OBJECT OF THE CONTRACT: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJECT OF THE CONTRACT: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z NORM API 571, API 579-1/ASME FFS-1, API 580/581 ORAZ Z OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA PLANT MANAGER API RBI SW V9 ZAMAWIAJĄCY: Urząd Dozoru Technicznego (UDT), ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa; NIP: ; Regon: Osoba merytoryczna do kontaktów z Wykonawcami: Joanna Szewczyk, tel TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Tryb postępowania dla wniosku nr ZP-DK-55/14 - postępowanie na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty: ,00 EURO. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie szkolenia mającego na celu zaznajomienie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi aspektami z zakresu trzech norm API 571 Damage Mechanisms in the Refining Industry, API 579-1/ASME FFS-1 Fitness-for-Service, API 580/581 Risk-Based Inspection oraz z zakresu obsługi oprogramowania Plant Manager API RBI SW V9 w zakresie niezbędnym do prowadzenia inspekcji urządzeń technicznych na instalacjach rafineryjnych i petrochemicznych. 2. Cel przedmiotu zamówienia: Uzyskana podczas szkolenia wiedza zostanie wykorzystana do realizacji zadań wynikających z ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 poz. 963, z późn. zm.) zgodnie z art. 37 pkt 9 inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz. Ponadto, udział w szkoleniu umożliwi osiągnięcie założonego celu strategicznego UDT opisanego w dokumencie Strategia Urzędu Dozoru Technicznego na lata , tj. Rozwój wiedzy i umiejętności, a w szczególności celu operacyjnego R.2.: Wdrożenie metod badań na podstawie analizy zagrożeń i oceny ryzyka. Wiedza inspektorów w zakresie norm API będzie wykorzystywana w projektach UDT realizowanych w zakładach petrochemicznych i rafineryjnych na terenie Polski. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Szkolenie powinno składać się z 4 modułów, z czego 3 z nich dotyczą tematyki związanej z zastosowaniem określonych w przedmiocie zamówienia norm API, natomiast czwarty moduł dotyczy obsługi oprogramowania Plant Manager API RBI. OBJECT OF THE CONTRACT: TRAINING COURSE ON API 571, API 579-1/ASME FFS-1, API 580/581 STANDARDS AND THE USAGE OF THE SOFTWARE PLANT MANAGER API RBI SW V9 PURCHASER: Office of Technical Inspection, 34 Szczesliwicka Street, Warsaw; NIP: ; Regon: Substantive person to contact the Suppliers is: Joanna Szewczyk, phone number: TYPE OF CONTRACT PROCEDURE FOR AWARDING THE CONTRACT: Procedure for awarding the contract for the purchasing order no ZP-DK-55/14 is procedure on the basis of Art. 5a Act of 29 January 2004 Public Procurement Law. Estimated total value of contract for the entire duration of the framework contract equals not more than: ,00 EURO. 1. Detailed description of the contract: The object of the contract is the training course aiming to familiarize the participants with the theoretical and practical issues concerning three standards API 571 Damage Mechanisms in the Refining Industry, API 579-1/ASME FFS-1 Fitness-for-Service, API 580/581 Risk-Based Inspection as well as the usage of the software Plant Manager API RBI SW V9 to the extent necessary to inspect technical equipment in refining and petrochemical plants. 2. The purpose of the purchase: The knowledge gained during the training will be used in the scope of inspection tasks based on legal acts, especially the law of 21 December 2000 on technical inspection (Journal of Laws of 2013 item. 963, as amended) in accordance with point 9 of art. no 37 initiation of the research and development in the field of the safety of the technical equipment and performing inspections and expertise. What is more, the training should help to achieve UDT strategic goal stated in document UDT s strategy Development of employees knowledge and skills in particular through operational goal R.2.: Implementation of the inspection methods based on risk and hazard analyses. Inspectors knowledge in the field of the API standards will be applied for UDT projects in the refining and petrochemical plants in Poland. 3. Scope of the contract: a) The series of the training course should cover 4 modules, 3 of them based on the API standards specified in hereby document and the fourth module should develop the skills in use of the Plant Manager API RBI software. 1

2 b) Zakres programowy szkolenia musi obejmować następujące moduły tematyczne: Norma API 571 DAMAGE MECHANISMS IN THE REFINING INDUSTRY: w zakresie umożliwiającym zrozumienie mechanizmów degradacji występujących w przemyśle rafineryjnym oraz wpływu, jaki mają na ich aktywność, warunki procesowe czy czynności konserwacyjne. Moduł szkolenia powinien obejmować podstawę metalurgii i opisy najbardziej typowych procesów rafineryjnych. Ponadto, w szkoleniu powinna być ujęta szczegółowa dyskusja na temat kluczowych mechanizmów degradacji zawartych w standardzie API 571 oraz omówienie przykładów uszkodzeń wyposażenia rafineryjnego, jak również omówienie badań NDT mogących mieć istotne znaczenie przy wykrywaniu uszkodzeń związanych z aktywnością poszczególnych mechanizmów degradacji. Norma API 579 1/ASME FFS 1 FITNESS FOR SERVICE: w zakresie standardu, który został wydany w lipcu 2007 roku i zawiera wszystkie tematy z pierwszego wydania normy API RP 579, a ponadto jest uzupełniony o ocenę uszkodzeń wynikających z mniej znanych mechanizmów degradacji występujących w takich branżach jak przemysł energetyczny czy papierniczy. Moduł szkoleniowy ma obejmować prezentację dotyczącą mechanizmów degradacji, znaczenia ich identyfikacji, technik inspekcyjnych w odniesieniu do charakterystyki wady oraz ogólny zarys szacowania pozostałego czasu eksploatacji urządzenia, napraw i metod przedłużania żywotności uszkodzonego urządzenia. Wykładowcy powinni omówić podłoże i logikę stojącą za procedurami oceny urządzeń jak również przedstawić praktyczne przykłady zastosowania. Norma API RP 580/581 RISK BASED INSPECTION: w zakresie wprowadzenia do metodologii RBI oraz przedstawienia podstawowych wytycznych dla stałych urządzeń ciśnieniowych i rurociągów zgodnie z API 580 oraz przedstawienia ilościowej metody obliczeniowej oraz szczegółowych wymagań w odniesieniu do tworzenia planu inspekcji bazującego na analizie ryzyka zgodnie z API 581. Moduł szkoleniowy powinien obejmować także prezentację na temat szacowania i planowania ryzyka, oszacowania postępu mechanizmów degradacji, prawdopodobieństwa uszkodzeń i skutków uszkodzeń oraz różnych sposobów wyznaczania ryzyka, zgodnie z API 581. Dodatkowo, moduł powinien obejmować temat planowania kontroli opartej na ocenie ryzyka i analizy ryzyka oraz kosztów i korzyści finansowych wynikających z RBI. SZKOLENIE Z OPROGRAMOWANIA API RBI SOFTWARE (WERSJA 9.0) w zakresie umiejętności nawigacji i korzystania z oprogramowania oraz stosowania metodologii RBI. Zajęcia będą obejmowały samodzielne wprowadzanie danych do b) The scope of the training should cover all below mentioned modules: API RP 571 DAMAGE MECHANISMS IN THE REFINING INDUSTRY: the course should enable to understand the refining industry damage mechanisms and the manner in which they are affected by process conditions or maintenance activities. The course should cover an overview of basic metallurgy and a description of most common refining processes. What is more, Its major focus should include detailed discussions of the key refining damage mechanisms addressed in API 571 and examples of equipment damage and failures. It also should include discussion of typical NDE methods applicable for detection of damage related to the specific damage mechanisms. API 579 1/ASME FFS 1 FITNESS FOR SERVICE: the course should cover the standard released in July, The standard includes all of the topics contained in the first edition of API RP 579 and new parts covering FFS assessment procedures that address the unique damage mechanisms experienced by other industries, such as the fossil electric power industry and the pulp and paper industry. The course should cover a presentation on damage mechanisms and the importance of identification, inspection techniques for flaw characterization, and an overview of remaining life, remediation, and methods to extend the life of damaged equipment. The instructors should discuss the background and logic behind the assessment procedures and intersperse some practical examples. API RP 580/581 RISK BASED INSPECTION: the course should introduce principles and minimum general guidelines of RBI for fixed equipment and piping according to API 580, as well as provide quantitative calculation methods and specific requirements to determine an inspection plan based on risk analysis according to API 581. The course should cover risk determination and planning, assessment of damage mechanisms and probability of failure, consequences of failure, and various risk determinations according to API 581. Additionally, discussions on risk based inspection planning, and financial risk and cost benefit analysis should be covered. API RBI SOFTWARE TRAINING (VERSION 9.0) the course should develop skills in navigation and use of the software and application of the RBI technology. The training should be combined with hands on data entry and analysis on how each student will understand and input 2

3 oprogramowania i analizowanie jak każdy z uczestników szkolenia rozumie i analizuje takie dane jak: dane projektowe, historia inspekcji oraz dane operacyjne. Ostatecznie uczestnicy nauczą się samodzielnie tworzyć plany inspekcyjne bazując na zasadach API RBI. c) Szkolenie skierowane jest do inżynierów, inspektorów UDT oraz personelu operacyjnego, który zaangażowany jest w inspekcje, wdrażanie programu RBI lub inne powiązane projekty. d) Liczba uczestników szkolenia maksymalnie 35 (jedna grupa), które biorą udział w każdym module. e) Szkolenie odbywać się będzie w Polsce, w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szczęśliwickiej 34 w Warszawie (z wykluczeniem formy e-learningowej). f) Szkolenie powinno być zrealizowane w ciągu 10 dni szkoleniowych (1 dzień szkoleniowy to 8 godzin lekcyjnych, 1 godzina lekcyjna trwa 45 minut) w następującym podziale: a. Norma API 571 Damage Mechanisms 2 dni szkoleniowe; b. Norma API 579 1/ASME FFS 1 Fitness for Service 3 dni szkoleniowe; c. Norma API 580/581 Risk Based Inspection - 3 dni szkoleniowe; d. Plant Manager API RBI SW V9 2 dni szkoleniowe. g) Szkolenie musi być realizowane w dni robocze z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w terminach ustalonych z Zamawiającym. Dzień szkolenia rozpoczyna się o godzinie 8:00. h) Termin realizacji szkolenia: 9-20 marzec i) Zamawiający wymaga, aby szkolenie prowadzone było przez czterech wykładowców (wszyscy wykładowcy są obecni na sali szkoleniowej podczas szkolenia). j) Szkolenie odbędzie się w języku angielskim. Zamawiający zapewni tłumaczenie symultaniczne szkolenia na język polski po uzgodnieniu takiej potrzeby z uczestnikami szkolenia. k) Zamawiający zarezerwuje i zapewni korzystanie z sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym, odpowiednim do liczebności grupy, projektor, ekran oraz flipchart. l) Zamawiający zapewni stanowiska komputerowe z oprogramowaniem API RBI oraz wszelkie materiały pomocnicze do prowadzenia czwartego modułu szkolenia (nie więcej niż 2 osoby przy jednym stanowisku komputerowym). m) Zamawiający zapewni dwie przerwy kawowe oraz posiłek podczas przerwy obiadowej (kawa, actual equipment design data, inspection historical data, and operating history data. Finally, students will learn to create inspection plans based on the API RBI risk principles. c) The course is intended for engineers, UDT inspectors, and operators who are involved in inspection, RBI and other related projects. d) The number of the course participants max 35 (one group), that take part in each module. e) The training course will be held in Poland, in the Purchasers headquarters, Warsaw, 34 Szczesliwicka Street (e-learning is not accepted by the Purchaser). f) The training course should be structured for 10 training days (1 training day equals 8 training lessons, 1 training lesson equals 45 minutes), in the below presented format: a. API 571 Damage Mechanisms 2 training days; b. API 579 1/ASME FFS 1 Fitness for Service 3 training days; c. API 580/581 Risk Based Inspection - 3 training days; d. Plant Manager API RBI SW V9 2 training days. g) The training course must be organized on working days, except for the public holidays, on mutually agreeable date. The training day starts at 8:00. h) Date for the course is March 9-20, i) The Purchaser requires that the training is carried out by four instructors (all instructors are present on site during training course). j) The training courses will be instructed using the English language. If necessary the Purchaser will arrange for simultaneous translation into Polish language for the participants. k) The Purchaser will arrange for a suitable training room with classroom style seating and audio visual equipment, including a computer projector, projection screen, and white board or flipchart. l) The Purchaser will provide computer stations with access to applicable API RBI software as well as any useful equipment necessary for carrying out the fourth module of the training (not more than two students per computer station). m) The Purchaser shall arrange two coffee breaks and lunch each day of the training (coffee, 3

4 herbata, woda, napoje, obiad) dla uczestników i wykładowców każdego dnia szkolenia. n) Wykonawca podczas każdego dnia szkoleniowego sporządzi imienną listę obecności uczestników, których oryginały będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ostatnim dniu szkolenia. o) Wykonawca powinien zapewnić możliwość przekazania materiałów szkoleniowych lub prezentacji niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia na 5 dni roboczych po podpisaniu umowy na potrzeby przygotowania ewentualnego ich tłumaczenia przez Zamawiającego. p) Zamawiający zapewni dla każdego uczestnika szkolenia wydruk przekazanych materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. q) Wykonawca po zakończeniu szkolenia wystawi uczestnikom zaświadczenia potwierdzające ukończenie przez nich szkolenia. r) Szczegółowy harmonogram i program poszczególnych modułów, treść i forma materiałów szkoleniowych oraz narzędzia do badania efektywności szkolenia zostaną uzgodnione przez Zamawiającego z Wykonawcą w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. s) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania zakresu szkolenia do działalności UDT i położenia nacisku na najważniejsze z punktu widzenia UDT kwestie. 4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: Pozostałe warunki realizacji zamówienia znajdują się w dokumencie określającym Istotne postanowienia umowy stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy, której treść zostanie uzgodniona z Wykonawcą przed podpisaniem, z wyłączeniem postanowień dotyczących zakresu, terminu realizacji szkolenia, o którym mowa w pkt 3 lit. h oraz ceny. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, co oznacza obowiązek wskazania przez Wykonawcę, że jest ośrodkiem szkoleniowym realizującym program szkolenia zatwierdzony przez API U (The American Petroleum Institute University) /Training Provider Certification Program (TPCP) lub wskazania, że posiada program autorski dla wszystkich modułów szkolenia (załącznik nr 4 Formularz oferty); tea, refreshments, beverages, lunch) for students and trainers. n) The Supplier shall prepare attendance register each day of the training and pass it on to the Purchaser the last day of the training. o) The Supplier shall provide the opportunity for prior handing presentations and training materials in order to prepare its translations. The Supplier should hand the above mentioned training manuals within 5 working days from the date of contract signing. p) The Purchaser shall provide printed copies of the necessary training materials for each training participant. q) The Supplier shall issue individual certificates for participants after the training, confirming participation in the training courses. r) Detailed format and the schedule for the training courses as well as the form, content of the training materials and effectiveness measure tools shall be discussed and agreed upon between the Purchaser and the Supplier within 5 working days from the date of contract signing. s) The Purchaser reserves the right to adjust the training course schedule for the UDT scope of interest and concentrate on the most UDT important issues. 4. Other conditions: The detailed terms and conditions of the training service are stated in the document named Essential contract terms and conditions (Appendix no 1). The terms and conditions shall be mutually agreed and modified by the Purchaser and the Supplier, except for the contractual provisions of scope of work, dates mentioned in point 3 letter h and the total price for the training courses. 5. Description of the conditions for participation in the procedure and the description of the method used for the evaluation of the fulfilment of those conditions. The contract shall be submitted to the Supplier that fulfills the below mentioned conditions: - is authorized to conduct the subject of the contract, which means that the Supplier has rights to provide the training courses under the API U (American Petroleum Institute University)/ TPCP (Training Provider Certification Program) or is able to present authorized training programs for the series of courses (Appendix no 4 Offer form); 4

5 - posiadania wiedzy i doświadczenia, co oznacza obowiązek wykazania, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem n/w usługom, tj. przeprowadził 1 szkolenie z normy API 571 Damage Mechanisms in the Refining Industry, 1 szkolenie z normy API 579-1/ASME FFS-1 Fitnessfor-Service i 1 szkolenie z normy API 580/581 Risk- Based Inspection oraz przeprowadził 1 szkolenie z obsługi oprogramowania API RBI, co oznacza obowiązek przedłożenia pisemnych referencji potwierdzających przeprowadzenie wspomnianych szkoleń u Klientów (załącznik nr 2 Lista wykonanych przez Wykonawcę usług); - dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, iż Wykonawca dysponuje co najmniej czterema wykładowcami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Wykonawca przedstawi w ofercie CV wykładowców dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia w zakresie ich wykształcenia kierunkowego, specjalistycznego doświadczenia w przedmiotowej dziedzinie i doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia z pominięciem informacji stanowiących zastrzeżone dane osobowe (załącznik nr 3 Wykaz osób); 6. Opis sposobu przygotowania ofert: a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim albo języku angielskim. b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. c) Ofertę muszą podpisać osoby do tego upoważnione. 7. Opis sposobu obliczenia ceny: a) Cena oferty jest ceną maksymalną uwzględniającą wszystkie zobowiązania (koszty przeprowadzenia szkolenia włącznie z kosztami przelotu, transportu, zakwaterowania, wyżywienia wykładowców, materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczeń) oraz podatki. b) Cena brutto musi być podana w USD (dolar amerykański). 8. Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej: Kryterium 1 Cena 80% Ocenie podlega wartość brutto oferty Wykonawcy. W kryterium cena Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt. Kryterium 2 Jakość 20% Ocenie będzie podlegać: - Posiadanie przez dostawcę aktualnej akredytacji API U (The American Petroleum Institute University) - is experienced and has knowledge, which means that the Supplier shall provide a proof for carrying out services in accordance to the scope of the contract. The above referenced services should have been rendered 3 years prior to issue of this tender. The Supplier shall document that at least one training on API 571 Damage Mechanisms in the Refining Industry, at least one training on API 579-1/ASME FFS-1 Fitness-for- Service, at least one training on API 580/581 Risk-Based Inspection and at least one training on API RBI software had been provided. The Supplier shall attach written reference letters from Customers (Appendix no 2 List of reference and experience); - dispose of adequate personnel for carrying out the service, which means that the Supplier is able to present at least 4 qualified and experienced persons required to instruct the series of courses. The Proposal provided by the Supplier shall include instructors curriculum vitae with detailed information on education, knowledge in the field of API standards and trainer experience (highly sensitive personal data shall be omitted) (Appendix no 3 List of persons); 6. Guidelines for the Proposal preparation: a) The language of the Proposal shall be Polish or English. b) The Supplier is eligible to submit only one Proposal. c) Proposal must be signed by the duly authorized person. 7. Description of the price calculation method: a) The price of the offer should be max including all related costs (training costs, travel costs for the instructors including airfare, ground transportation, and living expenses, training material costs, relevant certificate costs) and tax. b) The gross price should be expressed in USD (American dollar). 8. Contract award criteria and their meaning: In assessing the offers the Purchaser will use the criteria set out below: Criterion 1 Price 80% The total gross price offered by the Supplier will be evaluated. The Purchaser will award maximum number of points (80 points) to the Proposal with the lowest price. Criterion 2 Quality 20% The Purchaser will assess: 5

6 na realizację przedmiotowego szkolenia - 20 punktów. W kryterium jakość Zamawiający przyzna ofercie maksymalnie 20 pkt. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o w/w kryteria. 9. Termin składania ofert: nie później niż do godz. 12:00 w Kancelarii Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa. Oferta powinna być złożona w pojedynczej zaklejonej kopercie umieszczonej w kopercie zewnętrznej. API U (The American Petroleum Institute University) valid accreditation for the series of the referenced API courses - 20 points. The Purchaser will award maximum 20 points for the quality and experience criterion. Bidder selection will be based on the above mentioned criteria. 9. Deadline for submission of tenders: February 17, 2015 not later than by 12:00 in the Office of Technical Inspection (UDT) ul. Szczęśliwicka 34, Warsaw. Tenders must be placed in a single sealed envelope, itself placed in a package or outer envelope. 6

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA TENDER SPECIFICATION

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA TENDER SPECIFICATION PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z NORM API 571, API 579-1/ASME FFS-1, API 580/581 ORAZ Z OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA PLANT MANAGER API RBI SW V9 ZAMAWIAJĄCY: Urząd Dozoru Technicznego (UDT),

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, TOM Sp. z o.o. ul. Pomorska Szczecin. Zapytanie ofertowe nr 1. Request for proposal no. 1

Szczecin, TOM Sp. z o.o. ul. Pomorska Szczecin. Zapytanie ofertowe nr 1. Request for proposal no. 1 Szczecin, 28.10.2014 ul. Pomorska 112 Zapytanie ofertowe nr 1 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod tytułem: Zakup prasonożycy - urządzenia do odzysku odpadów z metali w związku

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Purchaser: Project Title:

Purchaser: Project Title: OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Ekspertyza warunków prawnych i wymagań legislacyjnych związanych z wprowadzeniem na rynek amerykański produktu z kategorii suplementów diety COMPETITIVE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Poland Tender.

Oferta przetargu. Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Poland Tender. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Miejscowość Wrocław Numer ogłoszenia 121793 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.26.2014.21.JG Warszawa, 02 stycznia 2015 r. W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.

BDG.WZP.311.26.2014.21.JG Warszawa, 02 stycznia 2015 r. W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej. BDG.WZP.311.26.2014.21.JG Warszawa, 02 stycznia 2015 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Poland Tender Bydgoszcz: DOSTAWY CZĘŚCI do ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH. ZADANIE 1 - Dostawy części do zwrotnic tramwajowych Cogifer Polska, ZADANIE 2 - Dostawy elementów napędowych do zwrotnic Prazska Strojina

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIG /08 Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych TENDER FORM

Projekt nr POIG /08 Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych TENDER FORM TENDER FORM Attachment no. 1 NAME OF TENDERER:... ADDRESS:... DISTRICT... PROVINCE...... TEL./FAX/ E-MAIL... Tax Identification Number...REGON Number... BANK/ ACCOUNT NUMBER... To: Institute of Metallurgy

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Oracle planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics/supply Logistics Subject

Bardziej szczegółowo

REQUEST FOR QUOTATION No. 04/2017/M/UBA1 dated

REQUEST FOR QUOTATION No. 04/2017/M/UBA1 dated REQUEST FOR QUOTATION No. 04/2017/M/UBA1 dated 18.04.2017 for CELON PHARMA SA with its registered office in Kiełpin As part of the project called Preclinical and clinical development of ubiquitinproteasome

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Grupa LOTOS S.A. Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Jan Dampc Inspektor Dozoru / Dział Dozoru Technicznego 2 czerwca 2015r. Rafineria w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/RPO_WP_1.2/2013 Rzeszów, dn. 19.12.2013 r. Request for Quotation No. 5/RPO_WP_1.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/RPO_WP_1.2/2013 Rzeszów, dn. 19.12.2013 r. Request for Quotation No. 5/RPO_WP_1.2/2013 Zapytanie ofertowe nr 5/RPO_WP_1.2/2013 Rzeszów, dn. 19.12.2013 r. Request for Quotation No. 5/RPO_WP_1.2/2013 INNpuls Sp. z o.o. ul. Hetmańska 40A 35-045 Rzeszów tel.: 17 77 88 270 faks: 17 77 88 273

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 4 /2012 Rektora PW z dnia 12 stycznia 2012 r. Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Prorektor

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

A. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie wzorów następujących profili:

A. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie wzorów następujących profili: Zduńska Wola, dn. 15.01.2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego CKM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kanałowa 2 98-220 Zduńska Wola 2. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie ofertowe. Zamówienie realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Travel agency, tour operator and tourist assistance services

Travel agency, tour operator and tourist assistance services Travel agency, tour operator and tourist assistance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31461181.aspx External tender id 91078-2012 Tender type Contract Award Document type Contract

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Diesel oil. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 3. Publish date 22.12.2011 04:09. Change date 22.12.2011 04:09

Diesel oil. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 3. Publish date 22.12.2011 04:09. Change date 22.12.2011 04:09 Diesel oil Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30606515.aspx External tender id 398727-2011 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Offenes

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 4. Publish date 7/4/2013 4:10 AM. Change date 7/4/2013 4:10 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 4. Publish date 7/4/2013 4:10 AM. Change date 7/4/2013 4:10 AM Construction work Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/38127535.aspx External tender id 219333-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Bardziej szczegółowo