ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. KLASA 3 Część 9. Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. KLASA 3 Część 9. Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz."

Transkrypt

1 Ja i moja szkoła ODKR YWAM SIEBIE KLASA 3 Część 9 Poradnik metodyczny i swiat Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. Albert Einstein

2 Autorki Jolanta Faliszewska Grażyna Lech Wychowanie fi zyczne Filip Faliszewski Propozycje zabaw Wiesława Żaba-Żabińska Redakcja Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech Korekta Krystyna Bajor Projekt okładki Magdalena Pilch Skład i łamanie Marek Zapała ISBN Wydawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby dotrzeć do wszystkich właścicieli i dysponentów praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie publikacji w całości lub we fragmentach bez zgody wydawnictwa zabronione. Grupa Edukacyjna S.A Grupa Edukacyjna S.A Kielce, ul. Łódzka 308 tel ; faks

3 Spis treści Treści Podstawy programowej MEN realizowane w maju... 4 Blok 1. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA, PIĘKNA, ŻYZNA I NIEMAŁA...11 Dzień 1. Krainy geograficzne w Polsce...13 Dzień 2. Morze Bałtyckie...21 Dzień 3. Pobrzeża Bałtyku...28 Dzień 4. Co wymyślił pomysłowy Robotek?...34 Dzień 5. Pojezierza Pomorskie i Mazurskie...38 Wychowanie fizyczne...41 Blok 2. WIELE KRAIN, WIELE LUDÓW, WIELE STOLIC, WIELE CUDÓW Dzień 1. Niziny...51 Dzień 2. Gramatyka, co z głowy nie umyka!...57 Dzień 3. Wyżyny...61 Dzień 4. Pomysłowa kąpiel Gapiszona...68 Dzień 5. Góry...73 Wychowanie fizyczne...77 Blok 3. CZYM PODRÓŻUJEMY?...81 Dzień 1. Podróże po lądach, wodach i w przestworzach...82 Dzień 2. Transport kolejowy...90 Dzień 3. Transport wodny...98 Dzień 4. Transport powietrzny Dzień 5. Przygoda Bobika Wychowanie fizyczne Blok 4. PROPOZYCJA ZAJĘĆ Dzień 1. Wycieczka związana z wybranym środkiem transportu Dzień 2. Spotkanie z lekturą Marek Kamiński Marek chłopiec, który miał marzenia Dzień 3. Podróże po krajach Unii Europejskiej Litwa Dzień 4. Powtórzenie wiadomości i umiejętności opanowanych w maju Dzień 5. Sprawdzenie umiejętności i wiadomości po pierwszym etapie edukacyjnym Scenariusz zebrania z rodzicami Wkładki Karta osiągnięć za maj...159

4 4 MAJ Treści podstawy programowej MEN z roku realizowane w blokach (zaznaczone żółtym kolorem) 1. Edukacja polonistyczna Uczeń: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski, c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać; 2) analizuje i interpretuje teksty kultury: a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, e) pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych; 3) tworzy wypowiedzi: a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie, b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe, e) dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

5 3. Edukacja muzyczna Uczeń: 1) w zakresie odbioru muzyki: a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy, gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego, b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz), c) aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części); 2) w zakresie tworzenia muzyki: a) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki, b) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad, c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 4. Edukacja plastyczna Uczeń: 1) w zakresie percepcji sztuki: a) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz, b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 2) w zakresie ekspresji przez sztukę: a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne), 5

6 b) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych); 3) w zakresie recepcji sztuki: a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej). 5. Edukacja społeczna Uczeń: 1) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym; 2) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania; 3) wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku; 4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa; 5) zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność; 7) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; 8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz; 9) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy Edukacja przyrodnicza Uczeń: 1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; 6

7 2) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; 3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 4) wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; 6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); 7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, b) znaczenie powietrza i wody dla życia, c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 8) nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza; 10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. 7. Edukacja matematyczna Uczeń: 1) liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000, 2) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000, 3) porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =), 4) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania, 5) podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia, 6) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę), 7) rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego), 8) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; 9) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe 7

8 obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry), 10) waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych), 11) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra, 12) odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera), 13) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, 14) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych, 15) odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny), 16) rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach), 17) rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). 9. Zajęcia techniczne Uczeń: 1) zna środowisko techniczne na tyle, że: a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku ( jak to zrobiono? ): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa), c) określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie); 2) realizuje drogę powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia, b) rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej, 8

9 c) posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, tektury itp., montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków, w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów; 3) dba o bezpieczeństwo własne i innych: a) utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, b) właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 10. Wychowanie fizyczne Uczeń: 1) w zakresie sprawności fizycznej: a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa; 2) w zakresie treningu zdrowotnego: a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód, b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; 3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i ją prowadzi, b) jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego, d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości; 4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży, b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna, c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem, d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 9

10 e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 11. Etyka Uczeń: 1) rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny; okazuje szacunek osobom starszym; 2) zastanawia się nad tym, na co ma wpływ, na czym mu zależy, do czego może dążyć nie krzywdząc innych; stara się nieść pomoc potrzebującym; 3) wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, komiksów; 4) wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrzegać; wie, że należy naprawić wyrządzoną szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, legend, komiksów nie przestrzegają reguły nie kradnij ; 5) starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości; 6) wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia. 10

11 Blok 1. Piękna nasza Polska cała, piękna, żyzna i niemała Oczekiwane efekty aktywności ucznia oraz oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i rodziców po bloku 1. Uczeń: określa na mapie położenie krain geograficznych w Polsce wymienia podstawowe cechy krajobrazu regionu, w którym mieszka wymienia charakterystyczne cechy ukształtowania terenu, przedstawicieli fauny i flory oraz zajęcia ludności regionów: Morza Bałtyckiego, pobrzeży Bałtyku, pojezierzy Pomorskiego i Mazurskiego czyta i analizuje teksty o tematyce geograficznej i przyrodniczej objaśnia pojęcia: widnokrąg (horyzont), wysoki brzeg (klif), niski brzeg opowiada legendę konfrontuje treść legendy z faktami na dany temat pisze zdania na podany temat redaguje opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej z wykorzystaniem monologu słucha muzyki ludowej związanej z poznawanymi regionami tańczy poznany układ wykonuje według instrukcji modele latarni morskiej i kutra umie liczyć setkami do 1000 wskazuje w liczbach cyfrę setek, cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności czyta i pisze cyframi i słownie liczby trzycyfrowe porównuje liczby trzycyfrowe porządkuje liczby trzycyfrowe według podanego warunku rozwinął umiejętności rzucania, chwytania i celowania rozwinął umiejętności prowadzenia piłki nogą, podania różnymi częściami stopy, strzału do bramki poddał się testowi siły mięśni brzucha rozwinął umiejętność współpracy w zespole. 11

12 Zabawa Krainy geograficzne. Propozycje zabaw ruchowych Nauczyciel ma karty w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, brązowym symbolizujące krainy geograficzne. Umawia się z dziećmi, że każdej krainie przyporządkują one charakterystyczny ruch, np.: niebieski morze ruchy przypominające falowanie wody; zielony niziny dzieci siadają na podłodze; żółty wyżyny dzieci chodzą wyprostowane po sali; brązowy góry dzieci chodzą po sali z rękami uniesionymi do góry. Zabawa Krainy geograficzne odwrotnie. Nauczyciel rozkłada w różnych częściach sali karty w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, brązowym symbolizujące krainy geograficzne. Przypomina dzieciom, jakie charakterystyczne ruchy przyporządkowane zostały poszczególnym krainom (patrz: zabawa Krainy geografi czne). Następnie pokazuje wybrany ruch, a zadaniem dzieci jest podbiec do karty w odpowiednim kolorze i powtórzyć ten ruch. Zabawę można zorganizować tak, że dzieci podzielone są na 34 grupy i siadają w rzędach. Po każdym ruchu pokazywanym przez nauczyciela startuje jedno dziecko z każdego rzędu. Zabawa Rybki. Jesteście rybkami w akwarium, pływacie. Ponieważ nie macie szyi, obracacie się całym tułowiem. Na szczęście macie oczy tak umieszczone, że bez kręcenia głową dużo widzicie. Ruszacie płetwami. Nie macie powiek, więc nie wiadomo, kiedy śpicie, ale podczas snu przestajecie się ruszać, najwyżej co jakiś czas machniecie płetwami, żeby nie opaść na dno. Ryby pływają... Ryby śpią... 12

13 Tematy zajęć (wpisy do dziennika) 1. Poznanie krain geograficznych występujących w Polsce. 2. Nauka piosenki ludowej: Uciekła mi przepióreczka. (edukacja muzyczna 107) 3. Poznanie struktury liczby trzycyfrowej w zakresie 200. Dzień 1. Krainy geograficzne w Polsce Główne zadania zajęć Czytanie tekstu o krainach geograficznych Polski. Wskazywanie tych krain na mapie Polski. Określanie położenia krain geograficznych w Polsce. Przypomnienie znaczenia kolorów na mapie. Czytanie informacji o rekordach geograficznych Polski. Charakteryzowanie krainy geograficznej, w której mieszkają uczniowie. Zapisywanie zdań na temat regionu zamieszkanego przez uczniów. Nauka piosenki na pamięć. Nauka układu tanecznego do piosenki. Czytanie tekstu charakteryzującego muzykę ludową. Podawanie przykładów melodii, piosenek i tańców z regionu, w którym mieszkają uczniowie. Pogłębianie rozumienia systemów dziesiątkowego i pozycyjnego. Wskazywanie w liczbach cyfry: setek, dziesiątek, jedności Czytanie i pisanie liczb dwucyfrowych cyframi i słownie. Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta 2., tablica demonstracyjna 53., podręcznik, s. 27, 87; śpiewnik, s. 29, mapa geograficzna Polski, kartki w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym, materiały na temat regionu, w którym mieszkają uczniowie, nagrania melodii i piosenek z tego regionu, po 111 patyczków dla każdej czwórki dzieci i po 11 gumek recepturek (lub inne liczmany). Zabawy muzyczno-ruchowe Przebieg zajęć Słuchanie piosenki Uciekła mi przepióreczka. Wyjaśnienie niezrozumiałych słów. Nauka tańca do piosenki. 13

14 Nauka tańca. Dzieci ustawiają się w czterech rzędach. Stojąc obok siebie trzymają się za ręce. Nauczyciel wyznacza dwoje dzieci, z których jedno to przepióreczka, a drugie będzie próbowało ją dogonić. Takt 3. Przy słowie proso wykonanie ćwierćobrotu w prawo z rytmicznym przytupnięciem. Ustawienie w kolumnie zmienia się i dzieci znowu podają sobie ręce. Para uczestnicząca w gonitwie będzie biegała innymi ścieżkami. Takt 6. Przy słowie boso wykonanie ćwierćobrotu w prawo z rytmicznym przytupnięciem. Ponowna zmiana ustawienia. Takt 9. Przy słowie spytać wykonanie ćwierć obrotu w prawo z rytmicznym przytupnięciem i kolejna zmiana ustawienia. Takt 12. Przy słowie schwytać powrót do ustawienia początkowego. Refren Nie ma zmian ustawienia. Gonitwa trwa dalej. Jeżeli w trakcie pierwszej zwrotki i refrenu udało się schwytać przepióreczkę, następuje zmiana ról. W czasie śpiewania drugiej oraz trzeciej zwrotki należy wyznaczyć do gonitwy inną parę dzieci. Zajęcia na dywanie Tablica demonstracyjna 53., mapa Polski. Czytanie legendy mapy przypomnienie znaczenia kolorów na mapie. Przypomnienie kierunków geograficznych na mapie. Wskazywanie na mapie Polski i na zdjęciach krajobrazów Polski: pojezierza, równin, wyżyn, gór. Opisywanie charakterystycznych cech ukształtowania terenu tych krain wskazywanie różnic. 14

15 Zabawy ruchowe Zabawa Krainy geografi czne (poradnik, s. 12). Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s. 23. Czytanie po cichu tekstu. Rozmowa na temat tekstu. Co to jest kraina geografi czna? Jakie krainy geograficzne wyróżnia się w Polsce? Jakimi kolorami oznaczone są na mapie te krainy? Co oznaczają określenia: poziom morza, nad poziomem morza, poniżej poziomu morza? Odpowiadanie na pytania i wykonanie poleceń, podręcznik s. 3. Zabawy muzyczno-ruchowe Zabawa Krainy geografi czne odwrotnie (poradnik, s. 12). Zajęcia na dywanie mapa Polski, mapa regionu. Oglądanie materiałów przyniesionych przez nauczyciela i dzieci na temat regionu zamieszkania. Pokazanie na mapie regionu zamieszkania. Określenie jego położenia geograficznego. 15

16 Wypowiedzi dzieci na temat tej krainy geograficznej, w której znajdują się region ich zamieszkania. Słuchanie legendy o regionie opowiadanej przez nauczyciela lub dzieci. Podawanie przykładów melodii, piosenek i tańców z regionu, w którym mieszkają uczniowie. Oglądanie wytworów sztuki ludowej z regionu. Słuchanie muzyki, przyśpiewki, piosenki z regionu zamieszkania uczniów. Zajęcia przy stolikach Zapisywanie zdań na temat regionu zamieszkania według podanego planu. Plan opisu regionu 1. Położenie. 2. Największe miasta. 3. Największe rzeki. 4. Najwyższe góry. 5. Charakterystyczna roślinność. 6. Charakterystyczne zwierzęta. 7. Zajęcia ludności. Opis stroju ludowego noszonego w tym regionie. Przykłady muzyki, przyśpiewek, gwary, zwyczajów, sztuki ludowej tego regionu. Zabawy muzyczno-ruchowe Nauka piosenki Uciekła mi przepióreczka (lub piosenki regionalnej). Uciekła mi przepióreczka Melodia ludowa z Mazowsza Opracowanie: F. Leszczyńska 16

17 1. Uciekła mi przepióreczka w proso, a ja za nią nieboraczek boso. Trzeba mi się pani matki spytać, czy pozwoli przepióreczkę schwytać. Refren: Oj, dziś, dziś, dana, dana! Oj, dziś, dziś, dana, dana! bis 2. A chwytajże ją, syneczku, chwytaj, tylko się jej pióreczek nie tykaj. Nie chwytaj jej za te złote piórka, bo to moja ukochana córka. Refren: Oj, dziś, dziś A jakże ją, pani matko, chwytać, żeby jej się pióreczek nie tykać? A nastawże, mój syneczku, sieci, to ci sama przepióreczka wleci. Refren: Oj, dziś, dziś... Rozmowa na temat treści piosenki. O czym jest piosenka? Jaki ma nastrój Czytanie tekstu piosenki, śpiewnik, s. 29. Nauka piosenki na pamięć. Przypomnienie pojęć muzycznych: dynamika, tempo. Zaśpiewajcie piosenkę piano. Zaśpiewajcie piosenkę forte. Zaśpiewajcie piosenkę wolno. Zaśpiewajcie piosenkę szybko. 17

18 Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s. 87. Czytanie tekstu charakteryzującego muzykę ludową. Jakim okolicznościom w życiu człowieka towarzyszy muzyka? Jak uczyli się muzyki twórcy ludowi? O czym najczęściej są piosenki ludowe? Na jakich instrumentach grane są utwory ludowe? Słuchanie utworów z różnych regionów Polski. 18 Zabawy muzyczno-ruchowe Śpiewanie piosenki Uciekła mi przepióreczka. Tańczenie poznanego układu (poradnik, s. 14). Zajęcia na dywanie Ukazanie struktury liczby trzycyfrowej. Pogłębianie rozumienia systemu dziesiątkowego. Dzieci pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa dostaje 111 patyczków i 11 gumek recepturek. Policzcie sprytnie, ile macie patyczków. Powiedzcie, jak liczyliście. Która grupa wykorzystała gumki? Do czego? Powiążcie patyczki po 10. Odliczcie 100 patyczków. Policzcie do 100 dziesiątkami. Policzcie dziesiątkami od 100 do 0. Z ilu dziesiątek składa się 100 jedności? Połączcie się po dwie grupy. Dołóżcie do 100 patyczków 1 dziesiątkę patyczków (2 dziesiątki, 3 dziesiątki, 4 dziesiątki, 5 dziesiątek, 6 dziesiątek, 7 dziesiątek, 8 dziesiątek, 9 dziesiątek, 10 dziesiątek). Jaką liczbę otrzymaliście? Z ilu setek i dziesiątek składa się ta liczba?

19 Z ilu dziesiątek składa się ta liczba? Z ilu jedności składa się ta liczba? Dołóżcie do 100 patyczków jeden patyczek. Jaką liczbę otrzymaliście? Z ilu setek, dziesiątek i jedności składa się ta liczba? Dołóżcie do 100 patyczków jedną dziesiątkę i jeden patyczek. Jaką liczbę otrzymaliście? Z ilu setek, dziesiątek i jedności składa się ta liczba? Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s. 45. Czytanie na głos informacji o systemie dziesiątkowym. Jak nazywają się poznane rzędy układu dziesiątkowego? (jedności, dziesiątki, setki) Z ilu jedności składa się dziesiątka? Z ilu dziesiątek składa się setka? Dokończcie zdania: Dziesięć jednostek niższego rzędu tworzy jedną jednostkę rzędu (wyższego). Jedna jednostka wyższego rzędu tworzy dziesięć jednostek rzędu (niższego). Rozwiązywanie zadań 1.3., s. 4. Czytanie na głos informacji o strukturze liczby trzycyfrowej. Ile cyfr ma liczba trzycyfrowa? Jak się nazywają te cyfry? Od czego zależy znaczenie cyfry w liczbie? (od zajmowanej pozycji) Dlatego nasz system liczenia nazywamy dziesiątkowym i pozycyjnym? Rozwiązywanie zadania 4., s. 5. Zabawy muzyczno-ruchowe Śpiewanie piosenki Uciekła mi przepióreczka. Tańczenie poznanego układu (poradnik, s. 14). 19

20 Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s. 67. Rozwiązywanie zadań 5.6., s. 67. Zabawy muzyczno-ruchowe Zabawa z regionu zamieszkania dzieci. Domowniczek 1. 20

21 Tematy zajęć (wpisy do dziennika) 1. Porównanie naukowej i literackiej wersji objaśniających, dlaczego woda w morzu jest słona. 2. Wycinanie, formowanie i klejenie papieru Model latarni morskiej. (edukacja plastyczna 108) 3. Porównywanie liczb trzycyfrowych w zakresie 200. Dzień 2. Morze Bałtyckie Główne zadania zajęć Czytanie i analiza treści notatki o Morzu Bałtyckim. Poznanie pojęcia widnokrąg (horyzont). Czytanie legendy o tym, dlaczego Morze Bałtyckie jest słone. Porównywanie obydwu tekstów pod względem poznawczym i literackim. Pisanie zdań na podany temat. Prezentowanie rozmieszczenia latarni morskich w Polsce. Omówienie znaczenia latarni morskich dla bezpiecznej żeglugi. Wykonywanie pracy według podanej instrukcji. Wskazywanie w liczbie cyfr: setek, dziesiątek, jedności Porównywanie liczb trzycyfrowych. Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta 2., tablice demonstracyjne 53., 46., podręcznik, s. 813, mapa Polski, sól i pojemnik z wodą, kilka talerzyków, czysty woreczek foliowy, wycinanka 15., s. 5762, żółte koło z kartonu. Zabawy muzyczno-ruchowe Przebieg zajęć Śpiewanie piosenki Uciekła mi przepióreczka. Tańczenie poznanego układu (poradnik, s. 14). 21

22 Zajęcia na dywanie Tablica demonstracyjna 53., mapa Polski. Przypomnienie znaczenia kolorów na mapie. Przypomnienie kierunków geograficznych na mapie. Wskazywanie na mapie Polski i na zdjęciach krajobrazów Polski: pojezierza, równin, wyżyn, gór. Wskazanie na mapie Morza Bałtyckiego, określanie jego położenia geograficznego. Kto był nad Morzem Bałtyckim? Opowiedzcie swoje wrażenia. Jak wyglądał brzeg morza w miejscu, w którym byliście? Jak wygląda morze? Jaka jest woda w morzu? Jaka roślinność tam występowała? Jakie zwierzęta widzieliście? Czym zajmowali się ludzie, którzy tam mieszkali? Do ilu mórz Polska ma dostęp? Które kraje sąsiadują z Morzem Bałtyckim? 22 Zabawy ruchowe Zabawa Kąpiemy się w morzu. Nauczyciel opowiada, a dzieci ilustrują ruchem jego opowieść. Idziemy na plażę. Niesiemy ręczniki. Rozbieramy się, siadamy na piasku i wygrzewamy w słońcu. Idziemy do wody. Podchodzimy do brzegu. Uciekamy przed nadpływającymi falami. Wchodzimy do wody powoli, bo jest chłodna, przeskakujemy przez fale, powoli zanurzamy się po szyję i pływamy. Kropelki wody wpadają nam do buzi. Czujemy, że jest słona. Teraz chlapiemy się z kolegami i biegniemy na brzeg. Musimy spłukać się pod prysznicem ze słodką wodą, żeby nie zostawiać na skórze soli. Wycieramy się ręcznikami. Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s. 89.

23 Czytanie po cichu tekstu Morze Bałtyckie. Rozmowa na temat tekstu. Jak głębokie jest Morze Bałtyckie? Jaka jest temperatura wody w tym morzu? Jakie jest zasolenie tego morza? Dlaczego? Dlaczego woda w morzu jest słona? (Jeśli dzieci nie podadzą wyjaśnienia, zapowiadamy, że jeszcze o tym porozmawiamy, nic nie wyjaśniamy). Co to jest widnokrąg? Jak inaczej nazywamy widnokrąg? (horyzont) Jakie muszą być morze i pogoda, żeby widnokrąg był widoczny? Czytanie po cichu Legendy o tym, dlaczego Morze Bałtyckie jest słone. Rozmowa na temat tekstu. Co to jest legenda? Legenda jest baśniową opowieścią o historii jakiegoś miejsca lub osoby, może zawierać wątki realistyczne, historyczne i baśniowe. Co w tej legendzie może być prawdą, a co jest nieprawdą? Dlaczego więc woda w morzu jest słona? Woda w morzu jest słona, gdyż jego dno zbudowane jest ze skał zawierających sole mineralne, które rozpuszczają się w wodzie. Wody rzek, które wpadają do morza, również przynoszą ze sobą sole wypłukane z gleby. Chlorek sodu (czyli sól kuchenna) stanowi około 85 procent wszystkich soli rozpuszczonych w wodzie morskiej i to właśnie on nadaje jej słony smak. Sole pozostają w morzu, gdyż odparowuje z niego tylko woda. Gdyby całą sól zawartą w morzach równo rozłożyć na powierzchni lądów, utworzyłaby warstwę grubości około 150 metrów mniej więcej 50 pięter! Zasolenie mórz i oceanów różni się w zależności od miejsca, a czasem od pory roku. Do najbardziej słonych akwenów, nie licząc wód śródlądowych, należą Morze Czerwone i Zatoka Perska obszary o wysokim parowaniu powierzchniowym. Mniej za- 23

24 24 solone są te części oceanu, do których wpływają wody słodkie z dużych rzek albo na które spada sporo deszczu. To samo można powiedzieć o rejonach, gdzie topnieje lód polarny, będący jak wiadomo zamarzniętą wodą słodką. Kiedy natomiast lód się tworzy, zasolenie rośnie. Morze Martwe jest najbardziej zasolonym zbiornikiem wodny na świecie. Zasilająca go woda niesie ze sobą rozpuszczone sole i inne substancje mineralne. A ponieważ brzeg Morza Martwego to najniżej położony suchy obszar na Ziemi, woda nie ma stamtąd jak odpływać może tylko odparowywać. Wskutek parowania latem poziom akwenu obniża się nawet o 25 milimetrów dziennie. Zasolenie górnej warstwy wody wynosi jakieś 30 procent, czyli niemal dziesięć razy więcej niż w Morzu Śródziemnym. Wraz ze wzrostem poziomu zasolenia zwiększa się też gęstość wody. Dlatego łatwo utrzymać się na jej powierzchni można leżeć na plecach i czytać gazetę. Internet Wykonanie ćwiczenia 3., s. 9. Samodzielne wykonanie ćwiczenia 4., s. 9. Czytanie napisanych zdań w parach, sobie nawzajem. Rozmowa o napisanych zdaniach między dziećmi w parach. Czytanie przez chętne dzieci swoich prac na głos. Zajęcia na dywanie Przygotowanie doświadczenia ukazującego proces parowania wody i osadzania się soli. W jaki sposób pozyskuje się sól w Polsce? (kopalnie soli) Jak odzyskać sól rozpuszczoną w morskiej wodzie? Podawanie propozycji przez dzieci. Doświadczenie (może trwać nawet kilka dni, w zależności od temperatury powietrza) Potrzebne są: sól, pojemnik z wodą, kilka talerzyków, przezroczysty woreczek foliowy. Przebieg doświadczenia: 1. Wsypanie dużej ilości soli do pojemnika z wodą i mieszanie tak długo, aż sól się rozpuści. 2. Wylanie słonej wody na dwa talerzyki i ustawienie ich w dobrze nasłonecznionym lub ciepłym miejscu. 3. Osłonięcie jednego talerzyka przezroczystym woreczkiem foliowym. Obserwowanie, co powstaje wewnątrz woreczka, kiedy woda paruje z talerzyka. 4. Przyglądanie się talerzom co na nich zostało po wypracowaniu wody. (kryształki soli) Wyciąganie wniosków z doświadczenia.

25 Woda paruje, a sól osadza się na dnie pojemnika. Skąd bierze się sól w morzach? Co odparowuje z mórz, a co pozostaje? Przypomnijcie, do czego wykorzystuje się sól. Zabawy ruchowe Zabawa Płynie statek. Nauczyciel ma żółte koło z kartonu. Jesteście kutrami, które wypłynęły w morze na połów ryb. Zapada noc, zrobiło się ciemno. Trudno nawigować w takich warunkach. Ale nagle pojawiło się światełko na brzegu (nauczyciel unosi w górę żółte koło). To światło latarni morskiej. Płyniecie w kierunku światła (nauczyciel kilka razy przechodzi w inne miejsce, a dzieci podążają za nim). Ale co to pojawiła się mgła i światełko latarni zniknęło. Zamykacie oczy i poruszacie się jak we mgle. Nasłuchujecie sygnału dźwiękowego z latarni i kierujecie się w jego kierunku (nauczyciel uderza w bębenek, co pewien czas przechodzi w inne miejsce). Koniec mgły. Kutry wpłynęły do portu. Zajęcia na dywanie Tablica demonstracyjna 46., mapa Polski. Co pomogło rybakom z naszej zabawy wrócić do portu? Jakie urządzenia na kutrach i statkach pomagają w nawigacji na morzu? (radio, radar GPS, echolokator) Omówienie znaczenia latarni morskich dla bezpiecznej żeglugi. Czy ktoś podczas pobytu nad morzem zwiedzał latarnię morską? Do czego służą latarnie morskie? Jakie sygnały przesyłają latarnie morskie? (świetlne i dźwiękowe) Latarnie morskie mają różny zasięg, np. latarnia morska w Kołobrzegu ma zasięg 16 mil morskich. Mila morska to około 2 km (1852 m). Jaki zasięg ma ta latarnia w przeliczeniu na kilometry? Prezentowanie rozmieszczenia latarni morskich w Polsce. Przeczytajcie nazwy miejscowości, w których są latarnie morskie. Policzcie, ile jest w Polsce czynnych latarni morskich. Obejrzyjcie zdjęcia i opiszcie charakterystyczne cechy latarni. 25

26 Zajęcia przy stolikach Wycinanie, formowanie i klejenie papieru Model latarni morskiej, wycinanka 15., s Wykonywanie pracy według podanej instrukcji. Zabawa tematyczna z wykorzystaniem wykonanych modeli latarń. Podział dzieci na grupy o dowolnej liczebności. Wymyślanie przez grupy scenariusza zabawy tematycznej Statek zagubiony na morzu i jego ocalenie światło i sygnał latarni morskiej. Przydzielenie ról uczestnikom grupy: załoga statku, latarnik, służby ratownicze itp. Zabawa, minimum 10 minut. Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s

27 Rozwiązywanie zadań 1.5., s Zabawy muzyczno-ruchowe Śpiewanie piosenki Uciekła mi przepióreczka. Tańczenie poznanego układu (poradnik, s. 14). Domowniczek 2. 27

28 Tematy zajęć (wpisy do dziennika) 1. Poznanie charakterystycznych cech pobrzeży Bałtyku. 2. Rybołówstwo morskie w Polsce. 3. Porządkowanie liczb trzycyfrowych w zakresie 200. Dzień 3. Pobrzeża Bałtyku Główne zadania zajęć Poznanie charakterystycznych cech ukształtowania terenu i klimatu pobrzeży Bałtyku. Wprowadzenie pojęć: wysoki brzeg (klif), niski brzeg. Poznanie nazw największych miast i rzek tej krainy geograficznej. Poznanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla pobrzeży Bałtyku. Poznanie nazw parków narodowych tego regionu. Poznanie gałęzi przemysłu i rolnictwa oraz zajęć ludzi charakterystycznych dla pobrzeży Bałtyku. Czytanie tekstu o portach rybackich w Polsce, wskazywanie ich na mapie. Rozmowa o połowach morskich i przetwórstwie rybnym. Rozmowa o specyfice pracy rybaka morskiego. Poznanie budowy ryby i wartości odżywczych jej mięsa. Poznanie nazw ryb morskich. Porównywanie liczb trzycyfrowych. Porządkowanie liczb trzycyfrowych według podanego warunku. Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta 2., tablice demonstracyjne 45., 48., podręcznik, s. 1419, wycinanka 21., s. 7788, kartki w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym, dla czterech grup kartki (najlepiej A3), w kolorze niebieskim, materiały o pobrzeżach Bałtyku, etykiety z przetworów rybnych (ryby z Bałtyku), atlasy zwierząt i roślin, dostęp do Internetu, drukarki, Przebieg zajęć 28 Zabawy ruchowe Zabawa Krainy geografi czne (poradnik, s. 12). Zajęcia przy stolikach Tablica demonstracyjna 45., mapa Polski, przygotowane stanowiska pracy dla czterech grup, na których leżą niebieskie kartki, klej, nożyczki, kredki, flamastry i stolik, na

29 którym zgromadzone są różnorodne materiały dotyczące pobrzeży Bałtyku: foldery, mapki, zdjęcia, słowniki, encyklopedie, wycinki z gazet i czasopism. Podanie tematu zajęć. Będziemy dzisiaj mówili o terenie Polski rozciągającym się wzdłuż morza Bałtyckiego. To są pobrzeża Bałtyku (pokazanie na mapie Polski). Zalicza się do nich między innymi Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie. Za chwilę będziecie pracowali w grupach. Możecie zebrać jak najwięcej informacji o tym regionie i przedstawić je w formie rysunków, napisów, mapek itp. Możecie korzystać ze zgromadzonych materiałów i podręczników na s. 1416, wycinanki 21., ze s. 7788, oraz zdjęć na tablicy demonstracyjnej. Swoje pomysły zaprezentujecie na niebieskiej kartce. Grupy, które będą się zajmowały roślinami i zwierzętami, wybiorą z wycinanki odpowiednie karty i je uzupełnią. Podział dzieci na cztery grupy i podanie tematów do wyboru (zapis na tablicy) lub wylosowania (zapis na karteczkach): 1. Zbierzcie materiały opisujące ukształtowanie terenu, klimat, nazwy rzek i miast pobrzeży Bałtyku. Zamieście je na kartkach jako napisy, teksty, rysunki, mapki, naklejone zdjęcia itp. Wytnijcie i uzupełnijcie odpowiednie części wycinanki Zbierzcie materiały opisujące zwierzęta występujące na terenie pobrzeży Bałtyku i w parkach narodowych na tym terenie. Zamieście je na kartkach jako napisy, teksty, rysunki, mapki, naklejone zdjęcia itp. Wytnijcie i uzupełnijcie odpowiednie części wycinanki Zbierzcie materiały opisujące rośliny występujące na terenie pobrzeży Bałtyku i w parkach narodowych na tym terenie. Zamieście je na kartkach jako napisy, teksty, rysunki, mapki, naklejone zdjęcia itp. Wytnijcie i uzupełnijcie odpowiednie części wycinanki Zbierzcie materiały opisujące zajęcia ludności na terenie pobrzeży Bałtyku. Zamieście je na kartkach jako napisy, teksty, rysunki, mapki, naklejone zdjęcia itp. Wytnijcie i uzupełnijcie odpowiednie części wycinanki 21. Uwaga! Z wycinanki 21. dzieci wybierają kartę tytułową, s. 77, karty z Sowińskim Parkiem Narodowym, s. 85, i Wolińskim Parkiem Narodowym, s. 87. Planowanie pracy. 29

30 Gromadzenie materiałów. Podręcznik, s. 1416, czytanie wyszukanych fragmentów, wycinanka 21., s. 77, 85, 87. Wykonywanie pracy. Uzgodnienie między dziećmi w grupie, jak będzie wyglądała prezentacja pracy innym dzieciom. 30 Zajęcia na dywanie Prezentowanie wyników pracy dzieciom z innych grup. Jako pierwsza prezentuje pracę grupa zajmująca się ukształtowaniem terenu, pozostałe grupy mogą prezentować swoje prace w dowolnej kolejności. W trakcie prezentacji grupy uzupełniają właściwe części kart wycinanki. Po prezentacji grupy składają swoje prace w jeden wielki arkusz, który zostanie sklejony i pozostanie dostępny do wglądu w czasie kolejnych zajęć. Oglądanie wyników pracy przez dzieci. Omówienie przebiegu pracy w grupach. Jak wam się współpracowało w grupach? Co wam się szczególnie podobało? Co wam przeszkadzało? Co zmienilibyście w pracy grupy, gdybyście mogli zacząć pracę od nowa? Uwaga! W ten sam sposób można opracować pozostałe krainy geograficzne. Zabawy muzyczno-ruchowe Śpiewanie piosenki Uciekła mi przepióreczka. Tańczenie poznanego układu (poradnik, s. 14).

31 Zajęcia na dywanie Tablica demonstracyjna 48. Omówienie budowy ryby. Ryby to nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami, posiadających szczęki i poruszających się za pomocą płetw. Ryby są niezwykle zróżnicowane pod względem budowy zewnętrznej i wewnętrznej, ubarwienia oraz przystosowania do warunków środowiska. Naukowcy opisali ponad 31 tysięcy współcześnie żyjących gatunków ryb. W Polsce występuje około 120 gatunków. Szacuje się, że nie odkryto jeszcze co najmniej 5000 gatunków, głównie ryb głębinowych ze strefy klimatu tropikalnego. Dział zoologii zajmujący się rybami to ichtiologia. Największą rybą świata jest rekin wielorybi (średnia: długość ciała 12,65 m, a masa 13,6 t.). 11 dzieci powinno położyć się wzdłuż sali, jedno za drugim by dzieci wyobraziły sobie tę długość. Cechy charakterystyczne ryb: opływowe ciało, kształtu zwykle wrzecionowatego, przystosowane do pokonywania oporu wody, głowa połączona z tułowiem nieruchomo, brak odcinka szyjnego, szkielet chrzęstny, częściowo skostniały lub kostny, otwór gębowy zaopatrzony w ruchome szczęki, co pozwala połykać duże ofiary kończyny przednie przekształcone w płetwy piersiowe, tylne w płetwy brzuszne, skóra u większości gatunków pokryta łuskami, u niektórych naga (bez łusek), gruba, z licznymi gruczołami śluzowymi, oddychanie za pomocą skrzel, niektóre gatunki mogą oddychać powietrzem atmosferycznym, zmiennocieplność, (temperatura ciała zmienia się w zależności od temperatury otoczenia), brak powiek, jajorodność, żywienie się roślinami wodnymi lub innymi zwierzętami wodnymi. Wikipedia 31

32 Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s Czytanie tekstu po cichu. Odpowiadanie na pytania, s. 18. Do czego człowiek wykorzystuje ryby? Obejrzyjcie i przeczytajcie opakowania przetworów rybnych. W jakich postaciach jecie ryby? Czy ktoś spożywał tran? Kto z was ma akwarium? Jakie gatunki ryb hodujecie? Znaczenie gospodarcze ryb Ryby są wykorzystywane na całym świecie w celach: konsumpcyjnych (pożywienie) przemysłowych (w przemyśle farmaceutycznym, do produkcji nawozów, klejów, karmy dla zwierząt) poznawczych (stanowią obiekt badań naukowców, są prezentowane w wielkich akwariach (m.in. w zoo), hodowane w akwariach w domach prywatnych) rekreacyjnych (wędkarstwo to popularny na całym świecie rodzaj hobby i sportu). Zabawy ruchowe Zabawa Rybki (poradnik, s. 12). 32

33 Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s. 19. Rozwiązywanie zadań 1.2., s. 19. Zabawy ruchowe Zabawa Krainy geografi czne (poradnik, s. 12). Domowniczek 3. 33

34 Tematy zajęć (wpisy do dziennika) 1. Pisanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej Pomysłowy Robotek. 2. Wycinanie, formowanie i klejenie papieru Model kutra rybackiego. 3. Rozszerzenie numeracji do Dzień 4. Co wymyślił pomysłowy Robotek? Główne zadania zajęć Opowiadanie historyjki. Wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych w prezentowanej historyjce. Zapisywanie monologu wewnętrznego Robotka. Pisanie opowiadania z wykorzystaniem monologu. Rozmowa o zwyczajach morskich rybaków, sposobach porozumiewania się ludzi na morzu, urządzeniach na kutrze itp. Wykonywanie pracy według podanej instrukcji. Liczenie setkami do Poznanie struktury liczby czterocyfrowej. Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta 2., tablica demonstracyjna 47., podręcznik, s. 2023, wycinanka 16., s. 65, modele liczby 100 po 10 dla każdej grupy (4 do 6 osób) wkładka 1. Przebieg zajęć Zabawy muzyczno-ruchowe Śpiewanie piosenki Uciekła mi przepióreczka. Tańczenie poznanego układu (poradnik, s. 14). Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s

35 Oglądanie historyjki obrazkowej Co wymyślił pomysłowy Robotek? Opisywanie kolejnych obrazków historyjki. Wspólne wymyślanie i zapisywanie myśli Robotka lub praca parami w ławkach, podręcznik, s. 20. Przykład. Obrazek 1. Ale fajna łódka! Popływam sobie po jeziorze. Zaraz do niej wsiądę, ale będzie wyprawa! Obrazek 2. Wiosłowanie to prosta sprawa. Szybko nauczę się wiosłować. Ale co to?! Kiedy wiosłuję z jednej strony, łódź stale skręca! Wiosłowanie to bardzo męczące zajecia! Kto wymyślił taki sposób poruszania łodzią? Obrazek 3. Muszę coś wymyślić, bo już nie mam siły! A jakby dać napęd z tyłu? Moje antenki będą działać jak śruba na statkach. Hurra! Jestem genialny! Ale pędzi ta łódka! Teraz mam prawdziwą przyjemność z tej wyprawy. Podawanie przyczyny i skutku postepowania Robotka Przyczyna: trudności z wiosłowaniem, zbyt duży wysiłek dla Robotka. Skutek: wymyślenie napędu do łodzi. Wyjaśnianie powiedzenia: Potrzeba jest matką wynalazków, podręcznik s. 21. Podawanie przez dzieci przykładów z ich życia, kiedy coś ulepszyli, zmienili, by ułatwić sobie wykonanie jakiegoś zadania. Ustne opowiadanie przygody Robotka z uwzględnieniem trójczłonowej budowy opowiadania. Pisanie opowiadania samodzielnie lub parami. Czytanie opowiadań na głos. Zabawy ruchowe Zabawa Pływamy łódką. Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko staje za drugim. Pierwsze dziecko to łódka, a drugie silnik. Silnik popycha łódkę do przodu. Po pewnym czasie następuje zamiana ról. 35

36 Zajęcia przy stolikach Wycinanie, formowanie i klejenie papieru Kuter rybacki, wycinanka 16., s. 65. Wykonywanie pracy według podanej instrukcji. Zabawa tematyczna z wykorzystaniem wykonanych modeli latarni i kutrów. Zajęcia na dywanie Liczenie setkami do Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy. Każda grupa dostaje 10 kartek ze 100 kratkami (skserowana wkładka 1.). Weźcie jedną taką kartkę i policzcie, ile jest na niej kratek. Jak to sprytnie policzycie? (10 10 = 100) Weźcie teraz drugą taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Weźcie teraz trzecią taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Weźcie teraz czwartą taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Weźcie teraz piątą taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Weźcie teraz szóstą taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Weźcie teraz siódmą taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Weźcie teraz ósmą taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Weźcie teraz dziewiątą taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Weźcie teraz dziesiątą taką samą kartkę. Ile kratek jest razem na tych kartkach? Ile macie razem takich kartek? Ile kratek razem jest na tych kartkach? Ile kratek jest na 5 (7, 3, 9, 4, 8, 6) takich kartkach? 36

37 Podręcznik, s Rozwiązywanie zadania 1., s Przeczytajcie nazwy liczb. Z ilu cyfr składa się liczba 1000? Co oznaczają cyfry w tej liczbie? Wymieńcie liczby setkami od 1000 do 0. Zapiszcie liczby setkami od 0 do 1000, podręcznik, s. 23. Zabawy ruchowe Zabawa Rybki (poradnik, s. 12). Domowniczek 4. 37

38 Tematy zajęć (wpisy do dziennika) 1. Poznanie charakterystycznych cech polskich pojezierzy. 2. Pisanie i czytanie liczb trzycyfrowych. Dzień 5. Pojezierza Pomorskie i Mazurskie Główne zadania zajęć Poznanie charakterystycznych cech ukształtowania terenu i klimatu pojezierzy. Poznanie nazw największych miast i rzek tych krain geograficznych. Poznanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla pojezierzy. Poznanie nazw parków narodowych tych regionów. Poznanie nazw ryb słodkowodnych. Poznanie gałęzi przemysłu i rolnictwa oraz zajęć ludzi charakterystycznych dla pojezierzy. Układanie modeli liczb z klocków liczby w kolorach. Pisanie liczb cyframi i słownie. Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta 2., tablice demonstracyjne , podręcznik, s. 2427, wycinanka 21., s. 7788, kartki w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym, dla czterech grup kartki (najlepiej A3), w kolorze niebieskim, materiały o Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, atlasy zwierząt i roślin, dostęp do Internetu, i drukarki. 38 Zabawy ruchowe Przebieg zajęć Zabawa Krainy geografi czne (poradnik, s. 12). Zajęcia na dywanie Powtórzenie wiadomości o pobrzeżach Bałtyku na podstawie materiałów wykonanych przez dzieci w poprzednich dniach. Określcie położenie geograficzne pobrzeży Bałtyku. Wymieńcie rośliny charakterystyczne dla tego regionu. Wymieńcie zwierzęta charakterystyczne dla tego regionu. Wymieńcie zajęcia ludności charakterystyczne dla tego regionu. Wymieńcie nazwy ryb morskich. Jakie znaczenie ma ten region dla Polski?

39 Tablica demonstracyjna 49., i mapa Polski. Będziemy dzisiaj mówili o Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim (pokazanie na mapie Polski). Zajęcia przy stolikach Podręcznik, s Czytanie tekstu po cichu, s Podział klasy na dwa zespoły: jeden wyszukuje wiadomości na temat Pojezierza Pomorskiego, drugi Mazurskiego. Oglądanie zdjęć, podręcznik, s. 25, 26. Odpowiadanie na pytania nauczyciela: Ukształtowanie terenu. Co jest najbardziej charakterystyczne w ukształtowaniu obszarów pojezierzy? Na którym pojezierzu znajdują się największe jeziora w Polsce? Czym połączone są jeziora? Klimat. Jaki klimat panuje na Pojezierzu Pomorskim? Jaki klimat panuje na Pojezierzu Mazurskim? 39

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Nauczyciel: mgr Lucyna Marciniak EDUKACJA POLONISTYCZNA * słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób; * czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II Edukacja polonistyczna - słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób, - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, - wyszukuje w tekście potrzebne

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Klasa II Edukacja polonistyczna Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III EDUKACJA SPOŁECZNA Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa - Fragmenty

Podstawa Programowa - Fragmenty Podstawa Programowa - Fragmenty uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci w tekście

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci; wyszukuje w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ RODZAJ EDUKACJI, ZAJĘĆ KLASA III WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO OPANOWANIA POZIOMY WYMAGAŃ 2 3 4 5 EDUKACJA ich temat POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III W wyniku edukacji polonistycznej uczniowie po ukończeniu klasy trzeciej powinni zdobyć Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta

Bardziej szczegółowo

b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i na etapie I edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,

b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i na etapie I edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski, Wymaganie edukacyjne klasa III Edukacja polonistyczna 1) Korzystanie z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015 1. Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej.

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Edukacje polonistyczna Język obcy Uczeń Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II 1. Edukacja polonistyczna. a) korzysta z informacji: - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem:

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem: W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych obejmujących pewien zakres materiału, oceny wg skali od 2 do 6. może otrzymać następujące oceny ze sprawdzianów wg przyjętych

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy

Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy Mądre bajki z całego świata Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy Polska: Bajka o Piotrusiu 1.3.a tworzy wypowiedź w formie ustnej i pisemnej: z rówieśnikami i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa III

Wymagania edukacyjne klasa III Wymagania edukacyjne klasa III 1) Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: a) korzysta z informacji: i) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji ii) czyta i rozumie teksty

Bardziej szczegółowo

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (zgodnie z podstawą programową rozporządzenie MEN z 23.12.2008r.) KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (zgodnie z podstawą programową rozporządzenie MEN z 23.12.2008r.) KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (zgodnie z podstawą programową rozporządzenie MEN z 23.12.2008r.) KLASA III 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia tygodniowy Temat dnia Czym różni się teatr od

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznaję swój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o smoku wawelskim. Historia krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową.

Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową. Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową. KLASA III l. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a. uważnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN KLASA III

KRYTERIA OCEN KLASA III KRYTERIA OCEN KLASA III 6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie osiąga sukcesy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III Nauczyciel: mgr Irena Kucharczyk mgr Jolanta Rekut EDUKACJA POLONISTYCZNA 1) Korzystanie z informacji: * uważnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017 Lusówko, 12.09.2016r. Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017 Treści nauczania. Uczeń kończący III klasę: 1. Edukacja polonistyczna: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej

Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę II: 1) korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, czyta i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nauczyciel: Joanna Stępień Rok szkolny: 2012/2013 EDUKACJA POLONISTYCZNA I. Korzystam z informacji 1. Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III

Wymagania edukacyjne dla klasy III Wymagania edukacyjne dla klasy III 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ W edukacji wczesnoszkolnej, każde dziecko oceniane jest w sposób zindywidualizowany na miarę swoich możliwości. EDUKACJA POLONISTYCZNA A zawsze słucha z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012.

KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012. KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012. 1.Edukacja polonistyczna: Kropka czerwona: a)korzysta z informacji: - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, - czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat ŻYWIOŁY I KOLORY. ŚWIĘTA RODZINNE. tygodniowy Temat dnia Dzień Dziecka. Światowy Dzień Dziecka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla ucznia klasy 3

Wymagania programowe dla ucznia klasy 3 Wymagania programowe dla ucznia klasy 3 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Edukacja polonistyczna. - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.

Klasa III. Edukacja polonistyczna. - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Klasa III Edukacja polonistyczna 1. korzystanie z informacji: - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Polska, mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Legenda o

Bardziej szczegółowo

Umiejętności ucznia kończącego klasę III

Umiejętności ucznia kończącego klasę III Umiejętności ucznia kończącego klasę III Edukacja polonistyczna. Uczeń: 1)potrafi korzystać z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty

Bardziej szczegółowo

SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa)

SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa) SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa) Drogi Nauczycielu! Poniżej znajduje się 76 twierdzeń dotyczących podstawowych osiągnięć w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w I etapie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Edukacja polonistyczna.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Edukacja polonistyczna. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III Szkoły Podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III Szkoły Podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III Szkoły Podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Smaki jesieni. Wybieram to, co smaczne

Bardziej szczegółowo

KLASA III Wymagania Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III 1) korzysta z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z

KLASA III Wymagania Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III 1) korzysta z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z KLASA III Wymagania Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne po klasie trzeciej rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne po klasie trzeciej rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne po klasie trzeciej rok szkolny 2015/2016 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Agnieszka Wojciechowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Agnieszka Wojciechowska EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Agnieszka Wojciechowska Zmiany podstawy programowej klasy I III Przed 2007 2007 2009 2 Liczby i ich zapis Liczenie (przeliczanie przedmiotów, niezależność liczby przedmiotów od

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe. na koniec klasy III szkoły podstawowej. a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Treści nauczania wymagania szczegółowe. na koniec klasy III szkoły podstawowej. a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci,

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, Wymagania edukacyjne ucznia klasy III Edukacja polonistyczna. Uczeń: korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania

Bardziej szczegółowo

Klasa III szkoły podstawowej. Edukacja polonistyczna. Uczeń klasy III: Język obcy nowożytny

Klasa III szkoły podstawowej. Edukacja polonistyczna. Uczeń klasy III: Język obcy nowożytny Klasa III szkoły podstawowej Edukacja polonistyczna Uczeń klasy III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKCYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence

WYMAGANIA EDUKCYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence WYMAGANIA EDUKCYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowe Podstawa Programowa kształcenia

Bardziej szczegółowo

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIERWSZĄ: 1. W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: a) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; b) współpracuje z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Kolorowy świat Maj jest kolorowy tygodniowy Temat dnia Jak powstaje tęcza? Wiosna w pełni Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2 Edukacja polonistyczna Bardzo dobrzy Słuchanie uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy 3

Wymagania edukacyjne dla klasy 3 Wymagania edukacyjne dla klasy 3 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1 Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b)

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia. tygodniowy Temat dnia Tropiciele wiosny. Jedna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Podstawa programowa Klasa I Klasa II Klasa III 1. Uczeń wie jak ludzie wykorzystywali dawniej siły przyrody. proste zabawki zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r. Edukacje Edukacja polonistyczna: W zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - klasa trzecia

Wymagania edukacyjne - klasa trzecia Wymagania edukacyjne - klasa trzecia Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania i umiejętności wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania i umiejętności wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania i umiejętności wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna 1 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 I półrocze I półrocze I półrocze posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo; porównuje liczby, wpisuje znaki , = wykonuje obliczenia z okienkami

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie III

Kryteria oceniania w klasie III Kryteria oceniania w klasie III Poziom najwyższy - Znakomicie - A Edukacja polonistyczna: 1. Potrafi bardzo uważnie słuchać wypowiedzi i prawidłowo korzystać z przekazywanych informacji. 2. Bardzo dobrze

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej I. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Na jesiennym straganie. Warzywa w roli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. 5 p. posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Domy dawno temu i dziś Pożyteczne urządzenia dawniej i dziś Zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia klasy II. rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne ucznia klasy II. rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne ucznia klasy II rok szkolny 2015/16 Edukacja polonistyczna Okres I zwiększył tempo pisania, zna i stosuje poznane zasady ortograficzne zna alfabet, umie uporządkować wyrazy alfabetycznie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III. Edukacja polonistyczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III. Edukacja polonistyczna Zał.1 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wizyta w Afryce. Żaneta opowiada o Afryce. Zagadnienia z podstawy

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wizyta w Afryce. Żaneta opowiada o Afryce. Zagadnienia z podstawy SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat NASZ ŚWIAT. PODRÓŻE PO ŚWIECIE. tygodniowy Temat dnia Wizyta w Afryce. Żaneta opowiada o Afryce.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznaję mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Warszawa,stolica Polski. Wizyta w stolicy.

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Wakacyjne plany. To już lato. Dokąd pojedziemy

Bardziej szczegółowo

I. Treści nauczania, wymagania szczegółowe i przewidywane osiągnięcia na koniec klasy III szkoły podstawowej

I. Treści nauczania, wymagania szczegółowe i przewidywane osiągnięcia na koniec klasy III szkoły podstawowej I. Treści nauczania, wymagania szczegółowe i przewidywane osiągnięcia na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie opanował materiału z zakresu poszczególnych edukacji, jest nieprzygotowany do zajęć oraz mimo pomocy nauczyciela nie wykonuje powierzonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III

Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Dzieci lubią bajki. Dzieci lubią czytać. tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Wymagania edukacyjne wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA TRZECIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA TRZECIA WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA TRZECIA Edukacja polonistyczna 1. korzysta z informacji: -uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, -czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II

Kryteria oceniania w klasie II Kryteria oceniania w klasie II Poziom najwyższy - Znakomicie - A Edukacja polonistyczna: 1. Z zainteresowaniem słucha wypowiedzi innych osób, bez problemu skupia uwagę na słuchanym tekście. 2. Zawsze szanuje

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA ZNAK CYFROWY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA ZNAK CYFROWY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA ZNAK CYFROWY 6 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program edukacji polonistycznej dla klasy III, samodzielnie i chętnie czyta

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ TREŚĆ EDUKACJI W zakresie korzystania z informacji

EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ TREŚĆ EDUKACJI W zakresie korzystania z informacji Załącznik nr 5 Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów klas III EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ W zakresie korzystania z informacji W zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury znakomicie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA DOSKONALE (D)

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA DOSKONALE (D) WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA DOSKONALE (D) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program edukacji polonistycznej dla klasy III, samodzielnie i chętnie czyta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA WSPANIALE - 6 BARDZO DOBRY - 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA WSPANIALE - 6 BARDZO DOBRY - 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA WSPANIALE - 6 samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą, poprawnie wypowiada się ustnie i pisemnie na tematy bliskie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur.

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Opowiedz mi bajkę Bajki i legendy. tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA III, kową, słownictwem wykraczającymi poza program nauczania klasy III, tp., wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, zaproszenie, zawiadomienie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III celujący EDUKACJA POLONISTYCZNA posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program edukacji polonistycznej dla klasy III, samodzielnie i chętnie czyta literaturę

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III. CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu)

POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III. CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu) POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu) 6 Czyta wyraziście, płynnie, ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo