Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 R. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków, 10 listopada 2014 r.

2 SPIS TREŚCI str. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 8 INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1 Dane jednostki dominującej 9 2 Czas trwania grupy kapitałowej 9 3 Okresy prezentowane 9 4 Skład organów jednostki dominującej na 30 września 2014 roku 9 5 Grupa Kapitałowa 10 6 Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady prezentowania 10 7 Waluta prezentacyjna i funkcjonalna 11 8 Dokonane osądy i oszacowania 11 9 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Zysk na akcję - wartość akcji Segmenty operacyjne Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zapasy Należności handlowe i pozostałe Środki pieniężne Pozostałe aktywa Rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Kredyty i pożyczki Wyemitowany kapitał akcyjny Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów Wynik na działałności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi Zobowiązania warunkowe Zdarzenia po dniu bilansowym 35 1

3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień: Nota AKTYWA Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Aktywa trwałe razem Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe Środki pieniężne Pozostałe aktywa Aktywa obrotowe razem Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa ogółem PASYWA Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z przeszacowania Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przewalutowania Zyski zatrzymane Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały mniejszościowe Kapitał własny ogółem Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krotkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży Pasywa ogółem Wiesław Żyznowski Monika Sitko Leszek Michnowski Paweł Świętoń Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Sporządzający Kraków, 10 listopada

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres: Nota Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne Przychody z działalności operacyjnej Zmiana stanu produktów (2 620) Amortyzacja (1 869) (624) (2 304) (805) Zużycie materiałów i energii (19 901) (6 122) (21 735) (7 856) Usługi obce (5 891) (2 067) (7 192) (2 531) Podatki i opłaty (255) (50) (408) (185) Wynagrodzenia (7 961) (2 409) (9 798) (3 348) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (1 332) (406) (1 534) (530) Pozostałe koszty rodzajowe (890) (360) (1 027) (376) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (61 992) (23 176) (67 708) (22 093) Pozostałe koszty operacyjne 32 (780) (222) (490) (200) Koszty działalności operacyjnej ( ) (35 155) ( ) (40 544) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 34 (1 897) (665) (1 095) (264) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 35 (1 502) (627) (1 830) (818) - część bieżąca (1 168) (604) (1 533) (620) - część odroczona (334) (23) (297) (198) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto Zysk / (strata) netto przypadający: akcjonariuszom jednostki dominującej udziałom niedajacym kontroli (15) (50) Inne całkowite dochody skutki przeszacownia aktywów trwałych rezerwy z tyt. odr. pod. doch. dot. przeszacowanych środków trwałych (125) różnice kursowe z przewalutowania Całkowity dochód za okres Wiesław Żyznowski Monika Sitko Leszek Michnowski Paweł Świętoń Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Sporządzający Kraków, 10 listopada

5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres: Kapitał wlasny jednostki dominujacej na 1 stycznia 2013 Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z przeszacowania Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia Zysk zatrzymany tys. zł Razem Suma zmian w kapitale własnym: Zysk netto Emisja akcji jednostki dominujacej Podział wyniku (4 018) - Korekty konsolidacyjne (957) (463) Korekta wartości godziwej Inne całkowite dochody Kapitał własny jednostki dominującej na 30 września 2013 Kapitał przypadający udziałom nie dającym kontroli na 30 września 2013 Razem kapitał własny na 30 września

6 Kapitał wlasny jednostki dominujacej na 1 stycznia 2013 Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z przeszacowania Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia Zysk zatrzymany tys. zł Razem Suma zmian w kapitale własnym: (947) Zysk netto Emisja akcji jednostki dominujacej Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną Podział wyniku (4 188) (195) Korekty konsolidacyjne (947) (920) (1 801) Odpisy wynikająjące z przepisów prawa Korekta wartości godziwej Inne całkowite dochody Kapitał własny jednostki dominującej na 31 grudnia 2013 Kapitał przypadający udziałom nie dającym kontroli na 31 grudnia 2013 Razem kapitał własny na 31 grudnia

7 Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z przeszacowania Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia Zysk zatrzymany Kapitał wlasny jednostki dominujacej na 1 stycznia Suma zmian w kapitale własnym: Zysk netto Emisja akcji jednostki dominujacej Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną Korekty nadwyżki ceny emisyjnej - (30) (30) Podział wyniku (4 687) - Wypłata dywidendy (259) (259) Korekty konsolidacyjne (94) 996 Korekta podatku dochodowego Korekta wartości godziwej Inne całkowite dochody Kapitał własny jednostki dominującej 30 września 2014 Kapitał przypadający udziałom nie dającym kontroli na 30 września 2014 Razem kapitał własny na 30 września 2014 tys. zł Razem

8 Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z przeszacowania Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia Zysk zatrzymany Kapitał wlasny jednostki dominujacej na 1 lipca Suma zmian w kapitale własnym: Zysk netto Emisja akcji jednostki dominujacej Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną Korekty nadwyżki ceny emisyjnej Podział wyniku Wypłata dywidendy Korekty konsolidacyjne (3) Korekta podatku dochodowego Korekta wartości godziwej Inne całkowite dochody Kapitał własny jednostki dominującej 30 września 2014 Kapitał przypadający udziałom nie dającym kontroli na Razem kapitał własny na 30 września 2014 tys. zł Razem Wiesław Żyznowski Monika Sitko Leszek Michnowski Paweł Świętoń Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Sporządzający Kraków, 10 listopada 2014 r. 7

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres: DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto Korekty razem (6 511) (2 522) (4 535) (6 413) Koszty podatku dochodowego ujęte w wyniku (1 502) (627) (1 830) (818) Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach 886 (156) (185) (733) (Zysk) / strata z tyt. różnic kursowych (28) (44) (19) 224 (Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej (26) (26) (28) (16) Zmiana stanu rezerw (10) (33) Zmiana stanu zapasów (9 326) (6 378) (7 306) (4 834) Zmiana stanu należności (1 738) (1 919) (494) Zmiana stanu zob.krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów (1 361) (1 608) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 149 (615) 266 (230) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (255) (2 841) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niemat. i prawnych Z aktywów finansowych (odsetki) Inne wpływy Wydatki (5 652) (2 388) (11 961) (5 359) Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych (5 625) (2 361) (11 961) (5 359) Nabycie aktywów w jednostkach powiązanych nabycie udziałów Inne wydatki (28) (28) - - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 167) (2 122) (11 803) (5 343) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Wpływy z kredytów i pożyczek Pozostałe wpływy finansowe Wydatki (22 666) (8 450) (18 640) (8 668) Dywidendy (194) (0) (259) - Spłaty kredytów i pożyczek (20 868) (8 184) (17 197) (8 460) Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (167) (56) (320) (22) Odsetki (1 252) (210) (864) (186) Pozostałe wydatki finansowe (185) (73) - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (375) 316 (6 061) 891 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Wiesław Żyznowski Monika Sitko Leszek Michnowski Paweł Świętoń Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Sporządzający Kraków, 10 listopada

10 INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje wymagane zgodnie z art. 87 ust 4 pkt 1) 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U poz. 133 ) znajdują się w sprawozdaniu z działalności. 1. Dane jednostki dominującej: 1. 1 Nazwa Spółki, forma prawna Mercator Medical S.A Siedziba Spółki, Kraj rejestracji ul. Heleny Modrzejewskiej 30, Kraków, Polska 1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data: 31 sierpień 2001 r. Numer rejestru: Czas trwania Grupy Kapitałowej Jednostka dominująca Mercator Medical S.A. (dalej: Jednostka Dominująca, Spółka, Emitent) i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. zostały utworzone na czas nieoznaczony. 3. Okresy prezentowane Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. oraz od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. wraz z danymi porównawczymi, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. oraz od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, a także na 30 września 2014 r. wraz z danymi porównawczymi, tj. na 30 czerwca 2014 r., 31 grudnia 2013 r., 30 września 2013 r. dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz na 31 grudnia 2013 r., 30 września 2013 r. dla skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. Datą przejścia na MSR/MSSF jest 1 stycznia 2010 r. 4. Skład organów Jednostki Dominującej według stanu na dzień 30 września 2014 Zarząd Wiesław Żyznowski - Prezes Zarządu Monika Sitko - Wiceprezes Zarządu Leszek Michnowski - Wiceprezes Zarządu Zmiany w składzie Zarządu Spółki: W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. nie nastapiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Urszula Żyznowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Piotr Solorz - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Jarosław Karasiński - Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Wieczerzak - Członek Rady Nadzorczej Marian Słowiaczek - Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: W dniu 30 czerwca 2014 r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Fabian Pędziwiatr. Dnia 30 czerwca 2014 r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej został powołany Jarosław Karasiński. 9

11 5. Grupa kapitałowa Na koniec września 2014 r. Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach: Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji Udział Spółki w kapitale Mercator Medical S.A. jednostka dominująca Mercator Medical (Thailand) Ltd. Merkator Medikal TOB Mercator Medical s.r.l Mercator Medical Kft. Brestia sp. z o.o. Plakentia Holdings Ltd. Vivoft LLP LeaderMed B.V. Dystrybucja jednorazowych rękawic, Polska - - opatrunków oraz produktów z włókniny Produkcja i sprzedaż jednorazowych rękawic z Tajlandia pełna 82,33%** lateksu Ukraina Dystrybucja jednorazowych rękawic pełna 100,00% Dystrybucja jednorazowych rękawic, Rumunia pełna 100,00% opatrunków oraz produktów z włókniny Węgry Nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% Polska Dystrybucja jednorazowych rękawic pełna 100,00% Cypr Cypr Holandia Nie prowadzi działalności operacyjnej Zarządzanie prawami do znaków towarowych Nie prowadzi działalności operacyjnej nie objęta konsolidacją* nie objęta konsolidacją* nie objęta konsolidacją* 100,00% 100%*** 100,00% W skład jednostki dominującej wchodzi oddział z siedzibą w Budapeszcie. Oddział jest wewnętrzną jednostką organizacyjną sporządzającą samodzielne sprawozdania finansowe, które podlega procesowi konsolidacji. W 2014 r. w skład Grupy weszła spółki Brestia sp. z o.o., Plakentia Holdings Ltd., Vivoft LLP, LeaderMed B.V. *) Spółki Plakentia Holdings Ltd., Vivoft LLP, LeaderMed B.V. nie zostały objęte konsolidacją ze względu na brak istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. **) w dniu 3 listopada 2014 r. Emitent nabył udziałów w Mercator Medical (Thailand) Ltd. stanowiących 17,67% w kapitale zakładowym (Raport bieżący nr 31/2014) ***) bezpośrednio i pośrednio 6. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). Wybrane noty zostały zamieszczone w celu wyjaśnienia zdarzeń oraz transakcji, które są znaczące dla zrozumienia zmian w sytuacji finansowej oraz wyników Grupy od ostatniego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finanswe nie zawiera wszystkich informacji, które są wymagane dla pełnych, rocznych sprawozdań fianansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej "MSSF UE". Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego żadnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności przez Jednostki Grupy. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 10 listopada 2014 r. 10

12 7. Waluta prezentacyjna i funkcjonalna Dane w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy, chyba że wskazano inaczej. Złoty polski jest walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej. 8. Dokonane osądy i oszacowania Sporządzenie kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu Jednostki Dominujacej osądów, szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, ktorych rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacowanej. Na dzień przygotowania niniejszego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego, znaczące szacunki przeprowadzone przez Zarząd Jednostki Dominującej, odnoszące się do grupowych zasad rachunkowości oraz główne źródła niepewności szacunków pozostały niezmienne w stosunku do tych zastosowanych przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. 9. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Zasady polityka rachunkowości zastosowane przez Grupę przy sporządzaniu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego pozostały niezmienne w stosunku do tych zastosowanych przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. 11

13 10. ZYSK NA AKCJĘ - WARTOŚĆ AKCJI Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru Liczba akcji na koniec okresu Średnia ważona liczba akcji * Średnia ważona rozwodniona liczba akcji * Działalność kontynuowana Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)* 0,97 0,40 0,85 0,41 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)* 0,97 0,40 0,85 0,41 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)* Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)* Działalność kontynuowana i zaniechana Zysk (strata) netto** Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)* 0,97 0,40 0,85 0,41 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)* 0,97 0,40 0,85 0,41 * Nie uwzględnia potencjalnego rozwodnienia wynikającego z uchwalonego u emitenta programu emisji warrantów. ** Zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej 12

14 11. SEGMENTY OPERACYJNE Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. funkcjonuje na rynku medycznym od 1996 roku jako specjalista od jednorazowych wyrobów medycznych i jako taka prowadzi działalność w ramach trzech głównych grup asortymentowych: 1) Produkcja i sprzedaż jednorazowych rękawic diagnostycznych. Oferta obejmuje ponadto różnego rodzaju rękawice lateksowe i syntetyczne. 2) Sprzedaż jednorazowych wyrobów opatrunkowych jałowych i niejałowych wykorzystywanych w procedurach medycznych oraz przez odbiorców indywidualnych. 3) Sprzedaż włókniny (odzież ochrona jednorazowego użytku), tj. czepki, maski, fartuchy, ochraniacze na obuwie. Spółki wyliczają wynik dla każdego segmentu na poziomie marży na sprzedaży. Klienci spółek Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. są liczni i rozproszeni. Sprzedaż organizowana jest w ramach kilku podstawowych kanałów sprzedaży takich jak przetargi do placówek państwowej służby zdrowia, hurt medyczny, rynek otwarty, sprzedaż dla sieci oraz poprzez sklep internetowy. Sprzedaż prowadzona przez spółkę zależną Mercator Medical (Thailand) Ltd. (na cały świat) wykonywana jest w jednostkach pełnokontenerowych, natomiast sprzedaż z pozostałych spółek Grupy (głównie do krajów europejskich) jest rozdrobniona. W Grupie Kapitałowej nie prowadzono działalności, która byłaby zaniechana. Przychody oraz wyniki finansowe dotyczące segmentów branżowych przedstawione zostały poniżej: SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu Przychody od klientów zewnętrznych Wynik operacyjny segmentu Amortyzacja Nieprzyporządkowane pasywa Wynik operacyjny segmentu (%) Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych Aktywa segmentu operacyjnego Zobowiązania segmentu operacyjnego Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego Rękawice Opatrunki Włóknina i inne Ogółem ,2% 4,2% 27,0% 8,6% (1 737) (79) (53) (1 869) SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu Przychody od klientów zewnętrznych Wynik operacyjny segmentu Amortyzacja Wynik operacyjny segmentu (%) Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych Aktywa segmentu operacyjnego Zobowiązania segmentu operacyjnego Nieprzyporządkowane pasywa Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego Rękawice Opatrunki Włóknina i inne Ogółem ,6% 6,8% 2,1% 9,3% (581) (26) (17) (624)

15 SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu Przychody od klientów zewnętrznych Wynik operacyjny segmentu Amortyzacja Wynik operacyjny segmentu (%) Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych Aktywa segmentu operacyjnego Zobowiązania segmentu operacyjnego Nieprzyporządkowane pasywa Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego Rękawice Opatrunki Włóknina i inne Ogółem ,9% 2,8% 0,5% 8,2% (2 073) (124) (107) (2 304) SEGMENTY OPERACYJNE dla okresu Przychody od klientów zewnętrznych Wynik operacyjny segmentu Amortyzacja Nieprzyporządkowane pasywa Wynik operacyjny segmentu (%) Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych Aktywa segmentu operacyjnego Zobowiązania segmentu operacyjnego Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego Rękawice Opatrunki Włóknina i inne Ogółem (212) ,7% 5,4% -10,2% 9,4% (723) (44) (38) (805)

16 Przychody ze sprzedaży krajowej w nast. krajach: Rękawice Opatrunki Włóknina i inne Razem Polska Ukraina Rumunia Węgry Tajlandia Przychody ze sprzedaży eksportowej Arabia Saudyjska Rosja Stany Zjednoczone Hiszpania Tunezja Bułgaria Cypr Białoruś Libia Litwa Wenezuela Czechy Zjednoczone Emiraty Arabskie Wybrzeże Kości Słoniowej Palestyna Chile Boliwia Tajwan Paragwaj Urugwaj Gruzja inne Przychody ze sprzedaży, razem

17 Przychody ze sprzedaży krajowej w nast. krajach: Rękawice Opatrunki Włóknina i inne Razem Polska Ukraina Rumunia Węgry Tajlandia Przychody ze sprzedaży eksportowej Rosja Stany Zjednoczone Arabia Saudyjska Hiszpania Libia Wybrzeże Kości Słoniowej Bułgaria Chile Czechy Białoruś Gruzja Litwa Słowacja Kolumbia inne Przychody ze sprzedaży, razem Przychody ze sprzedaży krajowej w nast. krajach: Rękawice Opatrunki Włóknina i inne Razem Polska Ukraina Rumunia Węgry Tajlandia Przychody ze sprzedaży eksportowej Arabia Saudyjska Rosja Stany Zjednoczone Hiszpania Czechy Białoruś Bułgaria Litwa RPA Zjednoczone Emiraty Arabskie Chile Libia Wybrzeże Kości Słoniowej Chiny Kanada Słowacja 257 (40) Łotwa Boliwia Nigeria Włochy Urugwaj Kolumbia Słowenia inne Przychody ze sprzedaży, razem

18 Przychody ze sprzedaży krajowej w nast. krajach: Rękawice Opatrunki Włóknina i inne Razem Polska Ukraina Rumunia Węgry Tajlandia Przychody ze sprzedaży eksportowej Arabia Saudyjska Rosja Stany Zjednoczone Hiszpania Bułgaria Czechy Białoruś RPA Litwa Zjednoczone Emiraty Arabskie Kolumbia inne Przychody ze sprzedaży, razem WARTOŚĆI NIEMATERIALNE I PRAWNE W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2014 r. Grupa Kapitałowa nabyła wartości niematerialne i prawne o wartości 15 tys. zł (okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 roku 17 tys. zł). Całość zakupów w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku dotyczyła oprogramowania komputerowego. 13. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2014 r. Grupa Kapitałowa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości ok tys. zł (okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 roku tys. zł). Zakupy w trzech kwartałach 2014 r. związane były głównie z rozbudową zakładu w Tajlandii (ok tys. zł), zakupami środków transportu (ok. 445 tys. zł), wdrożeniem nowego systemu ERP (ok. 704 tys. zł), oraz rozbudową centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim (ok. 224 tys. zł). 17

19 14. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan na początek okresu odniesione na wynik finansowy odniesione na kapitał własny aktywa z tytułu ujemnych różnice przejściowych odniesione na wynik finansowy z tytułu: niezapłacone odsetki od pożyczek różnice kursowe bilansowe strata podatkowa do rozliczenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne rezerwa na urlopy inne rezerwy odpisy aktualizujące zapasy odpisy aktualizujace należności inne odpisy wycena instrumentów finansowych zobowiązanie z tytułu leasingu wycena instrumentów finansowych przeszacowanie aktywów trwałych inne odniesione na kapitał własny: przeszacowanie aktywów trwałych inne Zmiana wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego (245) (188) odniesione na wynik finansowy (245) (188) odniesione na kapitał