LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE"

Transkrypt

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH GMIN WIEJSKICH POŁOŻONYCH NAD ZATOKĄ PUCKĄ NA LATA Wersja 1.5

2 2 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Zgodnie z 28 ust 6 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Lokalną Strategię Rozwoju zatwierdzono Uchwałą Zarządu nr 7/MM/2008 z dnia r. z późn. zmianami

3 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Wykaz skrótów stosowanych w opracowaniu Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: LGD, Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze; Komisji Rewizyjnej należy przez to rozumieć organ Stowarzyszenia Komisję Rewizyjną; Zebraniu Członków należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia; LSR należy przez to rozumieć niniejsze opracowanie (Lokalną Strategię Rozwoju kaszubskich gmin wiejskich położonych nad Zatoką Pucką); LSROR należy przez to rozumieć Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich; Pracowniku należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w LGD na podstawie umowy o pracę lub zlecenie; Prezesie należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Stowarzyszenia; Przewodniczącym Rady należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady ds. LSR; Radzie ds. LSR należy przez to rozumieć organ decyzyjny Stowarzyszenia Radę ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, do której wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, które mają być finansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ; Radzie ds. LSROR należy przez to rozumieć organ Stowarzyszenia Radę ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich; PROW należy przez to rozumieć Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; PO Ryby należy przez to rozumieć Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich "; PROT należy przez to rozumieć Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną; EFR należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rybacki; EFROW należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich; ARiMR należy przez to rozumieć Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; SW należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Pomorskiego; ZWP należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego; Gminie Puck należy przez to rozumieć gminę Puck, położoną w powiecie puckim, w województwo pomorskim; Gminie Kosakowo należy przez to rozumieć gminę Kosakowo, położoną w powiecie puckim, w województwie pomorskim. Gminie Jastarnia należy przez to rozumieć gminę miejską Jastarnia, położoną w powiecie puckim, w województwie pomorskim; Gminie Hel należy przez to rozumieć gminę miejską Hel, położoną w powiecie puckim, w województwie pomorskim.

4 4 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Spis Treści 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) Małe Morze, jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) Nazwa i status prawny LGD, data wpisu do KRS oraz numer w tym rejestrze Proces budowania partnerstwa Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzenia składu LGD Podział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD Struktura organu decyzyjnego właściwego dla wyboru operacji w ramach LSR oraz zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego LGD Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji Opis stanowisk i procedury rekrutacji pracowników biura LGD Zasady funkcjonowania biura LGD, warunki techniczne i lokalowe Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności Wykaz gmin wchodzących w skład LGD Uwarunkowania przestrzenne Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze Uwarunkowania historyczne i kulturowe Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Specyfika obszaru na tle województwa pomorskiego Diagnoza spójności obszaru Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Tabelaryczne zestawienie silnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia Wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach których będą realizowane operacje Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane przedsięwzięcia Przedsięwzięcie I: Stworzenie zróżnicowanej i konkurencyjnej oferty turystycznej w obszarze Małego Morza Przedsięwzięcie II: Kształtowanie przyjaznej turystyce i rekreacji przestrzeni publicznej w obszarze Małego Morza Przedsięwzięcie III: Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w obszarze "Małego Morza" 65

5 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Przedsięwzięcie IV: Małe Morze - centrum dziedzictwa kulturowego Północnych Kaszub Przedsięwzięcie V: Społeczeństwo obywatelskie XXI wieku jako kluczowy czynnik rozwoju obszaru Małego Morza Określenie misji LGD Wizja rozwoju obszaru objętego LSR Misja LGD Spójność specyfiki obszaru z celami LSR Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Określenie procedury oceny zgodności LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie LSR, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi, związanymi z obszarem objętym LSR Powiązania ze Strategią Rozwoju Woj. Pomorskiego Powiązania ze Strategią Rozwoju Turystyki w Woj. Pomorskim na lata Powiązania ze Strategią Rozwoju Ziemi Puckiej Powiązania ze strategiami lokalnymi gmin wchodzących w skład LSR Powiązania z RPO WP na lata Powiązania z pozostałymi Programami Operacyjnymi na lata Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Informacja o dołączonych do LSR załącznikach

6 6 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) Małe Morze, jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) Małe Morze każdemu pomoże, bo to najlepsza LGD na całe Pomorze! 1.1. Nazwa i status prawny LGD, data wpisu do KRS oraz numer w tym rejestrze Pełna nazwa LGD, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju kaszubskich gmin wiejskich położonych nad Zatoką Pucką na lata , brzmi: Lokalna Grupa Działania Małe Morze. Lokalna Grupa Działania Małe Morze jest organizacją posiadającą status prawny stowarzyszenia, działającą jako Lokalna grupa działania, w oparciu o ustawy: prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r. oraz Nr 98, poz. 634 z 2008 r.). Podmiot ten został utworzony w roku 2008 zgodnie z prawem, określonym przez te dwie ustawy, i został wpisany w dniu 6 października 2008 pod numerem do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja została dokonana w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. LGD Małe Morze nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW na rzecz rozwoju obszarów wiejskich podmiotem mającym nadzór nad stowarzyszeniem jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Od maja 2009 r. siedziba władz LGD oraz biuro znajduje się w Pucku, przy ul. Judyckiego Proces budowania partnerstwa LEADER powiązanie zadań z zakresu rozwoju wsi to działanie oddolne, z udziałem przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, gospodarczego i pozarządowego). Ta myśl przyświecała twórcom inicjatywy o nazwie Bursztynowy Pasaż. Partnerstwo to skupiało początkowo przedstawicieli ośmiu samorządów powiatu puckiego, wejherowskiego i lęborskiego.

7 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata W wyniku paroletnich doświadczeń okazało się, że struktura Bursztynowego Pasażu jest zbyt skomplikowana i odmienna pod względem gospodarczym, społecznym i kulturowym. Zarówno gminy, organizacje i przedsiębiorcy z terenu 8 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Bursztynowy Pasaż nie znajdują wspólnego celu i działań z tym celem powiązanych. Odpowiedzią na opisane problemy był podział LGD Bursztynowy Pasaż na dwie mniejsze, sprawniejsze i o wiele bardziej spójne Lokalne Grupy Działania. W niniejszym opracowaniu zawarto Lokalną Strategię Rozwoju dla czterech gmin, które wchodzą w skład Lokalnej Grupy Działania Małe Morze: gminy Kosakowo, gminy Puck, gminy Jastarnia i gminy Hel. Inicjatywa o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze, zwana w dalszej części opracowania LGD Małe Morze lub LGD, została powołana decyzją zebrania założycielskiego, które odbyło się w Pucku w dniu 7 sierpnia 2008 r. Inicjatorami spotkania założycielskiego byli Wójtowie gmin: Puck i Kosakowo. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz osoby prywatne, zaangażowane na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Członkowie Zebrania zostali wybrani nieprzypadkowo. Przy wyborze uwzględniono aktywność w lokalnym społeczeństwie, stopień znajomości zasad polityki spójności Unii Europejskiej oraz doświadczenie w realizację operacji współfinansowanych z udział środków strukturalnych UE, a w szczególności ze środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. W wyniku dyskusji zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie powołania Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania Małe Morze. Po przystąpieniu kolejnych podmiotów do LGD obecnie liczy ona 29 osób i podmiotów prawnych: 5 podmiotów z sektora publicznego (gminy: Puck, Kosakowo, Jastarnia, Hel oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck); 3 podmioty z sektora gospodarczego (firma Nautil Leszek Chojnicki, Firma Usługowo-Handlowa Starzynianka Marek Elwart, Firma Majestic); 12 organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku, Centrum Aktywizacji Młodzieży w Pucku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna w Łebczu, Stowarzyszenie Przyjaciół Rekowa Górnego, Stowarzyszenie Przyjaciele Helu, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni, Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni, Polski Związek Emerytów i Inwalidów Oddział Rejonowy Jastarnia); 9 osób fizycznych, aktywnie działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD (Józef Białk, Arkadiusz Gawrych, Anna Łapińska, Adam Miklaszewicz, Anna Padèe, Joanna Smolak, Małgorzata Szlas, Jerzy Tkaczyk, Jadwiga Wrese). Osobowość prawną LGD uzyskała z dniem wpisu do KRS w dniu 6 października 2008 r. Stowarzyszenie ma charakter otwarty i włączyć się może w jego działania każda osoba prawna i fizyczna, której cele działania i zainteresowania są zbieżne z kierunkami działania LGD Małe Morze.

8 8 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata W szczególności podejmowane będą działania na rzecz zwiększenia partycypacji udziału sektora gospodarczego w strukturze LGD Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzenia składu LGD Podstawowe zasady udziału w pracach LGD określa Statut Stowarzyszenia, przyjęty na Zebraniu Założycielskim LGD w dniu 7 sierpnia 2008 r. (z późniejszymi zmianami). W Statucie tym zebrani ustalili, że przyszłe Stowarzyszenie zrzeszać będzie członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba prawna, której organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd. Zgodnie z wolą Zebranych, członek zwyczajny ma prawo do wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia, czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i utrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju zawodowym. Członek zwyczajny ma obowiązek: aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia i regularnego opłacania składek członkowskich. LGD Małe Morze jest organizacją otwartą. Każda osoba fizyczna i prawna która jest zainteresowana udziałem w pracach LGD może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o uzyskanie statusu członka zwyczajnego i mieć wpływ na działalność LGD. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla Działalności Stowarzyszenia. Pozbawienie członkowska honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: zgonu członka, skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały, z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim dwukrotnym upomnieniu, dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, utraty osobowości

9 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata prawnej przez osobę prawną. Od uchwały zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. Na dzień 3 sierpnia 2009 roku LGD liczy łącznie 29 członków, którzy wyszczególnieni są w zamieszczonej poniżej tabeli nr 1. Tabela 1. Wykaz członków LGD (stan na 7 lipca 2009 roku) Lp. Nazwa / imię i nazwisko Osoba reprezentująca Funkcja w podmiocie delegującym Funkcja w LGD Rodzaj prowadzonej działalności SEKTOR PUBLICZNY 1 Gmina Puck Tadeusz Puszkarczuk Wójt Gminy Członek LGD, Przewodniczący Rady ds. LSR Gmina wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR 2 Gmina Kosakowo Jerzy Włudzik Wójt Gminy Członek LGD Wiceprzewodniczą cy Rady ds. LSR Gmina wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR 3 Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck Brunon Ceszke Pracownik ośrodka Członek LGD OKSiT w Gminie Puck jest samorządową instytucją kultury podległą Gminie Puck. Działa na rzecz mieszkańców i turystów w gminie Puck. W jego zakresie działalności znajduje się propagowania kultury, sportu i turystyki (organizacja festynów, wydarzeń kulturalnych itp.) 4 Gmina Miasto Hel Jarosław Pałkowski Burmistrz Miasta Członek LGD Członek Rady ds. LSR Gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR 5 Gmina Miasto Jastarnia Tyberiusz Narkowicz Burmistrz Miasta Członek LGD Członek Rady ds. LSR Gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR SEKTOR GOSPODARCZY 6 NAUTIL Leszek Chojnicki Leszek Chojnicki właściciel Członek LGD Członek Rady ds. LSR Przedsiębiorstwo zatrudniające młodych informatyków z Kosakowa szeroka działalność w zakresie technologii IT, duża aktywność społeczna 7 Firma Usługowo- Handlowa Starzynianka Marek Elwart Marek Elwart Właściciel Członek LGD Członek Rady ds. LSR Przedsiębiorstwo świadczące usługi gastronomiczne na terenie Gminy Puck 8 Firma Majestic Mariusz Siwek pracownik Członek LGD Członek Rady ds. LSR Przedsiębiorstwo z siedzibą w Helu prowadzące działalność w zakresie technologii it sieci komputerowe, strony www, internet

10 10 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata SEKTOR SPOŁECZNY / POZARZĄDOWY 9 Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie Wanda Krause Prezes Członek LGD, Członek Rady ds. LSR Organizacja pozarządowa, działająca w sektorze kultury, propaguje regionalizm i tradycje kaszubskie, integruje i rozwija talenty artystyczne mieszkańców. Chór znany w Polsce ze swojego wysokiego poziomu 10 Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku Ks. dr Jan Kaczkowski Prezes Członek LGD Organizacja pozarządowa, działająca w sferze opieki zdrowotnej. Bazuje na wolontariacie, pomaga w opiece paliatywnej chorych mieszkańców powiatu puckiego. 11 Centrum Aktywizacji Młodzieży w Pucku Małgorzata Kulka Prezes Członek LGD Organizacja pozarządowa, działająca w sferze aktywizacji młodzieży powiatu puckiego, popularyzuje wolontariat i organizuje czas wolny młodzieży obszaru 12 Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie O/Dębogórze Danuta Tocke Prezes Członek LGD, Sekretarz Rady ds. LSR Organizacja pozarządowa, popularyzuje kulturę i tradycje kaszubskie, integruje mieszkańców 13 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej Waldemar Płomień Wiceprezes Członek LGD, Członek Rady ds. LSR Organizacja pozarządowa, wspiera aktywność mieszkańców w zakresie kultury fizycznej 14 Anna Pomieczyńska (nieformalna organizacja: Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich) Anna Pomieczyńska Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Członek LGD, Członek Rady ds. LSR Koło Gospodyń Wiejskich, wspiera aktywność mieszkańców (zwłaszcza kobiet) w sferze kultury, organizuje imprezy lokalne. 15 Ochotnicza Straż Pożarna w Łebczu Grzegorz Nowicki Prezes Członek LGD, Członek Komisji Rewizyjnej Organizacja pozarządowa, wspiera PSP w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa, ponadto działa na rzecz społeczności lokalnej 16 Stowarzyszenie Przyjaciół Rekowa Górnego Andrzej Szlas Prezes Członek LGD, Członek Komisji Rewizyjnej Organizacja pozarządowa, zrzesza mieszkańców Rekowa Górnego, działa w zakresie kultury i kształtowania wizerunku tej miejscowości 17 Stowarzyszenie Przyjaciele Helu Tadeusz Muża Członek Zarządu Członek LGD Członek Rady ds. LSR Organizacja pozarządowa, zrzesza miłośników Helu, działa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrody Helu, prowadzi Muzeum Obrony Wybrzeża

11 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni Ryszard Struck Sekretarz Członek LGD Członek Rady ds. LSR Organizacja pozarządowa, zrzesza miłośników Jastarni, działa w zakresie krajoznawstwa, kultury i kształtowania wizerunku tej miejscowości 19 Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni Leszek Herrmnann Prezes Członek LGD Członek Rady ds. LSR Organizacja pozarządowa, działająca 20 Polski Związek Emerytów i Inwalidów Oddział Rejonowy Jastarnia Aleksandra Konkel Przewodnicząca Członek LGD Organizacja pozarządowa, działająca w Jastarni w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej 21 Anna Łapińska Anna Łapińska Osoba fizyczna 22 Jadwiga Wrese Jadwiga Wrese Osoba fizyczna Wiceprezes, Członek LGD Członek Zarządu, Członek LGD Osoba prywatna, urzędnik samorządowy Osoba prywatna, przedsiębiorca turystyczny 23 Anna Padèe Anna Padèe Osoba fizyczna Członek LGD Osoba prywatna, urzędnik samorządowy 24 Arkadiusz Gawrych Arkadiusz Gawrych Osoba fizyczna Prezes Zarządu, Członek LGD Osoba prywatna, urzędnik samorządowy 25 Małgorzata Szlas Małgorzata Szlas Osoba fizyczna Członek LGD 26 Jerzy Tkaczyk Jerzy Tkaczyk Osoba fizyczna Członek LGD 27 Józef Białk Józef Białk Osoba fizyczna Członek LGD Osoba prywatna, działacz odnowy wsi z Rekowo Osoba prywatna, urzędnik samorządowy Osoba prywatna, sołtys Strzelna (gmina Puck) 28 Adam Miklaszewicz Adam Miklaszewicz Osoba fizyczna Członek LGD, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Osoba prywatna, Osoba prywatna, przedsiębiorca rolny 29 Joanna Smolak Joanna Smolak Osoba fizyczna Członek LGD Osoba prywatna, urzędnik samorządowy Źródło: opracowanie własne LGD 1.4. Podział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD Założyciele na zebraniu założycielskim określili i zapisali w Statucie główne cele działalności Stowarzyszenia: 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich; 2. Aktywizowanie ludności wiejskiej; 3. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD); 4. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR);

12 12 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 6. Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa. Zasięg działania LGD Małe Morze obejmuje Powiat Pucki, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Puck, Gminy Kosakowo, Gminy Miasto Jastarnia i Gminy Miasto Hel. Najwyższą władzą organizacji jest Walne Zebranie, do którego należą zasadnicze decyzje związane z funkcjonowaniem organizacji. Ponadto, zgodnie ze Statutem, organami LGD są: Zarząd Stowarzyszenia; Komisja Rewizyjna (organ nadzoru); Rada ds. Lokalnej Strategii Rozwoju; Rada ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Ponadto, w ramach LGD funkcjonuje Biuro LGD, które kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. W ramach Biura funkcjonują zespoły ds. LSR oraz LSROR oraz asystent zarządu. Strukturę LGD schematycznie przedstawia poniższy rysunek: Rys. 1. Struktura LGD Małe Morze Źródło: Opracowanie własne LGD Na zebraniu założycielskim w dniu 7 sierpnia 2008 r. powołano organy nowego LGD: Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz organy decyzyjne Radę ds. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Radę ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Zebrani zgodnie określili również podział zadań pomiędzy organami decyzyjnymi (zapisany w Statucie LGD). Podstawową zasadą funkcjonowania LGD Małe Morze jest rozdział funkcji: zarządczej (Zarząd), decyzyjnej (Rada ds. LSR i LSROR) i kontrolnej (Komisja Rewizyjna). Został on zapewniony poprzez szereg zapisów w Statucie Stowarzyszenia. Zarząd pełni funkcje kierownicze, prowadzi bieżące sprawy stowarzyszenia. Zarząd LGD został wybrany w składzie:

13 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Arkadiusz Marcin Gawrych Prezes Zarządu; Zebrani określili sposób reprezentowania stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem, do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest Prezes Zarządu Określono także następujący zakres uprawnień Zarządu, jako organu wykonawczym Stowarzyszenia: 1. Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia; 2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 5. Opracowywanie, uaktualnianie, zatwierdzanie i koordynowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR); 6. Przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich ; 7. Zatrudnianie pracowników Biura Stowarzyszenia oraz ustalanie wielkość zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroluje okresowo pracę Zarządu. Do składu Komisji Rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby: 1. Adam Miklaszewicz Przewodniczący 2. Grzegorz Nowicki Sekretarz 3. Andrzej Szlas Członek Komisji Rewizyjnej Uprawnienia Komisji Rewizyjnej określono następująco: 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności 3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ocen działalności Zarządu oraz stawianie wniosku udzielenie Zarządowi absolutorium za rok ubiegły. 4. Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków. Zarówno kadencja Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej trwa wg Statutu 5 lat. Zmiany składu osobowego organów pozostawiono w gestii Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Rada ds. Lokalnej Strategii Rozwoju będzie miała za zadanie wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Jest ona opisana w kolejnym podrozdziale LSR. Rada ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich będzie miała za zadanie wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Zadania Rady ds. LSROR będą realizowane w przypadku, gdy LGD uzyska status Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach PO-Ryby i LGD będzie wdrażała również

14 14 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. Ze względu na tematykę opracowania, w dalszej części opisana jest jedynie Radę ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organu decyzyjnego właściwego dla wyboru operacji w ramach LSR oraz zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD Statut LGD określa zasady wyboru i funkcjonowania organu decyzyjnego właściwego dla wyboru operacji w ramach LSR Radę ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Szczegółowo zasady działania Rady ds. LSR reguluje Regulamin Rady ds. LSR, przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Małe Morze nr 05/MM/2008 z dnia r z późn., zmianami. Regulamin ten stanowi załącznik do niniejszej strategii. Regulamin zabrania zatrudniania członków Rady ds. LSR w biurze LGD oraz pobierania przez nich wynagrodzeń z budżetu LGD (par. 4.). Ponadto par. 13 Regulaminu szczegółowo określa procedurę wyłączenia członka Rady ds. LSR od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności w przypadku operacji dotyczącej gminy bądź podmiotu który reprezentuje dany członek Rady. Podstawowe zasady funkcjonowania Rady ds. LSR są następujące: Rada ds. Lokalnej Strategii Rozwoju składać się będzie w co najmniej 50 % z partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacji pozarządowych, w tym organizacji zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków Zebrania; Rada ds. LSR liczy nie mniej niż 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza; Rada ds. LSR podejmuje uchwały zwykłą większością głosów (50% + 1), Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ; Funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybiera Walne Zebranie Członków; Rada ds. LSR wykonuje swoje zadania nieodpłatnie; Posiedzenia Rady ds. LSR są organizowane nie rzadziej niż raz w roku;

15 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Zebranie Rady organizuje Zarząd, zawiadamiając listem poleconym lub innym skutecznym środkiem komunikacji Członków Rady z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; Na zebraniu założycielskim wybrano skład Rady ds. LSR, liczący sześć osób. Po zmianach, jakie następowały na skutek rozszerzenia składu LGD oraz obszaru terytorialnego, skład Rady (stan na 3 sierpnia 2009) wynosi 14 osób. Rada ds. LSR ma zrównoważoną strukturę, zarówno z uwagi na udział w niej sektorów: publicznego, jak i społeczno-gospodarczego, jak również udział w niej zarówno mężczyzn jak i kobiet. Spośród 14 członków Rady 3 to kobiety (21%). Jednocześnie 4 z 14 miejsc (28%) obsadzają przedstawiciele sektora publicznego wójtowie gmin wchodzących w skład LGD. Z tego powodu przedstawiciele sektora publicznego zajmują w Radzie więcej miejsc niż wynikałoby to z proporcji pomiędzy udziałem w LGD sektora prywatnego i publicznego, lecz gwarantuje to równy udział obu samorządów w procesie podejmowania decyzji. Trzy miejsca (21%) obsadzają przedstawiciele sektora prywatnego, a 8 pozostałych miejsc (51%) obsadzone są przez przedstawicieli sektora społecznego. Tabela poniżej prezentuje skład Rady ds. LSR. Tabela 2. Wykaz członków Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Lp. Imię i nazwisko Instytucja Sektor Funkcja w radzie Uzasadnienie / uwagi 1 Tadeusz Puszkarczuk Gmina Puck Publiczny Przewodniczący Rady ds. LSR Wójt gminy Puck; duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju regionalnym 2 Jerzy Henryk Włudzik Gmina Kosakowo Publiczny Wiceprzewodniczący Rady ds. LSR Wójt gminy Kosakowo; duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju regionalnym 3 Danuta Tocke Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie O/Dębogórze Społeczny Sekretarz Rady ds. LSR Prezes ZKP O/Dębogórze, duże doświadczenie w pracy społecznej i propagowaniu kultury oraz regionalizmu 4 Anna Stefania Pomieczyńska Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich Społeczny Członek Rady ds. LSR Przewodnicząca WRKGW, duże doświadczenie w pracy społecznej i aktywizacji mieszkańców wsi 5 Wanda Krause Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie Społeczny Członek Rady ds. LSR Prezes stowarzyszenia, duże doświadczenie w pracy społecznej i propagowaniu kultury ludowej oraz aktywizacji mieszkańców wsi 6 Waldemar Herman Płomień Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej Społeczny Członek Rady ds. LSR Wiceprezes klubu, duże doświadczenie w pracy społecznej i działalności sportowej oraz aktywizacji mieszkańców wsi

16 16 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Leszek Chojnicki Nautil Leszek Chojnicki Gospodarczy Członek Rady ds. LSR Informatyk, właściciel firmy, zatrudniający młodych informatyków z Kosakowa, szeroka działalność w zakresie technologii IT, duża aktywność społeczna 8 Marek Elwart Firma Usługowo- Handlowa Starzynianka Marek Elwart Gospodarczy Członek Rady ds. LSR Właściciel przedsiębiorstwa świadczącego usługi gastronomiczne na terenie Gminy Puck 9 Mariusz Siwek Majestic Gospodarczy Członek Rady ds. LSR Przedsiębiorstwo z siedzibą w Helu prowadzące działalność w zakresie technologii it sieci komputerowe, strony www, internet 10 Tyberusz Narkowicz Gmina Jastarnia Publiczny Członek Rady ds. LSR Burmistrz Gminy Jastarnia; duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju regionalnym 11 Jarosław Pałkowski Gmina Hel Publiczny Członek Rady ds. LSR p.o. Burmistrza Gminy Hel; duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju regionalnym 12 Tadeusz Muża Stowarzyszenie Przyjaciele Helu Społeczny Członek Rady ds. LSR Członek Zarządu Stowarzyszenia, jeden z inicjatorów powołania Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu 13 Ryszard Struck Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni Społeczny Członek Rady ds. LSR Członek Zarządu Stowarzyszenia, duże doświadczenie w pracy społecznej i propagowaniu kultury ludowej oraz aktywizacji mieszkańców gminy 14 Leszek Herrmann Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni Społeczny Członek Rady ds. LSR Członek Zarządu Klubu, duże doświadczenie w pracy społecznej i działalności sportowej oraz aktywizacji mieszkańców gminy Źródło: Opracowanie własne LGD Rysunek poniżej schematycznie przedstawia proporcje w Radzie ds. LSR pomiędzy sektorem publicznym a społeczno gospodarczym. Rysunek 2. Proporcje pomiędzy sektorem publicznym a społeczno-gospodarczym w Radzie ds. LSR

17 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Źródło: Opracowanie własne LGD 1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego LGD Członkowie Rady ds. LSR (organu decyzyjnego LSR) posiadają duże doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozwalające na efektywne funkcjonowanie Rady ds. LSR i podejmowanie przez nią właściwych decyzji w kwestii wyboru operacji. Tym samym gwarantuje to efektywną realizację LSR poprzez realizację wybranych operacji. Szczegółowo doświadczenie członków Rady przedstawione jest w załączniku do wniosku o wybór LGD, którego załącznikiem jest niniejsza Strategia. Kluczowe informacje, dotyczące kwalifikacji i doświadczenia poszczególnych członków Rady przedstawione są w tabeli poniżej. Tabela 3. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady ds. LSR Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Kwalifikacje i doświadczenie 1 2 Tadeusz Puszkarczuk Jerzy Henryk Włudzik 3 Danuta Tocke 4 Anna Stefania Pomieczyńska Przewodniczący Rady ds. LSR Wiceprzewodniczący Rady ds. LSR Sekretarz Rady ds. LSR Członek Rady ds. LSR Jako Wójt Gminy Puck realizował szereg zadań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Do najważniejszych należą: "Przygotowanie do stworzenia LGD Bursztynowy Pasaż", "Zagospodarowanie boiska wiejskiego oraz terenów przyległych w Smolnie", "Zagospodarownie skarp przy ul. Rybackiej w Swarzewie". Wykształcenie wyższe, Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Jako Wójt Gminy Kosakowo realizował wiele zadań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowanych ze środków budżetu samorzadu województwa i budżetu UE m.in. "Z klifu na scenę - mała infrastruktura turystyczna w Mechelinkach gm. Kosakowo", "Budowa wielofunkcyjnego, rekreacyjnego boiska wiejskiego w miejscowości Pogórze", "Utworzenie rekreacyjnointegracyjnego Centrum Wsi - zagospodarowanie brzegu stawu w miejscowości Dębogórze". Wykształcenie wyższe, znajomość języka niemieckiego. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego Oddział Dębogórze, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu działalności w rozwoju obszarów wiejskich. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach z w. w. tematu. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich - posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu realizacji zadań

18 18 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Wanda Krause 6 Waldemar Herman Płomień Członek Rady ds. LSR Członek Rady ds. LSR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. tworzenia Planów Odnowy Miejscowości. Ponadto odbyła szereg szkoleń z w. w zakresu. Prezes Kaszubskiego Regionalnego Chóru Morzanie, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach z w. w. tematu, znajomość języka niemieckiego Wiceprezes Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej, działacz społeczny. Znajomość języka niemieckiego. 7 Leszek Chojnicki Nautil Leszek Chojnicki Informatyk, właściciel firmy, zatrudniający młodych informatyków z Kosakowa, szeroka działalność w zakresie technologii IT, duża aktywność społeczna 8 Marek Elwart FUH Starzynianka Marek Elwart Właściciel przedsiębiorstwa świadczącego usługi gastronomiczne na terenie Gminy Puck 9 Mariusz Siwek Majestic Przedsiębiorstwo z siedzibą w Helu prowadzące działalność w zakresie technologii it sieci komputerowe, strony www, internet 10 Tyberusz Narkowicz Gmina Jastarnia Burmistrz Gminy Jastarnia; duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju regionalnym 11 Jarosław Pałkowski Gmina Hel p.o. Burmistrza Gminy Hel; duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju regionalnym 12 Tadeusz Muża 13 Ryszard Struck Stowarzyszenie Przyjaciele Helu Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni Członek Zarządu Stowarzyszenia, jeden z inicjatorów powołania Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu Członek Zarządu Stowarzyszenia, duże doświadczenie w pracy społecznej i propagowaniu kultury ludowej oraz aktywizacji mieszkańców gminy 14 Leszek Hermnann Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni Członek Zarządu Klubu, duże doświadczenie w pracy społecznej i działalności sportowej Źródło: Opracowanie własne LGD 1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji Doświadczenie LGD Małe Morze bazuje przede wszystkim na indywidualnym doświadczeniu osób i członków ją tworzących. Członkowie LGD posiadają duże doświadczenie w realizacji różnego rodzaju zadań, projektów i operacji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, realizacją inwestycji i przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych, publicznych oraz funduszy unijnych. Doświadczenie to zdobyte zostało również w ramach współpracy w LGD

19 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Bursztynowy Pasaż. W szczególności przedstawiciele sektora publicznego i urzędnicy samorządowi, którzy są członkami LGD, zajmują się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i realizacją projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Przedstawiciele sektora pozarządowego mają z kolei duże doświadczenie w realizacji projektów i operacji polegających na aktywizacji mieszkańców wsi, rozwoju obszarów wiejskich i realizacji różnych inicjatyw społecznych oraz wolontariatu. Szczegółowo doświadczenie członków LGD opisane jest w załączniku do wniosku o wybór LGD, którego załącznikiem jest niniejsza Strategia. Kluczowe informacje, dotyczące kwalifikacji i doświadczenia poszczególnych członków LGD opisane są poniżej: 1. Gmina Puck (przedstawiciel wójt, Tadeusz Puszkarczuk, Przewodniczący Rady ds. LSR): Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Przygotowanie do stworzenia LGD Bursztynowy Pasaż, gminy powiatu puckiego, lęborskiego i wejherowskiego (rok 2006); Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego miejscowości: Smolno, Swarzewo (lata 2005, 2006); Pomorski Program Odnowy Wsi - Remont świetlic wiejskich, remont dachu na kościele, remont posadzki w sali gimnastycznej w miejscowościach: Sławutowo, Celbowo, Żelistrzewo, Starzyno (rok 2006); Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Remont posadzek i remont łazienek w szkole w Żelistrzewie (rok 2004); Program SAPARD - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Brudzewie (lata ); Fundusz Spójności, Fundacja EkoFundusz, WFOŚiGW, NFOŚ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Połchowo, Rekowo Górne, Mrzezino, Smolno, Strzelno, Łebcz, i oczyszczalni ścieków w Kłaninie (lata ); Program PHARE 2002 SSG - Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej miejscowości Osłonino, Rzucewo i Swarzewo pomosty pływające. 2. Gmina Kosakowo (przedstawiciel wójt, Jerzy Włudzik, Wiceprzewodniczący Rady ds. LSR): PO KL Efektywny Samorząd Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo (lata ); PROW, Modernizacja obszarów wiejskich poprzez aktywowanie społeczności lokalnych i promocję podejścia LEADER Podejście LEADER szansą na rozwój obszarów wiejskich, gmina Kosakowo, gmina Puck (rok 2008); SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, Sposób na Rybkę, gmina Kosakowo (rok 2008); Kontrakt Wojewódzki na lata w roku budżetowym 2006 w części dotyczącej Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej II i III etap, gmina Kosakowo (rok 2006); ZPORR Wszechnica Informacyjna Powiatu Puckiego e-norda, Kosakowo (rok 2005); SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Budowa wielofunkcyjnego boiska wiejskiego, Pogórze (rok 2005); PHARE 2002 SSG - Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej, gmina Kosakowo.

20 20 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata NAUTIL Leszek Chojnicki (przedstawiciel właściciel, Leszek Chojnicki, członek LGD): ZPORR 2.5. Aktywni zajdą dalej mój pierwszy biznes (dwa projekty, lata ). 4. Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie (przedstawiciel prezes, Wanda Krause, członek Rady ds. LSR): dotacja z budżetu gminy Kosakowo, Województwa Pomorskiego, Powiatu Puckiego - Organizacja III Festiwalu Kolęd Kaszubskich, Gmina Kosakowo (rok 2008). 5. Stowarzyszenie Puckie Hospicjum Domowe pw. św. Ojca Pio w Pucku (przedstawiciel prezes, ks. dr Jan Kaczkowski, członek LGD): granty jednostek samorządu terytorialnego opieka paliatywna mieszkańców (rok 2008). 6. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie O/Dębogórze (przedstawiciel prezes, Danuta Tocke, Sekretarz Rady ds. LSR): dotacje z budżetu gminy Kosakowo i Samorządu Województwa Pomorskiego - Organizacja Festynu Kaszubskiego w Rewie (rok 2008), VI Przegląd Pieśni o Morzu Jantarowi Bôt (rok 2007), VII Przegląd Pieśni o Morzu Jantarowi Bôt (rok 2008). 7. Arkadiusz Gawrych (osoba fizyczna, urzędnik samorządowy, Prezes LGD): PO KL Idę do pracy, gmina Kosakowo (rok 2008); Budżet Państwa, dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego i gminy Kosakowo Moje Boisko Orlik 2012, gmina Kosakowo (rok 2008); SPO RZL 1.1. FENIKS Program dla osób pracujących z trudnym klientami, woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie (lata ); ZPORR 2.1. Język Kaszubski dla pracujących, województwo pomorskie (lata ); ZPORR Działanie 2.3 Wiejskie ośrodki mobilności zawodowej I oraz II, województwo pomorskie (lata ). 8. Joanna Smolak (osoba fizyczna, urzędnik samorządowy, członek LGD): SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Utworzenie rekreacyjno integracyjnego centrum wsi zagospodarowanie brzegu stawu w miejscowości Dębogórze (rok 2006), Pomorski Program Odnowy Wsi Z klifu na scenę mała infrastruktura turystyczna w Mechelinkach, Gmina Kosakowo (rok 2006); Kontrakt Wojewódzki na lata w roku budżetowym 2006 w części dotyczącej Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Rozbudowa Przyszkolnej bazy sportowej etap II i III, Dębogórze, gmina Kosakowo (rok 2006); Inwestycje sportowe Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w Woj. Pomorskim Rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej etap II, Dębogórze, gmina Kosakowo (rok 2006); Sport po 16 - Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Popołudnie na sportowo, Gmina Kosakowo, (rok 2006). 9. Gmina Jastarnia (przedstawiciel burmistrz, Tyberiusz Narkowicz, Członek Rady ds. LSR): Modernizacja dróg gminnych prowadzących do plaż nadmorskich w Jastarni ZPORR ( ); Nadzatokowa promenada spacerowo-rowerowa Ku Słońcu w Kuźnicy ZPORR (2006); Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie w Jastarni SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (2007).

21 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Gmina Hel (przedstawiciel burmistrz, Jarosław Pałkowski, Członek Rady ds. LSR): Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Hel Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska Region Morza Bałtyckiego 1995 ( ); Zrównoważony rozwój przestrzenny z uwzględnieniem sieci portów turystyki wodnej w Regionie Morza Bałtyckiego SUPPORTNET PHARE/INTERREG IIC Baltic Sea Region (2000); Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej PHARE SSG 2002 ( ); Nowa Europejska Konstytucja nowe możliwości dla europejskich miast obywateli Town Twinning (2005); Program Stypendialny Euroszansa ZPORR 2.2. ( ). Pozostałe osoby posiadają doświadczenie w realizacji działań związanych z odnową wsi, aktywizacją społeczną mieszkańców itp. inicjatywami, które realizowane było w formie pracy społecznej lub wolontariatu w sposób nieformalny (jako akcje społeczne), lub w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych Opis stanowisk i procedury rekrutacji pracowników biura LGD Biuro LGD jest jednostką wchodzącą w skład struktur LGD, które kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. Pracą Biura kieruje Prezes Zarządu. Wewnętrzną strukturę pracy biura określa regulamin pracy biura Lokalnej Grupy Działania Małe Morze przyjęty Zarządzeniem Prezesa Zarządu LGD Małe Morze z dnia r. W biurze LGD funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 1. Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju; 2. Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich; 3. Asystent Zarządu. Poza tymi komórkami, na stanowiskach kierowniczych zatrudnieni będą (4) Prezes Zarządu LGD LGD może zawierać umowy o pracę, umowy cywilno prawne, umowy o staż, finansowane z Powiatowego Urzędu Pracy. Łącznie w biurze LGD do realizacji LSR zatrudnione będą następujące osoby: 1. Prezes Zarządu LGD (umowa zlecenie); 2. Specjalista ds. administracji i promocji (pełny etat); 3. Specjalista ds. LSR (pełny etat); 4. Konsultant ds. LSR ( umowa zlecenie) 5. Stanowisko ds. księgowości (1/4 etatu). Podział zadań w komórkach organizacyjnych na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności sporządzane dla każdego pracownika indywidualnie i stanowiące integralną część umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej, umowy o staż, finansowany z Powiatowego Urzędu Pracy. LGD może również w ramach potrzeb zatrudniać doradców.

22 22 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Zadania merytoryczne poszczególnych komórek organizacyjnych Stowarzyszenia zostały określone następująco: Ad. 1. Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju W skład Zespołu wchodzić będą: specjalista ds. administracji i promocji (1 etat), specjalista ds. LSR (1 etat), konsultant ds. LSR oraz stanowisko ds. księgowości (1/4 etatu). Etaty te finansowane będą z budżetu LSR ze środków PROW. Do zadań Zespołu należeć będzie: Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; Koordynacja LSR; Ocena pod względem formalnym złożonych dokumentów; Pomoc w rozliczaniu dotacji i opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej; Prowadzenie spraw kadrowych LGD; Przygotowywanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną; Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów; Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć; Pomoc przy aktualizacji LSR; Monitorowanie realizacji umów; Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów; Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR, nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów; Organizacja prac Rady ds. LSR oceniającej projekty; Koordynacja projektów współpracy; Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących; Obsługa posiedzeń Zarządu, Rady ds. LSR i Komisji Rewizyjnej; Obsługa Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Małe Morze; Wstępna weryfikacja wniosków o dofinansowanie; Sprawozdawczość LGD; Przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, informacji do prasy i na stronę internetową; Prowadzenie ewidencji uchwał; Obsługa interesantów, udzielanie informacji; Utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami; Przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących LGD; Opiniowanie dokumentów i przygotowywanie materiałów; Prowadzenie biura, analiza dokumentów merytorycznych Realizacja działań promocyjnych; Organizacja i kierowanie księgowością, prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi pracowników, ubezpieczeniami i płacami, nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kontroli finansowej, procedur kontroli dokumentów finansowych, terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych, zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

23 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe; Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz bilansów do organu prowadzącego oraz innych instytucji i innych dokumentów finansowych i podatkowych. Ad.2. Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Zespół ds. LSROR zostanie uruchomiony w przypadku rozpoczęcia przez LGD funkcjonowania jako LGR (obecnie nie jest obsadzony stanowiskami etatowymi z przydzielonymi poszczególnymi zadaniami). Ew. zatrudnienie pracowników do tego zespołu nie będzie finansowane ze środków PROW. Do zadań Zespołu należeć będą: Przygotowanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) oraz współpraca w tym zakresie z zewnętrznymi podmiotami i Prezesem Zarządu; Wdrażanie działań delegowanych do LGD w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego; Opiniowanie dokumentów programowych ogólnopolskich dotyczących ww. programu m.in. w częściach dotyczących systemów wdrażania, płatności i kontroli; Współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w realizację ww. Programu; Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Rybackiego; Udzielanie informacji, konsultowanie projektów z potencjalnymi beneficjentami; Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów; Organizowanie posiedzeń Rady ds. LSR; Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego. Ad.3. Asystent Zarządu: Asystent Zarządu zostanie zatrudniony w przypadku gdy nadmiar prac organizacyjnych utrudni funkcjonowanie LGD, w szczególności Zespołu ds. LSR. Obecnie nie przewiduje się zatrudnienia pracownika na to stanowisko. Ewentualne koszty zatrudnienia na to stanowisko nie będą finansowane ze środków PROW. Do zadań asystenta zarządu należeć będą: Koordynacja spraw wynikających ze współpracy LGD z organizacjami i instytucjami, których statutowe założenia ukierunkowane są na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju lokalnego; Aktywność w zakresie wykorzystywania unijnej pomocy finansowej oraz poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych; Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł oraz prowadzenie dalszego postępowania z tymi wnioskami, w tym wnioskowanie o zagwarantowanie w budżecie Stowarzyszenia środków dla danych projektów; Współpraca z Gminami Członkowskimi Stowarzyszenia; Przyjmowanie gości, w tym zagranicznych, obsługa spotkań; Towarzyszenie, asystowanie Zarządowi podczas narad, spotkań, konferencji i wyjazdów służbowych; Organizacja kontaktów i spotkań z innymi instytucjami; Kontakty z mediami w zakresie działań Zarządu.

24 24 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Ad.4. Prezes Zarządu Prezes Zarządu zostanie zatrudniony na umowę zlecenie. Do jego zadań należeć będą ogólne działania związane z zarządzaniem Biurem LGD, wykonywaniem czynności zarządczych i kierowaniem LGD, współpraca z innymi organami LGD oraz reprezentowanie LGD na zewnątrz. Zlecenie to finansowane będzie z budżetu LSR ze środków PROW Zasady funkcjonowania biura LGD, warunki techniczne i lokalowe Według Regulaminu Organizacyjnego LGD działa według zasad: 1. Praworządności; 2. Służebności wobec społeczności lokalnej; 3. Racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym; 4. Kontroli wewnętrznej; 5. Podziału kompetencji; 6. Wzajemnego współdziałania; 7. Racjonalnego doboru kadry kierowniczej; 8. Podnoszenia jakości świadczonych usług; 9. Jednoosobowego kierownictwa. Pracownicy LGD przy wykonywaniu swoich obowiązków kierują się celami statutowymi i zobowiązani są do podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy w związku z wykonywanymi obowiązkami. Jednoosobowe kierownictwo Biura polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego. Bezpośrednim przełożonym dla wszystkich pracowników etatowych i osób świadczących pracę w sposób ciągły na podstawie innego trybu niż stosunek pracy jest Prezes Zarządu. W przypadku wystąpienia sporów kompetencyjnych, decyzję ostateczną i wiążącą podejmuje Prezes Zarządu. Kontrola wewnętrzna w LGD realizowana jest poprzez Komisję Rewizyjną, która jest organem kontroli wewnętrznej, a także: Księgowego, w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi według zasad określonych w odrębnej uchwale wydanej przez Zarząd LGD; Zarząd, w zakresie terminowości załatwiania spraw, odpowiedzi na korespondencję skierowaną do Stowarzyszenia i innych spraw administracyjno - organizacyjnych. Skargi i wnioski wpływające do Stowarzyszenia są przyjmowane i rozpatrywane przez Zarząd LGD na zebraniu, po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną, za wyjątkiem skarg na działanie Zarządu, które rozstrzygane będą na Walnym Zebraniu. Interesanci w ramach skarg i wniosków przyjmowani są po uprzednim umówieniu.

25 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Lokalna Grupa Działania Małe Morze dysponuje biurem, zlokalizowanym w centrum miasta Puck, w pobliżu starego rynku przy ulicy Armii Wojska Polskiego 1A. Źródło: archiwum LGD Małe Morze Budynek o łącznej powierzchni około 170 m 2 jest wynajmowany na potrzeby Stowarzyszenia LGD Małe Morze. W budynku znajduje się przyziemię w którym zlokalizowana jest świetlica środowiskowa dla dzieci oraz niewielka sala przeznaczona na spotkania i konsultacje. Na parterze znajduje się sekretariat Lokalnej Grupy Działania oraz 3 miejsca pracy dla pracowników zatrudnionych przez LGD, w tym punkt obsługi interesanta. Na pierwszym piętrze znajduje się biuro Prezesa Zarządu LGD oraz wydzielone biuro dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach PROW W otwartej przestrzeni ustawione są biurka dla 5 pracowników LGD. Poniżej znajduje się opis ze zdjęciami biura i poszczególnych stanowisk pracy. Biuro przeznaczone na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

26 26 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Biuro Prezesa Zarządu LGD Źródło archiwum własne LGD Aktualne pozostają oświadczenia Wójtów Gminy Puck i Kosakowo o udostępnianiu sal konferencyjnych znajdujących się w siedzibach Urzędów. Sale znajdują się w Pucku przy ul. 10 Lutego 29 oraz w Kosakowie przy ulicy Żeromskiego 69. Sale służyć będą w szczególności na organizowanie spotkań szkoleniowych, oraz posiedzeń Rady ds. LSR. W biurze znajdują się meble biurowe, w tym szafa do archiwizacji, kserokopiarka, fax. Dokładne zestawienie sprzętu posiadanego przez LGD: 1) Urządzenie wielofunkcyjne 2) Kserokopiarka 3) 10 komputerów typu laptop 4) 2 komputery stacjonarne 5) 2 drukarki 6) Rzutnik wraz z ekranem 7) Bindownica 8) 4 regały 9) 11 biurek

27 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata ) Aparat fotograficzny 11) Fax 12) Szafa do archiwizacji W tym zakupione w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 1) Urządzenie wielofunkcyjne 2) 2 Komputery typu laptop 3) Kserokopiarka 4) Rzutnik wraz z ekranem 5) Bindownica 6) 1 Regał 7) 3 Biurka 8) Szafa do archiwizacji Źródło archiwum własne LGD Szczegółowy opis warunków lokalowych biura LGD znajduje się w załączniku do Strategii.

28 28 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności Rybacy bowiem Bałtyk nazywają Wielkim Morzem, a Zatokę Pucką w linii od wioski krajowej Rewy do Kusfeldu (Kuźnicy) na zachód wikiem, a od tej linii na wschód Małym Morzem. (ks. Hieronim Gołębiewski, Obrazki Rybackie, 1888 r.) 2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD Obszar objęty opracowaniem obejmuje cztery gminy Powiatu Puckiego, leżące na wybrzeżu Zatoki Puckiej: dwie gminy wiejskie: Gminę Puck oraz Gminę Kosakowo oraz dwie gminy miejskie: Gminę Jastarnia oraz Gminę Hel. Wewnętrznie, w obszarze objętym opracowaniem, znajduje się Miasto Puck, o liczbie ludności przekraczającej 5 tysięcy mieszkańców, które jest wyłączone z LGD. Od północy obszar ten graniczy z gminą miejską Władysławowo, od zachodu z gminą wiejską Krokowa, gminą wiejską Wejherowo oraz miastami: Reda i Rumia. Od południa obszar graniczy z aglomeracją trójmiejską miastem Gdynia. Od wschodu obszar graniczy wyłącznie z Zatoką Pucką, w języku kaszubskim zwaną Małym Morzem, będącą częścią Zatoki Gdańskiej. Wszystkie cztery wchodzące w skład LGD gminy spełniają kryteria przynależności do LGD. Są gminami wiejskimi o łącznej liczbie ludności zameldowanej na pobyt stały większej niż i mniejszej niż mieszkańców (dokładnie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. wg GUS). Przed przystąpieniem do LGD Małe Morze gminy Puck i Kosakowo wystąpiły z LGD Bursztynowy Pasaż, spełniają zatem kryterium przynależności do tylko jednej LGD Uwarunkowania przestrzenne Gmina Kosakowo położona jest w północno wschodniej części województwa pomorskiego. Północną granicę wytycza kanał Łyski i Leniwy, naturalną granicą wschodnia jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Od strony południowej i zachodniej gmina graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumi, od północy i wschodu z gminą Puck. Powierzchnia gminy Kosakowo wynosi 50 km 2. Gmina Puck leży w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Od wschodu graniczy z Zatoką Pucką, od strony południowo wschodniej sąsiaduje z Gminą Kosakowo. Od południa graniczy z Gminą Rumia i Gminą Reda, a od północy z Gminą Władysławowo.

29 Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE - Lokalna Strategia Rozwoju na lata Po stronie północno zachodniej położona jest Gmina Krokowa, a na krańcach zachodnich Gmina Wejherowo, należąca do powiatu wejherowskiego. Powierzchnia gminy Puck wynosi 242 km 2. Gmina Miasto Hel leży w najbardziej wysuniętej w morze części Półwyspu Helskiego. Z trzech stron otoczona jest wodami Bałtyku od południa i zachodu Zatoki Puckiej i Gdańskiej, od północy i wschodu otwartym Morzem Bałtyckim. Jedynie wąski pas lądu łączy ją z sąsiednią gminą położoną na Półwyspie, tj. gminą Jastarnia. Na terenie tej gminy Półwysep Helski ma największą szerokość. Powierzchnia gminy Hel wynosi 21,27 km 2. Gmina Miasto Jastarnia leży w środkowej części Półwyspu Helskiego. Od północy graniczy na półwyspie z gminą miejską Władysławowo, a od wschodu z gminą miejską Hel. Gmina stanowi wąski pas lądu, od północy oblewany przez otwarte Morze Bałtyckie, a od południa wodami Zatoki Puckiej (do Kuźnicy), w części zachodniej i Zatoki Gdańskiej (w stronę Helu, w części wschodniej). Powierzchnia gminy Jastarnia wynosi jedynie 8 km 2. Łączna powierzchnia tych czterech gmin wynosi 321 km 2. Lokalizację obu gmin przedstawia rysunek 3. Rysunek 3. Położenie gmin Puck, Kosakowo, Hel i Jastarnia (obszaru LSR) na tle północnej części województwa pomorskiego ZATOKA PUCKA ZATOKA GDAŃSKA Źródło: opracowanie własne LGD Małe Morze Pomimo braku wspólnej granicy lądowej pomiędzy gminami Puck i Kosakowo a gminami Hel i Jastarnia warunek bezwzględnie konieczny dla zachowania wewnętrznej spójności obszaru LGD jest spełniony, gdyż istnieje obszar wód, który w połączeniu z obszarem LSR tworzy obszar o przestrzennej spójności.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 5 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz

Wstęp... 4 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 5 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz 1 Wstęp... 4 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.... 5 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a

Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - BRZESKIEJ WSI HISTORYCZNEJ KrzyŜowice, 2008 r. SPIS TREŚCI: Wstęp Str 4 1. Charakterystyka lokalnej

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ SPIS TREŚCI

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ SPIS TREŚCI LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 2012 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 5 1.1 Informacje ogólne... 5 1.2 Podstawowe informacje o metodzie...

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Powiatowy Program na rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Mazurskie Morze Wersja dziewiąta zaktualizowana przez Walne Zebranie Członków LGD MM r. uchwałą NR

Lokalna Strategia Rozwoju Mazurskie Morze Wersja dziewiąta zaktualizowana przez Walne Zebranie Członków LGD MM r. uchwałą NR 1 Lokalna Strategia Rozwoju Mazurskie Morze Wersja dziewiąta zaktualizowana przez Walne Zebranie Członków LGD MM dnia r. uchwałą NR Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze Biała Piska, Mikołajki, Orzysz,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania VISTULA - TERRA CULMENSIS ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ

Lokalnej Grupy Działania VISTULA - TERRA CULMENSIS ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ Załącznik do Uchwały Nr 3/2011 Walnego Zebrania Członków z dnia 02.03.2011 r. na lata 2008-2015 Lokalnej Grupy Działania VISTULA - TERRA CULMENSIS ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ Chełmno Grudziądz - Lisewo Stolno

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA PROJEKT Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 11/2011 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin /CZARNA DĘBICA IWIERZYCE ROPCZYCE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI/ Ropczyce,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Wschodnia

Wielkopolska Wschodnia Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Wielkopolska Wschodnia obejmującego gminy: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. opracowana przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Mazurskie Morze. Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze

Lokalna Strategia Rozwoju Mazurskie Morze. Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze Lokalna Strategia Rozwoju Mazurskie Morze Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze Biała Piska, Mikołajki, Orzysz, Piecki, Pisz, Ruciane-Nida, 2009 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Mazurskie Morze 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Załącznik nr 7 do uchwały 3/10/2011 z dnia 10 października 2011 r. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dla obszaru działania PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dla obszaru działania PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Załącznik do Uchwały nr 1/I/2010 Komitetu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia 22.02.2010 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 he Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Ul. Daszyńskiego 29 58-533 Mysłakowice WWW: e-mail: tel. 075 644 21 65 Zespół redakcyjny: Dorota Goetz Marcin Sobaszek Emil

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI

S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI PROJEKT STYCZEŃ 2011 S t r o n a 2 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY Październik 2013 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna Przygotowanie Lokalnej strategii Rozwoju dofinansowane jest przez Województwo Małopolskie Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr 1 do Uchwały II/1/2014 z dnia 15.12.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2015 DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 Turystyczna Podkowa dla obszaru gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim Siepraw 8 styczeń 2009r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka Lokalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo