STATUT STOWARZYSZENIA EUROCLOUD POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA EUROCLOUD POLSKA"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA EUROCLOUD POLSKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Eurocloud Polska, używa pieczęci Stowarzyszenie Eurocloud Polska oraz odróżniającego go znaku graficznego. W dalszej części Statutu "Stowarzyszenie Eurocloud Polska zwane jest Stowarzyszeniem Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietna 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). 2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4 Stowarzyszenie może wstępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, których przedmiot działalność jest identyczny lub zbliżony do działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne - oddziały. 2. Terenowa jednostka organizacyjna - oddział może posiadać osobowość prawną. 3. Do powołania terenowej jednostki organizacyjnej - oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. 4. O utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej decyduje Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 5. Tworząc terenową jednostkę organizacyjną - oddział, Walne Zebranie określa jego zasięg terytorialny, siedzibę oraz strukturę organizacyjną. 6. Firma terenowej jednostki organizacyjne Stowarzyszenia zawiera nazwę Stowarzyszenie Eurocloud Polska oraz określenie jednostka organizacyjna lub oddział ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. 7. Osobą uprawnioną do pełnienia funkcji dyrektora jednostki organizacyjnej - oddziału jest Wiceprezes Zarządu, wskazany przez Radę. 8. Struktura organizacyjna jednostki organizacyjnej - oddziału oparta jest na założeniach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia. Przepisy niniejszego Statutu należy w tym zakresie stosować odpowiednio. 6 Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 7 Celem Stowarzyszenia jest: 1. promocja Agendy Cyfrowej UE oraz Strategii Cloud Computing Unii Europejskiej; 2. upowszechnianie wiedzy oraz informowanie o rozwiązaniach Cloud Computing z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa dla budowania Społeczeństwa Informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej administracji publicznej;

2 3. proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny Cloud Computing dla wzmacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej; 4. organizacja i wspieranie inicjatyw dotyczący rozwoju Cloud Computing jak organizacja konferencji, spotkań, wydarzeń promocyjnych, kongresów, wizyt studyjnych, szkoleń, kampanii promocyjnych i informacyjnych; 5. podejmowanie inicjatyw i działań edukacyjnych w celu podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy wśród podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, jednostek samorządu i społeczeństwa w zakresie Cloud Computing; 6. podejmowanie działań wspierających cyfryzację i informatyzację administracji publicznej oraz optymalizację funkcjonowania podmiotów gospodarczych przy użyciu rozwiązań Cloud Computing; 7. prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, efektywności energetycznej, z uwzględnieniem rozwiązań i usług Cloud Computing; 8. wspieranie inicjatyw na rzecz budowy infrastruktury informatycznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z użyciem rozwiązań Cloud Computing; 9. wspieranie rozwoju polskiego rynku kapitałowego i instytucji finansowych przy pomocy rozwiązań Cloud Computing; 10. zastosowanie rozwiązań Cloud Computing dla rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw; 11. współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbliżone lub komplementarne do celów Stowarzyszenia. 8 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1. budowanie zasobów wiedzy, treści, edukację oraz promocję rozwiązań Cloud Computing; 2. działalność informacyjną upowszechniającą rozwój Cloud Computing i wdrożenie Agendy Cyfrowej w Polsce; 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej; 4. organizację konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń promocyjnych, konkursów; 5. współpracę z administracją publiczną oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w kwestiach dotyczących Cloud Computing; 6. występowanie do instytucji i organizacji Unii Europejskiej, władz państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych; 7. wydawanie certyfikatów i potwierdzanie standardów obowiązujących w zakresie Cloud Computing i bezpiecznych rozwiązań Cloud Computing w UE; 8. tworzenie klastrów i organizacja finansowania dla start-upów w dziedzinie Cloud Computing; 9. działalność doradczą wobec podmiotów prywatnych i publicznych, szczególnie w dziedzinie Cloud Computing, w zakresie niestanowiącym przedmiotu działalności gospodarczej, o której mowa w 9 poniżej; oraz 10. działalność gospodarczą, prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie określonym w 9 poniżej Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: 1) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD Z), 2) wydawanie książek (PKD Z), 3) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 4) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z), 5) wydawanie gazet (PKD Z), 6) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z),

3 7) pozostała działalność wydawnicza (PKD Z), 8) produkcja artykułów piśmiennych (PKD Z), 9) pozostałe drukowanie (PKD Z ), 10) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 11) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z), 15) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 16) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z), 17) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), 18) pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 19) działalność wspomagająca edukację (PKD Z), 20) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD Z), 21) działalność związana z tłumaczeniami (PKD74.30.Z), 22) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z), 23) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 24) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 25) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z), 26) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 27) technika (PKD A), 28) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z), 29) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD Z ), 30) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 31) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z), 32) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 33) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), 34) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 35) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z), 36) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD Z), 37) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). 2. Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji będzie wykonywana po jej otrzymaniu.

4 ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI 10 Stowarzyszenie posiada członków: a. zwyczajnych, b. wspierających, c. honorowych Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 2. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd w formie uchwały, na wniosek zainteresowanej osoby w postaci podpisanej deklaracji członkowskiej, poparty rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie decyzji odmownej zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od otrzymania odwołania. 12 Członek zwyczajny ma prawo: 1. wybierać i być wybieraniem do władz Stowarzyszenia; 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym do władz Stowarzyszenia; 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 4. korzystać z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia we wszelkich sprawach należących do zakresu jego działalności; 5. brać udział w pracach Stowarzyszenia; 6. dostępu do wszelkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia. 13 Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 2. czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia; 3. regularne opłacanie składek członkowskich Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby w postaci podpisanej deklaracji członkowskiej, poparty rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego w formie uchwały. 2. Członek wspierający posiada prawa określone w 12 pkt. 3, 4 i 5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający niebędący osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa określone w 12 pkt 3, 4 i 5, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: (a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

5 (b) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu doręczonym pocztą lub listem elektronicznym. w którym wskazano termin nie krótszy niż 2 tygodnie do uiszczenia zaległych składek, a obowiązkowi mimo to nie zadośćuczyniono we wskazanym terminie; (c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania jego szkodę albo innych ważnych powodów; (d) pozbawienia członka będącego osobą fizyczną praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych; (e) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną; (f) likwidacji jednostki organizacyjnej przez członka będącego jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną. 2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka uchwała jest ostateczna. 3. Wraz z ustaniem członkostwa w Stowarzyszeniu członek zobowiązany jest uregulować swoje wszelkie zobowiązania wobec Stowarzyszenia. 4. W związku z ustaniem członkostwa byłemu członkowi nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Stowarzyszenia. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 17 Organy Stowarzyszenia są następujące: a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej «Walne Zebranie»), b. Rada Członków Stowarzyszenia (dalej «Rada»), c. Zarząd Stowarzyszenia (dalej «Zarząd») Organy Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał. 2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust Głosowanie tajne odbywa się w razie: (a) zarządzenia przewodniczącego posiedzenia organu kolegialnego na wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków organu, (b) rozpatrywania spraw personalnych, w tym wyborów członków organów. 19 WALNE ZEBRANIE 1. Walne Zebranie stanowi najwyższy organ Stowarzyszenia i tworzą go członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 2. W obradach Walnego Zebrania mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi, na zasadach określonych w Statucie. 3. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu na Walnym Zebraniu. 4. Członek zwyczajny zostaje pozbawiony głosu jeżeli nie uiścił należnych składek za dwa ostatnie okresy płatności po uprzednim wezwaniu przez Zarząd go do uiszczenia tych zaległych składek w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie pod rygorem pozbawienia prawa głosu. 5. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Ten sam pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zebraniu nie więcej niż 5 (pięciu) członków zwyczajnych. 6. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

6 20 ZWOŁYWANIE I PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, nie później niż przed końcem pierwszego półrocza po zakończeniu każdego roku obrotowego 2. Ponadto, Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady, lub 1/10 (jednej dziesiątej) członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przedstawione na piśmie, w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wnioskujący powinien określić sprawy mające być przedmiotem Walnego Zebrania. 3. Walne Zebranie zwołuje się przez jedno ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. W ogłoszeniu należy podać datę, godzinę i miejsce Walnego Zebrania oraz proponowany porządek obrad. W przypadku projektu zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian. 4. Oryginał ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zebrania podpisany przez Prezesa Stowarzyszenia przechowywany jest w siedzibie Stowarzyszenia. Na podstawie tego dokumentu Stowarzyszenie rozsyła zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania przy pomocy wszelkich środków komunikacji, w tym pocztą elektroniczną na dane adresowe członka wskazane w deklaracji członkowskiej lub zaktualizowane przez członka. 5. Członkowie zwyczajni reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) członków zwyczajnych Stowarzyszenia mogą żądać umieszczenia określonych spraw w proponowanym porządku obrad, o ile Stowarzyszenie otrzyma takie żądanie na piśmie, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zebrania. 6. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej Do kompetencji Walnego Zebrania należy: (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady oraz Zarządu; (b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, w tym sprawozdania Wiceprezesa - Skarbnika Stowarzyszenia z jego działalności; (c) uchwalenie budżetu na następny rok obrotowy; (d) wybór Członków Rady; (e) określenie głównych warunków działalności Stowarzyszenia «Plan merytoryczny i finansowy»; (f) odwołanie Członków Rady; (g) uchwalanie Statutu i jego zmian; (h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich; (i) zatwierdzanie ewentualnych regulaminów Rady i Stowarzyszenia, (j) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań majątkowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Izby, sprzedaż lub zamianę nieruchomości, ustanawianie hipotek i zaciąganie pożyczek, (k) rozpatrywanie spraw ogólnej użyteczności, (l) rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Radę lub Członków Stowarzyszenia, zgodnie z porządkiem obrad, z wyjątkiem spraw należących do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania nadzwyczajnego; (m) zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie przystąpienia do związków stowarzyszeń; (n) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku; (o) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby; (p) koordynowanie działalności jednostek terenowych - oddziałów;

7 (q) uchwalenie szczegółowej procedury wyboru oraz ustalenie kompetencji Sekretarza Generalnego. 2. Obrady Walnego Zebrania zwyczajnego są ważne pod warunkiem uczestnictwa w nim, co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, o ile Statut stanowi inaczej. 3. W przypadku braku kworum, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, Walne Zebranie zostaje ponownie zwołane w opisanym wyżej trybie. Ponownie zwołane Walne Zebranie jest uważane za ważne bez względu na liczbę obecnych lub reprezentowanych członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, lecz tylko w odniesieniu do spraw ujętych w porządku obrad poprzedniego Walnego Zebrania. 4. Uchwały Walnego Zebrania zwyczajnego podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych lub reprezentowanych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 22 OBRADY WALNEGO ZEBRANIA 1. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia, podczas jego nieobecności jeden z Wiceprezesów Stowarzyszenia, a podczas ich nieobecności członek Rady wyznaczony do tego celu przez Radę. 2. Funkcje sekretarza Walnego Zebrania pełni Przewodniczący Rady, a podczas jego nieobecności wyznaczony do tego celu członek Rady. 3. Przewodniczący Walnego Zebrania sporządza i podpisuje wraz z sekretarzem listę obecności członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu. 23 PROTOKOŁY 1. Obrady Walnego Zebrania są dokumentowane protokołami, dla których prowadzona jest specjalna księga. Protokoły są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania. 2. Kopie lub wyciągi z wyżej wymienionych protokołów przeznaczone dla sądu lub innych organów, podpisuje Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu. 24 SKŁAD RADY 1. Rada jest niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 2. Rada składa się z co najmniej 3 (trzech) i najwyżej 30 (trzydziestu) członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję przez Walne Zebranie. 3. W celu wyboru członków Rady tworzy się listę kandydatów na członków Rady. Członkowie zwyczajni zgłaszają swoje kandydatury na członków Rady, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed planowaną datą zwołania Walnego Zebrania, na którym wygasają mandaty członków Rady poprzedniej kadencji. Datę taką Zarząd Stowarzyszenia winien podać członkom z 60 (sześćdziesięciu) dniowym wyprzedzeniem. 4. Listy kandydatów zatwierdzane są przez Zarząd i komunikowane członkom Stowarzyszenia, co najmniej na 5 (pięć) dni przed przewidzianą datą zwołania Walnego Zebrania, na którym wygasają mandaty członków Rady poprzedniej kadencji. 5. Członkowie Rady wybierani są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 6. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego. W przypadku Rady składającej się z więcej niż 5 członków wybierani są również Zastępcy Przewodniczącego w następującej liczbie: (a) 1 Zastępcę Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 3 do 5 członków; (b) 2 Zastępców Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 6 do 10 członków; (c) 3 Zastępców Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 11 do 15 członków;

8 (d) 4 Zastępców Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 16 do 20 członków; (e) 5 Zastępców Przewodniczącego Rady - w przypadku Rady liczącej od 21 do 30 członków. 7. Mandat członka Rady wygasa wskutek: (a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie; (b) odwołania przez Walne Zebranie, (c) śmierci, (d) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 8. Walne Zebranie może uchwalić regulamin pracy Rady. 25 KOMPETENCJE RADY Do kompetencji Rady należą w szczególności następujące sprawy: 1. nadzór nad zgodnością prowadzenia działalności Stowarzyszenia ze Statutem oraz decyzjami i uchwałami Walnego Zebrania, 2. wybór i odwołanie członków Zarządu, 3. wybór i odwołanie Sekretarza Generalnego, 4. zatwierdzanie list wyborczych kandydatów na członków Rady, 5. powoływanie członków Rady Konsultacyjnej Stowarzyszenia, 6. ustalanie zasobów Stowarzyszenia w ramach przygotowania budżetu, w szczególności coroczne ustalanie na wniosek Zarządu wysokości składki, 7. zatwierdzanie budżetów przedstawionych Walnemu Zebraniu, 8. rekomendacje dla Walnego Zebrania w przedmiocie Planu merytorycznego i finansowego, 9. akceptowanie elementów działalności nie wynikających z budżetu rocznego oraz każdego istotnego odchylenia od realizacji budżetu, 10. kontrola sprawozdań finansowych i realizacji budżetu Stowarzyszenia przedstawianych przez Zarząd 2 (dwa) razy w ciągu roku, 11. kontrola sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, przygotowywanych przez Zarząd; 12. bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia wykonywany przez 1 Zastępcę Przewodniczącego Rady wyznaczonego na posiedzeniu Członków Rady spośród siebie. 26 ZEBRANIE RADY 1. Zebrania Rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 4 (cztery) miesiące. Są one zwoływane przez Prezesa Stowarzyszenia lub na wniosek 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady. 2. Każdy członek Rady może być reprezentowany w Radzie przez innego członka Rady z tym, że ten sam członek nie może reprezentować nie więcej niż (pięciu) członków Rady. 27 TRYB FUNKCJONOWANIA RADY 1. Posiedzeniom Rady Stowarzyszenia przewodniczy Przewodniczący Rady, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady lub inny członek Rady wyznaczony w tym celu przez Radę. 2. Prezes Stowarzyszenie lub inny członek Zarządu wyznaczony w tym celu przez Zarząd ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Rady bez prawa głosu. Nieobecność Prezesa Stowarzyszenia lub innego członka Zarządu nie tamuje posiedzenia Rady. 3. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

9 4. Obrady Rady są dokumentowane protokołami, dla których prowadzi się specjalną księgę. Protokoły są podpisywane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego posiedzenia i sekretarza obrad. 5. Funkcje sekretarza obrad Rady może pełnić Zastępca Przewodniczącego Rady lub inny wyznaczony w tym celu członek Rady. 6. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. 28 SKŁAD ZARZĄDU 1. Zarząd składa się z co najmniej 2 (dwóch) a najwyżej 5 (pięciu) członków wybieranych na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję przez Radę spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Wybór członków Zarządu jest dokonywany na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, które winno się odbyć nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty Walnego Zebrania zwyczajnego wybierającego Radę nowej kadencji. Kandydaci na członków Zarządu powinni być znani, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przez wyborem. 3. Mandaty członków Zarządu poprzedniej kadencji wygasają z dniem odbycia pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji. 4. Mandat członka Zarządu może być odnowiony jeden raz z rzędu. 5. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Stowarzyszenia. Prezes wybiera spośród członków Zarządu Wiceprezesa Skarbnika. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu wybierają również spośród swego grona Wiceprezesa upoważnionego do prowadzenia spraw terenowej jednostki organizacyjnej, jeżeli taka terenowa jednostka organizacyjna została powołana zgodnie z 5 powyżej. 6. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady. 7. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek: (a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, (b) odwołania przez Radę, (c) śmierci, (d) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 8. Rada może odwołać członka Zarządu z ważnych powodów, na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 9. Rada może odwołać Prezesa Zarządu z ważnych powodów, na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 29 KOMPETENCJE ZARZĄDU 1. Zarząd zapewnia bieżące zarządzanie działalnością Stowarzyszenia, przestrzeganie budżetu oraz pozostałych decyzji Walnego Zebrania i Rady. 2. Z zastrzeżeniem 31 poniżej, do zaciągania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym oraz reprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem lub dwóch członków Zarządu działających łącznie ze Skarbnikiem. 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym i reprezentowania na zewnątrz terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, powołanej zgodnie z 5 powyżej, upoważniony jest Wiceprezes Zarządu, któremu powierzono prowadzenie spraw takiej jednostki działający łącznie ze Skarbnikiem takiej jednostki lub w razie niepowołania Skarbnika w tej jednostce, łącznie ze Skarbnikiem Stowarzyszenia. 4. Prezes Stowarzyszenia w szczególności: (a) realizuje wytyczne Walnego Zebrania, politykę Rady i decyzje Zarządu, (b) aktualizuje schemat organizacyjny Izby,

10 (c) przedstawia budżet roczny, (d) sygnalizuje wszelkie istotne odchylenia od realizacji budżetu, (e) zwołuje zebrania różnych organów Stowarzyszenia. 30 ZEBRANIA ZARZĄDU 1. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zwołuje je Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu. 2. Walne Zebranie uchwala regulamin Zarządu, określający organizację i sposób działania Zarządu. 31 TRYB FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Natomiast decyzje finansowe wymagają podpisu co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika. Szczegółową procedurę ustala Walne Zebranie w regulaminie Zarządu lub przyznaje Zarządowi uprawnienie do uchwalenia takiej procedury. 2. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: (a) ze składek członkowskich, (b) darowizn, spadków, zapisów, zapisów windykacyjnych, (c) dotacji i ofiarności publicznej, (d) działalności gospodarczej, (e) dochody z nieruchomości, majątku ruchomego i innych praw majątkowych Stowarzyszenia; (f) dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem że nie może on być przeznaczony na cele niezwiązane z przedmiotem działalności Stowarzyszenia. 3. Każdy rok obrotowy Stowarzyszenia będzie się zaczynał w dniu 1 (pierwszego) stycznia i kończył w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Warszawa, dnia r.

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Stan jednolity na dzień 9 czerwca 2014 r. Statut STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2016 Zebrania Założycielskiego z dnia 13 stycznia 2016 STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Montownia, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa,,AONet'' zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 3. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa. tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa. tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Razem dla Uhowa i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowski Alarm Smogowy, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1: Postanowienia wstępne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwane dalej "Towarzystwem" jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Forum Choreologiczne i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2 1.

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawski Hackerspace, w skrócie Hackerspace, w języku angielskim Warsaw Hackerspace, w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, zwane w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STATUT STOWARZYSZENIA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo