STATUT STOWARZYSZENIA EUROCLOUD POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA EUROCLOUD POLSKA"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA EUROCLOUD POLSKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Eurocloud Polska, używa pieczęci Stowarzyszenie Eurocloud Polska oraz odróżniającego go znaku graficznego. W dalszej części Statutu "Stowarzyszenie Eurocloud Polska zwane jest Stowarzyszeniem Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietna 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). 2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4 Stowarzyszenie może wstępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, których przedmiot działalność jest identyczny lub zbliżony do działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne - oddziały. 2. Terenowa jednostka organizacyjna - oddział może posiadać osobowość prawną. 3. Do powołania terenowej jednostki organizacyjnej - oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. 4. O utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej decyduje Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 5. Tworząc terenową jednostkę organizacyjną - oddział, Walne Zebranie określa jego zasięg terytorialny, siedzibę oraz strukturę organizacyjną. 6. Firma terenowej jednostki organizacyjne Stowarzyszenia zawiera nazwę Stowarzyszenie Eurocloud Polska oraz określenie jednostka organizacyjna lub oddział ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. 7. Osobą uprawnioną do pełnienia funkcji dyrektora jednostki organizacyjnej - oddziału jest Wiceprezes Zarządu, wskazany przez Radę. 8. Struktura organizacyjna jednostki organizacyjnej - oddziału oparta jest na założeniach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia. Przepisy niniejszego Statutu należy w tym zakresie stosować odpowiednio. 6 Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 7 Celem Stowarzyszenia jest: 1. promocja Agendy Cyfrowej UE oraz Strategii Cloud Computing Unii Europejskiej; 2. upowszechnianie wiedzy oraz informowanie o rozwiązaniach Cloud Computing z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa dla budowania Społeczeństwa Informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej administracji publicznej;

2 3. proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny Cloud Computing dla wzmacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej; 4. organizacja i wspieranie inicjatyw dotyczący rozwoju Cloud Computing jak organizacja konferencji, spotkań, wydarzeń promocyjnych, kongresów, wizyt studyjnych, szkoleń, kampanii promocyjnych i informacyjnych; 5. podejmowanie inicjatyw i działań edukacyjnych w celu podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy wśród podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, jednostek samorządu i społeczeństwa w zakresie Cloud Computing; 6. podejmowanie działań wspierających cyfryzację i informatyzację administracji publicznej oraz optymalizację funkcjonowania podmiotów gospodarczych przy użyciu rozwiązań Cloud Computing; 7. prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, efektywności energetycznej, z uwzględnieniem rozwiązań i usług Cloud Computing; 8. wspieranie inicjatyw na rzecz budowy infrastruktury informatycznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z użyciem rozwiązań Cloud Computing; 9. wspieranie rozwoju polskiego rynku kapitałowego i instytucji finansowych przy pomocy rozwiązań Cloud Computing; 10. zastosowanie rozwiązań Cloud Computing dla rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw; 11. współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbliżone lub komplementarne do celów Stowarzyszenia. 8 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1. budowanie zasobów wiedzy, treści, edukację oraz promocję rozwiązań Cloud Computing; 2. działalność informacyjną upowszechniającą rozwój Cloud Computing i wdrożenie Agendy Cyfrowej w Polsce; 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej; 4. organizację konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń promocyjnych, konkursów; 5. współpracę z administracją publiczną oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w kwestiach dotyczących Cloud Computing; 6. występowanie do instytucji i organizacji Unii Europejskiej, władz państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych; 7. wydawanie certyfikatów i potwierdzanie standardów obowiązujących w zakresie Cloud Computing i bezpiecznych rozwiązań Cloud Computing w UE; 8. tworzenie klastrów i organizacja finansowania dla start-upów w dziedzinie Cloud Computing; 9. działalność doradczą wobec podmiotów prywatnych i publicznych, szczególnie w dziedzinie Cloud Computing, w zakresie niestanowiącym przedmiotu działalności gospodarczej, o której mowa w 9 poniżej; oraz 10. działalność gospodarczą, prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie określonym w 9 poniżej Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: 1) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD Z), 2) wydawanie książek (PKD Z), 3) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 4) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z), 5) wydawanie gazet (PKD Z), 6) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z),

3 7) pozostała działalność wydawnicza (PKD Z), 8) produkcja artykułów piśmiennych (PKD Z), 9) pozostałe drukowanie (PKD Z ), 10) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 11) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z), 15) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 16) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z), 17) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), 18) pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 19) działalność wspomagająca edukację (PKD Z), 20) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD Z), 21) działalność związana z tłumaczeniami (PKD74.30.Z), 22) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z), 23) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 24) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 25) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z), 26) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 27) technika (PKD A), 28) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z), 29) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD Z ), 30) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 31) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z), 32) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 33) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), 34) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 35) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z), 36) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD Z), 37) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). 2. Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji będzie wykonywana po jej otrzymaniu.

4 ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI 10 Stowarzyszenie posiada członków: a. zwyczajnych, b. wspierających, c. honorowych Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 2. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd w formie uchwały, na wniosek zainteresowanej osoby w postaci podpisanej deklaracji członkowskiej, poparty rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie decyzji odmownej zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od otrzymania odwołania. 12 Członek zwyczajny ma prawo: 1. wybierać i być wybieraniem do władz Stowarzyszenia; 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym do władz Stowarzyszenia; 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 4. korzystać z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia we wszelkich sprawach należących do zakresu jego działalności; 5. brać udział w pracach Stowarzyszenia; 6. dostępu do wszelkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia. 13 Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 2. czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia; 3. regularne opłacanie składek członkowskich Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby w postaci podpisanej deklaracji członkowskiej, poparty rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego w formie uchwały. 2. Członek wspierający posiada prawa określone w 12 pkt. 3, 4 i 5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający niebędący osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa określone w 12 pkt 3, 4 i 5, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: (a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

5 (b) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu doręczonym pocztą lub listem elektronicznym. w którym wskazano termin nie krótszy niż 2 tygodnie do uiszczenia zaległych składek, a obowiązkowi mimo to nie zadośćuczyniono we wskazanym terminie; (c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania jego szkodę albo innych ważnych powodów; (d) pozbawienia członka będącego osobą fizyczną praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych; (e) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną; (f) likwidacji jednostki organizacyjnej przez członka będącego jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną. 2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka uchwała jest ostateczna. 3. Wraz z ustaniem członkostwa w Stowarzyszeniu członek zobowiązany jest uregulować swoje wszelkie zobowiązania wobec Stowarzyszenia. 4. W związku z ustaniem członkostwa byłemu członkowi nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Stowarzyszenia. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 17 Organy Stowarzyszenia są następujące: a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej «Walne Zebranie»), b. Rada Członków Stowarzyszenia (dalej «Rada»), c. Zarząd Stowarzyszenia (dalej «Zarząd») Organy Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał. 2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust Głosowanie tajne odbywa się w razie: (a) zarządzenia przewodniczącego posiedzenia organu kolegialnego na wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków organu, (b) rozpatrywania spraw personalnych, w tym wyborów członków organów. 19 WALNE ZEBRANIE 1. Walne Zebranie stanowi najwyższy organ Stowarzyszenia i tworzą go członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 2. W obradach Walnego Zebrania mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi, na zasadach określonych w Statucie. 3. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu na Walnym Zebraniu. 4. Członek zwyczajny zostaje pozbawiony głosu jeżeli nie uiścił należnych składek za dwa ostatnie okresy płatności po uprzednim wezwaniu przez Zarząd go do uiszczenia tych zaległych składek w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie pod rygorem pozbawienia prawa głosu. 5. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Ten sam pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zebraniu nie więcej niż 5 (pięciu) członków zwyczajnych. 6. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

6 20 ZWOŁYWANIE I PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, nie później niż przed końcem pierwszego półrocza po zakończeniu każdego roku obrotowego 2. Ponadto, Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady, lub 1/10 (jednej dziesiątej) członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przedstawione na piśmie, w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wnioskujący powinien określić sprawy mające być przedmiotem Walnego Zebrania. 3. Walne Zebranie zwołuje się przez jedno ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. W ogłoszeniu należy podać datę, godzinę i miejsce Walnego Zebrania oraz proponowany porządek obrad. W przypadku projektu zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian. 4. Oryginał ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zebrania podpisany przez Prezesa Stowarzyszenia przechowywany jest w siedzibie Stowarzyszenia. Na podstawie tego dokumentu Stowarzyszenie rozsyła zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania przy pomocy wszelkich środków komunikacji, w tym pocztą elektroniczną na dane adresowe członka wskazane w deklaracji członkowskiej lub zaktualizowane przez członka. 5. Członkowie zwyczajni reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) członków zwyczajnych Stowarzyszenia mogą żądać umieszczenia określonych spraw w proponowanym porządku obrad, o ile Stowarzyszenie otrzyma takie żądanie na piśmie, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zebrania. 6. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej Do kompetencji Walnego Zebrania należy: (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady oraz Zarządu; (b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, w tym sprawozdania Wiceprezesa - Skarbnika Stowarzyszenia z jego działalności; (c) uchwalenie budżetu na następny rok obrotowy; (d) wybór Członków Rady; (e) określenie głównych warunków działalności Stowarzyszenia «Plan merytoryczny i finansowy»; (f) odwołanie Członków Rady; (g) uchwalanie Statutu i jego zmian; (h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich; (i) zatwierdzanie ewentualnych regulaminów Rady i Stowarzyszenia, (j) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań majątkowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Izby, sprzedaż lub zamianę nieruchomości, ustanawianie hipotek i zaciąganie pożyczek, (k) rozpatrywanie spraw ogólnej użyteczności, (l) rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Radę lub Członków Stowarzyszenia, zgodnie z porządkiem obrad, z wyjątkiem spraw należących do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania nadzwyczajnego; (m) zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie przystąpienia do związków stowarzyszeń; (n) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku; (o) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby; (p) koordynowanie działalności jednostek terenowych - oddziałów;

7 (q) uchwalenie szczegółowej procedury wyboru oraz ustalenie kompetencji Sekretarza Generalnego. 2. Obrady Walnego Zebrania zwyczajnego są ważne pod warunkiem uczestnictwa w nim, co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, o ile Statut stanowi inaczej. 3. W przypadku braku kworum, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, Walne Zebranie zostaje ponownie zwołane w opisanym wyżej trybie. Ponownie zwołane Walne Zebranie jest uważane za ważne bez względu na liczbę obecnych lub reprezentowanych członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, lecz tylko w odniesieniu do spraw ujętych w porządku obrad poprzedniego Walnego Zebrania. 4. Uchwały Walnego Zebrania zwyczajnego podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych lub reprezentowanych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 22 OBRADY WALNEGO ZEBRANIA 1. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia, podczas jego nieobecności jeden z Wiceprezesów Stowarzyszenia, a podczas ich nieobecności członek Rady wyznaczony do tego celu przez Radę. 2. Funkcje sekretarza Walnego Zebrania pełni Przewodniczący Rady, a podczas jego nieobecności wyznaczony do tego celu członek Rady. 3. Przewodniczący Walnego Zebrania sporządza i podpisuje wraz z sekretarzem listę obecności członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu. 23 PROTOKOŁY 1. Obrady Walnego Zebrania są dokumentowane protokołami, dla których prowadzona jest specjalna księga. Protokoły są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania. 2. Kopie lub wyciągi z wyżej wymienionych protokołów przeznaczone dla sądu lub innych organów, podpisuje Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu. 24 SKŁAD RADY 1. Rada jest niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 2. Rada składa się z co najmniej 3 (trzech) i najwyżej 30 (trzydziestu) członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję przez Walne Zebranie. 3. W celu wyboru członków Rady tworzy się listę kandydatów na członków Rady. Członkowie zwyczajni zgłaszają swoje kandydatury na członków Rady, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed planowaną datą zwołania Walnego Zebrania, na którym wygasają mandaty członków Rady poprzedniej kadencji. Datę taką Zarząd Stowarzyszenia winien podać członkom z 60 (sześćdziesięciu) dniowym wyprzedzeniem. 4. Listy kandydatów zatwierdzane są przez Zarząd i komunikowane członkom Stowarzyszenia, co najmniej na 5 (pięć) dni przed przewidzianą datą zwołania Walnego Zebrania, na którym wygasają mandaty członków Rady poprzedniej kadencji. 5. Członkowie Rady wybierani są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 6. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego. W przypadku Rady składającej się z więcej niż 5 członków wybierani są również Zastępcy Przewodniczącego w następującej liczbie: (a) 1 Zastępcę Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 3 do 5 członków; (b) 2 Zastępców Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 6 do 10 członków; (c) 3 Zastępców Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 11 do 15 członków;

8 (d) 4 Zastępców Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 16 do 20 członków; (e) 5 Zastępców Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 21 do 30 członków. 7. Mandat członka Rady wygasa wskutek: (a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie; (b) odwołania przez Walne Zebranie, (c) śmierci, (d) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 8. Walne Zebranie może uchwalić regulamin pracy Rady. 25 KOMPETENCJE RADY Do kompetencji Rady należą w szczególności następujące sprawy: 1. nadzór nad zgodnością prowadzenia działalności Stowarzyszenia ze Statutem oraz decyzjami i uchwałami Walnego Zebrania, 2. wybór i odwołanie członków Zarządu, 3. wybór i odwołanie Sekretarza Generalnego, 4. zatwierdzanie list wyborczych kandydatów na członków Rady, 5. powoływanie członków Rady Konsultacyjnej Stowarzyszenia, 6. ustalanie zasobów Stowarzyszenia w ramach przygotowania budżetu, w szczególności coroczne ustalanie na wniosek Zarządu wysokości składki, 7. zatwierdzanie budżetów przedstawionych Walnemu Zebraniu, 8. rekomendacje dla Walnego Zebrania w przedmiocie Planu merytorycznego i finansowego, 9. akceptowanie elementów działalności nie wynikających z budżetu rocznego oraz każdego istotnego odchylenia od realizacji budżetu, 10. kontrola sprawozdań finansowych i realizacji budżetu Stowarzyszenia przedstawianych przez Zarząd 2 (dwa) razy w ciągu roku, 11. kontrola sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, przygotowywanych przez Zarząd; 12. bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia wykonywany przez 1 Zastępcę Przewodniczącego Rady wyznaczonego na posiedzeniu Członków Rady spośród siebie. 26 ZEBRANIE RADY 1. Zebrania Rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 4 (cztery) miesiące. Są one zwoływane przez Prezesa Stowarzyszenia lub na wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady. 2. Każdy członek Rady może być reprezentowany w Radzie przez innego członka Rady z tym, że ten sam członek nie może reprezentować nie więcej niż (pięciu) członków Rady. 27 TRYB FUNKCJONOWANIA RADY 1. Posiedzeniom Rady Stowarzyszenia przewodniczy Przewodniczący Rady, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady lub inny członek Rady wyznaczony w tym celu przez Radę. 2. Prezes Stowarzyszenie lub inny członek Zarządu wyznaczony w tym celu przez Zarząd ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Rady bez prawa głosu. Nieobecność Prezesa Stowarzyszenia lub innego członka Zarządu nie tamuje posiedzenia Rady. 3. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

9 4. Obrady Rady są dokumentowane protokołami, dla których prowadzi się specjalną księgę. Protokoły są podpisywane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego posiedzenia i sekretarza obrad. 5. Funkcje sekretarza obrad Rady może pełnić Zastępca Przewodniczącego Rady lub inny wyznaczony w tym celu członek Rady. 6. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. 28 SKŁAD ZARZĄDU 1. Zarząd składa się z co najmniej 2 (dwóch) a najwyżej 5 (pięciu) członków wybieranych na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję przez Radę spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Wybór członków Zarządu jest dokonywany na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, które winno się odbyć nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty Walnego Zebrania zwyczajnego wybierającego Radę nowej kadencji. Kandydaci na członków Zarządu powinni być znani, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przez wyborem. 3. Mandaty członków Zarządu poprzedniej kadencji wygasają z dniem odbycia pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji. 4. Mandat członka Zarządu może być odnowiony jeden raz z rzędu. 5. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Stowarzyszenia. Prezes wybiera spośród członków Zarządu Wiceprezesa Skarbnika. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu wybierają również spośród swego grona Wiceprezesa upoważnionego do prowadzenia spraw terenowej jednostki organizacyjnej, jeżeli taka terenowa jednostka organizacyjna została powołana zgodnie z 5 powyżej. 6. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady. 7. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek: (a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, (b) odwołania przez Radę, (c) śmierci, (d) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 8. Rada może odwołać członka Zarządu z ważnych powodów, na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 9. Rada może odwołać Prezesa Zarządu z ważnych powodów, na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 29 KOMPETENCJE ZARZĄDU 1. Zarząd zapewnia bieżące zarządzanie działalnością Stowarzyszenia, przestrzeganie budżetu oraz pozostałych decyzji Walnego Zebrania i Rady. 2. Z zastrzeżeniem 31 poniżej, do zaciągania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym oraz reprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem lub dwóch członków Zarządu działających łącznie ze Skarbnikiem. 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym i reprezentowania na zewnątrz terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, powołanej zgodnie z 5 powyżej, upoważniony jest Wiceprezes Zarządu, któremu powierzono prowadzenie spraw takiej jednostki działający łącznie ze Skarbnikiem takiej jednostki lub w razie niepowołania Skarbnika w tej jednostce, łącznie ze Skarbnikiem Stowarzyszenia. 4. Prezes Stowarzyszenia w szczególności: (a) realizuje wytyczne Walnego Zebrania, politykę Rady i decyzje Zarządu, (b) aktualizuje schemat organizacyjny Izby,

10 (c) przedstawia budżet roczny, (d) sygnalizuje wszelkie istotne odchylenia od realizacji budżetu, (e) zwołuje zebrania różnych organów Stowarzyszenia. 30 ZEBRANIA ZARZĄDU 1. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zwołuje je Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu. 2. Walne Zebranie uchwala regulamin Zarządu, określający organizację i sposób działania Zarządu. 31 TRYB FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Natomiast decyzje finansowe wymagają podpisu co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika. Szczegółową procedurę ustala Walne Zebranie w regulaminie Zarządu lub przyznaje Zarządowi uprawnienie do uchwalenia takiej procedury. 2. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: (a) ze składek członkowskich, (b) darowizn, spadków, zapisów, zapisów windykacyjnych, (c) dotacji i ofiarności publicznej, (d) działalności gospodarczej, (e) dochody z nieruchomości, majątku ruchomego i innych praw majątkowych Stowarzyszenia; (f) dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem że nie może on być przeznaczony na cele niezwiązane z przedmiotem działalności Stowarzyszenia. 3. Każdy rok obrotowy Stowarzyszenia będzie się zaczynał w dniu 1 (pierwszego) stycznia i kończył w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Warszawa, dnia r.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Izba Gospodarki Elektronicznej (zwana dalej e-izbą ) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW. WROCŁAW 2012 r.

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW. WROCŁAW 2012 r. STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW WROCŁAW 2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE KLUB MBA WROCŁAW dalej nazywane Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem zawiązanym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity)

STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ProMotorsports i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia Rozdział II Cele Stowarzyszenia i środki działania Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów 1. Stowarzyszenie pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury

STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie HIP-HOP Mazury zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Załącznik do Uchwały Nr 5/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. 1 1. Tworzy się izbę gospodarczą pod nazwą Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej",

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Nazwa i siedziba. Art. 1

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Nazwa i siedziba. Art. 1 STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Nazwa i siedziba. Art. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA tekst jednolity na podstawie uchwał: z dnia 16 czerwca 2014r. z dnia 30 lipca 2014r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie o nazwie; Międzynarodowa Organizacja Logistyczna

Bardziej szczegółowo

STATUT. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA

STATUT. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA i zwane jest w dalszej części statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY z siedzibą w Zielonej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Dla Rodziny i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI. Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA

S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI. Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA 1 1. Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki, zwana dalej "Organizacją", jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Polska Unia Transportu PUT Polish Transport Union

STATUT Polska Unia Transportu PUT Polish Transport Union STATUT Polska Unia Transportu PUT Polish Transport Union POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Polska Unia Transportu, zwana dalej PUT lub Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo