POŒWIÊCONY BADANIU NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POŒWIÊCONY BADANIU NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI"

Transkrypt

1 POŒWIÊCONY BADANIU NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI ROK LXVI (66) MAJ 2010 MAJ 2011 A NON-FOR-PROFIT EDUCATIONAL INSTITUTION (CONTRIBUTIONS ARE DEDUCTIBLE FOR INCOME TAX PURPOSES - 501(C)(3) 180 SECOND AVENUE, NEW YORK, NY tel , fax ,

2 W³adze Instytutu J. Pi³sudskiego w Ameryce wybrane w dniu 26 marca 2011 r. Rada Instytutu Ewa Babiarz Dr Janusz Jachowicz Dr Ewa Krystyna Hoffman-Jêdruch Tomasz Kalata Dr Magda Kapuœciñska Dr Anna Jaroszyñska-Kirchmann Dr Iwona Dr¹g Korga Zarz¹d Instytutu Dr Artur J. Kowalski Janusz Krzy anowski Piotr Kumelowski Krzysztof Langowski Dr Danuta Pi¹tkowska Dr Marek Zieliñski Prezes Dr Magda Kapuœciñska Wiceprezes Dr Marek Zieliñski Wiceprezes Dr Artur J. Kowalski Dyrektor Wykonawczy i Skarbnik Dr Iwona Dr¹g-Korga Sekretarz Zarz¹du Ewa Babiarz Asystent Prezesa Jolanta Szczepkowska Radca prawny Instytutu Rafa³ Gaw³owski Komisja Rewizyjna Piotr Kumelowski przewodnicz¹cy Ewa Krystyna Hoffman-Jêdruch cz³onek Cz³onkowie Rady Instytutu. Od lewej: Krzysztof Langowski, dr Iwona Korga, Piotr Kumelowski, dr Ewa Jêdruch, dr Magda Kapuœciñska, Ewa Babiarz, dr Janusz Jachowicz, Janusz Krzy anowski, dr Artur Kowalski, dr Marek Zieliñski 2 BIULETYN LXVI (66)

3 Drodzy Cz³onkowie, Przyjaciele i Sympatycy Instytutu W okresie sprawozdawczym, po tragicznym dla Polski kwietniowym wypadku w Smoleñsku, w którym Instytut utraci³ wielu przyjació³ wspieraj¹cych nasz¹ dzia³alnoœæ, odbudowywaliœmy z sukcesem nasze kontakty z Polsk¹. Nasze dzia³ania, tak jak w poprzednich latach, skupia³y siê g³ównie na kontynuowaniu prac nad digitalizacj¹ dokumentów archiwalnych, tworzeniu komputerowego katalogu ksi¹ ek, wspomaganiu badañ historycznych poprzez wykonywanie licznych kwerend, udostêpnianie zbiorów historykom i innym osobom prowadz¹cym badania w Instytucie, popularyzacji polskiej historii i kultury wœród spo³ecznoœci polskiej i amerykañskiej poprzez pokazy filmów dokumentalnych, spotkania ze œwiadkami historii, prelekcje, wyk³ady i organizowanie wiêkszych uroczystoœci. Wa nymi wydarzeniami by³y: Uroczystoœæ poœwiêcona 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Wieczór historii i muzyki na czeœæ Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina zorganizowane w salach Konsulatu Generalnego RP. Do innych znacz¹cych wydarzeñ nale y zaliczyæ wydanie ksi¹ ki pt. Polonijny Nowy Jork pod redakcj¹ dr Danuty Pi¹tkowskiej oraz unowoczeœnienie strony internetowej Instytutu. Te wszystkie dzia³ania nie by³yby mo liwe bez wsparcia cz³onków Instytutu i pomocy finansowej z Polski oraz od naszych sponsorów i donatorów. Dzia³alnoœæ Instytutu wspieraj¹ polskie instytucje rz¹dowe: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Senat RP przez Fundacjê Semper Polonia oraz Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Wspó³pracujemy z Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów Pañstwowych (NDAP), Instytutem Pamiêci Narodowej (IPN), Narodowym Centrum Kultury (NCK), Bibliotek¹ Narodow¹ i Instytutem Pi³sudskiego w Warszawie. Wspó³praca zwi¹zana jest z programem digitalizacji naszych kolekcji archiwalnych, katalogowaniem zbiorów, opracowywaniem wystaw czy wydawaniem ksi¹ ek i publikacji. Dziêki MKiDN, NDAP i Bibliotece Narodowej w porz¹dkowaniu kolekcji archiwalnych, digitalizacji dokumentów i katalogowaniu komputerowym ksi¹ ek pomagali nam sta- yœci z Polski. W ci¹gu ostatniego roku sprawozdawczego odwiedzi³o Instytut ponad 600 osób z Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym badacze, historycy, pisarze i osoby zainteresowane nasz¹ placówk¹ oraz uczestnicy spotkañ. Mieliœmy zaszczyt goœciæ przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senatu i Sejmu RP, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Konsulatu Generalnego RP. Digitalizacja kolekcji archiwalnych jest kontynuowana i postêpuje szybko. MAJ 2010 MAJ

4 Fundusze na ten cel otrzymaliœmy z Senatu RP poprzez Fundacjê Semper Polonia. Dziêki MKiDN, który wspiera nasz¹ wspó³pracê z Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów Pañstwowych oraz Instytutowi Pamiêci Narodowej, z którym w 2010 r. podpisaliœmy umowê o wspó³pracy, w Instytucie przebywali pracownicy z archiwów pañstwowych oraz z IPN i wykonywali digitalizacjê wybranych kolekcji archiwalnych. Wzrost liczby cz³onków, donacje i dotacje od Rz¹du RP wp³ynê³y na zwiêkszenie dochodów Instytutu. W biuletynie piszemy szerzej o tym, co siê dzieje w naszej placówce, o wydarzeniach, wspó³pracy i sukcesach. W obecnym numerze umieœciliœmy równie artyku³ dr Doroty Halickiej pt. Józef Pi³sudski protektor polskiego sportu. Rola i osi¹gniêcia Instytutu s¹ wysoko oceniane zarówno przez przedstawicieli instytucji rz¹dowych, jak i przez amerykañsk¹ Poloniê. Pozycjê tê Instytut zawdziêcza zgodnej i twórczej pracy obecnego Zarz¹du i Rady Instytutu, pomocy wolontariuszy oraz wsparciu moralnemu i finansowemu naszych cz³onków, sponsorów, przyjació³ i instytucji w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Dziêkujemy i prosimy o dalsze poparcie. Zarz¹d Instytutu Pi³sudskiego w Ameryce Maj 2011 Galeria Instytutu 4 BIULETYN LXVI (66)

5 Podziêkowania Zarz¹d i Rada Instytutu Pi³sudskiego dziêkuje: Senatowi RP za przyznanie w roku 2010 grantu koordynowanego przez Fundacjê Semper Polonia na prowadzenie digitalizacji kolekcji archiwalnych, modernizacjê strony internetowej Instytutu, dofinansowanie kosztów utrzymania Instytutu oraz na nagrody dla dzieci i m³odzie y bior¹cych udzia³ w konkursie wiedzy o Polsce. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za sfinansowanie 3-miesiêcznych sta ów czterech archiwistów z Archiwów Pañstwowych oraz bibliotekarki z Biblioteki Narodowej, a Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych i Bibliotece Narodowej za umo liwienie ich przyjazdu do Instytutu. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych za owocn¹ wspó³pracê i pomoc merytoryczn¹ w opracowywaniu zbiorów Instytutu. Polsko-S³owiañskiej Federalnej Unii Kredytowej za czêœciowe sfinansowanie sprzêtu do digitalizacji oraz Gali Nagród Instytutu Konsulatowi Generalnemu RP i Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej (SWAP) Okrêg 2 za sfinansowanie publikacji materia³ów z sympozjum w formie ksi¹ kowej. Konsulatowi Generalnemu RP za sponsorowanie uroczystoœci zwi¹zanej z obchodami 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej i Gali Nagród Instytutu Instytutowi Pamiêci Narodowej, Narodowemu Centrum Kultury i Bibliotece Narodowej za systematyczne przysy³anie nowoœci ksi¹ kowych. Dziêkujemy mediom: Nowemu Dziennikowi, Kurierowi Plus, TV Polonia, Polskiemu Radiu WKRL 910 za og³oszenia, sprawozdania, audycje i informacje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Instytutu Pi³sudskiego. Serdeczne podziêkowania sk³adamy wszystkim donatorom, cz³onkom, wolontariuszom i sympatykom Instytutu. Dziêki Pañstwa pomocy i zaanga owaniu Instytut dzia³a i rozwija siê. MAJ 2010 MAJ

6 Donacje pieniê ne (powy ej $200) Senat RP poprzez Fundacjê Semper Polonia $31000 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sta e 5 osób Polsko-S³owiañska Federalna Unia Kredytowa- $3500 Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku $5000 SWAP Okrêg 2 $2500 Magda Kapuœciñska $3000 Chevron Humankind $3000 Zbigniew Dar ynkiewicz $2400 Smith Richardson Foundation, Inc. $2000 Richard Gastowich $2000 Adam B¹k $1000 Roman M. Kabara $1000 Sophie Koper $1000 Michael Krzemieñ $1000 Tytus Nobis $1000 Chester M. Nowak $1000 Jack Radgowski $1000 Izabela Roman $500 Anna Czekaj Farber $400 Polonia Aid Foundation Trust $350 Paul Magda $300 Danuta i Krzysztof P³ócienniczak $300 Clasic Travel, Inc. $250 Irene Korsak $250 Piotr Kumelowski $250 Krystyna Piórkowska $250 Zych Construction Services Corp. $250 Marian Krzy owski $200 Alan Kubarek $200 Bo ena Nowicka McLees $200 Dary rzeczowe W ci¹gu ostatniego roku (maj 2010 maj 2011) do Instytutu nap³ynê³o 245 darów w formie ksi¹ ek, periodyków i zdjêæ. Dziêkujemy wszystkim ofiarodawcom. Szczególne podziêkowania kierujemy do Jacka Œlusarka, Jerzego Prusa 6 BIULETYN LXVI (66)

7 i Wojciecha Adamusa za nades³anie wielu ksi¹ ek oraz materia³ów o tematyce historycznej. Dziêkujemy instytucjom polskim: Instytutowi Pamiêci Narodowej, Bibliotece Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowemu Centrum Kultury za sta³e przysy³anie nowoœci ksi¹ kowych. Oprócz ksi¹ ek otrzymujemy tak e inne dary rzeczowe. Ozdob¹ galerii sta³o siê pianino, dar pani Haliny Kalitki z Polskiego Zwi¹zku Narodowego, pani Uta Szczerba podarowa³a Instytutowi swój przejmuj¹cy obraz zatytu³owany , a od pani Ma³gorzaty Ka³u y otrzymaliœmy nietypowy dar stó³ monta owy, który by³ w posiadaniu i u ytkowaniu Radia Wolna Europa. Ostatnio zbiory audiowizualne Instytutu wzbogaci³y siê o zestaw kaset VHS z nagraniami wywiadów z osobami, które prze y³y II wojnê œwiatow¹ dar Bo eny Urbanowicz Gilbride. Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziêkujemy! Apelujemy o przekazywanie do Instytutu Pi³sudskiego pami¹tek rodzinnych, korespondencji i innego rodzaju zbiorów archiwalnych. Nasze zbiory ci¹gle rosn¹ dziêki hojnym donacjom od osób prywatnych i instytucji. Pani Ma³gorzata Ka³u a demonstruje swój dar: stó³ monta owy MAJ 2010 MAJ

8 Gratulacje Doktorat Ewy Jêdruch Ewa Krystyna Hoffman-Jêdruch, cz³onek Rady Instytutu, zakoñczy³a w 2009 r. studia doktoranckie z zakresu humanistyki na Uniwersytecie Drew w Madison, New Jersey. W kwietniu 2010 obroni³a swoj¹ pracê doktorsk¹: Gospodarka Opactwa Cluny, i uzyska³a tytu³ Doktora Nauk Humanistycznych. Jej dysertacja zosta³a wyró niona za twórczoœæ myœli i styl prozy najbardziej presti- ow¹ nagrod¹ tej uczelni, jak¹ jest nagroda im. dr Roberta Chapmana. Medal im. Erazma i Anny Jerzmanowskich dla dr Danuty Pi¹tkowskiej Krakowskie Towarzystwo Przyjació³ Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich przyzna³o dr Danucie Pi¹tkowskiej Medal im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Uroczystoœæ wrêczenia odby³a siê 8 maja 2010 r. w Pa³acu Jerzmanowskich w Prokocimiu (Kraków). Gra yna Fija³kowska, autorka ksi¹ ki pt. Tyle ycia, ile w czynie. Rzecz o EraŸmie Józefie Jerzmanowskim, tak oto napisa³a do wyró - nionej medalem Danuty Pi¹tkowskiej: To znak przyjaÿni nie tylko mojej, lecz równie ca³ego Towarzystwa Przyjació³ Prokocimia. To wyraz szacunku dla Pani pracy na rzecz Polski i Polonii Amerykañskiej. Medal w imieniu wyró nionej odebra³a jej siostra prof. Wies³awa Pi¹tkowska-Stepaniak. Odznaczenie dla Marka Zieliñskiego W czasie uroczystej Gali Nagród Instytutu 2011, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wrêczy³ Z³oty Krzy Zas³ugi, przyznany przez prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, wiceprezesowi Instytutu Markowi Zieliñskiemu, który od wielu lat poœwiêca bezinteresownie swój czas i trud dla spraw Polski w Stanach Zjednoczonych. Dr Marek Zieliñski, od 1981 r. aktywny cz³onek Instytutu Pi³sudskiego w Ameryce, od 2002 r. cz³onek Rady, a od trzech lat wiceprezes, pracuje dla tej placówki bezinteresownie. Zainicjowa³ i wprowadzi³ system komputerowy, dziêki któremu zaistnia³a szybka i nowa metoda komunikacji z cz³onkami i sympatykami ( , Facebook itp.). Unowoczeœni³ sieæ komputerow¹, zainstalowa³ magazyn zasobów cyfrowych Instytutu. Jest wspó³twórc¹ i wspó³redaktorem elektronicznego Biuletynu Instytutu, a tak e zbudowa³ nowoczesny internetowy system katalogowania zbiorów bibliotecznych. Dziêki Markowi Zieliñskiemu Instytut podj¹³ wa ny dla zabezpieczania i udostêpniania projekt digitalizacji archiwalnych dokumentów. Projekt ju zosta³ wprowadzony w ycie. Marek Zieliñski uczy i zarz¹dza grup¹ wolontariu- 8 BIULETYN LXVI (66)

9 Wiceprezes dr Marek Zieliñski nagrodzony Z³otym Krzy em Zas³ugi obok prezes Magdy Kapuœciñskiej szy. Do niego nale y wybór, instalacja i udoskonalanie oprogramowania, pisanie grantów na potrzeby digitalizacji, takich jak zakup sprzêtu, oprogramowania i zatrudnienie pracowników. Marek Zieliñski uczestniczy w prowadzeniu wspó³pracy z archiwami, muzeami i innymi instytucjami w Polsce. Opracowuje wspólne projekty, pomaga w prowadzeniu akcji zbierania funduszy, zdobywania nowych cz³onków w celu uzyskania niezale noœci finansowej Instytutu. Dziêki jego pracy i akcjom Instytut Pi³sudskiego sta³ siê nowoczesn¹ organizacj¹, która przoduje wœród polskich placówek za granic¹ w przekazywaniu informacji o swych zbiorach i dzia³aniach, a tym samym staje siê coraz wa - niejsz¹ i znan¹ placówk¹ medialno-naukow¹ na œwiecie. List gratulacyjny Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP w dniu 5 maja 2011 r., Minister Zdrojewski wrêczy³ prezes Magdzie Kapuœciñskiej list, w którym miêdzy innymi pisze: Szanowna Pani Prezes, na Pani rêce pragnê z³o yæ najserdeczniejsze podziêkowania za aktywnoœæ Pani oraz pracowników Instytutu Józefa Pi³sudskiego na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina. W szczególnoœci pragnê wyraziæ wdziêcznoœæ za zorganizowanie wyk³adu i koncertu fortepianowego dla uczczenia 200-ej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i 150-tej rocznicy urodzin Ignacego Paderewskiego. ywiê g³êbok¹ nadziejê, e pozostanie Pani wiernym rzecznikiem dziedzictwa Chopina w œwiecie. MAJ 2010 MAJ

10 Medal 70-lecia Polonia Technica Stowarzyszenie In ynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Polonia Technica w dniach maja, 2011 obchodzi³o 70-lecie swojej dzia³alnoœci. Program obchodów zawiera³ konferencjê naukow¹, wystêpy artystów i spotkania towarzyskie. Z okazji jubileuszu Polonia Technica wybi³a pami¹tkowy medal 70-lecia, który zosta³ przyznany wybitnym in ynierom z Polski i USA oraz osobom i organizacjom wspó³pracuj¹cym z Polonia Technica. Instytut Pi³sudskiego otrzyma³ dwa piêkne medale przekazane na rêce dr Magdy Kapuœciñskiej i dr Iwony Korga przez dr Janusza Romañskiego i in. Janusza Zastockiego. Medale Merentibus W okresie sprawozdawczym medalami Merentibus przyznawanymi przez Instytut zosta³y nagrodzone dwie osoby. Pierwszy z medali zosta³ wrêczony dr Barbarze Berskiej, zastêpcy dyrektora NDAP, we wrzeœniu 2010 r. przez Magdê Kapuœciñsk¹ i Marka Zieliñskiego, podczas XXXII sesji Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie (MAB), która mia³a miejsce w Warszawie. Drugim medalem zosta³a odznaczona dr Iwona Korga, dyrektor wykonawczy Instytutu, podczas obchodów 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej, które odby³y siê 13 listopada 2010 r. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Medal Merentibus (Zas³u onym) zosta³ ustanowiony w 2003 roku w szeœædziesi¹t¹ rocznicê powstania Instytutu Pi³sudskiego w Ameryce i jest przyznawany za szczególne zas³ugi po³o one dla rozwoju i dzia³alnoœci tej placówki. Medal ten zosta³ zaprojektowany przez znanych i cenionych projektantów medali i monet, artystów plastyków Andrzeja i Roussanê Nowakowskich z Warszawy. Wybito go tylko w 50 egzemplarzach w Mennicy Warszawskiej, jednej z najlepszych mennic w Europie. Medal Merentibus nawi¹zuje do medalu ustanowionego w 1766 roku przez ostatniego króla Polski, Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Przyznawano go niezale nie od urodzenia, g³ównie za zas³ugi poniesione na polu nauki i sztuki, rozwoju przemys³u i wynalazczoœci, a tak e dla zas³u onych pracowników w ró nych zawodach. 10 BIULETYN LXVI (66)

11 Cz³onkostwo Zwracamy siê do wszystkich zainteresowanych histori¹, archiwami i dzia³aniami naszej placówki do wstêpowania w szeregi cz³onków Instytutu Pi³sudskiego. Zapisaæ mo na siê listownie, poprzez nasz¹ stronê internetow¹ lub osobiœcie w biurze. Deklaracja cz³onkowska jest za³¹czona na ostatniej stronie biuletynu. Cz³onkowie i sympatycy otrzymuj¹ roczny biuletyn, miesiêczne biuletyny elektroniczne i zaproszenia na wszystkie organizowane przez nas spotkania. Wszyscy cz³onkowie Instytutu s¹ wymieniani w corocznym biuletynie, a cz³onkowie korporacyjni, wraz z logo firmy, umieszczani s¹ na naszej stronie internetowej. Zachêcamy do wst¹pienia w szeregi Legionu Honorowego. Do Legionu Honorowego Instytutu Pi³sudskiego nale ¹ osoby, które jednorazowo albo w przeci¹gu kolejnych trzech lat wp³acili na rzecz Instytutu 5 tysiêcy dolarów. Kandydaci do tytu³u Legionisty Honorowego musz¹ byæ zaakceptowani przez Radê Dyrektorów Instytutu. Legioniœci zostan¹ uhonorowani plakietk¹ z nazwiskiem na honorowej tablicy w Instytucie Pi³sudskiego. Wolontariusze przy pracy. Od lewej: Anna Ciepiela, El bieta Kosakowska, S³awomira Jachim Wolontariusze Instytut prowadzi ró norodn¹ dzia³alnoœæ, od opracowywania zasobów archiwalnych i bibliotecznych, do prowadzenia kwerend historycznych i digitalizacji zbiorów. Organizuje wystawy, wyk³ady, prezentacje filmowe i wiele innych imprez. Potrzebujemy wolontariuszy do pomocy w tej dzia³alnoœci. Praca zwykle jest na miejscu, ale coraz wiêcej mo na zrobiæ przez Internet. Aby zostaæ wolontariuszem, nie trzeba posiadaæ specjalistycznej wiedzy, gdy prowadzimy na miejscu szkolenia. Potrzebujemy te osoby z zapa³em do pracy w dziedzinie komputerów i programowania. Zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w dzia³alnoœci In- MAJ 2010 MAJ

12 stytutu prosimy o kontakt. Wszyscy wolontariusze Instytutu s¹ wymieniani w corocznym biuletynie. Instytut opiera siê g³ównie na pracy wolontariuszy. Oprócz zatrudnionych: dyrektora (pe³en etat) i asystenta prezesa (3/4 etatu), wszyscy cz³onkowie Zarz¹du i Rady Instytutu pracuj¹ bezinteresownie. Obecnie w Instytucie mamy 19 wolontariuszy. Najbardziej aktywnymi osobami pracuj¹cymi pro bono s¹ systematycznie przychodz¹cy do Instytutu: Agnieszka Petka, Jadwiga Pietraszewska, Joanna Zieliñska, Barbara Lech, Aleksandra Sidorenko, Anna Ciepiela-Ioannides, Ewa Sukiennik-Maliga, Ryszard Ostrzycki, Agnieszka Rybak i S³awomira Jachim. Przez 2-3 miesi¹ce prawie codziennie pracowali: Monika Wso³ek, El bieta Kosakowska, Stanis³aw Pelc, Pawe³ Wojdy³a i Mateusz Stefañski. W opracowaniu systemu komputerowego katalogowania ksi¹ ek pomóg³ nam pracownik Brooklyn Public Library, Tomasz Kalata. Oprócz tego kilkoro wolontariuszy: Jadwiga Spoagis, Beata Pociask, Joanna Kwaœniak i Patrycja Roman, pomagaj¹ nam od czasu do czasu, szczególnie przy organizowaniu imprez. Wszyscy wolontariusze brali udzia³ w organizacji naszych uroczystoœci w Konsulacie Generalnym RP. Kilka osób pracuje przy opracowywaniu dokumentów i fotografii oraz komputerowym katalogowaniu ksi¹ ek, a wiêkszoœæ wykonuje prace zwi¹zane z digitalizacj¹. D³ugoletnia wolontariuszka, Agnieszka Petka, od kilku lat pomaga nam g³ównie w wykonywaniu projektu Powstania Œl¹skie i prowadzeniu kwerend. Ryszard Ostrzycki, oprócz pracy przy digitalizacji, nakrêca filmy i robi zdjêcia z uroczystoœci organizowanych przez Instytut. Wolontariusze przechodz¹ szkolenia zwi¹zane z wykonywaniem ró nych zadañ w Instytucie, takich jak wprowadzanie danych do komputera, prace archiwalne, biblioteczne i biurowe. Zapraszamy wszystkich chêtnych do pomocy w naszej placówce. Wolontariusze pomagaj¹ przy organizacji uroczystoœci Instytutu. 12 BIULETYN LXVI (66)

13 A oto nasi wolontariusze przedstawieni w porz¹dku alfabetycznym: Anna Ciepiela-Ioannides Greg Drozdek S³awomira Jachim El bieta Kosakowska Barbara Lech Ryszard Ostrzycki Stanis³aw Pelc Agnieszka Petka Jadwiga Pietraszewska Beata Pociask Patrycja Roman Agnieszka Rybak Aleksandra Sidorenko Jadwiga Spoagis Mateusz Stefañski Ewa Sukiennik-Maliga Pawe³ Wojdy³a Monika Wso³ek Joanna Zieliñska Dziêkujemy za Wasz¹ pracê dla Instytutu Pi³sudskiego! MAJ 2010 MAJ

14 Dzia³alnoœæ Instytutu maj 2010 maj 2011 Archiwum i Biblioteka Archiwum Instytutu i biblioteka wymagaj¹ dalszego porz¹dkowania, katalogowania i opisywania. Co roku przyje d aj¹ do nas na sta archiwiœci z Archiwów Pañstwowych i bibliotekarze z Biblioteki Narodowej. Ich pobyty s¹ op³acane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku sprawozdawczym archiwiœci: Pawe³ Pietrzyk z Archiwum Pañstwowego w odzi i Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, katalogowali nowe kolekcje, archiwum osobowe i archiwum fotograficzne. Archiwiœci: Dominik Wo³¹cewicz z Archiwum Pañstwowego w Krakowie i Rafa³ Hordyjewski z Archiwum w Lublinie digitalizowali wybrane kolekcje archiwalne w ramach umowy z Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów Pañstwowych, dotycz¹cej ³¹czenia zbiorów. Bibliotekarka Agata Hrebenda z Biblioteki Narodowej szkoli³a osoby zajmuj¹ce siê bibliotek¹ i katalogowa³a ksi¹ ki w programie komputerowym KOHA, który u ywany jest przez wiele wiod¹cych na œwiecie bibliotek. KOHA jest udostêpniany jako Otwarte Oprogramowanie i zawiera wszystkie podstawowe modu³y biblioteczne (katalogowanie, wyszukiwanie, wypo yczanie itp.). Program KOHA z serwera lokalnego w Instytucie zosta³ umieszczony na serwerze zewnêtrznym przy pomocy angielskiej firmy Software Coop., a katalog jest ju w pe³ni funkcjo- Sta ysta NDAP Pawe³ Pietrzyk 14 BIULETYN LXVI (66)

15 nalny i dostêpny na naszej stronie internetowej. Obecnie Jolanta Szczepkowska (pracownik Instytutu) i dwie wolontariuszki: Anna Ciepiela i Ewa Maliga na bie ¹co kataloguj¹ ksi¹ ki. Do chwili obecnej skatalogowano w nowym systemie ponad 9000 ksi¹ ek. Sta yœci, oprócz pracy zawodowej, pomagaj¹ te przy Sta yœci NDAP - Mariusz Olczak, Rafa³ Hordyjewski i wolontariuszka Joanna Zieliñska wykonywaniu kwerend i innych pracach Instytutu, takich jak organizowanie spotkañ i wielu bie ¹cych wydarzeñ. W tym roku spodziewamy siê przyjazdu z Polski archiwisty z Archiwów Akt Nowych i bibliotekarza z Biblioteki Narodowej. Szkolenie cyfrowego katalogowania ksi¹ ek. Od prawej: Tomasz Kalata instruktor, El bieta Kosakowska, Magda Kapuœciñska i Jolanta Szczepkowska. MAJ 2010 MAJ

16 Badania naukowe Z archiwum Instytutu korzystaj¹ pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, badacze pisz¹cy artyku³y i ksi¹ ki, studenci, osoby, które zainteresowane s¹ histori¹ Polski XX wieku czy te genealogi¹ w³asnej rodziny. Z regu³y naukowcy z Polski korzystaj¹ z zasobów archiwalnych przez d³u szy czas tak, aby zgromadziæ materia³ Ÿród³owy niezbêdny do prowadzonych badañ. Inni na bie- ¹co korzystaj¹ z kolekcji. W okresie od 1 maja 2010 do 15 maja 2011 r. z archiwum osobiœcie korzystali nastêpuj¹cy badacze: Badacze pracuj¹cy w instytucie od dwóch dni do kilku tygodni. Dr George Urbaniak (Wilfrid Laurier University): wojny polskie Prof. Rafa³ Stobiecki (Uniwersytet ódzki): historiografia polska w USA Dr Beata Dorosz (Instytut Badañ Literackich): ks. Tychowski Prof. Adam Dobroñski (Uniwersytet w Bia³ymstoku): J. Pi³sudski w Bia³ymstoku Piotr D³ugo³êcki (Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych): historia dyplomacji polskiej Dr Andrzej Chmielarz (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej): dzia³alnoœæ Rz¹du RP w latach Witold Rawski (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej): wojna polsko- -sowiecka Pani Edyta Myd³owska-Krawcewicz, szef Gabinetu Politycznego ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego i konsul Przemys³aw Balcerzyk zwiedzaj¹ archiwum Instytutu w towarzystwie Iwony Korgi 16 BIULETYN LXVI (66)

17 Konrad Paduszek (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej): wywiad polski Pawe³ Zyzak: Polonia i Afl-CIO Dr Jerzy Izdebski: gen. Tadeusz Piskor Grzegorz Eberhardt: II wojna œwiatowa Ks. Micha³ K³akus: kolekcja Powstania Œl¹skie Aaron Law, Cornell University: Dokumenty W³odzimierz B¹czkowskiego i Ryszarda Wragi Czes³aw Karkowski materia³y dotycz¹ce Polonii Pozostali badacze korzystaj¹cy ze zbiorów: Ma³gorzata Bakalarz: Sierpieñ 1980 Andrzej Tymowski: Sierpieñ 1980 Stephan Stach (University of Leipzig): polityka narodowoœciowa II RP Prof. Konrad Zieliñski (Uniwersytet Marii Curie Sk³odowskiej): Sybiracy Zbigniew Voynar: ks. W³adys³aw Bandurski Andrzej Józef D¹browski: osoba Stanis³awa K. Ostrowskiego Stanis³aw B³oñski (Zwi¹zek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej): kolekcja Jana Erdmana Gerard Hill: Polonia amerykañska i Zimna Wojna Anna Maria Mydlarska (Europejskie Centrum Solidarnoœci): Solidarnoœæ i opozycja demokratyczna Badacze przy pracy. Od lewej: Czes³aw Karkowski i naukowcy z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. MAJ 2010 MAJ

18 Peter Obst: rodziny Tyssowski Tochman Prof. W³odzimierz Suleja (Instytut Pamiêci Narodowej, Wroc³aw): biografia W. Studnickiego Ron Staniec (Hofstra University): Solidarnoœæ Andrzej Siehienczuk: historia Polski Magdalena Zawadzka: polscy federaliœci w USA Ellen Bryson (Harvard University): postaæ Józefa Becka Rod Freedman (Australia): fotografie Polaków wywiezionych na Syberiê podczas II wojny œwiatowej Bartosz Nowo ycki (Archiwum Akt Nowych): MSZ w okresie II wojny œwiatowej Ryszard Zaj¹czkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Józef Witlin Jolanta Jasina (Yale University): zbrodnia katyñska Jerzy Prus: kolekcja Micha³a Sokolnickiego Gene T. Sendlewski: Zimna Wojna Jaros³aw Zaj¹c: zwi¹zki J. Pi³sudskiego z Nowym S¹czem Dr Mieczyslaw Biskupski: kolekcja M. Sembrich-Kochañskiej Czes³aw Czapliñski: materia³y do Bitwy Warszawskiej Jan Mostowski: kolekcja Korsaków Anna Ciepiela Ioannides: Katyñ Ewa Sukiennik Maliga: Archiwum Cezarei Jêdrzejewicz, Historia Instytutu Pi³sudskiego Micha³ Capik: Bitwa Warszawska Anna Ferens, re yser: Dokumenty Aleksandra Bregmana Kwerendy Jedn¹ z wa nych prac Instytutu jest wykonywanie kwerend, tzn. wyszukiwanie w archiwach dokumentów i wiadomoœci, o które prosz¹ historycy, dziennikarze i inne osoby z Polski, Ameryki i innych krajów. Nad kwerendami pracuje g³ównie wolontariuszka Agnieszka Petka. W okresie od maja 2010 roku do maja 2011 wykonano ponad 90 kwerend zleconych korespondencyjnie przewa nie dla pracowników naukowych i instytucji z Polski. Z okresu II wojny œwiatowej i powojennego udostêpnione zosta³y materia³y z Poselstwa RP w Budapeszcie, listy jeñców wojennych oraz archiwa Rz¹du Polskiego na Emigracji. W pracy z zakresu literaturoznawstwa zosta³y wykorzystane materia³y z zespo³u W³adys³awa Studnickiego oraz z zespo³u Stanis³awa Cat-Mackiewicza. Instytut wykonywa³ kwerendy zwi¹zane z wojn¹ polsko-bolszewick¹ i okresem dwudziestolecia miêdzywojennego, miêdzy innymi z zespo³ów: Archiwum Pi³sudskiego, archiwa osobowe Mieczys³awa Wy e³-œcie yñskiego, gen. Fran- 18 BIULETYN LXVI (66)

19 ciszka Kleberga i gen. Wincentego Kowalskiego oraz Jana Libracha, archiwum Pobóg-Malinowskiego. Zainteresowaniem cieszy³y siê zbiory dotycz¹ce instytucji polonijnych i dyplomatycznych takich jak: Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) czy Kongres Polonii Amerykañskiej. Szereg kwerend dotyczy³o poszukiwania przodków i dziejów rodzin, którzy brali udzia³ w Powstaniach Œl¹skich lub uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Przy realizacji tych kwerend zosta³y wykorzystane miêdzy innymi zespo³y Powstania Œl¹skie oraz archiwum fotograficzne. By³y równie zapytania o cz³onków rodu Tarnowskich Micha³a i Antoniego. Jedna z kwerend dotyczy³a materia³ów dotycz¹cych ycia religijnego w Polsce w latach Najciekawsze dokumenty archiwalne Pseudonimy i kryptonimy Przy opisywaniu zeskanowanych ju dokumentów z 1904 roku z Archiwum Józefa Pi³sudskiego, natknêliœmy siê na ciekaw¹ korespondencjê Wac³awa Studnickiego (dzia³acza PPS), prowadzon¹ z Pary a z towarzyszami przebywaj¹cymi na terenie Polski pod zaborami. Z powodów konspiracji, autor u ywa szeregu pseudonimów, których nie uda³o siê nam rozgryÿæ. Miêdzy innymi w korespondencji z Pi³sudskim, kiedy ten by³ w Japonii, pojawia siê czêsto pseudonim Niebieskie Oczy. S¹ równie takie pseudonimy jak Jowisz, Pasek, Kraków, Facet, Rymiga³³o. Poprosiliœmy naszych czytelników o rozwi¹zanie tej zagadki. Otrzymaliœmy dwa wyjaœnienia od profesora Piotra Wandycza i Konrada Paduszka. Obaj panowie wyjaœnili, e Jowisz to pseudonim Witolda Jodko Narkiewicza. Konrad Paduszek odszyfrowa³ równie nastêpuj¹ce pseudonimy: Niebieskoocy endecja Niebieskie Oczy Zygmunt Balicki Pasek Polska Partia Socjalistyczna (PPS) Wac³aw Studnicki pos³ugiwa³ siê pseudonimem Hanibal vel Hannibal W kolekcji Józefa Pi³sudskiego zaciekawi³ nas list od Marsza³ka do Boles³awa Jêdrzejowskiego, z którego cytujemy fragment: ( ) To wszystko, nie chce mi siê pisaæ wiêcej. Aha! Te idioty coœ ze str. bi zrobi³y, dot¹d jej nie ma w Odessie, czort wie co, podeœlemy st¹d faceta a tam, eby zrobi³ doznanje. No buzi! Kiedy ty Bolku do Galilei! Co? Wasz Ziuk. Na szczêœcie profesor Wac³aw Jêdrzejewicz do³¹czy³ do tego listu wyjaœnienia: str. bi to bibu³a rosyjska Struwego, któr¹ PPS przewozi³a do Rosji drog¹ Odessa oznaczaj¹c¹ Finlandiê. Doznanje oznacza poszukiwanie. MAJ 2010 MAJ

20 Digitalizacja W ostatnim okresie nast¹pi³ du y postêp w digitalizacji kolekcji archiwalnych. Prace te s¹ czêœci¹ planowanego na wiele lat projektu zabezpieczania i udostêpniania bezcennych zbiorów archiwalnych. Zabezpieczanie jest szczególnie wa - ne, gdy wiele dokumentów sporz¹dzonych jest na kwaœnym papierze, który ulega postêpuj¹cemu rozk³adowi. Dziêki ofiarnoœci Polonii Amerykañskiej i cz³onków Rady Instytutu wyposa- yliœmy nasze archiwum w nowoczesny sprzêt do skanowania i przechowywania dokumentów w postaci elektronicznej oraz w oprogramowanie do opracowywania i opisywania zasobów. Prace digitalizacji wykonywali w tym roku nie tylko wolontariusze, ale równie osoby op³acane z grantu Senatu RP oraz pracownicy polskich archiwów pañstwowych (dwie osoby) i Instytutu Pamiêci Narodowej (siedem osób). W ramach grantu Senatu RP podjêliœmy digitalizacjê najcenniejszej kolekcji Instytutu Archiwów Belwederskich ocalonych z p³on¹cej Warszawy w 1939 roku. Ju zosta³o zeskanowanych ponad piêæ tysiêcy stron z Archiwum Pi³sudskiego i tyle samo stron zosta³o opisanych. Praca jest kontynuowana. Zgodnie z projektem ¹czenia Zbiorów, prowadzonym wspólnie z Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów Pañstwowych, zosta³y zdigitalizowane i opisane ciekawe zespo³y: Rz¹d Polski na Emigracji i Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro oraz kolekcja dotycz¹ca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Moœcickiego. Zeskanowane i przygotowane do opisu s¹: kolekcja dotycz¹ca Genera³a W³adys³awa Sikorskiego i kolekcja dotycz¹ca Ignacego Jana Paderewskiego. Digitalizacja postêpuje 20 BIULETYN LXVI (66)

21 Barbara Gra yna Lech (wolontariuszka), Dominik Wo³¹cewicz (sta ysta), Joanna Zieliñska (wolontariuszka) i Andrzej Pieczunko (IPN) przy digitalizacji W ramach umowy z IPN, przez pracowników tej instytucji zosta³y zeskanowane nastêpuj¹ce kolekcje archiwalne: Ukraiñska Misja Wojskowa, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie, Katyñ, Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET, Archiwum Wojskowe. Trwaj¹ prace nad kolekcj¹ Radio Wolna Europa. IPN wykona³ opisy do kolekcji Ukraiñska Misja Wojskowa, trwaj¹ prace nad opisami pozosta³ych kolekcji. Kontynuujemy te pracê nad kolekcj¹ Powstania Œl¹skie, systematycznie dodaj¹c do istniej¹cej ju na naszej stronie internetowej wystawy kolejne opracowane dokumenty. Dziêkujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poœwiêcili czas i w³o yli wiele wysi³ku w przygotowanie, skanowanie i opisanie dokumentów, a w szczególnoœci: Joannie Zieliñskiej, Barbarze Lech, Aleksandrze Sidorenko, Agnieszce Petce, Ryszardowi Ostrzyckiemu, Monice Wso³ek, El biecie Kosakowskiej, Annie Ciepieli-Ioannides, Mateuszowi Stefañskiemu i Stanis³awowi Pelcowi. Pracownicy IPN i sta yœci digitalizuj¹ dokumenty archiwalne MAJ 2010 MAJ

22 Kalendarium wydarzeñ Wizyty W okresie sprawozdawczym odwiedzi³o Instytut ponad 600 osób z Polski, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Liczba ta obejmuje wybitnych goœci, badaczy (wymienionych wy ej), osoby zainteresowane Instytutem oraz uczestników spotkañ i pokazów filmowych. Goœciliœmy szereg wybitnych osób: 6 maja, 2010: przedstawiciele MSZ: Ma³gorzata Mroczkowska Zastêpca Dyrektora Biura Archiwum i Zarz¹dzania Informacj¹ i Krzysztof Szczepanik Naczelnik Wydzia³u Historyczno-Dokumentacyjnego 12 maja, 2010: dr Andrzej Paluchowski emerytowany dyrektor biblioteki KUL w Lublinie 14 maja, 2010: delegacja Instytutu Pamiêci Narodowej z dyrektorem Zbigniewem Nawrockim 24 maja, 2010: prezes Polskiego Zwi¹zku Narodowego Frank Spula i CFO James Gura oraz Bo ena Kamiñski z Centrum Polsko-S³owiañskiego 28 maja, 2010: europose³ Jacek Protasiewicz 2 czerwca, 2010: Zbigniew Stañczyk, przez lata zwi¹zany z Instytutem Hoovera w Kalifornii 30 lipca, 2010: Konsul Generalna Ewa Juñczyk-Ziomecka 30 lipca, 2010: Leszek Szymañski, Development Manager, Koœciuszko Foundation 2 wrzeœnia, 2010: Romuald anczkowski, wicedyrektor Biura Polonijnego przy Senacie RP Iwona Korga oprowadza po galerii delegacjê IPN: dyrektora Zbigniewa Nawrockiego (trzeci z lewej) z towarzysz¹cymi osobami. 22 BIULETYN LXVI (66)

23 Przedstawiciele Muzeum Historii Polski - od lewej: Ewa Wierzyñska i Robert Kostro zwiedzaj¹ Instytut. 12 paÿdziernika, 2010: Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski i Ewa Wierzyñska, doradca Muzeum do Spraw Miêdzynarodowych 19 paÿdziernika, 2010: Joanna Lang, kierownik pracowni ikonografii i fotografii Muzeum Powstania Warszawskiego. 19 paÿdziernika: Cezary Lusiñski, minister i doradca w Sta³ym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie 20 paÿdziernika, 2010: Stefan Wiœniowski, prezes Fundacji Kresy Syberia i dr Ma³gorzata Poœpiech 14 grudnia, 2010: Edyta Myd³owska-Krawcewicz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szef Gabinetu Politycznego Ministra Bogdana Zdrojewskiego 7 stycznia, 2011: Jan Milun- œpiewak operowy, dzia³acz polonijny 14 stycznia, 2011: Maria D³u ewska, re yser filmowy 29 stycznia, 2011: Hanna Kelker z Polskiego Instytutu Naukowego 29 marca, 2011: o. Eugeniusz Jerzy Augustyn, opat w¹chocki 6 kwietnia, 2011: Czes³aw Czapliñski, fotograf, autor ksi¹ ek o sztuce 7 kwietnia, 2011: prof. Mieczyslaw Biskupski, Central Connecticut State University 2 maja 2011: Agnieszka Morawiñska, Dyrektor Muzeum Narodowego 6 maja 2011: Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej 6 maja 2011: Jan Kasprzyk, prezes Zwi¹zku Pi³sudczyków i komendant Marszu Szlakiem Kadrówki MAJ 2010 MAJ

24 10 maja: Prezes Longin Komo³owski i cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Marek Ró ycki 10 maja: Rafa³ Mierzejewski re yser 12 maja: Robert Kaczmarek producent i re yser filmowy Wizyta Tomasza Makowskiego dyrektora Biblioteki Narodowej i Jana Kasprzyka prezesa Zwi¹zku Pi³sudczyków i Komendanta Marszu Szlakiem Pierwszej Kadrowej. Iwona Korga oprowadza po galerii Marka Ró yckiego i Longina Komo³owskiego prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska 24 BIULETYN LXVI (66)

25 Uroczystoœci, spotkania i prelekcje: 12 maja 2010: Msza œw. za Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 75 rocznica œmierci Koœció³ Œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika, Manhattan 18 maja 2010: prezentacja Krystyny Piórkowskiej, badacza z Muzeum Wojska Polskiego pt. Nieznana historia angielskojêzycznych œwiadków Katynia oraz pokaz filmu pt. Katyñ w re yserii Witolda Zadrowskiego 19 maja 2010: Klub Podró nika Jan Gaæ poprowadzi³ prelekcjê dotycz¹c¹ kultury Majów 23 maja 2010: Wieczór Historii i Muzyki Fryderyk Chopin i Ignacy Jan Paderewski, Konsulat Generalny RP czerwca 2010: udzia³ dr Iwony D. Korga w konferencji Polish American Historical Association organizowanej w Krakowie 9 12 wrzeœnia 2010, udzia³ w XXXII sesji Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB) zorganizowanej w Warszawie; udzia³ wziêli Magda Kapuœciñska, Marek Zieliñski, Ewa Babiarz i Krzysztof Langowski 14 wrzeœnia 2010: wyk³ad Stanis³awa B³oñskiego pt. Szko³a polska na zes³aniu w Zwi¹zku Sowieckim. Osobista relacja naocznego œwiadka i syna organizatora 17 wrzeœnia 2010: wyk³ad prof. dr hab. Rafa³a Stobieckiego pt. Józef Pi³sudski i jego miejsce w zbiorowej pamiêci Polaków paÿdziernika 2010: kiermasz ksi¹ ki w Instytucie Pi³sudskiego 26 paÿdziernika 2010: wyk³ad Andrzeja Pieczunko z Instytutu Pamiêci Narodowej pt. Archiwa komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych krajach Europy 13 listopada 2010: obchody 90-lecia Bitwy Warszawskiej zorganizowane w salonach Konsulatu Generalnego RP. Program obejmowa³ wyk³ad prof. W³odzimierza Sulei, prezentacjê ze zbiorów Instytutu przygotowan¹ przez Iwonê Korgê oraz wystêp artystyczny Wojciecha Bukalskiego i Violetty Koss 16 listopada 2010: wyk³ad Konrada Paduszka z Wojskowego Biura Edukacji Obywatelskiej pt. Propaganda w wojnie polsko-sowieckiej 4 grudnia 2010: Gwiazdka Instytutu Pi³sudskiego 28 stycznia, 2011: prezentacja dr Doroty Halickiej pt. Józef Pi³sudski protektor polskiego sportu 26 lutego 2011: Zapomniany i wspó³czesny Polonijny Nowy Jork, spotkanie zwi¹zane z prezentacj¹ ksi¹ ki pt. Polonijny Nowy Jork, wydanej przez Instytut w 2010 r. Prowadzenie dr Danuta Pi¹tkowska 16 kwietnia 2011: Spotkanie Klubu Mi³oœników Militariów Polskich im. Andrzeja Zaremby 6 maja 2011: wyk³ad prof. Andrzeja Nowaka pt. Polskie lato 1920: Pierwszy kryzys systemu wersalskiego 8 maja 2011: Gala Nagród Instytutu w salonach Konsulatu Generalnego RP MAJ 2010 MAJ

26 Kino Ziuk filmy dokumentalne Od kilku lat Instytut organizuje spotkania filmowe Kino Ziuk, na których pokazywane s¹ ciekawe filmy dokumentalne dotycz¹ce historii oraz wspó³czesnych wydarzeñ. Trudno okreœliæ, który z pokazywanych obrazów by³ najbardziej interesuj¹cy. Ka dy z filmów wzbudza³ emocje wœród widzów. W okresie sprawozdawczym pokazaliœmy jedenaœcie nastêpuj¹cych filmów: 18 maja, 2010: Katyñ w re yserii Witolda Zadrowskiego 15 czerwca, 2010: Reszka. Re yser W³odzimierz Kuligowski 13 lipca, 2010: My ogniowe dzieci. Re yser Tadeusz Pawlicki 31 sierpnia, 2010: Marsz wyzwolicieli. Re yser Grzegorz Braun. 28 wrzeœnia, 2010: Inka. Re yser Wojciech Tomczyk 29 paÿdziernika, 2010: film fabularny Œmieræ Rotmistrza Pileckiego pokazany w siedzibie Kuriera Plus. Re yser Ryszard Bugajski 23 listopada, 2010: Inny sierpieñ w re yserii Piotra Bikonta, Leszka Dziumowicza i Waldemara P³ochañskiego i recital pieœni barda Solidarnoœci Tolka Filipkowskiego 14 stycznia, 2011: Mg³a, na którym by³a obecna wspó³re yserka filmu Maria D³u ewska Prezes Magda Kapuœciñska i re yser Maria D³u ewska na pokazie filmu Mg³a 26 BIULETYN LXVI (66)

27 15 lutego, 2011: Seans. Re yser Maria D³u ewska 15 marca, 2011: New Poland w re yserii Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka 12 kwietnia, 2011: film produkcji amerykañskiej Nine days that changed the world o pierwszej wizycie papie a Jana Paw³a II w Polsce 13 maja 2011: Film Defilada Zwyciêzców z udzia³em twórców filmu: re ysera i producenta Roberta Kaczmarka, szefa produkcji Zdzis³awa Sajuka i operatora Piotra Nykiewicza Re yser i producent filmowy Robert Kaczmarek na pokazie filmu pt. "Defilada zwyciêzców" Dzia³alnoœæ Edukacyjna 1 i 8 maja, 2010: Malujemy portret mamy opieka artystyczna Ismena Halkiewicz, organizacja Jolanta Szczepkowska 8 maja, 2010: lekcja historii dla uczniów klasy VI Polskiej Szko³y przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku 9 maja, 2010: udzia³ Iwony Korgi w fina³ach konkursu Centrali Polskich Szkó³ Dokszta³caj¹cych w Clark, NJ, temat konkursu: Poeci Polscy o OjczyŸnie. Nagrody na konkurs zosta³y ufundowane z grantu Senatu RP koordynowanego przez Fundacjê Semper Polonia 22 maja, 2010: udzia³ Iwony Korgi w Komisji Egzaminacyjnej podczas matur w Polskiej Sobotniej Szkole im Jana Paw³a II w Maspeth, NY 12 czerwca, 2010: zakoñczenie roku szkolnego w Polskiej Szkole Dokszta³caj¹cej im. Jana Paw³a II i wrêczenie uczniom klasy maturalnej nagród, które zosta³y ufundowane przez grant Senatu RP koordynowany przez Fundacjê Semper Polonia 3 kwietnia, 2011: udzia³ Iwony Korgi w fina³ach konkursu Centrali Polskich Szkó³ Dokszta³caj¹cych Szkole Dokszta³caj¹cej im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY, temat konkursu: Wielkie rocznice historyczne. MAJ 2010 MAJ

28 Instytut sponsoruje nagrody dla finalistów konkursu dziêki grantowi Senatu RP koordynowanemu przez Fundacjê Semper Polonia 12 kwietnia, 2011: wizyta uczniów amerykañskiej szko³y œredniej CITYterm z Dobbs Ferry, NY. Uczniowie wziêli udzia³ w lekcji historii dotycz¹cej historii polskiej emigracji w Nowym Jorku prowadzonej przez Iwonê Korgê. W maju 2010 r. przebywa³a w Instytucie szósta klasa ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Podczas spotkania dyrektor Iwona Korga pokazywa³a zbiory Instytutu i da³a krótki wyk³ad z historii Polski. W sierpniu tego roku do Instytutu nadszed³ wzruszaj¹cy list adresowany do Iwony Korgi: Szanowna Pani! Pomys³ napisania do Pani powsta³ w maju, podczas pobytu naszej klasy w Instytucie Pi³sudskiego. Odczytywaliœmy wtedy listy s³awnych Polaków w tym Józefa Pi³sudskiego. Mo e ktoœ z naszej klasy stanie siê kiedyœ znany. Ale na to trzeba by du o pracowaæ i bardzo siê staraæ. My w³aœnie s³uchaliœmy, co Pani mówi³a o Polsce okresu miêdzywojennego, o genezie wybuchu drugiej wojny œwiatowej i dobrze napisaliœmy pracê klasow¹ z tych tematów. Jeszcze powtórzyliœmy wszystko w szkole. Zaciekawi³y nas te obrazy i ró ne pami¹tki, o których Pani opowiedzia- ³a. Film o niedÿwiadku Wojtku równie nam siê spodoba³. Œmieliœmy siê i by³o weso³o. Na koniec zrobiliœmy wspólne zdjêcia na tle pomnika Marsza³ka. Jedno z nich mamy na Internecie. Dziêkujemy za wszystko i serdecznie Pani¹ pozdrawiamy. W imieniu klasy Angelika Ulszyñska 28 BIULETYN LXVI (66)

29 Najwa niejsze wydarzenia Wieczór historii i muzyki na czeœæ Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina W niedzielê, 23 maja, 2010 r. w salach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zebrali siê mi³oœnicy twórczoœci Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, aby uczestniczyæ w wieczorze historii i muzyki, zorganizowanym przez Instytut J. Pi³sudskiego w Ameryce z okazji rocznicy urodzin tych wielkich kompozytorów. Koncert by³ poprzedzony krótkim sympozjum naukowym. Wprowadzenia dokona³ konsul Przemys³aw Balcerzyk, który podkreœli³ wydarzenia ³¹cz¹ce obydwóch kompozytorów jako ambasadorów Polski na œwiecie. Nastêpnie zosta³y wyg³oszone dwa interesuj¹ce wyk³ady. Pierwszy z nich pod tytu³em Private Diplomacy, Public Cause wyg³oszony przez Marka Chodakiewicza, profesora historii i dziekana w Institute for World Politics w Waszyngtonie, mówi³ o wp³ywie artystów takich jak Chopin i Paderewski na kszta³towanie opinii publicznej w sprawach niepodleg³oœci Polski. W drugiej prezentacji zatytu³owanej Serce Paderewskiego, Danuta Pi¹tkowska, doktor habilitowany nauk historycznych i autorka ksi¹ ek o historii polskich koœcio³ów, opowiedzia³a ciekawie o ostatnich dniach ycia Ignacego Jana Paderewskiego, jego pochówku i odnalezieniu jego serca w mauzoleum nowojorskiego cmentarza Cypress Hill, a nastêpnie o uroczystoœci pochowania urny zawieraj¹cej serce Ignacego Wieczór historii i muzyki na czeœæ Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina MAJ 2010 MAJ

30 Jana Paderewskiego w Amerykañskiej Czêstochowie w Doylestown, PA. Dr Iwona Korga poda³a krótkie wiadomoœci o obydwóch kompozytorach. Druga czêœæ programu obejmowa³a koncert wokalny, w którym wzi¹³ udzia³ œpiewak Wojciech Bukalski, bas, wykonuj¹c cztery pieœni Paderewskiego przy akompaniamencie Violetty Koss oraz koncert chopinowski w wykonaniu znanej pianistki Magdaleny Baczewskiej. 90. rocznica Bitwy Warszawskiej W sobotê, 13 listopada, 2010 r. w Konsulacie Generalnym RP zgromadzi³o siê oko³o 200 osób przyjació³ i sympatyków Instytutu Pi³sudskiego w Ameryce, aby uczciæ 90-t¹ rocznicê Bitwy Warszawskiej i Œwiêto Niepodleg³oœci Polski. Uroczystoœæ zorganizowan¹ przez Instytut Pi³sudskiego i Konsulat Generalny RP otworzy³a i prowadzi³a prezes Magda Kapuœciñska. Konsul Przemys³aw Balcerzyk w ciep³ych s³owach powita³ zebranych. Wyrazi³ radoœæ, e tak wa ne wydarzenie odbywa siê w salach Konsulatu. Program uroczystoœci sk³ada³ siê z wyk³adu zatytu³owanego Na szañcu Europy, który wyg³osi³ prof. W³odzimierz Suleja, dyrektor Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu, prezentacji multimedialnej pod tytu³em Bitwa Warszawska w zbiorach Instytutu Pi³sudskiego, któr¹ przedstawi³a dr Iwona Korga, dyrektor Instytutu, oraz koncertu pieœni legionowych w wykonaniu znanych nowojorskich œpiewaków Barbary Revi, Wojciecha Bukalskiego i Paw³a Raczkowskiego. Goœcie do³¹czyli do œpiewu artystów. Wzruszenie ogarnê³o chyba wszystkich. Wyk³ad prof. W³odzimierza Sulei podczas obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 30 BIULETYN LXVI (66)

31 2011 Gala Nagród Instytutu Pi³sudskiego Instytut Józefa Pi³sudskiego w Ameryce zorganizowa³ kolejn¹ uroczyst¹ galê pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) Bogdana Zdrojewskiego, podczas której zosta³y wrêczone medale za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinach historii, sztuki, nauki oraz osi¹gniêæ w dziedzinie biznesu i dzia³alnoœci na rzecz Polonii. Uroczystoœæ odby³a siê w dniu 8 maja 2011 r. w siedzibie Konsulatu Generalnego RP. Minister Bogdan Zdrojewski zaszczyci³ galê swoj¹ obecnoœci¹. Na gali byli równie obecni pani Iwona Œledziñska-Katarasiñska, przewodnicz¹ca Komisji Kultury i Œrodków Przekazu w Sejmie RP, delegacja MKiDN, w sk³ad której wchodzili Jacek Miler dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego oraz Jan Badura i Anna Ceynowa. Na galê przyjechali z Polski: dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, prezes Zwi¹zku Pi³sudczyków i Komendant Marszu Szlakiem Kadrówki, Jan Kasprzyk oraz Monika Fabijañska z Instytutu Adama Mickiewicza. Na spotkaniu byli obecni liczni przedstawiciele polskich organizacji oraz wiele znanych osób z polskiej spo³ecznoœci w Nowym Jorku. W uroczystoœci uczestniczy³o ponad 200 osób. Przemawia minister Bogdan Zdrojewski MAJ 2010 MAJ

32 Galê otworzy³a Magda Kapuœciñska prezes Instytutu. Zebrani owacyjnie przywitali wchodz¹cych ministra Bogdana Zdrojewskiego i Konsul Generaln¹ Ewê Juñczyk-Ziomeck¹. Po pe³nym yczliwoœci dla Instytutu Pi³sudskiego przemówieniu pani Konsul, zabra³ g³os minister Zdrojewski, który podkreœli³ wa n¹ rolê Polski w Unii Europejskiej w ramach nadchodz¹cej prezydencji. Minister Zdrojewski wrêczy³ wiceprezesowi Instytutu Pi³sudskiego Markowi Zieliñskiemu Z³oty Krzy Zas³ugi przyznany przez prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego oraz Odznaki Zas³u ony dla Kultury Polskiej: artyœcie Andrzejowi Kendzie, mecenasowi Janowi Przemys³awowi Blochowi, konsulowi Markowi Skulimowskiemu oraz Walentynie Jancie Po³czyñskiej (w jej imieniu odznaczenie odebra³ Teofil Lachowicz). Mecenas Bloch przekaza³ ministrowi Zdrojewskiemu rêkopisy Krasiñskiego dla Muzeum Romantyzmu w Opinigórze. Nastêpnie nast¹pi³a ceremonia rozdania nagród Instytutu Pi³sudskiego, któr¹ poprowadzi³a dr Iwona Korga dyrektor wykonawczy Instytutu. W bie ¹cym roku nastêpuj¹ce osoby otrzyma³y medale: Józef Pi³sudski Achievement and Leadership Award dr Izabela Roman, lekarz, zajmuj¹ca w przesz³oœci wysokie stanowiska w medycznych firmach amerykañskich, dzia³aczka w polsko-amerykañskich organizacjach w Chicago. Wac³aw Jêdrzejewicz History Medal. dr hab. Andrzej Nowak, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, znakomity historyk, kierownik Pracowni Dziejów Rosji i Europy Wschodniej w Instytucie Historii PAN, redaktor naczelny dwumiesiêcznika ARCANA. Marie Sk³odowska-Curie Science Medal dr Zbigniew Dar ynkiewicz, Dyrektor dr Iwona Korga wrêcza Andrzejowi Pityñskiemu Ignacy Paderewski Arts and Music Medal 32 BIULETYN LXVI (66)

33 doktor medycyny, wybitny naukowiec w dziedzinie badañ nad rakiem, dyrektor Brander Center Research Institute, autor 650 artyku³ów naukowych i 13 ksi¹ ek. Ignacy Paderewski Arts and Music Medal Andrzej Pityñski, rzeÿbiarz, twórca pomników polskich bohaterów narodowych w USA i Polsce. Jego dzie- ³em s¹ s³awne pomniki, takie jak Katyñ 1940 w Jersey City czy Mœciciel w Amerykañskiej Czêstochowie. Nagrodzeni ze wzruszeniem, w piêknych s³owach, dziêkowali za nagrody. Wszyscy nawi¹zali do rodzinnych tradycji zwi¹zanych z Marsza³kiem Pi³sudskim, a Andrzej Pityñski wspomnia³ o swoich dzie³ach takich jak pomnik Paderewskiego w Krakowie oraz p³askorzeÿba na urnê, w której umieszczono serce Ignacego Jana Paderewskiego w Amerykañskiej Czêstochowie. Wa nym akcentem uroczystoœci by³o przekazanie przez prezes Magdê Kapuœciñsk¹ dyrektorowi Biblioteki Narodowej Tomaszowi Makowskiemu cennych rzadkich ksi¹ ek z XVIII i XIX wieku z kolekcji Instytutu Pi³sudskiego. Wœród nich by³ Modlitewnik Królowej Marii Leszczyñskiej, ony Ludwika XV wydany w roku W swoim przemówieniu dyrektor Makowski podziêkowa³ za cenny dar, podkreœli³ wa n¹ rolê, jak¹ odgrywa Instytut w zachowaniu polskiego dziedzictwa narodowego i obieca³ dalsz¹ wspó³pracê z t¹ instytucj¹. Na zakoñczenie prezes Instytutu Pi³sudskiego podziêkowa³a sponsorom Gali: Polsko-S³owiañskiej Federalnej Unii Kredytowej, Konsulatowi Generalnemu RP, Adamba Imports i Adam B¹k Foundation oraz wszystkim donatorom i tym, którzy przyczynili siê do zorganizowania uroczystoœci. Ciep³e s³owa skierowa³a do Violetty Koss, która muzyk¹ Chopina wita³a goœci przychodz¹cych na Galê. Po czêœci oficjalnej, z recitalem chopinowskim wyst¹pi³a znana pianistka Magdalena Baczewska. By³ to wspania³y koncert nagrodzony ogromnymi oklaskami. Recital Magdaleny Baczewskiej MAJ 2010 MAJ

34 Udzia³ w konferencjach Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek w Warszawie W dniach 9 do 12 wrzeœnia 2010 odby³a siê w Warszawie 32 sesja Sta³ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB), w której uczestniczyli przedstawiciele Instytutu: Magda Kapuœciñska, Marek Zieliñski, Ewa Babiarz i Krzysztof Langowski. Konferencja jest forum i platform¹ wspó³pracy instytucji o charakterze archiwów, bibliotek i muzeów z oœmiu krajów: Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, W³och, Wêgier, USA, Kanady i Argentyny. Sesja zosta³a zorganizowana przez Papieski Instytut Studiów Koœcielnych (cz³onka MAB), a stron¹ organizacyjn¹ zajê³a siê Biblioteka Narodowa w Warszawie. Dwa dni konferencji by³y poœwiêcone zwiedzaniu Warszawy i okolic. Uczestnicy zwiedzili Zamek Królewski, Muzeum Józefa Pi³sudskiego w Sulejówku, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Fryderyka Chopina. Udostêpniony by³ te Pa³ac Rzeczypospolitej (Pa³ac Krasiñskich), gdzie mieœci siê filia Biblioteki Narodowej oraz Pa³ac Raczyñskich, siedziba Archiwów Akt Dawnych. Bardzo ciekawa by³a wizyta w pracowni konserwacji ksi¹ ek w Bibliotece Narodowej oraz prezentacja najcenniejszych eksponatów w Archiwum Akt Dawnych. Konferencja sk³ada³a siê tradycyjnie z dwóch czêœci: otwartej sesji naukowej i sesji zamkniêtej poœwiêconej sprawozdaniom organizacji cz³onkowskich i sprawom wewnêtrznym MAB. Na sesji otwartej 12 instytucji przedstawi³o 16 referatów. Z ramienia Instytutu wyst¹pi³ Marek Zieliñski, który w wyk³adzie pt. Archiwa rozdzielone przez historiê mówi³ o digitalizacji, kodach cyfrowych, trwa³oœci zapisów cyfrowych i o projekcie Elektronicznego ¹czenia Kolekcji, który jest realizowany wspólnie z Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów Pañstwowych (NDAP). Nastêpnego dnia na sesji zamkniêtej Magda Kapuœciñska omówi³a dzia³alnoœæ Instytutu za ubieg³e 12 miesiêcy. Konferencja by³a bardzo interesuj¹ca, bogata w imprezy i spotkania. Nastêpna sesja odbêdzie siê w roku 2011 w Rapperswil w Szwajcarii. Konferencja PAHA w Krakowie Dyrektor Iwona Korga uczestniczy³a w konferencji pt. The Polish Diaspora in America and the Wider World, która odby³a siê w dniach czerwca 2010 w Krakowie. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Polish American Historical Association (PAHA) oraz Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagielloñskiego w goœcinnej siedzibie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci przy ulicy S³awkowskiej. 34 BIULETYN LXVI (66)

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r.

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. W związku z 70. rocznicą zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które miały miejsce na Wołyniu Instytut Pamięci Narodowej organizuje przegląd

Bardziej szczegółowo

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r.

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r. W dniach Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach zorganizował stoisko informacyjne i seminarium pod tytułem "Let`s create a Polish-Finnish Maritime Business Bridge" podczas targów NaviGate w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego BIULETYN NR 2 Program: różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Lipiec - wrzesień

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady...

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Inauguracja spotkañ i kolejne wyk³ady Uczestnicy wyk³adu pt. Franciszek Ludwik von Neuburg ksi¹ ê nyski, wielki mecenas kultury Kazimierz Staszków prelegent oraz Artur

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/100,xx-lecie-sekcji-polskiej-miedzynarodowego-stowar ZYSZENIA-POLICJI-05102012.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2876 Warszawa, 18 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Historycznego " Śą l skie Zamki i Pałace I. Organizator: Zespół Pałacowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju ul. Zamkowa 8 II. Patronat: - Bohumil Mazanek - Konsul Generalny

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZ DÓW PAÑSTWA PRAWA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO

ROLA SAMORZ DÓW PAÑSTWA PRAWA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO ROLA SAMORZ DÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W TWORZENIU DEMOKRATYCZNEGO PAÑSTWA PRAWA Debata Okr¹g³ego Sto³u pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego 3 Koordynator

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Fundacji Instytut Medycyny Integracyjnej na dzień 05 lipca 2011 roku.

Tekst jednolity Statutu Fundacji Instytut Medycyny Integracyjnej na dzień 05 lipca 2011 roku. Tekst jednolity Statutu Fundacji Instytut Medycyny Integracyjnej na dzień 05 lipca 2011 roku. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Instytut Medycyny Integracyjnej, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 15:04:50 Numer KRS: 0000617995

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 15:04:50 Numer KRS: 0000617995 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 15:04:50 Numer KRS: 0000617995 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce NP. 5563.38-1.2012.AP REGULAMIN KONKURSU Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Cztery Pory Roku w Międzyrzeczu. oraz. Międzyrzecze na starej fotografii

Cztery Pory Roku w Międzyrzeczu. oraz. Międzyrzecze na starej fotografii Cztery Pory Roku w Międzyrzeczu oraz Międzyrzecze na starej fotografii Międzyrzecze AD 2014 Redagował zespół: Barbara Mroczko, Leszek Mroczko, Jacek Paździor, Krzysztof Wieczerzak Fotografie: Anna Beruś,

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo