa na rzecz dziennikarzy i mediów w transgranicznych sprawach sądowych; 4 Punkt H preambuły H. mając na uwadze, że muszą być dostępne środki prawne w przypadku naruszania tej wolności, szczególnie ze szkodą dla życia prywatnego i dobrej reputacji ludzi 1 ; mając na uwadze, że w przypadkach, gdy naruszania wolności winne są potężne organizacje medialne, ofiary, nie zawsze będące wpływowymi potentatami lub osobowościami medialnymi, ale niejednokrotnie zwykłymi H. mając na uwadze, że muszą być dostępne środki prawne w przypadku naruszania tej wolności, szczególnie ze szkodą dla życia prywatnego i dobrej reputacji ludzi 2 ; mając na uwadze, że każde państwo członkowskie powinno zapewnić dostępność tego rodzaju środków oraz ich skuteczność na wypadek naruszenia tego rodzaju praw; mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny dążyć do 1 Uznaje się, że w chwili obecnej reputacji, jako elementu życia prywatnego, chroni EKPC (patrz sprawa N. przeciwko Szwecji, nr 11366/85). 2 Uznaje się, że w chwili obecnej reputacji, jako elementu życia prywatnego, chroni EKPC (patrz sprawa N. przeciwko Szwecji, nr 11366/85). PE v /13 AM\ doc

5 obywatelami, mogą w praktyce nie posiadać dostępu do sprawiedliwości ze względu na koszty postępowania sądowego; mając na uwadze, że koszty postępowania sądowego mogą być również rujnujące dla wydawców; dopilnowania, aby niewspółmiernie wysokie koszty prawne w praktyce nie doprowadziły do odmowy skarżącemu dostępu do sprawiedliwości; mając na uwadze, że koszty postępowania sądowego mogą być również rujnujące dla mediów; 5 Punkt L preambuły L. mając na uwadze, że Komisja powinna zaproponować przepis typu określonego w załączniku łączący podstawową zasadę, że prawo miejsca, w którym ma miejsce szkoda, dominuje nad klauzulą przewidywalności jeżeli chodzi o uwzględnienie uzasadnionych interesów wydawców w celu wypełnienia luki w rozporządzeniu Rzym II; mając na uwadze, że kryterium najbliższego związku powinno być stosowane do prawa odpowiedzi, jako że takiej pomocy powinno się udzielać szybko i że ma ona charakter tymczasowy; mając na uwadze, że przepis ten powinien również gwarantować autonomię stron oraz możliwość zastosowania zasady właściwości legis fori, zgodnie z którą skarżący podejmuje decyzję o wytoczeniu procesu w sądach wydawcy za szkody wyrządzone mu w więcej niż jednym państwie członkowskim; L. mając na uwadze, że kryterium najbliższego związku powinno być stosowane do prawa odpowiedzi, jako że takiej pomocy powinno się udzielać szybko i że ma ona charakter tymczasowy; mając na uwadze, że przepis ten powinien również gwarantować autonomię stron oraz możliwość zastosowania zasady właściwości legis fori, zgodnie z którą skarżący podejmuje decyzję o wytoczeniu procesu w sądach mediów za szkody wyrządzone mu w więcej niż jednym państwie członkowskim; AM\ doc 5/13 PE v01-00

6 6 Dimitar Stoyanov Ustęp 1 1. zwraca się do Komisji, by w oparciu o lit. c) art. 81 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przedstawiła wniosek, którego celem byłoby dodanie do rozporządzenia Rzym II przepisu dotyczącego prawa mającego zastosowanie do zobowiązania pozaumownego wynikającego z naruszania prawa prywatności i innych dóbr osobistych, w tym zniesławienia, stosując się do szczegółowych zaleceń określonych w załączniku do niniejszego dokumentu; 1. zwraca się do Komisji, by w oparciu o lit. c) art. 81 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przedstawiła wniosek, którego celem byłoby dodanie do rozporządzenia Rzym II przepisu dotyczącego prawa mającego zastosowanie do zobowiązania pozaumownego wynikającego z naruszania prawa prywatności i innych dóbr osobistych, w tym zniewagi i zniesławienia, stosując się do szczegółowych zaleceń określonych w załączniku do niniejszego dokumentu; Or. bg 7 Dimitar Stoyanov Ustęp 2 2. zwraca się ponadto do Komisji, by w oparciu o lit. d) art. 81 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przedstawiła wniosek w sprawie utworzenia ośrodka dobrowolnego rozstrzygania sporów transgranicznych wynikających z naruszania prawa do prywatności oraz innych dóbr osobistych, w tym zniesławienia, w drodze alternatywnego rozstrzygania sporów; 2. zwraca się ponadto do Komisji, by w oparciu o lit. d) art. 81 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przedstawiła wniosek w sprawie utworzenia ośrodka dobrowolnego rozstrzygania sporów transgranicznych wynikających z naruszania prawa do prywatności oraz innych dóbr osobistych, w tym zniewagi i zniesławienia, w drodze alternatywnego rozstrzygania sporów; Or. bg PE v /13 AM\ doc

7 8 Dimitar Stoyanov Załącznik artykuł 5a tytuł Artykuł 5a Prawo do prywatności i innych dóbr osobistych Artykuł 5a Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez naruszenie prawa do prywatności i innych dóbr osobistych Or. bg 9 Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne Załącznik artykuł 5a ustęp 1 (1) Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 i 3, prawem właściwym dla zobowiązania osobistych, w tym zniesławienia, jest prawo kraju, w którym prawa osoby starającej się o odszkodowanie są lub mogą zostać znacząco naruszone w sposób bezpośredni. Jednak prawem właściwym będzie prawo kraju, który zwyczajowo zamieszkuje osoba względem której wysuwa się roszczenie dotyczące odpowiedzialności, jeżeli osoba ta nie mogła przewidzieć znaczących konsekwencji swego działania w kraju wskazanym w pierwszym zdaniu. (1) Prawem właściwym dla zobowiązania osobistych, w tym zniesławienia, jest prawo kraju, w którym występuje lub może wystąpić jeden lub więcej najważniejszych elementów szkody lub straty. Uzasadnienie Sformułowanie tej poprawki odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego przyjętym w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. z myślą o przyjęciu rozporządzenia dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. AM\ doc 7/13 PE v01-00

8 10 Załącznik artykuł 5a ustęp 1 (1) Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 i 3, prawem właściwym dla zobowiązania osobistych, w tym zniesławienia, jest prawo kraju, w którym prawa osoby starającej się o odszkodowanie są lub mogą zostać znacząco naruszone w sposób bezpośredni. Jednak prawem właściwym będzie prawo kraju, który zwyczajowo zamieszkuje osoba względem której wysuwa się roszczenie dotyczące odpowiedzialności, jeżeli osoba ta nie mogła przewidzieć znaczących konsekwencji swego działania w kraju wskazanym w pierwszym zdaniu. (1) W przypadku gdy skarżący występuje do sądów właściwych dla miejsca, w którym ma centrum swoich interesów życiowych, o odszkodowanie za wszelkie szkody wynikające z naruszenia prawa do prywatności i innych dóbr osobistych, pod warunkiem że te prawa są lub mogą zostać znacząco naruszone w sposób bezpośredni, prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z naruszeń prawa do prywatności oraz innych dóbr osobistych, w tym zniesławienia, jest prawo kraju, który zwyczajowo zamieszkuje osoba, względem której wysuwa się roszczenie dotyczące odpowiedzialności. To prawo jest również prawem właściwym w przypadku gdy skarżący występuje o odszkodowanie za wszelkie szkody do sądów państwa członkowskiego będącego miejscem zamieszkania pozwanego. 11 Arlene McCarthy Załącznik artykuł 5a ustęp 1 (1) Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 i 3, prawem właściwym dla zobowiązania (1) Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 i 3, prawem właściwym dla zobowiązania PE v /13 AM\ doc

9 osobistych, w tym zniesławienia, jest prawo kraju, w którym prawa osoby starającej się o odszkodowanie są lub mogą zostać znacząco naruszone w sposób bezpośredni. Jednak prawem właściwym będzie prawo kraju, który zwyczajowo zamieszkuje osoba względem której wysuwa się roszczenie dotyczące odpowiedzialności, jeżeli osoba ta nie mogła przewidzieć znaczących konsekwencji swego działania w kraju wskazanym w pierwszym zdaniu. osobistych, w tym zniesławienia, jest prawo kraju, w którym skarżący ma centrum swoich interesów życiowych. Skarżący musi być w stanie wykazać, że w danym kraju doszło do znaczącego naruszenia jego praw. Jednak jeżeli osoba, względem której wysuwa się roszczenie dotyczące odpowiedzialności (pozwany), nie mogła przewidzieć znaczących konsekwencji swego działania w kraju wskazanym w pierwszym zdaniu, prawem właściwym będzie prawo kraju, który zwyczajowo zamieszkuje pozwany. 12 Dimitar Stoyanov Załącznik artykuł 5a ustęp 1 (1) Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 i 3, prawem właściwym dla zobowiązania osobistych, w tym wynikających z zniesławienia, jest prawo kraju, w którym prawa osoby starającej się o odszkodowanie są lub mogą zostać znacząco naruszone w sposób bezpośredni. Jednak prawem właściwym będzie prawo kraju, który zwyczajowo zamieszkuje osoba względem której wysuwa się roszczenie dotyczące odpowiedzialności, jeżeli osoba ta nie mogła przewidzieć znaczących konsekwencji swego działania w kraju wskazanym w pierwszym zdaniu. (1) Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 i 3, prawem właściwym dla zobowiązania osobistych, w tym zniewagi i zniesławienia, jest prawo kraju, w którym prawa osoby starającej się o odszkodowanie są lub mogą zostać naruszone w sposób bezpośredni i natychmiastowy. Jednak prawem właściwym będzie prawo kraju, który zwyczajowo zamieszkuje osoba względem której wysuwa się roszczenie dotyczące odpowiedzialności, jeżeli osoba ta nie mogła przewidzieć znaczących konsekwencji swego działania w kraju wskazanym w pierwszym zdaniu. Or. bg AM\ doc 9/13 PE v01-00

10 13 Arlene McCarthy Załącznik artykuł 5a ustęp 1a (nowy) (1a) W każdym razie państwa członkowskie dopilnowują, aby strony miały dostęp do szczegółowych informacji na temat alternatywnych form rozstrzygania sporów przed wejściem na drogę sądową. 14 Załącznik artykuł 5a ustęp 1a (nowy) (1a) W przypadku, gdy prawa osoby starającej się o odszkodowanie są lub mogą zostać naruszone w więcej niż jednym kraju, a osoba ta wniesie sprawę do sądu w jednym z państw członkowskich, na którego terytorium zawartość utworu będącego źródłem naruszenia jest lub może być dostępna, pozwany nie może podlegać surowszym wymogom i/lub bardziej wygórowanym kosztom sądowym niż te przewidziane w prawie materialnym właściwym dla jego kraju zamieszkania. 15 Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne PE v /13 AM\ doc

11 Załącznik artykuł 5a ustęp 2 (2) W przypadku, gdy prawa osoby starającej się o odszkodowanie są lub mogą zostać naruszone w więcej niż jednym kraju, a osoba ta wniesie sprawę do sądu w miejscu zamieszkania pozwanego, skarżący może w tej sytuacji oprzeć swoje powództwo na prawie sądu orzekającego. (2) W przypadku gdy naruszenie wynika z udostępnienia utworu opublikowanego lub nadanego kraj, w którym występuje lub może wystąpić jeden lub więcej najważniejszych elementów naruszenia, uznaje się za kraj, do którego usługa publikacji lub usługa nadawcza jest zasadniczo skierowana, lub, jeśli nie jest to oczywiste, kraj, w którym sprawowana jest kontrola edytorska, i prawo tego kraju uznaje się za prawo właściwe. Kraj, do którego skierowana jest usługa publikacji lub usługa nadawcza, ustala się w szczególności na podstawie języka publikacji lub audycji, lub na podstawie sprzedaży lub liczby odbiorców w danym kraju w porównaniu do całkowitej sprzedaży lub liczby odbiorców, lub na podstawie kombinacji wymienionych czynników. Uzasadnienie Sformułowanie tej poprawki odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego przyjętym w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. z myślą o przyjęciu rozporządzenia dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. 16 Arlene McCarthy Załącznik artykuł 5a ustęp 2 (2) W przypadku, gdy prawa osoby starającej się o odszkodowanie są lub mogą zostać naruszone w więcej niż jednym kraju, a osoba ta wniesie sprawę do (2) W przypadku, gdy prawa skarżącego są lub mogą zostać naruszone w więcej niż jednym kraju, a osoba ta wniesie sprawę do sądu w miejscu zamieszkania pozwanego, AM\ doc 11/13 PE v01-00

12 sądu w miejscu zamieszkania pozwanego, skarżący może w tej sytuacji oprzeć swoje powództwo na prawie sądu orzekającego. skarżący może w tej sytuacji oprzeć swoje powództwo na prawie sądu orzekającego. 17 Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne Załącznik artykuł 5a ustęp 3 (3) Prawem właściwym do prawa odpowiedzi lub środków równoważnych będzie prawo kraju, w którym ma zwyczajową siedzibę nadawca lub wydawca. (3) Prawem właściwym do prawa odpowiedzi lub środków równoważnych oraz wszelkich środków prewencyjnych lub prewencyjnych zakazów sądowych skierowanych przeciwko nadawcy lub wydawcy w związku z zawartością utworu opublikowanego lub nadanego będzie prawo kraju, w którym ma zwyczajową siedzibę nadawca lub wydawca. 18 Arlene McCarthy Załącznik artykuł 5a ustęp 3 (3) Prawem właściwym do prawa odpowiedzi lub środków równoważnych będzie prawo kraju, w którym ma zwyczajową siedzibę nadawca lub wydawca. skreślony PE v /13 AM\ doc

13 19 Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne Załącznik artykuł 5a ustęp 3a (nowy) Uzasadnienie (3a) Ustęp 3 stosuje się również do naruszenia prawa do prywatności lub innych dóbr osobistych wynikającego z przetwarzania danych osobowych. Sformułowanie tej poprawki odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego przyjętym w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. z myślą o przyjęciu rozporządzenia dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. 20 Załącznik artykuł 5a ustęp 4a (nowy) (4a) W odniesieniu do ust. 1 koszty sądowe nie mogą przekraczać kosztów narzuconych przez państwo, którego prawo jest prawem właściwym. AM\ doc 13/13 PE v01-00

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.12.2012 r. COM(2012) 744 final 2012/0360 (COD) C7-0413/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona) 24.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 7.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263/11 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH 01037/12/PL WP 196 Opinia 05/2012 na temat przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej przyjęta dnia 1 lipca 2012 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201 RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE maj 201 2 Spis treści Wstęp 4 I. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Wprowadzenie 6 II. Ogólnopolskie konsultacje konsumenckie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.1.2012 r. COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR L 347/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Tekst mający

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0208 (COD) 10972/14 AGRI 445 ENV 621 AGRILEG 130 DENLEG 108 MI 496 CODEC 1489 AKTY USTAWODAWCZE

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Wybór prawa w przypadku transgranicznych wypadków drogowych: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

- Prawo prywatne międzynarodowe.

- Prawo prywatne międzynarodowe. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-184-08 Druk nr 1277 Warszawa, 31 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE L 338/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 23.2.2012 2012/0000(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie dostępu do podstawowych usług bankowych (2012/0000

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 01248/07/PL WP 136 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych przyjęta w dniu 20 czerwca Niniejsza grupa robocza została powołana na mocy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NIILSA WAHLA przedstawiona w dniu 18 września 2014 r.(1) Sprawa C 396/13

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NIILSA WAHLA przedstawiona w dniu 18 września 2014 r.(1) Sprawa C 396/13 OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NIILSA WAHLA przedstawiona w dniu 18 września 2014 r.(1) Sprawa C 396/13 Sähköalojen ammattiliitto ry przeciwko Elektrobudowie Spółka Akcyjna [wniosek o wydanie orzeczenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 27.5.2014 L 158/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo